Vous êtes sur la page 1sur 6

Boä Leã Ca Leân Ñi 2

(Theo Bn Kinh Phuïng Vuï Môùi - Imprimatur 2005)


Kim Long

Kinh Thöông Xoùt


q = 80
## 2 « «« « «« « , « «« «« «« ««
A7 A7

ˆ«ˆ« l _««˙«« =l
D Em D D Em D

4 «ˆ.«ˆ«.
=========================
& ˆ« l
«ˆ«« «
ˆ
«
ˆ«« l ˆ« ˆ«« l _«ˆ«« _««ˆ« _ˆ«« l ˆ«« ˆ« l
«ĵ « « « « ˆ.
«
ˆ
« . ĵ
«
ˆ l ˆ
«
ˆ
«
« ˆ
« «
ˆ
_«ˆ
« « «
« « _«˙
Intro. Xin Chuùa thöông xoùt chuùng con.
#7 #
## «« «« « « «
«
ˆ. œ
» «
«
ˆ «
« «
« «
«
ˆ ««
« « « «
7 7

ˆ
j
« « J
œ
» «
ˆ ˆ«
#ˆ«ˆ« l ˆ« . »» l ˆ« #ˆ« ˆ« l ˆ« «œ̂»» œ» =l
D E A C Fm E

«ˆ.ˆ«. ˆ« l «ˆˆ«
=========================
& » »»
Xin Chuùa thöông, (nguyeän) xin Chuùa thöông xin thöông xoùt chuùng
# # # #
## «« «« ### Ó _Ó Ó «
« « ««ˆ.« ««
ĵ ««ˆ« ‰ ««ĵ
« « Œ « «
A Fm D Fm D C Fm

˙ ˆ œ
» . J
œ
»»» l ˙»» ˆ
«
ˆ« _ˆ«««ˆ l ˆ
« . ˆ
« l ˆ« «ˆ« l
& _«««˙ l _«««ˆ l l œ»»» _»œ» l »»
========================= » l =
»
con. Xin Chuùa Ki - toâ, Xin Chuùa Ki - toâ thöông
#7 £ #
### ««ˆ «« « « « «£ « «
« « « « «
« «««ˆ ««ˆ œ»» . »»œ œ»» ««ˆ« ,««
« «
7 7

« « « « «
Em D C Fm Bm E A D

ˆ ˆ
« ˙ ˆ « «
« ˆ« l _««˙ l _«««ˆ ˆ« #ˆ«« ˆ« l
=========================
& «
ˆ. ˆ
« « «
ˆ« l ˆ« «
ˆ l » » » l «ˆˆ«=l l
«
xoùt chuùng con. Xin Chuùa Ki - toâ, thöông xoùt chuùng con. Xin

## «« «« ««ˆ «« «« ««
« « « «
D Em D A Bm G A D

ˆ.
«
& ˆ« . «ˆ« l «ˆ«
ĵ ˆ«ˆ« l _«˙«« l _«ˆ.«
========================= «ĵ
« l «
ˆ «
« l ˆ.«ˆ« . ĵ
«ˆ« =l
_«˙ «ˆ . _ˆ
« «
_
«ˆ _ ˆ
«
_«ˆ
Chuùa thöông xoùt chuùng con. Xin Chuùa thöông (nguyeän) xin Chuùa
F#m7 «« ««« «««
## « « «
«
««« «
« «
«
ˆ«ˆ« « ˙ ˆ«« Œ
««˙«
A7
« « « « ˆ ˆ
«
A D Bm G D

«
ˆ
« « « l «
ˆ
«
=========================
& « «
l _ˆ««ˆ «
ˆ« l œ̂
»
» »
œ
» »» l l ˆ« =”
_ˆ««ˆ« _
ˆ« _ _ˆ««ˆ« ˆ« _ˆ««ˆ ˆ«
thöông xin thöông xoùt chuùng con, xin thöông xoùt chuùng con.

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Set 1 - Page 1


Kinh Vinh Danh
## ««j « « «« « «« «
D A7 D

ˆ« «
ˆ«
j «
ˆ«
j ˆ
« «
ˆ«
j ˆ«
=========================
& ˆ«« ««ˆ« ««ˆ« =l l
Vinh danh Thieân Chuùa treân caùc taàng trôøi.
F#m7 F# m
## « « ‰ « « «« «« ««« «« ««
D A D Bm Em G A

« «
=========================
& l «
« «
ˆ l «
ˆ
« «
ĵ l «
ˆ
« ˆ
«
ˆ l ˆ.
«
ˆ
« . ĵ
« l ˆ
«__ˆ«« __ˆ «
ˆ «
ˆ«««__ ___«««ˆ __««ˆ
ˆ« «
_ˆ« ˆ« « _««ˆ _ˆ«« _ˆ«ˆ« =l
Vaø bình an döôùi theá, bình an döôùi theá cho ngöôøi thieän
F#m7 ««
## « « ‰ « « « « « ‰ «
«ĵ «
« «
«ˆ«ˆ« «
«ˆ«« «ˆ«« ‰ ««
« «
D Bm D G D

« «
˙«˙« l ˆ«ˆ« ˆ
j
« « « « « «
l ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ l ˆ«
=========================
& ˆ
« ˆ
«
l ˆ« ˆ« l ˆ« =ˆ« l
j
taâm. Chuùng con ca ngôïi Chuùa. Chuùng con chuùc tuïng Chuùa. Chuùng
# ««D # #
## F «m « « « ‰ «
« «
« «
« «
« «
ˆ
« ‰ «« « «
7


« « « œ
J
»
Bm Fm A Fm

« « «
ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ«« l ˆ«
=========================
& ˆ
« ˆ ˆ
ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ«« »» l ˆ« ««ˆ ««ˆ« =
ˆ_ˆ««« l
con thôø laïy Chuùa. Chuùng con toân vinh Chuùa. Chuùng con caûm taï

## « « « « «« «««ˆ ‰ « ««« «« « «
« ˆ«« ˆˆ«« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ«ˆ« _«« =l
Bm D A G D

& « « « «
ˆ«ˆ« _«« ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ«
========================= « «
ˆ «
ˆ«ˆ« «ˆ l _«ˆ« «
ˆ
j
« l
_ˆ« _ˆ« _«ˆ _ˆ« __«ˆ« _««ˆ
Chuùa, vì vinh quang cao caû Chuùa. Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa laø
F#m7
## « « ««« ˆ««« ««« «« ««« ««« Œ «« «« ««
Em Bm A E A Em(add2)

& «
ˆ__««« . __«ĵ « «
«««ˆ l _«««ˆˆ.. _«ĵ
========================= l ˆ
«
« «
« ˆ
«
« «

« l ˙
«
« l ˆ
«
« l «
« ˆ« ˆ«=l
«ˆ . ««ˆ _«ˆ ˆ« _«ˆ _«ˆ« _«˙ _«ˆ _«ˆ« ˆ«
Vua treân trôøi, laø Chuùa Cha Toaøn Naêng. Laïy Con Moät Thieân
#
## F« m Bm«
« « «
« « « « « « « « ‰ « « «««
7

« «
Em A D G D Bm E

« « «
ˆ « « « « « « ˆ« « « «
˙« l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« l ˆ« _«« l «ˆ«ˆ ˆ« _«ˆ«ˆ« _ˆˆ«« l ˆ«ˆ« « «
«ˆ« l ˆ«ˆ« #ˆ
=========================
& _«ˆ _ĵ _«««ˆ=l
Chuùa, Chuùa Gieâ- su Ki - toâ. Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa, laø Chieân Thieân

## «« ‰ « « « « « «
ˆ««« «ˆ«ˆ« ˆˆ««« «ˆ«ˆ« ˆˆ««« l «˙« ««ˆ« . ««j ««ˆ« «« « l ««˙« =l l
A D Em A Dm G Em

_ˆ« _ˆ««
ˆ
j
=========================
& « l _˙« l ˆ
« l _«ˆ _««ˆ
Chuùa, laø Con Ñöùc Chuùa Cha. Chuùa xoùa toäi traàn gian.

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Set 1 - Page 2


C# F# m C#
## «« « «««ˆ Œ «« « «« ««
« « « ««ˆ« l ««=l
D Bm D A D A Bm

ˆ.
«
ˆ
« . #ˆj
« ˆ
«
=========================
& # ˆ« l ˆ.
« «
l ˆ« . #ˆ_j
««ˆ l ˆ«ˆ
« «
ˆ_«ˆ« «
ˆ_ˆ«« l ˆ«ˆ« __««ˆ _˙««˙
Xin thöông, xin thöông xin thöông xoùt chuùng con.
F# m
## . Jœ « « ««˙« «« . «« «« «« « « ««
A7
œ
» » « « «
G Em Em D

» »
» l «
ˆ «
«
ˆ «
ˆ« l
=========================
& » l ˆ«ˆ
« . ĵ
« «
ˆ« l _ˆ««ˆ ˆ
ˆ« l ˆ«ˆ« _ˆˆ««« _«ˆ«ˆ« _=
« «ˆ
_«««ˆ l
Chuùa xoùa toäi traàn gian. Xin nhaäm lôøi chuùng con caàu
F# m # #
## « ««« «« ««« « «« Gœ» »œ œ» «
« « « «««ˆ Œ
ˆ« » » œ
» « «
A D C Fm

«
˙«˙« l «
ˆ ˆ « «
ˆ«
=========================
& ˆ
« l » »
» » »
» l ˙
« ˆ.
«
l ˆ« . ##ˆˆj
«« l ˆ« =l
khaán. Chuùa ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Cha. Xin thöông,
C#
## « «« ««
A7
« « « ««ˆ« l «« «« « «=l
Bm D A Bm D

«
ˆ.
« « ˆ
«
=========================
& ˆ« . #ˆ_j
««ˆ l ˆ« «
ˆ__««ˆ« «
ˆ__ˆ««« l ˆ«ˆ« ˙
« l ˆ« __««ˆ« __ˆ«««
_«ˆ
xin thöông, xin thöông xoùt chuùng con. Vì laïy

## «« « «« « « «« «« « «« ««« « «««
E7
« « « «
A D G Em

« «ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ
& ˆ«ˆ« «ˆ ««ˆˆ ««ˆˆ ˆ««ˆ l _ˆ«««ˆ
========================= __«««ˆ« ˆˆ«« l «ˆˆ« «ˆ« n_«««ˆ l _««ˆ
« ˆ«« l
ˆ« =
Chuùa Gieâ - su Ki toâ, chæ coù Chuùa laø Ñaáng Thaùnh, chæ coù

## «« « «« ««ˆ« « ««« « «« «« «
« « «
« « ˆ «
˙
« «
« ˆ
«
« ˆ
«
« ««ˆ« ‰ «
A D Bm E A D Em Bm

ˆ « ˆ « ˙
« ˆ
«
_«««ˆ ˆ«ˆ« _ˆ««« l «ˆ« #ˆ«ˆ«
=========================
& ««ˆ l l ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« _«ĵ ««ˆ=l
Chuùa laø Chuùa, chæ coù Chuùa laø Ñaáng Toái Cao cuøng

## « « « ««« «« «« ««ˆ« ««
ˆ
« ««˙«
D G A G D

« « « « «
ˆ«ˆ« ˆˆ«« «ˆˆ« _«ˆ«ˆ« l _««ˆˆ ˆ
«
«ˆ« « ˆ ˙
«
«ˆ« l ˙« l ˆ
« «
ˆ«
=========================
& « l ˙« =l
Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn trong vinh quang Ñöùc Chuùa Cha

## «« «« ˆ««« ««« ««« ««« ««« ««« A7


˙ ˆ ˙ ˆ««
Em/A D D

ˆ« ˆ«œ ««˙« ««ˆ« ˆ«ˆ« ««˙«


ˆ
«
=========================
& »»» l l __«««ˆ l ˙« l «ˆˆ« =”
A - men, A - men.

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Set 1 - Page 3


Thaùnh! Thaùnh! Thaùnh!
#m C#m
#### E«« «« «« ‰ «« « «

««ˆˆ« ««ˆ« ««
ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ĵ
«
« « «
ˆ
j
«
B

=========================
& l ˆ.
«
ˆ« l ˆ« . ˆ« l ˆ« _««ˆˆ=l
Thaùnh! Thaùnh! Thaùnh! Chuùa laø Thieân Chuùa caùc ñaïo

#### B«7 C#m F#m7 «« 4 ««


«««B , Bsus
« «
«ˆ«ˆ« .. « «
«ˆ«ˆ« «
«
ˆ«ˆ« ˆ«« « «»œ̂
«˙«« l «ˆ«« «« «ĵ
E

=========================
& _«˙ _«ˆ _«ˆ l «
ˆ
« l l ˆ
« »
œ̂
» » =l l
binh. Trôøi ñaát ñaày vinh quang Chuùa. Hoan hoâ

#### E«««ˆ.« ««j


ˆ
«
ˆ« œ
»
»
œ »
œ «
«
ˆ
«
œ»»» ˆ«

«
ˆˆ«
«
« «
«
«ˆ« ˆˆ««
«
«
ˆ.
«
«
«

F# m
«
« « ««ˆ«
« . » « ˆ ˆ
« . « «
ˆ «
B7
ˆ
« ˆ
« «ˆ
A A

l »
=========================
& l l l «
ˆ «ˆ _««ˆ =l
Chuùa treân caùc taàng trôøi, Hoan hoâ Chuùa treân caùc taàng
#### E « « « « « «
« « «
E , B7 «
« «
«
ˆ
«««
ˆ
« « « «
«˙« l l «ˆ« ««ˆ ˆ«« ˆ«« l _«««ˆ . « « «
ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«« l ˆ« ˆ«=
B7sus4
j
A

=========================
& l
trôøi. Chuùc tuïng Ñaáng ngöï ñeán nhaân danh Chuùa. Hoan hoâ

#### E«««ˆ.« ««j ˆ œ


» œ » «« G«#m «« «« A«« « F#m« « B7
«ˆ« . «ˆ« l œ»»» œ»»» «ˆˆ« l ««ˆˆ« ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˆ.«ˆ« . «ĵ
«ˆ« l «ˆ«ˆ« ˆˆ««« ««ˆ« l ««˙« l ««ˆ« =”
A

=========================
& _œ»» _ _«««˙
_œ»» _ _«««ˆ
_
Chuùa treân caùc taàng trôøi, Hoan hoâ Chuùa treân caùc taàng trôøi.

Maàu Nhieäm Ñöùc Tin - 1 hvh


### ««ˆ« A« « «« «« « « «« ««A ««
ˆ« «
˙
« «
«
ˆ ˆ«» l œ»»ˆ
« ‰ ˆ«Jœ»
j
E7
« « «
ˆ
A

& l «
ˆ ˆ
«
========================= l œ
J
» œ
J
»
» l œ»»
œ
»
»» œ »» » »» =l
‰ »»» »» »
œ
J »

Xöôùng: Ñaây laø Maàu Nhieäm Ñöùc Tin Chung: Laïy Chuùa, chuùng

### E««« «« «D « « «
A ,
« «
« ««« «« «««
ˆ
œ»» «ˆ «ˆ«œ»» l _«ˆ«»œ «œ̂«» «« «««ˆ l «ˆ« «« «««ˆ l ««« «»œ̂ «œ̂» «ˆ = «ˆ l
E

=========================
& »» _œ
»
«
ˆ _ _
»» _»»»œ »»œ
» _«
ˆ _
_œ»» œ»» _ œ̂
» »
»» » » »
» » »
con loan truyeàn Chuùa chòu cheát, vaø tuyeân xöng Chuùa soáng
### E« ‰ « «« « «
«

«««˙ «««
« « «
Asus4
« ˆ«J»œ l »œ»ˆ
« «ˆ«»œ̂
_j
=========================
& _ˆ«»œ» » »
«»»
œ̂»
œ̂
»
»
» »
œ
»
»
l _ ˙
«
˙
»
»
l _ »
=”
» » » »
laïi cho tôùi khi Chuùa ñeán.

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Set 1 - Page 4


Vinh Tuïng Ca
Trònh Troïng
# «« «««ˆ . «« G« Jœ» Am
«
« « «
«« ˆ« «ˆ« ‰ «« «« ««ˆ « « ««« «« «« ««ˆ« ««« «««ˆ
« « «
« » ˆ
« ˆ
G Em G Em
ˆ
« ˆ
« »
=========================
& ˆ«
j
ˆ« ˆ«
j «ˆ« _«««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«=l
Chính nhôø Ngöôøi, vôùi Ngöôøi vaø trong Ngöôøi, maø moïi danh döï vaø vinh quang ñeàu qui veà

# Am«« ‰ «« ««« «« « D«« ‰ « Em « « « «


« « «
« «
rall. «
«
« ««
ˆ
« ˆ
j
« ˆ «
ˆ « ˆ
« « « « «
ˆ « « ˆ ˆ«=l l
Am7 D7

ˆ«
=========================
& ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ«
j ««ˆ ˆ« ˆ«« «ˆ«
Chuùa laø Cha toaøn naêng, trong söï hôïp nhaát cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán muoân

# G« «« «««D « « «
«
˙« « « « « «
« « ««
& ‰̇«« Jœ»» Jœ»» Jœ»»» l ˙«»»» l «˙«˙« l _«««ˆˆ«ˆ «««««ˆˆ__ˆ l «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ«ˆ l ««««««˙˙__ =l l
« «
l ˙«˙«˙«
D7
˙ ˙ «
Em Bm C Am G G
« « ˆ
l ««««««˙˙_˙
˙ ˙ « ˆ ˙
=========================
» »
ñôøi. A - men, A - men, A
«
-
«˙
men.

Chieân Thieân Chuùa


## « «« ««D «« G«««ˆ «««ˆ ˆ««« A««ˆ««7 ««««ˆ ««««ˆ «««ˆ D«««ˆ« , « « ««D «« «
««ˆˆ« «««ˆ «««ˆ
««ˆ« «ˆ« ««ˆ ˆ.
« ˆ
j
«
G
«««ˆ ˆ«« «ˆ.«ˆ«.
ˆ« ˆ« l
««ˆ«
=========================
& ĵ
l «ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ
l l ˆ« «ˆ l l ˆ« . ˆ« l ˆ« =«ˆ l
Laïy Chieân Thieân Chuùa, Ñaáng xoùa

## Em
«« «Em ««˙«A D« « Em«« « «A « « ««ˆ ««ˆ« «««ˆ
& ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ l _««˙« l «ˆ.«ˆ« . «ĵ
«ˆ« l ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l _«˙«« l _«ˆ«« _«««ˆ _«««ˆ l ««ˆ« . «j
7 Bm

========================= ˆ
« l « =l
_«˙ _«ˆ
toäi traàn gian. Xin thöông xoùt chuùng con. Laïy Chieân Thieân Chuùa, Ñaáng xoùa
## F# m
£ « « «£ « E « , «« ««
« «
« ««« «« «ˆ« «ˆ« #ˆ««« ˆ«« œ»» . »»œ œ»» «
ˆ «
« «
« «ˆˆ« =l
« « « « «ˆˆ« ««ˆˆ l ˆ.«ˆ« . j
A7 D

«ˆ« _«ˆ« l ˆ« «ˆ #ˆ« ˆ« l


=========================
& l » » » l
toäi traàn gian, xin thöông xoùt, xin thöông xoùt chuùng con. Laïy Chieân Thieân

## ««ˆ G ««« «««ˆ Em « « «


« « « « ««7 ««« ««« «««
«ˆ« ˆˆ« «ˆ l ««ˆˆ «««ˆ l «˙«« l ««ˆ« «ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« l «˙«˙« l ˆ«Œ̂« œ̂»» œ»» l ˙««˙« l ˆ««ˆ« Œ=”
7 A Bm G A D

=========================
& « ˆ« _««˙ ˆ« » »
Chuùa, Ñaáng xoùa toäi traàn gian. Xin ban bình an cho chuùng con.

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Set 1 - Page 5


Caùc Maãu Alleluia
1. D Major (phaùch 1)
## 2 « «« ««« «« «« « « « « « F#m« «G ««« ««« D« ««« «« «A A« G« ««« ««« D« ««« «« « A
F# m

l & 4 «ˆ« «ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ« «««ˆ l ««ˆ«_««««ˆ «««ˆ «««ˆ l «˙« l «ˆ« ˆ« «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ«« l «˙« l «˙« {” «ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ«« l «˙« l ««˙«
1. 7 7
D Bm D

========================== ll
l Al-le-lu-lia,Al-le l - lu - l ia.
»˙»» l -le-lu -ia,
l Al-le -llu - l ia. ”Al -le-lu-lia,Al-le- l «lu « « l «- ia. l l
_ _ ˙
l »»» l ˙»»» l ˙»»» l ˙»»» l œ»»» _œ»»» l _˙»»» ” œ»»» _»œ»» œ»»» l œ»»» œ»»» œ»»» l «Ĵ«œ»»» «ˆ« ««ˆJœ» l «˙«˙»
Al
l ## 2 l ˙»»» ll
4
==========================
l? l l l l l l l {” l J
œ
»
l Jœ»»» »» »» l » » ll
Al - le - lu - ia. Al - le - lu -ia. Al -le-lu -ia, Al- le - lu - ia.
Al lelu ia.
2. F Major
F « Dm ,« Bb , F« « « « Bb
3 « «
b 4 ««œ̂» œ̂«» œ»»» « «
«
ˆ «
«
« «
« «
« 4 «
«
«
ˆ «
ˆ
« «
«
ˆ «
«
« «
« «
«
ˆ «
« 3 «
« ˆ
ˆ«œ» l œ»»» œ̂»»» «œ»» ˆ
«œ» l œ»» 4 « ˆ 4
«œ» l ˙« .. «
C Gm C 7 C 7 F 7

œ»» «ˆ œ̂»»
Tr¥n ÐÕi Phß¾c
==========================
l& » » œ»» »» » »» » » » »» _»˙» ll
l Al - le -lu - ia, l al - le - lu - ia, l l ia.» ll
« « « « « « « « « « « « « « « «
al le- lu -
l _«« _«ˆ« _«ˆ« ˆ«« ««ˆ« l «« _«ˆ« ««œ̂» _«ˆ« _«ˆ« l _«ˆ« _«ˆ« _««ˆ b_ ˆ« _««ˆ _«ˆ« «ˆ« l ««˙ .
_ « .
ll
3
ll ? b 4 œ̂»» œ»» œ»» œ»» l œ̂»» œ»» »» 4 œ
»
œ»» ll 4 »» œ»» ll 4 »»3 ˙
» ll ll
==========================
» » » » l » » » œ»» œ»» »
» »
3. D Major (phaùch 2)
F# m
## 2 «« «« ««D«ˆ ««A ««« ««D , Em « « « « « « , « «
Tenor: Al - leâ - lu - ia
« « « « « « « «
« «
«ˆ« «« l «« ˆ« « «« l «ˆ« « « l «« ˆ« ««ˆ «« l ««˙ l ««« ”
« « «
l & 4 ˆ«œ»» «»»ˆœ l œ̂»»»« œ̂»»» »»»œ̂ l ˆ«œ»»»
D A 7 D

========================== »»œ »»œ̂ œ̂»» œ̂»» _œ̂» _ _«»œ»»ˆ _


_œ̂«»»» _ˆ«»œ»» _ˆœ̂»»»« ˙«»»» ˆ«œ̂»»»
_œ̂»» _
» » » » »» _»œ»» _ »
Al - leâ - lu ia. Al - leâ - lu ia. Al - leâ - lu ia.
4. D Major (phaùch leû)
## ‰ ««. ««. ««. D«« , A«« ˆ««« ˆ««« œ»» D œ» «««G ˆ«« ««D G‰ ««. ««. ««. «« , A« « «« «« ««ˆ «« « «D
ĵ «ˆ« l «ˆˆ« «ˆ««ˆ ˆ«« ˆ««« l œ»» œ»»» ˆ«ˆ« ˆ««« l ˙«˙« l «ĵ
«ˆ« ĵ
«ˆ« ĵ «ˆ« «ĵ «ˆ« l ««ˆˆ« _ˆˆ««« ˆˆ««« _«««ˆˆ l ˆ««ˆ« _ˆ«««« _«ˆ««ˆ«ˆ _ˆˆ««««ˆ l ««˙«˙ ”
«ˆ« «ĵ
7 7

l&
========================== » » « _ˆ«
Al- le-lu - ia, Al -le-lu - ia, Al-le- lu - ia. Al- le-lu - ia, Al-le-lu- ia, Al- le - lu - ia

««
5. F Major
» œ

« «« , « « «« Dm « « « «« Am«« , «« «««ˆ ««F C« «F
b ‰ ĵ
«
ˆ
« œ
»
œ
» »»»œ ˙« ˙
« ˆ
j
«
ˆ
« «

« «
«
ˆ «
ˆˆ«« ˙«˙« ‰ «

« «
«
ˆ ˆˆ«« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆˆ«« «ˆ«ˆ«ˆ ««ˆ«ˆ ««˙«» ˙
C 7

& »
==========================
l » l l ˆ
« «
ˆ l l ˆ« «
ˆ l l _««ˆ l »» ll
Al -le - lu - ia. Al - le- lu - ia. Al - le- lu - ia. Al-le - lu - (u) - ia.
6. G Major « « « D« « «
# ««ˆœ« ««ˆ« «««ˆœ ˆ««« «« ˆ«« «ˆ«œ , «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ««« ««« «««« 1.œ»»œ , ««ˆ«œ ˆ««« 2. U«««ˆ
»»» l »»» œ̂»» l »»» œ»»» »»»
G G G

l&
========================== » l œ»»» (œ»»»)œ̂»»» œ̂»»» l »» ”{ _
_
««ˆ« ll
«_«ˆ
Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia. Al -

### Œ «««ˆ «««ˆ «««Aˆ ««««ˆ «««ˆ «««ˆ «« «« «« E«««ˆ «««ˆ «««ˆ «««ˆ ««A
7. A Major
«ˆ»œ «»ˆœ l «œ̂» ˆ« ««œ̂» œ̂«» l ««ˆ«ˆ «««ˆ ««œ̂» ˆ l «œ̂» ««œ̂» œ̂»««« l «˙«˙
7

==========================
l& »» »» »» »» »» _»œ» _œ̂»»» »» » » »
» _
_ ˙ ”
» » » »
»»
Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Set 1 - Page 6