Vous êtes sur la page 1sur 7

Biag a Naikari

Mila Gayagoy
Lento q = 80

b bb 3 œ œ œ ˙. œ œ œ
Soprano & 4 ˙.
Woooh dooh Woooh dooh

b
Alto & b b 43 ∑ Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ
Dooh doohh doohh doohh doohh Dooh doohh

b bb 3 ∑ ‰˙ œ ˙. ‰ œj ˙
Tenor V 4 J
j j
Doohh doohh doohh doohh

? b 3 ∑ ˙. œ œ œ œ ˙.
Bass bb 4
Doohh doohh doohh doohh doohh doohh
Cm

b œ œ œ œ j .. œ œ œ
& b b nœ
5

S œ œ œ. œ ˙.
dooh doohh doohh doohh doohh doohh doohh doohh doohh dooh Dung - ngo toy

b bb ..
A & ˙. ˙. ˙. ˙. œ œ œ
doohh doohh doohh Dung - ngo toy

b bb ˙. ˙. .. œ œ œ
T V ˙. ˙.
doohh doohh doohh doohh Dung - ngo toy

? bb
B b ˙. ˙ œ ˙ œ ˙. .. œ œ œ
doohh doohh doohh doohh doohh doohh Dung - ngo toy

©
Fm Cm Cm Cm G G

b b
& b œ œ. œ œ ˙.
10

S ˙ #œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙. ˙.
pu - sok ken a - yat. Na - rag - sak, na em - ma, na - pin - tas ka.

b b
A & b œ œ. œ œ ˙. ˙ #œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙. ˙.
pu - sok ken a - yat. Na - rag - sak, na em - ma, na - pin - tas ka.

b œ
T V b œ. œ œ ˙.
b ˙
#œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙. ˙.
pu - sok ken a - yat. Na - rag - sak, na em - ma, na - pin - tas ka.

? b œ œ. œ œ ˙. œ ˙. ˙.
B bb ˙ #œ ˙ œ œ ˙ œ œ
pu - sok ken a - yat. Na - rag - sak, na em - ma, na - pin - tas ka.

G G G G7 Cm

b œ j œ œ œ œ œ. nœ ˙.
& b b œ nœ œ œ. œ ˙.
17

S
˙. J
Ku - kuam a - min a - da - yag. Ri - ri - bu - ken nak rik - na.

b œ j j
A & b b œ nœ œ œ. œ ˙. ˙. œ œ œ œ œ. œ ˙.
Ku - kuam a - min a - da - yag. Ri - ri - bu - ken nak rik - na.

b œ j œ œ œ œ œ . œJ ˙ .
T V b b œ nœ œ œ. œ ˙. ˙.

œ nœ
œ œ. œ ˙.
Ku - kuam a - min a - da - yag. Ri - ri - bu - ken nak rik - na.

? b œ ˙. œ œ œ œ œ. œ
B bb J J ˙.
Ku - kuam a - min a - da - yag. Ri - ri - bu - ken nak rik - na.
Cm Fm Cm C7

bb ˙ œ œ . œj ˙ . œ œ œ bœ œ
b Œ œ œ œ
24

S & ˙
I - si - ray mo ta ma - tam, ta i - sut liw - li -

b b Πj
A & b ˙ œ œ œ œ œ. œ ˙. ˙ nœ œ nœ œ œ
I - si - ray mo ta ma - tam, ta i - sut liw - li -

b b Œ œ œ œ œ œ. œ ˙. ˙
T V b ˙ J œœ œ œ œ
I - si - ray mo ta ma - tam, ta i - sut liw - li -

? b ˙ Œ œ œ œ œ œ. œ ˙. ˙ œœ œ œ œ
B bb J
I - si - ray mo ta ma - tam, ta i - sut liw - li -

C7 Fm Fm Cm

b œ œ œ œ œ œ œ
& b œ œ œ
b ˙. ˙. ˙.
30

wa ken gin - a wa. Ku - kuam toy biag Ku - kuam toy a

b b
A & b nœ œ œ ˙. ˙. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
wa ken gin - a wa. Ku - kuam toy biag Ku - kuam toy a

b b œ œ œ ˙. ˙. œ œ œ ˙.
T V b œ œ œ œ
wa ken gin - a wa. Ku - kuam toy biag Ku - kuam toy a

? b œ œ œ ˙. ˙. œ œ œ ˙. œ œ œ œ
B bb
wa ken gin - a wa. Ku - kuam toy biag Ku - kuam toy a
Cm Fm G7 Cm

b ‰ œj j Œ ..
&bb ˙ #œ œ œ œ œ œ œ
36 1.

S
œ. œ ˙. ˙
yat. Diak to agbiag nu mai - li - nged kad toy ma - tak.

b ‰ œj j Œ ..
& b b œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙. ˙
A

yat. Diak to agbiag nu mai - li - nged kad toy ma - tak.

b
T Vbb ˙ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙ Œ ..

#œ œ œ œ œ œ œ
yat. Diak to agbiag nu mai - li - nged kad toy ma - tak.

? b ˙ œ œ œ ˙. ˙ Œ ..
B bb
yat. Diak to agbiag nu mai - li - nged kad toy ma - tak.

G7 C C C

b b ‰ j œ. nœ ˙. ˙. n n n .. ˙ . œ œ œ. j
2.

& b œ œ ˙.
41

S J
kad toy ma - tak. Biag nga - min toy biag.

b b ‰ j j n n n .. ˙ . j
A & b œ œ. œ n˙. ˙. œ œ œ. œ œ œ œ
kad toy ma - tak. Biag nga - min toy biag.

b b ‰ jn œ . œ ˙. ˙. n n n .. ˙ . œ œ œ. œ ˙.
T V b œ J J

j
kad toy ma - tak. Biag nga - min toy biag.

? b ‰ œ œ. œ
B bb J J ˙. ˙. n n n .. ˙ . œ œ œ. œ ˙.
kad toy ma - tak. Biag nga - min toy biag.
C C F F Dm

œ ˙. ˙. œ œ œ. j
& œ . œj œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ #˙ œ
47

i - la - la - em day toy biag a - ka - kay su - na Ta - ngay in ka -

& œ. j œ ˙ œ œ ˙ œœ ˙ œ ˙. ˙. œ œ œ . œj
œ œ
A

i - la - la - em day toy biag a - ka - kay su - na Ta - ngay in ka -

j œ œ œ . œJ
T V œ. œ œ œ ˙ œ œ ˙ œœ ˙ œ ˙. ˙.

? œ . œj œ œ ˙
i - la - la - em day toy biag a - ka - kay su - na Ta - ngay in ka -

œ œ ˙ œœ ˙ œ ˙. ˙. œ œ œ. œ
B
J
i - la - la - em day toy biag a - ka - kay su - na Ta - ngay in ka -

G7 G7 C

& ˙. ˙
54

S œ œ ˙ œœ ˙ œ œ ˙. ˙.
rik day - toy biag ken a - yat kuam i - da

& ˙˙ .. ˙˙ œ œ ˙ œœ ˙ œ œ ˙. ˙.
A

œœ œ œ œ
rik day - toy biag ken a - yat kuam i - da

œ œ œ œ ˙ œ œ b˙ œ œ ˙.
T V œ ˙.

?œ œœœ œ œ œ œ œ œ ˙
rik, ta in - ka - rik ngad a - min day - toy biag ken a - yat kuam i - da

B
œœ ˙ œ œ ˙. œ œ œ
rik, ta in - ka - rik ngad a - min day - toy biag ken a - yat kuam i - da ahh
C C A7

˙. œ œ œ . œj œ œ œ #˙ œ
œ #œ œ œ
60

S & ˙. .
œ J
Biag - a nai - ka - ri Ku - kuam a - min toy pu - sok ken rik -

j j bœ
A & ˙. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ
Biag - a nai - ka - ri Ku - kuam a - min toy pu - sok ken rik -

V ˙. œ œ œ. œ ˙. œ . œj œ œ ˙ œ œ œ œ œ
T
J

j j ˙ œ œ œ œ œ
Biag - a nai - ka - ri Ku - kuam a - min toy pu - sok ken rik -

B
? ˙. œ œ œ. œ ˙. œ. œ œ œ
Biag - a nai - ka - ri Ku - kuam a - min toy pu - sok ken rik -

Dm Dm Fm C C

˙. ˙. œ. j œ. œ
œ œ b˙.
66

S & œ J œ œ œ œ œ
na I - la - la - em day - toy a - yat, diak ton nga ag -

j j
A & ˙. ˙. œ œ . œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ
na I - la - la - em day - toy a - yat, diak ton nga ag -

V ˙. ˙. œ œ. œ ˙. œ œ . œj œ œ œ œ œ
T J

j
na I - la - la - em day - toy a - yat, diak ton nga ag -

? ˙. ˙. œ œ. œ ˙. œ œ œ œ
œ œ. œ œ
B
J
na I - la - la - em day - toy a - yat, diak ton nga ag -
F G7 C D7 G7

œ œ œ ˙. ˙. .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
1. 2.

&œ œœœ œ
72

biag nu u - ma - da - yo kad - toy den - nak biag nu u - ma - da - yo kad - toy den -

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. .. # œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A
˙.
biag nu u - ma - da - yo kad - toy den - nak biag nu u - ma - da - yo kad - toy den -

œ œ œ œ . .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T Vœ œœœ œ ˙ ˙.
biag nu u - ma - da - yo kad - toy den - nak biag nu u - ma - da - yo kad - toy den -

B
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
biag nu u - ma - da - yo kad - toy den - nak biag nu u - ma - da - yo kad - toy den -


C Fm C

˙. ˙. .
& ˙.
78

nak Ahhh..
U
ahhh

A & ˙. b˙. ˙˙ ..


nak Ahhh.. ahhh

˙. ˙. .
T V ˙.

nak Ahhh.. ahhh

? ˙. ˙. ˙.
B .
nak Ahhh.. ahhh

Centres d'intérêt liés