Vous êtes sur la page 1sur 345

1.

800 KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI


STT

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

33
34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

67

68

69
70
71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81
82

83

84
85

86
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101
102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118
119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129
130

131

132

133

134

135
136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151
152

153

154

155

156

157

158

159

160
161

162

163

164

165

166

167
168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184
185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201
202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217
218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235
236

237

238

239

240
241

242
243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255
256

257

258

259

260

261
262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272
273

274

275

276

277

278
279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289
290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303
304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317
318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332
333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350
351

352

353
354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366
367

368

369

370

371

372

373

374

375

376
377

378

379

380

381

382

383
384

385

386

387

388

389
390

391
392

393

394

395

396

397

398

399

400
401
402

403

404

405

406

407

408
409

410

411

412

413

414

415
416

417

418
419

420
421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436
437
438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454
455

456
457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473
474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485
486

487

488
489

490

491

492

493

494

495

496

497
498

499

500

501

502

503
504

505
506

507
508

509

510

511

512

513

514
515

516

517

518
519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530
531

532

533

534

535

536
537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551
552

553
554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566
567

568

569

570

571

572

573
574

575
576

577

578

579

580

581

582
583

584

585

586

587

588

589

590

591

592
593

594

595

596

597
598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611
612

613
614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627
628

629
630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643
644

645

646

647

648

649

650

651
652

653

654

655

656

657
658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669
670

671
672

673

674

675

676

677

678
679

680

681

682

683

684
685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696
697

698

699

700

701
702

703

704
705

706

707

708
709

710

711

712

713

714

715

716

717

718
719

720

721

722

723
724

725

726

727

728
729

730

731

732

733

734

735

736
737

738

739

740

741

742
743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753
754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768
769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780
781

782

783
784

785

786

787

788

789
790

791

792

793

794

795

796

797
798

799

800

801

802

803

804

805
806

807

808

809

810

811

812
813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824
825

826

827

828

829
830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844
845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859
860

861

862

863

864

865

866

867

868
869

870

871

872

873

874

875
876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891
892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905
906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921
922

923

924

925
926

927

928

929

930

931

932

933

934

935
935

936

937

938
939

940

941
942
943

944

945

946

947

948

949

950

951

952
953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970
971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987
988

989

990

991

992

993

994

995

996

997
998

999

1000

1001
1002

1003

1004
1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012
1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020
1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036
1037
1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053
1054
1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067
1068

1069

1070
1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078
1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085
1086

1087
1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101
1102
1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115
1116

1117

1118
1119

1120

1121

1122

1123
1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132
1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139
1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151
1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165
1166

1167
1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178
1179
1180

1181

1182

1183
1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191
1192

1193

1194

1195

1196
1197

1198

1199

1200

1201

1202
1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209
1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224
1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231
1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238
1239

1240
1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249
1250

1251

1252

1253
1254

1255
1256

1257

1258

1259

1260

1261
1262

1263

1264

1265

1266

1267
1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276
1277

1278

1279

1280
1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293
1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306
1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314
1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322
1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330
1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337
1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350
1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364
1365
1366

1367

1368
1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376
1377

1378

1379

1380
1381

1382
1383

1384
1385
1386

1387

1388

1389
1390

1391

1392

1393
1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400
1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407
1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417
1418
1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428
1429

1430

1431

1432

1433
1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447
1448

1449

1450

1451

1452

1453
1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462
1463

1464

1465

1466
1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474
1475
1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489
1490
1491

1492

1493
1494
1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503
1504

1505

1506

1507

1508

1509
1510

1511

1512

1513

1514
1515
1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523
1524

1525

1526
1527
1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543
1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561
1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570
1571

1572

1573

1574

1575

1576
1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584
1585
1586

1587

1588

1589

1590
1591

1592

1593

1594

1595
1596

1597

1598

1599

1600

1601
1602

1603
1604

1605

1606

1607
1608

1609

1610
1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625
1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637
1638

1639

1640

1641
1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654
1655
1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667
1668

1669

1670

1671

1672
1673

1674

1675

1676

1677

1678
1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687
1688

1689
1690

1691

1692

1693

1694

1695
1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705
1706

1707

1708
1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721
1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730
1731

1732
1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740
1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757
1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775
1776
1777

1778
1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787
1788

1789
1790

1791

1792

1793
1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801
1802

1803

1804

1805
1806

1807
1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822
1823

1824
1825
1826

1827

1828
1829

1830

1831

1832

1833

1834
1835

1836
1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845
1846
1847

1848
1849

1850
1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859
1.800 KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI QU
DIỄN GIẢI CHI TIẾT TÀI SẢN CHO THUÊ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG, ĐỦ TIỆN NGHI,
5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN CÙ LAO,
QPN, TIỆN MỞ VP, 14TR/TH, TH/LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC HUỲNH VĂN BÁNH THÔNG LÊ VĂN
SỸ, DT: 4X10, TRỆT, LỬNG + LẦU, 2 PN, 2 WC, GẦN TRUNG TÂM, TIỆN ĐI LẠI, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP RẠCH
MIỄU PHÚ NHUẬN, 103M2, 19TR; NHÀ QGÒ VẤP, 70M2, 4TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN THÍCH
QUẢNG ĐỨC, P5, PHÚ NHUẬN, NHÀ TRỆT, DT 4X11M, 4,2 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT ĐƯỜNG HOÀNG V THỤ, P9, QPN,
3X8M, TIỆN MUA BÁN, KD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYỄN THƯỢNG
HIỀN, 3,5X15, ĐÚC LỬNG 1/2, MỚI XÂY, NTCC, HĐ 3 - 6 THÁNG, 6TR/TH, CỌC 1 THÁNG, , MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG & TOÀN BỘ NHÀ
HÀNG CAFE KIỂU ÂU, QPN, 3 LẦU, NỘI THẤT & TRANG THIẾT BỊ CAO CẤP, KHU VĂN PHÒNG CAO ỐC, GIÁ TH/LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 4X15 =
60M2, 3,5 TẤM, MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA SỨ, P2, PHÚ NHUẬN, GIÁ 20TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 8/2 TRẦN HỮU
TRANG, P11, QPN, 3,4X14M, GÁC SUỐT, GẦN NGÃ 3 ĐƯỜNG THT - HỒ BIỂU CHÁNH, DTSD > 70M2, SÂN TRƯỚC SAU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ ĐẸP LẦU 2, C/CƯ
1/6 HỒ BIỂU CHÁNH, P12, QPN, ĐẦY ĐỦ TN, KHU CÔNG CHỨC, AN NINH, CÁCH NG V TRỖI 20M, 9,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN NHÀ SỐ 195
PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 17, QUẬN PHÚ NHUẬN DT: 3,4M X 10M CẦN NGƯỜI THUÊ LÂU DÀI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CAN THUE MAT BANG GAP CẦN THUÊ
GẤP MẶT BẰNG ĐỂ KINH DOANH TRÀ SỮA GẦN TRƯỜNG HỌC, KDC DT TU 40-50M2 GIÁ THUÊ DAO DỘNG TU 4TR-5TR
AI CÓ NHU CẦU CHO THUÊ MẶT BẰNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU TRÊN XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DỰ ĐỨC HOÀ RESIDENCE GIÁ ĐẶT BIỆT
SỔ ĐỎ TRAO TAY BÁN ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ ĐỨC HÒA RESIDENCE 343 TRIỆU/NỀN 5X25; MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10 CÁCH THÀNH
PHỐ 12 KM MẶT TIỀN ĐƯỜNG 60M; 4 LÀN XE ; NGAY CHỢ ĐỨC HÒA; 343 TRIỆU/NỀN 5X25; ĐƯỜNG 15M, CƠ SỞ HẠ
TẦNG HOÀN CHỈNH ; TIỆN ÍCH: TRƯỜNG MẪU GIÁO; TRƯỜNG CẤP 1;2;3; TRUNG HỌC TÂN TẠO;ECITY;KHU CN LÊ MINH
XUÂN; GẦN CẦU KÊNH SÁNG 7 ĐỢT THANH TOÁN; ĐỢT 1: 20%; SỐ LƯỢNG CÓ HẠN : CƠ HỘI Ở RẤT TỐT ; ĐẦU TƯ LƯỚT
SÓNG , BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG XE VESPA

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 3,6X16M, MỞ
VĂN PHÒNG CÔNG TY, PHÒNG KHÁM BỆNH, NTCC, 2 WC, CỬA KÍNH, NGAY CHUNG CƯ BOTANIC, SÂN ĐỂ 20 XE, 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ KHU DÂN CƯ CAO CẤP,
TRỆT, 3 LẦU, 4,1X20M, 5 PN, 220/40 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P8, PN, NỘI THẤT TRANG THIẾT BỊ ĐỦ, ƯU TIÊN NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI Ở, 1200$~25,2TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT NAM KỲ
KHỎI NGHỈA QPN DT:24X32M 2 LẦU 8,500USD/ THÁNG CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT NAM KỲ KHỎI NGHỈA QPN ,GẦN
HUYNH VĂN BÁNH,DT:24X32M 2 LẦU ,KHU TRUNG TÂM KINH DOANH MUA BÁN,CÓ HẺM HÔNG 8M ,HỢP ĐỒNG 3 NĂM
GIÁ: 8500USD/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐẾN XEM NHÀ BẤT CỨ LÚC NÀO
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 423/5E PXL, P2, PN,
DTSD 50M2, SÂN ĐỂ XE, ĐÚC 1 TẤM THẬT, ĐNC, 2 MẶT TIỀN, TIỆN KD, 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VILLA MINI HẺM XE TẢI LÊ
VĂN SỸ + ĐẶNG VĂN NGỮ, QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ VILLA MINI HẺM XE TẢI LÊ VĂN SỸ + ĐẶNG VĂN NGỮ, QPHÚ
NHUẬN, DIỆN TÍCH 10M X 10M, TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 5 PN NHÀ THIẾT KẾ ĐẸP, RỘNG, THOÁNG, CÓ SÂN ĐỂ XE 2
BÁNH VÀ GARA ÔTÔ, THÍCH HỢP GIA ĐÌNH Ở, MỞ VĂN PHÒNG… GIÁ 20TR/THÁNG MIỄN TIẾP MÔI GIỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN SỐ 208 HỒ V HUÊ, P9, QPN, DT 56M2, DTSD 224M2, NHÀ 1 TRỆT, 3 LẦU, 2 MẶT TIỀN THOÁNG MÁT, GIÁ 25TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN ĐẸP, 61 NGUYỄN
ĐÌNH CHÍNH, P15, PN, TẦNG TRỆT, LỐI ĐI RIÊNG, 3X9,5M, NHÀ MỚI, ĐIỆN NƯỚC, WC, KHU DÂN CƯ ĐÔNG, TIỆN LÀM
VĂN PHÒNG, KINH DOÀNH HOẶC ĐỂ Ở, KHÔNG KINH DOANH ĂN UỐNG, 5,2TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 4 PHÒNG, SỐ 418,
CHUNG CƯ 43 HỒ V HUÊ, P9, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG NGANG 3,5M,
DÀI 3,5M, GIÁ 4,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VỊ TRÍ QUÁN NẰM GÓC NGÃ TƯ NÊN
DỄ TÌM KHU VỰC VĂN PHÒNG, YÊN TĨNH, SẠCH SẼ, CAO CẤP, VỪA Ở VỪAKD

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGUYÊN CĂN 83
ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 4X23, TRỆT, 1 LẦU, HƯỚNG ĐB, 3P, NỘI THẤT ĐỦ, TIỆN LÀM VP, 16TR/TH, DÀI HẠN, MQC, CÓ
TRUNG GIAN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - CẦN CHO THUÊ GẤP, TIẾP NGƯỜI
THIỆN CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO ỐC 44 ĐẶNG
VĂN NGỮ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO ỐC 44 ĐẶNG VĂN NGỮ, QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ DIỆN TÍCH 70M2, ,CÓ THANG
MÁY, 2PHÒNG NGỦ, 1WC, GIÁ THUÊ 9TRIỆU/THÁNG, CĂN HỘ CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI,NHÀ SẠCH THOÁNG MÁT,COI NHÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐANG CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CC PHÚ
NHUẬN TECHCONS, 2PN, TẦNG CAO, VIEW Q1, NT ĐANG CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CC PHÚ NHUẬN TECHCONS, 2PN,
TẦNG CAO, VIEW Q1, NỘI THẤT CAO CẤP, DT 141M2, 3PN, 1000$/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHU NHÀ BIỆT LẬP 18 CĂN, GẦN CC
BOTANIC, 3 LẦU, 4 WC, CAO CẤP, RỘNG, THOÁNG, NN NLMT, NHÀ MỚI 100% 2012, 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 MT TQĐỨC, 5,7X16, 1L, 3
PN, 3 WC, 18TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MT HOA HỒNG
1, P2, PN, 4X10M, TẦNG 1 4X4M, TỔNG DTSD 55M2, 1 MÁY LẠNH, HĐ TỪ 1 NĂM, TIỆN VP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG SỐ 98 ĐẶNG V
NGỮ, P10, PHÚ NHUẬN, 3,5X5M, GIÁ 6,5TR, GẦN TRƯỜNG NGÔ TẤT TỐ, HÀN THUYÊN, TIỂU HỌC ĐẶNG V NGỮ, GẦN
KHU TRUNG TÂM THỜI TRANG LÊ V SỸ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG GIÁ RẺ CHO
THUÊ MẶT BẰNG ĐỊA CHỈ SỐ 51A ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, QPHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 3,5 X 4 M2, CÓ SÂN ĐỂ XE,
KHU VỰC KINH DOANH SẦM UẤT, CÓ THỂ KINH DOANH MỌI NGHÀNH NGHỀ GIÁ 5TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 65A HUỲNH VĂN
BÁNH, P17, QPN, DT 3,15X12M, 1 TRỆT, 2L, ĐẸP, TN, KHU VĂN PHÒNG + KD THỜI TRANG, GẦN PHAN ĐÌNH PHÙNG, CHO
THUÊ 25TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TÒA NHÀ VP MT DT:
(12X20)M HẦM TRỆT 7LẦU, DTSD 1700M2 CHO THUÊ TÒA NHÀ VP MT DT: (12X20)M HẦM TRỆT 7LẦU, DTSD 1700M2
GIÁ 13$/M2 (THƯƠNG LƯỢNG), TÒA NHÀ TRỐNG SUỐT, MỚI 100%, SÂN 120M2 ĐỂ XE HƠI ĐẬU THOẢI MÁY, GIÁP
RANH QPN – CÁCH Q1 10PHÚT – Q3 5PHÚT – SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 10PHÚT, GẦN BỆNH VIỆN, NGÂN HÀNG, KHU
KINH DOANH XẦM UẤT, THÍCH HỢP LÀM VP CTY, TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ, BỆNH VIỆN…PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ DÀI
HẠN, TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 55 TRẦN KẾ XƯƠNG,P7, Q PHÚ
NHUẬN, TPHCM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẸP NGUYÊN CĂN
HẺM XE HƠI ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH CHO THUÊ NHÀ ĐẸP NGUYÊN CĂN HẺM XE HƠI ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH
QPHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH: 36 * 16, HẺM XE HƠI, PHÒNG KHÁCH, 4 PHÒNG NGỦ, 5 WC, BẾP, ĐỦ TIỆN NGHI, TIỆN Ở, VĂN
PHÒNG GIÁ: 20 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CC PHAN XÍCH LONG,
PN, 1 LẦU, CÓ 2 BAN CÔNG 59M, GIÁ 6,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGCĂN ĐUÔI NHÀ MT,
LỐI ĐI RIÊNG HẺM ĐG ĐỖ TẤN PHONG, P9, PN, GẦN CHỢ GA, NHÀ NHỎ ĐỦ TN, ĐN, NET, WC, BẾP & 1PHÒNG ML,
3,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT THỰ MT HOA LAN – PHÚ NHUẬN
DT: 8X18, 3,5 LẦU, DTSD: 430M2, 7PN, VP CTY CHO THUÊ BIỆT THỰ MT HOA LAN – PHÚ NHUẬN DT: 8X18, 3,5 LẦU,
DTSD: 430M2, NHÀ MỚI CAO CẤP, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI THEO KIỂU PHƯƠNG TÂY, KHU VỰC TRUNG TÂM PHÚ NHUẬN
CÁCH TRUNG TÂM Q1 50M, THÍCH HƠP MỞ VĂN CTY, KINH DOANH MỌI NGHÀNH NGHỀ… GIÁ: TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT BẰNG CHO THUÊ SỐ 5 CÔ BẮC,
P1, PN, DIỆN TÍCH 3,6X17M, 5TR/TH, ƯU TIÊN VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT PHAN XÍCH LONG,
P7, 4X13, 1 LỬNG, KHÁ, 15TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ PHAN XÍCH
LONG, DT 60M2, 1 PHÒNG NGỦ, 7TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 4X9M, 14 PHAN
ĐÌNH PHÙNG, P2, QPN, 18TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 181 NG V TRỖI, GÓC NGÃ TƯ MAI VĂN
NGỌC, PHÚ NHUẬN, KHUÔN VIÊN 10X14M, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, TIỆN KINH DOANH, SHOWROOM, ĂN UỐNG, GIÁ
65TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ PN TECHCON GIÁ
800/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ QPHÚ NHUẬN, DT
14X27M, 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN RỘNG, GARA, VỊ TRÍ THUẬN TIỆN MỞ TRƯỜNG QUỐC TẾ, CTY, VP, NHÀ PP, GIÁ 100TR
(5000$)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ TIỆM TÓC NỮ TẠI
ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH, Q PHÚ NHUẬN, ĐỦ ĐỒ NGHỀ, GIÁ THUÊ 6 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THẾ CHẤP GẤP CĂN NHÀ SỐ 518/22
ĐƯỜNG LVSỸ, P11, QPN, NGANG 2M8, DÀI 17M, NHÀ SẠCH, THOÁNG MÁT, CÓ LỬNG, 1 LẦU, KHU YÊN TĨNH, AN NINH,
GIÁ 350TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN PHAN XÍCH
LONG, P2, PN, HẺM THOÁNG, 4,5X7, TRỆT, GÁC, SẠCH, AN NINH, 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG CTY,
DIỆN TÍCH 5X18M, 2 LẦU, MT ĐƯỜNG SỐ 8 HOA CÚC, P7, QPN, GIÁ 12TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 1600 USD/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 489A/23A/46 HVĂN
BÁNH, P13, QPN, 4X10, GS, AN NINH, THC, INTERNET, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ ĐƯỜNG PHAN XÍCH
LONG, PHÚ NHUẬN, 71 TR/THÁNG NHÀ CHO THUÊ ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, 71 TR/THÁNG DIỆN TÍCH
8X16M, 1TRỆT, 3 LẦU , 1 HẦM ĐỂ XE, 4 PHÒNG, TRỐNG SUỐT, 4 WC, NHÀ MỚI ĐẸP, MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐẸP,, THÍCH HỢP
MỞ VĂN PHÒNG, CÔNG TY VÀ Ở
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ KHÁCH SẠN TRUNG TÂM
QPHÚ NHUẬN CẦN CHO THUÊ GẤP KHÁCH SẠN Ở TRUNG TÂM PHÚ NHUẬN, CÓ ĐẦY ĐỦ GIẤY TỜ, VÀO KINH DOANH
NGAY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẼM 16
HOÀNG DIỆU XE TẢI VÀO TẬN NHÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẼM 8M HOÀNG DIỆU CÁCH MẶT TIỀN 3 CĂN GẦN
NGÃ 3 NGUYỄN VĂN TRỖI KHU AN NINH GẦN SÂN BAY NHÀ ĐẸPDT: 6 X16M, 1 TRỆT, 2 LẦU, 4PN, 5WC, ML, NN,PK, PB,
KHU DÂN TRÍ CAO THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY VÀ GIA ĐÌNH Ở GIÁ: 18 TRIỆU/THÁNG, ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 226/5B TRẦN KẾ
XƯƠNG, P7, QPHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH SÀN 12M2, 1 LẦU, 24M2, 3TR, THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ CÓ BẾP, WC SỬ DỤNG
RIÊNG, 3,2X10M, 3,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN CÙ LAO
QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN CÙ LAO QPHÚ NHUẬN,DT:4X16,TRỆT,3 LẦU,5PN,NỘI THẤT CAO CẤP,NHÀ
ĐẸP,KHU AN NINH,TIỆN LÀM VP,NHÀ ỞGIÁ 20TR,HỢP ĐỒNG 2 NĂM TRỞ LÊN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 321/2D PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P15, PHÚ NHUẬN, 3,5X13M, NỞ HẬU, GÁC GỖ SUỐT, ĐN CHÍNH THỨC, YÊN TĨNH, GẦN CHỢ, NHÀ THỜ, CHÙA,
TRƯỜNG CÁC CẤP, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HẺM 3M HVBÁNH, 3,6X14, 2 LẦU, ST, 3
PN, PK, BẾP, 3 ML, NN, TỦ LẠNH LỚN, NỆM KYMDAN, TỦ ÁO QUẦN, 12TR/TH, CỌC 3 THÁNG, HĐ 1 NĂM TRỞ LÊN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 57F TRƯƠNG
QUỐC DUNG, PN, TRỆT, 2 LẦU, MÁY LẠNH, TIVI, WC, MÁY NƯỚC NÓNG, NHÀ NHỎ, SẠCH, 4X3M, 4TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP NHÀ PHAN XÍCH LONG,
QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ GẤP NHÀ PHAN XÍCH LONG, QPHÚ NHUẬN, GẦN PHAN ĐĂNG LƯU, DIỆN TÍCH 4M X 20M,
TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁY LẠNH ĐẦY ĐỦ NHÀ GẦN MẶT TIỀN ĐƯỜNG CHÍNH, HẺM THÔNG, XE HƠI ĐẬU TRƯỚC
NHÀ, THIẾT KẾ ĐẸP THEO PHONG CÁCH CHÂU ÂU, NỘI THẤT CAO CẤP, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, RẤT THÍCH HỢP ĐỂ GIA
ĐÌNH Ở, HOẶC MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY GIÁ 18 TRIỆU/THÁNG L/H: 0902870107 KHÔNG TIẾP MÔI GIỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 483A NGUYỄN KIỆM, P9, QPN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN
LỚN 483A NGUYỄN KIỆM, P9, PHÚ NHUẬN, KHU DÂN CƯ ĐÔNG SẦM UẤT, TIỆN KINH DOANH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN,
TRƯỜNG HỌC NGOẠI NGỮ, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÀ TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH MUA BÁN, VĂN
PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ QPN, TRỆT, LẦU, 2 PN, 2 PHÒNG
TẮM, NHÀ BẾP, PK, NHÀ ĐẸP, KHU AN NINH, 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN TUYỂN GẤP NAM NỮ CỘNG TÁC
VIÊN BÁN HÀNG MỸ PHẨM CHUYÊN VỀ KEM TRỊ MỤN , TẮM CẦN TUYỂN GẤP NAM NỮ CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG MỸ
PHẨM CHUYÊN VỀ KEM TRỊ MỤN , TẮM TRẮNG , DƯỠNG TRẮNG HOA HỒNG CAO KHOẢNG 3TRIỆU ĐẾN 8TRIỆU/
THÁNG , TÙY NĂNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG , 0902 918 123
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 13/22G LÊ TỰ
TÀI, P4, PN, 4X8M, TRỆT, LẦU, 2 PN, THOÁNG, ĐẸP, , 4,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ TIỆN NGHI, ĐẸP TẠI 72/29/6 PHAN
ĐĂNG LƯU (80M2) QPN KHU NỘI BỘ, AN NINH NHÀ TIỆN NGHI, ĐẸP HẺM 72/29/6 PHAN ĐĂNG LƯU, GẦN NGÃ BA
NGUYỄN VĂN ĐẬU, NGUYỄN HUY TƯỞNG, QPHÚ NHUẬN, TRONG KHU NỘI BỘ, YÊN TĨNH VÀ AN NINH DTSD 80 M2 CÓ
TRỆT + LẦU, PHÒNG KHÁCH RỘNG, BẾP, 2 PHÒNG NGỦ, 2 WC, MÁY LẠNH, MÁY NƯỚC NÓNG, CÁP, ĐIỆN THOẠI NHÀ SỬ
DỤNG ĐIỆN NƯỚC NN HỢP ĐỒNG THUÊ TRÊN 6 THÁNG NHÀ TRỐNG GIAO NGAY GIÁ 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 27 HOA HỒNG I,
P2, PN, NGUYÊN CĂN 50M2, 3,8X13M, TRỆT, 2 LẦU, LỬNG, SÂN THƯỢNG, 16TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN CHO
THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM TIỆN LÀM LÀM VĂN PHÒNG, ĐỂ Ở, GẦN NGÃ 4 PHAN ĐÌNH PHÙNG -
NGUYỄN KIỆM, HẺM XE HƠI, DIỆN TÍCH: 3X20, 1TRỆT + 2LẦU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT 319 NG
TRỌNG TUYỂN, P10, PN, DT 4X15, TRỆT + 1 LẦU, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ 12TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHIỀU NHÀ, KHU PHAN
XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN,TIỆN VĂN PHÒNG, KINH DOANH, Ở MT KHU PHAN XÍCH LONG, QPHÚ NHUẬN, (4X25), 4 LẦU,
PHÒNG RỘNG, ĐƯỜNG ĐẬU XE HƠI, NGAY NGÃ TƯ, SẦM UẤT, GIÁ: 34 TRIỆU -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 56 CÙ LAO, P2,
QPN, CÓ HẦM ĐỂ XE
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ KHU PHAN XÍCH
LONG VÀ MIẾU NỔI, CÓ NỘI THẤT, 54M2, 2P, 7TR; 54M2, 1P, 6TR; 67M2, 2P, 7TR; 64M2, 2P, 8TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NCMT TRẦN KHẮC
CHÂN, P9, 7X14M, 4 LẦU, NGAY KHU VPCT CHO THUÊ NHÀ NCMT TRẦN KHẮC CHÂN, P9, DIỆN TÍCH 7X14M, 4 LẦU,
THANG MÁY, MỖI LẦU CÓ 2 NHÀ VS, NHÀ MỚI XÂY DỰNG XONG CHƯA CHO THUÊ, THIẾT KẾ DẠNG VĂN PHÒNG, THỎA
THUẬN ĐỂ CÓ GIÁ RẺ, CÓ THỂ CHO THUÊ TỪNG PHẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT 0933353179 - 0902973552

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC
QUẬN PHÚ NHUẬN, 3 PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC QUẬN PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 110M2,
CĂN GÓC VIEW ĐẸP , 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG LÀM VIỆC TRANG BỊ NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, KHU CĂN HỘ AN NINH, BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP , GIÁ THUÊ THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NG ĐÌNH
CHÍNH, P15, QPN, DT 60M2, TỔNG DT SỬ DỤNG 100M2, 3 PHÒNG NGỦ, KHU MUA BÁN SẦM UẤT, 14TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 29/63A
ĐOÀN T ĐIỂM, P1, PN, 3,8X12M, NHÀ MỚI, SAU LƯNG BỆNH VIỆN HOÀN MỸ, KHU SẦM UẤT, CHO THUÊ 1/2 CĂN HOẶC
MBKD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ NHÀ CHO THUÊ 103E TKX, P7, PHÚ
NHUẬN, 3X16,5M, TRỆT, 1 LẦU, 4P; SANG LẠI CỬA HÀNG LÀM TÓC, GIÁ TH/LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ EMAIL:
NGUYENVANHAIDIAOC@GMAILCOM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, DT
3X10M, 1 TRỆT, 3 LẦU, 5 PHÒNG NGỦ, 3 TOILET, 1 BẾP, 1 PHÒNG KHÁCH, 2 MẶT HẺM KHU PHAN XÍCH LONG, GIÁP
RANH Q1, GIÁ 10000000Đ/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 529/129 HUỲNH V
BÁNH, P14, PN, PHÒNG 40M2, ĐỦ TN GIƯỜNG NỆM KYMĐAN, ML, TL, 4TR/TH; MT 165 NG TRỌNG TUYỂN, 4X20, 1L,
15TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ LIỀN KỀ CHO THUÊ 52/7 CÙ
LAO, P2, Q PN DÃY CĂN HỘ LIỀN KỀ CHO THUÊ: DT 3*6M, TRỆT, LẦU, BC, WC CĂN HỘ ĐẸP TIỆN GIA ĐÌNH NHỎ, SV KHI
VỰC ĂN NINH, HẺM LỚN, TIỆN ĐI CÁC QUẬN SANG Q1 3P, 15/05 DỌN VÀO!
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 CĂN LIỀN NHAU, 159/1
HVTHỤ, P8, PN, 6X11 = 30TR, 4,5X11 = 20TR/TH, NHÀ XD MỚI, ĐỦ TIỆN NGHI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ GIÁ RẺ NHÀ CHO
THUÊ, MỚI, SẠCH SẺ, THOÁNG MÁT HẺM PHAN TÂY HỒ- P7- PN, NGANG 3,5M DÀI 13M, GÁC LỬNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN
CHÍNH, GIẾNG KHOANCÓ NHÀ ĐỂ XE RIÊNG ( TỐI ĐA 04 CHIẾC)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 22/6A NG T
HUỲNH, P8, PN CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 22/6A NG T HUỲNH, P8, PN, HƯỚNG ĐN, HẺM CỤT 10M XE HƠI, AN NINH,
NGAY TRUNG TÂM Q, TIỆN MỞ CTY, DT 4X14M, TRỆT, LỬNG, LẦU, 2 MÁY LẠNH, NƯỚC NÓNG, 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 25 HỒ V
HUÊ, P9, PN, 320M2, TRỆT, 3 LẦU, 5X16M, 45TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 347/5 HUỲNH VĂN
BÁNH, PHÚ NHUẬN, DT 3,2X17M, 3 LẦU, 5 PHÒNG NGỦ, 13TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: 115/4 PHAN ĐĂNG LƯU, P7,
PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG LẦU ĐÚC, ĐỂ XE, NẤU ĂN,
BALCON, WCR, LĐR, ML, MNN, CÁP, WIFI, GIỜ TD, P4, QPN, 3,5TR/TH, BAO ĐN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 6 PHÒNG MỚI XÂY, KHU
CAO ỐC PXLONG, LĐR, CÁP, NET, GIỜ 24H, WCR, 2,2TR-2,5TR, 2-3NG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 24 MAI V NGỌC,
P10, QPN; 14/9D LÊ V THỌ, P9, QGV, , 3,5TR/CĂN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN 252 HUỲNH VĂN BÁNH, P15, QPN, 3,5X12, 3 LẦU, 20TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - SÀN BĐS VIETNAM LAND, 46 TRẦN KẾ
XƯƠNG, BT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MTNB PHAN XÍCH
LONG, KHU MIẾU NỔI, 4X18M, TRỆT, LỬNG, 2 LẦU, 4PN, 3WC, NHÀ TRANG TRÍ SANG TRỌNG, ẤM CÚNG, KHU AN NINH,
YÊN TĨNH, 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ MẶT TIỀN ĐƯỜNG
SỐ 12, PTHẢO ĐIỀN, Q2, DTSD 700M2, CÓ HỒ BƠI, GARA XE HƠI, 3 PHÒNG NGỦ, PKHÁCH, BẾP, NHÀ ĐẸP, KHU YÊN
TĨNH, GIÁ THUÊ 1750$ ~ 36TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC HOA LAN, PHÚ
NHUẬN (1 TRỆT, 2 LẦU, 1 ST) NHÀ MT HOA LAN,PN 4X20,1T,2L,1ST,4WC NỘI THẤT MỚI,CHO THUÊ NC TIỆN LÀM VĂN
PHÒNG,SHOWROOM,KẾT HỢP Ở,BẾP NẰM TRÊN LẦU GIÚP KHÔNG GIAN TRỆT SỬ DỤNG ĐƯỢC TỐI ĐA CHO CTY,XE HƠI
CẤT TẬN NHÀ (4C,7C),KHU VỰC AN NINH RẤT NHIỀU CÔNG TY VÀ VĂN PHÒNG ĐANG THUÊ,THÍCH HỢP KINH DOANH
MỌI NGÀNH NGHỀGIÁ THUÊ 1100 /THÁNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO NỮ THUÊ TRÊN GÁC RỘNG
26M2, SẠCH, GIỜ GIẤC TỰ DO, THOÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ ĐẤT VILLA – BIỆT
THỰ, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, QUẬN PHÚ NHUẬN CẦN CHO THUÊ NHÀ ĐẤT VILLA – BIỆT THỰ, ĐƯỜNG NGUYỄN
ĐÌNH CHÍNH, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP HCM (RA TRUNG TÂM QUẬN 1, QUẬN 3 RẤT GẦN), DIỆN TÍCH ĐẤT 600 M2, GIÁP
HAI MẶT TIỀN, GIÁ TỐT, THUẬN TIỆN XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ HÀNG, CAFE, VĂN PHÒNG, CÔNG TY VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN DT
15M2, 1 TRỆT, 1 LẦU, GÁC SUỐT, MỚI, ĐẸP, 4TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẠI TÒA NHÀ
MT ĐÀO DUY ANH, PN, 30M2, 50M2, 80M2, CHỖ ĐỂ XE, WC, THANG MÁY & BỘ, MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG, MÁY
LẠNH, TH CÁP, 7$/M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE MAT BANG CHO THUÊ MẶT
BẰNG DIỆN TÍCH 3,4MX10M TIỆN KINH DOANH, VĂN PHÒNG, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HXH 6M, HUỲNH VĂN
BÁNH, PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ HXH 6M, HUỲNH VĂN BÁNH, PHÚ NHUẬN, DT 4X 18, GỒM 3 LẦU, 4PN, PK, BẾP/ĂN,
P/SH, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, TIÊN VP, CTY, Ở, GIÁ 16 TRIỆU:

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VĂN
PHÒNG CHO THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VP TẠI 108/1B ĐÀO DUY ANH, P9, PHÚ NHUẬN HẺM XE HƠI, YÊN TĨNH , THOÁNG
MÁT DTSD:117M2, GỒM 1 TRỆT,02 LẦU: 01 BẾP, PHÒNG KHÁCH , 3 PHÒNG NGỦ, 02 WC ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI: MÁY LẠNH,
MÁY NƯỚC NÓNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP
PNTECHCON TẠI PXLONG, NT ĐẦY ĐỦ, TH CÁP, WIFI INTERNET, BẢO VỆ 24/24, GẦN COOPMART, TRUNG TÂM TDTT, HỒ
BƠI, GYM, 17TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN DÀI
32M2, NHÀ BIỆT THỰ 350M2 ĐỂ MỞ QUÁN CAFE SÂN VƯỜN, CÓ BÃI ĐỂ XE RIÊNG, CỔNG TRƯỚC, CỔNG SAU, SỐ 115
PHÙNG V CUNG, P2, PHÚ NHUẬN, GIÁ TH/LƯỢNG, CHO THUÊ LÂU DÀI,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NỮ Ở GHÉP, Ở 3 NGƯỜI,
750N/TH/NG, ĐIỆN 3000/KG, NƯỚC 30000/NG/TH, NET 100N/TH/3NG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHÚ NHUẬN, PHAN
XÍCH LONG, CHO THUÊ NHÀ PHÚ NHUẬN, PHAN XÍCH LONG, NGANG 4X5M, ĐÚC 1 LẦU, GIÁ 35TR; DIỆN TÍCH 35X10M,
GS, 4TR, PHÒNG 27TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 98/21 CHIẾN THẮNG, P9,
PN, PHÒNG ĐÔI + ĐƠN, TV, DVD, TL, ML, WCR, GIƯỜNG TỦ, 25M2, 4TR-3,5TR; PHÒNG QUẠT + WCR, 2,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ HẺM RỘNG ĐẶNG
VĂN NGỮ, 10X10, 3L, ST, PK, PB, 3PN, 4WC, HẦM ĐỂ XE + SÂN, ML, MNN, TIỆN Ở, GIAO NGAY, 22TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MTMB 3X10M, 328D PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P1, PN, 12TR/TH, ĐẶT CỌC 20TR, KHU SẦM UẤT, ĐƯỜNG RỘNG THUẬN LỢI MUA BÁN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CẦN CHO THUÊ GẤP
NHÀ NC MT PHÚ NHUẬN, 4 X 25,1T + 2L TIỆN LÀM VP HOẶC Ở
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ : 3 TRIỆU – 5,5 TRIỆU/
THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NGUYÊN TÒA NHÀ MĂT TIỀN ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ, QUẬN PHÚ NHUẬNDT: 10MX25M,
HẦM TRỆT, LỬNG,7 LẦU , SÂN THƯỢNG DTSD: 1700 M2, KHU TẬP TRUNG NHIỀU VĂN PHÒNG, GẦN SÂN BAY, CÁCH
QUẬN 1 KHOẢNG 15 PHÚT CHẠY XE, GIÁ THUÊ 17000USD/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 311 NGUYỄN TRỌNG
TUYỂN, P10, QPN, DTKV 9X17M, DTSD 220M2, NHÀ 2 MẶT TIỀN, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG VÀ KINH DOANH, GIÁ THỎA
THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MB VỊ TRÍ ĐẸP , ĐỐI DIỆN CỔNG SIÊU
THỊ BIGC , 7 TR / THÁNG MB VỊ TRÍ ĐẸP , ĐỐI DIỆN CỔNG SIÊU THỊ BIGC , 7 TR / THÁNG , LÀM VP , PHÒNG VÉ MB , THỜI
TRANG , MỸ PHẨM CAO CẤP ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYỄN VĂN TRỖI,
P17 QPHÚ NHUẬN, TPHCM CHO THUÊ NHÀ HXH NGUYỄN VĂN TRỖI, P17, QPHÚ NHUẬN, TPHCM, NHÀ MỚI XÂY DỰNG
BẬN CÔNG VIỆC ĐI XA CHO THUÊ DÀI HẠN DT: 5X15, TRỆT, 1 LẦU, 3 PHÒNG NGỦ, LÀM TOÀN BỘ CỬA KÍNH, TIỆN Ở VÀ
MỞ VP, CTY KHU VỰC ĐẸP, THUẬN TIỆN GIAO THÔNG, GẦN CẦU CÔNG LÝ, ĐI LẠI CÁC QUẬN KHÔNG KẸT XE CÓ LINE
THC, INTERNET GIÁ: 10TR/TH, CỌC 3 THÁNG, TIỀN NHÀ MỖI ĐẦU THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT CÔ
GIANG, 3,2X17M, GÁC LỬNG, GẦN TRUNG TÂM Q1, QPN, GẦN CHỢ, BV, TRƯỜNG HỌC, BƯU ĐIỆN, NGÂN HÀNG, TIỆN
KD, LÀM CTY, DỊCH VỤ, ĐIỆN, NƯỚC, CÁP,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CAO ỐC VP TRẦN HUY LIỆU,
QPN, SD 380M2, 420N/M2 ~ 20$/M2, TRỆT, LỬNG, GẦN NGÃ 4 NG V TRỖI, TIỆN MỞ CN NGÂN HÀNG, KINH DOANH
THƯƠNG MẠI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ DƯ 1 PHÒNG CHO THUÊ 3TR/TH,
2 NGƯỜI Ở, WC TRONG PHÒNG, WIFI, TV CÁP MIỄN PHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM
CỤT, ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, PN, DT 4X14M, TRỆT, 3 LẦU, 5 PN, 4 WC, PKHÁCH, BẾP, SÂN THƯỢNG, NHÀ ĐẸP,
ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, THC, INTERNET, ML, MNN, 9,5TR/TH, CỌC 2 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN Q PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ NHÀ ĐÚC NGUYÊN CĂN, 3,4X3M, TRỆT, 1 LẦU, NHÀ MỚI SẠCH ĐẸP, HẺM 14, SỐ 71 PHAN XÍCH
LONG, P1, PN, HẺM 4,5M, CÁCH ĐG LỚN 15M, 3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 211/64 HOÀNG HOA
THÁM, P5, PN, 45M2, ĐIỆN, NƯỚC CHÍNH, BALCON, SÀN ĐÚC, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 93/25 NG ĐÌNH CHIỂU,
P4, PN, 3X6M, GÁC SUỐT, HẺM XE HƠI, 4,5TR/TH, THẾ CHÂN 1 THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM THẲNG XH 15
CHỖ CHẠY NG KIỆM GẦN PHAN ĐĂNG LƯU & HVTHỤ, 4X18M, 3 LẦU, KHU LỊCH SỰ, AN NINH, 15TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ QPN, TRỆT, 2 LẦU, 4
PN, PK, WC, BẾP, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, 16TR; 8X15, TRỆT, 3 LẦU, 7 PHÒNG, 6 PN, NỘI THẤT TIỆN NGHI, 16TR ~ 1600$

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 379/5 HUỲNH V BÁNH,
P11, PHÚ NHUẬN, 3,6X10M, 3PN, 3ML, 2WC, TỦ BẾP ÂM, HẺM RỘNG, KHU AN NINH, TIỆN MỞ VP HOẶC Ở, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 182 PHAN XÍCH
LONG, P2, PN, DT 8X16M, TRỆT, 4 LẦU, TIỆN CHO VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, GIÁ THỎA THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ LẦU 1 CHO THUÊ DÀI HẠN, DT
5X8M, SỐ 76A/53B ĐƯỜNG TRẦN HỮU TRANG, P10, QPHÚ NHUẬN, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, GIÁ 3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT: 4,1 * 18 ( NỞ HẬU 8M ), TDT: 82M2
NHÀ NẰM MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ TIỆN KINH DOANH MUA BÁN , MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY , CÁCH SÂN
BAY 500M GIÁ 31 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG CẠNH CHỢ
TRẦN HỮU TRANG, P10, PN, ĐÔNG DÂN CƯ, TRỪ HÀNG ĂN, GIÁ 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG CHO THUÊ MẶT
BẰNG NHÀ SỐ 102 HOA LAN P2 QPN TPHCM TẦNG TRỆT VÀ LẦU MỘT (TDT 130M2) GIÁ RẤT RẺ10TR/TH ANAM
0903345239MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MB ĐẸP 35X10M CÓ PHÒNG RIÊNG
CHO PHÉP 02 NGƯỜI Ở LẠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TOÀN BỘ CAO ỐC MẶT TIỀN
NG V TRỖI, P10, PHÚ NHUẬN, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, TRƯỜNG HỌC, NGÂN HÀNG HAY SHOWROOM, QUY MÔ: 1 TẦNG
HẦM, 8 TẦNG LẦU, MẶT TIỀN RỘNG 10M, TDT 1400M2, HỆ THỐNG KỸ THUẬT MÁY LẠNH HOÀN CHỈNH, CHO THUÊ DÀI
HẠN 10 NĂM, GIÁ CỐ ĐỊNH KHÔNG ĐỔI 524,5TR/TH ~ 25 NGÀN USD

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ 24M2,
ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI VÀ ĐỒ ĐẠC, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI ĐỘC THÂN HOẶC VỢ CHỒNG SON, 4TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE NHA CC RUBY GARDEN DEP
NHU KHACH SAN MOI XAY QYAN TB GẦN PHÚ NHUẬN CĂN HỘ ĐẸP, 01 PN CÓ CỬA SỔ LỚN HƯỚNG HỒ BƠI, 01 PK
THÁNG MÁT, CHUNG CƯ CAO CẤP, LỊCH SỰ CÓ HỒ BƠI, TRUNG TÂM TT, VƯỜN TREO, GẦN SÂN BAY VÀ ETOW, ĐI XE MẤT
5 PHÚT RA TÒA NHÀ ETOW, 8 PHÚT RA SÂN BAY ĐỐI DIỆN CO-OPMART THẮNG LỢI, GẦN CHỢ 100M GẦN BỆNH VIỆN
THỐNG NHẤT, ĐỦ TIỆN NGHI, 02 TIVI LCD & LED,TỦ LẠNH,MÁY GIẶT,02 ĐIỀU HÒA,BẾP, DUONG, GA NEM, MOI XAY RAT
DEPCHỈ XÁCH VA LI VÀO Ở DT 51M2,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT BẰNG CHO THUÊ 3,5X9,5M,
6TR/TH HOẶC 3,5X7M, 5TR/TH, TOILET RIÊNG, ĐN RIÊNG, 635 NG KIỆM, P9, QPN, GẦN COOPMART, NGÂN HÀNG,
TRƯỜNG, CÔNG TY, XEM NHÀ TỪ 6H CHIỀU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 49D MT
PHAN ĐĂNG LƯU, P7, PN, TRỆT, 4 LẦU, ƯU TIÊN VP, NGÂN HÀNG; CH HAGL1, 110M2, 3PN, BÁN HOẶC CHO THUÊ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MT LÊ V SỸ, P11, QPN, 5X26, NỞ
8M, 2L, VỊ TRÍ SẦM UẤT CHO NGÂN HÀNG, CTY THUÊ, HĐ DÀI HẠN, 68TR ~ 3400 USD, TL, MQC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 788L NG KIỆM, P4,
PN, SD 4X19, ĐÚC TRỆT, 4 LẦU, PHẦN LẦU NGANG 5M, 2 MT GÓC, 48TR/TH, HĐ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 3TR-3,5TR, 18M2,
CỬA SỔ LỚN, THOÁNG MÁT, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, TRUNG TÂM Q1, PBẾN NGHÉ, GẦN SỞ THÚ, TOÀN NHÀ 33 TẦNG,
KUMHO, PETRO VN, GOLDEN TOWER, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, CHỢ, TRƯỜNG, PHÒNG CHƯA QUA SỬ DỤNG, CÓ QUẠT, MÁY
LẠNH, TỦ, WC RIÊNG, MỚI XÂY 2 THÁNG, ĐẸP, SẠCH, BAO DỌN PHÒNG, WIFI, THC, MÁY NÓNG LẠNH NĂNG LƯỢNG,
THUÊ , 25/46 NG BỈNH KHIÊM, PBN, Q1
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT BẰNG LÀM SHOP THỜI TRANG,
4X6, MT HOÀNG V THỤ, P15, QPN, GẦN NGÃ 4 PHÚ NHUẬN, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 187 PHÙNG V
CUNG, P4, PN, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, KINH DOANH Ở, TRỆT, 2 LẦU, SD 60M2, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 128A PHAN ĐĂNG
LƯU, P3, QPN, 4X15M, 3 LẦU, TIỆN MỞ NGÂN HÀNG, VĂN PHÒNG CTY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB 261 NG V TRỖI, P10, PN,
KHU VỰC TẬP TRUNG NHIỀU CTY VP, NGÂN HÀNG, BÁN ĐIỂM TÂM SÁNG + CƠM TRƯA VP TỪ SÁNG ĐẾN 15G (SAU 16G
ĐANG KINH DOANH ỐC), DT 13X60M, 14TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ SỐ 74/13/7 TRƯƠNG QUỐC
DUNG, P10, QPHÚ NHUẬN, DT 10X25,7M, 9 PHÒNG, THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 134 DUY TÂN, P15,
PN, CÁCH NVTRỖI 50M, 4X10M, 4L ĐÚC, 5 TOILET, MỚI 100%, TIỆN NGHI NHƯ KS, BẾP ÂM, TL 587L, TIỆN LÀM VP, Ở,
16TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO NỮ THUÊ PHÒNG, DT 25M2, KHU
PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, GIÁ 3TRIỆU/THÁNG, LIÊN HỆ 0983500733
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 5X10, SỐ 102/46
HỒ BIỂU CHÁNH, P11, QPN, HẺM RỘNG, KHU AN NINH, 4TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THẾ NHẤP NHÀ MT QUẬN PHÚ
NHUẬN CHO THẾ CHẤP NHÀ MT 43 PHÙNG VĂN CUNG F4 QUẬN PHÚ NHUẬN ( MẶT TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG
ĐỨC )5*7M, KHU TT GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC , NHÀ THỜTIỆN Ở HAY BUÔN BÁN , LÀM VP HĐ 2-3 NĂM GIÁ
250TR( TRONG TG Ở KO PHẢI TRẢ TIỀN NHÀ) GẶP : 0903456040 TRÚC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẶNG
VĂN NGỮ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẶNG VĂN NGỮ, 70 MÉT VUÔNG, 2 PHÒNG TẮM, LẦU 4

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGUYÊN CĂN DT
12X22 CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 12X22, GÓC NGUYỄN KIỆM - HỒ VĂN HUÊ, ĐIỆN NƯỚC, TRUYỀN HÌNH CÁP, ĐIỆN
THOẠI, INTERNET ĐẦY ĐỦ, GỒM 1 ĐỒNG HỒ ĐIỆN 3 PHA, 2 ĐỒNG HỒ ĐIỆN 1 PHA GIÁ THƯƠNG LƯỢNG, VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGCĂN RỘNG, CÓ CHỖ
ĐỂ XE, NẤU ĂN, WC RIÊNG, CẦN TÌM NỮ Ở GHÉP, 500N/NGƯỜI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ HẺM XE HƠI ĐƯỜNG
HỒ VĂN HUÊ PHƯỜNG 9 PHÚ NHUẬN NHÀ CHO THUÊ HẺM XE HƠI ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ PHƯỜNG 9 PHÚ NHUẬN DIỆN
TÍCH; ( 4 X 15 ) TRỆT 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 4 PHÒNG NGỦ, PHÒNG KHÁCH, BẾP, NHÀ ĐẸP, GIÁ; 11 TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG PHAN XÍCH
LONG, P2, PN, 8X14, 1 TRỆT, ĐIỆN, NƯỚC ĐẦY ĐỦ, CHO KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ, 45TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI XÂY NC ĐẸP, GIÁ
5TR, 142D/28 CÔ GIANG, P2, QPN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 2 MẶT HẺM RỘNG
ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, DT: 74M2 GIÁ 7TR/THÁNG CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 2 MẶT HẺM RỘNG ĐƯỜNG
THÍCH QUẢNG ĐỨC TRỆT + LẦU, DIỆN TÍCH ĐẤT: 74M2, GIÁ CHO THUÊ: 7TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 20M LẦU 2, NHÀ
MT CÙ LAO, P2, PN PHÒNG CHO THUÊ 20M LẦU 2, NHÀ MT CÙ LAO, P2, PN, GIÁ 3TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ ĐƯỜNG PHAN XÍCH
LONG, PHÚ NHUẬN, 71 TR/THÁNG NHÀ CHO THUÊ ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, 71 TR/THÁNG DIỆN TÍCH
8X16M, 1TRỆT, 3 LẦU , 1 HẦM ĐỂ XE, 4 PHÒNG, TRỐNG SUỐT, 4 WC, NHÀ MỚI ĐẸP, MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐẸP,, THÍCH HỢP
MỞ VĂN PHÒNG, CÔNG TY VÀ Ở
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LIÊN HỆ : 0903618533 A PHÚ /
0948581019 A TÂM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 3,5X30M, SỐ NHÀ
270/393, ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, 1 TRỆT, 1 LẦU, 1 SÂN THƯỢNG, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, CTY, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN CHO
THUÊ NHÀ DT 4 X 20, TRỆT, 02 LẦU ĐỐI DIỆN CÔNG VIÊN PHÚ NHUẬN SỐ 49A/20 PHAN ĐĂNG LƯU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 2 MẶT TIỀN 238
HỒ V HUÊ, P9, PN, NGÃ BA ĐÀO DUY ANH - HVHUÊ, 7X6, LỐI ĐI RIÊNG, TIỆN KD, MỞ VP, KHÔNG KD ĂN UỐNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM
LAM SƠN, P5, PN, 4,6X16M, 1 LẦU, 3PN, 2WC, ST, NHÀ MỚI ĐẸP, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 33/4 LÊ V SỸ, P13,
PN, DT 20M2, THOÁNG, MÁT, MẶT TIỀN NGOÀI, 2TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ
BOTANIC, PHÚ NHUẬN, 110M2, 3PN, LẦU 4, LÔ A, NỘI THẤT CAO CẤP, ĐANG CHO THUÊ HẾT HĐ VÀO 30/2/2012, BAO
THUẾ 1100$~23TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN GÁC SUỐT HOẶC
1/2 GÁC, TDT 60M2, TT QPN, ĐỒNG HỒ ĐNC, LĐR, CHỖ ĐỂ XE, HẺM 151/38F HVBÁNH, P12, PN, 3TR/TH, CỌC 2TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 317/5 PXLONG, P2,
QPN, 210M2, TRỆT, 3 LẦU, 5 PN, PK, BẾP, 4 WC, ĐẦY ĐỦ NT, TIỆN LÀM VP GIAO DỊCH HOẶC ĐỂ Ở, NHÀ ĐẸP, MỚI, GIÁ TT
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU 2, 55/4 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P17, PN, 5X15, 3P, LĐR, GTD, CHO THUÊ TC 650TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGCĂN 18 ĐẶNG THAI
MAI, P7, QPN, 53M2, TRỆT, LỬNG, 1 LẦU, ĐN CHÍNH, 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 37A PHAN
XÍCH LONG, P3, QPN, VIEW ĐẸP, 2 THANG MÁY, MÁY PHÁT ĐIỆN TOÀN PHẦN, MÁY LẠNH ÂM TRẦN, HỆ THỐNG BÁO
CHÁY TỰ ĐỘNG, CAMERA AN NINH CÁC TẦNG, ĐÃ LÓT GẠCH MEN, BẢO VỆ 24/24, DT 58-60M2, 270N/M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN PHỞ NGAY
TRUNG TÂM PHÚ NHUẬN CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN PHỞ NGAY TRUNG TÂM PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 77 HOA LAN,
P2, PHÚ NHUẬN, 45M2, 4,5TR/TH, + BÁO

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG CHO
THUÊ NHÀ SỐ 30 HOA LAN, P2, PHÚ NHUẬN, TPHCM KIẾN TRÚC NHÀ KIỂU VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI, SANG TRỌNG, DIỆN
TÍCH SÀN 4X16, 1 TRỆT, LỬNG, 3 LẦU, 4 VỆ SINH ĐIỆN 3 PHA, NƯỚC NÓNG NLMT, 7 MÁY LẠNH, ĐIỆN THOẠI INTERNET
ÂM TƯỜNG KHU VỰC NHIỀU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC, VỊ TRÍ YÊN TĨNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 8X8M, QPHÚ
NHUẬN, GIÁ 7,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LÔ K, CHUNG CƯ
PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, 80M2, 2 PN, 1 ĐÚC LỬNG, ĐỦ TIỆN NGHI, 6,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH THUÊ Ở, SỐ 68/36
THÍCH QUẢNG ĐỨC, QPN, 3,5X23M, GÁC LỬNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ CHO THUÊ NỘI THẤT MỚI
CHƯA SỬ DỤNG NỘI THẤT MỚI CHƯA SỬ DỤNG GỒM: 02 PHÒNG NGỦ, PHÒNG KHÁCH BẾP VÀ MỘT QUẦY BAR NHỎ VỊ
TRÍ: GẦN CHỢ SIÊU THỊ, TRƯỜNG HỌC - BỆNH VIỆN - SÂN BAY CÁCH TRUNG TÂM Q1 KHOẢNG 4 CÂY SỐ KHU DÂN CƯ
YÊN TĨNH, THOÁNG MÁT, AN NINH TỐT, GIAO THÔNG THUẬN RẤT THUẬN LỢI CHO VIỆC ĐI LẠI SINH HOẠT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, MẶT
TIỀN NGANG 9,3M DÀI 4,2M, MỞ VPCTY, NGÂN HÀNG, GIÁ THUÊ 20TR/TH, HĐ DÀI HẠN, ĐC: 118D PHAN XÍCH LONG,
P2, QPN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 2 MẶT TIỀN
ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG - HOA SỨ, PHÚ NHUẬN, KHU VỰC SẦM UẤT, DT 35M2, 55M2, 72M2, 110M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG KD QUÁN ĂN,
CAFE, MT RỘNG, THOÁNG MÁT, KHU DÂN CƯ ĐÔNG, 15A CẦM BÁ THƯỚT, P7, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 309BIS HUỲNH V BÁNH,
P11, PN, 29X39M, CÓ HẦM 1000M2, 2 LẦU, VƯỜN THƯỢNG UYỂN, CÂY KIỂNG, KIẾN TRÚC XƯA, HỢP CAFE CAO CẤP,
135TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ MẶT
TIỀN 22A NGUYỄN THÁI SƠN GÒ VẤP CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 22A NGUYỄN THÁI SƠN GÒ VẤP , DIỆN
TÍCH : 4X20 , 1 TRỆT , 3 LẦU , KHU VỰC SẦM UẤT , TIỆN LÀM VĂN PHÒNG , KINH DOANH MUA BÁN, GIÁ : 27 TRIỆU/
THÁNG XIN VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI SAU MT,
8,2X14M, TRỆT, 2 LẦU, CÓ HẦM ĐỂ XE, 25TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẤT RỘNG, HẺM XE
HƠI, ĐG TRẦN HUY LIỆU, GẦN NGUYỄN VĂN TRỖI, ĐOẠN ĐẸP, TRONG KHUÂN VIÊN DT 1100M2, 1 LẦU, GIÁ 130TR/TH,
HỢP ĐỒNG DÀI HẠN 5 NĂM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ, 190E
HUỲNH V BÁNH, P12, PN, 190B CŨ, GẦN NGÃ TƯ TRẦN HUY LIỆU, NGANG 4,2M, NỞ HẬU 5,7M, DÀI 25M, CÓ 3 LẦU,
MÁY LẠNH, NƯỚC NÓNG ĐẦY ĐỦ, 33TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 437
NGUYỄN KIỆM P9 PHÚ NHUẬN NHÀ CÁCH NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN 300M, MỘT TRỆT, 3 LẦU, DIỆN TÍCH 4X24, CÓ CỬA HẬU
TIỆN KINH DOANH HOẶC LÀM VĂN PHÒNG GIÁ 20TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, 42/5
DUY TÂN, P15, QPHÚ NHUẬN, TRỆT, 2,5 LẦU, 2 PHÒNG NGỦ, 3 TOILET, NHÀ MỚI XÂY, ML, NN, Đ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐỦ
CÁC LOẠI DIỆN TÍCH, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, MIỄN PHÍ DỊCH VỤ, NƯỚC, BẢO VỆ, GIỮ XE, VỆ SINH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 220/9
HỒ V HUÊ, P9, PN, DT ĐẤT 4X21M, XD 4X16M, TRỆT, 3 LẦU, 6 PN, CÓ WC RIÊNG, NHÀ ĐẸP CÓ ĐIỆN NƯỚC , 2 MÁY
LẠNH, HẺM CỤT XE HƠI, 17TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 6/11/23
PHAN XÍCH LONG, P3, PN, 8X8M, TRỆT, 2 LẦU, PK, PĂN, 3 PN, 4 WC, ST, SÂN CHƠI, 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 1 TRỆT, 2
LẦU ĐÚC, 3 MẶT TIỀN TẠI 164A NGUYỄN VĂN TRỖI, QPHÚ NHUẬN, GẦN SÂN BAY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO NỮ CNV - SV THUÊ 1 PHÒNG,
16M2, Ở 1-2 NGƯỜI, SẠCH ĐẸP, GẦN TRƯỜNG ĐH, KHU AN NINH, PHAN XÍCH LONG, P2, TT QPN, 2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ DÀI HẠN CĂN HỘ, TRỆT, 1
LẦU, DTSD 72M2, 2 PHÒNG NGỦ, PKHÁCH, PSINH HOẠT, NHÀ MỚI VÀO Ở NGAY, KHU AN NINH, SẠCH SẼ, HỒ V HUÊ,
QPN, 7,5TR/CĂN, CÒN THƯƠNG LƯỢNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5X8M,
GÁC SUỐT, 1 PHÒNG, SÂN ĐỂ XE RIÊNG, 6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 9/8 ĐÀO DUY TỪ, P17,
QPHÚ NHUẬN, 5X10M, 1 LỬNG, 2 LẦU, 12TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN BĂN HỘ GÓC TẦNG TRỆT, 1 LẦU,
80M2, KHU MIẾU NỔI - PHAN XÍCH LONG, THOÁNG MÁT, YÊN TĨNH, TIỆN LÀM VP HOẶC NHÀ Ở, 8,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN 20 LÊ VĂN SỸ, P11, QPN, 3,8X25M, 1 TRỆT, 3 LẦU, KHU MUA BÁN THỜI TRANG SẦM UẤT, 38TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN 2F
NG T HUỲNH, P8, QPN, 3X16M, ĐÚC 3 TẤM, 5 PN, 4 TOILET, PK, BẾP, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY, 13TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN HOẶC TỪNG TẦNG,
MT 36 ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 5X20, HẦM XE, 4 LẦU, NGCĂN 37TR/TH HOẶC 1 TẦNG 15T/TH, HĐ DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC MỚI XÂY, TRỆT + GÁC
GỖ, HẺM CỤT, 49/82 TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PN, 3,3X10, NH 3,8M, THUÊ 8TR/TH, BÁN 2,9TỶ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ MẶT TIỀN PHAN
XÍCH LONG, P2, PN, DTKV 8X16M, DTSD 300M2, BIỆT THỰ TRỆT, LỬNG, 2 LẦU, TIỆN MỞ VP CTY, SPA, SHOWROOM, KHU
VỰC KD SẦM UẤT, NHIỀU VP, NGÂN HÀNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 4X5, ĐƯỜNG
NGUYỄN KIỆM, GẦN CHỢ TRƯỜNG HỌC, CÔNG VIÊN, GIÁ 2T2/TH, CẦN 2 NỮ CHẮM SÓC DA

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN
3,15X15,5M, 4 PHÒNG NGỦ, TIỆN NGHI, HẺM XE HƠI, KHÔNG NGẬP NƯỚC, TIỆN GIAO THÔNG, 525/110 HUỲNH V
BÁNH, P14, QPN, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, SỐ
215/3 PHÙNG V CUNG, P4, QPN, TỔNG DTSD 42M2, TRỆT, 1 LẦU, 2 TOILET, 4,2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG
PHAN ĐÌNH PHÙNG, P9, QPN, 9X32M, 110TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TẦNG TRỆT LÀM VĂN
PHÒNG, 617/9 NG KIỆM, P9, PHÚ NHUẬN, CÓ CHỖ ĐỂ XE HONDA

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ MẶT
TIỀN 512 NG KIỆM, P4, QPHÚ NHUẬN, 3,5X27M, GỒM TRỆT, 1 LẦU, CÓ CỬA SAU, SÂN ĐỂ XE HƠI, KHU VĂN MINH TRẬT
TỰ, GẦN SIÊU THỊ, CHỢ TRƯỜNG, TIỆN KD, VP, HĐ DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC LÊ V SỸ, QPN, HẺM
THÔNG HVBÁNH, PK, PN, BẾP, 2WC, KHU AN NINH, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, TIỆN GĐ, VC, CNV, SV, KHÔNG GIỚI HẠN
NGƯỜI, 3,7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM XE
HƠI ĐƯỜNG HOA LAN, P2, PHÚ NHUẬN, DT 4X12M, 3 LẦU ĐÚC, 4 PN, GIÁ 16TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM ĐẸP 10M, VILLA
10X16M, 1 LẦU, 6P, GARA, TIỆN VP CTY + Ở, 34TR/TH; MT HDIỆU, 12X20M, 2 LẦU, 7P, 45TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NỮ CÔNG NHÂN VIÊN NGƯỜI
MIỀN NAM Ở GHÉP PHÒNG 2 NGƯỜI, RỘNG, CÓ TH CÁP, INTERNET, MẶT TIỀN, GẦN CHỢ, 750N/TH/1NG, BAO ĐIỆN
NƯỚC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, ĐƯỜNG 8M, SỐ 147Q TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ(LÊ LỢI), P5, PHÚ NHUẬN, 3,2
X 11, TRỆT, LẦU: TIỆN VĂN PHÒNG, KINH DOANH, MUA BÁN ()
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MT ĐƯỜNG PHAN TÂY HỒ, P7,
QPN, 5X25M, NỞ HẬU 6,5M, 3TẦNG, TK ĐẸP, DT ĐẤT 135M2, DTXD 300M2, 18TR/TH, WIFI, THC,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 1, 45M2, PN,
PK, BẾP, ĐỦ TN, 251/10 NG V TRỖI, P10, PN, 6TR/TH, KHÔNG CHO NGƯỜI NN THUÊ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIAO NHÀ NGAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 181A THÍCH QUẢNG
ĐỨC, P4, QPN, DT 4X8, 1 LẦU, NHÀ MỚI, HỢP Ở, KD, VP, ĐN ĐỦ, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ 184/25 PHAN ANH, DT
6X18, GIÁ 5 TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 2 MẶT HẺM XE
HƠI, DT 9X12M VÀ 7X20M, NỘI THẤT CAO CẤP, CHO NN THUÊ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ ĐẤT MT 7,5X15M, MT SAU
CHỢ, HIỆN ĐANG LÀ NHÀ NÁT, CÓ THỂ ĐẬP XÂY MỚI, HĐ DÀI HẠN 10TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VỊ TRÍ ĐẸP ĐẾN XEM LÀ SẼ THÍCH NGAY,
5 TRIỆU 1 THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ NGUYÊN CĂN,
ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, 2,2X4M, 1T, 2L, ST, GẦN ĐƯỜNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CH CAO CẤP PN TECHCONS,
PXLONG, 100M2, 2 PN, 2 WC, NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG, HƯỚNG ĐÔNG, PHÍ 5000Đ/M2, THẺ TỪ TH/MÁY, 15,7TR ~ 750$

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ DÀI HẠN 142D/37B,
P2, CÔ GIANG, PHÚ NHUẬN, 4X10M, CÓ GÁC, MÁY LẠNH, NƯỚC NÓNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VILLA CHO THUÊ VILLA 1
TRỆT, 2 LẦU, KHUÔN VIÊN 200M2, 9X22M, SÂN TRƯỚC SAU ĐỂ XE HƠI, DTXD 290M2, HẺM Ô TÔ TRƯỚC SAU ĐẶNG
VĂN NGỮ, P10, QPHÚ NHUẬN, GIÁ 26 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 48, HỒ BIỂU
CHÁNH, P11, PN, KHU AN NINH, LỊCH SỰ, 4X17M, TRỆT, 1 LẦU ĐÚC, ĐẸP, TTNT CAO CẤP, 12,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ DT 105M2, 2 PHÒNG NGỦ, 1
PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG ĂN + BẾP RỘNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI CAO CẤP, NẰM TRONG KHUÔN VIÊN BIỆT THỰ, LỐI ĐI
RIÊNG, DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ, KHU YÊN TĨNH, AN NINH, 12TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 44/1 HỒ BIỂU
CHÁNH, P12, QPN, LẦU 2, DT 70M2, THOÁNG, ĐẸP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI SH GIA ĐÌNH, KHU CÔNG CHỨC, AN NINH,
9,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 10M, 184/1 LÊ V
SỸ, P10, PN, 12X32, TRỆT, 2 LẦU, KIẾN TRÚC ĐẸP, TIỆN KD, KHÁCH SẠN, CÔNG TY, 100TR/TH, TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ,
MIỄN TIẾP BÁO
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MT LẦU 2, 3 NGÃ 4 PN,
160M2/TẦNG, CÓ THỂ THUÊ TỪNG 40M2, 50M2, 70M2, 120-150N/M2, TIỆN VP, DL, XNK, CÓ HẦM, BV 24/24

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 12D NHIÊU TỨ, P7,
PN, PHÒNG LẦU 2, 2MT CỬA SỔ, 35M2, LỐI ĐI RIÊNG, ML, TỦ LẠNH, TV CÁP, WIFI, BÀN, GIƯỜNG NỆM, TỦ ÂM TƯỜNG,
WC RIÊNG, NNL, ĐH ĐIỆN RIÊNG, GẦN CHỢ, SIÊU THỊ, KHU DÂN TRÍ CAO, HỢP VỢ CHỒNG TRẺ HOẶC NỮ CNVC, TỐI ĐA
2 NGƯỜI, 3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN 3,5X5M, 4TR;
3,5X7M, 5TR, GẦN SIÊU THỊ, CÔNG TY, NHÀ HÀNG, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, TẠI 635 NG KIỆM, P9, QPHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ KHÁCH SẠN 30 PHÒNG, CÓ
GPKD, ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, NẰM TRONG HẺM XE HƠI CỤT, ĐG HỒ V HUÊ, P9, PN, THUÊ 80TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ + SÂN VƯỜN 8X21M
ĐỂ KINH DOANH, HƯỚNG CHÍNH NAM, HẺM LỚN 2 MẶT TIỀN, GẦN TRƯỜNG HỌC, BV, CHỢ, CHÙA, NHÀ THỜ, 25TR/TH,
CỌC 6 THÁNG, HĐ DÀI HẠN, SỐ 16/2 ĐẶNG V NGỮ, P10, QPHÚ NHUẬN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 3 TẦNG
LẦU, 7X9M, KHU LỊCH SỰ, AN NINH, ĐƯỜNG ĐOÀN T ĐIỂM, P1, QPN, TIỆN MỞ SPA, CƠ SỞ MAY MẶC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO 2 NỮ THUÊ 1 PHÒNG CAO CẤP,
20M2, SÂN PHƠI, THC + NÉT, NHÀ MT, CHỖ ĐỂ XE, 2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN TRỆT + LẦU,
DTSD 72M2, 2 PN, PK, TOILET, BẾP, PĂN, ƯU TIÊN HỘ GIA ĐÌNH THUÊ DÀI HẠN, 2 NĂM TRỞ LÊN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN HẺM XE TẢI, 174
ĐẶNG V NGỮ, P14, PN, CÁCH MT 7M, 3X16M, TRỆT, 1 LẦU, 2 PN, 2 TOILET, TIỆN MỞ VP, GĐ Ở, 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẠI NHÀ NGUYÊN CĂN, ĐẸP,
MỚI XÂY, 1 TRỆT, 4 LẦU, 7 PHÒNG, HẺM LỚN XE TẢI THÔNG RA NG V TRỖI, 4,5X11M, TIỆN VỪA Ở VỪA KD, MỞ VP,
15TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ NCMT SỐ 182
PHÙNG V CUNG, P4, PN CHO THUÊ NHÀ NHỎ NCMT SỐ 182 PHÙNG V CUNG, P4, PN, 1 TRỆT, 1 LẦU, LÀM VP, GIÁ 5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CH 136M2, TẦNG 14, 3 PN,
NGAY SIÊU THỊ COOPMART, CÁCH Q1 1KM, KHU PN TECHCON

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN TẦNG LẦU 2 Ở
PHÚ NHUẬN, GẦN CHÙA VĨNH NGHIÊM, 4X13M, 4TR/TH HOẶC THẾ CHẤP 150TR, THỜI HẠN 1 NĂM, CÓ MÁY NƯỚC
NÓNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MỞ VP TRÊN
LẦU, LỐI ĐI RIÊNG, DT 3,1X6M, 5TR/TH, KHÔNG BAO GỒM THUẾ, CÒN TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHÙNG V CUNG, P7,
PN, GẦN C/C PXL, HƯỚNG N, HẺM 5M, DTSD 70M2, TRỆT, 1 LẦU, PK, 2 PN, 1 BẾP ĂN, 6TR/TH, KHÔNG THUẾ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 135/11
TRẦN HỮU TRANG, P10, QPN, 4X15, TRỆT, GÁC, PHÍA SAU GẦN ĐƯỜNG, GẦN CHỢ, HẺM 3M THÔNG, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐÀO
DUY ANH LÀM VĂN PHÒNG GIÁ 20TR CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐÀO DUY ANH LÀM VĂN PHÒNG, HẺM 8 M, XE TẢI
XE HƠI VÀO THOẢI MÁI, 1 TRỆT 3 LẦU, 6 PHÒNG LẮP MÁY LẠNH, HƯỚNG ĐÔNG NAM, KHU AN NINH, NHIỀU CÔNG TY
THUÊ LÀM VĂN PHÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MẶT TIỀN SỐ 448 NG KIỆM, P3,
PHÚ NHUẬN, CÁCH NGÃ 4 PHÚ NHUẬN 300M, 4X30M, 1 TRỆT, 2 LẦU, ĐIỆN 3 PHA, CÓ HẺM SAU, 22TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ 74/7/3 PHAN
ĐĂNG LƯU, P5, PN, DTSD 30M2, TRỆT, GÁC, THOÁNG MÁT, AN NINH, YÊN TĨNH, 2,5T/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ A1203, TẦNG 15,
CAO ỐC PNTECHCONS, NGAY COOPMART RẠCH MIỄU, QPN, 132M2, 3 PN, 2 WC, 23TR ~ 1100$/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 2 MẶT TIỀN
11 - 15 - 15A ĐẶNG V NGỮ, P10, PN, DT 10X16, TRỆT + 3 LẦU, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, NHÀ HÀNG,
TRƯỜNG HỌC, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB MẶT TIỀN ĐƯỜNG LỚN
BÁN CƠM TẤM, BÒ KHO, CƠM TRƯA, 478 NG KIỆM, P3, PN, XE CƠM & DỤNG CỤ ĐỦ, 2,5TR/TH, CỌC 2TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NC 280/10 HUỲNH V BÁNH, P11,
PN, MỚI XÂY, 3X14, ĐÚC 3,5 TẤM, ĐẸP, TIỆN CHO BS MỞ PHÒNG MẠCH, VP, GIÁ TH/LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ 376/6
NG KIỆM, P3, PN, 3X5M, GÁC SUỐT, BALCON, THOÁNG, SẠCH, 3,8TR/TH, ƯU TIÊN ÍT NGƯỜI, MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 50/37/3 ĐỖ TẤN
PHONG, PN, 3,5X8,5M, NỘI THẤT CAO CẤP, 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM XE
HƠI NG KIỆM, P4, PN, 4X12, TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, PK, BẾP, 4 PN, 3 WC, NHÀ ĐẸP, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, NHÀ
TRỐNG, GẦN SIÊU THỊ, CHỢ, SÂN BAY, 10TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG
HẺM TRƯƠNG QUỐC DUNG, P10, PN, 3X19M, NỞ HẬU 4,5M, CÓ GIẾNG TRỜI, 3 PN, WC, PK, KHO, BALCON, SÂN
THƯỢNG, 17TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XUẤT CẢNH CẦN CHO THUÊ HOẶC BÁN
GẤP CĂN NHÀ SỔ HỒNG 120/78/6 THÍCH QUẢNG ĐỨC XUẤT CẢNH CẦN CHO THUÊ HOẶC BÁN GẤP CĂN NHÀ SỔ HỒNG
120/78/6 THÍCH QUẢNG ĐỨC, PHƯỜNG 5, QUẬN PHÚ NHUẬN DT: 3,7 X 13,1 GỒM 1 TRỆT+ 1 LỬNG+ BAN CON ĐIỆN
NƯỚC CHÍNH NHÀ TRỐNG GIAO NGAY GIÁ RẺ GẶP NHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ
4,55X14,4M, 231/52A LÊ V SỸ, P14, PN, 1T, 2L, 3PN, PK, BẾP, 2WC, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, AN NINH, LỊCH SỰ, 16TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NCMT 8X10M, TRỆT, 3L,
1400$~29,4TR, TL; NCMT 4X16M, T, 3L, 5P, 21TR; NCMT 4X15M, TRỆT, 3L, TẦNG HẦM, KTXDM 20TR, NCMT TẦNG HẦM +
LẦU 1, 21500$~31,2TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO NAM THUÊ, GIÁ 1,2TR, SỐ
86/5 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, QPHÚ NHUẬN, PHÒNG ĐẸP, SẠCH SẼ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 750/1/19 NG KIỆM, P4,
PHÚ NHUẬN, 1PK, 2PN, BẾP, GÁC 4X5, DT 5X15, HXH, SIÊU THỊ, AN NINH, YÊN TĨNH, THC, ĐHN, ĐHĐ, CÁP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 3,8X7M, ĐÚC
1 LẦU, TOILET, BANCON, GÁC LỬNG, ĐẦU HẺM LÊ V SỸ, 33/1A LÊ V SỸ, P13, PN, 6TR/TH, CỌC 1 THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 3, C/CƯ PHAN
TÂY HỒ, 70M2, 2 PN, PK, BẾP, 2 TOILET, ĐẸP Ở LIỀN, CÓ THANG MÁY, 7,2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO ỐC 44 ĐẶNG V
NGỮ, P10, QPN, DT 70M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2 MÁY LẠNH, 1 MÁY NƯỚC NÓNG, GIÁ 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN GẦN
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, NHÀ NHỎ, 2 LẦU, 16/1 LÊ QUÍ ĐÔN, P12, PN, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN NHÀ MT HUỲNH V
BÁNH, P15, PN, 4,5X16, TRỆT, 2 LẦU, ĐANG KD THỜI TRANG, HỢP LÀM VP (KHÔNG CH ĂN UỐNG) HĐ DÀI HẠN,
1300$~27TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ
ĐƯỜNG HỒ BIỂU CHÁNH QUẬN PHÚ NHUẬN, GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG,KHU VỰC AN NINH, NỘI THẤT CAO CẤP, NHÀ
MỚI, ĐẸP ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI PHÙ HỢP CHO GIA ĐÌNH Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIAM3 GIÁ 50% VĂN PHÒNG TẠI TT
QPHÚ NHUẬN VĂN PHÒNG NẰM TRONG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH Q PHÚ NHUẬN, KHU
100% VĂN PHÒNG, LỊCH SỰ, AN NINH, BẢO VỆ 24/7, VỆ SINH, MÁY LẠNH 2HP, PHÒNG RẤT ĐẸP (XEM ỨNG Ý NGAY),
GẦN SÂN BAY, TRUNG TÂM TP DIỆN TÍCH: 50 M2 GÍA 7 TRIỆU/ THÁNG BAO NƯỚC, VỆ SINH, BẢO VỆ, GIỮ XE, HỢP ĐỒNG
ĐƠN GIẢN VUI LÒNG GỌI ĐIỆN TRƯỚC KHI TỚI XEM PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ TẦNG TRỆT, C/CƯ
TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPN, GIÁP Q1, 7X9M, TIỆN LÀM VP, KD

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CAO ỐC MẶT TIỀN HUỲNH
VĂN BÁNH, QPHÚ NHUẬN, 7X14M, HẦM, LỬNG, 6 LẦU, THÍCH HỢP KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ, GIÁ
3800USD/THÁNG ~ 76TR, CÒN THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẶNG
VĂN NGỮ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ 44 ĐẶNG VĂN NGỮ, 70 MÉT VUÔNG, 2 PHÒNG NGỦ, LẦU 4, ĐẦY ĐỦ TIỆN
NGHI GIÁ 10 TRIỆU/1 THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG 553, P9,
PN, NHÀ SỐ 553/31C, 4,2X12M, TRỆT, 2L, TIỆN NGHI CHO GĐ, 3 WC, 3 PN, PK VÀ BẾP ĂN, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ P9 PN
KHU LỊCH SỰ YÊN TĨNH 3 LẦU BẢO VỆ 24/24 CHI TIẾT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGCĂN, SỐ 484
TRƯỜNG SA, P2, PHÚ NHUẬN, HỢP Ở & MỞ VP, MT 2,5M VÀO 0,5M NỞ HẬU 8X7M=56M2, TRỆT, 3 LẦU, 5 PN, 5 MÁY
LẠNH, WC TRONG PHÒNG, MÁY NƯỚC NÓNG, NHÀ ĐẸP, CÓ GP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ, CÓ HẦM ĐỂ XE
HONDA, 12TR/TH (Đ/V NGƯỜI VIỆT NAM), 14TR/TH (Đ/V NGƯỜI NƯỚC NGOÀI), CỌC 2 THÁNG, THANH TOÁN 2
THÁNG/LẦN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ SATRA
EXIMBANKDT:88M2,1 PK,NHÀ BẾP,2 PN,2WC,BAN CÔNG…GIÁ:20TR CHO THUÊ CĂN HỘ SATRA EXIMBANK,TỌA LẠC TẠI
MẶT TIỀN PHAN ĐĂNG LƯU,QPNDIỆN TÍCH : 88M2,1 PK,NHÀ BẾP,2 PN,2WC,BAN CÔNG…NỘI THẤT CAO CÂP… CÓ TIỆN
ÍCH ĐẦY ĐỦ XUNG QUANH NHƯ SIÊU THỊ,PHÒNG GYM,HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ,BỆNH VIỆN,SAPA…
CHO THUÊ DÀI HẠNGIÁ THUÊ: 20 TR/THÁNGQUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 343/42 PHAN
XÍCH LONG, P1, Q PHÚ NHUẬN HẺM CỤT TRƯỚC NHÀ 3M*5,5M THUẬN TIỆN LÀM SÂN CHƠI, AN NINH, 1 PK, 02
PHÒNG NGỦ ĐỀU CÓ CỬA SỔ, ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN, RẤT THOÁNG, MÁY LẠNH, 02 TOILET, 01 BẾP TIỆN NGHI, BAN
CÔNG-SÂN PHƠI, THÍCH HỢP CHO GIA ĐÌNH DTSD 60M2 NHÀ TRỐNG VÀO Ở NGAY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG VIP MỚI 2012, HXH HỒ V HUÊ,
P9, PN, ĐỦ TN: TV, TL, G/NỆM, MNN, BẾP, WC MEN, TH CÁP, NET, GTD, 20-40M2, 3-5TR/TH, GẦN NGÃ 3 HVH-ĐÀO DUY
ANH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG SẠCH ĐẸP, GIÁ
4TR/TH, SỐ 61 NG ĐÌNH CHÍNH, P15, QPN, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, KHÔNG KD ĂN UỐNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 30/22 PHÙNG
V CUNG, P7, PN, ĐG NHỰA, TAXI VÀO ĐƯỢC, HTB, NHÀ 3 TẦNG, 3X7M, CÓ 2 ML, 3 WC, MỚI, CHO THUÊ TỪ 1-3 NĂM, KÝ
HĐ NĂM MỘT, CỌC 2T, HẾT NĂM TH/LƯỢNG LẠI GIÁ & GIA HẠN HĐ, 7,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẸP LÀM VP, WC, ML,
PHÒNG NGỦ; PHÒNG ĐẸP RỘNG ĐỂ Ở, ĐỘC THÂN, CÓ BALCON, THOÁNG, ML, WC, CHỖ ĐỂ XE
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG, P10, PN, 4X8M,
HẺM NHỰA 6M, ĐANG KD HÀNG THỜI TRANG, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN TÍCH NGANG 3,4M, DÀI 6M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ SỐ NHÀ
12/126 ĐÀO DUY ANH, P9, PN, LẦU 1 CÓ 2 PHÒNG, 80M2, LÊN CẦU THANG NGOÀI, CÓ SÂN ĐỂ XE GẮN MÁY, PHÒNG
ĐẸP, THUÊ LÂU DÀI, GIÁ THỎA THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 14, 163 PHAN
ĐĂNG LƯU, P2, PN (CAO ỐC SATRA), 120M2, 3 PHÒNG NGỦ, PHÒNG KHÁCH, 2 WC, VIEW MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN
ĐĂNG LƯU, 21TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN KHU AN
NINH, MẶT TIỀN NỘI BỘ 12M, Ở HAY LÀM VP CTY, DIỆN TÍCH 4X19M, TRỆT, LỬNG, 3 LẦU, PHÒNG KHÁCH, BẾP, PHÒNG
GIẢI TRÍ, 6 PHÒNG NGỦ, 8 WC, 778/60 NG KIỆM, P4, PN, GIÁ 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 4X25M, CÓ
SÂN 5M, TIỆN NGHI, TRỆT, 3 LẦU, 8 PHÒNG, NHÀ MỚI, 20TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HẺM XE TẢI
ĐƯỜNG LÊ VĂN SỸ, P10, QPHÚ NHUẬN, DT 4X10M, RẤT ĐẸP, PHÙ HỢP CHO KINH DOANH, VĂN PHÒNG, GIÁ 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ ĐỦ TIỆN NGHI GIÁ
RẺ PHÚ NHUẬN HIỆN GIỜ NHÀ CÒN 2 PHÒNG TRỐNG KHU AN NINH VĂN MINH YÊN TĨNH, GẦN QUẬN 1 VÀ SÂN BAY
PHÒNG CÓ BAN CÔNG THOÁNG MÁT TIỆN NGHI NHƯ MÁY LẠNH TỦ LẠNH MÁY NƯỚC NÓNG TIVI GIƯỜNG TỦ NỆM WC
TRONG PHÒNG CÁP INTERNET ĐIỆN NƯỚC RIÊNG GIÁ CHO THUÊ MỖI PHÒNG LÀ 3 TRIỆU ƯU TIÊN CHO AI NHIỆT TÌNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 4,5X12, TRỆT, 1
LẦU, PK, BẾP, 2PN, 2WC, HẺM XH, KHU YÊN TĨNH, LỊCH SỰ, 7TR, MIỄN TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM
CỤT HỒ V HUÊ, P9, PN, 5X13M, TRỆT, 3 LẦU, SD 184M2, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, TIỆN LÀM VP HOẶC Ở, HẺM XE HƠI, ,
QUẢNG CÁO, TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ CỰC RẺ 6,5X22M,
14TRIỆU/THÁNG, QPHÚ NHUẬN, ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC NHÀ CHO THUÊ: DT 6,5X22M ĐẶNG VĂN NGỮ, P10, QPN CÓ 1
GÁC SUỐT, 1 PHÒNG 1 TOILLET, 1 BẾP TIỆN LÀM VĂN PHÒNG HOẶC MỞ QUÁN ĂN, ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC HẺM RỘNG
6M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ THÍCH QUẢNG ĐỨC,
PN, 5X6M, TRỆT, LẦU, ĐN CHÍNH, SẠCH, ĐẸP, KHU YÊN TĨNH, CÓ MG, MNN, TL, ML, WIFI, ƯU TIÊN Ở ÍT NGƯỜI, HĐDH,
4,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC THÍCH QUẢNG
ĐỨC, ĐẸP, SẠCH, 1T, 1L, KHU YÊN TĨNH, 2 WC, PK, PK, ĐỦ TN, 4,5TR/TH, HĐ DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG
ĐỨC, PN, 5X6M, 1T, 1L, ĐỦ TIỆN NGHI, SẠCH ĐẸP, KHU AN NINH, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, ƯU TIÊN ÍT NGƯỜI, 4,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB 198 PHAN ĐĂNG LƯU,
PN, ĐỐI DIỆN BVMTQT, TIỆN LÀM VP, ĐẠI LÝ, CỬA HÀNG GỌN NHẸ, 8,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 4X16M, KHU
SÂN VƯỜN 2X16, GẦN TRƯỜNG QUỐC TẾ, NGÂN HÀNG, CÓ CHỖ ĐỂ XE HONDA, Ô TÔ, TIỆN KINH DOANH CAFE, ĂN
UỐNG, TRÀ ĐẠO,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG, 54 ĐƯỜNG CÙ
LAO, P2, QPN, 5X20M, NHÀ MỚI XÂY 4,5 TẤM, CÓ THANG MÁY, 14 PHÒNG, MẶT TIỀN ĐƯỜNG, 3500$ ~ 75TR/TH, TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NCMT, P9, PN, 4X16, T, 3L,
MỚI, ĐẸP, 5PN, 5WC, TIỆN Ở, KD, VP CTY, 15TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CH LẦU 1, VILLA 18A TRƯƠNG QDUNG,
P8, PN, 10X10, PK, 2 PN, ML, BẾP, ĐỦ TN, ST RỘNG, LĐR, CHO NNN VÀ VK THUÊ, 11TR/TH ~ 500$

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, P7, PNHUẬN, DT ĐẤT 8X16 = 128M2, DTXD 750M2, 1 HẦM, TRỆT, 4 LẦU, THANG MÁY,
KHU VỰC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, THIẾT KẾ KHÔNG GIAN MỞ, TIỆN LÀM CHI NHÁNH NGÂN HÀNG, TRỤ SỞ CTY, GIÁ
THUÊ 85TR/TH, BAO VAT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 38/14A NGUYỄN VĂN
TRỖI, PHÚ NHUẬN, 8X10M, 2 LẦU, 6 PHÒNG, HẺM XE HƠI, KHU SANG TRỌNG, THÍCH HỢP LÀM VP, NNN Ở, 30TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM NG ĐÌNH CHÍNH,
P11, PN, 5X5M, 1 LỬNG, 1 LẦU, 2PN, PK, MỚI, ĐẸP, Ở ÍT NGƯỜI, 5TR/TH; THTRANG, 4X18M, 1 LẦU CŨ, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VP NGAY NGÃ TƯ PHÚ
NHUẬN VP CHO THUÊ NGAY NGÃ TƯ -PHÚ NHUẬN,VỊ TRÍ THUẬN TIỆN GIAO THÔNG,VỚI NHIỀU HƯỚNG ĐI ,TT Q1,SÂN
BAY,GÒ VẤP,VỚI NHIỀU TIỆN ÍCH,TẦNG HẦM ĐỂ XE THÔNG THOÁNG,LÀ NƠI HỘI TỤ CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI,RẤT
THÍCH HỢP LÀM VP ĐẠI DIỆN,TÒA NHÀ VỪA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG,VỆ SINH SẠCH SẼ,TRANG THIẾT BỊ MỚI HOÀN TOÀNGIÁ
250000 VNĐ/M2HIỆN CHỈ CÒN DT 65M2VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 13/22G LÊ TỰ
TÀI, P4, PN, 4X8M, TRỆT, LẦU, 2 PN, ĐIỆN CHÍNH, NƯỚC 2 NGUỒN, , MTG, 4,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI KHU VỰC YÊN TĨNH,
AN NINH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 PHÒNG 3TR/TH, 1 PHÒNG
GIÁ TH/LƯỢNG, PHÒNG ĐẸP, 20M2, LỐI ĐI RIÊNG, TẠI 151/58 HUỲNH V BÁNH, P12, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HƯỚNG ĐÔNG; NHÌN RA CÔNG VIÊN
PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG, LẦU 1, LẦU 2,
LẦU 3, LẦU 4 TÒA NHÀ 294 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, Ở KHU TRUNG TÂM QUẬN
PHÚ NHUẬN, GẦN KHU HÀNH CHÁNH QUẬN, SẦM UẤT, THUẬN TIỆN CHO VIỆC KINH DOANH, NHÀ MỚI XÂY, KIẾN TRÚC
VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI, CÓ ĐIỆN THOẠI, INTERNET RIÊNG, MỖI LẦU CÓ ĐỒNG HỒ ĐIỆN VÀ NHÀ VỆ SINH RIÊNG CÓ
CAMERA VÀ BÁO CHÁY, GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC MT HOA HUỆ, P7,
QPN, 8X10M, 6 PHÒNG, 1 GARA, NHÀ ĐẸP, VỊ TRÍ TRUNG TÂM, GẦN Q1, HỢP LÀM VP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC, CT2, VIMECO, P705,
DT 96M, 2 PNGỦ, 2 PHỤ ĐỦ ĐỒ, CHỦ NHÀ DƯƠNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ SỐ
376/14 NGUYỄN KIỆM, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 3X7M, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, THOÁNG MÁT, YÊN TĨNH GIÁ
THUÊ 6TR/1 THÁNG BÁN 1 TỶ 450 TIỆU NHÀ TRỐNG GIAO NGAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN DUY TÂN, 4X14,
LỬNG+3L, KHÁ, 14TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO NAM SINH VIÊN, CN
THUÊ, ĐƯỜNG HUỲNH V BÁNH, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ NHỎ, THÍCH
QUẢNG ĐỨC, QPN, 4X7M, WC, CÁP, INTERNET, CHỖ ĐẬU XE, 3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CĂN GÓC 2 MT HOA
HỒNG VÀ TRẦN KẾ XƯƠNG, QPN, DT 8X12M, 3L, TIỆN NHÀ HÀNG, VP, GIÁ 46TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI, HỢP LÀM
VP CTY, 4,2X20M, CHO THUÊ DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 3X5M, GÁC LỬNG, BẾP
VÀ TOILET, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, CÁP TH, INTERNET, 3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ PN
–TECHCONS DIỆN TÍCH 130 M2 CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ PN –TECHCONS DIỆN TÍCH 130 M2 ,2PN ,ĐẦY ĐỦ
NỘI THẤT CAO CẤP ,TẦNG CAO ,GIÁ CHO THUÊ LÀ 1000 USD /THÁNG ~ 20TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VỊ TRÍ MẶT TIỀN ĐƯỜNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN
NGHI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HẺM ĐẸP HOÀNG MINH
GIÁM Q:PN CHO THUÊ HẺM ĐẸP HOÀNG MINH GIÁM Q:PNDIỆN TÍCH 42*17M2,1 TRỆT,2 LẦU,4 PHÒNG NGỦ,4 TOILET
CÓ 2 MÁY LẠNH,CÓ 2 MÁY NƯỚC NÓNG,HẺM CỤT RỘNG 5M,KHU NHÀ ĐẸP,AN NINH YÊN TĨNH,XE TẢI NHỎ VÔ DƯỢC
THÍCH HỢP ĐỂ Ở VÀ LÀM VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN ĐANG BÁN QUẦN
ÁO THỜI TRANG, ĐƯỜNG HUỲNH V BÁNH, P12, PN, 5X9M, 11TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ GÓC 2 MẶT
TIỀN (12-18M), A2 CHUNG CƯ PHAN XÍCH LONG, QUẬN PHÚ NHUẬN, VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN LÀM VP, NHÀ HÀNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 01234 299 299

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG MT HVTHỤ, P8,
QPN, 50M2, BẾP, NNÓNG, GIƯỜNG TỦ, BÀN PHẤN,TV, WIFI, GIỜ TD, 4TR/TH, HĐ LINH HOẠT; LẦU 1, 4TR; LẦU 2, 3,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ, NHÀ NẰM TRÊN
ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ, P9, QPHÚ NHUẬN, DT MỖI PHÒNG 20M2, 3,2TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 214/28
LÊ VĂN SỸ, P10, PHÚ NHUẬN, ĐẸP, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 70M2, 2 PN, BẾP, PK, SÂN ĐỂ XE, 2 WC, ML, CÁP,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ 3X11M,
4 TẦNG LẦU, TRANG THIẾT BỊ CAO CẤP, MÁY LẠNH MỖI PHÒNG, 10TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE TẢI LÊ VĂN SỸ,
P 14, PN CHO THUÊ NHÀ HẺM XE TẢI LÊ VĂN SỸ, P 14, PN 3X17, 1 TRỆT+ 1 LẦU ĐÚC THẬT, 2PN, 2WC, 1 PK, 1 P BẾP HẺM
THẲNG THÔNG, THUẬN TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, KINH DOANH, GIÁ 10 TRIỆU/THÁNG(CỌC 2 THÁNG, TIỀN NHÀ 2 THÁNG)
0905237863 MDV
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 360 TRƯỜNG SA,
P2, PN, 4,1X9,5M, 4 LẦU, ĐẸP, SÁT NGÃ BA, TIỆN KD, MỞ VP, NGƯỜI NN THUÊ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VILLA NGUYỄN TRỌNG TUYỂN QUẬN
PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH: 8 X 20 5 PHÒNG NGỦ VILLA NGUYỄN TRỌNG TUYỂN QUẬN PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH: 8 X 20 1
TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 5 PHÒNG NGỦ, PHÒNG KHÁCH, BẾP, GARAGE, NỘI THẤT CAO CẤP, ĐỒ DÙNG TƯƠNG ĐỐI
GIÁ: 61500000 VND CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG, GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG, CHO THUÊ
KHO NHIỀU DIỆN TÍCH, CÓ SÂN RỘNG, CHỖ ĐẬU XE HƠI THOÁNG MÁT, GẦN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HCM, ĐỊA ĐIỂM
TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, CÔNG TY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT: 4 X 28, 1T, 3L, MỖI TẦNG CÓ 2PN +
2WC, RIÊNG TẦNG 1 ĐƯỢC ĐỂ TRỐNG RẤT THOÁNG, NỘI THẤT CAO CẤP, THÍCH HỢP MỞ VP OR ĐỂ BUÔN BÁN - GIÁ:
2500USD/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN CHO
THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN , ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GẦN TRUNG TÂM, BỆNH VIỆN, SÂN BAY DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 120M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ CHO THUÊ 6,5 TRIỆU/ THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 18
ĐẶNG THAI MAI, P7, PN, TRỆT, LỬNG, 1 LẦU, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, HỢP MỞ VP CTY, BUÔN BÁN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 2 MT 163 NG ĐÌNH CHÍNH, P11, QPHÚ
NHUẬN, DTKV 85,4M2, 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE PHONG PHÒNG RỘNG
16M2, TOILET RIÊNG, LỐI ĐI RIÊNG, KHU AN NINH, YÊN TĨNH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC ĐẶNG VĂN NGỮ Q
PHÚ NHUẬN, DT: 70M2 NH CHO THUÊ CHCC ĐẶNG VĂN NGỮ Q PHÚ NHUẬN, DT: 70M2 NHÀ 2PN, LẦU CAO VIEW ĐẸP
THOÁNG MÁT, CHO THUÊ GẤP, GIÁ 9TR/TH, NGAY TRUNG TÂM Q 3 GẦN NHÀ THỜ 3 CHUÔNG THUẬN TIỆN GIAO
THÔNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ H7M HUỲNH VĂN BÁNH QPN, CÁCH
MẶT TIỀN 10M, 4X17M, 3LẦU, 135TRIỆU CHO THUÊ GẤP NHÀ HẺM 7M, HUỲNH VĂN BÁNH QPN, CÁCH MẶT TIỀN 10M,
DT: 4 X 17M, 1 TRẸT, 3 LẦU, SÂN THƯỢNG, 5PN, 5WC, PĂ, BẾP, PK, KIẾN TRÚC ĐẸP, NHÀ MỚI, GIẾNG TRỜI THOÁNG MÁT,
KHU AN NINH, YÊN TĨNH TIỆN VPCTY VÀ NNN VÔ Ở GIÁ: 13,55 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN TRỆT, HXT
TRƯƠNG Q DUNG, PN, GIÁP HOÀNG DIỆU, DTSD 40M2, MỚI SƠN SỬA, XE TẢI ĐẬU TRƯỚC NHÀ, TIỆN VP, CTY, KHO, YÊN
TĨNH, 5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC NGUYỄN VĂN ĐẬU, CĂN GÓC,
LẦU CAO, 93 M2, NỘI THẤT CAO CẤP, CHCC NGUYỄN VĂN ĐẬU, (NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, P10, Q PHÚ NHUẬN), Đ/D
C/CƯ BOTANIC, 93M2, CĂN GÓC, HƯỚNG ĐÔNG NAM, VIEW BOTANIC VÀ Q1 , 2 PN, 3 BAN CÔNG, CÓ PHÒNG GIẶT
RIÊNG, TIỆN NGHI CAO CẤP, BAO GỒM 3 ML, 2 GIƯỜNG GỖ SỒI, 2 NỆM KYMDAN, MÁY GIẶT ELECTROLUX, TỦ LẠNH
SAMSUNG KIẾNG 2011, GHẾ SALON CHI LAI, TỦ BẾP ITALIA ĐƯỢC ĐẦU TƯ MỚI HƠN 100 TRIỆU, ƯU TIÊN NGƯỜI NƯỚC
NGOÀI HAY GIA ĐÌNH ÍT NGƯỜI, 750/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 3 LẦU CAO CẤP, 2 MẶT
TIỀN HỒ BIỂU CHÁNH, PHÚ NHUẬN, 4X13, 3 PN, 3 WC, KHU AN NINH, VĂN MINH, SẠCH, DÂN TRÍ CAO, 17TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ: 13 TRIỆU/THÁNG, SỔ HỒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HỒ
VĂN HUÊ GIÁ RẺ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ, PHÚ NHUẬN, NHÀ MỚI ĐẸP, KHU VỰC ĐÔNG ĐÚC, TIỆN KINH
DOANH NHIỀU NGÀNH NGHỀ, ĐẶC BIỆT KINH DOANH ÁO CƯỚI, DIỆN TÍCH 5X30M, 3 LẦU, GIÁ 1500$/THÁNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ MẶT TIỀN BUỔI SÁNG,
ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, NGÃ 3 HOÀNG MINH GIÁM, 7X14M, TIỆN BÁN ĐIỂM TÂM SÁNG, 3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 2 MT 30/28/16 PHÙNG VĂN
CUNG, P7, QPN, 47M2, TRỆT, 1 LẦU GỖ ĐẸP, THOÁNG MÁT, HXH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: 193/21 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH,
QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC ĐẶNG VĂN NGỮ PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ CHCC ĐẶNG VĂN NGỮ PHÚ NHUẬN VỊ TRÍ TRUNG TÂM NGAY NHÀ THỜ BÀ CHUÔNG GẦN TRƯỜNG
HỌC SIÊU THỊ,NHÀ MỚI ĐẸP, DT:70M2, 2PN, NỘI THẤT CƠ BẢN GIÁ 75TR/THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ LẦU 1, 3X10M, ĐẦY
ĐỦ TIỆN NGHI, TV, ML, MNN, TL, NET, CÁP, GIƯỜNG TỦ ĐỨNG, BÀN GHẾ, WC RIÊNG, GIỜ TỰ DO, ĐƯỜNG NHỰA 8M,
KHU AN NINH, GẦN CHỢ, CHO THUÊ LÂU DÀI, 3,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG NHÀ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIỜ
TỰ DO, PHÒNG LỚN 32M2, PHÒNG NHỎ 20M2

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN HẺM 6M, XE HƠI VÔ NHÀ, TQD, P4, PHÚ NHUẬN, 5X18M, 2 LẦU, ST, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, 4 PHÒNG NGỦ, NHÀ ĐẸP,
3TH CỌC, TRONG , 15TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TẦNG TRỆT ,MẶT TIỀN
ĐƯỜNG SỐ 13 PHAN XÍCH LONG, QUẬN PHÚ NHUẬN,GẦN CHUN CHO THUÊ TẦNG TRỆT ,MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 13 PHAN
XÍCH LONG, QUẬN PHÚ NHUẬN,GẦN CHUNG CƯ MIẾU NỔI DT 4MX8M ,TIỆN KHINH DOANH VĂN PHÒNG GIÁ 3,5TR/
THÁNG :090 66 22 535 ANH PHONG CHỦ NHÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT NG TRỌNG TUYỂN,
QPHÚ NHUẬN, DT 4X14M, NỞ HẬU 6M, 3 LẦU, SÂN ĐỂ XE, NHÀ ĐẸP, Ở LIỀN, 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 3X11M, ĐỦ TN,
MỚI, ĐẸP, TIỆN VP, GIA ĐÌNH Ở, KHU TT, 13TR, , XEM NHÀ GỌI TRƯỚC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 705, CAO ỐC PHÚ
NHUẬN, 20 HOÀNG MINH GIÁM, PN, 122M2, 3 PN, ĐỦ TIỆN NGHI, HỒ BƠI, GYM, SAUNA, MINIMAX, VIEW CÔNG VIÊN
GIA ĐỊNH, AN NINH, GẦN SÂN BAY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP PN
TECHCONS, 103 M2 CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP PN TECHCONS, 103 M2 , ĐÃ TRANG BỊ NỘI THẤT CAO CẤP , ĐẦY
ĐỦ , BAO PHÍ QUẢN LÝ , CÓ SIÊU THỊ DƯỚI TẦNG TRỆT , GIÁ 950 USD/THÁNG ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI ĐẸP,
489A/23A/32 HUỲNH V BÁNH, P13, PN, 3,3X7M, 1 LẦU, 1 LỬNG, ĐN ĐH CHÍNH, 5,7TR/TH, MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN TÌM CTY THUÊ CHUNG VP, VỊ TRÍ
ĐẸP, MẶT TIỀN PXLONG, LẦU 3, 2 PHÒNG CÙNG TẦNG, ĐỦ WC, ML, INTERNET, PHÒNG NHỎ 3,5TR, PHÒNG LỚN 4,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 30M2, PHAN ĐĂNG
LƯU, PN, ĐỦ TN, 5,5TR/TH; NC NG KIỆM, 10X12, LẦU, 10TR/TH; MT NG XÍ, 3,5X21, 12TR; DT TẦNG TRỆT 210M2, DT LẦU
110M2, 14TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ 44 ĐẶNG VĂN
NGỮ, QTÂN BÌNH, DT 70M2, 2PN, NTCB THOÁNG MÁT, CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ 44 ĐẶNG VĂN NGỮ, QTÂN BÌNH, DT
70M2, 2PN, NTCB THOÁNG MÁT, KHU DÂN TRÍ CAO, CÓ CÔNG VIÊN CHO THUÊ 95 TRIỆU / THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN TRỖI, PN,
20X20M, 2 LẦU, VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN LÀM NHÀ HÀNG, CAFE, SHOWROOM, 140TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NG V ĐẬU,Q PHÚ
NHUẬN , GIÁ : 5X22M, 3 TẦNG, CỬA HẬU, ĐIỆN 3F CHO THUÊ NHÀ MT NG V ĐẬU,Q PHÚ NHUẬN , GIÁ : 5X22M, 3 TẦNG,
CỬA HẬU, ĐIỆN 3F, 25TR/TH , TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CTY …………
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NG V TRỖI, 1
TRỆT, 1 LẦU, CÓ BANCON, THÍCH HỢP GIA ĐÌNH, SV, 3,2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC MT HỒ BIỂU
CHÁNH, 4X9, TRỆT, GÁC SUỐT, NHÀ THOÁNG, TIỆN Ở VP CTY, 6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN SỐ 2
HOA SỮA, P7, PN, 4X16, TRỆT, 1 LỬNG, 2 LẦU, 1000$/TH ~ 21TR, CỌC 50TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NAM Ở GHÉP PHÒNG TRỌ
3X6,5M, GÁC, WC, BẾP, CHỖ ĐỂ XE, GIỜ TỰ DO, HẺM CỤT, 2,7TR/TH, HOÀNG HOA THÁM, QPHÚ NHUẬN, HIỆN CÓ 2
NGƯỜI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NỮ ĐI LÀM Ở GHÉP PHÒNG,
TOILET TRONG, LĐR, CHỖ ĐỂ XE, GTD, HIỆN ĐANG Ở 1 NGƯỜI, NGAY NHÀ THỜ BÁC ÁI, NGUYỄN THIỀN, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG RỘNG, THOÁNG
MÁT, LĐ RIÊNG, 2,3TR & 2,6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ GẤP BT SÂN VƯỜN
1000M2 HUỲNH VĂN BÁNH, F11 QPN GIÁ 6500$ CẦN CHO THUÊ GẤP BIỆT THỰ SÂN VƯỜN 1000M2, HUỲNH VĂN
BÁNH, PHƯỜNG 11 PHÚ NHUẬN BT DẠNG MẶT TIỀN THỤT, DIỆN TÍCH NGANG 6M VÀO 4M NỞ HẬU 29M DÀI 39M, BAO
GỒM HẦM 1000M2 TẦNG TRỆT, KHUÔN VIÊN SÂN VƯỜN VÀ 2 LẦU GẦN NGÃ TƯ HUỲNH VĂN BÁNH VÀ TRẦN HUY LIỆU
PHÙ HỢP CAFE SÂN VƯỜN HOẶC NHÀ HÀNG, HOẶC TRƯỜNG HỌC CHO THUÊ DÀI HẠN, GIÁ CHO THUÊ 6500
USD/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ƯU TIÊN NGƯỜI THIỆN CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGCĂN RIÊNG BIỆT
PHAN XÍCH LONG, P2, PN, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, 4X7, T + GS, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, BẾP, TOILET, 2,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC BOTANIC Q PHÚ
NHUẬN, CHO THUÊ CHCC BOTANIC Q PHÚ NHUẬN, DT: 93M2 NHÀ 2PN, 2WC, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP, VIEW CÔNG
VIÊN THOÁNG MÁT, CHO THUÊ GẤP, GIÁ 14TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG ĐẸP, 25-30M2, GẦN CHỢ,
TRƯỜNG, ĐỦ TIỆN NGHI, 3TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 PHẦN NHÀ 379/25
HUỲNH V BÁNH, P11, PN, TDT 45M2, GÁC, ML, RIÊNG BIỆT, ĐIỆN 3000Đ/KW, NƯỚC 14000/M3, GIÁ 5,2TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG HẺM XE HƠI
4M,182 HỒ VĂN HUÊ CHO THUÊ MẶT BẰNG HẺM XE HƠI 4M (HẺM CỤT, NHIỀU VĂN PHÒNG CÔNG TY),182 HỒ VĂN
HUÊ, PN , CÁCH ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ 20M, DT : 4X12M, 1 LỬNG, NHÀ MỚI XÂY, MẶT BẰNG ĐỘC LẬP, LỐI ĐI RIÊNG, AN
NINH YÊN TĨNH, ĐẬU ĐC XE HƠI, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,
HĐDH, GIÁ 9 TRIỆU, VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NỮ Ở GHÉP NHÀ NHỎ NGCĂN,
GIÁ 3,2TRIỆU, ĐƯỜNG NG ĐÌNH CHÍNH, QPN, 1 TRỆT, 1 LẦU, ĐỦ TIỆN NGHI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB LẦU 2, 3 LÀM VP,
6X23M, 23TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ: THƯƠNG LƯỢNG GIÁ BÁN:
THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN + SANG MẶT BẰNG, TRỆT, LỬNG, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, TIỆN KINH DOANH, CÔNG TY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 4X7, BALCON, WC RIÊNG, THC,
NET, ĐỂ XE, 2TR/TH, 98/47 CHIẾN THẮNG, P9, PN; NHÀ NGCĂN 116A HỒ V HUÊ, P9, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 206, LẦU
2 SỐ 20 HOÀNG MINH GIÁM, P9, QPN, DT 120M2, 2PN, PK, PB, 2WC, 3 MÁY LẠNH, 2 MÁY NƯỚC NÓNG, NHÀ MỚI
100%, GIÁ 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN CÓ LẦU
KHU AN NINH QPHÚ NHUẬN HOẶC BÌNH THẠNH, HẺM XE HƠI CHO GIA ĐÌNH 3 NGƯỜI Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MT 4X4M, NG
THƯỢNG HIỀN, PN, TIỆN MỞ VP, CÓ SẴN BÀN GHẾ ĐẸP HOẶC KD THỜI TRANG, THỨC ĂN NHANH, TÓC, 2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 18M2, TOILET RIÊNG,
CÓ TIVI, ĐẦU MÁY, CÁP, GIÁ 2,5TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO VĂN PHÒNG THUÊ NGUYÊN CĂN
MẶT TIỀN SỐ 11 ĐÀO DUY ANH, P9, QPHÚ NHUẬN (SÁT HỒ VĂN HUÊ), DTMB 90M2 (4,5X20), 1 TRỆT, 1 LẦU, THIẾT KẾ
TIỆN NGHI KIỂU VP, 14TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG ĐƯỜNG HỒ V
HUÊ, P9, PHÚ NHUẬN, DT 4X10M, CÓ 1 PN, CÓ THỂ Ở LẠI, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, GIÁ 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT CHO THUÊ PHAN ĐĂNG
LƯU, PN, 10X30(14), 1 LẦU, 110TR; MT NG V ĐẬU, 15X33(30), 1 LẦU, 56TR; NTTUYỂN, 23X27, 3 LẦU, ST, 120TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NG KIỆM, PN, MỚI,
4,2X14, 3 LẦU, 5PN, ST, WC RIÊNG/PHÒNG, 13,5TR; 1 CĂN MT HHTHÁM, 11,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ CHO NGƯỜI ĐỘC
THÂN TRONG BIỆT THỰ ĐẸP, MỚI XD, MẶT TIỀN TT QPN, ĐỦ TN NHƯ KS, CABLE, INTERNET, CÓ HẦM ĐỂ XE, KHÔNG BẾP,
BAO ĐIỆN NƯỚC, THUÊ TỐI THIỂU 3 THÁNG, 3,5TR-4,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP MẶT BẰNG ĐƯỜNG
ĐẶNG VĂN NGỮ, P14,PHÚ NHUẬN CHO THUÊ GẤP MẶT BẰNG ĐƯỜNG ĐẶNG VĂN NGỮ, P14,PHÚ NHUẬN, DT 32X 15,
KHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC, GẦN SIÊU THỊ , BỆNH VIỆN, CHỢ , TRƯỜNG HỌC, NHÀ TRỐNG,TIỆN KINH DOANH,LÀM VĂN
PHÒNG CÔNG TY, VÀO THUÊ NGAY… GIÁ RẺ 7 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 43A TRẦN KHẮC
CHÂN, P15, QPN, 4X10M, CÓ SÂN ĐỂ XE, CHO THUÊ LÀM VP, 8,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 27 HOA LAN F 2 Q PHÚ
NHUẬN NHÀ 3 TẤM 5 PN 5 WC DT 4X 16M GIÁ CHO THUÊ 27 TRIỆU THÁNG,KHU TIỆN KINH DOANH MỞ VĂN PHÒNG
GẦN SIÊU THỊ NGÂN HÀNG AI CÓ NHU CẦU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 208/9 HỒ V HUÊ, P9,
PN, PK, 2PN ML, BALCON, BẾP, WC, PTẮM RIÊNG, 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -GIÁ 60 TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG CHO
THUÊ NHA MT SỐ 176 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH Q PHÚ NHUẬN DTKV: 4X23M2 DTSD: 220M2 TRỆT+ 2 LẦU CÓ SÂN ĐẬU XE
HƠI XIN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN
PHÙNG V CUNG GÓC THÍCH QUẢNG ĐỨC, PHÚ NHUẬN, 8X7M, TRỆT, 1 LỬNG, TIỆN MỞ VP, CÔNG TY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ 88/36 ĐÀO DUY
ANH, P9, PN, HẺM 2 XE HƠI, DT 8X23M, 1 LẦU, 5PN MỚI SỬA ĐẸP, CÓ SÂN TRƯỚC SAU, GARA, AN NINH CAO CẤP, TIỆN
VP, GĐ, GIÁ 25TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NHỎ 2X7M, GÁC SUỐT, 142D/25
CÔ GIANG, P2, PN, ƯU TIÊN GIA ĐÌNH CNVC - SV
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU ĐÚC SUỐT, MT 85
ĐẶNG V NGỮ, QPN, 3X12M, BALCON 2M, 2TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN HỒ VĂN HUÊ QPN , GẦN
HOÀNG VĂN THỤ , 9 X 20 , 4 LẦU , 22 PHÒNG , 70 TR MẶT TIỀN HỒ VĂN HUÊ QPN , GẦN HOÀNG VĂN THỤ , 9 X 20 , 4
LẦU , 22 PHÒNG , LÚC TRƯỚC KINH DOANH KARAOKE , GIAO NHÀ TRỐNG , KHU SẦM UẤT GIÁ 70 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU NHÀ MẶT TIỀN GẦN
CHỢ, PHÒNG NGỦ, TOILET RIÊNG, SÂN THƯỢNG, THOÁNG MÁT, GIÁ 2TR/TH, ĐIỆN NƯỚC TÍNH RIÊNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU NHÀ MẶT TIỀN, DTXD
33M2, GỒM PNGỦ, PTẮM, TOILET, SÂN THƯỢNG, MỚI XÂY, SẠCH ĐẸP, THOÁNG MÁT, HỢP CÔNG NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐI
LÀM CÔNG SỞ, 2TR/TH, ĐN TÍNH RIÊNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG TRỆT CHO NỮ THUÊ DÀI HẠN,
DT 4X10M, TOILET, LỐI ĐI RIÊNG, CHỖ ĐỂ XE RIÊNG, AN NINH, 2,5TR/THÁNG (2-3 NGƯỜI)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ DÀI HẠN, NGANG
3,5M, DÀI 6M, GÁC SUỐT, BALCON ĐÚC, GẦN CHỢ, SIÊU THỊ, TRƯỜNG HỌC, 159/27A HOÀNG V THỤ, P8, QPHÚ NHUẬN,
5TR/TH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO 1 NỮ Ở GHÉP NHÀ NGCĂN, GẦN
PHAN XÍCH LONG, QPHÚ NHUẬN, GIỜ TỰ DO, CHỖ ĐỂ XE, NẤU ĂN, VÀO Ở NGAY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB LÀM VP, 4,2X6,6M,
NGAY TT QPNHUẬN, ĐG HOA SỨ, SỐ NHÀ 001 CC PHAN TÂY HỒ, CÓ ML, 6TR/TH, HĐ 2 NĂM, CỌC 6T

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 PHÒNG LẦU ĐÚC, NHÀ
MỚI, 2 MẶT TIỀN THÍCH QUẢNG ĐỨC - PHÙNG VĂN CUNG), SẠCH, MÁT, ĐẸP TRANG NHÃ, AN NINH, YÊN TĨNH, NỮ CNV
HAY NỮ SV, 1,8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ DÃY LẦU 1, 324/A8 PHAN
ĐÌNH PHÙNG, P1, PN, 80M2, LỐI ĐI RIÊNG, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: 76/10/4N PHAN TÂY HỒ, P7,
QPHÚ NHUẬN, TPHCM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG NHỎ ĐẸP CHO 1 NGƯỜI Ở,
416/4B PHAN XÍCH LONG, P1, PN, LỐI ĐI RIÊNG, GIỜ TỰ DO, GIAO CHÌA KHÓA NHÀ, 1,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ 2 PHÒNG, GIÁ 800N -
1,7TR/PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG LẦU ĐÚC LỐI ĐI RIÊNG PHÒNG
LẦU ĐÚC SẠCH SẼ, THOÁNG TOLET, LỐI ĐI RIÊNG D/C 159 HỒ VĂN HUÊ, P9,QPHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT 67 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P14, PN,
9X40, LỬNG, TIỆN NGÂN HÀNG, SHOWROOM, VP CTY, GIÁ 140TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI, 96/1/27B PHAN
ĐÌNH PHÙNG, P2, PN, 3,2X9M, 2 LẦU, 6,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NGUYÊN LẦU 1, 2MT HẺM, RỘNG
THOÁNG, AN NINH, DTSD 5X10M, ĐN, TH CÁP, WIFI, 3,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN PHAN XÍCH
LONG, P1, PN, GẦN PHAN ĐĂNG LƯU, 3,8X12, TRỆT, 1 LẦU, PK, BẾP, 2 PN, 2 WC, GẦN MT ĐG, TIỆN VP, GĐ Ở, 7TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ GẤP CẦN CHO THUÊ
GẤP NHÀ MẶT TIỀN HOA LAN DT :4 X 12M 1 TRỆT, 3 LẦU, XÂY KIỂU LỆCH TẦNG, NTCC, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, 1PK, 1PB,
5PN, 4WC,KHU NHIỀU VĂN PHONG CTYTHICH HƠP VP,SPA,GIA : 15 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG
TRƯƠNG QUỐC DUNG, PN, NGÃ 4 NG V TRỖI RẼ VÀO, 12X27, TRỆT, 2 LẦU, TIỆN Ở, LÀM CTY, TRƯỜNG MẦM NON,
TRƯỜNG TƯ, 42TR, HĐ LÂU DÀI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VĂN
PHÒNG 50E HOA CAU, P7, PN, TDT 120M2, TẦNG 2,3, GIÁ 8TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 10/5 ĐẶNG V NGỮ,
P10, PN, 5X13M, NHÀ ĐẸP, TRỆT, ĐN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT 87 PHAN ĐĂNG LƯU,
P7, PN, 4X25M, 3 LẦU, ST, GIÁ 39TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ Ở NGUYÊN CĂN
ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ QPHÚ NHUẬN NHÀ 1 DIỆN TÍCH: 55M2 NHÀ ĐÚC MỘT TRỆT, MỘT LẦU GIÁ 4800000 NHÀ 2 DIỆN
TÍCH 45M2 NHÀ ĐÚC MỘT TRỆT MỘT LẦU GIÁ 3900000 CẢ 2 NHÀ ĐỀU CÓ LỐI ĐI RIÊNG, SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT, YÊN
TĨNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 50/4 PHÙNG V
CUNG, P7, QPN, 4X10M, TRỆT, 1 LỬNG, 1 LẦU, 4,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NGUYÊN CĂN DT 4X11M, CÓ SÂN
RỘNG, YÊN TĨNH, CÓ CHIA ĐỊNH MỨC ĐIỆN, NƯỚC, 4TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HR NGUYỄN ĐÌNH
CHÍNH, PN, 5X7, TRỆT, 1L, 7TR/TH; LÊ VĂN SỸ, PN, 4,2X15, TRỆT, GÁC, 6,5TR/TH, CÒN NHIỀU NHÀ THUÊ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO NỮ CNV VÀ NVVP THUÊ,
DIỆN TÍCH 14M2, WC TRONG PHÒNG, TRANG BỊ TIỆN NGHI: TIVI - LCD SONY, MÁY LẠNH PANASONIC, GIƯỜNG NỆM, TỦ
QUẦN ÁO, TỦ LẠNH MINI, MÁY NƯỚC NÓNG, GIÁ 2,5TR-3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ THẾ CHẤP NHÀ PHÚ
NHUẬN, 3,3X17, 1L, 2 PN, 430TR; 4X6, 1L, 220TR; 3X5, GÁC SUỐT, 120TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 32A HỒ BIỂU
CHÁNH, P11, PN, 4X15, LỬNG, 2 LẦU, 21,5TR ~ 1000$/TH, CỌC 3 THÁNG, THANH TOÁN 3-6TH/LẦN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN LÀM VĂN
PHÒNG, DT MẶT TIỀN 4X17M, ĐƯỜNG HOA LAN, QPHÚ NHUẬN, TRANG BỊ SẴN MÁY LẠNH, CỬA KIẾNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ TRUNG
TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ 127/25/4G CÔ GIANG, P1, Q PHÚ NHUẬN DTSD 87M2, DTXD
42,5M2 (39 X 11M), MỘT TRỆT MỘT LẦU, PHÒNG KHÁCH, BẾP, 2 TOILET, 1 PHÒNG NGỦ RỘNG NHÀ HƯỚNG ĐÔNG
NAM, CÓ MÁY LẠNH, MÁY NƯỚC NÓNG, INTERNET, TRUNG TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN, GẦN TRƯỜNG HỌC, CHỢ, BỆNH
VIỆN HÒAN MỸ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ Ở ĐƯỜNG
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH QUẬN PN NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ Ở ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH QUẬN PN DIỆN TÍCH
5,8X29M 1 TRỆT 1 LẦU, 3 PN, 3WC, KHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC, GÓC NGUYỄN VĂN TRỖI THÍCH HỢP MỞ VĂN PHÒNG
CÔNG TY, MỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG, KINH DOANH BUÔN BÁN MỌI NGÀNH NGHỀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ 181/39B PHAN ĐĂNG
LƯU, P1, QPN, 3,2X13,5M, 1 TRỆT, 3 LẦU, ST, KHU AN NINH, TIỆN MỞ VP, KD, NHÀ Ở GĐ, GIÁ TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BLUE APARTMENT CHO THUÊ CĂN HỘ
CAO CẤP CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP, MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP HCM DIỆN TÍCH: 70
M2 - 80M2 TỌA LẠC GẦN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT, CÔNG VIÊN CÂY XANH GIA ĐỊNH, SIÊU THỊ BIGC, COOP MART NỘI
THẤT ĐẦY ĐỦ, TIỆN NGHI, ĐẸP, KHU YÊN TĨNH, AN NINH DỊCH VỤ ĐẦY ĐỦ, BẢO VỆ 24/24, CÓ PHỤC VỤ PHÒNG DỌN
DẸP, VỆ SINH HÀNG NGÀY CÓ TẦNG HẦM ĐỂ XE HƠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN LÀM
VĂN PHÒNG HOẶC CỬA HÀNG, MẶT TIỀN 319 NG TRỌNG TUYỂN, P10, QPHÚ NHUẬN, DT 4X15M, NHÀ MỚI SỬA CHỮA,
TRỆT, 1 LẦU, 2 TOILET, GIÁ 14TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CỬA HÀNG 184B LÊ V SỸ,
P10, QPN, 7X6M, CÓ CAMERS, ML, KỆ TREO QUẦN ÁO, GIÁ 28TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NHÀ
CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, 1 LẦU ĐÚC SUỐT, DTSD 4X16M, HẺM XE HƠI, SAU LƯNG KHÁCH SẠN HOA MAI TIỆN MỞ VĂN
PHÒNG ĐẠI DIỆN , CÔNG TY, KINH DOANH MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN LẦU 1, 3X9M,
TOILET, BẾP, LỐI ĐI RIÊNG, SỐ 9 CHIẾN THẮNG, P9, QPN, 2,7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB LẦU 2, 3, LÀM VP,
STUDIO, 20X30M, CÓ KHU LÀM NHÀ KHO RIÊNG, GIÁ THỎA THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ (1 MÁY LẠNH,1 MÁY GIẶT, 1MÁY NƯỚC
NÓNG, 2 QUẠT, GIƯỜNG ĐÔI, 3 TỦ GỖ ĐỂ ĐỒ, 1 TỦ LY, 1 TỦ BẾP ÂM TƯỜNG, SALON,1 TỦ LẠNH, 1 LÒ VI SÓNG, CÓ
THANG MÁY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN LẠC
0908083258 TRÍ (28T) HOẶC MẸ MÌNH 0908311714 CÔ CHI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC SATRA EXIM Q PHÚ
NHUẬN GIÁ TỐT, DT 130 M2 CHO THUÊ CHCC SATRA EXIM Q PHÚ NHUẬN GIÁ TỐT, DT 130 M2, 3PN, LẦU CAO VIEW ĐẸP,
NHÀ ĐƯỢC THIẾT KẾ NỘI THẤT CAO CẤP HIỆN ĐẠI, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ Ở HOẶC MỞ VP, CỰC
KỲ AN NINH, GIÁ 1400USD/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ :6000000/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN SỐ
73/10/10 DUY TÂN, P15, QPHÚ NHUẬN, NHÀ ĐÚC 1 LẦU, NGANG 3X10, 2 PHÒNG NGỦ, CÓ MÁY LẠNH, 6TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HỒ BIỂU CHÁNH PHÚ
NHUẬN 4X15M=60M2, 1LUNG, 2L, 5PN, PK, B, 4ML, 2MN CHO THUÊ NHÀ HỒ BIỂU CHÁNH PHÚ NHUẬN 4X15M=60M2,
1LUNG, 2L, 5PN, PK, B, 4ML, 2MNN, DTN,HXH QUAY ĐẦU, TIỆN VPCT, Ở GD 8000000,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 74 THÍCH
QUẢNG ĐỨC, P5, QPN, 3,5X15, NỞ HẬU 9,5M, 5 LẦU, TIỆN LÀM VP CTY, SPA

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 8*16M MẶT TIỀN
ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ 8*16M MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, 1
HẦM, TRỆT, 4 LẦU, THANG MÁY DT ĐẤT 8X16M = 128M2, DTXD 750M2, THIẾT KẾ KHÔNG GIAN MỞ, TIỆN LÀM CHI
NHÁNH NGÂN HÀNG, TRỤ SỞ CÔNG TY, GIÁ THUÊ 100TR/THÁNG, BAO VAT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÂY TRÂM
QGÒ VẤP, GIÁ 33TR/THÁNG CẦN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG MT ĐƯỜNG CÂY TRÂM, QGÒ VẤP, TRỆT 350M2 + LỬNG
150M2 ĐÚC KIÊN CỐ, GÓC 2 MẶT TIỀN LỚN, RA VÀO 2 CỬA, LỢP TÔN, GIA CỐ MÓNG CHỊU LỰC, KHÔNG LÚN, THÍCH
HỢP LÀM CƠ KHÍ, XƯỞNG MAY, IN, SALON, QUÁN ĂN, KÝ HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ 33TR/THÁNG, CÒN THƯƠNG
LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 282-284 PHAN XÍCH
LONG, P2, PN, MẶT TIỀN 8X16M, 1 TẦNG HẦM, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 3,5 LẦU, CÓ THANG MÁY, 14 MÁY LẠNH, 12 TOILET, TIỆN
LÀM VP, TRƯỜNG HỌC, CỬA HÀNG, KARAOKE, 85TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NHÀ MT
SỐ 88 TRẦN HUY LIỆU, P15, QPN, 4 LẦU, CÓ SÂN VƯỜN ĐỂ XE HƠI VÀ GẮN MÁY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG HUỲNH VĂN
BÁNH, 4X17M, 3 LẦU, 35TR CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH, 4X17M, 3 LẦU, 6PN, 2 ST, NHÀ MỚI, SẠCH ĐẸP,
KHU DÂN CƯ SẦM UẤT, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY, SHOWROOM, SPA,…35TR/THÁNG HẠNH 0908142621

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN CHUNG
CƯ 94C TRẦN KHẮC CHÂN, P9, QPHÚ NHUẬN, SAU LƯNG BÁO TUỔI TRẺ, GẦN NGÃ 4 PHÚ NHUẬN, DT 74M2, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 1 PHẦN CĂN NHÀ, TRỆT, LẦU, 120M2,
GỒM 4 PHÒNG TẠI KHU QH PHAN XÍCH LONG, 46 CÙ LAO, P2, PN, 12TR/TH, ƯU TIÊN HĐ DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ SATRA EXIM, NGAY
NGÃ TƯ PN, 90M2, 2 PN, 2 WC, ĐỦ NỘI THẤT CƠ BẢN, LẦU 11, VIEW Q1, 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO
CẤP 151 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP 151 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P11,Q PHÚ NHUẬN
DT: 68M2, LẦU 8 GỒM 2 P NGỦ, 1P KHÁCH, 1 BẾP, 1 TOILET QUANG CẢNH THOÁNG MÁT, NGAY TRUNG TÂM TP , GẦN
TRƯỜNG HỌC, CHỢ , SIÊU THỊ VÀ SÂN BAY AN NINH CỰC TỐT GIỮ XE 24/24 VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 6M, PHAN ĐĂNG
LƯU, GẦN ĐƯỜNG, DT 4X20M, ĐÚC 2 LẦU, 5 PHÒNG, 4 TOILET, 16TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI PHAN
XÍCH LONG, QPN, 4X15, 3 LẦU, 8TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 41/24 PHÙNG V CUNG,
P2, PN, 4X11M, MỚI SỬA ĐẸP, CỬA HẬU THÔNG THOÁNG, 2PN, 2WC, PK, BẾP, HẺM AN NINH, YÊN TĨNH, 10TR, CÒN TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 51A TRẦN HỮU
TRANG, 4X8, TRỆT, GÁC SUỐT, MẶT TIỀN, TIỆN BUÔN BÁN, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 29/32/11, P 1, Q
PHÚ NHUẬN, DT 6X10M, 2 PHÒNG, 1 LẦU, 1 LỬNG, NHÀ HẺM XE HƠI VÔ ĐƯỢC, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, CHO NGƯỜI NN
HOẶC GIA ĐÌNH THUÊ, GIÁ 12TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, MẶT
BẰNG LỚN, MT ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, KHU VỰC THUẬN TIỆN KINH DOANH, GIÁ HỢP LÝ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 214/14
LÊ VĂN SỸ, P10, QPN, NHÀ MỚI, DT 3,8X14M, CÓ SÂN ĐỂ XE, 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 4 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG
GIẶT, CÓ CỬA SAU SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT, GIÁ 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THS

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 54/3 NGUYỄN THỊ
HUỲNH,F11,PNHUẬN NHÀ CÁCH ĐƯỜNG LỚN 50M, GẦN CHỢ BỆNH VIỆN TRƯỜNG HỌC, KHU AN NINHDT ĐẤT 7X7M2,
TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 150M2, 1 TRỆT 2 LẦU VÀ ST GỒM PK+BẾP, 2PN,3WC, 2 PHÒNG PHỤ,NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT,
ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHITHÍCH HỢP CHO GIA ĐÌNH NHỎGÍA CHO THUÊ CỰC RẺ 10000000Đ/THÁNGRẤT VUI ĐƯỢC TIẾP ĐÓN
GIA ĐÌNH MỚI CÁM ƠN ACE ĐÃ ĐỌC TIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NHỎ NGUYÊN CĂN-MỚI-DTSD
20M2-1T 1L 1WC 1BẾP- NHÀ NHỎ MỚI SỬA-ĐẸP,ĐIỆN 3K/KW,NƯỚC 50K/NG,THÍCH HỢP GIA ĐÌNH NHỎ-SV,KO GIỚI HẠN
SỐ NGƯỜI, MTG,HĐ 6THÁNG-1CỌC 1THUÊKHU YÊN TĨNH,KO NGẬP,KO RÁC,TÁCH BIỆT NHÀ CHỦXEM NHÀ BẤT CỨ LÚC
NÀO
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN NHÀ NGUYỄN KIỆM,
PHƯỜNG 3, PHÚ NHUẬN, DT SỬ DỤNG 4MX10M, 2 LẦU, 4 PNGỦ, KHU YÊN TĨNH, GIÁ 9 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN CHO
THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG CẦM BÁ THƯỚC : P7 QUẬN PN DT 45X11M 1 TRỆT 3 LẦU PBẾP P KHÁCH, ,3WC, 3 PN
THOÁNG MÁT AN NINH TỐT SÂN THƯỢNG THƯ GIÃN LÝ TƯỞNG THUẬN TIỆN LÀM VP VÀ CĂN HỘ GIA ĐÌNH NHÀ ĐẸP
GIAO NGAY GIÁ 9 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ ĐẸP, P10, PN, 5X10,5, HẺM 3M,
ĐỦ TN, TRỆT, PK, PĂN, 2LẦU 4PN, 3ML, ST, SÂN RIÊNG AN NINH, GẦN CHỢ TRẦN HTRANG, 8,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẸP HẺM XH ĐẶNG
VĂN NGỮ P10 Q PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ NC HẺM XH ĐẶNG V NGỮ, P10, PN, DIỆN TÍCH 4,2X12,5, NHÀ ĐẸP, TRỆT, 2
LẦU, 3 PN, CÓ MÁY LẠNH, QUẠT, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, ƯU TIÊN CHO HỘ GĐ ÍT NGƯỜI, 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 199/8 PHÙNG V CUNG,
P4, PHÚ NHUẬN, HẺM CỤT, NGCĂN 3X7,5, TỔNG DIỆN TÍCH 60M2, LỬNG, 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, 2 TOILET, 2 PHÒNG
MÁY LẠNH, MÁY NƯỚC NÓNG, 6,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM XE TẢI,
KHU CÔNG CHỨC, CÁCH LỘ CHÍNH 30M, 4X12M, NỞ HẬU, 5 LẦU, ĐỦ TN, 15TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MỚI XÂY,
DT 16X4M, 1 TRỆT, 3 LẦU, VỊ TRÍ CÁCH MẶT ĐƯỜNG 10M, MẶT TRƯỚC GIÁP Q1 & Q3, MẶT SAU GIÁP CẦU NGUYỄN V
TRỖI, 55/10 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P17, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN HOẶC CHO THUÊ MT HUỲNH VĂN
BÁNH, F 11, Q PHÚ NHUẬN BÁN HOẶC CHO THUÊ MT HUỲNH VĂN BÁNH, F 11, Q PHÚ NHUẬN KHU KINH DOANH SẦM
UẤT, TIỆN KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ, VỊ TRÍ ĐẸP, NHÀ MỚI, TRỐNG SUỐT DT: 85M X 18M + 1 TRỆT + 2 LẦU, SỔ
HỒNG GIÁ CHO THUÊ: 61 TRIỆU 500 NGÀN/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HUỲNH V BÁNH, P12,
PN, HXH, KHU ĐẸP, 4X15, TRỆT, 2 LẦU, ST, SÂN ĐỂ XE,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN THUỐC TÂY,
NHÀ MẶT TIỀN 21 CẦM BÁ THƯỚC, P7, PN, 5X3M, 3,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 43R/21 HỒ V HUÊ, P9,
PN, 7X18M, TRỆT, 3 LẦU, 25TR/TH, CHO SỬA CHỮA THEO Ý
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 2 MẶT TIỀN,
241A HUỲNH V BÁNH, P12, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TẦNG 1, 1PN, PK + BẾP, WC,
LỐI ĐI RIÊNG, MNN, ML, TỦ LẠNH, TV, NET, TỦ ÂM, 3,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ PHAN XÍCH LONG 4X10,
2L,10TR; 3X11, 3L, 11TR; 4X6, 3L, 9TR; 3,5X9, 1L, 7TR; 3,5X12, LỬNG, 5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QPHÚ
NHUẬN, SÁT Q1, NHÀ SẠCH, ĐỦ TIỆN NGHI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 279/45 HUỲNH VĂN
BÁNH, P11, PN, NHÀ MỚI ĐẸP, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, NỘI THẤT SANG TRỌNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, DTSD 130M2, TRỆT, 1
LẦU, 2 PN, 3 WC, PK, PBẾP, HẺM CỤT, YÊN TĨNH, AN NINH, 900$ ~ 18TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VP, CTY,
4,3X8M, NHÀ ĐẸP, SỐ 33/27 HOÀNG DIỆU, P10, PN, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, CHÙA, CÁC CTY, 6TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN HOA SỨ, P2,
QPHÚ NHUẬN, MẶT BẰNG ĐẸP KHÔNG CẦN SỬA CHỮA, KHU DÂN CƯ SANG, ĐÔNG ĐÚC, TIỆN LÀM TÓC, GIÁ TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HOÀNG HOA
THÁM, P5, PN, NHÀ ĐẸP, 3,4X17M, SÂN, BẾP RỘNG, NHÀ ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI, 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 20 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI ĐƯỜNG
HUỲNH VĂN BÁNHQUẬN PHÚ NHUẬN DT:36X10, 1 TRỆT,2 LẦU , CÓ SÂN THƯỢNG, 3 PHÒNG NGỦ, 3 MÁY LẠNH, 2WC,
TỦ BẾP ÂM, HẺM RỘNG, KHU AN NINH, NHÀ SẠCH SẼ THOÁNG MÁT, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG HOẶC Ở GÍA:10
TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 3X6M,
GÁC SUỐT, 4TR/TH, 185/4L PHAN ĐÌNH PHÙNG, P17, PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 100 PHAN ĐĂNG LƯU,
P3, PN, 4X18, GÁC LỬNG, KHU SẦM UẤT, KHU NHIỀU NH CÔNG TY, THUÊ 20TR/TH HOẶC BÁN CÓ HH CHO DỊCH VỤ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT PHAN XÍCH LONG,DT
8X16M,HẦM,TRỆT,3 LẦU CHO THUÊ MT PHAN XÍCH LONG,DT 8X16M,HẦM,TRỆT,3 LẦU,NHÀ MỚI,VỊ TRÍ ĐẸP,MẶT TIỀN
THOÁNG,HỢP ĐỒNG DÀI HẠN,TUYẾN ĐƯỜNG TRUNG TÂM TẬP TRUNG NGÂN HÀNG ,VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 226/7 NG TRỌNG TUYỂN,
QPN, 3,5X8M, GÁC SUỐT, 5,5TR; 489/27BIS HUỲNH V BÁNH, QPN, 4X9M, GÁC SUỐT, 6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MAIL: VIBLOOMHOUSE@GMAILCOM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ SỐ 6A, PHAN XÍCH
LONG, P3, QPN, DT 7X20M, 3 LẦU, GIÁ 40TR/TH, XIN TRUNG GIAN MIỄN LÀM PHIỀN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN
TRỖI, P10, QPN, TH LÀM SHOWROOM, CỬA HÀNG THỜI TRANG, 20X20, 1L, 147TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 4X5, CÓ GÁC, LỐI ĐI
RIÊNG, 3TR/TH, ƯU TIÊN CẶP VỢ CHỒNG, SỐ 137/32/7 LÊ V SỸ, P13, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN VIEW
ĐẸP GẦN NGÃ TƯ PHAN XÍCH LONG QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MỚI VIEW TUYỆT ĐẸPĐỊA CHỈ: 101
TRẦN KẾ XƯƠNG - PHƯỜNG 7 - QPHÚ NHUẬNDIỆN TÍCH: 5X10 GỒM 1 TRỆT,1 LỬNG,3 LẦU,4 PHÒNG NGỦ(CÓ TOILET
TRONG PHÒNG),5WCNỘI THẤT SANG TRỌNGĐƯỜNG TRÁNG NHỰA 8M,KHU DÂN TRÍ &AN NINH GẦN CHỢ,NGÂN
HÀNG,KHU CAFE CAO CẤP,NHÀ THỜ,BỆNH VIỆNTIỆN ĐI LẠIGIÁ THUÊ : 20 TRIỆU (CỌC 3 THÁNG)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ NHỎ
GỌN, DTSD 27M2, TRỆT, GÁC SUỐT, 187/3K, TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPHÚ NHUẬN, GIÁ 3,3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC C/C PXLONG, QPN, DT 40M2, SẠCH,
ĐẸP, LẦU 1, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN BÁN NHÀ HẺM THÔNG THOÁNG
ĐƯỜNG ĐỖ TẤN PHONG, P9, QUẬN PHÚ NHUẬN CẦN BÁN NHÀ HẺM THÔNG THOÁNG ĐƯỜNG ĐỖ TẤN PHONG, P9,
QUẬN PHÚ NHUẬN DT: 4,5M X 5,5M (NỞ HẬU 6M) TRỆT, 1 LẦU ĐÚC GIẢ VỊ TRÍ GIAO THÔNG THUẬN LỢI, GẦN CHỢ,
SIÊU THỊ,…TIỆN KINH DOANH, MUA BÁN NHỎ SỔ HỒNG GIÁ BÁN: 1TỶ7

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN TÍCH 4*10, BAO ĐIỆN-NƯỚC, ĐÃ
TRANG BỊ HỆ THỐNG ÁNH SÁNG QUÁN ĐÃ CÓ SẴN ĐÔNG ĐẢO LƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐỂ PHÙ HỢP PHONG CÁCH
QUÁN, ƯU TIÊN CÁC SHOP QUẦN ÁO PHỤ KIỆN VINTAGE CÒN 1 PHÒNG TRỐNG 4*5, PHÙ HỢP CÁC SHOP ONLINE
MUỐN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG KINH DOANH, BAO ĐIỆN-NƯỚC, GIÁ 32TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGAY BỜ KÈ CẦU KIỆU,
PN, 3,5X10M, 1 PNGỦ, 1 PKHÁCH, 1 BẾP, 1 TOILET, GẦN CHỢ, CÁCH ĐƯỜNG LỚN 10M, 3,8TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 115/132/34 ĐƯỜNG
LÊ V SỸ, P13, PHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH 82M2, 1 LẦU, GIÁ THUÊ 7TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN PHAN
ĐĂNG LƯU, P5, PHÚ NHUẬN, 4,5X7M, 1 LẦU, 2 PHÒNG NGỦ, 2 TOILET, KHU YÊN TĨNH, 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐẸP ĐƯỜNG
PHAN ĐĂNG LƯU CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐẸP ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU 1 TRỆT 3 LẦU CÓ NỞ HẬU, DT 200M2 MẶT
BẰNG ĐẸP KHU NGÂN HÀNG SẦM UẤT TIỆN MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY, NGÂN HÀNG GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN BT PHỐ, 542/22 NG
KIỆM, PN, 5,4X18M, TRỆT, 2 LẦU, ST, AN NINH, THOÁNG MÁT, SÂN ĐỂ XE, 15TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HỒ VĂN
HUÊ, P9, QPN DT: 6X37 CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ, P9, QPN DT: 6X37 GIÁ: 4000 TRỆT, 6LẦU, ST, PN SUỐT,
CÓ CẦU THANG MÁYKHU KINH DOANH SẦM UẤT, NHÀ ĐẸP, THANG MÁY TỐC ĐỘ CAO, MT ỐP KÍNH SANG TRỌNG,
THÍCH HỢP MỞ SHOWROOM, VĂN PHÒNG, KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ…
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHUNG CƯ CHO THUÊ NGUYÊN
CĂN, 60M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2 TOILET, PHÒNG KHÁCH, PHÒNG ĂN + NHÀ BẾP, NHÀ ĐẸP ĐỦ TIỆN NGHI, KHU AN NINH,
CÁCH CHỢ PHÚ NHUẬN 100M, VÀO Ở NGAY, ĐƯỜNG NG V TRỖI, QPN, DƯỚI CHÂN CẦU CÔNG LÝ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ QPN, 3X7M, 1 LỬNG, 1
LẦU ĐÚC, NHỎ GỌN, NVH RẠCH MIỄU KHU HOA ĐÀO HOA LAN, CÁCH ĐƯỜNG BỜ KÈ 10M, HẺM CỤT, YÊN TĨNH, HXH,
ĐỦ TIỆN NGHI TV, TL, MNN, MG, TỦ, BÀN, GHẾ, 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THUÊN MẶT TIỀN NTH, PN, 4X8M, 2
LẦU, GIÁ 7TR; 4X14M, 1 LẦU, GIÁ 10TR; 4X14M, 2 LẦU, ST, GIÁ 16TR; HẺM PXL, PN, 3,7X12M, 2 LẦU, 10TR; THIÊN HỔ
DƯƠNG, GV, 3,2X14M, 1 LẦU, GIÁ 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HUỲNH V BÁNH, P17, PN,
2,7X9M, LẦU, 1 THƯỢNG, 6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 210/20 LÊ V SỸ, P10,
QPN, 4,5X12, 1 TRỆT, 1 LẦU, 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN PHAN ĐĂNG
LƯU , PHÚ NHUẬN , 4X25 M , TRỆT , 2LẦU CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN PHAN ĐĂNG LƯU , PHÚ NHUẬN , 4X25 M , TRỆT ,
2LẦU , VỊ TRÍ TỐT , KHU TRUNG TÂM KINH DOANH SẦM UẤT , THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG , SHOWROOM , SPA , KINH
DOANH CƠM VĂN PHÒNG , TRÀ SỮA, KARAOKE

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB MẶT TIỀN NG V TRỖI,
PN, 9X9,5M, 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, CÓ SÂN ĐỂ XE, VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN KINH DOANH, KHU DÂN CƯ SẦM UẤT,
63TR/TH, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 3 C/CƯ, SỐ 10
HỒ BIỂU CHÁNH, P11, PN, > 20M2, CÓ WC, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, NHÀ ĐẸP, 2,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 8 CĂN HỘ NHÀ PHỐ HUỲNH
V BÁNH, QPN, NGAY THL, TỪ 18M2-25M2, ĐỦ TN, ML, MNN, BẾP, LĐR, GIAO CHÌA KHÓA, 1,7TR, 1,9TR, 2,2TR, 2,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẶNG
VĂN NGỮ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ, DIỆN TÍCH 70 MÉT VUÔNG, LẦU 4,CHUNG CƯ ĐĂNG VĂN NGỮ QUẬN PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN VÀ 2 MẶT BẰNG
TẦNG LỬNG NHÀ 81 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P17, PN, GẦN CẦU KIỆU, DT MỖI MẶT BẰNG TỪ 15-25M2, KHU DÂN CƯ
ĐÔNG, TIỆN KD BÁN ĐIỆN THOẠI DĐ, THỜI TRANG, TIỆM TÓC, BÁN MỸ PHẨM, SPA, TRANG SỨC, VP, 5-12TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC, PHÚ NHUẬN, 3PN,
GIÁ RẺ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẼM PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, PHÚ NHUẬN, HẼM YÊN TĨNH, 3 LẦU, 03 PN, ĐẦY ĐỦ
NỘI THẤT CAO CẤP, VÀO Ở LIỀN, GIÁ THUÊ 12 T/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP SATRA
EXIM PLAZA, 88M2(2PN), NTCC GIÁ 1000$/THÁNG CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP SATRA EXIM PLAZA 163 PHAN ĐANG
LƯU, QPN, 88M2(2PN), NỘI THẤT ĐẸP, LẦU CAO VIEW THOÁNG MÁT GIÁ : 1000$/THÁNG MỌI CHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ NHỎ 30M2, HẺM
347/33/2 HUỲNH V BÁNH, P11, PHÚ NHUẬN, CÓ MÁY NƯỚC NÓNG, MÁY LẠNH, BẾP NẤU TRONG NHÀ, LỐI ĐI RIÊNG,
GIỜ TỰ DO, KHUÔN VIÊN THOÁNG MÁT, YÊN TĨNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MT PHAN XÍCH LONG, PHÚ
NHUẬN, NHÀ LIỀN KỀ 8X16M, XD 1 HẦM, TRỆT, 3 LẦU, VỊ TRÍ GẦN NGÃ 4 SIÊU THỊ COOPMART, GIÁ 3500$ ~ 74TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGCĂN HUỲNH V
BÁNH, P14, QPN, GIÁ 3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN MỚI ĐẸP, PĐLƯU,
P5, PN, TRỆT, 1 LẦU, 2 PN, 2 WC, PK, BẾP, ĐỦ TN, AN NINH, NNN ĐÃ TỪNG Ở, 9,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẶNG
VĂN NGỮ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẶNG VĂN NGỮ PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 70 MÉT VUÔNG, 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY
ĐỦ TIỆN NGHI, LẦU 4

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN TRỖI, P12,
QPHÚ NHUẬN MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN TRỖI, P12, QPHÚ NHUẬN, KHU VỰC GẦN NHIỀU CÔNG TY, NGÂN HÀNG, SẦM
UẦT THUẬN TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, NHÀ HÀNG, CÔNG TY… DIỆN TÍCH: 4M X 17M, 1 TRỆT, 1 LẦU, 2 CỬA MẶT TIỀN
TRƯỚC SAU GIÁ CHO THUÊ 2000 USD/TH~41TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 533/75 HUỲNH V
BÁNH, 1 LẦU ĐÚC, 3,5X15,5M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GÓC 2MT NGUYỄN VĂN TRỖI, PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ 200TR/ THÁNG, TRỆT, 2 LẦU, ST, DT 323M2/SÀN, KHU VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, DỊCH VỤ CAO CẤP,
THÍCH HỢP LÀM VP, NHÀ HÀNG, CAFÉ, SHOWROOM, HĐ DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ ĐỊA CHỈ ĐẶT CÔNG TY
2TR/TH & CHO NỮ THUÊ TỪ 1-2 NGƯỜI LẦU 2, NHÀ MT, 2,5TR/TH, ƯU TIÊN XE ĐẠP HOẶC KHÔNG CÓ XE
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN TỪNG PHẦN HOẶC CHO THUÊ
DIỆN TÍCH ĐẤT THEO NHU CẦU 291011BÁN TỪNG PHẦN HOẶC CHO THUÊ DIỆN TÍCH ĐẤT THEO NHU CẦU CÁCH SÂN
BAY TÂN SƠN NHẤT 10 KMGIÁ 3 TRIỆU Đ/1000M2/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ CAO CẤP KHU YÊN
TĨNH, XH VÀO TẬN NHÀ, MT ĐƯỜNG 9A ĐẶNG V NGỮ, P10, QPN, DT 4X5M, PHÒNG CÓ BALCON NHÌN RA ĐƯỜNG, MÁY
LẠNH, WC CÓ BỒN TẮM, MNN, ĐH ĐIỆN RIÊNG, NƯỚC MÁY, BẾP CHUNG, 150$~ 3TR/TH, CỌC 1 THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ 5TR PN NHÀ CHO
THUÊ TRONG HẺM ĐG HUỲNH VĂN BÁNH PN ,DT 4X6 TRỆT GÁC NHÀ ĐẸP TIỆN Ở,,,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ: 8 TRIỆU/THÁNG - TIẾP
KHÁCH THIỆN CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ ĐẤT DÀI HẠN LÀM
KHO, XƯỞNG, TRẠM BTS,TRỒNG CÂY CẢNH…TẠI TP BẢO LỘC TÔI CẦN CHO THUÊ ĐẤT TỪ 500-1500 M2, TÙY THEO NHU
CẦU SỬ DỤNG, GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG, CHO THUÊ DÀI HẠN TẠI TP BẢO LỘC,RẤT THUẬN TIỆN VỀ GIAO THÔNG, ĐIỆN,
NƯỚC, MẶT BẰNG RẤT ĐẸP, CHO THUÊCHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN QUẬN
PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN SỐ 73/10/4 DUY TÂN , P 15 ,QUẬN PHÚ NHUẬN , 3,6M X 11 M, NỞ HẬU , 1
TRỆT 1 LẦU , 2 PHÒNG NGỦ , 2 TOILET, NHÀ ĐẸP , THEO PHONG CÁCH CHÂU ÂU , MÀU SẮC TINH TẾ , TOILET CAO CẤP ,
NHÀ BẾP TIỆN NGHI, 2 NGUỒN NƯỚC , HẺM YÊN TĨNH, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, NHÀ THỜ, CHÙAGIÁ 7 TRIỆU/ THÁNG
LIÊN HÊ: CÔ THU 0908638119
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU 1, PHÒNG 14M2, CÓ
LỐI ĐI RIÊNG, HẺM 193 NG ĐÌNH CHÍNH, P11, PHÚ NHUẬN, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, 2TR/ 2 NGƯỜI KHÔNG LÀM CA
ĐÊM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 74/7/9B
PHAN ĐĂNG LƯU, P5, QPHÚ NHUẬN, 1 TRỆT, 1 LẦU, 3,2X5, BẾP, WC, 4TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM 8M,
GẦN NGẢ 3 THÀNH THÁI VÀ LTKIỆT, DT:4 X 10M, 1LẦU CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM 8M, GẦN NGẢ 3 THÀNH THÁI
VÀ LTKIỆT, DIỆN TÍCH: NGANG: 4M, DÀI: 10M, 1LẦU NHÀ KHÁ VÀO Ở LIỀN, KHU DÂN TRI CAO XUNG QUANH NHÀ CAO
TẦNG, ĐƯỜNG LỚN THOÁNG AN NINH CÁCH MẶT TIỀN ĐƯỜNG 15M, NHÀ NGAY TRUNG TÂM TIỆN Ở, VĂN PHÒNG
CÔNG TY, GIÁ: 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC MẶT TIỀN 7 ĐƯỜNG 11,
MIẾU NỔI, P2, BT, 4X20M, TRỆT, 3 LẦU, 6 PN, HƯỚNG ĐÔNG, 27TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG CHO
THUÊ NHÀ SỐ 172 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN P5, Q PHÚ NHUẬN MỘT TRỆT, MỘT LẦU, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG KHOẢNG 100
M2 (5X10), CÓ LỐI ĐI RIÊNG, CÓ SÂN ĐỂ Ô TÔ TIỆN MỞ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG CÔNG TY NHÀ MỚI XÂY,
ĐẸP, HIỆN ĐẠI KHU VỰC VỊ TRÍ THUẬN TIỆN, AN NINH, GẦN CHUNG CƯ BOTANIC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ GIÁ RẺ PHÒNG
20M2 , RIÊNG BIỆT , THOÁNG MÁT , GẦN CHỢ , TRƯỜNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ,GIỜ TỰ DO ĐIỆN , NƯỚC CHÍNH THỨC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 118 NG ĐÌNH
CHIỂU, P3, QPN, 3,8X14M, TRỆT, 1 LẦU, ML, NN, ĐỦ TIỆN NGHI, NHÀ ĐẸP, 10TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LÀM NGÂN HÀNG, VĂN
PHÒNG CÔNG TY NHÀ MẶT TIỀN TRẦN QUANG DIỆU GẦN NGÃ TƯ LÊ VÃN SỸ MỚI XÂY DỰNG RẤT ĐẸP DT: 10MX10M
XÂY 1 TRỆT 6 LẦU CÓ THANG MÁY, HẦM ĐỂ XE TỔNG DT SỬ DỤNG # 720M2 THÍCH HỢP LÀM NGÂN HÀNG, CÔNG TY
THỜI GIAN THUÊ TỐI THIỂU 1 NĂM GIÁ THUÊ 4000 USD/THÁNG ~80TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ PHÚ NHUẬN
TECHCONS ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, ĐỦ TIỆN NGHI, KHU SẦM UẤT, 105M2, 2 PN, 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NỮ Ở GHÉP VỚI 2 NỮ, PHÒNG
ĐẸP, LẦU 1, NHÀ NGCĂN, GIỜ TỰ DO, NGAY NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, 800N/TH, BAO ĐN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 9 TRIỆU/THÁNG, CÒN TL - VUI
LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN VỊ TRÍ ĐẸP
TRẦN HUY LIỆU, Q PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN VỊ TRÍ ĐẸP TRẦN HUY LIỆUDIỆN TÍCH: 47*12, TRỆT, LỬNG, 3
LẦU, TRỐNG SUỐT, NGAY GỐC MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN TRÔI, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, CÔNG TY, KINH DOANH,
SHOWROOM…… GIÁ: 45 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MR TUẤN 0908738228 - 0945778228

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 12 X 17, MT
HUỲNH VĂN BÁNH CHO THUÊ MẶT BẰNG 12 X 17 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH, P 11, QUẬN PHÚ NHUẬN
THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, SHOWROMHƯỚNG N, GIÁ 3500
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN MỚI 280/3/26
HUỲNH V BÁNH, P11, PN, 4X5, TRỆT, 1 LẦU ĐÚC, ADSL, TH CÁP,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN HẺM CỤT PXLONG,
P1, QPN, 3X8, TRỆT, LỬNG, 1 LẦU, NHÀ ĐẸP, ML, MNN, TIỆN NGHI, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, TIỆN Ở,
MỞ VP, KHU AN NINH, LỊCH SỰ, HẺM RỘNG 6M, 4X10M, TRỆT, 1 LẦU ĐÚC, ĐH ĐN CHÍNH, 6/18 ĐOÀN T ĐIỂM, P1, QPN,
GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, 8TR/TH, CÒN NHIỀU PHÒNG CHO THUÊ GIÁ TỪ 2,5TR, 3TR, 3,2TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HẺM XE HƠI
ĐƯỜNG LÊ VĂN SỸ PHƯỜNG 14 QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HẺM XE HƠI ĐƯỜNG LÊ VĂN SỸ
PHƯỜNG 14 QUẬN PHÚ NHUẬN , DIỆN TÍCH 6X12, TRỆT , 3 LẦU , NỘI THẤT CAO CẤP THIẾT KẾ CHÂU ÂU , SẠCH SẼ
THOÁNG MÁT, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI , HƯỚNG ĐÔNG - BẮC ,SỔ HỒNG 2012 , GIÁ THUÊ 20 TRIỆU/THÁNG CHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI, KHI LỊCH SỰ, AN
NINH, SỐ 247/55C HOÀNG HOA THÁM, P5, PN, 97,7M2, 2PN, 1PK, 3WC RỘNG, THOÁNG CÓ BỒN TẮM NẰM, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NGUYÊN CĂN NHỎ 187/3K TRẦN KẾ
XƯƠNG, P7, QPN NHÀ NGUYÊN CĂN NHỎ DC: 187/3K TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPN, RIÊNG BIỆT, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, DT
3X5M, GÁC SUỐT, GẦN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, GẦN CHỢ, ĐI Q1 3P THÍCH HỢP GIA ĐÌNH NHỎ , 0908807784
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 2) THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN (MẶT TIỀN
+ 5 TẦNG LẦU): 27000000 VNĐ/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN TẠI QPHÚ NHUẬN, GIÁ 4TR/TH, HỢP ĐỒNG LÂU DÀI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGCĂN HOẶC MB
ĐỂ LÀM VP, KD, Ở, 4X23M, 4 LẦU, ĐỦ TN, GẦN COOP NG KIỆM, 257A THÍCH QĐỨC, P4, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC PHAN ĐÌNH PHÙNG,
GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, 4X10, TRỆT, 3 LẦU, NỞ HẬU 6M, MỚI XÂY 2011, Đ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 26M2, TRỆT,
ĐƯỜNG HỒ BIỂU CHÁNH, PHÚ NHUẬN, 3,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 2 NGƯỜI Ở GHÉP ĐƯỜNG HVB, GẦN
CÂY XĂNG NVTRỖI, P12, PN, CÓ TỦ LẠNH, MÁY GIẶT, BẾP ĂN, TRUYỀN HÌNH CÁP, SẠCH, AN NINH, GTD, GIÁ 2,1TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE MAT BANG CHO THUE MAT
BANG VOI DIEN TICH 20M2 (NGANG 4M, DAI 5M), GAN NGA TU HUYNH VAN BANH-DANG VAN NGU KHONG CHO KINH
DOANH BAN HANG AN UONG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC BOTANIC Q PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ CHCC BOTANIC Q PHÚ NHUẬN, DT: 110M2 NHÀ 3PN,ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP, VIEW CÔNG VIÊN
THOÁNG MÁT, CHO THUÊ GẤP, GIÁ 850$/TH GIÁ CÒN TL,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẸP, HẺM XE HƠI,
THOÁNG MÁT, KHU DÂN TRÍ CAO, YÊN TĨNH, DT 5X11M, 3 TẤM RƯỠI, PK, 3 WC, 4 PN, 2 SÂN THƯỢNG, PHÒNG THỜ,
PHÒNG GIẶT, 28/6A ĐẶNG VĂN NGỮ, P10, QPHÚ NHUẬN, TPHCM, GIÁ 16 TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC NG KIỆM, PN,
3X6M, TRỆT, GÁC SUỐT, 3TR; TQĐỨC, 4X7M, TRỆT, GÁC SUỐT, 4TR; 4X8M, TRỆT, LỬNG, LẦU, 6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 3,2X9, 2
LẦU, 6,5TR, CỌC 2 THÁNG, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, 96/1/27A PHAN ĐÌNH PHÙNG, P2, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 20/25 ĐƯỜNG CÔ
BẮC, P1, PN, DT 3,2X9,5M, TRỆT, 2 LẦU, 2 PHÒNG NGỦ, 3 WC, HĐ 6 THÁNG 1 LẦN, ĐẶT CỌC 1 THÁNG, 8TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 288/5 NG THƯỢNG
HIỀN, P5, PN, 3,3X14M, TRỆT, 1 LẦU, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, BV, VỊ TRÍ NHƯ MẶT TIỀN, 8TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ + ĐẤT TÂN BÌNH & PHÚ
NHUẬN, ĐẤT MTH-V-THỤ 6530M2,(140N/M2) GÓC 3 MTCỘNG HÒA,800M2(125TR) HVT 1000M2(170TR)ĐẤT KHU SÂN
BAY TÂN BÌNH 20000M2(20N/M2) NHÀ VILA 12X242, LẦU 7PN(35TR) VILA 15X252 LẦU 9PN(42TR)
9X35,3LẦU6PN(25TR)VILA,10X231LẦU4PN(38TR)VILA 20X30,3 LẦU,15PHÒNG(80TR)NHÀ,8X17 2 LẦU(20TR)40X403 DÃY
NHÀ LIÊN KẾ,NHÀ 7X17 2LẦU(18TR)TN,MẶT TIỀNLÊ VĂN SỸ 8,30X322 LẦU(80TR),,THÍCH HỢP LÀM
VPCTYSHOWROOMTRƯỜNG HỌC,KDĐẤT LỚN DÀI HẠN CHO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN TẦNG TRỆT
HUỲNH V BÁNH, P13, PN, 4X15M, 1 PN, PK, WC, BẾP NẤU ĂN, NHÀ ĐẸP, HẺM XE HƠI, KHU AN NINH, 1-2 NGƯỜI Ở, 3TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT HUỲNH V BÁNH,
PN, 14X31, TRỆT, 3 LẦU, 16 PHÒNG, 18 WC, THÍCH HỢP KD NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CTY,
90TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG ĐẸP, TIỆN MỞ
CTY, 84A/10 TRẦN HỮU TRANG, P10, PN, 7TR; C/CƯ NGÔ GIA TỰ, NGCĂN 6TR, PHÒNG 2,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN
ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, PN, 4X14M, 1 LẦU LỬNG, GẦN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG, THÍCH HỢP LÀM VĂN
PHÒNG, CỬA HÀNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM, 25TR/TH, TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ PN TECHCONS Q
PN CHO THUÊ CĂN HỘ PN TECHCONS Q PN, GIÁ 700USD/THÁNG,DIỆN TÍCH 93M2, 2PN, LẦU CAO VIEW QUẬN 1VUI
LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 1 TRỆT, 3
LẦU, SÂN THƯỢNG, 4X25M, MẶT TIỀN ĐƯỜNG HẺM, NHÀ ĐẸP, 42 HOÀNG VĂN THỤ, P9, PN, 50TR, THƯƠNG LƯỢNG,
MIỄN TIẾP BÁO, CTY MÔI GIỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 2 PHÒNG CHO THUÊ, ĐẦY ĐỦ TIỆN
NGHI NHƯ KHÁCH SẠN, DT PHÒNG 20M2, 2,4TR VÀ 2,1TR, MẶT TIỀN 3,2X15 CHO THUÊ 6TR, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CAO ỐC MẶT TIỀN NGUYỄN
TRỌNG TUYỂN,PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ HOẶC HỢP TÁC KINH DOANH CAO ỐC MẶT TIỀN NGUYỄN
TRỌNG TUYỂN,PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬNDTKV 163M X 25M ,VỊ TRÍ 3 MẶT TIỀN, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 1 TẦNG
HẦM, TRỆT, LỬNG 10 LẦU, DTSXD 2500 M2 , GIAO THÔNG THUẬN TIỆN, TIỆN CHO VIỆC KINH DOANH:TRƯỜNG HỌC,
BỆNH VIỆN, VĂN PHÒNG … VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MỚI SỬA,
2,5X6M, TRỆT, 1 LẦU ĐÚC GIẢ, CÓ MÁY LẠNH, ĐN CHÍNH, TH CÁP, 4TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HẺM 8M HUỲNH V BÁNH, KHU ĐẸP,
4,5X15M, 1 HẦM, 3 LẦU, NỘI THẤT CAO CẤP, MỚI 100%, 16TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THÍCH HỢP ĐỂ MỞ VĂN PHÒNG VÀ
NHỮNG CÔNG TY MUỐN MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HOẶC NHỮNG CÔNG TY NHỎ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP 2MT NHÀ ĐƯỜNG
PHAN ĐĂNG LƯU, QPHÚ NHUẬN, DT 10X16M, 1 TRỆT, 2 LẦU, TIỆN KINH DOANH, SHOWROOM, TRƯỜNG, NGÂN HÀNG,
NGAY KHU SẦM UẤT, GIÁ 4200USD~88TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC BOTANIC Q PHÚ
NHUẬN, DT: 93M2 NHÀ 2PN, 2WC, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CHO THUÊ CHCC BOTANIC Q PHÚ NHUẬN, DT: 93M2 NHÀ 2PN,
2WC, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP, VIEW CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT, CHO THUÊ GẤP, GIÁ 700$/TH GIÁ CÒN TL,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HOA LAN, Q
PHÚ NHUẬN DT: 4M X 16M CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HOA LAN, Q PHÚ NHUẬN DT: 4M X 16M NHÀ TRỆT, 3 LẦU GIÁ
THUÊ: 30 TRIỆU/THÁNG, BAO GỒM THUẾ MỸ TÂM: 0909028622
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN SỐ 16 HOA HUỆ, P7,
QPN, 160M2, TRỆT, 3 LẦU, 14TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT PHAN ĐÌNH
PHÙNG, PN, ĐỐI DIỆN CHỢ PHÚ NHUẬN, KHU KD SẦM UẤT, ĐƯỜNG 2 CHIỀU, 4X30M, TRỆT, 3 LẦU, 2300$/TH~48TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TẦNG 1, NHÀ MẶT TIỀN,
3X15M, GIÁ 4TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT BẰNG 3 TẦNG GẦN KHU SIÊU THỊ
COOPMART RẠCH MIỄU, DT 75M2/TẦNG, TIỆN CHO CTY NHỎ VÀ VỪA THUÊ, CÓ THỂ THUÊ 1/2 TẦNG, TỪ 3-4TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ
PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, DT SÀN 40M2, DTSD 80M2, NHÀ MỚI, ĐẸP, GIÁ THUÊ 7TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ H5M, LVS, 4X9, 1L,
2PN, 2WC, 6TR; HXH, CMT8, 3,5X9,5, 2L, ST, 3WC, ĐẸP, 7TR, MT NGKIỆM, P4, 4,5X20, GÁC, 10TR, TIỆN KD, BB
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC BOTANIC, DIỆN TÍCH: 93M2, NỘI
THẤT ĐẦY ĐỦ, 2PN, 2WC, 1 PHÒNG KHÁCH, BAN CÔN CHCC BOTANIC, DIỆN TÍCH: 93M2, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, 2PN, 2WC, 1
PHÒNG KHÁCH, BAN CÔNG THOÁNG MÁT TỌA LAC NGAY TRUNG TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN NHIỀU DỊCH VỤ CAO CẤP:
NHÀ HANG, HỒ BƠI, NHÀ TRẺ, SIÊU THỊ, AN NINH TUYỆT ĐỐI, CÔNG VIÊN NẰM NGAY TRONG KHU CĂN HỘ, KHÔNG
GIAN YÊN TĨNH, TRONG LÀNH, KHU DÂN TRÍ CAO CHO THUÊ GIÁ 14TR/THÁNG XEM NHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG GIÁ 2 TRIỆU Ở 24/19 PHÙNG
VĂN CUNG CÁCH PXLONG 50M NHÀ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI TV CÁP, MÁY LẠNH, TỦ LẠNH, MÁY GIẶT, BẾP NẤU CÒN 1
PHÒNG 18M2 CHO THUÊ 1-2 NGƯỜI Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT 714 NG
KIỆM, P4, PN, 3X7M, TRỆT, 2 GÁC ĐÚC, 7TR/TH, TRẢ 3 THÁNG, HOẶC BÁN 2,5TỶ, SỔ ĐỎ 2005

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ GẤP CHCC HOÀNG
MINH GIÁM QPHÚ NHUẬN,NHÀ ĐƯỢ CẦN CHO THUÊ GẤP CHCC HOÀNG MINH GIÁM QPHÚ NHUẬN,NHÀ ĐƯỢC THIẾT
KẾ RẤT ĐẸP,VIEW CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH,DT:128M2,3PN,PK,BẾP,NỘI THẤT CAO CẤP,GIÁ THUÊ 1100/TH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NG THƯỢNG HIỀN, PN,
60M2, PK, BẾP, WC, GÁC LỬNG, 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 98/21 CHIẾN THẮNG, P9, PN, CHO
THUÊ 2 PHÒNG, GIƯỜNG TỦ, TV, ĐM, ML, TL, MNN, WC, 3TR & 3,5TR CÓ BALCON

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 67 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN,
PHÚ NHUẬN, GIÁ 45 TR/THÁNG CHO THUÊ NHÀ Ở QUẬN PHÚ NHUẬN, QUẬN 3 NHÀ MỚI XÂY VỊ TRÍ MT 67 NGUYỄN
TRỌNG TUYỂN DT:5X18, GỒM 1TRET, 1 LỮNG 3 LẦU + SÂN THƯỢNG, TỔNG DT:320M2, GỒM 4PN, 4WC NỘI THẤT CƠ
BẢN, MÁY LẠNH VỊ TRÍ NGAY GẦN TRUNG TÂM Q1 VÀ QUẬN 3, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN, THÍCH HỢP ĐỂ Ở, LÀM VIỆC,
HOẶC LÀM VĂN PHÒNG, GẦN TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, CAFE, NHÀ HÀNG GIÁ THUÊ: 45 TRIỆU/THÁNG(TL)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ GIÁ RẺ HIỆN TẠI TÔI
ĐANG CÓ 1 LƯỢNG LỚN NHÀ Ở QUẬN PHÚ NHUẬN,BÌNH THẠNH,GÒ VẤP GIÁ TỪ 9-12TRNHÀ MỚI,ĐẸP 3-4PN CHO
THUÊNẾU QUÝ KHÁCH HÀNG NÀO CÓ NHU CẦU THUÊ ĐỂ Ở HOẶC VỪA Ở VỪA LÀM VP VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 3X9M,
3TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO NỮ Ở GHÉP, ĐỂ CHIA TIỀN
PHÒNG, RỘNG, SẠCH, 2 WC, NẤU ĂN, CHỖ ĐỂ XE, GTD, BAO NƯỚC, ĐIỆN 3000Đ/KW, 600N/NGƯỜI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN HẺM HVBÁNH, P15,
PN, CÁCH MT 40M, 2,5X5,5M, TRỆT, GÁC LỬNG, 1 LẦU, ĐẸP, ĐN CHÍNH, THC, INTERNET, 3,6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG ĐẸP, ML, MNN, 35 TRIỆU TẠI
PHÚ NHUẬN PHÒNG 24M2, ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM (GẦN CHỢ CÂY QUÉO), SẠCH, ĐẸP, THOÁNG, WC RIÊNG, THIẾT
KẾ HIỆN ĐẠI ML, MNN, GIƯỜNG, TỦ, NỆM, CÓ CHỔ ĐỂ XE, NẤU ĂN, WIFI, THC; ĐIỆN, NƯỚC THEO GIÁ NHÀ NƯỚC (CHIA
ĐỀU THEO HÓA ĐƠN) GIỜ TD, KHÔNG CHUNG CHỦ Ở TỐI ĐA 2 NGƯỜI, ƯU TIÊN NVVP, NGƯỜI MIỀN NAM, Ở LÂU DÀI
CỌC 1 THÁNG HỢP ĐỒNG 3 THÁNG TRỞ LÊN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ 266 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P1, PHÚ NHUẬN, 3X12M, CÓ GÁC LỬNG, BẾP, TOILET ĐẦY ĐỦ, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY, 3,8TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT PHAN ĐĂNG LƯU,
QPHÚ NHUẬN, 16X10, 1 LẦU, NGAY NGÃ 4 PHAN XÍCH LONG, ĐẸP, TIỆN SHOWROOM, NGÂN HÀNG, CỬA HÀNG, 50TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGCĂN, SỐ 484
TRƯỜNG SA, P2, PHÚ NHUẬN, HỢP Ở & MỞ VP, MT 2,5M VÀO 0,5M NỞ HẬU 8X7M=56M2, TRỆT, 3 LẦU, 5 PN, 5 MÁY
LẠNH, WC TRONG PHÒNG, MÁY NƯỚC NÓNG, NHÀ ĐẸP, CÓ GP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ, CÓ HẦM ĐỂ XE
HONDA, 12TR/TH (Đ/V NGƯỜI VIỆT NAM), 14TR/TH (Đ/V NGƯỜI NƯỚC NGOÀI), CỌC 2 THÁNG, THANH TOÁN 2
THÁNG/LẦN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 248/5A TRẦN
KẾ XƯƠNG, P7, PN, 3,5X16M, 4,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VP GIÁP Q1, KHU VỰC TIỆN GIAO DỊCH
HC-NGÂN HÀNG, 20M2, 101 HOA LAN, P2, PN, 5TR/PHÒNG, CÓ ĐỦ BÀN GHẾ, GIÁ BAO GỒM INTERNET, ĐIỆN SINH
HOẠT, PHÍ QUẢN LÝ, MIỄN PHÍ DV VP ẢO TẠI Q1
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ SẠP BÁN QUẦN ÁO CHỢ NG
ĐÌNH CHIỂU, P4, QPN, CHO THUÊ HOẶC SANG GẤP, CHỦ QUYỀN VĨNH VIỄN, GIÁ TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 2 MẶT
TIỀN RỘNG 20M VÀ 8M NHÀ SỐ 76 TRẦN THÁI TÔNG F15 QTBINH CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 2 MẶT TIỀN RỘNG
20M VÀ 8M NHÀ SỐ 76 TRẦN THÁI TÔNG F15 QTBINH NGANG 6MX22M GỒN TRỆT 1 LỬNG 2 LẦU SÂN THƯỢNG 06PN
THOÁNG MÁT RẤT TIỆN CHO KINH DOANH , MỞ VĂN PHÒNG , SHOWROOM , NGÂN HÀNG NHÀ GẦN CHỢ TÂN TRỤ ,
TRƯỜNG HỌC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẦNG TRỆT,
NHÀ 1 TRỆT, 3 LẦU, TẠI 15/2 HOÀNG MINH GIÁM, PN, 102M2, 2 PHÒNG + SÂN SAU 20M2, TOILET RIÊNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN DÃY LẦU 1, 80M2,
TOILET, BẾP, LỐI ĐI RIÊNG, 5TR/TH, 324A/8 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ 2 MẶT
TIỀN PHƯỜNG 15, Q PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ 2 MT NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P 15, PN NHÀ
MỚI XÂY DỰNG XONG, CHƯA Ở, RẤT ĐẸP, KHU VỰC SẦM UẤT, ĐÔNG DÂN CƯ, THUẬN TIỆN KINH DOANH HOẶC MỞ VP,
CTY DT 3,1M X 19M, TRỆT, LỬNG, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, GỒM 1 MẶT TIỀN TRƯỚC, TIẾP GIÁP ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH
CHÍNH, 1 MẶT TIỀN SAU, TIẾP GIÁP ĐƯỜNG NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, 3 PHÒNG (KHOẢNG 20M2/PHÒNG), 5 WC, SÂN
THƯỢNG ĐỊA CHỈ : 4 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P 15, PN GIÁ THUÊ 18000000Đ/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP BIỆT THỰ SÂN VƯỜN,
MT ĐƯỜNG, 83F TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPN, DT ĐẤT 10X30M, DTSD 420M2, NHÀ XÂY GIẬT CẤP, TRỆT, 2 LỬNG, 1 LẦU,
CÓ 1 SẢNH RỘNG, 5 PN, 4 WC, SÂN RỘNG ĐỂ XE HƠI, VT ĐẸP, TIỆN MỞ VP, CAFE, NHÀ HÀNG, SPA, GIÁ HỢP LÝ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 120/48/10 THÍCH
QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 4X9, CÓ 2 LẦU ĐÚC, 4 PHÒNG NGỦ, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HXH ĐƯỜNG NGUYỄN
TRỌNG TUYỂN , PHÚ NHUẬN , GIÁ 20TR/THÁNG CHO THUÊ NHÀ HXH ĐƯỜNG NGUYỄN TRỌNG TUYỂN , PHÚ NHUẬN ,
GIÁ 20TR/THÁNG DT 45X20M , TRỆT , 2 LẦU , 6 PHÒNG NGỦ , 5 WC , PHÒNG KHÁCH , SÂN THƯỢNG , NHÀ ĐẸP ,
THOÁNG MÁT , GẦN SÂN BAY ,C ÔNG VIÊN , NHÀ THI ĐẤU QK7 , TRƯỜNG HỌC , RẤT THÍCH HỢP ĐỂ MỞ VPCTY HOẶC
GĐ Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP
BOTANIC QUẬN PHÚ NHUẬN CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP BOTANIC QUẬN PHÚ NHUẬN LẦU CAO THOÁNG
MÁT,PHÍA DƯỚI CÓ HỒ BƠI,PHÒNG GYM,QUÁN CÀPHE,ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI CAO CẤP,DT:93M2,2PN,PK,BẾP,GIÁ THUÊ
14TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHI TIẾT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ BIỆT THỰ ĐƯỜNG
HUỲNH VĂN BÁNH Q:PHÚ NHUẬN CẦN CHO THUÊ BIỆT THỰ ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH Q:PHÚ NHUẬN DT: 29*39
HẦM, 2LAU GIÁ: 135TR/TH (THG LG) NHÀ ĐẸP, CÓ CÂY CẢNH, CÓ VƯỜN THƯỢNG UYỂN CÁCH MẶT TIỀN ĐƯỜNG
10MTIIỆN KINH DOANH CAFE, NHÀ HÀNG, VVMONG TIẾP NGƯỜII THIỆN CHÍ MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC A
1607,NỘI THẤT ĐẸP VÀ TIỆN NGHI, GIÁ 950USD ~ 20TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 2 MẶT TIỀN NHÀ 2
MẶT TIỀN SỐ 224B NẰM NGAY CĂN GÓC CẦN CHO THUÊ MỘT MẶT HUỲNH VĂN BÁNH VÀ HỒ BIỂU CHÁNH NHÀ DIỆN
TÍCH LỚN CÓ THỂ LÀM VĂN PHÒNG, KINH DOANH, DIỆN TÍCH 12 X 10 NHÀ 3 LẦU VỊ TRÍ THUẬN TIỆN ĐI LẠI CÁC QUẬN
HIỆN ĐANG CHO NGÂN HÀNG AB BANK THUÊ TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HẺM 5M,
ĐC: 108/2 ĐÀO DUY ANH, P9, QPHÚ NHUẬN, DT 6X11M, 1 TRỆT, 2 LẦU, 6 PHÒNG, 5WC, NHÀ ĐẸP, HẺM ANLS, TIỆN MỞ
VĂN PHÒNG CÔNG TY, GIÁ 17TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VILLA QPN, 10X17M, 1 LẦU,
6P, KHU YÊN TĨNH, GẦN NVTRỖI, TIỆN LÀM VP + SPA + Ở, 34TR/TH; 4X12M, 2 LẦU, 5P, NVTRỖI, 14TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DTB (08)39974349 GAP HOA

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN
NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU , QPHÚ NHUẬN , DIỆ CẦN CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN NHÀ MẶT TIỀN
ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU , QPHÚ NHUẬN , DIỆN TÍCH : 4X17 , MẶT TIỀN TRỐNG SUỐT , GÁC LỬNG , VỊ TRÍ CỰC ĐẸP ,
KHU TT Q PN , NHÀ CÒN MỚI , TIỆN MỌI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HOẶC VĂN PHÒNG , GẦN CÁC NGÂN HÀNG KHU
THƯƠNG MẠI GIÁ THUÊ 20 TRIỆU/THÁNG , THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ Ở/LÀM VP, 170/9
HOÀNG V THỤ, P9, PN, 4,5X7, 2 TẦNG, TRỆT, HẺM XE HƠI, GIÁ THỎA THUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT SỐ 10 PHÙNG V CUNG,
P7, QPN, TẦNG TRỆT 3X10M, NHÀ ĐẸP CỬA KÍNH, TIỆN MỞ VP, CTY, TIỆM MAY, KD, 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ 675
NGUYỄN KIỆM, 70 M2, LẦU 2, ĐẦY ĐỦ NT, 10 TR CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ 675 NGUYỄN KIỆM, DIỆN TÍCH 70 M2,
ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GỒM 2 PHÒNG NGỦ NHỎ GIÁ CHO THUÊ LÀ 10 TR/THÁNG ( CÒN THƯƠNG LƯỢNG) QUÍ KHÁCH CÓ
NHU CẦU VUI LÒNG (CÓ HH CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU) XIN CAM ƠNGẶP THỦY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 3,5X18, 1 TRỆT, 1 LẦU
ĐÚC, MT HẺM 10M, TIỆN MỞ CTY, KD, HẺM 86 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 11TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AN NINH TỐT, THOÁNG MÁT THÍCH
HỢP CHO MỞ CÔNG TY, VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG LẦU ĐÚC, TT QPN, AN NINH,
TIỆN NGHI, GIỜ TỰ DO, MÁY LẠNH, TOILET, LỐI ĐI RIÊNG, Ở 1-2 NGƯỜI, 2,3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ ĐẤT MẶT TIỀN, 7,5X15M,
MẶT TIỀN MẶT SAU CHỢ, HIỆN ĐANG LÀ NHÀ NÁT, CÓ QUYỀN ĐẬP, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, 10TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG DUY TÂN,
P15, QPN DT: 4X10 GIÁ: 16 TRIỆU CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG DUY TÂN, P15, QPN DT: 4X10 GIÁ: 16 TRIỆU TRỆT, 4LẦU,
6PN, 6ML, 5MNN, Đ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM 6M,
61/10H PHAN ĐÌNH PHÙNG, P17, QPN, TDTSD 60M2, TRỆT, LỬNG, 1 LẦU, GIÁP Q1, Q3, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 8M LÊ VĂN SỸ, P
14, PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ HẺM 8M LÊ VĂN SỸ, P 14, PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH : 3X17, NHÀ 1 TRỆT + 1 LẦU, NHÀ
MỚI NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ VÀO Ở NGAY HẺM TRƯỚC NHÀ 8M XE HƠI RA VÀO THOẢI MÁI, GẦN MẶT TIỀN ĐƯỜNG KHU AN
NINH, YÊN TĨNH, DÂN TRÍ CAO GIÁ : 10 TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MT PHAN ĐĂNG LƯU, NGAY NGÃ
TƯ PHÚ NHUẬN, CẠNH ST ĐM NGUYỄN KIM, VỊ TRÍ SẦM UẤT, 8X20M, 5 LẦU, TIỆN KD, MỞ CTY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN GIÁ
3,5TR CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 3X5M, 1 TRỆT, 1 LẦU GIẢ ĐÚC, ĐỊA CHỈ 109/4D PHAN TÂY HỒ, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH,
CÓ TOALET, BẾP, ĐƯỜNG RỘNG 2-3M, NHÀ MỚI SẠCH ĐẸP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG
HOA SỨ QUẬN PHÚ NHUẬN GIÁ RẺ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA SỨ KHU MIẾU NỔI PHAN XÍCH LONG QUẬN
PHÚ NHUẬN DT: 4 X 16 GỒM HẦM TRỆT, 3 LÂU SÂN THƯỢNG NHÀ , KHU AN NINH TỐT NHIỀU VĂN PHÒNG CÔNG TY,
GIAO THÔNG THUẬN TIỆN CÁCH TRUNG TÂM QUẬN 1 CHỈ 5 PHÚT ĐI XE , GIÁ CHO THUÊ 24TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 2553/57B NG KIỆM, P9, PN,
PHÒNG ĐỦ TN, GIƯỜNG NỆM, TV, ML, MNN, NET, CÁP, LĐR, GTD, 3,3TR, 3,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ SẠP BÁN QUẦN ÁO CHỢ NG
ĐÌNH CHIỂU, P4, PN, CHO THUÊ HOẶC SANG CHỦ QUYỀN VĨNH VIỄN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - HUỲNH NHẠ : 0909 474 616
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ QUÝ VỊ NÀO CÓ NHU CẦU THUÊ HOẶC
MUA BIỆT THỰ XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT PHAN ĐÌNH
PHÙNG, QPN TÔI CẦN CHO THUÊ NCMT PHAN ĐÌNH PHÙNG, QPN DT 4*30 TRỆT, 3 LẦU, ĐỐI DIỆN CHỢ PN, ĐƯỜNG 2
CHIỀU, TIỆN KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 233 NG TRỌNG
TUYỂN, P8, PHÚ NHUẬN, 8X17M, TRỆT, 3 LẦU, 15 PHÒNG, TIỆN MỞ NHÀ TRẺ, QUÁN ĂN, VP, 50TR/TH, CHO THUÊ DÀI
HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHUNG CƯ CHO THUÊ NGUYÊN
CĂN, DT 60M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2 WC, PHÒNG KHÁCH, PHÒNG ĂN, NHÀ BẾP, NHÀ ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI, KHU AN NINH,
CÁCH CHỢ PHÚ NHUẬN 100M, VÀO Ở NGAY, ĐỊA CHỈ: NGUYỄN VĂN TRỖI, QPN, DƯỚI CHÂN CẦU CÔNG LÝ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THCAP, INTERNET GTD GIÁ 1000000
Đ/T
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 3,5X7M, ƯU
TIÊN MỞ VĂN PHÒNG, TIỆM MAY, TIỆM UỐN TÓC, SHOP HOA, SỐ 10 CÔ BẮC, P2, QPN, 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 9,5 TRIỆU / TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH, P11, QPHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH 5X14, 1 TRỆT, 3 LẦU, 30TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ GẦN CC BOTANIC NTHIỀN, ĐỦ
NỘI THẤT, BỒN TẮM, ĐNC, CÁP, NÉT, 3,2TR; PHÒNG GIỜ TD, CHÌA KHÓA RIÊNG, KHÔNG CHUNG CHỦ, 1,6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT : 4M X 16M, ĐÃ CÓ SẴN 2 PHÒNG
LÀM VIỆC, BÀN GHẾ, 2 MÁY LẠNH , SÀN LÓT THẢM RẤT ĐẸP THÍCH HỢP VĂN PHÒNG CÔNG TY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM 8M,
HOÀNG V THỤ, P8, PN, 4,5X14, TRỆT, 4 LẦU, PK, BẾP, 5PN, 7 WC, MỚI XÂY, NTCC, TIỆN Ở, VP, KD, 20TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG DT 23M2 VÀ
32M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN GẦN
CHỢ NG ĐÌNH CHIỂU, PN, 17M2, ĐÚC GIẢ, ĐỦ TIỆN NGHI, 5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 160 HOA LAN, P2,
PN, 4,2X20M, TRỆT, TRỐNG SUỐT, 3L, 2P LỚN, 4P NHỎ, 7WC, MỚI, TIỆN VP, KD MỌI NGÀNH, 24TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB LÀM VĂN PHÒNG CTY,
5X9M, CÓ WC RIÊNG, MÁY LẠNH, SÂN ĐỂ XE RỘNG, 5TR/TH; PHÒNG ĐẸP, 3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG MT ĐÀO DUY ANH, QPN,
ĐẸP, VỆ SINH, MÁY LẠNH, BẢO VỆ, 20M - 45M, 3,5TR, 5TR, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN
QUẬN PHÚ NHUẬN NHÀ 42/6 TRƯƠNG QUỐC DUNG P10 Q PHÚ NHUẬN , NGANG 2,6M DÀI 14M , 1 TRỆT (PHÒNG
KHÁCH&NHÀ BẾP&1WC), 3 LẦU (3 PHÒNG NGŨ&3WC) , SÂN THƯỢNG NHÀ VỪA BÁN VỪA CHO THUÊ NÊN KHÔNG
HỢP ĐỒNG DÀI HẠN , KHÔNG PHẢI CỌC NHÀ, CHỈ ĐÓNG TIỀN VÀO ĐẦU THÁNG, NẾU BÁN ĐƯỢC NHÀ SẼ BÁO TRƯỚC 1
THÁNG , NẾU CHỦ NHÀ MỚI KHÔNG CÓ NHU CẦU Ở CÓ THỂ CHO THUÊ TIẾP, GIÁ THUÊ 8 TRIỆU/1T

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG, MẶT TIỀN
ĐƯỜNG SỐ 187 PHAN XÍCH LONG, P7, QPN, DTSD 80M2, GỒM 1 TRỆT, 1 LỬNG, KHU KD SẦM UẤT, 15T/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG NGAY TRUNG
TÂM MUA SẮM SẦM UẤT LÊ VĂN SỸ HIỆN TẠI CHÚNG TÔI ĐANG CHO THUÊ MẶT BẰNG Ở KHU MUA SẮM LÊ VĂN SỸ,
NGAY KHÚC MUA SẮM QUẦN ÁO, GIẦY DÉP, THƯƠNG MẠI SẦM UẤT DIỆN TÍCH 4*30M , DAT COC 1 THANG CO THE VO
SU DUNG DUOC NGAY LIEN HỆ: HẬU -0909681863 ()
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ GIÁ RẺ CHO THUÊ
NGUYÊN CĂN, NHÀ MỚI SỬA 50/5 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHÚ NHUẬN 28X6M, MỘT LỬNG, MỘT GÁC SUỐT ĐIỆN NƯỚC
ĐẦY ĐỦ BẾP NÚC ĐẦY ĐỦ TÌM NGƯỜI THUÊ ỔN ĐỊNH, ĐÀNG HOÀNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ ĐTĐIỂM, GẦN ĐHNT, CĐKTĐN,
GẦN CHỢ, HẺM 2M, YÊN TĨNH, NHÀ MỚI SỬA, RỘNG & THOÁNG, CÓ PK, PN & NHÀ BẾP, DTSD 45M2,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 3,5M, ĐƯỜNG
NG ĐÌNH CHÍNH, QPN, 3,7X19M, TRỆT, 2 LẦU, NGCĂN 13TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1/2 MẶT BẰNG 178 HUỲNH
V BÁNH, P12, PHÚ NHUẬN, 3X7M
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 2 MẶT TIỀN 31
THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, PHÚ NHUẬN, THOÁNG, ĐẸP, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN TẦNG TRỆT,
3X5M, CHO THUÊ MỞ VĂN PHÒNG, BUÔN BÁN, LỐI ĐI RIÊNG, 3,2TR/TH, BAO ĐN, KHÔNG Ở LẠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -QUÝ KHÁCH CÓ NHƯ CẦU THUÊ XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN MỚI XD, GẦN KDC
RẠCH MIỄU, P7, PN, ĐẤT 75M2, SÀN XD 250M2, 2 LẦU, ST, PK, BẾP, 4PN, SÂN, HẺM XE HƠI, 22TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI 10M
ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM DT: 4X17, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 3 LẦU, PHÒNG KHÁCH, BẾP, 5 PHÒNG NGỦ, 5 TOLET, NHÀ XE, TIỆN
MỞ CÔNG TY, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, HẺM XE TẢI LỚN CÁCH MẶT TIỀN 50M GIÁ: 15TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 1
PHÒNG KHÁCH, 6 PHÒNG NGỦ, ĐUỜNG TRUỚC NHÀ RỘNG 10M, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, PHÒNG MẠCH, GIÁ THUÊ
1100USD ~ 23TR,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ LẦU 1, 40M2, BẾP, WC, LỐI ĐI
RIÊNG, 3TR/TH, 64/5B PXL, P3, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 110 NG ĐÌNH
CHÍNH, P15, QPN, TỔNG DIỆN TÍCH SD 701,19M2, DÀI 22M, RỘNG 14M, 1 LỬNG, 4 LẦU, HIỆN TẠI ĐANG CHO THUÊ
KINH DOANH NHÀ HÀNG ĐẾN HẾT THÁNG 11 LÀ HẾT HỢP ĐỒNG, GIÁ CHO THUÊ 51TR ~ 2500 USD

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC BOTANIC PHÚ NHUẬN , THIẾT KẾ
SANG TRỌNG 2PN CHCC BOTANIC PHÚ NHUẬN , THIẾT KẾ SANG TRỌNG 2PN , DIỆN TÍCH 93M2 , KHUÔN VIÊN THOÁNG
MÁT, GIÁ TỐT CHO THUÊ ,850 /TH XEM CH VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHAN ĐÌNH PHÙNG,
QPN, HXH, 3,5X16, TRỆT, 4 LẦU, ST, 8 PN, KHU YÊN TĨNH, HẺM THÔNG, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, TIỆN VP CTY, GĐ Ở, 12,5TR,
TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC HẺM 89 HVBÁNH,
P17, QPN, 3,5X10,5, TRỆT, LỬNG, 3 LẦU, ST, 4 PN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN SỐ 146A
TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PN, GIÁP Q1 NGAY GÓC NGÃ TƯ PHAN XÍCH LONG - TRẦN KẾ XƯƠNG, 6X17M, 2,5 LẦU, SÂN ĐỂ XE
HƠI, HIỆN ĐANG CHO CTY THUÊ LÀM VP, 25TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG SỐ 558 NGUYỄN
KIỆM, NGAY CỔNG XE LỬA SỐ 10, 3M3X2M7, CÓ BẾP NHỎ & TOILET, GIÁ 4 - 5TR, CÓ THƯƠNG LƯỢNG, MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, SD
56M2, 1 TRỆT, 1 LẦU ĐÚC, CỬA SAU, 2 WC, ĐG CÔ BẮC, P1, QPN, CÁCH PĐPHÙNG 50M, 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG PHÒNG CHO
THUÊ: LÀM VĂN PHÒNG,LỐI ĐI RIÊNG,THOÁNG MÁT, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ DT SỬ DỤNG 30M2 ĐỊA CHỈ 33 TRẦN KHẮC
CHÂN, P15, Q PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG VÀ LẦU 1 CHO
THUÊ LÀM VP, MT HOA LAN, GẦN NGÃ TƯ COOPMART PHAN XÍCH LONG, 14TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 8X20, GÁC SUỐT,
BALCON ĐÚC, HĐ DÀI HẠN, 15TR/TH, XEM NHÀ 19/45/9, HẺM CÔ BẮC, ĐG PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG NHỎ, LẺ 2 MT
PHAN ĐÌNH PHÙNG, P2, PN, GIÁP Q1, 4X8,7M = 35M2, 4X20,3M = 81M2, 11$/M2 ~ 220N/M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HXH NGUYỄN
THƯỢNG HIỀN, QPHÚ NHUẬN, DT 3,5X15M, TRỆT, 2,5 LẦU, 4 PN, TIỆN VPCTY, GIÁ 6TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP
PN_TECHCONS QPHÚ NHUẬN NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT S96M2 2PN CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP PN_TECHCONS
QPHÚ NHUẬN NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT S96M2 2PN 2WC NTCB
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG SỐ 37 NG ĐÌNH
CHÍNH, P15, PN, 3,2X8M, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ VỊ TRÍ ĐẸP Q
PHÚ NHUẬN MT: NVTRỖI, 26X27 M, 1 LẦU, GIÁ 462 TR/T; TQDUNG, 13X32 M, 126 TR/T; PĐLƯU, 65X11 M, 2 LẦU, 70
TR/T; NTTUYỂN, 77X14 M, 2 LẦU, 47 TR/T; LVSỸ, 75X20 M, 4 LẦU, 97 TR/T; PĐLƯU, 16 X 355 M, 2 LẦU, 300 TR/T; NKIỆM,
22X48 M, 332 TR/T; NKIỆM, 9X30 M, 76 TR/T CÒN NHIỀU NHÀ KHÁC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - CÓ KHU VỰC TIẾP TÂN VÀ TIẾP
KHÁCH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT MỚI XÂY 163
ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, PHÚ NHUẬN, DT 6X20M, 3L, ĐIỆN 3 PHA, 8 ML, 28TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NCMT NGUYỄN THỊ HUỲNH, P8, QPN,
3X16M, ĐÚC 3 TẤM, 13TR/TH CHO THUÊ NCMT NGUYỄN THỊ HUỲNH, P8, QPN, (CÁCH NKKN 30M) DT: 3X16M, ĐÚC 3
TẤM, 5 PN, 4 TOILET, PK RỘNG, BẾP, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ: 13TR/TH, TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 51
HỒ V HUÊ, P9, PHÚ NHUẬN, NHÀ MỚI XÂY, ĐẸP, CTY ĐANG THUÊ HẾT HỢP ĐỒNG, KHU TRUNG TÂM THỜI TRANG ÁO
CƯỚI VÀ NHIỀU CTY LÀM VIỆC, NGANG 4X13M, 1 TRỆT, 2 LẦU, CÓ CHỖ ĐỂ XE, GIÁ 16TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN BIỆT THỰ
MẶT TIỀN LÊ QUÝ ĐÔN Q PHÚ NHƯẬN CHO THUÊ NGUYÊN CĂN BIÊT THỰ MẶT TIỀN ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN Q PHÚ
NHUẬNNGAY NGÃ 3 NGUYỄN VĂN TRỖI VÀ HUỲNH VĂN BÁNHGẦN CHỢ,TRƯỜNG HỌC,CÔNG VIÊN ,BỆNH VIỆN,NGAY
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ,KHU ĐÔNG ĐÚC,TIỆN KINH DOANH MỌI NGHANH NGHỀDT 12 X25 ,1 HẦM,1 TRỆT,1 LẦU
ĐÚCDTSD 400M2 GIÁ CHO THUÊ :4000

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN THẾ CHẤP NHÀ QUẬN PHÚ
NHUẬN !!! CẦN THẾ CHẤP 1 CĂN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU NẰM Ở 518/22 LÊ VĂN SỸ P11 QPHÚ NHUẬN NHÀ VỪA MỚI SƠN
SỬA LẠI NGUYÊN CĂN CÁCH ĐÂY VÀI THÁNG NÊN RẤT MỚI VÀ SẠCH ĐẸP NHÀ RỘNG RÃI, CÓ SÂN, LẦU ĐÚC CÓ BAN
CÔNG CHỦ NHÀ ĐỨNG TÊN NHÀ, CHỦ HỘ KHẨU GIÁ THẾ CHẤP : 400 TRIỆU (HỢP ĐỒNG 2 NĂM) CHI TIẾT LIÊN HÊ:
0909974337 ( GẶP CÔ DUNG ) CALL TRƯỚC KHI QUA XEM NHÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN,
6X17M, 2,5 LẦU, KHÔNG KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, 26TR/TH, HĐ TỪ 1-5 NĂM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HXH 203/3B TRẦN KẾ
XƯƠNG, P7, PN, 3,3X12M, TRỆT, 3L, 4 PN, 3 WC, ĐNC, MTG, 10,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG ĐANG KD TIỆM
UỐN TÓC TUẤN, CÓ SẴN ĐẦY ĐỦ ĐỒ NGHỀ, KHÔNG CÓ THỢ LÀM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN PHAN TÂY HỒ, PN
- 17 TRIỆU CHO THUÊ MẶT TIỀN PHAN TÂY HỒ, NGAY PHAN ĐĂNG LƯU GẦN CÔNG VIÊN DT: 6X26M (NỞ HẬU 8M) TRỆT
LỬNG 3 LẦU, NHÀ CỰC KỲ ĐẸP TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, HIỆN ĐẠI, SÂN THƯỢNG RỘNG VÀ THOÁNG GIÁ 17TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ LẦU 4,
MẶT TIỀN LÊ V SỸ, P11, PN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, VÀO Ở NGAY, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 7TR CĂN HỘ 40M2 VÀ 10,5TR CĂN
HỘ 55M2 ( BAO GỒM PHÍ WIFI , TRUYỀN HÌNH CAP , NƯỚC , DỌN PHÒNG) CÓ THỂ THUÊ NGẮN HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG NHÀ 135 NG V
TRỖI, P12, QPN, SÂN NGANG 13X6M, NHÀ NGANG 8,6X13M VÀ 4,2X17M + 3 LẦU, TỔNG CỘNG TẦNG TRỆT LÀ NGANG
13M, 168TR ~ 8000 USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CỬA HÀNG CHO THUÊ
HOẶC SANG NHƯỢNG, SỐ 64 HỒ V HUÊ, P9, PN, DT MẶT TIỀN 6X10M, 4 TẦNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP NC BIỆT THỰ PHAN
ĐĂNG LƯU, PN, NGAY PHAN XÍCH LONG, DT 8X16M, TRỆT, 1 LẦU, ĐỦ TIỆN NGHI, NẰM TRONG KHU BIỆT THỰ YÊN TĨNH,
XE HƠI ĐẬU TRONG NHÀ, CHO GIA ĐÌNH, VIỆT KIỀU, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở, GIÁ 21TR ~ 1000$
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, 30M2, 1
TRỆT, 2,5 LẦU, ĐỦ TIỆN NGHI, ƯU TIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, 10TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB TẦNG 1 LÀM CTY, SỐ 35
ĐƯỜNG HOA SỨ, GẦN KHU BIỆT THỰ CAO CẤP, CÁCH Q1&Q3: 800M, GẦN COOPMART, CHỢ, PHỤ RIÊNG BIỆT, PHÒNG
MỚI, CÓ THỂ SD NGAY, BAN CÔNG THOÁNG, DT 4MX10M, ĐƯỜNG TRƯỚC CÓ THỂ ĐẬU XE HƠI, 5,5 TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ RẺ: 5,5 TRIỆU/THÁNG MIỄN PHÍ
XEM NHÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TIỆN LÀM KINH DOANH, VĂN PHÒNG
CÔNG TY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN CHO
THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, MẶT TIỀN 116 TRẦN HUY LIỆU, P15, QPHÚ NHUẬN, DT 4X16M, 2 LẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG TẦNG TRỆT MẶT
TIỀN 229 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, PN, HƯỚNG ĐB, DTSD 4X10M, SÂN ĐỂ XE 4X6M, NHÀ ĐẸP, VỊ TRÍ TỐT, HỢP LÀM VP,
LỐI ĐI CHUNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG LÀM VIỆC HOẶC PHÒNG HỌP,
THÍCH QUẢNG ĐỨC, PN, 4X10M, CÓ MÁY LẠNH, BÀN GHẾ LÀM VIỆC, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM
211 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM PHƯỜNG 5 QUẬN PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 15M2, 1 TRỆT 2 LẦU CHO THUÊ Ở TỐI ĐA 4
NGƯỜI GIÁ 4TR/1 THÁNG AI CÓ NHU CẦU,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẤT KINH DOANH NHA
KHOA, TRƯỜNG HỌC, VỊ TRÍ ĐẸP,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ DÀI HẠN NGUYÊN CĂN, ĐC:
166/64B5 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, QPHÚ NHUẬN (HẺM RỘNG, XE HƠI VÀO TẬN NHÀ)__NHÀ DT: 4X16M__MỘT TRỆT__
3 LẦU__ 5 PHÒNG NGỦ (CÓ TOILET RIÊNG)__1 PHÒNG KHÁCH__ 1 PHÒNG BẾP__ CÓ SÂN THƯỢNG-- HƯỚNG ĐÔNG,
GIÁ THUÊ 13 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGUYỄN TRỌNG
TUYỂN_,P10 Q,PN_DT:5,5*23_

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ PHÚ NHUẬN
HOÀNG MINH GIÁM, SÁT SÂN BAY, VIEW CV GIA ĐỊNH CĂN HỘ LẦU 3, 10 HOÀNG MINH GIÁM, PHÚ NHUẬN RA SÂN BAY
5', VIEW CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH, HỒ BƠI, PHÒNG TẬP, SIÊU THỊ TIỆN ÍCH NGAY CHUNG CƯ DT 134M2, 3PN, 2WC, TIỆN
NGHI ĐẠT CHUẨN NƯỚC NGOÀI, GIÁ THUÊ 1200$/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHIỀU CĂN THUÊ KHU BÌNH THẠNH,
GIÁP GẦN PHÚ NHUẬN, NHÀ PHỐ KHU AN NINH, 3TR ĐẾN 10TR, TIỆN GĐ SINH HOẠT, KINH DOANH, PHÒNG Ở 1,5TR
ĐẾN 2,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HOẶC BÁN NHÀ ĐƯỜNG NG
KIỆM, QPN, 8X20M, 1 TRỆT, 3 LẦU, SÂN THƯỢNG, THANG MÁY, NT CAO CẤP, MỚI XD 2009, TIỆN MỞ VP, CTY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 3,5M, ĐƯỜNG
NGUYỄN PHÚC CHU, P15, TB, (GẦN KHU CÔNG NGHIỆP TB), 1 TRỆT, 1 LẦU, 2PN, 2 TOILET, TỔNG DT SỬ DỤNG >70M2,
ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, HẺM CỤT, AN NINH, GIÁ 5TR, NHÀ TRỐNG CHO THUÊ NGAY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP BIỆT THỰ 1 LẦU HẺM
XE HƠI ĐƯỚNG ÚT TỊCH P4 QUẬN TÂN BÌNH CHO THUÊ GẤP GIÁ RẺ BIỆT THỰ HẺM XE HƠI ,ĐƯỜNG ÚT TỊCH P4 QUẬN
TÂN BÌNH ,DT ĐẤT , RỘNG 14M DÀI 42M = 560M2 DT SỬ DỤNG NHÀ 1 LẦU = 400M2 SÂN VƯỜN RỘNG ,CÂY CẢNH
ĐẸP,KHU AN NINH ,YÊN TĨNH ,LỊCH SỰ ,TIỆN LÀM NHÀ HÀNG ,CÀ PHÊ SÂN VƯỜN ,NHÀ TRẺ ,CHO THUÊ GẤP GIÁ RẺ ,45
TRIỆU ĐỒNG/THÁNG ,CHO THUÊ DÀI HẠN ,THANH TOÁN LINH HOẠT ,SỬA CHỮA THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MT 237
HOÀNG HOA THÁM, P5, PN, DT 3,5X27M + 1 GÁC LỬNG PHÒNG LẠNH 3,5X11M, SÂN TRƯỚC 6M, XE HƠI ĐẬU TRONG
SÂN, CÁCH CHỢ CÂY QUEÓ 70M, TIỆN MỞ VP, KD HOẶC HỘ GĐ Ở, 9,7TR/TH, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 211/68 HOÀNG HOA
THÁM, P5, PN, 70M2, TRỆT, 1 LẦU, 2 WC, ĐN CHÍNH, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, HẺM
181 PHAN ĐĂNG LƯU, P1, PHÚ NHUẬN, GIÁ 2TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG
PHAN XÍCH LONG, QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, QUẬN
PHÚ NHUẬN NHÀ DIỆN TÍCH 8MX18M, XÂY DỰNG 1 HẦM, TRỆT, 4 LẦU, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 750M2, VỊ TRÍ RẤT ĐẸP,
THIẾT KẾ DẠNG VĂN PHÒNG, SÀN TRỐNG SUỐT, NÊN THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, TRƯỜNG HỌC, KINH
DOANH GIÁ 100TR/ THÁNG , CÒN THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 236 HỒ V HUÊ,
P9, QPN, 4X10, TOILET RIÊNG BIỆT, KHÔNG CHUNG VỚI CHỦ NHÀ, NHÀ ĐẸP, CÓ THỂ KD ÁO CƯỚI HOẶC BÁN ÁO QUẦN,
LÀM VP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN ĐƯỜNG HOA CÚC, GẦN COOP MART PHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH NGANG 5M, DÀI 10M, 1 TRỆT, 3 LẦU, TIỆN VĂN
PHÒNG CÔNG TY, THỜI HẠN GIAO NHÀ CUỐI THÁNG 4-2012

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NCMT TRẦN KHẮC
CHÂN, P9, PN, 6X10, NH 12X30, TRỆT, 1 LẦU, 4PN, 4WC, SÂN VƯỜN RỘNG, HỢP NH, CAFE SÂN VƯỜN, 54TR ~ 2600 USD

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HXH
ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, P9, QPHÚ NHUẬN, 4X15M, TRỆT, 2 LẦU, KHU AN NINH, GẦN SÂN BAY, SIÊU THỊ, CÔNG VIÊN,
TRƯỜNG HỌC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PVCUNG, P7, PN, GẦN
C/C PXL, HG N, HẺM 5M, CÁCH Q1 5P, 90M2 (9X10), TRỆT, 1 LỬNG, 2 LẦU, ST, 6 PN, 3 PK, BẾP+ĂN, 17TR/TH KHÔNG
THUẾ, TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KS 50P, 200TR; NĐC, 14X22, SD
701,19M2, 1 LỬNG, 4 LẦU; HVT, 20 NỞ 30X70; HVB, 30X39, 1L, 199,5TR; TQD, 13X33, 120TR; BĐẰNG, 6X22, 5L, 70TR;
UVK, 12X30, 2L, 52,3TR; VILALS, 20X40; MLINH, 8X20, 2L, 42TR/TH; ĐBP, DTXD 800M2, 3L, 90TR; PVT, 300M2, 2L;
NHỒNG, 30X24, 1L; CÒN NHIỀU MẶT BẰNG CẦN CHO THUÊ & BÁN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN LẦU 1, HỒ V HUÊ,
PN, NHÀ 2 MT HẺM, RỘNG, THOÁNG MÁT, DTSD HƠN 40M2, HẺM CỤT, AN NINH, ĐN, TH CÁP, WIFI, 3,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 14/2 HỒ BIỂU CHÁNH, P11, QPHÚ
NHUẬN, TẦNG TRỆT CHUNG CƯ CŨ, , CHO THUÊ NGUYÊN CĂN GIÁ 10TR/TH HOẶC BÁN GIÁ 3,3TỶ, TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ GẤP CĂN
NHÀ SỔ HỒNG 120/78/6 THÍCH QUẢNG ĐỨC, PHÚ NHUẬN XUẤT CẢNH CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ GẤP CĂN NHÀ SỔ
HỒNG 120/78/6 THÍCH QUẢNG ĐỨC, PHƯỜNG 5, QUẬN PHÚ NHUẬN DT: 3,7 X 13,1 GỒM 1 TRỆT+ 1 LỬNG+ BAN CON
ĐIỆN NƯỚC CHÍNH NHÀ ĐẸP, VÀO Ở NGAYGIÁ 2 TỶ 100, THƯƠNG LƯỢNG 0903865558
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 14/2 HỒ BIỂU CHÁNH,
P11, PN, 4,7X30, GIẾNG TRỜI, TRỆT, 2WC, BẾP, NHIỀU PHÒNG Ở, 11,6TR/TH, CHO THUÊ NGCĂN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ HẺM XE HƠI PHÚ NHUẬN CHO
THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM XE HƠI ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ HẺM LỚN TIỆN KINH DOANH VÀ Ở DIỆN TÍCH: 3,9 X 18, 3
LẦU, NHÀ ĐẸP TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NHỎ CHO THUÊ DÀI HẠN NGUYÊN
CĂN, SD 30M2, MẶT TIỀN ĐƯỜNG 51A3, PHAN TÂY HỒ, P7, PN, KHU YÊN TĨNH, KHÔNG NGẬP NƯỚC, ĐIỆN NƯỚC
CHÍNH, 4TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, PHÚ
NHUẬN, 10X12M, TRỆT, 1 LẦU, KẾT CẤU BIỆT THỰ, KHUÔN VIÊN THOÁNG MÁT, CÓ GARA ĐẬU XE HƠI, ĐN ĐỦ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ SẠP 135-136 CHỢ NG ĐÌNH
CHIỂU, P4, PN, HOẶC SANG SẠP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VP CTY, MT
142B NG TRỌNG TUYỂN, P8, PN, 4,5X9M, TOILET RIÊNG, 8,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ ĐẸP, MT NHÀ LỚN 10M, HẺM
NHỰA CỰC TO 6M, GIÁ RẺ 13TR/THÁNG NHÀ ĐẸP TUYỆT VỜI, HOÀNH TRÁNG NHƯ LÂU ĐÀI, MT RỘNG 10M THOÁNG
ĐẸP, SÂU 5M, SÂN TRƯỚC, 5PN, STHƯỢNG, HẺM NHỰA 6M, NTCC, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN, NGAY PN, RA SÂN BAY 6’,
QUA Q1 CHỈ 10’, ĐI BTHẠNH 5’, THUẬN TIỆN MỞ SHOWROOM, VP CTY, MỌI NGÀNH NGHỀ GIÁ 13TR/THÁNG –TL (ĐẶT
CỌC 1THÁNG) 0913633 997 C TÚ 105 HOA LAN, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HỘ TẬP THỂ,
GẦN CHỢ PHÚ NHUẬN, MT 198 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P2, PN, CÓ 4 HỘ, AN NINH, THOÁNG MÁT, LẦU 5, TẦNG TRỆT ĐỂ XE
CHUNG, CÓ SẴN TỦ SÁCH, BÀN GHẾ, 57M2, PK, PN, BẾP, WC, ĐIỆN NƯỚC GIÁ CHÍNH THỨC, 4,7TR/TH, CỌC 1 THÁNG,
ƯU TIÊN GIA ĐÌNH HĐ DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN TRẦN KHẮC
CHÂN, P9, QPN, CẠNH CAO ỐC VP BÁO TUỔI TRẺ, TIỆN MỞ VP, DT SÀN 340M2, DTXD 600M2, 4 PHÒNG NGỦ, 4 TOILET,
CÓ ĐIỆN 3 PHA

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP BIỆT THỰ SỐ 83F TRẦN
KẾ XƯƠNG, P7, QPHÚ NHUẬN, DT 10X30M, TRỆT, LỬNG, LẦU, 5 PHÒNG, 4 TOILET, TRỐNG SUỐT, KINH DOANH MỌI
NGÀNH NGHỀ, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY, GIÁ 40TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ BLOCK 7 LÔ C, DTSD : 43M2,
TẦNG 14, PHÒNG R1407 NHÀ SẠCH, THOÁNG, VÀO Ở NGAY, KHUÔN VIÊN RỘNG GIÁP TRUNG TÂM QUẬN 1 ĐỂ LẠI TÒAN
BỘ NỘI THẤT + MÁY LẠNH CẤU TRÚC: 1 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 BẾP, 1 PHÒNG VỆ SINH SỔ HỒNG 2012 ƯU
TIÊN CHO THUÊ NHÀ DÀI HẠN LÀM VĂN PHÒNG HOẶC NHÀ Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG
TRƯƠNG QUỐC DUNG, F10, PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG TRƯƠNG QUỐC DUNG, F10, PHÚ
NHUẬNDT 3X19M, NỞ HẬU 4M 3PN CÓ WC RIÊNG, PK, PT, SÂN THƯỢNG, CÓ SÂN TRƯỚC 3M HẺM XE HƠI VÀO TẬN
CỬA NHÀ MỚI XÂY DỰNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CHUNG
CƯ A3 PHAN XÍCH LONG, DT 64M2, SẠCH ĐẸP, AN NINH, GẦN TRUNG TÂM MUA SẮM, ĂN UỐNG, TRƯỜNG HỌC,
INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP, ĐIỆN THOẠI ĐẦU ĐỦ PHÙ HỢP HỘ GIA ĐÌNH, ƯU TIÊN THUÊ DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN PHAN
ĐĂNG LƯU, 4X12M, KHU TIỆN KINH DOANH, MUA BÁN, VĂN PHÒNG, GIÁ TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ PHAN XÍCH LONG,
57M2 - 6TR, 54M2 - 7TR CÓ NỘI THẤT, 74M2 - 8TR, 87M2 - 8TR; CĂN HỘ PN TECHCONS, 109M2, 3 PN, 18TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ C/C CHO THUÊ HỒ VĂN HUÊ F9 PN C/C
LẦU 1 DT 50M2 PN PK BẾP CÓ ML MNN CÓ TIỆN NGHI ĐỂ Ở
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ MT THỤT ĐẶNG V
NGỮ PN DT 8X3 TRỆT GÁC LỮNG GÁC SUỐT NHÀ ĐẸP TIỆN K NHÀ CHO THUÊ MT THỤT ĐẶNG V NGỮ PN DT 8X3 TRỆT
GÁC LỮNG GÁC SUỐT NHÀ ĐẸP TIỆN KD BB ỞGIÁ;6,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG
HUỲNH VĂN BÁNH, F14, QPHÚ NHUẬN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN LẦU 2, 6X24M,
MẶT TIỀN ĐƯỜNG LỚN, TIỆN MỞ VP, CTY, 6,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÔNG TY ĐỊA ỐC ANH PHÁP NHẬT,
164A/2 NVTRỖI, P8, PN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 22/6A NG T
HUỲNH, P8, PN, HƯỚNG ĐN, HẺM CỤT 10M XE HƠI, AN NINH, NGAY TRUNG TÂM Q, TIỆN MỞ CTY, DT 4X14M, TRỆT,
LỬNG, LẦU, 2 MÁY LẠNH, NƯỚC NÓNG, 11TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 53/4 NG ĐÌNH CHÍNH,
P15, PN, LẦU 1 + LẦU 2, THOÁNG MÁT, WC RIÊNG, CHỖ ĐỂ XE, 2,5-3TR, ƯU TIÊN SINH VIÊN NỮ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN TÍCH 3,8X10M, 1 TRỆT, 2 LẦU, 1
PHÒNG KHÁCH, 3 PHÒNG NGỦ, WC, BẾP, TỦ BẾP, CÓ SẴN MÁY LẠNH KHU AN NINH THÍCH HỢP MỞ VĂN PHÒNG CÔNG
TY HOẶC GIA ĐÌNH Ở GIÁ 10 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ Ở NGUYÊN CĂN 30/18
THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 3X12M, 1 TẦNG, 2 PHÒNG NGỦ CÓ MÁY LẠNH, 2WC, GIÁ 6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 36 HOA LAN (PHAN
XÍCH LONG), P2, PN, 4,2X20, T, 3L, MỚI, ĐẸP, ĐỦ TN, THÍCH HỢP VP, CTY, 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CC LẦU 1 MT TRẦN
HUY LIỆU, P15, PN, SD 75M2, 2 PN, PK, PBẾP, 2 WC, ƯU TIÊN GĐ, DÀI HẠN, 6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HOẶC THUÊ
TẦNG TRỆT, CĂN NHÀ 778E NG KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN, 1 TRỆT 4X19M, 3 LẦU ĐÚC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN BỜ KÈ
NHIÊU LỘC, P2, PHÚ NHUẬN NCMT RỘNG 13M, TRỆT, LỬNG, 2 LẦU MẶT NHIÊU LỘC, P2, PHÚ NHUẬN, GẦN TTTT RẠCH
MIỄU, CẦU TRẦN KHÁNH DƯ QUA Q1, 25TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DỊCH VỤ CHO THUÊ, MUA BÁN NHÀ
ĐẤT TẠI PHÚ MỸ HƯNG, GIÁ TỐT CHUYÊN MUA BÁN, THUÊ, CHO THUÊ CĂN HỘ, BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG: SKY
GARDEN, MỸ KHÁNH, MỸ PHÚC, PARK VIEW, MỸ ĐỨC, MỸ PHÁT, GRAND VIEW, PANORAMA, GARDEN PLAZA, GARDEN
COURT, GREEN VIEW, CẢNH VIÊN, RIVERSIDE, RIVERPARK, MỸ VIÊN, MỸ KHANG, NAM KHANG, HƯNG THÁI, MỸ GIANG,
MỸ THÁI, MỸ HƯNG, MỸ HOÀNG, MỸ HÀO, MỸ KIM, MỸ TÚ, MỸ QUANG, MỸ VĂN, MỸ PHÚ, MỸ GIA, PHÚ GIA, NAM
THIÊN, NAM LONG, NAM ĐÔ, NAM THÔNGGIÁ CẢ HỢP LÝ, DỊCH VỤ TỐT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SANG QUÁN CƠM ĐANG ĐÔNG KHÁCH
QUẬN PHÚ NHUẬN SANG QUÁN CƠM DIỆN TÍCH 200 MÉT VUÔNG ( 10X20 NỞ HẬU ) TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 300
MÉT VUÔNG KINH DOANH TRÊN 15 NĂM, LƯỢNG KHÁCH ỔN ĐỊNH, VÀO LÀ KINH DOANH CÓ LÃI NGAY ACE CÓ THIỆN
CHÍ CALL MR HỒNG 0913 859 859
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ RỘNG CHO THUÊ NHÀ HẺM CỤT
4,5X10M,RỘNG,THOÁNG,GẦN CHỢ-TRƯỜNG,KHU THỜI TRANG,AN NINH,1 TRỆT,2 GÁC6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 151/5A HUỲNH V
BÁNH, P12, PN, GẦN NGÃ TƯ NVT, DT 3X5M, DTSD 60M2, 3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN HẺM 6M ĐÀO DUY
ANH, P9, PN, 4X16, TRỆT, 1 LẦU ĐÚC, ĐẸP, TIỆN Ở, MỞ VP CTY, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI NGUYỄN
THƯỢNG HIỀN, P4, QPHÚ NHUẬN, DT 3,5X15M, TRỆT, 3 LẦU, NHÀ ĐẸP, TIỆN VĂN PHÒNG CÔNG TY, NGƯỜI NƯỚC
NGOÀI Ở, GIÁ 16 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG TRỆT NHÀ HXH
ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, PN, NGANG 10M, DTSD~140M2, MỚI XÂY, SẠCH, ĐẸP, CÓ SÂN ĐẬU XE MÁY, ƯU TIÊN LÀM
VP, KHU DÂN CƯ YÊN TĨNH, 15TR/TH, MIỄN BÁO

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN 181 NG V TRỖI, ĐANG KINH DOANH NHÀ HÀNG, 8X9,7M, SÂN CHUNG, 1 TRỆT, 3 LẦU, GIÁ TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 174 HỒ V HUÊ,
4,15X17,5M, TRỆT, 3 LẦU, ST, HƯỚNG TÂY BẮC, CHO THUÊ DÀI HẠN, TIỆN MỞ VP, SHOWROOM, ÁO CƯỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HXH HUỲNH VĂN
BÁNH, F11, PHÚ NHUẬN, DT: 4*10, 2 LẦU, 500 USD CHO THUÊ NHÀ HXH HUỲNH VĂN BÁNH, QUẬN PHÚ NHUẬN KHU
VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN, KHÔNG KẸT XE NHÀ MỚI XÂY, 2 LẦU, 2 PN, 2 WC, NỘI THẤT
CAO CẤP, ĐỒ DÙNG ĐẦY ĐỦ NHÀ CÁCH MẶT TIỀN ĐƯỜNG 10 M HẺM XE HƠI KHU DÂN CƯ AN NINH, LỊCH SỰ TIỆN ÍCH
LIỀN KỀ ĐẦY ĐỦ NHƯ: TRƯỜNG HỌC, Y TẾ, NGÂN HÀNG, SIÊU THỊXEM NHÀ THÍCH LIỀN NHÀ TRỐNG GIAO NGAY NHÀ
CHO THUÊ DÀI HẠN GIÁ CHO THUÊ: 500 USD /THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC 9/23 HOÀNG V THỤ, P15, PN, GẦN
NGÃ TƯ PN, 10X3,6M, TẦNG TRỆT VÀ 1 LẦU, 2WC, 2PN, ĐN CHÍNH, AN, YÊN TĨNH, 6,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 22M2,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 51A TRẦN HỮU
TRANG, TRỆT, GÁC SUỐT, MẶT TIỀN, TIỆN BUÔN BÁN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 70 HỒ BIỂU
CHÁNH, P11, PHÚ NHUẬN, 4X9M, NỞ HẬU 4,8M, KINH DOANH HOẶC VĂN PHÒNG, 8TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ, NHÀ MẶT
TIỀN SỐ 169B THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, QPHÚ NHUẬN, 1 TRỆT, 5 LẦU, THANG MÁY, MÁY PHÁT ĐIỆN, NỘI THẤT ĐẸP, CÓ
BẢO VỆ GIỮ XE MIỄN PHÍ, ĐANG CÓ CÁC CTY THUÊ LÀM VP, CÒN 3 PHÒNG DT 45-60M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ NGUYÊN CĂN
ĐƯỜNG CÔ GIANG, P2, QPN, 3,2TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BT TRẦN KẾ XƯƠNG CÁCH
PĐL 30M P7 PHÚ NHUẬN DT 10X30(1T,1L,1L) CHO THUÊ BT 83F TRẦN KẾ XƯƠNG CÁCH PĐL 30M P7 PHÚ NHUẬN DT
10X30(1 TRỆT , 1 LẦU , 1 LỬNG , 1 HẦM ) , SÂN VƯỜN TIỆN MỞ NHÀ TRẺ , VP CTY , NHÀ HÀNG , CAFE GIÁ 35 TRIỆU
( TL)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ CLC 17 :NHÀ
ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH CHO THUÊ THEO PHÒNG DIỆN TÍCH TỪ 24M2 ĐẾN 38M2 GIÁ 190000/M2/THÁNG;NGUYÊN
TẦNG HOẶC NGUYÊN CĂN ĐG:155000/M2/THÁNGĐỂ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNGCÓ TẦNG HẦM ĐỂ XE ÔTÔĐƯỜNG
RỘNG 12 M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ NHỎ
HẺM XE HƠI, 120/48/1 TQĐỨC, P5, QPN, GẦN COOPMART NG KIỆM, 2,4X6M, 1 ĐÚC GIẢ, ĐN CHÍNH, CÁP, NET, 3,2TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 2 NỮ Ở GHÉP, 185/7 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, PHƯỜNG 17, PN, 500N/NGƯỜI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ, MẶT TIỀN
PHAN XÍCH LONG - HOA LAN, DIỆN TÍCH 150M2, TIỆN LÀM SHOWROOM, VĂN PHÒNG, CÓ BÃI ĐẬU ÔTÔ, 15$/M2 ~
320000Đ/M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ CÙ LAO_ P2_Q PN
DT: 8X16,1T,3L+ST,4PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẸP,
HẺM 8M ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG,QPN: GẦN SIÊU THỊ COOPMART 4X16M,1T,2L,ST,4PN,PK,BẾP, ĐỦ TIỆN NGHI,NHÀ
MỚI XÂY, KHU AN NINH, THÍCH HỢP Ở GĐ VÀ VPCTY……… 19TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 1100M,KHU SẦM UẤT, THUẬN TIỆN
KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ, XÂY KHÁCH SẠN, KARAOKE, NHÀ HÀNG, CAFE,SIÊU THỊ MINI, ĐIỆN MÁY, THẾ GIỚI TRẺ
EM, SHWROOM, ÔTÔ,VV,VỊ TRÍ RẤT ĐẸP ,GIAO THÔNG THUẬN TIỆN Q1, Q3, QPHÚ NHUẬN ,QTÂN BÌNH GÍA THUÊ : 8000
USD/THÁNG ,CÒN THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHÔNG NGƯỜI QUẢN LÝ CHO THUÊ
KHÁCH SẠN CHO THUÊ KHÁCH SẠN ĐANG HOẠT ĐỘNG, TRUNG TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN 18 PHÒNG ĐẦY ĐỦ TRANG
THIẾT BỊ, GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG NGAY GIÁ THUÊ 3500$/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 11 DUY TÂN, PN, 3X11,
TRỆT, 4 LẦU, 3 PN, 4 WC, 3 ML, TIỆN VĂN PHÒNG, GIA ĐÌNH Ở, NC 14TR/TH, 4TR/PHÒNG, ĐỦ TN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, HẺM XE
HƠI ĐÀO DUY ANH, P9, QPN, 4X15M, TRỆT, 2 LẦU, THOÁNG MÁT, GẦN CÔNG VIÊN, SÂN BAY, TRƯỜNG HỌC, SIÊU THỊ
COOPMART, 12TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH TẠI
KHU KINH DOANH XE MÁY, TRƯỜNG HỌC, NGÂN HÀNG, MẶT TIỀN PHAN ĐĂNG LƯU, QUẬN PHÚ NHUẬN, MẶT BẰNG
ĐẸP, ƯU TIÊN GỌI TRƯỚC, CHO THUÊ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN TÍCH 8M X 30M VỊ TRÍ
ĐẸP,ĐƯỜNG THÔNG TIỆN BUÔN BÁN,KINH DOANH,LÀM TRƯỜNG HỌC MỞ VĂN PHÒNG,QUÁN BAR,CAFENHÀ ĐẸP,MỚI
SẠCH SẺ NỘI THẤT ĐÃ CÓ SẲN NHIỀU ĐỒ ĐẠC CÓ 60 BỘ BÀN GHẾ,10 MÁY LẠNH,QUẠT,ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦNHÀ THIẾT
KẾ 1 TẤM CÓ SÂN BÃI ĐỂ XE,CÓ SÂN VƯỜN,CÂY XANHNAY CHO THUÊGIÁ 20TR/TMỌI THỦ TỤC THUÊ THEO THỎA
THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GÍA CHO THUÊ 350 USD- 450 USD/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU 1 CÓ 2 PHÒNG, DT
35M, CHO THUÊ LẦU 1 CÓ 2 PHÒNG, DT 35M, NHÀ THOÁNG MÁT, ĐƯỜNG PX LONG, HẺM LỚN, AN NINH, GẦN PĐLƯU
TIỆN Ở, VĂN PHÒNG, 3TR/2P, 1 PHÒNG GIÁ 1,6TR, WC RIÊNG, CÓ BẾP, CHỖ ĐỂ XE

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN TRẦN HUY LIỆU, 3,8X13M, 4
LẦU, 9 PHÒNG CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN TRẦN HUY LIỆU, 3,8X13M, 4 LẦU, 9 PHÒNG, 9WC, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI
VÌ ĐANG KINH DOANH KHÁCH SẠN: GIƯỜNG NỆM KIM ĐAN, MÁY NÓNG LẠNH, ĐIỀU HÒA, TỦ LẠNH, QUẠT, TIVI, NAY VÌ
CÔNG VIỆC NÊN CHO THUÊ LẠI, ĐỂ LẠI ĐỒ VỚI GIÁ 23 TRIỆU, 17 TRIỆU NẾU CHỈ ĐỂ LẠI MÁY LẠNH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN THỨC ĂN
SÁNG, TỪ SÁNG SỚM -> 12H, CÓ SẴN BÁN GHẾ, 3X10M, GIÁ 3,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG P7, PN, PHÒNG ĐÚC, WC
RIÊNG, ĐỘC LẬP, THOÁNG MÁT YÊN TĨNH, 2 NGƯỜI 2,4TR/THÁNG, ĐIỆN 2000Đ/KV
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ SẠP 49 & 77 CHO THUÊ
1TR/TH, SANG HÀNG GIÁ 10TR, MẶT TIỀN NHÀ LỒNG CHÍNH, CHỢ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P4, PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LẦU 3 : 3TR NGÂN 125 HÙYNH VĂN
BÁNH F17 Q PHÚ NHUẬN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ NC HOẶC 1
TRỆT, 1 LẦU, ĐƯỜNG NG V TRỖI, QPHÚ NHUẬN, DT 4X20M, NỞ HẬU 5,2M, ƯU TIÊN MỞ CÔNG TY, VĂN PHÒNG, TIẾP
NGƯỜI THIỆN CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT PHAN
ĐÌNHPHÙNG, PHÚ NHUẬN, 1 TRỆT, 6 LẦU, 11 PHÒNG, THANG MÁY, TẦNG HẦM, PHÙ HỢP ĐỂ KINH DOANH ĐA NGÀNH
NGHỀ, SHOP, VĂN PHÒNG CÔNG TY, NHÀ Ở CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, GIÁ TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN SỐ 76
ĐƯỜNG HOA CÚC, P7, PN, 4X16, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 3 LẦU, 2 PK, 6 PN, 7 WC, SÂN THƯỢNG, ĐẸP, HIỆN ĐẠI, THÍCH HỢP
SPA, VĂN PHÒNG, SHOWROOM, ĐỐI DIỆN COOPMART RẠCH MIỄU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ, 15/33 CẦM BÁ
THƯỚC P7 QPN,(GẦN PHAN XÍCH LONG) DT: 15M2, CỬA SỔ, BALCON, THOÁNG MÁT, CÓ BẾP NẤU ĂN, TƯ DO, QUẠT,
ADSL WIFI, CÁP GIÁ: 2 TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HOÀNG V
THỤ, PN, DT 3,5X12, TRỆT, LẦU, SẠCH, ĐẸP, THOÁNG MÁT, HẺM 4M, 6TR/TH, , MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PENHOUSE MINNI 26/2, LỆ V SỸ, PN,
100 MV LẦU 3, SÂN VƯỜN, GIÁ TRÍ NỘI THẤT LỚN CĂN HỘ CAO CẤP, 26/2, LỆ V SỸ, PN, NHÀ DC THUÊ KIẾN TRÚC SƯ NỔI
TIẾNG THIẾT KẾ, T 3 LẦU, MỖI LẦU LÀ 1 CĂN HỘ ĐỘC LẬP, RIÊNG BIỆT, ĐỂ XE DƯỚI HẦM, CĂN HỘ LẦU 3 DC VÍ NHƯ PEN
HOUSE - MINI VỚI PK RỘNG TRẢI THẢM, GIẾNG TRỜI, PHONG THỦY SÂN VƯỜN,1 PNGỦ LỚN MANG PHONG CÁCH
PHƯƠNG TÂY- 1 PTẮM RỘNG CÓ BỒN TẮM ĐỨNG VÀ NẰM, P BẾP TIỆN NGHI, NHÀ LUÔN TRÀN NGẬP ÁNH NẮN TỰ
NHIÊN- MÁT MẺ, GIÁ ĐÚNG 10,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ KHÁCH SẠN KHU KINH
DOANH KHÁCH SẠN PHAN XÍCH LONG, P2, QPN, MỚI XÂY DỰNG 2011, 50 PHÒNG TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ, CÓ THANG MÁY,
200TR, MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GIÁ 8,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VP GẤP, 54A NG T HUỲNH,
P11, QPN, NGUYÊN CĂN 3 LẦU, GẦN TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÚ NHUẬN, 30TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT BẰNG CHO
THUÊ,436 PHAN XÍCH LONG,GẦN TRƯỜNG HỌC,BỆNH VIỆN,KHU DÂN CƯ ĐÔNG,TIỆN LÀM VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN SỐ 9/4
ĐẶNG VĂN NGỮ, QPN, DTSD 112M2, TRỆT, 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, HXH TẬN NHÀ, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT PXL, 12X18, H, 5L,
210TR; 8X16, HẦM L, 3,5L, 95TR; VILLA 8X16, HẦM, 3L, 72TR; MT 4X18, 3L, 38TR; HẺM HOA LAN, 4X16, 3L, 28TR; 4X12,
2L, 21TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ --->CALL 0915678234 HOÀNG LONG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG SỐ 14 HỒ BIỂU
CHÁNH, P11, QPN, 4,5X9M
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ PHÒNG CHO THUÊ GIÁ 2
TR/THÁNG, ĐIỆN, NƯỚC, INTERNET TÍNH RIÊNG CHO NỮ SV HOẶC NVVP THUÊ CÓ CHỖ ĐỂ XE, AN NINH, GẦN TRUNG
TÂM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 205 LÊ V SỸ, P14, PN, 4X5, ĐỦ
TIỆN NGHI, Ở 2 NGƯỜI, CHỖ ĐỂ XE AN TOÀN, GIỜ ĐI LẠI 6H-24H, 2,5TR; 4X8= 3,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 198/9A HỒ V
HUÊ, P9, PN, 70M2, THOÁNG MÁT, TIỆN NGHI, ĐIỆN NƯỚC, MÁY ĐIỀU HÒA, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGÃ 4
PHÚ NHUẬN, 8X6M, GÁC SUỐT, 3 PN, AN NINH, CHO GIA ĐÌNH THUÊ, 5TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ, SẠCH ĐẸP,THOẢI
MÁI, AN NINH , HẺM XE HƠI, KO CHUNG CHỦ PHÒNG CHO THUÊ SẠCH ĐẸP,GẦN PHAN XÍCH LONG, THOÁNG
MÁT,KHÔNG CHUNG CHỦ, KHU VỰC AN NINH TRẬT TỰ, GẦN CHỢ, SIÊU THỊ, NHÀ THỜ, HẺM XE HƠI CÓ THỂ VÀO TẬN
NHÀ, DIÊN TÍCH 18M2 , WC RIÊNG BIÊT TRONG PHÒNG , CÓ MÁY LẠNH, TỦ QUẦN ÁO, MÁY NƯỚC NÓNG, NỆM , RA HAI
BÀ TRƯNG QUẬN 1 MẤT 5 PHÚT CÓ WIFI, CAP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 7M ĐOÀN THỊ
ĐIỂM, 7X9, 3 LẦU SÂN THƯỢNG, LÀM VĂN PHÒNG, 20TR/TH CHO THUÊ NHÀ HẺM 7M ĐOÀN THỊ ĐIỂM, 7X9, NHÀ TRỆT
3 LẦU SÂN THƯỢNG, PHÙ HỢP LÀM VĂN PHÒNG, CÔNG TY, MỖI LẦU ĐỂ TRỐNG SUỐT, CHO THUÊ HỢP ĐỒNG DÀI HẠN,
GIÁ: 20TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN SỐ 1A ĐẶNG
THAI MAI, P7, PHÚ NHUẬN, 4X20M, 3 LẦU, NHÀ ĐẸP, TIỆN MỞ VP, KINH DOANH, 22TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN LẦU 2, SỐ 11
ĐƯỜNG 29 MIẾU NỔI, DT 4X17M, CÓ 2 PHÒNG LỚN VÀ NHỎ, 1 TOILET, GIỜ GIẤC TỰ DO, CÓ BẢO VỆ GIỮ XE VÌ ĐANG
NHÀ KD CAFE, 8TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN GÓC NG V
TRỖI - TRƯƠNG QUỐC DUNG, THUỘC KHU VP CAO CẤP, ĐẶT ĐƯỢC NHIỀU BIỂN QUẢNG CÁO, 4X16M, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 3
LẦU, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 230M2, TIỆN LÀM VP, SHOWROOM, NHA KHOA, CAFE, GIÁ 40TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ NGAY TRUNG TÂM TP, THUẬN
TIỆN GIAO THÔNG DIỆN TÍCH: 70M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2 WC, PHÒNG KHÁCH, BẾP KDC CAO CẤP YÊN TĨNH, AN NINH,
CÁCH NHÀ THỜ 3 CHUÔNG 500M, GẦN TRƯỜNG, GẦN CHỢ TRANG BỊ SẴN 2 MÁY LẠNH, 1 MÁY NƯỚC NÓNG, BẾP GIÁ
THUÊ : 8TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG HẺM XE HƠI
ĐẶNG V NGỮ, QPN, 2TR/TH, CHO THUÊ LÀM KHO CHỨA HÀNG HOẶC VPĐD GIAO DỊCH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN DÀI HẠN
116 TRẦN HUY LIỆU, P15, PN, DT 4X17M, MB ĐANG KD, 35TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐỂ Ở VÀ LÀM VĂN
PHÒNG, MT ĐOÀN T ĐIỂM, P1, PHÚ NHUẬN, DT 3,5X12, NẾU THUÊ TRỆT + LỬNG: 6TR/TH; TRỆT, LỬNG, 2 LẦU: 12TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG 1 LÀM VP, QPHÚ NHUẬN, GẦN
PXL, TTSẦM UẤT, TẬP TRUNG NHIỀU VP CTY, GIAO THÔNG THUẬN LỢI, GIÁP TT Q1, TIỆN LÀM VP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ >>>>
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC 137/6 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P17, QPN, 6X9M, 3 LẦU, 4 PN, 2 PK, 2 ST, 6 WC, ĐỦ TN, TỦ, GIƯỜNG, TỦ LẠNH, ML, MNN, 18TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN VĂN PHÒNG ĐÀO
DUY ANH, P9, PN, KHU TRUNG TÂM VP, 45M2, ĐẸP, THÔNG THOÁNG, ML, BV THƯỜNG TRỰC, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHC/C SỐ 141A ĐẶNG VĂN NGỮ, P14,
QPHÚ NHUẬN, DT 85M2, 2PN 26M2 VÀ 15M2, PK, PĂN 35M2, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 7,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 529/73
HUỲNH VĂN BÁNH P14 QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NHÀ 1 TRỆT, 1 LẦU, 1 SÂN THƯƠNG RỘNG 1
PKHÁCH, 1 PBẾP, 5PNGỦ, 3 TOILET NHÀ RỘNG 3,5X18 HẺM XE HƠI KHU AN NINH TRẬT TỰ CÁCH CHỢ 3M AI CÓ NHU
CẦU LIỆN HỆ CHI LY SDT: 0916423487

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ CHO THUÊ 20 TRIỆU/ THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHANH CHÂN BÀ CON KẺO NGƯỜI
KHÁC THUÊ MẤT!

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ MT
HUỲNH VĂN BÁNH, P11, QUẬN PN, DT 29X39, CÓ 1 HẦM CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ MT HUỲNH VĂN BÁNH, P11,
QUẬN PN, DT 29X39, CÓ 1 HẦM ĐẬU XE HƠI, XÂY DỰNG 2 LẦU KIÊN CỐ, GIÁ THUÊ 9200 USD, CHO THUÊ DÀI HẠN GIÁ
BÁN 125 TỶ CÒN TL NHÀ KINH DOANH NHÀ HÀNG, CAFÉ RẤT TỐT, CÓ SÂN VƯỜN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN HUỲNH VĂN BÁNH, P11 DT
4MX17M, LỬNG, 3 LẦU, 7 PHÒNG GIÁ 35 TRIỆU/THÁNG NHÀ MẶT TIỀN HUỲNH VĂN BÁNH, P11, Q PHÚ NHUẬN DT 4M
X 17M, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 4 LẦU, GỒM 7 PHÒNG, HƯỚNG ĐÔNG BẮC TT QUẬN PN, KHU VĂN PHÒNG CTY, RẤT TIỆN KINH
DOANHCHO THUÊ DÀI HẠN, TỪ 3 NĂM, CỌC 3 THÁNG, 3 THÁNG THANH TOÁN 1 LẦN MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 10 TRIỆU / THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HOA LAN
– P 2 – QPNDT:4X18,HẦM,3L
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT NG KIỆM,
P9, PN, DT 4X13M, 1 LỬNG, 3 LẦU, TIỆN KD, MỞ CTY, HOẶC GĐ, 13TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ƯU TIÊN CHO CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ THUÊ
THỜI HẠN LÂU DÀI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HUỲNH V BÁNH, QPN,
4X11, TRỆT, 2 LẦU, 3 PN, PK, BẾP, NHÀ ĐẸP, 8TR; 4X7, TRỆT, 1 LỬNG, 1 GÁC SUỐT, 2 PN, 5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ HXT,
HẺM 182 LÊ VĂN SỸ P10-PNDT: 7X20M,1TRỆT,1LỬNG,3LẦU,SÂN THƯỢNG TRƯỚC-SAU RỘNGGIẾNG TRỜI-THÁC NƯỚC-
HỒ CÁ CẢNH TRONG NHÀ NÊN CÓ NHIỀU ÁNH SÁNGRIÊNG TẦNG LỬNG CÓ THÊM CẦU THANG PHÍA TRƯỚC ĐI RIÊNG
TỪ SÂN LÊN RẤT ĐẸP VÀ TIỆNNHÀ NGAY GÓC 2MT HẺM CÓ SÂN CÂY XANH VÀ NHIỀU CỬA SỔ XUNG QUANH NHÀCÓ
GARA ÔTÔ KHU CAO CẤP VP,CTY,SHOPTIỆN MỌI NGÀNH NGHỀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XUẤT CẢNH SANG GẤP QUÁN CAFE
SÂN VƯỜN 2 MT ĐƯỜNG TRẦN HUY LIỆU & NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P12, QPHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH : 1,200M2, ĐƯỢC
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ĐỌC ĐÁO, KHÔNG GIAN THƠ MỘNG, SÂN VƯỜN SANG TRỌNG VỚI RẤT NHIỀU Ý TƯỢNG SÁNG
TẠO, PHỤC VỤ THÊM ĐIỂM TÂM, CƠM TRƯA VĂN PHÒNG, LIÊN HOAN - SINH NHẬT – HỌP MẶTLƯỢNG KHÁCH &
DOANH THU TỐT, GIÁ SANG : 1,5 TỶ CÒN THƯƠNG LƯỢNG ( TIỀN CỌC 400 TRIỆU) ĐỂ LẠI TOÀN BỘ TRANG THIẾT BỊ GIÁ
THUÊ : 84 TRIỆU/ THÁNG 4000 USD/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 2000/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HỒ BIỂU
CHÁNH, P11, QPN, 3,1X24M, 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, NGCĂN 25TR/TH HOẶC TẦNG TRỆT 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI NGUYỄN
KIỆM, QPHÚ NHUẬN, DT 3X16M, NỞ HẬU, 1 TRỆT, 1 LẦU ĐÚC GIẢ, 3 PN,1PK, BẾP, 2WC, GIÁ 8TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG HVB, 1 TRỆT 1 LỬNG 2 LẦU, CÓ THỂ LÀM VP CTY, PHÒNG MẠCH,
NHA KHOA, SPA, NHÀ HÀNG, KARAOKE V V

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP NHÀ HẺM XE HƠI
ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH CHO THUÊ GẤP NHÀ HẺM XE HƠI ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH TRUNG TÂM QUẬN PHÚ
NHUẬN DIỆN TÍCH 4 X 16 1 TRIỆP 3 LẦU NỘI THẤT THIẾT KẾ ĐẸP RẤT THÍCH HỢP ĐỂ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG CTY GIÁ
CHO THUÊ LÀ 1100

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - ƯU TIÊN KHÁCH ĐẾN TRƯỚC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT HOA PHƯỢNG
(PXLONG), MỚI, ĐẸP, HỢP ĐỂ Ở, MỞ CTY, 4X18M, 6 PHÒNG, 6 WC, TRỆT, 3 LẦU, 23TR~1100$

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN QUẬN PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ NHÀ 87 PHAN ĐĂNG LƯU GẦN ĐINH TIÊN HOÀNG, 4X15M, 1L, 2L, ST, 3WC, KHU SẦM UẤT, TIỆN KINH
DOANH MỌI NGHÀNH NGHỀ, ƯU TIÊN NGƯỜI TỚI TRƯỚC, 10000000

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỄ BIẾT THÊM THÔNG TIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THÊU MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGUYỄN
ĐÌNH CHÍNH, GẦN CHỢ TRẦN HỮU TRANG, QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH MẶT TIỀN ĐƯỜNG
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CTY, KINH DOANH KHÁC DT 4X14 GIÁ THUÊ 7TR/THÁNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN HOA LAN P2 QPN
__

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 3X16M, TRỆT, 2 LẦU, 3
PN, MỚI SƠN, SÂN TRƯỚC, SÂN SAU THOÁNG, BẾP ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, KDC YÊN TĨNH, 11TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 16M2, MÁY LẠNH, WC RIÊNG,
NẤU ĂN, GIỜ TỰ DO, 2,8TR/TH ĐC: 120/29/52A THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, PN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HẺM XE HƠI PHAN ĐĂNG
LƯU, PN, 4X16, TRỆT, LỬNG, 3L, ST, 6 PN, PK, 6 WC, ML, MNN, TIỆN VP, KD, Ở, 19TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ : 20 TRIỆU / THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP
SATRA EXAMPLAN CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP SATRA EXAMPLAN DT:120M2,3PN,NỘI THẤT CƠ BẢN,LẦU
CAO,VIEW ĐẸP,GIÁ THUÊ 16TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HXH 6M HỒ VĂN HUÊ,
VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, DT 5X17, 3L, GIÁ RẺ 17 TRIỆU CẦN CHO THUÊ GẤP NHÀ RẺ - ĐẸP HXH 6M HỒ VĂN HUÊ, P9, QUẬN PN, VỊ
TRÍ ĐẮC ĐỊA, CÁCH MT 20M, NẰM TRONG TRUNG TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN, ĐI SÂN BAY 5 PHÚT, QUA QUẬN 1 10 PHÚT,
DT 5X17, 3L GỒM 4 PN, NHÀ MỚI, RẤT ĐẸP, KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH, YÊN TĨNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ : 10TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ C THÔNG: 0917251763 – 38455763

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 6M HUỲNH V
BÁNH, 4X10M, GÁC SUỐT, 6TR; HẺM 6M, ĐẶNG V NGỮ, 3X15, GÁC SUỐT, 7TR; 3,5X16M, 1 LẦU, 10TR; 5X22, 2 LẦU, 4PN,
12TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGUYÊN CĂN, 43B
HỒ V HUÊ, P9, PN, DT 4X22M, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 3 LẦU ĐÚC, NHÀ ĐẸP, TIỆN LÀM VP, NHÀ HÀNG, NGÂN HÀNG, ÁO CƯỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG
PHAN XÍCH LONG - PHÚ NHUẬN, DT:18X25=1000M2, 1T, 2 CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG -
PHÚ NHUẬN, DT:18X25=1000M2, 1T, 2L, TRỐNG SUỐT, CÓ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG, THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG
CTY, TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, GIÁ 13 USD/M2, CÒN THƯƠNG LƯỢNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 2 MT PHAN ĐANG
LƯU, Q PHÚ NHUẬN GẦN TRUNG TÂM TP, SÂN BAY TSN, G CHO THUÊ NHÀ 2 MT PHAN ĐANG LƯU, Q PHÚ NHUẬN GẦN
TRUNG TÂM TP, SÂN BAY TSN, GẦN ĐƯỜNG TSN-BÌNH LỢI RỘNG 60M; DTKV: 265M2; DTSD: 647M2; GỒM 1 HẦM + 4
TẦNG; TIỆN LÀM VP, NGÂN HÀNG, CỬA HÀNG, NHÀ HÀNG, CAFÉ, TRƯỜNG HỌC; GIÁ THUÊ 6000 USD/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN LÀM
VĂN PHÒNG, KINH DOANH, 3,5X18M, TRỆT, 1 LỬNG, 3 LẦU, 18TR, TH/LƯỢNG, ĐC: 270/1F PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1,
QPHÚ NHUẬN, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 95TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 185/2B PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P17, PN, 1L, 3L, DTSD 85M2, HẺM THẲNG 3,5M, CÁCH MT PĐP 15M, HỢP GĐ, VP, 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MISS HƯƠNG 0917555292
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - CHO THUÊ DÀI HẠN,TIỆN LÀM VP VÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG LỬNG LÀM VĂN
PHÒNG, KHO, ĐỊA CHỈ 270/79 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, QPHÚ NHUẬN, DT 6X15, MỚI XÂY, MÁY LẠNH, HẺM XE HƠI VÀO
ĐƯỢC, GIÁ 13TR/TH; CÓ PHÒNG CHO THUÊ LẦU 1
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ PHÒNG CHO THUÊ, VỆ SINH RIÊNG,
THOÁNG MÁT
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 65/14 HỒ VĂN HUÊ,
P9, PHÚ NHUẬN, 1 TRỆT, 2 LẦU RỘNG, 4X26M, HẺM 10M, CHO THUÊ 18TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 541/12 HUỲNH V
BÁNH, P14, QPN, 3X15M, TRỆT, 1 LẦU, 2 TOILET, 2 PN, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ SATRA, 163 PHAN
ĐĂNG LƯU, PHÚ NHUẬN 90M2; 120M2 0917881117 CẦN CHO THUÊ 02 CĂN HỘ CAO CẤP NGAY TRUNG TÂM QUẬN
PHÚ NHUẬN, TPHCM TẠI 163 PHAN ĐĂNG LƯU, PHÚ NHUẬN, TPHCM THUẬN TIỆN GIAO THÔNG, CĂN HỘ CAO CẤP,
GẦN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT, NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN DT; 90M2; 120M2; TẦNG CAO, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT VÀO Ở NGAY GIÁ:
1200 USD/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 46M2,LỐI ĐI
RIÊNG, CHỔ ĐỂ XE - HẺM THÔNG 6M GIÁ THUÊ 3 TRIỆU CHO THUÊ VĂN PHÒNG 46M2, LỐI ĐI RIÊNG, CHỔ ĐỂ XE - HẺM
THÔNG 6M GIÁ THUÊ 3 TRIỆU/ THÁNG ĐIA CHỈ: 108/6 ĐÀO DUY ANH, P9- PHÚ NHUẬN LIÊN HÊ: 0917881180 (ANH
THÂN) HOẶC 0949121855

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT 4X17 3 LẦU 5PN 6WC, GIÁ 20 TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG GIÁ
RẺ CHO THUÊ VĂN PHÒNG, 49, NGUYỄN THỊ HUỲNH , PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, GẦN ĐG NGUYỄN VĂN
TRỖI, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN DT SỬ DỤNG: 36 M2, DT SÀN: 9X4 M, MẶT TIỀN ĐƯỜNG, CÓ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ
PHÒNG CÓ MÁY LẠNH, CÓ TRUYỀN HÌNH CÁP, CÓ INTERNET, CÓ NƯỚC MÁY, AN NINH TRẬT TỰ TỐT, BẢO VỆ 24/24, GẦN
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, NHÀ CÓ NHIỂU CTY THUÊ, CÓ CHỖ ĐỂ XE, CÓ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH, CHỈ CHO THUÊ LÀM
VĂN PHÒNG, GIÁ 6 TRIỆU/ THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 10 TRIỆU / THÁNG -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC HẺM XE HƠI SỐ 479/2A PHAN XÍCH
LONG, KHU MIẾU NỔI, DT 4X14, 1 LỬNG, LẦU, 3PN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU 2, LẦU 3, NHÀ MT
NGAY NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, DT MỖI TẦNG 160M2, CÓ THỂ THUÊ TỪNG PHÒNG 40M2, 50M2, 70M2, GIÁ 120N -
150N/M2, HỢP LÀM VP CHO CÁC CTY THIẾT KẾ, DU LỊCH, XUẤT NHẬP KHẨU, CẦU THANG LÊN XUỐNG RỘNG, TẦNG
HẦM ĐỂ XE GẮN MÁY, BẢO VỆ 24/24

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ TRỆT DẠNG VILLA, CÓ
SÂN VƯỜN, KV 7X20M, SD 67M2, PK, PN, 2 WC, BẾP, ĐN ĐỦ, 9TR/TH, KÝ HĐ 6 THÁNG/LẦN, ĐOÀN T ĐIỂM, P1, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ: MÁY LẠNH, TỦ
LẠNH, TV, NN, 4TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ TT QPHÚ NHUẬN,
GẦN BIGC HOÀNG VĂN THỤ CHO THUÊ NHÀ NHỎ TT QPHÚ NHUẬN, GẦN BIGC HOÀNG VĂN THỤ, HỢP CHO GIA ĐÌNH ÍT
NGƯỜI, GIÁ 4TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC, HẺM CỤT 2M, GẦN
PXLONG, DT 4,5X15M, 2PN, PK, BẾP, TOILET, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, THOÁNG, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 4HA ĐẤT TỪ 1 NĂM ĐẾN 20
NĂM, GIÁ 4 TRIỆU/1HA/1 NĂM CHO THUÊ 40000M2 ĐẤT TẠI XÃ BÌNH CHÂU, XUYÊN MỘC, BRVT THỜI GIAN CHO THUÊ
TỪ 1 NĂM ĐẾN 20 NĂM, GIÁ 4000000 VNĐ /1HA/1 NĂM QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU, XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG NHÀ 4X10M, CÓ
GÁC, WC RIÊNG, SỐ 447 NG KIỆM, P9, PN, TIỆN MỞ SHOP THỜI TRANG, VP, CÓ NET, CÁP, ĐN RIÊNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHÙNG V CUNG, P7,
PN, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 70M2, TRỆT, LẦU ĐÚC, NHÀ MỚI XÂY, GẦN KHU ĐÔ THỊ RẠCH MIỄU, 7TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ *ĐẶC BIỆT CHO MƯỢN TRANG THIẾT
BỊ,BÀN GHẾ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 100/63
(SỐ CŨ), SỐ MỚI 108/115A THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, QPN, 4,2X10, LỬNG, GÁC SUỐT, 3PN, 1ML, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ,
5,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LIÊN LẠC : CHỊ PHỤNG - 0906602467
NHỚ LIÊN LẠC VỚI CHỦ CĂN HÔ LÀ CHỊ PHỤNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN SỐ 60 CÙ
LAO, P2, PN, 4,8X16,4M, TRỆT, LỬNG, 3 LẦU, HOÀN CÔNG 2012, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, PHÒNG MẠCH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHAN XÍCH LONG, PN,
DT 8X12, T, 3L, 5PN, ML, TIỆN MỞ VP, CTY, NHÀ Ở, 28TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ LÊ V SỸ, QPN, 4X15, 1
TRỆT, 2 LẦU, ST, 3 PN, 8TR; PĐL, 4,5X15, TRỆT, 3 LẦU, 4 PN, 12TR; TIỆN GĐ, NNN, VP CTY, HXH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT ĐÀO DUY
ANH, P9, PN, 4X21M, TRỆT, 1 LẦU ĐÚC, CÓ SÂN ĐỂ XE ÔTÔ, TIỆN MỞ VP, CTY, 12TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 172 TRẦN
HUY LIỆU, P15, QPHÚ NHUẬN, DT 4X16, TRỆT, 1 LỬNG, 12,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HXH PXLONG, PN, 4X17, 2 LẦU ĐẸP,
TIỆN Ở, VP, 14TR; HXH HOÀNG HOA THÁM, 5X14, 2 LẦU, ST, NTCC, ĐỦ TN, TIỆN NNN Ở, VPĐD, 13TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 43A TRẦN KHẮC
CHÂN, P15, PN, 4X10M, SÂN ĐỂ XE, CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG, 9TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ, TOILET VÀ LỐI ĐI
RIÊNG, KHU AN NINH, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ CÁP, NET, Ở TỪ 1 ĐẾN 2 NGƯỜI, GIÁ 2,9TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT 7C ĐƯỜNG CẦM BÁ
TƯỚC, P7, QPN, MỚI XÂY, DT 4,2X18M, 1 LỬNG, 3L, WC TRONG PHÒNG, NHÀ THIẾT KẾ MỚI ĐẸP,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 4,2X16, 1 LẦU, 2
PHÒNG, HẺM XE TẢI, ĐƯỜNG HUỲNH V BÁNH, P14, QPN, 12TR/TH, CỌC 2 THÁNG 2 THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN 15
HUỲNH V BÁNH, P17, QPN, 3,1X11,5M, TRỆT, 3 LẦU, 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NG KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN, 3M
NỞ HẬU 7X12M, ĐÚC 3 TẤM, 4 PHÒNG, PKHÁCH, HẺM 4M, 14,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 15 CÙ LAO, P2,
PHÚ NHUẬN, 4X15, 3 LẦU, CHO THUÊ TRỆT + LẦU 1, 3 PHÒNG, 3 WC, 1 SẢNH LỚN, 13TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP CHCC 44 ĐẶNG VĂN
NGỮ – QPN ,2PN , GI Á 9TR /TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM PHAN ĐÌNH
PHÙNGPHÚ NHUẬNGÍA:9 TRIỆU DT:4X9, CẤU TRÚC 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 2 PHÒNG NGỦ, 3 WC, PHÒNG KHÁCH,
NHÀ BẾP, KHU VỰC AN NINH THOÁNG MÁT, YÊN TĨNH, GẦN TRUNG TÂM, PHÙ HỢP GIA ĐÌNH THUÊ Ở GÍA: 9
TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG TẦNG TRỆT MỞ
VP CTY, 107M2, MẶT TIỀN 6M, CHỖ ĐỂ XE HƠI, Đ/D SIÊU THỊ COOPMART, SỐ 744/1 NG KIỆM, P4, PN, 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG SỐ 21 HOA
CÚC, P7, QPHÚ NHUẬN, TẦNG TRỆT, 7TR, BAO THUẾ; TẦNG LẦU, 5TR, BAO THUẾ; ĐÃ CÓ HỆ THỐNG INTERNET VÀ NỘI
THẤT VĂN PHÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 9/8 ĐÀO
DUY TỪ, P17, PN, 5X10, 2 LẦU, HẺM XE HƠI, TH CÁP, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, CÁCH Q1 500M, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 55A CÔ
GIANG, P1, PN, 48M2, 4,5TR/M2

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 174/21 ĐẶNG V NGỮ
P14 QUẬN PHÚ NHUẬN , 3 X 16M , 01 LẦU , HẺM NHỰA CHO THUÊ NHÀ 174/21 ĐẶNG V NGỮ P14 QUẬN PHÚ NHUẬN ,
3 X 16M , 01 LẦU , HẺM NHỰA 7M , CÁCH ĐƯỜNG 30M , TIỆN Ở , LÀM VĂN PHÒNG , KINH DOANH , GIÁ THUÊ 9 TRIỆU ,
TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HOẶC BÁN NHÀ 211/59
HOÀNG HOA THÁM, QPHÚ NHUẬN, 4,5X15, 1T, 3 LẦU, 4 PN, 1 PT, GIÁ THUÊ 13TR, GIÁ BÁN 3,25TỶ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 139E
HOÀNG V THỤ, P8, PN, 4X18M, NỞ HẬU 8M, TRỆT, 3 LẦU, TIỆN KD SPA, VP, CTY, 31TR/TH, BAO THUẾ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NCMT TRẦN KẾ
XƯƠNG, GÓC PXLONG, P7, PN, 7X22M, TRỆT, 2 LẦU, ST, PK, BẾP, 6PN, 5WC, ML, NTCC, GARAGE, TIỆN VP, TRƯỜNG, 24TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 2 -> 3 NỮ Ở GHÉP HẺM 489
HUỲNH VĂN BÁNH, KÊNH NHIÊU LỘC VÀO KHOẢNG 30M NHÀ HẺM 5M, CHO THUÊ Ở LẦU 1, CÓ TOILET RIÊNG VỊ TRÍ
RẤT ĐẸP, GIỜ GIẤC TỰ DO NHÀ ÍT NGƯỜI Ở CHUNG VỚI NỮ HOÀN TOÀN YÊN TÂM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, NGANG
3,5X10M, 1 TRỆT, GÁC LỬNG, 2 TOILET, HẺM XE HƠI, AN NINH, GẦN CHỢ, CHÙA, NHÀ THỜ, BV, TRƯỜNG CẤP 1, 2, 3, GIÁ
THUÊ 4,5TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -- CHUYÊN TƯ VẤN: THUÊ, MUA, BÁN,
NHÀ NGANG ≥ 6M, VILLA, NHÀ LỚN -- MIỄN PHÍ -- THEO YÊU CẦU ---
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG SỐ 171 ĐẶNG V
NGỮ, P14, PHÚ NHUẬN, 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 3M, SỐ 87/41A
TRẦN HUY LIỆU, P12, QPN, DT 3X7M, TRỆT, GÁC LỬNG, ĐIỆN NƯỚC, KHU AN NINH, 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 84/10 TRẦN HỮU
TRANG, P10, QPN, GIÁ 3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HẺM 5M, ĐC
108/2 ĐÀO DUY ANH CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HẺM 5M, ĐC 108/2 ĐÀO DUY ANH, P9, PHÚ NHUẬN, DT 6X11M, 1 TRỆT,
2 LẦU, 6 PHÒNG, 5WC, NHÀ ĐẸP, HẺM ANLS, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, CÔNG TY, GIÁ 18TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC TRẦN KẾ XƯƠNG,
P7, PN, 3,8X16M, GÁC SUỐT, BALCON ĐÚC, ĐN CHÍNH, AN NINH, YÊN TĨNH, 6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MB, PLÀM VIỆC, CÓ 7 CTY THUÊ, CHO
CTY MỚI THÀNH LẬP, TREO BẢNG HIỆU, LẤY ĐC BÁO CÁO THUẾ, BẢO VỆ CHIẾN LƯỢC, 300-900N

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE NHA DUONG HOANG VAN
THU QUAN PHU NHUAN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN TẠI SỐ 211/18 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN PHÚ NHUẬN,
DIỆN TÍCH 46 M2 (NGANG 6M; DÀI 7,5M), CÓ GÁC LỬNG, NHÀ SẠCH SẼ THOÁNG MÁT, CÓ SÂN RỘNG, HẺM ĐỐI DIỆN
KHÁCH SẠN TÂN SƠN NHẤT, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, THÍCH HỢP Ở THEO DẠNG GIA ĐÌNH GIÁ 5,5 TRIỆU/ THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - ĐC: TRẦN KẾ XƯƠNG, QUẬN PHÚ
NHUẬN (ĐOẠN GIÁP PHAN XÍCH LONG)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHIÊU TỨ, 2,7X8,5, 1L,
ML, 5TR; PXL, 3X6, 1L, 4TR; CẦM BÁ THƯỚC, 3,5X10, TRỆT, 3,5TR; BHNGHĨA, 4X10, LỬNG, 3,5TR, CÓ PHÒNG TỪ 3TR
ĐẾN 2TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO NỮ SV-CNV THUÊ DÀI
HẠN, DT 4X5M, WC TRONG PHÒNG, LỐI ĐI RIÊNG, CHỖ ĐỂ XE AN TOÀN, 2,5TR/TH, 2 NGƯỜI + 2 XE
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HOTLINE: 0948 835 439 MR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT CHO THUÊ QPN: PĐLƯU, 16X35, 1L,
280TR 7X12, 2L PĐP, 8X20, 2L PXL, 8X16, 3L, 70TR NVT, 11X14, H, 6L LVS, 8X20, 3L

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB NGUYÊN CĂN HAY HỢP
TÁC TIỆM ÁO CƯỚI VỊ TRÍ MB ĐẸP TRÊN ĐƯỜNG HỒ VĂN CHO THUÊ MB NẰM Ở VỊ TRÍ ĐẸP, MẶT TIỀN ĐƯỜNG HỒ VĂN
HUÊ, DT: 44MX84M, NGUYÊN CĂN, GÁC SUỐT, VỈA HÈ 5M TIỆM ÁO CƯỚI RẤT ĐẸP, ĐANG H/ĐỘNG VÌ KO NGƯỜI QUẢN
LÝ, TRÔNG COI TIỆM NÊN TÔI MUỐN HỢP TÁC VỚI NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH CHO THUÊ ÁO CƯỚI HOẶC
CÓ THỂ SANG LẠI TIỆM HAY CHO THUÊ MB VỚI GIÁ 13TRIỆU ANH/CHỊ NÀO QUAN TÂM XIN MỜI ĐẾN STUDIO ÁO CƯỚI
L’DONA - 224 HỒ VĂN HUÊ, P9, QPHÚ NHUẬN, TPHCM ĐỂ XEM TIỆM VÀ CÙNG NHAU THỎA THUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ
TRUNG TÂM QUẬN 3 CHUNG CƯ Ở GÓC ĐƯỜNG BÀ HUYỆN THANH QUAN VA LÝ CHÌNH THẮNG,KHU CÔNG CHỨCNHÀ
ĐẸP VÀ THOÁNG MÁTDIỆN TÍCH 64M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN MỞ VĂN
PHÒNG, TẦNG TRỆT DT 60M2, 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 210/10 HỒ VĂN
HUÊ, HXH, 5X16, TRỆT, 2L, ĐẦY ĐỦ TNCC, ML, NN, NHÀ XÂY DẠNG VILLA, MỚI 100%, TIỆN GĐ, VP, VK, NNN, 15TR, TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM
PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHÚ NHUẬN, 4X9M, ĐÚC 3 TẤM, PK, 2 PN, SÂN THƯỢNG, NHÀ ĐẸP, THOÁNG MÁT, KHU YÊN TĨNH,
TIỆN HỘ GIA ĐÌNH, GIÁ 8,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT 154 NG
ĐÌNH CHÍNH, P8, PHÚ NHUẬN, 6X25M, TRỆT, 1 LỬNG, CÁCH NG V TRỖI 3 CĂN, GIÁ 35TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN - DT:4 X
16M, 2 LẦU - 116,TRẦN H LIỆU, PPN -

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN GẦN
SIÊU THỊ COOPMART NGUYỄN KIỆM CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, DIỆN TICH 4X9, CÓ 1 GÁC ĐÚC LỮNG 16M2, VỊ TRÍ
RẤT THUẬN TIỆN CHO VIỆC ĐI RA TRUNG TÂM, GẦN CHỢ, BỆNH VIỆN VÀ TRƯỜNG HỌC CHO THUÊ VỚI GIÁ 3,8 TRIỆU/
THÁNG, RẤT THÍCH HỢP CHO SINH VIÊN Ở SINH HOẠT THEO NHÓM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NG THƯỢNG HIỀN, PN,
60M2, PK, PB, WC, GÁC LỬNG, 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN GIÁ RẺ
NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HVB, 4M X 8M, GÁC SUỐT, GIÁ THUÊ 5 TRIỆU/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN PHÚ
NHUẬN (GIÁP Q1) CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN , DT 3,6X11M, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TRÊN 100M, 1 TRỆT 1 LỬNG 1 LẦU,
ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI: 2 PN, 2MÁY LẠNH, WIFI, TRUYỀN HÌNH CÁP, BAN CÔNG,2WC CÓ MÁY NƯỚC NÓNG, SÂN CHUNG ĐỂ
XE 19M2 VỊ TRÍ NHÀ TRUNG TÂM, GẦN TRUNG TÂM THỂ THAO RẠCH MIỄU, PHAN XÍCH LONG, CHỢ, SIÊU THỊ, KHU AN
NINH, YÊN TĨNH, DÂN TRÍ CAO GIÁ 10,5TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN TIỀN BÁN GẤP NHÀ PHÚ NHUẬN
BÁN NHÀ CUỐI HẺM ĐƯỜNG 2,5M, ĐỊA CHỈ 353/2 CÔ GIANG, P2, PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH: 3,5X11 NỞ HẬU 3,8M, NHÀ 1
TRỆT, 1 LỬNG ĐÚC, 1 LẦU GỖ, BAN CÔNG ĐÚC, SÂN CHUNG 3 NHÀ 19M, SỔ HỒNG , CÁCH MẶT TIỀN TRƯỜNG SA 30M,
CÁCH Q1 500M, GẦN CHỢ, TRUNG TÂM THỂ THAO RẠCH MIỄU, SIÊUTHỊ COOPMARK,ĐƯỜNG PHAN XICH LONG, NHÀ
THOÁNG MÁT, NẰM TRONG KHU AN NINH, YÊN TĨNH, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN (GIÁP Q1 BT, Q3) CẦN NGƯỜI THIỆN
CHÍ MUA, BÁN GIÁ BÁN 2,45 TỶ CÒN THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 118 ĐƯỜNG CÙ LAO,
P2, PN, DIỆN TÍCH 8X16, TRỆT, 3 LẦU, 6 MÁY LẠNH, 6 WC, MÁY NƯỚC NÓNG, HƯỚNG TÂY NAM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÌM CTY THUÊ CHUNG VĂN PHÒNG, VỊ
TRÍ ĐẸP, MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN, 1 PHÒNG, 4,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ, CÓ GÁC GỖ, WC
RIÊNG, KỆ BẾP RIÊNG, LỐI ĐI RIÊNG, CÓ THỂ Ở ĐƯỢC 4 NGƯỜI, 2,2TR/TH, NỘI THẤT ĐẸP, KHU YÊN TĨNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ A1 ĐƯỜNG HOA SỨ, P7, PHÚ
NHUẬN, 45M2, 2PN, PKM GẦN SIÊU THỊ Q1, TRUNG TÂM,GIÁ 1,35 TỶ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ BIỆT THỰ DT
12,2X18,15M, NHÀ ĐẸP, 4L, 1 TẦNG HẦM, NẰM TRÊN ĐG HOÀNG DIỆU, QPN, HĐ TỐI THIỂU 2 NĂM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HAI MẶT
TIỀN TRƯỜNG SA, GIÁP Q3, 10X20, 1 TRỆT, 1 LẦU, TIỆN KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ NHÀ TRẺ, NHÀ HÀNG, CAFE, KÝ
HĐ HAI NĂM TRỞ LÊN, 32TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG ẢO QPN, NHÀ ĐẸP, MỚI
XÂY, HẺM XE HƠI, CHO CÔNG TY LẤY ĐỊA CHỈ BÁO CÁO THUẾ, BẢO VỆ CHIẾN LƯỢC KD, 300N-690N

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HẺM, MỚI
XÂY CHƯA SỬ DỤNG, NỘI THẤT CAO CẤP, 4X15M, 1 TRỆT, 4 LẦU, CÁP TIVI, WIFI, ĐIỆN THOẠI, 25TR/TH, SỐ 553/34B NG
KIỆM, P9, QPN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 10CD TRẦN HỮU TRANG,
P11, PN, GẦN HỒ BIỂU CHÁNH, 8X16, 2 LẦU ĐÚC, 5PN, 4 TOILET, GARAGE ĐỂ XE HƠI, TIỆN MỞ VP, NHÀ Ở, TRƯỜNG,
CHỢ, CHO THUÊ DÀI HẠN HOẶC BÁN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VP LẦU 1, QPHÚ NHUẬN, DT
50M2, ĐẦY ĐỦ THIẾT BỊ, 4TR, CÓ VAT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP
SATRA EXAMPLAN CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP SATRA EXAMPLAN DT:120M2,3PN,NỘI THẤT CƠ BẢN,LẦU
CAO,VIEW ĐẸP,GIÁ THUÊ 16TR/TH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, F8,
PHÚ NHUẬN ĐẰNG SAU QUÁN THE FIG COFFEE ĐI CỔNG SAU, VÀO HẺM SỐ 9

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN SỐ
120/86/60 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PHÚ NHUẬN, 3,2X8M, TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM 4M
NGUYỄN VĂN CÔNG, P3, QGÒ VẤP DT 4X12M, 1PN, 1WC, CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM 4M NGUYỄN VĂN CÔNG,
P3, QGÒ VẤP DT 4X12M, 1PN, 1WC, 1PK, 1 BẾP, NHÀ HAI MẶT TIỀN HẺM ANH NINH YÊN TĨNH, SẠCH ĐẸP, CÁCH ĐƯỜNG
CHÍNH 100M, VỊ TRÍ TRUNG TÂM GẦN BỆNH VIỆN 175, CHỢ TÂN SƠN NHẤT, SÂN BAY, GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN VÀ TÂN
BÌNH,GẦN TRƯỜNG HỌC, TIỆN CHO SINH VIÊN Ở, GIA ĐÌNH 4-5 NGƯỜI, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY,GIÁ 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN TÍCH : 4X17M CHỈ CÁCH MẶT
TIỀN ĐƯỜNG 30M GIÁ: 5,5TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 21/6 HOÀNG MINH
GIÁM, P9, PN, 4,2X17M, 240M2, TRỆT, 2 LẦU, 6 PHÒNG, 4 WC, SÂN ĐẬU ÔTÔ, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, SÂN BAY, AN NINH,
YÊN TĨNH, GIÁ 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NẾU CÓ BÀ CON NÀO CÓ CÁC MẶT
HÀNG TRÊN VÀ QUAN TÂM XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN PHAN TÂY HỒ,
QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ 49E PHAN TÂY HỒ, QPHÚ NHUẬN 4X6, TRỆT + 1 LẦU; BẾP + 1WC, NHÀ SẠCH ĐẸP,
THOÁNG MÁT VÀO Ở LIỀN NỘI THẤT: TỦ LẠNH, MÁY GIẶT, 2 TỦ QUẦN ÁO KHU VỰC AN NINH, YÊN TĨNH, THUẬN TIỆN
CHO NGƯỜI THUÊ ĐỂ Ở VÀ KINH DOANH BUÔN BÁN GÍA CHO THUÊ: 6,5 TRIỆU ( MTG )
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MỚI, NỘI THẤT ĐẸP CHO THUÊ,
GẦN MT ĐƯỜNG NG KIỆM, HỢP MỞ VP CTY VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ, 4X16M, 2 HẺM XE HƠI, TRỆT, LỬNG, 3 LẦU,
HƯỚNG BẮC, PKHÁCH, NHÀ ĐỂ XE HƠI, NHÀ BẾP, 3 PNGỦ, 3 WC, 1 NHÀ KHO, 2 SÂN THƯỢNG TRƯỚC SAU, 20TR/TH, TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, F8,
PHÚ NHUẬN ĐẰNG SAU QUÁN THE FIG COFFEE ĐI CỔNG SAU, VÀO HẺM SỐ 9

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHCC BOTANIC PHÚ NHUẬN
93M2, 2PN, CHO THUÊ GIÁ 14TR/THÁNG, NỘI THẤT CAO CHO THUÊ CHCC BOTANIC PHÚ NHUẬN 93M2, 2PN, CHO THUÊ
GIÁ 14TR/THÁNG, NỘI THẤT CAO CẤP ĐẦY ĐỦ CHỈ VIỆC DỌN VÀO Ở,GIAO NHÀ LIỀN,TIẾP KHÁCH THIỆN CHÍ COI NHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 2 MT 129 THLIỆU, P8,
QPN, DTKV 182,5M2, DTSD 677M2, TRỆT, 4 LẦU, ST, ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH, HĐ DÀI HẠN, 85TR/TH, MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN 184 HỒ V HUÊ, P9, QPN, 4,2X13M, 1 TRỆT, 3 LẦU, NHÀ NGAY CĂN GÓC 2 MẶT TIỀN, HẺM HÔNG RỘNG 5M, KHU
VỰC KINH DOANH SẦM UẤT, 22TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN SỐ 166 HỒ V HUÊ, QPHÚ NHUẬN, 3 LẦU ĐÚC, RẤT ĐẸP, TIỆN KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ VÀ Ở, KHU ĐÔNG
DÂN CƯ, TRUNG TÂM, GIÁ 13,5TR/TH, GIAO NHÀ NGAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU NGUYÊN CĂN, SẠCH,
ĐẸP, CÓ WC RIÊNG, MÁY LẠNH, CHỖ NẤU ĂN, BANCOL, GTD, 3,5TR-4TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ ĐẸP HXH LÊ V SỸ, 4X20, TRỆT, 2
LẦU, ĐỦ TIỆN NGHI, 16TR/TH; HXH PHAN ĐĂNG LƯU, 22X17, TRỆT, LẦU, ST, SÂN VƯỜN CÂY CỔ THỤ THOÁNG MÁT,
38TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI THÍCH
QUẢNG ĐỨC, PN, 4X12, TRỆT, 3 LẦU, ST, ĐỦ TIỆN NGHI NHƯ KS, 1 KHÁCH, 1 BẾP, NHÀ MỚI, GIAO NGAY, 10TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG HỒ V HUÊ, P9,
QPHÚ NHUẬN, GIÁ 10TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NAY VỀ MỸ NÊN CHO THUÊ LAI GẤP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ : 12 TRIỆU / THÁNG ( CHỦ NHÀ
THÂN THIỆN - MONG TIẾP KHÁCH THIỆN CHÍ )

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN P2, PN,
4X12, TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, NHÀ ĐẸP, VÔ Ở NGAY, HĐ DÀI HẠN, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ LÀM VP 145 HOA LAN, P2, Q PHÚ
NHUẬN, DTSD 8X18M, 3 LẦU, 1 HẦM, 2 MT, 53 TR/THÁNG (~2500$) XEM NHÀ SAU 18H,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ, VỪA HẾT HĐ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ, ĐG PHÙNG V CUNG, P2, PN, SD 100M2, 3 PN, 3 WC, PK, BẾP, GẦN TRƯỜNG, SIÊU THỊ,
BỆNH VIỆN, VB, CA PHƯỜNG, NỘI THẤT CAO CẤP, LCD + ML, TL, MÁY GIẶT, SOFA, GIƯỜNG TỦ, 11TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHI TIẾT
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT: 4 X 27, 1T, 4L, ST, MỖI TẦNG CÓ
2PN + 2WC, RIÊNG TẦNG 1 ĐƯỢC ĐỂ TRỐNG RẤT THOÁNG, NỘI THẤT CAO CẤP, THÍCH HỢP KINH DOANH MỌI NGÀNH
NGHỀ HƯỚNG: ĐN - GIÁ: 32 TRIỆU / T

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP SATRA
EXAMLAND ,Q,PHÚ NHUẬN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP SATRA EXAMLAND ,Q,PHÚ NHUẬN, DT 90M2, 2PN, NHÀ MỚI
NHẬN, GẦN VÍ TRÍ TRUNG TÂM, CÓ SPA, PHÒNG TẬP, HỒ BƠI, CÓ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TẦNG TRỆT, CHO THUÊ GIÁ
14TRTH, VUI LONG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC 108/50 THÍCH QUẢNG
ĐỨC, P5, QPHÚ NHUẬN: DT 4X8M, GÁC LỬNG, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, GIÁ 3,6TRIỆU/TH, CỌC 1 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XUẤT CẢNH SANG GẤP QUÁN CAFE
SÂN VƯỜN 2 MT ĐƯỜNG TRẦN HUY LIỆU & NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P12, QPHÚ NHUẬN DT : 1500M2, ĐƯỢC THIẾT KẾ
KIẾN TRÚC ĐỌC ĐÁO, KHÔNG GIAN THƠ MỘNG, SÂN VƯỜN SANG TRỌNG VỚI RẤT NHIỀU Ý TƯỢNG SÁNG TẠO, PHỤC
VỤ THÊM ĐIỂM TÂM, CƠM TRƯA VĂN PHÒNG, LIÊN HOAN - SINH NHẬT – HỌP MẶTLƯỢNG KHÁCH & DOANH THU TỐT,
GIÁ SANG : 1,75 TỶ ( TIỀN CỌC 400 TRIỆU & TOÀN BỘ TRANG THIẾT BỊ ) GIÁ THUÊ : 80 TRIỆU/ THÁNG
( 4000USD/THÁNG )

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC ĐƯỜNG NB 6M, XE TẢI VÀO ĐƯỢC,
QPN, GIÁP TÂN BÌNH, DT 6X15, 3 LẦU, 6P RỘNG, KHU VỰC AN NINH, THOÁNG MÁT, SẠCH SẼ, PHÙ HỢP Ở, KINH DOANH,
HOẶC MỞ VP CTY, GIÁ 15TR, TL, MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CẤP 2 DT 349,9M2,
NHÀ ĐẸP, 4 LẦU, 1 TẦNG HẦM, NẰM TRÊN ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU, Q PHÚ NHUẬN, THỜI GIAN BÀN GIAO NHÀ TỪ THÁNG
4, HĐ TỐI THIỂU 2 NĂM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 NHÀ MT CÙ LAO, PHÚ
NHUẬN, DT: 4X17M, 2L, 7PN, 25,2TR/TH; DT 4,8X15M, 3L, TIỆN Ở & MỞ VP, 33,6TR/TH; NHÀ MT HOA SỨ, DT: 4X18M,
3L, 7PN, PK, 38TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HOA
PHƯỢNG, P2, QPN DT: 8X18 CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HOA PHƯỢNG, P2, QPN DT: 8X18 GIÁ: 55 TRIỆU TRỆT , 3LẦU ,
6PN, 6ML, HẦM, THANG MÁY NHÀ ĐẸP, MỚI XÂY DỰNG XUNG QUANH NHIỀU VĂN PHÒNG CÔNG TY, THÍCH HỢP MỞ
VĂN PHÒNG CÔNG TY, KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ…
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 15/11 TRƯƠNG QUỐC
DUNG, P8, PN, 3,2X14M, CÓ SÂN, 1 LẦU SUỐT, ĐN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN PHAN XÍCH LONG CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG PHÚ NHUẬN ,DT 12X20 NHÀ
1TR 3 LẦU TRỐNG SUỐT RẤT TIỆN MỞ NGÂN HÀNG CTY SỐ NHÀ LỘC PHÁT LÀ MỘT ƯU ĐIỂM CHO QUÝ KHÁCH CÓ NHU
CẦU KINH DOANH XEM NHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHONE: 09 22 44 77 71

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ TRỌ TẠI 208/40 TRẦN
QUANG DIỆU QUẬN PHÚ NHUẬN PHÒNG CHO THUÊ Ở ĐƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU, QUẬN PHÚ NHUẬN PHÒNG SẠCH
SẼ, THOÁNG MÁT, LẦU ĐÚC RẤT ĐẸP, CÓ BAN CÔNG RỘNG RÃI, CÓ MÁY LẠNH, MÁY NƯỚC NÓNG NHÀ CÓ NHIỀU CỦA
SỔ, CÓ TỦ ÂM TƯỜNG Ở KHU VỰC AN NINH, YÊN TĨNH NGOÀI RA, CÒN CÓ WIFI FREE DIỆN TÍCH PHÒNG TỪ 16M2 -
30M2 GIÁ TỪ 2,5 TRIỆU - 35 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE NHA CHO THUÊ NHÀ
NGUYÊN CĂN HXH,PHÙNG VĂN CUNG,DT: 3,8X11M,1 TRỆT,LỬNG,1 LẦU,3WC,3 PHÒNG NGỦ,KHU AN NINH,LỊCH SỰ,TIỆN
LÀM VĂN PHÒNG,GIA ĐÌNH Ở GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SANG HOẶC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
THUÊ, KHÁCH SẠN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ, 4 LẦU, 14 PHÒNG, MT 15M, TẦNG
HẦM ĐỂ 2 XE HƠI, HĐ DÀI HẠN, THÁNG 60TR ~ 3000 USD, SANG 500TR /THÁNG 40TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CĂN
HỘ CAO CẤP PN - TECHCONS, PHAN XÍCH LONG, PHÒNG NGỦ, CĂN GÓC, LẦU CAO, 140M2, 3 PN, PK, BẾP, 23TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN MỞ
VP, 3X7,5M, CÓ TOILET, PHÍA TRƯỚC CÓ SÂN ĐỂ XE 3X5M, 5TR/TH, 40B PHAN XÍCH LONG, P3, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 2000 USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 54/30 ĐÀO DUY ANH,
P9, PN, 4X22M, 3 LẦU, ĐỦ TN, 4 TOILET, HẺM ÔTÔ, HẺM 10M, AN NINH, HĐ DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TÒA NHÀ MỚI XÂY MẶT
TIỀN LÊ VĂN SỸ, QPN, DT 4X25M, 5 LẦU, CÓ 10P, TIỆN MỞ THẨM MỸ VIỆN, NHA KHOA GIÁ 40TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN, 435 HUỲNH
V BÁNH, P13, PN, 3,5X10, GÁC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 23 & 32M2,
GIÁ THUÊ 9,5TR - 18TR (2 VP)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN SỐ 208 HỒ V HUÊ, P9, QPN, 4,4X14M, 1 TRỆT, 3 LẦU, 2 MẶT TIỀN, 20TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC SỐ 55/4A PHAN
ĐÌNH PHÙNG, P17, QPN, 3X13M, GÁC 3X6M, KHU BIỆT LẬP, THUẬN TIỆN, 5TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ PN-TECHCONS ,
TRUNG TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN , LẦU CAO CHO THUÊ CĂN HỘ PN-TECHCONS , TRUNG TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN , LẦU
CAO , VIEW THOÁNG MÁT , CÓ SIÊU THỊ RẤT TIỆN ÍCH , DT 131 M2 , 3PN , GIÁ 750\THÁNG , NHÀ ĐẸP GIAO NGAY ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC HẺM 89 HUỲNH V
BÁNH, PN, NHÀ SẠCH, ĐẸP, 3,5X10, TRỆT, LỬNG, 3L, 4PN, 3WC, ST, Đ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN GẦN CHỢ NĐCHIỂU,
PN, GÁC SUỐT, BALCON ĐÚC, HỢP GĐ ÍT NGƯỜI, 4TR/TH; MT HOÀNG HOA THÁM, P5, PN, 3,5X27, 9,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ PN TECHCONS
QPHÚ NHUẬN DT : 142 M2 3PN NHÀ CÓ ĐỦ NỘI THẤT CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ PHÚ NHUẬN TECHCONS QPHÚ
NHUẬN DT : 142 M2 3PN TẦNG CAO, NHÀ MỚI ĐẸP, THOÁNG MÁT, CÓ ĐỦ NỘI THẤT GIÁ 900 $/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 49A/34 PHAN
ĐĂNG LƯU, P7, PN, SÁT Q1, NƠI Ở THOÁNG MÁT CÂY XANH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN RẤT ĐẸP, PHÒNG 45M2, 2
GIƯỜNG NGỦ, ĐIỀU HÒA, TỦ LẠNH, TV, ĐẦU MÁY, TH CÁP, NHÀ TẮM CÓ BỒN, NƯỚC NÓNG NLMT, CÓ NV PHỤC VỤ
HÀNG NGÀY, GIÁ HỢP LÝ, THÍCH HỢP VIỆT KIỀU VỀ CHƠI VÀ LÀM ĂN Ở VIỆT NAM, CÓ XE HƠI 7 CHỖ PHỤC VỤ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VĂN
PHÒNG GẦN SIÊU THỊ COOPMART RẠCH MIỄU, PN, NHÀ MỚI XÂY, 10TR/TH/70M2; 5TR/TH NỬA LẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 128/6
PHAN TÂY HỒ, P7, PHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 70M2, TRỆT, 1 LẦU, CÁCH SIÊU THỊ COOPMART RẠCH MIỄU 200M,
BV
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MT
PHAN ĐÌNH PHÙNG, P2, PN, 3,7X20M, NỞ HẬU, 4 LẦU, 1300 USD ~ 26TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ : 11TRIỆU / THÁNG ( CÒN
THƯƠNG LƯỢNG)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHUNG CƯ CÓ 7 TẦNG, MỖI TẦNG
MỘT CĂN HỘ 80M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2 TOILET, BẾP, PHÒNG KHÁCH, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CÓ THANG MÁY, BẢO VỆ 24/24,
GIÁ THUÊ 16,8TR/THÁNG, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Đ/C: 145/12 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P11, QUẬN PHÚ
NHUẬN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT NGUYỄN OANH 20X12 NGUÊN CĂN
TRỆT MT NGUYỄN OANH ,NGANG 20X12, MỚI 100%, GẦN NGÃ 6 GÒ VẤP, SIÊU THỊ BIGC, VĂN LANGKHU SẦM UẤT TIỆN
LÀM NGÂN HÀNG, SHOWROOM, SHOP TT GIÁ: 38TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH NHƯ : SIÊU THỊ
COOP MART, PHÒNG KHÁM, AN NINH 24/24…

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE MAT BANG CHO THUÊ MẶT
BẰNG HOẶC SANG LẠI TIỆM CƠM ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THU, ĐỐI DIỆN KHÁCH SẠN TAN SƠN NHAT, MẶT BẰNG RỘNG
ĐẸP TIỆN KINH DOANH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT HUỲNH V BÁNH,
P11, QPN, 8,5X17M, TRỆT, 2 LẦU, VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN KD MỌI NGÀNH NGHỀ, 60TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VÀ CHIA SẼ VĂN PHÒNG TẠI
SỐ 1 CHO THUÊ VÀ CHIA SẼ VĂN PHÒNG TẠI SỐ 1, CÔ BẮC QUẬN PHÚ NHUẬN, CHIA SẼ KHÓ KHĂN CHO CÁC DOANH
NGHIỆP NHỎ, TIẾT KIỆM CHI PHÍ BAN ĐẦU CÓ WIFI, BÀN GHẾ, PHÒNG TIẾP KHÁCHNƠI ĐÂY CHIA SẼ NHIỀU THÔNG TIN
BỔ ÍCH CHO NHAU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ VĂN PHÒNG, 14/18
ĐÀO DUY ANH, P9, PHÚ NHUẬN, 20M2, 1 PHÒNG LẦU 1, 2,5TR/TH, TẦNG HẦM ĐỂ XE, BẢO VỆ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ : 102/8 THÍCH QUẢNG ĐỨC,
QUẬN PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ SATRA, NGAY NGÃ
TƯ PN, LẦU 11, VIEW Q1, 88M2, 2 PN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CƠ BẢN, 16TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VILLA THẢO ĐIỀN, 500M2,
3PN, SV, HB, NTCC, GIÁ: 1,500USD CHO THUÊ GẤP VILLA THÀO ĐIỀN, 500M2, 3PN, PK, BẾP, NTCC, SÂN VƯỜN RỘNG, HỒ
BƠI, KHU AN NINH, YÊN TỈNH GIÁ: 1,500USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO 1 NỮ Ở GHÉP KV LÊ V SỸ, P13, PN;
NỮ SV Ở GHÉP KV TÔN ĐẢN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ CAO CẤP CHO THUÊ NẰM
NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, Ở KHU DÂN TRÍ CAO, KHU CĂN HỘ CAO CẤP THÙY DƯƠNG 1&2 - SỐ 133 ĐƯỜNG
NGUYỄN TẤT THÀNH, QUẬN HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG CÓ HƯỚNG NHÌN RA BIỂN, PHÒNG RỘNG, THOÁNG MÁT VÀ ĐẦY
ĐỦ TIỆN NGHI ( ĐIỀU HÒA, TỦ LẠNH, MÁY TẮM NÓNG LẠNH,GIƯỜNG, TỦ,) DỊCH VỤ ( INTERNET, WIFI, TRUYỀN HÌNH
CÁP, DỌN OHOFNG, GIẶT ỦI, GIÁ TỪ 240USD ĐẾN 350USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 88 TRẦN HUY
LIỆU, P15, QPN, CÓ SÂN VƯỜN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GÍA: 9 TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI TRƯƠNG
QUỐC DUNG , 4,2X25 M , TRỆT , 3LẦU , SÂN THƯỢNG CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI TRƯƠNG QUỐC DUNG , 4,2X25 M ,
TRỆT , 3LẦU , SÂN THƯỢNG NHÀ MỚI , GẦN CAO ỐC VĂN PHÒNG , SIÊU THỊ BIG C , HẺM ĐẸP , RỘNG 8M , XE HƠI RA
VÀO , AN NINH TỐT , THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY , VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN , SPA

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT 83 HOA LAN, 4,5X14, TRỆT, LỬNG, 2
LẦU, ST, 5 PHÒNG NGỦ, 6WC, 5ML, MNN, NHÀ ĐẸP, TIỆN ĐỂ Ở, KD NHỎ, 16TR/TH, MTB

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẼM 3M SAU CĂN
MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG ,P3 Q PHU NHUẬN,GIÁ; CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẼM 3M ,GẦN ĐƯỜNG LỚN
Ở ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG ,PHƯỜNG 3 , QUẬN PHÚ NHUẬN ,,KHU CÔNG CHỨC ,O NGẬP NƯỚC , DT; 3,5M X 7,5
,TRỆT ,1 LẦU ĐÚC SUỐT , 1 SÂN THƯỢNG ,,GIÁ; 6 TRIỆU / 1 THÁNG ,CỌC 1 THÁNG ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ ĐẶNG VĂN NGỮ
QUẬN PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 70M2, 2 PHÒNG NGỦ, 1 WC, CHO THUÊ CĂN HỘ ĐẶNG VĂN NGỮ QUẬN PHÚ NHUẬN
DIỆN TÍCH 70M2, 2 PHÒNG NGỦ, 1 WC, NHÀ NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG, KHU VỰC YÊN TĨNH AN NINH, CHO THUÊ GIÁ
75TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MỚI XÂY CHO THUÊ NGUYÊN CĂN
SỐ 41 HOA SỨ, P7, QPN, KDC RẠCH MIỄU, GẦN NGÃ 3 PHAN XÍCH LONG, SIÊU THỊ COOPMART - HOA SỨ, 19,5X4M, SD
350M2, TRỆT, LỬNG, 3L, 2 MT, GIÁ 39TR/TH, CÓ TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ KHÁCH SẠN MT PHAN XÍCH
LONG - P2 - PHÚ NHUẬN CHO THUÊ KHÁCH SẠN MT ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG - P2 - PHÚ NHUẬN DT: 4X18, 1 TRỆT, 1
LỬNG, 4 LẦU, 16P KINH DOANH, KHÁCH SẠN MỚI, NỘI THẤT ĐẸP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT ĐG HOA
SỨ_P2_QPNDT:4X16,HẦM,1T,3L+ ST _

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN
CĂN BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN KHU ĐOÀN THỊ ĐIỂM, KHU YÊN TỈNH, THOÁNG MÁT, XE HƠI LƯU THÔNG
VÀO ĐƯỢC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN, CHO THUÊ
NHÀ, VĂN PHÒNG, CĂN HỘ, NHÀ XƯỞNG, MẶT BẰNG KINH DOANH QUẬN 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, TÂN BÌNH, PHÚ
NHUẬN, GÒ VẤP, BÌNH THẠNH, BÌNH TÂN, TÂN PHÚ TÌM NHÀ MIỄN PHÍ THEO NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN BÁN CHCC BOTANIC PHÚ
NHUẬN,DT 93M2 CẦN BÁN CHCC BOTANIC PHÚ NHUẬN,DT 93M2,NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ,2PN,VIEW ĐẸP GIÁ BÁN 28TỶ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG GỌN, ĐẸP, MÁY LẠNH, GIÁ 3TR
PHÒNG LẦU 3, NHÀ MẶT TIỀN, RỘNG 12M2, SÂN THƯỢNG THOÁNG MÁT MÁY LẠNH, WIFI, KHU PHAN XÍCH LONG,
CÁCH QUẬN 1 KHOẢNG 5' ĐI XE, GẦN SÂN BAY, TRƯỜNG HỌC, SIÊU THỊ, BỆNH VIỆN, NGÂN HÀNGƯU TIÊN Ở 1 NGƯỜI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT THỰ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN,
HẺM XE HƠI NGUYỄN VĂN TRỖI, P15, QPHÚ NHUẬN, DT 350M2, 1 TRỆT, 3 LẦU, 8PN, NHÀ RỘNG THOÁNG MÁT , ĐẸP,
HXH NỘI BỘ, AN NINH VÀ YÊN TĨNH, GẦN NGÃ 4 HUỲNH VĂN BÁNH, THÍCH HỢP Ở, VĂN PHÒNG CÔNG TY, GIÁ THƯƠNG
LƯỢNG CHO AI THUÊ LÂU NĂM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SỐ ĐIỆN THOẠI: 0932768887

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ MẶT BẰNG HẺM 6M LÊ
V SỸ, 4X10, HẺM 137/18, CÁCH MẶT TIỀN ĐƯỜNG 30M, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, MUA BÁN TIỆM TÓC, GIÁ 4,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO GIÁO VIÊN THUÊ MẶT BẰNG
ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, QPN, 301/30 PHAN XÍCH LONG PN, ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ ILA, TÒA NHÀ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ,
CÁCH BỆNH VIỆN HOÀN MỸ SÀI GÒN 50M, CÁCH NGÃ TƯ PHAN XÍCH LONG 250M, CÓ PHÒNG CHO G/VIÊN THUÊ ĐỂ
DẠY THÊM, TRANG BỊ BẢNG, BÀN GHẾ MỚI, ĐẸP, ĐÚNG TIÊU CHUẨN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN NHÀ SỐ 12AB CÙ
LAO, P2, PN, LÀM VP CTY, NGANG 8M, SÂU 4M, 8TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG NGUYỄN
TRỌNG TUYỂN, Q PHÚ NHUẬN, 42X25, 3L, GIÁ 18TR/TH CẦN CHO THUÊ GẤP NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGUYỄN TRỌNG
TUYỂN, QUẬN PHÚ NHUẬN, GẦN NGÃ TƯ TRẦN HUY LIỆU, NHÀ MỚI ĐẸP, DT: 42X25M, 1 TRỆT, 3 LẦU, ST TRƯỚC SAU,
5PN, 4ML, 4WC, SÂN ĐỂ XE 30M2, KHU KINH DOANH SẦM UẤT, HỢP: VP CTY, VP ĐẠI DIỆN, SPA, CHO KINH DOANH MỌI
NGÀNH NGHỀ GIÁ 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN LÊ TỰ TÀI,
4,2X4M, 8TR/TH, MẶT BẰNG ĐẸP; HẺM THÍCH QUẢNG ĐỨC, 2 LẦU, 1 THƯỢNG, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN PHAN ĐÌNH
PHÙNG GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, DT 4X10, TRỆT, 3 LẦU, NỞ HẬU 6M, MỚI XÂY 2011, Đ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐẶT CỌC 3 THÁNG, THANH TOÁN 3
THÁNG/LẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 201B HOÀNG V
THỤ, P8, PN, 4X10M, 1LẦU, LỐI ĐI RIÊNG, TIỆN VP, DU LỊCH, BÁN VÉ MÁY BAY, Đ/D KS TSNHẤT, 17TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN LÊ V SỸ, P11,
PN, ĐỦ TIỆN NGHI, ĐẸP, Ở NGAY, 6,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN GẦN
NGÃ TƯ NGUYỄN VĂN TRỖI TRƯƠNG QUỐC DUNG CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MỚI SƠN SỬA SẠCH ĐẸP KHU DÂN
TRÍ CAO - NGAY NGÃ TƯ TRƯƠNG QUỐC DUNG VÀ NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỐI DIỆN CHÙA ĐẠI GIÁC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HỒ V HUÊ,
P9, PN, TRỆT, 4 LẦU, 8 PHÒNG, 6 WC, 24TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÁP LÝ: SỔ HỒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT SỐ 53 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ MT SỐ 53 PHAN ĐÌNH PHÙNG, QUẬN PHÚ NHUẬN CÁCH CẦU KIỆU 200M,
CÁCH CHỢ 100M, CÁCH QUẬN 1 200M KHU VỰC BUÔN BÁN SẦM UẤT CHIỀU RỘNG MT 5M, SÂU 35M, 1 TRỆT, 3 LẦU,
HIỆN ĐANG CHO THUÊ, SẮP HẾT HẠN HĐ AI CÓ NHU CẦU, XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THANHHCMVNNET@YAHOOCOM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG CHO THUÊ MẶT
BẰNG TẦNG TRỆT SỐ 23 PHAN XÍCH LONG - PHƯỜNG 02 - QUẬN PHÚ NHUẬN , DT : 7MX5M, ĐỐI DIỆN BỆNH VIỆN
HOÀN MỶ MỚI XÂY DỰNG , THUẬN TIỆN MỞ VP GIAO DỊCH, VP CTY, NHÀ THUỐC TÂY , -

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI XÂY, 217/2B
HOÀNG V THỤ, P8, QPN, DT ĐẤT 70M2, DTXD 307M2, 4,5 TẤM, HẺM XE HƠI, 1 LỬNG, 2 LẦU, ST, 4 PN, 5 WC, Đ/D BIGC,
ĐN RIÊNG, 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 9 HOA THỊ, P7, PN,
NHÀ 1 TRỆT, 3 LẦU, CHO THUÊ TRỆT, 1 LẦU LÀM VP, 5X8M, NHÀ ĐẸP, MỚI XD, CÓ ML,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ: 11TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG
ĐỨC, P4, PN, HẺM 166, 4X16M, TRỆT, 1 LẦU, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO 1 NGƯỜI THUÊ, 20M2,
BALCON, TV, TỦ, CÁP, WIFI, GIỜ TỰ DO, 2TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MT HOA HỒNG
1, P2, PN, TẦNG TRỆT, 4X10M, LẦU 1, 4X4M, TỔNG DTSD 55M2, TIỆN LÀM VPKD, HĐ TỪ 1 NĂM, 9TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ : 12 TRIỆU / THÁNG -

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NCMT HOA PHƯỢNG GẦN
PHAN XÍCH LONG(KHU MIẾU NỔI) MT HOA PHƯỢNG( KHU MIẾU NỔI ), QPN, DT: 4X16, 3 LẦU, ST, 5PN, SÂN ĐỂ XE, NHÀ
MỚI, GẦN NGÃ TƯ PHAN XÍCH LONG, AN NINH VÀ DÂN TRÍ CAO, TIỆN Ở VÀ CTY GÍA 12TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ GẦN ĐƯỜNG, CV, HXH
ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 4X15M, TRỆT, 2 LẦU, ST, 3 PN, 3 WC, CÓ SÂN ĐỂ XE, TIỆN MỞ VP HOẶC Ở, 10TR/TH, &
QC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN THẾ CHẤP NHÀ HỒ V HUÊ, P9, PN,
3,2X9M, GÁC SUỐT, ĐN CHÍNH, 200TR, TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO NỮ THUÊ, GẦN CHỢ PHÚ
NHUẬN, 2,7TR/TH, BAO ĐN, NẤU ĂN TỰ DO, WC CHUNG, VỀ TRƯỚC 11H

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỌI CHI TIẾT XIN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NỮ Ở GHÉP, GIỜ TỰ DO, CÓ CHỖ
NẤU ĂN, ĐỂ XE, 400NGÀN/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BÌNH DÂN Ở CHUNG VỚI
CHỦ NHÀ, PHÒNG TRÊN CÓ GÁC GỖ, 3,5X4M, GIÁ 1,2 TR/THÁNG, ĐIỆN NƯỚC TÍNH RIÊNG, ĐC: 196/22 NGUYỄN
THƯỢNG HIỀN, P5, QPN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN 20/54 CÔ BẮC, NHÀ TRỆT 5,5X13M = 72M2, CÁCH ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 30M, 10TR/TH CHO THUÊ DÀI
HẠN; CHO THUÊ MẶT BẰNG TRỆT 286 PHAN ĐÌNH PHÙNG, 3,8X15M, SÂN SAU ĐỂ XE, 14TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU 1, SỐ 118, C/CƯ 43 HỒ
V HUÊ, P9, QPN, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, BẾP, CÔNG TRÌNH PHỤ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1000M2 ĐẤT TRỐNG QUẬN
PHÚ NHUẬN, KHU RẤT HOT!!!! CHO THUÊ 1000M2 ĐẤT TRỐNG Q PHÚ NHUẬN, VỊ TRÍ ĐẸP, ĐƯỜNG LỚN, NGƯỜI QUA
LẠI ĐÔNG, GIÁ CHO THUÊ 150 TRIỆU, CÒN THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ XƯỞNG 300 M2 MT
ĐƯỜNG NHỰA XƯỞNG ĐẸP THOÁNG MÁT CHO THUÊ XƯỞNG 300 M2 MT ĐƯỜNG NHỰA XƯỞNG ĐẸP THOÁNG MÁT
NỀN GẠCH MEN CAO CẤP,LA PHÔNG THẠCH CAO CÓ KHO HÀNG THÀNH PHẨM GẦN METRO QUẬN 12 THÍCH HỢP MỌI
NGÀNH NGHỀ,HỢP ĐỒNG DÀI HẠN GIÁ THUÊ 18 TRIỆU /1 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG ĐỦ TIỆN NGHI CHO THUÊ GIÁ
BÌNH DÂN PHÒNG CHO THUÊ,MỚI, ĐẸP, LỊCH SỰ, 2 NGƯỜI Ở TIỆN NGHI ML, THC, WIFI, TL,MG MANG QUẦN ÁO ĐẾN Ở
LIỀNWCR, LỐI ĐI RIÊNG, GIỜ TỰ DO, CÓ CHỖ ĐỂ XE, KHU AN NINH, BAO ĐN, GIÁ 37 TRIỆU/ THÁNG PHƯỜNG 13, QUẬN
PHÚ NHUẬN NGÃ TƯ HVB & LVS L/HỆ : CHỊ HẰNG CHỦ NHÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ : MẶT BẰNG 7 TRIỆU,
NGUYÊN CĂN 12 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN ĐƯỜNG HOA LAN, P2, PN GIÁ RẺ ! NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA LAN, P2, PN S= 4X18,
TRỆT, 3 LẦU, 6PN, 4WC NHÀ MỚI THIẾT KẾ ĐẸP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI PHÙ HỢP ĐỂ Ở, MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TYNHÀ NẰM
TẠI KHU TRUNG TÂM, AN NINH, YÊN TĨNH, NƠI TẬP TRUNG NHIỀU VĂN PHÒNG CÔNG TY GIÁ: 24 TRIỆU ( THƯƠNG
LƯỢNG )

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC LẦU 1 C/C 44 ĐẶNGVNGỮ, QPN,
NGAY TT GẦN CHỢ, TRƯỜNG, DT 73M3, 2PN, PK, BẾP, CĂN GÓC ĐẸP NHÌN XUỐNG CV, CÓ BÃI ĐẬU XE HƠI, BV 24/24,
10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN ĐỒ ĂN
SÁNG TỪ 6H-1H TẠI 17 PVC, P2, QPN, GIÁ 3TR, BAO ĐIỆN NƯỚC, CÓ SẴN BÀN GHẾ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN ĐẸP, VÔ Ở LIỀN,
4X25M, GÁC SUỐT, BALCON ĐÚC, DÀI HẠN, GIÁ 7,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ 44 ĐẶNG VĂN
NGỮ, DT 60M2, TẦNG TRỆT, 2PN, 2WC, GIÁ 8,5TR/TH CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ 44 ĐẶNG VĂN NGỮ, DT 60M2, TẦNG
TRỆT, 2PN, 2WC, GIÁ 8,5TR/THÁNG (THƯƠNG LƯỢNG) XEM NHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG HỒ BIỂU
CHÁNH, QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG HỒ BIỂU CHÁNH, QPHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 6 X 20, TRỆT, 2 LẦU, NỘI
THẤT CAO CẤPTHÍCH HỢP VĂN PHÒNG, ỞGIÁ 1600$/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ 134/3P ĐÀO DUY ANH, P9,
QPHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 40M VUÔNG,
GIÁ TRỌN GÓI 4 TRIỆU CHO THUÊ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC, DIỆN TÍCH 40M VUÔNG, GẦN NGÃ 4 PHÚ NHUẬN, GIÁ TRỌN
GÓI 4 TRIỆU, THUẬN TIỆN LÀM VĂN PHÒNG LÀM VIỆC, HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ KHAI BÁO
THUẾ HÀNG THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN NGƯỜI NỮ Ở GHÉP CẦN SINH
VIÊN HOẶC CÔNG NHÂN VIÊN NỮ ĐI LÀM NHÀ 16M2,CÓ TOLET VÀ LỐI ĐI RIÊNG,RỘNG THOÁNG MÁT CÓ NHÀ ĐỂ XE VÀ
CÓ NGƯỜI TRÔNG XE, MẤT XE TRONG NHÀ CHỦ NHÀ BỒI THƯỜNG TIỀN XE GA 100K,XE SO 50K
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT LÊ VĂN SỸ, QTB, DT
8X30M, 1 HẦM, 5 LẦU, GIÁ 8000$/TH CHO THUÊ NHÀ MT LÊ VĂN SỸ, QTB, DT 8X30M, 1 HẦM, 5 LẦU, GIÁ 8000$/TH ,
DTSD 1068M2, TIỆN LÀM VP, CTY, …

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ GIÁ RẺ PHÒNG CHO
THUÊ,MỚI, ĐẸP,SANG TRỌNG 2 NGƯỜI Ở TIỆN NGHI : MÁY LẠNH,MÁY NƯỚC NÓNG,TỦ LẠNH,MÁY GIẶTTIVI, TRUYỀN
HÌNH CÁPWIFI, GIƯỜNG, TỦ WC RIÊNG, LỐI ĐI RIÊNG, GIỜ TỰ DO, CÓ CHỖ ĐỂ XE, BẾP NẤU ĂN, KHU AN NINH, BAO
ĐIỆN,NƯỚC PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN NGÃ TƯ HVB & LVS PHÙ HỢP CHO VIỆT KIỀU VỀ DU LICH,LÀM ĂN, NGẮN
VÀ DÀI HẠN, HOẶC NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ : 23 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MT ĐƯỜNG HỒ V HUÊ, P9, PN,
CHO THUÊ DÀI HẠN, NHÀ ĐẸP, SỬ DỤNG 106M2, KHU LỊCH SỰ, SANG TRỌNG, CÓ THỂ ĐỂ Ở, KINH DOANH HAY LÀM VĂN
PHÒNG, GẦN SÂN BAY & ĐƯỜNG HOÀNG V THỤ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM XE
HƠI 5M, HẺM 80 HUỲNH VĂN BÁNH, PHÚ NHUẬN, DT :3,5X10M, 3 LẦU, NHÀ MỚI, ĐẦY ĐỦ TỐT NGHIỆP, TIỆN VĂN
PHÒNG, Ở, KHU VỰC SẦM UẤT, GIÁ 16TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI 386 LÊ
VĂN SỸ F14 Q3 CẦN CHO THUÊ NHÀ HẺM XE HƠI 386 LÊ VĂN SỸ - TRẦN QUANG DIỆU, NHÀ CÓ SÂN ĐỂ XE HƠI DIỆN
TÍCH 4,6 X 18M, 1 TRỆT, 2 LẦU, 4 PHÒNG NGỦ, 5 WC NHÀ MỚI ĐẸP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, NỘI THẤT CAO CẤP, KHU VỰC
AN NINH LỊCH SỰ THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY HOẶC GIA ĐÌNH Ở GIÁ 18 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN BÙI THỊ
XUÂN, PHÚ NHUẬN, 42X16M, 1 TRỆT, 3 LẦU, 20TR CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN BÙI THỊ XUÂN, PHÚ NHUẬN, 42X16M,
1 TRỆT, 3 LẦU, 4PN, KHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY, GIA ĐÌNH Ở, TIỆM TÓC,…20TR/THÁNG
HẠNH – 0936226063

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HXH
DUY TÂN, Q PHÚ NHUẬN, NHÀ MỚI ĐẸP TRỐNG GIAO NGAY DIỆN TÍCH: 6X7M, 1 TRỆT, 2 LẦU, PHÒNG KHÁCH, BẾP, SÂN
THƯỢNG, RẤT THÍCH HỢP CHO GIA ĐÌNH ÍT NGƯỜI, THUẬN TIỆN ĐI LẠI GÍA 8,5 TRIỆU/THÁNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 373/8 NG
KIỆM, P9, PN, 3X20M, 3 PHÒNG, 1 SẢNH, 3 TOILET, HẺM XE HƠI, TIỆN MỞ VP, 13TR/TH, TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 2 LẦU
HXH 178 PHAN ĐĂNG LƯU F3 PHÚ NHUẬN CHO NHÀ HXH 6M 178/ PHAN ĐĂNG LƯU, P3, QUẬN PHÚ NHUẬN DT
41X112 NỞ HẬU 545M,DT CÔNG NHẬN 49,8 M2, DTSD 120,1 M2, KẾT CẤU 1 TRỆT+ 2 LẦU,BAO GỒM 3 PN+3WC,XE HƠI
ĐẬU TRONG NHÀ, CÁCH ĐƯỜNG CHÍNH 20M, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, HƯỚNG TÂY NAM KHU VỰC AN NINH, YÊN
TĨNH, GẦN UBND P3, GIÁ 13 TR/THÁNG CÒN TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MAIL:
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 20M2, CÓ WC, MÁY LẠNH
TRONG PHÒNG, CHỖ ĐỂ XE, GIỜ TỰ DO, 3TR/TH, 193/21 NG ĐÌNH CHÍNH, P11, QPN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 2 NGƯỜI Ở, WC RIÊNG, TH CÁP,
ADSL, NƯỚC MÁY, SÂN PHƠI, LẦU ĐÚC THOÁNG MÁT, ĐẸP NHƯ KHÁCH SẠN, CÁCH SIÊU THỊ COOPMART RẠCH MIỄU,
P7, QPHÚ NHUẬN 100M, 1,9TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 2MT ĐƯỜNG HOA LAN
- P2 - PHÚ NHUẬN, DT: 8X20, 1H, 1T, 3L CHO THUÊ NHÀ 2MT ĐƯỜNG HOA LAN - P2 - PHÚ NHUẬN, DT: 8X20, 1H, 1T, 3L,
VỊ TRÍ ĐẸP, GÓC 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG, KHU VĂN PHÒNG CAO CẤP, TIỆN KINH DOANH, VĂN PHÒNG CÔNG TY, GIÁ
50TR/TH, CÒN THƯƠNG LƯỢNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ 82 HỒ VĂN
HUÊ, P9, QPHÚ NHUẬN, MT 6,3M, DT 45 M2X4 TẦNG, HIỆN ĐANG KD CHO THUÊ ÁO CƯỚI, THUẬN TIỆN MỞ VP GIAO
DỊCH, CH GIỚI THIỆU SP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 289/2 PHAN ĐÌNH PHÙNG, QPN, HẺM
SAU LƯNG TRƯỜNG CĐ KT ĐỐI NGOẠI, 60M2, LẦU 1, CĂN HỘ TIỆN NGHI, LỐI ĐI RIÊNG, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC TRẦN KẾ XƯƠNG, P7
QPN, DT 5X7M, GÁC SUỐT, 2PN, GIÁ 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG MẶT TIỀN ĐÀO
DUY ANH, QPN, KHU VỰC AN NINH - DỄ TIẾP CẬN, DT 4X12M2, MIỄN PHÍ INTERNET, MÁY LẠNH MỚI, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG TRẦN KẾ
XƯƠNG QUẬN PHÚ NHUẬN, GIÁP QUẬN 1 CHO THUÊ NHÀ DIỆN TÍCH 4X4M, CÓ GÁC VÀ LỐI ĐI RIÊNG, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY
ĐỦ NHÀ CHO THUÊ TẠI ĐƯỜNG TRẦN KẾ XƯƠNG, GIÁP QUẬN 1, KHU YÊN TĨNH GIÁ CHO THUÊ 3,5 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CÓ DT 13M2, TRỐNG, PHÍA
TRƯỚC CÓ SÂN THƯỢNG, MÁT MẺ, CÓ CHỔ ĐỂ XE, CHO NẤU ĂN, KO CHUNG CHỦ, GIỜ TỰ DO, GIÁ: 1,5 TR AI CÓ NHU
CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC MT TRƯƠNG QUỐC
DUNG QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG TRƯƠNG QUỐC DUNG DT: 13 X 34 M, NHÀ CẤP 4 , VỊ TRÍ ĐẸP
GẦN NGUYỄN VĂN TRỔI TIỆN KINH DOANH NHIỀU NGÀNH NGHỀ GIÁ 120 TRIỆU CÒN TL NHẬN TÌM NHÀ CHO THUÊ
THEO YÊU CẦU MPDV
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG Ở SỐ 72A/6 CÔ GIANG, P2,
PHÚ NHUẬN, PHÒNG RỘNG 25M2, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, CÓ WC, 2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG Ở PHÚ NHUẬN,
KHU AN NINH, SẠCH THOÁNG, LỐI ĐI RIÊNG, GIỜ TỰ DO, 800N VÀ 1TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GÍA 75 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ EMAIL:
NUONGPHAM2612@GMAILCOM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HOẶC BÁN NHÀ SỐ 6/11/15
PHAN XÍCH LONG, P3, QPN, DT 5X13, 3 LẦU, 5PN, 4WC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHOTHUÊ MB VÀ 1 PHÒNG TẦNG 1,
MTNB ĐƯỜNG HOA HỒNG, P2, QPN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ +PHÒNG NHỎ ĐẸP THUẬN TIỆN CHO 1
NGƯỜI Ở
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN NHÀ HẺM HỒ HẢO HỚN, Q1GIÁ
5,3TY/TDT BÁN NHÀ NC TRONG HẺM HỒ HẢO HỚN, Q1 4X25M, 1 TRỆT, 1 LẦU, 6PNTIỆN Ở VÀ VĂN PHÒNG, SỔ HỒNG ,
NHÀ VUÔNG VỨC ĐẸP, CẦN TIỀN NÊN BÁN GẤP, NHÀ CÒN MỚI ĐẸP BÁN SÁT GIÁ 5,3TY, BÁO ĐIỆN TỬVV

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SHARE NHÀ NGUYÊN CĂN HUỲNH VĂN
BÁNH (TIỆN NGHI, NỘI THẤT) - 25TR - 3TR CẦN TÌM NGƯỜI CÓ VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH, VUI TÍNH, THOẢI MÁI, DỄ CHỊU,
SỐNG HÒA ĐỒNG ĐỂ SHARE NHÀ NGUYÊN CĂN BÊN HUỲNH VĂN BÁNH, TRẦN HUY LIỆU ƯU TIÊN Ở 1 NGƯỜI GIÁ
PHÒNG TỪ 25TR - 3TR ĐIỆN, NƯỚC, INTERNET, CÁP SHARE ĐỀU THEO GIÁ NHÀ NƯỚC NHÀ NỘI THẤT ĐẸP, TIỆN NGHI,
35 X 14M
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT BẰNG CHO THUÊ BUỔI TỐI, 14 HỒ
BIỂU CHÁNH, P1, QPN, 4X9M, VỈA HÈ RỘNG, GIÁ 4TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN 1C TRƯƠNG QUỐC DUNG, GẦN ĐƯỜNG HOÀNG V THỤ, ĐỐI DIỆN NHÀ KHÁCH 199 & TRƯỜNG DU LỊCH, P8, PHÚ
NHUẬN, DT 4X13,8M, 1 TRỆT, 3 LẦU, ĐỦ TIỆN NGHI, TIỆN MỞ VP, CTY, KÝ HĐ DÀI HẠN, NHÀ TRỐNG, GIÁ 18TR/TH, TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DƯ 1 PHÒNG CHO THUÊ, ĐỦ TIỆN
NGHI CAO CẤP, ML, MNN, BỒN TẮM ĐỨNG, THC, WIFI, BÀN GHẾ LÀM VIỆC, NẰM TRONG CĂN BIỆT THỰ 4 LẦU, SANG
TRỌNG, NGAY TRUNG TÂM, CÁCH Q1 5P, DÀI HẠN, GIÁ RẺ 3,5TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CẦN CHO THUÊ MẶT
BẰNG DIỆN TÍCH 2,5X10 M² MẶT TIỀN TẠI 49 TRẦN HUY LIỆU - PHƯỜNG 12 - QUẬN PHÚ NHUẬN - TPHCM "PHÒNG ỐC
TRANG TRÍ ĐẸP ( TIÊN NGHI ĐẦY ĐỦ ) THÍCH HỢP LÀM SHOP THỜI TRANG, GIÁ 8TR 1 THÁNG CÓ NHU CẦU VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ CHO THUÊ 620K/
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN KHU PHAN
XÍCH LONG , P2 , QPN __
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GÍA 12 TRIỆU / THÁNG ( TL CHO KHÁCH
THIỆN CHÍ )

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC ,QUẬN
PHÚ NHUẬN,LẦU CAO VIEW ĐẸP THOÁNG MÁT,THIẾT KẾ 2PN CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC ,QUẬN PHÚ NHUẬN ,LẦU
CAO VIEW ĐẸP THOÁNG MÁT,THIẾT KẾ 2 PHÒNG NGỦ ,2 WC ,NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ , DIỆN TÍCH 93 M2,GIÁ 700 USD/THÁNG
~ 14TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 2 NỮ HOẶC NAM HAY ANH CHỊ E
Ở GIÁ RẺ CẦN GẤP 2 BẠN Ở GHÉP GIÁ 700K MÌNH BAO LUÔN ĐIỆN NƯỚC NHÀ GẦN TRƯỜNG CAO ĐẴNG BÁCH VIỆT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN
QPNHUẬN,NGAY TRUNG TÂM,AN NINH,GIÁ RẺ CẦN CHO THUÊ NGUYÊN LẦU 1 NẰM NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
BAO GỒM : 2 PHÒNG NGỦ + 1 GIAN BẾP + 1 TOALET + BAN CÔNG RỘNG CÓ CHỖ ĐỂ XE AN NINH CÓ SẴN 1 SỐ ĐỒ : TIVI,
TỦ QUẦN ÁO, KỆ SÁCH,LAVABO,TỦ MÁY TÍNHTHOÁNG MÁT SẠCH SẼNHÀ MỚI XÂY,TRUYỀN HÌNH CÁP, INTERNET ĐẦY ĐỦ,
CÓ CỔNG, LỐI ĐI RIÊNG CHỦ NHÀ VUI TÍNHGẦN CHỢ VÀ ĐI LÀM Ở KHU VỰC Q1, Q3, Q10, RẤT GẦN NHA NÓI CHUNG Ở
ĐÂY ĐI ĐÂU CŨNG TIỆN CẢ VIEW MAP CHO A CHỊ E XEMNHÀ THÍCH HỢP CHO GIA ĐÌNH 4-5 NGƯỜI, NHÂN VIÊN VĂN
PHÒNG,NỮ SINH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ KHU PXLONG, P2 & P7,
PN, LÀM VP/Ở, HOA THỊ, 4X10, 3L, HẦM, 18TR/TH; HOA SỨ, 4X15, 3L, HẦM, 24TR/TH; HOA CÚC, 4X16, 3L, 25TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 73A
NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P15, PN, TK HIỆN ĐẠI LÀM VP, SPA, SHOP, 4,2X18,6M, 1T, 2L, GARA, 5P, PHÒNG ĂN, 3 WC,
22TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN PHAN TÂY HỒ, NGAY PHAN
ĐĂNG LƯU, GẦN CÔNG VIÊN, 6X26, NỞ HẬU 8M, TRỆT, LỬNG, 3 LẦU, ST, ĐỦ TIỆN NGHI, NHÀ ĐẸP, GIÁ 17TR; HẺM 7M
HỒ V HUÊ, ĐOẠN 2 CHIỀU, 6X22, TRỆT, 3 LẦU, ĐỦ TN NHƯ KS, NHÀ MỚI, ĐẸP, 15TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGUYỄN
VĂN TRỖI, 4X16M, 1 LẦU, CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGUYỄN VĂN TRỖI, 4X16M, 1 LẦU VỊ TRÍ KINH DOANH SẦM
UẤT, CAO CẤP, THÍCH HƠP CHO MỌI NGÀNH NGHỀ, SHOWROOM NỘI THẤT, ĐẠI LÝ MÁY BAY, … HẠNH 0936226063

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 47/20 NGUYỄN V ĐẬU
BÌNH THẠNH , 4 X 10M , LỬNG , 03 LẦU , HẺM PHÒNG CHO THUÊ NHÀ 47/20 NGUYỄN V ĐẬU BÌNH THẠNH , 4 X 10M ,
LỬNG , 03 LẦU , HẺM PHÒNG CÔNG CHỨNG 8M , GIÁ THƯƠNG LƯỢNG NHÀ HẺM NGUYỄN THƯỢNG HIỀN NGAY
CHUNG CƯ BOTANIC , 5 X 10M , 03 LẦU , NHÀ MỚI CHO THUÊ Ở LIỀN GIÁ 10 TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG P7,
PHÚ NHUẬN, DT 7X15, TRỆT, 4 LẦU, CÓ THỂ THUÊ TỪNG LẦU, GIÁ THUÊ 75TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 4 CĂN HỘ KHÉP KÍN, DTSD
72M2, 2 PNGỦ /HỘ, HẺM CỤT, SẠCH SẼ, AN NINH, YÊN TĨNH, 198/7C HỒ V HUÊ, P9, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG, 4X4=16M2,
2,6TR/TH; 4X6=24M2, 2,2TR/TH, KHÔNG BAO ĐIỆN NƯỚC, PHÒNG THOÁNG MÁT, SẠCH SẼ, KHU TRUNG TÂM, GẦN
TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, CÓ WC RIÊNG, LỐI ĐI RIÊNG, GIỜ VỀ 23H
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ
NHUẬN GIÁ RẺ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HOÀNG DIỆU, P10, PN,
KHU AN NINH, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, ĐỦ TIỆN NGHI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XƯỞNG MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN ,XUÂN
THỚI THƯỢNG HÓC MÔN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CAO RỘNG ĐẸP NGUYỄN VĂN BỨA HÓC MÔN GẦN NGÃ BA GIÒNG
DIỆN TÍCH: 1300M2 VỊ TRÍ ĐẸP ĐƯỜNG RỘNG THÔNG THOÁNG XE CONTAINER + XE TẢI LỚN RA VÀO THUẬN LỢI 24/24
KHU TẬP CHUNG NHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NHÂN NHÀ XƯỞNG CÓ TRẠM ĐIỆN HẠ THẾ 150KWA NỀN BÊ
TÔNG CHẮC CHẮN SẠCH SẼ THOÁNG MÁT ĐẦY ĐỦ HỆ THỐNG PCCC HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TỐT TIỆN MỞ XƯỞNG CƠ
KHÍ KHO CHỨA HÀNG VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT CÁC NGHÀNH NGHỀ … GIÁ THUÊ 35 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HOLINE: 08 – 3882 4649/ 0919 1909 36
– 0936538271

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LẦU 1 TÒA NHÀ ONG VÀ ONG, PXLONG,
P7, PN, 130M2, 2 MẶT TIỀN, THANG MÁY, HẦM ĐỂ XE, TIỆN MỞ VP, CTY, SHOWROOM, 37TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU 1, 5TR/TH; PHÒNG
2TR/TH, ĐỦ TIỆN NGHI, GIỜ TỰ DO, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 23
CHIẾN THẮNG, P9, PN, CỔNG XE LỬA SỐ 9 ĐI VÀO 50M, 4X18, TRỆT, 2 LẦU, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TẦNG TRỆT LÀM VĂN
PHÒNG, 91/19/14 NG TRỌNG TUYỂN, P15, PN, 3,1X17M, HẺM 6M, CÁCH ĐƯỜNG LỚN 20M, 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG ĐỦ TN, 20-28M2, ML, NN, TL,
TV, ADSL, WIFI, MÁY GIẶT, BẾP, WC, BALCON, SẠCH ĐẸP, BAO ĐN, 5TR/TH, CỌC 1 THÁNG, GIỜ TỰ DO

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 5/2 TRẦN HUY LIỆU,
P12, QPN, NHÀ ĐẸP, 1 TRỆT, 1 LẦU, 2 MÁY LẠNH, 1 MÁY NƯỚC NÓNG, 1 MÁY GIẶT, AN NINH, TIỆN CHO 2 NGƯỜI Ở, 5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 4X20M,
ĐỦ TIỆN NGHI, ĐẸP, MẶT TIỀN ĐƯỜNG, 133 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P17, QPHÚ NHUẬN, 35TR ~ 1700 USD,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ --CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC Á
CHÂU--

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐẶNG V NGỮ, P14,
PN, GẦN ĐG TRƯỜNG SA, LÀM VP, 4X10, 1T, 1L, CÓ SÂN ĐỂ XE, KDC SẦM UẤT, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN, 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB LÀM VP CTY, HẺM XE
HƠI, LỐI ĐI RIÊNG, SÂN XE, 60M2, 4,3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN NHÀ 24/1 TRẦN
CAO VÂN, P12, QPN, GIÁ THỎA THUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ CHO THUÊ: 8TR/THÁNG (

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ MIẾU NỔI NGAY
KHU PHAN XÍCH LONG - QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ CĂN HỘ MIẾU NỔI NGAY KHU PHAN XÍCH LONG - QUẬN PHÚ
NHUẬNCĂN HỘ CÓ DIỆN TÍCH 70M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2WC, CÓ NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, KHU CĂN HỘ CÓ THANG MÁY, AN
NINH, GẦN NGÂN HÀNG, SIÊU THỊ, KHU THUỂ THAO RẠCH MIỄUGIÁ THUÊ: 10 TRIỆU/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 2MT PHAN ĐÌNH PHÙNG QPN, NGAY
CHỢ, 6X12, 1L, VTRÍ CỰC ĐẸP, 42TR CHO THUÊ 2MT PHAN ĐÌNH PHÙNG QPN, VTRÍ CỰC ĐẸP, NGAY CHỢ DT: 6 X 12, 1
LẦU, KHU SẦM UẤT THUẬN TIỆN MỞ NGÂN HÀNG, MỸ VIỆN, SHOP, NHÀ HÀNG, CTY, MỸ PHẨM, SIÊU THỊ, KD MỌI
NGÀNH NGHỀ HĐ DÀI HẠN, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỄ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 24/9 PHÙNG V CUNG,
P7, PHÚ NHUẬN, NGANG 4X16M, CÓ THÊM GÁC LỬNG 20M2, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, BV, ĐH ĐN RIÊNG, CÓ SẴN MÁY
LẠNH, 6,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG ĐẸP, NHÀ MẶT TIỀN LẦU ĐÚC,
TIỆN NGHI, PHÒNG 500$~10TR; P350$~7TR, 5TR-6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT PXLONG, ĐẸP, CHO
SV Ở PHÒNG NGÀY DỰ THI ĐẠI HỌC, CĐẲNG, PHÒNG 3,5TR, 5TR, 350$~7TR, TIỆN NGHI, GẦN CÁC TRƯỜNG, GẦN Q1

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ QUẬN PHÚ NHUẬN
CHO THUÊ NHÀ 10/4 ĐẶNG VĂN NGỮ GẦN NHÀ THỜ BA CHUÔNG 4X15M, 1T, 2L, ST, 4PN, 4WC, 4ML, 3MNN, NTCC,
DTN, HXH, TIỆN Ở GD, VPCT… ƯU TIÊN NGƯỜI TỚI TRƯỚC, 8000000
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ:45TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGCĂN DTSD 50M2,
TRỆT, GÁC SUỐT, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, CÁCH ĐG LỚN 15M, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, 4,5TR/TH, ĐC: 108/15 TQĐỨC P5,
PNHUẬN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 14/27 ĐÀO DUY
ANH, P9, PN, 6X15M, TRỆT, 2 LẦU, 4 PN, 5 TOILET, PK, BẾP, SÂN XE HƠI, ĐỦ TN, TIỆN MỞ CTY, VP, 25TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ EMAIL: TUYETMINH62@YMAILCOM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2MT NGUYỄN VĂN TRỖI
9X8M1TR,1 LỬNG ,2 LẦU,84TR/TH - 2MT PHAN ĐĂNG LƯU 12X24M,1TR,3 LẦU,120TR/TH VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ CHO THUÊ: 18 TRIỆU/ THÁNG CĂN
HỘ NẰM TRONG KHU VỰC SẦM UẤT, TIỆN ĐI LẠI, BẢO AN 24/7 CÙNG THẺ TỪ RA VÀO CĂN HỘ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 250/15/25 NG
THƯỢNG HIỀN, P5, PN, 3 TẦNG, SÂN THƯỢNG, 4PN, PKHÁCH, 3WC, 7,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO NỮ NVVP THUÊ, ĐẸP, TIỆN
NGHI, BẾP, TOILET, TỦ ÂM TƯỜNG, LỐI ĐI RIÊNG, 2TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG PHỤ LIỆU LÀM
TÓC, CHO THUÊ GIÁ RẺ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NGCĂN 127E/20 CÔ GIANG, P2, QPN,
75M2, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 1 LẦU, GIÁ 5TR, NGÀY VÀO Ở 1/1/2012
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 489/29/27 HUỲNH
V BÁNH, P13, PHÚ NHUẬN, DT 3X14, 1 GÁC SUỐT, HẺM RỘNG, 6TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHI TIẾT VÀ XEM NHÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ 2 THÁNG, 343/7A
PHAN XÍCH LONG, P1, PN, GẦN BỆNH VIỆN HOÀN MỸ, 45M2, 1 LỬNG, KHU ĐẸP, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DTSD 80M2 GỒM VP 55M2 VÀ SÂN 25
M2, 2 PHÒNG , 2 MÁY LANH, DT, ADSL, NHÀ MỚI VÀO SỬ DỤNG NGAY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG CHIẾN
THẮNG, PN, 4X15, PK, PN, KHU SẦM UẤT, TIỆN Ở, KD, 4TR/TH HOẶC THẾ CHẤP 170TR, Ở KHÔNG TỐN TIỀN THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ: 85 TRIỆU,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ƯU TIÊN CHO NHÂN VIÊN NỮ ĐÃ ĐI
LÀM , PHÒNG CHỈ CHO TỐI ĐA 2 NGƯỜI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỌI THÔNG TIN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT NGUYÊN CĂN TRỆT, 117
HỒ V HUÊ, PN, 4,8X14M, KD MỌI NGÀNH NGHỀ, 10,2TR, CỌC 1 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÌM 1 NỮ Ở GHÉP CẦN TÌM 1 NỮ Ở
GHÉP, PHÒNG SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT,AN NINH,TIỀN PHÒNG 1000000Đ/THÁNG, TIỀN ĐIỆN 3000Đ/KW ĐỊA CHỈ: 231
PHÙNG VĂN CUNG,P4,QPHÚ NHUẬN BẠN NÀO CÓ NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN TẦNG
TRỆT, 4,5X9M, HẺM RỘNG, 165/3 TKX, P7, PN, TIỆN NGHI, MÁY LẠNH, NƯỚC NÓNG, ĐN CHÍNH, YÊN TĨNH, 6TR/TH (CỌC
1TH)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG HẺM CHỢ PHÚ
NHUẬN, 3,3X6,5M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN NG THƯỢNG HIỀN,
QPN, CÁCH MT ĐƯỜNG 2 CĂN, 7,5X3,6M, 1 SUỐT, 1 LỬNG, ĐN CHÍNH, AN NINH, SẠCH SẼ, 6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MỚI CHO THUÊ 25000000/TH
( 778/39 NGUYỄN KIỆM) NHÀ MỚI, 1 TRỆT 3LẦU 5PHÒNG NGỦ KHU VỰC PHÚ NHUẬN THÍCH HỢP Ở, MỞ VP CÁCH CHỢ,
SIÊU THỊ, BỆNH VIỆN 5PHÚT ĐI BỘ CÁCH SÂN BAY 5PHÚT ĐI XE KHU VỰC AN NINH! NHÀ CÓ HỆ THỐNG BÁO TRỘM,
CAMARA QUAN SAT CÓ SÂN ĐỂ XE HƠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT: 5,2 * 22: 114,4M, TDT: 343,2M2
NHÀ 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, GỒM 7 PHÒNG CÓ WC VÀ MÁY LẠNH RIÊNG TỪNG PHÒNG, CÓ SÂN ĐỂ XE HƠI, KHU
NHIỀU VĂN PHÒNG , TRƯỜNG HỌC, TIỆN KINH DOANH MUA BÁN , MỞ CÔNG TY, SPA, PHÒNG KHÁM, NHÀ MỚI TÂN
TRANG ĐẸP, SANG, VÀO SỬ DỤNG NGAY, ĐỒNG Ý CHO CẢI TẠO LẠI, HƯỚNG ĐÔNG, GIÁ 30 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THUÊ CĂN HỘ NHỎ XINH CÓ GÁC, BAO
TIỀN TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ NƯỚC, RIÊNG BIỆT, THÍCH HỢP CHO 2 NGƯỜI Ở GIÁ 2000000Đ/THÁNG, KHU AN NINH, YÊN
TĨNH, NHÀ SỐ 100/13A CHIẾN THẮNG, P9, QUẬN PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG NGUYÊN CĂN,
MT 80 ĐÀO DUY ANH, P9, QPN, 4X16M, PTHỜ, BẾP, PK, 5 PN, 2 NGUỒN NƯỚC, NNNLMT, 22TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE NHA CHO THUE NHA MOI
XÂY, DTSD 82M2, GẦN TRƯỜNG HỌC ( TRƯỜNG DHDL VĂN LANG CSO 2), BỆNH VIỆN, SIÊU THỊ PHÙ HỢP VỚI SINH VIÊN,
GIA ĐINH TỪ 5 NGƯỜI TRỞ XUỐNG KHU VỰC AN NINH, YÊN TĨNH MTG, DIA CHI 250/15/8 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
( GẦN QUÁN CƠM CHAY ĐẦU ĐƯỜNG NG VĂN ĐẬU RẼ VÀO) ĐĂT CỌC TRƯỚC 1 THÁNG TIỀN NHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NC CHO THUÊ NHÀ NC
GIÁ RẺ QUẬN PHÚ NHUẬN KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ GẦN TRƯỜNG HỌC DT : 4X16 1 TRỆT 1 LỬNG 1 LẦU GIÁ :
16TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 15TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 211/132 A9
HOÀNG HOA THÁM, P5, PN, N8 D5, ĐÚC 3,5 TẤM, 2L, ST, 4WC, ML, ĐN CHÍNH, 9,5TR, CỌC 1TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG TRƯỚC CHỢ
PHÚ NHUẬN, KHU MUA BÁN SẦM UẤT, NGANG 4M, DÀI 10M, GÁC 4X6M
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ, G07 CƯ XÁ NG ĐÌNH
CHIỂU, P4, QPHÚ NHUẬN, RỘNG 3,5M, DÀI 16M, 1 TRỆT, 1 LẦU, 2 PHÒNG NGỦ, 8TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC HXH HỒ V HUÊ, P9, QPN,
4X15M, TRỆT, 1 LỬNG, 2 LẦU, ST, 5 PN, 4 WC, 4 ML, MNN, MỚI ĐẸP, THOÁNG, TIỆN GĐ, SV Ở, 15TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ 74/5
TRƯƠNG QUỐC DUNG F10,QPN NHÀ 1 TRỆT 3 LẦU, SÂN THƯỢNG CÓ MÁI CHE VÀ TƯỜNG KÍNH BAO, DIỆN TÍCH TỔNG
CỘNG 400M2, DIÊN TÍCH ĐẤT 4X25, SÂN 20M2, HẺM RỘNG 12M (3 XE HƠI TRÁNH NHAU ĐƯỢC), AN NINH TỐT , THÍCH
HỢP LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XEM NHÀ CẢ NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 40 TRIỆU / THÁNG -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO 2 NAM THUÊ GÁC SUỐT 18M2,
GIÁ 1,3TR, GTD, ĐNC, BALCON, CỬA SỔ THOÁNG, SẠCH, LĐC, WCC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, CÓ MÁY
LẠNH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHẬN QUAY ĐÁM CƯỚI HỎI SINH
NHẬT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 98 TRIỆU/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ƯU TIÊN CÔNG CHỨC, SINH VIÊN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ NHU CẦU VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE NHA NGUYEN CAN CHO
THUÊ NHÀ NC 469/10 NGUYỄN KIỆM, P9, PN, CÁCH NGÃ 4 PN 300M, DT 4,2 X 13M, TRỆT, LỬNG, 2L, ST, 5PN, 6WC, NHÀ
MỚI, HXH, CÁCH MẶT ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM 20M, TIỆN MỞ VP, GĐ, KD CÁC NGÀNH NGHỀ, ĐẦY ĐỦ TN, THC,
INTERNET, MNN, ML, 2 NGUỒN NƯỚC, ĐIỆN CHÍNH, GIÁ 15TRIỆU/THÁNG, HĐ DÀI HẠN, GIAO NHÀ THÁNG 3/2012
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN TRẦN HUY
LIỆU, P12, PN, 2,5X4M, TRỆT, 2 LẦU, 2PN, 2WC, 3,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, DT
4X16M, 1 TRỆT, 3 LẦU, 5 PHÒNG, 6 WC, GIÁ TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CH SATRA, LẦU CAO
THOÁNG MÁT, 88M2, 2PNGIÁ 800USD/THÁNG CĂN HỘ SATRA TỌA LẠC NGAY MT ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU, NGAY GÓC
ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONGCĂN HỘ DT: 88M2, 2PN, PHÍ QUẢN LÝ THẤPCÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH CỦA TÒA NHÀ NHƯ: CÁC
PHÒNG TẬP THỂ DỤC, PHÒNG SINH HOẠT CHUNG, PHÒNG THƯ GIÃN, BAR – COFFEE, CH ĐÃ TRANG BỊ SẴN 3ML, RÈM
CỬA, GIÁ THUÊ THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 270 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, 2 PHÒNG ĐẦY ĐỦ TN NHƯ KS, 25-30M2, HXH, YÊN TĨNH, 2-2,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGUYÊN CĂN SỐ
100A1 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, QPN, NHÀ 1 TRỆT, 3 LẦU, CÓ HẺM SAU RỘNG, 4X16M, NỞ HẬU 6M, TIỆN MỞ VP, CTY,
22TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG QPN BÁN ĂN
SÁNG, CƠM TRƯA TỐI, MT ĐƯỜNG, DỤNG CỤ BÀN GHẾ CÓ SẴN, 2,5TR/TH, CỌC 2TH, CÓ CHỖ Ở TIỆN NGHI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHÁCH SẠN GIA HỶ 79/5B PHAN ĐĂNG
LƯU, P7, PHÚ NHUẬN, MỚI KHAI TRƯƠNG, PHÒNG RỘNG, ĐẸP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 50000Đ/1H, 70000Đ/2H, NGÀY
ĐÊM 200000Đ, THUÊ THÁNG TỪ 3TR-3,5TR, GỒM MÁY LẠNH, MÁY NN, TVI, WIFI, TH CÁP, GIƯỜNG NỆM MỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN TRỆT 533/83
HUỲNH VĂN BÁNH, P14, QPN, TPHCM, 3X18M, CHỮ L, NỞ HẬU 5X5, GIÁ 5TR/THÁNG, ĐIỆN NƯỚC, GẦN TRƯỜNG CẤP
123, BỆNH VIỆN, ĐANG CHO THUÊ LÀM CƠ SỞ SẢN XUẤT HẾT HỢP ĐỒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG HOẶC NGUYÊN
CĂN NHÀ MT 4X20M, GẦN CHỢ PHÚ NHUẬN, 105 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P17, PHÚ NHUẬN, ƯU TIÊN MỞ SPA, TIỆM TÓC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC 469/10 NGUYỄN
KIỆM, P9, PN CHO THUÊ NHÀ NC 469/10 NGUYỄN KIỆM, P9, PN, HƯỚNG ĐN, CÁCH NGÃ 4 PN 300M, DT 4,2 X 13M,
TRỆT, LỬNG, 2L, ST, PK, BẾP, 5PN, 6WC, NHÀ MỚI, HXH, CÁCH MẶT ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM 20M, TIỆN VP, KD, ĐỦ TIỆN
NGHI, THC, INTERNET, MNN, ML, 2 NGUỒN NƯỚC, ĐIỆN CHÍNH, GIÁ 15TRIỆU/THÁNG, HĐ DÀI HẠN, MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG NHỎ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG NHỎ TRONG CĂN NHÀ 4 TẦNG (4X16) MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA SỨ (KHU PHAN XÍCH LONG), P2, Q
PHÚ NHUẬN DTSD TỪ 20 ĐẾN 40M2, PHÒNG 20M2 -5TR, 30M2 - 6TR, 40M2 - 7TR, TRỆT 10TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI XÂY ĐẸP, CHO
THUÊ 1 TRỆT, 1 LẦU, 2 MÁY NƯỚC NÓNG, 1 MÁY LẠNH, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 9/8 ĐÀO
DUY TỪ, P17, PHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH 5X10, 2 LẦU, GẦN CHỢ PHÚ NHUẬN, CÁCH Q1 300M, NHÀ ĐẸP, Ở LIỀN, GIÁ
11TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP, 1 PHÒNG
NGỦ, ĐỦ TIỆN NGHI, BAO ĐIỆN NƯỚC, 4,5TR, ƯU TIÊN 2 NGƯỜI, CHO NỮ Ở GHÉP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM XE HƠI
PHAN XÍCH LONG, P2, PN, 3X17M, NỞ HẬU 3,8M, TRỆT, GÁC SUỐT, SẠCH SẼ, AN NINH, YÊN TĨNH, TIỆN VP, CTY, GĐ Ở,
5,8TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 30M2, MẶT
BẰNG ĐẸP, CÓ CHỖ ĐỂ XE, SỬ DỤNG NGAY, 324A/10 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, QPN, 7TR/TH, TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE PHONG NHA MAT TIEN,
3,5*7M, RONG , THOANG ,GIO TU DO,WIFI, THC, CHO THUE PHONG NHA MAT TIEN,3,5*7M,RONG, THOANG MAT, GIO
GIAC TU DO, O TU DO, NAU AN THOAI MAI, KHONG CHUNG CHU, WIFI , THC,CHO DE XE, TIEN DI LAIGIA TU 2TR DEN
2TR5MIEN DICH VU,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HẠT ĐIỀU RANG MUỐI ĐẠI LÝ PHÂN
PHỐI SỈ & LẺ HẠT ĐIỀU RANG MUỐI, SẢN XUẤT TẠI BÌNH PHƯỚC, ĐẶC SẢN THƠM NGON, GIÁ GỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ 41 ĐƯỜNG
HOA LAN, PHÚ NHUẬN, 1 TẦNG HẦM ĐỂ XE, PK, BẾP ĂN, 6 PN, 6 WC, 25TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC 85/7, HỒ VĂN HUÊ,
3,8X12M, T- 2 LẦU ĐÚC, PK, 4 PN, HẺM 8M, TIỆN VPKD NHÀ ĐẸP HƯỚNG ĐÔNG BẮC,CHO THUÊ NC 85/7, HỒ VĂN HUÊ,
3,8X12M, T- 2 LẦU ĐÚC, PK, 4 PN, HẺM 8M, TIỆN VPKD, CÓ 4 MÁY LẠNH, MÁY NNN, ƯU ĐIỂM HẺM 8M TIỆN CHỔ ĐỂ XE
MÁY NẾU MỞ VP, KHU AN NINH, KHU CÓ NHIỀU VP, TIỆN RA HOÀNG VĂN THỤ, CHO THUÊ LÂU DÀI: GIÁ 8,5TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MỚI XÂY 235/23B, NG KIEM, PN,
HẺM 6M,5X15M, T-4 LAU, PK,7PN,ST, 8P TẮM NHÀ MỚI XÂY, DIỆN TÍCH 5X15M, TR-4 LẦU, PK, P BẾP, 7 PHÒNG NGỦ, 8 P
TẮM, TẤT CẢ CÁC PHÒNG CÓ GẮN ML, P TẮM CÓ BỒN TẮM, TRANG THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT TRONG NHÀ DC GIA CHỦ TÂM
HUYẾT ĐẦU TƯ NÊN RẤT ĐẸP VÀ MỚI HÀNG NGOẠI NHẬP CAO CẤP, NHẼ RA GIA CHỦ TÍNH LÀM VP, VÀ KHÁCH SẠN GIA
ĐÌNH NHƯNG DO ĐIỀU KIỆN NÊN CHO THUÊ LÂU DÀI, TIẾP KHÁCH THIỆN CHÍ, GIÁ 24TR/THĐÚNG GIÁ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 6/11/15 PHAN XÍCH
LONG, P3, QPN, DT 5X13M, 3 LẦU, 5PN, 4WC, HƯỚNG ĐÔNG NAM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG CHO THUÊ VĂN
PHÒNG LÀM CÔNG TY, ĐỊA CHỈ: 39 HOA HỒNG, PHƯỜNG 2, QUẬN PHÚ NHUẬN (KHU PHAN XÍCH LONG) DIỆN TÍCH:
20M2 GIÁ THUÊ: 5500000 Đ/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ: 2200USD/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHU VỰC AN NINH, TẬP TRUNG NHIỀU
VĂN PHÒNG CTY, HẺM NHỰA 4M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ Ở, LÀM VĂN PHÒNG
CÔNG TY, KINH DOANH Q1,Q3,PN, BÌNH THẠNH CÔNG TY CHÚNG TÔI HIỆN ĐANG CÓ NHIỀU NHÀ VỊ TRÍ ĐẸP, TRONG
HẺM XE HƠI VÀ MẶT TIỀN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC Q1, Q3, TIỆN ĐỂ Ở, LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY,
KINH DOANH SHOP, CỬA HÀNG, SPA, NAILS, LÀM NHÀ HÀNG, TIỆM ĂN, CAFE QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG LAM SƠN,
P6, QBT, DT10X20M, 1 TRỆT 2 LẦU GIÁ CỰC RẼ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG LAM SƠN P6 , QBT VỊ TRÍ: KHU TRUNG TÂM
QUẬN BÌNH THẠNH, GẦN PHAN ĐĂNG LƯU, CÁCH Q1,3, PN 5 PHÚT ĐI XE MÁY, DT 10X20M, 1 TRỆT 2 LẦU, PHÒNG
RỘNG THOÁNG MÁT, NỘI THẤT CAO CẤP RẤT ĐẸP CÓ GARA XE NHÀ MỚI XÂY KHU AN NINH YÊN TĨNH, THÍCH HỢP LÀM
VĂN PHÒNG CTY, GIÁ THUÊ 40TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHAN XÍCH LONG, KHU
MIẾU NỔI, 4X14M, TRỆT, 2 LẦU, 3PN, 3WC, NHÀ TRANG TRÍ SANG TRỌNG, ẤM CÚNG, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, 6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 2, C/CƯ 151
NG ĐÌNH CHÍNH, P11, PN, Đ/D NHÀ HÁT KỊCH PHÚ NHUẬN, 71M2, 2 PN, WC LỚN, TTNT CAO CẤP, PBẾP LỚN, BÀN ĂN,
TỦ QUẦN ÁO, TỦ LẠNH, 2 ML, NN, SALON, TV, MGIẶT, KHU AN NINH, BV 24/24, 12,9TR ~ 600$/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ HXH NGUYỄN VĂN
TRỖI Q PHÚ NHUẬN, DT: 9X20M_2,5LẦU_
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN TẦNG TRỆT,
3,2X9M, 4,5TR, 51 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P15, PHÚ NHUẬN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ
SỐ 160 PHAN XICH LONG P2 Q PHÚ NHUẬN DT 8X16 1 HẦM 1TRỆT SUỐT 1LỬNGSUỐT 2LẦU 1 ÁP MÁI GIÁ CHO THUÊ
85000000 VND 1/THÁNG TIẾP KHÁCH CÓ NHU CẦU KHÔNG QUA TRUNG GIAN XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ BOTANIC
Q PHÚ NHUẬN- 93M2 ,2 PN, 2WC, CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ BOTANIC Q PHÚ NHUẬN- 93M2 ,2 PN, 2WC, VIEW ĐẸP,
THIẾT KẾ SANG TRỌNG, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, TẦNG CAO
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VĂN
PHÒNG, DIỆN TÍCH 6X20, ĐỊA CHỈ 40/8 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN ĐẬU, P5, QPHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ !!!CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HXH
HUỲNH VĂN BÁNH CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HUỲNH VĂN BÁNH, HXH QUAY ĐẦU , DT 5 X15, 1 TRỆT, 1 LỬNG, 2 LẦU
4PN, 3WC, SÂN ĐỂ XE NHÀ ĐẸP MỚI XÂY TIỆN MỞ VP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC ĐƯỜNG NGUYỄN
KIỆM, QPHÚ NHUẬN, 6X30M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NGCĂN C/CƯ A2, LẦU 3, PHAN XÍCH
LONG, P7, QPN, 2 PNGỦ, PKHÁCH, PĂN, VỆ SINH, CÓ HÀNH LANG RIÊNG BIỆT, NHÀ MỚI, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ SALON, TỦ
ÁO, GIƯỜNG, BÀN GHẾ VP CAO CẤP, VÀO Ở NGAY, TIỆN MỞ VP CTY, 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG, GIÁ 2,5TR / 2
NGƯỜI Ở, 1,5TR / 1 NGƯỜI Ở, NHÀ RỘNG, SẠCH ĐẸP, GIỜ TỰ DO, CHO NẤU ĂN, TẠI KÝ CON, P7, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG,
68/1 ĐÀO DUY ANH, P9, QPN, 4X9M, 1 TRỆT, LẦU, 1 PHÒNG CÓ MÁY LẠNH, GIÁ 8,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ 21 + 23 HỒ V HUÊ, P9,
QPN, MỚI XÂY, 6X30M, DTXD 1200M2, 1 HẦM, 6 LẦU, 2 MẶT TIỀN, CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG, TRƯỜNG HỌC, NGÂN
HÀNG, PHÒNG KHÁM, KHÁCH SẠN, LƯU THÔNG THUẬN TIỆN, KHU VỰC TIỆN ĐỔ XE, GIÁ TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THANKS MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ
BOTANIC 2PN ĐỦ NỘI THẤT GIÁ 800USD CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ BOTANIC VỚI DT 93M2, GỒM 2PN, ĐỦ NỘI
THẤT CAO CẤP, LẦU CAO,NHÀ ĐẸP, VIEW THOÁNG MÁT, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN GẦN TRUNG TÂM, GIÁ 800USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, 7X8M, 3
LẦU, SỐ 82 HỒ V HUÊ, P9, QPN, GẦN NGÃ 3 HỒ V HUÊ - HOÀNG V THỤ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NC CHO THUÊ NHÀ NC CHO THUÊ
HẺM ĐƯỜNG PHÙNG VĂN CUNG, QPHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH: 4X12M, NHÀ 1 TRỆT, 3 LẦU, SÂN THƯỢNG, NHÀ MỚI, KHU
AN NINH, THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG HOĂC 5O73 GIA ĐÌNH GIÁ 20 TRIỆU/ THÁNG (CÒN THƯƠNG LƯỢNG)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 CĂN NG TRỌNG TUYỂN,
CĂN LỚN, 2,2TR; CĂN NHỎ, 1,9TR; NHÀ CÓ SÂN TRƯỚC, THOÁNG, CHỖ ĐỂ XE
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 220 NGÀN ĐỒNG/M2 ĐÃ BAO
GỒM THUẾ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP
TRUNG TÂM PHÚ NHUẬN MT163 PHAN ĐĂNG LƯU DT 80M2, 2 P CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP TRUNG TÂM PHÚ
NHUẬN MT163 PHAN ĐĂNG LƯU DT 80M2, 2 PN, 2WC SÀN LÁT GỖ CAO CẤP CÓ MÁY LẠNH + RÈM CỬA GIÁ THUÊ
900USD/THÁNG TẦNG TRỆT TRUNG TÂM TRƯƠNG MẠI, VÀ HỒ BƠI NHÀ MỚI CHƯA Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG >30M, HƯỚNG TÂY
NAM, 12 PHÒNG, 13 TOLLET VÀ (2 PHÒNG, 2 TOLLET DỰ PHÒNG) CHỖ ĐỂ XE, THANG MÁY & BỘ, MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ
PHÒNG, MÁY LẠNH, ĐƯỜNG TRUYỀN CÁP ĐẦY ĐỦ, HỆ THỐNG ĐỘC LẬP TỪNG TẦNG, PHÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ ĐỂ Ở, LÀM VĂN PHÒNG
NHÀ MT, HƯỚNG ĐÔNG, TRỆT, GÁC, DT CHUNG 60M2, SỐ 30 ĐẶNG THAI MAI, P7, PHÚ NHUẬN, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC TOWER,
QPHÚ NHUẬN,93M2, 2PN, 2WC CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC TOWER ĐƯỜNG NGUYỄN THƯỢNG HIỀN QUẬN PHÚ
NHUẬN, GẦN SÂN BAY, SIÊU THỊ BIG C, DIỆN TÍCH: 93M2, 2PN, 2WC, PK, BẾP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 850$~19TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGCĂN 1TRỆT,3LẦU
GẦN HẺM ĐG ĐÀO DUY ANH, P9,Q PHÚ NHUẬN DT:4X25M CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH,
P9 , QPHÚ NHUẬN DT: 4X25M2 NHÀ 1 TRỆT 3 LẦU 5PN, PK,BẾP, 6WC HẺM XE HƠI GẦN SÂN BAY GẦN SIÊU THỊ GIÁ 13
TRIỆU/ 1 THÁNG ( + MIỄN TIẾP BÁO)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN MT
PHAN ĐĂNG LƯU, P7, QPHÚ NHUẬN, DT 5X23M, TRỆT, 2 LẦU, ST, 8 PHÒNG, TẦNG TRỆT TRỐNG SUỐT, TIỆN KD, VP, CTY,
NH, KS, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ 30TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 2E PHÙNG VĂN
CUNG, QPHÚ NHUẬN, MẶT TIỀN ĐƯỜNG RỘNG THOÁNG XE HƠI + VẬN TẢI VÀO ĐƯỢC, ĐỐI DIỆN CHUNG CƯ LÔ C,
PHAN XÍCH LONG, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, BÁN THUỐC TÂY, Ở, BUÔN BÁN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB HOẶC SANG LẠI QUÁN
CAFE TẠI KHU BIỆT THỰ LAM SƠN, QPN, 12X20M, NỘI THẤT MỚI ĐẸP, GẦN NHIỀU CAO ỐC VĂN PHÒNG, CÔNG TY,
ĐANG HOẠT ĐỘNG, CÓ LƯỢNG KHÁCH ỔN ĐỊNH, GIÁ SANG 600TR, GIÁ THUÊ 2000 USD ~ 40TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGUYÊN CĂN 5,5
TRIỆU/THÁNG CHO THUÊ NHÀ MT NGUYÊN CĂN 49E PHAN TÂY HỒ, P7, QPHÚ NHUẬN NHÀ (50M2 SỬ DỤNG) BAO
GỒM 1 TRỆT, 1 LẦU ĐỦ NỘI THẤT- MÁY NƯỚC NÓNG, TỦ LẠNH, MÁY GIẶT, TỦ QUẦN ÁO NHÀ MỚI SƠN, VÀO Ở NGAY
KHU AN NINH, THÍCH HỢP CHO GIA ĐÌNH SINH HOẠT, KINH DOANH, VP (XEM NHÀ SAU 18H, VUI LÒNG ĐIỆN THOẠI
HẸN TRƯỚC ĐỂ XEM NHÀ)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT 4X18, 2,5 LẦU, HOA LAN, P2, QPN,
GẦN SIÊU THỊ, Q1 & Q3 GIÁ: 19 TR/THÁNG MT 4X18, 2,5 LẦU, HOA LAN, KHU PHAN XÍCH LONG, P2, QPN, GẦN Q1 & Q3,
GẦN SIÊU THỊ, KHU DÂN TRÍ CAO, TẬP TRUNG NHIỀU VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, KS, GIAO THÔNG THUẬN LỢI, HỢP Ở,
VĂN PHÒNG, SHOWROOM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP CH BOTANIC, LẦU CAO
VIEW ĐẸP, 3PN, NTCC GIÁ 800$/THÁNG CĂN HỘ CÓ DT 110M2, LẦU CAO VIEW ĐẸP, CĂN GÓC, THIẾT KẾ 3 PHÒNG NGỦ,
MỖI PHÒNG NGỦ ĐỀU CÓ CỬA SỔ THOÁNG MÁT, NHÌN CẢNH ĐÊM RẤT ĐẸP CĂN HỘ ĐƯỢC BÀY TRÍ ĐẸP, TRANG BỊ SẴN
NỘI THẤT CAO CẤP BÊN DƯỚI CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH CAO CẤP : NHÀ TRẺ, SIÊU THỊ, HỒ BƠI, PHÒNG GYM CAO CẤP, NGÂN
HÀNG, SPA, CAFE BAR,GIÁ THUÊ : 800$/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ QPHÚ NHUẬN, 4X18M,
TRỆT, LẦU, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, Đ/C: 8J TRẦN HỮU TRANG, PHƯỜNG 11, PN, GIÁ THUÊ 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 4X12M, TIỆN KD
MUA BÁN, VPĐD, NGAY CHỦ, 10TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ QPN: MT PHAN ĐĂNG LƯU, 10X40, 1L,
68TR; MT PHAN XÍCH LONG, 8X18, HẦM, 3L, 61TR; MT HOA PHƯỢNG, 8X16, HẦM, 4L, 50TR; MT NG V TRỖI, 10X15, 3L,
65TR; MT HAI BÀ TRƯNG, 4X18, 3L, 40TR; VILLA HOA LAN, 18X20, 3L, 67TR; HOA CÚC, 4X18, 3L, 20TR; HOA HỒNG,
4X20, 2L, 21TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN
4,6X14M, 1 LẦU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG CAO, VIEW ĐẸP, DIÊN TÍCH 110M
GỒM CÓ 3PN, 2WC, 1 PHÒNG KHÁCH, BẾP, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ CHỈ VIỆC VÀO Ở
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM PHAN ĐÌNH
PHÙNG, F1, Q PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ HẺM PHAN ĐÌNH PHÙNG, F1, Q PHÚ NHUẬN DT: 5M X 15M, TRỆT, LẦU, 3
PHÒNG NGỦ, 3WC, NHÀ TRỐNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 PHÒNG 12M2, TL, ML,
GẦN CHỢ, BV, TRẠM XE, ĐƯỜNG LVS, P13, PN, GIÁ THỎA THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÔI CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 1
CHUNG CƯ TRẦN KẾ XƯƠNG, LẦU 1, 54M2___1PN__1PK__BẾP__ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI GIÁ 5TR KHU AN NINH, GẦN SIÊU
THỊ COOPMARK, GẦN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT LÊ VĂN SỸ, DT: 11 X 30, HAI LẦU, KD
MỌI NGÀNH NGHỀ, NGÂN HÀNG, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ, SHOWROOM, NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN, GIÁ 100TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN TẦNG LỐI ĐI
RIÊNG CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN TẦNG DIỆN TÍCH 40M2 (GỒM : 2 PHÒNG + 1 WC, MÁY NƯỚC NÓNG), LỐI ĐI RIÊNG
KHÔNG ĐI CHUNG VỚI CHỦ NHÀ MỚI XD, SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 5,6M X 18M, NGUYỄN
KIỆM, PHÚ NHUẬN GIÁ 15 TR/TH CHO THUÊ NHÀ DT: 5,6MX18M, 1 TRỆT, 2 LẦU, GỒM 1 PHÒNG KHÁCH, BẾP, 4 PHÒNG
NGỦ ML, 5WC, SÂN ĐỂ XE HƠI NHÀ HẺM LỚN, THOÁNG MÁT, ĐẸP KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI, CÁCH ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM
150M, KHU VỰC AN NINH, YÊN TĨNH, GẦN CÔNG VIÊN, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, SIÊU THỊ, NGÂN HÀNG, SÂN BAY, PHÙ HỢP
ĐỂ Ở GIA ĐÌNH, MỞ VP CTY GIÁ 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - KHÔNG NGƯỜI TRÔNG COI CHO
THUÊ RẤT GẤP - GIÁ: 19 TRIỆU / TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ HẺM 8M, 74/13/3
TRƯƠNG QUỐC DUNG, P10, PHÚ NHUẬN, 11X25M, 8 PHÒNG, 5 WC, BẾP GARAGE ĐỂ 2 ÔTÔ, CHO THUÊ DÀI HẠN LÀM
VP & NHÀ Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ THẾ CHẤP CĂN HỘ C/CƯ
MIẾU NỔI, ĐƯỜNG CÔ BẮC, 52M2, 2,6X20M, 1 LẦU, CÓ CÔNG CHỨNG, HĐ THẾ CHẤP 1 NĂM (12 THÁNG), 300TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC HẺM XE HƠI
THẲNG SỐ 305/34 LÊ VĂN SỸ P1 GIÁ 14TR CÒN TL CHO THUÊ NHÀ NC HẺM XE HƠI THẲNG SỐ NHÀ 305/34 ĐƯỜNG LÊ
VĂN SỸ P1 DT;5X20 CÓ GÁC LỮNG 3PN LỚN 2WC HƯỚNG ĐN MÁT MẺ GIÁ 14 TR CÒN TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM XE
HƠI ĐÀO DUY ANH, GIÁP PHỔ QUANG, QPHÚ NHUẬN, 4X19, PHÒNG KHÁCH, PHÒNG BẾP, 5 PHÒNG NGỦ, 5 MÁY LẠNH,
4 WC, SÂN, NHÀ MỚI, TIỆN Ở, VĂN PHÒNG CÔNG TY, 18TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN
NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P8, QPN DT: 4,2X25M, TRỆ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P8, QPN
DT: 4,2X25M, TRỆT, 3 LẦU, THOÁNG, PHÒNG RỘNG, NHÀ MỚI, VỊ TRÍ TỐT, KHU TRUNG TÂM QUẬN PHÚ NHUẬN, GIAO
THÔNG 2 CHIỀU, THUẬN TIỆN LÀM VP CTY, SPA, BEAUTY SALON, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁ THUÊ 19TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TPHCM: BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ 2
MẶT TIỀN PHỐ HUỲNH VĂN BÁNH BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ 2 MẶT TIỀN PHỐ HUỲNH VĂN BÁNH ĐỊA CHỈ: 224B
HUỲNH VĂN BÁNH - PHƯỜNG 11 - QUẬN PHÚ NHUẬN GÓC HUỲNH VĂN BÁNH VỚI HỒ BIỂU CHÁNH HIỆN ABBANK
ĐANG THUÊ SẮP HẾT HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN: 21,5 TỶ GIÁ THUÊ: 65 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ HẺM XE HƠI 9/4D ĐẶNG VĂN
NGỮ, DT 4X12, 1 LỬNG, 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, NHÀ ĐẸP, KHU BIỆT THỰ, ƯU TIÊN VP VÀ GIA ĐÌNH Ở, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CH HOÀNG MINH GIÁM
PHÚ NHUẬN , DT 120M2 CHO THUÊ CH HOÀNG MINH GIÁM PHÚ NHUẬN , DT 120M2 , NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ , TK 2PN RẤT
ĐẸP ,GIÁ 18TR/TH , XEM NHÀ KHÔNG TỐN PHÍ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XIN VUI LONG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ 1500000 ĐẾN
2000000ĐỒNG/THÁNG (BAO ĐIỆN, NƯỚC, TRUYỀN HÌNH CÁP), CÓ THỂ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP PN-
TECHCONS, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP HCM CĂN HỘ PN-TECHCONS TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ CÓ THỂ SỬ DỤNG
98M2 VỚI 1 PHÒNG KHÁCH, 2 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG TẮM, NHÀ BẾP, BAN CÔNG CĂN HỘ ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ
HIỆN ĐẠI VÀ TIỆN NGHI SANG TRỌNG PHÒNG TẬP THỂ DỤC, SÂN TENNIS, MINI MART 15 PHÚT ĐỂ TRUNG TÂM QUẬN 1
TP HỒ CHÍ MINH, 10 PHÚT ĐẾN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT GIÁ THUÊ: 900USD / THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1/2 MẶT BẰNG NHỎ Ở CHỢ
TRẦN HỮU TRANG, P10, QPN, SẦM UẤT, GIÁ THUÊ 3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 4X18M, 1T,3L,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HOẶC BÁN NHÀ MẶT TIỀN
PHAN ĐÌNH PHÙNG, 9X16M, TIỆN KD NHÀ HÀNG HOẶC MỞ VP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LIEN HE: 0862920706-0939222513-
0916663751
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ + CÓ MÁY QUẠT,MNN, TOLET RIÊNG,
SÂN PHƠI ĐỒ RIÊNG,BẾP RIÊNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ ĐÃ BAO GỒM: PHÍ DỊCH VỤ,
NƯỚC, ĐIỆN ( GIỜ HÀNH CHÍNH), BẢO VỆ, GIỮ XE, VỆ SINH, VAT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN
GỒM 2 LẦU, 3 PHÒNG NGỦ, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ MÁY LẠNH, GIƯỜNG TỦ, MÁY GIẶT, KHU AN NINH, GẦN ĐƯỜNG HOÀNG
V THỤ, NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, HĐ DÀI HẠN, 6,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC Q PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC Q PHÚ NHUẬN GIÁ TỐT, DT 93 M2, 2PN, 2WC, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CÓ HỒ BƠI VÀ
NHIỀU TIỆN ÍCH KHÁC, IÊN HỆ 0939470141-TRÂN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN SÁT BỜ
KÈ GIÁP Q1, SD 40M2, 2 PHÒNG NGỦ, MỚI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN 529
HUỲNH V BÁNH, P14, QPHÚ NHUẬN, 4,5X3,5M
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LIÊN HỆ: 0939475887

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN
HẺM 6M ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU, PN, 4X20, LẦU, 2 PN, 2 WC, ĐỦ TIỆN NGHI, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG & Ở, 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 56 THÍCH QUẢNG
ĐỨC, P5, QPHÚ NHUẬN, 4X10, GÁC SUỐT, SẠCH, ĐẸP, NHÀ MT HẺM TIỆN MỞ UỐN TÓC, BUÔN BÁN NHỎ, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ THÍCH QUẢNG ĐỨC
4X12M, 1 GÁC LỬNG NHÀ GẦN CHỢ, GẦN SIÊU THỊ, GẦN ĐƯỜNG LỚN, GẦN CÔNG VIÊN ĐIỆN NƯỚC CHÍNH CHO THUÊ
NHÀ DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG CHO THUÊ MẶT
BẰNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 10 PHÒNG MỚI, 20/8 CÔ
BẮC, P1, QPN, DT 16-20M2, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, 1,5TR-3TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐƯỜNG B1, P13, TBÌNH, GẦN
ETOWNKHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC, GT THUẬN TIỆN, LƯU THÔNG QUẬN TBÌNH, SÂN BAY TSN, GẦN NGÂN HÀNG, KHU
TTTM,KCN TÂN BÌNHCĂN HỘ CAO CẤP NHIỀU TIỆN ÍCH: KHU NHÀ HÀNG,COFFEE, SPA THÍCH HỢP CHO NHÂN VIÊN,
SINH VIÊN, NƠI Ở TIỆN NGHI, KHÔNG GIAN SỐNG THOẢI MÁI, AN NINH ĐẶC BIỆT,TẶNG KÈM MỘT SỐ NỘI THẤT NHƯ TỦ
ÂM TƯỜNG, QUẠT TRẦN, BẾP GAZ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT NHÀ VỆ SINHCHO THUÊ DÀI HẠN 6 NĂM HOẶC 12 NĂM, CHIA
NHIỀU ĐỢT THANH TOÁN DỰ KIẾN QUÝ IV/2012
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ SẠCH ĐẸP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ QUÝ KHÁCH MUỐN XEM SẠP VUI LÒNG
TỰ ĐI XEM THEO ĐỊA CHỈ GHI TRÊN, CÓ GHI RÕ SỐ SẠP NẾU ĐỒNG Ý THUÊ THÌ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP RUBY
GARDEN, TÂN BÌNH, 88M2,NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ,NHÀ ĐẸP CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP RUBY GARDEN, TÂN BÌNH,
88M2,NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ,NHÀ ĐẸP, GIÁ 500USD/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN MẶT TIỀN 112 HOA
LAN, P2, PN, 4X16, TRỆT, 3 LẦU, 6 PHÒNG LỚN, 2 PHÒNG NHỎ, 3 WC, 2 ST, MÁY NƯỚC NÓNG NLMT, NHÀ ĐẸP, GIÁP Q1,
ƯU TIÊN LÀM VĂN PHÒNG, CTY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ Ở HOẶC MỞ VĂN
PHÒNG, SPA, HXH HUỲNH V BÁNH, PHÚ NHUẬN, GẦN CẦU NG V TRỖI, 4X16M, 5 TẦNG, MỖI TẦNG LÀ NGUYÊN 1
PHÒNG RỘNG, ĐỦ TIỆN NGHI, CÂY XANH, NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, MỚI 95%, 23TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG PHAN ĐĂNG
LƯU, PHÚ NHUẬN, NGANG 13M, SÂU 7M, VỊ TRÍ GẦN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á, GIÁ CHO THUÊ 60TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CH CAO CẤP SATRA Q PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ CH CAO CẤP SATRA Q PHÚ NHUẬN, DT: 88M2 NHÀ 2PN, 2WC, TRANG BỊ NỘI THẤT CHÂU ÂU NHÀ
MỚI DỌN VÀO Ở NGAY, GIÁ 750$/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ CHO THUÊ CHUNG CƯ 43 HỒ
VĂN HUÊ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ LẦU 1, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:49M2TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ,AN NINH, GẦN
CHỢ,TRƯỜNG HỌCĐC:101 LÔ C CHUNG CƯ 43 HỒ VĂN HUÊ GIÁ 6TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHU NHÀ Ở QUẬN 9 - GIÁ RẺ DƯỚI 300
TRIỆU/NỀN DỰ ÁN MỚI – KHU NHÀ Ở CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI THU NHẬP TRUNG BÌNH TẠI QUẬN 9 –
TPHCM DỰ ÁN CÁCH NGÃ 4 THỦ ĐỨC CHỈ 6KM, LIỀN KỀ NHIỀU TIỆN ÍCH TRONG BÁN KÍNH 1KM NHƯ: CHỢ, TRƯỜNG
HỌC, BỆNH VIỆN, CÔNG VIÊN, CHÙA – NHÀ THỜĐẶC BIỆT, LIỀN KỀ SÂN GOLF THỦ ĐỨC, KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH
PHỐ VÀ KDL SUỐI TIÊN, SUỐI MƠ D/TÍCH ĐA DẠNG: 50M2 – 90M2, ĐƯỜNG BÊ TÔNG 6M, HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ XÂY
DỰNG NGAY PHÁP LÝ HOÀN CHỈNH CÔNG CHỨNG MUA BÁN SANG TÊN SỔ ĐỎ TỪNG NỀN, BAO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN
CÓ 1 PHÒNG CHO THUÊ THOÁNG MÁT, SẠCH SẼ CÓ NỆM, TỦ, INTERNET, WC TRONG PHÒNG, KHÔNG NẤU ĂN, 23H
ĐÓNG CỬAGIÁ 2200000/ 1 THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN 172 TRẦN HUY LIỆU, P15, QPN, 4X16, 1 TRỆT, 1 LẦU, 2 LỬNG, 20TR/TH, TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ GẤP HẺM 10M, CÁCH
LÊ V SỸ 20M, 2 MT, GẦN NHÀ THỜ 3 CHUÔNG, 6X15M, 1 LẦU, 3 PN, 3 WC, Ô TÔ VÀO TẬN NHÀ, KHU CÔNG CHỨC VP,
ĐÚNG GIÁ 10TR, , MIỄN MÔI GIỚI, HÀNG ĂN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN NHÀ QPHÚ NHUẬN,
10MX14M, HẺM RỘNG, ĐẸP, PHÙ HỢP MỞ VĂN PHÒNG CTY, BAR CAFE

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN GẦN MẶT
TIỀN KÊNH NHIÊU LỘC, QPN, DT 62M2, GẦN TRƯỜNG CHỢ, BỆNH VIỆN, TIỆN MỞ VP HOẶC Ở, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, GIÁ
THƯƠNG LƯỢNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN
343/99M NG TRỌNG TUYỂN, HẺM CỤT, AN NINH, SÂN Ô TÔ, SÂN THƯỢNG, 6 PHÒNG, 3 SẢNH, BAO LỚN, BAN CÔNG,
GIÁ 30TR/TH~1500USD, BÁN 20 TỶ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG
HUỲNH V BÁNH, P12, PN, 4,2X16M, NỞ HẬU 4,5M, TRỆT, 3 LẦU, GIÁ THUÊ 20TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 13 TRIỆU / THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ,
6,5X11M, NHÀ TẦNG TRỆT CHUNG CƯ + LỬNG, SD 128M2, KHU SẦM UẤT, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN GIỮA CÁC QUẬN
TRUNG TÂM, TIỆN KD, MỞ VP CTY, PHÒNG MẠCHCHO THUÊ NGUYÊN CĂN 15TR/TH, F001 CCA4 PHAN XÍCH LONG, P7,
PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VILLA MẶT TIỀN NG TRỌNG TUYỂN,
12X22, TRỆT, LẦU, SÂN XE HƠI, 35TR; NHÀ MỚI, ĐẸP, VILLA MT HOA LAN, 11X26, TRỆT, 2 LẦU, ST, 40TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN SỐ
284E NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P10, PHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH 8X4M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 2 LẦU, NGAY KHU
PHAN XÍCH LONG, CHO THUÊ CĂN HỘ 2 LẦU, NGAY KHU PHAN XÍCH LONG, HẺM XE HƠI, NHÀ ĐẸP, CÓ 2 MÁY LẠNH, GIÁ
9TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 489A/23A/84 HUỲNH
VĂN BÁNH, P13, QPHÚ NHUẬN, DT:4X12M, 1 TRỆT, 1 LẦU, 2 PHÒNG NGỦ, CÓ CỔNG RÀO, GIÁ 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5 TẦNG,
52TR/TH, 225A LÊ V SỸ, P14, PN; PHÒNG 4M5M, ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 2,7TR/TH, 205 LÊ V SỸ, P14, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 50/37/3 ĐỖ TẤN PHONG,
P9, PN, 3,5X8,5M, NỘI THẤT CAO CẤP, 6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 41/30
PVCUNG, P2, PN, 4X9M, TRỆT, LẦU, GS, SD 99M2, 3 PN, 3 WC, ĐN CHÍNH, 9,5TR/TH, CỌC 2 THÁNG, NHÀ TRỐNG GIAO
NGAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 76/30B
PHAN TÂY HỒ, P7, PN, 1 TRỆT, 3 LẦU, 2 PNGỦ CÓ MÁY LẠNH, MÁY NƯỚC NÓNG, NHÀ ĐẸP, ĐIỆN NƯỚC ĐỒNG HỒ
CHÍNH, GIÁ 8TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG SỐ 83 HVB, P17,
PN, 4,5X7M, LỐI ĐI RIÊNG, WC RIÊNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ 49A30 PHAN ĐĂNG
LƯU, P7, PN, NGANG 4M DÀI 20M, 1 TRỆT, 2,5 TẦNG, Đ/D CÔNG VIÊN, HẺM RỘNG 11M, CÓ CHỖ ĐẬU XE HƠI, THÍCH
HỢP LÀM VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN ĐẶNG V NGỮ,
PN, GIÁP HUỲNH V BÁNH, 3,6X9M, TRỆT, ĐÚC GIẢ, BẾP, PK, 2PN, HẺM RỘNG, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, TIỆN TÓC, VP, CTY, GĐ
Ở, KD, 1,7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC MT THỤT LVS - HVBÁNH,
3X8M, 1T, 1 GÁC SUỐT, NHÀ ĐẸP, ML, MNN, TIỆN KD MỌI NGÀNH NGHỀ, 2,2TR/TH, TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ (LƯU Ý: KHÔNG QUA TRUNG GIAN)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN
PHAN ĐĂNG LƯU, PHÚ NHUẬN, DT 10X10M, TRỆT, 1 LẦU, CÓ CHỖ ĐẬU XE, 90TR/TH, TH/LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẸP, 208/7 PHAN
ĐĂNG LƯU, P3, PN, 3X10, TRỆT, 2 LẦU, ST, 4PN, 3 WC, 4 ML, 3 MNN, ĐN CHÍNH, 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐC: 127B CÔ GIANG, P2, PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG QPHÚ NHUẬN,
GẦN TRƯỜNG, XÍ NGHIỆP MAY, VÀO BÁN NGAY, CÓ BÀN GHẾ, TỦ MÁT, TỦ ĐÔNG, BẾP, 5TR/TH, CỌC 6 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 149/2A NGUYỄN
THƯỢNG HIỀN, PHÚ NHUẬN, GẦN CC BOTANIC, HẺM 5M, TIỆN ĐỂ Ở, MỞ VP, CÔNG TY, ĐỦ NỘI THẤT, 3,5X11,5M, 4 PN,
4 WC, TRỆT, 2L, 11TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP NHÀ MT LÊ QUÝ ĐÔN,
P12, Q PHÚ NHUẬN, DT 12X12M, 1T, 1L, 6 PN, NHÀ ĐƯỢC, GẦN CÂY XĂNG, CHÙA, KHU VỰC VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG,
TIỆN KINH DOANH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, MỞ VĂN PHÒNG, GIÁ 40TR, HĐ TỪ 3 NĂM TRỞ LÊN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ QUẬN PHÚ NHUẬN
CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA LAN PHƯỜNG 2 QUẬN CHO THUÊ NHÀ QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ
MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA LAN PHƯỜNG 2 QUẬN PHÚ NHUẬN TPHCM GIÁ 25000000TR/TH NHÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN
ĐƯỜNG HOA LAN PHƯỜNG 2 QUẬN PHÚ NHUẬN TPHCM DIỆN TÍCH 4 X 16M, 1 HẦM+1TRỆT +1 LỬNG+ 2 LẦU +SÂN
THƯỢNG, THUẬN TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TYGIÁ 25000000TR/TH VÀ NẾU CÒN BẤT CỨ NHU CẦU NÀO KHÁC VỀ
BẤT ĐỘNG SẢN CHÚNG TÔI SẼ GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH NHỮNG THÔNG TIN NHANH CHÓNG VÀ PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ QUÝ
KHÁCH CHỌN LỰA XIN VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 46M2, LỐI ĐI
RIÊNG, CHỔ ĐỂ XE - HẺM THÔNG 6M GIÁ THUÊ 3 TRIỆ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 46M2, LỐI ĐI RIÊNG, CHỔ ĐỂ XE - HẺM
THÔNG 6M GIÁ THUÊ 3 TRIỆU/ THÁNG ĐIA CHỈ: 108/6 ĐÀO DUY ANH, P9- PHÚ NHUẬN LIÊN HÊ: 0917881180 (ANH
THÂN) HOẶC 0949121855
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐC 28/10/1B MAI VĂN NGỌC P10 Q
PHÚ NHUẬN NGAY CHỦ MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẸP NGUYÊN CĂN
ĐƯỜNG NG ĐÌNH CHÍNH, P11, QPN, MT HẺM, 1 TRỆT, 3 LẦU, DTSD 236M2, 4 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 3 MÁY
LẠNH, 15TR/TH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ BÁN HÀNG ĂN VÀO
BUỔI SÁNG TẠI MẶT TIỀN SỐ 172 TRẦN HUY LIỆU, P15, QUẬN PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 3,8X11,5M, TRỆT, 1
LẦU, 2 PHÒNG, 2 TOILET, ĐƯỜNG PHÙNG V CUNG, PN, GẦN SIÊU THỊ, TRƯỜNG HỌC, TIỆN Ở, MỞ VP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 176 NGUYỄN ĐÌNH
CHÍNH, P11, QPN, DT 4X23, DTSD TRÊN 200M2,1 TRỆT, 1 LỬNG, 2L, SÂN ĐẬU XE HƠI, LÀM VP, DV, Ở, 22TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NGUYÊN CĂN TẦNG TRỆT, 4X12M, ĐIỆN
NƯỚC ĐỦ, CÓ CỬA HẬU, CÁCH ĐƯỜNG 10M, 6TR/TH, CỌC 1 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ CẦN CHO
THUÊ NHÀ CHUNG CƯ 14 HỒ BIỂU CHÁNH, P11, QPHÚ NHUẬN TẦNG 3, CĂN GÓC 2 MẶT TIỀN, 03 PHÒNG THOÁNG MÁT
GẦN NGUYỄN VĂN TRỖI, GẦN CHỢ, GẦN TRƯỜNG, GẦN KHU SÂN BAY RẤT THUẬN TIỆN ĐI LẠI ƯU TIÊN GIA ĐÌNH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC ĐƯỜNG
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ĐỦ NỘI THẤT GIÁ 800USD CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC ĐƯỜNG NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, DIỆN
TÍCH 93M2, 2PN,2WC, 1PK, CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP GỒM BÀN, GHẾ, GIƯỜNG, TỦ, SOFA, MÁY LẠNH, MÁY NƯỚC
NÓNG, MÁY GIẶT, TỦ LẠNH, TIVI, CÁP, INTERNET, NHÀ ĐẸP VÀO Ở LIỀN, NHIỀU TIỆN ÍCH CÓ HỒ BƠI, PHÒNG TẬP THỂ
DỤC, NHÀ HÀNG, CAFE, SIÊU THỊ MINI…, GIÁ 800USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHIỀU PHÒNG RỘNG,
THOÁNG MỚI, ĐN CHÍNH, GIỜ TỰ DO, CHỦ KHÔNG Ở, 50/18 NG ĐÌNH CHIỂU, P3, PN, 2TR - 3TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG ĐỦ TIỆN NGHI, NTCC, GIỜ TD,
NHÀ MỚI XÂY, MT CÓ BANCON, CÁCH TT 5P ĐI XE, ĐN, WIFI MIỄN PHÍ, 19M2 VÀ 25M2, 4,5TR - 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 146 TRẦN HUY LIỆU P15 PHÚ
NHUẬN,GIỜ TỰ DO,ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, KHÔNG MÔI GIOI PHÒNG ĐẸP,MẶT TIỀN ĐƯỜNG TRẦN HUY LIỆU,MÁY LẠNH
MÁT MẼ NGÀY HÈ,WC RIÊNG BIỆT RẤT TIỆN LỢI,ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI BẠN KHÔNG CẦN TRANG BỊ NHIỀU,CÓ SẴN BẾP BẠN
CÓ THỂ NẤU ĂN TIỆN LỢI VÀ PHÒNG KHÁCH CHO BẠN TIẾP KHÁCH PHÍA DƯỚI NHÀ, DIỆN TÍCH 16M2, NỀN NHÀ LÁT
GẠCH SẠCH SẼ, MÁY GIẶT ĐƯỢC TRANG BỊ TRÊN SÂN THƯỢNG, VỚI NHỮNG TIỆN ÍCH TRÊN CHỈ 4TR CẦN CHỪ SẼ MẤT
PHÒNG NHANH TAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC THÍCH QUẢNG ĐỨX,F5,
PHÚ NHUẬN, 4X5M, 1 TRỆT, 1 LẦU, 3,5 TRIỆU/THÁNG CHO THUÊ NHÀ NC THÍCH QUẢNG ĐỨC, F5, PHÚ NHUẬN, 4X5M,
1 TRỆT, 1 LẦU, 1 BẾP, 1 TOILET, CÓ SÂN CHUNG RỘNG, GIÁ 3,5 TRIỆU/THÁNG , MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ CHO THUÊ: 18500000 VND/
THÁNG XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC ĐẶNG V NGỮ, PN, GIÁP
HVBÁNH, 3,6X9M, TRỆT, ĐÚC GIẢ, BẾP, PK, 2PN, HẺM RỘNG, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, TIỆN TÓC, KD, 2,2TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC HẺM XH PHAN
ĐĂNG LƯU, PN, GẦN PHAN XÍCH LONG, 4,5X13M, TRỆT, 3 LẦU, PK, BẾP, 4PN, 4WC, NTCC, ĐẸP, TIỆN Ở, VP, 12TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC HẺM CẦM BÁ
THƯỚC - NG V ĐẬU, P7, PN, 3,5X16, SẠCH, KHU AN NINH, VÀO Ở NGAY, 3TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 176/25 TRẦN HUY
LIỆU, P15, QPN, 4X18, HẺM XE TẢI 6M THÔNG 3 ĐƯỜNG HOÀNG V THỤ, TRẦN HUY LIỆU, TRẦN KHẮC CHÂN, TRỆT, 1
LẦU, 2 PHÒNG 1 ML, PK, BẾP RIÊNG, XE HƠI ĐỂ TRONG NHÀ, KHU VPCTY, TIỆN Ở, MỞ VP, 14TR/TH, TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NGUYÊN CĂN CHO THUÊ GÒ VẤP
NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG NỘI BỘ PHƯỜNG 11, GÒ VẤPDIỆN TÍCH : 10M X 25M,1 LẦU,GIÁ 20 TR/TH ĐƯỜNG
21,PHƯỜNG 8DIỆN TÍCH :8M X 20M,1 LẦU GIÁ 25TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI XÂY HỒ V HUÊ,
P8, PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ MỚI XÂY HỒ V HUÊ, P8, PHÚ NHUẬN, NGUYÊN CĂN HAY TỪNG LẦU, 2 MẶT TIỀN, DT
6X30M, 1 HẦM, 1 LỬNG, 6 LẦU, DT 1000M2, CÓ THANG MÁY, THUẬN TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CTY, TRƯỜNG, NGÂN
HÀNG, KHÁCH SẠN, KHUÔN VIÊN XUNG QUANH RỘNG, CHO ĐẬU ÔTÔ, XE MÁY, GIÁ 5000$ ~ 110TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE MAT BANG HOAC NGUYEN
CAN, NGUYEN KIEM P9,QPNHUAN NGANG 6MX25M GAN CHO, TRUONG HOC, CONG VIEN, DIEN NUOC, MANG RIENG
CHO THUE DAI HAN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HOÀNG V
THỤ, PN, 30X70M, CHO THUÊ DÀI HẠN, 500TR/TH; 10X70M, 1 LẦU, 280TR/TH VÀ NHIỀU NHÀ ĐẤT DT LỚN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ TÒA NHÀ SATRA,
163 PHAN ĐĂNG LƯU, P1, QPN, CH 1005B, LẦU 11 E2, 88,35M2, 21TR/TH, HĐ DÀI HẠN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT TRẦN HUY LIỆU,
P15, QPN, 4,5X9M, TRỆT, 4 LẦU, 4 ML

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐN CHÍNH,THC,1PK,1 BẾP, 2 PN LỚN,
2WC, TIỆN LÀM VP, HOẶC GĐ Ở, NHÀ TRỐNG VÀO Ở NGAY, THỜI GIAN CHO THUÊ NHÀ LÂU DÀI GIÁ THUÊ 11 TR/THÁNG
MTG XEM NHÀ CẢ NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 18A TRẦN
HỮU TRANG, PN, 4,85X12,85, TRỆT, GÁC GỖ, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 100M2, NỘI THẤT GỖ ĐẸP, 2 PN CÓ MÁY LẠNH, MÁY
NƯỚC NÓNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5TR,
ĐƯỜNG PHAN TÂY HỒ,F7, Q: PN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5TR/THÁNG TẠI ĐƯỜNG: PHAN TÂY HỒ, F7 QUẬN : PHÚ
NHUẬN TP: HCM NGANG 3,5M DÀI 13M, CÓ GÁC SUỐT, 2 WC, 1PK, 2 PN, ĐIỆN NƯỚC , GẦN SIÊU THỊĐÚNG GIÁ 5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 4X16M TRỆT LẦU HẺM
7M NHỰA THÔNG LÊ TRỌNG TẤN GẦN NGÃ BA BÀ QUẸO NHÀ 1TRỆT 1LẦU HẺM 7M NHỰA THÔNG RA ĐƯỜNG 27, DT
4X16M GỒM 3PN, 1PK, 2WC, BẾP, GIẾNG TRỜI, NƯỚC MÁY, CÁP INTERNET, DT, HƯỚNG ĐÔNG, MỚI ĐẸP VÀO Ở NGAY,
NHÀ CÁCH MT LÊ TRỌNG TẤN 80M, CÁCH MT ĐƯỜNG 27 30M, KHU NHÀ TIỆN KD BUÔN BÁN, VP CTY, Ở GẦN BÀ QUẸO,
KHU CAO CẤP SẠCH SẼ TIỆN GIAO THÔNG RA CỘNG HÒA TÂN BÌNHNHÀ CÁCH NGÃ BA LÊ TRỌNG TẤN VÀ TK TÂN QUÝ
300M GIÁ 7TR/TH HĐ LÂU DÀI, ĐẶT CỌC 2 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ HẺM XE HƠI ĐÀO DUY
ANH, P9, PHÚ NHUẬN, ĐỂ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG, DT 4X15M, 1T, 1L, 1 BẾP, 1WC, 3 PHÒNG, GIÁ 7TR/TH; DT 4X15M,
TRỆT, 1 BẾP, 1WC, 2 PHÒNG VÀ SÂN VƯỜN RỘNG, GIÁ 7,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT THỰ CHO THUÊ 57 ĐƯỜNG LAM
SƠN, QUẬN PHÚ NHUẬN, GẦN ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU, DT 7*14, XÂY 1 TRỆT , 2 LẦU, 1 ỐP MÁI4 PN, WC, 1 PK…NỘI
THẤT ĐẦY ĐỦ, GIÁ CHO THUÊ 2000/ THÁNG CHO THUÊ, TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ THUÊ, MTG,MỌI NHU CẦU XIN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN NỮ Ở GHÉP NHÀ NGCĂN, CÓ CHỖ
NẤU ĂN, 700N/NGƯỜI/TH BAO GỒM ĐN, GIỜ TỰ DO

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ VILLA CÙ LAO, P2,
QPN, 8X15, TRỆT, 3 LẦU, 5 PN, 5 ML, NHÀ MỚI ĐẸP, HỢP VP CTY, NNN Ở, KIẾN TRÚC HĐ, YÊN TĨNH, 38TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ BIỆT THỰ HIỆN TÔI
ĐANG CÓ BIỆT THỰ ĐƯỜNG HOA LAN, Q PHÚ NHUẬN CHO THUÊ DIỆN TÍCH: 7X16, CÓ GARA XE HƠI NẰM VỊ TRÍ ĐẸP
ĐẮC ĐỊA, AN NINH CAO, GẦN TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN VÀ NHÀ VĂN HÓA TDTT ĐI QUẬN 1 MẤT 5 PHÚT, GẦN SÂN BAY,
BX MIỀN ĐÔNG HIỆN NAY, CHUYỂN CÔNG TÁC NÊN MUỐN CHO THUÊ LẠI GIÁ THỎA THUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG, 60 HOA
HỒNG, QPHÚ NHUẬN, DT 4,5X19M, CÓ SẴN BÀN GHẾ LÀM VIỆC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MT PHAN X LONG, 8 X18, 1 HẦM, 1
LỬNG, 3 LẦU, GIÁ 70TR/TH MT HOA LAN, 8X18, 3L, GIÁ 45TR/TH MT CÙ LAO, 8X16, 2L, 40TR/TH MT TRẦN KẾ XƯƠNG,
10X30, 1 LẦU, GIÁ 35TR/TH; MT HOÀNG DIỆU, 13X21,4L, 50TR/TH; MT PHAN ĐĂNG LƯU, 5X18, 3 LẦU GẦN NGÃ TƯ
PHÚ NHUẬN, GIÁ 30TR/TH MT LÊ VĂN SỸ, 45 X 26, 1 LẦU, GIÁ 35TR/TH MT LÊ VĂN SỸ, 8X30, 1 HẦM, 5 LẦU, THANG MÁY,
GIÁ 120TR/TH MT NƠ TRANG LONG, 8X24, GIÁ 60TR/TH MT HOÀNG MINH GIÁM, 12X20, 1 HẦM, 7 LẦU , THANG MÁY,
340TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MỚI 100% GIÁ RẺ MT TRƯƠNG
QUỐC DUNG,PN,3 LẦU,18TR CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN GIÁ RẺ,MẶT TIỀN TRƯƠNG QUỐC DUNG,F9,PHÚ
NHUẬNDIỆN TÍCH 4X12,1TRÊT,2 LẦU,1 SÂN THƯỢNG,NHÀ MỚI XÂY MỚIƯU TIÊN KHÁCH THUÊ NGAY,VÀ KHI KHÔNG
MUỐN THUÊ BÁO TRƯỚC 1 THÁNG SẼ HOÀN TRẢ LẠI TIỀN CỌC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ: ( 30 TRIỆU/THÁNG )
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ SỐ 4 NG ĐÌNH CHÍNH, P15, PHÚ
NHUẬN, DT 3,5X15M, 2 MẶT TIỀN, CẦN CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN NG TRỌNG TUYỂN 1 TRỆT, 1 LỬNG, 2 LẦU, 1
SÂN THƯỢNG, NHÀ MỚI XÂY, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, THUẬN TIỆN KINH DOANH MUA BÁN, GIÁ 16TR, MIỄN TRẢ GIÁ,
MIỄN TIẾP BÁO, TRUNG GIAN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MỚI ĐẸP CHO THUÊ, 108/20
THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 3,6X16M, NỞ HẬU 5,1M, LỬNG ĐÚC GIẢ, DTSD 77M2, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VP, CỬA HÀNG GẦN
COOPMART RẠCH MIỄU - CÂY XĂNG PHAN XLONG CHO THUÊ MẶT TIỀN 4X7 (8 TRIỆU) HOẶC CẢ LỬNG 4X5 (12TRIỆU)
ĐƯỜNG HOA CÚC - F7- QPN - GẦN COOPMART RẠCH MIỄU VÀ CÂY XĂNG PXLONG - PHÙ HỢP LÀM VĂN PHÒNG GIAO
DỊCH HOẶC CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM (KHÔNG Ở)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HẺM XE HƠI
PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, PN, DTSD 45M2, 1 TRỆT, 2 LẦU, 2PN, WC, TIỆN GĐ, SV Ở, 3,2TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ RUBY GARDEN
QTB, GIÁ 10TR/THÁNG, 2PN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CHO THUÊ CĂN HỘ RUBY GARDEN QTB, GIÁ 10TR/THÁNG, 2PN, ĐẦY ĐỦ
NỘI THẤT VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN 233
PHAN ĐÌNH PHÙNG, P15, PN, VỊ TRÍ ĐẸP, 1T, 4L, 1ST, 43TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 4X12, HỒ V HUÊ,
HẺM XE HƠI, TRỆT, 1 LẦU, 2 PN, 2 TOILET, PK, BẾP, PHÒNG ML,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 06 NGÔ THỜI NHIỆM, P7, QUẬN 3 –
0839303888
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ CHO THUÊ: 18000000 VND/
THÁNG XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 45 TRIỆU / THÁNG -

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HỒ VĂN
HUÊ, 2 MẶT TIỀN HẺM CHO THUÊ NGUYÊN CĂN CAO ỐC 8 LẦU 19 HỒ VĂN HUÊ ( TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG GẦN
3000M2), PHÚ NHUẬN CÓ TẦNG HẦM, 2 MẶT TIỀN HẺM THÍCH HỢP KINH DOANH, LÀM VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MỚI XÂY 100% TIỆN LÀM VĂN
PHÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM ĐƯỜNG PHAN
ĐÌNH PHÙNG QUẬN PHÚ NHUẬN DT: 6X9, 3 LẦU, 4 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG KHÁCH, 2 SÂN THƯỢNG, 6 TOLET ĐỦ TIỆN
NGHI, TỦ, GIƯỜNG, MÁY LẠNH, MÁY NƯỚC NÓNG, NHÀ SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT, KHU VỰC AN NINH, YÊN TĨNH THÍCH
HỢP CHO GIA ĐÌNH Ở GIÁ 18TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - NẰM TRONG KHU AN NINH, KHU DÂN
TRÍ CAO, KHU VĂN PHÒNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIA CHI 250/2Y TQĐ P5, PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC,
S93M2, 2PN, LẦU CAO, VIEW ĐẸP CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC, S93M2, 2PN, LẦU CAO, VIEW ĐẸP, NHÀ ĐƯỢC
THIẾT KẾ LẠI ĐẸP, TRANG BỊ TOÀN BỘ NTCC, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 800/TH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHÁCH SẠN THIÊN HƯƠNG PHÒNG
SANG TRỌNG, ẤM CÚNG, THOÁNG ĐẸP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, ĐẠT TIÊU CHUẨN SAO, GIÁ HỢP LÝ, TRUNG TÂM TP, PHỤC
VỤ 24/24, WIFI MIỄN PHÍ, NGẮN GIỜ 60-80-100-160-180-200-250-300, VIP 500/ĐÊM, KHÁCH Ở DÀI HẠN ĐƯỢC ƯU ĐÃI
ĐC : 239 HUỲNH VĂN BÁNH, P12 QPN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT LAM SƠN ( 20 X
20 ), GẦN PHAN ĐĂNG LƯU, CHO THUÊ NHÀ MT LAM SƠN ( 20 X 20 ), GẦN PHAN ĐĂNG LƯU,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT TẦNG 1,2,3, TIỆN
MỞ VP, SỐ 208 HỒ V HUÊ, P9, QPN, DT 4,5X13M, GIÁ CHO THUÊ 3 LẦU 15TR, MỖI LẦU CÓ 2 PHÒNG, 1 WC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ: 2 PHÒNG 6TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ + LỐI ĐI CHUNG, KHÔNG KINH DOANH
ĂN UỐNG, SPA
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ LẦU 1, CHUNG CƯ 43
HỒ V HUÊ, P9, PN, NHÀ ĐẸP, THOÁNG MÁT, 2 ML, 2 PN, PK, BẾP, PTẮM, 7TR/TH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 2 NỮ Ở GHÉP, 266 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P1, QPHÚ NHUẬN, GẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG KHU PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG KHU ĐẶNG VĂN NGỮ (DT:3X18M NỞ HẬU)TRỆT CỌC TIỀN MỘT THÁNG ĐÃ LÓT
THẢM, SƠN TƯỜNG CHỈ DỌN ĐẾN VÀ HOẠT ĐỘNG , VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUE NHA MAT TIEN 235 PHAN
DINH PHUNG, P 15, Q PHU NHUAN, 100 M2 CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 235 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 1, QUẬN PHÚ
NHUẬN, DT 100 M2, 25 TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SỐ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG RỘNG, NỘI THẤT
TRANG TRÍ ĐẸP, GẦN NGÃ 4 PHÚ NHUẬN, TIỆN MỞ VP, SHOWROOM, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XUẤT CẢNH CẦN CHO THUÊ KHÁCH
SẠN ĐANG KINH DOANH TỐT, NGUỒN KHÁCH ỔN ĐỊNH, PHÒNG ĐẸP, THOÁNG MÁT, RỘNG, ẤM CÚNG, LỊCH SỰ, TIẾP
NGƯỜI THIỆN CHÍ ĐC: 239 HUỲNH VĂN BÁNH, P12, PHÚ NHUẬN, KS THIÊN HƯƠNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ KHU BIỆT THỰ HỒ VĂN
HUÊ TIỆN MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY CHO THUÊ NHÀ KHU BIỆT THỰ HỒ VĂN HUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN NGANG 7M DÀI
17M MẶT TIỀN ĐƯỜNG 16M CÓ 3 LẦU TIỆN MỞ CÔNG TY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHO THUÊ GIÁ 1450USD /THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐANG CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO
CẤP PN TECHCONS, 3PN, TẦNG CAO, VIEW ĐẸP DT 140 M2 ĐANG CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP PN TECHCONS, 3PN,
TẦNG CAO, VIEW ĐẸP DT 140 M2, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP - 1000/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ MỚI XÂY, ĐẸP, BAN
CÔNG THOÁNG QUẬN PHÚ NHUẬN PHÒNG CHO THUÊ, ĐẸP, MỚI XÂY, BAN CÔNG THOÁNG MÁT, NƯỚC NÓNG NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN, NHÀ VỆ SINH RỘNG TRONG PHÒNG, BẾP, WIFI, CÁP, NET DIỆN TÍCH RỘNG 40M2
THÍCH HỢP NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG, SINH VIÊN NỮ Ở NHÓM BẠN TỪ 4 ĐẾN 6 NGƯỜI HAY KHÁCH VIP GIÁ 25T, 4T, 4,5T,
5T ĐỊA CHỈ: 34 PHÙNG VĂN CUNG, P7, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYỄN
TRỌNG TUYỂNDIỆN TÍCH : 4X14M GIÁ 16 TRIỆU CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYỄN TRỌNG TUYỂN QUẬN PHÚ NHUẬN
DIỆN TÍCH : 4X14M CẤU TRÚC : 1 TRỆT,2 LẦU, SÂN THƯỢNG NHÀ CÓ SÂN NHỎ Ở TRƯỚC LÀM CHỖ ĐẬU XE, VÀO NỞ
HẬU 7,4M NHÀ THIẾT KẾ ĐẸP, KHÔNG GIAN SÁNG, THOÁNG, CÁC PHÒNG ĐỀU CÓ GIẾNG TRỜI THÔNG THOÁNG, MÁY
LẠNH THÍCH HỢP GIA ĐÌNH Ở VÀ LÀM VIỆC GIÁ 16 TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG TRỌ LÊ LỢI PHƯỜNG 3 GÒ VẤP
GIÁP VỚI TB,PN,BT( GẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUI) KHU PHÒNG TRỌ MỚI XÂY TRÊN ĐƯỜNG LÊ LỢI F3 GV, SẠCH ĐẸP,
THOÁNG MÁT, AN NINH, KHÔNG NGẬP NƯỚC, KHÔNG KẸT XE, CÓ NHIỀU HƯỚNG ĐI TỪ 20M2 ĐẾN 30M2 CÓ GÁC ,
TOLETT RIÊNG, CÁP TV, INTERNET

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - TIỆN ÍCH: TRƯỚC TỚI NAY CHO THUÊ
LÀM VĂN PHÒNG NÊN CÓ NHIỀU THUẬN LỢI LÀM VĂN PHÒNGĐÃ CÓ QUẦY TIẾP TÂN, CỬA KÍNH CHỐNG LỰC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN PHAN XÍCH
LONG,P2PNDT: 8M X 18M,1H,1 LG,2LGIÁ:3500 CHO THUÊ MẶT TIỀN PHAN XÍCH LONG,P2PNDIỆN TÍCH 8M X 18M,1H,1
LỬNG,2LẦU,5PN,NỘI THẤT CAO CẤPTHÍCH HỢP ĐỂ ỞGIÁ CHO THUÊ:3500 /THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 1, 2PN,BẾP,ĐỦ
TN NGUYỄN THỊ HUỲNH, PHÚ NHUẬN TÔI CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ 2PN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, 1BẾP, PHÒNG KHÁCH NHƯ
KHÁCH SAN, NGUYỄN THỊ HUỲNH, QUẬN PHÚ NHUẬN TRUNG TÂM GIỮA Q1 VÀ SÂN BAY, TIỆN ĐI LẠIGIÁ TRÊN ĐÃ CÓ
PHÍ GIỮ XE, INTERNET, CÁP, NƯỚCTRỪ ĐIỆN VÀ GIẶT ỦI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ : 1700 USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ: 15TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ 2 MẶT
TIỀN P15 PN NHÀ MỚI XÂY TIỆN MỞ VP CTY KD DTY 31M*19M 2 LẦU 2MT MẶT NGUYỄN TRỌNG TUYỄN VỚI NGUYỄN
ĐÌNH CHÍNH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN TÍCH: 48X164M, TRỆT, LỬNG, 3
LẦU, 5 PHÒNG, WC RIÊNG, NHÀ MỚI ĐẸP, THÍCH HỢP ĐỂ Ở, LÀM VĂN PHÒNG…NHÀ TRỐNG, GIAO NGAY, GIÁ:
25TR/THÁNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM NAIL, TÓC,
ƯU TIÊN NAIL, ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, P9, QPN, KHU ĐÔNG ĐÚC, 4TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA ĐIỂM THUẬN LỢI CHO VIỆC KINH
DOANH, VĂN PHÒNG CÔNG TY HỢP ĐỒNG KÝ DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÌM NỮ Ở GHÉP QUẬN PHÚ NHUẬN
CẦN TÌM NỮ Ở GHÉP PHÒNG 102/8 ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, Q PHÚ NHUẬN PHÒNG SẠCH SẼ, TOILET TRONG
PHÒNG, CÓ CHỔ ĐỂ XE, KHU DÂN CƯ AN NINH, LẦU ĐÚC 600K/NG, ĐIỆN 2500K/KHW, NƯỚC 50K/NG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: 16 HOA PHƯỢNG, PHƯỜNG 2,
QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 750C
NGUYỄN KIỆM, P4, QPHÚ NHUẬN, 3X12M, TRỆT, 1 LẦU, 5,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 4X18M, TRỆT, 2 LẦU, 4WC, CÓ SÂN TRƯỚC, SÂN THƯỢNG, HOẶC BÁN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HOẶC HỢP TÁC KD NGUYÊN
CĂN MT TRẦN HUY LIỆU, P8, PN, CÓ 9 PHÒNG CHO THUÊ ĐÔNG KHÁCH, NỘI THẤT ĐỦ & MỚI, TIỆN KD KS, YTẾ, HỌC
ĐƯỜNG, ĂN UỐNG, CÓ THỂ BÁN (, SH), GIÁ HỢP LÝ, DỄ DÀNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT HỒ BIỂU CHÁNH,
P11, PN, 3,2X24M, TRỆT, 2 LẦU, ST, CHO THUÊ NGCĂN 22TR/TH, TẦNG TRỆT 9TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HƯỚNG NHÀ: DONG NAM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ BÁN: 4000000 USD (CÓ THƯƠNG
LƯỢNG) GIÁ THUÊ: 10 USD/M2
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ MT NGUYỄN TRỌNG
TUYỂN, QPN, 4X25, 3L, SXH NHÀ CHO THUÊ MT NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, QPN, 4X25, 3L, SXH, MỚI,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB NHÀ HOẶC NGUYÊN
CĂN MT NG KIỆM, NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, QPN, DTXD 50M2, DTSD 100M2, 1 LẦU, 5 PHÒNG, TIỆN Ở HOẶC LÀM VP, KD,
GIÁ RẺ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN TÌM NỮ Ở GHÉP, GIỜ TỰ DO,
WCR, MÁY LẠNH, MNN, TỦ LẠNH, LÒ VI SÓNG, BAO NƯỚC, ĐIỆN 3K/KW, CHỖ NẤU ĂN, 1 TRIỆU/THÁNG, PHÒNG 35M2

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC MẶT TIỀN ĐƯỜNG
LÊ VĂN SỸ, QPHÚ NHUẬN, GIÁP Q3, 3 LẦU, 1 LỬNG, 1 TRỆT, KHU KINH DOANH, CTY, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG TRỆT 4X16M &
LỬNG 4X6M ĐỂ LÀM CTY, VPĐD, TẠI 76 HOA LAN, P2, QPN, KHU SẦM UẤT, NHIỀU CTY, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM XE
HƠI LÊ TỰ TÀI, P4, PN, TRỆT, 3 LẦU, ĐẸP, 8TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 10 HOA CAU, P7, Q
PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ SỐ 10 HOA CAU, P7, Q PHÚ NHUẬN DT: 3,5 M X 10M - 1 TRỆT RIÊNG BIỆT CÓ GẮN MÁY
LẠNH (GẦN COOPMART RẠCH MIỄU) GIAO THÔNG THUẬN TIỆN AN NINH CAO THÍCH HỢP CHO VIỆC MỞ VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN TRỆT, 2 LẦU, HẺM
RỘNG, GẦN ĐƯỜNG LÊ V SỸ, PHÚ NHUẬN, NHÀ ĐẸP, TIỆN KD, 9,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 16/38 ĐẶNG V NGỮ, P10, PN, 4X8,
1 TRỆT, 1 LẦU, 4TR; PHÒNG 114A1 HOÀNG HOA THÁM, P12, 4X11M, WC, MÁY LẠNH, BẾP TỦ, NTCC, 4TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HUỲNH VĂN
BÁNH, PHÚ NHUẬN 4X27M, 1TRỆT, 4 LẦU GIÁ 35TR/TH NHÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN HUỲNH VĂN BÁNH,GẦN NGUYỄN
VĂN TRỖI DT: 4X27M, 1 TRỆT, 4 LẦU, NHÀ MỚI ĐẸP, CÓ SÂN ĐỂ XE, THÍCH HỢP LÀM CÔNG TY, VĂN PHÒNG GIÁ CHO
THUÊ 35TR/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN HỘ RỘNG THOÁNG GỒM 2
PHÒNG NGỦ NỘI THẤT ĐẸP, TIỆN NGHI TRANG THIẾT BỊ MỚI: TV, MÁY LẠNH, GAS, MÁY GIẶT, MÁY NƯỚC NÓNG, TỦ
LẠNH, GIƯỜNG, TỦ MỚI MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC TRẦN KẾ XƯƠNG,
P7, PN, 3,8X16M, GÁC SUỐT, BALCON ĐÚC, HẺM 3M, AN NINH, YÊN TĨNH, ĐN CHÍNH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 75 CÙ
LAO, P2, QPHÚ NHUẬN, DT 4X17M, TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, MỖI LẦU 2 PHÒNG, PHÒNG LỚN DÀI 7,5M, PHÒNG
NHỎ 4M, GIẾNG TRỜI, 2 MÁY LẠNH, 2 TỦ ÂM TƯỜNG, MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NG TRỌNG TUYỂN, PN, 5X5,
TRỆT, LẦU, PN, 2 WC, ML, MNN, NỘI THẤT ĐẸP, SÂN CỔNG, CÂY CẢNH, NHÀ MỚI ĐẸP, HẺM TAXI, 5,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO SINH VIÊN-NVVP, NỮ Ở GHÉP
PHÒNG RỘNG, ĐỦ TN, MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG, WIFI, 5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHUNG CƯ AN NINH, CAO RÁO
THOÁNG MÁT, NGAY TRUNG TÂM SẦM UẤT, NHANH CHÂN LÊN KẺO HẾT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 6/11/8B2 PHAN XÍCH
LONG, P3, PN, 3,5X8M, TRỆT, 2 LẦU, 2 TOILET, ĐN CHÍNH, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, NGÂN HÀNG, NHÀ ĐẸP, 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ SHOWROOM 2 MẶT TIỀN
NGUYỄN VĂN TRỖI - NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, PHÚ NHUẬN, 26X27, HĐ DÀI HẠN, 462TR/TH ~ 22000$/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CTY BẤT ĐỘNG SẢN NHẤT TÂM ĐIỆN
THOẠI: 0983333111

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ P9 QPHÚ NHUẬN,
4X13M, 1 TRỆT, 1 LẦU, 2 MẶT THOÁNG, MT NGUYỄN KIÊM CÁCH NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN VÀ PHAN ĐĂNG LƯU 200M, ĐẦU
HẺM 8M, CÓ ĐH, NL, 15TR, CÓ TL

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC SỐ 70 NGUYỄN
ĐÌNH CHIỂU, P3, QPHÚ NHUẬN, DT 3X10M, 1 TRỆT, 1 LẦU THÔNG SUỐT, NHÀ MỚI, NGAY NGÃ 3 CỔNG CHỢ, TIỆN KD
BUÔN BÁN, MỞ VP, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, GIÁ 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 86/13 THÍCH QĐỨC,
P5, PN, HƯỚNG ĐN, 4X19M, 2,5 LẦU, PK, BẾP, 4 PN, 4 WC, ST, HẺM XE HƠI 10M, TIỆN VP, CTY, 14TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 86/19/25A THÍCH
QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 4,2X15M, TRỆT, 1 GÁC, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG TẦNG TRỆT &
LẦU 1, HUỲNH V BÁNH, P11, PN, HẺM CỤT, 4X12, PK, BẾP, 2 PN, ĐỦ TN, ĐN RIÊNG, TIỆN VP, Ở, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỐI DIỆN CŨNG CÓ 1 TÒA NHÀ ĐANG
XÂY CHO THUÊ VĂN PHÒNG (12MX20M), CÓ THỂ KẾT HỢP CHO CÁC CÔNG TY CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ DÀI HẠN MẶT BẰNG LÀM
VĂN PHÒNG, TẦNG TRỆT 30M2, NHÀ MỚI CAO CẤP, KDC RẠCH MIỄU, PHÚ NHUẬN, ĐƯỜNG RỘNG 10M, 4,5TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM TIN RẤT
MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN, NGAY
NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, HẺM 5M, NGANG 4,5M, NỞ HẬU 7M, DÀI 17M, 1 LẦU, NHÀ CÓ SÂN RIÊNG, NHÀ MỚI ĐẸP, SÁNG
KHÔNG CẦN DÙNG ĐIỆN VÀO BAN NGÀY, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, GIÁ 10TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HUỲNH
VĂN BÁNH, P10, QPN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐỂ LÀM VĂN PHÒNG
GIAO DỊCH, CÓ 2 PHÒNG ĐỂ Ở ĐỦ TIỆN NGHI, 211/130A HOÀNG HOA THÁM, P5, QPHÚ NHUẬN, GIÁ 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ LẦU II, NHÀ ĐÚC, CẦU
THANG RIÊNG, 50M2, CÓ BẾP RIÊNG, NHÀ MỚI 2 MẶT HẺM, THOÁNG MÁT, ĐIỆN NƯỚC, TH CÁP, CÓ GIƯỜNG, GẦN MẶT
TIỀN PHAN XÍCH LONG, KHU MỚI, QPHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ BIỆT THỰ 84A/30
THTRANG, P10, QPN, ĐC CŨ 74A/3A TQDUNG, 10X16, 1 TRỆT, 3 LẦU, 6PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 258/3
PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, PN, TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 4 PHÒNG NGỦ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP BOTANIC,
QPN, 105M2, LẦU 4, CÓ CHỖ ĐẬU XE RIÊNG, NỘI THẤT RẤT CAO CẤP, GIÁ 25TR ~ 1200 USD

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LIỆN HỆ 119 NGUYỄN THÁI SƠN P4 GÓ
VẤP
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG ĐẸP CHO THUÊ
HOẶC HỢP TÁC CHUYÊN NGÀNH CƯỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM CỤT CÁCH
ĐƯỜNG 5 CĂN & XE TẢI VÀO ĐƯỢC CHO THUÊ NHÀ : 1TRỆT +1LẦU CÓ CƯẢ HẬU BÊN HÔNG NHÀ, HẺM CỤT CÁCH
ĐƯỜNG CHÍNH 5 CĂN & HẺM LỚN XE TẢI VÀO ĐƯỢC, XEM NHÀ 462/11 HUỲNH VĂN BÁNH P14 Q PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TIỆN NNN, VIỆT KIỀU HOẶC NỮ CÓ THU
NHẬP ỔN ĐỊNHCHỈ CHO NỮ THUÊ KHÔNG TRẢ GIÁ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KS MINI THẢO NGỌC, 205 PHAN ĐÌNH
PHÙNG, P17, PN, PHÒNG CHO THUÊ NGẮN HẠN, DÀI HẠN, PHÒNG PHONG CÁCH CHÂU ÂU, THOÁNG MÁT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN LẦU 1 CHO
THUÊ NGUYÊN CĂN LẦU 1 DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 56M2 (14 X 4), BAN CÔNG, TOLET, PHÒNG TẮM, BẾP, GIỜ TỰ DO LẦU
ĐÚC, TRẦN THẠCH CAO, NHÀ THOÁNG MÁT, BAO THC, INTERNET, ĐIỆN, NƯỚC GIÁ THUÊ 3800000Đ/ THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, Q PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, ĐƯỜNG NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, Q PHÚ NHUẬN, DT 4X20, 1 TRỆT, 2 LẦU, 1 ST,
GIÁ 20TR/ THÁNG( THƯƠNG LƯỢNG) TẠO LẠC VỊ TRÍ RẤT ĐẸP NẰM NGAY TRUNG TÂM Q PHÚ NHUẬN , KHU DÂN TRÍ
CAO, NHÀ MỚI, TRUNG TÂM GIAO THÔNG GẮN LIỀN VỚI NHỮNG CON ĐƯỜNG NHƯ NGUYỄN T TUYỂN, NGUYỄN V
TRỖI GẦN TRƯỜNG HỌC, CHỢ, SIÊU THỊ, CÔNG VIÊN, GA SG, CÁCH SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 10 PHÚT, QUÝ KHÁCH
HÀNG CÓ NHU CẦU VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC 312
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN QUẬN PHÚ NHUẬN GIÁ RẺ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC 312 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN QUẬN
PHÚ NHUẬN GIÁ RẺ CĂN HỘ LẦU CAO DT : 113M2 GỒM PHÒNG KHÁCH, BẾP, 3PN , NỘI THẤT , CHUNG CƯ CÓ ĐẦY ĐỦ
CÁC TIỆN ÍCH HỒ BƠI, SIÊU THỊ, NGÂN HÀNG, GYM AN NINH BẢO VỆ 24/24 GIAO THÔNG THUẬN TIỆN VỚI NHIỀU NƠI
TRONG THÀNH PHỐ GIÁ CHO THUÊ CHỈ 950$/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG PHAN XÍCH
LONG QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG - Q PHÚ
NHUẬN DTSD 440M2, MT 4X16, XÂY DỰNG 1 TRỆT 6 LẦU, ĐẨY ĐỦ TIỆN NGHI NỘI THẤT CAO CẤP, CÓ THANG MÁY, VỊ TRÍ
ĐẸP, TIỆN KINH DOANH, MỞ VP CTY, NGÂN HÀNG, GIÁ THUÊ THỎA THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH
CHÍNH P8 QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH P8 QPHÚ NHUẬN , DT 6 X 15, TRỆT, 2LẦU ,SÂN
THƯỢNG , 9PHÒNG , ĐỦ TIỆN NGHI , THÍCH HỢP , VĂN PHÒNG, NHÀ Ở GIÁ 20TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐC: SỐ 06- NGÔ THỜI NHIỆM-
PHƯỜNG 7- QUẬN 3 HOTLINE: 0984896910

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN CẦM BÁ
THƯỚC - PHAN ĐĂNG LƯU, PN, 4X30, TRỆT, 1 LẦU, PK, BẾP, 3PN, WC, ĐNC, TIỆN Ở, VP, 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN PHÒNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA
ĐÀO QUẬN PHÚ NHUẬN CHO THUÊ, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 400M VĂN PHÒNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA ĐÀO QUẬN PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ, DIỆN TÍCH 8MX18M, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 400M2, 1 HẦM, 1 TRỆT 2 LẦU, LẦU 1 CÓ 3 PHÒNG LÀM
VIỆC, LẦU 2 CÓ 3 PHÒNG LÀM VIỆC, 8 MÁY LANH, 3WC, 1 BẾP, NHÀ TRỐNG, GIÁ 53300000 VND,MS: 14877

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHÔNG NGƯỜI TRÔNG COI, SANG LẠI
NHÀ HÀNG MẶT TIỀN PHAN XÍCH LONG, P2, PHÚ NHUẬN KHÔNG NGƯỜI TRÔNG COI, SANG LẠI NHÀ HÀNG MẶT TIỀN
PHAN XÍCH LONG, P2, PHÚ NHUẬN, VỊ TRÍ SẦM UẤT, ĐẸP , THOÁNG, DIỆN TÍCH : 8X20M, 1 TRỆT, 1 HẦM, 1 LỬNG, 3 L,
TRANG THIẾT BỊ, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, ĐANG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG, CÓ 3 PHÒNG VIP, GIÁ THUÊ NHÀ 2800$,
KHÔNG ĐẶT CỌC, KÝ HD MỚI, KHU KINH DOANH CỰC KỲ SẦM UẤT, ĐÔNG ĐÚC DÂN CƯ VÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY, CHI
TIẾT VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM VIP, SỐ 38/6L NG
V TRỖI, PN, 8X23, 1T, 3 LẦU, NHÀ MỚI, THUÊ 40TR/TH HOẶC BÁN 20,4TỶ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN PHÍ DỊCH VỤ, HÃY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HOẶC 0613940952 BH DN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ MT HUỲNH VĂN
BÁNH , P11QPHÚ NHUẬN DT: 29M X 39M ( TẦN HẦM 1000M2 , TẦNG LẦU 1500 M2 , 02 PHÒNG VIP ), THIẾT KẾ THEO
NHÀ HÀNG THƯỢNG UYỂN VÀ CAFE SÂN VƯỜN , TRANG TRÍ PHONG CÁCH NHÀ CỔ , KHU KINH DOANH SẦM UẤT , DÂN
CƯ ỔN ĐỊNH , TIỆN KINH DOANH NHÀ HÀNG CAFE ( QUÁN CÓ THỂ KINH DOANH NGAY ) , CHO THUÊ LÂU DÀI TỪ 10-20
NĂM , GIÁ : THƯƠNG LƯỢNG; VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 KHÁCH SẠN NGAY TRUNG
TÂM QPN, P5, GẦN ĐƯỜNG PĐL, NHÀ 2 MT ĐƯỜNG NVĐẬU, 3,7X20, TDTSD 450M2, KS 14P, 14 WC, THANG MÁY, PCCC,
13 MÁY LẠNH MỚI 100%, 3 NGUỒN NƯỚC, NNNLMT, ĐỦ TN, CHỖ ĐỂ XE HƠI, KHU KD SẦM UẤT NHÀ HÀNG, CHỢ, CÓ
SẴN GPKD KS, NHÀ HÀNG, 50TR/TH, TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NGUYÊN CĂN, GÁC SUỐT, ĐIỆN NƯỚC
CHÍNH, 4,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: SỐ 6 NGÔ THỜI NHIỆM QUẬN
3 – HOTLINE: 0986149913
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP
BOTANIC TOWER LẦU CAO VIEW ĐẸP CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP BOTANIC TOWER LẦU CAO VIEW ĐẸP , PHƯỜNG
5, QUẬN PHÚ NHUẬN KHU CĂN HỘ CAO CẤP CÓ HỒ BƠI, GẦN CÔNG VIÊN, NGAY GẦN SÂN BAY DIỆN TÍCH: 110M2
GỒM: PHÒNG KHÁCH, 3PHÒNG NGỦ, 3 TOILET, BẾP NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ CAO CẤP ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI, XÁCH VALI VÔ Ở
NGAY GIÁ THUÊ: 750$/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MTNC ĐÀO DUY ANH, P9, PHÚ NHUẬN
CHO THUÊ MTNC ĐÀO DUY ANH, P9, PN, DT 4 X 23M, 1 TRỆT, 1 LẦU, 3PN TIỆN KD, VP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CHUNG CƯ HVBÁNH, DT
32M2, CÓ 1 PN, PK, BẾP, 1 WC, GÁC LỬNG, NGAY TRÊN ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH, PHÚ NHUẬN, 3,5TR/TH, ĐIỆN,
NƯỚC GIÁ NHÀ NƯỚC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VP CHO THUÊ 239A HOÀNG V THỤ, P8,
PN, GỒM: HẦM, TRỆT, 6 LẦU, THANG MÁY, PHÁT ĐIỆN RIÊNG, ĐỐI DIỆN SIÊU THỊ BIGC, DT LÀM VIỆC 360M2, 54M2/LẦU,
NHÀ MỚI 100%, KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 176/25 ĐẶNG V
NGỮ, PN, HẺM 6M, NHÀ MỚI XÂY, ĐẸP, 2 LẦU, ML, MNN, 13TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 5X4, WCR, 2L, 1,8TR/TH, GTD,
CÓ ST PHƠI ĐỒ, ƯU TIÊN NG MIỀN NAM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ RỘNG 52M2
TRONG MỘT NGÔI NHÀ 5 TẦNG, 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TẦNG TRỆT, 3X10M, CÓ LỐI
ĐI, BẾP, ĐIỆN, NƯỚC RIÊNG, 3,2TR/TH, 12/5A HOÀNG DIỆU, P10, PN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI XÂY 5,5TR/TH, 1
TRỆT, LẦU, HẺM XE HƠI, DIỆN TÍCH 4X7M, ĐỊA CHỈ 127/33 CÔ GIANG, P1, PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ QUÝ VỊ QUAN TÂM THÌ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HOẶC SANG LẠI QUÁN
GIÁ RẺ CHO THUÊ NHÀ HOẶC SANG LẠI QUÁN TẠI HỒ VĂN HUÊ, PHÚ NHUẬN DT 7X17M, 1 TRỆT -3 LẦU, CÓ THANG
MÁY, NHÀ MỚI, TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI BAO GỒM 5 MÁY LẠNH, HỆ THỐNG ÂM THANH -KARAOKE, HỆ THỐNG BẾP
HIỆN ĐAI, TỦ LẠNH, TỦ ĐÔNG, BÀN GHẾ, QUẦY BAR, BÁT ĐĨA MINH LONG IXEM LÀ THÍCH GIÁ THUÊ 32TR/ THÁNG (BAO
GỒM ĐỒ ĐẠC) ĐẶT CỌC 3 THÁNG, THANH TOÁN 2 THÁNG/LẦN SANG LẠI TOÀN BỘ GIÁ 220TR(KHI ĐÓ GIÁ THUÊ NHÀ
25TR/ THÁNG)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 3 MẶT TIỀN
TRUNG TÂM Q PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NGUYÊN CĂN TÒA NHÀ (CÓ THỂ THUÊ DIỆN TÍCH LINH HOẠT TỪ 60M2 –
1000M2) CAO ỐC VĂN PHÒNG 3 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HỒ VĂN HUÊ, PHÚ NHẬN (ĐOẠN GẦN HOÀNG VĂN THỤ, CÁCH
50M) TÒA NHÀ 3 MẶT TIỀN ĐƯỢC XÂY DỰNG MỘT HẦM, TRỆT, LỬNG, 10 LẦU GỒM 2 THANG MÁY, 2 THANG BỘ VÀ
THOÁT HIỂM GIÁ CHO THUÊ CHỈ 9/M2 GIÁ KHÔNG CÓ VỊ TRÍ NÀO RẼ HƠN QUÝ ĐƠN VỊ CÓ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÓ
THỂ THUÊ NGUYÊN TÒA NHÀ ĐỂ KINH DOANH CHO THUÊ LẠI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MT HOẶC
MẶT BẰNG 169 HVB, PN, TIỆN KD, 3,5X8M, TRỆT, LỬNG, LẦU,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 443/1/3 PHAN XÍCH
LONG, P2, PN, 38M2, 3 LẦU, 8TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ MẶT
TIỀN, TIỆN MỞ VP, KD, MUA BÁN, 342 HUỲNH V BÁNH, P10, QPN, 24TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ SẠP 23-24 CHỢ NGUYỄN
ĐÌNH CHIỂU QPHÚ NHUẬN, TRÊN ĐƯỜNG LÊ TỰ TÀI, CHO THUÊ LẠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 489A/23/122 HVBÁNH, P13,
QPN, 30M2, GIỜ TỰ DO, WC RIÊNG, TV, TL, ML, MNN, GIƯỜNG TỦ, BÀN GHẾ, CÁP, WIFI, 2 NGƯỜI Ở, 3TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 20 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HXH, 1 TRỆT,
2 LẦU, CÓ ST BẾP, 2 TOILET, 3PN, 6TR/THÁNG, NHẬN CỌC NHÀ TRƯỚC 2 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ 44 ĐẶNG VĂN
NGỮ_ PHÚ NHUẬN, S60M2, 2PN, CHO THUÊ ĐẦY ĐỦ NỘI CHO THUÊ CĂN HỘ 44 ĐẶNG VĂN NGỮ_ PHÚ NHUẬN,
S60M2, 2PN, CHO THUÊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ 12 TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 384/2 HUỲNH V BÁNH,
P14, PN, 4X25M, 3 LẦU, 5PN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, TIỆN Ở, LÀM VP, GIÁ THỎA THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG ĐẸP GIÁ THUÊ TỪ 4,5
>3,8TR/THÁNG, GẦN BẢY HIỀN, CÓ ĐỦ TIỆN NGHI PHÒNG ĐẸP GIÁ THUÊ TỪ 4,5 >3,8TR/THÁNG, TT TÂN BÌNH , CÓ
G,T,MNL,THC ĐH,CÓ WIFI HOẶC PHÒNG ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI NHƯ KS GIỜ TD, S=,35M2,CÓ BAN CÔNG VIEW CÔNG VIÊN
CHO THUÊ DHẠN, ĐẾN NGẮN HẠN GIỜ TỰ DO CÓ CHỖ ĐỂ XENHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG CAFE GLEE
ĐANG CÓ NHU CẦU CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH, KHÔNG GIAN RỘNG RÃI THOÁNG MÁT, VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC
GẦN TRƯỜNG HỌC, CÁC CÔNG TY KHÁCH HÀNG CHỦ YẾU LÀ HỌC SINH SINH VIÊN VÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIÁ
2000000Đ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CAO ỐC CHO THUÊ CAO ỐC
MỚI ĐƯỜNG LỚN, QUẬN PHÚ NHUẬN VỊ TRÍ ĐẸP 2 MẶT TIỀN 1 HẦM 1 TRỆT 8 LẦU, 2 THANG MÁY MỖI SÀN RỘNG
280M
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 32M2, ĐẸP, NTCC, ĐỦ TN, ÔTÔ
VÀO TẬN NƠI, 3,8TR/TH; PHÒNG 27M2, 3,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN PHÍ 02 THÁNG ĐẦU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ MT SỐ 43C HỒ V HUÊ, P9, PHÚ
NHUẬN, 4X24M, TRỆT, 4 LẦU, GỒM CÓ 8 PHÒNG, 6 WC, GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 184 HỒ V HUÊ, P9,
PN, HẺM HÔNG 5M, 3,5X15M, TRỆT, 3 LẦU, ST, TIỆN KD, KHU ÁO CƯỚI, 18TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 3 PHÒNG CAO CẤP, CHIẾN
THẮNG, QPHÚ NHUẬN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, TIỆN GIA ĐÌNH, VIỆT KIỀU Ở, 3TR-4,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG
PHAN ĐĂNG LƯU 16 TR/THÁNG CHO THUÊ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU,XE HƠI ĐẬU TRƯỚC NHÀ,CÁCH
MẶT TIỀN 30 M,DIỆN TÍCH 4 X 20 NHÀ GỒM 1 TRỆT 2 LẦU,KHU CÔNG CHỨC RẤT ĐẸP,TIỆN MỞ VĂN PHÒNG CÔNG
TY,GIÁ 16 TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ GÓC LẦU TRỆT,
MẶT TIỀN 12M, MẶT BÊN 8M, HẺM 5M, C/CƯ A2 PHAN XÍCH LONG, QPHÚ NHUẬN, VỊ TRÍ ĐẸP ĐỂ LÀM VĂN PHÒNG,
NHÀ HÀNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CH BOTANIC CÓ 2PN,2WC,
93M2, NỘI THẤT ĐẸP, GIÁ 800/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN (MẶT
BẰNG + 4 LẦU), MẶT TIỀN ĐƯỜNG, QPN, NHÀ ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI, LCD, ML, MNN, 15TR HOẶC MB ĐỂ KINH DOANH 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT THÍCH QUẢNG
ĐỨC, QPN, TRỆT, 2 LẦU, DTSD 120M2, TIỆN MỞ VP, KD, 17TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP CAO
ỐC PHÚ NHUẬN, SỐ 20 HOÀNG MINH GIÁM CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP CAO ỐC PHÚ NHUẬN, SỐ 20 HOÀNG
MINH GIÁM, PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN KHU CĂN HỘ CAO CẤP CÓ HỒ BƠI, GẦN CÔNG VIÊN, NGAY GẦN SÂN BAY
DIỆN TÍCH 120M2 THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH, 3 PHÒNG NGỦ, 3TOILET, BẾP NỘI THẤT ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI GIÁ THUÊ:
18TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG VIP MỚI 2012, HXH HỒ V HUÊ,
P9, PN, ĐỦ TN: TV, TL, G/NỆM, MNN, BẾP, WC MEN, TH CÁP, NET, GTD, 20-40M2, 3-5TR/TH, GẦN NGÃ 3 HVH-ĐÀO DUY
ANH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ MAI VĂN NGỌC P10
PN DT: 16M2, 12TR PHÒNG CHO THUÊ MAI VĂN NGỌC P10 PN DT: 16M2, WC TRONG PHÒNG, GIỜ GIẤC TỰ DO KHÔNG
CHUNG CHỦ, NGAY NGUYỄN VĂN TRÕI, SÂN BAY GIÁ: 1,2 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VILLA ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH QUẬN
PHÚ NHUẬN CHO THUÊ DIỆN TÍCH: 8M X 34M 8 PHÒNG NG VILLA ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH QUẬN PHÚ NHUẬN CHO
THUÊ DIỆN TÍCH: 8M X 34M 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 8 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG KHÁCH, BẾP, 9 WC, SÂN TRƯỚC,
GARAGE, NỘI THẤT CAO CẤP, TIỆN NGHI GIÁ 61500000VND KHÔNG THUẾ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH,
DT GẦN 600M2, CHIỀU NGANG DÀI GẦN 17M, MẶT TIỀN HOÀNG VĂN THỤ, QPN, GẦN SIÊU THỊ BIGC VÀ KHÁCH SẠN
TÂN SƠN NHẤT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO NỮ THUÊ ĐƯỜNG HUỲNH
VĂN BÁNH, SẠCH SẼ YÊN TĨNH CÒN 1 PHÒNG CHO NỮ THUÊ TẠI NHÀ 3 TẦNG ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH, QUẬN PHÚ
NHUẬN PHÒNG CÓ BAN CÔNG NHÌN RA KHU DÂN CƯ AN NINH YÊN TĨNH TOILET RIÊNG BẾP CHUNG NHƯNG RẤT SẠCH
VÀ ÍT NGƯỜI NẤU ĂN NHÀ MỚI VÀ SẠCH SẼ GIỜ GIẤC TỰ DO GIÁ 2,500,000/ 1 THÁNG/1 NGƯỜI BAO ĐIỆN NƯỚC ƯU
TIÊN NỮ ĐI LÀM VĂN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MB TRỆT 71 HOA LAN, P2, PN, 72M2,
GỒM 2 PHÒNG CÓ ML, CHỖ ĐỂ XE, WC, MB & VỊ TRÍ ĐẸP, HỢP LÀM VP, 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÁM ƠN ĐÃ XEM TIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT PHAN XÍCH LONG,
QUẬN PHÚ NHẬN DIỆN TÍCH: 8X16 GỒM 1 TRỆT, 2 LẦU CHO THUÊ MT PHAN XÍCH LONG, QUẬN PHÚ NHẬN DIỆN TÍCH:
8X16 GỒM 1 TRỆT, 2 LẦU GIÁ THUÊ:3500USD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HẺM 185, SỐ 181/41 PHAN
ĐĂNG LƯU, P1, QPN, NHÀ ĐÚC, LẦU 1, 4X14M, ĐH ĐN CHÍNH, 11TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN
QPHÚ NHUẬN, DTSD 70M2, 1 GÁC, CÓ CHỖ ĐỂ XE, PK, BẾP, WC, BẾP, 2PN, BAN CÔNG, ĐIỆN NƯỚC TỐT, KHU AN NINH,
YÊN TĨNH, THẲNG ĐƯỜNG ĐI SÂN BAY, 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN DÀI HẠN NHÀ
88 TRẦN HUY LIỆU, P15, PHÚ NHUẬN, 4,5X14M, 1 TRỆT, 3 LẦU, 11 PHÒNG MÁY LẠNH MỚI, CÓ SÂN ĐỂ TRÊN 25 XE MÁY,
28TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT NC TRỆT, 3X7M, CÓ
GÁC, 140 PHÙNG V CUNG, P4, PN, SS TQĐ, LÀM VP NHỎ, TIỆM TÓC, TIỆM MAY, GẦN ST COOP NK, 4,6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 3X17M,
1 LẦU, MẶT TIỀN ĐƯỜNG CÔ GIANG, QPN, TIỆN VP, KINH DOANH, CỌC 1 THÁNG, TIỀN NHÀ 2 THÁNG 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC GIÁ
750 /THÁNG CHO THUÊ CĂN HỘ BOTANIC , CĂN HỘ HAI PHÒNG NGỦ, HAI TOILET ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT KHU VỰC AN NINH
24/24, HỒ BƠI , SIÊU THỊ, NHÀ HÀNG, PHÒNG TẬP THỂ DỤC, SPA GIÁ CHO THUÊ 750 /THÁNG CHI TẾT VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN NHÀ MẶT TIỀN
CHO THUÊ TRÊN ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, Q PHÚ NHUẬN ( GẦN ĐẦU PHAN ĐĂNG LƯU ) TIỆN KDOANH DTDD
KHU SẦM UẤT, ĐÔNG XE QUA LẠITHẢO,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 24/6 PHÙNG V CUNG,
P7, PN, MỚI, TRỆT, LẦU, 3,5X8, 2 WC, KHU AN NINH, GẦN TRUNG TÂM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 600M2 CHỈ VỚI
45TR/THÁNG TẠI QPHÚ NHUẬN CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH DIỆN TÍCH GẦN 600M2, CHIỀU NGANG DÀI GẦN
17M, MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ QUẬN PHÚ NHUẬN, QẦN SIÊU THỊ BIGC VÀ KHÁCH SẠN TÂN SƠN NHẤT, CÓ
CỔNG HẬU RA HẺM BÊN CẠNH, THUẬN TIỆN CHO VIỆC MUA BÁN GIÁ CHO THUÊ HẤP DẪN CHỈ VỚI 45TR/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYỄN VĂN TRỖI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ PHÒNG CHO THUÊ
SẠCH SẼ, YÊN TĨNH ĐỊA CHỈ NHÀ: 100/181 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, Q PHÚ NHUẬN (SỐ MỚI):108/99/19 THÍCH QUẢNG
ĐỨC, P5, Q PHÚ NHUẬN (VÀO HẺM 100 CHẠY THẲNG CUỐI HẺM QUẸO TRÁI THẤY HẺM 108/99 QUẸO VÀO ĐI THẲNG
VÀO SẼ THẤY 108/99/19) - NHÀ 3 TẦNG GẦN CHỢ, SIÊU THỊ COOPMARK NGUYỄN KIỆM, BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC,
CHÙA, NHÀ THỜ - PHÒNG MỚI, SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT, YÊN TĨNH CÓ BẾP VÀ TOILET RIÊNG BIỆT TRONG PHÒNG - KHU
Ở AN NINH TỐT CÓ LỐI ĐI RIÊNG BIỆT, CÓ TRUYỀN HÌNH CÁP (F
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT SỐ 65A HV BÁNH, P17,
QPN, 3,1X12M, NH 3,15M, 2L, ĐẸP, TN, KHU KD THỜI TRANG, GẦN ĐG PĐPHÙNG, 25TR/TH, MTG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ ĐẤT 2MT 25X35 CHO THUÊ
ĐẤT 2MT ĐƯỜNG GẦN LÊ VĂN SỸ, DIỆN TÍCH 25X35, VỊ TRÍ ĐẸP, KHU KINH DOANH SẦM UẤT, PHÙ HỢP LÀM CAFE SÂN
VƯỜN, NHÀ HÀNG, BÃI ĐẬU XEGIÁ TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ LẠI HOẶC HTKD CAFE -
SINH TỐ, CÓ 2 PHÒNG ML, MT PHAN XÍCH LONG, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN THÍCH
QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 4X8M, GÁC SUỐT, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, HẺM RỘNG XE HƠI, 6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ, HẺM XE HƠI, 38/30
NG V TRỖI, P15, QPN, 4X30M, 1 TRỆT, 2 LẦU, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, NHÀ Ở

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ MT 86
HOÀNG V THỤ, P9, QPHÚ NHUẬN, 5 LẦU, 10 PHÒNG ĐỦ TIỆN NGHI, 10 WC, VỊ TRÍ GẦN NGÃ BA TRẦN HUY LIỆU -
HOÀNG V THỤ, TIỆN KD, VP KẾT HỢP NHÀ Ở, 24TR/TH ~ 1200 USD

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5/1
PHÙNG V CUNG, QPHÚ NHUẬN, 4X12M, 5 PHÒNG, 5 TOILET, SÂN THƯỢNG, HƯỚNG TÂY, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG,
14TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CH CAO CẤP SATRA Q PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ CH CAO CẤP SATRA Q PHÚ NHUẬN, DT: 88M2 NHÀ 2PN, 2WC, TRANG BỊ NỘI THẤT CHÂU ÂU NHÀ
MỚI DỌN VÀO Ở NGAY, GIÁ 750$/TH,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 684 NGUYỄN
KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN, GIÁ 5TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XUẤT CẢNH CẦN CHO THUÊ LÂU DÀI
CĂN HỘ CHUNG CƯ MIẾU NỔI, LẦU 14 HIỆN TÔI ĐANG XUẤT CẢNH, CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ MIẾU NỔI 68M
VUÔNG, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, BẾP, 2 WC, NGAY CĂN GÓC 2 MẶT, NHÀ ĐỆP, NỌI THẤT CAO CẤP AI CÓ NHU
CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP NHÀ 3 LẦU MẶT TIỀN
HỒ VĂN HUÊ NHÀ MẶT TIỀN HỒ VĂN HUÊ, 5X30M, 1 TRỆT 3 LẦU, KHU VỰC KINH DOANH ÁO CƯỚI , NHÀ MỚI ĐẸP, GIÁ
1500$/ THÁNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC 211/31G HOÀNG V THỤ, P8, QPN,
DTSD 40M2, TRỆT, 1 LẦU, ĐH ĐIỆN NƯỚC, HẺM RỘNG, AN NINH, NHÀ MỚI, SẠCH, 4,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN
ĐƯỜNG, DT 10X12M, ĐANG LÀM CỬA HÀNG, THIẾT KẾ RẤT ĐẸP, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, KINH DOANH, GIÁ THUÊ 15TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG TRÊN LẦU, MT
PHAN ĐÌNH PHÙNG, PN, LỐI ĐI RIÊNG, CÓ CHỖ ĐỂ XE, SÂN PHƠI ĐỒ, ML, MNN, PHÒNG 4X8 = 3,5TR/TH, 4X4 =
1,8TR/TH, ƯU TIÊN VỢ CHỒNG HOẶC NVVP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ 270/93/28A,
PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, Q PN, 2,7X2,5M, ĐIỆN NƯỚC GIẾNG, GẦN NGÃ TƯ PN, PHÙ HỢP VỚI GĐ ÍT NGƯỜI, MIỄN TIẾP
SINH VIÊN, 2,2TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM XH
THẲNG 6M LÊ V SỸ, PN, 5X18, TRỆT, LỬNG, 1LẦU, HẺM HÔNG, NGAY NGÃ 4 HVBÁNH, CHỢ TRẦN HTRANG, GIÁP Q3,
TIỆN VP, Ở, 12TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 2 VÀ LẦU 3
NHÀ Q PHÚ NHUẬN ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI CAO CẤP CHO THUÊ CĂN HỘ LẦU 2 VÀ LẦU 3 NHÀ 102/5 HỒ BIỂU CHÁNH P 11
Q PHÚ NHUẬN DTSD : 38 MÉT VUÔNG ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI CAO CẤP, CÓ MÁY LẠNH, BỒN TẮM ĐỨNG NƯỚC NÓNG, CÓ
BẾP, CÓ WIFI, HẺM RỘNG XE HƠI VÀO TẬN NƠI GIÁ TỪ 3,5 - 4 TRIỆU/ THÁNG ( LẦU 3 CÓ BAO ĐIỆN SINH HỌAT) THUẬN
LỢI CHO CẢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHUNG CƯ CHO THUÊ NHÀ RỘNG
60M2, CÓ 2 PHÒNG, Ở LẦU 13 CHUNG CƯ MIẾU NỔI NÊN RẤT THOÁNG MÁT,YÊN TĨNH NHÀ CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI
MÌNH CẦN TÌM 1-2 BẠN NỮ VUI VẺ, SẠCH SẼ, THÂN THIỆN Ở CHUNG ĐỂ SHARE TIỀN NHÀ HIỆN TẠI MÌNH ĐANG Ở MỘT
MÌNH VÀ ĐÃ ĐI LÀM, ƯU TIÊN NVVP, SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP BẠN NÀO CẦN TÌM NƠI Ở ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI THÌ HÃY

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CAO THẮNG, PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ NHÀ HẺM CAO THẮNG, PHƯƠNG 17 PHÚ NHUẬN NGAY CHỢ, GẦN CẦU CÔNG LÝ THUẬN TIỆN CHO
VIỆC ĐI LẠI TRONG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ PHÙ HỢP CHO VỢ CHỒNG TRẺ HOẶC NHÂN VIÊN ĐI LÀM KHOẢNG 4
NGƯỜI Ở
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ ĐƯỜNG TRẦN KẾ
XƯƠNG CHO THUÊ NHÀ 187/3K TRẦN KẾ XƯƠNG, F7, Q PN, DT 3*5M, GÁC, ĐN CHÍNH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN HOÀNG VĂN
THỤ Q PHÚ NHUẬN TPHCM CHO THUÊ MẶT BẰNG NHÀ MẶT TIỀN 146 HOÀNG VĂN THỤ P9 Q PHÚ NHUẬN TPHCM
(GẦN NGÃ 4 PHÚ NHUẬN) GIÁ 85T/ 1 THÁNG , CỌC NHÀ 1 THÁNG KHU KINH DOANH BUÔN BÁN , THỦ TỤC ĐƠN GIẢN
NGAY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG TẠI PHÚ NHUẬN, BÌNH THẠNH,
THOÁNG MÁT, SẠCH SẼ, GIỜ TỰ DO, ĐỦ TIỆN NGHI, ĐIỆN NƯỚC, INTERNET,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT HOÀNG VĂN THỤ,
Q PHÚ NHUẬN ( 25 TRIỆU/THÁNG) CHO THUÊ NHÀ MT HOÀNG VĂN THỤ, Q PN TRỆT , 2 LẦU , 4PN, 3WC, ST, VÀ 2 SÂN
TRƯỚC KHU SẦM ƯỚT, TIỆN KD / CTY / NGÂN HÀNG ĐNC GIÁ: 25 TRIỆU / THÁNG TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG CHO 3-4 NỮ
NV/SV THUÊ, LẦU 1, PHÙNG V CUNG, P4, PN, 3TR/TH/PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VPCTY,
GỒM TRỆT + 1 LẦU, DT 100M2, SỐ 100 HOA LAN, P2, QPN, KHU RẠCH MIỄU, KHU VP SẦM UẤT
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ QPHÚ NHUẬN, GẦN
CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH, TIỆN NGHI CAO CẤP NHƯ KHÁCH SẠN, GIỜ TỰ DO, 3,5TR - 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐÚC NGCĂN, 1 LẦU,
DTSD 68M2, HẺM 343/29 (SỐ CŨ 479/2E) PHAN XÍCH LONG, THUÊ 7,5TR/TH HOẶC BÁN 2,8TỶ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 20M2, ĐẸP, ĐỦ TIỆN
NGHI, 2TR, Ở 1 NGƯỜI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 6M XE HƠI
HUỲNH V BÁNH, QPN, 3X15M, TRỆT, 2 LẦU, ĐỦ TIỆN NGHI, 12TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC HUỲNH V BÁNH, PN,
HẺM THÔNG XE TẢI, 4X17M, TRỆT, 1 LẦU LỬNG, 2 PN, 2 WC, KHU SẦM UẤT, DÂN CƯ ĐÔNG, 8TR/TH, TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN SỐ 52
HOA HỒNG 1, KHU MIẾU NỔI, P2, QPN, CÁCH CẦU TRẦN KHÁNH DƯ RA Q1 - 100M, 4X16M, TRỆT, 3 LẦU, 8 PHÒNG, 5
PHÒNG ML, NN NLMT, TIỆN MỞ VP, CTY, 20TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HXH 8M TRẦN KẾ
XƯƠNG, P7, QPN DT: 4,5X14 GIÁ: 13 TRIỆU CHO THUÊ NHÀ HXH 8M ĐƯỜNG TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPN DT: 4,5X14 GIÁ:
13 TRIỆU TRỆT, 2LẦU, 4PN, 4ML NHÀ MỜI ĐẸP, KHU AN NINH, TRẬT TỰ, XE HƠI VÀO TẬN CỬA, TIỆN THUÊ MỞ VP CÔNG
TY, VP ĐẠI DIỆN,KHU NHIỀU CÔNG TY VAN PHÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NC CÁCH ĐG TRƯỜNG SA 20M,
491/185 HVBÁNH, P13, PN, DIỆN TÍCH 3,6X20M, 1 LẦU ĐÚC, CQH, THUÊ 11TR/TH, BÁN 3,6TỶ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 166 NGUYỄN TRỌNG
TUYỂN, P8, QPHÚ NHUẬN, 4X24, TRỆT, 2 LẦU, 7 PHÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ, MẶT TIỀN 9X20M, 5
TẦNG, DT SÀN 750M2, CÓ CHỖ ĐỂ XE, MỚI ĐẸP, THOÁNG, KHÔNG NGẬP NƯỚC, KHU AN NINH, TIỆN GIAO THÔNG,
BUÔN BÁN, ĐẶT VP, ĐIỆN 3FA, INTERNET, TH CÁP, GẦN CÁC NGÂN HÀNG, CÁCH SÂN BAY, BẾN TÀU XE 3,5KM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MT NHÀ NGUYÊN CĂN SỐ
43 HUỲNH V BÁNH, P17, PN, THUÊ Ở & BUÔN BÁN KHÔNG CẦN SỬA, ĐẸP, 3,2X17M, CÓ CỬA SAU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 3 TẦNG, CHO THUÊ 4
PHÒNG LẦU 2 & 3, CẦU THANG LÊN THẲNG PHÒNG, 4X3, CÓ CỬA SỔ, WC RIÊNG, CÁP, INTERNET, ĐƯỜNG ĐẶNG VĂN
NGỮ, PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 271H NG TRỌNG
TUYỂN, P10, PN, DT ĐẤT 363M2, DTSD TRỆT 296M2, L1: 181M2, L2: 70M2, 90TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NG ĐÌNH CHIỂU, P3,
QPN, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, 4X12M, 1 LỬNG, 1 LẦU ĐÚC, 8TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GÍA 12 TRIỆU / THÁNG ( ƯU TIÊN
KHÁCH THIỆN CHÍ)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHONE : 39950322 - 0953721611, GẶP
CHÚ NGHIỆP

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO Ở GHÉP PHÒNG CHO Ở GHÉP
THÊM 2 NAM (HIỆN CÓ 1 NAM), ƯU TIÊN NGƯỜI ĐI LÀM VĂN PHÒNG HOẶC SINH VIÊN, Ở LỊCH SỰ, ĐÀNG HOÀNG
PHÒNG MỚI, RỘNG RÃI, SẠCH ĐẸP, TOILET RIÊNG, SÂN THƯỢNG RỘNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ TẦNG LẦU LỬNG, 7,7X4,1M,
ĐỂ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG, 2F PHÙNG V CUNG, P7, PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ T1 & T2, CĂN HỘ 64/5B PXL,
P3, PN, SD 40M2, BẾP, WC, LỐI ĐI RIÊNG VỚI CHỦ NHÀ, GIÁ TH/LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT BẰNG TẦNG TRỆT CHO THUÊ, CÓ
THỂ CHO THUÊ THÊM TẦNG LỬNG, 4X16M, CÓ SÂN ĐỂ XE RIÊNG 20M2, LỐI ĐI CHUNG, NHÀ ÍT NGƯỜI, TRỆT 6TR/TH,
LỬNG 4TR/TH, MẶT TIỀN 176 TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PN; 1 NỀN BIỆT THỰ 12X30M, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI, DỰ ÁN
HUD ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ, 1,7TR/M2

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ HẺM 3M Ở
ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG , QPHU NHUẬN ,GIÁ; 7 TRIỆU CẦN CHO THUÊ NHÀ HẺM 3M Ở ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG ,Q
PHÚ NHUẬN ,KHU NHÀ LẦU CAO TẦNG ,CÔNG CHỨC , GẦN CHỢ ,TRƯỜNG ,SIÊU THỊ , RA QUẬN 1 GẦN ,THÍCH HỢP GIA
ĐÌNH , HƯỚNG BẮC , O NGẬP NƯỚC ,DT; 3,7M X 17M ,CÓ SÂN ĐỂ XE , ĐIỆN NƯỚC CHÍNH ,GÁC SUỐT , 2 PHÒNG , 1WC ,
GIÁ; 7 TRIỆU / 1 THÁNG ,CỌC 3 THÁNG ,TRẢ TIỀN 3 THÁNG / 1 LẦN ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ 18M2, CÓ WC
RIÊNG, PHÒNG MỚI, CÓ CHỖ ĐỂ XE, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, NHÀ THỜ, CHÙA, BỆNH VIỆN, ƯU TIÊN NỮ VĂN PHÒNG, GIÁ
THUÊ 3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP
SATRA PHÚ NHUẬN CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP SATRA PHÚ NHUẬN, LẦU CAO VIEW ĐẸP, DT 90M2 ,
2PN,2WC, NỘI THẤT CAO CẤP , CHO THUÊ 800$/TH, COI NHÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG , DIỆN TÍCH 32
M2, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN CÓ LỐI ĐI RIÊNG , TOILET RIÊNG, ĐIỆN , NƯỚC RIÊNG, THUẬN LỢI ĐỂ KINH
DOANH, MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY, KHU VỰC AN NINH , HẺM XE HƠI VÀO RỘNG 8M ANH THÁI, 176/1 LÊ VĂN SỸ F10
QUẬN PHÚ NHUẬN TPHCM,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC ĐƯỜNG ĐẶNG V
NGỮ, P10, PN, 4,2X12,5, NHÀ ĐẸP, TRỆT, 2 LẦU, 3 PN, KHU AN NINH, YÊN TĨNH, ƯU TIÊN CHO HỘ GĐ ÍT NGƯỜI,
12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 5X16M; 1
PHÒNG CHO THUÊ 5X5M, TOILET TRONG PHÒNG, SÂN PHƠI ĐỒ THOÁNG MÁT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 17 CÙ
LAO, P2, PN, 4X14M, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 5 PHÒNG, MỚI, TIỆN GĐ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY, 21TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHỐ MỚI XÂY, HẺM
CỤT, AN NINH, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, BV, 3,5X6,5M, TRỆT, 1 LẦU, BALCON, 2WC, TRẦN HUY LIỆU, P12, PN, 6TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG MỚI XÂY, ĐẸP, SD 15M2, LĐR,
WCR, INTERNET, THCÁP, KDC AN NINH, Ở 1-2 NGƯỜI, 2,3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN NHÀ 3 TẦNG-MỚI XÂY
ĐẸP,TRUNGTÂM THÀNH PHỐ,KHU VỰC NHIỀU CÔNG TY VÀ NGÂN HÀNG CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN NHÀ ĐƯỜNG
VẠN KIẾP,THẲNG GÓC PHAN ĐĂNG LƯU,NHÀ ĐÚC KIÊN CỐ,TRỆT+2 LẦU+SÂN THƯỢNG, GỒM PK,BẾP,4 PNGỦ,4 WC,SÂN
PHƠI,THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẸPDT NGANG 5M X DÀI 10,5M+CÓ SÂN RIÊNG 15M2,HẼM RỘNG,CAO RÁO,KHÔNG NGẬP
NƯỚC,KHU DÂN TRÍ CAO,CÁCH TRUNG TÂM TP 5 PHÚT, GIÁP RANH QPHÚ NHUẬN VÀ Q1, NGAY TRUNG TÂM HÀNH
CHÁNH QUẬN, SIÊU THỊ,HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CẤP 1,2,3GIÁ BÁN 4,5 TỶ,THƯƠNG LƯỢNG,SH 2011MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 PHÒNG LẦU 2, MT DUY
TÂN, P15, PN, DTSD 20M2 + TOILET TRONG PHÒNG, CÓ BALCON, CỬA SỔ, 2TR/TH, 2 NGƯỜI Ở, MIỄN DV
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ TRỆT, 1 LẦU, DT
2,7X7M, KHU YÊN TĨNH, BÊN HÔNG HẺM HỘI VIỆT MỸ, GIÁ 4T5

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 55 THÍCH
QUÃNG ĐỨC, P4, PHÚ NHUẬN MẶT BẰNG CHO THUÊ DIỆN TÍCH 4,5X10M, MẶT BẰNG ĐẸP VÀO KINH DOANH NGAY, GIÁ
THUÊ 10000000Đ/THÁNG, MẶT BẰNG RIÊNG BIỆT Ở LẠI ĐƯỢC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 135/1A DUY TÂN, P15,
PN, 7X7M, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, KHU TRUNG TÂM, GIÁ 6TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG TIỆN LÀM VĂN
PHÒNG, CTY, KD, LÊ V SỸ, P10, PN, GẦN TRUNG TÂM DINH DƯỠNG TPHCM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 4X12, 90 NG
TRỌNG TUYỂN, P15, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ C/CƯ 43 HỒ V HUÊ, P9,
QPN, GIÁ 5TR, 7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 4X10, GÁC
SUỐT, 2 PNGỦ, 2 ML, KHU YÊN TĨNH, HẺM 5M, 6TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐƯỜNG 11 , P2, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HIỆN ĐANG CÓ NGƯỜI MUỐN SHARE
10M2 GIÁ 2000000Đ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG CÔNG TY NHÀ
MỚI XÂY 5 LẦU VỊ TRÍ ĐẸP ĐỐI DIỆN TÒA CAO ỐC TUỔI TRẺ 60 HOÀNG VĂN THỤ QPN MT 7M X 15M ,DT 1 LẦU 75M2 CÓ
2 WC,CÓ THANG MÁY, SÂN ĐỂ XE VÀ CÁC TIỆN NGHI HIỆN ĐAI KHÁCTIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY CÓ THỂ THUÊ CẢ
NHÀ HOẶC TỪNG LẦU RIÊNG BIỆTGIÁ 17TR/LẦU/THÁNG MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO 1 NỮ NVVP Ở GHÉP, PHÒNG 2
NGƯỜI, VÀO Ở NGAY, ĐẸP, WIFI, NN, WC RIÊNG, CÓ CHỖ NẤU ĂN, ĐỂ XE TRONG NHÀ, 800N/NG/THG + ĐN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO CNV-SV THUÊ 1 PHÒNG LẦU
1, 14M2, GIỜ TỰ DO, CHÌA KHÓA RIÊNG, 1,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 88 TRẦN HUY LIỆU,
P15, PN, DT SÀN 181,5M2, XD 45M2, GIÁP VỚI NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, NG V TRỖI, TIỆN KD, 35TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ: 6 TRIỆU/ THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ Ở DÀI HẠN, NHÀ SỐ
69/6 TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPHÚ NHUẬN, KHU YÊN TĨNH, AN NINH, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, BAO ĐIỆN NƯỚC, CÓ BẢO VỆ
TRÔNG XE, GIỜ TỰ DO, GIÁ 2,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ, DTSD 50M2, TIỆN MỞ
VP, CTY MỚI HẾT HĐ, 694/2A NG KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN, 5TR/TH,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN
THỤT LVS - HVBÁNH, KHU DÂN CƯ ĐÔNG, 3,5X8M, 1T, 1 GÁC SUỐT, BALCON ĐÚC, NHÀ ĐẸP, TIỆN GĐ Ở, KD MỌI NGÀNH
NGHỀ, 2,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 4M 25M, 5 LẦU,
KHU MỞ SHOP THỜI TRANG, 42TR ~ 2100 USD; 2 PHÒNG GIÁ 2,4TR - 2,5TR/TH, TẠI 225A LÊ V SỸ, P14, QPN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN DÀI HẠN
QPHÚ NHUẬN, NHÀ ĐẸP, MỚI, TIỆN NGHI, DTSD 45M2, 2 WC, BẾP, MÁY LẠNH, TV CÁP, NGAY SAU NHÀ MT PHAN XÍCH
LONG, 5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 10M, 476 HUỲNH
V BÁNH, P14, QPHÚ NHUẬN, 3X14, 3 LẦU, NHÀ MỚI ĐẸP, TIỆN GIA ĐÌNH Ở, , GIÁ 10 TRIỆU, MIỄN BÁO, QC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1/2 MẶT BẰNG CHỢ TRẦN
HỮU TRANG, SỐ 70, P10, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ DÀI HẠN 4X22M, 1
TRỆT, 2 LẦU, 4 TOILET, 4 PNGỦ, AN NINH, SẠCH SẼ, NGÕ 8M, ĐỦ TIỆN NGHI, ; CẦN BÁN 1 XE VESPA 125CC CỦA Ý, 2 YÊN
RỜI, MỚI CHẠY HẾT RODAI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NTP S1200136 NHÀ GÓC 2 MT TRẦN TẾ
XƯƠNG - HOA HỒNG, GIÁP Q1, ĐƯỜNG 20M, KHU KD SẦM UẤT, DTKV 7X12M, DTXD 71,5M2, DTSD 291,1M2, TRỆT, 3
LẦU, ST, HT-TB, GTHL, 42TR/TH Đ/C: 43 HOA HỒNG (KDC RẠCH MIỄU), P2, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MBMT KINH DOANH, 4X10,
6TR/TH, 4X15, 8TR/TH, 4X10, WC, 10TR, 4X10, 8TR/TH, 4X20, 20TR; MB 2MT 4X20, 12,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 102/20 HỒ BIỂU CHÁNH, P11, PN,
TRỆT, LẦU, 2 WC, NỘI THẤT ĐỦ, DTSD 55M2, ĐIỆN, NƯỚC RIÊNG, 5,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 1 NỮ Ở GHÉP CÙNG 2 NỮ, PHÒNG
RỘNG, THOÁNG MÁT, 800N/TH, BAO ĐIỆN, NƯỚC, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN TIỆN MỞ
CÔNG TY VĂN PHÒNG, DT 6X14M, 1 TRỆT, 2 LẦU, 6 PHÒNG, SÂN ĐẬU XE, PHÒNG KHÁCH, NHÀ BẾP, ĐẦU HẺM CÁCH
MẶT TIỀN LỚN 15M, ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PHÚ NHUẬN, GIÁ THƯƠNG LƯỢNG, CHO THUÊ DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MỚI NGUYÊN CĂN,
81/34 HỒ V HUÊ, P9, PN, HXH 6M, GẦN SBAY TSN, SIÊU THỊ, BV, TỔNG DTSD 234M2, 1T, LỬNG, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG, 5
PN, 4 WC, YÊN TĨNH, AN NINH, PHÙ HỢP GIA ĐÌNH ÍT NGƯỜI, VĂN PHÒNG NHỎ, 14TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN ĐẶNG THAI MAI,
P7, PN, DT 3MX11M, GIÁ 8,5TR/TH CHO THUÊ MẶT TIỀN ĐẶNG THAI MAI, P7, PN, TIỆN KINH DOANH HOẶC BUÔN BÁN,
GĐ Ở, DT 3MX11M, 1 LỬNG, 1 LẦU, GIÁ 8,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SẠP CHO THUÊ 500N/TH VÀ SANG
QUẦN ÁO TRẺ EM, ĐỒ BỘ NGƯỜI LỚN GIÁ 12TR TẠI CHỢ NG ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QPN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 4X15M, TRỆT, 1 LẦU, 3
PN, 2 TOILET, MNN, ML, 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGCĂN 1 TRỆT, LẦU
ĐÚC, ĐN, TH CÁP RIÊNG, GẦN NGÃ 4 PHÚ NHUẬN, NHÀ SẠCH MỚI, HỢP GĐ ÍT NGƯỜI, 3,5TR, 250/24 NG THƯỢNG
HIỀN, P5, QPN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ, LẦU 2, NỮ,
3X5,5M, TỦ ÂM, INTERNET, CÁP, PHÒNG VỆ SINH RIÊNG, 2,2TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HOẶC: 09 09 49 42 41 ( CHỊ LAN)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 2 NỮ Ở GHÉP CÓ CHỖ ĐỂ XE, NẤU
ĂN, LỐI ĐI RIÊNG, BAO ĐIỆN NƯỚC, 500N/TH, Ở QPHÚ NHUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NC PHAN ĐÌNH PHÙNG, PN,
GẦN NGÃ 4 PHÚ NHUẬN - HVB, DT 4X8M, 1 LẦU, 2PN, 2WC, NHÀ MỚI ĐẸP, 2,5TR; CĂN NHỎ, 3X6, GÁC, 1,8TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VĂN
PHÒNG HOẶC CTY, MẶT TIỀN 43M HỒ V HUÊ, P9, QPN, 5X17M, MẶT BẰNG ĐẸP, THOÁNG MÁT, SD NGAY, KHÔNG CẦN
SỬA CHỮA, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN 116A HỒ V HUÊ, P9, PN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NGCĂN, 33 TRẦN
HUY LIỆU, P12, PN, 3,2X17, TRỆT, 3 LẦU, 6 PHÒNG, 6 WC, MN, ML, 2 LỐI ĐI, MT ĐẸP, 28TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ 2 PHÒNG CHO THUÊ GIÁ
1,7TR/PHÒNG, XEM PHÒNG 19/45/9 CÔ BẮC, ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, QPN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG NHÀ Ở CHỢ
TRẦN HỮU TRANG CHO THUÊ, HIỆN ĐANG BÁN HÀNG ĂN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG CHO THUÊ HOẶC CẦN NAM Ở
GHÉP, KV GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, LĐR, SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT, GTD, CÁP, NET
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NHỎ TẠI Q, PHÚ
NHUẬN 2X7 GÁC 2,6 TRIỆU 0126 858 9184
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 73/15 HUỲNH V BÁNH, P17, QPN,
3X11M, TRỆT, 1 LẦU, 2 WC, 2 PN, HẺM 6M, 8TR/TH, CỌC 3 THÁNG, MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ƯU TIÊN TIẾP KHÁCH THIỆN CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN CÔ GIANG
PN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐẸP MẶT TIỀN HẺM 6M TẠI 127/39 CÔ GIANG, P 1, PN DT 3*13 1T 3L NHÀ CÓ 5
PHÒNG NGỦ 3 TOILET ST 3 MÁY LẠNH, 2 MÁY NÓNG LẠNH NỘI THẤT ĐẸP NHÀ GẦN BV HOÀN MỸ PXL NHÀ TRỐNG
GIAO NGAY CHO THUÊ DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐUỜNG
HẺM HUỲNH VĂN BÁNH ,F11, QPN,DT,4X16 , 5 LẦU CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐUỜNG HẺM HUỲNH VĂN BÁNH ,F11,
QPN,DT,4X16 , 5 LẦU, SÂN THƯỌNG,5WC,4PN LỚN, RỘNG RÃI,NỘI THẤT CƠ BẢN, KHU AN NINH VÀ YÊN TĨNH, NGƯÒI
NUỚC NGOÀI Ở VỪA HẾT HỢP ĐỒNG, GIÁ 1000USD/TH, LIEN HỆ TIẾN 01272177127

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT NG ĐÌNH CHÍNH,
P8, QPHÚ NHUẬN, NHÀ ĐẸP Ở NGAY, SÂN ĐỂ XE HƠI, TRỆT, 3 LẦU, SÂN THƯỢNG, 4PN, 3WC, PK, BẾP, PHÒNG ĂN RỘNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NCMT 20 DUY TÂN,
GẶP CÔ QUÂN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN NỮ Ở GHÉP, GIỜ TỰ DO, CÓ CHỖ
ĐỂ XE, NẤU ĂN, 500N/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 1 CĂN PHÒNG 1 TRỆT, 1 GÁC LỬNG
ĐÚC GIẢ, CÓ TOILET, BẾP, TỔNG 28M2, ĐN CHỦ BAO, GIỜ TỰ DO, LỐI ĐI RIÊNG, 3TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG MT CHỢ, DT
5X10M, ĐƯỜNG 71 NG ĐÌNH CHIỂU, P4, QPN, NGAY NGÃ BA VỚI ĐƯỜNG PHAN XÍCH LONG, TIỆN MỞ VP, PHÒNG
MẠCH, TIỆM THUỐC, 12TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 CĂN NHÀ NHỎ 280/14A
HUỲNH V BÁNH, 1,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ DUY TÂN, GẦN CHỢ
PHÚ NHUẬN, 2,5X11, TRỆT, 1 1 LỬNG, 1 LẦU ĐÚC, 2 WC, NHÀ ĐẸP, 6TR/TH, ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT
TIỀN 284C NG TRỌNG TUYỂN, P10, PN, NGANG 4,85X17,1M, SÂN ĐẬU XE HƠI, TRỆT, 3 LẦU, 7 PHÒNG, BẾP, TIỆN LÀM
VĂN PHÒNG, VÀ CƠ QUAN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN CHO THUÊ NHÀ BIỆT THỰ 83F
TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PHÚ NHUẬN, DT 10X30M, TRỆT, LỬNG, 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, 5 PHÒNG RỘNG, CÓ KHO CHỨA
HÀNG, TIỆN KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ 45TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN VỊ TRÍ ĐẸP Q PHÚ
NHUẬN (2MT) NVTRỖI, 26X27 M, 1 LẦU, 462 TRIỆU/T; TQDUNG, 13X32 M, 126 TRIỆU/T; PXLONG, 8X16 M, HẦM, TRỆT, 3
LẦU, GIÁ 83 TR/T; PĐLƯU, 65X11 M, 2 LẦU, 70 TRIỆU/T; NTTUYỂN, 77X14 M, 2 LẦU, 47 TRIỆU; NKIỆM, 12X12, 1 LẦU, 42
TRIỆU/T; LVSỸ, 75X20 M, 4 LẦU, 97 TRIỆU/T; THLIỆU, 88X25 M, 2 LẦU, 64 TRIỆU; PĐLƯU, 16 X 355 M, 2 LẦU, 300 TRIỆU;
NKIỆM, 22X48 M, 332 TR/T; NTTUYỂN, 63X25 M, 2 LẦU, 51 TRIỆU; PXLONG, 8X16, LỬNG, 2 LẦU,70 TR/T; NKIỆM, 9X30
M, 76 TRIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN SỐ
176/2 ĐẶNG V NGỮ, P14, PN, KHU AN NINH, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, SIÊU THỊ, HẺM RỘNG 7M, DT 3X15M, CÓ GÁC LỬNG,
GIÁ 7TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG
HVB, P12, PN, 3 TẦNG, THÍCH HỢP CHO VIỆC KINH DOANH, CTY, 23TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHIỀU PHÒNG, TIỆN NGHI
KS, MÁY LẠNH, MNN, QUẠT, TỦ, GIƯỜNG, CÓ BALCON THOÁNG MÁT, SẠCH, LỐI ĐI RIÊNG, GIỜ TỰ DO, CÁCH Q1 - 3
PHÚT, 2,5T - 3T, ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG VIP, MỚI XÂY 2012, HẺM XH
HỒ V HUÊ, P9, PN, ĐỦ TN, TV, TL, ML, MNN, BẾP, WCR, TH CÁP, NET, GTD, 20-40M2, 3-6TR, GẦN NGÃ 3 HVH-ĐÀO DUY
ANH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN 3 NAM Ở GHÉP, NHÀ 127/2 CÔ
GIANG, P2, QPHÚ NHUẬN, GẦN TRƯỜNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, 550N/NGƯỜI, BAO ĐIỆN NƯỚC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG ĐẸP, 8X3M, CÓ
CỬA KIẾNG, THẢM, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, P9, QPN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG VP CTY CẦN
CHO THUÊ TẦNG TRỆT LÀM VP, DIỆN TÍCH SD 42X7M, GẦN CHỢ, TIỆN NGHI, HẺM LỚN, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, MẶT BẰNG
TRỐNG GIAO NGAY ĐỊA CHỈ: 541/42 HUỲNH VĂN BÁNH P14 QPHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN
518/8/33 LÊ V SỸ, P11, QPN, 3,8X14M, 3 LẦU, SÂN THƯỢNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, 10TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ THUÊ 4,5 TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN TRỆT, 1
LẦU, DT 20M2, THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 4,5TR, ĐIỆN NƯỚC TÍNH RIÊNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN KHU
VĂN PHÒNG , SỐ 19 HOÀNG MINH GÍAM PHƯỜNG 9, PHÚ NHUẬ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN KHU VĂN PHÒNG , SỐ
19 HOÀNG MINH GÍAM PHƯỜNG 9, PHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH : 12MX21M, 1 TRỆT, 1 HẦM , 7 LẦU, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, NỘI
THẤT CAO CẤP NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG KHU SẦM UẤT, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, SIÊU THỊ, CÔNG VIÊN, BỆNH VIỆN, GIAO
THÔNG THUẬN TIỆN HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HẠN, GIÁ 255000 USD/THÁNG, CÒN THƯƠNG LƯỢNG TIẾP NGƯỜI THIỆN
CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ CĂN HỘ PN- TECHCON CHO
THUÊ CĂN HỘ PN- TECHCON ,QUẬN PHÚ NHUẬN ,LẦU CAO VIEW ĐẸP THOÁNG MÁT,THIẾT KẾ 2 PHÒNG NGỦ ,2 WC
,NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ , DIỆN TÍCH 144 M2,GIÁ 1100 USD/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ LẦU 5, C/CƯ A1 PHAN
TÂY HỒ, P2, QPN, DT 69M2, SẠCH SẼ, AN NINH, YÊN TĨNH, THOÁNG MÁT, 7TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SANG TIỆM ÁO CƯỚI BẬN VIỆC GIA
ĐÌNH KHÔNG NGƯỜI TRÔNG COI CẦN SANG TIỆM ÁO CƯỚI HERA GẤP DIỆN TÍCH 3,5X15M VỊ TRÍ NGAY ĐƯỜNG HỒ
VĂN HUÊ VỚI ĐÀO DUY ANH, GIÁ THUÊ MB 10 TRIỆU/THÁNG, HỢP ĐỒNG CÒN 1 NĂM SANG TOÀN BỘ TIỆM NHƯ : 100
BỘ MẪU ÁO CƯỚI + 40 BỘ VEST, ÁO DÀI CÙNG CÁC PHỤ KIỆN KHÁC TẤT CẢ ĐỀU LÀ CÁC MẪU THIẾT KẾ MỚI NHẤT GIÁ
SANG 90 TRIỆU CÓ THƯƠNG LƯỢNG ƯU TIÊN NGƯỜI CÓ THIỆN CHÍ KINH DOANH ÁO CƯỚI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHA CAN CHO THUE GAP!!! NHÀ CHO
THUÊ : 323B/1A ĐÀO DUY ANH, P9,QPHÚ NHUẬN DIỆN TÍCH 4MX20M 1 TRỆT 3 LẦU NHÀ MỚI XÂY, TRANG TRÍ NỘI
THẤT GỖ ĐẦY ĐỦ, ĐẸP,SANG TRỌNG CÓ ĐẦY ĐỦ MÁY LẠNH, MÁY GIẶT, TIVI,TỦ LẠNH, GIƯỜNG, TỦ, KỆ BẾP…VV DÀNH
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO THUÊ Ở LIỀN KHU VỰC CÓ BẢO VỆ 24/24H GIÁ CHO THUÊ 29 TRIỆU (TƯƠNG ĐƯƠNG
1400USD)/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG LẦU 1 MẶT
TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH, QUẬN PHÚ NHUẬN NHÀ TỔNG THỂ GỒM 3
LẦU, LẦU 2, LẦU 3 NHÀ CHỦ Ở, TẦNG TRỆT LÀ SHOP TRƯNG BÀY HOA, ĐANG CẦN CHO THUÊ LẠI LẦU 1, DIỆN TÍCH:
5*15=75M2, TẦNG TRỆT LÀM 1 CÁI LỐI ĐI RIÊNG RỘNG 1M GIÁ CHO THUÊ LÀ 16 TRIỆU, CHƯA BAO GỒM ĐIỆN NƯỚC
KHÔNG GIAN THOÁNG MÁT, PHÙ HỢP VỚI VIỆC MỞ VĂN PHÒNG HOẶC QUÁN CAFE
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ HÒNG 2 NỮ, 12M2, WC
RIÊNG, 2TR; 10M2, WC BÊN NGOÀI, 1,3TR, GẦN CHỢ, NT, GIỜ ĐÓNG CỬA 22H30
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 422/9 ĐÀO
DUY ANH, P9, QPN, NHÀ TRỆT, 2 LẦU, CÓ ML, CÓ THỂ THUÊ TỪNG PHÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 24M2, P15, QPN, ĐẸP, BALCON,
WCR, LĐR, GIỜ TD, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ NHƯ KS, BẾP NẤU ĂN, CHỖ ĐỂ XE, KHU AN, YÊN TĨNH, 4TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2PHÒNG 74/7/3 PHAN
ĐĂNG LƯU, P5, QPN, 20M2 VÀ 25M2, AN NINH, YÊN TĨNH, LỐI ĐI RIÊNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ ĐƯỜNG LÊ V SỸ, GẦN
NT BA CHUÔNG, ITO, KHU ĐẸP, LỊCH SỰ, HẺM NHỰA XE HƠI, THÔNG RA NHIỀU ĐƯỜNG, 3,5X17M, 1 LẦU ĐÚC, SÂN,
NHÀ MỚI, ĐẸP, ML, MNN, NET, CÁP, HỢP CHO VP, CTY NHỎ, GĐ, GIÁ 12TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GẤP NHÀ HẺM XE HƠI 7M
ĐẶNG VĂN NGỮ, PHÚ NHUẬN CHO THUÊ GẤP NHÀ HẺM XE HƠI 7M ĐẶNG VĂN NGỮ, PHÚ NHUẬN 3X15, 1 TRỆT, 1
LỬNG, ĐIỆN, NƯỚC RIÊNG, KHU AN NINH, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY…GIÁ 7 TRIỆU/THÁNG CỌC 2 THÁNG+1
THÁNG NHÀ 0905237863

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN 185/1G PHAN ĐÌNH
PHÙNG, PN, MỚI XÂY, NT ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI, TRỆT, 3L, 4PN, 4 TOILET, SÂN THƯỢNG TRƯỚC, SAU, 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC TKX, P7, PN, 4X6,
TRỆT, ĐÚC 1 LỬNG, 1 LẦU, 2 WC, AN NINH, YÊN TĨNH, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH, 4,5TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ
BIỆT THỰ 2 LẦU 1 TRỆT, ĐƯỜNG HẺM 8M, 33/5E(SỐ CŨ: 33/5B2) ĐẶNG VĂN NGỮ, PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN,
ĐỐI DIỆN TRƯỞNG TIỂU HỌC ĐẶNG VĂN NGỮ, GẦN CHỢ, DIỆN TÍCH 10M*10M: 1 PHÒNG KHÁCH, 3 PHÒNG NGỦ, 4WC,
1 BẾP, 1 GARA XE, SÂN THƯỢNG VÀ SÂN TRƯỚC(6MX5M)
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 2 PHÒNG ĐẸP, MỚI 100%,
28/27/40 PHAN TÂY HỒ, P7, QPN, 2,7TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG 4X5M, NHÀ MT
MỚI SỬA, 422/10 ĐÀO DUY ANH NỐI DÀI, P9, PN, GẦN ĐH MỞ BÁN CÔNG, ĐƯỜNG 2 CHIỀU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM 10M, KHU 476
HUỲNH V BÁNH, P14, QPHÚ NHUẬN, DT 3X14, 3 LẦU, MỚI ĐẸP, NHÀ TRỐNG GIAO NGAY, 12TR, , QC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ 28/25A ĐẶNG V NGỮ,
P10, PN, 11,5X4,2M, TRỆT, 2 LẦU, MNN, MÁY LẠNH, HẺM XE HƠI 4M, KHU YÊN TĨNH, 13,5TR/TH, TL
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT HỒ V HUÊ, 4X9M,
LỐI ĐI RIÊNG, TOILET RIÊNG, HỢP MỞ VPCTY, SHOP THỜI TRANG, STUDIO
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG HẺM 182/23 LÊ
V SỸ, P10, PN, 4X10, THÍCH HỢP CHO TIỆM TÓC, KINH DOANH MỌI NGÀNH NGHỀ, 3,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN
PHÚ NHUẬN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HẺM RỘNG 5M, ĐỊA CHỈ: 24/5 TRẦN CAO VÂN ,P12, Q PHÚ NHUẬN DIỆN
TÍCH 56M X 65M, 3 MẶT THOÁNG NHÀ ĐÚC 2 TẤM RƯỠI, MỚI SỮA CHỮA VÀO Ở NGAY 2 PHÒNG NGỦ , 3 TOILET, 1 SÂN
THƯỢNG RỘNGXEM NHÀ TRỰC TIẾP,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 328C NG THƯỢNG
HIỀN, P5, PN, DTSD 3X12,5M, SÂN TRƯỚC 3X4, TRỆT, 2 LẦU, ST, BẾP, PK, 4 PN, 3 WC, HĐ DÀI HẠN, 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ PHÚ NHUẬN, DT
24M2, TRỆT + LẦU, MỚI XÂY ĐẸP, BẾP, 2 WC, TH CÁP, NET, NN, GẦN CHỢ GIÁP Q1, GIÁ 3,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN NHÀ
CHO THUÊ NGUYÊN CĂN DT: 4M X 21M, MỘT TRỆT, HAI LẦU, SÂN THƯỢNG, QPHÚ NHUẬN ĐƯỜNG NHỰA 8M, 20
TRIỆU/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN NGUYÊN
CĂN NGAY NGÃ 3 CỔNG CHỢ, SỐ 70 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P3, QPHÚ NHUẬN, NHÀ MỚI, DT 3,2X10M, 1 TRỆT, 1 LẦU,
THÔNG SUỐT 2 LẦU, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, KINH DOANH, BUÔN BÁN, 10TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 PHÒNG TẠI GÓ VẤP ,PHÚ
NHUẬN CHO THUÊ 01 PHÒNG TẠI CHUNG CƯ 675 NGUYỄN KIỆM, P9, QPHÚ NHUẬN SÁT CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH NHÀ
THOÁNG MÁT, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI( THC,WFI, TỦ LẠNH,MÁY GIẶT,) SỬ DỤNG CHUNG CÙNG CHỦ, KHU AN NINH, CÓ BẢO
VỆ TRỰC 24/24, GIỜ TỰ DO 24/24 GẦN COOPMART, VISSAN,GIÁ: 2TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ NGUYÊN CĂN (CHO THUÊ DẠNG
THẾ CHẤP), KHÔNG TRẢ TIỀN NHÀ, MẶT TIỀN HUỲNH V NGHỆ, GÒ VẤP, 4X16M, 4 LẦU, 10PN, 300TR/2NĂM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ GÁC SUỐT 4X7,5M, TẠI HẺM
39, SỐ 39/4/36 HUỲNH V BÁNH, QPN, GẦN CHỢ PHÚ NHUẬN, 4 NGƯỜI 2,8TR, 3 NGƯỜI 2,5TR, XE ĐỂ TRONG NHÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VỊ TRÍ ĐẸP THÍCH HỢP MỞ VĂN
PHÒNG CÔNG TY
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN HUỲNH
V BÁNH, P13, PHÚ NHUẬN, 8X4, NỞ HẬU, TRỆT, 1 LẦU, GIAO THÔNG THUẬN LỢI, HẺM THÔNG THOÁNG TAXI VÀO ĐƯỢC
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ MT 188 HỒ V HUÊ, P9,
PN, 4,2X17M, TRỆT, 1 LẦU, CHO THUÊ NGCĂN DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MB HOẶC NGUYÊN CĂN P9
QPN 4X13M, 1 TRỆT, 1 LẦU, CĂN GÓC, 2 MẶT THOÁNG, MT NGUYỄN KIỆM, CÁCH NGÃ TƯ PN PHAN ĐĂNG LƯU 200M,
9TR, NGUYÊN CĂN 15TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHI TIẾT VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 4X12,4M +
SÂN RỘNG + WC, NHÀ ĐẸP, 7TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VP, PHÒNG 2A, 184/1A LÊ V
SỸ, 8X12,5, 22TR/TH, CÓ SẴN FURNITURES, ML, ĐIỆN NƯỚC, BV 24/24, SÂN ĐỂ XE MP, H10M; P2B, 40M2, 8TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ ĐÚC 1 TẤM, 4X14M,
PK, 3 PN, ĐN CHÍNH, HẺM RỘNG, SỐ 181/41 PHAN ĐĂNG LƯU, QPN, 9TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THÊU PHÒNG TRỌ MẶT TIỀN SỐ
1B, CÙ LAO, P2, PHÚ NHUẬN, RỘNG 25M2, MỚI XÂY THOÁNG MÁT, SẠCH ĐẸP, KHU VỰC AN NINH, 2,5TR-2,8TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ CÓ WC, BẾP SỬ DỤNG
RIÊNG, 3,2X10, 3,5TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BẠN NÀO CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NC MẶT TIỀN 309 PĐL,
QPN HOẶC MB 4X18M, 3 LẦU, GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, TIỆN KD, BUÔN BÁN, LÀM VP CTY, 20TR-50TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 20 TRIỆU/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO GIA ĐÌNH SỐNG NGHIÊM TÚC, ÍT
NGƯỜI, THUÊ NHÀ 55/4A PHAN Đ PHÙNG, P17, PN, 3X13, CÓ GÁC 3X6, 4,5TR/TH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ: 2,5TR/THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN 39 HOA LAN,
P2, PHÚ NHUẬN, DT 4X16M, 1 TRỆT, 3 LẦU, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ THUÊ 26TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ: 16 HOA PHƯỢNG, PHƯỜNG 2,
QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 170/19/1A HVTHỤ, P9, QPN
4X5M2 3TR/THANG CHO THUÊ NGUYÊN LẦU 1 ĐÚC GIẢ 4X5M2, WC, BẾP, BAN CÔNG, TH CÁP, LỐI ĐI RIÊNG, GIÁ 3TR/TH
ĐỊA CHỈ 170/19/1A HOÀNG V THỤ, P9, PHÚ NHUẬN , HẼM RỘNG XE HƠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ MẶT BẰNG CHO THUÊ MẶT
BẰNG RỘNG RÃI, TRANG TRÍ ĐẸP, TRẦN THẠCH CAO, CỬA KÍNH, BẢNG HIỆU ALU 416 NGUYỄN KIỆM, GẦN NGÃ TƯ PHÚ
NHUẬN, TIÊN MỞ VĂN PHÒNG, SHOWROOM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ PHÒNG 36/21 CÙ LAO, P2, PN, 1-2
NGƯỜI Ở, LỐI ĐI RIÊNG, CÁP, ADSL, WC, ML, AN NINH, TIỆN ĐI LẠI, 2,3TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ 1 PHÒNG TRÊN LẦU CHO 2
NỮ THUÊ, 12M2, LỐI ĐI RIÊNG, ĐN RIÊNG, 1,8TR/2 NGƯỜI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NGCĂN DÀI HẠN, 69/2
TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PN, NGAY CÔNG VIÊN, 4,5X13, TRỆT, 2 LẦU, 4 PN, 4 ML, NỘI THẤT ĐẸP, 15TR/TH
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ NHÀ CHO THUÊ HOẶC BÁN 6/11/15
PHAN XÍCH LONG, P3, PHÚ NHUẬN, 6X12M, 3,5 TẤM, 5 PHÒNG, 4 WC, HƯỚNG ĐÔNG NAM
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA CHỈ 128 LÊ VĂN SĨ, PHƯỜNG 10,
QUẬN PHÚ NHUẬN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ()
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHÔNG NHẬN SINH VIÊN, ƯU TIÊN ÍT
ĐỒ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 118A HOÀNG V THỤ, P9, PN, MẶT
HÔNG, HẺM 4M, 6X5M, TIỆN MỞ VĂN PHÒNG, 4,5TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG NHỎ KHU
MIẾU NỔI GIÁ RẺ,ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, MÁY LẠNH, TOILET CHO THUÊ VĂN PHÒNG NHỎ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA HỒNG,
P2, QUẬN PHÚ NHUẬN GIÁ RẺ, PHÒNG ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, MÁY LẠNH, TOILET, MẶT TIỀN TRỆT 10TR/THÁNG, VĂN
PHÒNG LẦU 1,2: 5TR/THÁNG, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG DIỆN TÍCH
NHỎ GIÁ RẺ KHU PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN CHO THUÊ VĂN PHÒNG DIỆN TÍCH NHỎ (16-40M2) GIÁ RẺ TỪ 4TR -
8TR/THÁNG KHU PHAN XÍCH LONG, P2, QUẬN PHÚ NHUẬN PHÒNG SẠCH ĐẸP, RẤT MÁT RẤT THÍCH HỢP CHO CÁC
CÔNG TY NHỎ, CÔNG TY DỊCH VỤ CHO THUÊ, HOA HỒNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ HẺM ĐƯỜNG LÊ V SỸ,
5X10M, TRỆT, 1 LẦU GỖ, 6TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG MẶT TIỀN
ĐƯỜNG GẦN NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN VĂN PHÒNG NẰM NGAY TẦNG LỮNG TOÀ NHÀ LỚN MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN
THỤ QUẬN PHÚ NHUẬN, KHOẢNG GẦN 30 M2, RẤT KHANG TRANG, CÓ HẦM ĐỂ XE, INTERNET, BẢO VỆ 24/24, GIÁ
THUÊ: 11 TRIỆU ĐỒNG / THÁNG BAO GỒM VAT 10%, TIỀN CỌC 03 THÁNG, HỢP ĐỒNG TỪNG NĂM TIỀN ĐIỆN 3,000
ĐỒNG / KG VĂN PHÒNG MỚI VỊ TRÍ TẦNG LỮNG, MẶT TIỀN THUẬN TIỆN GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG THÍCH HỢP CHO
CÁC NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN, LUẬT, DỊCH VỤ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT BẰNG 79 THÍCH QUẢNG ĐỨC,
QPN, NGANG 1,3M, DÀI 6M, CHO THUÊ 2,1TR/TH, CỌC 2 THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG
ĐẶNG VĂN NGỮ NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN ĐƯỜNG ĐẶNG VĂN NGỮ, 9X3M, GỒM 1 TRỆT, 1 LỬNG ĐÚC VÀ 1 GÁC
SUỐT, SÁT MẶT TIỀN KÊNH NHIÊU LỘC ĐIỆN NƯỚC CHÍNH KHU VỰC TRUNG TÂM, RẤT GẦN CHỢ, SIÊU THỊ, TRƯỜNG
HỌC, BỆNH VIỆN GIÁ THUÊ 6 TRIỆU/THÁNG
HUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN - TPHCM
TÊN NGƯỜI ĐIỆN THOẠI ĐÃ LỌC TRÙNG

: QUÁN CAFE ROMEO, 6A PHAN XÍCH LONG, P3, QPN, 0902067311-


CHỊ LAN, 0938549146-AVĂN 902067311

902199093 902199093

0902207872-ATHÒNG 902207872

902308238 902308238

: 0902313146, 0902313146 902313146

0902321399 - CÔ LIÊN 902321399

902323051 902323051

902325485 902325485

0902333227 - CHỊ MAI 902333227

902338699 902338699

0902340074, 0903760072, CHỦ NHÀ 902340074

: CÔ NHÂM, 0902345584 902345584

: TRUONG THI THU HUONG, 21 CHIEN THANG, PHUONG 9, QUAN


PHU NHUAN, 0902349991 902349991

0902355558, 0973669468 902355558


Ệ: 0902 358 615 : NGUYEN MANH HIEN, 688 NGUYỄN KIỆM PN,
0902358615 902358615
: 0902 363 577 NGUYỄN QUANG 902363577
0902370238, MTG 902370238

0902378954-CHỊ NGỌC, 902378954

: 0902392755 A SƠN : SƠN, 310B LÝ THƯỜNG KIỆT Q10, 090-


2392755 902392755

: CHỊ HUY : 0902404950 CHỊ XIAO RÉN : 0903959546 902404950

0902405440 - CDUNG, , MTG 902405440


: LÊ ĐẠI, 42/38-38 HOÀNG DIỆU, QUẬN 4, 0902412476,
0902412476 902412476

: NGUYÊN - 0902428186 902428186

66837558, 0902444558, 0977228318 - ANAM 902444558

902446012 902446012

38440307, 0902461296 - ÔNG THẤU 902461296


090 246 3331 GẶP SANG () 090 246 3331 GẶP SANG () 902463331
: 527 HUỲNH V BÁNH, P14, QPHÚ NHUẬN, 39907331, 0902478140
- CÔ THANH 902478140
: LƯU THỊ NHẬT VI, 127 ĐIỆN BIÊN PHỦ, QUẬN 1, TPHCM,
0902481210 902481210

0902481518- HẢI, 902481518


: 0902490443 GẶP THẮM : HONGPHAN3382, BINH THANH 902490443

: ANAM, : 0902492123 902492123

: CƯỜNG, TÂN BÌNH,TPHCM, 0902498928 902498928


: LINH 0902 505 279 – 0982 862 865 : PELINH, Q8, 0902651169 902505279

902508811 902508811

: 60 BÌNH THỚI, P14, Q11, 39755758, 0902511235 902511235

902513543 902513543

0902514362 - CDIỄM, 902514362

: VÂN CHÂU, 51A, THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, QPHÚ NHUẬN,


0902521839 902521839

0902535101-CHỊ LAN ANH, MTG 902535101

0902536832 – 0972939991: TRANG, 0918600660 902536832

: 0902578283 UYÊN : 0902578283 UYÊN 902578283

: MAI HÂN, 182/101 BẠCH ĐẰNG,F24, Q:BT TPHCM, (08)35115429,


0902592563 902592563

0902598682CCÚC 0902598682 902598682

0902615616-CHÚ SÁU 902615616

: 0902 631 699 XEM NHÀ MIỄN PHÍ!MR HÙNG 902631699

0902649922 - CÔ CẨM 902649922

: 60 BÌNH THỚI, P14, Q11, 39755758, 0902678735 902678735


902679436 902679436

0902695805, 0906880375 - CQUỲNH 902695805

0902709090-ANH TONY, , 902709090


0902709944 CĂN HỘ PN TECHCON NẰM TRÊN ĐƯỜNG PHAN XÍCH
LONG, GẦN TRUNG TÂM QUẬN 1 GIAO THONG THUẬ 902709944

: 0902711288 0902711288 902711288

: 0902712652 - GẶP C ANH 902712652

0902725154 - CPHƯƠNG, 0907020430 - CHIỀN 902725154

0902734769, 0906852186-THỦY 902734769

0902746977 - TRÚC 902746977


: A-BÌNH: 0902747228, - 0933734547 - 0977169318 EMAIL:
MTVILLALAND@GMAILCOM 902747228

0902759864-LINH, 0919862268-ĐẶNG 902759864

0902761166 ATÂM : NGUYỄN TRƯỜNG TAM, B3/9 ĐƯỜNG SỐ


5,PBÌNH AN ,Q2, 0902761166 902761166
: NGUYỄN THỊ THU HỒNG, ĐƯỜNG 3/2, TP HCM, 0902779239 902779239

902785538 902785538

: 0902788047 A HUY (XIN ) : NHUT HUY 0906889489 902788047

0902791986 - SƯƠNG 902791986

: 116/8 PHAN ĐĂNG LƯU, P3, PHÒNG NGỦ, 0902792075 902792075

:0902792899 XEM NHÀ MIỄN PHÍ : ALIÊM, TPHCM, 0902792899 902792899


0902828536-ANAM CHỦ 902828536
: THANHTU, THANH PHO HO CHI MINH, 0902837781 902837781
:0902838000 GẶP THẢO : ĐỒNG PHƯƠNG THẢO, TÂN THÀNH TÂN
UYÊN BÌNH DƯƠNG, 0902838000 902838000

0902853436, MTG 902853436

0902860787-CHỊ HOÀI, 0902343589-CHỊ TRÀ 902860787

: NGUYEN MINH, 186/37 TANPHU, 0902870107 902870107

: AHIỆP, QPN, 0902876299 902876299

0902884419-CLÀNH, 902884419

0902888969-THÁI, SAU 13H 902888969

: ANH HÒA : ANH HÒA, 0902 918 123 902918123

0902929016, MTG 902929016

: ASON: 0902929511 902929511


: 0902936769 A TÂM 902936769

0902939022-CHỊ THỦY 902939022

: 0902940239 902940239
0902947030-ATHÔNG 902947030

: 0902 94 95 91 -- 0918 456 074 902949591


0902950508 HẢI ĐĂNG 0902950508 HAI DANG 902950508

902950517 902950517

902955960 902955960

: A BÌNH 0902970866, A KHÁNH 0933734547 902970866


: NGUYỄN VŨ PHƯƠNG, 679A3/11 NGUYEN VAN CONG P3 GV,
0902973552 902973552

KIM ANH 0902975099- 0919102729 – 0923336714 : KIMANH,


71/15/4 NGUYỄN BẶC P3, 0923336714, 0 902975099

0902991855-CQUẾ, 902991855

0902992068 - THẢO 902992068

37160538, 0903004306 - ATUẤN 903004306


: NGUYỄN VĂN HẢI, 54/2 ĐƯỜNG 1, HIỆP BÌNH PHƯỚC, QTĐ,
0903008479, 0903008479 903008479

903010309 903010309

0903012237, MTG 903012237

: 01227605088 0903017009 903017009

0903017282 - CÔ NGUYỆT 903017282

:TRÍ- 0903017774 903017774


: GIA THỊNH PHÁT, 01 CÔ BẮC- PHÚ NHUẬN, 0903017864 MR THỎA 903017864

0903018037-OANH 903018037

0903019238 - DŨNG 903019238

: CHI LOAN 0903021209 AMINH 0903341740 903021209


: HIÊN 0903023003 : HIÊN, 153, VÕ VĂN TẦN, Q3, TPHCM,
0903023003 903023003

0903028299, 0914118019 - ÔTRÍ, CHỦ, MTG 903028299

: 437/4B PXLONG, P2, PN, 0903036238 - CLINH, CHỦ 903036238

0903051347 - THÚY 903051347

0903053838, 01256010369 903053838


: LÊ HOÀNG VŨ, 46 TRẦN KẾ XƯƠNG, QUẬN PHÚ NHUẬN,
0903066798 903066798

0903071845-ANAM 903071845

0903085890 - ATHẾ, XEM NHÀ TRƯỚC 903085890

: TRẦN THẾ HUY, 437/2/41 HOÀNG VĂN THỤ, F4, QTB, 0903099322 903099322

: 489A/23A/92 HUỲNH V BÁNH, P13, QPN, 0903100868-CHỊ THANH 903100868

: MR THÔNG, TÂN BÌNH, 0903100983 903100983

: 250/15 NG THƯỢNG HIỀN, P5, PN 0903104017 - CBÌNH 903104017

0903107100-PHÚ 903107100
: CHỊ LY, 66A,TRAN KHAC CHAN, P15, PHU NHUAN, 0903113653 903113653

: HOÀNG PHƯỚC, 3 TRẦN NHẬT DUẬT, Q1, 0903114445 903114445

: NGUYỄN THỊ LÀ, 108/1B ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 0903114638 903114638

0903120037-KHÔI 903120037
: NHÃ TỒN 0903 122 547 : DOTHITON, 181/17 BÌNH THỚI,
0903122547 903122547

0903122616 - CHỊ LAN, 0937167160 - AHÙNG 903122616

: 93/6 TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PHÚ NHUẬN, 0903125001 903125001

0903127179 CCÚC 0903127179 903127179

38454751, 0903164042 903164042

0903180858-NAM, MTG, BÁO KHÁC 903180858

903220275 903220275
: KHOA, 0903 265 865 : KHOA, 389 LÊ VĂN QUỚI, 0903265865 903265865
:0903304488 DINH : NGUYEN NHUT DINH, 818/79 XVNT ,P25 BT,
0903304488 903304488
: 0903307076 - 0908686763 A HƯNG: 0903307076 - 0908686763 A
HƯNG : 090330 903307076

: 0903308302 : PHẠM THỊ NGỌC LINH, 318 LÊ VĂN SỸ, QUẬN TÂN
BÌNH, 0936313234 903308302

0903308900 CÔ HUYỀN 903308900

: 0903311992 , ABA 227C HOÀNG VĂN THỤ , F8 ,QPHÚ NHUẬN 903311992


: A NGÀ - 0903312279 - 0917606096 - 0903312279 : LÂM NGÀ, 678
XVNT P25 QBT, 0938312279 903312279

, INTERNET ĐỦ, 8TR/TH : 62 CÔ GIANG, QPN, 0903313750,


0902888291 - 903313750

0903314331- ATUYỂN 903314331

: 50 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P2, PHÚ NHUẬN, 0903314687 - AVINH 903314687

0903315010 - ANHẪN, 0918320509 - CHỊ HƯƠNG 903315010

0903316606 - DUYÊN: DUYEN - 0903316606 903316606

0903322102-ÔĐẠI 903322102

0903328206 - ATÍNH, 38459311 - CHƯƠNG 903328206

0903328852-AXUÂN, 903328852

0903329049-CHÂU 903329049

0903332164-CNGA 903332164

0903334459 - ATUẤN 903334459

0903338081 - 903338081

: ANH VINH 0903341817 ( ) : ANH VINH, TPHCM, 0903341817 903341817


: TUYẾT ANH, 166/70 THÍCH QUẢNG ĐỨC ,QPHÚ NHUẬN, TPHCM,
0903342490 903342490

0903344501 - NGỌC ANH 903344501


: ANAM, 102 HOA LAN P2 QPN TPHCM, 090-3345239 903345239

: CKIM 0903345809, 635 NGUYEN KIEM, P9, QPHÚ NHUẬN 903345809

0903346127 - MRTIẾN, 0987366739 - MRAN 903346127

0903348938 - HƯƠNG 903348938

: 0903349245; 0903316742 ĐỊA CHỈ: 2A NGUYỄN SỸ SÁCH, P12,


QUẬN TB, EL 090-3349245 : HIEN, 122 903349245

: 0903349539 (MRCHUNG) : VĂN CHUNG, TP,HCM, 0903349539 903349539

0903356638 - CÔ LAN 903356638

0903362841 - ATHIỆN 903362841

0903370079-VẠN KIM 903370079


: 0903370562 - 0974159499 903370562

0903373239-THOA, MQC 903373239

0903374476-CHUỆ, 0903775557-ALỘC 903374476

0903375675-CHỊ VÂN 903375675


: ĐỨC NGHĨA: 0903377305 : ĐỨC NGHĨA, BĐS NADAREAL, 76 HOA
LAN, P2, PHÚ NHUẬN, 0983462457, 0 903377305
: HÀ: 01999 544 313 MINH 090 3377958: HÀ: 01999 544 313 MINH
090 3377 958 903377958

0903378674-AHẢO, 903378674
0903384431, 0938549279 903384431

0903388265-ANGỌC 903388265

903390659 903390659

0903391128, MIỄN TB 903391128

903391979 903391979

0903392080, 0903125552 903392080

: NGỌC TRÚC, 43 THÍCH QUẢNG ĐỨC F4 QUẬN PHÚ NHUẬN,


0903456040 903456040

: PHƯƠNG, 298A HUỲNH VĂN BÁNH, 0903524221 903524221

: 0903526283 903526283

: 482/25 PHAN XÍCH LONG, P1, PN, 0903568478 - HƯƠNG 903568478

: NGUYỄN CÔNG DŨNG, K01/02 MAI XUÂN THƯỞNG, 0903577544 903577544

0903602064-HUỆ 903602064

0903602373 - CHÚ MINH 903602373

: MR KHOA, 282 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P8, Q3, 08-8436818,


0903602889 903602889

0903608865 0903608865 903608865

0903618118 ADANH : CHÂU THÀNH DANH, LÝ THƯỜNG KIỆT,


0903618118 903618118

: 0903618533 A PHÚ / 0948581019 A TÂM 903618533


0903620016 - CNGA 903620016

: 0903620245 903620245

0903621515-CMAI 903621515

0903624727 - ANGUYÊN, 903624727

0903627714-CÔ DUNG 903627714

903632558 903632558

0903635060-AKHƯƠNG 903635060

903639118 903639118

22126607, 0903639922 - ÔTÁM 903639922

0903644873 - CĐÀO, 0905942944 - AVINH 903644873

0903646141 - AHƯNG, 0913912184 - ABÍCH 903646141

: DATANO111, 2 HUỲNH TỊNH CỦA, 66838896 0903648690 903648690

0903661958 - CCHÂU 903661958

: NGUYỄN THÚC HOÀNG, 201 NGUYỄN THỊ NHỎ,PHƯỜNG 2, QUẬN


TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH, 0903666197 903666197

903666945 903666945

0903670658-THỦY 903670658

0903678950 - ATRUNG, 0906778442 - CHUÊ, 903678950


: G25 CƯXÁ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P4, QPN (: 0903 682 181 - ANH
NAM) 903682181

0903683910 - AHOANH 903683910

0903689030 - CHỊ TUYẾT 903689030

0903692074-ATIẾN 903692074

0903695616-ÔNG TRUNG, 0914809697-ÔNG QUÝ 903695616

: NGUYỄN NHẬT, 110 ĐƯỜNG TRỤC P13 BÌNH THẠNH, 0903697786 903697786

: 63/2 LÊ V SỸ, P13, QPN, 0903698007-AHẢI 903698007

0903699011-ATÂM 903699011

0903700442 - ATHƯ 903700442

: HOANG, 435 NGUYEN KIEM P9 PHU NHUAN, 0903702920 903702920

N, GIÁ 9TR/TH 39954820, 0903703048 - CHỊ BÍCH 903703048

: 143-145 PHAN XÍCH LONG, P7, PHÚ NHUẬN, 0903704618-AHẢI 903704618

0903706384-Ô5 903706384

903708682 903708682

0903711856 - PHƯỢNG 903711856

903714839 903714839
903714933 903714933

: 50/8 DUY TÂN, P15, PHÚ NHUẬN, 0903716959-AQUỐC 903716959

0903722728-CMAI 903722728

0903727105-CLINH, C/CHỦ 903727105

0903727748-AKHƯƠNG, 0905959767-CXUÂN 903727748

0903729030 - CHỊ ÚT, CHỦ NHÀ 903729030

0903730056 - COANH 903730056

0903730557 - CÔ NƯƠNG, 01293975487 - AHÙNG 903730557

: 188 PHAN XÍCH LONG, P2, PN, 0903731339, 0903825961, CHỦ


NHÀ 903731339

0903731679 - KIM LAN 0903731679 903731679

0903733688 - QUỐC CHÍ 903733688

0903734682 - ABỀN 903734682

903734803 903734803

0903737838 - AĐÔNG 903737838

0903739170, 0902925899 - 903739170

0903743715-AQUANG 903743715

0903750291 - AQUỐC 903750291

0903753563, 0909340907 903753563


: 0903753810 : NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN, 307 B, CC 243A NGUYỄN
THƯỢNG HIỀN, F6, BÌNH THẠNH, 0 903753810

0903756056 - NGỌC 903756056

: A THIỆN 0903756605 903756605

HỮU TUYẾN 0903758794 - CÔ THUẬN 903758794

0903759501 - APHƯƠNG, 0902726899 - CTÂM 903759501


: CHỦ NHÀ SỐ : 0903 760072 CHỦ NHÀ : 0903 760072 903760072

0903771346 - THẢO, 903771346


: THANH BẠCH, LÊ QUANG ĐỊNH, 0903772865 903772865

0903773308 ATHANH 0907733007 903773308

: 63/2 LÊ VĂN SỸ, P13, QPN, 0903776869 CBÌNH 903776869

: 80 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P3, QPHÚ NHUẬN, 0903778873-CYẾN 903778873


: CÔ MỸ:0903779072 OR CKIM 0903345809, 635 NGUYEN KIEM, P9,
QPHÚ NHUẬN 903779072

903779803 903779803

903780656 903780656
: ĐỨC NGHĨA: 0903788662 - 0983462457 83 HOA LAN, P2, PHÚ
NHUẬN, 0983462457, 0983 462 457 903788662

0903800762-ANGỌC, 0918281027-CTRANG 903800762

903803557 903803557

903804307 903804307

: 29 NGUYỄN THỊ HUỲNH, P8, PN, 0903804315 903804315

0903807318, 0903760070 903807318


0903808656 - MSHẰNG, CHỦ NHÀ 903808656

0903812085, 0908700225 903812085

0903812218-ANGHIỆP, CHỦ NHÀ, MTG 903812218

0903812318 - CHÚ DĨNH 903812318

0903815816 - ABÌNH 903815816

0903817610 - ABÌNH 903817610


: 0903818114 903818114

0903821417 - CÔ TÂM 903821417

: 248 PĐPHÙNG, PHÚ NHUẬN, 38454619, 0903822407 - CÔ HOÀNG 903822407

: 198/7C HỒ V HUÊ, P9, PN, 0903823104, 0936351957 903823104

0903825946, MTG 903825946

: 159/1 HOÀNG V THỤ, P8, QPN, SPA QUỲNH ANH, 0903831692 903831692

0903833297 , MTG 0903833297 903833297

0903836109-ADŨNG 903836109

0903836387-AHIỀN, 01208355473-CHỊ TRÂM 903836387


: 324A/10 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, QPN, 0903836953, MAIL:
TMPCCC@YAHOOCOM 903836953

0903840844 - CLOAN, 903840844


0903843577 - PHƯƠNG 903843577

: VŨ ĐỨC HÙNG, VŨ ĐỨC HÙNG, 0903843706 903843706

0903844715, 0903907632 903844715

903846073 903846073

903846843 903846843

0903847030-ADŨNG 903847030
903847696 903847696

0903848040-CHÚ SÁU 903848040

0903848346, 0939289453-CÔ HẢO 903848346

0903856327-CHỊ MAI 903856327

0903860559 - MINH 903860559

0903862929 - CHỊ NHỤY 903862929

903864565 903864565

: HẢI 0903865558 903865558

0903866363, 0933943355-LONG 903866363

0903867128, MTG 903867128

: Đ/C TRÊN, 0903869725 - CTHỦY 903869725


0903881969-NAM 903881969

0903882664-CPHƯỢNG 903882664

0903884771, 0919970056 903884771

0903886337-CHỊ PHƯƠNG 903886337

903888460 903888460

0903900674-CHÀ 903900674

: CHỊ THY DI ĐỘNG 090 390 1108 903901108

: QUỲNH ANH, 101 ĐÀO DUY ANH, P9, PN,HCM, 0903902 646
_EMAIL:DONGASAIGON@GMAILCOM : QUỲNH 903902646

0903904565 - CCÚC 903904565

903904607 903904607

: MR DÂN 298A HUỲNH VĂN BÁNH, 0903905163 903905163

903907184 903907184
CHI ANH 0903909119 : NGUYEN PHUONG ANH, 323B/32 DAO DUY
ANH PHU NHUAN, 0903-909119 903909119

0903909570-VÂN, 0909222021-LONG 903909570


: THUYGIANG, 40/56A TRẦN QUANG DIỆU, 0903912761 903912761

: BAO NGOC, 0903 913008 115 PHAN XICH LONG, PHU NHUAN,
HCM : LE HOANG AN, PHAN XICH LONG, 903913008

0903915384-NGỌC 903915384

903917029 903917029

0903921541-AQUANG, XEM NHÀ CẢ NGÀY 903921541


: ANH GIAO – 0903921641, CHỊ CANG - 0913920985 : PHAM NGOC
GIAO, 597/8 NGUYEN KIEM, P9, PHU NHU 903921641

0903922748, C/CHỦ 903922748

: 182/3 LÊ V SỸ, P10, PN, 0903924180 - BÁC THÔNG 903924180

: TÂM 0903925123, 122/5 ĐẶNG VĂN NGỮ P14 PN, 39907952 903925123

0903928676 - CHÚ OANH, 0908287108 - CÔ LÂM 903928676

0903929165, 38449253-ALINH 903929165

903929473 903929473

: 81/1 HỒ V HUÊ, P9, PN, 0903930588 - CHỊ LAN 903930588

0903931837-APHƯƠNG 903931837
: TÀI, 72/23 PHAN ĐĂNG LƯU PHÚ NHUẬN, 0903934243 903934243

903935612 903935612

0903938203-AGIA ANH 903938203

: VŨ VÂN ANH, 74 ĐƯỜNG 85, P TÂN QUY, Q7, 0903-938378 903938378

0903940646-ATÀI 903940646

0903940746-ATÀI 903940746

0903940764-A TÀI 903940764

0903944420, 38445570-ATUẤN 903944420

: 21S NG V TRỖI, P12, QPN, 0903951902 - OANH 903951902

0903955151, 0919998168-ACHẤM 903955151

0903957985, MTG & QC 903957985

903960433 903960433

0903965090 - ATUẤN 903965090

: 0903966207 PHƯỢNG 903966207

0903976105-ATHƯỞNG, MTG 903976105


:0903 976 817: NGUYỄN HỮU KHOA, BẤT ĐỘNG SẢN DNA,
0903976817 903976817

903981019 903981019

: CHÂU 0903982691 903982691

0903989208, 0909685279, 903989208

: 0903991245 903991245

0903996799-ATÍNH 903996799

0903998300 - 903998300

0904043131 0904043131 904043131

: TU, TPHCM, 0904 058 507 904058507

: 60 BÌNH THỚI, P14, Q11, 39755758, 0904070501 904070501


: ANH TRINH - 0904 137 257 : CÔNG TY CP LIÊN KẾT TUỔI TRẺ, 225
VĨNH VIỄN, P4, Q10, 6286 7 904137257

904137508 904137508

0904143760 - AĐẠI CHỦ NHÀ 904143760

62512702, 0904247829 904247829

: 166/38 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P4, PN, 01646659471, 0904315615 904315615

: 28/27/22 PHAN TÂY HỒ, P7, PHÚ NHUẬN, 0904422149 904422149

: 0904456747 – 0932010551 : THỨC, 94 CAO XUAN DUC, 08-


2608217, 090-4456747 904456747
: ĐỊA ỐC GIA THỊNH PHÁT, SỐ 1, ĐƯỜNG CÔ BẮC,PHƯỜNG 1 QPHÚ
NHUẬN, 0822166149, 0904490421 904490421
: HUNG, 4/7 NTMK, 0904555601 904555601

904582247 904582247

: O90462O995 , O9174O2546 0904620995 904620995


: MY TRÒN, 16 TÂN ẤP, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, 0904828487 904828487
: PHAN CHAU, CÔNG TY TOÀN CẦU - 87 HỒ VĂN HUÊ, P9, QUẬN
PHÚ NHUẬN, 08 3844 3855, 0904921966 904921966

0904934664, MTG 904934664


: ĐO MINH HOANG, 29 LÊ HOÀNG PHÁI- Q GÒ VẤP HCM ,
0904979521, 090-4979521 904979521

0905025168 - HOA 905025168

, ĐỦ TIỆN NGHI, 8TR/TH 0905102460-ATUẤN 905102460

: 30/14 PHÙNG V CUNG, P7, QPHÚ NHUẬN, 0905236713-ATRỰC 905236713

: CONG THANH, PHU NHUAN, 0905237863 905237863

0905247805, 0919272425 - CÔ LÝ 905247805

: A QUỐC - SÀN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN VNRENTING, INDOCHINA


BUILDING, Q1, 0905272328 905272328

: SỐ 26 NG T HUỲNH, P8, QPN, 39955081, 0905542794 - ACHƯƠNG 905542794

: MSHÒA 0905700765 ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT 905700765

: XUANHUY, 418/2A PHAN XICH LONG, PHUONG 2, QUAN PHU


NHUAN, 0905819682 905819682
: C TRÂM, 105 HOA LAN, P2, Q PHÚ NHUẬN, 0905847893 905847893

0905942944-AVINH, 0946204427-CĐÀO 905942944

0905978766-CÔNG 905978766
: CÔ LIÊN, 181/2A TRAN KE XUONG, P7, PHU NHUAN, 08-5108287,
0906028764 17TR/ NGUOI, 2TR/2 906028764

YẾN 0906 137 414 : KIM YẾN, 62 CÁCH MẠNG, TÂN THÀNH, TÂN
PHÚ, TP HCM, 0909137414 906137414
: NGUYỄN TRƯỜNG LƯU, 284C - NGUYỄN TRỌNG TUYỂN - PHÚ
NHUẬN - TPHCM, 0906171089 906171089

: 0906188727 – 0915253030 A HIẾU : DỊCH VỤ ĐỊAỐC LÊ HIẾU,


15/33 CẦM BÁ THƯỚC P7 QPN, 09 906188727
: CÔNG TY BĐS KHANG NAM : 08 39259599 – 39259699; HOTLINE:
0906 216 677 906216677

0906320905-AHÙNG, MTG 906320905

0906332217-COANH , MTG : OANH, 12/2 NGUYỄN THỊ HUỲNH P8


PHÚ NHUẬN, 0906332217 906332217
: 0906348476 0906348476 906348476

0906356622, MIỄN QUẢNG CÁO 906356622

: HAKHOI, 126 PHUONG 7 PHU NHAN TPHCM, 0906359098 906359098

: DƯƠNG TỬ, QUẬN 3, 0906361938 906361938

906384199 906384199

0906396618-CSEN 906396618

: THANH THU 0906420480 HOẶC 01678893393 906420480


:HẠNH 0906511333-0989583859 : HẠNH, TÂN BÌNH,TPHCM,
0906511333-0989583859 906511333

: 172/22 ĐẶNG V NGỮ, P14, QPN, 0906529134-CÔ HƯỜNG 906529134

0906573669, 01214701476-MY 906573669

906619079 906619079

: CAO PHONG, 19 PHAN XICH LONG, 0906622535 906622535

0906624919, 0906804919 906624919


: 0906624953 GẶP THƯ, : LIAM, 198 HO VAN HUE, 0933952963 906624953

: 11 DUY TÂN, P15, QPN, 0906635767, 0914486449 906635767


LL: 0906644350:GẶP AĐIỀN 906644350

0906653525, 0906753525 906653525

TÚ 0906663120,PHƯƠNG 0988408394 : A TÚ, 45 ĐƯỜNG 102 CAO


LỖ, 62631011, 0983313120 906663120

39913699, 0906668492 - ATOÀN 906668492

0906688998-HÀO, 0918907336-CLAN 906688998

906689690 906689690

: _ 0906 701 605 C THIÊN - 0909 441 340 A BẢO : TRẦN THỊ PHÚ
THIÊN, 94 CAO XUÂN DỤC, 09067 906701605

58 THĂNG LONG, P4, TB 0906727468 906727468

: 0906740585 A LUÂN : VÕ THÀNH LUÂN, 0906740585 906740585


0906744114-AMẪN 906744114
: BUP BE, 91 NGUYEN HUU CANH , BINH THANH, 0906744899 906744899

0906774114-AMẪN 906774114

0906800244 - LÊ 906800244

906804919 906804919

0906805622 - NGỌC 906805622


: 9/21 HOÀNG V THỤ, P15, PN, VÀO HẺM 23 (NGÃ TƯ PN),
38477838, 0906822548-AĐẠI 906822548

0906840038 ATRỌNG 0916016338 906840038


:MR TUẤN 0906850989 906850989

0906852186, 0902734769-THANH 906852186

:TIÊN 0906875346-0989583859 : NGỌC TIÊN, 57 TRƯỜNG CHINH,


0906875346-0989583859 906875346

: 22 HỒ V HUÊ, P9, PN, 0906883637, 0917119111 - LAN ANH 906883637

0906891019 - ATUẤN 906891019

: 0906 896 599 / 093 827 7939 ANH AN MTG: 093 827 7939, 0906
896 599 906896599

0906929978 - CHỊ NGA 906929978


: 0906 933 173 A HUY ( CHỦ NHÀ ) A HUY 0906 933 173 906933173
: 159/6 HVT, P8, PHÚ NHUẬN, NGÃ 3 HVT - HỒ V HUÊ, 0906936865
- ANAM, 0908080525 - AQUÂN 906936865
: GIA THỊNH PHÁT, 01 CÔ BẮC- PHÚ NHUẬN, 0906938007 MR HẬU
OR 0902756188 A QUỐC 906938007
: 247A HUỲNH V BÁNH, P12, PHÚ NHUẬN, 0906971715,
0904422181-LINH 906971715

906978377 906978377
: NGUYỄN THỊ THU HỒNG, 1 BACH DANG P2 QTB, 0906989239 906989239

0906990018- CÔ PHỤNG, NHÀ 906990018

0907003306 0919099629 907003306

907009220 907009220

: 50/25/5 DUY TÂN, P15, QPN, 0907012588 - CÔ HUÊ 907012588

907041210 907041210

0907071675 - LAN 0907071675 907071675

907084475 907084475

0907085759-CTHU, MTG 907085759

0907151218-CÔ KHA 907151218

: 0907156260 : NGHIA, 172/26 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, QPHÚ NHUẬN,


0907156260 907156260

38444016, 0907221386 - CÔ HIỀN, 907221386

0907236357 : HOANG, 27 HOA LAN, 0908636025 907236357


: CHÚ TƯ, 87/37/1 NG ĐÌNH CHÍNH, P15, PN, 38454767,
0907246486 907246486
: HOÀNG OANH, 105 HOA LAN - PHƯỜNG 2- Q PHÚ NHUẬN,
0907280941 907280941

: ASƠN 0907298678 : MR QUANG, 94 CAMET, Q1, 08-705670, 090-


3705670 907298678
: 0907 325 851 : A VIỆT, TPHCM, 0918 211 412 907325851
0907326950, 0908902731 907326950

0907370488, 0915952990 - AHOAN, 0903820044 - AHƯNG 907370488

0907377150 - ATHIỆN, 907377150

907406428 907406428

: ANH CẦM, SÀI GÒN, 0907432948 907432948


: MS DUNG, 117 NGUYỄN DU, P BẾN THÀNH,Q1, 0907433905,
0907433905 907433905

: NHÀ MAY GIA QUÂN, 114 NG ĐÌNH CHIỂU, P3, PN, 0907483145 -
CHỊ HOA 907483145

: 114 NG ĐÌNH CHIỂU, P3, QPHÚ NHUẬN, NHÀ MAY GIA QUÂN,
0907484822 - ATÚ 907484822
: 113/4A TRẦN HUY LIỆU, P12, PN, TỪ 18H-20H, 0907500869 - CÔ
LOAN, 0985958905 - CÔ NGỌC 907500869

38447160, 0907503550 - CHỊ VIỆT 907503550

0907515357 - HÀ 907515357

66768859, 0907548925-CÔ DUYÊN 907548925

907554912 907554912

38446005, 0907580070-CQUYÊN 907580070

: MS PHƯƠNG, 0907580549 OR MR PHONG, 0912291029 907580549

0907581200-CÔ BẢY, BUỔI CHIỀU 907581200

01226251258, 0907627656 907627656


: PHÁT 0907676642 : TRƯƠNG TRUNG PHÁT, 0907676642 907676642

: NHAN, Q1,TPHCM, 090-7686114 907686114


0907774116, 0906333557 907774116

0907779229-SƠN, XEM NHÀ TỪ 18H-20H 907779229

: 198/2 HỒ V HUÊ, P9, PN, 0907789478 - CDIỄM 907789478

0907828863 - AHIỀN 907828863

: 0907838936 ANH THẮNG : THANG, 112 ĐƯỜNG A4 (K300) P12


QTÂNBINH, 0907838936 907838936

0907944990-QUỐC, , MIỄN TIẾP BÁO 907944990

0907950826 - CHOAN, 907950826


, ĐỦ TN, 2 PNGỦ, ML, TỦ ÂM TƯỜNG, BÀN GHẾ, 7TR/TH
0907959799, 0918207019 907959799

0907985868 - ANGỌC 907985868

: PHAN VĂN PHONG 198/3A HỒ VĂN HUÊ P9 QPN TPHCM ĐIỆN


THOẠI: (08) 6273 2336 HOẶC 0907987879 907987879

0907989676, 0908045801 907989676

: 18/6A THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PN 0908001913 - ATỚI 908001913

38437198, 0908011822 - THU 908011822

: HẺM 215 HUỲNH VĂN BÁNH, P12, QPHÚ NHUẬN, 0908012055,


MIỄN TIẾP TRUNG GIAN 908012055

908019239 908019239

0908025678, 0908165678 - AĐẠT 908025678

908031561 908031561
: HUONG, 312 NGUYEN THUONG HIEN - P5, QPN, 0908031570 908031570

0908033766 AQUANG : TRẦN QUANG, LIÊM ĐỊNH NHƠN PHONG


AN NHƠN BÌNH ĐỊNH, 0908033766 908033766

0908041510 - THƯ 908041510

: MS UYEN, 321G-321H ĐÀO DUY ANH, PHƯỜNG 9, PHÚ NHUẬN,


0908044060 908044060

0908053653-CHỊ LÝ, TỪ 14H-20H, 908053653

0908066846-CTHÚY, 0903638226 908066846

: NGÔ HUỲNH TRÚC LYNH, 0908068042 908068042

0908076356 - CPHƯƠNG 908076356


: 159/6 HOÀNG V THỤ, P8, QPN, 0908080525 - AQUÂN,
0906936865 - ANAM 908080525

, : TIỆP 0908081414 CHUNG CƯ A1 PHAN TÂY HỒ P7 PHÚ NHUẬN 908081414


: NGUYỄN MINH TRÍ, 33/27 HOÀNG DIỆU P10 ,QUẬN PHÚ NHUẬN
TP HỒ CHÍ MINH, 0908083258 908083258

0908089135 HẰNG : NGUYỄN THU HẰNG, SỐ 45, ĐƯỜNG 102 CAO


LỖ, Q8, 0908089135 908089135
: BAOLIEM, 131B HOA LAN P2 PN HCM, 0908093131 908093131

39956249, 0908093652 - CHỊ YẾN, 908093652

: LONG, 0908099238LONG 908099238


0908101245-CHỊ BÍCH 908101245

: 0908130131 : DŨNG, Q2, 0908130131 908130131

: VŨ – 0908132921 : NGUYỄN VŨ, THỦ ĐỨC, 0908132921 908132921

39972751, 0908133943 - MƯỜI 908133943

01237629355-CÔ BÌNH, 0908140288-CÔ AN 908140288

: HẠNH, , 0908142621 908142621

908142993 908142993

0908150059-ATRỌNG 908150059

0908159848, CHỦ, MTG 908159848


: GIAO NGUYỄN, 50B ĐẶNG DUNG, 0908160068 908160068

: LAN, 210/6/49 NGUYỄN VĂN LUÔNG, P11, Q6, 0908166437 908166437

0908167378 - HOA, 908167378

0908168205 - HÙNG 908168205

0908169194-TRANG 908169194

0908175682-ATUẤN 0913950430 908175682


0908176499-C CHÂU, 908176499

0908181223 - CÔ THẮM, 0903178919 - AHỒNG 908181223


: 0908185399 908185399

36021644, 38628892, 0908201305 - CÔ OANH 908201305


: MS NGỌC - 0908 207 214 908207214

: CÔ HƯƠNG, 0908209800;0903373636 908209800

: MS THÔN, LÊ TỰ TÀI, 0908-210772 908210772

0908210942 - ATHANH 0908671471 908210942

A TRÀ 0908214421 THƯƠNG LƯỢNG : A TRA, PHU NHUAN 908214421

0908220939 - ANINH 908220939

0908223186 : MS HOÀN, 0908223186 908223186


: MSLÂM, 778E NGUYEN KIEM, 0908230210 908230210

0908230571, 0903606340 - CÔ HOA 908230571


: 215/4 HVBÁNH, P12, PN, 0908234339-CTHUẦN, 0937297477-
ABẢO 908234339

0908234898 - CTHỦY 908234898


: A PHI, L: 0908248841 090-8248841 908248841

N, NTCC, HỢP VP, CTY, Ở, GIÁ 9TR 0908259267-APHÁT 908259267

38451939, 0908273329-CÔ LINH 908273329

0908281639, 0917775782 - CNGA 908281639

0908286866, SAU 17H 908286866

: 333/3/3 NG TTUYỂN, P10, PN, 0908288060 - APHƯỚC 908288060

908295636 908295636

: 55/6 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PN, 0908295929-QUỲNH 908295929

0908310303 - MY 908310303

0908311714 - CÔ CHI 908311714

0908311788 - CHƯƠNG 908311788

0908315333 - CNGA, 0908599105 - AĐỨC 908315333


: NGỌC MỸ, HCM, 0908317077 908317077

: KHOA, HCM, 0908317735 908317735

0908327873-QUYÊN 908327873

908336474 908336474

: 0908337309 908337309

0908339047-AKHOA, MTG 908339047


: MS VI, 141 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHƯỜNG 6, QUẬN BÌNH
THẠNH, 0908 339 350, 0908 339 350 908339350

0908339779 - AI CÓ NHU CẦU XIN 908339779

0908348357, 0916737363-AMINH 908348357

908351011 908351011

: MR NHÂN 0908 374 685 XEM NHÀMONG TIẾP NGƯỜI THIỆN


CHÍXIN CẢM ƠN!!!!!!!!!!!: MRNHAN, 09 908374685

0908384816 0908384816 908384816

0908398666-CHỊ PHONG 908398666

: 0908399748 – CCHÂU 0908399748 – CCHÂU 908399748

: LINH, 83D TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPHÚ NHUẬN, 0908400413 908400413

66607624 - CÔ THẢO, 0908405088 - UYÊN 908405088

0908405551 - CHỊ HOÀI 908405551

0908409589 - THỦY, 908409589

0908422155 ANH CHỨC 51A PHAN ĐĂNG LƯU 0908422155 908422155

908433870 908433870

: A MINH, , 0908439854 908439854


0908444788 - CHỊ VÂN 908444788

0908448277-ACHÁNH, 908448277
: CPHUONG, 39/1 PHAN XIXH LONG, P3,PN, 0908451157 908451157

0908451539, 0904634618 - DŨNG 0904634618 908451539

0908471973-BÌNH 908471973

0908480137 - CTRANG 908480137

: 0908480227 A QUỐC 908480227

0908480402-VÂN 908480402

0908501459-CÔ LONG 908501459

0908501768 - BÁC VIỆT, MTG 908501768

: MR TÂM, 298A HUỲNH VĂN BÁNH, 09085069703 908506970

0908518883-CMẪN, 908518883

XEM NHÀ NGAY THY 0908 520 966 -0903 356 318 : CHI THY, QUẬN
7, 0903356318, 0903356318 908520966

: HẰNG, 0908526075 908526075

0908542481-ADŨNG 908542481
0908551230 - ASƠN 908551230

0908558898 - CHÚ TÍN, 908558898

0908560285, CHỦ NHÀ 908560285

: TÂM, 298A HUỲNH VĂN BÁNH, 0908569703 908569703

: THƯƠNG, 0908 577 484 908577484

0908579235, 0908003093, , 908579235

: 0908589911 MTG 908589911


: HUỲNH TẤN PHÁT, U12A BẠCH MÃ P15 Q10, 0908590840 908590840

: 80 HỒ V HUÊ, P9, PN, 62717606, 0908596929 908596929


: NGUYENTHIHOANGMEN, TP HCM, 0908609585 908609585

: TRAN QUANG, QUAN PHU NHUAN TPHCM, 0908 616 011 908616011

0908619850-ASƠN, 0908665101-CTHỊNH 908619850

: LEVANHUAN, 57E TRAN VAN DANG F9 Q3, 0908624877 908624877

: ADƯƠNG 0908630007 - HAY 0913 00 28 60 908630007

MR KHÔI: 0908637238 : NGUYỄN VĂN KHÔI, 82/46 ĐINH BỘ LĨNH,


P26, BÌNH THẠNH, TP HCM, 0 908637238

: KIM THU 0908638119 908638119


908654620 908654620

908656618 908656618

: 0908657079 - 0908398136 908657079

0908660764-CGIANG, MIỄN TIẾP BÁO 908660764

: MAI, 0908660869: MAI, 172 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN P5, PHÚ


NHUẬN, 0908660869 908660869

: MS TIÊN, 01887 188 077 ; 0908 675 328 908675328

908676076 908676076

: MR TUẤN, 113 NGUYỄN THÁI SƠN, P4, GÒ VẤP, 0862577830, 090-


8686083 908686083

0908686542, MIỄN TIẾP BÁO 908686542

0908701919 - CHỊ THÚY 908701919


: 0908705335 : 0908-705335 908705335
: 090870 69 71 GẶP ACHÂU ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VÀ XEM NHÀ !
MQC-TG 908706971

: A LÂM, 111C,HOA LAN, P4, PHÚ NHUẬN, 0908727727 908727727


: BĐS HƯNG THỊNH, 549 ĐIỆN BIÊN PHỦ P 3, Q3 , HCM,
0908738228 908738228

A LỘC 0908758283 : BẢO LỘC, 286 HUỲNH VĂN BÁNH, F 11, QPN,
0908758283 908758283
, KHU CÔNG CHỨC, 4TR/TH, CỌC 3 THÁNG 0908759410-BÁC
NGUYÊN 908759410

908771043 908771043

35153061, 0908794094 908794094

: TUNG THANH, 0908794123 908794123

0908803971, 01222754273 908803971

: DUYÊN, HCM, 0908807784 908807784


: CHỊ MINH, 58 HỒ VĂN HUÊ, P9, QPHÚ NHUẬN, TPHCM, 38458662,
0908808129 908808129

0908817944, 0838553166 GẶP HƯƠNG HOI 01223977516 908817944

0908819525, 38423516 908819525

: 0908 826 208 PHƯƠNG : NHẬT PHƯƠNG, TÂN BÌNH, 0908826208 908826208

N NHƯ KS, SÀN NHÀ LÓT GỖ CAO CẤP, 7TR/TH 0908828784-APHÚ 908828784

0908833380 - CHỊ VI 908833380

0908835485, MTG 908835485

: YEN CHI, 0908859124 908859124


: 0908861679 LÂN 908861679

THU TRANG:0908 869 519 - 0944 104 519 : TRANGKHANGTHINH,


62 CACH MANG,TÂN THÀNH, TÂN PHÚ, 908869519
: CTHY, 0908880178 908880178

908883494 908883494

0908883803-SƠN 908883803

0908892421, 39900826 , , BÁO 908892421

0908904800 - ATHẮNG, MTG 908904800


: MRLÝ 0908906303 BĐS NADAREAL 83 HOA LAN, F2, PHÚ NHUẬN
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: VŨ LÝ, 83 H 908906303

: XUÂN LỘC, 22B LAM SON ,PHƯỜNG 2,QUẬN TÂN BÌNH,


0908916514, 908916514

0908925468-ATRIỀU 908925468

0908925995-ALONG, MTG, BÁO 908925995

908926387 908926387

0908927895 - MS KHÁNH, EMAIL: DAISYKHANH@YAHOOCOM 908927895

: TAM, 181/17 BINH THOI, 0908948090 908948090

0908958716 - MS KIM SA, 908958716

: 51 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P15, QPN, 0908966839-LÂM 908966839


: HOÀNG HÀ, 193B NAM KỲ KHỞI NGHĨA Q3, 0908968186 908968186
: QUYÊN QUYÊNN, 99 TRẦN HỮU TRANG, PHÚ NHUẬN,
0908970009 908970009
908977003 908977003

: 45/81A TRẦN HUY LIỆU, P12, PN, 0908991984 908991984

0908999479, MTG, BÁO 908999479

: NGUYEN QUOC DONG, 307/40 TON DAN, P15, Q4, 0909000879 909000879

909020636 909020636

0909025118, MTG 909025118

THÚY: 0909 025 840 : THÚY, TP HỒ CHÍ MINH, 0909 025 840, 0909
025 840 909025840

: MỸ TÂM, 0909028622 909028622

0909079136 - ABA 909079136

0909081012-ATHUẬN, 0909478788-CHIỆP 909081012

: 85 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, QPHÚ NHUẬN 0909090877-AHÒA 909090877

0909091472 - CTHẢO 909091472

0909099019 - MS DUNG, 01269496622 - CPHỤNG 909099019

0909109698-ATHÀNH 909109698
: CHINH, 0909117257 909117257

: NGUYỄN HỒNG NAM, PHÙNG VĂN CUNG-PHÚ NHUẬN,


0909118499 909118499

: 0909 128 189 MS ÁI TUYẾT, EMAIL: AITUYET1009@GMAILCOM 909128189

38430475, 0909132069-CHẢI, 909132069

: KIM YẾN, 62 CÁCH MẠNG, TÂN THÀNH, TÂN PHÚ, TP HCM,


0909137414 909137414

0909143314-CTRANG 909143314

38454751, 0909150861 - CLAN 909150861

CO_LONG 0909152600 NGUYENLONG_REAL@YAHOOCOM : LONG,


40A DBP, F17, Q BT, 0909152600 909152600
: HẰNG_0909 156 388 : NGUYỄN HẰNG, 0909156388 909156388

909,161,771 909161771
: SỐ 181/36 PHAN ĐĂNG LƯU, P1, PHÚ NHUẬN 0909180380 - CHÚ
PHƯỚC, 0937314080 - CTHANH 909180380

0909180966-CDIỆP 909180966

909182897 909182897

: PHUONG LOAN, 247/65 HOÀNG HOA THÁM, F5, PHÚ NHUẬN, TP


HCM, 62903178-108, 0909183079 909183079
0909183999 - ATOÀN 909183999

909215268 909215268

0909222021-LONG 909222021

39970520, 0909222745-THANH 909222745

: ERA I&M, 39146366, 39151470, 0909231085, MTG 909231085

0909239009, 0918307601 - HÀ 909239009

: TUYET TRINH, 0909242627 909242627

38452697, 0909251159 - CLỆ 909251159

38446005, 0909266640 - CÔ PHƯƠNG 909266640

: CHỊ TÚY: 0909270398: CHỊ TÚY 0909270398 909270398

0909279886 - AKHÁNH, 909279886

0909283340-CTHANH 909283340
0909290818 A SƠN : A SƠN, 0909290818 909290818

: THAO, TANBINHTPHCM, 0909295464 909295464


: MR LỰU, 153 VÕ VĂN TẦN, 0909304226 909304226

: LE TRAM 0909313377 909313377


:0909326883 & 0977114337 MR CẢM : TRƯƠNG THÀNH CẢM,
NGUYỄN KIỆM GÒ VẤP, 0977114337 909326883

0909 327 179 0906956592 909327179

: 0909327433 909327433

909332916 909332916

0909340907, 0903753563 909340907


: NGUYỂN HOÀNG, 611 NGUYỄN TRÃI, 0909343883 909343883

: 0909 345 600: ANH THẮNG, 0909 345 600, 22370456 909345600

0909349766-ALIÊM, 0903357064-CHẠNH 909349766

0909350364, 0985354690 909350364

: 0909 360 405 909360405

0909369499 - ABẢO 909369499


: KIM ANH, ĐIỆN THOẠI 0909404001 909404001

: 347/15/5 HUỲNH V BÁNH, P11, PN, 0909404054-ADŨNG, CHỦ 909404054

: 80 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P3, QPHÚ NHUẬN 0909419191 - CHỊ


CHÂU 909419191

N MT ĐẸP, GIAO THỘNG THUẬN TIỆN, THÍCH HỢP THUÊ MỞ VP


CÔNG TY, VP ĐẠI DIỆN…: 0909419516 909419516

0909421212 - CHỊ ÁI 909421212

: NGUYỄN TUẤN ANH, 172/26 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHÚ NHUẬN, HCM,
0909443330 909443330

909444503 909444503

TRƯỚC KHI ĐI XEM : 0909447427 909447427

A TỰU 0909449877 : TPHCM, 0984-208242 909449877


: 0909450081-0902848578 ATÂM : ANH TÂM, 195/6, LÊ VĂN SỸ,
PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM, +84-09 909450081

0909462922 - CBI, 0907049856 - ATHÀNH 909462922

909464653 909464653
: NGUYEN GIA TU, 48/17L HO BIEU CHANH Q PN, 0909473602 909473602
: BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAMESE , - 69 HOA LAN - P2 - PHÚ NHUẬN -
0909474616 909474616

: DUNG, 38 PHẠM NGŨ LÃO QUẬN 1, 0909 475239 909475239

: HỒNG HIỆP, Q1, 0909478788 909478788

0909484029-CPHƯƠNG 909484029
0909499938 - MRHÙNG 909499938

: 0909507198 909507198

0909520788 - AMẪN 909520788


: 0909 522 180 - DOUBLE LAND - 105 HOA LAN - PHÚ NHUẬN 909522180

909555046 909555046

909585578 909585578

: A MINH : 0909606820 MTG 909606820


: THẢO 0909607600 - TUẤN 0918883487 909607600

0909627245 - AGIANG 909627245

150 PHAN XÍCH LONG, P2, QPN, 0909627688 909627688

909654312 909654312

0909658468-ATUẤN 909658468

: 10/12 ĐẶNG V NGỮ, P10, QPN, 0909660613 909660613

0909674078, 0916391122 - CHỦ NHÀ 909674078

: NHÃ LIÊN, 0909676797 909676797

0909678670, 0907348388 909678670

: HẬU, 98 LE VAN SY F11, QPHU NHUAN, 0909681863 909681863


: CÔ LIÊN : 0909 68 25 75 : CÔ LIÊN, 87/4 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH,
P15, PN, 0909682575 909682575

: CHỊ NGỌC 0909 687298 909687298

0909700880-CLINH 909700880

0909702059 - CHỊ PHƯƠNG 909702059

0909744934-CÔ NAM 909744934


: 0909747165 TRÀ MY : VÕ TRÀ MY, 0909747165 909747165

0909760664, 38458944-NHUNG 909760664

: 129 DUY TÂN, P15, PN, 38476718, 0909762539 - CTÂM 909762539

: MRHẢI, GOCVANGCOM, 0909775448 909775448

0909776235 - CLINH 909776235


: NGUYỄN TRUNG THÀNH, 0909778198 909778198

: 0909780298 (A_LONG) : NGUYỄN HOÀNG LONG, HỒ CHÍ MINH,


0909780298 909780298

909781971 909781971

909789889 909789889

: KHÁCH SẠN HOA ĐÔNG DƯƠNG, 122-124 HOÀNG V THỤ, P9, QPN,
0909800666 - CÔ THI, 0977228318-A 909800666

: A HUY, 45 CAO LỖ, 0909807962 909807962

0909808967-AQUANG 909808967
, INTERNET, ĐN, GẦN CHỢ, AN NINH, 17TR/TH 0909810010-
CPHƯƠNG, 909810010
: 146/2 TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PN, 0909817789-CHỊ THẢO,
0916839737-CÔ HẢI 909817789
: 0909 826866 ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ XEM NHÀ VÀ TIẾP
BÁO" : CTY NAM RỒ 909826866

0909832010 0909832010 909832010

0909854511 - , MTG 909854511

: 0909881076 0909881076 909881076

0909887997, 0919556418 909887997


: CHỊ YẾN, 5 NGUYỄN VĂN TRỖI P12 QPN, 0909898951 909898951

0909901627, 0933875799 909901627

0909905905 - CBA, MTG 909905905

: 0909909979 ATHANH MTG 0909909979 909909979

A CƯƠNG 0909917188 CCHI 0938095597 : NGUYEN DUY CUONG,


94 CAO XUAN DUC P12 Q8, 0909-9171 909917188

909919333 909919333

: 0909919381 : 01285544298 909919381


: NAM, 168/2 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, Q PHÚ NHUẬN, TPHCM, 0909
944 452 909944452

0909945275- AHIỂN 909945275

: 0909951599, TRANGSGD BDS DOUBLE LAND, 105 HOA LAN, P2,


QPHÚ NHUẬNSGD BĐS DOUBLE LAND, 105 HO 909951599

0909956799, MIỄN BÁO KHÁC 909956799


: NGUYEN VAN CONG, 3/1 NGUYEN DINH CUA Q2, 08-0909966828 909966828

: CÔ DUNG LÊ VĂN SỸ QPN, 0909974337 : CÔ DUNG, LÊ VĂN SỸ


QPN, 0909974337 909974337

: 146A TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, PHÚ NHUẬN, 0909989895 - AHUY 909989895

0909990869-THỦY 909990869

: SỐ 7 CÔ GIANG, P2, PN, 0909993590, 01683502449 - LAN 909993590

: ANH MINH: 0909998291 - 0838360869 909998291

909998718 909998718

: 090 9999 230, CÓ HH CHO AE MÔI GIỚI : THOAIPHAN, D6-1/9A


TRUNG TAM DO THI CHI LINH, P10,TP V 909999230

38443049, 0912010422 - CDUNG, 912010422

912096723 912096723

0912103518, MIỄN PHÍ MÔI GIỚI VÀ XEM NHÀ 912103518

: 9/19A ĐOÀN T ĐIỂM, P1, PNHUẬN 0912185693, 0917373069 912185693

: MS VÂN ANH, 0836019997, 0912232334 912232334

: C MAI – 09123 08422 - ĐỊA CHỈ: 105 HOA LAN - PHÚ NHUẬN 912308422

: ACÔNG, 105-HOA LAN- P2- PHÚ NHUẬN, 0912313022 912313022


912316617 912316617

0912386501 - CVÂN 912386501

0912811100-VY 912811100

: 0912850385, 0912850385 912850385


: 0912865746 "CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MT ĐƯỜNG NGUYỄN
TRỌNG TUYỂN DT: 10X20, T,1L CHÚNG TÔI CHU 912865746

: --: A NÚI 0913002860, HAY 0908630007 CHỊ HOA 913002860


:0913012438 A LỘC CHO THUÊ MT NGUYỄN TRỌNG TUYỂN,
PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN_ DT: 5,5X23, 1 TRỆT, 3 913012438

: LÊ THOA 0913096509 913096509

: 110K/14 ĐTHOÀNG, 0913103297 - PHÁT 0913103297 913103297

913113778 913113778

0913117719 0913117719 913117719

: : AHÙNG, 0913121020 913121020


Ệ: MSNHUNG, PHÚ NHUẬN, 0913122277 913122277

0913123143 - CTHỦY 913123143

0913151242 - ATOÀN 913151242


0913152583 - CƯỜNG 913152583

: ĐẶNG NGỌC TUẤN , 14B KỲ ĐỒNG, QUẬN 3, TPHCM, 39303456,


0913152798 913152798

0913165616 - KIM ANH 913165616

0913171038-CHỊ BÍCH, 913171038

0913189477-AGIANG 913189477

0913305049 - LINH 913305049


: 0913 317039/0906744829 : STUDYCONNECTION/0913317039 913317039

0913343237-ADUY, CCHỦ 913343237

913344232 913344232

0913383870 - AĐỨC 913383870

0913416872, 0913487589 913416872

: PHI, 13/10D LÊ VĂN THỌ, F12, QGÒ VẤP, 0913-447305 913447305

0913487589, 0918819199 913487589

: MR, QPN, 0913597389 913597389


0913603666-CÔ NGUYỆT 913603666

0913615836 - AKỲ 913615836

0913616273-CÔ SƯƠNG 913616273

38441767, 0913633914 - CHÚ HAI 913633914

: 0913633 997 C TÚ 105 HOA LAN, PN 913633997

54490743, 0913640637-CHỊ NGA 913640637

0913650039, 0918041049 913650039

0913668905-CHOA 913668905
: 0913691349 913691349

: TRỊNH ANH TÀI, 50/4C NGUYEN DINH CHIEU, Q PHU NHUAN,


0913710530 913710530

: HÒA, 0913711185 913711185

: DANH, 332/40A3 PHAN VĂN TRỊ, BÌNH THẠNH, 091-3723575 913723575

0913742827-AVINH, MIỄN TIẾP DỊCH VỤ 913742827

913766787 913766787
: LEVANHUAN, 57E TRAN VAN DANG F9 Q3, 0913-774705-
0903750368 913774705
;0913774750-0903750368 : LEVANHUAN, 57E TRAN VAN DANG F9
Q3, 0913-774705 913774750
: 0913775672 CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN ĐƯỜNG
HUỲNH VĂN BÁNH, F14, Q PHÚ NHUẬN, TP HỒ CHÍ 913775672

: 304/63 ĐÀO DUY ANH, P9, QPN, 22108866, 0913777020 - CGIANG 913777020
38446689, 0913783078, 0909397899, BÁN, CHO THUÊ BUILDING
CÁC QUẬN, TÌM NHÀ THEO NHU CẦU, MP COI 913783078

0913789567 - HÙNG, 913789567

913790988 913790988

: THANH THANH, QUAN 3, 0913 793 439 913793439

913799917 913799917

0913800779-AHÙNG, CHỦ NHÀ 913800779

0913802445-ATUẤN, MIỄN QC 913802445

0913805053-ASỬU 913805053

0913806586 - ABÌNH: HOÀNG LAN, PHÚ NHUẬN, 0907071675 913806586


: CHỊ LÂM, 0913810074 913810074

: AHIẾU PHÚ MỸ HƯNG: 0913858977 913858977

: HONG, 0913859859 913859859


: LÝ PHƯỢNG, 489A/23/125A HUỲNH VĂN BÁNH PHƯỜNG 13 QUẬN
PHÚ NHUẬN, 0913861867 913861867

0913867979, MTG 913867979


: 95 ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 0913878148-HỒNG 913878148

: 0913892949 0913892949 913892949

0913911432 - MS TRANG 913911432

0913914709, 0908942626-CPHÚC, XEM NHÀ TRƯỚC, MIỄN TIẾP


BÁO KHÁC 913914709

0913917291, 0903143854 - ANHÂN 913917291

: MRTHƯƠNG, 217 BÌNH THỚI, PHƯỜNG 10, QUẬN 11, 0913


920926 913920926

913928700 913928700
0913936064, 0933661851 PHÒNG CHO THUÊ 22M2, THOÁNG MÁT,
SẠCH SẼ, CÓ LỐI ĐI RIÊNG, GIỜ TỰ DO, 3,3 913936064

913950430 913950430

0913954955 - ATHY 913954955

0913959145-AKHIÊM 913959145

0913977544 - CTHÙY 913977544

0913999473 TRẦN SANG ( MTG) : SANG, 809/23B TRAN HUNG


DAO, 0913999473 913999473

: TRAN QUANG, QUAN PHU NHUAN TPHCM, 0914002923 914002923

0914042399 - CHỦ NHÀ 914042399


914099689 914099689

: 192-194 HOA LAN, PHÚ NHUẬN, 0914164686-ANGÂN 914164686


_0914182933 TUẤN CHO THUÊ BIỆT THỰ MT ĐƯỜNG CÙ LAO – P2
– PHÚ ( KHU PHAN XÍCH LONG ) 914182933

: 0914293319,: 0914293319 914293319

: 0914427218 AHÀ 914427218

: C TRANG 0914430968 914430968

0914486449, 0906635767 914486449

0914567406 - CHỊ LINH 914567406

: 0914655091 CHỊ THANH 0945495003 914655091

: THỌ, GV, 0914768980, 0974467229 914768980

: HOAI, 0914794584, 0914794584 914794584

0914843334 0903929776 914843334

: MR BINH, HCM, 0914850012 914850012

: 85-87 ĐẶNG V NGỮ, P14, QPN, 0914881058-CHỊ NGUYỆT 914881058

914941070 914941070
0915032300 - CÔ NGUYỆT 915032300

915099855 915099855

0915148155, MTG, MTB 915148155

0915159499-PHONG 915159499

0915175990, 0914850967-CHỊ HẢI, 915175990

: 0915253030 A HIẾU : DỊCH VỤ ĐIAỐC LÊ HIẾU, 15/33 CẦM BÁ


THƯỚC P7 QPN, 091525303 915253030

0915329489-AHỮU 915329489

0915 330620 A DÂN- 0938204588 C BÌNH 915330620

0915446681-CLAN 915446681
0915460506 A DÂN- CHỊ PHƯƠNG 915460506

0915522476 - ALUÂN 915522476

CHỊ TUYẾT, 0915552869,CÁM ƠN : TUYET, 436 PHAN XICH LONG,


0915552869 915552869

0915585917-CÔ BÍCH, 915585917

915623386 915623386

: NGỌC PHƯƠNG, Q11, 0915678234 915678234

0915805387 - CÔ CÚC 915805387


915852675 915852675

0915878795-CÔ HAI 915878795

39970893, 0915925879 - CHUYỀN 915925879

0916017768-NGÂN 916017768

: LÊ THỊ NGỌC LAN, 51M2 PHAN TÂY HỒ, PHƯỜNG 7, QUẬN PHÚ
NHUẬN, 0916034428 916034428

: 0916037922 A PHÚC : MINH, 36 HỒ BIỂU CHÁNH, P11, PHÚ


NHUẬN, 0916037922 916037922

0916067971, , QC 916067971

916075985 916075985

0916078034 - AHOÀNG 916078034


: THÁI THỊ THU HẰNG, 336/65/13 NGUYỄN VĂN LUÔNG, PHƯỜNG
12, QUẬN 6, TPHCM, 0916097479 916097479

: ATHẢO 0916112357 : A THẢO, TÂN BÌNH, 0916112357 916112357

0916254079 - CHỊ CÚC 916254079

: 0916262626 CPHƯỢNG 0918602366 916262626

916272589 916272589

0916274475-CDUNG 916274475
: 0916326132 A PHƯỚC_ 178/6 ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG 25, BÌNH
THẠNH, 0916326132 916326132
0916345024-HẬU 916345024

0916391122, 0903902646 - CHỦ 916391122

0916402098-AMINH 916402098

: LY, 529 HUYNH VAN BANH P14 QUAN PHU NHUAN, 0916423487 916423487
: MINH TRÂM, CT BĐS DOUBLE LAND - 105 HOA LAN, P2, Q PHÚ
NHUẬN, 0916429078 916429078

0916467396 A DÂN 916467396

0916492749 MS HẰNG ĐỂ XEM NHÀ : LE HANG, Q4, 0909902661 916492749

: MR TRINH 0916515238 - 0937269438 916515238


: C VIÊN - 0916 520 008 - CTY DOUBLE LAND - ĐC: 105 HOA LAN - P2
- PHÚ NHUẬN 916520008
_0916540458 CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HOA LAN –
PHƯỜNG 2 – QUẬN PHÚ NHUẬN 916540458

916612677 916612677

: 0916 630 327 HOẶC SỐ 0908 456 315 916630327

0916676381, 0908624877-ATHỊNH 916676381

:ACHÍNH 0916693562 CHỦ NHÀ : ACHINH LÊ VĂN SỸ P10 PN,


0916693562 916693562
: 0916698341 THANH TUYỀN 916698341
: CNGỌC – 0916 722 072 – CTY DOUBLE LAND – 105 HOA LAN – P2 –
Q PHÚ NHUẬN 916722072

0916738760 - CÔ LOAN 916738760


:0916754113( KHÔNG MÔI GIỚI) : ANHBINH, 20/8BIS GÒVẤP,
0916754113, 0169984441 916754113

0916774101-CTHỦY 916774101

: BAC THANH 0916776619 916776619

: 0916786279 : HOANG, TỔ 6 ẤP 5 XÃ LỘC HƯNG HUYỆN LỘC NINH


TỈNH BÌNH PHƯỚC, 0651-535085, 0 916786279

: A HẢI – 0916 830 008 - ĐỊA CHỈ: 105 HOA LAN - PHÚ NHUẬN 916830008

0916862260-CLINH 916862260

: 0916868549 - MRQUANG0916868549 - MRQUANG 916868549

THƯ : 0916880402 : HOÀN THƯ, 0916880402 916880402


: 0916897949 GẶP ĐỨC ĐỂ XEM PHÒNG : PHAN HỮU ĐỨC, 448
NGUYỄN KIỆM -PHÚ NHUẬN - TPHCM, 08-3 916897949

0916916859 : MAI NGA, CÔNG TY TV- ĐỈNH PHONG, 18-20 PHƯỚC


HƯNG, P8, Q5, 0903330297 916916859
: 0916923038 ATHỊNH CHO THUÊ MẶT TIỀN HOA LAN P2 QPN _DIỆN
TÍCH: 4,2 * 20M ( TRỆT , 3 LẦU , 6 916923038

: 518/20 LÊ V SỸ, QPN, 0916939503-VINH 916939503

916989225 916989225
0916996139, CTY VẠN TIẾN PHÁT 916996139

: CHỊ LAN - 0917009680 917009680

: MI, QUAN 10,TPHCM, 0917022729 917022729

XEM NHÀ 0917142189 : PHAN QUANG VINH, 76 HOA LAN,


0917142189 917142189
: 0917200159 : 0917200159 NGỌC 917200159
: TRẦN THỊ THÔNG, 6A TRẦN CAO VÂN P12 QPN TPHCM,
0917251763 917251763

917288861 917288861

0917388986 - CHỊ HẰNG 917388986

: 0917402589 : ĐINH HỮU CHUNG, QUANG TRUNG - GÒ VẤP,


0934136246, 0917402589 917402589

: 0917404686 : HOÀN, QUẬN BÌNH THẠNH, 0917404686,


0917404686 917404686

0917411440 - CHỊ THẢO 917411440


: ATUẤN -- 0917474702 - CTY DOUBLE LAND - 105 HOA LAN - P2 -
PN -- DOUBLEVN 917474702

0917515126, 0917515116, CHỦ, MTG 917515126


: CTY BDS HẢI LONG, Q1, 0917 535 624

60 TRIỆU

917535624
CHO THUÊ NHÀ ĐẤT KINH DOANH NHÀ HÀNG, CAFE 917535624
: HỒ THỊ THU HƯƠNG, 549 ĐIỆN BIÊN PHỦ P 3, Q3 , HCM,
0917555292 917555292
: MR HIẾU, DOUBLELAND 105 HOA LAN P2 PHÚ NHUẬN,
0917567889 917567889

0917646462-AHOÀNG 917646462
917678934 917678934

: 123/1 ĐƯỜNG SỐ 7, PHÚ NHUẬN, 0917696678 917696678

0917775782 - CNGA 917775782


: CHƯƠNG : 0917778558 917778558
: 09 17 85 17 17 PXL 917851717

0917881008 - CÔ ĐÍNH, CHỦ NHÀ 917881008

: GIA VIỆT, 2BIS NTMKHAI, PĐAKAO, Q1, 0917881117 917881117

: THÂN, 334 PHAN VAN TRI - QBT, 0917881180 917881180

: TRI, HCM, 0917884089 917884089

: NAM, 091-7909294 : TRAN QUOC NAM, 49 NGUYỄN THỊ HUỲNH,


091-7909294 917909294
: C NHI - 0917 95 0008 – 105 HOA LAN – P2 – PHÚ NHUẬN - DOUBLE
LAND 917950008
N, AN NINH, TIỆN VP, GIA ĐÌNH Ở, 7TR/TH, CỌC 2 THÁNG TIỀN NHÀ
0918017478, MIỄN TIẾP CÒ, BÁO K 918017478

0918027582, 0903812085 918027582

0918030177-ATẤN 918030177
: 52/14 CÙ LAO, P2, PN, 0918050406 - KIM CHI 918050406

0918066800, NGOÀI GIỜ HC 918066800


: NGỌC HUYỀN 0918 070 117 BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAMESE , 69 HOA
LAN - P2 - PHÚ NHUẬN - 0917 85 171 918070117

: 36/16C CÙ LAO, P2, QPN, 0918108382-COANH 918108382

; 0918114664 GẶP , CẢM ƠN ! : HUNG, XUYEN MOC,BRVT,


0918114664 918114664

918120488 918120488

918132296 918132296
: TRẦN NGỌC NHỰT, 21,PHAN XÍCH LONG,P3PHÚ NHUẬN,
0918135886 918135886

918138899 918138899
: NGUYỄN THỊ HẠNH, 77/6 NHẤT CHI MAI, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN
BÌNH, TPHCM, 0918159020 918159020

0918167708, 0907798866 918167708

0918167727 - AHIỀN 918167727

0918176907-ATHÔNG 918176907

918208090 918208090
: 0918 211 412 : HUỲNH VIỆT, 58A ĐỒNG NAI,CX BẮC HẢI,Q10,
0918211412 918211412

0918212523 - CÔ LÝ, 918212523

0918221117, MTG 918221117

38444016, 0918222712 - ATRUNG, 918222712


0918224437 - ASƠN 918224437
N, SÂN ĐẬU XE HƠI, ƯU TIÊN GĐ VÀ VPCT GIÁ 22TR/TH
0918262910, , MTG 918262910

0918270426 - CHỊ MAI 918270426

0918271164 - AQUANG 918271164

0918275059, 0985993591 - APHƯƠNG 918275059

918283888 918283888
: C VÂN 0 CHO THUÊ GẤP CHCC 44 ĐẶNG VĂN NGỮ – QPN ,2PN , GI
Á 9TR /TH : C VÂN 0918 292 765 918292765

: KHOA, Q1, 0918317735 918317735

0918339109 - CÔ BÍCH 918339109

0918340511-CHỊ BÍCH 918340511

0918341189-ATHÀNH, 0903722728-CMAI 918341189

0918345642, CHỦ NHÀ 918345642

0918368536 PHONG - 0936336486 HÀ HCM 918368536

0918376493 - CHÀ 918376493

0918385355 - AĐÔNG 918385355

0918387677-AHIỀN 918387677

: HẰNG, 0918412423 : HẰNG, 0918412423 918412423


: 33/20B HOÀNG DIỆU, P10, PN, 0918424344 - CLAN, 918424344

: THÀNH PHÚC, ĐC: TPHCM, 0918 456 074 918456074

0918456888-CHỊ NGA 918456888

0918458626-ASĨ 918458626

0918480865 - CÔ HOA 918480865

0918 497 160 HAY 0919 649 584 THẮNG , : THẮNG, 0918497160 918497160

0918500737 - 0909332916 918500737

918507616 918507616

0918538835, 0918979856 918538835

: NGỌC CƯƠNG, 0918553138 918553138


: TRANG, 0918600660 918600660

: 0918602788 - 0907968816 - MS PHƯƠNG 918602788

918622715 918622715
: 73/3 HOÀNG V THỤ, P15, QPN, NGÃ 4 PN, GẦN KHÁCH SẠN HOA
MAI, 0918649898-THẢO, 0985958905-C 918649898
: GIAHUY, F2TPHCM, 0918656630 918656630

: 0918673676 - 0933443696 0933443696 918673676

: APHONG - 0918678626 (VUI LÒNG HOẠI HẸN TRƯỚC) : APHONG,


TP HCM, 0918678626 918678626
: CHỊ DUNG, 0918686760 918686760

: 1C ĐẶNG V NGỮ, P10, QPHÚ NHUẬN, 0918726292 918726292

918728979 918728979
: TRẦN THỊ KIM DUNG, 220/38 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P8, QPHÚ
NHUẬN, 0918729381 918729381

38450391, 0918739900- CHÀ 918739900

0918764852-ASANG 918764852
:0918770888 CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, MẶT TIỀN - DT:4 X 16M,
2 LẦU - ĐC:116 TRẦN HUY LIỆU, P15 , Q 918770888

918780444 918780444
: 0918 812 412 : A VIỆT, TPHCM, 0918 211 412 918812412

39161882-CNHUNG, 0918846611-CBẰNG 918846611

: A TÁM, 0918849950 918849950

: TONY NGUYỄN, PHÚ NHUẬN, 0918881887 918881887

: A NGUYỄN 0918883487 : TONY NGUYỄN, PHÚ NHUẬN,


0918883487 918883487

0918900703, , MTG, BÁO 918900703

0918907336 - CLAN, 0906688998 - AHÀO 918907336

: 69/25 ĐÀO DUY TỪ, P17, QPN, 38451282, 0918907493 - CHÚ


MINH 918907493
0918911759MIỄN TB,TG 0918911759 918911759

0918915501- MS XUYẾN 918915501

918943663 918943663

39571499, 0918979856 918979856

0918997553 - CNGÂN, 0983459926 - ABÌNH 918997553

919002604 919002604

0919004400-AHÙNG 919004400

: MI, Q 10,TPHCM, 0919022729 919022729

: A XÔ 0919033019 - 0919414130 919033019

0919038338-CHỊ CÚC 919038338


: 0919053059 A PHÚC : PHÚC, 886/9 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH F25 BÌNH
THẠNH TPHCM, 091-9053059 919053059

0919168538 MINH : MRHÀ, 195/10 NGUYỄN KIỆM,P3,QGV,


0919168538, 0938668538 919168538

: MSHAO, 0919170699 919170699

0919187289-CCÚC 919187289
: 0919199589; EMAIL: VIETLOOK@GMAILCOM Đ/C: QPHÚ NHUẬN,
TPHCM XIN CÁM ƠN 919199589

: 0919200249 CLAN ANH ( MTG ) 919200249


0919215808 - CLOAN 919215808
CÔ LÝ: 0919272425 : TRUNG 919272425

: A XÔ, 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, PN 0919414130 - 0919033019 919414130

: TUYỀN, TAN PHU, 0919419393 919419393

0919446965-AHÒA, 0938816388-AHẦU 919446965

0919448468 - ASƠN, , QC KHÁC 919448468

0919451961-ALONG, - BÁO 919451961

: 528/6 LÊ V SỸ, P11, QPN, 39916184, 0919467061-BÀ LỆ 919467061

0919483379-THANH BÌNH 919483379

0919486969, , MTG 919486969

919553879 919553879

: TAM, TPHCM, 0919599932 919599932


: NHAHUYNHDOUBLE@MAILCOM, 105 HOA LAN, PHƯỜNG 2, QUẬN
PHÚ NHUẬN, TPHCM, 0919610003 A QUY 919610003
: 0919657155 BẢO : HUỲNH VIỆT, 58A ĐỒNG NAI,CX BẮC HẢI,Q10,
0918211412 919657155

0919695151-CHỒNG 919695151

0919705175 - CTÚ 919705175

0919794052-CHÚ THANH 919794052


: LÊ VĂN QUÝ, 189 HAI BÀ TRƯNG, P6, Q3, 0919797480 919797480
: 0919799679 – MS THÙY 919799679

: AN AN, TÂN BÌNH, 0919857676 919857676

0919880540-CXINH, MTG 919880540

: 0919884941 ATHƯƠNG 919884941

: ATHIỆN 0919927322 919927322

0919938333- ASƠN 919938333

39973460, 0919941066 919941066

: ANH PHÚ, , 0919966548 919966548

, 7TR/TH 0919976236, 919976236

0919998157 ANH DŨNG : NGUYỄN VĂN DŨNG, QUẬN 7 THÀNH


PHỐ HỒ CHÍ MINH, 0906508010 919998157

: HOÀNG VĂN THƠ, 1B NGUYỄN VĂN ĐẬU, F5, QPN, 0922447771 922447771

0923872587 ( MIỄN TIẾP TRUNG GIAN)CHI CHAU - 0923872587 923872587

: MINH, 0923912986 923912986


: 64 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P10, PN, 0925484868 - A6, SAU 9H AM,
0925440939 - CXUÂN SAU 12H, MTG 925484868

926038888 926038888

0927371194 - CHÚ THANH 927371194


: LÂM, NGUYỄN THỊ MINH KHAI Q1, 0927470306 927470306

0927641237 - CHÚ THÔNG 927641237

: 0928037739, MIỄN TIẾP BÁO 0928037739 928037739

0929425003, 0903628128 929425003

: 191 SỐ CŨ 150 PHAN XÍCH LONG, P2, PN 0932005228-CHỊ HUYỀN 932005228

0932006998 - ANAM, 0902444558 - CHẰNG 932006998

0932008638, 01688571886 - CPHƯƠNG 932008638

: LAN, 94 CAO XUAN DUC P12 Q8, 0932010551 932010551


: TRINH, PHÚ NHUẬN, 0932010949 932010949

N, TIỆN LÀM VP, NHÀ Ở, HĐDH, GIÁ TL 0932024459-CHIỀN 932024459

0932040931 - AHÙNG 932040931

: DUY 0932042418, PHƯƠNG 0918064364 : QUANG DUY, 181/17


BINH THOI Q11 , 0932042418 932042418

38418952, 0932044879 - ÔHÀO 932044879

932066144 932066144

35103850, 0932084197, 932084197


0932086989-CNGA 932086989

: A MINH, 1234, 0932089624 932089624


0932090001 CHI : MAICHI, Q2, 0932090001 932090001

932107199 932107199

0932 115 567- 0989 499 923 932115567


: MS VI, 141 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHƯỜNG 6, QUẬN BÌNH
THẠNH, 0932115992, 0932115992 932115992

: A KHANH DT: 0932160659 932160659

0932177727 - AHIỀN 932177727

: ĐỊA ỐC GIA THỊNH PHÁT, SỐ 1, CÔ BẮC, PHƯỜNG 1, QPHÚ NHUẬN


TPHCM, 0932186848, 0904490421 932186848

0932330066 - ATÙNG 932330066

0932332890 - 0907009707 932332890

0932339868 - CHỦ NHÀ 932339868

: A TÙNG, 0932343649 932343649

01267558088, 0932456937 932456937

: 0932 56 56 12 ( GẶP THƯƠNG ) : MI MI, 141 NGUYỄN TẤT THÀNH,


ĐÀ NẴNG, 0932565612 932565612

01237629355-CÔ BÌNH, 0932581663-ABẢO 932581663


: MS HỒNG, 0932608216 932608216
: 0932640758 AKHOA: 0908 480 227 A QUỐC 932640758
:0932646343 ANH THẮNG KHÔNG TIẾP CÒ VÀ TRUNG GIAN :
NGUYENANHTUAN, 98 BACH DANG, 0935709342 932646343

0932652027 - AQUÂN, , XEM NHÀ TRƯỚC 30 PHÚT 932652027

; 0932653003 , ,, : HANH, BINHTHANH, 0932653003 932653003

NHUNG 0932 65 35 89 : NHUNG, TÂN BÌNH ,TPHCM, 0932653589 932653589

0932655460, 0903824905-BÁC ĐỨC 932655460

: 0932660368 - 0937923579 A TUÂN 932660368


: 0932686383 A TUẤN CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HOA SỨ __
PHƯỜNG 2 __ QUẬN PHÚ NHẬN ( KHU PHAN XÍCH LO 932686383

: ANH MINH 0932 727274 932727274

: MR DUY, 18A NAM QUỐC CANG, PPNL, Q 1, TPHCM, 0932737899 932737899

THỌ 0932738199 : ATHỌ, Q8, 0932738199 932738199

: 10 HOA SỮA, P7, QPN GẶP THANH : 0932 748 468 : THANH, 88
PHAM NGOC THACH, 0989-000188 932748468

0932758322-ATÂM 932758322
: NGUYEN THANH THUY, 124/1A NGUYEN ANH THU TRUNG CHANH
HOC MON, 0932768887 932768887

0932792636, 01699991513 932792636

0932962040-ABẢO 932962040
: MS LINH 0933007835 933007835

0933059779-CHỊ PHƯƠNG CHÂM 933059779

: 0933080189 A TÂM , MTG : A, TÂM, 0933080189 933080189

933114628 933114628
N NHƯ KHÁCH SẠN, SÀN NHÀ LÁT GỖ CAO CẤP, 7TR/TH
0933128502-APHÚ 933128502
: ÁI DU, THỐNG NHẤT, GÒ VẤP, 0933130450 933130450

: KIM NGỌC, QPHÚ NHUẬN, 0933141225 933141225

62929154, 0933173017 - CÔ LAN 933173017

0933225255-THÚY 933225255

: DUONG THUY LINH,THCM, 0933 238 328 933238328

0933260581-LY 933260581

: TÚ ANH, 94_96 NGUYỄN DU Q1 TP HỒ CHÍ MINH, 0933287068 933287068

: PHẠM ANH TIẾN, 538 CMT8, P11, Q3, TPHCM, 0933288988 933288988

: THANH 0933290475 EMAIL: THANHHCMVNNET@YAHOOCOM 933290475


: LỤC VĂN DU, 23 PHAN XÍCH LONG - PHƯỜNG 02 - QUẬN PHÚ
NHUẬN, 0933290865 933290865

0933310931 - ALONG, 01999495969 - AKHỞI 933310931

, INTERNET, 11TR/TH 0933312069 933312069


: A BÌNH – 0933320004 – BĐS RED HOUSE – 72/23 PHAN ĐĂNG LƯU
– P5 – Q,PHÚ NHUẬN 933320004

933331573 933331573

: 50/2A ĐỖ TẤN PHONG, P9, PN, 0933332516, 0933331536 - TRÂM 933332516

0933338892 - C/CHỦ, MTG 933338892


: NHÃ HUỲNH 0933 340 004 DOUBLE LAND 105 HOA LAN PN 933340004
: 0933353179 – 0902973552 APHƯƠNG : NGUYỄN VŨ PHƯƠNG,
679A3/11 NGUYEN VAN CONG P3 GV, 0902 933353179

: 0933395911_ALONG (MIỄN TIẾP MÔI GIỚI,QUẢNG


CÁO)0933395911 933395911
: CÔNG TY QL BDS SAVISTA - 0933 417 473 ĐỂ ĐƯỢC XEM VÀ TƯ
VẤN MIỄN PHÍ CĂN HỘ : HOÀNG THANH ĐẠT 933417473

0933452278 - AHÙNG 933452278

0933463442, 0983220865 933463442

: 2/12 ĐÀO DUY TỪ, P17, PN, 0933517369 - CTHÚY 933517369


: MY DUNG, 36/28A CU LAO, PHUONG 2, Q PHU NHUAN, TPHCM,
0933524898 933524898

: 108/63A THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 0933587196 933587196

0933658456 CYẾN 0933658456 933658456

0933666681 - CHỦ ANH HẢI 933666681

38450558, 0933733816 - CÔ PHÚC 933733816


A KHÁNH 0933734547, A BÌNH 0914850012 : MR BINH, HCM,
0914850012 933734547

: XUAN DUNG, TAN BINH, 0933746789 933746789

: 0933759539,0915367628 933759539

: HƯNG, TP HCM, 0933800042 933800042

: 0933851086 - A SƠN: VÕ THANH SƠN, BÙI ĐÌNH TÚY, P12, BT,


TPHCM, 0933851086 933851086

0933852399-ADÂN, MTG 933852399

0933856665 - NHUNG 933856665


: 0933 872 536 V THỊNH : LÊ VĂN THỊNH, BÌNH THẠNH, 093-
3872536 933872536

: 270/93/15 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P1, PN, 0933875799 - APHƯƠNG 933875799

: CTHẮM- 0933888725 : THẮM, HỒNG GIA, 0933888725 933888725

: LEONENPHAM, 81 HOA LAN, 0933909241 933909241

: TUẤN, 0933915964 933915964

: 0933933018 933933018

: CÔ HOA ORTHU SDT 0933947699 OR 0903536038 933947699


: ATHIỆN 0933 955 983 : VÕ MINH THIỆN, 0933955983 933955983

: CHỊ HÀ CHỦ NHÀ 0933957539, 0915367628 : CHỊ HÀ CHỦ NHÀ


0933957539, 0915367628 933957539
: TOẢN, 0933 989 990 933989990

0934000801, 62915384 934000801

0934029511 01295783255 934029511

: HỒ TRUNG TÍN, ĐINH TIÊN HOÀNG, 0934034363 934034363

: HẠNH, , 0934034433 934034433

: 0934072007 GẶP ANGUYÊN : ANH NGUYÊN, CÔNG TY BĐS NHÀ


VIỆT, 0976353488 934072007

0934077489 - AVINH, 0916000548 - CNGỌC 934077489

0934102884 A VŨ A VŨ 0934102884 A VŨ 0934102884 934102884

: LE HUU NAM, 91 NGUYEN HUU CANH ,BINH THANH, 0934114123 934114123

0934115447 - CMAI, 934115447

0934131006 - ANH BÌNH, CHỦ NHÀ 934131006


: 0934136246 A CHUNG : ĐINH HỮU CHUNG, GÒ VẤP , 0934136246 934136246
934138343 934138343
01688 123425 HAY 0934171383 GẶP MỸ: VAN THI NGOC MY, QUAN
3, 01688123425 934171383

: CHẠNH, 0934268468 934268468

0934270740 - CÔ BÌNH 934270740


: A TRUNG – 0934325859, A SƠN – 0983503159 934325859

0934414700 A HÀI 0902313146 934414700

0934739406 CTHIỆN, MTG 934739406

CHỊ HẰNG 0934919061 934919061

: HÀ :0934927088 934927088

: NGUYỄN HỮU QUỲNH, , 0935002202 OR 0915002202 935002202

0935052136-HÙNG, XEM NHÀ 8G TỐI, CHỦ NHẬT CẢ NGÀY 935052136

0935052493 - APHONG 935052493


:A THIÊN 0935059073 935059073

: MS NƯƠNG, 710/4 NGUYỄN KIỆM F4 Q PHÚ NHUẬN, 0935059795 935059795

0935214038-DŨNG 935214038

935216518 935216518

: THẢO Q PHÚ NHUẬN, : 0935228901 935228901


: KIỀU LỆ, Q7,HCM, 0935229609 935229609

: ALÂM, PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 0935240489 935240489

0935244004 - NHƯ 935244004

0935318767, 0908295088, MIỄN TIẾP BÁO + QC 935318767

: 489A/23/87 HUỲNH V BÁNH, P13, PN, 0935493056, 0937273757 935493056

: LÊ THANH TUẤN, 49 TRẦN HUY LIỆU PHƯỜNG 12 QUẬN PHÚ


NHUẬN- TPHCM, 9990619, 0935605570 935605570
: SAC HOA, 750 NGUYEN KIEM, 0935757573 935757573
: 0935776988 A CHÂU NHÀ CHO THUÊ MẶT TIỀN KHU PHAN XÍCH
LONG , P2 , QPN _DT: 8 * 18M ( HẦM , T 935776988

: AKHOA, SGD BĐS VIETNAMESE 69 HOA LAN P2 QPN, 0935950950 935950950

NHUNG 0935 985 895 - 0932 65 35 89 : ÁI NHUNG, 62 CÁCH


MẠNG, PHƯỜNG TÂN THÀNH, QUẬN TÂN PHÚ, 935985895

: LÊ THỊ TRÚC LINH, 2C NGUYỄN KIỆM, Q PHÚ NHUẬN, 0935997985 935997985

: 0936087876 GẶP CHÚ HÙNG ĐC:64/4 NGUYỄN VĂN TRỖI P8 QUẬN


PHÚ NHUẬN 936087876

0936167167 - HUỆ 936167167


0936176262, 0919597778 - PHƯƠNG, 936176262

0936213878 - ATÚ, , MTG 936213878

: HẠNH, , 0936226063 936226063

0936336486 - 0918368536 MQC 936336486

0936343109 - AHUYỀN 936343109

936351957 936351957

: 67 TRẦN HUY LIỆU, P12, QPN, 0936383717-BÌNH 936383717


0936 38 48 79 HIỆN CHÚNG TÔI CÓ 2 PHÒNG CÒN TRỐNG, CÓ NHU
CẦU CHO THUÊ, CÓ GIÁ LÀ 4TR TRIỆU VÀ 5 936384879

0936417251-CHỊ HẰNG 936417251

Ệ :0936516781 : PHÚ, 24/2A NGUYỄN VĂN BỨA, HÓC MÔN,


0936516781 936516781

: THU HA, PHU NHUAN, 0936538271 936538271

0936640357 - AĐÀO, MTG + BÁO 936640357

: 18 ĐẶNG THAI MAI, P7, PN, 0936713345 936713345

937003678 937003678

0937045397 - CHỊ CHI 937045397


: 108/99/9 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, PN, 0937058968 937058968

0937070997 - ACHƯƠNG 937070997

0937095815 - CÔ THÚY 937095815


: NHUNG_NHADATACHAU, 31 LÔ D, KP1, HUỲNH TẤN PHÁT, PHÚ
THUẬN, Q7, 0937107986 937107986

0937108181 - ALƯƠNG 937108181

: 297 HUỲNH V BÁNH, QPN, 0937113999 937113999

937117305 937117305
: 0937132049) : 0937132049 937132049

: TÚ, 141 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN - PHƯỜNG 06 - QBÌNH THẠNH,


0937137986 937137986

: NGUYỄN THỊ LA VI, 53-55 PHAN VĂN KHỎE Q6, 0937189788 937189788

0937199488 - AHẢI 937199488

: 53S PHAN XÍCH LONG, P3, 0937212825, , TRƯỚC 937212825

937212826 937212826

: 0937251915 - 0918262910 - MRVINH 937251915


: 0937 258 187 HAY 0937 748 609 CHỊ NGỌC 937258187

0937300161-CHÚ HƯNG 937300161


0937337172 - CMY 937337172

: CHỒNG, 216C NGUYỄN VĂN NGUYỄN, QUẬN 1, 0937347715 937347715

0937359426 , 0937359426 937359426

: CẦN, QUẬN 1, 0937365690 937365690

0937366350-CÔ DUNG, XEM NHÀ 14H30-17H 937366350

0937382187 - MAY 937382187

0937387578, 0938959338 - CVÂN 937387578

0937388860 - CÔ HOA 937388860

0937440470, 0989054183 - ANAM 937440470


: NGUYỄN VĂN HÙNG, TRẦN NÃO Q2, 0937447888 937447888

937465556 937465556

: CHỊ HỒNG 0937488988 244/3 HUỲNH VĂN BÁNH F11, QUAN PN 937488988

0937540188 - MTG 937540188


: 0937554570 0937554570 937554570

: TRẦN LỆ QUYÊN, 33/11 ĐẶNG VĂN NGỮ, 0937585856 937585856


: MINH, HỒ CHÍ MINH, 0937594886 937594886

0937639563, 0937664511 937639563

: QUỲNH, 231 PHÙNG VĂN CUNG,PHƯỜNG 4,QUẬN PHÚ NHUẬN,


0937646900 937646900

62978175, 0937655062-AĐỒNG, MTG 937655062

66724877, 0937666406, 937666406

0937676452 - CPHẤN 937676452


: NGUYỄN HỮU PHÚC, 1A NGUYỄN KIỆM, F3, Q GÒ VẤP, TP HCM,
0937678669 937678669

: ANH VINH 0937692902 ( ) : ANH VINH, TPHCM, 0903341817 937692902

0937694788 01217800791 937694788

0937698382 - ATHÁI 937698382

: HOA, 90 DUONG 77' PHUONG TAN QUI, QUAN 7, 0937719099 937719099

: 0937741194: TRUNG ĐỨC NGUYỄN, 232/42 3/2 LÝ THƯỜNG KIỆT,


0937741194 937741194
: 0937748609 CLOAN 937748609

0937764063 - ACƯỜNG, CHỦ, MTG+DV 937764063

: CÔ LIÊN, 140 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P2, QPHÚ NHUẬN, 0937764111 937764111

0937768907 - THƯƠNG 937768907

0937811709-AVIỆT, MTG 937811709

: 0937842261 CHÚ TÂN 937842261


:MR LỘC 0937850539 DOUBLE LAND - 105 HOA LAN - P2 – PN -
WED: DOUBLEVN 937850539

: 68/27 HUỲNH V BÁNH, PN, 0937857185 937857185


: 304 LÔ A, C/C 43R HỒ VĂN HUÊ, P9, PHÚ NHUẬN, CẦU THANG SỐ
1, 0937862688 - ACƯỜNG 937862688
: MINH-HIỀN, 32/26 NG V ĐẬU, 0937864679 937864679

: HUỲNH DUY, 13 D8 CHU VĂN AN, F26, BINH THANH, 0937865809 937865809
: A KHÁNH - 0937886937 - 223A NGUYỄN TRỌNG TUYỄN - P8 - PHÚ
NHUẬN 937886937
: BÙI THANH PHONG, 68/24 PHÙNG VĂN CUNG, P7; QUẬN PN,
0937891117 937891117
937,909,996 937909996

: CÔ PHƯỚC, 38477504 - 0937975857 937975857

0938010069-CHỊ HIỀN 938010069

: 60 HOA HỒNG, P2, QPHÚ NHUẬN, 0938022003 938022003

: QTRÂN 0938026526 : QTRÂN, CỘNG HÒA, TÂN BÌNH, 0938026526 938026526

0938038239- PHƯƠNG 938038239

0938039223 - CNGA, 0903818193 - ACƯƠNG 938039223


: (08) 66 807 443 - 0938040949 - ATHÔNG - BẤT ĐỘNG SẢN
THANHNIENREAL 938040949

:MS KIM 0938 045 005 ĐỊA CHỈ 214 TÒA NHÀ HORIZON QUẬN 1 938045005

0938050944 - ASÁU 938050944

0938071119 - CHỊ THU 938071119

938078271 938078271

0938078779-CTHƯ 938078779
: CHỊ PHƯƠNG, 469/10 NGUYỄN KIỆM, P9, PN, 0938106381 938106381

: 0938116228 MR HOÀNG 938116228

: 536/15/23 LÊ V SỸ, PN, 0938118600 938118600

0938123838, 0903316315-OÁNH 938123838

938125558 938125558

0938126352 - APHÚC, MTG 938126352

0938127858 - ASĨ 938127858

: 0938128778 CHAU VA 0933330390 HIEU 564 TRUONG SA, F2, Q


PHU NHUAN: TRAN THI HONG CHAU, 564TR 938128778

: CÔNG TY HỒNG MỸ, 0938147477-CHỊ HUÊ: HONGMY, 525/9


HUỲNH VĂN BÁNH, P14, PN 938147477

0938187168 - VÂN, 938187168

0938204588 A DÂN - 0915460506 C HẢI 938204588

0938204888 GẶP A DÂN- 0915460506GĂP C NGÂN( MTG) 938204888

0938214038 - DŨNG, 01698643815 - C NGA 938214038


: NGUYỄN THỊ HÀ MY, 39 HOA HỒNG, PHƯỜNG 2, QUẬN PHÚ
NHUẬN, 0938234330 938234330
: A NGHĨA – 0938238778 - CTY DOUBLE LAND – 105 HOA LAN – P2 –
PHÚ NHUẬN 938238778

: XUYẾN, QBÌNH THẠNH, 0938240036 938240036


: 0938 271 879 : NGÔ GIA PHÚ, 42/18B YÊN ĐỖ F1 QUẬN:BÌNH
THẠNH, 0973931935 938271879
: HỒ VĂN NAM, 172/26 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, QUẬN PHÚ NHUẬN,
TPHCM, 0938277849 938277849

: 093 827 7939 / 0906 896 599 : CÔNG TY BĐS THIENCAM, EMAIL :
THIENCAM-REALESTATE@HOTMAILCOM, 938277939

: ANH VINH: 0938296290 : ANH VINH: 0938296290 938296290

938312266 938312266
: HOANG, HCM, 0938337326 938337326

0938344588 - CHỊ THU 938344588


:0938357388 NHÀ CHO THUÊ NGUYÊN CĂN HXH NGUYỄN VĂN TRỖI
Q PHÚ NHUẬN, DIỆN TÍCH: (9X22)M_TRỆT_2,5L 938357388

0938380066, 0908966839, CHỦ NHÀ 938380066

0938429766 A NƯƠNG : NGUYỄN TẤN NƯƠNG, 206/32 ĐỒNG ĐEN,


P14, Q TÂN BÌNH, HCM, 0938 4297 938429766

: C TRANG 0938432752, A TÂM 0908948090 : TRANG DANG, 181/17


BINH THOI, 0938432752 938432752

938452079 938452079

: MRTHI, 0938452599 938452599


938453345 938453345

0938455411 - CHỦ NHÀ 938455411

0938512585 - CHỊ VÂN, MTG 938512585

0938515388 - CÔ NINH 938515388

0938516517, 0913904736 938516517

: LONG, 348/2A CMT8, 0938529042 938529042

: MINH THANH, Q3, 0938543689 938543689

938545138 938545138
: NGUYENDUCTHANH, 0938-546-098 938546098

: ABẢO 0938568638 : BẢO, 606 ĐƯỜNG 3-2 QUẬN 10, 0938568638 938568638

938572287 938572287

: A-QUANG: 0938582625 938582625

: 0938 585 288 TÚ ĐỂ XEM NHÀ : ANH TU, HCM, 0938585288 938585288

: 0938602838 ANHÂN : VANNHAN, Q7 TPHCM, 093-8602838 938602838

0938614454-CHỒNG, 0983130534-ANGUYÊN 938614454


: LE MAI, TPHCM, 0938616100, 0958787444 938616100

: 122A LÊ VĂN LƯƠNG , PHƯỚC KIỂNG , NHÀ BÈ 0938628707 938628707

0938633123, MTG, MQC 938633123

: CHỊ BẢY SỬA XE 2G PHÙNG VĂN CUNG, 0938633711-CHỊ LOAN 938633711

938650686 938650686

: MR BÌNH- 0938685679 938685679

: CTY RỒNG ĐẠI VIỆT, Q2, 0938 68 69 25 OR 0908 990 548 938686925

DUNG: 0938689128 : DUNG, CỘNG HÒA, 0938689128 938689128

0938742123, 0903717595 938742123

: 130BIS TRẦN HUY LIỆU, P15, PN, 0938766776-CHỊ VINH 938766776

938769589 938769589

: 16/7 ĐẶNG V NGỮ, P10, PN, 01682667272, 0938774420 - AHẬU 938774420

: CHAU, BINH THANH, 0938775152, 0938775152 938775152


: CTY DV ĐỊA ỐỐ́C BẢO AN TPHCM, 0938778522 ĐỂ XEM NHÀ 938778522

0938796265 - CÔ LAN, CHỦ NHÀ 938796265

: LY 0938 800 258 938800258

: 0938800519() 938800519

: 0938810929 938810929

: NGUYỄN QUANG CHUNG, 175 - 177 CỘNG HÒA, P 13, Q TB,


0938823669 938823669

: 0938 82 57 97 - DOUBLE LAND - 105 HOA LAN - PHÚ NHUẬN 938825797

938872845 938872845

0938888563 - HẬU 938888563

ANH TIẾN 0938899522 (MTG) : ANH TIẾN, 288A11 NAM KỲ KHỞI


NGHĨA, P8, Q3, 0938899522 938899522

938906968 938906968

: 0938919198 A HIỆP : TRẦN MINH HIỆP, QUẬN PHÚ NHUẬN, HCM,


0938919198 938919198

: CHỊ VÂN 093 893 1750 : CVÂN 0938931750 938931750

0938951519, AVĂN, MIỄN TIẾP CÒ, BÁO KHÁC 938951519


0938955066 HUY : A HUY, 45 CAO LỖ, 0938955066 938955066
: ANH HUNG, LE VAN SY, TAN BINH, 0938979989 938979989

: THANH THƯ, 220 HỒ VĂN HUÊ, P9, QPHÚ NHUẬN, 0938980577 938980577

: DAVID, SAIGONRENTING, 0938991118, 0938991118 938991118


: TRINH, PHÚ NHUẬN, 0939010949 939010949

0939177279 - CÚC 939177279


N, NTCC,CÓ THỂ ĐẬU XE HƠI TRONG NHÀTIỆN Ở GĐ,VPCT………
21TR/TH :0939183395,, MTG+MTB 939183395

: 17-19 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P17, QPN, 0939188977 - CHỊ THÚY, 939188977

: THANH, 093-9222513 939222513


: HỒ TRỌNG CẨN, 72/23 PHAN ĐĂNG LƯU PHƯỜNG 5 QUẬN PHÚ
NHUẬN TP HCM, 0939241924 939241924

: AHIỀN, 212B/1 NGUYỄN TRÃI, QUẬN 1, 0939248939 939248939

0939254994 - CÔ TƯ 939254994
: LÊ A RỐP, Q8 TPHCM, 0939369077 939369077

: THÚY TRÂN, QUẬN 8, 0939470141 939470141

0939471081-PHƯỢNG 939471081

0939475690 - CÔ ẢNH 939475690


939475887 939475887

939689168 939689168
: CHU BO, 0939769969 939769969

939805405 939805405
: CHI PHÚ, 093 984 0006 939840006
: MS VÂN, 117 NGUYỄN DU, P BẾN THÀNH, Q1, 0939881991 939881991

: DATANO111, 2 HUỲNH TỊNH CỦA, 66838896 0939999199 939999199

0942107999, 0918763841-AHÙNG & KHÔI 942107999

: THÚY PHƯỢNG, 318 LÊ VĂN SỸ, P1, TÂN BÌNH, 0942149711 942149711
: PHUONG ANH, TRẦN HỮU TRANG QPN TPHCM, 0942300238 942300238

: 0942322213 CHỊ CÚC 942322213

TUẤN 0942322807 & PHÚC 0909924062 : PHẠM THANH TUẤN, 94


CAO XUÂN DỤC P12 Q8 TPHCM, 0942322 942322807

0942886788, 0904412920 - 942886788


: LETHANHHANG0201@YAHOOCOM, Q7, 0943643911 943643911

0943671715, 0919941390 943671715

0943815219-ABẢO 943815219

COI NHÀ: TRANG 0944 104 519 : TRANGKHANGTHINH, 62 CACH


MANG,TÂN THÀNH, TÂN PHÚ, 0944104519 944104519
: NGUYỄN ĐẠT 0944110880 DƯƠNG VĂN CHÍNH, 448/3 LÊ VĂN SỸ,
PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP HỒ CHÍ MINH, 944110880

:NGỌC, : 0944145679 : DR NGỌC, 101 LÔ C CHUNG CƯ 43 HỒ VĂN


HUÊ, 0944145679 944145679

: HOÀNG HƯNG, QUẬN 10, TPHCM, 0944156161 944156161


: CÔ CHÂU, 156/22 DANG VAN NGU P14 QPN, 0944278682 944278682

0944353435-CÔ ĐÀO, 944353435

0944477227-AQUYẾT 944477227

0944583667 - ANH THI 944583667

0944692346-HẠNH 944692346

0944774001- 0913211100, 0944774001 944774001

944825386 944825386
: 09 45 099 097 - DOUBLE LAND - 105 HOA LAN - PHÚ NHUẬN 945099097

0945161459-AXUÂN, 945161459

0945278899 - ATUẤN, , 945278899

945454137 945454137

945495003 945495003

0945616919 - APHÚC, , MIỄN TIẾP BÁO 945616919

0945626467 - CÔ MAI 945626467

: 0945674919 : THUAN, NGUYEN VAN NGHI, GO VAP, 0938300877 945674919


38475453 : CHI KHANH , 56 DAO DUY ANH P9 Q PHU NHUAN, 3
8475453- 0945725976 945725976

0945747473 - MINH 945747473


945861356 945861356
: LE HUYNH NGOC MAI, 778E NGUYEN KIEM, 0945875245 945875245

0945898778 - ATHIỆU, 01227336446 - CHỊ CHIÊU ANH 945898778

945910031 945910031

0946142568, 0908899366, 946142568

0946225252-BÁC TÍN, MTG 946225252

01245939639, 0946587755-ATÚ, MTG 946587755

:ANH PHONG : 0946666820 HOẶC 0915159499 946666820

946743974 946743974

0946809567, 38444211 - TRÂM 946809567

: VŨ QUANG THỤY, 127B CÔ GIANG P2 QPN, 0946901942 946901942


: AĐÔNG, HCM, 0946967458 946967458

0947837464 - ACƯỜNG 947837464

0947921950-CLINH 947921950

0948275983-CHỊ ĐÔNG 948275983

: GIAHUY, F2TPHCM, 0948835439 948835439


: DANH, 094-9121855 949121855

: 0949128153 A ĐỨC 949128153

0949158118 - AKHA, 949158118

0949462354-CHỊ HẰNG 949462354


: RUBYNGO, 80/28 DANG VAN NGU ,F10,QPN, 0949507068 :
RUBYNGO, 80/28 DANG VAN NGU ,F10,Q 949507068

0949544700 - TRINH 949544700

949868839 949868839
: 175E ĐVNGỮ, P14, QPN, (VÀO HẺM 173), 0955570055,
0913151936, CHỦ NHÀ 955570055
: MR CHUNG, 9/10/29 TÂN THÀNH, FHÒA THẠNH, QTÂN PHÚ, TP
HCM, 095-8868575 958868575

: ĐỖ THỊ KIM HOA, 518/8/15 LÊ VĂN SỸ, P11, QPHÚ NHUẬN,


0962081368 962081368

0962595319 THANH : DƯƠNG THANH, QUẬN 3-TPHCM,


0962595319 962595319

962895729 962895729

0962919999-MR VĂN 962919999

: LÊ HOÀNG PHÚC, 146 TRẦN HUY LIÊU P15 PHÚ NHUẬN,


0963571379 963571379
: CHỊ VY, PHÚ NHUẬN, 0966594065 : CHỊ VY, PHÚ NHUẬN,
0966594065 : VY, TP HCM, 0 966594065
: MR PHÚ, 141 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN - PHƯỜNG 06 - QBÌNH
THẠNH, 0968646868 968646868

0972004000-BÁC TÍN, MTG 972004000

0972465372-AQUANG 972465372

0972490216 - ADINH 972490216

0972505392 - CÔ TRANG, 0913719880 - CÔ DUNG 972505392


: 0972 611113 CTY BĐS RỒNG VIỆT 0972 611113 972611113

0972912948 : , 0972912948 972912948

0972939991 : A TRUNG, 58/10A ĐỒNG NAI, 0972939991 972939991

: CHUC LE, TPHCM, 0972996666 972996666

0973072777-ALONG 973072777

973198383 973198383

973230975 973230975

: CÔ THƠ - Đ/C:528/17 LÊ VĂN SỸ, P11 QPHÚ NHUẬN - : 38456280 /


0973415627 973415627

, INTERNET ĐỦ, CHO THUÊ HOẶC BÁN 0973734433, 0909338910-


CTRANG 973734433
: 0973 888 513 CÔ HẢI : VŨ THU HẰNG, 415 LÊ DUẨN, THANH KHÊ,
ĐÀ NẴNG, 0936819698 973888513
: LÂM NGUYỄN, 142C/73 CÔ GIANG PHƯƠNG 2 PHÚ NHUẬN,
0973947037 973947037

0974000903- MTG : MINHNHUT, 114 THỐNG NHẤT, P TÂN THÀNH,


Q TÂN PHÚ, 0974000903 974000903

974145175 974145175
0974 342 082 (MSKIM ANH) 974342082

: HOÀNG DŨNG, 7/6C -LƯƠNG ĐỊNH CỦA -Q2, 0974544415 974544415

: 129/3/1 HOÀNG VĂN THỤ, P8, PN, 0974586121 - CHIỆU 974586121

0974741717-ABÌNH, TIẾP NGƯỜI THIỆN CHÍ 974741717

: MR HA, 0974 757010 974757010

0974767635-CHỊ QUYÊN 974767635

: 0974 795079 974795079

: 0975135484 : DIEP, QUẬN PN, 0975135484 975135484


: QUAN, BÌNH THẠNH, 0975370079 975370079
0975400210-MSMẪN 975400210

0975440392 - CSÁU 975440392

0975446058 : 0975446058 975446058

0975486349 - AHIỀN 975486349

: NGUYEN TAM, 94 CAO XUAN DUC, 0975571725 975571725

975632629 975632629

0975725150 - CTRÀ 975725150

: A HOÀNG, 06 NGÔ THỜI NHIỆM, P7, QUẬN 3, 0975772772 975772772


: MR PHÚ, 141 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN - PHƯỜNG 06 - QBÌNH
THẠNH, 0975777000 975777000

: A TRỌNG 0975 777 686 GỌI ĐIỆN TRƯỚC 15 PHÚT ĐỂ XEM NHÀ 975777686

BÁC BÍCH: 0975933574: ĐỨC ANH, 146 HỒ VĂN HUÊ, P9, PHÚ
NHUẬN, 0904233467 975933574

: TRẦN THÁI, HỒ CHI MINH, 0976138367 976138367

: 0976280298 (A CÔNG) : NGUYỄN CHÍ CÔNG, BÌNH THẠNH,


0976280298 976280298

: ANH NGUYÊN, CÔNG TY BĐS NHÀ VIỆT, 0976353488 976353488


MSS QUỲNH ANH : 09 76 75 31 95 976753195
: 0976844315(MRHOÀNG) 976844315

: 0976973539 976973539

TIẾN 0976987005, BÍCH 0938074036 : TRANVANTIEN, 94CAO XUAN


DUC, 0976987005 976987005
: 0838457923- 0977000818 0977000818 977000818
: 0977063968 - 0938827868 977063968

: JIMMY TUNG, TP HO CHI MINH, 0977169318 977169318

0977228318 - ANAM 977228318


: NGÂN, 112 HOA LAN, PHƯỜNG 2, PHÚ NHUẬN, 0977266027 VUI
LÒNG GỌI TRƯỚC 977266027

: BÍCH NHẠN, TPHCM, 0977268741 977268741

0977277470 - CHỊ LINH 977277470

0977319844-CHỊ LÀI 977319844

: HOANG GIANG 0977424914 977424914

:0977582233 977582233
: 0977 625 012 ( A CƯỜNG) 977625012

: 416 NG KIỆM, PHÚ NHUẬN 0977666889, 0987978689 977666889

: 09777000818 - 0982174066 0977000818 977700081

: LÊ TÙNG, SỐ 28 ĐƯỜNG 198 CAO LỖ PHƯỜNG 4 QUẬN 8 ,


0822166666, 0977771919 977771919

: TOÀN, Q8, 0977814190 977814190

: HẠNH, 34 PHÙNG VĂN CUNG,QUẬN PN, 0977843241 977843241


: NHẬT VƯƠNG, 606/147/7-3 THÁNG 2-P14-Q10, 0978149326 978149326

: TRINH, CHỦ NHÀ, 0978337133 978337133

: LƯU THỊ NHẬT VI, 127 ĐIỆN BIÊN PHỦ, QUẬN 1, TPHCM,
0978444978 978444978

:0978616568(THÚY GIANG) : THUYGIANG, 40/56A TRẦN QUANG


DIỆU, 0909884584 978616568

: 0978650890 0913096509 978650890


: LAM, 512/12B NGUYEN KIEM P3 Q GV, 097-8678567 978678567
: ANH KHOA, 105 HOA LAN,PHU NHUAN, 0978767569 978767569

: HUYỀN NGUYỄN, 0978813968 -0943137663 978813968

: 0978900735-SỸ-CHỈ TIẾP KHÁCH THIỆN CHÍ! : CAFEDIAOC, 111C,


HOA LAN, 35173878 978900735

979193561 979193561

: MR NAM - MOBILE: 0979231776 979231776

: TUYỀN, 102/8 THÍCH QUẢNG ĐỨC, Q PHÚ NHUẬN, 0979249024 979249024

: NGUYỄN VĂN HÒA, PHÚ NHUẬN, 0979354596 979354596

0979394994 - CBÔNG, 0949777787 - CSƯƠNG 979394994


: TÚ, 0979427979 979427979

0979658932-THỦY 979658932

0979720793 - SÁU, 0903308611 - TRANG, GIỜ HC 979720793


0979738760 - CHỦ NHÀ 979738760
: BÙI THỊ NGOAN, 142 HOA LAN, 0979771188 979771188
: MR NGHIỆP, 19 HỒ VĂN HUÊ, PHƯỜNG 9, QPHÚ NHUẬN, :
0979796725 979796725
N, TIỆN LÀM VP, SPA, VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CENTER POINT GIÁ 18TR :
0979844416 A HẢI : HAI, 979844416

0979881089, 01239998558 - AMINH 979881089

979993896 979993896

0979995820, 0986021940, 979995820

0982070350 - CNGA 982070350

0982108457-CTHU 982108457

: CHI HƯƠNG, 0982190170 982190170

982283820 982283820

0982368700CTHỦY 982368700

: DUY, SANBATDONGSANONLINEVN, 0982640940 982640940

: AKHOA: 098 280 63 65 982806365

982881836 982881836

0983125871, 62931038 983125871

983168995 983168995
: 6A PXLONG, P3, QPN, 0983213186-CHỊ LAN, 0938549146-AVĂN 983213186
: QÙYNH NHƯ 0983223426 HAY 0914794584
QUYNHNHUMKT@GMAILCOM 983223426

0983239079 - CÔ XUÂN 983239079

0983317331-APHƯỚC, , CHẤP NHẬN MÔI GIỚI 983317331


: MR LONG 0983 333 111, MR LONG 0983 333 111, 0983333111,
0983333111 983333111

0983337953, 01677338870 983337953

0983364922, 01666821746-GẶP THOA 983364922

0983372220 - CHỦ 983372220

: 0983391977 ATHÀNH : THANH-MOIGIOI, SÀI GÒN, 0983391977 983391977

983395396 983395396

0983447763, SAU 17H, MTG 983447763

: ADOÃN,QUẬN PHÚ NHUẬN, TP HCM, 0983 455 121 983455121


: ĐỨC NGHĨA: 0983462457, BĐS NADAREAL: ĐỨC NGHĨA, BĐS
NADAREAL, 76 HOA LAN, P2, PHÚ NHUẬN, 983462457

0983500733-CMỸ 983500733
: A SƠN, 750/1BIS, NGUYỄN KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN, HCM,
0838424826, 0983503159 983503159

983539938 983539938
0983579298 ANH NHẬT CHO THUÊ NHÀ MT ĐƯỜNG HUỲNH VĂN
BÁNH, P10, QPN DT: 4X16 GIÁ: 30 TRIỆU 983579298

983647464 983647464
0983672237 - CHỊ THỦY 983672237

0983734787-AHÙNG 983734787

0983818567-ATÙNG 983818567

983827879 983827879
: LETHUHIEN, 675 NGUYEN KIEM, P9, QUAN PHU NHUAN,
0983835848 983835848

: 0983848728 983848728

: 162 HUỲNH V BÁNH, P12, PHÚ NHUẬN, 22199341, 0983869691 983869691

: 098 394 7079 : THINH, 197, 0983947079 983947079

THANH 01687821817, THI 0983987707 983987707


: BAO TRAN, 74 D1 P25 Q BÌNH THẠNH, 0983991912 983991912

0983999488 - CLINH 983999488

: LÊ THỊ KIM TUYẾT, 120/86 THICH QUANG DUC, 0984038807 984038807

: LÊ VIẾT VŨ, BẠCH ĐẰNG, TÂN BÌNH, TPHCM, 0984057856 984057856

: CONGTUU, GOVAPTPHCM, 0984-208242 984208242


: KIM BÉ 098 44 55 166 - 0912 422 349 : KIM BÉ, 127 ĐIỆN BIÊN
PHỦ, Q1, 0912422349 984455166
: 0984 498 389 A NAM : HAI, 286 NGUYEN TRAI - TRUNG VAN - TU
LIEM - HN, 0936261815 984498389

: 0984 68 99 81 : LEONENPHAM, 81 HOA LAN, 0919881838 984689981


: THẢO, 06 NGÔ THỜI NHIỆM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, HCM,
0984896910 984896910
: 01678045046 HOẶC 0984996138 : NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG,
142D/28 CÔ GIANG, 01678045046 984996138

0985002917 - AHIỀN 985002917

: A QUỐC - SÀN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN VNRENTING, INDOCHINA


BUILDING, Q1, 0985022022 985022022

: 098 5161 228 985161228

0985212218, + QUẢNG CÁO 985212218


: CHAUMOCLAN, 0985377168 985377168
985585554 985585554

: AMẠNH, F017, 0838165372, 0985686858 985686858

0985999549 - CHẠNH, 985999549

: 69/20 TRẦN KẾ XƯƠNG, P7, QPN, 0986026369 986026369

: HIẾU, HỒ CHÍ MINH, 0986149913 986149913


– THỦY: 0986 161 588 : NGOCTHANHTHUY, TÂN BÌNH, 0986
161588 986161588

: LINH 0986166700 986166700

986191904 986191904

0986213858-ATHỊNH 986213858

986347493 986347493
986525598 986525598
: 291/3 HOÀNG V THỤ, PN, GẦN WHITE PALACE, 0986587666,
0919872406 - DUNG, CHỦ 986587666

: 103/15 TRẦN HUY LIỆU, PN, 0986699802-DŨNG, XEM NHÀ 18H30 986699802

0986733775 - CÔ MAI 986733775

: NAMLE, 141 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHÚ NHUẬN, 0986744899 986744899

986832909 986832909
: BÁC TRƯỜNG , 0986911926 986911926

: PHAT NGUYEN, 81 HỒ VĂN HUÊ, 0986959586 986959586


: HOÀNG TÙNG, 0986962759-0993962539, 0993962539 986962759

: TAN, 19-26 NGUYỄN HUỆ, 0987000046 987000046

0987076918, XEM NHÀ TỪ 15H-18H 987076918

0987078906-AHUỆ 987078906
54355606, 0987081185 - CÔ TRANG 987081185

987171517 987171517

987333916 987333916
: THANH THANH, QUAN 1, 0987 353 881 987353881

: 151/54 HVBÁNH, P12, PN, 0987368149 987368149


: NGUYEN ANH THY, 113 NGUYEN DINH CHINH, F15, QUAN PHU
NHUAN, 0987386769 987386769

CTHÙY 0987446626 & ACƯƠNG 0909917188 : TRANG THÙY, CAO


XUAN DỤC-Q8, 0987446626 987446626

0987666999-CDIỄM, 0908464692-LONG 987666999

SỐ E39 XUÂN HỒNG, F12, TÂN BÌNH, NẰM NGAY SAU HỘI TRỢ
TRIỂN LÃM TÂN BINH HƯƠNG 0987989891,NHIÊN 987989891

: BÙI TRẦN ANH THẢO, 139 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P8, Q PHÚ
NHUẬN, 0988052520 988052520

: MS TRAM, 211 TRAN HUY LIEU QUAN PHU NHUAN, 0988078078 988078078

: HỒ V HUÊ, P9, PN, 0988080851-CÔ LAN 988080851


0988132387-NGỌC HƯỚNG: HƯỚNG, 99 HUỲNH THIỆN NGỌC
HƯỚNG, 0988132387 988132387
: TẠ THỊ KIM LOAN, 19/1 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG 11, QUẬN GÒ VẤP,
TPHCM, 0988145442 988145442

01217684756, 0988183951 988183951

0988201828, 39959466, MIỄN BÁO KHÁC 988201828

0988222818, 01662222818-CKHANH 988222818

: THÀNH CÔNG, QUẬN BÌNH THẠNH, 0988 339446 988339446


: 0988 405146, 09174025 46 0904620995 988405146
: 0988408394 CHO THUÊ CH BOTANIC CÓ 2PN,2WC, 93M2, NỘI
THẤT ĐẸP, GIÁ 800/TH: 0988408394 – 09091 988408394
: NGỌC MỸ, QUẬN 3, 0988468425 : NGỌC MỸ, QUẬN 3,
0988468425 988468425

0988513551-HẬU 988513551

35157004, 0988558814 988558814

- : TRANG: 0988 605 282 : TRANG, TPHCM, 0988 605 282 988605282

0988628205-NGỌC 988628205
: 0838442793,0838451455 : PHAM THI THANH, 160 PHAN DANG
LUU, 08-8442793, 098-8661125 988661125

: 0988696778 AXUÂN : PHẠM XUÂN, MAI VĂN NGỌC, 08-


0988696778, 0988696778 988696778

: ANH QUỐC, 182/2B HỒ VĂN HUÊ F9 QPN, 0988782198 988782198

988846484 988846484

: LAN ANH (0988858182) HOẶC NGUYỄN (0903074167) MTG LAN


ANH (0988858182) HOẶC NGUYỄN (0903074167 988858182
: 098888 1061 (ATUẤN) 988881061

0988883319, 35172623, 988883319

: LAN ANH, B205, CC A1, PHAN TÂY HỒ, QPHÚ NHUẬN, 0988885818 988885818

: MISS NGA, QUẬN 1, 0988925971 988925971


0988956113 - CTHỦY BÁN PHỞ 988956113

0989001144 - AHÙNG 0989001144 989001144

0989002296 - BSTIỄN 989002296

989003911 989003911

989004509 989004509

: TUYEN, 123/56 TRAN VAN DANG QUAN 3 TPHCM, 0989023178 989023178

0989-023606 989023606

0989029202-LIỄU, 0908153718-MAI LAN 989029202

: ANH CHÍNH 0989102431 989102431


0989178023 ƯU TIÊN NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC VÀ CÓ THIỆN CHÍ
0989178023 989178023

E PHƯƠNG 0989213701 KHU TRUNG TÂM TÀI CHÍNH, CON ĐƯỜNG


TRỌNG TÂM THÀNH PHỐ… MB LỚN PHÙ HỢP MỞ SHOW 989213701

: NGUYỄN THỊ NGỌC THU, 108/99/19 THÍCH QUẢNG ĐỨC P15 QPHÚ
NHUẬN, 0989247264 989247264

0989299752-ATHÁI 989299752
: 0989488750 (MS HIỀN) : THU HƯƠNG, HCM 989488750
989499923 989499923

: C/C A3 - 004, PXLONG, P7, PN, 0989502150 - ATẤN, TỪ 12H 989502150

0989505976-LY 989505976

0989508672 - ALẬP 989508672

0989511190 - CHỊ MỸ, 989511190

0989567901-CHỊ LỘC 989567901

COI NHÀ HẠNH 0989583859-0906511333 : HẠNH, 62 CÁCH MẠNG,


TÂN THÀNH, TÂN PHÚ, 0989583859, 0 989583859

989698573 989698573

: LÊ HUY THƠ, SỐ 03 TRẦN NHẬT DUẬT, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN


1, TP HỒ CHÍ MINH, 0989731291 989731291

: DƯƠNG TỬ, QUẬN 3, 0989765895 989765895

0989873111-CHẠNH 989873111

: 422 ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 0989882552 989882552


: LETHANHHANGO2O1@YAHOOCOM, Q7, 0989917163 989917163

0993075954 - CHỊ LAN 993075954

0993168516-CHẠNH 993168516

993923141 993923141
: NGUYEN HOANG TUNG, 242/2 HUYNH VAN BANH PHUONG
11,QUAN PHU NHUAN, 0993962539 993962539
: KHANH, 102/5 HO BIEU CHANH P11 Q PHU NHUAN, 0995185719 995185719

: 0996030306 - THANH YẾN( GIÁ THƯƠNG LƯỢNG - ): THANH YẾN,


QUẬN PHÚ NHUẬN, L 996030306

: NGOC, 99 CAO THẮNG, PHƯỜNG 17 PHÚ NHUẬN, 0996143373 996143373

TRƯỚC KHI ĐẾN, , 0996176768 : 0996176768 996176768

0996243065 , XEM NHÀ TỪ 08H-17H : TRANG, 146 HOANG VAN


THU, 0996243065 996243065

, GIÁ TH/LƯỢNG 0996603823 996603823


: LOAN THẢO 0996606468 996606468

0996792712 / 0936183323 MTG + TB : BẢO, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ


MINH, 0936183323 996792712

01202677419 - TÂM 1202677419

35173106, 01203281949 - ÔDUYÊN 1203281949

01207330751 - CÔ LOAN 1207330751

35151280, 01207629131 1207629131


: 18/3 NHIÊU TỨ, P7, PN, GẦN CHÙA NĂM CHÉN, 01208164292 -
CHẰNG 1208164292

1208834566 1208834566

01208840733-AĐẠT, MTG 1208840733


: ALY, 46 NGO DUC KE, 01212223312 1212223312

39973869, 01212341807 - ÔHẬU, 1212341807


:AHỮU 01213454484 1213454484

01214866368, 38475388 - CÔNG ANH, CHỦ 1214866368

01217975060 - ÔĐẠT, 01285039478 - BÀ THỦY 1217975060

: 341 NG THƯỢNG HIỀN, CẠNH CAO ỐC BOTANIC, 01218481907 -


ADŨNG 1218481907

38448626, 01218747290-CHỊ YẾN 1218747290

1219025830 1219025830
: CHỊ HOÀNG (01219466033) 1219466033

01222654333 - BÍCH 1222654333

1222684638 1222684638
: MR PHUC – 01222700702 - CTY VIETNAMESE LAND – 69 HOA LAN
– P2 – QPN 1222700702

: SONCA4321, BINHTHANH, 01222806000 1222806000

: HƯƠNG, 226-228 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, 01222922060 1222922060

01222925275-ATÙNG 1222925275

1222949494 1222949494

01222986208 - CÔ LÊ 1222986208

01223508353 01223508353, 1223508353


: 142E/17 CÔ GIANG, P2, QPHÚ NHUẬN 01223623869-CLOAN, 1223623869

: CƯỜNG, TÂN BÌNH,TPHCM,, 01223628368 1223628368

1224375285 1224375285
:01224600238(CCHỦ) : MR TUAN, 01224600238 1224600238

01224931878-CÔ TÚ 1224931878

: SỐ 2 HOÀNG DIỆU, P10, PN, 01225141722, 38444541 - BÀ BẢY 1225141722

39916959, 01225197140 1225197140

1225485942 1225485942

: 36/6A CÙ LAO, P2, PN, 01225731899 1225731899

0122 616 8152, GẶP THU 1226168152

39903613, 01226682739 - CÔ HƯƠNG 1226682739

: 434/5A PHAN XÍCH LONG, P2, PN, 01227722477 - ACHÍNH 1227722477

: VAN HUNG, 55 THICH QUANG DUC PHU NHUAN, 01228063545 1228063545

1228089737 1228089737

01228805288-CHỊ THANH 1228805288

01228875670 - CBÌNH, 01227991000 - HIỀN 1228875670


01229195945 - CHỊ NGỌC 1229195945
: 208/9 HỒ V HUÊ, P9, PN, 38454767 - CHÚ 4, 01229768006 - CÔ
HẢI 1229768006
: 01234002344 : MR TRUNG, MIẾU NỔI, PHAN XÍCH LONG,
01234002344 1234002344
: CTY CP DOANH NHAN VIET NAM, 87 HỒ VĂN HUÊ, P9, QUẬN PHÚ
NHUẬN, 01234299299 1234299299

: TRẦN DANH TRƯỜNG, 36/282 THỤY KHUÊ HÀ NỘI, 01234841284 1234841284

: P ĐPHÙNG, P1, PN, 01235944119 1235944119

: 489A/23/83 HUỲNH V BÁNH, P13, PN, 01236975100 - AVIỆT 1236975100

01237629355-CÔ BÌNH 1237629355


A KIỆT _ 0123 8000 333, CTY DOUBLE LAND 105 HOA LAN - P2 -
PHÚ NHUẬN 1238000333
: CNGỌC 01238635228 1238635228

01238967378 - CÔ HOA 1238967378


: 01245005305 1245005305

01245450652 - CÔ HIỀN 1245450652

01245939639, 01255199281-APHI 1245939639

01247002324 - CÔ HAI 1247002324

1248112267 1248112267

0125 3478070 1253478070


: 0125 474 8888 GẶP HIỀN : HIỀN, 234 PHAN VĂN TRỊ,
01254748888 1254748888

01256524669-ASÁU 1256524669
: 54/30 ĐÀO DUY ANH, P9, PN, 01256853287 1256853287

: CÔ GIANG 01258115166, MIỄN BÁO KHÁC 1258115166

01259075588, MTG 1259075588

01259083746-ATRỰC 1259083746

01259248656 - HIỀN 1259248656

01262627289-CÔ HƯỜNG 1262627289

1264170619 1264170619

01264188353 01264188353 1264188353

1264300277 1264300277
: 42/5/5 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P10, QPN, 73079086,
01264407949 - CÔ LIỄU 1264407949

01264488007 - UYÊN 1264488007

: 28/22/22 PHAN TÂY HỒ, P7, QPHÚ NHUẬN, 01265067123 - GIAO 1265067123

: CAO HOÀNG AN, 463B/27 CMT8 P13 Q10 HCM, 01265152433 1265152433

: 01265211151-CÔ MAI 01265211151 1265211151

01265273296-BNAM, MTG 1265273296

1265286639 1265286639

01265692635 - HIÊN 1265692635


38465425, 01267441507 - CÔ LIÊN 1267441507

01267700284 - CHẰNG 1267700284

: 182/28/12 LÊ V SỸ, PN, 01267768786 - ĐAN 1267768786

1268062298 1268062298
: 0126 858 9184 A HÙNG CHO THUÊ NHÀ NHỎ TẠI PHƯỜNG 3 HẺN
THÔNG 3M, KHU TRUNG TÂM QUẬN, CÁCH ĐƯỜNG 1268589184

: 73/17 HVB, 01268729254-CLINH 1268729254

: MR LÂM 01269404567 1269404567

: CHÀ 01269733855 : CHI HÀ, 127/39 CÔ GIANG P 1, Q PHU NHUAN,


0126-9733855 1269733855

: TÍCH, 861 TRẦN XUÂN SOẠN ,F TÂN HƯNG, Q7, 01272177127 1272177127

01272867723-CDIỆP 1272867723
38452278 - 01274522278 CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN
SỐ 20 DUY TÂN, P15, Q PHÚ NHUẬN CÁCH HU 1274522278

: 108/115A THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, QPN, 01274555273 1274555273

: 28/22/22 PHAN TÂY HỒ, P7, PN, 01275375862 - CVÂN 1275375862

01275557831 - ATHẠCH 1275557831

01277635734 - ALỘC 1277635734

01284208978 - CTHU 1284208978

01284397671-ANHUNG 1284397671

01285064513 - CHOA, , MIỄN TIẾP BÁO 1285064513


: 01285240703 1285240703
: 01285397993 GẶP DŨNG NẾU KO ĐƯỢC XIN HÃY NHẮN TIN 1285397993

1285551912 1285551912
: 01285566078 ACHÂU 1285566078

01285682451-CHỊ ÁNH BĂNG 1285682451

: HẺM 41 PHAN ĐÌNH PHÙNG, QPN, 01285770762 - CHỊ LIÊN 1285770762


: 01285866563 : 76/12 PHAN TÂY HỒ, P7, QPHÚ NHUẬN, TPHCM,
01285866563 1285866563

01287360448-VÂN 1287360448

01287674738 - THỦY 1287674738

1289720820 1289720820

: BÀN: 39906263; DĐ: 01296717085 1296717085

01297672468 - ADŨNG 1297672468


: 149 NGUYỄN SÚY , PTÂN QUÝ , QTP - ABA : 01629555685 1629555685

01632487664 - CHỊ LIÊN 1632487664


1633418565 1633418565

: CHỊ THỦY: 01634868894 1634868894

HỒNG DIỆP 01634875236 : HỒNG DIỆP, TÂN PHÚ, TP HỒ CHÍ MINH,


01634875236 1634875236

1634943081 1634943081
: CHỊ HƯƠNG ( 01635884344 ) : HƯƠNG, 77 HỒ VĂN HUÊ,
01635884344 1635884344

: MS NHUNG, PHU NHUAN, 01636007007 1636007007

: HOÀNG THỊ PHƯỢNG, SỐ 94 TRẦN QUANG KHẢI, Q1,


01636862479 1636862479

: 137/34 LÊ V SỸ, P13, PN, 01638433366 - THỦY 1638433366

01639947115 - ALINH, 1639947115

01643902713, CHỦ 1643902713

01644983722, , MTG 1644983722

66783126, 01646207745 1646207745


: 01649167252 - CHỊ BẢY 1649167252

: THANH, Q7, 01649652693 1649652693

01652643688 - ATHI 1652643688

1654315879 1654315879
1654930370 1654930370

: CÔ TUYẾT, : 01655557661 : CÔ TUYẾT, : 01655557661 1655557661


01655612123 - CÔ TUYẾT, 01673989504 - ATIẾN 1655612123

39973869, 01657885844 - AHIẾU, MTG 1657885844

1658208850 1658208850

39911939, 01658556188, 01678354942-CHÚ HẢI 1658556188

: 162 HỒ V HUÊ, P9, PN, 01659792876, 01674303581 - CÔ HÒA 1659792876

1662431399 1662431399

: 0839270500: NGUYEN HOANG LUAN, 24/5 TRAN CAO VAN ,P12, Q


PHU NHUAN, 01666213962 1666213962

01666302134 - AGIỎI 1666302134

: 40/12 PHAN TÂY HỒ, P7, PN, 01666613472 - CDUNG 1666613472

: APHONG, : 01666622423 : APHONG, : 01666622423 1666622423


: 01666666276 (ANH VĂN) : HAI VAN, 279 HUYENH VAN BANH,
01666666276 1666666276

39964902, 01666821746 1666821746

: HUYNH THIEN VINH, 675 NGUYỄN KIỆM,P9, QPHÚ NHUẬN,


01666887227 1666887227

01667690882-CHÂU 1667690882

38463871, 01673901719 1673901719


; 01674 055 979 0167 4055 979 A VĨNH 1674055979
: DUNG, 292B NƠ TRANG LONG PHƯỜNG 12,QUẬN BÌNH THẠNH,
01674277120 1674277120
: AQUANG : 01675613535 1675613535
1676219044 1676219044

1676763124 1676763124

: BÁC THOA, 0838484417, 01677338870 1677338870


: , HCM, 01678428011 1678428011

: 43C TRẦN KHẮC CHÂN, P15, QPHÚ NHUẬN, 01679535254 1679535254

01683088830-CTHÙY 1683088830

01683368831 - CHỊ THỦY BÁN PHỞ 1683368831

01684121893-CHỊ ĐIỆP 1684121893

: 116/8 PHAN ĐĂNG LƯU, PN, 01685242303-AHUY 1685242303


: THANH, 01687821817 1687821817

01687924229-CHỊ HẠNH 1687924229


: VAN THI NGOC MY, QUAN 3, 01688123425 1688123425

38457654, 01688571886-CPHƯƠNG 1688571886

: NHAT, 115/49 LE VAN SY, 01688779436 CHOÀNG 01235803079 1688779436

01688792606- CHỊ HOA 1688792606

: PHAM VAN HIEU, BINH THANH, 01693635789 1693635789

39977724 , 01694418923 : CLOAN - AHOÀNG39977724 ,


01694418923 : CLOAN - AHOÀNG 1694418923

: DUC, 246/48 PHAN HUY ICH P12 QTAN BINH TP HO CHI MINH,
0169-4699646 1694699646

01695588100 - CÔ PHƯỢNG, CHỦ 1695588100

: 33/6 NG ĐÌNH CHÍNH, P15, PN, 39902002, 01696900260, MTG 1696900260


: NGUYENPHUNG, 510/2B CU LAO, 01696944950 1696944950
01698240577 - HOA, MTG 1698240577

01698643815 - CLAN, 1698643815


: AHẢI : 01698718139 : AHẢI 01698718139 1698718139

: ANH HÙNG 016 99999 856 1699999856


: THANH, TPHCM, 01868 750 319 1868750319

: LÂM NGHI, 74/7/3D PHAN ĐĂNG LƯU, P5,PN, 01882131321 1882131321

1883755884 1883755884

: NHI NGUYEN, THÀNH THÁI QUẬN 10,HCM, 01992016694 1992016694

: AHOÀNG, 72 LÊ THÁNH TÔN, Q1,HCM, 01992016695 1992016695

01992529449 - CHỊ HOÀNG 1992529449

: NHÀ ĐẤT THIÊN PHÚC - 01992570080 - 01992570081 1992570080

01993843318 - CVÂN 1993843318

: HIEN, 01999042419 1999042419