Vous êtes sur la page 1sur 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

Planeta Nowa 6

Wymagania na poszczególne oceny


konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające
(ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) (ocena dobra) (ocena bardzo dobra) (ocena celująca)
2 3 4 5 6
1. Współrzędne geograficzne
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
• wskazuje na mapie lub na • wymienia cechy • odczytuje szerokość • określa położenie • wyznacza w terenie
globusierównik, południki 0° i 180° południkówi równoleżników geograficznąi długość geograficzną matematycznogeograficznepunktów i współrzędnegeograficzne dowolnych
orazpółkule: południową, • podaje wartości wybranychpunktów na globusie i obszarówna mapie świata i mapie punktówza pomocą mapy i
północną,wschodnią i zachodnią południkówi równoleżników w mapie Europy odbiornika GPS
• podaje symbole oznaczającekierunki miarachkątowych • odszukuje obiekty na mapiena • wyznacza współrzędnegeograficzne
geograficzne • wyjaśnia znaczenie podstawie podanychwspółrzędnych na podstawie mapydrogowej
• wyjaśnia, do czego służąwspółrzędne terminów:długość geograficzna, geograficznych • oblicza rozciągłość
geograficzne szerokośćgeograficzna południkowąi rozciągłość
• wyjaśnia znaczenie równoleżnikowąwybranych obszarów
terminów:rozciągłość południkowa, na Ziemi
rozciągłośćrównoleżnikowa • wyznacza współrzędnegeograficzne
punktu, w którymsię znajduje, za
pomocą aplikacjiobsługującej mapy w
smartfonielub komputerze

2. Ruchy Ziemi
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
• wymienia rodzaje ciał • wyjaśnia znaczenie • rozpoznaje rodzaje ciał • opisuje budowę UkładuSłonecznego • wyjaśnia związek między
niebieskichznajdujących się w terminów:gwiazda, planeta, niebieskichprzedstawionych na • wyjaśnia zależność między ruchemobrotowym Ziemi a takimi
UkładzieSłonecznym planetoida,meteor, meteoryt, ilustracji kątempadania promieni zjawiskamijak pozorna wędrówka
• wymienia planety kometa • opisuje dzienną wędrówkę Słońcapo słonecznycha długością cienia Słońcapo niebie, górowanie
UkładuSłonecznego w kolejnościod • podaje różnicę między niebie, posługując się ilustracjąlub gnomonu lubdrzewa na podstawie Słońca,występowanie dnia i nocy,
znajdującej się najbliżej Słońcado tej, gwiazdąa planetą planszą ilustracji dobowyrytm życia człowieka i
która jest położona najdalej • wymienia cechy ruchu • omawia wędrówkę Słońcapo niebie • określa różnicę między przyrody,występowanie stref
• wyjaśnia, na czym polega obrotowegoZiemi w różnych porach rokuna podstawie czasemstrefowym a czasem czasowych
ruchobrotowy Ziemi • omawia występowanie dnia i ilustracji słonecznymna kuli ziemskiej • określa czas strefowy na
• wyjaśnia znaczenie nocyjako głównego następstwo ruchu • omawia przebieg linii zmiany daty • wyjaśnia przyczyny podstawiemapy stref czasowych
terminugórowanie Słońca obrotowego • przedstawia zmiany w występowaniadnia polarnego i nocy • wykazuje związek między
• określa czas trwania • podaje cechy ruchu oświetleniuZiemi w pierwszych polarnej położeniemgeograficznym
ruchuobrotowego obiegowegoZiemi dniachastronomicznych pór rokuna • charakteryzuje strefy obszarua wysokością górowania
• demonstruje ruch obrotowy • wymienia strefy oświetlenia podstawie ilustracji oświetleniaZiemi z uwzględnieniem Słońca
Ziemiprzy użyciu modeli Ziemii wskazuje ich granice na mapie • wymienia następstwa kątapadania promieni • wykazuje związek między
• wyjaśnia, na czym polega lubglobusie ruchuobiegowego Ziemi słonecznych,czasu trwania dnia i nocy ruchemobiegowym Ziemi a strefami
ruchobiegowy Ziemi • wyjaśnia, na jakiej orazwystępowania pór roku jejoświetlenia oraz
• demonstruje ruch obiegowy podstawiewyróżnia się strefy strefowymzróżnicowaniem
Ziemiprzy użyciu modeli oświetleniaZiemi klimatówi krajobrazów na Ziemi
• wymienia daty
rozpoczęciaastronomicznych pór roku
• wskazuje na globusie i mapie
strefyoświetlenia Ziemi

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy


Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
• określa położenie Europy na • omawia przebieg umownej • opisuje ukształtowaniepowierzchni • porównuje • wyjaśnia wpływ działalnościlądolodu
mapieświata granicymiędzy Europą a Azją Europy na podstawiemapy ukształtowaniepowierzchni na ukształtowaniepółnocnej części
• wymienia nazwy większych • wymienia czynniki ogólnogeograficznej wschodnieji zachodniej oraz Europyna podstawie mapy
mórz,zatok, cieśnin i wysp decydująceo długości linii brzegowej • opisuje położenie Islandiiwzględem północneji południowej części Europy i dodatkowychźródeł informacji
Europyi wskazuje je na mapie Europy płyt litosferyna podstawie mapy • wyjaśnia przyczyny • wyjaśnia wpływ położeniana granicy
• wskazuje przebieg umownejgranicy • wymienia największe geologicznej występowaniagejzerów na Islandii płyt litosferyna występowanie
między Europą a Azją krainygeograficzne Europy i • wymienia przykłady • omawia strefy klimatycznew Europie wulkanówi trzęsień ziemi na Islandii
• wymienia elementy wskazujeje na mapie obszarówwystępowania trzęsień i charakterystycznądla nich roślinność • wyjaśnia, dlaczego w Europiena tej
krajobrazuIslandii na podstawie • opisuje położenie ziemii wybuchów wulkanów na na podstawieklimatogramów i samej szerokościgeograficznej
fotografii geograficzneIslandii na podstawie świeciena podstawie mapy fotografii występują różnetypy i odmiany
• wymienia strefy mapyogólnogeograficznej geologiczneji mapy • omawia wpływ prądów morskichna klimatu
klimatycznew Europie na podstawie • wyjaśnia znaczenie ogólnogeograficznej temperaturę powietrzaw Europie • podaje zależności między
mapyklimatycznej terminów:wulkan, magma, erupcja, • omawia czynniki wpływającena • omawia wpływ strefamioświetlenia Ziemi a
• wskazuje na mapie obszaryw Europie lawa,bazalt zróżnicowanie klimatyczneEuropy na ukształtowaniapowierzchni na klimat strefamiklimatycznymi na
o cechach klimatumorskiego i • przedstawia kryterium podstawie mapklimatycznych Europy podstawieilustracji oraz map
kontynentalnego wyróżnianiastref klimatycznych • podaje różnice między • porównuje piramidy wiekui płci klimatycznych
• podaje liczbę państw Europy • omawia cechy wybranych strefamiklimatycznymi, które społeczeństw: młodego • przedstawia rolę Unii
• wskazuje na mapie typówi odmian klimatu Europyna znajdują sięw Europie i starzejącego się Europejskiejw przemianach
politycznejnajwiększe i najmniejsze podstawie klimatogramów • charakteryzuje zmiany liczbyludności • przedstawia skutki społecznychi gospodarczych Europy
państwaEuropy • wymienia i wskazuje na Europy zróżnicowaniakulturowego ludności • analizuje przyczyny i skutkistarzenia
• wymienia czynniki wpływającena mapiepolitycznej Europy • analizuje strukturę wieku i Europy się społeczeństw Europy
rozmieszczenie ludności Europy państwapowstałe na przełomie lat płciludności na podstawie • przedstawia korzyści i • opisuje działania, które
• wyjaśnia znaczenie terminu 80. i 90.XX w. piramidwieku i płci ludności zagrożeniazwiązane z migracjami możnapodjąć, aby zmniejszyć
gęstośćzaludnienia • omawia rozmieszczenie wybranychkrajów Europy ludności tempostarzenia się społeczeństwa
• wskazuje na mapie ludnościwEuropie na podstawie • przedstawia przyczynyzróżnicowania • porównuje Paryż i Londyn Europy
rozmieszczenialudności obszary o mapyrozmieszczenia ludności narodowościowegoi językowego podwzględem ich znaczenia na • omawia przyczyny
dużej i małejgęstości zaludnienia • przedstawia liczbę ludności Europyna ludności w Europie świecie nielegalnejimigracji do Europy
• wymienia starzejące się krajeEuropy tle liczby ludności • omawia zróżnicowanie • ocenia skutki migracji ludnościmiędzy
• wymienia grupy pozostałychkontynentów na kulturowei religijne w Europie państwami Europyoraz imigracji
ludówzamieszkujących Europę podstawiewykresów • przedstawia zalety i wady ludności z innychkontynentów
napodstawie mapy tematycznej • charakteryzuje życiaw wielkim mieście • ocenia rolę i funkcje Paryżai Londynu
• wymienia główne języki i zróżnicowaniejęzykowe ludności • omawia położenie i jako wielkich metropolii
religiewystępujące w Europie Europyna podstawie mapy układprzestrzenny Londynu i
• wskazuje Paryż i Londyn na tematycznej Paryżana podstawie map
mapieEuropy • wymienia przyczyny migracjiLudności
• wymienia kraje imigracyjne i
krajeemigracyjne w Europie
• wymienia cechy
krajobrazuwielkomiejskiego
• wymienia i wskazuje na
mapienajwiększe miasta Europy i
świata
• porównuje miasta Europyz miastami
świata na podstawiewykresów

4. Gospodarka Europy
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
• wymienia zadania i funkcjerolnictwa • przedstawia główne cechyśrodowiska • omawia warunki • porównuje wydajność rolnictwaDanii • wyjaśnia, dlaczego w
• wyjaśnia znaczenie terminu plony przyrodniczegoDanii i Węgier przyrodniczei pozaprzyrodnicze i Węgier na podstawiewykresów Europiewystępują korzystne
• wymienia główne cechyśrodowiska sprzyjającerozwojowi rolnictwa na rozwojurolnictwa w Europie • wyjaśnia znaczenie warunkiprzyrodnicze do rozwoju
przyrodniczego Daniii Węgier na podstawiemap ogólnogeograficznychi • omawia nowoczesnychusług we Francji na rolnictwa
podstawie mapyogólnogeograficznej tematycznych rozmieszczenienajważniejszych podstawiediagramów • przedstawia pozytywnei negatywne
Europy • wymienia czynniki rozwojuprzemysłu uprawi hodowli w Danii i na przedstawiającychstrukturę skutki rozwojunowoczesnego
• wymienia rośliny uprawnei zwierzęta we Francji Węgrzechna podstawie map zatrudnienia wedługsektorów oraz rolnictwaw Europie
hodowlaneo największym • podaje przykłady rolnictwatych krajów strukturęwytwarzania PKB we Francji • omawia rolę i
znaczeniudla rolnictwa Danii i Węgier działównowoczesnego przemysłuwe • wyjaśnia, czym się • charakteryzuje usługi znaczenienowoczesnego przemysłu i
• wymienia zadania i funkcjeprzemysłu Francji charakteryzujenowoczesny przemysł turystycznei transportowe we Francji usługwe Francji
• wymienia znane i cenionena świecie • wymienia czynniki wpływającena we Francji • przedstawia zalety i wadyelektrowni • analizuje wpływ
francuskie wyrobyprzemysłowe strukturę produkcji energiiw Europie • omawia zmiany w jądrowych warunkówśrodowiska
• podaje przykłady • podaje główne zalety i wadyróżnych wykorzystaniuźródeł energii w • omawia wpływ rozwoju turystykina przyrodniczegow wybranych krajach
odnawialnychi nieodnawialnych typów elektrowni Europie w XXi XXI w. na podstawie infrastrukturę turystyczną Europyna wykorzystanie różnych
źródeł energiina podstawie schematu • omawia walory kulturowe wykresu orazstrukturę zatrudnienia w źródełenergii
• rozpoznaje typy elektrownina EuropyPołudniowej na • omawia znaczenie turystykiw krajach krajachEuropy Południowej
podstawie fotografii podstawiefotografii Europy Południowejna podstawie
• wymienia walory przyrodniczeEuropy • wymienia elementy wykresówdotyczących liczby
Południowej na podstawiemapy infrastrukturyturystycznej na turystówi wpływów z turystyki
ogólnogeograficznej podstawiefotografii oraz tekstów
• wymienia atrakcje źródłowych
turystycznew wybranych krajach
EuropyPołudniowej na podstawie
mapytematycznej i fotografii

5. Sąsiedzi Polski
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
• wymienia główne • omawia znaczenie • omawia przyczyny • przedstawia główne kierunki • omawia wpływ sektorakreatywnego
działyprzetwórstwa przemysłowegow przemysłuw niemieckiej gospodarce zmianzapoczątkowanych w zmianprzemysłu w Nadrenii na gospodarkęNadrenii Północnej-
Niemczech na podstawiediagramu • wymienia znane i cenionena świecie przemyślew Niemczech w latach 60. Północnej- -Westfalii
kołowego niemieckie wyrobyprzemysłowe XX w. -Westfalii na podstawie • udowadnia, że Niemcy sąświatową
• wskazuje na mapie • rozpoznaje obiekty z Listyświatowego • analizuje strukturę mapyi fotografii potęgą gospodarczą napodstawie
NadrenięPółnocną-Westfalię dziedzictwa UNESCOw Czechach i na zatrudnieniaw przemyśle w • charakteryzuje danych statystycznychoraz map
• wymienia walory Słowacjina ilustracjach Niemczechna podstawie diagramu nowoczesneprzetwórstwo gospodarczych
przyrodniczei kulturowe Czech i • przedstawia atrakcje kołowego przemysłowew Nadrenii Północnej- • udowadnia, że Czechy i Słowacjato
Słowacji turystyczneLitwy i Białorusi na • charakteryzuje Westfaliina podstawie mapy kraje atrakcyjne pod
• wymienia atrakcje podstawiemapy tematycznej i środowiskoprzyrodnicze Czechi • porównuje cechy względemturystycznym
turystycznew Czechach i na Słowacji fotografii Słowacji na podstawie środowiskaprzyrodniczego Czech i • projektuje wycieczkę na
• wymienia walory przyrodniczeLitwy • wymienia na podstawie mapycechy mapyogólnogeograficznej Słowacji Litwęi Białoruś, posługując się
i Białorusi środowiska przyrodniczegoUkrainy • omawia znaczenie turystykiaktywnej • opisuje przykłady różnymimapami
• przedstawia główne sprzyjające rozwojowigospodarki na Słowacji atrakcjiturystycznych i rekreacyjno- • analizuje konsekwencjegospodarcze
atrakcjeturystyczne Litwy i Białorusi • wskazuje na mapie obszary, • omawia środowisko -sportowychCzech i Słowacjina konfliktówna Ukrainie
• omawia położenie nadktórymi Ukraina utraciła kontrolę przyrodniczeLitwy i Białorusi na podstawie fotografii • charakteryzuje atrakcjeturystyczne
geograficzneUkrainy na podstawie • wymienia główne gałęzieprzemysłu podstawiemapy ogólnogeograficznej • porównuje walory przyrodniczeLitwy Ukrainy na podstawiedodatkowych
mapyogólnogeograficznej Rosji na podstawiemapy • podaje czynniki wpływającena i Białorusi na podstawiemapy źródeł oraz fotografii
• wymienia surowce mineralneUkrainy gospodarczej atrakcyjność turystycznąLitwy ogólnogeograficzneji fotografii • omawia wpływ konfliktu z Ukrainąna
na podstawie mapygospodarczej • wymienia najważniejsze i Białorusi • podaje przyczyny konfliktówna Rosję
• wskazuje na mapie największekrainy roślinyuprawne w Rosji na • podaje przyczyny zmniejszaniasię Ukrainie • uzasadnia potrzebę
geograficzne Rosji podstawiemapy gospodarczej liczby ludności Ukrainy napodstawie • omawia czynniki lokalizacjigłównych utrzymywaniadobrych relacji z
• wymienia surowce mineralne Rosjina • podaje nazwy euroregionówna wykresu i schematu okręgówprzemysłowych Rosji sąsiadami Polski
podstawie mapy gospodarczej podstawie mapy • omawia cechy • wyjaśnia znaczenie • przygotowuje pracę (np.
• wymienia i lokalizuje na mapie środowiskaprzyrodniczego Rosji na przemysłuw gospodarce Rosji album,plakat, prezentację
Rosjigłówne obszary upraw podstawiemapy ogólnogeograficznej • opisuje stosunki Polski z sąsiadamina multimedialną)na temat inicjatyw
• wskazuje na mapie sąsiadów Polski • wyjaśnia, jakie czynniki wpływająna podstawie dodatkowych źródeł zrealizowanychw najbliższym
• wymienia przykłady współpracyPolski stan gospodarki Rosji euroregioniena podstawie
z sąsiednimi krajami • omawia znaczenie usług w Rosji dodatkowychźródeł informacji
• charakteryzuje relacje Polskiz Rosją
podstawie dodatkowychźródeł