Vous êtes sur la page 1sur 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Fot. Ireneusz Burek


Racibórz

Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XIV | 16 października 2019 | Nr 21 (300)

REGION BIZNES

W blokach startowych
W długodystansowym, zespołowym biegu liczy się konsekwencja i współpraca.
22 partnerów zadeklarowało współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
na pograniczu.

Fot. Ireneusz Burek


IRENEUSZ BUREK

W symboliczny sposób,
10.10. o godz. 10:10 nastąpiło
formalne przystąpienie do Pro-
jektu Integracji w Subregionie
Zachodnim i Kraju Morawsko-
-Śląskim. 22 partnerów zade-
klarowało współpracę na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości na
polsko-czeskim pograniczu.
W siedzibie Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Hor-
ni Suchej podpisano memoran-
dum o transgranicznej współ-
pracy pomiędzy 12 samorządami
Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego i aglomeracji
ostrawsko-karwińskiej oraz 10 Jak podkreślił Petr Machej (OHK Karvina) doszło do historycznej chwili (o godz. 10:10, dnia
organizacjami skupiającymi biz- 10.10.), w której samorządowcy z Bruntalu, Godowa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá),
nes (cechy i izby gospodarcze). Karwiny, Karniowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śl. i Powiatu Wodzi-
Celem porozumienia jest sławskiego, a także reprezentanci OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravsko-
stworzenie spójnego programu slezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego Klastra, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.,
na rzecz rozwoju przedsiębior- Raciborskiej Izby Gospodarczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników i Innych
czości i próba wspólnego roz- Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu podpisują me-
wiązywania problemów, jakie morandum o współpracy gospodarczej.
występują po obu stronach pol-
sko-czeskiej granicy – mówił kania rozwiązań po stronie pol- kiem roku 2019 do inicjatywy 3. Integracja i współpraca lo-
o tym Ivo Barteček, szef OHK skiej. Naturalnym partnerem włączyły się czeskie izby gospo- kalnego biznesu.
w Karwinie. Krzysztof Dybiec dla OHK w Karwinie okazała się darcze, co zaowocowało w dniu Inicjatywa już dziś po-
– prezes Izby Gospodarczej Izba Gospodarcza w Wodzisła- 11.04.2019 przystąpieniem do siada wsparcie Subre-
w Wodzisławiu Śl. dodał, że naj- wiu Śl. Już po pierwszych wspól- memoranda polskich i czeskich gionu Zachodniego, jej
ważniejsze w rozwoju przedsię- nych spotkaniach uzgodniono, izb i cechów. Przez kilka miesię- uczestnicy po stronie ŚPG
biorczości jest budowanie relacji, że problemy Czechów występują cy został wytyczony główny kie- zabiegają o wsparcie i współ-
które owocują we wszystkich ob- również w przygranicznych po- runek tej inicjatywy oraz obszary pracę z wszystkimi samorzą-
szarach życia i dają (jak wykazały wiatach Subregionu Zachodnie- działania, zaś już w maju inicja- dami Subregionu Zachodnie-
wieloletnie badania Uniwersyte- go. To przesądziło o wzajemnej tywa gospodarczej współpra- go, Urzędem Wojewódzkim,
tu w Harwardzie) człowiekowi współpracy organizacji, a w ma- cy oraz ramowy program został Urzędem Marszałkowskim,
szczęście. ju br. powołano wspólny komitet przedstawiony wszystkim wło- Kuratorium Oświaty oraz
Z inicjatywą nawiązania sterujący – powiedział zebranym darzom gmin i powiatów Subre- urzędami im podległymi sta-
współpracy wystąpiła Okresní Petr Machej. gionu Zachodniego (podczas wy- nowiącymi Instytucje Otocze-
Hospodářska Komora z Kar- Warto wspomnieć, iż inicja- jazdowego spotkania członków nia Biznesu, a także centrami
winy, której członkowie stanęli tywę integracji po stronie bizne- Subregionu Zachodniego w Ja- usług biznesowych oraz szkół,
w obliczu paradoksu. W regio- su Subregionu Zachodniego kil- worzu). Do wszystkich samorzą- ośrodków szkoleniowych
nie o najwyższym bezrobociu ka miesięcy wcześniej rozpoczęły dów Subregionu skierowano za- i akademickich.
w Republice Czeskiej nie mogli izby, cechy rzemiosł skupione proszenie do współpracy. Jako W długofalowym działa-
bowiem znaleźć pracowników wokół Śląskiego Partnerstwa pierwsze deklarację współpracy niu na rzecz rozwoju przedsię-
do swoich zakładów. Zdiagno- Gospodarczego (porozumienie złożyły: Miasto Wodzisław Śl., biorczości, integracja biznesu
zowali też problem braku wy- ośmiu partnerów ŚPG z Raci- Miasto Racibórz, Miasto Ryb- i samorządów ma kluczowe
starczającej liczby atrakcyjnych borza, Wodzisławia Śl., Żor, Ra- nik, Powiat Wodzisławski, Gmi- znaczenie. Uroczystość pod-
miejsc pracy dla młodych ludzi, dlina zawarte w 2011 roku). Już na Godów, Gmina Gorzyce. pisania memorandum jest za-
co powodowało wyjazdy poza w drugiej połowie 2018 roku W ramach porozumienia tem jak symboliczne ustawie-
kraj morawsko-śląski i depopu- wraz z miejskimi inkubatorami zagadnienia zdefiniowano nie się w blokach startowych.
lację tamtejszych miast. W cią- przedsiębiorczości wypracowa- w trzech obszarach: Po długim okresie przygoto- 10.10.2019 memorandum o współpracy gospodarczej
gu minionych 30 lat większość na została formuła współpracy 1. Środowisko, jakość życia wań, czas na start w zespo- podpisało 22 partnerów po polskiej i czeskiej stronie.
miast przemysłowych kraju stra- z samorządami przy organizacji i ekologia łowym biegu, w którym bę-
ciła jedną czwartą mieszkańców. śniadań biznesowych w Subre- 2. Rynek pracy, dualne kształ- dzie liczyć się konsekwencja, CZYTAJ WIĘCEJ NA PLUSYDLABIZNESU.PL
Zrodził się więc pomysł poszu- gionie Zachodnim. Zaś z począt- cenie, depopulacja współpraca i wspólny cel.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line
- czy taj wię cej na str.6
Racibórz, ul. Klasztorna 12
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03 | softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 16 października 2019, nr 21 (300) << GazetaInformator.pl
REGION WYBORY

Wybory parlamentarne 2019


W wyborach do senatu zwycięstwo odniosła Ewa Gawęda (PiS), która pokonała Marka Migalskiego (KO).
KATARZYNA CICHOŃ Koalicja Obywatelska w na-
szym okręgu zdobyła łącznie
W wyborach parlamentar- 92 493 głosów, co daje 27,71%.
nych wybraliśmy 100 senato- KO zdobyła trzy mandaty po-
rów oraz 460 posłów do pol- selskie, które sprawować będą:
skiego parlamentu na kolejne Marek Krząkała (33 962 gło-
4 lata. Polacy mocno się zmo- sów), Krzysztof Gadowski (18
bilizowali, biorąc udział w wy- 799 głosów), Gabriela Lenarto-
borach w rekordowej liczbie. wicz (11 838 głosów).
Frekwencja 61,74% jest, po- Sojusz Lewicy Demokra-
równując do wcześniejszech tycznej w okręgu 30. zdobył 32
wyborów, świetnym wynikiem, 300 głosów, co daje 9,68%. Je-
a wyższą frekwencję odnotowa- den mandat poselski przypadł
no ostatnio 30 lat temu, w hi- Maciejowi Kopcowi (14 973
storycznych wyborach z 1989 głosów).
roku. Wówczas frekwencja Konfederacja w naszym
wyniosła 62,7 %. 4 lata temu Mandaty do parlamentu otrzymali (od lewej): Gadowski Krzysztof (KO), Gawęda Adam (PiS), Gawęda Ewa (PiS), Glenc okręgu uzyskała 23 939 głosów,
w wyborach parlamentarnych Teresa (PiS), Kopiec Maciej (SLD), Krząkała Marek (KO), Lenartowicz Gabriela (KO), Matusiak Grzegorz (PiS), Piecha Bo- a więc 7,17%. Najwięcej głosów
udział wzięło 50,9 % uprawnio- lesław (PiS), Woś Michał (PiS) zdobył Roman Fritz - 10 279,
nych osób. nie wystarczyło to jednak do
W powiecie raciborskim największe poparcie spośród z listy Koalicji Obywatelskiej. Sejm w sejmie, Bolesław Piecha (38 objęcia mandatu poselskiego.
PiS zdobyło 45,80% głosów, gmin powiatu uzyskało w Raci- W 72 okręgu zwycięstwo odnio- O mandat poselski kandy- 809 głosów), Michał Woś (37 Polskie Stronnictwo Lu-
KO 30,26%, SLD 9,76%, PSL borzu (11,58%), a PSL w Kuźni sła Ewa Gawęda, zdobywając 97 daci z naszego regionu walczyli 763 głosów), Adam Gawęda dowe w okręgu 30. zdobyło 18
6,53%, Konfederacja 6,3%, Raciborskiej (10,14%) i Krzyża- 412 głosów, co daje 54,05% po- w okręgu nr 30. Prawo i Spra- (26 291 głosów), Teresa Glenc 816 głosów i 5,64%. Największe
a Koalicja Bezpartyjni i Samo- nowicach (10,11%). parcia. Marek Migalski zdobył wiedliwość wywalczyło pięć (głosów 14 274), Grzegorz Ma- poparcie uzyskał Grzegorz Pili-
rządowcy 1,35%. PiS wygra- 82 830 głosów (45,95%). Marek mandatów poselskich, Koali- tusiak (11 195 głosów). Parla- szek – 5 985 głosów. Bezpar-
ło w każdej gminie powia- Senat Migalski wygrał w powiecie ra- cja Obywatelska trzy, Lewica mentarzyści Czesław Sobieraj- tyjni i Samorządowcy uzyskali
tu, najwyższe poparcie miało W naszym regionie o man- ciborskim, gdzie uzyskał popar- jeden. PiS zdobyło w naszym ski i Katarzyna Dutkiewicz nie w okręgu nr 30 5 128 głosów,
w Kornowacu (59,62%). KO dat senatora walczyli Ewa Ga- cie 52,54%, zaś w powiecie wo- okręgu 161 160 głosów, co da- będą pełnić mandatu poselskie- co daje 1,54%. Najwięcej gło-
najwyższe poparcie uzyskała węda z listy Prawa i Sprawie- dzisławskim większość zdobyła je 48,28%. Najwięcej głosów go. Zdobyli oni odpowiednio 3 sów otrzymał Maciej Urbań-
w Krzanowicach (36,45%). SLD dliwości oraz Marek Migalski Ewa Gawęda – 56,80%. zdobyli, i tym samym zasiądą 907 i 3 710 głosów. czyk – 1 577.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – SŁUŻBA ZDROWIA

Walka o wodzisławską chirurgię


O trybie zawieszenia oddziału, brakach kadrowych i prognozach na przyszłość. Fot. Powiat Wodzisławski

Oddział Chirurgii Ogólnej stawił powiat wodzisławski oraz Oddział otwarty nież problemy z obsadą nocnej
w Wodzisławiu Śląskim został dyrekcja szpitala. – Nowy dyrek- 8 października powiat poin- i świątecznej opieki zdrowotnej.
czasowo zawieszony 30 wrze- tor PPZOZ nie mógł rozpoczy- formował o wznowieniu działal- Przypominam też sprawę perso-
śnia. Informowała o tym dyrek- nając pracę, dopełniać procedu- ności Oddziału Chirurgii Ogólnej nelu Oddziału Ginekologiczno-
cja PPZOZ, podając 27 września, ry, na którą powołuje się Śląski szpitala w Wodzisławiu Śląskim -Położniczego w Rydułtowach,
że przyczyną jest brak możliwo- Urząd Wojewódzki ustami swo- od 9 października. Podano jed- który odszedł z PPZOZ – mówi
ści zabezpieczenia obsady kadro- jego rzecznika p. Aliny Kucha- nak, że w związku z remontem starosta Leszek Bizoń. – Zgodnie
wej w zakresie ordynacji podsta- rzewskiej, ponieważ nie miały oraz liczbą lekarzy działalność z informacją przekazaną przez
wowej, jak i dyżurów lekarskich one zastosowania w tym przy- oddziału obejmie odcinek z 27 dyrektora Kowalika obecnie
na oddziale. Oddział miał zawie- padku. Do ostatniej też chwili łóżkami. Ze względu na utrzy- problemy kadrowe dotyczą, tak
sić działalność na trzy miesią- robił wszystko, co było możliwe, mujące się problemy kadrowe jak w przypadku wielu szpitali
ce, a więc do końca tego roku. aby do czasowego zaprzestania planowe zabiegi będą realizowa- w Polsce, poza wspomnianym
Świadczenia zdrowotne w trybie funkcjonowania oddziału nie ne od 2020 roku. już Oddziałem Chirurgii Ogól-
nagłym miały być zabezpieczone doszło. Dopiero w chwili, gdy Wznowienie działalności od- nej, również interny, izby przy-
w szpitalach w Jastrzębiu-Zdro- jeden z lekarzy musiał skorzy- działu było możliwe dzięki pozy- jęć oraz ginekologii i położnic-
ju, Rybniku i Raciborzu, a pa- stać ze zwolnienia lekarskiego, skaniu niezbędnej liczby lekarzy. twa. We wszystkich przypadkach
cjenci ambulatoryjni mieli być doszło do sytuacji, w której od- Wciąż trwają jednak negocjacje obecne kierownictwo PPZOZ ca-
zabezpieczani przez lekarza chi- dział musiał czasowo zaprzestać czynku „działania siły wyższej” czenia pani Kucharzewskiej, raz z kolejnymi, aby móc wrócić do ły czas prowadzi rozmowy z per-
rurga dyżurującego w Izbie Przy- działalności - czytamy w komu- – mówiła. jeszcze przypominam, że zawie- 50 łóżek na oddziale. Obecnie na sonelem i poszukuje niezbędnej
jęć Szpitala. nikacie powiatu i szpitala z 2 szenie Oddziału Chirurgii Ogól- wodzisławskiej chirurgii hospita- obsady – wyjaśnia.
października. Co stanowi prawo? nej szpitala w Wodzisławiu Śl. lizowanych jest 9 spośród 14 pa- – Co wymaga podkreśle-
Bez zgody wojewody? Ustawa o działalności lecz- nastąpiło w trybie nagłym, nie cjentów przeniesionych na inne nia szczególnego, w ani jednym
W mediach pojawił się Druga runda niczej stanowi, że czasowe za- wymagającym zgody wojewody oddziały wskutek konieczności z wymienionych przypadków
w tym czasie komunikat rzecz- Sytuację ponownie sko- przestanie działalności wyma- i NFZ. Bezpośrednim powodem zawieszenia oddziału. W ponie- w żaden sposób odpowiedzial-
nik prasowej wojewody śląskie- mentowała rzecznik Alina Ku- ga zgody wojewody. W ustawie było udanie się na zwolnienie le- działek, 14 października, ruszyło nością nie można obarczać ani
go, której zdaniem zawieszenie charzewska, którą cytowano czytamy jednak, że „w przypad- karskie jednego z lekarzy w sytu- przyjmowanie na oddział pacjen- obecnego zarządu powiatu, ani
oddziału odbyło się bez wymaga- w lokalnych mediach. – Tłu- ku, gdy zaprzestanie działalności acji, gdy 4 innych odeszło z pra- tów w trybie ostrodyżurowym. – obecnego kierownictwa PPZOZ.
nej zgody wojewody. – Najpierw maczenie, iż „na przeszkodzie leczniczej jest spowodowane siłą cy. Owszem, można się zgodzić Prowadzone są dalsze rozmowy Nie chcę przez to wskazywać
wojewoda powinien zasięgnąć stanęła sytuacja kadrowa całej wyższą, wynika z decyzji admini- ze stwierdzeniem pani Kucha- z lekarzami nad rozpoczęciem winnych. Trzeba mieć bowiem
opinii przedstawicieli Narodo- polskiej służby zdrowia” (jak stracyjnej podjętej na podstawie rzewskiej, że „nawet trudno jest pracy w szpitalu w Wodzisławiu świadomość, że lekarzy i pielę-
wego Funduszu Zdrowia, który czytamy w oświadczeniu Zarzą- odrębnych przepisów – kierow- wyobrazić sobie, na co narażeni Śląskim. To znacząco ustabilizo- gniarek w Polsce jest zbyt mało.
przekazuje środki na funkcjo- du Powiatu i Dyrektora PPZOZ nik informuje wojewodę o cza- byliby pacjenci gdyby każda pla- wałoby sytuację kadrową – in- Jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
nowanie oddziału. I dopiero po w Rydułtowach i Wodzisławiu sowym, całkowitym albo częścio- cówka z dnia na dzień zaprzesta- formuje starosta Leszek Bizoń. Personelu jest za mało i jest on
zgodzie ze strony NFZ wojewoda Śl.) nie może być powodem do wym zaprzestaniu działalności, ła działalności na prowadzonych coraz starszy. Czeka nas też fa-
może podjąć decyzję, czy wyraża nagłego i niespodziewanego za- w terminie 3 dni roboczych od oddziałach”. Pani Kucharzew- Problemy kadrowe la odejść na emerytury. Dziś te
zgodę na czasowe zawieszenie wieszenia Oddziału. Tym bar- dnia zaistnienia okoliczności ska jako rzecznik wojewody po- Brak personelu to problem problemy ujawniają się w szpita-
działalności oddziału czy nie – dziej, że Dyrekcja powołuje się powodujących zaprzestanie tej winna się jednak z taką sytuacją PPZOZ od dłuższego czasu. lach, ale – i obym nie miał racji
powiedziała lokalnym mediom na rzekomą sytuację panującą działalności”. oswajać, bo będzie coraz częściej – Problemy kadrowe szpitala - już niedługo z tym zjawiskiem
Alina Kucharzewska, rzecznik w całej Polsce, a więc miała wie- musiała udzielać komentarzy w Wodzisławiu Śląskim nie są zderzą się mieszkańcy również
prasowy wojewody śląskiego. dzę o panującej sytuacji i mogła Jak zarząd powiatu i dy- i odpowiedzi na różne sytuacje zjawiskiem nowym. Dowodem w poradniach lekarzy rodzin-
się liczyć z taką ewentualnością rekcja szpitala odnoszą się w służbie zdrowia. Tak trudna jest najpierw zawieszenie, a po- nych, w których już teraz nie jest
Powiat i szpital odpowia- (a przy tak istotnym zadaniu jak do ostatniego komunikatu jest dziś sytuacja kadrowa i fi- tem likwidacja Oddziału Chorób różowo – kończy starosta wodzi-
dają ochrona zdrowia i życia wręcz rzecznik wojewody śląskie- nansowa w publicznej ochronie Wewnętrznych nr 1, o którą pro- sławski Leszek Bizoń.
W odpowiedzi na te donie- powinna się z taką możliwością go? zdrowia – powiedział starosta siła poprzednia dyrekcja PPZOZ.
sienia swoje stanowisko przed- liczyć) – wówczas nie ma przy- – Odnosząc się do oświad- Leszek Bizoń. Poprzednia dyrekcja miała rów- C

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 16 października 2019, nr 21 (300) Wspieramy Dobre Tematy 3
WODZISŁAW ŚLĄSKI – SPRAWY SPOŁECZNE RACIBÓRZ OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

PÓŁ MILIONA NA Historyczny moment


BUDŻET OBYWATELSKI
Rada Miejska Wodzi- kilkadziesiąt projektów. For-
przepięcia wód rzeki Odry
sławia Śląskiego podjęła malnie poprawnie zgłoszonych
uchwałę w sprawie Budże- propozycji projektów było 61. Postęp prac na placu budowy pozwolił inwestorowi i wykonawcy na tzw.
tu Obywatelskiego. Na re- Po ocenie, czy zgłoszone za- przepuszczenie wód rzeki Odry przez kluczowy obiekt powstającego zbiornika:
alizację projektów miesz- danie jest zadaniem własnym
kańców przeznaczono 500 gminy, czy Wodzisław Śląski budowlę przelewowo-spustową.
tys. zł. posiada odpowiednią lokaliza-

Fot. UM Racibórz
Budżet Obywatelski to wy- cję na jego zrealizowanie i czy katarzyna przypadło
dzielona część budżetu miasta, kwota zaproponowana w kwe- Zbiornik Racibórz miejscem rekreacji
która zostaje rozdysponowana stionariuszu jest kwotą rzeczy- 10 października odbył się

Fot. Ireneusz Burek


na projekty mieszkańców, dzię- wistą, zaopiniowano 25 projek- historyczny moment przepięcia
ki czemu mają oni realny wpływ tów. Mieszkańcy Wodzisławia wód rzeki Odry na budowlę prze-
na rozwój miasta. Śląskiego zdecydowali, że 8 lewowo-spustową największej
Podczas wrześniowej se- z nich zostanie zrealizowanych. w kraju inwestycji o charakterze
sji Rady Miejskiej Wodzisła- Najwięcej głosów otrzymały przeciwpowodziowym – zbior-
wia Śląskiego podjęto uchwałę wtedy projekty termomoderni- nika Racibórz Dolny. W uroczy-
w sprawie przeprowadzenia na zacji budynku LKS Naprzód 46 stości udział wzięli m.in. Minister
terenie naszego miasta konsul- Zawada, tras rowerowych i spa- Gospodarki Morskiej i Żeglugi
tacji społecznych dotyczących cerowych oraz budowy otwartej Śródlądowej Marek Gróbarczyk, wemu Gospodarstwu Wodnemu
Budżetu Obywatelskiego na siłowni zewnętrznej. parlamentarzyści, prezes Wód Wody Polskie Regionalnemu
2020 rok. – Pod koniec sierpnia infor- Polskich Przemysław Daca, a tak- Zarządowi Gospodarki Wodnej
Uchwała podjęta przez wo- mowałem was o tym, że przy- że samorządowcy z prezydentem w Gliwicach oraz wykonawcy
dzisławskich radnych została gotowujemy uchwałę wprowa- Raciborza Dariuszem Polowym robót budowlanych – konsor-
ogłoszona w Dzienniku Urzę- dzającą Wodzisławski Budżet na czele. cjum firm Budimex S.A. i Ferro-
dowym Województwa Śląskie- Obywatelski. Jest już uchwa- Realizacja kluczowej inwe- vial Agroman S.A. na tzw. prze-
go 30 września br. Wejdzie ona lona. Lada moment możecie stycji dla bezpieczeństwa prze- puszczenie wód rzeki Odry przez
w życie po upływie 14 dni, czyli zgłosić swoje pomysły – napi- ciwpowodziowego kraju, w tym kluczowy obiekt powstającego
14 października. sał w mediach społecznościo- mieszkańców nadodrzańskich zbiornika: budowlę przelewowo-
Budżet obywatelski w Wo- wych prezydent Wodzisławia miejscowości w województwach -spustową. To przełomowa ope-
dzisławiu Śląskim został prze- Śląskiego Mieczysław Kieca. opolskim, śląskim i dolnośląskim racja hydrotechniczna zmienia-
prowadzony w 2015 roku. – budowa zbiornika Racibórz jąca jednocześnie bieg rzeki Odry
Mieszkańcy złożyli wówczas c Dolny – osiągnęła 85% zaawan- w czaszy zbiornika.
sowania rzeczowego. Już w stycz- Koszt realizowanej inwestycji Informacja o przełączeniu wód kanału Ulga było wyraź-
RACIBÓRZ – SPRAWY SPOŁECZNE niu 2020 r. raciborski zbiornik szacuje się na kwotę ok 2,130 mld nym sygnałem dla mieszkańców, że to miejsce trzeba zoba-
osiągnie swoją funkcjonalność, zł. Budżet przedsięwzięcia pocho- czyć. Słoneczna pogoda przyciągnęła rowerzystów i spa-
RACIBORSKI BUDŻET chroniąc przed powodzią blisko
2,5 miliona mieszkańców miej-
dzi ze środków Banku Światowe-
go, Banku Rozwoju Rady Europy,
cerowiczów na zaporę. Wprawdzie na teren zbiornika na
razie jest zakaz wejścia jednak w tą niedzielę wyjątkowo
OBYWATELSKI scowości od Raciborza, przez
Opole i Brzeg, po Wrocław.
Unii Europejskiej, Budżetu Pań-
stwa oraz Narodowego Funduszu
nikt nikogo nie przeganiał z tego miejsca. Rowerzyści już
liczą na to, że stworzono właśnie drogę przejazdu z Racibo-
Postęp prac na placu budowy Ochrony Środowiska i Gospodar- rza (Studziennej) do Brzezia i w kierunku Lubomi.
Fot. Katarzyna Przypadło

pozwolił inwestorowi – Państwo- ki Wodnej.

RACIBÓRZ – KULTURA

MIRAŻ świętuje ćwierćwiecze


W tym roku MIRAŻ obchodzi 25-lecie. Z tej okazji szykuje się wielkie muzyczne święto.

Fot. MDK
Koncert Galowy odbędzie pół roku temu wydawało mi
się 9 listopada w Raciborskim się, że nie damy rady zorgani-
Centrum Kultury. Jak zapo- zować naszego jubileuszu, ale
wiadają organizatorzy, będzie jestem pod ogromnym wraże-
to wieczór pełen muzycznych niem zainteresowania i wspar-
wzruszeń, a także okazja do cia od wszystkich, którzy cenią
wspomnień oraz przybliżenia dorobek artystyczny zespołu
publiczności bogatej historii MIRAŻ - przyznaje Elżbieta
i dorobku artystycznego zespo- Biskup. Jubileusz zespołu to
łu. MIRAŻ powstał 25 lat te- z pewnością ogromne przed-
mu, kiedy w II LO założyła go sięwzięcie, dlatego byli wycho-
W ramach tegorocznej – zakup sprzętu do organizacji Elżbieta Biskup. Później, już wankowie grupy połączyli siły
edycji Budżetu Obywatel- imprez plenerowych; Zadasze- w murach Młodzieżowego Do- - Na skutek coraz częstszego koncertowania, a także udziału i wyszli z inicjatywą organizacji
skiego mieszkańcy Racibo- nie trybuny na boisku sporto- mu Kultury, z roku na rok coraz w różnych konkursach, doszliśmy do wniosku, że zespół musi koncertu. - Najfajniejsze jest to,
rza zgłosili 59 projektów. wym Ocice więcej dzieci i młodzieży rozwi- nazywać się krócej, stąd Miraż. Tak właściwie to nie jesteśmy że wiele osób zgodziło się dzia-
Znane sa już projekty, które - Sudół/Studzienna: Adaptacja jało swoje pasje, osiągając ogól- w stanie określić, jak ta nazwa powstała. Sądzę, że była to łać zdalnie, żyjemy w XXI wie-
uzyskały poparcie mieszkańców poddasza na pomieszczenie kla- nopolskie i międzynarodowe chwila impulsu - wyjaśnia Elżbieta Biskup. ku i jak widać, odległość nie jest
i doczekają się realizacji w ra- sowe; Odnowienie szatni gospo- sukcesy. tu przeszkodą. Po pracy wysy-
mach V edycji raciborskiego Bu- darzy LKS-u W zespole swoją muzyczną więc wydawało mi się, że to nie ściwie to nie jesteśmy w stanie łamy sobie e-maile, ustalamy
dżetu Obywatelskiego. - Stara Wieś/Proszowiec/Mie- drogę zaczynało wielu znanych będzie trudne. Jednak okazało określić, jak ta nazwa powstała. scenariusz i dopinamy sprawy
Raciborzanie zgłosili 59 donia: Centrum integracyjne i lubianych polskich artystów, się, że nikt z moich ówczesnych Sądzę, że była to chwila impulsu. organizacyjne - mówi Maria
projektów. 47 z nich po prze- mieszkańców Starej Wsi; Dopo- wśród nich m.in. Anna Wyszko- uczniów nie chciał śpiewać Pierwszy utwór jako Miraż za- Biskup, odpowiedzialna za lo-
prowadzonym etapie weryfika- sażenie świetlicy ni i Marzena Korzonek. Grupa w chórze, więc zaczęłam szukać śpiewaliśmy z okazji Dnia Pa- gistykę koncertu.
cji zostało zakwalifikowanych - Markowice: Montaż barierek koncertowała w Brukseli, Stras- innej formy prowadzenia ze- trona Szkoły przed 25 laty, był to Wokalistom towarzyszyć
do głosowania. Decyzją miesz- ochronnych oraz siedzisk na bo- burgu, na Węgrzech, w Niem- społowego muzykowania. I tak utwór pt. ”Uciekali” - wspomina będzie Orkiestra Komendy
kańców realizacji doczeka się 20 isku LKS 07 Markowice czech, na Ukrainie czy w Walii. w pierwszej kolejności powstał Elżbieta Biskup. Wojewódzkiej Policji w Kato-
z nich: 2 ogólnomiejskie i 18 lo- - Łąkowa/Wandy/1-go Maja: Zespół wystąpił też dwukrotnie Zespół Wokalny II Liceum Ogól- Prowadzenie MIRAŻU to wicach, prowadzona przez asp.
kalnych. Odbudowa miejsca zabaw dla w sali koncertowej Narodowej nokształcącego im. Adama Mic- wielka satysfakcja i pasmo suk- szt. Waldemara Skotarskiego
Zwycięskie projekty ogólno- dzieci i integracji mieszkańców Orkiestry Symfonicznej Polskie- kiewicza w Raciborzu, a potem cesów, wiadomo jednak, że oku- oraz sekcja rytmiczna pod prze-
miejskie to „Defibrylatory AED - Nowe Zagrody: Bezpieczna go Radia w Katowicach. dyrektor Wyrzykowski ”powią- pione ciężką pracą. - Prowa- wodnictwem Pawła Harańczyka
– każdy może uratować życie” Starowiejska; Uatrakcyjnienie Jak początki działalności zał” moją działalność z Racibor- dzenie zespołu Miraż to przede z Krakowa. Hanna Hołek, któ-
i „Razem zmieńmy Park im. oferty biblioteki przy Żorskiej zespołu wspomina Elżbieta Bi- skim Centrum Kultury. Wtedy wszystkim praca popołudniowa ra również jest wychowanką ze-
Miasta Roth” - Polna/Pomnikowa/Opawska: skup? - Historia zespołu Miraż nazwa zespołu była jeszcze dłuż- i „nieetatowa”. Wiem, zapłaci- społu, sprawuje kierownictwo
Projekty lokalne: Świat Disneya w Raciborzu, czyli ma swój początek w II Liceum sza: Zespół Wokalny Racibor- łam bardzo wysoką cenę za to, że artystyczne nad wydarzeniem,
- Brzezie: Zielonym do góry – plac zabaw na Polnej Ogólnokształcącym w Racibo- skiego Centrum Kultury, rekru- tak wiele czasu spędzałam z moją wykorzystując swoje wielolet-
sprzęt do utrzymania i uatrak- - Płonia/Obora: Doposażenie rzu - wspomina. - Trafiłam do tujący się z uczniów II Liceum „Miraż-ową rodziną.” Dzisiaj jed- nie doświadczenie w branży
cyjnienia boiska LKS Brzezie; placu zabaw. Radosny dzień liceum jako osoba poszukująca Ogólnokształcącego im. Adama nak nie czas na liczenie zysków muzyczno-telewizyjnej.
Utwardzenie dojścia do placu w ZSP nr 3; Od malucha do se- pracy, a dyrektor – pan Leszek Mickiewicza w Raciborzu. Na i strat. Cały czas zresztą dokonuję Koncert Galowy odbędzie
rekreacyjnego za remizą OSP niora Wyrzykowski, proponując mi skutek coraz częstszego koncer- różnych wyborów zawodowych się 9 listopada o godz. 18:00
Racibórz – Brzezie; Biblioteka - Centrum: ABC podwórkowe ją, chciał, żebym w szkole zało- towania, a także udziału w róż- i generalnie niczego nie żałuję - w Sali Widowiskowej Racibor-
w Brzeziu – kulturalne centrum - Ostróg: Osiedlowy plac zabaw żyła chór. Na studiach ukończy- nych konkursach, doszliśmy do przyznaje Elżbieta Biskup. skiego Centrum Kultury.
dzielnicy łam m.in. specjalizację z prowa- wniosku, że zespół musi nazywać Jak idą przygotowania do
- Ocice: Aktywna dzielnica Ocice kp dzenia zespołów muzycznych, się krócej, stąd Miraż. Tak wła- Koncertu Galowego? - Jeszcze c
4 Publicystyka 16 października 2019, nr 21 (300) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SYLWETKI

Racibórz pożegnał Maestro


Piotr Libera spoczął na Ostrogu 11 października. Muzyka pożegnały tłumy.

Fot. Katarzyna Cichoń


redakcja Jeden z najbardziej zna-
nych i cenionych raciborzan,
Śp. Piotr Libera był na- wielki autorytet, znany jako
uczycielem, muzykiem, dyry- „Maestro”. Za swoją działal-
gentem, długoletnim prezesem ność krzewienia kultury mu-
Zarządu Okręgu Raciborskie- zycznej Piotr Libera został
go Śląskiego Związku Chórów odznaczony tytułem Zasłużo-
i Orkiestr, a także założycielem ny dla Miasta Raciborza oraz
Chóru Mieszanego Strzecha. nagrodą Prezydenta Miasta
Po zakończeniu szkoły pod- w dziedzinie animacji kultu-
stawowej – jak sam mówił – ralnej.
nie bardzo wiedział, kim chciał- Ze swoim chórem brał
by w przyszłości zostać. – Na Racibórz pożegnał Maestro Piotra Liberę 11 października. Przewodniczący mszy pogrzebowej proboszcz Jerzy Hetmańczyk udział w ogromnej liczbie
szczęście z pomocą nadeszły wspominał Piotra Liberę i jego wielkie zaangażowanie w życie kościoła. Piotra Liberę na Ostrogu pożegnała rodzina, bliscy, koncertów i występów zarów-
moje dwie koleżanki z klasy, osoby związane zawodowo czy oficjele. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięły trzy sztandary oraz młodzież w lu- no w kraju, jak i za granicą, na
które wybierały się do Liceum dowych strojach. festiwalach, przeglądach, na-
Pedagogicznego w Raciborzu. graniach radiowych i telewi-
Wówczas mieściło się ono przy była wspaniałym człowiekiem Po liceum edukację konty- demia Muzyczna. Po powro- łem wychowawcą klasy z tzw. zyjnych w Opolu i Katowicach.
ulicy Opawskiej, gdzie obec- i polonistką. Co więcej, pani nuował w raciborskim Studium cie do Raciborza rozpocząłem młodzieżą trudną. W związku Istotnym wydarzeniem w ży-
nie znajduje się Gimnazjum nr doktor poprzez swoje działania Nauczycielskim na kierunku pracę w Szkole Podstawowej z tym, że była to praca ciężka, ciu chóru była uroczystość ju-
5 im. Jana Pawła II. W związ- zniwelowała pewien bunt, który muzyka i śpiew. – Dyplom uzy- w Kuźni Raciborskiej. Niestety postanowiłem z niej zrezygno- bileuszu 30-lecia Zjazdu Śpie-
ku z tym można śmiało powie- wówczas we mnie siedział. Do skany w Studium Nauczyciel- było to zbyt daleko, dlatego też wać na rzecz ówczesnej Szkoły waczego w Raciborzu w 1968
dzieć, że poszedłem tam nie dziś jestem jej wdzięczny za to, skim o profilu muzycznym był starałem się znaleźć zatrudnie- Podstawowej nr 7 w Raciborzu r. Chór odznaczony został
z powołania, a „za koleżanka- że mogę bez skrępowania posłu- swego rodzaju „schodkiem” do nie w Raciborzu. Po pewnym – Ocicach, gdzie oprócz muzy- medalem „Zasłużony Działacz
mi”. Wówczas pomocną dłoń giwać się poprawną polszczyzną dostania się na studia wyższe, czasie poszukiwań zostałem ki także uczyłem wychowania Ziemi Raciborskiej”, nadanym
wyciągnęła w moim kierunku – wspominał śp. Piotr Libera które ukończyłem we Wrocła- nauczycielem w obecnej Szko- fizycznego – wspominał eme- przez Prezydium Miejskiej
dr Bronisława Daniek, która w rozmowie w 2017 roku. wiu. Dziś mieści się tam Aka- le Podstawowej nr 4, gdzie by- rytowany nauczyciel. Rady Narodowej w Raciborzu.

REGION – SYLWETKI RACIBÓRZ – SPORT

Olga Tokarczuk Medalistka z Raciborza


bogatsza o 3,5 mln zł Justyna Święty-Ersetic zdobyła srebrny medal mistrzostw
świata w biegu sztafetowym 4×400 m.
Olga Tokarczuk odebrała Literacką Nagrodę Nobla.

Fot. Fot. Katarzyna Przypadło


Pisarka uczyła się w Kietrzu. Podczas lekkoatletycznych
mistrzostwa świata, które od-
były się na przełomie września
Fot. FB Olga Tokarczuk / K.Dubiel

i października w stolicy Kataru,


Dosze, Polacy zdobyli sześć me-
dali – jeden z nich wywalczyła ko-
bieca sztafeta 4×400 m, w której
biegła Justyna Święty-Ersetic. Ra-
ciborzanka wraz z Igą Baumgart-
-Witan, Patrycją Wyciszkiewicz
i Małgorzatą Hołub-Kowalik w fi-
nale poprawiła rekord Polski, uzy-
skując czas 3.21,89, co dało sztafe-
cie drugie miejsce. Polki ustąpiły
tylko reprezentacji USA (3.18,92),
trzecie miejsce po dyskwalifikacji
Jamajki przyznano Wielkiej Bry-
tanii. – Tak się biega w Raciborzu
– powiedział komentujący zawo-
dy Przemysław Babiarz, kiedy
Justyna Święty-Ersetic, biegną-
Fot. Ireneusz Burek

ca tradycyjnie na ostatniej zmia-


nie, zbliżała się do mety. W biegu
indywidualnym na 400 m raci-
borzanka zajęła siódme miejsce.
Wraz z Igą Baumgart-Witan były
jedyny Europejkami w finale.
Był to kolejny wielki sukces
wychowanki Victorii Racibórz,
która teraz trenuje w AZS-AWF
Katowice. Dwa lata temu podczas
MŚ w Londynie w tej samej kon-
kurencji zdobyła brązowy medal.
Jest również aktualną mistrzy-
nią Europy w biegu na 400 m
Pisarka jest współgospodarzem Festiwalu Góry Literatury. Jest to polski festiwal literac- i w sztafecie. Justyna Święty-Er-
ki organizowany od 2015 roku głównie w mieście i w gminie Nowa Ruda u podnóża Gór setic ma na swoim koncie także
Sowich i we Wzgórzach Włodzickich, w powiecie kłodzkim (województwo dolnośląskie). dwa srebrne medale z halowych
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel” oraz miasto mistrzostw świata, a także dwa
i gmina Nowa Ruda. Gospodarzem, poza wspomnianą Olgą Tokarczuk, jest Karol Ma- złote i dwa brązowe z halowych
liszewski. Impreza bazuje na akcjach edukacyjnych, debatach, koncertach, warsztatach mistrzostw Europy.
literackich czy wystawach. Dwa dni festiwalu odbywały się w plenerze we Włodowicach Na raciborskim zamku zor-
(na zdjęciu). ganizowano spotkanie z raci-
borską multimedalistką. Gra-
Polska eseistka, autorka logii Uniwersytetu Warszaw- ka wręczono 23 lata temu. tulacje otrzymała m.in. od
scenariuszy, poetka i psy- skiego. Odebrała go Wisława Szym- samorządowców, ale także od
cholog ukończyła Liceum Akademia Szwedzka borska. Olga Tokarczuk jest byłych trenerów – Karola Szy-
Ogólnokształcące im. C.K. uhonorowała polską pisarkę autorką takich powieści jak nola, Piotra Morki i Kazimierza
Norwida w Kietrzu. Urodziła za „narracyjną wyobraźnię, „Prawiek i inne czasy”, „Dom Stępnia. Biegaczka opowiedzia-
się wprawdzie w Sulechowie, która wraz z encyklopedycz- dzienny, dom nocny”, „Gra ła o swoich startach i sporto-
ale wraz z rodzicami prze- ną pasją reprezentuje prze- na wielu bębenkach”, „Bie- wych planach, a także odpowia-
prowadziła się do Kietrza, kraczanie granic, jako formę guni” czy „Księgi Jakubowe”. dała na pytania publiczności.
gdzie zdała maturę. Później życia” – podaje biznesinfo.
ukończyła Wydział Psycho- pl. Ostatni nobel dla Pola- c kp
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 21/2019 GazetaInformator.pl 16 października 2019 nr 21 (300)
REGION EDUKACJA

Trudna ta mowa
Zintegrowany System Kwalifikacji – pomocny na rynku pracy?
ireneusz burek nego rynku pracy? W ostatnich wodową ludzi, lecz także na ich Warto dodać, że kwalifikacje wnioskującej. Najbardziej pożą- Trudna ta mowa
dniach zmierzyliśmy się też z rze- poczucie bezpieczeństwa na ryn- rynkowe mogą dotyczyć działal- dane kwalifikacje rynkowe ma- Zintegrowany system
15 stycznia 2016 r. weszła czywistością podczas dwóch se- ku pracy. ności o charakterze ściśle zawo- ją też inny powód sporej inercji; kwalifikacji dotyczy tych, któ-
w życie Ustawa z dnia 22 grudnia minariów na temat ZSK zor- ZSK to wyodrębniona część dowym, ale również różnych ob- koszt certyfikacji ponosi głównie rzy chcą się uczyć i rozwijać
2015 r. o Zintegrowanym Syste- ganizowanych przez Instytut Krajowego Systemu Kwalifikacji, szarów działalności społecznej, osoba ubiegająca się o certyfikat, przez całe życie, a także po-
mie Kwalifikacji. Na wprowa- Badań Edukacyjnych, w których w której obowiązują określone w tym działalności wychowaw- zaś cenę rynkową wyznacza in- koleń, które dopiero przygo-
dzenie ZSK czekało wiele osób: uczestniczyli doradcy zawodowi w ustawie standardy opisywania czej i opiekuńczej, a także dzia- stytucja posiadająca prawo do towują się do wejścia na ry-
pracodawcy, związki zawodowe, szkół, doradcy poradni psycho- kwalifikacji oraz przypisywania łalności o charakterze rekreacyj- certyfikowania. Reasumując, nek pracy. W zintegrowanym
organizacje branżowe, ale przede logicznych i urzędów pracy oraz poziomu Polskiej Ramy Kwa- nym. należy się spodziewać, że w naj- systemie większego znaczenia
wszystkim polscy pracownicy – przedsiębiorcy. Już na początku lifikacji do kwalifikacji, zasady bliższym czasie przeważająca nabierają konkretne efekty
zarówno ci, którzy pracują w Pol- spotkania większość uczestni- włączania kwalifikacji do Zinte- Kto to ma robić? ilość kwalifikacji będzie działała uczenia się, czyli to, co wiemy,
sce, jak i ci wyjeżdzający do pracy ków określiła swój poziom wie- growanego Systemu Kwalifikacji W Polsce kwalifikacje nada- w oparciu o szkolnictwo branżo- jakie umiejętności i kompe-
w krajach Unii Europejskiej – dzy w zakresie znajomości ZSK i ich ewidencjonowania w Zinte- wane są w systemach oświaty we i studia wyższe. tencje posiadamy oraz jak po-
tak o systemie można przeczytać jako znikomy. Zaś dość trudny growanym Rejestrze Kwalifika- i szkolnictwa wyższego, ale także Prace nad nowym syste- trafimy je wykorzystać w życiu
na ministerialnej stronie kwalifi- warsztat pokazał, że zmiana fi- cji, a także zasady i standardy przez stowarzyszenia i organiza- mem prowadzone są pod kie- zawodowym i społecznym.
kacje.gov.pl. lozofii myślenia na wzorcowy certyfikowania kwalifikacji oraz cje branżowe, funkcjonujące na runkiem Ministra Edukacji Wiedza, umiejętności oraz
Czy faktycznie wszyscy cze- oparty o badanie umiejętności zapewniania jakości nadawania podstawie różnych przepisów. Narodowej, który nadzoruje kompetencje społeczne naby-
kaliśmy z zapartym tchem na to i kompetencji, to jeszcze długa kwalifikacji. Niektóre z kwalifikacji nadawa- i koordynuje cały obszar zmian wane są w procesie uczenia
systemowe rozwiązanie? Trzy droga przed nami. Zintegrowany system obej- nych poza systemami oświaty w systemie kwalifikacji. Prace się. Używając potocznego ję-
i pół roku po rozpoczęciu wdra- muje trzy rodzaje kwalifikacji: i szkolnictwa wyższego odpo- nad ZSK w Polsce prowadzone zyka, można to pojęcie wyja-
żania ZSK w Zintegrowanym Zintegrowany System Kwa- · Kwalifikacje w oświacie oraz wiadają wysokim standardom były w stałej współpracy z part- śnić następująco: na efekty
Rejestrze Kwalifikacji mamy lifikacji – kto to zrozumie? w szkolnictwie wyższym – nada- jakości, ale nie wszystkie. Na dziś nerami społecznymi. Byli to uczenia się składa się to, co
obecnie opisanych i włączonych Rozwiązania, które wprowa- wane na podstawie ustaw syste- jednak działa bardzo niewiele in- przedstawiciele pracodawców, człowiek wie i rozumie, co po-
ponad 9 tysięcy kwalifikacji, dza Zintegrowany System Kwa- mu oświaty oraz systemu szkol- stytucji certyfikujących, a jeszcze związków zawodowych, orga- trafi wykonać, a także to, do
z czego głównie to kwalifikacje lifikacji, to odpowiedź na zmia- nictwa wyższego. Kwalifikacje są mniej organizacji opisujących nizacji branżowych, organizacji jakich działań jest przygoto-
uzyskiwane po ukończeniu stu- ny zachodzące na rynku pracy włączony do ZSK z mocy ustawy; kwalifikacje rynkowe. Proces od pozarządowych, instytucji edu- wany.
diów (w tym podyplomowych) i w gospodarce. Jak wskazują · Kwalifikacje „uregulowane”, zgłoszenia opisu kwalifikacji do kacyjnych i naukowo-badaw- Nadal zagmatwane, trud-
oraz związane ze szkolnictwem doświadczenia innych krajów które są nadawane na podstawie Ministra Edukacji przez przej- czych, firm szkoleniowych. Ich ne i skomplikowane? Mówiąc
zawodowym. Najmniej, bo zale- europejskich, dzięki wprowadze- innych przepisów prawa (poza ście przez wszystkie formalne opinie miały istotny wpływ na prostym językiem: trzeba
dwie około 50, jest obecnie tzw. niu systemu opartego na tzw. ra- formalną edukacją). Są to wy- procedury do włączenia do Re- kształt wielu rozwiązań w ZSK. przejść od oceny tego, czego
kwalifikacji rynkowych czyli tych mie kwalifikacji wzrośnie liczba łącznie kwalifikacje cząstkowe; jestru jest bardzo czasochłonny To, czego niewątpliwie brakuje się uczyliśmy, do oceny te-
opisywanych przez biznes. osób zainteresowanych formal- · Kwalifikacje „rynkowe” nada- i kosztowny. Warto nadmienić, dzisiaj najbardziej, to ułatwień go, czego się nauczyliśmy. To
Zatem czy faktycznie ZSK nym uznawaniem kompetencji wane bez podstawy w przepi- iż koszt ponoszony w samych we wdrażaniu kwalifikacji ryn- właśnie taki certyfikat będzie
jest bardzo oczekiwanym syste- i podnoszeniem kwalifikacji, co sach powszechnie obowiązują- opłatach to około 10 tys. zł, nie kowych, najbardziej pożądanych legitymacją otwierającą drzwi
mem przez pracodawców obec- wpłynie nie tylko na sytuację za- cego prawa. licząc zaangażowania instytucji w procesach HR pracodawców. na pracy w przyszłości.

Seminarium z doradztwa zawodowego w powiecie raciborskim

Fot. Katarzyna Cichoń

Seminarium z doradztwa zawodowego w powiecie wodzisławskim


Fot. Adrianna Sikorska

Seminaria z Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz doradztwa zawodowego wpisane były w realizację Programu Wsparcia Rynku Pracy w Subregionie Zachodnim. Zorganizowane
zostały w pierwszych dniach października w Raciborzu przez Raciborską Izbę Gospodarczą i Starostwo Powiatowe, zaś w Wodzisławiu Śl. przez Izbę Gospodarczą i Powiatowy Ośrodek Dos-
konalenia Nauczycieli. Obydwa wydarzenia finansował i przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych, który podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej (Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego). Seminarium prowadzili doradcy IBE Aleksandra Wojciechowska oraz Artur Wieczorek.
Na seminariach została też przybliżona problematyka rynku pracy (prowadzona przez Ireneusza Burka – Koordynatora Zespołu ds. Rynku Pracy w Subregionie Zachodnim), w szczególności
braku kadr dla biznesu oraz potrzebie kształcenia branżowego we współpracy z biznesem. Przedsiębiorcy są najważniejszym źródłem wiedzy o zmieniających się technologiach, zawodach oraz
wymaganych od absolwentów kompetencjach. W systemie opartym na dualnym kształceniu wymagana jest współpraca szkół i pracodawców na każdym etapie edukacji (od szkół podsta-
wowych do akademickich), zaś ogniwem łączącym są (lub powinni być) nauczyciele przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowi, którzy pełnią rolę diagnostyczną w zakresie predyspozycji,
zainteresowań i kompetencji ucznia, który oczekuje wsparcia przy wyborze ścieżki kariery zawodowej. A to powinno odbywać się z uwzględnieniem zasobów pracodawców na lokalnym rynku.
II PLUSY dlaBIZNESU 16 października 2019, nr 21 (300) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line 234”


nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo
w

Zmiany w przepisach o kasach fiskalnych od 1 maja


Ustawa wprowadzająca obowiązek stosowania kas on-line (od 1 maja 2019 r.) potwierdza zapowiadaną kolejność i terminy dla branż, które muszą
wymienić dotychczasowe urządzenia fiskalne na kasy on-line:

• do stycznia 2020 r. - warsztaty samochodowe, wulkanizacja, sprzedaż paliw;


• do lipca 2020 r. - hotele, pensjonaty, gastronomia, sprzedaż węgla;
• do stycznia 2021 r. - fryzjerzy, kosmetyczki, fitness, branża budowlana, lekarze, prawnicy;
• do stycznia 2023 r. - pozostałe branże dokonujące sprzedaży na rzecz detalistów.
ib.pl
Czym różni się kasa on-line od tradycyjnej kasy fiskalnej
Wszystkie atuty w ręku!
Kasy fiskalne on-line umożliwiają bezpośredni przekaz danych do Centralnego Repozytorium Kas. Przesył domyślnie odbywa się co 2 godziny, jeśli
20 03
fiskus nie zmieni harmonogramu, co może zrobić bez wiedzy użytkownika. Użytkownik nie ma dostępu do kopii drukowanych dokumentów w pamięci
47, 697 212 351 wewnętrznej kasy. Kasa drukuje zarówno papierowy paragon, jak i e-paragon, który może być wysyłany na maila.
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
Ulgi i kary

Od momentu wprowadzenia kas on-line zwrot za zakup pierwszego urządzenia fiskalnego w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł)
obowiązuje tylko na ten rodzaj urządzeń. Dla kas z kopią papierową i elektroniczną ulga nie przysługuje. Kasa rezerwowa także musi być kasą on-line
w branżach objętych wspomnianym obowiązkiem.
ib.pl
Za niedopełnienie obowiązku fiskalnego ustawa o VAT przewiduje utratę prawa do odliczenia 30% VATu naliczonego, utratę ulgi na zakup kasy, zaś
zgodnie z Kodeksem karno-skarbowym karę grzywny za wykroczenie skarbowe. Wprowadza się również karę 300 zł za niewykonany w terminie prze-
gląd okresowy kasy.
Ireneusz Burek – właściciel SOFT-IB

Pion fiskalny P R O M O C JA :
te rm in a le
terminale płatnicze p ła tn ic z e
za 0 ,
kasy i drukarki fiskalne 00 *) zł
materiały eksploatacyjne *)
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to inicjatywa uczestników

czytniki kodów kreskowych


rynku usług płatniczych w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję mogą zdecydować o długości
trwania umowy i szczegółowych warunkach związanych z ich branżą. Po więcej informacji zaprasza-
my do naszych oddziałów.

wagi sklepowe, szuflady kasowe KUPUJĄC

KASĘ FISKALNĄ
Obsługa serwisowa firm PAKIET REKLAMY
oprogramowanie dla firm, wdrożenia GRATIS!
Do 60% wart
*)
bezpieczeństwo danych, backup’y o ś c i
serwis komputerów, drukarek

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 16 października 2019, nr 21 (300) PLUSY dlaBIZNESU III
RACIBÓRZ INWESTYCJE

Jak zagospodarować żwirownię na Ostrogu?


Inspiracją dla raciborskiej żwirowni ma być popularny ostatnio Park Gródek w Jaworznie.
ireneusz burek zintensyfikowało prace nad szo-rowerowych, oświetlenia to. Obecnie Wydział Inwestycji zamkowym. Przypomnijmy, tego typu wynosiłaby od 2 do
koncepcją oraz możliwością oraz umieszczenie elementów i Urbanistyki pracuje nad doku- że taki projekt był zgłoszony 5 mln zł. Zastępca Prezydenta
Zagospodarowanie terenu zdobycia finansowania oraz małej architektury. mentacją projektową, która bę- do tegorocznego budżetu oby- Michał Fita podkreślił słusz-
żwirowni na Ostrogu było te- wykonania inwestycji podczas Przedstawiono także wstęp- dzie gotowa w przyszłym roku. watelskiego, jednak nie prze- ność kładki dla rowerzystów
matem posiedzenia Konsulta- prac związanych z budową ob- ną koncepcję zadaszenia lodo- Kolejnym tematem była szedł etapu weryfikacji z przy- i pieszych ze względów bez-
cyjnej Rady Gospodarczej przy wodnicy. To tędy przebiegać wiska wartą 3,5 - 4 mln zł net- budowa kładki przy moście czyn finansowych. Inwestycja pieczeństwa.
Prezydencie Miasta Racibórz 1 będzie nowa droga i to tu poja-

Fot. UM Racibórz
października. wią się zjazdy w kierunku cen-
Tereny żwirowni na Ostro- trum. Optymalnie byłoby aby
gu są obecnie dzierżawione traktować zagospodarowanie
przez Polski Związek Wędkar- tego terenu (np. w celu rekre-
ski Koło PZW nr 45 Racibórz- acji, wędkowania, nauki pływa-
-Miasto. Żwirownia znajdu- nia na kajakach i innych wod-
je się również w bazie terenów nych sportów) jako zadanie
inwestycyjnych oferowanych jednoczesne na najbliższe 2-3
przedsiębiorcom. Przy żwi- lata. Z sali padła też propozy-
rowni przebiegać ma budowa- cja aby firmy budowlane, które
na droga Racibórz – Pszczyna. podczas prac przy obwodnicy
W związku z remontem drogi zajmują częściowo ten teren na
warto ponownie zastanowić się potrzeby bazy, w zamian wyko-
nad zagospodarowaniem tych nały prace służące zagospoda-
terenów. Ponownie, bo na prze- rowaniu terenu.
strzeni lat pojawiło się kilka lub
kilkanaście propozycji. Przypo- Jaworzno inspiracją
mniał je podczas posiedzenia Ciekawym przykładem za-
Kierownik Referatu Przedsię- gospodarowania podobnego
biorczości i Obsługi Inwestora terenu jest Park Gródek w Ja-
Wojciech Hipnarowicz. worznie. Nazywane przez wie-
lu „jaworznicką Chorwacją” Obecnie tereny żwirowni są dzierżawione oraz stanowią Park Gródek w Jaworznie powstał w starym kamienioło-
Historia tereny starego kamieniołomu bazę terenów inwestycyjnych. mie. Staje się popularnym miejscem odpoczynku, rekreacji
W czasach PRL-u plano- zachwycają teraz turkusową czy nawet sesji fotograficznych.
wano na terenach żwirow- wodą, piękną roślinnością, wy-
ni budowę basenu, w latach sepkami, klifami i altankami

Fot. UM Racibórz
2002-2006 pojawił się projekt na wodzie. Jeszcze 20 lat temu
„Acapulco” wart 23 mln złotych w kamieniołomie wydobywano
(duży wielofunkcyjny ośrodek dolomit. Wraz z zakończeniem
ze strzeżonymi kąpieliskami, działalności wydobywczej ka-
zjeżdżalniami, boiskami i in- mieniołom został zalany, uto-
ną infrastrukturą sportowo-re- nął w nim też sprzęt. Miejsce
kreacyjną), planowano również zyskuje na popularności, stając
stworzenie parku rekreacyjno- się kultową sceneria do sesji fo-
-wypoczynkowego, średnio- tograficznych.
wiecznego grodu czy strzeżone-
go kąpieliska uruchomionego Turystyka w mieście
przez OSiR. Podczas posiedzenia dys-
W czasie dyskusji nad zago- kutowano także nad budową
spodarowaniem wspomnianego i modernizacją innych obiek-
terenu Anna Kobierska-Mróz tów turystycznych w mieście.
zauważyła, że teren w większo- Obecnie miasto stara się o po-
ści stanowią wody, dlatego też zyskanie środków na zagospo-
trudno o inwestora, który uzy- darowanie lewobrzeżnych
skiwałby dochody w skali całe- bulwarów Odry. Pieniądze na
go roku. Członkowie rady za- inwestycję miałyby pocho- Obrady Konsultacyjnej Rady Gospodarczej zdominowały dwie kwestie: aktualny przebieg inwestycji w zakresie turystyki,
sugerowali, aby teren żwirowni dzić z Regionalnego Programu w tym zagospodarowanie żwirowni na Ostrogu oraz problematyka włączenia biznesu do procesu edukacji – od poziomu
uporządkować i przeznaczyć Operacyjnego dla Wojewódz- ostatnich klas szkół podstawowych, przez szkoły średnie, po edukację na szczeblu wyższym w Państwowej Wyższej Szkole
do uprawiania sportów wod- twa Śląskiego. Miasto stara Zawodowej w Raciborzu.
nych. Zastępca prezydenta Mi- się o wsparcie w wysokości 3,1 Pierwszy temat budził spore zainteresowanie i dyskusję o możliwościach jakie posiada teren byłej żwirowni i jakie funk-
chał Fita przekazał informację mln zł (wartość projektu 3,7 cje mógłby pełnić. W obradach pojawiły się też informacje o koncepcji zagospodarowania bulwarów nadodrzańskich oraz
o prowadzonych rozmowach mln zł). Wniosek o dofinanso- przebudowie lodowiska na terenie OSiR. Rozmawiano też o koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez Odrę w kierunku parku
z lokalną grupą płetwonurków, wanie został już złożony, trwa i bulwarów, co jednak nazwano odległą przyszłością.
którzy mogliby posprzątać dno jego weryfikacja. Projekt zakła- Temat rynku pracy i możliwości zaangażowania się biznesu w edukację kadr zdecydowanie mniej przypadł do gustu człon-
zbiorników. da budowę m.in. ścieżek rowe- kom rady. Z uwagi na kończący się czas spotkania (1 godzina), część opuściła salę, zaś w mniejszej grupie dyskusja wypra-
Na posiedzeniu padł for- rowych, schodów terenowych cowała wniosek aby temat kontynuować w węższym gronie zainteresowanych współpracą ze szkołami.
malny wniosek aby Miasto (funkcja widowni), ciągów pie-
R E K L A M A

Uzyskaj międzynarodowy certyfikat językowy za darmo


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Biznesu, Finansów i Admi-
nistracji w Rybniku bierze udział w realizacji projektu Certyfikat dla Ciebie.
Dzięki temu uczelnia oferuje studentom i partnerom w pełni darmowy dostęp do materiałów
na platformie e-learning, przystąpienie do egzaminu o charakterze diagnozy językowej oraz uzy-
skanie międzynarodowego certyfikatu wskazującego na poziom kompetencji językowych w skali
Rady Europy – CEFR. Jedynym obowiązkiem po podpisaniu umowy jest rejestracja na platformie
i przystąpienie do egzaminu. To dodatkowa zachętą dla osób, które podejmą studia podyplomowe
(na wszystkich kierunkach) w Rybniku, a także do obecnych i przyszłych partnerów biznesowych.
Egzaminy będą odbywać się w Rybniku. Umowę uczestnictwa w projekcie będzie można podpisać
we wrześniu i październiku, wtedy zostaną wyznaczone terminy konsultacji.
Egzamin - enPro A1-C2 paper-based (wyłącznie). Sesja egzaminacyjna zaplanowana i propo-
nowana w momencie podpisania umowy.E-learning - rekomendowane 60h na platformie + 2 mie-
siące czasu pomiędzy datą podpisania umowy a datą egzaminu.
Uczelnia zaprasza osoby dorosłe uczące się, pracujące lub mieszkające na terenie wojewódz-
twa śląskiego, mogą to być osoby bez polskiego obywatelstwa. Wyłączenia: osoby prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność rolniczą, prezesi i członkowie rad nadzor-
czych.
Możliwość podpisania umowy w Siedzibie filii UE w Rybniku (ul. Rudzka 13c) w każdą środę
w godz. 15.00-16.00 - dr Ewa Wójcik pok. 2.18 oraz w dziekanacie (godziny pracy dziekanatu).
Szczegóły dotyczące projektu Certyfikat dla Ciebie na stronie: www.certplus.eu
Osoba kontaktowa: dr Ewa Wójcik (Wydział Biznesu, Finansów i Administracji), ewojcik@ue.katowi-
ce.pl
IV PLUSY dlaBIZNESU 16 października 2019, nr 21 (300) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ EKOLOGIA

Radni chcą imprez bez plastiku


Grupa radnych z klubu Michała Fity wystosowała do prezydenta interpelację w sprawie jednorazowego plastiku.

Fot. Zuzanna Szczyrba


katarzyna cichoń
Bezmyślnie zabijamy życie w morzu
Chcą oni, jak czytamy w in-

Fot. Ireneusz Burek


terpelacji, zastąpienia jedno-
razowych opakowań, na-
czyń i sztućców plastikowych
w jednostkach organizacyj-
nych Miasta Racibórz oraz
na imprezach organizowa-
nych przez miasto. Pierwszą
miejską imprezą bez jedno-
razowego plastiku były orga-
nizowane niedawno dożynki
w Miedoni. Teraz inicjato-
rzy chcą skorzystać z naby-
tego już doświadczenia i ta-
kie standardy wprowadzić na
wszystkich imprezach organi-
zowanych przez miasto. W tym roku miejskie dożynki odbyły się w Miedoni. Były one
– Temat odchodzenia od pierwszą miejską imprezą bez jednorazowego plastiku, który
stosowania opakowań plasti- zastąpiono miseczkami z otrębów oraz sztućcami i kubeczka-
kowych, zwłaszcza w ostat- mi z naturalnego surowca na bazie mączki kukurydzianej.
nich miesiącach, jest bardzo Jednym z inicjatorów był radny Józef Galli, który już wtedy
szeroko omawiany, ale rów- zapowiedział swoje dalsze działania na rzecz ograniczenia Kilkakrotnie na polskim wybrzeżu znajdywano zwłoki fok, które nosiły znamiona inge-
nież realizowany przez róż- plastiku. – W organizacji dożynek miejskich oprócz stawia- rencji człowieka. Jedno z martwych zwierząt było zawinięte w wykładzinę, zaś na głowie
ne gminy. Przykładem może nia na dobrą organizację i świetną zabawę założyliśmy so- miało foliowy worek...
być tu Wałbrzych czy Kraków bie, że chcemy również zadbać o środowisko i jak najbardziej Najnowsze badania Bałtyku, zainicjowane i przeprowadzone przez zespół naukowców
– czytamy w interpelacji. – z Finlandii i Niemiec, pokazują, że w Bałtyku istnieją największe na świecie martwe strefy.
ograniczyć, a najlepiej wyeliminować produkcję plastikowych
Również w naszym mieście Co więcej, znajdują się one już u wejścia do Zatoki Gdańskiej.
prowadzone są różne działa- śmieci – mówił wówczas Józef Galli. To tu gwałtownie spadające stężenie tlenu, (największe od 1,5 tysiąca lat) tworzą martwe
nia oraz akcje mające na celu strefy, w których nie występują żadne gatunki morskich stworzeń z uwagi na brak tlenu.
ograniczenie stosowania pla- na wszystkich imprezach or- skutek praktyczny w postaci Zjawisko znane jest od dawna, jednak do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo
stiku. Korzystając z własnych ganizowanych przez Urząd ograniczenia produkcji plasti- zakrojony jest to proces w Morzu Bałtyckim.
doświadczeń przy organiza- Miasta lub takich, gdzie mia- kowych śmieci, a jednocześnie Martwe strefy to efekt działalności przemysłowej człowieka. Zanieczyszczenia pochodzą głównie
cji z tegorocznych Dożynek sto udziela wsparcia. W związ- będą miały największe od- z nawozów sztucznych spływających z pól uprawnych oraz ścieki przemysłowe, które za pośred-
Miejskich, na których zastą- ku z tym, że aktualnie brak działywanie na mieszkańców nictwem rzekdostają się do Bałtyku. Odpowiedzialnymi za ten tragiczny w skutkach proces są
piliśmy wszystkie plastikowe jest ogólnokrajowych rozwią- – piszą radni, którzy podpisa- wszyscy mieszkańcy Europy, jednak przede wszystkim mieszkańcy wybrzeży Morza Bałtyckiego.
naczynia i sztućce ich biode- zań systemowych (np. kaucja li się pod interpelacją: Józef Warto przypomnieć, że w sierpniu br., w wyniku awarii kolektorów w warszawskiej oczyszczalni
gradowalnymi odpowiedni- na butelki plastikowe), uwa- Galli, Anna Szukalska, Michał „Czajka”, do Wisły trafiało 260 tysięcy metrów sześciennych nieczystości dziennie. Przemysłowe
kami, wnioskujemy o wpro- żamy, że proponowane dzia- Szukalski, Dawid Łomnicki zanieczzyszczenia kilkudziesięciu firm zawieriały m.in. kadm, rtęć i węglowodory ropopochodne.
wadzenie takich standardów łania będą miały największy i Marian Czerner.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 16 października 2019, nr 21 (300) PLUSY dlaBIZNESU V
RACIBÓRZ GASTRONOMIA

Piwowar piwo warzy, barman je tworzy


Już po raz trzeci restauracja OPAVSKA brała udział w Akademii Barmańskiej organizowanej przez Pilsner Urquell w Tychach. Aka-
demia ma na celu nauczenie i utrwalenie zasad nalewania piwa w sposób czeski. Szkolenie prowadził Marcin Ostrowski, pierwszy
w Polsce Beer Tapster (odpowiedzialny za utrzymanie najlepszego smaku piwa w lokalach) oraz ambasador marki Pilsner Urquell.
Dzięki takim szkoleniom restauracja Opavska jako jedyna w okolicy może pochwalić się certyfikatem potwierdzającym umiejętność
serwowania piw Pilsner Urquell i Kozel na czeski sposób.
Dobrze nalane piwo ku akademia barmańska, zapra- temperatura kufla. Przekłada się go z ciemnym z zachowaniem
smakuje lepiej szająca restauracje z marką piwa to na wydobycie najlepszego sma- wyraźnej granicy pomiędzy ty-
Dla niektórych picie piwa Pilsner. Raciborska Opavska od ku oraz zapewnienie piwoszom mi smakami. Jest to wyjątkowa
to nie tylko gaszenie pragnienia lat bierze udział w takich warszta- wysokich doznań. sztuka i rzadko spotykany smak.
i walory smakowe, ale także pasja. tach, współpracując z ambasado-
Dlatego dąży się stale do podno- rami marki Pilsner Urquell oraz Połączenie smaków Czeska kuchnia
szenia jakości piwa, a także jego Kozel, prezentującymi najlepsze W Opavskiej skosztować Do czeskich, ale oczywiście
najlepszego nalania. Spotkaniem techniki nalewania piwa i serwo- można różnych rodzajów piw. i polskich piw, restauracja Opa-
pasjonatów oraz tych, którzy dążą wania go gościom. Duże znacze- Jednym z mało spotykanych jest vska oferuje bogate menu opar-
do perfekcji w podaniu piwa, jest nie w tej „sztuce” ma także szkło, piwo „rzezane”, czyli efekt łącze- te na kuchni czeskiej i naszej
właśnie organizowana raz w ro- w którym jest podane, a nawet nia w jednym kuflu piwa jasne- śląskiej. Można tu zjeść czeskie
knedliki, gulasze, placki ziemnia-
czane z kminkiem czy bardzo lu-
biany smażony ser.
Zatem restauracja Opavska
na drodze do Opavy to ważny
punkt dla chcących dobrze zjeść
i napić się dobrego piwa.

Restauracja Opavska
ul. Opawska 114 (obok Lidla)
47-400 Racibórz

Tel. 698 101 888,


501 782 872

www.opavska.pl

Artykuł sponsorowany

R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 16 października 2019, nr 21 (300) << GazetaInformator.pl
REGION INWESTYCJE

Raciborski sąd odzyskuje dawny blask Sąd Okręgowy w Rybniku


Remont dawnego Sądu Krajowego przy ul. Wojska Polskiego dobiega końca.

Fot.materiały prasowej
katarzyna cichoń dzek i sufitów podwieszonych,detalami architektonicznymi jewódzkiego Urzędu Ochrony
wykonano roboty wykończe- i ozdobnym, dekoracyjnym, Zabytków dotację w kwocie
Modernizację rozpoczęto niowe części łazienek, wyko- boniowanym cokołem z grani- 110 000 zł na odsłonięcie i za-
w 2017 roku. Ostatnio, 7 paź- nano konserwację techniczną tu i piaskowca. bezpieczanie techniczne po-
dziernika, budynek przy ul. zabytkowych sufitów stiuko- We wnętrzach budynku lichromii znajdujących się
Wojska Polskiego wizytowali wych w salach rozpraw i nad zakończono prace konser- w dużej sali rozpraw oraz
wiceminister sprawiedliwości główną klatką schodową, pod- wacji technicznej w zakresie głównym holu budynku przy
Michał Wójcik, minister Mi- dano renowacji i odtworze- ozdobnych sufitów stiukowych ul. Wojska Polskiego 24 w Ra-
chał Woś oraz  dyrektor Są- niu detale architektoniczne w salach rozpraw i nad główną ciborzu.
du Okręgowego w Gliwicach w korytarzach i klatce scho- klatką schodową. Zakończo-
Amadeusz Jędrzejczyk. Jego dowej, wykonano renowację ne prace przy stropach sztu- Nowa siedziba
remont będzie kosztował w su- frontowej i bocznej elewacji,katorskich poszerzyły wiedzę W odnowionym budynku
mie blisko 20 mln złotych, za- wykonano część przewodową na temat bogatego wystroju siedzibę znajdą: Sądu Rejono-
kończyć ma się w tym roku. instalacji elektrycznej i tele-
wnętrza gmachu z końca XIX wego w Raciborzu – Wydział
– Możecie być dumni z tego technicznej, wykonano insta- wieku. W ramach badań uzu- II Karny, Służba Kurator-
obiektu. Będą zazdrościć go lację przewodów wentylacyj- pełniających odkryto ślady bo- ska, Punkt Kontaktu z Me-
w całym kraju. Jestem zauro- nych, zabudowano stolarkę gatej ornamentyki zdobiącej diatorami; Sądu Okręgowego Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbi-
czony tym budynkiem. To jest drzwiową w części pomiesz- rozbudowane formalnie stropy w Gliwicach funkcjonujących gniew Ziobro w obecności Ministra – Członka Rady Mini-
prawdziwa perełka – powie- czeń parteru. sal rozpraw. Wykonawca wy- obecnie w remontowanym bu- strów Michała Wosia podpisał w Rybniku rozporządzenie
dział wiceminister sprawiedli- konał na suficie sali rozpraw dynku – Oddział Informatycz- o powołaniu Sądu Okręgowego w Rybniku oraz rozporzą-
wości Michał Wójcik. Ukryte ornamenty na parterze fragment kolory- ny (Centrum Obsługi Druku) dzenia wprowadzające.
Na szczególną uwagę za- styki i ornamentyki zgodnej oraz I Opiniodawczy Zespół – Pan Minister Woś przedstawił argumenty, które prze-
Finisz na horyzoncie sługuje ukończony remont z pierwotnie wykonanymi na Specjalistów Sądowych w Ra- mawiały za powołaniem tego sądu. Z doświadczenia wie-
Obecnie na ukończeniu są konserwatorski na frontowej obiekcie w XIX wieku. ciborzu. Mieścić tu będą się my, że mniejsze sądy okręgowe radzą sobie dużo lepiej
roboty budowlane. Zrealizo- elewacji, wykonanej w kon- także archiwa Sądu Rejonowe- niż te duże, a do tych dużych niewątpliwie należy dziś
wano większość prac murar- wencji neorenesansu nider- Zabezpieczą polichromie go w Raciborzu i Sądu Okręgo- Sąd Okręgowy w Gliwicach – mówił Zbigniew Ziobro
skich i tynkarskich, wykonano landzkiego. Elewacja ta jest Sąd Okręgowy w Gliwi- wego w Gliwicach. w Rybniku.
część robót dotyczących posa- bogato zdobiona z licznymi cach uzyskał ze Śląskiego Wo-

Fot. Katarzyna Cichoń


Budynek wizytowali wiceminister sprawiedliwości Michał W ramach modernizacji wykonano konserwację technicz- Elewacja budynku jest bogato zdobiona z licznymi detala-
Wójcik (po prawej), minister Michał Woś (w środku) oraz dy- ną zabytkowych sufitów stiukowych w salach rozpraw i nad mi architektonicznymi i ozdobnym, dekoracyjnym, bonio-
rektor Sądu Okręgowego w Gliwicach Amadeusz Jędrzejczyk. główną klatką schodową. wanym cokołem z granitu i piaskowca.

RACIBÓRZ – INWESTYCJE

Remont byłej komendy policji dobiega końca


Przy ul. Wojska Polskiego powstaje miejsce oferujące kompleksowe usługi dla osób niepełnosprawnych i dla osób starszych.

Fot. UM Racibórz
W rewitalizowanych bu- woławczy. Wszystko po to, by
dynkach byłej komendy po- mieszkańcy czuli się bezpiecz-
licji w przyszłym roku po- ni. W budynku będzie dyżu-
wstanie dzienny dom pobytu rował stale wykwalifikowany
i mieszkania wspomagane personel pielęgniarski, który
dla seniorów i osób niepełno- będzie czuwał nad lokatora-
sprawnych. Remont powoli mi. W obiekcie znajdzie się
dobiega końca. Trwają prace miejsce na kuchnię, jadalnię,
wykończeniowe wewnątrz i te pracownie prorozwojowe,
związane z zagospodarowa- salę sportową, pomieszcze-
niem terenu wokół budynku. nia biurowe, pomieszczenie
To jedna z kluczowych aktual- na rowery, sprzęt i narzędzia
nie realizowanych inwestycji ogrodnicze. Zarówno budynek
w mieście – element rewitali- mieszczący mieszkania wspo-
zacji centrum Raciborza. magane, jak i dom dzienne-
Efektem prowadzonych go pobytu będą wyposażo-
działań będzie stworzenie ne w windę oraz bezprogowe
miejsca oferującego kom- podjazdy.
pleksowe usługi dla osób nie- W domu dziennego poby-
pełnosprawnych i dla osób tu organizowane będą zajęcia
starszych. Jest to szczegól- w zakresie kinezyterapii czy
nie istotne w kontekście wal- aktywności edukacyjnej pole-
ki z procesami depopulacji. gającej na organizowaniu np.
W budynkach po modernizacji spotkań, warsztatów o tema-
będzie się mieścić 16 mieszkań tyce związanej ze zdrowiem
wspomaganych oraz tzw. dom i nowymi technologiami, zaję- zykoterapii, gdzie w towarzy- dzić do zdrowia – przywra- dzie się również mały ogród zadania pod nazwą „Rozwiązy-
dziennego pobytu. Dostoso- cia językowe czy treningi pa- stwie opiekuna mieszkańcy cać sprawność ruchową i po- i mini szklarnia/oranżeria. wanie problemów społecznych
wane będą one do potrzeb mięci. Mieszkańcy będą mogli będą mogli się wyciszyć się prawiać swoje samopoczucie. Wartość inwestycji to 6 w Raciborzu poprzez rewitali-
osób niepełnosprawnych. też uczestniczyć w zajęciach i słuchać muzyki, a także sala Będzie to miejsce, w którym 693 340,37 zł. Urząd pozy- zację zdegradowanych obiek-
Mieszkania wspomaga- z zakresu aktywności psycho- rehabilitacji będąca również na nowo będą mogli uczyć się skał na wsparcie tej inwestycji tów po byłej siedzibie komen-
ne będą objęte monitorin- logicznej, kulturalnej i terapii salką sportową. Podopiecz- czynności, które pomogą im środki w wysokości 3,34 mi- dy powiatowej policji”.
giem. Zainstalowany będzie zajęciowej. W obiekcie tym ni będą mogli po uprzednim funkcjonować w życiu. Na te- liona złotych z RPO dla woje-
w nich również system przy- znajdzie się sala relaksu i mu- wskazaniu lekarskim docho- renie po byłej komendzie znaj- wództwa Śląskiego w ramach kp
GazetaInformator.pl >> 16 października 2019, nr 21 (300) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION EDUKACJA

Akademia Przedsiębiorczości w LO I
Projekt ma na celu promocję przedsiębiorczości i odpowiedzialnych zachowań w dziedzinie
finansów osobistych u młodych osób.

Fot. Katarzyna Cichoń


katarzyna cichoń darzenie, dlatego że Akademia Podczas lekcji przeprowa- prace, przedyskutowane zosta- Zachodniego, są to Żory, Raci- mają trochę inne oczekiwania
Przedsiębiorczości będzie miała dzonej przez trenera biznesu ły umowy, a także PIT dla mło- bórz i Rybnik. co do pozyskiwanej wiedzy. Mó-
Akademia Przedsiębiorczości, miejsce w 20 szkołach. Dzisiaj to Wojciecha Barygę w auli I LO dych. Jak mówi Wiceprezes Fun- wiąc krótko, chodzi o to, żeby
bo tak nazywa się projekt, to cykl już jest trzecia szkoła. Inauguracja poruszono takie tematy, jak Organizatorem Akademii duszu Górnośląskiego Jacek edukować młodzież pod wzglę-
20 spotkań w wybranych szko- miała miejsce w Katowicach, nato- różnice między kontami, to, Przedsiębiorczości jest Fun- Miketa, jest to projekt pilota- dem świata finansów, świata
łach w województwie śląskim oraz miast chcemy dotrzeć do wszyst- jaki wpływ mogą mieć media dusz Górnośląski SA, którego żowy. Inicjatorzy planują prze- ekonomii. Nie wykluczamy, że
konkurs z nagrodami. Celem jest kich subregionów wojewódz- społecznościowe na życie do- partnerem został PKO Bank prowadzenie ankiety, aby po- być może rozszerzymy to jesz-
promocja przedsiębiorczości i od- twa śląskiego, tak, żeby wszędzie rosłej osoby oraz jak należy ko- Polski. Projekt odbywa się pod znać ocenę i potrzeby uczniów. cze o kwestie związane z podsta-
powiedzialnych zachowań w dzie- młodzież miała możliwość sko- rzystać z dostępnych rozwiązań patronatem Kuratorium Oświa- – Uczymy się budowania relacji wami prawa. Dlatego, że widać,
dzinie finansów osobistych u mło- rzystania z tej akcji – powiedział i zarządzać pieniędzmi. Ponie- ty w Katowicach i Marszałka z młodymi ludźmi. Nie jest to że w szkole, w ocenie Funduszu
dych osób. Wiceprezes Zarządu Funduszu waż osoby biorące udział w lek- Województwa Śląskiego. Akcja proste, dlatego że młodzi ludzie Górnośląskiego, tego brakuje –
– Jest to kolejne nasze wy- Górnośląskiego Jacek Miketa. cji niedługo rozpoczną pierwsze obejmie trzy szkoły Subregionu mają swoje oczekiwania, dorośli przyznaje Jacek Miketa.
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 16 października 2019, nr 21 (300) << GazetaInformator.pl

ogłoszenia.GazetaInformator.pl
Informator.pl
CENNIK OGŁOSZEŃ:
dodaj bezpłatne ogłoszenie w internecie
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE RÓŻNE ZDROWIE

PRACA PRAKTYKA PORADNIA


ORTOPEDYCZNA
NA TERENIE STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grażyna - także na NFZ
BELGII Serwinowska-Awsiuk Drobne zabiegi operacyjne,
Przyjmę do pracy W ramach NFZ: pon., śr. 14-19, zespół cieśni nadgarstka i inne.
cieśli, murarzy, wt. 9-12, Prywatne wizyty cz. 14-18 ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Racibórz, ul. Żorska 45/2 Godziny przyjęć:
operatorów dźwigu Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06, pon. 16:00-18:00
Tel. 0048 734926837 665 053 699 Rejestracja telefoniczna:
xprobau@onet.eu 781 289 867

Pranie dywanów,
CHEMIA tapicerki meblowej, AKUPUNKTURA PRACOWNIA
GOSPODARCZA samochodowej, polerowanie Zabiegi akupunkturowe są skuteczne PROTETYCZNA
FM GROUP maszynowe, pastowanie, w wielu przypadkach chorobowych Izabela Kuczmierczyk
Większość produktów m.in.: arytmiach serca, niewydolności
czyszczenie ścian i elewacji. krążenia, niedomykalności zastawek,
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
dostępnych od ręki chorobie Leśniowskiego-Crohna, Tel. 513 129 915
oraz na zamówienie. Tel. 32 763 40 43, 504 412 875 hemoroidach. czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Racibórz, ul. Ogrodowa 46
Możliwość faktur VAT. Rejestracja – 781 289 867 Protezy akrylowe,
www.green-clean.pl
Tel. 512 333 812 Racibórz, ul. Ocicka 51a nylonowe, acronowe,
Rudnik, ul. Słoneczna 38a
NAPRAWY PROTEZ

ODZIEŻ ROBOCZA AUTO-GARAŻ


Artykuły BHP, P.POŻ., MERCEDES-AUDI
spawalnicze, chemia
GABINET LAKIERNICTWO
BMW-VOLVO
gospodarcza, węże. amortyzatory, łożyska
BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa
POJAZDOWE
Racibórz, ul. Eichendorffa 12 układy: hamulcowe, i narządów ruchu KRYSTIAN ZIMNY
tel./fax 32 440 30 36 kierownicze, napędowe – stany bólowe lakiernictwo, blacharstwo,
kom. 512 936 444 – choroby wewnętrzne sprzedaż lakierów samochodowych
Racibórz ul. Klasztorna 9
www.delfin-raciborz.pl Tel. 32 419 06 27 Racibórz, ul Mickiewicza 18 ul. Wodna 13, Racibórz
(3 piętro) Tel. 32 415 48 63
Rejestracja tel. 32 755 21 31 602 611 613
Firma STACH-DREW Warsztat naprawa
ROWERÓW MOTOROWERÓW,
oferuje drewno kominkowe,
WÓZKÓW TOWAROWYCH
drewno opałowe
w dobrej cenie. z wieloletnia tradycją od 1946 r.
Rzuchów, ul. Rybnicka 61 WARSZTAT
ŚLUSARSKO-MECHANICZNY
Tel. 512 271 815 Adam Majnusz
32 430 10 45. tel. 32 415 18 80
Skład znajduje się z tyłu budynku. Racibórz, ul. Mariańska 1

ZŁOMOWANIE USŁUGI
WSZELKICH POJAZDÓW REMONTOWE
Holowanie gratis Firma oferuje kafelkowanie,
Racibórz, ul. Rudzka 66 gipsowanie, zabudowa G-K,
WWW.HAMARO.PL malowanie, tapetowanie,
hamaro@onet.pl tynki ozdobne i wszelkie prace
tel. 32 415 19 91 wykończeniowe.

kom. 691 960 146 Tel. 888 197 470

Kupię SPRZEDAM
mieszkanie ATRAKCYJNY
DOM W MIEDONI
w centrum
Dom wybudowany 2002r.
Raciborza 214m2 w tym piwnica, garaż,
Działka 1285m2
Tel. 512 333 812 mail: podgorska@hotmail.de

MECHANIKA POJAZDOWA
Warsztat Samochodowy KLIMATYZACJA FIRMA EURO LABORA
POKRYCIA DACHOWE OPONY ZIMOWE
POSZUKUJE PRACOWNIKA
Marcin Hadamek APP EURO LABORA SP.J.
Blacha trapez, I WIELOSEZONOWE
887 660 969 ALUFELGI FELGI
(numer certyfikatu 14601) poszukuje na
blachodachówka, teren Holandii pracowników w branży
Bełsznica Felgi stalowe - duży wybór
budowlanej, metalowej, spawalniczej,
dachówka, gont papowy, ul. Raciborska 76 motoryzacyjnej.
Serwis Ogumienia Tylko sprawdzone oferty!
papa termozgrzewalna, (obok przejazdu PKP) Demontaż i montaż opon Run Flat Zadzwoń do nas!
obróbki blacharskie, ciesielka. - naprawy bieżące Gacka Rajmund Kontakt: 32 417 20 56;
Tel. 696 249 017 - kompleksowa naprawa pojazdów Racibórz ul.Mariańska 25 holandia@euro-labora.com
- wymiana opon Tel. 504 476 839 E-mail: info@euro-labora.com
GazetaInformator.pl >> 16 października 2019, nr 21 (300) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Nowe wozy dla ochotników z Turzy Śląskiej i Radlina


Ochotniczym jednostkom z regionu wręczono finansowe promesy,
które sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim


KATARZYNA PRZYPADŁO mochody, jak i otrzymane
promesy na zakup sprzętu
2 października na placu w znaczący sposób wpłynął
przy wodzisławskiej komen- na poprawę warunków służ-
dzie Powiatowej Państwo- by w jednostkach OSP. Po-
wej Straży Pożarnej odbyła dziękował także strażakom
się uroczystość przekazania za gotowość niesienia pomo-
Ochotniczym Strażom Pożar- cy mieszkańcom powiatu.
nym z Turzy Śląskiej i Radlina Życzył jednak, aby nowe sa-
kluczyków do nowych wozów mochody były częściej wyko-
bojowych. Samorząd Powiatu rzystywane do ćwiczeń niż do
Wodzisławskiego reprezento- działań ratowniczych.
wali starosta Leszek Bizoń oraz W uroczystości oprócz
wicestarosta Tadeusz Skatuła. strażaków wzięli udział m.in.
Do OSP w Turzy Śląskiej wiceminister energii Adam
trafił samochód ratowniczo- Gawęda, parlamentarzy-
-gaśniczy marki volvo. Jego ści: Teresa Glenc, Katarzyna
wartość sięga 776 tys. zł, z cze- Dutkiewicz, Grzegorz Ma-
go 316 tys. zł przekazała gmina, tusiak i Czesław Sobierajski,
a resztę środków pozyskano radni sejmiku województwa
z MSWiA i FOŚiGW. Z kolei do śląskiego: Ewa Gawęda i Ra-
OSP w Biertułtowach trafił sa- fał Kandziora, lokalni samo-
mochód ratowniczo-gaśniczy rządowcy: burmistrz Radlina
marki renault. Wartość nowe- Barbara Magiera i wójt gmi-
go wozu to 806 tys. zł, z czego ny Gorzyce Daniel Jakub-
446 tys. zł na jego zakup prze- czyk, Śląski Komendant Wo-
kazało miasto, resztę stanowi jewódzki Państwowej Straży
dofinansowanie z KSRG oraz dzisławskiego, raciborskiego, w ich doposażeniu oraz w dzia- kwotę około 229 tys. zł i sfinan- W stronę społeczności stra- Pożarnej Jacek Kleszczewski
FOŚiGW. rybnickiego oraz miast Jastrzę- łaniach obejmujących usuwanie sował je Wojewódzki Fundusz żackiej skierowano wiele życzeń oraz prezes katowickiego od-
Ponadto ochotniczym bia-Zdroju i Żor wręczono finan- skutków awarii w środowisku. Ochrony Środowiska i Gospo- i gratulacji. Starosta Leszek Bi- działu WFOŚIGW Tomasz
jednostkom z powiatów wo- sowe promesy. Mają one pomóc Łącznie promesy opiewają na darki Wodnej w Katowicach. zoń powiedział, że zarówno sa- Bednarek.

REGION – EKOLOGIA RACIBÓRZ – EKOLOGIA

Dofinansowanie Konkurs „Zwalczamy


na fotowoltaikę dla rolników smog przez cały rok”
Rolnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie w wysokości do Na konkurs wpłynęły 72 prace. Jury zdecydowało
40% kosztów kwalifikowanych do instalacji fotowoltaicznych. o przyznaniu sześciu nagród i sześciu wyróżnień.
Fot. UM Racibórz

9 października w Urzę- Zgodnie z regulaminem Wpłynęły 72 prace. Ko-


dzie Miasta Racibórz prezy- temat pracy miał być związany misja konkursowa zdecydo-
dent Dariusz Polowy wręczył z ochroną powietrza, walką ze wała o przyznaniu łącznie
nagrody laureatom konkur- smogiem, szkodliwością zanie- sześciu nagród i sześciu wy-
su plastycznego „Zwalczamy czyszczeń na zdrowie ludzkie różnień. Prace opublikowa-
smog przez cały rok!”. Kon- oraz otaczającą nas faunę i flo- ne zostaną na kartkach ka-
kurs adresowany był do dzie- rę. Celem konkursu było m in. lendarza ściennego na 2020
ci i młodzieży z terenu Miasta kształtowanie postawy ekolo- rok, który wydawany jest
Racibórz w wieku od 7 do 15 gicznej wśród uczniów oraz przez Wydział Ochrony Śro-
lat i został przeprowadzony promocja Miasta Racibórz ja- dowiska i Rolnictwa Urzędu
w dwóch kategoriach wieko- ko gminy ekologicznej. Nagro- Miasta.
wych: od 7 do 11 lat i od 12 do dami w konkursie były atrak-
15 lat. cyjne akcesoria rowerowe. KP
Fot. UM Racibórz

Narodowy Fundusz 22 45 90 969, Wojciech Jaro- cych w skład gospodarstwa


Ochrony Środowiska i Gospo- siński nr tel. 22 45 90 371. rolnego i prowadzącą przez
darki Wodnej w Warszawie Kto może otrzymać dofi- ten okres osobiście to gospo-
prowadzi nabór wniosków nansowanie? Wyłącznie rolni- darstwo.
w ramach projektu „Agro- cy indywidualni. Za rolnika in- Wnioski można składać do
energia”, w którym rolnicy dywidualnego uważa się osobę 20.12.2019 r. lub do wyczer-
mogą otrzymać m.in. dofi- fizyczną będącą właścicielem, pania puli środków.
nansowanie w wysokości do użytkownikiem wieczystym, Wnioski składać można
40% kosztów kwalifikowa- samoistnym posiadaczem lub za pośrednictwem genera-
nych do instalacji fotowolta- dzierżawcą nieruchomości tora wniosków znajdującego
icznych. rolnych, których łączna po- się na stronie internetowej
Szczegółowe informacje wierzchnia użytków rolnych NFOŚiGW, wysyłając wnio-
znajdują się na stronie NFO- nie przekracza 300 ha oraz co sek tradycyjną pocztą na ad-
ŚiGW. Informacje można też najmniej od 5 lat zamieszkałą res NFOŚiGW lub osobiście
uzyskać przez kontakt tele- w gminie, na obszarze której w NFOŚiGW.
foniczny z doradcami NFO- jest położona jedna z nieru-
ŚiGW: Filip Popowicz nr tel. chomości rolnych wchodzą- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 16 października 2019, nr 21 (300)
Z regionu
REGION REKREACJA R E K L A M A

Bezpieczne grzybobranie
Jakie zagrożenia czyhają na grzybiarzy i jak zadbać
o bezpieczeństwo?

Fot. pixabay
Sanepid sprawdzi grzyby
Kiedy już bezpiecznie wró-
cimy z lasu, warto nasze zbio-
ry poddać ocenie. Raciborski
sanepid od lat daje możliwość
bezpłatnego sprawdzenia ze-
branych i przyniesionych
przez mieszkańców grzybów
w celu ich oceny.
Okazuje się, że racibo-
rzanie chętnie korzystają
z pomocy PSSE, a placówka
udziela porad nawet kilku
osobom dziennie. Jak przy-
gotować się do sprawdzenia
grzybów? Nie ma żadnych
szczegółowych wytycznych.
KATARZYNA CICHOŃ będziemy się znajdować i o któ- Świeżo zebrane grzyby nale-
rej planujemy powrót. ży po prostu przynieść do sa-
Sezon grzybowy w pełni. Podczas wędrówki po le- nepidu, bez względu na ich
Idąc do lasu, warto pamiętać sie warto zapamiętywać punkty ilość.
o kilku zasadach, które nieraz odniesienia i charakterystyczne
mogą uratować nas z opresji. elementy krajobrazu, aby bez Raciborzanie z głową
Z kolei po zakończonym grzybo- problemu wrócić z lasu. Idąc na – Na ogół zbierający grzy-
braniu warto nasze zbiory pod- grzybobranie upewnijmy się, by dosyć dobrze rozpozna-
dać ocenie specjalistów. W obu że mamy naładowany telefon. ją ich gatunki – mówi Kari-
kwestiach z pomocą przychodzą W przypadku zgubienia się czy na Talabska z raciborskiego
kolejno raciborska policja oraz konieczności wezwania pomocy PSSE. Zdarzają się jednak
raciborski sanepid. jego rola okaże się zbawienna. pojedyncze przypadki znale-
Jeśli zdarzy się, że znajdziemy zienia gatunku niejadalnego.
Bezpiecznie w lesie w lesie niewybuch lub niewypał Raciborski sanepid podkre-
z czasów wojennych, nie wolno śla jednak, że dotychczas nie
Aby grzybobranie było bez- ich dotykać. Należy od razu za- stwierdzono gatunków tru-
pieczną rozrywką pełną radości, wiadomić policję. Jeśli zgubimy jących. Najczęściej racibo-
należy pamiętać o kilku zasa- się w lesie, należy od razu powia- rzanie przynoszą do spraw-
dach. Starajmy się nie wycho- domić bliskich bądź policję. Jeśli dzenia borowiki, podgrzybki,
dzić do lasu w pojedynkę. Jeśli nie mamy przy sobie telefonu, koźlarze, kanie i maślaki – to
jednak tak się zdarzy, poinfor- warto dojść do drogi, co znacznie ich jest najwięcej w okolicz-
mujmy rodzinę i bliskich, gdzie zwiększy szanse odnalezienia. nych lasach.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
16 października 2019, nr 21 (300)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

20 października godz. 15.30, RCK RDK ul. Chopina 21 25 października godz. 17.00, Kino Przemko RCK DK 16 listopada, godz. 18.00, RCK RDK ul. Chopina 21
MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU Strzecha, ul. Londzina 38 KOCHANKOWIE NIE Z TEJ ZIEMI – spektakl
MOWA PTAKÓW - premiera filmu oraz spotkanie
z gościem specjalnym w ramach DKF Puls
Nadchodzi jedno z największych filmowych wydarzeń roku! Za-
praszamy na premierowy pokaz najnowszego filmu Xawerego
Żuławskiego - „Mowa ptaków”. To ekranizacja ostatniego sce-
nariusza zmarłego Andrzeja Żuławskiego. W filmie zobaczymy
prawdziwą plejadę gwiazd, między innymi Sebastiana Fabijań-
skiego, Jaśminę Polak, Eryka Kulma, Andrzeja Chyrę, Borysa
Szyca, Martę Żmudę-Trzebiatowską oraz Żanetę Palicę, która
będzie gościem specjalnym! Po pokazie filmowym odbędzie się
recital Żanety Palicy. Akompaniować będzie Maks Mularczyk.
Bilety w cenie 10 zł. Honorowane raciborskie karty: ,,Senior
60+’’, ,,Rodzina+’’.

RCK zaprasza na pierwszy w nowym sezonie koncert w cyklu


„Maluchy w krainie dźwięku”. Dla najmłodszych - niemowląt, Na skutek pewnego nieporozumienia ze świętym Piotrem, kame-
maluszków i przedszkolaków przygotowano atrakcyjny program ralny dom pod Londynem zamieszkują dwie pary zakochanych
muzyczny i inspirowane nim zabawy. Mottem jesiennego popo- ludzi. Piszących powieści kryminalne mężczyzn - Jacka i Simona,
łudnia będą pełne koloru zabawy muzyką i formą. Wykorzysta- wspierają ich piękne i urocze żony: Susie i Mary. Wychodząca po-
my barwne bibuły, plastelinę i gazety. Muzyka inspirować bę- za standardowe ramy czułość oraz opieka, jaką nad małżeństwem
dzie do wszelkiego rodzaju podskoków, kręciołków, przytupów Mary i Simona postanowili roztoczyć Susie i Jack, potwierdza po-
i hopsasów. wiedzenie, że „miłość potrafi przełamać wszelkie bariery”. Czas
„Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwi- mija, a czwórka mieszkańców żyje, w rosnącej z dnia na dzień,
jają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło przyjaznej atmosferze…
i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmien- W roli kreatywnej żony pisarza zobaczymy ulubioną aktorkę, wy-
na i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej śmienitą - Magdalenę Walach. Jej męża - Jacka gra znakomity
zabawy. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa Dariusz Starczewski. W postaci młodych małżonków wcielą się
muzyki - prof. Edwina E. Gordona. O urozmaiconą muzyczną Karolina Chapko i Adam Szarek. W pozostałych rolach występu-
zabawę zadbają muzycy filharmonii i orkiestr, doświadczeni pe- ją: Ewa Mitoń, Przemysław Redkowski/Sebastian Oberc i Marek
dagodzy pod przewodnictwem Doroty Banaś. Bogucki. Sztukę reżyseruje Piotr Urbaniak, a scenografię przygo-
Bilety w cenie 25 zł (dorośli), 15 zł (dzieci), honorowane są raci- towała Joanna Schoen.
borskie karty: „Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’ Bilety w cenie 75 zł i 95zł.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 24-27 PAŹDZIERNIKA RACIBÓRZ – 19 PAŹDZIERNIKA

XVI RACIBORSKI KONCERT GRUPY BEZ


FESTIWAL PODRÓŻNICZY NAZWY NA ZAMKU
WIATRAKI PIASTOWSKIM
Tegoroczna edycja będzie oraz aż dwie wielkie podróże
największym wydarzeniem w muzyczne.
historii festiwalu. Poza rekor- Pierwszą z nich będzie
dową ilością pokazów slajdów koncert wyjątkowej orkiestry
i spotkań z podróżnikami, no- bałkańskiej - zespołu Tsigans
wością w tegorocznym progra- Fanfara Avantura, który będzie
mie będą pokazy najlepszych swoistą zapowiedzią głównej
filmów górskich nagradza- części festiwalu i odbędzie 18
nych na Przeglądzie Filmów października o godz. 19:00 na
Górskich w Lądku Zdroju Przystanku Kulturalnym Ko-
(projekt „Lądek Film Tour”), niec Świata.
warsztaty podróżnicze dla Wstęp na koncerty towa-
dzieci, wystawa fotograficzna rzyszące festiwalowi jest wolny.

19 października w ramach o godz. 18:00, wstęp wolny.


działań powiatowych dla miesz- Grupa powstała na początku lat
kańców w sali konferencyjnej 70. XX wieku i w zmieniającym
na Zamek Piastowski w Raci- się składzie działa po dziś dzień.
borzu odbędzie się koncert pt. To nie pierwszy występ tej gru-
„Jazzowa jesień” w wykonaniu py w dawnej siedzibie Piastów.
raciborskiego zespołu jazzowe- Ostatni raz grupa zagrała na
go Grupa Bez Nazwy. Początek zamku w styczniu 2018 r.
R E K L A M A
Zobacz zapowiedzi
Reklama 16 października 2019, nr 21 (300) << GazetaInformator.pl
REGION MOTORYZACJA

CENY AUT: Tak tanio już nie będzie


Kupując samochód, zwykle zwracamy uwagę na jego cenę, komfort jazdy, bezpieczeństwo, rodzaj nadwozia czy wyposażenie.
Normy emisji spalin są argumentem drugorzędnym podczas podejmowania decyzji zakupowej. Wkrótce ma się to diametralnie zmienić.

W Škodzie Superb silnik 1.4 TSI został zastąpiony przez 1.5 Zbliżające się podwyżki cen samochodów oraz okres wy- W pełni elektryczna ŠKODA Citigo e-iV będzie miała zasięg
TSI, wycofano też wariant bazowy (125KM).W silnikach Die- przedaży rocznika to szansa na okazyjny zakup nowego 265km po pełnym naładowaniu. Model będą obejmowały za-
sla w ograniczeniu emisji spalin pomaga AdBlue (neutralizu- auta w salonie dealerskim. powiadane 30% rządowe dopłaty do samochodów elektrycz-
je zawarte w spalinach tlenki azotu w azot i parę wodną). nych. Samochód będzie dostępny w salonie już na przełomie
roku 2019/2020.

W Unii Europejskiej sto- gram ponad limit, 15 euro za widują, że producenci samo- plarnianych (dwutlenku węgla) końca jest złe – nowoczesne
suje się normy określające li- drugi, 25-za trzeci, a za każdy chodów nie zdążą do 1 stycz- o kolejne 15%. technologie umożliwiają zwięk-
mity emisji zanieczyszczeń kolejny: 95 euro! nia 2020 r. dostosować się do Czeski producent zapo- szenie mocy auta przy jednocze-
w samochodowych spalinach. Większość producentów, wyśrubowanych norm i będą wiada dalsze prace nad ulep- snym ograniczeniu spalania).
Nieprzekraczalne progi są każ- jak np. ŠKODA, mieści się zmuszeni płacić kary za ich ła- szeniem systemu oczyszczania Tegoroczny okres wyprze-
dego roku obniżane. Obecny w wyznaczonych przez Unię manie. Ceny nowych samocho- spalin SRC dla silników wyso- daży samochodów z rocznika
dopuszczalny poziom emisji Europejską normach. Od 2020 dów wzrosną nawet o 20%. koprężnych oraz filtrów czą- 2019 rozpoczyna się już w poło-
wynosi 130 g mieszanki szko- r. zaczną obowiązywać nowe, ŠKODA wychodzi naprze- stek stałych dla silników ben- wie października i będzie okazją
ŠKODA LELLEK KOŹLE
dliwych związków (tlenku bardziej restrykcyjne limity, ciw trendom obniżania emisji zynowych. Dostosowanie się do do zakupu samochodu spalino-
azotu, tlenku węgla, cząstek wynoszące 95g/km. To świetna spalin, proponując alternatyw- nowych norm wymaga jednak wego przed podwyżkami cen. ul. Chrobrego 25
stałych i niespalonych węglo- wiadomość dla naszego środo- ne napędy. Już wkrótce na ryn- szeroko zakrojonych działań - Samochody spełniające 47-200 Kędzierzyn-Koźle
wodorów) na każdy przeje- wiska, gorsza – dla amatorów ku pojawią się spełniające nor- nie tylko technologicznych, ale normy Euro 6D-Temp dostęp-
chany kilometr dla jednego dużych silników. Im więcej pa- my w pełni elektryczne Citigo i urzędowych. Światowi pro- ne są w salonie ŠKODA LEL- Tel. 77 482 22 22
zarejestrowanego samochodu. liwa spala auto – tym większa oraz hybrydowe Škody Superb. ducenci od kilku miesięcy za- LEK KOŹLE, ul. Chrobrego 25. 77 540 11 00
Jeżeli dane auto emituje wię- emisja CO2, odpowiedzialnego Przyklaskuje temu Unia Euro- powiadają możliwe problemy Ilość samochodów dostępnych
cej – producent zmuszony jest za globalne ocieplenie klimatu. pejska, która planuje między z dostępnością poszczególnych w ofercie wyprzedażowej (rabat www.kozle.skoda.lellek.com.pl
wnieść opłatę specjalną. Stawki Specjaliści analizujący rokiem 2025 a 2029 obniżyć modeli oraz konieczność zmian nawet do 14 tys. zł) jest ograni-
są ogromne: 5 euro za pierwszy branżę motoryzacyjną prze- całościową emisję gazów cie- pojemności silników (co nie do czona. Artykuł sponsorowany

R E K L A M A