Vous êtes sur la page 1sur 270

ENGLISH - YORÙBÁ

a (art/f) kan
a (art/m) kan
abandon v fi sílê, kõ sílê
abbreviate v gé kúrú, ÿëkù
abbreviation n ìgékúrú, ìÿëkù, àkékúrú, àkõmõnà
abdomen n ikùn
abduct v gbé sálô, fa juro ré lô
abduction n ìgbésálô, ìrélô
abide v bágbé
ability n agbára, óye
ablaze adj gbiná, jó-wòwò
able adj le, lágbára (lè)
abnormal adj ÿàÿèjì, àbàmì (abàmì)
abolish v parë, sô dasán, sô dòfo
aborigine n/f onílê, ômô-ìbílê
aborigine n/m onílê, ômô-ìbílê
abortion n ÿíÿë oyún, ìÿëyún, ìÿënú
about prep nípa ti, ní pasê, yíká, létí, nítòsí
above prep ga jùlô, põ jùlô, lérí
abroad adv lóde, lëhìn odi, dálê, kale
abrupt adj lójijì, láìmõtëlê
abscess n eéwo, àléfö, ìkójopõ ôyún
abscond
absence n àìsí þlé
absent adj kò sí, kò wá, ÿàìwá
absolutely adj pátápátá
absorb v fàmu, mì, lá, mu tán
abstain v fà sëhìn, takété, së ra
abstract adj àfòyemõ
absurd adj ÿàìbögbönmu
abundance n õpõ
abundant adj löpõlôpõ, jiwinni
abuse v lò lönà àìtö, bú, lò nílòkulò, pè lórúkôkórúkô

abuse n èébú, àbùkù, ìlò lönà àìtö, ìlòkulò


abusive adj èébú, ti èébú
academic adj àjçmö akadá
academy n ilé êkö gíga, ilé êkö ìjìnlê
accelerate v mú yára, mú lô síwájú
acceleration n ìyára
accelerator n ohun ìmúyára
accent n (language) àmì ohùn
accept v gbà, tëwögbà
acceptable adj gbígbà, títëwögbà
acceptance n ìtëwögbà
access n àyè, õnà
accessible adj fún láyè
accessories n àwôn èròjà
accessory n èròjà
accident n èÿì, àgbákò, jà¸bá, àdébá
accidental adj kíkàgbákò, jà¸bá
accidentally adv láìròtëlê
accommodate v fùn láyè
accommodation n ilé gbígbé, àyè
accompaniment n ìbánikëgbë, àjôrìnpõ

accompany v bá-lô, bá-rìn, bá-këgbë


accomplice

accomplish v ÿe parí, ÿe-tán, ÿe àÿepé


accomplishment n àÿetán, ìÿeparí, ìÿepé
accord
accordance

according prep bí, gëgëbí (gë-gë bí)


accordingly adv nítorínáà, bëê gëgë
accordion n dùrù àfôwötê, dùrù àfôwölé
account n (bank) owó àpamö, ìÿirò, ìkàsí
accountable adj ÿe ìkàsí, dálëbi
accountant n/f oníÿirò, akõwé owó
accountant n/m oníÿirò, akõwé owó
accrue v èrè, èlé, dá-lé
accumulate v kójô, dá-lé
accumulation n ìkójôpõ, àdálé, àkànmö
accuracy n ìÿegëgë, ìÿedédé

accurate adj dédé, pé, ÿánsán


accusation n ìbáwí, êsùn, ìfisùn
accusative n (grammar) irú èlò gírámà kan

accuse v fisùn, kà sí lörùn


accused n/f arúfin
accused n/m arúfin
ace n (card) ökan nínú àwôn ìwé pçlçbç tí a fí ÿiré tàbí
ta tëtë
ache n fí-fö, ríro
achieve v ÿe-tán, ÿe-parí
achievement n oríre, àÿetán, àÿeparí
acid adj kan, kíkan, mú
acid n ògùn kíkan, ògùn mímú
acknowledge v jêwö, gbà
acknowledgement n ìjêwô, gbígbà ìjúbà
acne n eéwo êrêkë
acorn n ìrúgbìn igi óákù
acquaint v fi-hàn, sô-fún, mú-yé, báló bíi ojúlùmõ

acquaintance n (know) ìfihàn ojúlùmõ, õrë


acquiesce

acquire v jèrè, dé ibê, rà


acquisition n ohun ìní, èrè

acquit v dásílê, jö-löwö, dá láre


acquittal n ìdásílê, ìjõlöwö, ìdáláre
acrobat n/f eléré ìtàkìtì, alágèéré
acrobat n/m eléré ìtàkìtì, alágèéré
acrobatics n eré ìtàkìtì
across prep níbubu, láti êgbë kan dé èkejì, rékôjá lórí

act n (action) ìÿe


act v (play) ÿeré

action n ìÿe, ìwà, ìpè-lëjö

active adj yára, ÿìÿe ÿaápôn, lakanloju, lápôn, nítara


activist n/f alámúÿe
activist n/m alámúÿe
activity n àmúÿêÿe, àmúÿe-iÿê ìyára, aápôn, akán
actor n òÿeré
actress n òÿeré, eléré
actual adj gangan, àtôwödá
actually adv nítòótö, pàápàá, gan-an
acupuncture n ìfi abërë gún ní lára, irú ìwòsàn ìlù ìwõ-
oòrùn
acute adj mímú le, lóró
adamant adj lórí-kunkun, ní dandan
adapt v mú yç, mú bádögba
adaptable adj ní mímúye
adapter n alámùúye, ohun tí mú bádögba
add v ròmö, fikún, fi-sí, bùkún, bùsí
add v fi kún, fi sí, rò põ, bù sí,
ro eéjì põ mö eéjì - add two to (plus) two
bù sí oúnjç yìí - add to this food
addict n/f çnití ó fëràn ñýkan láfêëjù
addict n/m çnití ó fëràn ñýkan láfêëjù
addiction n ìfëkúfêë, àfësódì, ìfë ìpanilára
addition n (math) àròpõ, ìfikún, ìròpõ, àrolu, ìÿirò
additional adj àfikún, ríròpõ, rírolu
additive n àfikún, àlùmö
address n (place) ibi ìkõwé sí
address n (speech) ìbá-sõrõ, õrõ sísô
address v (people) bá-sõrõ, sô-sí
address v (place) kõwé-sí
adequate adj tó-fún
adhesive adj ohun tí a lè fi lç nkan, ìlêmö, àlêmö
adjacent adj nítòsí, lágbègbè, lëêbá
adjective n õrõ àpéjúwe
adjourn v sísún ìpàdé síwájú, yíyê sí àkókò mìíràn
adjust v tò-lësçsç, tún ÿe
adjustable adj títò-lësçsç, títún ÿe
adjustment n ìtúnÿe, ìtòlêsçsç
administer v ÿe ìpínfúnni, pín-fún
administration n ìpínfúnni
administrator n/f olùpínfúnni, olútöjú
administrator n/m olùpínfúnni, olútöjú
admirable adj níyìn, yani-lënu, tayô
admiral n olórí ôkõ ojú omi, olórí ôkõ-ogun
admiration n ìyìn, ìjôni-lòjú, ìyani-lënu
admire v yìn, jôni-lòjú, yani-lënu
admissible adj ÿíÿegbàwôlé, ÿiÿe ìjêwô, ÿíÿe gbígbà
admission n (confession) jíjëwö, gbígbà
admission n (entrance) ìwôlé, ìgbàsílê

admit v (allow) gbà-wôle, gbà-sílê


admit v (confess) ìjëwö
admittance n (entry) ìgbàsílê, ìwôlé
adolescence n ìgbà õdö
adolescent n/f õdömôbìnrin
adolescent n/m õdömôkùnrin
adopt v sôdômô, gbàtö, fiÿômô, gbàÿömô
adopted adj sôdômô
adoption n ìsôdômô, àgbàÿômô
adorable adj ìbu-ôlá fùn, ìjúbà
adore v juba, bu-ôlá fún, yìn lóògo, fìfë fún, fëràn púpõ
adorn v ÿe-lóge, ÿe lôÿõö
adrift adj gbá-lô, gbá kiri
adult adj àgbà, àgbàlagbà
adult n àgbà, àgbàlagbà
adultery n ìwà-pañÿágà, ìwà àgbèrè
advance v tê-síwájú, lô-síwájú, gbéga, sanwó ÿajú sanwó
tëlê
advanced adj êmí ìtê-síwájú, êmí ìlô-síwájú
advancement n ìlôsíwájú, títêsíwájú
advantage n àýfàní, ìrôrùn, èrè, ìfà
advantageous adj rôrùn, ÿàýfàní, lérè
adventure n ìrìn akô
adventurer n/f adágbà, adáwölé
adventurer n/m adágbà, adáwölé
adverb n õrõ àpönlé
adversary n õtá, olódì, aÿodì
adverse adj lòdìsí, ÿì
advertise v polówó, sô-fún, kéde, ròhìn
advertisement n ìpolówó, ìròhìn, ìsôfún, ìkéde
advertising n pípolówó, kíkéde
advice n ìmõràn, ìfõnàhàn
advisable adj tító fún ímõràn, yç ní ÿíÿe
advise v kö, fõnàhàn, ÿíníyè, bá-rò, dámõràn, bá-nímõràn
adviser n/f olùkö, olùfõnàhàn, onímõràn, olörõ-çni
adviser n/m olùkö, olùfõnàhàn, onímõràn, olörõ-çni
advocate v gbàwí, gbàsö, gbèjà

aerial adj lójú õrun,lójú sánmõ


affair n (business) iÿë õràn
affect v mú-lôkàn, wú-lórí, kàngbô
affected adj ìmúlökàn, ìwúlórí, kíkàn
affection n ìfë, ìwúrí, ôkàn-ìfà
affectionate adj ní ìfë, kún fún ìfë
affidavit n ìbúra lórí ìwé
affirm v tçnumö, níní-hçn
affirmative adj gbólóhùn ìjêhçn, títçnumö
affix v lêmö, fi-mô, so-mö-lëhìn
afflict v pön-lójú, jç-níyà, yô-lënu, ÿe-níÿêë
affliction n ìpönjú, ìjìyà, ìdálóró
affluence n ìÿànsí, õpõ, ôrõ
affluent adj ôlörõ, ÿíÿànsí, õpõ
afford v ÿe, fún, náwó, ní agbára láti ÿe nkan
afloat adv lófòó, fó lójú omi
afraid adj bêrù, fòiyà
Africa n ilê Áfríkà, ilê àwôn ènìyàn dúdú
African adj tíí ÿe ti Áfríkà, ti orílê èdè Áfríkà
African n/f ômôbìnrin ilê Áfríkà
African n/m ômôkùnrin ilê Áfríkà
after prep têlé
after adv lëhìn
afternoon n õsán, öjôrõ
afterwards adv lëhìn náà, nígbêhìn

again adv lëkèejì, tún, lëkànsi


against (prep) lòdìsí, ÿò-dìsí, dojúkô
age n àkókò, ìgbà, ôjö orí, ìran, sánmánì
age v dàgbà, darúgbó, sô di arúgbó, yewú
agency n ìÿojú çni
agenda n ètò ìpàdé lêsçsç
agent n/f aÿojú çni, agbàÿe, aÿelédeni
agent n/m aÿojú çni, agbàÿe, aÿelédeni
aggravate v dánúbí, bí-nínú, sôdi búburú sí
aggravating adj dídánúbí
aggravation n ìdánúbí, ìmúbínú, ìsôdi búburú sí
aggression n ìfínràn, ìtètètö, wíwá-ìjà
aggressive adj ìwà ìfínràn, ìwà títöni
aggressor n/f olùwájà òfínràn, atöni
aggressor n/m olùwájà òfínràn, atöni
agitate v rú sókè, mì, sõrõ lé lórí
ago adv kôjá, sëhìn, àtijô
agony n ìrora, ìwáiyà-ìjà

agree v finúÿõkan, ÿàdéhùn, fohùnÿõkan, bare, gbà


agreeable adj yç dára, jôjú, wõ
agreed adj gbígbà, nísõkàn, ìÿàdéhùn, bíbárë
agreement n àdéhùn, ìfinúÿõkan, ìfôwösowö, ìpínhùn
agricultural adj nípa ìÿe àgbê, oko ÿíÿe
agriculture n oko ríro, ìmõ nípa õgbìn, ìÿë àgbê, oko ÿíÿe
ahead adv níwájú
aid n ìrànlöwö, ìtìlëhìn
aid v ràn-löwö, tì-lëhìn
aide n/f olùrànlöwö, olùtìlëhìn
aide n/m olùrànlöwö, olùtìlëhìn
ailment n àìsàn, àìlera, àrùn
aim n ohun àfojúsí, ohun tí à nwò níwájú
aim v wõn-wò, fë, fojúsí
air force n bàlúù alágbára ogun, ômô ogun òfúrufú
air n òfúrufú, afëfë, ojú sánmà
air raid n ìjà àfi bálúù jà
aircraft n ôkõ ìjà òfúrufú
airline n çgbë oníbàlúù
airmail n õnà ìfìwé ránÿë kíákíá
airplane n bàlúù ôkõ òfúrufú
airport n pápá bàlúù, pápá ôkõ òfúrufú
aisle n õnà àárín àga títò ní ibùjókòó òwòrán
alarm clock n aago ìdá-ni-níjí
alarm n ìdánijí, ìdágìrì
alarming adj dídánijí, dídágìrì
album n (folder) ìwé ìpamö àwòrán
alcohol n ôtí, ôtí líle
alcoholic n/f õmùtí
alcoholic n/m õmùtí
alcoholism n ìmutí, mímutí

alert adj ÿöra,yára, dárayá


alert n (military) iyàrá ológun, ìmúra-ogun
alert v ÿe ìÿöra, yára, yáwö
alias n orúkô mìíràn
alibi n êrí àbò ìgbara çni là
alienate v fi lé çlòmíràn löwö, mú ìfë çni kúrò lí ôkàn
alienation n mìmú ìfë çni kúrò lí ôkàn
alight v sõ-kalê, ba lê
align v tò dögba, ba dögba
alike adj jôra, bákannáà
alimony n owó ìtöjú
alive adj yè láàyè
all adj gbogbo, olúkúlùkú
allegation n ìtçnumö, àwáwí, êsùn
allegedly adv títçnumö
allegiance n ìsìn-ôbaìteríbaìtúbá-fôba
allergic adj tí kò bálára mu
allergy n ohun àìbánilára mu
alley n õnà híhá, õnà tóóró
alliance n ìbáÿõrë láàárín orílê-èdè nípa májêmú, ìbátan nípa
ìgbéyàwó
alligator n õnì, alégbà, çranko jomijòkè
allocate v fi-sípò, pín fún
allocation n ìpín, ipò, ìfisípò
allot v pín, fífún

allotment n ìpín, pípín


allow v gbà-laye, jë gbà-fún, jë kí, yõda, jëwo
allow, gbà ní àyè, jë kí,
ìwô ni o gbà á ní àyè - it is you who allowed
him/her/it
allowance n (permit) ohun tí a yõda
alloy n àdàlù, ìbàjë
allure v tàn, fà-lô, fà-láyà
ally n onígbèjà
almighty adj olódùmarè, alágbára jùlô
almond irú èkùrö òyìnbó kan
almost adv fërê, kù díê, bù
alone adv òun nìkan gàdàmù, kìkì
along prep pêlú, lôdö, lëgbêë
aloud adv kíkan, rara, sókè
alphabet n ábídí
alphabetical adj tò l'ábídí lêsçsç
already adv nísìsìyí, ÿíwájú àkököna
also adv pêlú, bëêgëgë, êwê
altar n pçpç ìrúbô
alter v yípadà, pàrõ, tún-ÿe
alteration n ìyípadà, ìpàrõ, àtúnÿe, ìyàtõ
alternate adj fo õkan láàáarin, têlé lökõõkan
alternate v fo õkan láàárín
alternative n yíyàn
although conj bí ó tilê jë pé
altitude n gíga
altogether adv pátápátá gbàà, ÿákáráuráusua
aluminum n irú irin rírõ kan
always adv nígbà gbogbo, títí lái
am (to be) ní, wà, mbç, jë, jásí, rí, lí, ìÿesí
amateur n/f aláìköÿë, ÿe akö ohunkóhun láìfi ÿiÿë tàrà
amateur n/m aláìköÿë, ÿe akö ohunkóhun láìfi ÿiÿë tàrà
amaze v yà lënu, hà-ÿe, ÿe-hà
amazement n ìyanu, ìtagìrì
amazing adj tì yanu
ambassador n ikõ-ôba, oþÿë ôba
amber n (stone) êyà òkúta iyebíye kan
ambition n ìfë agbára, ífë ipá, ífë ohun rere, õkánjúwà,
ìtara fún ohun àtàtà
ambitious adj ní ìfë agbára, ní õkánjúwà, onílara
ambulance n ôkõ aláìsàn
ambush n bíba ní bùba, ìdènà
ambush v ba ní bùba, dènà-dè
amend v tún ÿe
amendment n ìtúnÿe, àtúnÿe
America n ìlú òkèrè ti
American adj ní ti Amëríkà, iÿe ti Amëríkà
American n/f ômô ilê Amëríkà
American n/m ômô ilê Amëríkà
amicable adj bí õrë, pêlëtù, nílàjà
ammonia n ìdàlù omi olóòrùn, mímú ìdàlù èlò kíkan
ammunition n ohun ìjà
amnesia n ìgbàgbé, àìlèrántí
amnesty n ìdáríjì ìjôba fún àwôn çlëÿê
among prep nínú, láàárín
amount n iye
ample adj tóbi, põ, tó
amplifier n ërô ìpariwo jôjô
amplify v pa-ariwo kíkan
amputate v gé kúrò nínú ara
amputation n ìgé kúrò nínú ara
amuse v mú lárayá, bá ÿiré, pa-lëêrín
amusement n ìmúlárayá, ìÿiré ìdárayá
amusing adj tí ó panilëêrín

The word list below will be formatted properly and transferred


to the table above in due course.

anaemic adj àìní êjê tó lára


analysis n ìtú sí wêwêìtúká sí kékèké
analyze v tú sí wêwêtú pale
anarchy n ìwà-ní-rúdurùduwíwà ní àìlôba
anatomy n ètò ìpín ara ènìyàn
ancestor n baba þlá
ancestry n ìbíìtilëõdeìranbabañlá àtí ìyánlá
anchor n ìdáköró
anchovy n çja kékeré oníyö
ancient adj gbó pê àtijô àtaíyébáiyéláíláí
and conj òun, àti, sì
anesthetic n akunnilóorun, oògùn ìkunilóorun fún iÿë abç
anesthetist n akunnilóorun-jí-ni
angel n ángêlì oñÿê Ôlôrun màlekà
anger n ìbínú, írúnú
angle n (corner) igun
angry adj bínú, mú-bínú
animal n çran, ëdá çlêëmí
animate v ìdárayá
animation n dídárayá
animosity n ìriraìbínú
ankle n kókósëôrùn-çsë
annex n (building) ìsopömôàfikún iléìdàpö
annihilate v pa-rê, sô-dasán, sô-dòfoparun
annihilation n ìparêìsôdasánìsôdòfoàkúrun
anniversary n àjôdúnàyájô
announce v kédefilösô nígbangba múhìnwáwíkiri
announcement (n) ìfilöìkéde
announcer n/f akéde
announcer n/m akéde
annoy v dánúbímú-bínúyô-lênukô-lórófòró
annoyance n ìmúnúbíìtôìyônu
annoying adj dídánúbí
annual adj lôdôdúnkádún
annually adv lôdôdún
annul v pa-rë, mú-kúrò, sô di òfo
annulment n píparë, ìpatì, ìparë
anonymous adj láìlórúkôláìmö
another adj òmíràn
answer n ìdáhùn, ìfèsì, èsì
answer v dá-lóhùn, fèsì
answerable adj ÿíÿe dá lóhùn
ant n èrà ërùn
antagonism n ötáti oníjà
antagonize v ìÿe ötámú-níjà
antelope n èsúró, çtù
antenna n öpá ìgbà àmì sínú rédíòohun kékeré méjì ìmoye l'orí
àwôn kòkòrò
anthem n orin mímôorin ìyìn
anthill n òkìtì èràagìyànögán
antibiotic n àjçsára, ògùn ápóró àìsànkòkòrò àìsàn
anticipate v retí ÿe ÿájú àkókòfojúsônà
anticipation n ìrètíìfojúsônàìÿe ÿájú àkókò
antidote n ògùn ápóró ôgbêàpaàgùnapiwæ
antifreeze n ohun èlò tí ndíwô dídì omi
antique adj nkan ìgbaninkan ìgbà laílaí
antiquity n ohun àtijôohun ìgbà laílaí
antiseptic n egbògi ìdíwô bíbàjê nkanàpaàgùn
antlers n ìwô nlá
anus n àmùÿu, ihò-ìdí
anvil n oobô, otarogún
anxiety n àìbalê-ôkàn, hílà-hílò, ájõ, àníyàn
anxious adj ÿaájò, ÿàníyàn
any adj èyíkéyìí
anybody pron çnikëni
anyhow adv bótiwùkórí, lônàkônà, bákanníÿekúÿe
anything pron ohunkóhun
anytime adv nígbàkúùgbà
anyway adv lönàkônà
anywhere adv ibikíbi
apart adj lötõ
apart adv lápákan, sôtö, géde
apartment n ilé àpíngbéiyàráìyëwù
ape n ìnökí, öbô, akítì, çdun
aperitif n ohun àfitônilênuwò, onjç ìpanu, ónjç
àmúnúyáàmébiyá
apex n góþgó, ÿóþÿó
apologetic adj kùn fùn ëbëtítúbà
apologize v bêbê, ÿìpç fúntúbà
apology n ëbëìpçìtuubaìtôrô àforíjì
apostle n ômô ëhìnàpóstêlìòjíÿê krístì
apostrophe n irú àmì kankômá olókè
appal v dêrùbàfòlaíyàjá-laíyà
appalling adj ti fífòyàburújùìbanilêrù
apparatus n ohun èlò
apparent adj hàn gbángbá
apparently adv àÿé
appeal n (law) ìfilöìbéèrèëbëçjô àpètúnpè
appeal v (law) bëbëfi öràn lö
appealing adj fífi öràn löbíbëbë
appear v hàn farahànyôôjádeyôjú
appearance n ìfarahànìyôjádeìrísíwíwò
appease v tù-nínúÿìpç-fúnpçtùsí
appendix n (body)ëyà-ara kánëyà ìfun
appendix n (book)àkôkúnìfikún
appetite n ebi pípaniìfê láti jçun
applaud v pàtêwô, yìn nípa pípàtêwô
applause n ìyìn
apple n èso òro òyìnbó
appliance n ohun èlò
applicable adj tí a lè filòìbámuìbálô
applicant n/f çnití ó ÿe ìbèrè fún nkanolùbérè nkançní nwáÿê
applicant n/m çnití ó ÿe ìbèrè fún nkan
application n ìfôkànsíìfisíìwé ìbèrè fún õkan
apply v fisí lòbèrè fúnfilöÿèbérè
appoint v pinnuyà-sôtöyàn
appointment n ìpinnuìpàdéyíyàn
appraisal n dídíyelé
appraise v díyelé
appreciate v môyìkúnlójúmô rírì
appreciation n mímôyemímôrírìmímôyììkúnlójú
apprehend v dì múgbá-múbërùfòiyà
apprehension n ìbërùìdìmúìfòyà
apprehensive adj tìbërùÿe iyèméjìtìfòyà
apprentice n/f olùkôÿêçnití nkôÿê ômô iÿê
apprentice n/m olùkôÿêçnití nkôÿê ômô iÿê
apprenticeship n ìgbà ìkôÿê
approach n ìsúnmô
approach v súnmö
approachable adj ÿeé súnmô
appropriate adj wö yç bámukongê
approval n ìfohùnsíìlóhùnsíìdùnwô
approve v nínú dídùn sídùnmô
approximate adj dédé
approximately adv ÿe dédé
apricot n irú èso òyìnbó kan
April n oÿù kçrin ôdún
apron n bàntê, sálà, tòbí
aptitude n yíyçìmúra
aquarium n ilé ìtôjú àwôn çja
aqueduct n ojú-ìsàn tí a là fún omi
arbitrary adj láìÿe ìbéèrèláìwádìí
arbitrate v làjàdúbú-öràn
arbitration n gbígbôdídájôfúnìlàjàìlàníjà
Arbitrator n/f adúbú örànonílàjà
Arbitrator n/m adúbú örànonílàjà
arc n apá kan àyíká
arch n bìrìkìtì
archaelogist n/f çnití nwúlë láti ÿe ìwádìí ohun ìgbà láíláí
archaelogist n/m çnití nwúlë láti ÿe ìwádìí ohun ìgbà láíláí
archaeology n ëkô nípa ìhúlë ohun ìgbà láíláí
archaic adj ti àtijôtí kò wúlò
archer n atôfà, çnití ntá ôfà, tafàtafà
archery n ôfà
archipelago n àgbájô-erékùÿu
architect n ayàwòrán iléögá ilé kíkôömôléalápçrç ilé
architecture n ilé kíkô aláràëkô ilékíkô
archives n àwôn ìwé ìlúàkójôpö ìwé ìrántí
archway n çnu önà ìwölú
area n agbègbè ilê
arena n gbagede eré tàbí ìjàibi eréoju ìgbà
argue v jiyàn«àròyélàdì
argument n ìjiyàn, ìÿàròyé, ìlàdì, iyàn-jíjà
argumentative adj jíjiyàn
arid adj gbígbçláìlêtùláìlôrà
arise v dìdeyô jádefarahàn
arithmetic n ëkö-ìÿirò, ìÿirò-owó
arm n apá
arm v dìhámöra ogun, hámöra
armament n öwô ogunàwôn tí ó múra ogun
armchair n àga alápá ñláàga onírôpá
armed adj híhámöra ogun
armful adj kún dé òkèti ëkún apáëkún
armistice n ìlàjàìparí ogunìdáwô ogun dúró
armor n ìhámöra
armory n ilé ìpamô ìhámôra
armpit n ihò abíyá
arms n ohun èlò ogun
army n ômô ogun
aroma n òórùn dídùnòórùn tí nta sánsánòórùn tí ntafírí
around (prep) yíkákiri
around adv yípokáríkárí
arouse v jí lójú orunjí tají
arrange v tò lêsçsçfi sí ètò
arrangement n ÿe ètòìtò lêsçsçìfisí ètò
array n ìwôÿôìÿöÿôètò
arrears n àjçsílëtëhìn
arrest n ìdádúróìdìmúìdílôwômímúfífàÿç ôba mú
arrest v dádúródì-múdìílôwômú fàÿç ôba mú
arrival n dídé àtidébíböàbö
arrive v ìpadàbõ, dé, bõ
arrogance n ìgberaga, ìreraàdábôwô
arrogant adv gbéraga
arrow n ôfà
arsenal n ibi ìrô ohun ìjagunàkójôöpölôpö ohun ìjagun
arson n ëÿëilé kíkunfífilé jónáìtinábôlé
art n ônàìmôÿê ônàëkôôgbôn
artery n àpò ëjëiÿan ìmëjë ÿàn káàkiri ara
arthritis n làkúrègbé
article n nkan ohun kan
articulate v sô kétékété
artificial adj ìfi ôgbôn ÿetí a fi ôgbôn ÿetí kì í«e ti èdá
artillery (n) ilé ìpamô èròjàìbôn nláàgbá
artist n/f oníÿônàòyàwòrán
artist n/m oníÿônàòyàwòrán
artistic adj iÿê ônàti ôlôgbôn
as prep gêgêbí
as adv bígêgêbíbítibíótijêpé
ascend v gòkègùnpôn
ash n eérú
ashamed adj tijú
ashore adv nílësílëlébùúté
ashtray n àwo érú sìgá
Asia n ilë Éÿíà, ilë ìwö òrùn
Asian adj ti ilë Éÿíà, nìlë Éÿíà
Asian n/f ômô ilë Éÿíà
Asian n/m ômô ilë Éÿíà
ask v bérè, tôrô, bi-lêrè
asleep adv sùn rêjúojú orun
asparagus n ohun ögbìn òyìnbó
asphalt n títì ôlödà
asphyxiate v fúnilôrùnpa
asphyxiation n ìfúnilôrùnpa
aspirin n ògùn
assassin n/f apànìà
assassin n/m apànìà
assassinate v pànìàpalunipa
assassination n ìpànìàpípa ôba ìjòyè tàbí òÿè ìlú
assault n ìjà ìpaniláraìkôôlù
assault v panilárakôlù
assemble v tò mô ara wônkójôgbárajôpé-jô
assembly n àpéjô
assert v tçnumôwísô
assertion n öröìtçnumô
assertive adj onítçnumô ôlôrö
assess v yëwò, bùfún
assessment n ìyëwòiye tí a bùiye tí a pínbíbùpípín
assets n (property) dúkìyá ohun ìní
assign v rán níÿêyàn-sílëfi-lélôwô
assignment n Iÿç önàìyànsílëìfilélôwôiÿê
assist v rànlôwô, kùnlôwô
assistance n ìrànlöwö
assistant n/f olùrànlöwö, aranilöwö
assistant n/m olùrànlöwö, aranilöwö
associate n/f igbá-kejìçlêgbêçgbêçnìkejì çni
associate n/m igbá-kejìçlêgbêçgbêçnìkejì çni
association n çgbé ìbálòpö
assorted adj ìyàsôtö
assortment n oríÿiríÿiìyàsôtötö
assume v ÿe-bígbà-ÿebídáwôlérò-pé
assumption n ìÿebígbígbàìdáwôléríròpé
assurance n ìdánilójúìgbêkëléìfôwôsöyàfún
assure v dálójútçnumôsôdájúmúdájúfôwôsöyàfún
asterisk n irú àmì kanàmì àkíyèsí
asthma n ikö-fe
astonish
astonishing adj níyanilênu
astonishment n ohun ìyàlênuìyanuhàìtagìrì
astound v yàlënu
astray adv ÿìnà yapaÿakokúrò lójú önà
astrology n ìfiràwö ÿàyëwönípa ìràwöörö ìsálú-örun
astronaut n/f çnití nwô inú sánmà lô ÿe ìwádi àwæn ìràwö tí nyí
òòrùn ká
astronaut n/m çnití nwô inú sánmà lô ÿe ìwádi àwæn ìràwö tí nyí
òòrùn ká
Astronomy n ëkô nípa àwæn ìràwöìmô ìràwö
asylum n ibi àbò ilé ìwòsàn àwôn asínwín tàbí adêtëilé àtìmôlé
àwôn çlêwön
at prep ní, níbí, lí
atheism n ìhìn àìgbàgbô pé Ôlôrun mbç
atheist n/f aláìgbàgbô pé Ôlôrun mbç
atheist n/m aláìgbàgbô pé Ôlôrun mbç
athlete n/f oníjàkadì çnití nsáré ìje
athlete n/m oníjàkadì çnití nsáré ìje
atlas n àwòràn ayéìwé àwòràn ìgbélé
atmosphere n fúrufú, àyíká
atom n ërún kíkínífínrín
atomic adj ti ërún kíkíní
attach v so-mö, dàpõ mö, faramö, fimö
attack n (medical) ìkôlù àrùn
attack n (military) ìjagun, ojú ìjà
attack v kô-lù, dojúkô, fìjà fún
attempt n ìgbìyànjú, ìgbìdánwò, ìdánwò, ìÿe fitafita, àbá
attempt v gbidánwò, dánwò, kôlù dáwölé
attend v fiyèsí, dúrótì, dúrodè, forísí, fojúsí, wá-sí
attendance n ìfiyèsí, ìfetísílê, ìdúrótì
attendant n/f ômô-õdõ, onítöôjú, ômô-ëhìn
attendant n/m ômô-õdõ, onítõöjú, ômô-êhìn
attention n ìfojúsí, ìfetísílê, ìfarabalê
attentive adj ìfetísí
attest v jërìí sí
attic n òkè àjà
attitude n ìwà híhù, ìdúró sí, ìwà, ìwo
attorney n/f agbçjórò, aÿojú çni lábë òfin, onítõöjú ohun çni
attorney n/m agbçjórò, aÿojú çni lábë òfin, onítõöjú ohun çni
attract v fà-möra, fà-lökàn
attraction n (physical) òfà, òkùnfà, ìfàmöra, ìfàlökàn
attractive adj dára láti wò, tí nfa ni möra, tí ó wuni, çlëwà
ìyànlójú
auction n ôjà gbàýjo, ôjà títà àdíjerà
audience n àpéjô õpõ ènìyàn, awòran, olùwòran, òýgbó
audit v àyëwò ìwé owó ìjêrí, ìwé ìÿirò owó
audition n ìdánwò àfçnukà, àfohùnkô tàbí àfaraÿe
auditorium n gbàngàn òwòrán, gbàngàn
augment v sô di púpõ, mú pö síi, dàgbà si, fi kún, fi röpò
August n oÿù kçjô ôdún
aunt n/fa arábìnrin bàbá
aunt n/mo arábìnrin ìyá
Australia n ìlú Ôsitrélíà
authentic adj òdodo, tòótö, ojúlówó
authenticate v fi ërí ládìí
author n/f olùpilêÿê, òýkõwé
author n/m olùpilêÿê, òýkõwé
authorities n àwôn alágbára òfin, àwôn àláÿç, àwôn alágbára
authority n agbára, àÿç, agbára òfin, agbára
authorization n àÿç, fífún lágbára, fífún láÿç, ìpaláÿç
authorize v fún láÿç, jë, fún lágbára
autograph n fífi ôwö çni kô sílê, ìfôwöçnikôsílê ìfôwösí
automate v fi êrô tì síwájú, fún lágbára, fêrô ÿí
automatic adj ohun tí þ ÿiÿë fún ara rê, ohun tí ntìkararê
ÿiÿë
automation n ìfi êrô tí ñýkan síwájú, fi ërô fún lágbára
ìrìn
automobile n mötò ayökëlë
autonomous adj láìgbáralé, láìní alákoso, láìfàrakô èyítí þ ÿe
ìlú fún ara rë
autonomy n àìgbáralé, ÿe alákoso láìfarakô, agbára àti máa ÿe
ìlú fún ara çni
autopsy n ètò ìÿèwadìí ohun tí ó pani, ìÿèwadìì ewu tí ó pani
autumn n àkókò ìkórè, ìgbà ogbò
availability n ìÿàýfàní, lílérè
available adj lérè, yç, ÿàýfàní, tí a lè rì gbà, tí a lè rí lò
avalanche n ìdógìdì olójijì ohunkóhun
avenge v gbêsán, kõyà
avenue n õnà gbòòrò, ojú õnà àyè
average adj níwõn
average n ìwõntúnwõnsì
aversion n ìrira, àìní ìfë sí
avert v mú-kúrò, dá-dúró, yí-padà
aviation n ôhun nípa ÿíÿe àti wíwa ôkõ òfúrufú
avid adj (enjoyable) ìgbádùn
avoid v yçra fún, bìlà-fún, yàgò-fún, gáfárà-fún
avoidable adj ohun ìÿöra fún, yíyçra-fún
avoidance n síÿöra, yíyçra
await v dúró dè, retí, múra sílê dè
awake adj ìtají
awake v jíjí lójú orun, tají
award n êbùn, èrè
award v pín fún, ÿe ìdájö fún
aware adj mõ, fura, kíyèsí
awareness n ìfura, àkíyèsí, ìmõ
away adv kúrò, kálô, jìnnà
awful adj burújù, lërùlöwö, burú
awkward adj (clumsy) àìnílárí, wúru-wùru, àìrôrùn
awning n àtíbàbà
axe n àáké, çdùn
axis n õpá tàbí ilà ìlàrín tíí nkan yí
axle n õpá onírin tíí mú kêkë rìn
babble
baboon n õbô lágídò, ìnàkí, iro
baby n ômô, ômô-ôwö, ômô-jòjòló
baby, ômô-ôwö, ômô kékeré jòjòló,
nígbàtí mo wà ní ômô-ôwö ;when I was
a baby
bachelor n àpön
back adj êhìn, têhìn
back adv lëhìn
back n (body) êhìn
back n (location) êhìn ôgbà
back v (support) tìlëhìn, põn sëhìn, ràn löwö
backbone n egungun êhìn
background n ìpìlê, ipó êhìn ìpilê
backpack n àpamö ìwé ômô iléwèé, àpò
backward
backwards adv ìfàsëhìn, padàsëhìn
bacon n çran ara çlëdê tí a fi iyö sí
bacteria n kòkòrò àìsàn afàìsàn
bad adj burú, burúkú, ÿàìdára búburú
bad, burú, burúkú, búburú
badge n àmì
baffle v dà-rú, sô-dasán, tàn-jç
bag n àpò, õkë
baggage n çrù
baggy adj ÿò, ÿíÿò
bail n onigbowó, adúrófúnni, ìgbowó, ìdúró-fúnni
bailiff n/f ìjòyè, onídàájö, ôlöpàá, ológò
bailiff n/m ìjòyè, onídàájö, ôlöpàá, ológò
bait n ìwõ, ìdç, ìjë
bake v sè, yan, dín
baker n/f alásè, adínkàrà, adín-ýkan
baker n/m alásè, adínkàrà, adín-ýkan
bakery n ilé ìse àkàrà, ilé alákàrà, ilé àsè
balance n (physical) ôgbôgba
balance n (remainder) ìyókù
balance v wön lögbôgba
balcony n àgbàlá, õdêdê, òde lókè ilé pêtësì, õdê
bald adj apárí, pípárí, àìÿelöÿõö, àìnírunlórí
baldhead
baldness
ball n ìÿù, ohun ìÿeré ômôdé, böõlù
ballerina n oníjó a fi ténté ômô ìka çsê jó
balloon n ôkõ ófúrufú aláfëfë gbígbóná

ballot n n ìbò, ìwé ìdìbò


bamboo n õpá, eìko, ôparun, pàko
ban v dádúró, fi-bú
ban n ìfòfin dè, ìfilö ní gbañgba, ìgégùn-ún
banana n õgêdê wçrç
banana, õgêdê-wççré,
band n (music) çgbë onílù tàbí bëmbê òyìnbó
band n (people) ìpéjô õpõ ènìyàn, çgbê
band n (strip) õjá, èdìdì, ìgbánú
bandage
bandage n ìrépé aÿô ìfi di ôgbë
bandit
bandit n olè, alönilöwögbà, ôlôÿà, aláìlófin
bane
bang
bangle
banish v lé lô, lé kúrò ní ìlú, rán jáde

bank n (money) ilé ìpamö owó


bank n (river) bèbè, etí odò
banker n/f õgá ilé ìfi owó pamö sí
banker n/m õgá ilé ìfi owó pamö sí
bankrupt
bankrupt n ajigbèsè, çnití owó bàjê mö löwö
bankruptcy n ìbàjë owó
banner
banquet
banter
baobab

baptism n ìrísínú omi, gbígba ènìyàn sínú ìjô krístì


baptize
baptize v rì-sínú omi, rì bô omi, sàmì sí lí orúkô
Mêtalôkan
bar
bar n (ban) ìfilô ni
bar n (place) ilé ôtí títàilé ôtí
bar n (rod) irin tàbi igi gbôrô
bar n (window) opera
bar v (ban) fi búdí-lôwô
bar v (window) fi opere dè
barbarian
barbarian n/f aláìgbédè, aláìmòye, ènìyànkénìyàn
barbarian n/m aláìgbédè, aláìmòye, ènìyànkénìyàn
barbaric adj ìwà-àìmòye, ìwà ará oko, ìwà àìlajú
barber n afárun, onígbàjámõ, fárífárí, afárí
barber, oníwòlímõ, onígbàjámõ, agçrun
bard
bare
bare adj níhòhò, láìbò
barefoot
barefoot adj láìníbàtà, lësê lásán, lësê òfìfo
barely adv agbára-káká, eku-káká, káká
bargain
bargain n (price) ìdùná-dùrà, ìpínhùn, pànpá
barge n ôkõ ìgbájá
bark
bark n (dog) gbígbó bí ajá
bark n (tree) èpo igi
bark v gbó bí ajá
barley n irú ôkà kán
barn
barn n àká, abà
barracks n ilé àwôn ômô-ogun
barrel
barrel n (container) àgbá
barren
barren adj yàgàn, ÿáláìléso
barricade n n ìdínàìsagbáradìagbàrà
barrier
barrier n ìdínàagbáraalà
barrister n agbçjörò, amòfin, löyà
bartender n/f ôlötí, òÿìÿë ilé ìmutí
bartender n/m ôlötí, òÿìÿë ilé ìmutí
barter
barter v ÿe pàÿípàrõ
base
base n (bottom) ìsàlê
base n (foundation) ìpìlê
base n (military) ilé àwôn ômô-ogun, ibi àkójô ohun ogun
basement n ìpìlë ilé ìsàlë
bashful adj nítìjú, lójútì
basic adj ìpìlê
basically adv nípa ìpìlê
basin
basin n awo kòtòadógun omi
basis
basis n ìpìlê
bask
basket
basket n agbõn, apêrê
bastard
bat
bat n (animal) àdán ode
batch
bath
bath n ìwê
bathe v wê, lúwêë
bathe, wê,
ýjë o ti wê? - have you bathed? (have you had your bath?)
bathrobe n aÿô ìbora àwölékè aÿô ìwösùn
bathroom n balùwê
bathtowel n aÿô ìnura
bathtub n àgbá ìwê gbàngbàn àgbá gbàngbàn ìbomiwê
baton
battery n ohun ìja ogunàgbá ogunìjìyà ìpaláraohun èlò tí ñfúnni
lágbára ìtanná
battle n ìjà, ogun
battle, ogun
battlefield n ojú ogun
battleship n ôkõ ogun
bay
bay n ìyàwö omi òkun sínú ilé
bayonet n öbç ìbônidà-aláÿoró tí à ntêbö çnu ìbôn
bazaar n ôjà gbàngbàn
be
be v wá, þbç, sí
beach
beach n etí òkunêbá òkun
beacon n iná tàbí àmì orí òkè fún ìkìlö ewu
bead
beak
beak n çnu çyç ìmú agogo çyç
beam n (light) ìtànsan òòrùn
beam n (wood) ìtí igi
bean
bean n eèré, êwà àwùjê
bear n çranko nlá ní ilê òtútù
bear v gbê bí rôjú faradájìyàso
bear,
bearable adj ìfaradàìrôjú
beard
beard n irùngbõn
bearer
bearing n (machine) èlò onírin nínú ërô
bearings n (direction) ìmönàmímönà
beast
beast n çranko çlësê mërin, çranko ènìà, ènìà tí nhùwà çranko
beat
beat n lílù, ìnà
beat v lù, nà, fô borí
beating n lílùnínà
beautiful adj dídáralêwàçlêwàrçwàarçwà
beautiful, lëwà (ní çwà), arçwà, rçwà
ômôbìnrin náà lëwà púpõ – the girl is very beautiful
beautify
beauty n çwà, õÿö, dídára
beauty, çwà, õÿö
beaver n éranko bíì öyà
because
because conj nítorí, nítorítí
become
become v bádé-sídídárayçsô-di
bed n ìbùsùn, ìsalê odò, ìrögbökúàkétépèpèlé
bed, ibùsùn
bedding n aÿô ibùsùn
bedroom n yàrá, iyàrá ìbùsùn, iyêwu
bedtime n àkókò sísùn alêìgbà orun
bee
bee n oyin, kòkòrò oyin
beef
beef n çran-màlúù
beehive n ilé-oyinafárá oyin
beer
beer n ôtí àgbàdo, ôtí òyìnbó, ÿêkêtê
beet n ohun ögbìn òyìnbó kan
beetle n öböunbôùn
before adv níwájú
before prep níwájú, ÿíwájú, lójú
before conj kí ó tó
beg v bêbê, tôrô, ÿagbe
beggar n/f alágbe, atôrôjç, atúlêjç, oní-bárà
beggar n/m alágbe, atôrôjç, atúlêjç, oní-bárà
begin v bërësídìde-síkôbërëfçsëlelëdásílë
beginner n/f alákõöbêrê
beginner n/m alákööbêrê
beginning n ìbërë nkan, àkôbërë, ìÿëdálë, ìpilëÿe, àtètèkôÿe
behave v hùwàlò
behavior n ìhùwàsíìwàìwá-ayéìbêwôsí
behind adv lëhìn
behind n êhìn
behind prep lëhìn
beige adj irú àwö kan
belch v gùfësórú bí èéfín
belief n ìgbàgbö
believable adj ÿègbàgbôolóòtô
believe v gbà-gbö
believer n/f onígbàgbö
believer n/m onígbàgbö
belittle v fojú tínríngánfojú kámôbù-kùÿe àìkàkún
bell n agogo tí nlù
belligerent adj ajagunolóríkunkun
belly n inú, ikùn
belong v tçniÿe tçnitôsí
belongings n ohun ìní dúkìátçniìtôsíni
below adv nísàlê, lábë, lëhìn
below prep ìsàlê
belt n ìgbánú, ìgbàjà, láwàní, öjá, àmùrè
bench n íjokòóibùjókòàpapö àwôn adájô
bend v të woôgbúnÿêpo
beneath adv nísàlëlábê
beneath prep ìsàlëabê
benefactor n/f olóre àánúoníbu ôrçolóre çniatôrç àánú
benefactor n/m olóre àánúoníbu ôrçolóre çniatôrç àánú
beneficial adj lérèÿànfàní
beneficiary n/f ajèrèalánfàní
beneficiary n/m ajèrèalánfàní
benefit n èrè, àýfàní
benefit v ÿe ní rereÿe ní ànfàníjèrè
bent adj tëdarísíkôdôrô
berry n ëyà èso wêrê kanëyà àgbáyun kan
beside adv pëlúpëlújú bêë
beside prep pëlúpëlújú bêë
besides adv pêlúpêlú, jú bëê lô, dölêgbëê
besides prep lêhìn náà, àti pêlú
besiege v kámôfi ogun dó tì
best adj dára jùlô, sàn jùlô
bestow v fi-fúnfi-bùnfi-jíõkí
bet n ohun iyànohun ìkílè
bet v jiyànkílè
betray v tú àÿírítúfóÿòfófófihànÿíkúpa
betrayal n ìtúniláÿíríìfihànìÿíkúpa
better adj dára jù, sàn jù
between prep láarínlágbedeméjìnínú
beverage n ohun mímu
beware v ÿöra, yçra, kíyèsára
beyond adv níwájú, níhà õhún, kôjá
beyond prep níwájú, níhà õhún, kôjá
bib n aÿô ìnu çnu ômôdé
Bible n Bíbélí (mímö)
biblical adj ohun tíí jç mô Bíbélí tìwé Mímô
bicycle n kêkë olóògéré
bid n àÿçfífôwôlé
bid v ná ôjàfi owó léfàÿçfún pè
big adj þlá, tóbi, gbórin
bigamy n gbígbé ìyàwó mìíràn láìkô ìyàwó àköfë, olóbìnrin méjì
bikini n pátá obìnrin
bilingual adj lí èdè méjì
bill n çnu ÿónÿóìwé owóagogo çnu çyçìwé iye tí nkan jê
billiard n irú eré òyìnbó kan
billion n (number) çgbàágbèje
bin n àpótí ìkópamô
bind v dìso-pödìlùsolókùn
binder n ìdìpôìsopöìwé èdìdì
binoculars n êrô ìmútóbi
biologist n/f ömöwé nípa ëdá
biologist n/m ömöwé nípa ëdá
biology n êkö nípa ëdá, bàyölöjì
bird n çyç abìyë
birth n ìbí
birth certificate n ìwé ìbí
birth control n ògùn ìdíwô ômôbíbíètò ômôbíbí
birthday n ôjö ìbí
birthmark n àmì ìbí
birthplace n ìlú àbínibíìbí ìbí çni
biscuit n àkàrà dídùn
bishop n oyè olórí àlùfáà, olórí àwôn àlùfáà
bit n (horse) ìjánu çÿin
bit n (piece) díëòkèlèkélekèle
bitch n (dog) abo ajá
bite n ìbùÿán, ìbùjç
bite v gé-jç, bù-jç, bùÿán
bitter adj korò, kíkorò
bitterness n ìkorò, ìwà kíkorò
bizarre adj ÿàjèjì, ÿàbàmì, ÿàkötún
black adj dúdú, ÿú, burú, aláwõ dúdú bõlõjõ
blackberry n ëyà àgbáyun dúdú kan
blackbird n ëyà çyç aláwõ dúdú kan
blackboard n pátákó-ìkõwé
blackmail n ìfinihàn, ìÿòfófó çni
blackmail v túfóÿòfófó çni finihàn
blackmarket n òwò ìlòdì sófin
blacksmith n alágbêdç
bladder n àpò-ìtõ
blade n (knife) ojú õbç
blade n (grass) koríko
blame n dálëbi, bá-wí
blame n ëbi, ìbáwí, ëÿëëgànõwun
blameless adj láìlëbi, láìlëÿê, láìlëgàn, láìníbàáwí, láìjêbi
bland adj jêjêpëlêláìládùn
blank adj (empty) lòfo, òfò
blanket n aÿô ìboraonírun fún òtútùpòpòkíkùbúsù
blasphemy n õrõ òdì sí Ôlôrun, õrõ búburú sí ohun mímôõrõ àìtô
bleach n èlò ìsô nkan di funfunbíbó
bleach v sô di funfunbó
bleed v ÿêjê
bleeding adj þ ÿe êjê
blemish n àbùkù, ëgàn, àlébù, àbàwön
blend n ìdàpõ môraìdàrúìdàpõ
blend v dàpõ môradàrúdàpõ
bless v súre fún, bùkún, yìn
blessing n ìbùkún, ire
blind adj föjú, ÿókùnkùn
blindfold n ìdílójúìbòlójúìÿúlójú
blindness n ìfôjúàìríran
blink v sêjúwò wêrêjíwöfi ojú apákan wò
blister n ìléróróówowíwú
blizzard n ìjí líle ìgbà òtútùìjí yìnyín ní ilë olótùútù
bloated adj wíwú, fife
block v sénà, dínà
block n ìdínàigi tàbí òkúta
blockade n ìdènà, ìsénà
blonde adj funfun, fúwôfúwôfúwô
blood n êjê
bloodshed n ìta êjê sílê, ìpànìyàn
bloody adj çlêjëti ëjëníkàtí a fi ëjë yí lára
blossom n ìtànná ewékoìtànná igi
blouse n êwù àwõlékè
blow v mí kíkanfê bí afêfêtannáfun ìpè
blubber n õrá erinmi
blue adj òféfeàwõ ojú òrun
blueberry n ëyà èso òyìnbó aláwõ dúdú kan
blunt adj kúnúàìmúlôrakújúyòpe
blush v ti júbojújê mú-rëwësì
blushing adj tí ntijú tí nbojújê
board v (ship) wô-ôkõ
board n (director) õgá ìgbìmõ pàtàkì
board n (wood) apàko
boast v yin ara çnihalëyangànléríÿe-fáàríÿe fçfçfúnnu
boastful adj níyangànonífáàrínìfúnnuníhàlë
boat n ôkõ, ôkõ-ìgbájá, ôkõ kékeré
bodily adj ti ara
body n ara
body guard n êÿö
bog n çrëìràpõtõpôtô
boil v hó, sè, bõ
boiler n ìkòkò nla ìse omiàgbá ìbomiàgbá omigbígbóná
bold adj láìyálasasagbóíyàgáàdàgbà
bolt n ìdábú ìlëkùnikere ìlëkùnëdìn àráôfà
bomb n àfõnjáajónirunàdó-ikú
bomb v wôn àdó-ikújá àfõnjá lùjó ní run
bomber n ôkõ òfúrufú tí njá ajónirunôkõ àdó-ikú
bombing n jíjónirun
bond n (bank) ìwé àdéhùn ìsanwóìwé àdéhùn ÿiÿe õkan
bond n (together) ìdè ìdàpõ
bondage n oko çrúìsinrú
bone marrow n ëjë inú egungun
bone n egungunikere ìlëkùn
bonnet n (car) ìderí êrô môtõ ayökëlë
bonus n êbùn
book n ìwé
bookcase n àpótí ìwé, pçpç ìwé
bookkeeper n/f oníÿirò owó, alábójútó ìwé ìÿirò owó
bookkeeper n/m oníÿirò owó, alábójútó ìwé ìÿirò owó
booklet n ìwé kékeré
bookstore n ilé-ôjà ìwé
boost (v) sô di púpõ, bísi fikún
boost n ìfikúnìbísi
boot n (car) àyè çrù lêhìn ôkõ ayôkêlê
boot n (shoe) bàtà
border n àlàetíëbàìpínlëìÿêtíìgbátí
bore v wa kòtòdá-ludá lágaradá ihò sí
boredom n agara
boring adj alágara
born adj bí
borrow v yá, tôrô, wìn
boss n/f õgá iÿë
boss n/m õgá iÿë
bossy adj kanraoníkanra
botany n êkö ohun õgbìn
both dj méjèjì
both ron méjèjì
bother n ìyôlënu, wàhálà, ìdàlámùú
bother v yôlënu, tôdàmú
bottle n ìgò
bottom n ìsàlê, ìpìlê, ìdí
bottomless adj láìní ìsàlë
boulder n okúta nlá ribiti
bounce v fò, halê mö
boundary n àlà, òpin ìpínlê
boundless adj láìlópin, láìní àlà
bow n (greeting) ìtçríba, títúbà
bow n (ribbon) ondè çlêwà àlôpõ okùn çlêwà
bow n (ship) iwájú ôkõ nla ojú omi
bow n (weapon) ôfà
bow v tçríba fúntë bërëtúbà
bowl n ôpônàwo kòkòàwo abô
box n àpótí
boxer n afëÿêjà, akinilêsë, akánnilêÿëê
boy n ômôkùnrin
boyfriend n õrë ôkùnrin
bra n aÿô ìkömú, kömú
brace n (medical) oñdè fún ìwòsàn dídá ëyà-ara
brace n (technical) èlò onírin tí ñmú nkan dúró dájú
bracelet n ìgbàwôëgbà ôrùn ôwô
bracket n (letter) àmì àkómô
brag v lérí, halê, ÿefê fê fönnu, yangan
braid n irun dídì, kókó ìwunìhun
braid v dìwúndirunhun
brain n ôpôlômùdùnmúdùn oríôgbônòye
brainwash (v) tànjç
brake n ìdádúróìjánu këkêìjánu ôkõ
brake v dádúró
branch n (company) êyà çgbë pàtàkì
branch n (tree) êka igi
brand n (animal) ìdá çranko
brand n (product) àmí ara ôjà títà
brand v sàmí sí
brandy n irú ôtí gbígbóná kan
brass n idç
brave adj láíyà gbójúgbóìyàakinni
bravery n ìgbóìyàìgbójú
bread n àkàrà òyìnbóonjçbúrêdì
break n (bone) dídà egungun
break n (rest) ìsimi
break v fô, ÿêdásimi
breakable adj tí ó lè dátí ó lè fônífífô
breakdown n (object) àìÿíÿêìbàjê
breakdown n (person) di aláìsànìbarajêìÿerëwësì
breakfast n onjç òwúrõ
breakthrough n ìlàdììyôrísíàwárídìíèso
breakwater n õnà fún ìdíwô ìbìlù omi
breast n ômú, ôyõn
breath n êmí
breathe v mí
breathless adj láìlèmímí hêlêhêlêmí hçrçhuru
breed n ëyà irú
breed v bílóyúntôÿe ìtôjúbísi
breeding n ÿíÿe bíbí tàbí títô çranko fún títà
breeze n afêfê jêjêatêgùn ìjà
brew v pôntídìmõlù
brewery n ilé ìpôntíibi ìpôntí
bribe n àbëtêlë
bribe v bç àbëtêlëÿàbëtêlë
bribery n gbígba àbêtëlê
brick n amõ sísun
bride n ìyàwó
bridesmaid n çgbë ìyàwó, ômô ìyàwó
bridge n afárá
brief adj kúkúrúÿêkíkíúnÿókí
briefcase n àpótí ìwé olùkô tàbí agbçjôrò
briefing n ìsôníÿókíõrõ ÿokí fún ìgbìmõ
briefly adv láìfa õrõ gùnní ÿókíláìfàgùnlôtítí
brigade n çgbê ômô-ogun çlêsin tàbí çlêsë
bright adj tan ìmôlëdídánmú gbônmímõ
brilliant adj títànsàndídán mõnàlóyejõjõ
brim n (cup) etí agoetí ohunkóhun
brim n (hat) etí àkçtë
bring v mú-wá, gbé fà-wá
brittle adj rõrírún wómrôrùn láti fôyá-fô
broad adj níbugbôrôfêrë
broadcast n fifún kákìri
broadcast v fún kákìri
broaden v sô di gbígbôrô
brochure n ìwé ìpolówó
broke adj (money) láìlówó lôwôtálákà
broke adj (object) fö
broken adj fífö
broker n alágbàtà, ôlôfà
bronze n àdàlú bàbà àti tánganran
brooch n ìkótíohun õÿô tí obìnrin nfí mú aÿô
brook n odò ÿíÿàn kékeré
broom n ìgbálëôwõàlë
brother n/o arákùnrin àgbà, êgbön ôkùnrin
brother n/y arákùnrin àbúrò, àbúrò ôkùnrin
brother-in-law n (w/y/s/h) arákùnrin ôkô àbúrò obìnrin aya çni
brother-in-law n (h/o/b) arákùnrin êgbön ôkùnrin ôkô çni
brother-in-law n (h/o/s/h) arákùnrin ôkô êgbön obìnrin ôkô çni,
ëgbôn obìnrin ôkô çni
brother-in-law n (h/y/b) arákùnrin àbúrò ôkùnrin aya çni
brother-in-law n (h/y/s/h) arákùnrin ôkô àbúrò obìnrin ôkô çni
brother-in-law n (w/o/b) arákùnrin êgbön ôkùnrin aya çni
brother-in-law n (w/o/s/h) arákùnrin ôkô êgbön obìnrin aya çni
brother-in-law n (w/y/b) arákùnrin àbúrò ôkùnrin aya çni
brown adj irú àwõ kanàwõ dúdú
bruise n ìtërêìfarapaôgbê
brush n ohun ìyarunôwõigbó
brush v fi ôwõ gbõnnù, gbõnnù
brutal adj rorò, níkà bí çranko
brutality n ìroròìkàìwà çranko
bubble n ëtànìtànjçabà tí kò múrôòfò ìfòfó
bucket n páánù, garawa
buckle n ìdèìfihá
buckle v dèfihámúra sílëbájà
bud n èèhù ohun õgbìnìrudi
bud v hùsôrudi
Buddhism n ësìn ènìà ilë ìlá òrùn bíi Indíyàësìn òrìÿà Búdà
Buddhist n/f çlêsìn òrìÿà Búdà
Buddhist n/m çlêsìn òrìÿà Búdà
budget n àpapõ nkanìwé ìròhìn owóìwé ìtò oríÿiríÿi ìnáwó
buffalo n çfõn
bug n kòkòrò, ikán, ohun êrù
build v kö, mô ilé, kö lé
builder n õmõlé, akölé
building n ilé, ilé-kíkö
bulge n ìwúsóde
bulk n ìwõnpàtàkìtìtòbièyítí ó tóbi jù
bulky adj tóbigbórín
bull n akô màlúù
bulldozer n ërô ìwó nkan gíga sílë
bullet n ôta ìbôn
bulletin n ìròhìn, ìkéède
bullfight n ìjà màálùeré ìjàkadì pëlú màálù
bum n (behind) ìdí
bum n (person) tálákà, aláìníÿëlápá
bumblebee n oyin
bump v kô-lù
bump n (lump) kókówíwú
bumper n wíwúèrè ìkórè
bundle n çrùèdìdì
bundle v dì-lêrùdì
bunk n ìbùsùn ínú ôkõ tàbí nílé àwôn ômô ológun
bunker n ihò ìdábòbò fun àwôn õjagun
bunny n ehoro
buoy n àmì ìtôka ewu fún ôlôkõ
burden n ìniraìniniláraçrùçrù ôkõìyônu
burden v di çrù lé, fi nkan paláyà
bureaucracy n àkójôpõ ajçmákòóÿoìÿèjôba aláÿòfintótó
burglar n/f olè, ôlöÿà, kólékólé, jàgùdà
burglar n/m olè, ôlöÿà, kólékólé, jàgùdà
burglary n ìfölé, ìkólé, ìwà olè, ìwà õÿolè
burial n ìsìnkú, ibi òkú
burial ground n ìbòji, ibi ìsìnkú, ilê ìsìnkú
burn n ìsun, ìjóná
burn v sún, jóná, mú gbóná
bury v sìnkú, bò-mölê
bus n ôkõ akérò
bush n igbó, ìgbë
business n iÿë òwò, çjö tó kan ni
business woman n oníÿòwò
businessman n oníÿòwò
busy adj láápôn
but conj ÿùgbön, bíkòÿebëê, síbê-síbê, àfi, àmö
butcher n alápatà, ìpakúpa
butcher v pa çran, pa àpatà
butler n agbötí, ômô-õdõ
butter n òrí àmö
butterfly n labalábá
buttocks n ìdí
button n orini ëwù ìsé
buy v rà, sanwó fún, fi owó bë
buyer n/f olùrà, ôlöjà
buyer n/m olùrà, ôlöjà
buzz n ìkùn bí oyin
buzzard n igún, àkàlà
buzzer n ërô tí þ kùn bí oyin
by prep (before) níwájú
by prep (from) nínú
by prep (near) lëêgbê lëgbêë
by prep (past) lëbàá
by prep (through) já, nípa
by prep (with) lödõ
bypass n (road) õnà têrê tëërë
bystander n/f òwòran, çnití þwòran
bystander n/m òwòran, çnití þwòran
cabbage n êfö òyìnbó
cabin
cabin n yàrá inú ôkõ, yàrá, àgö
cabinet n (government) ìgbìmõ ìjôba
cabinet n (storage)àpótí ohun öÿô
cable
cable n okùn tàbí ëwön ìdákö dúró
cactus n igi ôrô
cadet n/f àbúrò akêëkô ní ilé ëkô ômô-ogun
cadet n/m àbúrò akêëkô ní ilé ëkô ômô-ogun
café n ilé ìjçun
caffeine n èlò kíkorò inú obì, èlò ìmu kánilára, èlò ìrúsókè
ara
cage
cage n ilé çyç, àgö kuku
cajole
cake
cake n akara didun oyinbo ole moinmoin
calabash
calamity
calcium n ògùn ìmún egungun lágbáraohun éló pàtàkì tí mbç nínú ilë
calculate
calculate v ÿírò, kà
calculation n ìÿirò, kíkà
calculator n ërô ìÿirò
calendar n ìwé ìkaye oÿù/õsê/àti ôjö nínú ôdún
calf
calf n (animal) ômô màlúù, ogodo
calf n (leg) iÿu çsê
call
calm
call n (contact) ìpè
call v (contact) pè
call v (name) pè
call v (telephone) tê lágogo, na ohùn sí
call n (telephone)bíbásörö lórí ërôpípè lórí ërô ìsörögbésì
callous
calm (adj) ìdákê íparôrô ìrölè
calm v rôlëdákê
calmness n ìdákêjêjêìdákê rôrô
calorie n ìwön ìfúni lágbára àti ànfàní inú onjç
camel n ràkùnmíibakasie
camera n ërô ìyàwòrán
camouflage (v)farapamôbadeni
camouflage n ìfarapamôabadeni
camp n ibùdó, bùdó, àgö
camp v dó, bùdó
campaign n papa nlaìgbà ogunÿá ogunÿá ötë
campsite n ibùdó, àgö
campus n ôgbàôgbà nlá ilé ìwé
can
can v (allow) lè
can n agolo, páánú, tanganran
can opener n ërô tàbí öbç ìÿí agolo
can v (able)lè ÿelèlágbára
canal n odó lílà
cancel v nù-kúròpa-ré
cancellation n ìparêìnùkúròìsôdòfo
cancer n akanalakasaàrùn búburú kan
candid (adj)dájúlótítôláìÿëtánlódodo
candidate n/f ênití nfê wô inú çgbê tàbí iÿê
candidate n/m ênití nfê wô inú çgbê tàbí iÿê
candle n àbëlà, fìtílà
candy n ohun àdídùn
cane n ôparun
canister n agolo, páànù
cannibal n ajênìyàn
cannibalism n jíjç ènìàìwà jíjç ènìyàn
cannon n ìbôn nlààgbá
canoe n ôkö ôkö wétèìgbájá
canoe v wa-ôköwakö
canopy n àtíbàbàìboríaÿô tí a ta sórí ìbùsùn
canteen n (water)agolo kékeré ìrômisíagolo ìrômisí àwôn ômô ológun
canvas n (cloth)aÿô aláìkúnáìgbòkun
canvas n (painting)ìgbòkun ìkun àwòrán
canyon n ilë jíjìn láarín òkè méjì
cap n (cover) ìderí
cap n (hat) fìlà, ìborí
cap n (lid) ìderíômôrí
capability (n)agbáraàyè
capable adj toìlèÿelágbáralóyenípá
capacity (n)agbáraipáàyè
cape n (area) ÿónÿó ilê tí ó yôrí sínú omi
cape n (clothing)ìlékè aÿoìpèléëwù èjìká
capital n (city)olóríilë olórí ìjôba ìlù ôbaolú ìlú
capital n (money)òkòwòowó-ìlélë
capitalism n nípa ÿíÿe òwòohun òkòwö
capitalist n/f olówó, ôlörõ
capitalist n/m olówó, ôlörõ
capitulate (v) jölôwô lêhìn àdéhùntúnbá pëlú àjôsô
capsize v dojúbolëri ôködojúdéyípo
captain n olórí çgbêögáköögágunbalógun
captive adj ìgbèkùn, ondè, çlêwön
captive n/f çrú, çlêwön
captive n/m çrú, çlêwön
captivity n oko-çrú, ìkólërú
capture v mú lêrúfi agbára mú
car n ôkö aláfêkëkêmôtò òrénté
caravan n (vehicle) çgbê ôkö aláfê
carbon n èkuru dúdú inú ilëèfín dúdú tí yô ní ìdí môtò
carburettor n ërô tí mú ôkö rìnërôìdákörìn
carcass n òkú ènìàòkú çran
card n ìwé pçlçbç káàdì
cardboard n páálí
care n ìtöjú, àbójútó, aájò, àníyàn
career n iÿé ìgbé ayé
carefree adj láìníyàn
careful adj kún fún àníyànÿôra
careless adj aláìníyàn àìbìkítà aláfara àìfarabalë wàdùwàdù
carelessness n áfaraàìbìkítààìwolë
caress n ìfàmôraìkêìgbàmôraìfôwôpalára
caress v fàmôrakíkêgbà-môrafôwô-palára
cargo n çrù ôkö
carnage n ìwôpö òkú ènìàìpakúpaìpànìà púpö lógun
carnation n irú òdòdó kan
carnival n ibi ôjà ìdárayá
carp n ìjiyànìríwísíìbáwíirú çja kan
carpenter n gbênàgbênà, oníÿônà igi, afági
carpentry n iÿê igiiÿë gbênàgbênà
carpet n aÿô wúwo ìtêsílëaÿô ìbùsùn
carriage n këkê çlêÿinìwà ìÿesí
carriageway n önà têrê këkê çlêÿin
carrier n (disease)kòkòrò tí nmú àrùn tàn
carrot n ohun ògbìn kan
carry v gbé rùpönkó
cart n këkê çrù çlêsë méjì
cartilage n òkérékèré
carton n pálí
cartoon n àwòrán àrofö
cartridge n àpótí ôta ìbôn
carve v gbêfínkun
carving n gbìgbêgilérekíkunfífínohun fífín
case n (box) àpótíàkö
case n (law) çjôìbáwíjô
cash n owó
cash v ÿê-owólo ipò
cashier n/f onítôjú owóaköwé tí nsan owó
cashier n/m onítôjú owóaköwé tí nsan owó
casino n gbàngàn tëtë
casket n pósíàpótí kékeré
cast v (metal) dá àgbëdç
castle n ààfinilé ìÿô
castrate v të ní ödátë ní bààfin
casual adj alábàápàdéàìronú têlë
casualty n/f çní farapaçní kú lójú ìjà
casualty n/m çní farapaçní kú lójú ìjà
cat n ológìnní, ológbò
catalog n ìwé orúkôìwé ìpolówó ôjà
catastrophe (n)ìparí àìdáraàyàlùìjàmbáòpin örànwàhálà
catch v mú dá-dúrórámúhángán
category n êyà
cater v pèsè onjç
caterpillar n öökùnkòkòrò
cathedral n ilé ìjôsìn nlá
Catholic adj ësìn ti ènìà gbogboti àgbáiyéti ìjô Àgùdà
Catholic n/f onígbàgbô ësìn ti ènìà gbogbo
Catholic n/m onígbàgbô ësìn ti ènìà gbogbo
cattle n çran ösìn
cauliflower (n)ohun ögbìn òyìnbó kan
cause n ìdí, ìtorí
cause v dá sílëmú ÿebá wá
caution n ìwòyeôgbônàkíyèsíìkílöìÿílétíësö
cautious adj níÿôraníwòye
cavalry n ogun çlêÿin
cave n ihò nínú àpátaihò inú ilë
cavern n ihò nísàlë ilë
cavity n (tooth) ihò inú ehín
cease v dáwôdúrówawôÿíwôdá dêkundàböyé
cedar n igi òpepe
ceiling n òkè àjààjà ilé
celebrate v ÿèrántíkókìkíÿôdún nkanÿènáwó
celebration (n)ayçyç ìnáwóìyìn ìrántíàÿà
celery n ohun ögbìn òyìnbó kan
celibacy n wíwà ní àpônàìyígbéyàwóÿíÿapôn
cell n (body) êyà-ara
cell n (prison) ôgbà êwõn
cellar n yàrá ísàlë iléibi àpamô nkan nísàlë ilé
cement n amö líle
cemetery n ìtê òkúibi ìsìnkúìtê
censor n ìbáwí
censorship n ìbáwí
censure v bá-wí
census n kíkaye ènìà ìlú
center n àárínagbedeméjì
centimeter n irú ìwön kan
centipede n öökùntani-ÿánko
central adj láarínlágbedeméjì
centralize v ÿe sí àárínfi sí agbedeméjì
century n ôgôrun ôdún
ceramic adj ohun èlò amö
cereal n irú oúnjç àárö kan
ceremonial (adj) ÿíÿe àpéjôÿíÿe ìsìn
ceremony n ìÿe ìsìnàmì òde ti ìsìnato
certain adj dájú
certainly (adv)dájú-dájúláìsí àníànínítòótôdandan
certainty n ìdánilójúàìÿiyèméjì
certificate n ìwé èríohun ërí
certification n íjêërísí
certify v jêëríròhìnmú dájú
chain n êwõn
chain reaction n ìkôlura-àdëhìnbö
chair n ágaìjoökó
chairman n aláàga, olórí àjô, olórí àpéjô
chalk n çfun
challenge n ìpèníjàìfìjàlöìtôniníjàìfòláyà
challenger n/f olùpeniníjàapeniníjà
challenger n/m olùpeniníjàapeniníjà
challenging adj tí npèníjàtí nfì jàlö
chamber n iyàráìyëwù
champagne n n orúkô ôtí líle kan
champion n/f ögágunoníÿêgunató-pa-lôtöaÿájú ìjà
champion n/m ögágunonisegunato-pa-lotoasaju ija
championship (n)ìÿe ögágunÿíÿe aÿájú ìjà
chance n àyè alábàápàdéèsì akôsëbáarìnkò
chancellor n aÿíwájúolórí ilé-ëkô gígaaköwé nílé çjôamòfin
change n (money)pàrö owóìpàrö
change n) (alteration)ìyípadàìparadà
change v (alter)yípadàparadà
change v (money) ÿê-owópàrö
changeable adj ti nyípadàtí nÿe pàÿípàrö
channel n (television)ërô àwörántçlefísön
channel n (water) ìsàlë odò
chaos n ìdàrúdàpötëmbëlëkúnjúujùu
chaotic adj ní rúdurùdu
chapel n ilé Ôlörun kékeré
chaplain n oníwàásù ní ilé Ôlôrunoníwàásù çgbê àwôn ômô-ogun
chapter n (book)orí ìwéìpín ìwé
character n/f (person)ìwàorúkôènìà
character n/m (person)ìwàorúkôènìà
characteristic adj ti ìwà
charcoal n èédú igi
charge n (expense)ìdíyeléìnákúnàá
charge n (law) ësùnìlöìfisùn
charge v (battery)fún-lágbára
charge v (expense)díyeléÿe ìnákúnàá
charge v (law)kà sí lôrùnfisùn
charge v (military)ìpàÿç fún
charity n ìfêniôrç-àánúìyônuohun-ôrç
charm n òògùn oñdètíràògèdèìfàyà
charming adj nífàyànífaláyàtí ó wu ni
chart n ìwé àwòrán àpçrç
charter (v)háyà
chase v lépa
chat n ìrégbèìbásörö
chat v bá-söröwírèégbè
chauffeur n òÿìÿê tí nwa ôkö ayôkêlêawôködírêbà
cheap adj pöwôpöàìwônàìníyelórí
cheat v rë-jç, yànjç, tàn-jç
check n (control)ìdádúróìkíwô
check n (money)iwe ìgbowó ní bánkì
check v dá-dúrókí-wô
checkpoint n ibi ìdánidúró lêëbá önà
checkup n àtúnwòàtúnyëwò
cheek n êrêkë
cheer n ìmúninínúdùnayöìtúraká
cheer v gbà-níyànjúmútújúkámúnínúdùnmúlárayá
cheerful adj dídárayátújúkálôyàyà
cheese n wàràkàsì
cheetah n çranko ìgbê kan
chef n/f çnití tí nÿe oúnjç fún àgbájôolónjç
chef n/m çnití tí nÿe oúnjç fún àgbájôolónjç
chemical adj ti èlò àfôgbôn dá
chemical n èlò ìpìlë tí a fi nmú ohun míràn jáde
chemist n/f apògùn elégbògi
chemist n/m apògùn elégbògi
chemistry (n)irú ëkô kan
cherry n irú èso òyìnbó kan
chess n irú eré kan tí àñta lórí ôpôn
chest n (body) àyà, ìgê
chest n (box)àpótí
chew v fi ehín rúnrún lênujç
chewing gum (n)ohun ìpanu aládùn
chicken n adìyç, ômô adìyç
chickenpox (n) ôfà ÿöpönnáilëgbôná
chief n (leader)aÿíwájúolórí olúögáalákòóso
chief n (tribe)olórí olóyè pàtàkì
chiefly adj ní pàtàkì
child n ômô, èwe, ômôdé
childbirth n ìbímô
childhood n àkókò ômôdéìgbà èwe
childish adj ìÿe ômôdébí ômôdébí èwe
chimney n ihò èéfín
chimpanzee n irú öbô kan
chin n ìgbön, àgbön
china n àwo alámöohun èlò tí a fi amö ÿe
China n ìlú ilê àwôn Sainí
chip n (glass)ërún wíníwíní
chip n (rock)ërún òkúta
chip n (wood)ërún igi
chip v (wood) ÿe êrún igigé igi sí wêwê
chisel n ohun èlò onírin tí a fi ngbê igi
chocolate n kòkó lílö tí a fí ñpanu
choice n yíyànàÿàyànayò
choir n çgbë akôrin
choke v fún lôrùnhá lôfun
cholera n irú àrùn kankôlêrà
choose v yàn ÿà
chop v gé wêwêgé pópòpó
choppy adj àìdán
chopsticks (n) igi àgúnjç
chord n (music)okùn dùrù
chorus n çgbê orin (ègbè orin)
Christ n Krístì
Christian n/f onígbàgbô ësìn ti enìà gbogboômô-ëhìn Krístì
Christian n/m onígbàgbô ësìn ti enìà gbogboômô-ëhìn Krístì
Christianity n ìsìn Krístì
Christmas n ôjö ìbí Krístì
chronic adj pípê títídi àrùndi bárakú
chronicle n ìwé ìtànìròhìn
chronological (adj)lêsçsç
chunk n ìÿù
church n ilé ìjôsìn ilé Ôlörunìjô onígbàgbô
churchyard n ôgbà ilé ìjôsìn
chute n ihò alágolo nlá
cigar n tábà, sìgá
cigarette n tábà inú ewésìgá
cinema n àwòrán tí nrìnilé àwòrán tí nrìn
cinnamon n èso igi gbígbç olórùn fírínfírín kan
circle v yíká
circle n àyíkáòrùkaòbìrìkìtì
circuit n ìyíká
circular adj bí òbìrìkìtìkibitikiribiti
circulate v tàn-yíkàmú yí káà kirirìn yíkárò yíká
circulation n (body)ìÿànyíkàÿíÿàn ëjë yíkà ara
circumcise v kônílà kôlà-fúndákó-fún
circumference (n)ìyíká
circumstances (n)örànohun ÿíÿë
circumstantial adj ní alábáápàdéìfihàn kíníkíní nípa bí nkan ti lô sí
circus n ibi eré ìdárayá tí àwôn çranko ñpidán
citation n (ticket)ìwé ìkìlö
cite v (law)pò-fin
citizen n/f ará ìlúonílùúaráalë
citizen n/m ará ìlúonílùúaráalë
citizenship n nípa ará ìlúdídi ará ìlú
city hall n gbàngàn ìdájôgbàngàn ìlúìtê ìjôba
city n ìlú, ìlú nlá
civil rights n ëtô sí ènìàìlòsí ènìàìwà ìmô-ëyç sí ènìà
civil servant n/f oníÿê ìjôba
civil servant n/m oníÿê ìjôba
civil service (n) iÿê ìlú
civil war n ìjà abêlëìjà-ìlúìjà ìgboro
civilian n ará ìlú
civilization (n)ìlàjú
civilized adj õlàjú
claim n (law)ìbéèrè ohun tí ìÿé tçni
claim v (law)béèrè ohun tí ìÿé tçni
claimant n/f çnití ó pe nkan ní tirë
claimant n/m çnití ó pe nkan ní tirë
clam n irú ìgbín kanìgbín ösà aláìníkarahun
clamp n oñdè onírin
clamp v dè-môle
clan n ìdílé, ëyà
clap v pàtëwö
clap n ìró àtêwô
clapping n pípàtêwô
clarification (n)ìsôdi mímöìÿelàjúÿíÿe àlàyé
clarify v ÿàlàyésôdi mímömú kí ó mö
clarity n dídá ÿákáÿáká
clash (v)kô-lura
clasp n dìmú ÿinÿinìdìmúìkóìwö
class v tò lësç
class n (type)çgbê
classical adj tí ó lêgbétí çlêgbê gíga
classification (n)ìtò lêgbçgbêìtò lôwöôwô
classify v ÿe létò létòtò lêgbçgbêtò lôwöôwô
clause n gbólóhùnörö kan
claw n èkánná çsë çiyç tàbí çranko
clay n amö
clean v wê-mö
clean adj àìní àbawönmôláìléérídá ÿákámôtótó
cleaner n (substance)ohun èlò wíwç èérí
cleaning n ìtôjú
cleanliness (n)ìmô-tótó
clear adj láìsí àbawönmô-tótómôjúdá-ÿákámôlëláìlábùkùmô
garaketekete
clear v hàn láìÿeyèméjìmú-dánmú-kúrògbá-môpalèmô
clearing n ìpalëmôìmúkúròìkókúrò
clergy n àlùfáà ìjô
clerk n/f aköwé
clerk n/m aköwé
clever adj öjögbôngbígbônonímòyelórílôpôlô
client n/f abëwë alágbàwíçlêjô
client n/m abëwë alágbàwíçlêjô
clientele n oníbàárà
cliff n bèbè òkúta
climate n afêfê ilëàkókòìgbà
climax n òpinÿónÿó
climb v gùngòkèpôn
climber n/f çnití ngun òkè
climber n/m çnití ngun òkè
cling v somôwà môfà-môrömô
clinic n ilé ìtôjú oríÿiríÿí ààrùn
clinical (adj)níwà ìmôtótónípa ìtôjú ààrùn
clock n agogo, aago
clockwise (adv)bí agogo
close (adv)súnmô
close adj nítòsílêbàáödö
close v padésétì
closed adj títì pa
closely (adv) tímôtímô môtí môtí pêkípêkí súnmôra típêtípê
closet n yàrá-ìkökökôlôfín
closure n ìparíòpin
cloth n aÿôaÿô wíwunaÿô ìbora
clothe v wö-laÿôfibònà-bò
clothing (n)ohun wíwöaÿô wíwö
cloud n ìkúùkùàwö-sánmàojú örunojú--sánmà
cloudy (adj)gùdëgùdëÿú gùdë
clove n ohun ögbìn olóòrùn dídùn
clover n ìlàìpínëlà
clown n aláwàdàoníyëyê
club n (place)ilé ìpàdé çgbê
club n (stick) kùmö, ögô
clue n (idea)amönàiyé inúòye
clump n ebè
clumsy (adj)göpagunpagun
clutch v díwôdìmújágbàbôsí
clutter n aláìtò
coach n (train)këkê olójú irin
coach n/f (trainer)olùkô
coach n/m (trainer)olùkô
coal n çyìn ináèédú
coalition n ìdàpöìÿökan
coarse adj ÿàìkúnáÿaláìgbôngö ÿákíÿákí
coast n etí òkunagbègbèìgbèríko
coat n (animal)awô çranko
coat n (clothing)aÿô ìlékèëwù àwölékè
coating n ìlékèèpoìbora
cobweb n okùn alántakùn
cockpit n àyè ìjókòó atukö ôkö òfúrufú
cockroach n aáyán
cocoa n kòkó
coconut n àgbôn
cocoon n ewurukuekùkù
cod n irú çja kan
code (n)àkôjô òfinènàkóòdù
coerce v ÿàkósofagbára ÿefi agbára mú
coffee n ohun mímu
coffin n pósí
coin n owó
coincide v ÿe dédébá-muÿe-gêêÿe kòngê
coincidence (n)ìÿedédéarobadeìÿegêêìÿekòngêìkôsèbá
cold adj tutù
cold n (illness)àmôdi
cold n (temperature)òtútù
collaborate v ÿe-pö
collaboration n ìÿepöajùmöÿepö
collapse v wó lulëbô sílë ÿe àìleradi asán
collar n aÿô ìÿöÿô têré
collarbone n egungun tó dé èjìká
collateral n adáwìnohun ìdógóìlélë
colleague n/f çgbêalábàáÿeçlêgbê
colleague n/m çgbêalábàáÿeçlêgbê
collect v kójôÿàjôgbájôdá-jô
collection n ìkójôpöìÿàjô
college n ilé-ìwé gíga
collide v kôluradìgbòlù
collision n ìkôluraìdìgbòlù
colonel n ögágun àgbà
colonize v tç ìlú dómú-lêrú
colony (n)ìlú tí a të dó
color n àwöìríìwöönà
colorful (adj)aláwöôlônö
colt n ômô çÿinômô kêtêkêtêagódóngbó
column n (building)ìlàöwön
comb n òyà ògbè ori àkùkô
comb v yà
combat n ìjàìdèlônà
combat v jàdèlônàdojújàkô
combination (n)çgbêìmöpöìkójôpöàjùmöàkópöàdàpö
combine v dà-pörê-pö
come v wásúnmôdödé
comedian n/f aáwàdàaÿàwàdàoníyëyêapanilêërín
comedian n/m aláwàdàaÿàwàdàoníyëyêapanilêërín
comedy n àwàdàyëyê
comet n ìràwö ìràwö ojú örunìràwö onírù
comfort n ìtùnúìturaìrôraìpç
comfortable (adj)nírôranítùnú
comic n/f apanilêërín
comic n/m apanilêërín, aláwàdà
comical adj tí npanilêërín
comma n àmì ìdádúró
command n àÿçàkósoìjánu
command v pàÿçÿàkósoko ni nijanu
commander (n)olóríalákòósoaláÿç
commandment (n)òfin
commence v bërë pilë
commend v yìnkíyêsí
commendable adj ìyìn
commendation (n)ìyêsíìyìn
comment (v)làdìtúmösô àsôyé
comment n ìlàdììtumöàsôyé
commentary n ìwé ìtumöìwé ìlàdììwé àsôyé
commerce n ìÿòwò, owó
commission n ìfifúnniàÿçIÿêèrè
commit v (crime)rú ofin
commitment n ìlérí
committee n àjô, ìgbìmõ, çgbë
common adj wôpöbákannáàti gbogbo ènìà
commotion n ìrúkèrúdò
commune n ìjùmöpö
communicate v sô-fún, fi-hàn, fi-fún, jùmö báÿepököwé
communication (n)öröìfifúnìköwé
communion n ìdàpöÿökan Onjê-alê Olúwa
communism n nípa ìdàpöÿíÿökan
communist n/f alájôgbé bùkátà
communist n/m alájôgbé bùkátà
community n ará ìlúçgbê
commute v rin önà jínjìn lô sí ibi iÿê
compact adj lëmôrafaramôradìlùÿinÿinwàpö
companion n/f çlêgbêojúgbà çnìkejìögbà
companion n/m çlêgbêojúgbà çnìkejìögbà
companionship n ti çlêgbêàjôrìn
company n (military) çgbë ômô ogun
company n (business)çgbê
company n (social)çgbêàjô
comparable (adj)tí a lè fi wéra wôntí a lè fi wé
compare v fiwéfiwéra
comparison n àfiwéraìfiwéraìfiwé
compartment n ìpínàyèàyè ìjókòó nínú ôköàyè fún çrù nínú ôkö
compass (n)àyíkáòbìrìkìtì
compassion n àánúìyônúìbákêdùn
compatible adj yçtôsíbámuÿàìtàséwö pëlú
compensate v san-fúnsanpadà fúnÿe àtúnÿe
compensation n ìsanpàdàësanàtúnÿe
compete v jàdú, dù, bá dù, jìjàdù, fàgagbága
competence n títôyíyçòye
competent adj tôlóye tóyç
competition n ìjàdùìdíjeìje
competitive adj níjàdùabánidù
competitor n/f ajìjàdùadíjeabánidù
competitor n/m ajìjàdùadíjeabánidù
compile v tò sínú ìwèkójôÿàkójô ìwé
complacency n ìtêlôrùnìdùnnú
complacent (adj)nítëlôrùn
complain v fi-súnÿàròyéráhùnrojô
complaint n çjôësùnàrùnìráhùn
complete adj (entire)kúnpé
complete v (finish) ÿe-tánparí
completely (adv)pátápátáyányánbìríjálëjálë
completion n ìparí êkún, pipe, àÿepé, òpin, ìpêkun, ànítán, ìÿeparí
complexion n àwö, àwö ojuìrísí
compliance n ìjêwôgbígbàfífê
complicate v díjúlôlù
complication n ìdíjúìlôlù
compliment n ìkíniìbuyìn
comply v jêfêgbà fìmöÿö kantësí
component n orí ëyàapákànkan nkan tí a fi ÿe odindin
composure n ìfarabalëìkórajô
comprehend v mö yé mòye
comprehension (n) ìmöyeòye
comprehensive adj ti ìkómôraláìbùkùçlêkùntí ó kó nkan púpö môra
compress v fúnfún-pötë-pökìmôlë
compromise v parí ìjàmú-rê
compromise (n) ìlàjààdéhùn
compulsive adj ìfagbáraÿení pákáõlekèaláraàìbalëìwà-ipátí nfi ìkánjú
ÿe nkan láìrònútí nfi gírímônkáyì ÿe nkan
compulsory adj dandanfagbáraÿepëlú-ipá
computer n ërô olóye kömpútà
comrade n/f çnikejìolùkùçlêgbê
comrade n/m çnikejìolùkùçlêgbê
conceal v fi-pamôfi-sin
concede v gbàjêwôfi-fúngbà bí òtítôgbà láìjiyànfi sílëfi jíìnkí
conceited adj tí íÿe gbígbôn lójú ara çni
conceive v lóyúnròÿebífêrakù
concentrate v fi-ojúsíkô arasírò-jinlëfi-ôkàn sí
concentration n àrò jinlëìfôkànsíbìkan
concept n èrò
conception n (thought) èròìÿebí
concern n ìÿeàníyànìfiyèsíohun tó kan ni
concerning (prep)nípatiníti
concert n iré orinìfìmöÿökan
concession n ìjôlôwôìfifúngbígbà
concise adj kúrúníbaÿókí
conclude v ÿe paríÿetánpinnurò sipayàn jç
conclusion n ìparíìÿetánìpinnuòpinìgúnlëàgbálôgbábö
conclusive adj láìríwísíláìÿiyèméjìláìÿe-àníàníapayànjçláìlèdálóhùn
concrete n pàtàkìàpòpö sèmêntìiyanrìn àti òkútaàrídìmú
concussion n ìkôlù ìlúpö
condemn v báwídá-lêbi
condemnation n ìdálêbiëbiìbáwí
condensation n dídìrírogúnkíki
condense v dìkidílurogún
condition n ipòìwàkání
conditional adj àìdájú
condolences n ìbákêdùnìbáÿedáròìtùnínú
condone v faramôgbàláyèÿàìbáwí
conduct n (behavior)ìwàìÿe
conduct v (lead)fönàhànsìnÿe àkósoÿe
conductor n/f amönàalákòósoakéròagbèròolùfönàhàn
conductor n/m amönàalákòósoakéròagbèròolùfönàhàn
confederation n ìmúlëìrêpöìdìmö pö
confer v fi-fúnbá-söröjô sô
conference n ìjùmösôìsöröàpéjôàpéròàjôsô
confess v jêwô, gbà
confession n ìjêwô
confide v finú tánfôkàn tángbêkëlé
confidence n ìgbêkëléìláiyàìfôkàntánìfôkànsô
confident adj dídájúláìsí àníàní
confidential adj ohun ìgbêkëlélíláìyà
confine v há-möfi sêwöntìmôléÿe àkóso fi àlà sí
confinement n ìbímôìhámôìtìmôlé
confirm v tçnumôfçsë múlëmú lôkàn lejêwô
confirmation n ìtçnumôìfçsmúlëìjêwôìmúlôkànleìfôwôlélórí
confiscate v gbà gbà fún ìjôba lônà ìjçníyàbolé
confiscation n ìbolégbígbà gbígbà fún ìjôba
conflict n ìjàìkôlùraìwayá-ìjà
conflicting adj ti ìjàohun tàbí iyè méjì tí nkôlu ara wôn
confront v dojúkôkò-lójú
confrontation (n)pèníjàìkòlójúìdojúkô
confuse v dá-rúpòrúrùùdà-láàmúdabarúÿìmú
confusing adj tí ó rú nilójú
confusion n ìdàrúdàpö ìdàmú àìlójú rúdurùdu ìdàláàmú àÿìmú
congestion n híháìkún détí
congratulate v bá-yöyö-fúnyìnkí
congratulations (n)yíyëfúnbíbáyöìyìnìkíni
congregation (n) ìjô ènìàìpéjôàpéjôìjôàjô
congress n àjôìpéjôàjô àwôn ìjòyèàjô ìgbìmöirú ìjôba kan
connect v so-pöbá-tanbá-dàpöfi ara koratan mô
connection (n)ìsolùpöìfarakoraìbátan
conquer v ÿêgun, ÿëtë borí
conquest n ìjàogunìÿêgunìÿëtë
conscience n êrí ôkàn
conscious adj mímö sínú
consciousness (n)ìwà nípò àìsùn-àìjí
consent n ìfohùnsôkàngíigbàìlohùnsíìjêwô
consent v gbàjêwôfohùnsí
consequence (n)àÿçìjásíìdí ìparíòpin iìgbëhìnàbájáde
conservation n ìlòníwönba
consider v rò ròwòdárògbàrògbéròkíyèsígbìmöràn
considerable adj jê ní rírò
considerably (adj)nírírò
considerate adj nírònútí ngba ti çlòmíràn rò
consideration n ìfiyèsíìròìyìnèròìmöràn
considering (prep)bí a bá rò
consist v níjêwà
consistent adj dúrókidìluwà bákannáàdúró láìyçsëàìtàséra
consolidate v sô di õkan
consonant n ìsôdökanísôdilílekôñsónántì
conspiracy n ìdìtëìdìmôìkökörìkíÿítëmbëlëkúnötë
constable n/f ôlöpàá
constable n/m ôlôpàá
constant adj dídúróÿinÿintí kò yípadà ÿòótô
constantly (adv)lemôlemôléralérafírífírínígbàgbogbo
constipation n àìrígbêyàdídì inúàìyàgbê
constitution n òfinëdá ara
construct v kôÿe kànhun
construction n kíkôÿíÿe kíkànìÿërôìtúmô ôrôëhun
consul n aÿojú ìjôba kan ní ilë míràn
consulate n oyè aÿojú ìjôba kan ní ilë míràn
consult v béèrèfi öràn löwáàdí öröròjíròrò
consultant n/f agbani nímörànapèròalámörànçnití nÿIÿê apèrò
consultant n/m agbani nímörànapèròalámörànçnití nÿIÿê apèrò
consultation n ìjùmösörö, ìbéèrè, ìförànlö, àpèwò apèrò ìbádámöràn
consumption n àmódi àìyáàrùn ëdöfúru jëdöjëdö
contact n (person) ìfarakanra
contact v fi ra kanraÿe ìpàdé
contagious adj ríràn
contain v fi-pëlúgbà-sínúní nínú
container n àpótíagolo
contaminate v bà-jê
contamination n ìbàjê
contemplate v ÿe-àsàròronúwò
contemplation n ìròàsàròwíwò
contempt n ëgànìkêgànàìkàsíwíwò kìnúnìfojú tínrín ìrífín
contemptible (adj)lêgànláìníláríÿàìní lárí
content adj nítëêlôrùn
contest v jàjiyànja ìjàdù
context n ögangan ipò
continent n orí ëyà àgbáyé
continually (adv) títí títílô léraléra
continuation n ìfàpêtítíàìdúróìbálôítësíwájú
continue v të-síwájúdúró pêpêmúra síbá nÿó jingíriwà títí
continuous adj àbálé-àbálé
contour n àwòrán ilëilà ilë
contraband n ohun ìlòdì sí òfinohun tí òfin kö
contraception n önà ìdíwô oyún níníògùn ìdíwô oyún
contraceptive n ogun ìdíwô oyún
contract n ìpínhùnàdéhùnìpinnu
contraction n (birth)ìrora ìbímô
contradict v jì-lêsëjà-níyàntakòjá ní korogbó-lênu
contradiction n ìjiyànìjílêsëìtakòìtakora
contrary n ìlòdììyàtö-fún
contrast n ìfiwéraìfìyàtö síìyàtö
contribute v dá fi-fúnrànlôwôdá owó
contribution n ìdáwóìrànlôwô
control n (power)agbára ìjánu
control v káwôkó níjàánuÿàkóso
controversy n àròyé àsô ìjiyàn àríyànjiyàn gbólóhùn asö
convalescence n bíbôlôwô àrùn, ìwòsàn lílágbára lêhìn ìwòsàn
convene v pe àpèjô
convenience n ìrôra ìrôrùnànfàní
convenient adj yçrôrùnÿe-dédéwöÿànfànípèsè
convention n àjô àpéjôàÿà
conversation n örö sísôàsôgbà
conversion n ìyípadàìyílôkànpadà
convert v yí-padàyílôkàn-padà
convey v mú-lôrùfi-fúnrán
convict n/f çlêwönçnití a dálêbiçnití a dálêjô
convict n/m çlêwönçnití a dálêbiçnití a dálêjô
convict v ìdálêbiì dálêjôfi-sêwön
conviction n (law)ìdálêbiìdálêjô
convince v dá-ni lójúyí lôkàn padàfi òye yé
convincing adj ohun ìdánilójúdídánilójú
convulsion n ipágìrìipá-örërëàìperí
cook n/f alásèase-onjç
cook n/m alásèase-onjç
cook v sè se ohun jíjç
cool adj tútù fêri
cool v mú tútùmú fêri
cooperate v bá-ÿíÿe pöjùmöÿe
cooperation n ìfowósowópöìbáÿepöàjùmöÿe
cooperative adj ìbáÿepöàjùmöÿe
coordinate v tò-pöÿe ètò
coordination n títòpöÿíÿe ètòàmójútó
copper n bàbàowó kôböàkàngbà
copy n ëdà àwòkô ìwé-kíkô àtúnkô àpçrç àwòrán ìdàkôsílë
copy v kô àwò-kôÿe àfarawédà kôsílë
coral n iyùnìlëkë
cord n okùn
core n inú ohun kóhun
cork n èdìdì ìgòìdênu
corkscrew n ìÿígòìÿôtí
corn n (eat)àgbàdoôkàyanganôkà bàbà
corner n köröìkököìgunkôlôfínorígunkôrôgun
coronation n ìdádéìfi ôba joyèìgba adéìgun orí ìtêìwúyè
corporal n (military)olóyè ológun
corporation n (company) àjô
corpse n òkú ènìà
correct adj títô
correction n ìtôsônàìbáwíìtôniëtôàtúnÿe
correspond v dáhùnÿe dédéköwé síbámubá dôgba
correspondence n ìwé ìköwékíkô ìÿedédé ìbárê ìbámu ìbádôgba
correspondent n/f akòwé ìwé ìròhìn
correspondent n/m akòwé ìwé ìròhìn
corresponding (adj)bíbáramudídôgbaÿíÿedédé
corridor n ödëdë
corrupt adj bíbàjêrírà
corruption n ìwà ìbàjêàìmöíbàjêàbëtêlë
cost n iyeiye owóìnáwóiye tí a ra nkanìnáwó çjô
cost v nájê
costly adj ÿeiyebíyeÿöwônníyelóríwônná ni lówótí ó ní owó lórí
costume n aÿô wíwöëwùaÿô eré
cottage n ilé kékeré
cotton n òwúëfç òwú
cough n ikô
cough v wúkôhúkô
council n àjô ìgbìmö
counsel n ìmörànagbçjôròlôyà
counsellor (n /f)olùdámörànabánipèròonímörànolùgbìmö
counsellor (n /m)olùdámörànabánipèròonímörànolùgbìmö
count v kà rò ÿírò
counter n (window)fèrèsé
counterfeit (v)tàn-jçÿe aíyédèrú
counterfeit adj aíyédèrú
counterfeit n ìtànjçaíyédèrú
countless adj aìníyéaìmoye
country n (land)ilë ilê ìbí çniìlú
country n (nation)orílë èdè
coup n ötëìdàlúrúìda ìjôba òÿèlú rú
couple n (two) méjì
couple n (people) ìsopö tôkô-taya
courage n ìláiyàìlôkànìgbójúìgbóiyààìyà-níníìkìyà
courageous adj akôniláìyànígboiyàgbóiyà
course n ipa önàeré ìjeilë ibi ìsáré ìjeoríÿi onjç nì ìjoòkó lêëkan
court n (law)ilé çjôàafingbangba ìÿiré
courtesy n ìbuyìn-fúnìnínúrereöyàyà
courthouse n ilé ìdájôilé çjô
courtroom n ilé çjô
courtyard n àgbàlá
cousin n (m/b/o/d) ômôbìnrin ëgbôn ôkùnrin ìyá
cousin n (f/o/b/d) ômôbìnrin ëgbôn okunrin baba
cousin n (f/o/b/sn) ômôkùnrin ëgbôn ôkùnrin baba
cousin n (f/s/o/d) ômôbìnrin ëgbôn obìnrin baba
cousin n (f/s/o/sn) ômôkùnrin ëgbôn obìnrin baba
cousin n (f/s/y/d) ômôbìnrin kékeré ëgbôn tàbí àbúrò obìnrin bàbá
cousin n (f/s/y/sn) ômôkùnrin kékeré ëgbôn tàbí àbúrò obìnrin bàbá
cousin n (f/y/b/d) ômôbìnrin kékeré àbúrò obìnrin bàbá
cousin n (f/y/b/sn) ômôkùnrin kékeré àbúrò obìnrin bàbá
cousin n (m/b/o/sn) ômôkùnrin ëgbôn ôkùnrin ìyá
cousin n (m/b/y/d) ômôbìnrin àbúrò ôkùnrin ìyá
cousin n (m/b/y/sn) ômôkùnrin àbúrò okùnrin ìyá
cousin n (m/s/o/d)omobìnrin agba ëgbôn obìnrin ìyá
cousin n (m/s/o/sn) ômôkùnrin agba ëgbôn tàbí àbúrò obìnrin ìyá
cousin n (m/s/y/d) ômôbìnrin kékeré ëgbôn tàbí àbúrò obìnrin ìyá
cousin n (m/s/y/sn) ômôkùnrin kékeré ëgbôn tàbí àbúrò obìnrin iya
cover n ààbò, ìbora, ômôrí, ìdérí
cover n bòdédábòbò
cow n abo màluu
coward n ojo
coyote n irú çranko kançhànnà ajá
crab n akàn
crack n lílàsísán
cradle n ìbùsùn ômôdé
craftsman n oníÿönà
crafty adj lôgbôn àrekérekè
cramp n pajápajáìsúnrakììfúnpöìfàmôra
crane n (bird)orúkô çyç kan bíi àkö
crane n (machine) ërô àfigbêrùsókèërô ìgbêrùsôkö
crash n ariwoÿíÿe
crater n ihò nlá
crave v àfêjùfì ìtara bëbëfìtara fêràn nkan
crawl v rákòwôfà
crazy adj fífôÿìwèrè
cream n ôrá wàràìréjú wàràörá ìpara
create v dáÿemú-jádedá sílëtinúdá
creation n ëdáìÿeàtinúdá
creative adj l'êbùn ìÿç ônàalátinúdá
creature n ëdá
credentials n àmì ëríìwé ohun ëríohun ërí
credibility n ìyç nì gbìgbàgbôgbágbôgbígbàgbô
credit n ìgbàgbôôláìwà rereàwìn
cremate v ÿe sísun òkú
cremation n sísun òkú
crescent n àbö òÿùpá
crew n çgbê àwôn atuköçgbê òÿìsêôlôwàöwà
crib n ìbùjç çranìbúsùn ômôdé
cricket n ìrë aláàntètèeré bôlù òyìnbó
crime n ëÿërírú òfinìwàkíwàìwà búburú
criminal n arúfinçlêÿëödaràn
cripple n/f arô
cripple n/m arô
crisis n òpinkongbari
critical adj àdájôlêgànlárìwísí
criticism n ìÿe ìdájôwíwádììÿòfintótóàríwísíörö lámèyìítô
criticize v ÿe ìwádìídí-yelégànÿe àkíyèsíÿòfintótó
crocodile n önì jomijoke, çlêgungùn
crooked adj (shape) daríkôkôdôrôgbígbunwíwôtëàiÿetàràkôrôkörô
crop n (harvest)èso oko
cross n àgbéléèbúìyà
crossing n oríta
crouch v tçríba fúnrö këkê fúnbërë
crow n kanna-kánná
crowd n öpö ènìàìkójôpöihágágáìbilù
crowded adj ha gídagídahá gágá
crown n adéfìlà ôbaowó fàdákà kan (ÿílè márùn-ún)
cruel adj níkààìÿènìàìÿìkàláìníyônu
cruise n ìjç fàájì nínú ôkö ojú omi
cruise v wa-kö ojú omi kiri fún ìpolówó ökö tà
cruiser n ôkö tí nkiri lójú önà tàbí lójú omi
crumb n ërùnèwó
crusade n ohun ìfìgboyà dáwôléogun àwôn onígbàgbô
crust n (bread)èpa àkàrà òyìnbó
crutch n öpá arô öpá akésë
cry n (call) igbe ìpèníjà
cry v (weep)sôkúnkígbe
crystal n òkúta mímô gara
cucumber n apala
culprit n çlêÿëçni ìbáwíòdaran
cult n awo
cultivate v (crop)roro okoro ilë
cultural adj nípa ti àÿà ìbílëìÿëÿeàbáláyé
culture n àÿà ìbílëojú lílàríroko
cup n agoìgò
cupboard n pçpçibi àpamô èlò ónjçilé ìpamô ohun
cure n ìwósànìmúláradáàwòtán
cure v wòsànÿàwòtánmúláradá
curiosity n àwáríìríìdíohun ìyanuohun àbàmìòfíntoto
curious adj ÿöwônìyanilênuàbàmìalárà
currency n owó nínáowó tákàdáìgbà ìsìsìyí
current adj títàn kalëìsìsìyítìwòyítìgbàyí
current n (water)ìÿàn odò
currently adv nísisìyínígbàyílôwôlôwô
curse n èpèègúnìfibúìgégún
curse v ÿépèfi ÿépèfi-búfi-régéègún
curtain n aÿô títaaso ìkéléìbojú ìtàgè
curve n ohun tí a të
cushion n tìmtìmìrôrí
custody n ìhámôìÿôìdèìtìmôlé
custom n àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
customary adj gêgê bí àÿàgêgê bí ìÿe
customer n/f oníbàárà
customer n/m oníbàárà
customs n owó òdeowó bodè
cut v gé kéÿáyún
cut n ôgbê
cycle n (series) öwô ìtëlêlêsesçàyíkáàyíkàn
cylinder n agolo gígùn gbôrô
cyst n éwo
dad n bàbá
dagger n õbç olójú méjì, idà kúkurú
daily adj lójojúmö, ojojúmö, níjö gbogbo
dairy n ibi ìfúnwàrà
dam n ÿíÿe õnà omi, dídarí omi ÿíÿàn
damage n òfò, ìbàjë, àdánù, ìfarapa, jà¸bá
damp adj õririn, òtútù, ìkúku, õgìnnìtìn
dance v jó
dance n ijó
dancer n/f oníjó
dancer n/m oníjó
danger n ìjà¸bá, ewu
dangerous adj léwu, ní ìjà¸bá
dark adj ÿú, ÿókùnkùn, àìmòye
darken v ÿú òkùnkùn, ÿe àìmòye
darkness n òkùnkùn, àìmòye
data n êkö, ìwífún, àkójô èdè fáyêwò
date n (fruit) èso õpç dídùn
date n (time) àkókò ôjö tí ñýkan ÿçlê
dative n irú ìlò gírámà kan
daughter n ômô obìnrin
daughter-in-law n ìyàwó ômô çni
dawn n àárõ kùtù, kùtù-kùtù, àfêmöjúmö, ôyë
dawn v molë, bêrêsí fi ara hàn
day n ôjö, õsán
dead adj kú, láìlëmìí, di òkú
deadly adj tí þ mú ikú báni, pípani
deaf adj dití
deal n ìpín, ìÿòwò, ìbáÿe, irú igi kan
dealings n ìbálò, ìbáÿòwò, ìbáÿe
dean n (school) olórí ilé êkö
death n ikú
debate n ìjiyàn, àríyànjiyàn, iyànjíjà
debate v jiyàn, sô àsôyé põ
debris n pàýtí
debt n gbèsè
decade n ôdún mëwàá-mëwàá
decay n ìbàjë, rírà
decay v bàjë, rà
deceased adj çnití ó ti kú, çni kòsí, oloógbé, àìsí
deceit n êtàn, mëêwá, àrékendá, èrú, ìrêjç, ìÿìnà
deceitful adj lêtànnírëêjç
deceive v tàn-jçÿì-lônàÿe-àgálámànÿà sí
December n oÿù Kejìlá ôdúnìpárí ôdún
decency n ìwà yíyçtítô fífínjúfónífóní
decent adj yíyçëtô ìfínjúníparamô
deception n ëtànèrúàbòsíharamùìrêjç
deceptive adj lêërúnítànjçnírëjç
decide v pinnu, parí rëfi ìgbà sífi òpin sí
decision n ìpinnuìfòpin-sí
deck n itç apakoôkö
declaration n ìtçnumôwíwísísô
declare v wí sôtçnumôkéde
decline n ìdínkùìparíkíkö
decline v (fall) tê
decline v (refuse)kö
decode v tákáyanjúlàdí
decontaminate v túnÿe«e àtúnÿeyô ohun ìbàjê kúrò
decorate v ÿe lôÿôwëdálôlásìwç-fúnÿelêwà
decoration n ohun öÿô ìwë
decrease v dínkùrëhinfà-sêhìn
dedicate v fi sôtöyà-sôtöyà sí mímôfi ìwé kíkô júbà ènìà
dedication n ìfisôtöìyàsímímô
deduct v mú-kúròyô-kúròyô-jáde
deduction n (removal)ìmúkúròìyôkúrò
deduction n (thought)ìyôjádeëkôàfàyô
deed n (action) ìÿeìlò
deed n (document)ìwé ìní
deep adj jijinjinle
deep adv jíjinlëwíwôrakárapúpö
deer n àgbörínìgalàegbin
deface v pa-rêbà-jêbàlójújê
default n àbùkùìkunààìlèÿe nkan
default v ÿe àbùkù
defeat n ìÿégunìbìÿubúìparun
defeat v ségunbì-ÿubupa-runlésá
defect n abàwonàbùkù
defective adj níàbawônní àbùkù
defence n àbò asà
defend v gbèjàdábòbòÿe odi fún
defendant n/f enití a pè lêjô
defendant n/m enití a pè lêjô
defensive adj láìlègbëbití ÿe ìgbèjà ara çni nígbàkúùgbàtí kò mô ëbi
gbà
defer v súnsíwájúdá-dúrófà-sêhìnfifalë
deference n ìyìnöwö ìböwöìforíbalëìjúbà
defiance n ìfòlêyçìpèníjà
deficiency n (fault)àbùkùëÿë
deficiency n (lack)àìpéàbùkù
deficit n àìpéàbùkù
define v sô àsôyé túmökì
definite adj dájú tóyanjúpàtó pàtàkì
definitely adv dájúdájúpàtàkìláláìyë
definition n ìtumö oríkì
deformed adj lábùkùìbàlêwàjêrírô
defraud v rê-jëtànjçÿe-èrú
degrading adj tí ó yë nípòtí ó rë-sílëìrësílë
degree n (temperature) ìwön òtútù tàbí oru
delay v dá-dúróyë-sêhìnfà-sêhìnjáfarafifalë
delegate n/f aÿojú-çniaÿoju
delegate n/m aÿojú-çniaÿoju
delegation n çgbê aÿojú
deliberate adj àmöômö ÿeàgbìmöÿelétòlétò
deliberately (adv)àmöômö
delicate adj ÿêlêgçdára
delicious adj dùnaládùn
delightful adj ládùndídùn
deliver v gbàjö-lôwôgbà-sílëbímô
delivery n ìbôlôwô ìjölôwôìbímô
demand n ìbéèrè
demand v béèrèfagbára béèrè
demanding adj líleÿíÿòroní ÿòrotí nse ìbérè
democracy n ìjôba ìgbàtí agbára wà lôwô àwôn ènìàìjôba ti àwn ènìà
democratic adj ti ìjôba àwôn ènìàti ìjôba ìgbàtí agbára wà lôwô àwôn
ènìà
demon n èÿùiwinabili
demonstrate v fi hànlàdìÿe hàn
demonstration n ìfihàniìàdììfihàn ní gbangbaìÿehanni
demote v fàsêhìn láti ipò nlarësílëdá padà sêhìn
den n (animal) ihò
denial n sísêìfidùkíkö
denounce v köbáwíjêrí síkìlö
dense adj kinípôndídìgö
dent n ìtësínú
dentist n/f oníÿègùn ehín
dentist n/m oníÿègùn ehín
deny v fidùsêkö fúngbónu
depart v lôkúrò kúkángárá
department n apáìsösàkaaní
departure n ilô kuròiku atilô àyún
depend v gbêkëlêgbáralégbíyelégbójúlé
dependable adj tí ó ÿeé gbêkëlêtí ó ÿeê gbáralé
dependence n ìgbáraléìgbêkëlêìgbôjúléìwàníkáwô
dependent adj tí ó gbêkëlé çlòmírànní ti àgbàtôjúní ti àgbàbônípa
wíwà níkàwô
deploy v rán lôtú-sílësç
deport v lé kúrò ní ìlúwàlô hùwàlò
deportation n lílé kúrò ní ìlúwíwàlô
deposit n (bank)ohun ìdógóàdáwin
deposit v (bank) fi dógófi ÿúra
depot n ile ìÿúraibi ìpamôèbúté ôköèbúté èrò
depression n (mental)ìrësílëìrëwësíìdorí kodò
deprive v gbà lôwô çnirô lóyègbàloyè
depth n jíjìnìjìnlë ìbú
descendant n ômôàtëlé
describe v förö ÿàpçrçsô bí ó ti ríjúweÿàpèjúwe
description n àpçrçìsàpçrçàpèjúwe
desert n aginjùaÿálë
desert v kö sílèfi-sílèyô sílè
desertion n ìkösílëìyôsílè
deserve v yç, tô-sí
design n ìròìmòàpçrçàpéjúweàwòrán
design v rò ÿe àpçrçyà
designate v pè lórúkôsàmì síyàn
designer n/f çnití nÿe àpçrçayàwòrán
designer n/m çnití n«e àpçrçayàwòrán
desire n ifë ìwù
desire v fèbeere
desk n àpótí ìwéobití á ti nköwé
desolate adj tí nsô dahoro
despair n àìnírètí
despair v ÿô-ìrètí nùÿòÿì
desperate adj láìnírètíláìdábàfi àáké kô rígbé ikú tà
despise v këgàn, fi ÿêsín, ÿata, pêgàn
despite prep bí ó tilê jë pé
dessert n àkàrà dídùn àjçkëhìn oúnjç, dídùn àjçkëhìn oúnjç
destination n (journey) òpin ìrìnàjò, ìdélé
destiny n òpin ñýkan, òpin çnikan, àyànmö-ìpín
destitute adj láìní, kíkõsílê, ní tálákà, àbòsí, òÿì
destroy v parun, rún, sìbárá, panirun, parë, àföbàjë
destroyer n (ship) ôkõ ôlöÿë
destruction n ìparun, ìparë ìsôdòfo, ìsôdasán
detach v yà, yà sötõ, wön-nù
detachable adj tí a lè yà sötõ, ôlötõ
detail n rírò lökõõkan
detain v dá-dúró, tì-mölé
detect v wá-rí, jádi
detection n ìwá-rí, ihù sílè-ìfihàn
detective n/f ôlöpàá inu, õtçlêmúyë
detective n/m ôlöpàá inu, õtçlêmúyë
detention n ìdánidúró
deter v (prevent) dá dúró, dáyàfò
detergent n ôÿç
determination n ìpinnu
determine v pinnu, fôwö-sõyà, ròpin
determined adj tí ó pinnu, tí ó fôwö sõyà
detonate v tú-sílê, bú, bë pêlú ariwo þlá
detour n gbígba õnà mìíràn
devaluation n ìsôdòfo, ìsôdìbàjë, ìgékù
devalue v sô-dòfo, fi çnu të, sô-dìbàjë, ÿô di yêyë, gé kù
devastate v parun, mú ÿòfò, bàjë
develop v tú-sílê, mú dàgbà, gberu
development n ìdágba, ìhù, ìgbérú
deviate v yànà, yapa, ÿìnà, yà sápákan, ÿè yapa
deviation n ìyà kúrò lönà, ìÿìnà, ìyà sápá kan, ìyapa
device n ìmõ, iÿe, êrõ, ôgbön, ipèté
devil n èÿù, ènìyàn búburú, òrìÿà
devise v ÿê, rõ, dámõràn
devote v iyà sötõ, yà sí mímö, fi pèrí
devotion n ìfôkànsìn, ìgbájúmö àdúrà
dew n ìrì, eeni
diabetes n atõgbé, àrùn tí þ mú ni tõ nígbàgbogbo
diabetic adj alátõgbé
diagnose v ÿe ìwádìí àìsàn
diagnosis n ìmõ ìdí àìsàn, ìmõ, ìmõÿòro-òýkàwè, ìmõ ìdí àìÿiÿë ohun
diagram n àwòrán atöka
dial n ojú agogo
dial v yí ojú agogo, yí
dialect n êka-èdè, oríÿìí ìyàtõ nínú èdè kan náà
diameter n ìwõn ìlà òpindópin
diamond n òkúta oníyebíye jùlô
diaper n aÿô ìgbàdí ômôwö
diarrhea n ìgbë gbúrú, ìÿunú, àrùnÿù, inú ÿíÿú gbúrù
diary n ìwé ìtò ìÿçlê ojojúmö
dice n ìrëwëlë, èlò ìta tëtë
dictate v sô, pàÿç, pè àpèkô
dictation n àpèkô, àÿç
dictator n çnití ó ní agbára láti ÿe ìlú lí õnà tí ó wùú, çnití ó ní agbára
àÿç, aláÿç
dictatorship n níní ágbára àÿç, ìfagbára àÿç ÿe ìlú lí õnà tí ó wu ni
dictionary n ìwé àÿàjô õrõ, ìwé ìtúmõ õrõ, àtúmõ-èdè
die v kú, ÿaláìsí
diet n onjç, àìjçun, ìjçun níwõnba, ìfebipara-çni
difference n ìyàtõ, ìjiyàn, àìdögba, ààwõ
different adj yàtõ, yíyàtõ, láìdögba
difficult adj níÿòro, le, nira, nípõnjú
difficulty n íÿòro, ìyônu, ìnira, êtì, wàhálà
dig v wale, wà nílê, wáàdí
digest v da oúnjç, tò lësçsç
digestion n dída oúnjç, títò ñýkan lësçsç
dignity n ôlá, ìyì, nipò ôlá, ìgbéga
dilemma n ìÿòro ní yíyànhíháipò èwonikáÿe
diligence n ápôn àìsimi àìÿe mêlê ësö
diligent adj láìsimi lápôn çlêsö
dilute v fomipò, bomilà, bù-là, dàlù
dimension n títóbi, ìnà, ìbú, ìwõn
dine v jçun, bù jçun
dining room n yàrá oúnjç
dinner n oúnjç alë
dinosaur n irú çranko þlá àtijö kan, ohun àtijö, ohun ìgbànì
dip v fi-bõ, fibomi
diploma n ìwé ìjáde ilé ëkö gígaìwé tí àwôn aláÿç ilé-ëkô gíga fi ôwô

diplomat n/f òÿèlúçnití nÿe alámójútó örö ìlú láti ìlú òkòrè
diplomat n/m òÿèlúçnití nÿe alámójútó örö ìlú láti ìlú òkòrè
direct adj tàrà, gan, ganran
direct v tö sönà, fõnà hàn, ÿe amõnà, tökasí, júwe
direction n õnà títö, ápçrç, àpéjúwe, ìhà, ítösönà, ìfõnàhàn
directions n (use) títö, àpéjúwe, ìtösönà
director n/f afõnàhàn, alákoso
director n/m afõnàhàn, alákoso
directory n ìwé ìlànà ìsìn, ìwé tí a to orúkô àwôn tí þ gbé ìlú kan àti
ibití wön þ gbé sí
dirt n èérí, êgbin, çrê, ìgbõnsê
dirty adj kún fún èérí, léèrí, lëgbin, àìmö, rírí, löbùn
disability n àìlágbára, àbõ ara
disabled adj alábö ara
disadvantage n àìní ànfàní òfoìpalára
disagree v ÿàìrêÿàìbámujàyàtödaya
disagreement n ìyàtö ìyapa ìjà
disappear v farasin kúrò lójúmú mô ni lójúmú
disappearance n ìfarasinìmúmô ni lójú
disappoint v dá láramú lí ojú òfosé-hùnyç àdéhùn
disappointing adj ti ìmúlë-mófoìdálára
disappointment n ìmófoìdáláraàìrí ohun tí ôkàn fêìrètí tàbí ìgbêkëlé tí
ó
ÿákiìmúlëmófo
disapproval n kíkö áìfê àìgbà
disapprove v kö ÿaláìfê ÿàìgbà
disarm v gba agbára kúrògbà lóhun ìjàjá ohun ìjà gbà
disarmament n gbígba agbára kúrò
disaster n ewu nlá, ìjábà, àjálù, jàmbá
disastrous adj ohun eléwu, ní jàmbá
disband v túká
disbelief n àìgbàgbô
discharge n (medical) ôyún ètútú
discharge v yô kúrò ní iÿêsô di òmìnira yìnbôn ÿiÿêsan
disciple n ômô ëhìn
discipline n ëtôìkóníjanuìbáwí
disclose v fi hàn
disclosure n ìfihàn ìÿípayá
discomfort n ìnira ìrora àìní àláfíà ìbànújê àìtùnínú
disconnect v yô kúrò pín níyà
discontinue v fi sílë dá dúró ÿàlàfo
discount n ìyôkúrò ìdínwókù ìdínkù owó
discourage v dàìyàfò ÿàìgbàníyànjú rôlápátô ní sùúrù mú ìrëwësí bá
discover v wá-rí jágbôn
discovery n àwárí ìjágbön
discreet adj gbôn níÿôra lóye farabalë
discrepancy n ìyàtö àìbá dôgba
discretion n ogbôn inú, ôgbôn òye lákàyè
discriminate v fìyàtö sísàmìsí yànjù mêyà
discrimination n çlêyàmêyà àmì ötö ìyànjù ìfì-ìyàtö-sí
discuss v sörölélórí föröwôrö sô kinikini wádi jíròrò
discussion n ìjíròrò ìsörölélórí ìwadìí ìföröwôrö àsögbà örö
disease n àrùnökùnrùn
disgrace n ìdójútìëgànìtìjúëtêìfiÿélêyà
disgraceful (adj)ohun ìtìjútinilójúláìnítìjú
disguise v pa-radà
disgust n ìrirasísú
disgusting adj ti ìriraàìdaàìtô
dish n àwoàwopôôkô
dishonest adj láìÿöôtôní makurúrùayédèrú
disk n ohun rìbìtìojú òòrùnojú ohun tí ó têàwo roboto/ribiti/rubutu
dislocate v yë rôyë lóríkèÿínípò
dismantle (v) tú-palëtú-kalë
dismiss v lé-loyô kúròrán-lôyô kúrò ní i«êtúkákö
dismissal n ìránlôkúròìyô kúrò nínú iÿêìtúká
disobedience n àìgbôràn àfojúdi
disobedient adj aláìgbôràn, aláfojúdi
disobey v ÿe àìgbôràn, ÿàfojúdi
disorder n ìdàrúdàpörúdurùduàrùn
disperse v túkáfúnká
displace v yë nípòyí nípò padàgba ipò
display n eréàÿehànàwòránìpolówó ôjàfádà
display v fi hànÿí-sílëpolówó ôjà
disprove v jiyàn túká àìfaramô
dispute n ìjiyàn àríyànjiyàn áwö asö ôpê-àlàiyé
dispute v jiyàn sí
disrespectful adj àinítçríba àìböwöfún àìbôlá-fún
disrupt v dàrú
disruption n ìdàrùìdíwôìdálôwôdúróìdálônà
dissatisfied adj aláìnítçlôrùn
dissolve v yôtúká fòpin sí
distance n önà jínjìn jíjìnà önàréré ìdálë ìtakété
distant adj jìnàjìjín rérétìnà-rérélókèrè
distinction n ìyàtöhíhàn gbangba
distinguish v mösàmì sí lôtöÿe ìyàtö fi ara hàn bí olóyè nínú
ohunkóhun
distract v pín níyàdàláàmúsô di asínwín
distraction n ìdàmúgbére-gbèreìsínwín
distress n ìÿêìpônjúàlusìnwàhálà
distribute v pínkápín fônká
distribution n pínpín nkan ìpínfúnni ìfônká
district n àgbègbèsàkáníëkún
distrust n àìgbêkëlé, àìfôkàn-tàn, àìgbáralé
distrust v ÿàìgbêkëléÿàìfôkàn-tàn
disturb v yô-lênurú sókètôdí lôwô
disturbance n ìyônuariwoìrókëkçìdílôwôìrúkérudò
ditch n kòtò, yàrà, õgbun
dive v bê sódobê sínú omimòòkùn
diver n/f ómöwçamòòkùnwômiwômi
diver n/m ómöwçamòòkùnwômiwômi
diverse adj yàtöonírúurú
diversion n eréìyàsápákan
divert v yô-sápákanyà-sôtö
divide v pín, yà nípá
division n ìyanípá, ìpín
divorce n kíkô ara tôkô taya, ìkõsílê
divorce v kõ sílê, yà
dizzy adj lóyì
do v ÿe
dock n ilé ìkàn ôkõ, ibití çlëjö þ dúró sí rojö ní kóòtù
doctor n/f (medical) oníÿègùn, olóyè nínú oríÿìíríìÿí êkö
doctor n/m (medical) oníÿègùn, olóyè nínú oríÿìíríìÿí êkö
document n ìwé ërí ìwé ìrídìí nkanìwé àÿç
dog n ajá
doll n ère, ômô-langi
dolphin n irú çja nlá kan
domestic adj ti ilétí a tù lójú
dominant adj tó lágbára lórító borítìgàba
dominate v ÿe olúwaborítç gába lé lórí
donate v fún lëbùn, fún lörç
donation n êbùn, ôrç
donkey n këtëkëtë
door n ìlëkùnojú-önà
dormitory n yàrá ìbùsùn çnipúpöìtê òkú
dosage n ìwön òògùn
double adj ìÿêpo méjììlôpo méji
doubt n iyèméjì, àìdánilójú, ìméfò, êrù, tàbí-tàbí
doubt v ÿíyèméjì, ÿàníàní, méfò
doubtful adj sàìdánilójú, níyèméjì
dough n iyêfun
dove n àdàbà, eyçlé, òdère, kókò, oriri
down adv ìsàlë
downfall n (crash) ìparun
downtown n ìgboro, àárín ìgboro
dowry n owó ìdánà, àna, ohun àna
dozen n méjìlá
drag v wö, fà, falê
dragon n çranko nlá kançgbê ológun kan
dragonfly n lámilámi
drain n (water) ihò omi
drain v fa omi kúrò, së, mugbç
drama n eré orí ìtàgé, eré oníÿe
drastic adj tí o lagbáraalágbára líle
draw v (write) yà àwòrán
drawing n àwòrán ìfôwáyà, ìyàwòrán
dream n àlá
dream v lá àlá
dress n aÿô wíwõ, õÿö
dress v wô aÿô, ÿe lösõö, ÿõÿö
dressing n (medical) aÿô tí a fí þ bo egbò
drill n ohun èlò láti fi wa òkúta, êrô ìgbëhò, ìdálárayá lemölemö
drill v fêrô wa òkúta tàbí igi, fêrô gbëhò
drink n ohun mímu, ôtí
drink v mu
drip n kíkán omi, ríro omi
drip v kán, ro, jò
drive v wa-ôkõ, lé, darí, fi agbára rán lô, da (çran)
driver n/f awakõ, aléni, olùtöjú çÿin
driver n/m awakõ, aléni, olùtöjú çÿin
driving licence n ìwé ìwakõ
drop v kán, bö, rê, sõkalê
drought n õgbçlê, õdá, ìyõngbçlê, êêrùn
drown v rì si inú omi, kú sómi
drug n oògùn, egbògi
druggist n elégbògi, çnití þ po egbògi
drugstore n ilé egbògi
drum n ìlù
drummer n àyàn, onílù
drunk adj õmùtí, môtípara
dry adj gbígbç, gbç, pôngbç, gbçrçfu, láìlómi
dry v sá lórùn, sá gbç
dryness n gbígbç, õgbçlê
duck n abo pëpëyç
dumb adj (speaking) odi, yadi
dumb adj (stupid) òmùgõ
dune n ebè oníyanrìn þlá
dungeon n ogbúntúbùihò nísàlë ilë
duplicate n irú ohun méjì bákannaìÿêpo mejì
duplicate v kô-àwòkôÿe irú ohun méjì bákannaÿe ìÿêpo mejì
duplication n ìÿêpo méjììÿe ní irú méjì bákanna
durability n agbára ìpêtítíàìtètèlèbàjê
durable adj le, tí ó lè pë tó
duration n ìgbà, ìgbàtí, àkókò ìgbàtí
during prep nígbà, látìgbàtí, lákòkóò
dusk n wëwërë alë, òwúrõ, kòríni-kòmôni
dust n eruku, erùpê, ìyêpê
dusty adj eléruku, oníyêpê
duty n (obligation) ìÿe ìsìn
duty n (tax) owó orí, owó-bodè
dye n aró, wájì, èsè
dye v pa láró, rç láró
dynamo n èlò tí mú êrô ÿiÿë
each adj, pron, õkõõkan, olúkúlùkù
eager adj nítara, níwára
eagle n idì (çyç)
ear n etí, ÿirì-ôkà
earlobe n etí
early adj kùtùkùtù, tëlê, ní ìbêrê
earn v pa owó, iÿê,jç, ÿiÿë owó, rí-gbà, tösí
earring n ìyetí, òrúka etí, yerí
earth n ayé, ilê, erùpê
earthquake n ìrúké ilê, ilê mímì, ìwàrìrì ilê
ease n ìrôra, àìnira, ìdêra
east n ìlà oòrùn, gàbasì
Easter n ôjö àjíýde Krístì, àgbèýde
eastern adj nílà-oòrùn
eastwards adv lônà ìlà-oòrùn, níha ìlà-oòrùn
easy adj rôrùn, láìÿòro, ní-rôrùn, láìnira
eat v (animal) jç
eat v (human) jçun
echo n gbohùngbohùn, àpèpadà
eclipse n àpapõ oòrùn àti òÿùpá ní àwõsánmà, ìÿíjibò,
ìmúÿókùnkùn
ecology n êkö nípa õgbôgbà ayé
economic adj nípa ìÿúnná ôrõ-ajé
economy n ìÿúnná, ìÿúnlò ôrõ-ajé, mímô owó töjú
edge n ojú ohun èlò, etí nkan, ìgbátí, ojú õbç
edit v tún ìwé kíkô ÿe fún títà, olótùú
editor n/f çni tí þ ÿe ìwé fún títê, olótùú
editor n/m çni tí þ ÿe ìwé fún títê, olótùú
educate v kö lêkõö, tö, kö
education n êkö, ìtö ômôdé
eel n çja àdàgba
effect n èrè, èso iÿë, ìyôrísí
effective adj wúlò, èyí tí yóò níyôrísí
efficiency n agbára láti ÿiÿê, agbára ìmú àÿç wá
efficient adj ní agbára láti ÿiÿêní
effort n ìgbìyànjúìyànjúagbára ìmú àÿe wáìfi agbára ÿeàìduraeku
kákáfitafita
egg n çyin
eight n (number) çëjô
eighteen n (number) éjìdínlógún, méjìdìnlógún
eighth adj ìkçjô
eighty n (number) ôgörin, õrin
either conj èyí tàbí èyinì, õkan nínú méjèjì, yálà
eject v lé jáde, tì sóde, ta-nù, bì jáde
elaborate adj dára púpõ, tí a ÿe fínnífínní, tí a fi aápôn ÿe
elbow n ìgbönwö, ìgúnpá
elder n (person) alàgbà
elder adj ëgbônàgbà alàgbà
elect v yàn, ÿà
election n ìÿàyàn, ìyànfë, yíyàn
electric adj nípa iná, nípa ìtànná
electricity n iná, ìtànná
elegance n ìdára, çwà
elegant adj dídára, dídùn, lëwà,, çlëwà
element n êyà mêrin ayé, êfúùfú, iná àti omi, ìpilêÿê ohun kan, ilê
elephant n erin, àjànàkú
elevation n ìgbélékè, ìgbéga
elevator n êrô ìgbé nýkan sókè
eleven n (number) ókànlá, mökànlá
eligible adj yç ní yíyàn
eliminate v tí jáde, mú kúrò, rénù
else adv òmíì, òmíràn, bíbëêkö
elude v fi èrú tàn sílê
elusive adj tí a fi èrú tàn sílê
embargo n òfin ìdádúró ìÿòwò
embark v fi sökõ, wôkõ, bêrê
embarrass v gõ, sú, dààmú
embarrassing adj dídàmú, gígõ, sísú
embarrassment n gígõ, sísú, ìÿòro, ìdàmú owo
embassy n ilé iÿç ìjôba ìlú miràn ní ilë àjèjì
embezzle v jalé lí àÿíríná/mú ohun tí a fi ÿôni
emblem n àpçrç, àmì
embrace v gbà möra, fi apá gbà möra, fi ôwö gba ni möra
embryo n oyún, ôlê
emerge v rú-jáde, tinú ñýkan jáde
emergency n pàjáwìrì, ójijì, àìbáàmö
emigrant n/f arìnrìn àjòafìlúçnisílëgbéòmíràn
emigrant n/m arìnrìn àjòafìlúçnisílëgbéòmíràn
emigrate v rìnrìn-àjòÿí láti ibi dé ibiÿí láti ìlú kan sí òmíràn
emigration n ìÿípò kiriìrìn-àjòÿíÿí láti ìlú kan sí òmíràn
emotion n ìmí-ëdùn
emotional adj níní ìmí-ëdùnìmölára
emperor n ôba ñlá kanôba lórí àwôn ôba
emphasis n ìtênumôàtçnumô
emphasize v tçnumö
empire n ìjôbaagbára ôbailé ôba
employ v gbà síÿêfiÿê fún
employee n/f òÿìÿêoní«ê
employee n/m òÿìÿêoníÿê
employer n ògá iÿêafúnniníÿêÿe
employment (n)iÿê
empty adj òfoasán
empty v dà kúrògbòfo
enable v rànlôwôfi agbára fúnmú ni ÿe
encircle v yípoyíkárôgbàkà
enclose v ká môra
enclosure n (land) ôgbàilé tí a sægbà yíkà
encounter n ìjàogunìbápàdéìdojúkô
encounter v dojúkôkôlùpàdégun bá pàdé
encourage v gbà níyànjúmú lôkàn leÿí-lóríkì-láiyà
encouragement n ìÿíríìyànjúìmúlôkànleokùnfà ìwúrí
end n ìparí, òpin, ìpêkun ìdí, ìtorí, ìgbêhìn, ìyôrísí, àtúbõtán
endanger v fi wéwuwú léwu
endeavour n ìyànjúìsapáàbá
endless adj láìlópinláìnípëkun
endorse v (approve)fi ôwô sí ìwé
endorse v (check)kô àkôlé sí ìwé
endorsement n (approval)ìfôwô sí ìwé
endorsement n (check)àkôlé inú ìwé ìgbowó
endurance n ìrôjúìfaradàìforítììfôkànràn
endure v rôjúforítìfaradàpamôrafôkànràn
enemy n ötáoníkeéta
energy n agbáraokun-inúokunra
enforce v kàn nípáfagbára ÿe mú kó lágbára
engagement n (marry)ìdánaàdéhùn ìgbéyàwó
engine n êrô
engineer n çlërô
engrave v fínÿônà fínfín sígbê
enjoy v gbádùn, jayé, jç-ìfà
enjoyable adj ohun aládùn, ohun ìfà
enjoyment n ìgbádùnadùnìjayéìdùnnúìdùnmô
enlarge v fëmú-tóbifikúnbùmô
enlargement n ìmútóbifífëàfikúnìbùmô
enormous adj títóbi púpö
enough adv tótêrùn kárí
enroll v fi orúkô sílë nínú ìwégba ènìà fún ogun jíjà
enrollment n ìforúkôsílê nínú ìwé
ensure v ÿe-dájúmú dájú
enter v wöwôléwônúkô sínú ìwébô sínú
entertain v ÿe eréÿe lálejòbá-sòrò múlárayárò lókàn
entertainment n eréàsè àpèjçìdálárayáìfisôkàn
enthusiasm n ìtaraakitiyanìgbóná ôkàn
enthusiastic (adj)lákitiyannítarati ìgbóná ôkàn
entire adj gbogboötötöodidi
entirely adv pátápátábámbámÿákáyányángbáàgberegede
entrance n ÷nu önà önà ojú önà àbáwôlé
entry n ìwôlé önà ìwölúkíkô sínú ìwéohun tì a kô sínú ìwé
envelope n àpò ìwéìbòwé
envious adj kún fún ìlaranílara
environment n àyíkáàdúgbò
envy n ìlara
epidemic n àjàkálê àrùn
equal adj dögba, rí bákannáà
equality n ìdôgbaìbádôgba
equally adv bákannàdôgba-dôgbabíbádôgba
equator n ìlà àyíká tí ó dá ayé sí méjì lôgbôgba
equip v pèsè, ÿe-löÿõö
equipment n ìpèsèìmúraìÿelôÿöôërô
equivalent adj bá mubá ÿe dédé
erase v pa-rêpa-runÿìparê
eraser n ohun ti á fi npa nkan rê
erect v gbé dìde kôlékôtò
error n àÿìÿeèèÿììÿìÿeìÿìnà
erupt v rutújáde
eruption n ríru jádeìtújáde
escalate v ru sókèÿe kí ó di nlá
escape n ìsákúrò nínú ewuàjàbôìsálà
escape v sá jádebô lôwôyôríyô-kúròfòdá sá níjà
escort n alábòbò
escort v ÿe àbò çní lônà
especially adv pàápàá, àmbòsí
espionage n amí
essential adj ÿe pàtàkìtí a kò lè ÿaláìní
establish v dásílëfi lélëpinnufi kalë
establishment n ìdásílëìfilélëìpinnuìtëdó
estimate v ka iye ÿírò díyelé
eternal adj láíláíayérayé
eternity n ayérayéàìlópin
etiquette n ìwà ômôlúwàbí
Europe n ìlú àwôn òyìnbó
European adj ti àwôn òyìnbó
European n/f òyìnbó
European n/m òyìnbó
evacuate v kó jádejáde kúròÿí lôsô dòfo
evacuation n ìwàjádeijáde kúròìÿílôìsôdòfo
evade v yç ara fún, yê-sílê
evaluate v ÿàgbéyëwògbé léwön
evaporate v gbéfàdi afêfê
evasion n àwáwíyíyë sílë
evasive adj ÿe ìyë sílë
even adj dôgbatêjúgúngêgê
even adv pàápàátilëgidi àní bërëpàápàágidi
evening n ìrölê àÿálêôjôôröalê
event n ìÿçlê
eventful adj ìÿçlë aláriwoohun àìgbàgbéohun ìrántí
eventual adj láìpë
eventually adv láìpë púpõ
ever adv nígbàgbogboláí rí
every adj olúkúlùkúgbogbo
everybody pron olúkúlùkú ènìà
everything pron gbogbo õkan
everywhere adv níbigbogbo
evict v mú kúròlé-jádetì-jáde
evidence n ërí
evil adj búburújàmbáibibìlísì
evolution n ìtànkálëìfihànìtúsílë
exact adj gandédé
exactly adv gangêgêwêkúpàtògbáko
exaggerate v bùkún örösàsôdùnÿènìsí
exaggeration n ìbùkún öröìÿènìsíàsôlékèàsôdùnìbùmôìsô-àsôdùn
examination n ìdánwòìwádìí nípa ìbéèrè
examine v ÿàyëwòfi ìbéèrè wádìídánwòyëwò
example n àpçrçàwòÿeàwòrán
excavate v wa ihògbê ihògbê kòtò
excavation n ìwa ihòìgbê ihòkòtò
exceed v rékôjáÿe-jùtayô
excellence n ìtayôìrékôjátítóbidídára
excellent adj dárajùlôtítayô
except prep bíkòÿepéàfiàfibíbóyá
exception n ìmúkúròìÿàtìkíkö láti gbà
exceptional (adj)èyí tí o tayô jùlôtítayô jùlô
excess n àÿejùìkôjá ìwötúnwönsìàÿelékè
excessive adj rékôjá àlà
exchange n ibi ìÿe pàÿípàröpàÿípàrö
exchange v ÿe pàÿípàröpàrö
excite v rú-sókètô ÿunásí
excited adj àìfarabalë
excitement n ìrúsókèariwoìgbóná-ararògbòdìyàn
exciting adj aláriwoti ìgbóná-ara
exclude v tì-sódeyô kúrò
exclusion n ìtìsódeìyôkúrò
exclusive adj ìyàsôtö
excursion n ìjáde eléré ÿíÿe÷gbê tí ó jáde lô ÿiréìgbatêgùn lôìÿiré
ìsinmilô
excusable adj tí a lè yôdàìyöda
excuse n àwáwígáfárààìríwí
excuse v ÿe gáfárà fúnyàgò
execute v (kill)pa-kúpa
execution n ìÿe ìpakúpípa
executive (adj)ëkà aláÿ÷lágbára láti ÿèlúìÿèlú
exempt adj dá-sítú sílë
exemption n ìdásíìtúsílë
exercise n (school)ìdánrawòiÿê
exercise n (sport)ìdárayá
exercise v lòÿè ìdárayá
exhaust n (fumes)òórùn
exhaust v (use)lò tánwòdélë
exhausted adj (tired) ÿàárëaláwòdélë
exhausting adj alàárëtí rç ni
exhaustion n àárëìgbç
exhibit v fi hànmúwá sí gbangbatê fádàpàtç
exhibition n ìfihàn nígbangbafádàìranìpàtç
exile n ìsáõsáçnití a lé sônù
exist v wà ní ìwàmbç
existence n ìwà
exit n ìjádeloönà àbájádeìjáde
exit v jádejáde lô
exotic adj àjèjìàtöhúnrìnwáyàtò
expand v têtú-sílë nà
expansion n ìtêlôìnàlô
expect v dúró dèretífojúsônà fúngbójúlé
expectation n ìretíàfojúsônà
expedition n ìrìn àjò akôniìyára
expel v yæ kúròlé lôlé jádetu-yô
expenditure n ìnáwóìná
expense n ìnáwóìjowó
expensive adj lówó lóríhàn
experience n ìdanwòìmöláraôgbônìrírí
experiment n ìdanwòàÿeyëwò
expert n/f çnití ó mô nkan dájú ÿákáÿákáàgbàöjë
expert n/m çnití ó mô nkan dájú ÿákáÿákáàgbàöjë
expiration n ìparítítánòpin
expire v kúndákêparítán
explain v ÿe àlàyétúmölàdì fiyé
explanation n àlàyéìtumöìlàdìàwíyéàsôyé
explode v bêjádibútúdì
exploitation n ìlò ohun çlòmíràn fún ara çniìlòkúlò
exploration n ìwákiri akôni
explore v wá-kiri
explorer n/f ÷nití ñ ÿe ìwákiriaÿèwákirioníwàkiri
explorer n/m ÷nití ñ ÿe ìwákiriaÿèwákirioníwàkiri
explosion n ìbêariwo ñlá
explosive adj tí ñbê
explosive n ohun tí ñbê
export n ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
export v fi ôjà ránÿê sí ilëmíràn fún títà
exporter n ÷nití ñfi æjà ránÿê sí ilëmíràn fún títà
expose v tú àÿírífihàn ní gbangbatúdì
exposure n ífihàn ní gbangbaìtúdìí
express v (act) ÿe
expression n (action)ìÿe
expression n (face)ìwò
expression n (phrase)ìsôìÿörö
extend v lô títífà-gùnfikún
extension n (building)àfikúnàkôkúnìtànká
extension n (telephone)àfikúnohkun àfikúnìfàgùn okun
extensive adj sáñlálúbççrç
extent n ìfàgùnìlôtítí
exterior adj lódelêhìn òde
exterminate v parun pátápátá
extermination n ìparun pátápátá
external adj lêhìn òde, lode, ti òde
extra adj àfikúntí ó ÿêkù
extraordinary (adj)ìyanilênukíkúnnilójúàrà-ötöàràbábà
extreme adj láìlópin
extremely adv láláìlópinpin
eye n ojú
eyebrow n irun-ìgbéngbèrejú, bèbè ojú
eyelash n irun ìpénpéjú
eyelid n ìpénpéjú
eyewitness n/f çlërìí tí õràn ÿojú rê, aláfojúrí
eyewitness n/m çlërìí tí õràn ÿojú rê, aláfojúrí
fable n ìtàn asán, àlö
fabric n aÿô, ilé
fabulous adj aláìgbàgbö
face n ojú
facing prep (across) kôjú-sí
fact n àsôdájú, àsôpàtó, ohun ìdájú gan-an
factory n ilé iÿë, ilé òwò, çgbë àwôn oníÿòwò
faculty n ìyè, ôgbön orí, ìmõ, àÿç
fade v ÿá, rê sílê, tí, fò
fail v bàjê, kùnà, yê, bàtì, tàsé
failure n àbùkù, ìbàjë, àÿedànù, ìdçtì,, ìkùnà, àìyégé
faint adj àìhàn tán, àìhàn rere
faint v dákú, ÿàárê, ÿojo
fair adj (correct) tö
fair adj (good) tö, dára
fair n (business) tö
fair n (fun) ôjà
fairy n àrõnì, egbére, iwin, kúrékùré
fairytale n ìtàn àrõnì
faith n (trust) ìgbàgbö, ìgbëkêlé
faith n (belief) ìgbàgbö
faithful adj olóòótö, olódodo
fake n tí kíì ÿe òtítö
fake v pa-rö, ÿe bí çni pé, díbön
falcon n àÿá
fall v ÿubú, bë sílê, wó, fà sëhìn, dínkù
false adj láìÿòótö, ní ayédèrú, láìÿòtítö
fame n òkìkí
familiar adj mímõ, faramö, mö-lára, dùn-jù
family n ìdílé, çbí, ìbátan, ará
famine n ìyàn êrùn, õgbçlê
famous adj lókìkí
fan n (machine) êrô ìfërì, êrô tí þ fë afëfë
fan n (person) ômô êhìn, alátìlëhìn
fanatic adj eléròkerò, aláragbóná nípa ìsìn
fang n ehín, ÿíÿánni, èékánná, ehín çranko, ehín ejò
fantastic adj níròkurò, ÿàìgbàgbö dídára nýkan, ìkôja àlà dídára
ohun
fantasy n méríìrí
far adj jìnà
far adv jíjìnà, jìnà réré
fare n owó iÿê, owó ôkö, onjç
farewell n ìdágbére, ìkínni
farm n oko
farmer n àgbë, olóko, aroko
farmhouse n iléko, abà, ahéré
farming n dídáko, ìdáko
farmland n oko
farther adv ÿíwájú
fascinating adj nífanimöra, ní ìwù, dídùn
fascination n ìfanimöra
fascism n ìmúnisìn tipátipá, ìjôba ìmúnisìn tipátipá
fascist n amúnisìn tipátipá
fashion n àwõ ìÿe, àrà, àÿà
fast adj kíákíá
fast adv yára
fast n àwê
fast v gbàwê, ÿe kíá
fasten v so, dì
fat adj sanra
fat n (grease) õrá
fat n (substance) õrá, êkún
fatal adj ti ikú, tí þ pa ni
fate n àyànmô, ìpín, òpin, ìdarísí, ikú, àbáfù
father n bàbá
father-in-law n/h bàbá ìyàwó
father-in-law n/w bàbá ôkô
fatigue n àárê, agara
fatty adj tí ó ní örálôöráôlôràá
faucet n çnu ërô omi
fault n (blame) êbi, àÿìÿe
fault n (defect) àbùkù
favor n ojú-rereìÿeun ìsájú
favor v ÿe ojú rere fúnjíñkí
favorable adj lójú rerenítìlêhìndáradùnmôni
favorite n àyànfë
fawn n ômô àgbõnrín
fear n êrù, ìfòyà, jênnêjênnê
fearless adj láìfòyà, láìníbêrù
feasible adj ní ÿíÿeÿeéÿelágbára ÿíÿe
feast n àsè, àjô àpèjç
feat n iÿê agbáraiÿê ìyanuitù
feather n ìyë çyç
feature n (quality)ìwò ojúàbùdá
February n oÿù kejì ôdún
federal adj onídàpöti çgbê
federation n ìÿökanìdàpö
fee n owó öyàìbùlé
feeble adj láìleraláìlágbára
feed n oúnjç
feed v bôfún lónjçnùn
feel v möfôwôbàfôwôkàn
feeling n ìmöìfæwôbàìfôkànmö
fellowship n ìdàpöìkêgbê
female adj obìnrin, abo, ti ábo
female n obìnrin, abo
feminine adj (grammar) ti abo
feminine adj (female)ìwà ti obìnrinti aboti obìnrin
fence n ôgbà ògiri
fender n apá kan lára môtò
ferry n ôkõ àsôdá
fertile adj elésolêtù lójúçlêtùlôörá
fertilize v bu àjílëÿe ilë lôràáfi àádùn kún ilèsô ilë di ælôràá
fertilizer n àjílëàfikún tíí sô ilë di ælôràáohun tíí sô ilë di ìlëdú
festival n ìgbà àsèàjödún
feud n ìjàasöààwöèdèkòyédè
fever n ibàòtútùìlôraìgbóná-ara
few adj díê, ÿàÿà
fewer adj níwönba
fiancé n/m àfësönà
fiancée n/f àfësönà
fiber n okùn igiokùn ewéko
fiberglass n dígí àlökúnnô tí a fi ñÿe oríÿiríÿi nkan
fictitious adj láìjêòótôti ìjárôti örö lásánàròsô
fiddle n dùrù ôlöwö
fiddler n atçdùrù, onífèrè
fidelity n olóòotôìfaramô
fidget v rúnraÿàifara-balëÿàìgbéjê
field n gbagede çrëìgbê pápá
fierce adj roròmúnágbóná
fifteen n (number)mêëdógúnëêdógún
fifth adj ìkarùn-únëkarùn-ún
fifty n (number)adôta
fig n èso õpõtö
fight n ìjà, ogun
fight v jìjàkadì, jagun
fighter n/f oníjà, jagunjagun
fighter n/m oníjà, jagunjagun
fighter n (aircraft) ôkõ ìjagun òfúrufú
figure n (number) iye
figure n (shape) àpçrç àwòrán
file n (paper)àpò ìtôjú ìwé
file n (tool) ayùn
filing cabinet n àpótí ìto ìwé lêsçsç
fill v kúntê-lôrùn
filling n kíkúntítêlôrùn
film n (coating)atafo ojú
film n (movie) iré àwòrán tí nrìn/tí fohùnfíìmù
filter n asë omi
filter v sêro
filth n èéríëgbinöbùn
filthy adj léèérílêgbinníriraeléerí
fin n lêbê çjaàjë çja
finally (adv)lákòótánníparílópinàsìnwá-àsìnbönípëkunníkçhìnjàjà
finance n owó ìnáwó
finance v ÿe ìnáwó
financial adj ohun tó jç mô owóti ìnáwó
find v wá ríríwá kiribá
fine adj (delicate) çlçgë
fine adj (good) dára, dùn
fine n (penalty) owó ìdáràn
fine v bùléni
finger n ìka ôwö
fingernail n èékánná ìka ôwö
fingerprint n àmì ìfôwôsàmìsíàfôwôsàmìsí
finish v paríÿe-tányôrí
fire n iná
fire alarm n ìdágìrì ìpaná
fireman n panápaná
fireplace n ibi ìdáná
fireworks n iná òtùfù tí a ñ tàn fi ÿàríyá
firm adj lágbáraledúró ÿinÿingbôingbôin
first adj èkíní níÿàjú
fish n çja
fish v pçja wárí
fisherman n apçja, adëja
fishing boat n ôkõ apçja
fishing line n òpó apçja
fishing pole n òpó apçja
fist n ëÿê ëkëÿê ìkuùkù
fit v (clothing)ÿe yçÿe ìbámu
fit v (object)ÿe ìbámu
fitness (n)yíyçtítôìbámu
fitting n ìbámu rêmúrêmú
five n (number)árùn-únmárùn-ún
fix v fà-somú-dúrófi-bötúnÿe
fixture n ìsomôlëohun ìmúdúró
flag n àsíá, õpágun
flame n ôwô iná olùfêìgbóná ôkànaló iná
flap n ìgbôn ìyê pìpìaréhán
flare n ohun tí ñ jó bùlàbùlà
flash n ìkôsànìmôlë
flashlight n ìmôlë iná òtùfù
flat adj têtêjúpçlçbçgbalajapçrçsç
flat n (home) ilé alápìín gbé
flatten v têbççrçlù môlë pçlêbê
flatter v pôntàn
flavor n àádùnìtôwòòórùn
flavoring n àádùn
flaw n àbúkú, sísánìlà
flawless (adj) áìlábààwônaláìlábùkùn
flea n ìdun, eégbôn, iná ara
flee v sásá-lôbê sá kúrò nínú ewu
fleet n çgbê-ôkööwô-ækö
flesh n çran ara
flexible adj tí ó rôrùn láti të öjögbötí ó rôrùn láti lô
flight n ìrín àjò, ìsákúrò nínú ewu, ìsákúsàá, ìsálô
float v lóòfófó lójú omi
flood n ëkún omi, ìkún omi, ìÿàn omi
floor n orílëilë-ilé
florist n/f oníÿòwò òdòdó, olódòdó
florist n/m oníÿòwò òdòdó, olódòdó
flour n ìyêfun
flow v ÿàn
flower n ìtànná ewéko òdòdó
flower pot n ìkòkò tí a fí ñ gbin òdòdó
flu n ibá, ìgbóná ara, àìsàn
fluctuate v yí síhìn-ín sôhùn-ún
fluctuation n ìrú sókè rú sódò
fluent adj dánmôránnísörö jôjô
fluid adj mímuÿìÿàn
fluid n ìÿàn omi
flute n fèrè
fly n eÿinÿin
fly v fò fò-lô
fog n ìkúku, ìkùúkùù
foggy adj kún fún ìkúku
fold v ká dì ÿëpo
folder n àpò ìwé
folk n ëdá ômô ënìà
folklore n ìmö ìgbé-ayé ëdá láwùjô
follow v tëlétö-lêhìn
following adj tí tölêhìntí ó tëlélátìlêhìn
fond adj níkëênífëêoníkëê
food n oúnjç
food poisoning n iwômájèléoró
fool n/f aÿiwèrè
fool n/m aÿiwèrè
foot n çsê
footprint (n)ìtçsë ìfçsëtë
for (prep)fúnnítorí
forbid v dá-lêkunkö-léèwö
forbidden adj èèwötí a kö léèwö
force n ipá, agbára
forceful (adj)lágbáratagbára
forearm n apá
forecast n àÿætêlë
forehead n iwájú orí
foreign adj ti ìlú mìírànàjèjì
foreigner n/f àjèjìàjòjìàlejòará ìlú mìíràn atipo
foreigner n/m àjèjìàjòjìàlejòará ìlú mìíràn
foresight (n)ìmötêlëìrítêlëìwëhìn örö
forest n igbóçgàn
forestry n ìmö ëdá-igbó
forever (adv) títí láí, láíláí
forgery n àkôlé èké
forget v gbàgbéÿàìrántí
forgetful adj tí ó ÿé gbàgbénígbàgbé
forgive v dáríjì, foríjì
forgiveness n ìdáríjì, ìfijì, àforíjì
fork n (road)oríta
fork n (utensil)àmúga ìjçunàgúnjç
form n ìrísíààtòàwòránìjokòóëdá
formal adj àìgbagbëfê bí ti ìrísíti àÿà
formality n àìgbagbëfê ìÿe ìdásílëàÿààpçrç ìÿe
formally adv gêgêbí àÿàláìgbëfë
format n ètò ìÿájúètò
former adj tìÿájú
formerly (adv) ìgbà látëhìnwáìÿájútêlë
formula n ìÿe ìdásílëàgbékalë
fortnight n ìgbà ösë méjì
fortress n odi alágbára
fortunate adj ÿe orírebô sákóòkòÿàgbákò
fortunately adv àmôÿá
fortune n (wealth) ôláalábàápàdéohun ìníàbáfú
forty n (number)ogójìòjì
forward adv tësíwájúìÿájú
fossil n ìrìmôlë òkú ohunkóhun tí ìgbàanìelérò ayé àtijô
foster child n/f ômô àgbàbôômô àgbàtô
foster child n/m ômô àgbàbôômô àgbàtô
foster mother n alágbàbôalágbàtö ômô
foundation n (building)ìpilë ilëìsôlë
founder n/f olùdásílê
founder n/m olùdásílê
fountain n orísunìsun
four n (number)êêrinmêrin
fourteen n (number)mêrìnláêrìnlá
fourth adj êkërin
fowl n (bird) adìyç, çyç
fox n kõlõkõlõ, akátá, alárèkérekè
foyer n õdêdê
fracture n ÿíÿêdídádídá egungun
fragile adj çlêgçfífôtí kìí pê fô
fragment n (piece)ërúnrúnibùèrún
fragrance n òórùn dídùn
fragrant adj olóòrún dídùn tí ñta sánsán
frame n (body)ago ara
frame n (window)ìlànà fèrèsé
frank adj tí ó sô ötítô inú jáde
fraud n çlêtànoníjìbìtìëtànèrúaiyedèrú
free adj (person)dá oñdè sílëláìdèaláìnídè
free adv (price)öfêláìgbowó
free v (person)sô di ominiradá nídé
freedom (n)òmìniraàyèìjælá ìlúayélujára
freeze v dì
freezer n ërô ìmú nkan di yinyin
freezing adj nípa dídìdídì omi
freight n çrù ôköçrù wíwo
freighter n ôkö àkêrù
frenzy n ìsínwínìÿiwèrè
frequency n ìgbàkúùgbà
frequent adj nígbàgbogbonígbàkúùgbà
frequently (adj)lemôlemôléraléraàdébá-àdébá
fresh adj tútùtitunàkötun òÿéÿe
friction n ìraìra ohun méjì pö mô ra wænìjàèdèkòyedèawò
Friday n ijô kçfá õsê, Jímõ
friend n/f örêçgbêçnìkejì
friend n/m örêçgbêçnìkejì
friendly adj lórëêÿènìàbí örêìfanimôra
friendship n ìfê inú rereìrêìrêpöìbárêìbáÿörê
frigate n ôkö ogunàkojôpö ôkö ogun
fright n ërúiìöyàìfòyà
frighten v dêrùbadáiyà-fò
frog n õpõlö
from prep lôwôkúrònínúláti
front adj iwájú
front n (object) iwájú
front n (war)ojú ogun
frost n òtútù níní
frosty adj tí ó ní òtútùòtútù jôjô
frown n ìbojújêìbínú
frown v bojújê síbínú sí
frozen adj dídì
fruit n éso ômô
frustrate (v)bà-jêyí-poyë-pasô di asán
frustration (n)ìbàjê
fry v yan nínú örádín
fuel n ohun ìdánáigiçyìn
fugitive n/f ìsáõsá
fugitive n/m ìsáõsá
fulfil v mú ÿç
fulfilment n ìmúÿç, àmúÿe
full adj kún
fumes n èéfín oru
fun n iréìÿiréëfëàwàdà
function n ìlòagbáraòye
function v ÿelò
fund n owo ìlélëìkójôpö owó
fundamental adj ti ìpilëÿëpàtàkì
funeral n ìsìnkú
fungus n olú olú ehù igi
funnel n ërô
funny adj (amusing)tí ñpa ni lêërínoníyëyê
funny adj (strange)àjèjìèèmö
fur n irun (çranko) múlômúlô
furious adj tìbínù
furnace n iléru
furnish v (supply)pèsè fún
furniture n ohun èlò iléohun öÿô
further adv ÿíwájúlókèrè
fury n ìkannúìbínúìrunú
fuse n (bomb) elo àtajíonítají
fuse n (electric) elo àtajíonítají
future adj ti ìgbà tí mböti ëhìn-ölati ôjô mírànti ôjô iwájú
future n ôjô iwájúìgbà tí mböëhìn-ölaôjô mírànìgbóÿeàsìkò-ôjô iwájú
gain n èrè, àýfàní, ìfà
gain v jèrè, rí gbà, rí ÿe
gallery n (art) õdêdê àwòrán, õdêdê lókè
gamble v ta tëtë
gambler n/f onítëtë, atatëtë
gambler n/m onítëtë, atatëtë
game n iré, ìÿiré, çyç tí ôdç pa
gang n çgbë tí ó sowö põ láti ÿe ñýkan
gap n (opening) ihò êlà ìsán àfo
garage n ilé ìpamö ôkõ, ilé àtúnÿe ôkõ ayökëlë
garbage n ìdõtí
garden n ôgbà
gardener n/f olóko, olùÿögbà, aÿögbà
gardener n/m olóko olùÿögbà aÿögbà
gardening n dídá oko
gargle v wç õnà õfun, tu pùpù
garlic n áyù
gas n epo ôkõ, isó, afëfë inú
gasmask n ohun ìbomú
gasoline n epo (mötò)
gasp v yanu sílë gba afêfêfi ìtara fêmí hçrçhuru
gate n çnu önà òdeìlëkùn
gateway n àbáwôléàbáwölúìwölúojúbodè
gather v kójôkópö sí ibìkanÿà jôpéjôgbá-jô
gathering n ìkójôìkópö sí ibìkanÿà jôìpéjôìgbá-jô
gauge n öpá ìdíwön
gear n (car)ohun èlò tí nmú ôkö rìn
gear n (equipment) ohun èlò
gem n òkúta iyebíye
general adj wôpöàníkáríti gbogbo ènìà
general n (military) olórí ogun, õgágun
generally adv nígbàkúgbàlákòópölákolù
generate v bíbërëmú jádedá sílë
generation n ìran ìdàrô
generator n ërô ërô ìdàrô iná mönömônô
generosity n inú rereöÿônúìlawô
generous adj nínú rereöÿônúnílawô
genitals n bòókëlë ara ôkùnrin tàbí obìnrin, okó àti çpön
genius n olóye, amòye, iwin
gentle adj ní ìwà pëlêÿe jêjê
gentleman n bökìní, oníwà rere, gbajúmö
gently adj pësëpësëpëlêpëlêrôralêsölêsökêlêkêlê
genuine adj lótìítôláìÿëtànojúlówó
geography n ìwé ìkôni nípa àgbáyé
geology n ëkô ohun inú ilë nísàlë
germ n èèhùorísunìbërëkòkòrò
gesture n ìÿesíìwö
get v nírígbàgbà
geyser n orísun omi gbígbóná tí nrú láti inú ilë wá
ghost n ëmí iwin òkú
giant n òmìrán, asígbônlê
gift n êbùn, ôrç
giggle v rín êrín kékeré
gill n ërëkê çja ìjàgbön
giraffe n àgùnfôn *
girl n ômôbìnrin
girl n ômôbìnrin
girlfriend n õrë obìnrin
give v fi fún, fi bùn, jìn
glacier n yìnyín nlá gbalasa
glad adj yöÿe inúdídùn
glamor n ìÿújú
glamorous adj ti ìÿújú
glance n ìwò fírí
glance v wò fírí, kófírí, wò wërë
gland n çÿë
glare n ìkómönàìdánmönà
glass n (container)àwo onídígí
glass n (substance)dígíìwògbéàwòjìji
glasses n dígí ojúdígí ìríranawòìwojú
glider n ohun ìmúni yô bçrç
glisten v tan ìmôlë
global adj ti àgbáyéti ilë gbogboti gbogbo ènìà
globe n ìÿù rubutu ayéayé
glorify v yìnlógo«e lógoyìn
glory n ògoìyínælá
glossary n ìwé ìtúmöàsôyé
glossy adj dídán
glove n ìbôwö
glow v gbóná janjan
glue n àte
glue v lê, lê-põ
gnat n kantíkantí
go v (foot) rìn, lô, ýÿó
go v (vehicle) rìn, lô
goal n (sport) òpin ìsúré ìje
goal n (target) òpin
goat n òbúkô
God n Ôlörun, Olódùmarè
godchild n/f ômô àbánitôjú nínú ìjô onígbàgbôômô tí a «e àtìlêhìn fún
làkókò ìsàmì
godchild n/m ômô àbánitôjú nínú ìjô onígbàgbôômô tí a ÿe àtìlêhìn fún
làkókò ìsàmì
goddess n òrìÿà obìnrin
godfather n bàbá tí ÿe àtìlêhìn ômô lákókò ìsàmì
godmother n ìyá tí ÿe àtìlêhìn ômô lákókò ìsàmì
goggles n dígí ojúawò
gold n wúràìwóòrògóòlù
golden adj ti wúràoníwúrà
goldfish n çja aláwö wúrà
golf course (n) ôgbà nla gbalasa oníkoríko
golf n irú eré òyìnbó kan
golfer n/f eléré
golfer n/m eléré
good adj reresuwöndára
goodbye n (depart) ìkíni ti ìpínyà, õnà re o! ódìgbòÿe o!
goodbye n (remain)òdàbö
goodness n ohun rere
goods n çrù ohun ìníôjà
goodwill n ìfê inú rere
goose n abo pêpêyepêpêye nlá
gooseberry n irú èso kan
gorge n öfunàjçfëyààjçjù
gorgeous adj dídárahíhàn
gorilla n ìnàkíöbô ìnökí
gospel n ìhìn rereìtàn ìgbê aiyé Jésùörö òdodo
gossip n örö ëhìnìsörö asánòfófóìsækúsæèké ÿíÿeìtukútu
gossip v sörö ëhìnsörö asánÿòfófósôìsôkúsô
govern v jôbaÿàkóso«olóríÿètôjú
government n ìjôbaàkóso ìlú
governor n alábò ìjôbaalákòóso ìlúbaálë olórígómìnàajêlë
grab v já gbàjá lôwó
grace n ore-öfêojú rereànfàní
graceful adj dídáralêwà
gracious adj olóre-öfêaláàánú
grade n (level) ipòìtêjúìtêbçrçìdôgba
grade v (level)mú têjúmú dôgba
gradually adj díëdíëkërëkërë
graduate v to fínífínígba oyè ní ilé ëkô gígawön
graduation n ayçyç ìparí ëkö kíkà
graft n àlômôìlô ëka sínú igi mìíràn
graft v lômô
grain n wóró irúgbìn kanôkà àgbàdo çyô ìwön
gram n irú ìwön kan
grammar n ìmö ìlò örö dájúdájúgírámà
grammatical adj ti mímæ ìlò örö dájúdájú
granddaughter n ômô ômô lóbìnrin
grandfather (n/fa) bàbá bàbá, baba ñlá (bàbá)
grandfather (n/mo) bàbá ìyá, baba ñlá (ìyá)
grandmother (n/fa) ìyá bàbá çni, ìyá ñlá (bàbá)
grandmother (n/mo) ìyá ìyá çni, ìyá ñlá (ìyá)
grandson n ômô ômô lökùnrin
granite n òkúta akô dúdú
grant v fi fún, fi jíýkí, gbà
grant n ëbun fún iÿê ÿíÿeohun tí a fifúnni
grape n èso àjàrà
grapefruit n òrombó nlá
graph n àwòrán ìwön
grasp v dìmúfæwô gbá múyélóyèe rë
grass n koríko
grasshopper n çlëþgà
grateful adj löpë, moore
gratitude n ìdúpë, ìmoore
grave n ibojì, isà òkú
gravel n òkúta wëwë, òkúta wërë, yanrìn
gravestone n òkúta orí ibojì
graveyard n ìtç òkú
gravity n ìwà àgbàìjìnlë õkanibú
gravy n omi ôbê, omitoro
graze v (animal) jç koríko
grease n õrá
greasy adj kún fún öráôlôràá
great adj olókìkítóbiñlápö
great grandfather (n/fa)bàba bàbánlá
great grandfather (n/mo)bàba ìyáñlá
great grandmother (n/fa)ìya bàbánlá
great grandmother (n/mo)ìya ìyánlá
greatness n títóbi
greed n ìwôra, ojúkòkòrò, awun
greedy adj níwôralójúkòkòròláwun
green adj aláwö ewékoaláwö öbë-òdòàìpônàìdëtútùôbçdò
greenhouse n ilé ìtôjú ohun ögbìn
greet v kí, yõ mö
greeting n ìkíni ìyömôní
grenade n ohun èlò ìjagunçtù ìfôwôjù
grey adj tí ó lí àwö dúdú fêrê
grief n ìbanújêìkáànúëdùn
grievance n ohun ìbanújêëdùnohun tí ó mú ìbínújê wá
grieve v bànínújêdùnmú ní kêdùn
grill v fìró ëmí çnidánwòyan onjç lórí iná
grim adj koròrorò
grime n èérí
grin n êrín àìdénú
grin v rêërín akærêërín ëgàn
grind v löpôn
grip n ìgbámúìgbôwô
grip v gbámúdìmú ÿinÿin
groan n ìkéroragbígbin
groan v kérorakédàárògbin
groceries n ôjà èèlò
groin n kòtò itan
groom n apoko çÿinolùtôjú çÿinôkô-ìyàwó
groove n ihò ìtëbö
ground n ilëìdíléìpìlëorísun
groundwork n ìpìlê
group n àkójôpöìdìpöòkìtì
group v kójôpödìpö
grove n igbó kékeréigbó ÿuru
grow v hùsodàgbà
growl v ké
growth n (development)ìdàgbàsókè
growth n (physical)dídàgbà ènìà
growth n (tumor)tànràn
grub n kòkòròìdin
gruesome adj lêrùfoniláyàtìbërù-bojo
grumpy adj oníkanra
grunt v kùn bí çlëdê
guarantee v ÿe êrí
guarantee n onígbowóërí
guard n (device)àbò ëro ìÿôni
guard n/f alábòbòolùÿô
guard n/m alábòbòolù«ô
guard v ÿôdábòbò
guardian n/f (law)olùÿôolùtôjú alágbàtôjúàgbàwò
guardian n/m (law)olùÿôolùtôjú alágbàtôjúàgbàwò
guess n alámöàbùsô
guess v lámörò sô
guest n/f àlejòalápèwájç
guest n/m àlejòalápèwájç
guesthouse n ilé àlejòilé èrò
guidance n ìtônàìfönàhàn
guide n/f amönà
guide n/m amönà
guide v tôkasìntô sí önàfi önà hàn
guidebook n ìwé ìtônisônà
guidelines n àwæn ètò ìtônisônà tàbí ìfönà han ni
guilt n êbi êÿê, êÿê
guilty adj jëbi, dálêbiêlêÿë
guitar n ohun ônà orin olókùn títa
gulf n omi òkun tí ó yà wô inú ilë
gullible adj tí ÿe ni ní ëgö
gums n erìgì
gun n ìbôn, àgbá
gunner n ayìnbænarôgbàá
gust n afêfê òjijì
gut n ìfun
gymnasium n gbõngàn ìdárayá
gymnast n/f onijàkadì
gymnast n/m onijàkadì
gymnastics n eré ìjàkadì, eré ìdárayábìrìpéòbìrìpíìbìrìpé
gynecologist n/f oníwòsàn tí ntôjú abowún
gynecologist n/m oníwòsàn tí ntôjú abowún
gypsy n/f alárìnkáalárìnkirialáìfìdímúlë sí ibìkan÷nití ngbé káàkiri
gypsy n/m alárìnkáalárìnkirialáìfìdímúlë sí ibìkançnití ngbé káàkiri
habit n ìwà, ìÿe, bárakú, ìwôÿô
hail n òjò dídì yìnyín
hair n (body) irun ara
hair n (head) irun orí
haircut n irungígë
hairdresser n/f onídìríonígbàjámö
hairdresser n/m afárunonígbàjámö
hairstyle n irú irun gígë tàbi dídì lóríÿiríÿI
hairy adj onírunyçtuyçtu
half adj ìdajìàbö
half n àböìdáméjì
half-breed n çnití àwôn òbi rë wá láti ëyà ötötöÿeku-ÿçiyçkòÿeku-kòÿçiyç
hall n yàrá nlá
hallucination n ìÿújú
halve v dá sí méjìpín sí méjì
ham n itan çlêdë oníyö
hammer n òlùômôwú
hammock n ìbôpòìbùsùn àsôrô
hand n ôwô
handbook n ìwé ìtônásí
handbrake n ërô fífà tí nmú ôkö dúró
handcuffs n pawôpê
handful adj ìkúnwô
****

handicapped adj tí ÿe arô ara


handkerchief n aÿô ìnujúgèlè
handle n ìdìmú
handshake n ìbôwô
handsome adj dáralêwà
handwriting n ìköwé
handy adj rôrùnnítòsí
hang v gbé kôfikô
hangar n ilé ìfipamô ôkö òfúrufú
hanger n èlò ìfigbé ëwë kô
happen v ÿçlëÿe
happiness n inúdídùnàláfíaàìroraayö
happy adj lálàfiàníroranínúdídùn
harass v pin lêëmíyô lênudá lí agara
harassment n ìpinlêmìíìyôlênu
harbor n èbúté ôkö
hard adj nirale ÿòro
harden v múle mú ÿòro
hardly adv ÿàÿàekukákáagbára-káká
hardship n ìÿòroìnira
hare n ehoro
harem n ilé çlêhàá
harm n ìpaláraibiìbàjê
harm v palára
harmful adj nípàlaára
harmless adj láìléwuláìnípalára
harmony n ìÿedédéìrêpöìbárê
harness n ìjánu çÿin
harpoon n ôkö irin fún pípa erinmi
harsh adj (difficult) líle, le
harvest n ìkórè
haste n ìyára, ìkánjú, àìfarabalê, àìgbéjë
hat n akçtê, ate
hatch n yínyínpípa ômô nínú çyin
hatch v yín, pa ômô nínú çyin
hatchet n àáké
hate n ìkórira, ìrira
hate v kórira
hateful adj kún fún ìrira
haul v gbéfàwô
have v nípàlaáraní
havoc n ìbàjêòfòìparun
hawk n àÿá, àwòdì
hay n koríko gbígbç
haystack n òkìtì koríko gbígb÷abà koríko gbígbç
hazard n ewu, ìjà¸bá
hazardous adj léwunípanilára
haze n ikúùkúù
hazy adj níkúùkúù
he pron ó, òun
head n orí
headache n ëförí
heading n orí õrõ
headlight n iná ìtônisônà iwájú ôkö
headline n örö àkôsô
headquarters n ilé olórí çgbê
heal v wòsànmú lára dáwòjiná
health n ìleradídá ara
healthy adj níleratagun
hear v gbö, têtí sí
hearing n (court)gbígbô çjô
hearing n (sound)gbígbôràngbígbô
heart n ôkàn
heart attack n ààrùn ôkànàìlù ôkànìlùkìkì ôkàn
heartbeat n ìlù ôkàn, ìlùkìkì ôkàn
heartburn n àyàtíta
heat n oruìmóruìgbóná
heater n ërô tí fúnni lóru
heating n mímóru
heatwave n òru àpáàdí
heaven n òkè örunörun àláfíà
heavy adj wúwo
hectic adj hílàhílò, láìníyàn
hedge n (bush) ôgbà
hedgehog n öyà
heel n gìgísë
height n gíga
heighten v gbéga
heir n àróléajogúnmôgàjí
heiress n àróléajogúnmôgàjí
heirloom n ajogúnbá
helicopter n bàálù kékeré aláriwo tíí fi àjë-ôkö rìn
hell n örun àpáàdí
hello n (one) nlë o
hello n (several) ç pêlë
helm n ìtôkö
helmet n àkçtë ìborùn
help n ìrànlöwö
help v ràn löwö
helper n/f olùrànlöwö, atinilëhìn
helper n/m olùrànlöwö, atinilëhìn
helpful adj ìÿe ìrànlôwô
helpless adj láìnírànlôwô
hem n ìÿêtí aÿô
hemisphere n àwòrán orí ëyà ayé
hen n abo adìyç, àgbébõ
her pron rê, òun, tirê
herb n ewébë
herd n öwô çranàgbò çran
here adv ibí
heredity n abínibíadánidáìjogún ìwà láti ôwô òbí
hermit n/f aládàágbéàdágbáanìkanjç
hermit n/m aládàágbéàdágbáanìkanjç
hernia n ìyô ìfun
hero n akôni, alágbára
heroic adj ìÿe akôni
heroin n akôni obìnrin
hesitation n iyèméjìàníàní
hexagon n nkan onígun mêfà
hibernation n ìdágbéàsémôraàsémô
hiccup n òsúkèsúkèsúkè
hide n ìpamô
hide v fipamôfara pamôlúmô
high adj ga
high school n ilé ëkô
highway n önà gbàngbàòpópó
hijack v dè nà dègbà ní tipá
hike v rìnrìn fàájì lorí òkè bù sí iye owó ôjà láìÿe ìkìlö
hiker n/f arìnrìn fàájì nínú aginjù
hiker n/m arìnrìn fàájì nínú aginjù
hill n òkè kékeré
hilly adj kìkì òkè
him pron òun, ó
hinder v dá lôwô dúródíwôdí lí önà
hinderance n (delay)ìdínàìdádúróìdíwô
Hindu adj ti ësìn Hííndù
Hindu n/f Hííndù
Hindu n/m Hííndù
hinge n (door)ohun àgbékô
hint n ìfçnulé
hip n ìbàdí
hippopotamus n çÿin omiçÿin odòjomijoke
hire v gbaÿê ôwôháyàgbàlôyà
his pron tirê, rê
hiss v pòÿé
historian n/f òpìtàn òkòwé ìtàn ìjôba
historian n/m òpìtànòkòwé ìtàn ìjôba
historic adj ti íwé itan
history n íwé ìtàn
hit v gbá nàlù
hitch v kôfi ìwo kô
hoarse adj lë
hobby n iÿê ìdçra fún ìgbádùn ara çni
hoe n ôkö
hog n çlëdê
hoist n ërô tí ngbé çrù sókè
hoist v gbé sókè
hold v dìmú, gbámú, pamôdádúró
holder n (object)ìdìmú
hole n ihó, kòtò
holiday n (celebration) ôjô ajoôjô ere
holiday (n) (relaxation) ôjô ìsinmi
holiness n ìwà mímô
hollow adj ÿòfò
holy adj mímô
homage n ìtçríba
home n ilé, ibùgbé
homeless n aláìníléalárìnkirialárìnká
homesick adj ní áyun ilé çni
homework n ëkô àÿetiléwáìpalëmô sílëìmúra sílë
homicide n ìpanìà
homosexual adj àÿà ìbáló ôkùnrin sí ôkùnrin obìnrin sí obìnrin
homosexual n/f obìnrin abóbìnrinlò, ìbálò obìnrin sóbìnrin
homosexual n/m ôkùnrin ábökùnrinlò, ìbálò ôkùnrin sökùnrin
honest adj ÿòótö
honesty n òtítö, àìÿèrú
honey n oyin
honeycomb n afárá oyin
honeymoon n ìjçfàájì tôkôtaya níbërë ìgbà ìgbéyàwó ní kùtùkùtù
ìgbeyàwóní kùtùkùtù ìbërë iÿç tàbí ìjôba titun
honor n ôláöwö
honorable adj ôláníyìn
hood n (car) ìderí ërô ôkö
hood n (hat) ìborí
hoof n pàtàkò çsê çran tàbí çÿin
hook n ìwö ògìgì
hop v fi çsê fò
hope n ìrètí
hopeful adj nírètí
hopefully (adv)bóyá
hopeless adj láìnírètí
horizon n ibi ìpàdé ilë àti örun
horizontal adj ilà láti ìlá-òòrùn sí ìwö-òòrùn
horn n (animal) ìwo
horn n (music) fèrè
hornet n eÿinÿin ôdçagbôn nlá
horrible adj burújùbanilêrù
horrify v bàlêrù
horror n ìbërùìbanilêrùìpáyà
horse n çÿin
horserace n eré ìje çlêÿineré sísá çÿin
horseshoe n bàtà onírin çsë çÿin
horticulture n ëkô nípa ohun ögbìn
hose n ìbösë
hospitable adj ní aájò sí àlejò
hospital n ilé ìwòsàn, ilé alárùn
hospitality n aájò sí àlejòàlejò ÿíÿe
host n baálé ilé èròçgbê ogun
hostage n/f ìdógò ëyá
hostage n/m ìdógò ëyá
hostess (n)ìyáleèrò
hostile adj ÿòdì síba ja
hostility n ìjà gbangba
hot adj gbígbóná
hotel n ilé èrò tí a nrí onjç rà

****

hour n wákàtí
hourly adj ní wákàtí wákàtí
house n ilé
household n agboléìdílé
how adv bí, báwo
how much adv mélòó
however adv síbë-síbë, ÿùgbôn
howl v kéwú bí ajá
hug n ìfàmöra
hug v fàmöra
huge adj ñlá, titóbi
hull n ìkôléìtìlêhìn ôkö ojú omièpo irúgbìnèpo irúgbìn
human n ènìyàn
human adj tènìà
humane adj láànúúnínúrere
humanity n ìwà ènìàinúrere
humble adj jëjëníparamônírëlë
humid adj rìntutù
humidity n örìnìinitutù
humiliate v rë sílëtë lóríbafojútëbögànfojúkámô
humor n inú dídùnëfë
humorous adj tí panilêrìínní àrofô
hundred n (number) ôgörùn-ún
hunger n ebi, ebi pípa, àìrónjç jç
hungry adj tébi npatíòrónjçjç
hunt n ìÿôdçidç
hunt v ÿôdçdôde
hunter n/f ôdç
hunter n/m ôdç
hurricane n ìjì líle
hurry v yárasáréÿíraÿèkánjú
hurt adj ìpalára
hurt v palárafarapaÿe lóÿêdálóróÿeníkàdùn
hurtful adj tí nípaláraníkàní panilára nínú
husband n ôkô
hut n ahéré
hyena n ìkokò
hymn n (church) orin mímö
hypnotize v kùn lóorun
hypocrite n/f alábòsí, alágàbàgebè
hypocrite n/m alábòsí, alágàbàgebè
hysteria n ërín àrínmálédákêçkún àsunmálédaleìbërù àìlèkóníjanu
I pron émi, mo
ice n yìnyín, omi dídì
ice cream n wàrà dídì aláàdúùn
iceberg n yìnyín ràbàtà nísàlë òkun yìnyín àrìmôlë oníbú réré
icicle n yìnyín têrê
icy adj tí ó tutù jôjô olómi dídìláìlôyàyàláìnífê
idea n ìròiyè inú
ideal n àpçrç aláìlêgbê
identical adj bámubákanñà gêgê
identification n ìdámöàmì ìdámöàmìorúkô
identify v ÿèdámömö dájúsàmìsí
identity n orúkô
idiom n ësô örö
idiot n/f aÿiwèrèòmùgöapôdà
idiot n/m aÿiwèrèòmùgöapôdà
idiotic adj tíí hùwà aÿiwèrèbíi ti òmùgö
idle adj lçáìÿiÿê
idol n èreòrìÿà
idolize v kêsôdòrìÿà
if conj bíbí ó bábóÿepé
igloo n ilé roboto oníyìnyín ti àwôn ëskímò ilé roboto
****

ignite v tinábökùn
ignition n ìtinábökíkùn
ignorance n àìmöàìlóyeòpe
ignorant adj láìmöyeláìmöòpe
ignore v patìfojúfòdáfojúparêÿàìkàsíÿàìfiyèsí
ill adj (sick) ÿàìsàn
illegal adj lòdì sí òfinàìtôsófinàìbófinmu
illegitimate adj õnà àìtö, ômô àlè
illiterate adj aláìmöwéaláìköwéàìkô
illness n àìsànàmódiàrùnòkùnrùnàìleraòtútù
illogical adj aláìlárògúnláìlôgbôn ìronúláìnóyeláìlóríàìfaramôra
illuminate v tàn ìmôlëÿe lôÿöôfi òye yé
illumination n ìmôlëìtànòye
illusion n ìÿìnàëtànìrújú
illustration n (book)àwòrán àjúwèé ìfihàn àwòrán alálàyé àwòrán ìÿàpçrç
image n àwòráneré
imaginary adj tí a fojú inú wòáìfojúríní ti rírò
imagination n ojú-inúìròòyé
imaginative adj àfojú-inú-wò
imagine v fojú inú wò, rò gbèrò
imbalance n àìpéàìdôgba
imitate v tëlêÿe àfarawéfarawésínjç
imitation n àfarawéàpçrç ìsínjçìÿàwòta
immaculate adj láìláàbàwônláìlêÿëláìdógùnláìlêgànláìlábùkùmímô ÿáká
immaterial adj láìníláríÿàìtó túnòtúbántê
immature adj àìpônàìgbôàìgbôn
immaturity n ìwà àìgbônìwà ômôdebí ômôdé
immediate adj lójúkannáàlôgánní kíá
immediately adv nísisìyí lêsçkannáà gbàrà wéréwéré kóyákóyá
immense adj láìníwönláìníyetítóbinlá
immerse v tê bomi
immersion n ìtëbomiìtçríbomi
immigrant n/f aÿílôsílùúmirànçnití ó fi ìlu rë sílë lô gbé ìlú míràn
immigrant n/m aÿílôsílùúmirànçnití ó fi ìlu rë sílë lô gbé ìlú míràn
immigration n ìÿílô sí ìlú míràn
imminent adj léwu lórísúnmô ìtòsí
immoral adj àgbèrèláìníwà rereàjçmô ìwà àìtôàìtô
immortal adj láìkútí kò lè kú
immortality n áìkúàìdìbàjê
immune adj lánfàníní ìdásíní ìtúsílë
immunity n (health)ànfàníìdásílë àìleraìdásílë àtètèkárùn
impact n (effect)agbárakíkàn
impact n (hit) ìwólù
impair v bàjêfàsêhìn
impartial adj lótìítôláìÿègbéláìní ojúÿaájú ènìà
impassable adj láìÿeé là kôjá
impatience n àìnísùúrùìkánjúàìfarabalë
impatient adj láìnísùúrùníkàánjúláìfarabalë
imperial adj ti ìjôbati ôba
imperialism n ìjôba alágídíìjôba ní tipátipáìjôra àfagbáraÿe
impersonal adj àìmöláraàìfírësíláìfìfêÿe dánfó
implement v ÿemú ÿç lë
imply v wí láìsôfà yô
impolite adj láìmòyeláìyênisíláìmàÿàláìní ìwà rere
import n ìtumö pàtàkììtumö abênúìwàôjà òkèrè
import v mú láti òkèrè wô ìlú
importance n ohun pàtàkìlárí
important adj pàtàkìtóbilárí
importer n/f oníÿòwò tí nmú ôjà òkèrè wô ìlú
importer n/m oníÿòwò tí nmú ôjà òkèrè wô ìlú
impossible adj ÿòroláìÿeéÿe
impotence n àìlera òkùnrùnàìlágbáraòkóbóakúràá
impress v (emphasize)të môwö lôkàntçnumô
impress v (flatter)pôntàn
impression n (print)ìsàmìsítítë
impression n (thought)èroàfiyé
impressive adj tí ó ni lárití ó jæ ni lójútí ó wô ni lôkàn
imprint n títëmôfífisí ìrántíìsàmìsí
imprison v há môsé môtí môlé
imprisonment n ìhámô inú túbúìfisêwön
improbable adj láìlèríbëÿàìríbë
improper adj láìtôláìyç
improve v mú sàntún ÿemú dára
improvement n ìmúsànàtúnÿeìmúdára síwájú
improvise v dá-sílëdá ôgbón sifi ôgbón ÿe
impulse n agbára ìrôlùòòfà ôkàn
impulsive adj aláìnítëênúlágbára ìrôlùàìfarabalë
in prep nínú, ní
inability n àìnípaàìlágbára
inaccessible adj láìlèsúnmôláìlèlàkôjá
inaccurate adj láìpeláìkàpéníÿìÿe
inactive adj láìÿe nkanlçláìÿiÿê
inadequate adj láìtôláìtôõkan
inadvertently adv láìfiyèsíláfojú-fòdá
inauguration n ìdásílëìbërëìpìlëìjôbaìfijôba
incapable adj láìlèÿeláìlágbára
incense n òórùn tùràrí
incentive n ìmóríyáìÿíni lórí
incest n ìbálò òbi pëlú ômôìÿe nkan èwö pëlú ará çbi
incident n alábàápàdéìÿçlëìtàn
incidentally adv ÿalábàápàdé
incite v gbé dìderú ôkàn sókè
inclination n ìtësíìfa ôkàn sí
incline n kìkì òkèòkè
include v kà kún fi pëlúkàmôfikún
including prep áti, pêlú
inclusive adj níti àkójôpöti ëkúnnípa kíkún
income n èrèowó ôdúnèléowó-iÿêowó-öya
incompatible adj láìlèbárajôtí kò lè dôgba tí ó lòdì sí ara wôn
incompetent adj láìlágbáraláìtôÿàìtó
incomplete adj láìpéÿàìkún
incomprehensible adj àwámárídìíláìlèmötí a kò lè mötí kò lè yé ni
inconclusive adj láìlópinláìÿetánní àníàníàwámárídìí
inconsiderate adj láìronúláìfiyèsíÿàìroti çlòmíràn
inconvenience n ohun àìrôrùn
inconvenient adj àìrôrùnláìyç
incorrect adj láìpé
increase n ìbísiàsunkúnìpösi
increase v pösidàgbàwú
increasing adj pípõ siì, bí si
incredible adj láìÿeégbàgbô
incriminate v fi sùnka ëÿë sí lôrùn
incurable adj láìlèwòsànjingíri
indecent adj àìtôàìwòàìyç
indecision n iyèméjìàìpinnuàníàni
indeed adv nítòótö, gidi
indefinite adj láìlópintí kò dájú
indefinitely (adv)láláìlópintítíláí
independence n òmìniraáìní alákosoàìgbáraléàìfarakô
independent adj láìgbaraálëláìfaraköláìní alákoso
index n (book) ìfihànìtôkasíàtôka àÿàyàn-öröàmì-àtôka
Indian n/f (american) àwôn onílë ìlú Amêríkà Índìànì
Indian n/m (american) àwôn onílë ìlú AmêríkàÍndìànì
indicate v fihàn tôkasí yàn
indication n ìfihànàpçrç
indict v fi sùnka ëÿë sí lôrùn
indictment n ìwé ësùn
indigestion n àìda onjç
indirectly adv láìÿetàrà
individual adj olúkúlùkúçni kökan
industrial adj láìsimiláápôn
industry n aápôniÿê oníÿòwò
ineffective adj láìní àÿçláìmúrôláìlágbára
inefficient adj láìwúlò
inexpensive adj láìnì ìnáwó púpö
infamous adj burú rékôjálêgàn
infant n/f ômô ôwôômô-ômu
infant n/m ômô ôwôômô-ômu
infantry n ômô-ogun çlêsë
infect v rán môkó ràntàn ká
infection n ìránmôàkórànëràn
infectious (adj)tíí ràntí ígbéràn
inferior adj rçlë jùômô-ëhìnrëhìn jù
infidel n aláìgbàgbôkèfèrí
infidelity n áìgbàgbô, àìÿòtítô, àìÿeyegeìtànjçàyànjç
infinity n áìlópináìnípëkuntítíláíláí
inflammation n ìjóniìgbináwíwú
inflate v fí afêfê kúnfê sókè
inflation n (cost) àfikún ìrékôjá
inflict v jç níyàfi lé lára
influence n agbáraipa lórí çni
influential adj lágbárapàtàkìlóhunlênu
influenza n ààrùn ayôkêlêibà
influx n ìfikúnìÿàn sínú
inform v wí fúnkô lêköômú möfi sùn
informal adj gbëfê
informality n gbëfê
information n ìwífúnëkôìfisùn
informative adj ti kíkô ëkônípa ìmö
informer n/f abênà ìmöagbanipèalágböôwíalágbàsô
informer n/m abênà ìmöagbanipèalágböôwíalágbàsæ
infrequent adj láìwôpöláìjé ìgbàkúgbàà
infringe v rúÿàìgbôrànrúfin
infringement n ìrúfinàìgbôràn
infuriate v mú bínúrú ìbínú sókè
ingenious adj lôgbônníhùmö
ingenuity n ôgbônìhùmö
ingratitude n àìlôpêàìmore
ingredient n ohun èlòeròjàìpêpêrê
inhabit v gbé inú, gbé
inhabitant n olùgbéonílùú
inhale v fi imú fàfà sí imú
inherit v jogún
inheritance n ogún
inhuman adj níkààìÿènìààìláanú
initial adj ti ìbërëlátìbërë
initial n ti ìpilëÿëìbërë orúkô
initial v kô ìbêrê orúkô sí
initially adv ní ìpilëÿëní ìbërëlákôbërëtêlëtêlë
initiate v mú bërëmú ÿe
initiation n ìgbàÿçgbê
initiative n mímú bërëìmúbërëìpilëÿë
inject v fi sínú, kìbö
injection n ìfisínúkíkìbö
injure v ÿe léÿepalárabàjêÿe ní wösí
injury n ewuìpaláraìbàjêìwösí
injustice n àìÿòtítôàìÿòdodo
ink n tàdáwà
inland adj lóké ilëjìnà sí òkun
inland adv inú ìlú
inlet n erékúsù
inmate n/f olùgbéléarááléçlêwön
inmate n/m olùgbéléarááléçlêwön
inn n ilé èrò, ilé àgbàwö, àrójç
innate adj àbínibíti inú çniìwà
inner adj nínú
innocence n ìwà mímôàìlêÿëàìjëbi
innocent adj láìlêÿëláìjëbi
innovation n àyídàohun titunàrà titunìmú ohun titun wá
innovative adj tí nmú ohun titun wá ti àrà titunìdásílë
innumerable adj láìníyeogoro
input n àmúwôléìdásíìkópa
input v múwôlédásíkópa nínú
inquest n ìwádì ikú çniìtôsë
inquire v bèrèwáàdíbi
inquiry n ìbéërèìtôsë ìwádì
inquisitive adj ti ìwáàdí tìtôsë
insane adj ÿiwèrè, sínwín
insanity n ÿíÿiwèrèsísínwín
inscription n àkôlé
insect n kòkòrò
insecure adj léwutí ko dánilójútí ó lè yë
insecurity n eléwuàìdánilójú
insensitive adj àìkáanúàìnífuraláìtètè mö lára
insert v fi sínúfi kúntì bö
insertion n fífikúnàfikún
inside adj tinútàárín
inside adv nínú, sínú
inside n inú, àárín
inside prep làárín
inside out adv sòdì sôötún
insight n ìmöìbojúwòàwòsínúöyëlà
insignificant adj láìnílárító nkanyçpçrçkérégêrêjê
insincere adj láìÿòótôláìÿòtítô
insinuate v fi ëtàn wá ojú rerefi ôgbôn fi èrò sí lôôkàn
insist v tçnumôfi dandan lé
insistence n dandanìtçnumô
insistent adj títçnumô ti onídandan
institute n ilé èkôilé ìÿônà ìdásílë
insolvent adj láìlè san gbèsèláìrí önà san gbèsè
insomnia n láìlè sùnàìrí orun sùnàìsùn
inspect v bojúwòdán wòfi ojú sí
inspection n ìbojúwòìfojúsíàwòkáìdánwò
inspector n/f alábojúwòalábëwö
inspector n/m alábojúwòalábëwö
inspiration n agbáraìmísíokunìÿíríìwúríìyànjú
inspire v mí sínúfà sínúfún lokun láti ÿe nkanÿí lóríkí láíyàmú lôkàn
install v fi sórí oyèfi sí ipò oyè
installation n fífi sórí oyèfífijoyè
instant adj lójúkannáàláìdúrólêsëkannáà
instant n ójúkannáàáìdúró
instantly adv lójúkannáàlêsëkçsëní ìÿêjú kan
instead adv kàkà
instead (prep) dípòbíbêëkô
instinct n àhumöôgbôn inúìmö inú
instinctive adj mímö inúti ôgbôn inú
institution n ìgbékalëìlàsílèilé ëkôilé ìÿônà
instruct v kô lèkôfàÿç fún
instruction n ëkôìmöàÿç
instructor n/f olùkôniolùkôolùtô
instructor n/m olùkôniolùkôolùtô
instrument n ohun èlò ônàërôèlò
instrumental (adj)ohun èlò ônàërôti çlêrô
insufficient (adj)láìtóláìyç ÿàìtóláìtónkan
insulate v yà sôtöfi ohun élò tê inú nkan
insulation n ìyàsôtöfífi ohun élò tê inú nkan
insulin n irú òògùn kan
insult n àfojúdiìyájúèébúëgànàbùkùìwösí
insult v yájú síÿàfojúdi sítàbùkù fúnfìwösí löbú
insulting adj tí nÿe àfojúditi nyájúti ntàbùkù fúntègàn
insurance n ìmúdájúmímúdájúowó ìdábòbòìÿúra
insure v mú dájú
intact adj láìfôwôkànnípípé
integrate v dà pökójôpöso pörê pö
integration n ìdàpöìkójôpöìsopöìrêpö
integrity n ótítô inúìwà títôëkúníwá àìlábúkú
intellect n òye, ôgbön, ìmõ
intellectual n/f öjögbônolóye
intellectual n/m öjögbônolóye
intelligence n (information)ötêlëmúyçnamí
intelligence n (person)òyeôgbôn
intelligent adj lóyení ìmö
intend v gbìrò, pinnu
intense adj kíkan kíkanjôjô
intensify v ÿe ní kíkan kíkanÿe ní jôjô
intensity n ágbáraìrorò
intensive adj níkíkan kíkanníjôjô
intention n èróèté
intentional adj àmöômö ÿe
interact v bá lòbá ÿe
interaction n ìbálòìbáÿe
interactive adj ti ìbániÿeti ìbálò
interchangeable adj ní pàÿípàrõ
intercom n ëræ sörö-gbèsì
intercourse n ìbálòìbápàdéìbáÿe
interest n (attraction) ìdùnmôìfêànfàníeré
interest n (money)owó èlé
interesting adj aládùn
interfere v bô sí àárínfçnusísáwötasídílôwôdádúróÿúsí
interference n (radio)örö àìyéniörö àìdá ÿákáÿáká nínú rédíòìtasíariwo
interior n inú inú lôöhúnlókè
intermediate adj láarínlágbedeméjì
intermission n ìdáwô dúróìsimiàkókò ìnàhìn lágbedeméjì eré
intern n/f ákôÿê
intern n/m ákôÿê
internal adj ti inú
international adj ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
internment n ìhámôlé ní tipá nígbàa ogun
interpret v túmöÿögbùföÿe gbédègbçyögbùföwíyé
interpretation n ìtúmöìlàdìfífún nítumöàwíyé
interpreter n/f ògbufõ, ògbifö, gbédègbëyö
interpreter n/m ògbufö, ògbifö, gbédègbëyö
interrelated adj báratan
interrogate v bi léèrèbèrè
interrogation n ìbiléèrèìbéèrè
interrupt v dá dúródí lôwôdárömôlênu
interruption n ìdádúróìdíwô
intersect v ké nìbupín níyà
intersection n ìwônúbônúorítaìkórítaìdarísí önà méjì mêta
interval n àyè àárínàkókò ìnahìnìdágbà köökanötë
intervene v bô sáàríínkôjá láàríín
intervention n ìlàjàìfçnusíìbô sáàríín
interview n ìfojúkojúojúkanraìföröwánilênuwò
intestine n ìfun inúìwôrôkù
intimacy n ìbárêìfàmô tímôtímôìmúlë
intimate adj tímôtímôkòríkòsùnìmúlë
intimidate v dêrùbà, dáìyàfò
intimidation n ìdáìyàfòìdêrùbà
into prep sínú
intolerable adj láìlérôjútí kò ÿeé gbà
intolerant adj láìÿe ìfi ôkànràn
intonation n ìwôhùn
intoxicated adj pípa lötí
intoxication n ìpalôtí
intravenous (adj)nínú iÿan-ëjë
intricate adj lôjú díjú
intrigue n rìkíÿíìdìmôìdìtë
intriguing adj ti ÿíÿe rìkíÿíndìtëyanilênu
introduce v fihànmú mömú jádenà sílë
introduction n (book) ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
introduction n (person) ìfihànìdimímö fún
introvert n/f onítìjúènìà jêjê oníwàtútù
introvert n/m onítìjúènìà jêjê oníwàtútù
intrude v wá láìpèyôjú sífínràn
intruder n/f alátimúbôlé oníléàlejò àpàpàndodo
intruder n/m alátimúbôlé oníléàlejò àpàpàndodo
intuition n ôgbôn inúìmöyeòye-inú
intuitive adj tó bóye-inú mu
invade v gbógun tígbógunlôgbógunwájàdìdótì
invader n adótiniagbóguntíoníjàádì
invalid adj láìlágbárabí olókùnrùnaláìleratí kò jámô nkanàìnípáàìlágbára
òfin
invasion n àdótììdótììgbógun tìsùmômììgbógunlô
invention n ìwáríôgbôn titun ìdôgbônìpilëÿeàpilëÿe tuntun kanìhùmö
inventor n çlêbùn ìpilëÿeoníhùmö
invest v wö lí aÿôÿe lí ö«ôfowó pamô
investigate v wádìí, tôsê
investigation n ìwádìíìtæsë àwáfin
investment n owó-ìpamôowó-ìlélëöÿô
invincible adj láìléÿêláìlëÿê lógun
invisible adj láìríláìhànaláìhàn
invitation n ìpèìrò
invite v pèrò
invoice n ìwé ìdíyelé ôjàìwé owó ôjà
involve v wémôkáwéfà sínú nkan
involvement n ìwémôìkáwéfífà sínú nkan
inwards adv nínú

****

iodine n ògùn ìwë egbò


iron n (clothes)ërô ìlôÿo
iron n (metal)irin
iron v yanjúlö
ironic adj ní ti àpáránípa ìránpö
irrational adj láìníyè nínúláìlôgbôn nínúàìfaramôraaláìlárògún
irregular adj láìÿedédékábakàba
irrelevant adj láìwíwotí kò ÿe pàtàkìtí kò jámô nkantí kò bá nkan mu
irresponsible adj aláìní êrù iÿêti ìwà aláìbìkítà
irrigate v bomi rin
irrigation n bíbomirin
irritable adj ní ìkanraní ìjánú
irritate v tômú bínújá nínú
irritation n títô íbínùìkanra
is (to be) wá jê mbç rí lí ní
Islam n ìsìn àwôn Imàle
Islamic adj Onímàle
island n erékúsù
islander n/f ará erékúsù
islander n/m ará erékúsù
isolate v dá wàdágbéyà sôtölé sônù
isolation n dídáwàadádó
issue n (magazine)èyà ìwé àwòrán
issue n (question)ìjiyàn ìjàníyàn
issue v (release) ÿàn jáde
it pron òn óá eçou
itch v húnra
itch n ìhúnraìÿákáifônkúrúnà
item n ököõkan
itinerary n ìwé ètò ìrìnàjò
ivory n ehín erin
ivy n ìtàkùn ewéko
jacket n êwù àwõlékè
jail n ilé túbú, ilé êwõn
jam n (difficulty) ìÿòro,ìyônu, ìnira
jam n (jelly) èso igi tí a ti sè
jammed adj fífún põ, títì põ
janitor n olùtöjú ilé iÿë
January n oÿù kìnínní ôdún
jar n ìgò, ìdê, ebà
jaw n egungun párí êrêkë
jealous n owú, olójowú
jealousy n owú, owú-jíjç
jeep n irú ôkõ kan
jelly n omi èso tí a fi iyõ òyìnbó dì
jellyfish n irú çja kan
jet n (airplane) ôkõ òfúrufú
jet n (water) ìÿàn omi ìrúkè omi
jetty n afárá tí ó yô sínú omi
Jew n olùgbé Jùdéà, ômô Ísráëlì, Hébérù
jewel n òkúta iyebíye, àlùmônì
jeweler n olùtà òkúta iyebíye
jewelry n ohun öÿô olókúta iyebíye
Jewish n ômô Ísráëlì
job n (task) iÿë kékeré
job n (work) iÿë
jobless n láìÿeÿë
join v so mô, fi kún, so põ
joint n (bone) oríkèé
joke n êfê, õrõ êrín, àpárá, àwàdà, yêyë, àÿàyà
journal n ìwé ìròhìn
journalism n iÿë kíkô ìwé ìròhìn
journalist n/m akõwé ìròhìn
journalist n/f akõwé ìròhìn
journey n ìrìnàjò
joy n ayõ
joyful adj kún fún ayõ, ÿàríyá
judge n (court) adájö, onídájö
judge v (court) dájö, dálëjö
judge v (estimate) fojú wõn
judgement n ìdájö
juice n oje, omi inú èso
juicy adj olóje, rin, kún fún omi, lëtù lójú
July n oÿù keje ôdún
jump v fò, bë
junction n ìdàpõ ìsolù, ìpàdé õnà
June n oÿù kçfà ôdún
jungle n igbó, aginjù
junior adj àbúrò kékeré, àtêlé
jurisdiction n sàkání ilé oyè ibití agbára tàbí àÿç çni méjìla iÿë
juror n/f aÿçgbë ìgbímõ
juror n/m aÿçgbë ìgbìmõ
jury n çgbë ìgbímõ ènìyàn méjìlá tí a yàn sí çjô píparí
just adj olódodo, dídúró ÿinÿinní, tòótö, láìníbàáwí
just adv gêgê, pátápátá, ÿêÿê, gan, nísisìyí, níwòyí kúkú
justice n òtítö òdodo onídájö
justification n ìdáláre
justify v dá láre
juvenile adj ti èwe, ti ômôdé
Kangaroo n çranko afikùn gbömô rê põn
keep v fi pamö, töjú
kennel n ilé ajá
ketchup n onjç oní tùmátì dídùn
kettle n ìkòkò bíbô omi, ohun èlò omi
key n kökörö, ômô ìÿíkà, ômô àgàdàgodo, ìtumõ
keyboard n èlò àfôwôtç, dùrù
kick n ìtàpá
kick v tàpá
kidnap v jí ènìyàn gbé, jí ènìyàn tà, jítà
kidnapping n jíjí ènìyàn gbé, jíjínità, ìdánà
kidney n iwe, ere, ôlô-inú
kill v pa, gbé lëmìí
killer n/f apànìyàn
killer n/m apànìyàn
kilo n kilo, òÿùwõn, ìwõn
kilometer n ìwõn, ìjìnà
kind adj (friendly) ÿènìyàn, nínú rere
kind n (type) irù çgbë õwö
kindness n ìÿeun, inú rere ôrç
king n ôba
kingdom n ìjôba ilé ôba ìlú
kiss n ìfçnukonu
kiss v fi çnu konu
kitchen n ilé ìseþjç, ibi ìdáná
kite n ohun ìÿeré tí a þ fi afëfë fë ní òfúrufú
kitten n ômô ológbò, ômô ológìnní
knead v pò
knee n orúkún, ekún
kneecap n egungun ekún
kneel v kúnlê
knife n õbç
knight n irú olóyè kan
knit v fi ôwö hun, dàpõ
knob n kókó
knock v lù, kàn, kànkùn
knot n kókó, ìdìjú, ìsolù
know v mõ
know-how n ìmõ, ôgbön ìmõ, ìmõ iÿë ônà
knowledge n ìmõ, mímõ, ôgbön êkö, òye
knuckle n oríìké ìka, kókó ôwö
Koran n Àlkùránì, ìwé-mímö Ìmàle
label n ìwé ìsàmì
labor n (medical) ìrôbí
labor n (work) iÿë, làálàá
laboratory n ilé èròjà tí a fi þ wá ôgbön ìjìnlê
lace n (material) ìgbátí aÿô, irú aÿô kan
lack n àìní, àìtó
ladder n àkàbà, àkásõ, àtêgùn
lady n ìyálóde, ìyá àfin, ômôge
ladybug n kòkòrò kékeré aláràbarà
lagoon n õsà, adágún ìÿànsí omi òkun
lake n adágún
lamb n õdö-àgùntàn
lame adj arô, ìmúkun, amúkun tí kò rí çsê dúró
lamp n fìtílà, àtùpà
lampshade n èlò ìborí fìtílà
land n ilê
landing n (aircraft) ìgúnlê ôkõ
landlady n obìnrin onílé, obìnrin onítõöjú ilé-èrò
landlord n baálé ilé-èrò, onílé, baálé
landmark n àlà
landscape n àpá ilê
landslide n ìwö-ilê
lane n õnà törö, õnà híhá
language n èdè
lap n itan, çsê
larceny n olè jíjà
lard n õrá çlëdê
large adj tóbi, þlá, gbêýgbê
larva n kòkòrò, ìdin
larynx n õnàfun
last adj ìkçhìn, ìgbêhìn
last adv ti ìkçhìn, ní ìgbêhìn
lasting adj ní àlòpë, lílòpë
latch n kökörögún
late adj pë, löra
late adv pë
lately adv níjelòó, láìpë, ÿêÿê
later adv lëhìn náà
latest adj láìpë, ÿêÿê, pë pátápátá, pë jùlô
latitude n ìbú, ìbò, àyè
laugh n êrín
laugh v rërìín
laughable adj panilërìín
laughter n êrín
launch v (missile) tì sí ìbú, tì sí omi
laundromat n ilé ìfôÿô, ibití ìfôÿô
laundry n (clothes) aÿô ìdõtí, aÿô fífõ
lava n òkúta oníná
law n òfin, àÿç, ìlànà
law court n ilé ìdájö
law-abiding (adj) lófin
lawful adj yç, tö sí õnà òfin
lawless adj láìlófin
lawsuit n çjö, êsùn nípa òfin
lawyer n/f amòfin, agbçjörò, löyà
lawyer n/m amòfin, agbëjôrò, löyà
lay v fi lé, gbé lé, dùbúlê, yé, yín
layer n ìlé
layout n àpçrç, àwòrán, ìlé ilê
laziness n õlç, ìmëlë, ìròjú
lazy adj ya õlç, jáfara, ní mêëlë, nírõöjú
lead n (metal) òjé
lead n (position) ìÿájú olórí
lead v tö, sìn, ÿolórí, ÿe amõnà, fõnà hàn
leader n/f amõnà, asájú, olórí olùtö
leader n/m amõnà asájú olórí olùtö
leadership n ìÿájú, ÿíÿe ìÿájú, ÿíÿe olórí
leaf n ewé
leak n jíjò, ihò
leak v jò, lu
lean v tê sí, faratì
leap v fò-sókè, bë
learn v kö êkö gba ìmõ
lease n (contract) àdéhùn ìyálé
lease v fi ilé yá, yálé
least adj kéré jù, kínþkín
leather n awô çran
leave v fi sílê, kõ sílê, lô, kúrò jáde
lecture n êkö ìdánilëkõö ìbáwí
ledge n (mountain) etí òkè
ledge n (window) etí pèpèlé fèrèsé
leech n eÿuÿu, eÿu oníÿègùn
left adj òsì
leg n çsê
legal adj gëgë bí òfin, ti òfin
legally adv lönà òfin
legend n ìtàn àtôwödöwö, àròsô
legible adj hàn ní kíkà, ÿe ékà, ní kíkô gbàñgbà
legion n çgbë-ogun, ogunlögõ, õpõlôpõ
legislation n ìÿòfin, òfin
legislature n ilé ìÿòfin, àkójôpõ aÿòfin
legitimate adj (law) tö sófin, bá òfin mu, yíyç
leisure n êsõ, fàájì àyè, böwö dilê
lemon n òro¸bó kíkan
lemonade n ohun mímu, òro¸bó kíkan
lend v yá
length n gígun, ìnà, ìwõn
lengthen v fà gùn, nà lô, sún síwájú
lenient adj aláàánú, lójú àánú
lens n dígí, ìwo ñýkan
leopard n çkùn, àmõtëkùn
less adj kéré jù
lessen v dín-kù, bù sëhìn
lesson n (book) ìwé êkö
let v jë kí, fún láyè
lethal adj eléwu
letter n (alphabet) ábídí, lëtà
letter n (note) lëtà, ìwé tí a kô sí ènìyàn
lettuce n irú êfö kan
level adj tëjú, të bçrç dögba
level n ìdögba ìtëjú
lever n êrô ìgbërù wúwo sókè, àgbékà
liability n gbèsè, ìdúró fún, ìdáhùn fún
liable adj dúró fún dídè dáhùn fún
liaison adj alárinà
liar n/f òpùrö, elékèé, aÿèké, olókòbòó
liar n/m òpùrö, elékèé, aÿèké, olókòbòó
libel n ìwé ìfisùn ìborúkô çni jë
libel v ba orúkô çni jë
liberal adj lawö, õsçnú ènìyàn
liberate v dá sílê, sô di òmìnira, gbàlà
liberation n ìdásílê, ìsô di òmìnira, ìgbàsílê àìsíníkawö ìgbàlà
liberty n òmìnira, ìdásílê, àyè
librarian n/f olútòju ilé ìkàwé
librarian n/m olútòju ilé ìkàwé
library n ilé ìkàwé, ìkójôpõ ìwé
license n àyè, ìwé àÿç, gbígbàwé
license v fún láyè, fún láÿç, yõda fún, fún ní ìwe
lick v lá, fi ahôn lá
lid n ìdérí
lie n irö
lie v (position) dùbúlê, nà gbôôrô
lie v (untruth) parö, purö
lieutenant n õgágun, adelé ôba
life jacket n êwù ìléfòó
life n ìyè, wíwà láàyè, êmí, ìgbésí ayé
lifeboat n ôkõ ìgbàjà, ôkõ àìrimölê
lifeguard n olùÿó ôba, onítõöjú ôba, olùgbani löwö rírì
lifeless adj òkú, láìlëmìí
lift n (elevator) êrô ìgòkè ilé
lift v gbé sókè, gbé-ga, gbé
ligament n àdèpõ oríkèé egungun, èdìdì
light adj (color) mö fërë, awejà
light adj (weight) fúyë, ìfúyë çrù, láìwúwo
light n ìmölê, ìmõ
lighter n êrô ìÿáná êrô ìtanná
lighthouse n ilé oníná àfewu han atúkõ
lightning n mõnõmönö, àrá
like prep bíi
like v fëràn, fë, ní inú dídùn sí
likely adj jô, dàbí
likeness n jíjô àwòrán ìrí àfarawé
likewise adv bëêgëgë, pêlú
limestone n òkúta çfun òkúta-çlëwùru òkúta-elérú òkúta-olòfà
limit v ÿe àròpin pinnu
limit n ìpinnu àlà òpin
limp n àìlera àìlágbára àìlómi ìÿánsê, ìmúùkun
limp v ÿánsê, mukun, tiro
line n (paper) ìlà, àlà
line n (queue) títò
line n (series) ètò
linen n aÿô õgbõ, aÿô funfun
linguist n/f amòye èdè
linguist n/m amòye èdè
linguistics n êkö mímõ èdè
link n (chain) oríìké êwôn, ìdè
link n (connection) sísopõ
lion n kìnìún
lioness n abo-kìnìún
lip n ètè
liquid adj ÿíÿàn bí omi, dçra
liquid n ÿíÿàn omi
liquor n ôtí
lisp n ìsõrõ bí ômôdé
list n ìwé àköjô orúkô
list v kô orúkô sí ìwé, tò lêsçsç
listen v fetí sí, têtí sí gbô
listener n/f olùgbö
listener n/m olùgbö
literacy n ìmöwékàìmöwékô
literal adj gêgê bí örö ti rí gangangan
literally adv gêgê bí örö ti rí gangangan
literature n ìwé lítéréÿöàkôjô oríÿiríÿi ìwé nínú èdè kan
litigate v ro êjôÿe êjôfi sùn nípa òfin
litigation n çjôríròçjôçjô rírò nílé çjô
little adj kékeré, kéré, díê
live adj wà láàyè
live v wà láàyèyègbê
livelihood n onjç òjô
lively adj dárayá
liver n ëdöödöki
lizard n aláýgbá
load n çrù
load v di çrù, kërù, kérò
loan n owó àwìn, gbèsè
loan v yá
lobby n gbàngàn, iyàrá àbáwôlé
lobster n àláàkàÿà, akô idé edé
local adj ti ibì kan
locate v fi sí ipò, fi síbì kan, wáfihàn
location n ibi, ipò
lock n àgádágodo, ìdirí
lock v tì, tìpa, so pö
loft n iyárá òkè ilé
log n (journal) íwé ìròhìn ìlôsíwájú
log n (wood) igi, gçdú
logic n ôgbön ìronú
logical adj lílo ôgbôn ìronú
loneliness n ìdágbé, ìÿe çni nìkan
lonely adj nìkan wà, dá wà
long adj jìnà, gùn, pë
longing n ìfojúsönà, áyun, ôkàn fífà, ìfë gbígbóná
longitude n ìfàgùn, ìnà
look n (appearance) ìwòojú
look n (glance) wíwò fìrì
look v (glance) wò fìrì, yí ojú sí
look v (search) wá
loose adj ÿíÿò, títú, dê, ÿàìfún
loosen v tú sílê, dê sílê
lord n olúwa, bàbá, ôba
lorry n ôkõ ojú õnà, ôkõ akérò, ôkõ akërù
lose v sônù, ÿòfò, fëkù
loser n/f olùpàdánù, aláìlóríre
loser n/m olùpàdánù, aláìlóríre
loss n òfò, àdánù
lost adj nù, sônù
lot n (much) öpö
lotion n àdí
lottery n tëtë
loud adv pariwo
loud adj láriwo kíkan
louse n iná
lovable adj ní ìfë ènìyàn
love n ìfë
love v fë, fëràn
lovely adj dídára
loving adj onífêë, ti ìfë
low adj tí ó rçlê,tí kò ga
low adv rçlê
lower adj rçlêjù
lower v rêsílë, gbékalê
loyal adj olóòtô sí ôba tàbí olórí kan, ÿòótô aláìyçhùn
loyalty n ìwà ìÿòótô, ìdúróÿinÿin, àìyçhùn
lubricant n èlò ìmúdiyíyö
lubricate v fi epo pa, mú di yíyö, dán
luck n alábàpáàdé àgbákò, orí ëdá, oríre
lucky adj ní orí rere
luggage n çrù
lumber n gçdú, pákó lílà
lump n ìÿù, odidi
lunch n onjç ösán
lung n êdõ fóóró, õdçfóró
lust n (desire) àgbèrè, ìfëkúfêë
lust n (sexual) àgbèrè
lust v ÿe àgbèrè, ÿe ìfëkúfêë sí
luxurious adj kún fún adùn, dídùndídùn
luxury n ìgbádùn, fàájí, ìjayé

machine gun n ìbôn çtù


machine n êrô, ohun èlò
machinery n êrô, ohun èlò
machinist n çlërô
mad adj ÿiwèrè, bíbàjë orí, asínwín
magazine n (publication) ìwé ìròhìn
magazine n (weapon) àpò çtù
maggot n ìdin
magic n idán
magician n/f alálùpàyídà, onídán, aláfõÿç
magician n/m alálùpàyídà, onídán, aláfõÿç
magistrate n adájö, onídàájö
magnet n òòfà, òkúta ìmúrin
magnificent adj tóbi, níyìn púpõ, lógo
magnify v gbé-ga, yìn lógo, mú-tóbi
magnifying glass n dígí ìmútóbi
maid n wúndíá, ômô-õdõ obìnrin, obìnrin, omidan
mail n ìwé, lëtà
mail box n àpótí tí a þ fi lëtà pamö sí
mailman n òÿìÿë tí þ pín ìwé (lëtà) kiri
main adj pàtàkì, olórí
mainland n olú ìlú, ìlú gan
mainly adv ní pàtàkì, pàtàkì jùlô
maintain v (preserve) töjú, ÿe ìtöjú, dì mú
maintenance n ìtöjú
major n (military) oyè õgágun àgbà
majority n õpõ ènìyàn
make v ÿe, dá
make-up n ìpadàbõwá ÿe parí, ìfi àtíkè ku ojú, fi ÿe fáàrí
male adj akô
malice n êtê, odì, arankan, kùnrùngbùn
malignant adj ní ìkà, ní oró nínú, ní ìrò búburú
mammal n ènìyàn/çranko àfômúbömô
man n ôkùnrin, ènìyàn
manage v tö, ÿe ìtöjú, ÿe àbójútó, ÿe àkóso, kápá, kawo
manageable adj níkáwô, rôrùn láti tó, ÿe ìÿàkôso
management n ìbójútó
manager n/f alábójútó, olórí
manager n/m alábójútó, olórí
mandatory adj àÿe dandan, àÿe ní túláàsì
mane n gõgõ çÿin
manhood n ìwà ôkùnrin, dídi ôkùnrin, ìgbà ìdôkùnrin
manipulate v fi ôwö ÿisë, dà ríborìbo
mankind n aráyé
manner n ìwà ìÿe, irú, õnà
manners n ìhùwà
manoeuvre n (military) ôgbön ìlò
manslaughter n ìpànìyàn
manual n ìwé kékeré, ìwé ìtökasí, ìwé àpèjúwe, ìwé àÿç
manual adj àfôwöÿe
manufacture v fi ônà ÿe nýkan títà, ÿe, rô
manufacturer n olùÿiÿë ônà títà
manure n àtàn, ìlêdú
many adj púpõ, põ, õpõlôpõ
map n àwòrán ayé, ìwé ìfõnàhàn
marble n (material) òkúta dídán
March n oÿù kçta ôdún
march n yíyan àwôn ômô ogun
march v rìn lësçsç, yan
mare n abo çÿin
marginal adj bëêbëê
marina n ti òkun
mark n àmì orin, àpá
mark v sàmì sí, fi àmì sí, kíyèsí
market n ôjà
marksman n õta, ayìnbôn
marriage n ìgbéyàwó
marriage certificate n ìwé êrí ìgbéyàwó
married adj tí ó ní ôkô tàbí aya
marry v gbé ní ìyàwó
marsh n ìrà, çrê, àbàtà, çrõfõ
martyr n/f ajëêríkú
martyr n/m ajëêríkú
martyr v jëêríkú
marvellous adj ya ni lënu, alárà
masculine adj (grammar) akô
masculine adj (male) akô ôkùnrin
mask n ìbojú ìparadà, àgõ
mass n (amount) ìÿù, àkópõ
mass n (church) ìsìn àdúrà ìsìnkú, ìsìn oúnjç alë Olùwa ní ìjô Róòmù
massacre n ìpakúpa, ìparun, àföbàjë, àpalù, àpafön
massacre v pa ní ìpakúpa, parun, fö bàjë
massage n ìpara ìtunilára, ìwöra, ìpara oníwòsàn
massage v pa ara fún ìwòsàn, wö ara, para
massive adj wúwo, tóbi, jõýjõn
mast n òpó ôkõ
master n (person) olórí, alákoso, õgá
master v ÿëgun, borí, kápá, káwö, kô
mat n çní, pàkìtí
match n (fire) ìÿáná
match v (equal) bá dögba
match n (equal) ìdögba
match n (sport) eré ìje, ìdíje
matching adj rí bákannáà, irúkannáà
material n ôjàaÿônkan èlò tí a fi ÿe nkan
mathematics n ìÿirò
mattress n tìmtìm àsùnlé
mature adj dàgbàògbópípôndídë
maturity n dídê, pípön, gbígbó, ògbó, ìhewú, làbú
maximum n púpö jùlô
May n oÿù karùn-ún ôdún
may v lè
maybe adv bóyá
mayor n onídàjô ìlúolórí ìlú
me pron mi, èmi
meadow n pápá oko tútù
meal n (food) onjç ìyèfún
mean adj (unkind) ènìà lásánláìníyìnláìníláríláìláànúoníkà
mean v ròÿìkàmúra
meaning n ìdí ìtumöàtúmöìmö
meaningful adj tí ó nílàrì tí ó níyìn
meaningless adj láìlóríláìní ìtumölásán
meantime adv níbáyílákókòyínísìsìyí náà
measure v wõn
measure n ìwönöpá-òÿùwönöpá-aÿô
measurement n wíwön ìwönöpá
meat n çran jíjç onjç
mechanic n oníÿê ônà ôlônàmônkálíkì
mechanical adj ti ohun ërôti Iÿê ônà
mechanism n nípa ohun ërô
medal n (military) àmì ìyìn
media n àwôn oníròhìn
mediate v làjà bá làjàwà láàríín
medical adj ti ògùnti egbògi
medicine n (substance) ògùn egbògi
meditate v ÿe àÿàròronúgbìrò
meditation n ìÿàrò
medium adj lárìínohun èlò
medium n àríínohun èlò
meet v pàdé, kò lójú kò lônàpéjô
meeting n ìpàdé, àpéjô, ìkòlójú, àkójôpö
melody n orin dídùn
melon n èso ìtakùnbàrà
melt v yö
member n (club) èrò inú çgbê
membership n jíjê ômô çgbê
memorial n ìrántí ohun ìrántí
memory n ìrántí ôpôlô iyè inú
mend v (repair)tún-ÿemú-sàn
menstruate v ÿe nkan oÿù
menstruation n ñýkan oÿù, èélá
mental adj ti ìyeti orí
mention n ìrántí ìdárúkô
mention v ÿe ìrántí dá-orúkôdá-sô
menu n ìwé ètò onjç
merchandise n ôjà títàòwòôjà ajé
merchant n oníÿòwòôlôjà
mercy n àánú, ìyönú
merge v (company)bô sínúdàpökópö
merger n ìbôsínúìdàpö çgbêàkópö
merit n èrèìtôsíìtôyç
mermaid n yemôja
merry adj inú íidùn láyö
message n ìhìnöröiÿê rírán
messenger n/f iköoñÿêìránÿêòjíÿê
messenger n/m iköoñÿêìránÿêòjíÿê
messy adj wúruwùruláìlétò
metal n onírúurú irinidçòjéfàdákàwúrà
meter n òÿùwönìwön
method n ìlànàìwàìtò lêsçsçôná tí a fí ÿe nkan
microscope n êrô tí a fí nwo nkan tí ojú lásán ò lè rí tàrà
middle adj láàríín, lágbedeméjì
Middle East n ilê ìlà oòrùn
middle n àárín, agbedeméjì
midnight n ögànjô àárín-óru
might n agbára, ipá
mighty adj alágbára
migrate v ÿí láti ibí kan lô sí ibòmíràn
mild adj (flavor) áìlátaláìní-adùntê
mild adj (weather) pëlêjêjêtújúláìmóru
mile n ìbùsöìwön önàìrìn ogún ìÿêjú
militant n jagunjagunjàgídí-jàganológun
military adj ti ogunti ológun
military n ti ogunológun
milk n wàrà
milk v fún wàrà
mill v lõ, rô
mill n òlö ërô
million n (number) àádôta ökê
millionaire n/f olówó, ôlönà, ôlörõ
millionaire n/m olówó, ôlönà, ôlörõ
mind n iyèinú
mine pron tèmi
mine field n pápá ôta ìhámôlë fún ìpalára ötá
mine n (coal) ihò ìÿura ilë
mine n (military) ôta ìhámôlë
miner n awalë ìÿura ilë òwalë
mineral n ìÿura inú ilê
minimum n kíkéré pátápátá, èyí tí ó kéré jùlô
mining n wíwa ìÿura inú ilë
minister n (church) ìránÿêòjíÿêàlùfáà
minister n (government) ìránÿê òÿèlú
ministry n (government) oyeiÿç ìránÿê òÿèlú
minority n kíkéréàkókò èwe
minus prep yô kúrò, dínkù
minute n ìÿëjú, ìròhìn ohun tí a ÿe ní àjô
minute adj kèré púpöjúnfiyèsí nkan kékerétíntìntínkékèké
miracle n iÿë-ìyanu
mirror n jígí, dígí, àwòjíìji
miscarriage n ìÿênú obínrinìÿìnàìwà búburú
miscellaneous (adj) onírurúnídàrúdàpö
misconduct n àìmöwàáhùìwà-àìtôìwà-àìyç
miserable adj òtòÿì, láìní àlàáfíà, àbòsì
misery n òÿì, ìrora ara, ìrora ôkàn
misinterpret v ÿì túmõ
misleading adj ÿíÿì lönà
misplace v fi sípò tí kò tö, ÿì fi sí ipò
miss v (late) pë, ÿì
miss v (pass) tàsé
miss v (regret) fë-kù
miss v (target) ÿìnà, tàsé, ÿì
missile n (military) ìbôn atamátàsé
missing adj (incomplete) fë-kù, láìpé
missing adj (lost) nù
mission n (military) sùnmö mì ìbi gbóguntì
mission n (task) iÿë pàtàkì
missionary n/f ìránÿë, oníÿë Ôlörun
missionary n/m ìránÿë, oníÿë Ôlörun
mist n ìkúkuòwúsuwusù
mistake n àÿìÿe, ìÿìnà, èÿì
misty adj ní ìkúkukún fún ìkúku
misunderstand v ÿi mõ, ÿì yé, ÿàìyé
misunderstanding n gbólóhùn-asõ, èdèkòyédè, èdè-àiyedè
misuse v lò nílòkulò, lò sódì, ÿìlò
mix v papödàpöpòbùlà
mixer n (machine) ërô àdàpöërô àdàlù
mixture n àdàpõ, àdàlù
moan n ìkérora, gbígbin
moan v sôkún kérora pohùnrére égbin
mobile adj tí ó lè yípòpadà
mobile phone n ërô gbohùn-gbésì kékeré tí a lè gbé káàkirifóònù kékeré
àgbérìnkiri
mobility n yíyípòpadà
mobilize v gbé dìde
mode n ìÿeìwààÿà
model n (object) àwòrán àpçrç àwòÿe
moderate adj níwöntúnwönsìn mæ níwönníwönbamæníye
modern adj ti ìgbà ìsìsìyí
modernize v sôdi ti ìgbà ayé ònísôdi ìgbà ìsìsìyímúkúrò ní ayé àtijô
modification n ìyípadà, àtúnÿe
modify v yípadàtúnÿeyë
moist adj tutùolórinrinnítùtùolómilára
moisture n òrinrin, ìtùtù
molar n eyín, ehín, erìgi
moldy adj dìbàjêhu olúbíbu
mole n (animal) gúlúsô, kúlúsô
mole n (skin) éwo ara
moment n ìÿëjú kan, àsìkò
momentary (adj)níÿëêjú kanlásìkò
monastery n ilé êkö ìránÿë Ôlörun, ilé ìhámö oníÿë ìránÿë Olúwa
Monday n ôjö kejì õsê
money n owó
money order n ìwé owó
monitor v kilõ fún, ÿö, bojúwò, bójútó
monk n oníÿë ìránÿë Ôlôrun
monkey n õbô, àáyá, lágídò, çdun, akítì, ìjímèrè
monopoly n adáràadáníanìkanÿeanìkanjôpôn
monster n ohun ìbanilêrù nkan títóbijù ewèlèa«eìlòdìsí ìwà ëdà
month n oÿù
monthly adj lóÿoÿùoÿoÿù
monument n ìbòjiohun ìrántí
mood n ìwàinú
moon n òÿùpá oÿù
moor n igbó àìroàÿálê
moose n ÷ranko nlá oníìwo
mop n àkísà ìnulë
moral adj ti ëkô ìwàtìwà rere
morality n ëkôìwà rereìÿe rere ìwà láyè
more adj sijùlôÿíwájú
morning n òwúröàáröàjírí
mortar n (construction)amö líle
mortar n (military)àgbáìbôn nlá
mortgage n owó iléìÿôfàìdógò
mortuary n ilé ìpamô òkú
mosque n möÿálásí
mosquito n yànmùyánmú, êfôn
moss n èpo eléwé wêrêwêrêewédò imö öÿun
most adv jùlô rékôjá tí ó pö jùlô
moth n kòkòrò aÿò ôláàfòpináèlá
mother n ìyá, abiyamô
mother-in-law n/h àna ìyá ôkô
mother-in-law n/w àna ìyá aya
motion n ìÿípòpadàìgbönÿeìpinnuàbá
motionless adj duro láìmira dúró gbagidi láìgbænra
motivate v gbà ní yànjúÿí-lórí kì láìyàmóríyá
motivated adj oníyànjú
motivation n ìyànjúìÿíríìkìláiyà ìwúríìmóríyá
motive n ìdíèròohun tí ó mú kí a ÿe nkan
motor n môtòmôtò òréntéërô afepo tàbí oru rìn
motorcycle n atapùpù, alùpùpù, këkê çlêsë mêjì afepo rìn
motorist n/f ôlökõ, awakõ
motorist n/m ôlökõ, awakõ
motorway n títìönàòpópó
mountain n òkè gíga
mourn v ÿöfö, káanú
mourning n aÿöfö
mouse n èkúté, eliri
mouth n çnu
mouthful n ìkún çnukíkún çnu òkèlèìkúnnu
movable adj àgbérùàgbékiriláìmúlëÿinÿin
move v (direction) rìn
move v (location) ÿípòpadàsúnyí síhìín yí sôhùún
movement n ìÿípòpadàìrìn
movie n àwòrán tí nrìn
mow v gé, rë
much adv púpõ, pípõ
muck n èérí, çrê
mucus n ikun
mud n çrê, pêtêpëtê
muffler n ìborùn àmúpalënumö, ohun ìmúdákë
mugging n ìjàlólè, ìjá ñýkan gbà ní tipátipá
muggy adj olóoru, oru
mule n ìbaka
multiple adj lílöpo
multiply v ÿe ní ìlöpo-ìlöpo, ré mú bí sisô di púpö
mumble v kùn sínú, fi ohùn ìsàlê sõrõ
murder n ìpànìyàn
muscle n ôran ara, iÿan
museum n ilé àkójôpö ohun ìgbanì, ilé ìÿura
mushroom n olú
music n orin
musical adj ti orin, olórinrin
musician n/f olórin afunfèrè aludùrù, akôrin
musician n/m olórin afunfèrè aludùrù, akôrin
must v kò lè ÿe aláìÿe, kò gbôdõ ÿe aláìÿe, aigbôdõ má ÿe, gbôdõ ÿe ní
dandan
mustache n irun ètè ôkùnrin
mustard n ewéko
mute adj yadi, dákê, láìlèfôhùn
mutual adj wöpõ alábàpín nípa gbígbà àti fífúnni ti òtún tòsì
my adj tèmi, mi
mysterious adj õrõ ìjìnlë, jíju ìmõ lô
mystery n õrõ ìjìnlê àràmàdà, àwámáridìí
myth n àlö, ìtàn lásán, àròsô ìtàn ìwáÿê
nail n (metal) ìÿó
naked adj níhòhò, láìláÿô
name n orúkô
nap n (sleep) ògbé, orun yë
napkin n (table) aÿô ìnuwöô
narration n ìhìn, ìròhìn, ìtàn
narrow adj tóró, híhá, há
nasty adj léerí lëêgbin, korò
nation n orílê-èdè
national adj ti orílë-èdè, ti ilê
nationality n ará ìlú, ìlú, orílê-èdè
nationalize v sô di tì ìlú
nationally (adv) nípa ti ìlú, bí ará ìlú
native adj ti ìbí, ti êdá, onílê
native n/f ômô ìbílê, ará ìlú
native n/m ômô ìbílê, ará ìlú
natural adj adánidá, ti ìwà ëdá, àìfagbáraÿe
naturally adv láìfagbáraÿe, tinú-tinú
nature n (character) ìwà
nature n (world) ëdá, ëdá ohunkóhun
nausea n èébì, ìÿu, ìrìndõ
naval adj ti ôkõ ogun, ti ôkõ
navel n ìwõ, ìdodo
navigate v tukõ, wa ôkõ
navigation n ìtukõ lójú omi
navy n õwö ôkõ-ogun
near adv ìtòsí, õdõ, súnmöra
nearly adv fërê, kù díê, kù fërë
neat adj fífínjú, já fáfá, afínjú
necessary adj laáìÿe àìní, tí kò lè ÿàìwà, tí kò lè rí bámiràn
necessity n àìní, àìgbôdõ máÿe, õrõnyõn
neck n ôrùn, êmí
necklace n ilêkê, ìkárùn
need n àìní, àìtó, àbùkù
need v ní-lò, fë, fë kù
needle n abërë
needless adj láìnílárí, ÿaláìyç
needy adj aláìní, òtòÿì, tálákà
negative adj õrõ sísë, õrõ ìyàn, õrõ òdì
neglect n àìfiyèsí, ìgbàgbé, àìbìkítà, ìfojúfòdà, ìjáfara
neglect v ÿe ìgbàgbé, ÿe àìfiyèsí, ÿe àìbìkítà, gbójúfò dá,
gbiyèfò
negligence n ìwà àìfiyèsí, ìjáfara, ìfifalê
negligent adj onígbàgbé, aláfara
negotiate v ÿe àdéhún, sô ti ìÿòwò
negotiation n àdéhún ìÿòwò
neighbor n aládúgbò, ômônìkejì
neighborhood n àdúgbò ìlú, sàkani, gbëgbëlê
neither pron bëê ni, kì
nephew n/b ômô (ôkùnrin) arákùnrin
nephew n/s ômô (ôkùnrin) arábìnrin
nerve n iÿan, agbára ôgbön
nervous adj tí þ gbõn, tí þ ÿara gbígbõn àìdá-ara, àìnídájú
nest n ìtë çyç
net n àwõn, òbìrìkí ****
neuter adj kì íÿe akô kì íÿe abo, àìÿe akô tàbí abo
neutral adj láìÿe akô tàbí abo, láìpõ síha çnìkan
never adv (future) bëêkö láí
never adv (past) bëêkô tëlê
new adj titun àkõtun
news n ìhìn ìròhìn ìró làbárè ìgbúùró
newspaper n ìwè ìròhìn
next adj èkejì
next adv çlëêkejì, nítòsí
nice adj dára, dùn, sunwõn
niece (n /b) ômô (obìnrin) arákùnrin
niece (n /s) ômô (obìnrin) arábìnrin
night n òru
nightmare n àlá búburú, ìhanrun
nine n (number) êsan, mêsàn
nineteen n (number) ökàn-dín-lógún, mökàndílógún
ninety n (number) àádörun
ninth adj êkçsan
nipple n ômú ÿóþÿó orí ômú
no n (response) bëê kö, rárá
no adj agbêdö
nobody (pron) çnì kankançnìkankanènìà lásán
nod v mi orí sí
noise n ariwoirôòkìkí àtó
noisy adj láriwonírôaláriwo
nominate v pè lórúkôyàndárúko
none pron (object) õkankan kò sí õkan
nonsense n õrõ ìÿôkúsôbóro-bòroörökôrö
noodle n irú onjç ìla-òrun kan
noon n ösán-gangan agbede-méjì ôjôôjôkanrí
normal adj gêgê bí ìlànàgêgê bí ìwön
normally adv dédéìwàwíwàbí ìlànà
north n àríwá ìhá òkè
northern adj ní àríwáníha òkè
northwards adv níha àríwá
nose n imú
nosey adj ÿôwòti imú bö çjôçlêjô
nostril n ihò imú
not adv kò kì
notable adj níyìnlókìkíàfiyèsí
notary n alámì ìjêrìí ìwéasàmì ìjêrìí sí ìwé
note n (money) ìwé owó
note n (music) àmì orin
note v (write) kô
note n (letter) ìwé kúkúrú
notebook n ìwé ìfiyèsíìwé ìrántí
nothing adv àìsíõkanàìsíàìwààìníláríófo
notice n àfiyèsíìkìlöìròhìn
noticeable adj nífiyèsípçtçrí
notification n ìkìlöìfihàn
notify v sô di mímöwí-fúnkìlö fún
notion n ìmö ìrô
notorious adj mímö ní gbangbalókìkí
noun n orúkô ènìà orúkô ti õkan tàbí ti ohunkóhun
nourish v bôfi onjç fúntó-dágbakê
nourishing adj nípa ìtôdàgbàoníìkêìmárale
novel n ìwé ìtàn
novelty n otunìÿe titun
November n oÿù kôkànlá ôdún
now adv ìgbà ìsisìyíwàyí
nowhere adv láìsíníbìkan
nozzle n imúçnu
nuclear adj ërô ìparunërô eléwuèlò eléwu àtiÿe ajónirunohun
alagbára ìparunèlò ogun àfôbàjê
nude adj níhòhòláìláÿô
nuisance n ìyônuìriraìpaniláraèéríëgbin
numb adj láìní ìmôláìní ìfôwôbàláìmölára
number n iye
numeral n iye
numerical adj níye
numerous adj pölôpölôpöògidigbó
nun n obínrin àlùfáà nínú ìjô Àgùdà
nurse n olùtôolójöjö ômôalágbàtô
nursery n (tree) ilé ìtôjú igioko-igi
nursery n (child) ilé ìtôjú ômô wëwë
nursery n (plant) ilé ìtôjú ohun ögbìnoko-ögbìn
nursing home n ilé ìtôjú àwôn arúgbó àti aláìsàn
nursing n ìtôjúìwòsàn
nut n kóró éso igièkùrôëpà
nutrition n onjçbíbôàjçsáraohun tí ñfún ni lókùnohun tí nmú ni
dàgbà
oak n igi apádò, igi óàkù
oar n àjê, òbèlè
oath n ìbúra, èpè
oats n ôkà
obedience n ìgbôràn, ìforíbalê
obedient adj nígbôràn, nítçríba
obey v gböràn, tçríba, gbàgbö
obituary n ìhìn ìsìnkú
object n (thing) ohun rírí
object v já ní koro, ÿòdì sí, kõ
objection n ìÿodì sí, ìkõ
objective adj láìÿõtún-láìÿòsì, láìÿègbé, láìní ojúsàájú
ènìyàn
obligation n ore, igbèsè ore, õrànyàn, ìdè ohun ýkaÿàìÿe
obscene adj láìnítìjú, nírira, èríí, öbùn
obscenity n ohun ìtìjú, ìrira, èríí
obscure adj ÿókùnkùnfarasìn àìgbúro ní danindanin
observant adj wíwòyetí ó fojúsílëÿíÿô
observation n ìkíyèsíìfojúsílëgbólóhùn örö
observe v ÿàkíyèsí, ÿö, fojú sí, rí, sô õrõ
obsession n kún lökàn, ìfôkànsí láìnídìí, àìmökàn kúrò, ìfë àfëjù
obsessive adj nífêë àfëjù
obsolete adj ti àtijö, tí kò wúlò mö, gbó
obstacle n ohun ìdínà, ìdíwö, ìdálöwökö
obstruct v dí lönà, ìdíwö, dá dúró
obstruction n ìdílönà, ìdíwö
obtain v rí-gbà, ní, gbà
obtainable adj gbígbà, rírí gbà, rírí, ÿeé gbà
obvious adj láìÿòro rí, híhàn gbañgba, farahàn
obviously adv láláìÿòro rí, dájúdájú
occasion n àyè õnà, ìdí
occasionally adv lëêkõõkan, láìÿègbàgbogbo, nílàrenílàre
occupation n iÿë, ìní, ìdawöbò, ìbùdó
occupy v gbé, ÿiÿë, gba ipò, dawö bò, bùdó
occur v ÿê, ÿçlê, hàn
occurrence n (event) ìÿçlê
ocean n òkun nlàagbami òkun
October n oÿù kçèwá ôdún
octopus n çja çlêsë mêjô
odd adj (number)láìgún gêgêláìbámu
odd adj (strange)pandanláìbámu
odor n òórùnokiki
of prep ti, níti, nípa
off adv (light) pa
offend v (person)bà nínú-jêÿë mú kôsë
offense n êÿê
offensive adj mú ìbàjê wá kún fún òórún burúkú
offer n çbô ìfilö
offer v fí-fúnfi-lörúbô
office n iÿêibi iÿêipò iÿê oyè
officer n (military)ögágun
official adj lábê àÿçnípa agbára oyè
official n oníÿê
often adv nígbà-kúgbáà nígbà púpö
oil n epoòróróörá
oil v fi epo sí
oily adj lépo
ointment n ògùn ìwôraohun ìkunraògùn fún ôgbê òríìpara
old adj ìdarúgbóìdàgbàgbóìhewú
olive n igi òróró ní ilê àwôn Júù
omit v fò-kôjágbàgbéfi-sílë
on adv (light)tàn sílë
on prep lórí
once adv nígbà kan, lëêkàn, kan, êêkan
one n (number) õkan, ení
onion n àlùbösà
only adj kan yoyo, kan, péré
only adv õkan yoyo, péré, nìkan, ÿa
only conj nìkan, àfi, àfibí
open adj (building) gbangba, ÿíÿí, yíya
open v ÿí ÿílëyàtúmö
opening n ìÿínúìÿíÿílëìbërë
openly adv nígbangbagedegbekedere
opera n eré onítàn olórin
operate v (medical) ÿe iÿë abç fún
operate v (system) mú ÿiÿê
operation n (medical) iÿë abç
operation n (system) ìÿiÿë
operator n/f (system) òÿìÿë
operator n/f (telephone) òÿìÿë
operator n/m (system) òÿìÿë
operator n/m (telephone) òÿìÿë
opinion n èrò
opponent n/f õtá, aÿodì, ataniláyà, alátàkò
opponent n/m õtá, aÿodì, ataniláyà, alátàkò
opportunity n àyè õnà, ìgbà gan, alábàpàdé, àyè tí ó wõ
oppose v ÿòdì sí, ÿe ìdènà, tì láyà, takò, dojú ìjà kô, ÿe ôwö òdì sí
opposite adj kôjú sí, tirísí, dojúkô
opposite prep õkánkán
opposition n ìdènà, ìjiyàn, ìÿõtásí, àtàkò, ìkôjúsí, ìdojúkô
oppress v ni-lára, pön-lójú, rë-jç, tê mole, dálóró
oppression n ìnilára, ìrëjç, ìtêmölê, ìdálóró
optical adj ti ojú, nìpa tojú
optician n/f aláwò
optician n/m aláwò
optimistic adj ti ìrètí ìdára ìgbêhìn
option n ìyàn, ìwù, ìfë
optional adj wõfún, yíyàn, èyí tí ó wu ni
or conj tàbí, àbí
oral adj (mouth) ti çnu
oral adj (speech) fífçnusô
orange n ôsán, òro¸bó
orange adj bí ôsàn, bí òro¸bó, pupa bí epo
orchestra n çgbë onílù oríÿìíríÿìí ìlù àti fèrè
order n (arrangement) ìtò, çsç
order n (business) ôjà rírà, ìrajà òwò
order n (military) àÿç ológun
order v (business) ra ôjà, rà ránÿë
order v (military) pà ÿç fún, pa-láÿç
ordinary adj nípa liana, tí kì íÿe pàtàkì
ore n irin àìdàlú
organ n (body) ètò ara ènìyàn, ìfun
organization n çgbë ìkójô, ìtò lêsçsç
organize v tò lësçsç
oriental adj ti ìlà-oòrùn
origin n ìpilêÿê, ìbêrê, àÿêÿêwà, ìÿêdálê
original adj ti àtètèköÿe, àdáÿe, àbínibí, àtilêwá, àtôwödá
originally adv nípilêÿê, tëlêtëlê
ornament n ohun õsö
orphan n/f ômô aláìlóbìí
orphan n/m ômô aláìlóbìí
orphanage n ilé ìtöjú ômô aláìlóbìí
ostrich n ògòýgò
other adj òmíràn, mìíràn
otherwise adv bíkòÿe bëê, bí bêë kö, bókànràn
our adj ti-wa
ourselves pron àwa tìkarawa
out adv lóde
outbreak n ìjà, asõ, ariwo, ìbêrê ogun
outcome n ìparísí, ìyôrísí, òpin
outdated adj àìwúlò, ti ìgbà àtijö, tí kò bá òde ìsìnyí lô, gbígbó,
eléwu
outdoors adv lóde
outer adj òde
outlook n ìÿönà, ìwo iwájú, iwájú
output n (production) ìmúwá, ìbísi
outrage n (anger) ìrunú, ìbúnú, ìkà rékôjá, ìlòkulò
outrageous adj burú rékôjá
outside prep íta
outside adv (object) íta
outside adv (open) nìhà òde, lójúde, íta gbañgba
outside n (object) íta
outsider n/f ará òde, ará ìta, àjèjì
outsider n/m ará òde, ará ìta, àjèjì
outskirts n agbègbè
outstanding adj (debt) àìsan gbèsè lásìkò
outstanding adj (excellent) dára jùlô, títayô, àtàtà
outstanding adj (noticeable) títayô, peteri
outward adj (movement) níha òde, tiha òde
oval adj põgbún, põkö, bíi ti çyin
oven n àrò, êrô ìdáná
over adv (remaining) lé
over prep (above) lórí, rékôjá, sórí, jùlô, lé
overcast adj ÿú, ÿú bò
overcoat n êwù àwõlé
overdose n ìmu ògùn para, àmupara
overdue adj (bill) gbèsè àsantì, gbèsè àsanpë
overdue adj (late) rékôjá àkókò, pë
overflow v ÿàn, jáde bò mölê, kún bò, kún kôjá, kún àkúnya
overload v di rékôjá, fún lörùn
overlook v fojúfòdá, gbójúfò
overnight adj alë möjú mö òwúrõ, ti alë àná
overrule v (court) fi àÿç sí, pàÿç
overrun v parun, föbàjê
overseas adj ìlú òkèèrè
overtake v bá, lé-bá, kô-já
overthrow v bì ÿubú, yí dànù, ÿe ìbìwö
overtime n ÿiÿë kôjá àsìkò ìdáÿë dúró, iÿë àÿerékôjá
overturn v yípadà, yê
overview n àkópõ
overweight adj ìsanra àsansódì, ènì, ìwúwo jù
owe v jç gbèsè, jç ní gbèsè
owl n òwìwí
own adj tèmi
own v ní, gbà bíi tçni, jëwö
owner n/f olúwa, olóhun
owner n/m olúwa, olóhun
ownership n oníýkan, olóhun, níní nýkan, êtö çni tí ó ní nýkan
ox n màálù màlúù
oxygen n afëfë
oyster n ìsán, ìÿëpë
pack v di çrù
package n çrù, èdìdì
packing n palêmö, ìpalêmö, ìdi-çrù
pact n àdéhùn, ìmùlë
paddle n àjê
paddle v wà-jê, ÿiré nínú omi
page n ewé ìwé, akápò, ìránÿêkùnrin, aködà
pain n ìrora, êdùn, rírí
painful adj dídun-ni, níròjú, ìrora
painless adj àìlëdùn, àìro, ÿàìní ìrora
paint n tìróò, ajê, õdà, èsè
paint v kùn, fi tìróò tàbí õdà kùn
painter n/f afõdà kun, akun-õdà, akun-èsè, apödà
painter n/m afõdà kun, akun-õdà, akun-èsè, apödà
painting n ìkun-õdà, kíkun-õdà, àwòrán ôlödà
pair n (people) ènìyàn méjì põ, tôkôtaya
pair n (two) awë méjì
palace n ààfin, ilé ôba
pale adj (face) jíjorò, fúwöfúwö, rõndönrõndön
palm n àtëlë ôwö, õpç
palm tree n igi õpç
pamper v kë, këra, jç àjçkì, fi oúnjç dídùn bö
pamphlet n iwé kékeré aláìdìlù
pan n àwo, páànù, ìkòkò
paneling n igi ìbògiri inú yàrá
panic n ìpààyà, ìdágìrì
panther n àmõtëkùn, akátá
pantry n ilé àwo oúnjç, yàrá tí à þ palê oúnjç mö sí
pants n ÿòkòtò
paper n ìwé, tákààdá
paperclip n èlò ìdìmú ìwé
parachute n agbòrùn ìbësílê láti inú ôkõ òfúrufú láìfarapa
parade n ìtòlësê omô-ogun, àÿehàn, ìfihàn, fáàrí
paradise n õrun rere, ôgbà dáradára onítura
paragraph n gbólóhùn õrõ, orí õtò
parallel adj tí ó jôra, tó ÿe dédé, lëgbêgbë
paralysis n àìní-agbára, ààrún êgbà, àrùnkárùn tí þ gba okun ara
paralyze v pasára, rô, sô-di òkú
parasite n àfòmö, onírárà, apönni, ajçnirun-láìdáwó
paratrooper n ômô ogun afagbòrùn bé sílê láti inú ôkõ òfúrufú
parcel n èdìdì çrù kékeré
pardon n ìdáríjì, ìfijì
pardon v dáríjì
parents n òbí, ôlömô
parish n sàkání ìtöjú àlùfáà ìjô itún páríÿì
park n ôgbà þlá fún ìtura gbogbo ènìyàn
park v dá ôkõ dúró sí ojú kan
parking n ìdá ôkõ dúró sí ojú kan
parliament n àjô ôba, ìgbìmõ ôba
parole n õrõ çnu, õrõ ôlá
parrot n ayékòótö
parsley n irú ohun õgbìn kan
part n (piece) apá kan, ìpín, àràpa
part v pín, ya, la irun orí
partial adj àìpé, ti apá kan, ní ojúsàájú, ìÿègbé
participant n/f oníbàpín
participant n/m oníbàpín
participate v bá-pín
participation n ibápín
particular adj pàtàkì, yç fún, àfiyèsíìdí
particularly adv ní pàtàkì, pêlúpêlú, pàápàá
partition n ìkélé, ìpín, ìlà
partner n/f (business) alábàáÿiÿë, çnìkejì
partner n/m (business) alábàáÿiÿë, çnìkejì
partnership n àjùmõÿe, àjùmõÿepõ
party n àjôyõ, çgbë, ôwö kan, apá kan
pass n (mountain) õnà àárín òkè méjì
pass n (permit) ìwé ìyõdà, ìwé ìwôlé, ìwé ìjáde, ìwé ìwõlú, ìwé
ìjádelô
pass v (travel) kôjá, wõlú, jáde ní ìlú
pass out v dá kú, pín
passage n (entrance) õnà àjò lójú omi
passenger n/f èrò
passenger n/m èrò
passion n ìwà, ìtara, ìbínú, ìjìyà, ìjánu, inu ÿiÿó, inúfùfù
passionate adj ÿónú, rúnú, ní inú-fùfù, nítara
passive adj nírêlê, láìÿiÿë, pêlú sùúrù
passport n ìwé ìyõdà ìwõlú tàbí ìjádelô
password n kóòdù àwôlé, ìwörõfún, õrõ mímõ çnìkan ÿoÿo
past adj kôjá
past adj àtijö, níkçhìn
past n (time) àtijô
past (prep) (after) lëhìn
pastime n ìdárayá, ìÿiré, fàájì
pastor n oníwàásù, àlùfáà, olúÿöö-àgùntàn
pastry n àkàrà
pasture n pápá, oko tútù, koríko, ìjç çran
pat v fi ôwö lù jëjë
patch n êlê
patch v fi aÿô túnÿe, lê
patent n àÿç ìtösí nìkan
patent v fihàn nígbangba
paternal adj ti bàbá
paternity n ti bàbá
path n õnà, ípa-õnà
patience n sùúrù, ìröjú, ìfôwöranú
patient adj ní sùúrù, láìkánjú
patient n/f aláìsàn
patient n/m aláìsàn
patriotic adj tí ó ní ìfë ilê nìtòótö
patrol n olùÿö
pattern n àpçrç, àwòÿç, àwòrán
pause n ìdúró, ìdákë, ìsimi
pave v fi òkúta të, rë
pavement n (road) õnà olókúta, õnà ôlödà
pavement n (sidewalk) õnà alámõ líle, õnà àfçsêrìn, õnà çlësê
paw n èékánná çranko, ìkùkù
pay n owó oÿùöyà
pay v san-wó
payable adj sísan
payment n ìsanwó, àdásan
payroll n ìwé ìsanwó òÿìÿë
pea n pòpòndò, irú êwà òyìnbó kan
peace n àlàáfíà, ìfàyà balê
peaceful adj lálàáfíà, onísùúrù, onílàjà
peach n irú èso kan
peacock n çyç ológe, àgùfôn
peak n orì òkè, ÿóþÿó
peanut n êpà
pear n irú èso kan
pearl n òkúta iyebíye
peasant n/f àgbê, aroko
peasant n/m àgbê, aroko
pebble n òkúta wërë
pedal n çsê, ìfçsêtê
pedestal n ìpìlê, çsê, ìgbélékè
pedestrian n/f onírìnkiri, arìnkiri
pedestrian n/m onírìnkiri, arìnkiri
peel n èpo
peel v bó, hó, bó lí èpo, bó bí awô
peg n (hook) èèkàn, õgbágbá, ìgangan
pelican n çyç ofú
pelt n awô çran gbigbç tirun-tirun
pelvis n ìbàdí
pen n (write) kálámù
penalize v jç níyà, báwí, ÿëníÿêë
penalty n ìjìyà, ìÿçníÿêë, ìyà
pencil n ohun èlò ìkõwé
pending (prep) dúró dè
pending adj tí à þ retí, láìlèÿeparí, tí þ bõ, àìtíìdé
penetrate v wônú, làkôjá, làjá
penguin n irú çyç kan
penicillin n egbògi àpaàgùn
peninsula n ilê tí omi fërëê yíkà
penis n okó
pension n owó ìsimi lënu iÿë, owó iÿë àÿesëhìn
people n ènìyàn
pepper n ata
peppermint n efinrin ata ohun aláàdún tí þ ta ríyë
per prep láti
perceive v rí, fiyèsí, wòye
percentage n ìpín lönà ôgörun
perceptible adj tí ôgbön ìmõ
perception n ìkíyèsí, ìrò, ôgbön ìmõ
perceptive adj ní ôgbön ìÿe ìkíyèsí
perfect adj pé, pípé, ànítán
perfect v ÿe láÿepé, mú pé, ÿe tán
perfection n pipe, ìÿepé, àìlábàwön, àìlábùkù
perform v ÿe, mú-ÿe
performance n ìÿe, ìmúÿe, eré, ìrôn
performer n/f olùÿe, aÿiÿë, òÿeré
performer n/m olùÿe, aÿiÿë, òÿeré
perfume n òórùn dídùn
perhaps adv bóyá
perimeter n àgbègbè
period n (grammar) àmí òpin
period n (time) àkókò, ìgbà
period n (woman) ñýkan oÿù, èélá
periodic adj lêkànkan, nígbà ìgbà, lákòkò
perjury n ìbúra èké
permanent adj láìyçsê, láìlèyípadà
permissible adj fún láàyè, taláÿç, ìgbàfún
permission n àyè, ìbùnláyè, ìjëwö fún, ìyõõda
permit n (certificate) ìwé ìfàyèfún
permit v jê, bùn láàyè, yõõda, gbà fún
persecute v ÿe inúnibíni sí, dálóró
persecution n inúnibíni, ìdálóró, ìpönlójú
persist v tçnumö, tçramöÿê, forítì, dìmú ÿinÿin, fi àáké körí
persistence n ìtçramöÿë, ìforítì, ìdìmú ÿinÿin, jàgàdà
persistent adj ní ìtçramö, ní jàgùdà pálí
person n èniyàn, çnìkan, olúwarê, alámôrín
personal adj nípa ti ènìyàn, ti ènìyàn
personality n ìwà
personnel n àwôn òÿìÿë
perspective n ôgbön ìmõ wíwo-òkèrè
perspiration n ìlàágùn, òógùn
perspire v làágùn
persuade v yí-lökàn padà, tàn, pa níyè dà
persuasion n ìyípáda ôkàn, ìpaléròdà, õnà ìsìn ìgbàgbö, êtàn
persuasive adj tí a lè yípadà
pest n àrùn, ìyônu
pet n (animal) çranko àyànfë, ohun-õsìn
pet v fôwö ra-lára
petal n ìrúdi títàn, ìtànná, òdòdó
petition n (protest) ìtçnumö, ìkìlõ, êbê
petrol n epo ôkõ
pew n ìjóko nínú ilé Ôlörun
pharmacist n/f elégbògi apo-egbògi
pharmacist n/m elégbògi apo-egbògi
pharmacy n ilé elégbògi
phase n híhàn ojú òÿùpá, irí, ifarahàn apá kan
philosophy n ìmõ, ôgbön, êkö ìmõ
phonetics n pípe õrõ, fónëtíìkì
phoney adj onírö, ohun ìdíbön, láìríbëê, ní ayédèrú
photograph n àwòrán, fötò
phrase n gbólóhùn, õrõ àpólà
phrase book n ìwé gbólóhùn õrõ
physical adj alágbára, ti agbára
piano n dùrù àpáta
pick n (tool) ôkö ìtúlê
pick v (fruit) ká, ÿà, ÿàjô, já
pickle n èso rírç sínú ôtí kíkan
pickpocket n olè, jàgùdà, aláfôwöra, aláfôwöfë
picture n àwòrán
pie n irú oúnjç kan
piece n êlà, apá, ìrépé, ìjàýjá, ègé, èbù
pier n afárá
pierce v wônú, gún, là-lô
pig n çlëdê
pigeon n çyçlé
pigment n àwõ, ìrí
pile n (wood) ìkóga
pilgrim n/f èrò mímö alárìnkiri, olùbêwò ibi mímö
pilgrim n/m èrò mímö alárìnkiri, olùbêwò ibi mímö
pilgrimage n ìrìn àjò èrò mímö, ìbêwò ibi mímö
pill n egbògi, ìÿù ògùn
pillar n òpó, ôwön
pillow n ìrõrí, tì¸tì¸
pilot n atukõ, afõnàhàn nínú okõ, atukõ bàlúù
pimple n èsúsú ara, rorë
pin n èékán, èlò ìsopõ aÿô, èlò àsopõ
pinch n ìjálékánná
pinch v já lékánná, ÿún
pine n orúkô igi kan
pineapple n öpç òyìnbó
pink adj àwõ pupa fërë
pioneer n aÿájú, alànàsílê
pipe n ikòkò tábà, fèrè
pirate n ajalèlókun
pistol n ìbôn ìléwô
piston n èlò onírin gígùn kan
pit n kòtò, õfìn, ihò
pitchfork n ôkö ìdáko, ohun èlò ìdáko, èlò ìhúlê
pitiful adj láànú, kún fún ìyönú
pity n áànú, ìyönú
place n ìbì, ipò, àyè
place v fi síbì kan, fi-sílê, gbékalê, gbélé
plague n ìyônu, àjàkálê àrùn
plain adv õbõrö, tëjú, möjú
plaintiff n/f olúfisìn, asunni
plaintiff n/m olúfisìn, asunni
plan n èrò, àpçrç, àwòrán tàbí àpçrç kíkö ilé
plan v wé iÿë, wé èwé
planet n ìràwõ tí þ yí oòrùn ká
planning n wíwé iÿë, wíwé èwé
plant n (factory) ilé iÿë, ilé òwò, ibití a tí nÿe ohun títà
plant n (object) ewéko, ewébê, ohun õgbìn
plant v gbìn, lö, ÿàgbê
plaster n çfun, erùpê ìÿánlé, aÿô ológùn fún bíbò egbò
plastic adj ÿìÿù
plastic n ìÿìÿù
plate n àwo pçrçsç
platform n (stage) pçpç, pákó ìdúrólé, ìtàgé
platform n (train) pçpç ìtêgùn ôkõ, ilêwô ôkõ ilê
play n eré, iré ÿíÿe, fádà
play v ÿiré, tê, lù
player n/f eléré, atçdùrù
player n/m eléré, atçdùrù
playful adj kún fún iré ÿíÿe, láyõ, inú dídùn
playground n ibi ìÿiré
plead v (law) bêbê fún, tôrô ìdáríjì, gbçjörò
pleasant adj dùn, wù, ayö, jôjú
please v wù, ÿe inúdídùn sí, dùn mö, wúni-lórí, jõwö, jàre
please adv dùn, wù
pleasing adj fuyì, wíwù, tí wúni lórí, tí dùn möni
pleasure n inú dídùn, fàájì êwùn, ìfë
pledge n ògo, ohun êrí, ìpinnu, májêmú
pledge v gbà logo, ÿe ìgbõwö
plentiful adj õpõlôpõ
pliers n êmú kékeré
plot n (land) ilç bíírí
plow n ôkõ ìtúlê
plow v túlê
pluck v (fruit) já ká
plug n (electric) ohun èlò ìtanná
plug n (sink) èdídí, ìdënu
plug v dídì çnu õkan
plum n èso kan bí ìyeyè
plumber n oníÿë àtúnÿe êrô omi, oníÿë ìdênu
plural adj õpõ, ìlöpo méji
plus prep ìfikún, pêlú
pneumonia n àrùn êdõfóró
pocket n àpò êwù
poem n ìwé akéwì, orin, õrõ orin
poet n/f akéwì, onírárà
poet n/m akéwì, onírárà
poetry n ewì, ìwé olóÿùwõn, ìwé çsçsç orin
point n (game) ìÿirò, iye
point n (location) ìtökasí, ìfõnàhàn
point n (number) iye
point n (thought) ìdënulé, àfìyèsí, ohun tí a þ jiyàn lé lórí
point n (time) ìgbà
point n (tip) ojú, ÿónÿó, ténté
point v töka-sí, sàmì sí, fõnàhàn
pointless adj láìnídìí, láìlètökasí
poison n oró, iwô, májèlé
poisoning n sísô lóògùn, fifun ni májèlé, dídánilóró
poisonous adj olóró, lóró, iwô ti þ pani
poke v bì, tì, táràrà, gún
polar bear n çranko þlá aláwõ funfun tí þ gbé ìkángun ilê àríwá
pole n õpá, òpó
police n àwôn ôlöpàá
police station n ilé iÿë àwôn ôlöpàá
policeman n ôlöpàá
policewoman n ôlöpàá
policy n (manner) oyè iÿë ìtöjú ìlú ètò ÿíÿe ètò aláÿç
polish v dàn, lõ
polite adj níwà rere
politely adv tõwõtõwõ
political adj ti àkóso, nípa ìÿèlú
politics n ìÿèlú, oyé ìÿìÿé àkóso ìlú, ôgbön ìÿèlú, õràn ílú
poll n orí, ìwé orúkô àwôn ará ìlú
pollute v bà-jë, sô di àìmö
pollution n ìbàjë, àìmö, èérí
pond n omi ìkúdú, àbàtà, õgõdõ
pony n çÿin kékeré, kùùrú
pool n (swim) adágún, ìkùdu, adágún ìlúwêë
poor adj tálákà, aláìní, alábòsí, òtòÿì, alábùkù
poorly adv bíi tálákà, aláìní
pope n olórí êsìn ti ènìyàn gbogbo, olórí ìjô kátólíkì
popular adj lókìkí, lásìkí, tí a lé yë sí, tí àwôn ènìyàn ní inù dídùn sí
population n iye aráàlú ìlú kan
porcelain n amõ tí a fi þ mô àwo
porch n ìloro
pork n çran çlëdê
pornography n àwòrán ìwòkuwò, àwòrán ìhòhò ènìyàn gedegbe fún
ìmúni lára yá
porpoise n çran esé
port n èbúté, ibi ìgúnlê sí, ibi ìdákõró
portable adj rírù, gbígbé, ÿeé gbérù, ÿeé gbé fërë
porter n/f oníbodè, olùÿönà, aláàrúù, olùdènà
porter n/m oníbodè, olùÿönà, aláàrúù, olùdènà
porthole n fèrèsé ôkõ ojú-omi
portion n (piece) apá kan, ìpín, àràpa
portray v fihàn, yà, júwe
pose n ìdúró àìyçra nìwájú ayàwòrán
position n ipò
positive adj ÿaláìyíhùn padà, dájú
possess v gbà, ní, jogún
possession n ìní, ohun ìní
possibility n lílèÿe, lílè rí bëê, àfàìmõ
possible adj ní ÿíÿç, tí ó lè ÿe, lágbára ÿíÿe
possibly adv ÿeéÿe, bólèÿepé, bólèÿebí, bóyá, bôyá
post n (position) ibi iÿë
post n (wood) òpó ilé
post card n ìwé àwòrán tí a fi þ kô lëtà
post office n ilé ìfìwé ránÿë
postage n owo ìfìwé ránÿë
postbox n àpótí ìfigba ìwé ìránÿë
poster n ìwé àwòrán þlá, àwòrán þlá ìpolówó ôjà
postman n apínwékiri
postmark n àmì ìfìwé ránÿë
postpone v dá dúró, fà-sëhìn, yô-sëhìn
postponement n ìdádúró, ìfà-sëhìn, ìyô-sëhìn
posture n ìpò, ìwà, àyè, ìdúró
pot n ìkòkò, apç, ìÿasùn, ìÿà
potato n kúkúýdùkú, õdùkún, ànàmö
potent adj lágbára, ní àÿç
potential n ágbára àtiÿe, ojúÿe, aÿeéÿe, lílè mú ÿç, okun
pottery n çbu, ìkòkò mímô
poultry n adìyç sísìn
pound n (animal) àgbò çran tí ó ti ÿáko
pound n (weight) òÿùwõn
pound v gún sí wëwë, gún põ, lù, fêÿëlù
pour v tú, dà jáde, dà
poverty n àìní, òÿì tálákà ìhálé ìÿë ìtúlêjç
powder n çtù, çtù ìbôn
power n agbára, ipá, àÿç
powerful adj lágbára, nípá, ní àÿç
powerless adj láiílágbára, láìnípá
practical adj wúlò
practice n ìÿe, ìlò, ìwà
practice v ÿe, lò, hùwà
prairie n pápá, koríko gbígbç
praise n iyìn, ìyìn lógo
praise v yìn, fi ìyìn fún
pray v gbàdúrà, bêbê, tôrô, kírun
prayer n àdúrà, êbê, ìtôrô, ìkírun, ìbêbê
preach v wàásù
precaution n ìtètè fura, ìtètè kíyèsí, láìkáàbámõ
precede v ÿaájú
precedent n àpçrç, ìÿájú, ìÿe bëê rí
precious adj iyebíye, níyelórí, ojúlówó
precise adj lákòkò gan-an, kóngë, gë, gbáko
precision n dédé, gëgë, ìgbà gan-an
precondition n ìÿe sájú, ìbêrê ñýkan
predecessor n ará-wájú, aÿájú çni nínú oyè
predict v sôtëlê, wítëlê, sô àwítëlê, fura
predictable adj tí a lè sô tëlê, ìfura
predominant adj wöpõ, tayô, borí
preface n õrõ ìtúmõ ìÿájú ìwé
prefer v yàn, fi ÿájú, bu iyìn fún, fë jù, fi sípò
preferable adj yíyàn, dára jù
preference n ìbuyìnfún, ìfiÿájú, ìfëjù, ìfisípò
prefix n ìfiÿájú
pregnancy n oyún
pregnant adj lóyún, ní ôgbön, kún fún
prejudice n èrò búburú sénìyàn, láìnídìí, àìnífêësí nítorí íran tàbí
àwõ ara
preliminary adj ti ìÿájú, ti ìpilêÿê
premarital adj ètò ìÿájú ìgbeyàwó
premature adj ÿájú àkókò, yá jù, láìgbó, láìpön
premises n ilé, ilê, àyíká ilê
premium n èrè, ojúlówó
premonition n ìkìlõ tàbí àmì ñýkàn tí þ bõ, ìfura, àwítëlê
prepaid adj owó àsansílê
preparation n ìmúra sílê, ìpèsèsílê, ìpalêmö
prepare v pèsè, múra, tëlê, palêmö
preposition n õrõ atökùn
prerequisite n ohun ìÿájú ñýkan
prescribe v fi àÿç fún, lànà, júwèé, kô egbògi fún
prescription n ìwé ìlànà egbògi
presence n ojú çni, ìwà níbìkan
present adj nísisìyí, löwölöwö, lójúkójú
present n (gift) êbùn, ôrç
present v fi fún, gbé kalê níwájú, ta lörç
presentable adj tí ó ÿeé wò, tí ó ní lárí
presentation n õrõ sísô nínú àkójô
presently adv löwölöwö, lójúkójú
preservation n ìpamö, ítöjú
preservative n ohun ìÿöra, ìÿörí, èlò ohun àjçsàra
preserve v pa mö, ÿe ìtöjú
presidency n ipò alákoso, ipò olórí
president n alákoso, olórí
press n (news) àwôn oníròhìn
press v (push) tê, rölù, fún, sú mö
pressing n ohun tí ó fë ìfojúsí ní kíákíá
pressure n ìkìmölê, títê, fífún
prestige n agbára, ìwà, ôrõ
presume v kùgbù, gbàgbö láìwádìí
presumption n ìkùgbù, ìgbëkêlé ñýkàn áìdánilóju, ìdágbálé
pretend v ÿe bí çnipé
pretty adj lëwà, dára
prevail v borí, ÿëgun
prevent v dí löwö, dí lönà, kálöwö
prevention n ìdádúró, ìdálöwökö, ìdílöwö
preventive adj ní agbára ìdádúró, ìdálöwökö
preview n àköwò
previous adj ti ìÿáájú
prey n ìkógun, ohun ôdç
price n iye, owó-õyà, ìkúnlójú, ímô-rírì iye owó ôjá
priceless adj láìlèdíyelé, láìníyelórí
pricelist n ìwé ìdíyelé
pride n ìrera, ìgbéraga
priest n àlùfáà
primarily adv ní patakì jùlô
primary adj nípò èkíní, olórí, pàtàkì
primary school n ilé êkö kékeré
prime minister n olórí, alókoso
primitive adj ti ìbêrê, ti ìgbà àtijö, ti àtètèköÿe, ará oko
prince n ômô ôba, ômô aládé
princess n ômô-bìnrin ôba, ômô-bìnrin aládé
principal adj ní pàtàkì, olórí
principal n (school) olórí ilé êkö
principality n àwôn ìjòyè ilê ômô ôba agbára ôba
principle n ìpilêÿê êkö, òfin ìpilê
print n àmì, ìwé títê
print v tê, sàmì sí
printer n (machine) êrô ìtêwé
printing n ìwé títê
prior adj ÿaájú, tì ìÿájú, titëlê
priority n pàtàkì jùlô
prison n ilé êwõn, túbú
prisoner n/f çlëwõn, ará túbú, oþdè
prisoner n/m çlëwõn, ará túbú, oþdè
privacy n ibi ìkõkõ, ibi ìpamö, kölöfín
private adj ìkõkõ, ìfarapamö, abele, àÿírí
privilege n àýfàní, ôlá
prize n èrè, êbùn
probability n bóyá, jíjô, bí çnipé
probable adj tí a lè dánwò, tí a lè rídìí, àfàìmõ
probably adv bóyá, àfàìmõ
probation n (job) àkókò ìdánwò, ìgbà àkököwôÿë
probation n (law) ìdánwò
problem n ìÿòro, ohun àyêwò
procedure n ìtësíwájú ìrìn, õnà tí à þ gbà ÿe ñýkan, ìÿiÿë, ìlànà
proceed v têsíwájú, ýÿó, lô síwájú, ÿe, mabálô
proceedings n ìkójô ìÿçlê ìpàdé, ìÿçlê ìpàdé àkójôpõ
process n ìgbésê, õnà
process v gbésê
processing n gbígbésê
proclaim v kéde, sô nígbañgba, poloñgo
procrastinate v dá dúró, fàsëhìn, ÿàìÿe lásìkò, fòní dónìí-fõla-döla, fi
falê
produce v mú ÿç, bí, so, hù
producer n atökùn
product n èhù, òpin iÿë
production n ìmúwá, ìbísi
production line n iÿë ôwö àpéjô òÿìÿë
productive adj eléso, ôlöràá, lágbára ìmúwá tàbí ìbísi, ÿe pàtàkì,
nílárí
productivity n ìmúwá, ìbísi
profession n ìjêwö, ìpè, iÿë
professional adj nípa ti iÿë
professional n (business) òÿìÿë
professor n/f olùkö ilé ìwé gíga, õjõgbön
professor n/m olùkö ilé ìwé gíga, õjõgbön
proficient adj yìyç, títö, pípé
profile n àwòrán orí tàbí ojú, ìkójô ìwífúnní nípa ènìyàn
profit n èrè, àýfàní
profit v jèrè
profitable adj lérè, làýfàní, níbùkún
prognosis n ìmõtëlê, ìsôtëlê
program n ìwé ètò ohun tí a o ÿe ní ìpàdé ìwé iÿë
progress n ìtêsíwájú, ìlôsíwájú, ôláþrewájú
progressive adj nílôsíwájú, nítêsíwájú
prohibit v kõ fún, dá-dúró, kálöwö, ÿòfin, dí lönà, dá lêkun
prohibition n ìkõfún, ìdá-dúró, ìdínà, ìdálëkun, èwõ ìÿòfin
project n ìrò, ìgbèrò
projection n (estimate) ìkaye, ìÿirò, ìdíyelé
prolong v fà gùn, mú pë, dúró títí, falê
promenade n ìgbafëfë, õnà àfçsêrìn ní gbangba
prominent adj yôrí, hàn kete-kete, lókìkí
promise n ìlérí
promise v ÿe ìlérí
promote v (person) gbé-ga gbélékè sún síwájú
promote v (product) polówó
promotion n (person) ìsúnsíwájú, ìtêÿíwájú, ìgbélékè
promotion n (product) ìpolówó
prompt adj múra, kankan, ÿetán, láìdára dúró
prompt adv ní tanijí
pronoun n àröpò orúkô
pronounce v pè, ÿõrõ
pronunciation n ìpè, pípè, ìsõrõ
proof n àmì, êrí, ìmúdánilójú
propaganda n õnà ìtànkálê
propeller n àjç-ôkõ
proper adj yç, tö, dára
property n ohun ìní, ìtösí
prophesy n ìsôtëlê, àsôtëlê, ìwítëlê, àwítëlê
prophet n alásôtëlê, aláwítëlê, wòólì, wòlíì, aríran
proportion n ipò onírúruú ñýkan sí ara wôn, òÿùwõn ôgbôgbà
proposal n ìdámõràn, ìmõràn, àbá, ìfiyèsí
propose v dá-mõràn, fiyèsí, dá lábàá, pèrò
proposition n ìfiyèsí, ìdálábà, ìdámöràn, ìmöràn
prosecute v lépa, bá rojö, pè lëjö
prosecution n ìbárojö
prosecutor n abánirojö
prospect n àfojúsönà, híhàn, ìwò, ìrì, ìrètí ohun rere
prosper v ÿe rere, ÿe ásìkí, lô dédé fún
prosperity n àláfíà, ásìkí, ajé
prosperous adj tí ó rege, alásìkí, níbùkún, alájé
prostitute n pañÿágà obìnrin, àgbèrè, õdökô, kárúwà
protect v dábòbò, bò, gbèjà
protection n ààbò
protective adj ti àbò, lábò
protector n (object) alábò, olùgbèjà
protector n (person) alábò, olùgbèjà
protest n ìtçnumö, ìkìlõ, ìkédèe
protest v tçnumö kìlõ
protestor n/f akédèe, alátçnumö
protestor n/m akédèe, alátçnumö
proud adj nígberaga, onígberaga, láìnítçríba
prove v dánwò, rídìí, làdì, fihàn
proverb n òwe
provide v pèsè sílê, pèsè fún, múwá, fihàn
province n ìgbèríko, ojú iÿë
provincial adj ti agbègbè ìlú
provisional adj tí a pèsè tëlê
provisions n (supply) èsè, ìpèsè tëlê
provocative adj ti imúnibínú, nípa títö, oníyônu
provoke v tö, mú bínú, rú sókè, yô lóhùn, yô lënu, fìtínà
proximity n agbègbè, ìtòsí, etí
psychiatrist n/f oníwòsàn aÿiwèrè
psychiatrist n/m oníwòsàn aÿiwèrè
psychological adj nipa ti ôkàn àti ìwà híhù
pub n ilé ôtí, ilé ìmutí
puberty n àkókò èwe ôkùnrin tàbí obìnrin
public adj ti gbogbo ènìyàn, mímõ fún gbogbo ènìyàn
publication n ìkéde, ìtêwé sóde, ìtúkáàkiri, ìfilõ
publicity n ìkéde, ìfilõ
publicize v ÿô di mímõ, polówó, kéde
publish v sô di mímõ, kéde, filõ, tç ìwé fún títà, wí kiri
publisher n aÿèwétà, atêwétà
publishing n ìsô di mímõ, ìkéde, ìÿèwétà, ìtêwétà
puddle n õgõdõ kékeré, kòtò kékeré
pull v fà
pulley n êrô ìfà ohun wúwo sókè
pulpit n àga ìdúró wàásù
pulse n ìlù kìkì ôkàn, êwa ìsôkúlú, ìsôkúlú igbá-àyà
pump n êrô ìfa omi láti kànga
pump v fà sókè, fà sínú, fë afëfë sí
pumpkin n elégede
punctual adj ÿe lákókò, ÿe
punctuation n àmì inú ìwé kíkà, ìfàmìsí
puncture n ihò kékeré
punish v jç níyà, ÿë níÿêë
punishment n ìyà, ìjìyà, ìjçníyà
pupil n (eye) inú çyin ojú, ilà ojú
pupil n/f (student) ômô ilé ìwé, akëkõö, ômô-iÿë
pupil n/m (student) ômô ilé ìwé, akëkõö, ômô-iÿë
puppet n ÿìgìdì, àdìmókùn, ômô lañgidi àdìmókùn
puppy n ômô ajá
purchase v rà
pure adj mö, dá ÿáká, funfun, ní ìwà àìlábàwön, àìlábùkù
purple adj àwõ àlùkò, elésè àlùkò
purpose n (reason) èrò, ohun tí þ lépa, èrèdí
purposeful adj ti àýfàní, tí o ní ìpinnu
purse n àpò owó
pursue v lépa, sáré lé
pursuit n ìlépa, ìtêlé
pus n ôyún
push n ìtari, ìsögô síwájú
push v tì, bì, rö, tari, sögô
pushy adj bç, abçbçlúbç
put v fi sí, fi lé
puzzle n ìÿòro, ìÿújú, ìrújú, ohun gígö, eré ìrújú
puzzling adj rírújú, ìrúnilójú, alálõö àpamõ
pyjamas n aÿô àwõsùn
pyramid n ìsà òkú ôba àwôn ará Égíptì
qualification n ìmúyé, êrí, ìjërìí ìwà
qualified adj ní ti ìmúyé, ti çlêrìí, ti êyán
qualify v múyé, yán
quality n ìwà, agbára, ìrí, àwòmö
quantity n títóbi, ìwõn, iye
quarantine n ìdá ôkõ dúró nítorí àisàn, ìhámö nítorí
àisàn
quarrel n ìjà, asõ, gbólóhùn asõ, ariwo
quarrel v jà, sõ, ÿe gbólóhùn asõ, ÿawõ
quarrelsome adj tí ó lè jà, oníjà, aláriwo
quarter n ìdámërin ohunkóhun,
quay n èbúté, ibi ìgúnlê sí
queen n ayaba, ôba obìnrin
query n ìbéèrè, èrèdí
query v ÿe ìbéèrè
quest n ìwákiri
question n ìbéèrè, iyèméjì
question v ÿe ìbéèrè, bi lérè
questionable adj ní ìrújú, àìdánilójú
questionnaire n ìwé ìbéèrè, ìwé ìwádìí
queue n títò
queue v tò
quick adj yára, láyè, tàrà, tètè
quickly adv yárayára, kánkán, wàrawàra, nísìsìyí,
kíákíá, tètè
quicksand n iyanrìn dídê
quiet adj dákë, pêlë, ìdákëjë, jëjë
quit v fi sílê, kö sílê, ÿe giri, lô kúrò
quite adv pátápátá
quiz n ìdánwò kúkúrú, ìbéèrè
quiz v dánwò, ÿe ìbéèrè
quota n ìpín
quotation n (person) àyölò, àsôgan gêgêbí çnití o sörö sô
ô gan-an
quote n (business) ìdíyelé ôjà
quote v (person) yô lò, sô õrõ çlòmíràn bí ó ti sô ö gan,
sô iye owó ohun
rabbi n olùkö òfin Júù, olùköni
rabbit n ehoro onírun
rabies n àìsàn ìyawèrè ajá
raccoon n çranko bí òyà
race n (run) eré ìje, iré sísá
race n (people) ìran, ìdílé, irú, êyà
race v sá, sáré
racetrack n gbàñgbà ìsúré ìjé
racism n ìwà ìkórira ìran dúdú nítorí àwõ ara wôn, ìmëyà
racist n/f akórira çlòmíràn nítorí ìràn, amêyà
racist n/m akórira çlòmíràn nítorí ìràn, amêyà
radar n êrô ìwõn eré sísá ôkõ
radiation n ìtànná, ríràn bí oòrùn
radiator n (car) apákan pàtàkì tí þ mú êrô mötò tutù
radiator n (heating) êrô ìmóoru
radical adj ti ìpilêÿe, ti gbòýgbò, tègbò-tìgàgaá
radio n êrô gbohùngbohùn, rédíò
radioactive adj ohun olóró, ohun ìpanilára, èlò eléwu
radish n ohun õgbìn kan
radius n ìdáméjì òbìrìkìtiì
raft n adilu igi tí a fí þ sôdá irà tàbí odò
rag n àkísà
rage n ìrunú, ìbínú
raid v gbógun sí, rölù, gbé sùnmõmí
raid n sùnmömí, ìgbógun-tì, jadì
rail n ôgbà irin/igi ojú irin rélùwé
railing n õpá ìfi mú dání ìsõkalê àteêgùn ilé
****

railroad n ôkõ ilê rélùwé


rain n òjò
rainbow n òÿùmàrè
raindrop n õÿôrô òjò
rainy adj ôjô òjö, ti òjò
raise n (money) ìbùsí iye owó oÿù owó ìmôrírì iÿê òÿìÿêëbùn
raise v (lift) gbé sókè, gbé lékè, gbé dúró
raisin n èso àjara
rake n irin ìhôlê
rake v kó jô, hôlê
ram n àgbò, ràgò
ramp n õnà gêrëgêrë onípákó
ranch n oko çran-ösìn
random adj alábáàpàdé láìròtêlë
range n (distance) gígùn ìnà
range n (mountain) òkè gíga
range n (selection)iyeoríÿi
rank n (military) çgbë, ipò
ransom n ìràpadà, owó ìdásílê, ìràsílê, ìgbàsílê
rape n ìbálò obìnrin nítipá, ìbábìnrin lòpõ ní dandan
rape v fi ipá bá obìnrin lò
rapid adj yára kánkán
rapture n ayö púpöayö ayöjù
rare adj ÿõwön, aìpõ
rash n êêyièésúara sísú
raspberry n ëyà àgbáyun kan
rat n èkútéöfonlárìnká
rate n (price) iye òÿùwön
rather (adv)kúkúsànjùbókànràn
ratify v pinnu, fi ohùn sí
ratio n ìwön ohun kan sí òmírànníwönbí
ration n óñjç òjô àwôn ômô-ogunìpín onjç nígbà ërùn
ration v pín kélekèle
rational adj ní iyè nìnúlôgbôn nìnú
rationalize v ÿe àlàyé pëlú ôgbôn èrò orí
rattle v pariwomí pçkçpçkçkígbe
rattlesnake n ejò olóró abìrù bí ÿëkërëejò afìrùta
ravage v sô di ahoro, parun, bàjë, fi ÿòfò
raven n çyç ìwo
ravine n àfonífojì ñlá àlàfo jíjìn
raw adj tutù, àìsè
ray n ìtànsan ìmôlë
razor n abç ìfárí
razor blade n abç
reach v (arrive) dé
reach v (stretch) nà, fi-kàn
react v fèsì
reaction n ìpadà-sêhìnàdëhìnböèsì
reactor n afèsì
read v kàkàwé
readable (adj)oníkíkàtí ó ÿeé kà
reader n/f akàwéökàwékàwékàwé
reader n/m akàwé
reading n iwé kíkà
readjust v tún túnÿç tún túntò lêsçsç
ready adj múraÿe tányá
real adj tòótôdájúlódodoojúlówó
real estate n nipá ti ilé títà tàbí ríràilë
realism n ìbáyémuòtító
realist n/f ojúlówó ènìà
realist n/m ojúlówó ènìà
reality n òtítô, òdodo
realize v mú ÿe mú ÿe òtítômölí örànfi pa
really adv dájúdájúnítòótô lódodo pàtó
reappear v tún fara hàn tún yô
rear adj lêhìn
rear n êhìn
rear v tô dàgbàkô lí ëkô
rearrange v tún tò lêsçsç
reason n ìdíìtorínípaeredíôgbôn èrò orí
reasonable adj tí ó tônídìíníwöntúnwönsínítumö
reasoning n lílo ôgbônìlò ôgbôn èrò oríìdí
reassurance n àtúndálójú
reassure v tún mú dálójú
rebate n ëbùnàõfàníìfàèrè
rebel n/f ölôtë, aÿágun
rebel n/m ölôtëaÿágun
rebellion n ötëìÿötëtëmbëlëkún
rebellious adj ölôtëtí ó ní ötë
rebuild v tún kô tún mö
recall v (back) pè padà
recall v (remember)rántímú-wá sí ìrántí
recapture v tún mú-lêrú
recede v fà-sêhìnpadà sêhìn
receipt n ìwé ìrajàìwé ìjêwôgbígbà
receive v gbà padarí-gbàtêwôgbà
recent adj ní titunní löôlöôyi
recently (adv)ní löôlöôyiÿëÿë
reception n (hotel) ìkíniìkí ayö fún onírìnàjògbígbà àlejò
receptionist n aköwé tí kô kíni ní ilé iÿé tàbí ti ìsimi akíni aköwé
àkôkôkàn
recess n (school)àkókò ìsimi àwôn ômô ilé ëkô
recession n ìpadà séhìnìrëhìnàínílôsíwájú
recipe n apéjúwe
recipient n/f olùgbà
recipient n/m olùgbà
reciprocal (adj) ÿe pàdàpàÿípàrö
reciprocate v ÿe pàÿípàròÿe àrö
recite v àkôsóríka iwé ní gbangbafi iyè pè
reckless adj láìbìkítààìwòye àìlánìyànjágbajàgba
reclaim v (money)gbà-padàtún gbàmú padà
recline v fara tìfara rö
recognition n ìmöìjêwôìrántí ìkàsíìfipè
recognize v mö, jêwô, rántí
recommend v yìnsörö çnìkan ní rerefi légbélékè
recommendation n ìyìnìsörö çni ní rereìgbélékè
reconnaissance n (military)wíwádi àÿírí ötá
reconsider v tún rò tún wádi lêëkejì
reconstruct v tún kô
reconstruction n àtúnkô
record n (account)ìwè ìpamô owó
record n (sport)ìwè ìrántí iré-ìdárayá
record v (music)kô ÿe títë orin
recording n (music) ÿíÿe títë orin
recover v (illness) sàn nínú àrùnbôlôwô àìsàn
recover v (object)gbà padàtún rí gbà
recovery n (illness) ìwòsàn, ìmúláradá
recovery n (object)ìgbàpadà
recreation n ìdárayáìsôjíiréàtúndá
recruit v gbà sí nú çgbêgbà sí nú iÿê
rectangle n irú ìwò onígun mêrin
rectify v tún ÿe mú bô sípò
rectum n ihò-ìdí
recuperate v sôjí mú bö sí ipò
recurrence n ìpadà
recycle v tú lò
red adj pön, pupa
reddish adj pípônpupa
reduce v dín kùbù kù
reduction n ìdínkùìbùkù
redundant adj a lè ÿe láìÿe
reef n òkúta nísàlë òkun
refer v fi lögbé padàtôka símênukàn
referee n alábójútóonílàjàçnití a fi öràn lö
reference n (book)ìjúwe
reference n (mention)ìfilö
reference n (person)ìfilö
refill v tún fi kún
refine v yô èérí kúròÿeléyôdán-wòdàlajú
refinery n ibi ìfërô yô èérí
reflect v tàn ìmôlë sí ronú jinlëmú àbùkù bá
reflection n ìfiyèsíìròàbùkù
reflex n àtapàdà àtapàdà iÿan
reform n àtúnÿe
refresh v tùlárasô jímú lára yá
refrigerator (n)ërô ìpamô oñjeçrô tí ñmú õkan tutù
refuel v tún fepo kún
refuge n àbòibi isádiibi ìsásíàsásíibi àbòibi àsálà
refugee n/f çnití ó sálô sí ilë míràn fún àbòaláìnílé
refugee n/m çnití ó sálô sí ilë míràn fún àbòaláìnílé
refund n àsan-padà
refund v san padà
refusal n kíköàìgbà
refuse v kö dù
regain v jèrè-pàdàrí gbà pàdà
regarding (prep)nipa tí
regardless (adv)láìfiyèsíláìkàsíláìbùyinfúnláìfipè
regime n akókò ìjôbaìgbà
regiment n çgbê ogun
region n ëkùn ìlúagbègbè
regional adj ti çkùn ìlúlágbègbè
register n (list)ìwé ìrántí
register v kô fún ìrántífi orúkô sí inú ìwé ìrántí
registrar n/f (person)olùtôjú ìwé ìrántí
registrar n/m olùtôjú ìwé ìrántí
registration n ìkô orúkô sínú ìwé ìrántí
regret n ìbinújêàbámöìrántí pëlú ëdùn
regret v bà nínú jêfi ëdùn rántíjë kakábáàmö
regretfully (adv)tìbànújê-tìbànújê
regular adj dédé
regularity n ìÿedédéìlôdédé
regularly (adv)ní dédé
regulate v mú wá sábê òfinfi sí òpópó önàtò lêsçsç
regulation n òfin, ìlànà
rehearse v ròhìntún kàsô
rehearsal n ìdánrawò sílëkíkà sílëkà sílë «ájú eré ìtàn
reimburse v san padà
reinforce v fi agbára kún, fi ogun kún ogun tún fún lókùn
reinforcement n irànlôwô
reject v kö-sílëÿà-tì
rejection n ìkösílëì«àtì
rejoice v yö ÿe inúdídùn sí
rejoin v tún darapö mô
relate v (tell)ròhìnwísô
relating (prep)ìsötàn
relation n/f aráìbátanìhàyèkan
relation n/m aráìbátanìhàyèkan
relationship n (people)ìtanmô
relative n aráìbátançbíiyèkan
relatively (adv)ìwòwòníwön níwön
relax v dçwômú fúyê díë
relaxation n ìdçwôìdçraìsimi
relaxing adj nìpa ìdçwôdídçwô
release n (freedom)ìdásílëìgbàsílëìtúsílëìjôlôwô
release n (item)ìjôlôwôìtúsílë
release v (free)dá sílèjôlôwô lôtú sílëgbàsílë
release v (issue)tú sílë
relentless adj láìláàñú
relevant adj tí ó bà örö lôtí ó ÿe pàtàkì
reliable adj (person) ÿe gbêkëlê
relief n (aid)ìsôjíìtìlêhìn
relief n (ease)ìrànlôwô
relieve v (aid)ràn lôwô
relieve v (pain)dë lára
relieve v (replace)dá padà
religion n ìsìn êsìn
religious adj olùfôkànsín
relocate v (move)kó kúrò lô sí ibòmíràn
reluctance n àìfêifatikôàfekuÿe
reluctant adj ÿe àìfêÿe tìkö lôraláfekuÿe
reluctantly (adv)pëlú ìlôratìkötìköeku káká
rely v simi lé gbêkèlêgbíyèlé
remain v kùdúró
remainder n ìyókùìÿíkù
remaining adj ìyókùìÿíkù
remains n òkú ènìà
remark v fiyèsí, wipe, sörö
remarkable adj ìyanulókìkìpçtçríàràbárà
remedy n ogùnàtúnÿe
remember v rántí, níran
remembrance n ìrántiíìníran
remind v rán lí etíÿí lí etí
remit v san padáàfi-jì
remittance n owó tí a fi ránÿê sí òkèrè
remorse n àbámöëdùn ëÿëàràkàn
remorseful adj ÿe àròkàn
remote adj jìnnà
removable (adj)tí a lè ÿí padàtí a lè mú kúrò
remove v ÿi-ipo padamúkúròÿí nídìí
renew v ÿô di tituntunÿe tun ji
renewal n ìsôdi titun, ìtúnse
renovate v sô di titun
renovation n ìtúnÿeìsôdi titun
rent n ìfàyaowó-ilé
rent v fà yasan owó fún nõkan yíyáyá
reorganize (v)tún tò
repair n ìtúnÿe
repair v tún ÿe tún fi sí ipò
repay v san padà
repayment n ìsan padà
repeal n ìmúpadààpèpadà
repeal v mú padàpè padàparê
repeat v tún sôtún wíkàtún ÿe
repel v le padà sêhìn
repellent adj ti a le pada sçhin
repent v ronúpìwàdà
repentance n ìronúpìwàdà
repetition n àtúnwíàwítúnwíàsôtúnsôàÿe-túnÿeàwílé
replace v mú padà sípò san padà fi dípò
replacement (n) (object)ìfidípò
reply n ìdáhùn, èsì
reply v dálóhùnfèsì
report n ìròhìnìhìnìró ìbonìjábö
report (v)ròhìnfìsùn
reporter n/f oníròhìnalágbàránafinisùn
reporter n/m oníròhìnalágbàránafinisùn
represent v fi hàndúró nípò çlòmíìÿe ojú fún ni
representation n àwòránàpçrç eréìmúwá síwájú
representative n/f a-ÿe-ojú-çnia dúró-nípò-çniaÿojú
representative n/m a-ÿe-ojú-çnia dúró-nípò-çniaÿojú
repress v kì wökì môlëÿêgun
repression n (political)ìkìwöìÿêgunìkìmôlë
reprimand n ibáwí
reprisal n ìgbésanìmúsan
reproduce v tún mú wátún bí jáde
reproduction n ìbí-síàtúnmú-jáde
reptile n çranko tí nfí àìyà fà
republic n ìlú àílôba
repulsive adj (ugly)tí nlé ni padàtiínlí ni sátí ñtaniláíyà
reputation n òkìkíìyìnorúkô rere
request n ëbëìbérèìfê
request v bë bérè
require v bérèfê
requirement n ohun tí a fê
rescue n ìgbàlàìyô nínú ewuìgbàsílë
rescue v yô nínú ewugbàsílë
research n ìwá lí àwáríìwádìí
research v ÿe àwáríÿe ìwádi
resemblance n ìjôraàwöránàfarawéjíjô
resemble v jôdàbífi-wé
resent v fi ìbínú hàn sí
resentful adj kún fún ìbínú
resentment n ìbínú ìrúnu
reservation n (hotel)gbígba yàrá ní ilé èró
reservation n (land)ìfipamôìbu ilë sô tö
reserve v fi pamôfi-ÿúra
reside v gbé ibì kanjóköô
residence n ibùgbéilé
resident n/f olùgbé irú ajêlë kan
resident n/m olùgbé irú ajêlë kan
resign v fi sílëfi lé lôwôÿíwô iÿê
resignation n ìfisílëìjö lôwôsùúrù
resist v kôjú ìjà sítàpá síta láìyàtakò
resistance n ìkôjújàsíìtaláìyàìtàpásíìtakò
resolve v pinnumö
resort n àpéjô
resource n önà ìrànlôwôohun ìgbêkëlêìtìlêhìnorísùn
resourceful adj kún fún önà ìrànlôwô
respect (n)ojúrereöwöìyìn
respectable adj yç fún iyìnyç fún ôlátí a kàsí
respectful adj kún fún öwötöwötöwö
respectively (adv) ÿísë ñtëlè ñtëlétëlé-ñtëlé
respond v dá hùn gbèfèsì
response n ìdáhùnègbèèsì
responsibility n ìgbêkëléçrù
responsible adj dídálóhùnníní çrù iÿêdúroó fúnní látidáhùn
responsive adj ñse ìdáhùn
rest n ìsimi, oorun ìdákê, ìyókù
rest v simi sùndákêkú
restaurant n ilé onjç àrójç
restful adj tí ó fúnni ní ìsìmi kún fún ìsimiwíwà ní ìsimi
restless adj láìnísimi
restoration n ìmúpadà sípò
restore v mú padà sípò, mu bõ sípò
restrain v dá lêkundí ií önàdá dúrókálôwôkö
restraint n ìdádúróìkó ni íjanuàkósoìdílôwôìdálêkun
restrict v pààlà fúnhá môfi mô
restriction n ìpàlàìhámô ààlà
result n ìparíìyôrí-síèsoàdádéòpin
resume v tún bërë
resurrection (n)àjíõde
retail n) (shop)ôjà õkan wêwêàtútà
retain (v)dá dúróháyà
retake v tún mú tún gbà
retaliation n ìgbësan
retention n ìdádúróìdílôwôìpamö
retire v pëhìndàlô simiÿíwô iÿêfara-sêhìn
retirement n ìfarasêhìnìsimiibi ìkököowó iÿê àÿepamôowó iÿê
àÿepamô
retract v yí örö padà
retrain v tún kô
retraining n àtúnkô
retreat n ibi ìsimiibi ìkököìfà-sêhìnìpëhíndà
retreat v fà sêhìnpëhìndà
retribution n ìsan padàësan
retrieval n ìgbàpadà
retrieve v gbà padàmú padà sípò
return n (receive)ìpadà
return n (send)ìpadàìtúndé
return v (come)bötúndé
return v (send)padàmú padà
reunion n àtúnjô-pàdé lêhìn ìpínyà àtún padà di ökan«o«o
reunite v tún so pö lêhìn ìyànípa
reuse v tún lò
reveal v ÿípayafihànÿí sílë
revealing adj tí ó sílë
revelation n (thought)ìfihànìÿípaya
revenge n ìgbësanìrán-ró
reversal n ìyípadàìpàröàyídà
reverse n (gear)fi ôkö rìn sêhìn
reverse n (object)parô
reverse n (situation)yi pada
reverse v (back)fi ti iwaju sçhin
revert v padà sílé padà
review v (book)tún wòfi ësö wò
revise v wò fún àtúnÿetúnÿetún yëwò
revision n àtúnÿeìtúnyëwòìtúnwò
revive v mú sôjímú yèjí dìdetún gbé dìde
revolt n õtê
revolt (v) ÿötëkô ìsìn ôba
revolution n (revolt)ìÿötë
revolution n (turn)ìyíká
reward n èrèëbùnësan
reward v san ësanta lí ôrçfi ëbùn fún
rewind v tún ká wé
rewrite v tún kô
rhinoceros n çranko bí ìmàdò ñláàgbánréré
rhythm n ìwôhùn
rib n egungun ihàfônránhà
ribbon n ája têrê
rice n (eat) ìrçsí
rice n (raw) ìrçsí
rich adj lí örölí owó lóríôlôràáôlôrö
riddle n aloòwe
ride n (car)gùn
ride n (horse)gígùn
ride v (bicycle)gùn
ride v (horse)gùn
ridge n òkò òrùléòté íle
ridiculous adj rírêìíinpípa-nilêrìín
rifle n irú ìbôn kan
right adj (correct)tô yç dára
right adj (direction)ötún
righteous (adj)lòdodolótìítôaláàre
rigid adj leÿòro láti tëláìláànú
rim n (edge)etíbèbè
rind n épo
ring n òrùka
ring v lù bí agogoró bí agogo
rinse v fi omi ÿàn
riot n ìrúkèrúdò, ariwo, ariwo ôjà
riot v pa ariwoÿe ìrúkèrúdò
rip n ìlà
rip v fà yalà
ripe adj pön
rise v dìdegòkèjíõdelà
risk n ewuìdáwôléìdágbá
risky (adj)léwu
ritual n ti ìlànà ìsìnönà ìsìntì ó hàn lóde
rival adj abánidíjealáfarawé orogún
rivalry n idíjeìbádùìÿèlàrasí
river n odò
road n õnà
roast v sunyanhódín gbç
rob v jalèjà lì olèjí
robbery n olè jíjà
robe n (ceremony)aÿô ìgúnwà
robot n ère tí ërô nmú rìn
rock n àpátaòkútañlá
rocket n ërô afçtùjónirun
rocky adj kún fún òkúta
roll n (bread)àkàrà òyìnbó roboto
roll n (paper)ìwé
roll v yí ká
romance n ìjárôàhesô
romantic adj ìtàn lásán
roof n òrùlé
room n (house)yàrá
room n (space)ààyè
room-mate n/f abánigbé
room-mate n/m abánigbé
roomy adj tí ó ní ààyé

****

rooster n akô adìçàkùkô


root n gbòngbòìpilë«ç
rope n okùnigbàôÿnìjàrá
rose n òdòdó olóòrùn dídùn
rot v bàjérà
rotate v yí bíi këkêyí
rotten adj dìbàjêrà
rough (adv)líle pálápáláÿákisàki gàungàungaungaun
rough adj ÿàìdán
round adj yíkíroboto«ù rìbìtì
route n ìpa önà
routine n ìpa önà i«ê
row n (line)ìlà
row v wàtù ôkö
rowboat n ôkö kékeré
royal adj ti ôbabí ôba
rub v gbo pafi rafi pa
rubber band (n)okún irê têrê fún síso õkan pö
rubber n oje irê
rubbish n (trash)pàntíohun aláìnílárí
ruby n òkúta iyebíye pupa
rudder n ìtôkö
rude adj láìmoyealáìmöwàáhùláìniböwö-fún
rug n aÿô ìbùsùn
ruins n ìwólulëàlàpà
rule n (regulation)òfin
rule v jôbaÿe àkosofa ìlà
ruler n (country)alákòóso
ruler n (tool)igi fún fífa ilà
rumor n ìhìnìròàgbàsô örö
rump n ìdíìbàdí
run n eré
run v sá rédusúré
rupture n ìfôìyapaìba àláfíà jêogunìjà
rural adj ti okoti igbó
rush n ewéko odòkoríko odó
rush v súrú síwájúrôlù dóògìdì
rust n ìdípàáràìdógunìdànpapaìpárà irin
rusty adj kídànpapadídógun
ruthless adj láìláànúníkà
rye n ohun ögìn kan tí a fi ñÿe irú ìyëfun kan
sabotage n ìjìn lësëìmöômö bíba ohun çlòmíràn jê ní köököötë
sack n àpoò nlà akalambi
sacrifice n çbô
sacrifice (v)rúbô ÿçbô, fi sílë
sad adj bínújê, fajúro
saddle n gárìasá
sadness n ìbànújê, ìbínújêìfajúro
safe adj láìléwulálàfíà
safety n ibi àìléwuàìléwuìgbàlà
sail (v) tàgbòkunÿíkö
sailboat n ækö onígbòkun
sailor n atukõ
saint n ènìyàn mímö
salad n oúnjç tí ó ní onírúurú ohun õgbìn nínú
salary n owó oÿù, owó iÿë, owó õyà
sale n (price) ìta ôjà gbàýjo
salesman n oníÿòwò, ôlöôjà
saleswoman n oníÿòwò, ôlöjà
saliva n itö çnu
salmon n irú çja nlá kan
salt n iyõ
salty adj tí iyõ já, oníyõ
salute n ìkíniniìkí
salute v kí
salvation n ìgbàlà
same adj ìkaánnà
sample n àpéjúwèé, àpçrç
sanction n iìóhùnsíìjêwôsí ìyöda
sanctuary n (animal) ààbò
sand n iyanrìn, iyêpê, yanrìn
sandal n bàtà, ìbõsê sálúbàtà
****

sandwich n irú oúnjç ìpanu kan


sandy adj ní iyanrìnkìkì iyanrìn
sane adj yéleratí ara rë le
sanitation n ìmô ìtöjú ìlera àgbàlú, êkö nípa ìtöjú ìlera ènìyàn
sap n (tree) oje igi
sapphire n òkúta pupa oníyebíye
sarcastic adj pêlú êgàn
sardine n irú çja kékeré kan
satellite n ìgbèríkoômô ëhìn
satisfaction n ìtëlörùn, àlàáfíà
satisfactory adj nítêëlörùn, tí ó kúnni lójú
satisfy v të lörùn, kún lójú
Saturday n ôjö kçfà õsê
sauce n ôbê
sausage n irú çran jíjç kan
savage adj níkàrorò
save v (money) fi pamö
save v (person) yô nínú ewu
savings n (money) ìfowópamö
saw n ayùn
saw v rê-igiyùnrí
say v wí, sô
saying n wíwí, sísô, örö sísô
scab n èpo, èépá
scald n ìbu omi gbígbóná dà jó
scald v bu omi gbígbóná dà jódà jó
scalp n agbárí
scandal n ohun ikose ëëgàn àbùkù ìsôkúsô
scar n àpá ojúàpá egbòàléébù
scarce adj ÿöwônàìkunàìtó
scare n ìdêrùbà
scare v dêrùbà
scarf n gèlèaÿô ìÿöÿô pénpé tí a fi nbo ôrùn
scatter v fúnkátúká
scenery n (nature)àwòmôranìrí ilê yíkáìwo ilë
scenic adj ti ìran dídára
scent n òórùn dídùn
sceptical adj oníyèméjì
schedule n lanàèròìmò
scholar n/f ömöwé, ôlôgbôn, akéköô
scholar n/m ömöwé, ôlôgbôn, akéköô
scholarship n ôgbôn ìwé mímö ànfàmí láti kô ìwé lóöfê
school n ilé ìwé àjô ìkôöwéilé ëkô
schooling n ëkô kíkôìwé kíkô
science n ìmö ôgbônòye ëkô ìjìnlë
scientific adj ti ôgbônti ìmö
scientist n/f ôlôgbôn ìjìnlë
scientist n/m ôlôgbôn ìjìnlë
scissors n àlùmögàjí
scold v báwí, bá-sô, sasö
score n (game)ìÿírò
scorpion n àkekèéàkerekèreòjögán
scrape v hahánwàhálà tí a fi ôwô çni fà
scratch n ìyaléèkánnáìhô
scratch v ha, hô, yún
scream n igbe híhan
scream v hankígbekéhan goro
screen n (film)àtç agbàwórán-tàn
screen n (net) ìbojú
screen n (protection)àbò
screen n (television)àtç agbàwórán-tànojú-tçlifíÿàn
screw n ìdè
screw v dè
screwdriver n êrô èlò fún dídè
scribble v kô sílê
script n ìwé àfôwôkô
scripture n Bíbélì Mímö, Ìwé Mímö Õrõ Ôlörun
scrub v fö, gbo
sculpture n ère gbígbê
sea n òkun omi-iyö
sea lion n kìnìún inú omi
seafood n àwôn ëyà ohun jíjç láti inú odò wá
seagull n çyç àkö
seal n (animal)erinmi kékeré
seal n (stamp)ìwé tàbí ámì ìfìwé ránÿé
seal v lê
seam n etí aÿô
search n ìwádìí àwaárí
search v ÿe ìwáríwáàdíwákiri
seashore n etí odò
seasick adj ti àìsàn ìtìsíwájú ìtìsêhìn ôkö ojú omi
season n ìgbà ötëàkókò kanlí ôdúnìdaàyíiwoyi
seasonal adj ti ìgbà
seasoning n nkan àádùnohun tí a fi sínú onjç láti mú kí ó dùn
seat n ìjokòó, àga
seaweed n koríko etí òkun
second adj èjìèkejì
second n (time) ìÿëjú
secondary adj ti èkejì èyítí ó tëlé
secrecy n ìkõkõ, àÿírí
secret adj níkököl'ábêlël'áÿìríí
secret n ohun ìkökö àÿíríabêlë
secretary n/f akõwé
secretary n/m akõwé
secretly (adv) níkökö, l'ábêlë
sect n çgbêìyàpà ìsìnaládamö
section n (department)apá
section n (part)apákàanìpín
sector n ìpínôwô
secure adj (safe)láìléwu
security n (loan) onígbowó
security n (safety)ìbôlôwô ewu
sedate v kùn lóorun
sedation n ìkùn lóorun
sedative n ohun tí kun ni lóorun
sediment n (floor) gëdëgêdë
seduce v gbàláyabà jêtàn jçdçwò rélô
seductive adj agbàláya dídçwò
see v rífojú ríríìran
seed n irúgbìnirú-ômô
seek v wáwá-kiribéèrè
seem v ÿe bíçnipéÿe àfihàndábíjô pé
seemly adj yçtôdára
segment n ìkékúròìrépé
segregate v ya ara sôtöfi àlà sí
seize v fi agbára gbàgbámúmú ní ipá
seizure n (medical)wárápá
seldom (adv)ní daindainlêëköökan
select v ÿàyàn
selection n ìÿàyàn
self adj tìkara
selfish adj tí ó mô ti ara rë nìkan
sell v tà fi gbowó
seller n/f olùtà, ôlôjà
seller n/m olùtàôlôjà
semicircle n ìdáméjì àyíká
seminar n ëkô ilé ëkô gíga
send v rán
senile adj arán
senior adj (older)ëgbônàgbàaÿájú
seniority n jíjùlô ní ipò tàbí ní oyèàgbà
sensation n ìmö àìbalë-ôkàn
sensational (adj)ti irogidití opinmínringbçgçjç
sense n (feeling)ìmö èròìpinnu
sense n (meaning)òye ôgbôn
senseless adj (feeling)láìnímöláìní òye
senseless adj (meaning)láìnídìígöláìlôgbôn
sensibility n tìtètè mö lárayára mö lára
sensible adj lóyegbônní ìmö
sensitive adj ìyára ní ìmöní ìfuratètè mö lára
sensitivity n yíyára ní ìmöníní ìfuratìtètè mö lára
sensual adj ajadùnti ëdáti arati ìfêkúfëê
sentence n (law)ìdálêbìiörö ìdájô
sentence n (letter)gbólóhùn örö
sentence v dálêbìiÿe ìdájô fún
sentiment n ìròìmöìdájô
sentimental (adj)ti ìròti ìmöti ìdájôtí ìmölára
sentry n ológun tí nÿô òdeadènà
separate adj tí a ya nípatí a yà sôtö
separate v ya nípayà sôtöpín níyà
separation n yíyanípaìyàsápákanìyàsôtöìpínyà
September n oÿù kçsàán ôdún
sequence n (order) ìtòlëhìn
sergeant n oyè nínú ogunoyè kan nínú àwôn ôlôpàá
series n ìtëlé lêsçsçöwô
serious adj ní ìrònúní ôwô wúwoÿe pàtàkìléwutóbi
sermon n ìwàásùìkìlöörö ìyànjú
serpent n ejò
servant n/f ìránÿë, ômô õdõ
servant n/m ìránÿë, ômô õdõ
serve v ÿe ìránÿësìnÿe iÿç fún
service n (assistance)ìranilôwôìÿe ìdánilóhùn
service n (church) ìsìn
service n (hotel)ìdánilóhùnìÿe ìtôjú onírìnàjò
service n (maintenance)iÿe àtúnÿe
session n ìjokòó àwñn onídàájô
set n (collection) àkójôpö
set n (theater)ìpàtç-eré
set v ÿú jóköôfi sífi lé gbékalë gbìn
settle v (arrange)túnÿe
settlement n (agreement)ìtúnÿeàdéhùn
settlement n (colony)ìlútítëdó
settlement n (legal)ìsanwó
settler n/f àtìpó
settler n/m àtìpó
seven n (number) méjè, eêje
seventeen n (number) mêtàádílógún, ëtadílógún
seventh adj èkéèje
seventy n (number)àádörin
sever v yà-sôtöya kúròya nípapín níyà
several adj öpölôpöonírúurú
severe adj (condition)rorò
severe adj (strict) múná
sew v rán-ÿôkósô
sewage n omi rìrì àti èérí
sewer n önà omi rírì áti èérí
sewing machine n ërô ìránÿô
sex n ëya abo àti akôëya obìnrin áti ôkùnrin
sexual adj ti abo àti akôti bíbáralò abo àti akô
shade n ìbòjiòjìjiàwö
shadow n òjìji
shaft n (mine) ihò jínjìn
shaft n (spear) ôfà
shaft n (technical)opa
shake v mìrùgbön
shall v yíò
shallow adj ÿàìjinlëÿàìjindò
shame n ìtìjúàbùkùëgànojútìëtê
shameful adv tëgànpëlú ìtìjú
shameless adj láìnítìjúgbójúödájú
shampoo n ôÿç ìfôrun
shape n ìrísíàwóranàpçrçìwo
shapeless adj láìní àpçrç
share n ìpíndoje
share v pínÿe àjôpín
shareholder (n)alôjôpín
shark n ekuraçran-omiakura-kuda
sharp adj mímúyárase kanjáfáfámúná
sharpen v pônlöpôníinmúgbê ní ÿóÿóró
shatter v fôfô-tutu
shave v fá-irunfárí
she (pron) ó, òn
shear v réré-kúrú
shed n àgöbúkàabúléabà
sheep n àgùtàn
sheet n (bed)aÿô ìboraaÿô àkéte
sheet n (ice)yìnyin gbalasa
sheet n (metal)ewé irin
sheet n (paper)ewé takadá
shelf n pçpç apako ti a kan lati fi nkan leapako ti a kan lati fi nkan le
shell n igbáèpokarawunkòròfoirú ohun ìjà kan
shelter n àbò
shelter v dá bòbòràdöbö
shepherd n olùÿö-àgùntàn
shield n apataasààbò
shift n (movement) ìÿípòpadàôgbôn èrò
shift n (work) ìgbà iÿç
shift v yípadàÿípòpadà
shin n igunojúgun
shine n ìtànnáìmôlë
shine v môlëmôdánràntàn
shiny adj dídántítànríràn
ship n ôkõ
ship v ÿí-ôköwô ôköfi sí ôkö
shipyard n ilé ôköèbúté
shirt n ëwú àwötêlë
shiver v wàrìrì, gbõn
shock n (electric) ìgböntítí
shock n (fright) ìjáíyà
shock v gböntítímú-kôsëkô lùmí mú wàrìrì
shocking adj tí ó mì tìtìkún fún ìjáíyà
shoe n bàtà
shoelace n okùn bàtà
shoot v sohù jádeyô jádeta-ìbônta lôfà
shop n ilé-ôjàa
shore n etí òkunetí odòèbútéilë ëbá omi
short adj kúrúkúkúrú
shortage n àbùkùàìpéëdín
shot n ôta ìbônàhàyá
should v ìbá
shoulder n èjíká
shout v pariwohó-yèkébòsílôgun
shove v bìtì-síwájú
shovel n ôkô
show v fihàn
shower n (bath)wë
shower n (rain)òjòöwààrà-òjò ôwô òjò
shrimp n edéidé
shrine n ojúbô òríÿilé òríÿà
shrink v súnkìwàkì
shut v sé, tì, dí, padé
shy adj ní ìtìjúlójútítì
sick adj lí àrùnláìlágbáraÿàìsàn
sickness n ààrúnàìsànòjòjòàmódi
side n ìhàëgbêëbáetíapá
sidewalk n (pavement)önà kékeré ôlôdà ti çlêsë fi nrínrìn lásán
sideways adv lápákan
sift v kù ní könkösöyë-wò kíníkínífi asê sê
sight n (eye)ìrí-ojúìwòìríran
sign n àmì àpçrç àpéjúwe
sign v ÿe àpçrçsàmìsífôwô-köwé sífi orúkô sí
signal n àpçrç ìfiyèsí
signature n àmí orúkô kíkô sínú ìwé láti fi ÿe ëríìfôwôsí
significance n ìÿepàtàkìpàtàkì
significant adj tí ó ní àpçrçtí ó ÿe pàtàkìtí ó l'ámì
silence n ìdákê rôrôìdákêìpanumô
silent adj dákêyadiÿàìfôhùn
silently adv ní jêjêláìfôhùnní wôôrôwô
silk n aÿô ÿêdà
silver n fàdákà
similar adj irúkannáàjíjôra
similarity n ìríbákannáàìjôra
simple adj òpèláìláàrekérekèláìniabulanígbangbaláìní
rôrùnççrúláìmökan
simplify v fíhàn gbangbaÿe yanjúmú yanjú
simply adv kìkìniìanÿoÿoÿá làwulë
simultaneous adj ÿíÿepöàjùmöÿe nìgbàkannáà
sin n ëÿëìrú òfin Ôlôrun
sin v ÿë sí òfin Ôlôrundêÿëÿë
since adv láti àkókòláti ìgbàtí
since conj ìgbàtí
since prep lêhìnnígbàtí
sincere adj ÿòótôníwà funfunpípéláìlábùlàlódodo
sincerely adv nítòótôlódodo
sincerity n ìwà funfuninú funfunòtítô-inúàtôkànwá
sinful adj kún fún ëÿëkìkì ëÿël'ëÿë
sing v kôrin
singer n/f akôrinolórinonírárà
singer n/m akôrinolórinonírárà
single adj (one) ökan
single adj (person) àpôn
sink n (basin)abô nlá tí a nbô ojú tàbí tí a wçwô sí
sink v rìmù wö
sinner n/f çlëÿê
sinner n/m çlëÿê
sinus n àlàfo àárí imú, etí àti çnu
sip v mu díëdíëtôwò
sir n alàgbàögbêni
siren n ërô aláriwo fún ìkéde
sister (n /o)ëgbôn obìnrin
sister (n /y) àbúrò obìnrin
sister-in-law n (h/o/b/w)arábìnrin ëgbôn ôkùnrin ôkô çniàna
sister-in-law n (h/o/s)ëgbôn àgbà obìnrin ôkô çniàna
sister-in-law n (h/y/b/w)arábìnrin àbúrò ôkùnrin ôkô çniàna
sister-in-law n (h/y/s)àbúrò obìnrin ôkô çniàna
sister-in-law n (w/o/b/w)arábìnrin ëgbôn okùnrin aya çniàna
sister-in-law n (w/o/s) ëgbôn obinrin aya éniàna
sister-in-law n (w/y/b/w)arábìnrin àbúrò ôkùnrin aya çniàna
sister-in-law n (w/y/s)àbúrò obìnrin aya çniàna
sit v jóòkósimikalëfi ìójko fúnmú jóòkó
situation n ipòàyèìtëdó
six n (number)ëfàmêêfà
sixteen n (number)ërindínlógúnmêrindílógún
sixth adj êkçfà
sixty n (number) ôgöta
size n ìtóbiìwön
skate n (ice)ìÿiré lórí yìnyín
skate v (ice)ÿiré tàbí jó lórí yìnyín
skeleton n egungun ara
sketch n àwòránàwòrán ìfôwáyààpçrç
sketch v ÿe àpçrçÿe àwòránfi ôwô ya àwòrán
ski n ìÿiré lórí ìrì dídì
ski v ÿiré lórí ìrì dídì
skilful adj lôgbônlóyeolóye
skill n ôgbônìmöòyeèrò
skin n (animal)awô çran
skin n (person)ara
skinny adj láìlôràá
skip v fò rékôjá bë
skirt n aÿô ëwù obìnrinopinetí aÿô
skull n agbárí
skunk n irú çranko olóòrúù nkan
sky n örunojú örun
slander n ìgbadùlúmöörö ìbàjêìsörö ìbàjê síìhìn búburú
slang n èdè
slap v gbá lábàrá
slaughter v (animal) pa
slaughter v (people) pa run
slave n/f çrú
slave n/m çrú
sled n pákó tínrín bí ôkö tí a fi nÿiré lórí ìrì dídì
sleep n orunsísùn
sleep v sùnsimi
sleeping bag n àpò tí a fi nsùn ní ìgbà ìdálë
sleepy adj tòògbéwúwo fún orun
sleet n ìpapö òjo àti yìnyín
sleeve n apá ëwù
slender (adj)tínríntêrêlêgçlëgçàìtóôÿán
slice n ëbêèrú
slice v bê pçlçbç
slide v yôyôtêré
slightly (adv)díè-díèfêrêkínún
slim adj pêlêngêtêrébí ôÿán
sling n kannakannaìsokô
slip n (clothing)ëwú obìnrin àwötêlëàgbékô
slip v yöbô tú-kúrò
slipper n bàtà pçlçbçsálúbàtà
slippery adj yíyöbörôbörô
slit n ësánëlà
slope n gërêgërê òkè
sloppy adj (careless)láìbìkítàlêrë
slow adj lôrafàpêfalë
slug n ìgbín àìníkarawun
slum n àdúgbò
slush n yìnyín tí nyô
sly adj lárèékérekèyômínrínlôgbôn wêwê
small adj kékeré
smart adj (intelligent)ní èrò ní ôgbôn kún fún ôgbôn
smash v fô lulu
smear v rêÿán
smell n òórùn
smell v gbóòrùn
smile n ërín músë
smile v rëêrín
smoke n èéfí
smoke v rú èéfímu tábà
smooth adj têjútêbçrçöbörô
smother v fi èéfín pafín pafi iná jó pa
smuggle v mú ôjà wölú láìsan owó bodèyô nkan wôlé
snack n onjç ìpanuìpápánu
snail n òkòtó
snake n ejö
sneak v pa kôlô
sneeze v sín
sniper n çnití nyìnbôn láti ipò ìkökö
snore v hanrun
snow n ìrì dídìòjò dídì
so adv bêëninítorínáàbáyìí
soak v të bô omirç lí omifi rç omi
soap n ôÿçàwënùàwëfínàwëdá
soccer n eré ìfi çsë gbá bôölù
sociable adj fífanimôratí a lè bá kêgbê
social adj ajçmáwùjôkíkêgbêti çgbêtí a lè bá kêgbê
socialism n ètò alájôni
socialist n/f elétò alájôni
socialist n/m elétò alájôni
society n àwùjôçgbêìdàpöàjùmöÿe
socket n (electrical)ihò-ìtç nkan böihò
socket n (eye)ihò ojú
socks n ìbösë
soda n èlò láti mú àkàrà wú
sofa n ibùjóòkóàga iyàráirú ìjóòkó kan
soft adj dëdçrarödçjúpëlêmúlômúlô
softly adv jêjêwúyê-wúyêpëlêpëlê
soil n ilê, erùpê
soldier n ológunômô ogunjagunjagun
sole n (foot)àtálêsë
solicitor n (law)agbçjôrö, lôyà çlêbë fún çnìkejì
solid adj múraléle yèlágbáraÿe pàtàkìtí a lè gbêkëlé
solitary adj nìkanÿoÿolí àdágbé
solitude n ìdágbéanìkangbé adádó
solution n (answer)àlàdíìyàsôtö
solve v làdìtúmöÿàÿôyéyanjú
some adj díëkanàwôn kan
somebody pron çnìkanènìà kan
somehow adv lí önà kanbákan
something pron nkanohun kan
sometimes adv nígbà kannígbàmíràn
somewhat adv díëohun kannkankan
somewhere adv níbì kan
son n ômôkùnrin, ômô-ilé
song n orinrárà
son-in-law n ôkô ômô çni, obìnrin àna
soon adv nísìsìyíláìpêláìduroböröyákététètè
sore adj ojú egbòojú
sorrow n ìbànújêìkáànúìroraìròjúêdùn
sort v tò lêsçsçyà lí ötötö
soul n ôkàn, êmí
sound adj yelerayegelagbarape
soup n ôbë, omi çran
sour adj kan kíkankanraroròàìpôn
source n orísunìsunibi pàtàkì
south n gùùsùìha ìsàlë
southern adj níhàa gùùsù
southwards adv níhàa gùùsù
souvenir n ohun ìrántí
space n (area)àyè
space n (length)àlàfoàfo
space n (universe)àgbáyé
spacecraft n ôkö tí ñyíká àgbáyé
spark n èta-ináôwô-ináìpêpê iná
speak v wísôsöröfohùn
speaker n (object)ërô ìsörö
speaker n/f (person)aÿafö
speaker (n /m) (person)aÿafö
spear n ökö ëÿín
special adj àkànÿepàtàkìötö
specialist n/f alákànÿe
specialist n/m alákànÿe
speciality n ohun àÿe lákànÿeohun pàtàkì
specialize v ÿe lákànÿe
specific adj pàtóirú kanökanpàtàkì kan lôtö
specimen n àpçrç ìfihànàwòÿe
spectacular adj ti ìyanualárà
speculate v gbìrògbìmö dábàwòkíyèsínáwó s'órí ôjà fún èrè
speculation n ìgbìròìgbìmöìdábàìwòàkíyèsíìnáwó s'órí ôjà fún èrè
speech n aföörö-çnuohúnèdèörö sísô
speechless adj láìfôhùnláìlóhùnçnu jëwëkêkê-pa
speed n ìyára
speed limit n ìkápá eré ìsákúsàá
speedboat n ôkö eléré kànkàn
speedometer n ërô ìwön ìysáré ôkö
spell n (magic) èdìdìèëdì
spell v (word) ôfõ
spelling n ìka àmì ìwé lôkökansípêlì
spend v (money)náwólò-tánj÷run
spice n tùràrí òfóòrúùn dídùn
spicy adj tí ó ní àádùn ata
spider n aláõtakùnçlênà
spill v dánútasílëta tasí
spin v rànráõwúfàgùn
spinach n ëfôtëtë
spinal cord n egungun ëhìnògóró ëhìn
spine n egungun ëhìnògóró ëhìn
spiral adj yí àyíká
spirit n (mood) ôkàn ìwà
spiritual adj kún fún ëmítçlêmìí
spit v tutôwôtô
spiteful adj níriraláìkàsíní àránkan
splash v fi çrë kùn ÿába-ÿàbafi êrë yíjábù
spleen n ôlônúòsì
splendid adj dárayanjú
splint n igi pçlçbç ìdìmú egungun fífô
splinter n (wood) ërún igi pçlçbç
split v là pínlà wêwê
spoil v (child) bàjë
spoil v (food) bàjë
sponge n kànrìnkàn òyìnbó
sponsor n (business)onígböwô
spontaneous (adj)láti inú çni wáfún ara çniti ife ara eni
spoon n ÿíbí, ìgbakô
sporadic adj lêëkànkanláìlétò
sport n iréiré-ÿíÿeìjàdùìdíjéìje
sportsman n ôdçadíjéajìjàdù
sportsmanship n ôdç ÿíÿedídíjé
sportswoman n eléréadíjéajìjàdù
sporty adj nípa ôdç ÿíÿejíjçmô ìdíjé
spot n àbàwônàbùkùëgànìbí àmì
spotless adj láìlàbùkùláìlàbàwônláìlëgàn
spotty adj ní àbàwônní àbùkùtí ó ní ëgàn
spouse n/f ìyàwó
spouse n/m ôkô
sprain n rírôìfirôìfararô
sprain v fi rô
spray v fúnfún omi
spread v nà tángbéràn
spring n (metal)èlò onírín
spring n (season)ìgbà rírú ewé
spring n (water)orísun omi
sprinkle v bùwônfún bu omi wôn
spy n/f àmìàsàmìaÿôni
spy n/m àmìàsàmìaÿôni
spy n/m àmìàsàmìaÿôni
spying n ìÿe àmìÿíÿô-wò
squadron n ëyà àwôn ômô ológun
square n (place)àárín ôjà
square n (shape)igun mêrin lôgbögbà
squeak v (animal)kíkédídúnhíhan ganran
squeeze v fún pöhá láyè
squeeze v fún pöhá láyè
squirrel n ökêrêoforo
stab v fi ohun mímú gúngún lôbç
stabilize v mú dúróÿinÿinfçsë múlë
stable n ìdúróÿinÿinìfçsë múlëìbùsö çran
stack v kó koríko fi ÿe abà
stadium n àgbájô nlá ti ìÿiré
staff n (personnel)àwôn alábàÿiÿêpö
stage n (platform)ìtàgéibi ìdúró tí a fi pákó kô
stagger v ta gbôngbôntasë ìrìn
stagnant adj ÿàìruÿàìÿön dídúrójê
stain n àbàwônàbùkùëgàn
stairs n àtêgùn ilé
stall n (animal)ilé çranko
stamina n okunôÿán araìmí inú
stamp n (postage)ohun àmì ìfìwé ránÿê
stamp n (seal)ìwé ìsàmì sí
stamp v (seal) sàmì sí
stand v (person)dúródêsë-dúródìde nàró
standard adj tí a ÿe àjôhùn sítí ó ní àjôhùn
standard n öpágunàsíáìdìwön nkan tí gbogbo ènìà ní àjôhùn sí
standardize v ÿe àjôhùn sí
star n ìràwöalásìkí ènìà nínú ohunkóhun
star n ìràwöalásìkí ènìà nínú ohunkóhun
starch n ògì gbágudá
stare v wò ÿunfìyanu wòranjú mô
starfish n çja oníràwö
start v (begin)bërë
start v (motor) ÿí
startle v dêrùbàbà-lêrùmú-tagìrì
starvation n ìfebipaàìjçun
starve v febipa
state n (condition)ipòìwà
state n (land)sàkání ílù
state v sôlà lêsçsç
statement n àlàyéìla örö sílë
station n (place) ìbúsö, ibùjôkö
station n (train)ìdí ôkö
stationary adj láìlôsí wájúdídúró níbìkan
statue n ère àwòrán
status n ìwà, ipò
stay n aláfëhìntììdádúró
stay v dúró níbìkandá dúrófimô
steal v jalèjí
steam n oru
steel n irin
steep adj gaÿòro gún
steer v tukötôkö
steering n (car)ìtukö
steering wheel (n)èlò ítukö
stem n (flower)ëka
step n ìrìn çsëìgbé çsë lôkökan nínú àkàsö
step v ÿísërìnyan
step-father n ôkô ìyá çni
step-mother n aya bàbá çni
stereo n ërô ìtç àwo
sterile adj (clean)ní ìfö ìlera
sterilize v (clean)fö ní ìfö ìlera
stern n ìdì ôkõ
steward n ìránÿê, olùtôjú ilé, olùtôjú ôkö
stewardess n ìránÿêolùtôjú àwôn èrò ôkö òfúrufú
stick n igi
sticker n éló ìlèmô
sticky adj lílèmôfà môtímôtídoindoinrö bíi àte
stiff adj lílelëlóríkuku
still adj dákêdúró jêdídákê rôrô
stimulate v rúfi õkan gúngbàníyànjúmú kánilárasún ÿetiìÿe
stimulation n ìrúsókéìgbàníyànjú
sting v (bee)ta
stink n òrúùn búburú
stink v rùn búburúdìbàjê
stir v rúdìdemú gbé dìdejí pêpê
stirrup n (horse) ôkô çÿinìdásëlé gààrì çÿin
stock n (finance)ìÿura ôjàowó ìfipamô fi pamo
stock n (supply)ìtì
stock v fi-pamôfi-kúnkó-jô
stock market n ôjà oníÿura
stockings n ìbösë
stomach n inúikùnàpòlúkù
stone adj le bí òkúta
stone n òkúta
stop n ìdádúró ìsé
stop v dádúródáÿeséyédêkun
stopper n (water)ìdênuàdíkôòdídí
storage n abà ibi ìÿura
store n abà ìÿuraöpölôpö
storeroom n yàrá ìÿuraakaabà
storm n ìjìëfúfu líleìkôlù
stormy adj kún fún ëfúfu líleti ìjì
story n (floor)òkè ilé
story n (tale)ìtànìròhìnìhìn
stove n ërô ìdáná
straight adj tàrà, tô láìwôgbônrôn
straight adv tààrà
straighten v mú-tômú run
strain n ìÿòrosísêyíyô
strait n ìhágágáìhàmôwàhálà
strange adj ÿàjèjìÿàràÿabàmìÿakotun
stranger n/f àlejòàjèjì
stranger n/m àlejòàjèjì
strangle v fún palôlôrùn
strategic adj lêtàn
strategy n ëtàn
straw n (drink)èlò ìmumi
straw n (grass)igi àgbàdokoríko gbígbç
strawberry n irú èso dídùn kan
stream n (river)odò ÿíÿàn
street n önà ìgboro ìlúìtaòpópó
streetcar n ôkö gbôrô akérò
strength n agbára, ipa
strengthen v fún lí agbárafi ipa fúnmú lôkàn lemú lôkun
strenuous adj lagbárayáramúranítaranípá
stress n ìtçnumôìkíyèsíagbára
stretch v nà fàgùnnögà
stretcher n çnití ñnàìbùsùn ìgbé aláìsán lô sí ilé ìwòsàn
strict adj le, múná
strike n (company)ìkö iÿê sílë ìjùmö da iÿê sílë
strike v (hit)lùso ìpànpáìjùmö da iÿê sílë
string n okùn tínrín
stripe n ìlà
strive v bá-jàlàkakakôjú ìjà sífi agbára ÿiÿêbá gbìyànjú
strong adj lelágbáranípálera
structure n ìkôléönà
struggle n ìgbìyànjúìjàkadì
stubborn adj agídí, àìgbôràn, lile, olóríkunkun líle
student (n /f)akòwéökàwé
student n/m akòwéökàwé
study v kôkà ÿe-àÿàròfiyèsí
stuff n ohun èlòçrùaÿô
stuff v fi-kúnkìjç àjçkì
stuffing n (food)jíjç àjçkì
stumble v kôsëkôsë pëlú ìdurasebu
stump n (limb)ìgékù apá tàbí çsë
stump n (tree)ìdí igi akékùgbòngbòkùkùté
stupid adj göfolôraÿiwèrè
stupidity n ëgöòõgöfífàìlôraiwèrè
stutter v kólòlò
style n owo ikoweasa
subject n (school)ëkô ilé ìwê
subject n (topic)orí örö
subject v tëbatë lóríbafi orí balë
subjective adj (thought)wíwo örö bákan láìgbé yëwò
submarine n ôkö tí nrìn ní ìsàlë òkun
submerge v rì nínú omiÿàn bò môlë
submission n (obedience)ìtçríbaìforíbalëìrësílë
submissive adj ní ìtçríbaní ìforíbalë
submit v (obey)farabalëtçríbaforíbalëfifún
subpoena n ìwé ìpè wá sílé çjô ní dandan fún jíjêërí
subscription n ìköwé sí ìsàlëowó dídàìfi orúkô sílë
subsequent adj títölêhìntítëlé
subsidiary n onírànlôwôolówó-òde
subsidize v ÿe ìrànlôwôfún lówó-òde
subsidy n ìrànlôwôowó-òde
substance n ìwàëdá araöröohun ìní aiyé
substitute v fi ÿípò çnidípò
subtitle n orúkô àfikúnorúkô àpèkún
subtract v mú kúròyô kúrò nínú ötötö ohun
subtraction n ìmúkúrò nínú ötötö ohun
suburb n àgbègbè ëhìn odi ìlúàgbègbè ìlúëbëbá ìlú
subway n önà ìsàlë ilè
succeed v rôpògbipòtëléboríyôrí
success n àláfíàásìkíàÿeyôrí
successful adj ÿereremú àláfíà wáÿe yôrí
successive adj ìtëléõtëlé títëléralêsçsç
successor n/f arôpöagbipò çniàtëlé
successor n/m arôpöagbipò çniàtëlé
such adj èyí náàirú
suck v mu omijòmufi çnu fà muyàn
suction n ìfàmu
sudden adj àìròtêlëòjijì
suddenly adv logan, láìròtëlê, lójijì
sue v fi sùnpè lêjôbëbë
suffer v jìyàjoróyôdá fún
sufficient adj tó fún
suffocate v fúnfínpá lórídílôwô láti mí
suffocation n ífúnlôrùnpípá lóríídílôwô láti mí
sugar n ìrèkéiyö òyìnbó
suggestion n àbáàmörànìmöràn
suicide n ìgbëmí ara çnipípa ara çni
suit n (clothes)aÿô wíwö
suitable adj yíyçbíbámuwòbá ÿe dédé
suitcase n àpótí
sum n iye owóiye ohunkóhunàròpöàkópö
summarize v ÿe àkópö
summary n àkópöìsôníÿókí
summer n ìgbà ërùnìgbà oru
summit n góngó òkëorí òkë
summon v (law)pàÿçpè-lêjô
summons n ìpèlêjôìsúnlêjôipe ola
sun n òrùn
sunburn n ìjóra òòrùn
Sunday n ôjô kíní ösëôjô ìsimi
sunny adj kún fún òòrùnmímú òòrùn
sunrise n líla òòrùnòwúrökùtùkùtù ìyálëta
sunset n àÿálêàÿemálêìwö òòrùn
sunshine n ríran òòrùnmímú òòrùn
sunstroke n ìtalára òòrùn janjan tí nmú ni láàrë
super adj (excellent)dára jùlô
super adj (large)pö rçpçtç
superficial adj láìjinlê, ògéré, oréfé lókè lóde
superior adj (better)dárajùgajù
superiority n ìlôlájùìgajù
supermarket n ôjà ñlá
superstition n ìgbàgbô ohun asán ìsìn èkéìsìnkusìn
superstitious adj tçra mô ìsìn kusìntí ñgba ohun asán gbô
supervise v bójútóbojúwò
supervision n ìbójútóàbójútó
supervisor n/f alábòójútó
supervisor n/m alábòójútó
supper n onjç-alê
supplement n ìfikúnëkúnàbùkún
supplier n aláfifúnçnití nta ôjà fún oníÿòwò
supply n ëkúnìfikúnìmúkún
supply v kúnfi-kúnfi fúnni
support n (encouragement)ìtìlêhìnìrànlôwô ìfaratì
support n (object)ìtìlêhìn
support v (object)kinrin lêhìnkìn lêyìn
support v (person)gbètìlêhìngbè lêsë
suppose v ÿebígbìmörò
supposedly adv ròpéní
suppress v tçríkìwöfi-pamôtëmôlë
supremacy n ìÿôlóríagbára tí ó ga jùlô
supreme adj ga jùlôlôlá jùlôtóbi jùlô
surcharge n owó àsanléàbùléàbùkôjá àbùmô
sure adj dájúlágbáranígbçkëlê
surface n òdeojú
surgeon n oníÿègùn alábç
surgery n iÿê abç, ilé egbògi oníÿègùn alábç
surgical adj nípa iÿê abç
surname n orúkô àpèléorúko ìdílé
surpass v ré kôjá, ta yô
surplus n ìyókùèlé
surprise n ìyàlênu òjijììbálójijì
surprise v bá lójijìbá láìròtêlëyà lênu
surprising adj ÿe ni hàyani lênuìyàlênu
surrender n ìtúbáìtçríbaìforífún ìjôsìn
surrender v túbá, tçríba, jösìn
surround v yí kákirirôgbá yíkáyídá kámô
surroundings n àgbègbè àdúgbò
surveillance n ètò ìwò-kákiri
survey n (information)ìwádìí kákiri
survey n (land)ìwôn ilë
survey v (land)wöndíwön
survey v (question )wádìí kákiri
survival n wíwà láàyè
survive v pêwíwà láàyèìdásílë lôwô àìsànyô nínú ewu
survivor n/f olôjô gígùnçnití ó yô nínú ewuolùjábô lôwô ikù
survivor n/m olôjô gígùnçnití ó yô nínú ewuolùjábô lôwô ikù
suspect adj ní fura sí
suspect n/f çnití a ní fura sí çnití a ro èrò sí láìní ërí
suspect n/m çnití a ní fura sí çnití a ro èrò sí láìní ërí
suspect v furaní fura síro èrò sí láìní ërífi-mô
suspend v (hang)sosoröfikô dádúrópatì

****

suspend v (work)yô kúrò nínú ipò


suspense n ìÿiyèméjììwà àìdájúwíwà nípò ìdádúró
suspension bridge n afárá àsorö
suspension n (hang) ìsorö
suspension n (work) ìdádúró lênu iÿêìdáwôdúró
suspicion n ìfura
suspicious adj nífura
sustain v (law) mú-dúró
swamp n çrëìrà pëtëpêtë çröfö
swarm n öpölôpööwô
swear v (curse) ÿépè
swear v (promise)búrafi èpè búra
sweat v làágùn
sweat n òógùn, ìlàágún
sweater n ëwù àwölé ëwù òtútù
sweep v fi æwö gbálëgbálëgbá
sweet adj dúndídùn ní ìtôwòní dídùn létèolóyinmômô
sweetness n àdídùndídùnoyinmômô
swell v wú
swelling n wíwú araëkún odò
swim v lúwëwë
swing v fì rö lí òfúrufú
switch n (change)ìpàrö
switch n (device)èlò ìtanná
switch v (change)yí ÿe ìpàrötë
swollen adj wúwíwú sókè
sword n idà
symbol n àmì àpçrç àrokò
symbolic adj lápçrçlámìlípàrokò
sympathetic adj bíbákêdùnabánidáròagbörandun
sympathize v bá ÿe ìdáròbákêdùn
sympathy n ìbáÿedàáròìbákêdùn
symptom n àmí àrùnàpçrç
synagogue n ilé ìsìn àwôn Júù
syndrome n àwôn àmì ìÿàjèjì
synonym n ààröörö méjí tàbí mêta tí ó ní ìtúmö kanna
synthetic adj láìÿe ojúlówóláìyçtí kì íÿe ti ëdàìfôgbônÿe
syringe n èlò ìgún ni lábêrê
syrup n omi iyö òyìnbó
system n ètòërôìmöìgbìrò önàìlànà
systematic adj gëgë bí ti ilana lësçlësç, létòlétò
take v (exam) ÿe
take v (obtain) rà, rí-gbà, ní
tale n ìtàn, àlö
talent n êbùn Ôlörun, êbùn àbínibí, iye òÿùwõn kan
talk n õrõ sísô
talk v sô, sõrõ, wí, fôhùn
tall adj gùn, gíga, gàgàrà
tame adj títùlójú, ìtùlójú, tí ojú rêmôlê
tame v tù lójú
tan n irú àwõ kan
tank n (container) ìkòkò, àmù onírin, odù þlá ìgbómi sí
tank n (military) àgbá nlá
tanker n (ship) ôkõ omi
tap n (sink) ìfà omi, êrô omi
tape n (adhesive) ôjabulç tínrín, okùn ìdèmölê
tape n (information) ìgbohùn ìròhìn sórí êrô
tar n õdà
tarantula n aláýtakùn þlá olóró
****

target n apata, asà, àmì fún ìbôn títa, ohun tàbí çnití a yàn ÿojú
tariff n owò ôjà rírà ìdíyelé ñýkan
task n iÿë, iÿë kàyééfì
taste n ìtöwò
tasteful adj ládùn, dùn
tasteless adj (food) láìládùn, të
tasty adj àdídùn, ládùn
tattoo n àmì êÿö ara, fèrè ológun
tattoo (v) ÿàmì sí ara, bu-ilà sí ara, fín ara, kôlà
tax n owó-òde, owó-ìlú, ìbuwólé
taxation n ìdáwó-òde lé owó-ìlú, ìbuwólé
taxi n ôkõ ayökëlë agbèrò
tea n tíì, ewé wërëwërë gbígbç tí a þ fi sínú omi híhó fún mímu
teach (v)kö lëkõö, ÿí-níyè
teacher n/f olùkö, olùköni, akönilëkõö
teacher n/m olùköolùköniakönilëkõö
team n çgbë àjùmõ ÿiÿëàkójô ènìà láti ÿe nkanõwö çran
teamwork (n)àkójôpõ iÿë
tear n (break)ìfàya
tear n (cry)omijeçkún
tear (v)fàyaya
tease (v)töyô-lënuyô-lóhùn
teat n (animal) ÿönÿö ômú çranko
technical adj jíjçmö iÿë ônà
technicality (n) (law)õràn tí íÿe tolófinolófin
technician n oníÿë ônà
technique n õnà ÿíÿe nkanàpçrçìroìmõàpéjúwe
technology n ìmô ôgbön àmúÿeôgbön àmúÿeiÿç ônà tíí ÿe ìfàgùn
ìgbésí ayé ènìà
teenager n/f õdómôbìnrinèwe
teenager n/m õdómôkùnrinèwe
telecommunications (n)gbogbo àwôn iÿë wáyàôgbön àmúÿe
ìbárasõrõ gbogbo àgbáyé
telegram n ìránÿë êrô oníwáyà láti òkèrè
telegraph n okùn êrô ìjíÿë lókèrè
telephone n êrô ìbàniÿõrõ êrô sõrõgbèsìtçlifóònù
telescope n awòjígí ìfiwo ohun õnà jínjìnêrô ìmútóbi
television n êrô àwòrán ìtajìtçlifíÿàn
tell (v) (instruct)kö lëkõö
tell (v) (relate)wí fúnsô fúnka iyesô
temper n ìbínúìrunúimúyçìgbà ipò
temperamental adj àjçmö ìwà inú
temperature n ìwõn òtútù tàbí oruìgbóná araìwà aféfé ayé
temple n (building)ilé ìsìn ölörun tàbí òrìÿà
temple n (head) apá õtún tàbí òsì orí lëêba párí êrêkë
temporary (adj)wíwà fún ìgbá díê
tempt (v)dánwò tán ÿe búburúwò lójú
temptation n ìdánwòêtàn
tempting adj títan ni wíwu nidídánniwò
ten n (number)êwámëêwá
tenant n/f ayálégbéaráálé
tenant n/m ayálégbéaráálé
tendency n ìdarísíìtêsíipaõnàìtöka sí
tender adj (meat)rõtùnú
tendon n iÿan ara
tennis n irú eré kan
tense adj líle láti têbayi
tense n (grammar)ìgbààkókò tí a ÿe nkan
tension n inúfu-êdõfulíleìfàleìfàgùnnínà
tent n àgö
tentative adj láìnípinnuníyèméjìtí á ndánwò tí a ÿì nwò löwö
tenth adj êkçwàákçwàá
term n (expression)õrõ
term n (limit)àlà ìpìnlêòpin
term n (school)ìgbààkókò
term n (time)ìgbààkókò
terminal n (train)èbúté ôkõ rélùwe
terminate (v)pinnuparíÿetán kásêfòpin síyô kúrò nínú iÿë
termination n ìpinnuòpin ìfòpinsíìdádúró lënu iÿë
terminology (n)orúkôõrõ ìperí
termite n ikánetutu
terrace n ibi ìtëjú ilé
terrain n ojú ilê
terrible adj ní ìbêrùlërù banilërù
terribly (adv)níbanilërù
terrific adj ní ìbêrùlékè
terrify (v)dërùbàpa-laíyà dá níjìjá-láyà
terrifying adj bíbanilërùdídërùbà
territory n ilê agbègbè ìlú
terror n êrùìpàyàìjáiyà
terrorism n dídërùbaniìpaniláyà
terrorist n/f adërùbaniapaniláyàapaniláraadàlúrúoníjà ènìà
terrorist n/m adërùbani apaniláyà apanilára adàlúrú oníjà ènìà
terrorize (v)dërùbàpa-layà já-láyà
test n (exam)ìdánwò
test n (trial)ìpçjöìdánwò
test (v) (try)dán-wò
testament n ìwé májêmúìwé ìhágun
testicle n çpõnkóro çpõnworopõn
testify (v) ÿe ìjëêríjëêrí sí
testimony n êríìjëêríìjëêrísí
text n õrõ ìwéìpilêsô õrõ
textbook n ìwé êkö kíkà
texture n ìwõnara aÿô
than (conj)ju ti ju ki ju pé
thank (v)dúpëÿôpëfôpë fún
thankful adj kún fún ôpëpõ lí ôpëôlöpë
thankless (adj)láìlöpëláìmôreláìfôpëfún
thanks n ìdúpëôpë
that adj yçn
that (conj)ti
that (pron)èyíèyítíohun tí
thaw (v)yö
the (art) (neuter)náà
the (art) (plural)àwôn
the (art/f)náà
the (art/m)náà
theater n gbõngàn-erétíátàilé àkójôpõ láti wo çrë
theft (n)olè jíjàhàrámù
their adj ti-wônwôn
them (pron)nwôn
theme n õrö ìpilêgbòngbò õrõ sísô
themselves (pron)àwôn tìkarawônàwôn náà
then (adv)nígbànáàlákókò náànígbànáàõjë
theory n ìdámõràn ohunèrò ìmõèrò orítéórì
therapy n àfôwöfògùn pani lára fún ìtöjú àìleraõnà ìtõjú àìsàn àìlera
there (adv) (far)löõhúnibê
there (adv) (near)níbê náà
thereafter (adv)lëhìnnáànítêlé
thereby (adv)nípa èyí náà
therefore (adv)nítorínáànítorí èyí náà
thermometer n êrô ìdíwõn oru
these adj ìwõnyíàwôn wònyí
these (pron)ìwõnyíàwôn wònyí
thesis n ìwé àpilêkô àbõìwádìítésíìsí
they (pron)àwônnwôn
thick adj nípônkidíludílêkêtê
thickness n kíkinínípôn
thief n/f olè ajínilóhun jàgùdàìgárá
thief n/m olè ajínilóhun jàgùdà ìgárá
thigh n itan
thimble n kêbêkúìbôwö àwôn aránÿoôìbòka-abërë
thin adj (object)fëlëfëlë
thin adj (person)pëlëngëtínrín rù
thing n ohunnkan
think (v)ròronúwòye
third adj êkëtakëta
thirst n òrùngbçòngbç õhàhà
thirsty (adj)pòngbe
thirteen n (number)çëtàlámëtàlá
thirty n (number)ôgbõn
this (adj)eléèyíeyiyi
this (pron/f)èyínnìèyí
this (pron/m) èyínnìèyí
thorn n êgúnõÿô
thorough adj jálêjálê ganranpátápátátoto
those adj àwön
those pron àwön, wönnì
though (adv)bíbótilèjëpé
though (conj)bíbótilèjëpé
though (prep)bíbótilèjëpé
thought n ìròìÿebíàníyànaájòèrò inú
thoughtful adj (considerate)lánìíyànláájò ní èrò
thoughtless adj láìnírònúláìláájòláìníyànàìro
thousand n (number)çgbërun
thread n okùn tínrínòwú
threat n ìlõìkìlõìdërùbàìhalêmö
threaten (v) kìlõdërùbàhalê-mökusa sípakuru mö
three n (number)êta mëêta
threshold n ìloro iléìloro çnu õnà
thrive (v) ÿe reregbilêrúgbèrú
throat n õfunõnà õfun
throb (v)lùmí hëlësô kúlú
throne n ìtë ôba
throttle n (car)êrô ìmökõ sáré
through (adv)jaláti ìhà kan dé èkejì
through (prep)nípa
throughout (adv)jálêjálêyíká jákèjádò
throughout (prep)jálêjálêyíká jákèjádò
throw n sísôjíjùísòkò
throw (v)sôjùfi sòkò
thumb n àtànpàkò
thunder n àrá
thunderstorm n àgbàrá òjò
Thursday n ijö kaàrún õsêàlàmísì
thus (adv)báàyíbí irú èyíbáun
tick n (insect)égbôn
ticket n ìwé ìjëwöìwé àmììwé ìgbàwôlé
tickle n rínrín légínníègakeìgake
tickle (v)rin légínní rín ní gànkè
ticklish adj aláraìbalêkíkanraníkanra
tide n (high)ìÿàn òkunìyô omi òkun
tide n (low)ìÿàn òkunìsà omi okun
tidy adj nímötótóìÿegíríìtúnÿefífínjú
tidy (v) ÿe ìmötótóÿe gírítúnÿeÿafínjú
tie n (competition) gbígba ipò kannà ní ìdíjé
tie n (neck)aÿô êÿö tí ôkùnrin ma ndì mö ôrùntáì
tie (v)dìsoÿe kókó
tiger n àmõtëkùn
tight adj háfúnle mö pinpin
tighten (v)fàlemúleso le
time n ìgbààkókòàsìkòìdayìí
timeless (adj)láìnígbàláìní àkókòláíláíàìnípêkun
timetable n àtç àkókò-iÿë
timid adj níbêrùlójo
tin n (container)pángolo
tin n (metal)tánganran
tiny adj kérékínúnÿín-nÿín
tip n (money)êbùn owó
tip n (point) ÿónÿóténtéoríka ògógoro
tire n àárêagara
tired adj láàrëêlágara
tissue n (body)êyà ara
tissue n (paper)ìwé fëlëfëlë àfiwé nkan
title n oyéorúkôàmì ìdá nkan sötõoríkì
to (prep)sí södõláti
toad n õpõlö
toast n (bread)àkàrà òyìnbó yíyan
toast n (drink)õrõ ìwúrí
toaster n êrô ìyan àkàrà òyìnbó
tobaccco n ewée tábàkátabá
today (adv)lóòníôjö òní
toe n ômô ìka çsêêyà çsê
toenail n èkánná ômô ìka çsê
together (adv)jùmõlákòpõlëgbëjöpêlú
toilet n ìÿõÿöohun olóòrúùn fírífíríilé ìyàgbé
toilet paper n takadá ìnùdíìnùdí
tolerable adj fífaradà gbígbàtí ó ÿeé gbà bëêbéêjíjë-fún
tolerance n ífaradàgbígbà
tolerant (adv)gbàfúnjëfún
tolerate (v)gbà jë-fúnfaradà
toll n owó ibodèibodèìró agogo
tomato n tòmátìohun õgbìn
tomb n ìbòjiibi ìsínkúsàre
tombstone n òkúta ìsàmì ìbòji
tomorrow (adv) õlalöõla
ton n òÿùwõn
tone n (shade)àwõ
tone n (voice)ohúnìró
tongue n ahön
tonight (adv)lálë yìí
tonsil n kókó okùn ahöndùrõnàfun
too (adv) (also)pêlú
too (adv) (very)põjù
tool n ohun ônà ohun èlò
tooth n ehínerìgiõgàn
toothbrush n èlò ìfôhín
toothpaste n èlò ìfôhín
toothpick n ìtahín gègé ìtahín
top n (mountain)òkègongo-òkèÿónÿóténté
top n (thing)õgô ìÿiré
topic n orí õrõkókó õrõ
torch n (flame)iná igi àtêbôpoògùnÿõ
torch n (light)ètufu ináògùnÿõigi ìtanná
torment n ìdálóróoróìyôlënu
torment (v)dá-lóróyô-lënu
tornado n êfufu nláìjì
torso n ìbàdí
tortoise n ìjàpáawun
torture n oró ìroraìdálóró
torture (v)dá-lórófìyàjç
toss v fi-sòkòbìsíwá-bìsëhìn
total adj gbogbolákòótán
totally (adv)pátápátálákòótánráúráú
touch n ìfôwökànìmõìfôwöbà
touch v kàntöfôwökànfôwöbàgbënulé sô
touching adj kaniláramú ni lökàn
tough adj (difficult)yileÿagídí
tough (adj) (strong)lágbára
toughness n yíyi tiÿantiÿanyíyilíleágídí
tour n ìrìn àjò ìrìnkiri
tourism (n)ìrìn àjò onífàájììÿòwò írìnàjò
tourist n/f arìnrìnàjò onífàájì
tourist n/m arìnrìnàjò onífàájì
tournament (n)eré ìdíjéìjeìjàdù
tow v fi okùn fà ôkö fà
toward (prep)níìhásíìhásödõ
towel n aÿô ìnuraaÿô ìnuwö
tower n ilé ìÿö gígailé êÿö
town n ìlúàwôn ara ìlú
town hall n gbàngbà ìdájö ìlúilé ìpàdé àkóso ìlú
toy n ohun ìÿiré ômôdé
track n (mark)àmì
track n (path)ìpa õnà
track n (sport)ibi ìsúré ijéìpa õnà eré ijé
track n (train)ojú irin
track v tõ lëhìnlépasàmì sítôpatôpasê
tractor n ôkõ okoôkõ ìdáko
trade n òwòojà títàìÿòwòìtajà
trade v ÿòwòtajàrajà
trade show n ìpàdé oníÿòwòàÿehàn òwò ÿíÿe
trader n oníÿòwòôlöjàalájàpá
tradition n ìÿênbáyéìtàn àtôwödöwöòfin àtôwödöwöàÿà àtôwödöwö
traditional (adj)àbáláyéàtôwödöwö
traffic n òwòôjà títì ôlökõ
traffic jam n àfúnpõ õpõlôpõ ôkö sójú õnà
tragedy n jàmbáõràn ìbínújë
tragic (adj)lóróìbínújëládojúdé
trail n (path) ipa õnà òde
trailer n ôkõ gúngùn akërùtírélà
train n ôkõ ojú irinôkõ-ilêôkõ èròrélùwéè
train v (animal) tö
train v (person) kö
train v (sport) múra
train station n ìdí ôkõ
trainee n/f aköÿëômô ilé ìwé
trainee n/m aköÿëômô ilé ìwé
trainer n/f olùtö olùköaköni
trainer n/m olùtö olùköaköni
training n (job) kíkötítö
training n (sport) ìmúrasílê iré
traitor n oníkúpaniafinihànolófòfóóçlëtànõdàlêôlötê
tram n ôkõ-ilê kékeré
tramp n ìrìnalárìn kiriìrò çsê nílè bí a tí nrìn
tranquilizer n ógùn ìmúni dàkëjë ògùn ìkunni lórun
transaction n ìÿeêtö
transfer v gbé láti ibì kan lô sí ibì kejìgbà löwö çnìkan fi lé çnìkejì
löwö
transfusion n fífún aláìsàn lëjêìfúnnilëjê
translate v túnmõ túmõ
translation n ìyírõpadà sí èdè míràn àtúmõìÿípò padà
translator n/f àgbedègbëyõ
translator n/m àgbedègbëyõ
transmission n (car) êrô tí nmú mötò ayökëlë rìn
transmission n (electric) êrô ìtànná
transmission n (information) atàgbà
transmit v (electric)rôta atàgbà
transmit v (message)ta atàgbàrán láti ibì kan lô sí èkejì
transparent adj mímö gaara dídán geere
transport v ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
transportation n ìÿínípòpadáìkónilô sí ilê míràn
trap n okùn dídçìdçkùntàkúté
trash n ohun lásán
trauma n ewu nlá
travel v rìnrìn ìrìn-àjò
traveler n/f èrò alárìnkiriarìnnà-àjòaràjò
traveler n/m èrò alárìnkiriarìnnà-àjòaràjò
tray n ôpönàtç
treason n õtêìdàlêìdánràn-ìjôba
treasure n ìÿúraôrõàlùmönì
treat v fi egbògi fúnbá gbìròlòhùwà sí
treatment n ìlòsíìlòìwàìwòsàn
treaty n àdéhùnìpinnuìmúlê
tree n igi
tremble v miìwàrìrìÿe wàhálàgbõn
trench n yàràihò
trial n (court) ìpèlëjöìwádìí
trial n (test) ìdánwò
triangle n onígun mëêta
tribe n êyàirú ènìàará
tribute n owó-òdeõrõ ìwúnilóríìrántíìbúyìnfúnìfôpëfún
trick n êtànèrúìwàkíwààgálamàÿa
trigger n ìré bônirin ìrébôn
trip n ìrìn àjò kúkúrúìÿìÿe ìkôsê
troops n àwôn ômô-ogun
trophy n ìkógunohun ìrántí ìÿëgunàmì ìÿëgun
tropical (adj)ti ilê olórujíjçmö oru
trouble n ìÿëìpönjúwàhálà ìyônuìjõgbõn làásìgbo
trousers n ÿòkòtò gígùnÿòkòtò gbôrô
trout n orúkô çja kan
truce n ìdáwö ìjà dúró fún ìgbà kan
truck n ôkõ akéròkêkë akërù
true adj (correct)nítòótönídàájú
true adj (genuine)lóòtõõ
true (adj) (loyal) ÿòótöòyítöìwà ìÿòótö
trumpet n ìpé-ogunìpèfèrè-ogunfèrè
trunk n (body) araara ohunkóhun
trunk n (car) êhìn mötò ayökölë
trunk n (case) àpótí
trunk n (elephant) ôwö-ìjà erin
trunk n (tree) ìtí igiìdí igi
trust n ìgbëkêléìgbàgböìfaratìàwímayçhùnàwìn
trust v gbójúlégbëkêlégbàgböfaratìgbáralégbàwìn
trustee n/f olùtöjú ohun ìní õrõ tábí ilê
trustee n/m olùtöjú ohun ìní õrõ tábí ilê
truth n òtítöòdodo
truthful adj kún fún òtítöçnití o sô òtítönígbçkêléláìÿèrú
try n ìdánwò
try v (attempt)dánwòÿe dánwò
try v (court)gbidánwògbçjö
tub n öpõn þlá
tube n (pipe) ihò inú
Tuesday n ijö kçta õsê
tug boat n ôkõ èéfín
tuition n owó ilé êköowó ìÿètöjú
tulip n orúkô òdòdó kan
tumble v ÿubúkôsê
tumor n kókó ôlöyúnkókó àrúnmálúke
tuna n irú çja kan
tune n ìÿedédé ohùn orin, orin
tune v tún dùrù tàbí fèrè ÿe
tunnel n ihò ìsàlë ilë tí ökõ þ gbà köjà, ojú ëêfín
****
table n tábílì, ìtëjú, ètò

tablet n ohun ìkõwé, wàláà


tack n ìÿó kékeré, àdèmölê kékeré

tact n ôgbön, òye, ìmõ


tactful adj lögbön êwë
tactical adj ìfi ôgbön êwë gbé
tactics n õnà ìjagun ní ilê tàbí lórí ókun
tactless adv àìlögbön êwë

tail n ìrù, apá êhìn ohunkóhun, ìparí


tailor n aránÿô, oníÿõnà aÿô wíwõ, alágbàrán, télõ

take v (accept) gbà


take v (capture) mú
take v (carry) gbé
take v (consume) jç
tale
talent
tarnish
talk
tally
teach
team
tear
tedious
teem
teeth
tell
temper
tempt
tenant
tend
tend
tender
tense
tent
test
thick, ki, nípôn,
thief, olè
think
tire
total
turban n láwàní, ìwérí ìmàle
turbine n êrô tí þ mú ñýkan yí, êrô àmúyí
turbulence n ìÿe rúdurùdu
turbulent adj ní rúdurùdu, oníyônu
turkey n tòlótòlò
turmoil n agara, ìrúsókè, ariwo
turn v (move) yí
turn n (movement) ìyípadà, ìyí
turn n (road) ìÿërí ojú õnà
turn over v yípadà
turnip n irú ohun õgbìn òyínbó kan
turtle n awun, òkun awun, irú àdàbà kan
tusk n ehín õgan, ehín erin
tutor n/f olùkö, olùtö, aköni ní ìwé, aköni lëkõö
tutor n/m olùkö, olùtö, aköni ní ìwé, aköni lëkõö
tweezers n êmú
twelve n (number) méjìlá, èjìlá
twenty n (number) ogún, okòó
twice adv lëêmejì, nígbà méjì, êêmejì
twilight n wíríwírí ôjö, àfêmöjúmö, õyê
twin n ìbejì, èjìrë
twist v löpo
twitch v já ra
twitch n ìjára
two n (number) méjì, éjì
type v fi êrô kõwé
type n (kind) irú, àpçrç
type n (print) àwòrán, êdá ìwé kan
typewriter n êrô ìkõwé
typical adj aÿojú, bëê ni, tíí sábà rí bëê, bí ó ti þ rí
typist n/f akõwé tíí fi êrô ìkõwé kõwé
typist n/m akõwé tíí fi êrô ìkõwé kõwé
udder n ômú çranko, ômú màlúù
ugly adj burëwà, lábùkù, láìlëwà
ulcer n egbò, ooju, ojuju tí þ rà
ultimate adj tí ó gbêhìn, tí ó jìnnà jùlô, tí ó pin sí
umbrella n agbòrùn, agbòjò
unarmed adj láìmúra ìjà, láìmúra ogun, láìdi ìhámöra ogun
unauthorized adj láìní àÿç, tì a kò tíì fi àÿç fún
unavoidable adj láìlèyêkúrò, láìlèyêsílê
unaware adj láìròtëlê, lójijì, láìmõ
unbearable adj tí a kò lè gbà, tí a kò lè faradà
unbelievable adj áìgbàgbö
uncertain adj láìdánilójú, láìlègbëkêlé, níyèméjì
uncle (n/fa) arákùnrin bàbá
uncle (n/mo) arákùnrin ìyá
unclear adj láìdáÿáká
uncomfortable adj láìrôrùn
uncommon adj láìwöpõ, láìÿõpõ, láìÿegbà, kúgbà
unconditional adj ti aláìwõn, láìkayelé, láìjëtiwíwõn
unconscious adj láìmõ nínú, láìlérò
unconsciously adv láláìmõ nínú, láláìlérò
uncontrollable adj tí a kò lè kó ní ìjanu, láìlèkóníjanu
under prep lábë, nísàlê
undercurrent n èrò àìsôtí tí þ darí ìpinnu
underestimate v ÿe àìkàkún

underground adj ìsàlê ilê, abë ilê


underground n (subway) ôkõ-ilê, ôkõ-abëlê rélùwe
underline v fa ilà sí labë, sàmì ìfiyèsí õrõ
****
undermine (v) pa ìpilê run, jìn lese, wà nísàlê
underneath (adv) nísàlê, labë
underneath (prep) abë
underpass n õnà abë títì
understand (v)mõ, yé, gbédè
understandable (adj) ti mímõ, ti yíyé
understanding (adj) ti òye
understatement n àìwítán
undertake (v) dáwölé
undertaking n ohun ìdáwölé
underwater (adj) lábë ominínú omi
underwear n àwõtëlê
undesirable (adj) àìwunití kò wunití a kò fë ní
undiscovered (adj) tí kò tí jágbön
undivided (adj) láìpín, láìyanipa, lòdidi, ní píyeàìyà
undress (v) bö ÿô bö-láÿô, börasílê, böra
uneasy (adj) láìrôrùn, láìfôkànbalê
uneducated (adj) láìlëkõö
unemployed (adj) aláìníÿë löwöaláìníÿëlápá
unemployment n láláìníÿë löwö
uneven (adj) láìtëjúláìdögba
unexpected (adj) láìròtëlêlójijìláìretíàkôsêbáêbùrúbú
unfair (adj) láìtöláìÿòótõláìÿetàrà
unfaithful (adj) láìÿòótõláìÿòdodo
unfamiliar (adj) láìfaramöláìmõ láìmõláratí a kò mõ dáradára
unfinished (adj) láìÿetánláìparíláìÿepé
unfit (adj) (thing) láìyçláìtöláìwõ
unfold (v) (paper) túÿí-sílê
unforgettable (adj) láìlègbàgbé
unforgivable (adj) láìlèdáríjìláìlèfijì
unfortunate (adj) (person) láìlóríirelórí búburú
unfortunately (adv) óÿeniláànúú
unfriendly (adj) láìÿõrèláìÿeunláìÿojú rereláìnífê ènìà
ungrateful (adj) láìmõreláìlöpë
unhappy (adj) láìnínúdídùnláìní ànfàní
unharmed (adj) láìpaláraláìléwu
unhealthy (adj) láìníleraláìlera láìlágbára
unification (n)ìÿõkanìdàpõìrëpõ
uniform n aÿô çgbë kanìÿõkan
unify (v)sô di õkanÿe-sökanÿe lökan
unimaginable (adj)tí kò ÿeé ròtí kò ÿeë gbèrò
unimportant (adj)láìwíwoláìÿe pàtàkì
uninhabited (adj)láìjëgbígbé láìÿeégbé
unintentional (adj) láìmõmöõÿe, àìpète
union n ìdàpõ, ÿõkan, ìÿõkan, ìrëpõ çgbëìgbëyàwóìgbépõisopo
unique (adj)làilëgbëlàilékejì
unit n õkançnìkan
unite (v) so-põdàpõÿõkan parapörëmö
united (adj) áso-põìdàpõìrëmö
unity n sísopõdìdàpõrìrëmö
universal (adj) àìÿebìkantí ó wöpõti ilè gbogboti gbogbo ènìà
universe n ayégbogbo êdáàgbáyé
university (n)ilé êkö gígayunifásítì
unjust (adj)láìÿòótö
unjustifiable adj ti a kò lè dáralé
unjustified adj láìnídìí
unkind adj láìnínúreláìÿeun láìÿojúrerení ìkà
unknown adj láìmõàwámáridìí
unlawful adj lòdì sófin
unless (conj) bíkòÿepéàyàÿebí àfibíbóyáàfi
unlikely adj láìjëbëê
unload (v) (vehicle) sô çrù kalê
unlock (v) (door)ÿífi kökörö ÿí
unlucky adj láìlóríre
unnatural adj lòdì sí ìwà êdá láìbá ìwà êdá muàbàmì
unnecessary adj láìyçtí ó lè ÿe aláìní
unpack (v)tú çrú
unpleasant adj láìlàádùnláìwù
unqualified adj láìlóyeláìní ìmõ
unreal adj tí kì íÿe òtítöonítànjççlëtàn
unreasonable adj lòdì sí ìrònútí kò wõ lójú
unrest n àisimi
unscrew (v)ÿí
unsociable adj làíkëgbéàìtúraká sí ènìà
unstable adj láìfi çsê múlêni riruláìmú ara dúró
unsuccessful adj láìyege
unsuitable adj làílyçláìbámu tí kò wõ
unsure adj láìdánilójúláìlègbëkêléníyèméjì
unthinkable adj láìÿeéròláìtöláìyç
untidy adj wúru-wùru
untie (v) tú
until (prep) títí
untrue adj irö
unused adj láìlòtí a kò ìtí lò
unusual adj láìÿe nígbàkúgbà láìríbë nígàgbogbo
unwilling adj láìní ìfëtìkõláìfëláìÿètaraláfekuÿe
unwritten adj láìkõwétí a ò ko kö sílê
up (adv)sókèlókè
up (prep)lórí
upon (prep)lórísórí
upper adj lókèlékègajù ní ipòní õnà
uprising n àìsimi ìlúõtêìkõ ìsìn amõnà
upset (v) (person)dà-láàmú
upstairs (adv)lókè
upwards (adv)lókèsókè
urge n rírõbíbêìtçnumö
urge (v)rõbêtçnumösún lati ÿe nkan
urgency (n)líleohun pàtàkìkíkánjúkánjú
urgent adj lekunkunpàtàkì níkàánjú
urine n ìtõ
urn n kòtopóàgo rìbìtì onírin
us pron wa
use n ìlò ìhùsí
use (v)lòhù-símú-ÿiÿë
useful adj wúlòÿànfànílérè nílárí
useless adj áìwúlòáìnílárí
user (n/f)çnití ñlo ñýkan

****

user n/m çnití þ lo ñýkan


usual adj bí àtêhìnwá
usually adv àtêhìnwá
utensil n ohun èlò
uterus n àpò ìyè ômô nínú oyún
vacancy n àyè afòòfúrufú
vacant adj lófol'ásánláìrôpòÿófo
vacate v parê, fi àyè sílë fún, sô di asán ÿe òfòfi ipò sílë
vacation n (school) àyè ìsimiìdçwô iÿê
vacation n (work)ìdçwô iÿêàkókò ìsimi díë lôwô iÿê
vaccinate v bupá, kô naunba
vaccination n ìbupánaunba
vaccine n ìbupá, àjçrá naunba
vacuum cleaner n êrô ìgbálê, ilé êrô ìfàmu ìdõtí ilé
vagina n òbò, abë
vague adj àìlêsënílëàìdúró íbìkanÿàìdájúÿàìhàn kedereÿíkiri
vain adj lófolásánaláìníláríláìnídìí
valiant adj akôni, nígbòyà, lágbára
valid adj nípá
validity n ágbáraipáágbára òfin
valley n àfonífojì, àfo ilê, àárín òkè méjì
valor n ìgboyà, ìwà akôni
valuable adj níyelórí, lérèlórí, oníyebíye, lówólórí
valuation n ìdíyeléìfowólé
value n iyeiye owórírí iyì
value v ìdíyelé
valve n lêbê çnu ohun èlòawê kan nínú ilëkùn kíká
van n këkê çrùôkö akérò
vandalism n ìbàjê ohun ìní láìnídìí
vanish v yô sálôfò-lôfê-lô di asándi òfo
vanity n òfo, asán, ládòfoìgbéraga
vapor n oruìkúku
variable adj yíyípadàláìÿerúkannà
variation n íyípadàìyàtö
variety n onírúurúìyàtöàmúlùmálàökanköjökan
various adj onírúurúöpölæpöláìdájú
vary v yí-padàmú yàtöpàrö
vase n ìgò tí a nfi òdòdó sí
vast adj tótóbití ó gbilë ñlágbòròpö
vault n (bank)iyàrá abç ilë ilé àfowópamôsí
veal n çran ômô màálù
vegetable n ewékoewébë ohun ögbín
vehicle n këkê
veil n ìbojú
vein n iÿan ëjë
velvet n a«æ àrán
vendor n olùtàôlôjàatajà ötà
vengeance n ësanìgbësanìjçníyàöwun
vent n ihòojú önà afêfêönà ìsálô
ventilate v fê láfêfêjê kí afêfê fê síkéde ní gbangba
ventilation n ìfêlafêfêìgba afêfê rereìkéde ôrô sí gbangba
verb n õrõ ìÿe
verbal adj fífçnusôti örö sísôtí a fi çnu sôníkìkì örö
verdict n ìdájôìpinnu àwæn adàjô
verification n ìfohùnsíìjêrìsííòtìtö
verify v fohùn sílêrìsííòtìtö
versatile adj «ípòpadàyí-padàáìdúró níbìkan
verse n çsç ìwön tí a pín orí ìwé sí
version n ônà ì gbôrö síìyípadà lédè kan sí èkejì
versus prep tàbí, dípò
vertical adj tí ó nà ró
very adv púpönáàganjôjô
veteran n (military)ògbó jagunjagun
veterinarian n/f oníwòsàn çranko
veterinarian n/m oníwòsàn çranko
veto n agbára kíkö
vibrate v gbönwà-rìrìjù sôtùún sósì
vicinity n agbègbè, iìú ìtòsí àdúgbò
victim n/f onífarapaçnití ñjíyá ìpaláraohun çbô
victim n/m onífarapaçnití ñjíyá ìpaláraohun çbæ
victory n ìÿëgun, ìborí
view n àwòránìwò ìríèròìlámöràn
village n ìletòabúlé
vindicate v dá-láre, wê-mó, dábòbò
vindictive adj gbígbësanlêmì ìgbësan
vine n àjàrà ìtàkùn
vinegar n ôtí kíkan
vineyard n ôgbà àjàrà
vintage n ìgbà ìkórè àjàrààká èso àjàràògbólógbòó
violate v bà jêpa-lárarú ÿë sí
violation n ìbàjêìpaláraëÿë
violence n ìwà-agbára, ìwà ipà, ìjà-agbára
violent adj alágbáraìkà
violin n èlò orin olókùn mêrin
virgin n wúndíá, ômôge
virtue n ìwà-örunà«çagbára
virus n ohun àìmödaju tí nkó àrùn ran ni
visa n ìwé ìwölú mírànfísà
visibility n ìríran
visible adj híhànríríÿílë
vision n ìran àlà ojúran, ìÿìpàyaà
visit n ìbëwò, ìkíni, ìkésíni, ìbojúwò
visit v bë-wò, kíkésí
visitor n/f àlejòabçniwòawoniakíni
visitor n/m àlejòabçniwòawoniakíni
visual adj ti ojú
vital adj ti ëmítí wàláyëëyíyè
vitamin n ògùn àjçsáraògùn ìfúnra lálàfíà
vivid adj (description)hàn gbangba
vocabulary n ìwé ìkójô ôrô ìwè gbédègbêyö
vocation n ìpèi«ê
voice n ohùn
void adj (law) ÿòfòasán
void n àlàfoàfo
volcano n òkè oníná arú èéfínìrúkè òkè gígá
volt n agbára mönömônô
voltage n agbára mönömônô
volume n (book)àpò-ìwéìwé
volume n (size)öpö
volume n (sound)ariwo
voluntary adj àtinúwátinú-tinú tìfê-tìfê
volunteer n/f çlêgbê iÿê tàbí ìsìn kanafaratôrç fún iÿê ìsìn kan
volunteer n/m çlêgbê iÿê tàbí ìsìn kanafaratærç fún iÿê ìsìn kan
vomit v bìpö-jáde
vote n ìbòìlohùnsíyíyànohùn
vote v dìbò, lohun si, yàn
voucher n çlêrìíìwé ëríìwè ërí owó sísan
vow n ëjêìlérí ìfê
vow v jê ëjêÿe ììérí ìfê
vowel n fáwëlì
voyage n ìrìn àjò ojú omi ìÿíkö
vulgar adj ènìyàn lásán tí íÿe ti gbogbo ènìà ènìàkénìà aláìmö
aláìlôwö
vulnerable adj tí a lê ÿá-lôgbêtí a lè palára
vulture n ìgún, àkàlà, gúnugún, arawo
wages n owó iÿë, owó, õyà
wagon n kêkë çrù
waist n ìbàdí, ìdí
wait v dúró, dúró dè, dúró tì, retí
waiter n adúró tini, agbawó onjç, adìgbàró
waiting room n àgbàlá ìdúró dè sì
waitress n adúró tini, agbawó onjç, adìgbàró
wake v jí, ÿe àìsùn, tají
walk n ìrìn
walk v rìn, fi çsê rìn
wall n ògiri, ìgànná
wallet n àpò onjç, àpò owó
walnut n àwùsá òyìnbó
walrus n irú çranko kan bí ìmàdò
wander v rìn kiri, ÿìnà kiri, ÿáko
want n (lack) àìní, àbùkù, òfò, àìtó
want n (need) fífë, ìfë
want v (desire) fë
want v (need) ÿe àìní, fêfê-kù
war n ogun, ìjà
ward n (hospital) wöõdù, yàrá gbañgba ilé ìwósán
warden n olùÿô olùtôjú olórí ilé ëkô gíga alábò
wardrobe n (cabinet) ilè ìpamú aÿô
wardrobe n (clothes) aÿô wíwö
warehouse n ilè ìpamô ôjà
warm adj gbóná lôwôwô
warmth n ìgbónáìtaraìfê
warn v ÿe ìkìlõ fún
warning n ìkìlõ
warrant n (law)ìwé àÿç ìmúniìwé ìtìlêhìnìwé ìdánilójú ìwé ërí
warranty n ìwé ìdánilójú
warrior n jagunjagun ögajun ológun
wart n wönwòn
wash n ìwë fífö
wash v wë, fö bô
washable adj ÿeé wë ÿeé fösísôdi mímô
wasp n agbön, õdç akô oyin
waste n ahoroìdáhoroìparun ínádànù
wasteful adj ìnádànùìnákúnàáyàpà
watch n (guard) ëÿô ìÿô
watch n (time) agogo ago
watch v (look)wò-ran
watch v (maintain) ÿe àkíyèsíbójútó
watch v (observe) ÿô wò
watchful adj níÿöôraÿíÿôtí ó fojúsílë
watchman n olùÿôëÿôôdç
water n omi
water v fún ní omibomiwônbomirin
waterfall n õÿõrö òjò, ìtàkìtì omi
watermelon n èso bàrà
watery adj ringbindin
wave n (hand) ìjuwô
wave n (water) ìrúmiìgbì omiìbilù-omi
wave v juwó sí
wax n ìdaôÿç etíìda oyinödà
way n önà ìrònà
we pron àwa, a
weak adj láìlágbáraaláìleraaláìsànláìnípáàárëë
weaken v mú-rësô di àilerasô di aláìlágbára
weakness n àileraáìlágbáraàìmókunàìnípáàárëë
wealth n owó öröôlá
wealthy adj lówólôröôlôrölônà
weapon n ohun-ìjàohun-ogunohun ílò
wear v wölò
weather n ojú ôjôojú örunafêfê
weave v hunwunwunÿôwun-okùn
web n (spider)ìtakùnaláõtakùn
wedding n ìgbéyàwóìsoyigi
wedding ring n òrùka ìgbéyàwó
Wednesday n ôjö kçrin õsê
weed n koriko
week n õsê, ôjö méje
weekend n ìparí ösë
weekly adj lôsösëlêkan lôsösë
weep v ké sôkún dámijé
weigh v wön gbé wòfi òÿùwön wön rësílëyëwò
weight n ìwönòÿùwönìwúwo
weird adj ÿabàmìÿàjèjì
welcome n ìkíniàríyöìkí ayö fún àlejò
well adv lálàfíàní dídá arareresuwöndédé
well n köngaorísun omi
west n ìwô-òrúnìhà yánmà
western adj níhà ìwô-òrùn
westwards (adv)níhà ìwô-òrùn
wet adj rin, tutù
whale n erinmiçja þlánlá
wharf n èbúté
what pron kíni?kínlá?èwo?èyítíohun tí
whatever pron ohunkóhunèyíkíyìíèyíwùkóÿe
wheat n àlìkámàôkà
wheel n këkê
wheelbarrow n këkê ìkêrù
wheelchair n këkê alágakëké arô
wheeze v mí kankan
when conj ìgbàtí
when adv nígbàtínígbàwo?
whenever (adv) nígbàkúgbà àní gbà
where adv ibo? níbo? níbití
wherever adv ibikíbiníbikíbi
whether (conj)ìbáÿeyálà
which pron/f èwo?èyítí
which pron/m èwo?èyítí
which adj tí èyítí
which pron (neuter)èwo?èyítí
while conj nìwön bí
while n ìgbà àkókò
whine n híhúkíkùn
whine v húkékùn
whip n ôrë, pàÿán, çgba
whip v lúná lêgba
whisker n kànàngóirun ërëkêirun ëtè
whisper n örö jêjêörö kêlêkêlêòfófó
whisper v sõrõ jëjë sõrõ këlëkëlë ÿòfófó fún
whistle v súfèé
whistle n (object) ìsúfèé
white n funfun
who pron tani? çnití
whoever pron çnikêni
whole adj lódidiní dídá ara
wholesome adj dáradára ní jíjçpéyepíye
whore n àgbèrèaÿêwóödôkô
whose pron ti tani?ti ÷nití
why adv ëêÿe?èétiÿe?nítorí kíni?kílóÿe?kíni ?ìdirë ëêtirí*
wick n òwú ìtannáòwú fìtílà
wicked adj búburúburú àìláanúìwà ìkà
wide adj gbòròjìnnàfëníbòfëgëfëfëgbàràgàdà
widespread adj ìtànkalëìtànká
widow n opó-bìnrin
widower n opó-kùnrin
width n ìbú ìbò
wife n ìyàwó aya obínrin abilékô
wig n irun tí a ÿe fún apárí àkçtë onírun àfôgbônÿeàmì oyè
onídájô
wiggle v rúnramira
wild adj àìtùlójúbí ará igboasôsígbóti ìgbêçhànnà
wilderness n aginjù ìgbê ijù
wilful adj agídíaÿetinúçnimöômöÿe
will n (desire) ìfêìwù
will n (law) ìwé ìhágunàÿç
willing adj ní ìfê sífífê
willingness n ìfêìfê inúÿíÿe tìfêtìfê
wilt v rômú rô
win n ìÿëgun
win v ÿêgun, borí jçgbàpa
winch n (tool)ërô ìgbé çrù wíwo sókè
wind n afêfêòyìëfúùfú
wind v yíkàkákáwé
windmill n êrô àfafêfê yí
window n fèrèséojú afêfê
windpipe n önà öfun
windshield n (windscreen)fèrèsé ojú ôkö
windy adj ti afêfêkìkì afêfêní afêfê
wine n ôtí òyìnbóôtí èso àjàràwáìn
wing n (bird) ìyê apá
wing n (airplane)ìnapá ôkö òfúrufú
wing n (car)apákan môtò
wink n ìÿêjúdídijú bàìbàììfojúparê
wink v ÿêjúdí ojú bàìbàìmójú kúrò
winner n/f aÿëgun
winner n/m aÿëgun
winter n ìgbà òtútù
wipe v nùnù
wire n okùn onírin
wisdom n ôgbön, òye, ìmõ
wise adj gbön, mòye, mõ
wish v fë
wish n ìfêìwù
witch n àjë
witchcraft n iÿç àjê oÿó
with prep pëlúàtilôdöbáfidání
within adv nínúti inú
without prep lódelêhìn-òdeláìsí
withstand v dúrótìkôju ìjà sídí-lônà dojúkôkôjú òdì sí
witness n/f ëríçlêërí
witness n/m êrí çlëêrí
witness v jêëríÿelêërí
wolf n ìkokò, kòrikò
woman n obìnrin
womb n inú
wonder n ìyanuiÿê-ìyanuèmökísà
wonder v ro\ò láìmö dájúdájúrò pëlú iyèméjì
wonderful adj yanilênukún fún ìyanu níyànjú
wood n igi igbó
wooden adj onígi
wool n irun àgùtànòwú
word n örögbólóhùn kan
work n iÿë
workable adj (use)tí ó ÿeéÿe
worker n/f òÿìÿêoníÿê
worker n/m òÿìÿêoníÿê
workshop n ilé ìÿônà
world n ayéaráyé
worm n kòkòròìdinaràn
worn adj àlògbótí ó bàjê
worried adj kúnfún wàhálàkúnfún àníyàn
worry n wàhálàájòìnira àníyàn
worry v ÿe làálàáÿe wàhálà
worse adj burú jù
worship n ìsìn iyìn oyè ôlá
worship v sìn bu ôlá fún foríbalë jôsìn
worst adj burújùlô burú rékôjá
worth n iyeìtôsíjámôiyì ìdíyeléìtôye
worthless adj láìtóyeláìníye lóríláìnílárí
worthy adj nítóyètóyçlókìkí
wound n ôgbë, egbò
wound v ÿá lögbë
wrap v dìbòfi-wéfi-dì ró
wreckage n ìbàjê ôkörírì ôkö
wrench n rírôìré
wrinkle n ìwunjô ìkíwejeìkátì
wrist n ôrùn ôwö
write v kôköwéhàntúrú
writer n/f akõwé
writer n/m akõwé
writing n ìköwéìwé
wrong adj ìÿìnàëbiìÿìÿe
wrongful adj lásánláìnídìíláìjëbi
xenophobia
x-ray n àwòrán inú ara afêrô yà
xylophone
yacht n ôkõ ojú omi fún fàájì
yard n (area) àgbàlá
yawn n yíyán
yawn v yán
year n ôdún, oÿù méjìlá
yeast n ìwúkàrà, õÿê
yell v ké ramúramù, bú, kô
yellow adj pupa rúsúrúsú bí àwõ ìyeyè
yes n (response) çn, bêë ni, òótö hçn-çn
yesterday adv àná, lánàá
yesterday adv àná, lánàá
yet adv síbê, síbêsíbê, bí ó tilê rí bëê
yield n èrè, êsan iÿë, ìkórè
yield v (crop) so, múwá, san, yôdà
yogurt n wàrà
yolk n (egg) pupa çyin
you pron (familiar) ìwô, ô, o
you pron (formal) êyín, yín
you pron (several) êyin
young adj ÿômôdé, ÿõtún, ÿômôdan
your adj (one person) tìrç
your adj (several) tiyín
yourself pron ìwô tìkararç, êyin tìkara-yín
youth n (people) õdö, õdömôdé, èwe, õpêêrê
youth n (time) èwe
youthful adj ti õdömôdé, nígbà èwe

zeal
zebra n këtëkëtë abilà
zero n (number) òfo
zest
zigzag n ségesège, wörôwõrô
zinc n irin, tánganran
zipper n ohun ìdè aÿô, sípù síìpù
zone n igun kan nínú önà þlá márùn-ún ìpínlê ayé sí àmurë
zoo n ilé þlá ìpamö àti ìfihàn onírúurú çranko
zoology n ëkö nípa ìgbésí ayé àti önà àwôn çranko