Vous êtes sur la page 1sur 4

TORNAREM Lax'n'busto

Arrj.: David Gómez Comino

Œ ‰™ r
q=76
#
NOIS

&# ∑ ∑ ∑
œœ œ œ
‰ ≈ r œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

{
Quan has to cat el cel, i sents a prop l'in fern,
q=76

œj œ̇ œ œ™ œj œ̇ œ œ™
B‹ A/B B‹ A/B G/B B F© B‹(„ˆˆ2) A/C©
œ™ œj œ̇ œ
## ˙ ˙ ˙ œ #w
& œœœœ œœœœ œœœœ œœ

˙™
# œ œ œ
&# œœ œœ œ œœ œ œœ w
? œ
œ œ œ œ œ œ w
## ‰ ≈ r
6 NOIES
2 4
& œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ 4 ˙ 4 œ œ ™ ‰ ≈
œ œ œ œ œ œr œ œ œœ œ œ
œ

{
ca mi nes sen se fe, sen se des tí, sen se sa - vie - sa. Fu gint del queno_en tens, fu gint d'a quest pre sent,

#
D A G F© B‹(„ˆˆ2) A/C©

& # œœ œœ 2 4
œœ
œœ
œ
œœ
œ œœœ œœœ œœœ œœœ 4 œœ œœ 4# œœ œœ œœœ œœœ œœœœ œœœœ œœœœ
n œœœ
œœ œœ
? ## œ ™ œ
œ œ œ ˙™
œ œ œ 2 4 j j œ
J J J ˙™ œœ4 ˙ 4 ˙

# ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 42
11 TOTS

&# 44 Œ œ™ œ b
œ œ œ™ œ œ œ ˙
œ

{
pen- sar_en a quells an- hels, és la_ú - ni ca for - ma que tens, de con ti - nu - ar. Tor-na

##
D A G F© A

& œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ 42 œ 44 b


œ œ œ œ œœ œœœ # œœœ œœœ n œœœ œœœ
? ## œ ™ œ œ œ œ 42 ˙ 44 b
J J J ˙™ œ œ ˙ ˙


&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
15

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ Œ œ œœ

{
rem a ser grans, hi tor - na- rem, quan sor - tim, d'a - ques - ta tem - pes ta, que_a - ma guem
D‹ G‹ C F C/E

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? w w
w œ™ œ ˙
b J
2

œ™ œ ˙
19

&b œ Œ ‰ œ œ 42 œ ≈ œ œ 44 œ œ œ œ 42
œœ œœ œ œ

{
re - re ros - tre_in - di - fe - rent, però cou i_ens fa sen - tir que_hi tor - na -

D‹ G‹ G‹ A

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 42 œœ œœ 44
# œœœ œœœ œœ œœ 42
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
?b w 42 ˙ 44
w 42

## 4 Œ ‰ ™ NOIES r
23

& b 42 ˙ 4 r œ œœ œ œ
‰ ≈ r
œ œ œœ œ œ œ
‰ ≈ œ œ œ œœ œ œ
œ œ œ

{
rem. Tren - car_a - quest de - sen - cert co- men - ça_en un ma - teix. Tor - nem a les ar rels,

## 4
D‹ F© B‹(„ˆˆ2) A/C© D

& b 42 œ œ
˙˙˙ ™™™
4 œœœœ œœœœ œœœœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ # œœœ n œœœ œ œ œ œ
? 2˙
b4
## 4
4 #w ˙™ œ œ™ œ œ œ œ
J J J

#
27 NOIS

&# 2 44
œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œœ œ œ œ œ4 ˙ ‰ ≈ r
œ

{
dels som - nis que_ens van veu- re néi - xer. temps de ser va- lent, és temps de ser cons - cients

#
A G F© B‹(„ˆˆ2) A/C©

&# œœœ œœœ œœœ œœœ42 œ œ 44


œœœ œœœ œœœ
œœ œœ # œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ n œœœ
? ## 2 44 j j œ
˙™ œ œ4˙ ˙ œ œ œ ˙ œ

# ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 42
31 TOTS

&# Œ œ™ œ b 44
3

œ œ œ™ œ œ œ œ ˙

{
que cal cor i cer - vell i no vo - lem per - dre nin - gú en a- quest ca - mí. Tor - na

#
D A G F© A

& # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 42 œ œœœ œ œ b 44
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ # œœœ œœœ n œœ œœ
? ## œ ™ œ
J
œ œ œ
J J ˙ œ œ œ 42 ˙ ˙ ˙
4
b4
3


& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™
36

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ Œ œ œœ

{
rem a ser grans, hi tor - na- rem, quan sor - tim, d'a - ques - ta tem - pes- ta, que_a - ma - guem
D‹ G‹ C F C/E

& b 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ


œ
œœ
œ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
? 4w w w œ™ œ ˙
b4 J


40

&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ‰ œ œ 42 œ ≈ œ œ 44 œ œ œ œ 44 ˙ Ó
œ

{
re - re ros - tre_in - di - fe - rent, però cou i_ens fa sen - tir que_hi tor - na - rem.
D‹ G‹ G‹ A D‹

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 42 œœ œœ 44 44 œ
# œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
?b w 42 ˙ 44
w
44 w

œ #œ ™ œ œ™
j j
45

&b ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œj œ j 3

œœœœ œ œ

{
Re - re_els nú - vols hi_ha, re - re_els nú - vols hi_ha_un sol tan gran, que mai nin gú no po - drà_a - ma
F A B¨

& b œœœ œœ
œ
œœ
œ
œœ
œ
œ
# œœ
œœ
œ
œœ
œ
œœ
œ œœœ œœœ œœœ œœœ
?b
œœ œ œœœ œ œ œœœœ œœœœ œ œœœœœœ œ

‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ #œ ™
48
œ œ˙
&b ˙ ˙

{
gar. Re - re_els dub - tes hi_ha, re - re_els dub - tes hi_ha, la veri - tat,
F C F A

& b ˙˙˙ nn˙˙˙ œœ


œ
œœ
œ
œœ
œ
œœ
œ
œ
# œœ
œœ
œ
œœ
œ
œœ
œ
?b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™nœ ˙ ™
51
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ™
&b
3

J œ œ™ œ œ œ œ
œœœ œ œ

{
creu - me, creu - me, creu - me, te - nim fu - tur! Tor - na - rem a ser grans, hi tor - na - rem, quan sor
B¨ A D‹ G‹

& b œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ


œ # œœœ œœ
œ
œœ
œ
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b œ œ w w
œ œ œ œœ œ œ œœœœœœœ
4


55

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ ˙ Œ ‰ œ œ 42

{
tim, d'a - ques - ta tem - pes ta, que_a - ma guem re re ros - tre_in - di - fe - rent, però cou

C F C/E D‹ G‹

& b œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ


œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 42
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ϫ w
? w
b
œ˙
J w 42

œ™ œ
59

& b 42 œ ≈ œ œ 44 œ œ œ œ ˙
Œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ

{
i_ens fa sen - tir que_hi tor - na - rem. Tor - na - rem a ser grans, hi tor - na -

G‹ A D‹ A D‹
2
& b 4 œœ œœ
44
œ œ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ # œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
? b 42 44 w w
˙ w

&b ˙™
63

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ œ œ œ

{
rem, quan sor - tim, d'a - ques - ta tem - pes - ta, que_a - ma guem

G‹ C F C/E

& b œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ


œ
œœ
œ œœœ œœœ
œ œ œ œ
?b w w œ™ œ ˙
J


66

&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ‰ œ œ 42 œ ≈ œ œ 44 œ œ œ œ
œ w

{
re - re ros - tre_in - di - fe - rent, però cou i_ens fa sen - tir que_hi tor - na - rem.

D‹ G‹ G‹ A D‹

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 42 œœ œœ 44
# œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ ˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
w
? w
b 42 ˙ 44
w w