Vous êtes sur la page 1sur 1

VEN AL MAESTRO

Arr. B. B. McKinney
Tr. Francisco Rico
j
œ œ .. œ œœj œ .. œœ ..
Giuseppe Verdi

b
& b b 68 œœ .. ˙˙ .. œœ # n œœ œœ b œœ ˙˙ ..
Andante

œ œ œ œ
S
C
1.Oh, ven, si túes tás car ga do Oh, ven,
2.Oh, ven, si túes tás can sa do Dean dar
3.Oh, ven si per dón an he las Oh, ven,

b j j œ. œ œ œ. œ.
& b b œœ # n œœ œœ b œœ œ œ .. œœ œœ .. Œ . œ.
6

œ œ œœ œ œ œ. œ.
J
S
C
al ma tris te hay so laz; Ven con tus car gas,
en ca mi nos de mal dad; A rre pen ti do,
sin de mo ra al Se ñor; To do ren di do,

b j j U œ œ
& b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œ œœ œœ .. œ
11

œ #œ œ œ
S
C
ven al buen con so la dor, Oh, ven, Oh, ven, ven que teo

œ œ œ.
ven, pon tu feen el Se ñor, Oh, ven, Sí, ven, ven que tees

œœ œ . nœ œ œ
ven con fian do en Je sús, Oh, ven, Sí, ven ven que tees

? bb ∑ Œ. Œ
b J œ. œ nœ œ. œ œ bœ
J u
T
B

U U
b œ j
& b b œ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ ‰ œœ .. œœ œœ œ. œ. œ œ œ œœ œœ œœ
15 Coro:

J J œ. œ. œ œ œ
S
C
fre ce des can soy paz.

œ œ. œ œœ œ œœ œœ œœ œœ
pe ra con gran bon dad. Ven al Ma es tro, ven y la vi da ten

? b b œœ œœ œœ œœ œ . œ œ n œœ .. œœ ..
pe ra con gran a mor.

b œ œ. œ ‰ œ. œ œ
u
uJ
J
T
B

bb b œ . œ j œ . œ œj U œ œ œ œ œ œ œ U
Œ.
rit.

œ . œ œœ œ . œ œ œœ .. # œ œ œ
20
S
C & œ œ œœ œ œ œœ œ.

œ. œ œ œ. œ œ œ. nœ œ œ œ œ œ œ
drás, Oh, ven, Oh, ven, ven que teo fre ce des can soy paz.

? bb œ . œ œ œ œœ .. Œ .
b J œ. œ nœ œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ
J u J
T
B
u

Copyright © 2010 Coro Oficial I.E.P. Laja