Vous êtes sur la page 1sur 1

Sahaaba Ikraam ke darmiyan ghusl janaabat ka ek masla zer bahes aaya.

Ek groh kehta tha ke


ghusl sirf duqhool(sohbat) par farz
hojaata hai Anzaal[mani(sperm) nikalna] shart nahi. Doosra groh bayan karta tha ke wajoob
ghusl ke liey duqhool ke saath anzaal bhi shart hai. Abu Moosa ne Ummul Momineen Aisha r.a.
Siddiqa se dariyaft kiya. Aisha r.a. Siddiqa ne kaha ke Rasool Allah s.a.w. ne farmaya: ‘Jab
Mard, Aurat ki chaar shaqho’n ke darmiyan baith jaae aur is ka sharmgaah aurat ke sharmgaah
ke saath chhu jae to ghusl waajib hojata hai.’
(Muslim: al Haiz 349)

Masla ye saabit hua ke sirf sharamgaho’n ke milne par hi murad aur aurat janbi hojate hain aur in
par ghusl waajib
hojata hai. Anzaal shart nahi hai.
Rasool Allah s.a.w. ne farmaya: ‘Jab tum aurat ki chaar shaaqho’n ke darmiyan baith kar sohbat
karo to tum par ghusl waajib
hogaya. Agarche mani na nikle.’
(Bukhari: al Ghusl 291 – Muslim: al Haiz 348)