Vous êtes sur la page 1sur 4
we ‘Ajuntament de Comella de Llobregat (05.N-ACTA MESA 2 INFORME-int Ref- AN EXP: 13-032 ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO.-REUNIO 2-INFORME OJBECTE DE LA REUNIO: VALORACIO INFORMES RELATIUS A CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR funcié (copia, escaner i fax) aixi com els serveis de gestié associats per els edificis en els que es concentren les grans Arees i departaments Municipals del Ajuntament; seguint el procés iniciat de racionalitzacié i optimitzacié dels sistemes informatics. ‘Tramitacié: Ordinaria Procediment d’adjudicacié: Obert-Harmonitzat ) Forma d’adjudicacié: Oferta Econdmica mes avantatjosa Dia: 13 de setembre de 2013 Lloc: Casa Consistorial. Hora inici: 09:30 hores. Assistents: President: Sr. Sergio Fernandez Mesa Vocal com a Secretaria General: Sra. Carmen Alonso Higuera. a Interventor General: Sr. Juan Ramon Sagalés Guillamén, a Director d’Informatica: Sr. Francisco Saez Ortufio. de la Mesa: Sr. Antonio Amenés Alamo. El Sr. President declara obert V'acte. Liobjecte de la reunié és procedir a la valoracié de les proposicions presentades en relacié als criteris subjectes a judici de valor. La Mesa, vist el contingut de l’informe emés pel Director d’Informatica de data 09 de setembre de 2013 que s’adjunta com annex I, accepta el mateix, condicionat en tot cas a la veracitat de les dades técniques aportades i comprovades pels técnics que signen l’esmenta’t informe. Es proposa, puntuar amb 0 punts a totes les propostes referents als criteris subjectes a judici de valor degut a que les millors ofertades no existeix cap valoracié economica tal com preveu el Plec de Condicions particulars. Hora finalitzaci6: 09:35 hores. & Ajuntament de Comella de Llobregat Pg gis 1 08910 Canad be obra La Presidéncia declara finalitzat l’acte, firmant |’ Acta en prova de conformitat els membres de la Mesa i ordenant-se la seva publicitat conforme a l'establer a la Llei de Contractes del Sector Public, la qual cosa el de la Mesa, Certifica. Sr. Sergio’ Ferfidndez Mesa Higuera PRESIDENT — RIA GENERAL Sr. Juan Ramon Si s Guillamén_ d 16s Alamo. INTERVENTOR RAL S DE LA MESA \ Sr. Francisco'Saez Ortufio = dh: Ajuntament de Comets de Llobregat Valoracié_Condicions _técniques per la _contractacié dels _dispositius @impressié i multifunci Per laplicacié dels criteris de valoracié, segons el punt Il] 16. del plec de clausules administratives: Es diu textualment : “CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR:” (En el segon paragraf) “Les millores ofertades hauran d’anar acompanyades de la seva corresponent valoracié econdmica, individualitzada per cada una que es presenti en ta licitacié La valoracié de Voferta sera el resultat d’aplicar la mateixa formula assenyalada per Voferta econémica, * Dins de les ofertes presentades no existeix, en cap de les ofertes, ninguna yaloracid econémica bes.millores ofertades no presenten ninguna valoracié econdmica, per lo que no es pot aplicar la formula prevista en el Plec. Es proposa, no donar puntuacié , ni valorar ens criteris previstos. Comella de Llobregat, 9 de setembre de 2013 BL DIRBCTOR-DTNFORMATICA Francisco Saez Ortuio