Vous êtes sur la page 1sur 67

Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Sεid At Mεemmer. Izerfan umeskar akk d ayla-s.


ISBN: 978-1-291-34736-4

1
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Asmuḥyet
Warek d Wasin
Max und Moritz - Heinrich Christian Wilhelm Busch –

Ameskar n wunuγen d Wilhelm Busch


(* 15. Yebril 1832 di Wiedensahl;
† 9. Yennayer 1908 di Mechtshausen)

2
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Tazwart

Fell-asen d ihedman ara nissin


Yemcumen-agi di sin
Yerna melmi kan i yeğğan tibessasin
Wigi iwumi ssawalen Warek d Wasin

Iwakken ad ilin d arrac igerrzen


Nutni s ayen-nniḍen i d-qefzen,
Anda ur jeggḥen, ad ṛṛẓen
Sselben tilawin d yergazen.
S teḍṣa i d-εewwlen i twuγa
Megdulet i tt-rran tuffγa,
Ma yegra-d kra n wul ur yerγa
Ḥṣut, bab-is d lhemm i yebγa.
D tifirsin neγ d tibexsisin
Ad tent-akren, ad cellxen deg ifurkan,
Yerna ugaren timqessin
Yilsawen-nni d asen-fkan.
Maca, abbaḥ! Ayagi diri-t!
Fell-asen a d-tezzi tmeddit!
Ad tent-in ihi tliwa sluγen,
Ẓret-ttent di ccna, tira d wunuγen :

3
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rradma tamezwarut

Deg iles-ik a d-tafeḍ tγeẓẓaḍ


Γef wid yesseḥbibiren γef tyuẓaḍ:
Acku ssrusunt-asen-d timellalin
Ay annect ḥemmlen ad tent-walin
Daγen, mi yekker uṣeqḍiḍ a d-yeγli
Ad as-ḍeggren yiwet s ameqli
Ma tenger akk, tewweḍ d asawen
Tteḥwiğen γur-sent iferrawen
Mi ččuren yes-sent taduli d tsumtiwin
Tagrest war asemmiḍ ad tt-id-awin

Annect-a tugi-t nna Faṭi-yagi tağğalt


Tḥemmel-iten war ma fkan-as-d tamellalt.

4
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Γur-s kraḍ n tyuẓaḍ war aεewwiq


D uyaẓiḍ ireffden aεenqiq.
Warek d Wasin nnan-as,
Amek ara nuqem deg-sen afernas?
Din din ufgen am lebraq
Γur-sen ulac d acu ur nlaq.
Anday n tqerracin d ayen ur ẓẓayen
Ad ten-id-ṣeggden am iγerdayen.

Ndin-asen, ssersen-asen-tent
Sswa sswa Anda ara d-ṭṭfent.

5
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Werεad tent-iwala uyaẓiḍ


Yuzzel, iγil d kra ẓid.
Qiqqiεεu, qiqqiεεuuuu!
Ddac, ddac, ddac, almi d-yufa yeqqar, miεεu!

Am uyaẓiḍ, am tyuẓaḍ kkren kan ad neγben


S iciwi n leγrur ḥnuccḍen grarben.

Γlin am Weqbayli s irebbi-s


Mi d as-nnan, "tirrugza d kečč i d bab-is".

6
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Skud jebbden ẓelmeḍ yeffes


Qemmḍen deg yiman-nsen nnefs.

D tiγri n "qa, qa, qa!"


Is d-nnan, "ah ya ssiεqa!"

7
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Si temgeṛṭ ttwaxenqen
Γef ufurek i ttwaεellqen,
Taγect-nni tamcumt dayen tebbeḥbeḥ
Sqaqayen s wesweḥweḥ.

Yal ta turew-d tamellalt


Sakin terza-d tmettant.

8
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Nna Faṭi tağğalt di texxamt n tguni


Seg wusu i d-tesla, yeγli-d igenni.

Teffeγ-d ur teẓri i tt-yeggunin


Ah ya ssiεqa, tura a d-iniγ tiselnin!

9
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

„Iserreḥ yeẓri-s, ifeggeḍ d imeṭṭi!


Wwet agejdur γef yixef-im a Faṭi!
Targit tucbiḥt iwumi tefkiḍ laman
Tεelleq γef ttejra n lxuxx d-rebban waman!“

S unezgum d wesḥissef
Lmus deg ufus i t-teṭṭef
Tesseγres rrebg tettqelleq
Γef at laxert tekfa aεelleq

10
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Tekna i uqerru tessusem


S weḥdiqer s axxam tekcem

Tagi d rradma tamezwarut


Tis-snat teččur-d tawwurt

11
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rradma tis-snat

Ulamma teqreḥ tewεer


Nna Faṭi tağğalt teṣṣbeṛ
Tuγal txemmem akka d wakka
Γef tegnit d wayen d as-d-tefka
Tufa-d iyuẓaḍ-is mmuten mmuten
Ttifxir ihi ma tečča-ten
Mi ten-teqli akken yessefk
I terwiḥit-is ad ten-tefk
Ma d tasa-s s tidet tegzem
Teccencaw deg-sen tettezzem
Dγa mi yeẓẓlen akken deg umeqli
Tettmekti-ten-id mi ddren di tlelli
Ttawin ger teḥnact d tebḥirt
Ttneggizen sfenṭijen di tmazirt

12
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ziγ ccedda s tγawla ur tferru


Nna Faṭi tağğalt daγen tettru
Warek d Wasin cummen kan ifurran
D alluy γer ssqef iγef tt-fran

13
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Seg wesfaylu sṭuṭṭcen


Walan ceṭṭḥen widen ara ččen,
Ufgen-asen iqerra yakan
Di zzit yerγan εeryan tekkan.

14
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Nna Faṭi tağğalt s tqedduḥt deg ufus


Terra γer texxamt n rray anda tessrus,
Leεqaqer d leḥwal n tuggi
A d-tawi ifelfel aberkan i wayen tettheggi,
Afus tger-it tger-it a mimmi
Meqqar ad tessukk talaba γef yimi.

Ddunit akk ḍegger lqef


Usawen fran-tt γef ssqef,
Warek i tigi yakk yessen
Tasennart ger ifassen.

15
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

16
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ay acelxux! Wali wali


Ayaẓid amezwaru la d-yettali
Ay abexbux! Wis-sin yuli-d
Ay ameslux! Wis-kraḍ yeḍfer-it-id
Tura yerna-d wis-ukkuẓ
Ay alexlux! ad k-nečč nelluẓ
Taqjunt ṭṭenhen-tt teqqel tetlef
Hab! Hab! terra-tt sakin i useglef

Imcumen neṭgen qefzen


Deg iḍarren ssmenεen ddzen,

17
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Dayen, tura ad kfun lehdur


Nna Faṭi tağğalt ad tewwet agejdur;
Γer zdeffir d tikli teγli
Mi tḍegger tiṭ s ameqli.

Ufgen akk iyuẓaḍ, d nnger!


"Finat!" - i d awal amezwaru d-tger.

Ah ya taqjunt, imi kemm ur kem-rḥant!


Arğu ad am-mleγ, a yiwet n tfuḥant!

18
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Aḥezzeb imiren ur yelli


Deg-s s teflut i teγli,
Aseglef n Finat yezger tilas
Seg uzaglu d-yeγlin fell-as.

Deg yiger i yeffren Warek d Wasin


Rran iεebbaḍ s igenni, llεelεen di sin.
Iyuẓaḍ akk di tεebbuṭ
Yal wa tegra-d deg imi-s yiwet n tqesbuṭ.

Rradma tis-snat tefra


Ad ternu tis-kraḍ tura

19
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rradma tis-kraḍ

Ad iniγ, teẓram γef wacu


I yessnen akk medden dda Qiccu

Ulac anda ur t-nettaf


Di yal tameγra yedda d aqeffaf.
Lemmer tetturar tmeqbert aẓawan
Fell-as ad tecnu, "A win yeqqazen iẓekwan".
Rzu γer ssbitar n ugemmaḍin
Ad t-in-tafeḍ yenteḍ γef ssrir umuḍin.
Ass n tcemlit, γas tekkreḍ-d zik
Dadda-k Qiccu, a mmi yezwar-ik.
Ur yettkukru tamettant taγeddart
Mi ara tekker tmes seddaw taddart.
Ass-a medden akk zeggren tilas
Netta γas ttkel fell-as.
Yerna s kra ara ẓrent wallen-is
Zemren ad t-uqmen ifassen-is.
Γef wayen at taddart yerkell
Ulac win ur t-nerri d ameddakel.

20
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ma d Warek d Wasin εewwlen-as


Ggullen ad εekkin fell-as!

Tiqenṭeṛṭ n wesγar terna leεli


Zdat wexxam-is, wergaz lεali.

D tin i d abrid n laman


Iγef zeggren medden sennig waman

21
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Warek d Wasin s umencar


S tuffra gezzmen asγar
Zenn, zenn! Tiqenṭaṛt tefla
Γummen aṭeṭṭuc-nni sufella

Ticerket iwumi ssan leḥrir mi thegga


Serrḥen i leεyaḍ d-iγeṭṭlen ijga.

Ffγet-d a lγaci ad teččem ciccu!


Ass-a d tameγra γer dda Qiccu!
Γer dda Qiccu ayen yebγun yili
Ma d ttmesxir mi s-yesla, zzbel-is a d-yali.

22
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Yeddem-d deg ufus aεekkaz


S tazzla i ten-yeεna wergaz
Nutni cennun, "uh a dda Qiccu, a dda Qiccu
Aqerru-k ad t-neccencu!".

Iḍarren ttazzalen ur ẓrin


Bbarttax! tiqinṭeṛt tebḍa d tiḥedrin.

23
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Cennun daγen: "uh a dda Qiccu, a dda Qiccu


D acu k-nuqem εni, d acu?"
Nutni γer lkaf imiren fkan-t
Ma d snat teblefḍin ssyin i d-kkant.

Dda Qiccu iwala kan lmut


Yeckunteḍ skud lḥal ur t-ifut.

24
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Yejgugel deg iḍarren yugad lmut


Sraffgent yes-s γer sennig tmurt

Ulamma i tmettant yemneε


Ansi iεedda yeğğa abellaε

25
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Tadyant-a dda Qiccu tessexcawet-it


Ula s teqreḥ n tεebbuṭ tewwet-it.

26
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Tameṭṭut n dda Qiccu tuklal asnemmer


Tuqem akk ayen iwumi tezmer
A taεebbuṭ-is yegzem usemmiḍ
Tessres-am leḥdid teḥmiḍ

27
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Dγa di taddart slan akk medden,


Dda Qiccu yeqqel gerrzen-as ifadden

Rradma tis-kraḍ teṭṭef tasga


Tis-ukkuẓ dayen thegga

28
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rradma tis-ukkuẓ

Amdan d ayagi i d as-yessefken:


Tamusni akken ad as-tt-fken.-
Sin imeslayen-nni n "nniγ, yenna"
Ur tessalayen ara s asigna;
Γas deg weslebleb d tira ad igerrez
Ur tefra, ur teddez, ur tebrez;
Daγen mačči kan s ucemmer iγallen
Γer leḥsabat mi ara ten-ssalayen;
Maca, yelha ula d almad s tegzi
S tmesla lqayen tamusni i d-tettezzi

29
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Cwi kan yella Mass Messus


Yerran annect-a i medden fessus.-
Ma yella d Warek d Wasin,
Γuccen aselmad-a di sin.
At tqurar am nutni,
Ur ḥemmlen kra ara d-yini.
Netta di tmuγli-s yesεa laman,
Ur d as-iberru i ṭṭbel deg waman.
Segmi yessen akud yettγawal,
Dγa yessugut awal.
Mi yecrew tidi yencew,
Yettkeyyif ddexxan deg yiccew.
Yak Warek d Wasin faqen-as,
I yiccew-nni heggan-as lmina-s.
Mass Messus mi d-yewweḍ sayass,
Axxam n Rebbi yedla fell-as.

30
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Iḍudan-is s iḥulfan i ttafgen,


Rrsen-as i uẓawan akken mmugen.
Allen-is γas ldint, qemcent,
Imcumen-nni axxam-is kecmen-t.
Walit ihi Warek ma ur yessin,
Yeṭṭef-as iccew-nni i Wasin!

Wasin s tγawla d waffug,


Yeddem-d lgaz yessurug.

31
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Deg yiccew-nni igan am umeẓẓuγ - deḥḥes, deḥḥes,


deḥḥes! -
Almi dayen ur isel i lḥess.
Γef tfednan s tuṭṭfa n tawla,
S tsusmi, a tarewla! –

Axxam n Rebbi yerra-yas-d tawwurt


Mass Messus iberrnen tasarut.
Seddaw teγruṭ-is zzmam ideg ara yaru
Leḥsabat akk yeddem uqerru.

32
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

S wecrah d uḍar-is yedda,


Amzun teddem-it tmedda.

Yeddem-d iccew-nni s tujjya,


yenna-yas, "γur-i d kečč i d ccemma!
Anef, ṭṭixxer! Ad cummeγ ad yemmet wemcum,
A d-yegri useεdi ad tt-yeεmer!”

33
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Bbemm, bemm! Iccew iceεεel yeṣṣeεṣeε,


Mass Messus yeγli yeṣṛeε.
Lemri yeγli-d yeṭṭeṛḍeq,
Yiwen ucuffiḍ ifelleq.
Γef tγerγert yessa walim,
Yal takwat tdel d aclim.

Taεeğğağt-nni tezri,
"Ad yidir!" - i s-yettwarun γef yiri -
Yeẓẓel yettel am utiṭuḥ;
Tawaγit ur d as-tcuḥ.

34
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Aγenjur, afus, udem d imeẓẓuγen,


Tebrek d wabbu seg-sen i d-teffγen.
Sin wanẓaḍen-nni iγef yeqqel d aεessas
Rγan akk, aqerru-s yuγal d aferḍas.

I warrac-nni tura, amek ara sen-neg,


Akken tamusni deg-sen ad t-jjuğğeg?
Anwa ara s-yessalayen leḥsabat-is i Mass Messus,
Akken taεkemt ad as-tifsus?
Deg wacu ara ikeyyef mi ara yettqelleq,
Segmi iccew-nni tura ifelleq?

35
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Tujjya, s wakud medden i tt-ufan,


Ma d iccew dayen yebḍa d iceqfan.

Tagi d rradma tis-ukkuẓ γef Mass Messus


Tura a d-ternu tis-semmus

36
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rradma tis-semmus

Ma twala-k-id, ad teddreḍ deg wedrum


Ideg yezdeγ yiwen am xali Celγum,
Ma tettaγeḍ-as awal di kra ad ak-imel;
Am mummu n tiṭ ad k-iḥemmel.
Qqar-as, azul, γur-s ttilwiγ!
Yakk d "yella kra teḥwağeḍ ad k-t-id-awiγ?"
Mi yeḥwağ kra, tiniḍ-as, yerbeḥ;
D lqahwa, ṣṣkeṛ neγ d lemleḥ.
Ma yeqreḥ-it weεrur, ssebba ur s-yecfi,
Kker din din, eṛṛeẓ-as tisfi!
Ma ffγent-d wallen-is, d tikli ad yemmurḍeṣ,
Mekken-as iccew n ccemma ad yeεḍeṣ.
Mi ara yeffeγ, ma yettu-tt neγ ur tt-yeẓra,
Taεekkazt iεelleq, awi-yas-tt γer berra.
Ussan n weẓγal, mi akken ara d-awḍen,
Ttagem-as-d aman isemmaḍen.

Ma d Warek d Wasin faqen-as,


Nnan-as: "Ad tenger yemma-s!"
Walit ihi argaz amek i yella bxir,
D wamek s-ceεεlen lgaz deg wul s ttmesxir!

37
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ẓriγ yal wa yessen arzuz amek immug,


Γur-s iferrawen am wefrux i waffug.

Warek d Wasin sgucclen isekla,


Γellin-d warzuzen am uzemmur di lexla.

38
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rran-ten γer tecekkarin n lkaγeḍ, am ṣṣkeṛ,


Tin kan yeččuren, fell-asen tṣekkeṛ.

Wwin-ten s tγawla d lḥir


I xali Celγum γer seddaw ssrir.

39
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Drus kan akka, yettneḥniḥ yettusu,


S tcacit γef uqerru i yekcem s usu.

Γli-d ay iḍes, aha tura awi-t!


Dγa imiren i yeṭṭeṣ yerna di talwit.

40
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

"Zelleγmani ṭak, ṭak!" Ulin-d sennig tduli.


Myezwaren-d am tqeḍεit n wulli.

Amezwaru iγil d ajajur,


Mi s-yessers ifer γef uγenjur.

41
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

"Ccelqef!" "D acu d wagi?


Yya-d ihi, imi k-id-yewwi Σemmar Buzwar γer dagi!

42
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Xali Celγum tegra-yas-d kan trewla,


Iwala ahdum-nni, seg wusu yennejla.

43
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

"Aaaaḥ!"- Skud yeqqim kan din yettnemḍar,


Ibeεεej-as-d yiwen deg uḍar.

44
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Yettawi yettarra, yessalay leḥsab-is,


Nutni ddan kan di leεqab-is.

45
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Segmi dayen terra-t tmara,


Deg-sen iteddez almi kfan merra.

46
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Walit ihi, yak dayen tura,


Arzuzen negren, ma d fell-as tefra.

Tebren-d talwit γer xali Celγum,


Yemdel tiṭ-is yeṭṭes, telha tduli swayes iγumm.

Tagi d rradma tis-semmus d yid-s ur teṭṭis,


Tejba-d am uṭarus zdeffir-s tis-sḍis

47
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rradma tis-sḍis

Imuras-nni ibaḥanen n tefsut,


D lawan n tẓidanin, mačči n tusut.
Anda i sent-yehwa i wallen rrent,
Lkucat akk werrkent ččurent.
Tiẓeṭ yerna yezri usemmiḍ,
Warek d Wasin yeffeγ-iten-id uṣeqḍiḍ.

Beẓẓi bu lkuca icumm-itt yezweṛ,


Yeffeγ yemdel tawwurt, s ucicceh i tt-iṣekkeṛ.

48
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Wi ran kra ad t-yeccelqef,


Yegra-d kan webrid d ssqef.

49
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Bbeεzeq! Γlin-d seg wesfaylu am waklan izilan


I sin yemcumen-agi tura anwi i ten-ilan?

Ay axessar! Ulac akk sanda ara rren,


Kecmen srid s aεemmur n wewren.

50
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Walit-tten kan! A yemma i txeddem temlel!


Ffγen-d am snat teγyal n wedfel.

Maca, din din qefzen walan


Timtunin-nni irumyen iεellan.

51
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ṭṭeṛṭeq! Akursi yebḍa γef sin ifelleq;

Bberttax! Rnan ṣubben sanida sen-ilaq.

52
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Kkren-d, ffγen-d ttergigin,


Γummen-d s tamment, neggin.

Dγa yuγal-d imiren Beẓẓi,


Ifaq iwala ur yenniḍ ur yezzi.

53
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

"Ad ḥesbeγ ar kraḍ" i d as-yenna,


"Sin iγerman a d-yeffγen s wigi ssyina."

Tirgin akken i tent-yeğğa i qqiment reqqent


"Axemt ihi!" Qqlent ttdeqdiqent.

54
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

"Yyaw tura! Skud ur tcaḍem;


Amarezg n tεebbaḍ iγer ara tawḍem!"

Medden akk ad s-inin: Iṣeffer-asen wewtul


Maca, uhu - ddren am lemtul.

55
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ṣṣgeḍ, ṣṣgeḍ! Am sin iγerdayen


Sseblaεen rennun, almi kan dayen.

Beẓẓi bu lkuca: "Ihuh, d acu d wayi?


Abbuh ay at leεraḍ, rewlen-iyi!"
Tagi d rradma tis-sḍis
Taneggarut teddem-d afḍis

56
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Rradma taneggarut

Arğut kan a Warek d Wasin tura!


Wa tagi d rradma n taggara!

D acu ara ten-yawin akk ad tt-mergen,


I tcekkarin acimi ad tent-cerrgen?

57
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Walit tura, atan dda Meṛẓi


Ibubb tacekkart n yirden am ilemẓi.

Werεad yemḥaḥed asurrif,


Aṭiṭṭuc ur ten-yeṭṭif.

58
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Am win wwten yemsigman, ibedd yenna:


"Ihuh, d acu-t akka? Tacekkart la tettifsus d čanana
banana."

"Anṣuf yes-wen ay imerbaḥ!" Ṭṭṛedqent wallen-is a


medden
Γef Warek d Wasin deg yirden.

59
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Dderbez! Γer tcekkart yerra-ten


Qqlen llan ulac-iten.

60
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Mi d asen-yenna: "Yyaw tura a yir ssekkat!"


I iban usigna swayes tekkat.

61
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

"Γur-k ttxil-k, Γiwel a bu tessirt!


Ẓeḍ-iyi-d aya, d rrmim ihi err-it!"

62
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ṭṭenṭen! Yessureg-iten ṭṭneṭnen war lmizan,


Ṣubben deg wexjiḍ amzun d izan.

63
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Ddeg! Ddeg! Ddeg!


Deg-sen tissirt tesdegdeg.

Dagi yezmer yiwen ad ten-iwali,


Amasseεd-ik a wi ddren d amdan lεali!

64
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Tiyuẓaḍ ad ten-ineγben ad qqlent d tibexbuxin


Bu tessirt yessufeγ-d γur-sen tizuxzuxin.

65
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

Taggara

Di taddart ulac win yeqreḥ wul-is


Yal wa amzun yekkat ṭṭbel γer xwali-s.
Nna Faṭi tağğalt d nnefs i d-tger,
Terna tenna: "Si zik i ẓriγ ad ten-yečč nnger."
"Ya ḥeṣra!" I d as-yenna dda Qiccu.
" Ṛwut tura a tarwa ciccu!"
Yerna-d deg wawal-is Mass Messus:
"D amedya igerrzen yerna annect-a drus!"
Yenna-d kra ula d Beẓẓi s wemcaḥ deg iḍudan,
"Ay annect ẓid ziγen wemdan!"
Ula d xali Celγum yenna: " Alxir, a lxir
Akka tura ad ṛwun ttmesxir!"
Ma d bu tessirt uḥdiq segmi yessen
Yenna-yasen: Ur d iyi-d-tewqiε di jedd-nsen!
Ger leεrac akk yeffeγ wawal
Liser yettazzal yettγawal
"Amarezg-nneγ! Futen dayen,
Yerna di sin, iγerdayen! !"

66
Warek d Wasin Sεid At Mεemmer

67