Vous êtes sur la page 1sur 8

o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz;

ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1&es0 ijukWaM fjdkMZ bafM;k izk0fy0 Seagram's 100 Pipers Blended
1 1 Scotch Whisky Aged 12 Years 1(1)/11-03-2018 Ldkp 750ml 766.67 1095.00 23.92 1885.59 142.50 2028.09 2030 1.91 1096.91 1887.50

,Q0,y0&3, vuqKkiu] 375ml 384.34 547.50 11.96 943.80 71.25 1015.05 1020 4.95 552.46 948.75
es0 nkSjkyk vklouh] esjB 180ml 192.42 262.80 5.74 460.96 34.20 495.16 500 4.84 267.64 465.80
Seagram's 100 Pipers Exquisite lqij izhfe;e
2 2 Blended Scotch Whisky 1(2)/11-03-2018 750ml 508.33 813.75 17.46 1339.54 123.12 1462.66 1470 7.34 821.09 1346.88

375ml 255.17 406.88 8.73 670.78 61.56 732.34 740 7.66 414.55 678.44
180ml 127.83 195.30 4.19 327.32 29.55 356.87 360 3.13 198.43 330.45
Seagram's Blenders Pride Reserve
3 3
Collection Whisky
1(3)/11-03-2018 izhfe;e 750ml 278.33 506.58 12.00 796.91 102.83 899.74 900 0.26 506.84 797.17

375ml 140.17 253.29 6.00 399.46 51.42 450.87 460 9.13 262.42 408.59
180ml 70.33 121.58 2.88 194.79 24.68 219.47 220 0.53 122.11 195.32
Seagram's Blenders Pride Rare
4 4
Premium Whisky
1(4)/11-03-2018 jsxwyj 750ml 233.33 453.66 10.53 697.52 98.33 795.85 800 4.15 457.81 701.67

375ml 117.67 226.83 5.27 349.77 49.17 398.93 400 1.07 227.90 350.84
180ml 59.08 108.88 2.53 170.49 23.60 194.09 200 5.91 114.79 176.40
Seagram's Royal Stag Barrel Select
5 5 Whisky
1(5)/11-03-2018 jsxwyj 750ml 140.83 376.89 7.94 525.66 89.08 614.74 620 5.26 382.15 530.92

375ml 71.42 188.45 3.97 263.84 44.54 308.38 310 1.62 190.07 265.46
180ml 35.96 90.45 1.91 128.32 21.38 149.70 150 0.30 90.75 128.62
Seagram's Royal Stag Premier Whisky
6 6 1(6)/11-03-2018 ehfM;e 750ml 121.67 359.77 7.41 488.85 84.33 573.18 580 6.82 366.59 495.67

375ml 61.83 179.89 3.71 245.43 42.17 287.60 290 2.40 182.29 247.84
180ml 31.17 86.34 1.78 119.29 20.24 139.53 140 0.47 86.81 119.76
7 Seagram's Imperial Blue Premier Grain
7 Whisky
1(7)/11-03-2018 ehfM;e 750ml 99.58 341.66 6.79 448.03 79.92 527.95 530 2.05 343.71 450.08

375ml 50.79 170.83 3.40 225.02 39.96 264.98 270 5.02 175.85 230.04
180ml 25.65 82.00 1.63 109.28 19.18 128.46 130 1.54 83.54 110.82

2&es0 jsfMdks [ksrku fy0] 8PM Special Rare Blend of


8 1 2(1)/17-03-2018 bdksukeh 750ml 54.20 280.65 5.38 340.23 70.84 411.07 420 8.93 289.58 349.16
cjsyh jksM+] jkeiqjAa Scotch & Indian Whisky
375ml 28.10 140.33 2.69 171.12 35.42 206.54 210 3.46 143.79 174.58
180ml 14.30 67.36 1.29 82.95 17.00 99.95 100 0.05 67.41 83.00

Page 1
o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz; ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8PM Bermuda XXX Rare
9 2 2(2)/17-03-2018 bdksukeh 750ml 54.20 280.65 5.38 340.23 70.84 411.07 420 8.93 289.58 349.16
Caribbean Rum
375ml 28.10 140.33 2.69 171.12 35.42 206.54 210 3.46 143.79 174.58
180ml 14.30 67.36 1.29 82.95 17.00 99.95 100 0.05 67.41 83.00

M2 Magic Moments Premium


10 3 2(3)/17-03-2018 ehfM;e 750ml 102.50 344.05 6.87 453.42 80.50 533.92 540 6.08 350.13 459.50
Vodka

375ml 52.25 172.03 3.44 227.72 40.25 267.97 270 2.03 174.06 229.75

180ml 26.38 82.57 1.65 110.60 19.32 129.92 130 0.09 82.66 110.68

M2 Magic Moments Remix


11 4 Smooth Green Apple Flavoured 2(4)/17-03-2018 ehfM;e 750ml 122.50 360.45 7.43 490.38 84.50 574.88 580 5.12 365.57 495.50
Vodka
375ml 62.25 180.23 3.72 246.20 42.25 288.45 290 1.55 181.78 247.75

180ml 31.38 86.51 1.78 119.67 20.28 139.95 140 0.06 86.57 119.72

M2 Magic Moments Remix


12 5 Smooth Orange Flavoured 2(5)/17-03-2018 ehfM;e 750ml 122.50 360.45 7.43 490.38 84.50 574.88 580 5.12 365.57 495.50
Vodka
375ml 62.25 180.23 3.72 246.20 42.25 288.45 290 1.55 181.78 247.75

180ml 31.38 86.51 1.78 119.67 20.28 139.95 140 0.06 86.57 119.72

Morpheus XO Blended Reserve


13 6 2(6)/17-03-2018 jsxwyj 750ml 224.70 446.50 10.29 681.49 97.47 778.96 780 1.04 447.54 682.53
Brandy
375ml 113.35 223.25 5.15 341.75 48.74 390.49 400 9.51 232.77 351.27

180ml 56.93 107.16 2.47 166.56 23.39 189.95 190 0.05 107.21 166.61

Pluton Bay Superior Exotic


14 7 2(7)/17-03-2018 jsxwyj 750ml 141.40 377.36 7.96 526.72 89.14 615.86 620 4.14 381.50 530.86
Rum

Page 2
o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz; ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

375ml 71.70 188.68 3.98 264.36 44.57 308.93 310 1.07 189.75 265.43

180ml 36.10 90.57 1.91 128.58 21.39 149.97 150 0.03 90.60 128.61

Regal Talons Premium Rare


15 8 2(8)/17-03-2018 ehfM;e 750ml 102.50 344.05 6.87 453.42 80.50 533.92 540 6.08 350.13 459.50
Generation Whisky

375ml 52.25 172.03 3.44 227.72 40.25 267.97 270 2.03 174.06 229.75

180ml 26.38 82.57 1.65 110.60 19.32 129.92 130 0.09 82.66 110.68

16 9 Red Russian Pure Vodka 2(9)/17-03-2018 bdksukeh 750ml 54.20 280.65 5.38 340.23 70.84 411.07 420 8.93 289.58 349.16

375ml 28.10 140.33 2.69 171.12 35.42 206.54 210 3.46 143.79 174.58

180ml 14.30 67.36 1.29 82.95 17.00 99.95 100 0.05 67.41 83.00

17 10 Whytehall Reserve Whisky 2(10)/17-03-2018 bdksukeh 750ml 70.00 292.50 5.85 368.35 74.00 442.35 450 7.65 300.15 376.00

375ml 36.00 146.25 2.93 185.18 37.00 222.18 230 7.82 154.07 193.00

180ml 18.25 70.20 1.40 89.85 17.76 107.61 110 2.39 72.59 92.24

M2 Magic Moments Verve Green


18 11 Apple Premium Flavoured Vodka 2(11)/23-03-2018 jsxwyj 750ml 162.25 394.67 8.54 565.46 91.23 656.69 660 3.31 397.98 568.77

375ml 82.13 197.34 4.27 283.74 45.62 329.35 330 0.65 197.99 284.39

180ml 41.31 94.72 2.05 138.08 21.90 159.98 160 0.02 94.74 138.10

M2 Magic Moments Verve Premium


19 12 Vodka 2(12)/23-03-2018 jsxwyj 750ml 141.40 377.36 7.96 526.72 89.14 615.86 620 4.14 381.50 530.86

375ml 71.70 188.68 3.98 264.36 44.57 308.93 310 1.07 189.75 265.43

Page 3
o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz; ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

180ml 36.10 90.57 1.91 128.58 21.39 149.97 150 0.03 90.60 128.61

8 PM Premium Black Rare Whisky


20 13 2(13)/23-03-2018 ehfM;e 750ml 122.50 360.45 7.43 490.38 84.50 574.88 580 5.12 365.57 495.50

375ml 62.25 180.23 3.72 246.20 42.25 288.45 290 1.55 181.78 247.75

180ml 31.38 86.51 1.78 119.67 20.28 139.95 140 0.06 86.57 119.72

3&es0 ;wukbVsM fLizVl fy0] McDowell's No.1 Select


21 1 3(1)/18-03-2018 ehfM;e 750ml 82.69 327.81 6.32 416.82 76.54 493.36 500 6.64 334.45 423.46
Whisky
;wfuV esjB dSUV] esjB 375ml 42.35 163.91 3.16 209.42 38.27 247.69 250 2.32 166.23 211.73

180ml 21.42 78.67 1.52 101.61 18.37 119.98 120 0.02 78.69 101.63

Royal Challenge Classic


22 2
PremiumWhisky
3(2)/18-03-2018 ehfM;e 750ml 122.57 360.51 7.43 490.51 84.51 575.02 580 4.98 365.49 495.49

375ml 62.29 180.26 3.72 246.27 42.26 288.52 290 1.48 181.74 247.75

180ml 31.39 86.52 1.78 119.69 20.28 139.97 140 0.03 86.55 119.72

Signature Rare Aged Whisky jsxwyj


23 3 3(3)/18-03-2018 750ml 189.47 417.26 9.31 616.04 93.95 709.99 710 0.01 417.27 616.05

375ml 95.74 208.63 4.66 309.03 46.98 356.00 360 4.00 212.63 313.03

180ml 48.12 100.14 2.23 150.49 22.55 173.04 180 6.96 107.10 157.45

Signature Premier Grain


24 4 3(4)/18-03-2018 jsxwyj 750ml 234.40 454.55 10.56 699.51 98.44 797.95 800 2.05 456.60 701.56
Whisky
375ml 118.20 227.28 5.28 350.76 49.22 399.98 400 0.02 227.30 350.78

180ml 59.35 109.09 2.53 170.97 23.63 194.60 200 5.40 114.49 176.37

Page 4
o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz; ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Antiquity Blue Ultra Premium
25 5 3(5)/18-03-2018 jsxwyj 750ml 250.00 467.50 11.00 728.50 100.00 828.50 830 1.50 469.00 730.00
Whisky
375ml 126.00 233.75 5.50 365.25 50.00 415.25 420 4.75 238.50 370.00

180ml 63.25 112.20 2.64 178.09 24.00 202.09 210 7.91 120.11 186.00

4&es0 ;wukbVsM fLizVl fy0] vuqKkih McDowell's No.1 Select


26 ,Q0,y0&3, dk;Zjr fiy[kuh fMfLVyjh 1
Whisky
4(1)/18-03-2018 ehfM;e 750ml 82.69 327.81 6.32 416.82 76.54 493.36 500 6.64 334.45 423.46
,.M dsehdy oDZl ¼, ;wfuV vkQ lkbukso
fLizVl izk0 fy0]½ fiy[kuh] lgkjuiqjA
375ml 42.35 163.91 3.16 209.42 38.27 247.69 250 2.32 166.23 211.73

180ml 21.42 78.67 1.52 101.61 18.37 119.98 120 0.02 78.69 101.63

5&es0 ;wukbVsM fLizVl fy0] McDowell's No.1 Select


27 1
Whisky
5(1)/18-03-2018 ehfM;e 750ml 82.69 327.81 6.32 416.82 76.54 493.36 500 6.64 334.45 423.46

;wfuV jkstk]'kkgtgkWaiqj 375ml 42.35 163.91 3.16 209.42 38.27 247.69 250 2.32 166.23 211.73

180ml 21.42 78.67 1.52 101.61 18.37 119.98 120 0.02 78.69 101.63

Royal Challenge Classic


28 2 5(2)/18-03-2018 ehfM;e 750ml 122.57 360.51 7.43 490.51 84.51 575.02 580 4.98 365.49 495.49
PremiumWhisky
375ml 62.29 180.26 3.72 246.27 42.26 288.52 290 1.48 181.74 247.75

180ml 31.39 86.52 1.78 119.69 20.28 139.97 140 0.03 86.55 119.72

Signature Rare Aged Whisky jsxwyj


29 3 5(3)/18-03-2018 750ml 189.47 417.26 9.31 616.04 93.95 709.99 710 0.01 417.27 616.05

375ml 95.74 208.63 4.66 309.03 46.98 356.00 360 4.00 212.63 313.03

180ml 48.12 100.14 2.23 150.49 22.55 173.04 180 6.96 107.10 157.45

Signature Premier Grain


30 4 5(4)/18-03-2018 jsxwyj 750ml 234.40 454.55 10.56 699.51 98.44 797.95 800 2.05 456.60 701.56
Whisky

Page 5
o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz; ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

375ml 118.20 227.28 5.28 350.76 49.22 399.98 400 0.02 227.30 350.78

180ml 59.35 109.09 2.53 170.97 23.63 194.60 200 5.40 114.49 176.37

31
6&es0 ,ykbM CySS.MlZ 1
Officer's Choice Original
6(1)/22-03-2018 bdksukeh 750ml 54.20 280.65 5.38 340.23 70.84 411.07 420 8.93 289.58 349.16
izk0fy0] dk;Zjr Whisky
,Q0,y0&3, vuqKkiu 375ml 28.10 140.33 2.69 171.12 35.42 206.54 210 3.46 143.79 174.58
es0 flEHkkoyh 'kqxlZ fy0]
;wfuV flEHkkoyh 180ml 14.30 67.36 1.29 82.95 17.00 99.95 100 0.05 67.41 83.00
fMfLVyjh] gkiqM+A Officer's Choice Blue Reserve
32 2 6(2)/22-03-2018 ehfM;e 750ml 82.67 327.79 6.31 416.77 76.53 493.30 500 6.70 334.49 423.47
Grain Whisky
375ml 42.34 163.90 3.16 209.40 38.27 247.66 250 2.34 166.24 211.74

180ml 21.42 78.67 1.51 101.60 18.37 119.96 120 0.04 78.71 101.63

7&es0 oso fMfLVyjht ,.M


33 1 Bagpiper Superior Whisky 7(1)/23-03-2018 bdksukeh 750ml 54.28 280.71 5.38 340.37 70.86 411.23 420 8.77 289.48 349.14
fczcjht fy0]
vrjkSyh] tuin vyhx<+ 375ml 28.14 140.36 2.69 171.19 35.43 206.62 210 3.38 143.74 174.57

180ml 14.32 67.37 1.29 82.98 17.01 99.99 100 0.01 67.38 82.99
¼QSUpkbth vkQ ;wukbVsM fLizVl fy0½
McDowell's Green Label The Rich
34 2 7(2)/23-03-2018 bdksukeh 750ml 70.00 292.50 5.85 368.35 74.00 442.35 450 7.65 300.15 376.00
Blend Whisky
375ml 36.00 146.25 2.93 185.18 37.00 222.18 230 7.82 154.07 193.00

180ml 18.25 70.20 1.40 89.85 17.76 107.61 110 2.39 72.59 92.24

35
8&es0 ,0ch0 'kqxlZ 1
Evening Special Premium Whisky
8(1)/23-03-2018 bdksukeh 750ml 54.28 280.71 5.38 340.37 70.86 411.23 420 8.77 289.48 349.14
fy0]¼,Q0,y0&3, ykbslalh ½
;wfuV esa0 oso fMfLVyjht ,.M 375ml 28.14 140.36 2.69 171.19 35.43 206.62 210 3.38 143.74 174.57
fczojht fy0] vgeniqjk]
vrjkSyh] tuin vyhx<+ 180ml 14.32 67.37 1.29 82.98 17.01 99.99 100 0.01 67.38 82.99

Page 6
o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz; ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Raffles Matured XXX Rum
36 2 8(2)/23-03-2018 bdksukeh 750ml 54.28 280.71 5.38 340.37 70.86 411.23 420 8.77 289.48 349.14

375ml 28.14 140.36 2.69 171.19 35.43 206.62 210 3.38 143.74 174.57

180ml 14.32 67.37 1.29 82.98 17.01 99.99 100 0.01 67.38 82.99

Raffles Grain Vodka


37 3 8(3)/23-03-2018 bdksukeh 750ml 54.28 280.71 5.38 340.37 70.86 411.23 420 8.77 289.48 349.14

375ml 28.14 140.36 2.69 171.19 35.43 206.62 210 3.38 143.74 174.57

180ml 14.32 67.37 1.29 82.98 17.01 99.99 100 0.01 67.38 82.99

10&es0 ijukWaM fjdkMZ bafM;k


Seagram's 100 Pipers Blended
38 izk0fy0] Xokfy;j]vuqKkih 1
Scotch Whisky Aged 12 Years
10(1)/25-03-2018 Ldkp 750ml 766.67 1095.00 23.92 1885.59 142.50 2028.09 2030 1.91 1096.91 1887.50
ch0MCyw0,Q0,y0&2,] y[kuÅ

375ml 384.34 547.50 11.96 943.80 71.25 1015.05 1020 4.95 552.46 948.75

180ml 192.42 262.80 5.74 460.96 34.20 495.16 500 4.84 267.64 465.80

Seagram's 100 Pipers Exquisite lqij izhfe;e


39 2 Blended Scotch Whisky 10(2)/25-03-2018 750ml 508.33 813.75 17.46 1339.54 123.12 1462.66 1470 7.34 821.09 1346.88

375ml 255.17 406.88 8.73 670.78 61.56 732.34 740 7.66 414.55 678.44

180ml 127.83 195.30 4.19 327.32 29.55 356.87 360 3.13 198.43 330.45

Seagram's Blenders Pride Reserve


40 3 Collection Whisky 10(3)/25-03-2018 izhfe;e 750ml 278.33 506.58 12.00 796.91 102.83 899.74 900 0.26 506.84 797.17

375ml 140.17 253.29 6.00 399.46 51.42 450.87 460 9.13 262.42 408.59

180ml 70.33 121.58 2.88 194.79 24.68 219.47 220 0.53 122.11 195.32

Page 7
o"kZ 2018&2019 esa m0iz0 esa fons'kh efnjk ds fodz; gsrq vuqeksfnr czkaMksa ds vf/kdre Fkksd o QqVdj fodz; ewY; dk fooj.k
dze la0 fuekZrk dk uke czk.M dk uke czk.M jft0 la0 o fons'kh efnjk dh /kkfjrk bZ0Mh0ih0 izfrQy Fkksd vf/kdre QqVdj vf/kdre okLrfod vfrfjDr dqy izkIr okLrfod
fnukad Js.kh ¼#0 esa½ Qhl fodzsrk dk Fkksd fodz; fodszrk dk QqVdj fodz; vf/kdre izfrQy izfrQy vf/kdre
¼#0 esa½ ekftZu ewY; vkxf.kr ekftZu ewY; vkxf.kr QqVdj fodz; Qhl Qhl Fkksd fodz;
¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY; ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ¼#0 esa½ ewY;
(7+8+9) (10+11) ¼10 ds xq.kkad (8+14) ¼#0 esa½
esa vxys iw.kkZad (10+14)
esa djus ij½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Seagram's Blenders Pride Rare
41
Premium Whisky
10(4)/25-03-2018 jsxwyj 750ml 233.33 453.66 10.53 697.52 98.33 795.85 800 4.15 457.81 701.67

375ml 117.67 226.83 5.27 349.77 49.17 398.93 400 1.07 227.90 350.84

180ml 59.08 108.88 2.53 170.49 23.60 194.09 200 5.91 114.79 176.40

5 Seagram's Royal Stag Barrel Select


42
Whisky
10(5)/25-03-2018 jsxwyj 750ml 140.83 376.89 7.94 525.66 89.08 614.74 620 5.26 382.15 530.92

375ml 71.42 188.45 3.97 263.84 44.54 308.38 310 1.62 190.07 265.46

180ml 35.96 90.45 1.91 128.32 21.38 149.70 150 0.30 90.75 128.62

6 Seagram's Royal Stag Premier


43
Whisky
10(6)/25-03-2018 ehfM;e 750ml 121.67 359.77 7.41 488.85 84.33 573.18 580 6.82 366.59 495.67

375ml 61.83 179.89 3.71 245.43 42.17 287.60 290 2.40 182.29 247.84

180ml 31.17 86.34 1.78 119.29 20.24 139.53 140 0.47 86.81 119.76

7 Seagram's Imperial Blue Premier


44
Grain Whisky
10(7)/25-03-2018 ehfM;e 750ml 99.58 341.66 6.79 448.03 79.92 527.95 530 2.05 343.71 450.08

375ml 50.79 170.83 3.40 225.02 39.96 264.98 270 5.02 175.85 230.04

180ml 25.65 82.00 1.63 109.28 19.18 128.46 130 1.54 83.54 110.82

Page 8