Vous êtes sur la page 1sur 2

Messe de San Lorenzo

 
C. E. Hauguel
Kyrie


Allegro Moderato
p mp mf
                       
1., 3. Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i - son!
2. Chris - te e - le - i - son, Chris - te e - le - i - son, Chris - te e - le - i - son!
             
                        
 

  
       

8

        
    

Glo - ri - a, glo - ri - a in ex - cel - sis De - o!
Gloria
    
Glo - ri - a, glo - ri - a
  
          
      
  

  f  
12 3 ff

     
3
      
3 3
Alleluja Al - le - lu - ja, al - le - lu - ja, al - le - lu - ja!
3
       
3

        
 
3 3

  
Sanctus
    

Allegro Moderato

            14
mf f ff
    
  

     
San - ctus, San - ctus Do - mi - nus, San - ctus, San - ctus
 
Do - mi - nus,
 
De - us Sa - ba - oth!

              
 
          
   

  mf
        
20
 f  ff
 
            

1. Pleni sunt coeli et terra glo - ri - a tu - a.
Ho - san - na, ho - san - na in ex -cel- sis!

       
2. Benedictus, qui venit in nomine Do - - mi- ni.
        
 
                    
 
1985 Editions de l'Emmanuel
Aklamācija pēc Konsekrācijas
  mf Anamnèse
28
f ff
 
    
    
  
Latin: Mortem tuam annuntiamus, Do -mi - ne, et tuam resurrectionem con - fi- te-mur, donec ve - ni-as.
Latviski: Mēs vēstīsim par tavu nā - vi,Kungs, un liecināsim par tavu augšām-cel-ša-nos līdz pat tavai atnāk-ša - nai.

 
    
    
   
  

  
31 ff
f
     
Lielās Doksoloģijas         
AMEN A - men! A - men, a - men, a - men!
     
        
de la Doxologie

du Canon  

Agnus Dei
  mf
Andante

  
36
   
f
                

1.-2. A - gnus De - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di: mi - se - re - re no - bis,

                    

 p
 
42
mp
              
mi - se - re - re no - bis! 3. A - gnus De - i, qui tol - lis pec -
     
 
       
     
       

  mf 
47 rit.

           
      

ca - ta mun - di: do - na no - bis pa - cem, do - na no - bis pa - cem!
      
           

 

Vous aimerez peut-être aussi