Vous êtes sur la page 1sur 19

 

N, and Y
4
%=118 ∑ Œ
˙. œ ˙.
for Concert Band
b˙ œ. bœ œ œ œ œ bœ
Takuya Shigeta
6

&4 J œ bœ œ bœ œ nœ Œ
Î
Piccolo

˙˙ .. œœ b b ˙˙ .. n ˙˙ b œœ .. b œœ œœ n œœ œœ b b œœ n œœ b b œœ n œœ b œœ b œœ n n œœ b b œœ
4 J
div.

&4 ∑ Œ Œ
Î
Flute I
6

b b ˙˙ .. œœ n ˙˙ .. b ˙˙ b œœ .. n œœ œœ b b œœ œœ n œœ b b œœ n œœ b œœ b œœ n œ b œ
4 ∑ Œ
div.
J n œ b œ n œœ Œ
&4
Î
Flute II

˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ
6

4 œ œ bœ œ œ bœ œ bœ
&4 ∑ Œ J œ nœ Œ
Î
Oboe I

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ
6

4 œ œ œ bœ œ bœ œ
&4 ∑ Œ J œ bœ nœ Œ
Î
Oboe II

˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ œ
6

? 44 J œ bœ œ bœ œ bœ Œ
∑ Œ
Î
Bassoon I

b˙ . œ
6
˙. ˙ bœ . œ œ bœ œ œ
? 44 J œ bœ œ bœ œ bœ œ Œ
∑ Œ
Î
Bassoon II
6

4 b˙ . œ ˙. b˙ œ. œ œ bœ œ œ bœ
6

Clarinet in E b &4 ∑ Œ J œ œ bœ œ bœ nœ Œ
Î
div. a 3 b ˙˙ .. œœœ b ˙˙˙ ... b b n ˙˙˙ b œœ ...
˙. n b n œœœ œœœ b b œœœ œœ n œœ b n œœ b œ n œ b œ
6
4 ∑ Œ œ œ œ b œ n œœ n b œœ b n œœ b n œœœ b n œœ n b œœ Œ
Clarinet in B b I &4 J œ nœ
Î
div. a 3 b ˙
˙˙ ... œœœ b b ˙˙˙ ... b ˙˙ n b n œœœ ... b b œœœ œœ n œœœ œœ b n œœ b œœ n œ b œ œ
6
4 ∑ Œ ˙ œ œ b œ n œ n b œœ b n œœ b n œœ b n œœœ n b œœ b n œœ Œ
Clarinet in B b II &4 J nœ bœ
Î
div. a 3 b ˙˙ .. œœœ b ˙˙˙ ...
Œ b ˙. n b n ˙˙˙ b b œœœ ... n œœœ œœ b b n œœœ œœœ b œœœ n b n œœœ b b œœ n œœ b n œœ b œ n œ b œ Œ
6
4 ∑ œ
Clarinet in B b III &4 J n œ b œ œ n n œœ b b œœ n œœ
Î
˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ œ œ bœ
4 ∑ Œ J œ bœ œ œ bœ œ bœ Œ
&4
Î
Alto Clarinet

˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ bœ œ œ
6
4 ∑ Œ J œ bœ œ bœ œ œ bœ Œ
&4
Î
Bass Clarinet

b˙ . œ ˙. b˙ œ.
6

4 œ œ bœ œ œ bœ
6

&4 ∑ Œ J œ œ bœ œ bœ nœ Œ
Î
Alto Saxophone I

4 ˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ œ
6

&4 ∑ Œ J œ bœ œ bœ œ bœ Œ
Î
Alto Saxophone II

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ
4 ∑ Œ J œ bœ œ bœ œ œ bœ nœ Œ
&4
Î
Tenor Saxophone

˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ œ bœ œ
6

4 ∑ Œ J œ bœ œ bœ Œ
&4
Î
Baritone Saxophone
6
5

& 44 ∑ ∑ Ó ⋲ b œ. b œ. b œ. b œ. œ b œ. b œ b œ bœ b œ. Œ.
3 3 5
Trumpet in B b I
œ œ. b œ. œ. œ. b œ. . . . b œ. n œ. œ. b œ. n œ n œ. b œ. b œ. b œ. b œ. n œ. b œ. . n œ. œ. n œ b œ. n œ.
Î . 5 . . b œ. n œ.

& 44 ∑ ∑ Ó ⋲ b œ. œ nœ œ
œ. . œ. œ œ. œ œ. œ n œ. Œ.
3 3 5
Trumpet in B b II

Î . . n œ. b œ. n œ. . . . œ. b œ. œ. n œ. b œ b œ. œ. œ. n œ œ. b œ. œ. . b œ. œ. b œ
. œ. b œ. n œ. œ.
. .
4
5
∑ ∑ Ó ⋲ bœ œ
b œ. . b œ. b œ œ. b œ n œ bœ b œ. Œ.
3 3 5
Trumpet in B b III &4 œ. œ b œ
Î .
œ . . œ. b œ. . . . . œ. œ. b œ. œ. n œ n œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. n œ. . n œ. œ. œ
. b œ. n œ. b œ. n œ.
.
4 . b b œœ. . .
œ.œ b b œœ n n œœ œ b œœ b œ. œ œ . œ b œœ .
3 3 5
∑ ∑ Ó ⋲# œ b b œœ b œ œœ œ b œœ b b œœ b œ n œ n œœ b œœ n œ b œ # b œœ. Œ
&4 œ . . œ. . . . b œ. n œ. . . n n œ. œ # œ. œ œ.œ b b œ. œ b n œ. œ b œ. œ œ.œ b b œ. œ . n # œ. œ œ.œ n œœ
. b œ. œ n # œ. œ # œ. n œ.
Î.
Horns I & II in F

55

4 œ
∑ ∑ Ó ⋲ œ b b œ. œ œ.œ n# œ. œ # # œœ n n œœ n n œ. œ n œ. œ œ. œ.œ # œœ œ.œ œœ n n œ. œ œ b b œœ n # œœ n œœ b œ n œœ œ.œb b œœ œ b œœ n n œœ b œ. œ n n œ. œ Œ
.
3 3 5

&4 bœ œ.œ b œ. n œ. œ . b œ. œ
Î. . . . . . . œ. . . . b b œœ b œ. œ œ.œ œ.œ nn œœ . œ. .
Horns III & IV in F
. . .
œ. b œ. œ. b œ. b œ .œ œ. b œ. b œ. œ. . n œ. . . . n œ.
?4 ∑ ∑ Ó ⋲ œ
. œ bœ . . .
œ. œ b œ œ œ. n œ. œ œ. b œ.
. b œ. b œ n œ. b œ n œ. œ. œ. . .
b œ n œ. b œ n œ Œ.
4
Î
Trombone I

. 5
. œ. b œ. n œ. . œ. b œ. b œ œ. œ. œ. œ. b œ. . . œ. œ. . . œ. b œ. œ. n œ. b œ.
3 3

. œ. . œ. n œ b œ œ. œ.
5

?4
4 ∑ ∑ Ó ⋲ bœ œ. œ bœ nœ n œ. b œ b œ œ. œ. b œ. Œ.
Î
Trombone II

.
. b œ. . œ. œ œ. b œ. œ. œ. n œ. . b œ. b œ. n œ. . . . œ. .
5

n œ. .
3

œ. b œ. b œ. n œ. n œ œ. b œ.
3

œ.
5

? 44 ∑ ∑ Ó ⋲ œ œ b œ œ. œ. œ. n œ œ. b œ n œ œ œ. œ. n œ. Œ
Trombone III
Î .
.
b œ. b œ. b œ b œ. œ. œ. b œ. b œ. b œ. n œ œ œ . . b œ. .
5
. b œ. Œ.
3

b œ. œ. œ. n œ. .
3

⋲ œ. œ œ. b œ. b œ. n œ b œ b œ. n œ.
5
? 44 ∑ ∑ Ó œ. b œ. b œ nœ n œ.
Euphonium . . . n œ. n œ. . bœ
Î .
. . œ. ( œ ) œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. n œ . . .
5

œ. n œ. b œ. n œ. n œ œ. b œ. n œ. Œ.
3 3

? 44 ⋲ b œ. b œ œ. b œ œ œ b œ. n œ. œ.
5

Tuba ∑ ∑ Ó . . b œ. b œ. œ. œ. n œ
. œ. b œ.
Î 5 3 3
5
?4 æ r
Contrabass 4 ww œœ ⋲ ‰ Œ Ó ∑ ∑ wwæ
pp Î pp
? 4 #w w # ww
l. v.
∑ ∑ #w nw
Timpani 4
pp Î pp
4
/ 4 Ó ⋲ œ œ œ w ˙. Œ
∑ ∑ ! @ æ æ æ
Snare Drum

Cym. Î
?4 ∑ w ∑ ∑ ∑
l. v.

4
Cymbals,
Glockenspiel,
and Flexatone
Î
?4 w w ∑ ∑ w
Tamt. l. v.
Tam-tam
4
pp æ Î ppæ
and Xylophone

? 4 wB. D. w
l. v.
∑ ∑ w
Bass Drum
4
pp æ Î ppæ
and Vibraphone

?4 w
Sus. Cym.
w ∑ ∑ w
l. v.
4
Suspended Cymbal,

pp æ æ
Wood blocks,
and Marimba
Î pp
The upper parts is to be given priority when the number of players is insufficient in the divisis.
-1-
N, and Y

˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ
6
b˙ œ
& Œ J œ bœ œ bœ œ bœ œ nœ Œ Œ
Î Î
Picc.

n n ˙˙ .. œœ b b ˙˙ .. n ˙˙ b œœ .. b œœ œœ n œœ œœ b b œœ n œœ b b œœ n œœ b œœ b œœ n œ b œ b ˙˙ n n œœ
J nœ bœ Œ
& Œ Œ
Î Î
Fl. I
6

b b ˙˙ .. œœ n ˙˙ .. b ˙˙ b œœ .. n œœ œœ b b œœ œœ n œœ b b œœ n œœ b œœ b œœ n œ b œ
n ˙˙ b b œœ
& Œ J n œ b œ n œœ Œ Œ
Î Î
Fl. II

˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ b˙ œ
6
œ œ bœ œ œ bœ œ bœ
& Œ J œ nœ Œ Œ
Î Î
Ob. I

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ n˙ bœ
6
œ œ œ bœ œ bœ œ
& Œ J œ bœ nœ Œ Œ
Î Î
Ob. II

n˙ . œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ
b˙ nœ
œ
6

? Œ J œ bœ œ bœ œ bœ Œ Œ
Î Î
Bsn. I

b˙ . œ n˙ bœ
6
˙. ˙ bœ . œ œ bœ œ œ
? Œ J œ bœ œ bœ œ bœ œ Œ Œ
Î Î
Bsn. II
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. œ œ bœ œ n˙ bœ
œ bœ
6

E b Cl. & Œ J œ œ bœ œ bœ nœ Œ Œ
Î Î
b n ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙˙ ... b b n ˙˙˙ b œœ ... n b n œœœ œœœ b b œœœ œœ n œœ b n œœ b œ n œ b œ b n ˙˙˙ b n œœœ
6
œ œ œ b œ n œœ n b œœ b n œœ b n œœœ b n œœœ n b œœ Œ
B b Cl. I & Œ J nœ Œ
Î Î
n n b ˙˙˙ ... œœ b ˙˙ .. b ˙˙ n b n œœœ ... b b œœœ œœ n œœœ œœ b n œœ b œœ n œ b œ œ b n ˙˙˙ n n b œœœ
6
œ b ˙. ˙ œ
B b Cl. II & Œ J œ b œ n œ n b œœ b n œœ b n œœ b n œœœ n n b œœœ b b n œœœ Œ Œ
Î Î
b b n ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙˙ ... n b n ˙˙˙ b b œœœ ... n œœœ œœ b n œœ œœœ b œœœ n b n œœœ b n b œœœ b n œœœ b n œœ n b œœ b n œœ b œ Œ n n b ˙˙˙ b b n œœœ
6

B b Cl. III & ΠJ


œ b œ œ n œ b œ n œœ Œ
Î Î
n˙ . œ b˙ . ˙ bœ . œ œ œ œ bœ
b˙ nœ
& Œ J œ bœ œ œ bœ œ bœ Œ Œ
Î Î
A.Cl.

n˙ . œ b˙ . ˙ bœ . œ œ bœ œ œ ˙ nœ
œ bœ
6
œ bœ œ
& Œ J œ bœ Œ Œ
Î Î
B. Cl.

b˙ . œ ˙. b˙ œ. n˙ bœ
6
œ œ bœ œ œ bœ
6

& Œ J œ œ bœ œ bœ nœ Œ Œ
Î Î
A. Sx. I

n˙ . œ b˙ . ˙ œ. bœ œ b˙ nœ
œ œ bœ
6

& Œ J œ œ bœ œ bœ œ bœ Œ Œ
Î Î
A. Sx. II

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ n˙ bœ
œ bœ œ bœ œ
& Œ J œ bœ nœ Œ Œ
Î Îb ˙
T. Sx.

n˙ . œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ nœ
œ bœ œ
6

Œ J œ bœ œ bœ Œ Œ
&
Î Î
B. Sx.
6

b œ. b œ. b œ. œ œ. b œ b œ b œ. Œ.
5 5
∑ Ó ‰ b œ. bœ Ó ⋲ œ b œ. n œ b œ nœ ⋲
3 5
œ. b œ œ
3
B b Tr. I & b œ. n œ. b œ. . n œ. œ. n œ. b œ
Î œ. . . œ. b œ. . . . b œ. n œ. œ. œ. n œ n œ. œ. b œ. b œ. . n œ. b œ. n œ. Î . . . b œ. n œ. .
.
œ. œ. œ. œ œ. œ œ. n œ. Œ.
5
∑ Ó ‰ Ó ⋲ bœ ⋲
5 3
b œ. œ n œ nœ œ n œ œ. b œ. œ. œ. b œ. .
3 5
B b Tr. II & . . b œ. n œ. . œ. b œ. œ. . b œ. œ. b œ.
Î b œ. . . œ. b œ. œ. n œ. b œ b œ. œ. œ. n œ
. . œ. b œ. n œ. œ.
Î .
∑ Ó ‰ b œ. œ. b œ. b œ œ. b œ n œ Œ. Ó ⋲ b œ. œ. n œ. b œ n œ n œ. ⋲
5 5
b œ. bœ
3 3 5
B b Tr. III & œ b œ. œ. n œ. . n œ. œ. œ. b œ n œ b œ. n œ. b œ.
Î œ. . œ. b œ. œ. b œ. . . . œ. œ. b œ. œ. n œ n œ. œ. œ. b œ.
. . .

Î . . .
. b œ. .
5

b b œœ b œ b œœ œœ. œ.œ b œœ b b œœ œ n œ n œœ b œœ n œœ b b œœ b œœ n b œœ n b œœ. ⋲


5
b œœ œ b œ Œ. ⋲ n œœ b œ. œ
3 5
∑ Ó ‰ # œ œ.œ b b œœ n n œœ b œ Ó
3

& œ œ b b œœ œ
n œ. . n œ. œ b œœ n # œœ # œ. n b œœ. # œ.
œ
Hr. I II
Î œ. . . œ.œ b œ. œ . . . b œ. n œ. . . n n œ. œ # œ. œ œ.œ b œ. œ b n œ. œ œ
b œ. . . . # œ n œ
Î. . . . .
. .
n œ. œ œ.œ œ.œ # œœ œ.œ œœ n n œ. œ œ b b œœ n # œœ n œœ
5
. n œ. œ œœ b œœ b œ. œ ⋲
3 5 3
∑ Ó ‰ œ b b œ. œ œ.œ n # œ. œ # # œœ n n œœ n n œ. œ œ b œ. . b œ. œ œ b œœ n n œ. œ b œ. œ n n œ. œ Œ Ó ⋲ n b œœ n œ. œ b b œœ
5
& b b œ œ n œœ n œ. œ œœ
Î b œ. . . . . . œ. . . . b b œœ b œ. œ œ.œ œ.œ n n œœ œ.œ . . œ Î . . . .
Hr. III & IV
. . . .
. œ. œ. b œ. œ. b œ. b œ .œ œ. b œ. b œ. œ. . n œ. . . . . b œ. . œ. . . b œ. b œ. .n œ b œ. n œ. n œ.
? ∑ Ó ‰ œ bœ œ. œ b œ œ œ. n œ. œ œ. b œ.
. b œ. b œ n œ. n œ œ b œ. n œ. b œ. n œ. n œ Œ. Ó ⋲
b œ.

Î 3 Î
Trbn. I

.
. œ. . œ. b œ. b œ œ. œ. œ. œ. b œ. . . œ. œ. . . œ. b œ. œ. . b œ. œ. n œ. b œ. . b œ. b œ.
3 5

b œ. n œ.
5

. . . œ. n œ b œ œ. œ. .
5

? ∑ Ó ‰ bœ œ. œ bœ nœ n œ. b œ œ b œ œ. nœ œ. b œ. Œ. Ó ⋲ nœ œ ⋲
Î 3 Î
Trbn. II

.
. b œ. . œ. œ œ. b œ. œ. œ. n œ. . b œ. b œ. n œ. . . . . œ. b œ. n œ. œ. œ. œ.
3

n œ. .
5

œ. b œ. b œ. n œ. n œ œ. œ. b œ. .
5

œ. b œ n œ œ œ.
5

? ∑ Ó ‰ œ œ b œ œ. œ. œ. n œ. œ. œ. n œ. Œ Ó ⋲ bœ ⋲
Î 3 Î
Trbn. III

.
œ. b œ. b œ. b œ b œ. œ. œ. b œ. b œ. . . . . b œ. . b œ. n œ. b œ. b œ. n œ. n œ.
3

b œ. œ. .
b œ. n œ b œ b œ n œ. œ n œ. b œ. .
5 5

‰ œ. œ. b œ. b œ. n œ.
5
? b œ n œ. œ. œ. n œ n œ œ. b œ. b œ ⋲ œ
∑ Ó
. . . n œ. Œ Ó ⋲
Î 3
Euph.
Î
b œ. . .œ ( œ. ) œ. . œ. . œ. . . œ. . œ. . œ. b œ. œ. . b œ. b œ.
3

œ. n œ. b œ. n œ. n œ n œ. Œ.
5 5

? ‰ b œ. œ. b œ œ n œ. œ. ⋲ n œ.
5

∑ Ó œ œ œ. b œ. œ. n œ. b œ b œ œ. œ. n œ bœ bœ b œ. Ó œ ⋲
. . . œ.
Î 3
Tuba

5 3
5
Î 5

? r⋲ ‰ Œ Ó ∑ ∑ r
Cb. œœ æw
w œœ ⋲ ‰ Œ ˙˙æ
Î pp Î pp
? # ww ∑ ∑ nw # ˙˙ ˙
l. v.
Timp. #w ˙
Î pp Î pp
/ ∑ Ó ⋲œ œ œ w ˙. Œ Ó ⋲ œ œ œ
S. D.
! @ æ æ æ ! @ æ
Î Î
Cym. ? w l. v.
∑ ∑ ∑ w
Î
Glsp.
Flxt.
Î
Tamt. ? w l. v.
∑ ∑ w ˙ ˙
Î ppæ æ
Xyl.
Î pp
B. D. ? w l. v.
∑ ∑ w ˙ ˙
Vib.
Î æ
pp æ
Î pp
Sus. Cym. ? w l. v.
∑ ∑ w ˙ ˙
æ æ
W. B.
Mrb.
Î pp Î pp

-2-
N, and Y

˙ œ ˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ
6

& Œ Œ J œ œ bœ œ bœ œ bœ Œ
Î Î
Picc.

˙˙ b b œœ n b ˙˙ .. œœ b ˙˙ .. n ˙˙ b b œœ .. n œœ œœ b œœ œœ b œœ n œœ b b œœ n œœ b b œœ n œ b œ
J œ n œ b œœ
& Œ Œ Œ
Î Î
Fl. I
6

b b ˙˙ n œœ b ˙˙ .. œœ n ˙˙ .. b b ˙˙ n œœ .. b œœ œœ b œœ œœ n œœ b b œœ n œœ b b œœ n œœ b œ œ
J n œ b œ n n œœ Œ
& Œ Œ
Î Î
Fl. II

˙ œ ˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ
6
œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ Œ
& ΠΠJ
Î Î
Ob. I

b˙ œ ˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ
6
œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ nœ Œ
& ΠΠJ
Î Î
Ob. II

˙ bœ ˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ œ œ bœ œ bœ
6
œ œ bœ œ bœ
? Œ Œ J Œ
Î Î
Bsn. I

b˙ b˙ . œ ˙. b˙
6
œ œ. œ œ bœ œ œ bœ œ
? Œ J œ bœ œ bœ nœ
Œ Œ
Î Î
Bsn. II
6

b˙ œ b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ
E b Cl. & Œ Œ J œ bœ nœ Œ
Î Î
b ˙˙˙ n b œœœ b b ˙˙˙ ... œœ ˙˙ .. b n ˙˙˙ n b œœœ ...
6
œ b˙ . b b n œœœ œœœ b œœ
œ
œœ n n œœ b b œœ œ n œ b œ
œ b œ œ n n œœ b b œœ n œœ n b n œœœ b b œœ n œœ Œ
B b Cl. I & Œ Œ J nœbœ
Î Î
b ˙˙ b b n œœœ b ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙˙ ... n b ˙˙˙ b b n œœœ ... b œœ œœ n b n œœœ œœœ b b œœœ n n œœœ b b n œœœ n b œœœ n b n œœœ b b œœ n œœ b n œœ Œ
6

˙ œ œ
B b Cl. II & Œ Œ J n œb œ œ
Î Î
b b ˙˙˙ b œœ b ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙˙ ... b b n ˙˙˙ b œœ ... n b n œœœ œœœ b b œœœ œœ n œœ b n œœ b œ n œ b œ
66

B b Cl. III & Œ œ Œ œ œ œ b œ n œœ n b œœ b n œœ b n œœœ b n œœœ n b œœ Œ


J nœ
Î Î
˙ bœ ˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ Œ
& ΠΠJ
Î Î
A.Cl.

˙ bœ b˙ . œ ˙. ˙ bœ . œ œ bœ œ œ bœ œ
6

J œ bœ œ bœ œŒ
& Œ Œ
Î Î
B. Cl.

b˙ b˙ . œ ˙. b˙
6
œ œ. bœ œ œ œ œ bœ œ bœ
& Œ Œ J œ œ bœ nœ Œ
Î Î
A. Sx. I

˙ bœ ˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ
6
œ œ bœ œ bœ œ
& Œ Œ J œ bœ œ bœ Œ
Î Î
A. Sx. II

b˙ œ ˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ bœ œ
6

J œ bœ œ bœ œ nœ Œ
& Œ Œ
Î Î˙ .
T. Sx.

˙ bœ œ b˙ . ˙ bœ . œ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ
6

J œ œ bœ
& Œ Œ Œ
Î Î
B. Sx.
6

b œ. œ. . œ.
5 5
œ. b œ œ b œ. Œ.
5

& Ó ‰ bœ ∑ Ó ⋲ b œ œ. b œ. n œ
3

œ. œ. b œ. œ. b œ. b œ n œ œ œ œ. n œ. b œ. . b œ. œ.
3
B b Tr. I
œ. b œ. . . œ. œ. . œ œ. œ.
Î Î . . . . . n œ. b œ. œ. b œ. œ. n œ. œ
. b œ. œ.

œ. œ. . œ.
5 5

& Ó ‰ ∑ Ó ⋲ œ b œ. œ b œ nœ œ œ n œ. Œ.
5
b œ. œ n œ nœ œ. b œ. n œ. . œ. œ.
3 3
B b Tr. II
. . b œ. n œ. . . . b œ. n œ. . . bœ œ n œ. œ b œ b œ. n œ œ.
Î b œ. Î . . . . . b œ. œ. œ. œ. n œ. b œ. œ
. œ. n œ.
b œ. b œ
5 5

& Ó ‰ ∑ Ó ⋲ bœ . œ. œ. b œ. b œ. b œ n œ œ. œ. bœ b œ. Œ.
5
b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. . b œ.
3 3
B b Tr. III
Î œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. Î . . n œ. n œ. œ. b œ. b œ. b œ. n œ. b œ. . n œ. œ. n œ. b œ n œ. b œ. n œ.
.
œ. . .
5 5

⋲ b b œœ b œœ. b b œ. œ n n œœ b œ n œœ n œ. œ b œ. œ b œ œœ œœ. œœ œœ b b œ. œ œ # œ n n œœ n œœ œœ
5
b œœ œ.œ Œ.
3

& Ó ‰ # œ n œ. œ b b œœ n n œœ ∑ Ó œ.œ œ.œ b b œ. œ . b b œ. œ œ.œ n # œ. œ œœ b b œœ


3

. . n œ. œ b œ. œ . b œ. n œ. . . n b œœ b b œ. œ œ.œ œ.œ n œœ n n œ. œ b œ. œ
Î œ. Î. . œ. . . .
Hr. I II
. . .
. . .
5
œ
5

⋲ œœ b œ. œ œœ b b œœ b œœ n # œœ n # œ. œ n œ. œ n œ b œœ b b œœ. œœ œœ n n œœ œ b œœ b b œœ n œœ b œœ b b œ. œ nn œ. œ n b œœ. n œ. œ œ.œ b œœ n n œ. œ n n œ. œ Œ.


5

& Ó ‰ œ b b œ. œ œ.œ n # œ. œ # # œœ n n œœ n n œ. œ ∑ Ó
3 3
œ n # œ. œ
Î b œ. . . . Î. . . . . . . n œ. . . . b œ. œ œ.œ œ. œ.œ n b œœ. . . # œ. œ n n œ. œ
Hr. III & IV

. . . b œ. . . . n œ. b œ. . œ. .
. œ. œ. b œ. œ. b œ. b œ œ. œ œ. b œ. œ. b œ.
bœ bœ b œ b œ. œ . n œ. . . b œ. .
bœ œ . n œ. œ. b œ. b œ. bœ . œ nœ n œ. b œ. n œ. b œ. n œ. b œ .
? Ó ‰ œ ∑ Ó ⋲ bœ nœ nœ Œ
Î Î
Trbn. I

. . . œ. œ. . œ. . . . . œ. b œ. œ.
. œ. . œ. b œ. b œ b œ. n œ. b œ. n œ. n œ œ œ.
5 5

b œ. n œ. œ œ b œ œ. b œ. œ. n œ. . b œ. œ. œ. . œ.
5 3

œ. n œ b œ b œ. œ. n œ.
3

? Ó ‰ bœ œ. œ ∑ Ó ⋲ bœ nœ b œ. Œ.
Î Î
Trbn. II

.
. b œ. . . œ. œ. b œ. œ. b œ. b œ. œ. œ b œ. b œ. œ. . n œ. . .
n œ. .
5 5

œ. b œ. b œ. n œ. n œ . . . b œ. b œ n œ. b œ n œ. œ. b œ. n œ.
5 3 3

? Ó ‰ œ ∑ Ó ⋲ œ bœ œ. œ. b œ œ œ. n œ. œ œ. b œ. œ. b œ. n œ. Œ
Î Î
Trbn. III

b œ. . œ. b œ. n œ. . œ. œ. b œ. b œ. œ. . œ. . b œ. . . . b œ. .
5

œ. .
œ. n œ b œ œ b œ. œ
5

b œ. œ. . œ. . œ. . œ. œ.
5 3 3

? Ó ‰ œ. œ. b œ. ∑ Ó ⋲ b œ œ œ œ .
bœ nœ . œ
n œ. b œ b œ œ. n œ. œ. b œ. Œ
Î Î
Euph.

.
b œ. . . b œ. œ. b œ. . . n œ. œ. ( œ ) œ. b œ. œ. œ. n œ. . b œ. b œ. n œ. . . . œ. . œ. n œ. .
5

œ. n œ. b œ. n œ. n œ œ.
5

œ. b œ n œ
5 3

‰ b œ. b œ. œ. n œ.
3
? Ó œ bœ nœ œ
∑ Ó ⋲ œ b œ œ. œ. œ. n œ. œ. Œ
Î
Tuba

5
Î 5 3
5
3

? r⋲ ‰ Œ æ r
Cb. œœ ˙˙ œœ ⋲ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑
Î pp Î
? # ˙˙ ˙ # ww ∑ ∑ ∑
l. v.
Timp. ˙
Î pp Î
/ Ó ⋲œœ œ ∑ Ó ⋲ œ œ œ w ˙. Œ
S. D.
!@ æ ! @ æ æ æ
Î Î
? w w ∑ ∑ ∑
l. v.
Cym.

Î
Glsp.
Flxt.
Î
Tamt. ? ˙ ˙ w
l. v.
∑ ∑ ∑
Xyl.
æ Î
Î pp
? ˙ ˙ w ∑ ∑ ∑
l. v.
B. D.
Vib.
æ Î
Î pp
Sus. Cym. ? ˙ ˙ w
l. v.
∑ ∑ ∑
æ
W. B.
Mrb.
Î pp Î

-3-
N, and Y

Picc.
a
& ∑ Œ # œ. # œ. # œ.
œ. .
œ .
œ. œ
œ. .
œ .
œ. œ
œ.
# œ. # œ. # œ.
œ. .
œ .
œ. œ
œ. .
œ .
œ. œ
œ. .
œ .
œ. œ
œ.
# œ. # œ. # œ.
œ. .
œ .
œ. œ
œ. .
œ .
œ. œ
œ. .
œ .
œ. œ
œ.

p
b b œœ. . b œœ. . b œœ. . b b œœ. . b œœ. . b œœ. . b œœ. b b œœ. . b œœ. . b œœ. . b œœ.
œœ. œœ. b œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. b œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ.
& ∑ Œ
p
Fl. I

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
# œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ # œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ # œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ
#œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ
& ∑ Œ
p
Fl. II

Ob. I & ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. II & ∑ ∑ ∑ ∑
.
? n œ œ. n œ. œ. . ∑ ∑ ∑
Bsn. I nœ b˙ .
P 5
5
? # œ. n œ. # œ ∑ ∑ ∑
P . n œ. # œ. n ˙ .
Bsn. II

E b Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑

B b Cl. I & ∑ ∑ ∑ ∑

B b Cl. II & ∑ ∑ ∑ ∑

B b Cl. III & ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
5
& n œ. b œ
œ
P . . b œ. œ. n ˙ .
A.Cl.

& œ. n œ. n œ ∑ ∑ ∑
P . œ. n œ. b ˙ .
B. Cl.

b œ. . . . . b œ. .
.
. b œ. œ
∑ ∑ Œ ‰ œ œ. œ b œ. b œ œ ⋲ Œ ‰ œ n œ. œ. b œ ⋲ Ó
A. Sx. I &
F. 3 . b œ. F 3 . .
œ. . . .œ œ. œ b œ ⋲ Ó
5 5

∑ ∑ Œ ‰
œ . . .
œ bœ œ œ. œ ⋲ Œ ‰ nœ bœ
A. Sx. II &
F. 3 . œ. F. 3 . œ.
b œ. b œ .œ b œ. b œ
5 5
bœ . . bœ .
& ∑ ∑ Œ ‰ œ œ. œ ⋲ Œ ‰ œ n œ. ⋲ Ó
5 . œ. 5 . œ.
T. Sx.
F. 3 F œ. 3.
œ b œ. . œ. œ. œ b œ b œ. œ. œ.
œ
5
nœ bœ
& . œ. n œ. œ. œ b ˙ . ∑ Œ ‰ ⋲ Œ ‰ ⋲ Ó
P .
B. Sx.
F 3 5
F 3 5

B b Tr. I & ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tr. II & ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tr. III & ∑ ∑ ∑ ∑

Hr. I II & ∑ ∑ ∑ ∑

Hr. III & IV & ∑ ∑ ∑ ∑

j > bœ ⋲ n œ b -œ bœ
? ∑ ∑ ‰ œ #œ ‰ œ #œ œ œ
Trbn. I
> J
P
j nœ ⋲ b œ n-œ
? ∑ ∑ ‰ œ ‰ #œ œ #œ œ œ
>œ > J
Trbn. II
P
? j j bœ ⋲ n œ -œ
∑ ∑ ‰ œ ‰ œ #œ œ bœ nœ
Trbn. III # >œ >
P
? > œ #œ
œ ⋲ b œ n-œ œ
∑ ∑ ‰ #œ œ ‰ #œ œ
Euph.
> J J
P
Tuba
? ∑ ∑ ∑ ∑
>
? Œ b œœ b œœ ˙˙ ˙˙ b ww b ww b ww b ww b ww b ww
div.

P>
Cb.
p

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑

/ œ œ Ó ∑ ∑ ∑
æ
S. D.

P Glsp.
Cym. ? ∑ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
&
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Glsp.
Flxt.

Tamt. ? Œ ˙. ∑ ∑ ∑
Xyl.
pp
? Π>.
˙ w ∑ ∑
æ
B. D.
Vib.
æ
pp
Sus. Cym.
W. B.
? ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.

-4-
N, and Y

Picc. &
# œ. # œ. # œ.
œ. .
œ .
œ. œ
œ.
œ. .
œ. œ
œ.
œ. .
œ. œ
œ.
# œ. # œ. # œ.
œ.
œ. .
œ. œ
œ.
œ. .
œ. œ
œ. .
œ .
œ. œ
b
œ.
∑ ∑
b b œœ. . b œœ. . b œœ. . b œœ. b b œœ. . b œœ. . b œœ. . b œœ.
œœ. n œœ. b œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ. œœ n œœ. œœ.
Fl. I & ∑ ∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
# œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ # œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œœ. # œ. œœ. n œ œ.
#œ œ œ œ #œ œ œ œ
Fl. II & Ó Œ ⋲ R‰ ∑
F.
œ
& ∑ ∑ Ó Œ ⋲ R‰ ∑
F
Ob. I

b œ.
& ∑ ∑ Ó Œ ⋲ R‰ ∑
F
Ob. II

œ. bœ œ nœ
? ∑ ∑ ‰ #œ . #œ J nœ bœ . nœ
œ œ œ #œ
p
Bsn. I
3

œ.
3

?
3
œ œ œ bœ nœ œ . bœ
∑ ∑ ‰ J
œ #œ œ
p# œ . œ
Bsn. II
3

E b Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑
div. a 2
B b Cl. I & ww ww œœ # œœ ˙˙ .. ˙˙ ..
pp F pp
∑ ∑
div. a 2
B b Cl. II & b ww # b ww b b œœ œœ b ˙˙ .. # b ˙˙ ..
pp F pp
∑ ∑
div. a 2
B b Cl. III & # ww b œœ n œ # ˙˙ ..
ww #œ n ˙˙ ..
pp F pp
& ∑ ∑ ‰
3
œ. bœ œ nœ nœ bœ .
#œ J nœ
œ #œ #œ
A.Cl.
#œ . œ
p
œ. œ œ bœ bœ
3

∑ ∑ ‰
3
& œ J œ . bœ
œ. œ œ #œ œ
B. Cl.

p
b œ. . . b œ. œ. b œ. . . b œ. œ. .
3

A. Sx. I & Œ ‰ œ n œ. œ. b œ ⋲ Œ ‰ œ n œ. œ. b œ ⋲ Ó ‰ ⋲ n œR Œ Ó ∑
F. 3 . F. 3 . F
œ. b œ œ. b œ
5 5

œ . . . œ. œ . . . œ. .
A. Sx. II & Œ ‰ nœ bœ œ ⋲ Œ ‰ nœ bœ œ ⋲ Ó ‰ ⋲ œR Œ
b Ó ∑
F F
b œ. . . b œ. œ. F
b œ. . . b œ. œ. n œ.
3 5 3 5

& Œ ‰ œ n œ. œ. b œ ⋲ Œ ‰ œ n œ. œ. b œ ⋲ Ó ‰ ⋲ RŒ Ó ∑
.œ .œ
T. Sx.
5. 5. F
Fœ. 3. œ Fœ. 3. œ
b œ b œ. œ. œ. b œ b œ. œ. œ. bœ . œ œ bœ bœ .
3

& Œ ‰ ⋲ Œ ‰ ⋲ Ó ‰ nœ . œ J œ bœ
œ œ #œ œ
p
B. Sx.
F 3 5
F 3 5 3

nœ ⋲ œ b -œ j ‰ œ. œ. œ. ⋲ ‰
& ‰ ‰ j Œ ‰ ∑
3
B b Tr. I j œ bœ œ R
œ œ #œ
œ #œ >œ p
P> . . .
& ‰ ‰ œ ⋲ b œ n-œ j ‰ Œ ‰ b œ œ œR ⋲ ‰ ∑
3
B b Tr. II j j bœ nœ œ
# >œ œ # >œ œ œ œ
p
P
& ‰ ‰ bœ ⋲ n œ b -œ j ‰ Œ ‰ œ. œ. œ. ⋲ ‰ ∑
3
B b Tr. III j j bœ œ R
œ œ
>œ #œ >œ #œ œ
p
P r
& ∑ ∑ Œ ‰ b b œœ œœ œœ ⋲ ‰ Œ ∑
Hr. I II
. . .
p
& ∑ ∑ Œ ‰ œœ œœ œrœ ⋲ ‰ Œ ∑
. . .
Hr. III & IV
p
? #œ ‰ Œ Ó ∑ œ. œ. œ. ⋲ Œ Ó ∑
Trbn. I J
p
? œ ‰ Œ Ó ∑ b œ. œ. œ. ⋲ Œ Ó ∑
Trbn. II J
p
? œ ‰ Œ Ó ∑ œ. œ. œ. ⋲ Œ Ó ∑
Trbn. III
J
nœ b œ n-œ p
⋲ bœ œ
? œ
J n>œ nœ ‰ # >œ œ
J
œ #œ œ
J ‰ Œ Ó ∑
Euph. J
P
3

? œ.
3
∑ ∑ ‰ bœ œ nœ
3

#œ J nœ bœ . nœ
œ #œ #œ
Tuba

p #œ . œ
Cb.
? b ww b ww b ww b ww ∑ ∑

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑

/ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ
æ
S. D.

p
Cym.
& œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∑ ∑
Glsp.
Flxt. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
? ∑ ∑ Ó Œ ‰ ⋲ # # œœœ # # œœœ œœœ ‰ Œ Ó
Xylo.

&
R
Tamt.
Xyl.
p
? ∑ ∑ ∑ ‰ ⋲œŒ Ó
sec.

R
B. D.
Vib.

p
? ∑ ∑ ‰ ⋲ œ. Œ Œ ⋲ œ. ‰ Œ ‰ œœœœ‰ Œ
sec. sec.
Sus. Cym.
W. B.
Mrb. R R p
p

-5-
N, and Y

>. >.
œ #œ œ #œ œ œ
Picc. & Ó Œ œ R ⋲‰ Œ Ó ∑ ∑ Ó Œ œ # œ œ œ # œ œ # œR ⋲ ‰ Œ Ó
p ß p ß
>œ. >œ.
6
6

# # œœ n œœ # œœ # œœ n œœ # # œœ n œR œ
# # œœ n œ # œ# œ n œœ # œ
œ # œœ n œ
R ⋲‰
& Ó Œ ⋲‰ Œ Ó ∑ ∑ Ó Œ Œ Ó
p p
Fl. I
6
ß 6
ß
> >œ.
œ œ # œœ n œœ # # œœ. b œ. œ #
œœ # # œœ n œ # œ R ⋲‰ œœ # # œœ n œœ # # œœ n œ # œ œR
œ
& Ó Œ Œ Ó Ó Œ ⋲ R‰ ∑ Ó Œ ⋲‰ Œ Ó
p F p
Fl. II
ß ß
œ.
6 6

& ∑ ∑ Ó Œ ⋲ R‰ ∑ ∑ ∑
Ob. I
F
b œ.
& ∑ ∑ Ó Œ ⋲ R‰ ∑ ∑ ∑
F
Ob. II

œ bœ œ . œ œ œ. bœ œ nœ œ œ œ . bœ œ
? œ j nœ œ nœ bœ . nœ œ j nœ œ
3

œ ‰ Œ ‰ bœ J J ‰ #œ J bœ ‰ Œ ‰ bœ J
#œ . œ œ #œ #œ J
p
Bsn. I
3


3
œ œ . bœ œ bœ œ œ. œ œ
3

? œ j œ œ J
3
bœ . œ œ bœ bœ . j ‰ Œ bœ œ J
bœ ‰ Œ ‰ ‰ nœ J œ bœ œ ‰
3
nœ J
pn œ
. œ œ #œ œ bœ nœ J
Bsn. II
3
3

E b Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Cl. I & w ww
w œœ œœ b œœ œœ ˙˙ ˙˙ b ww ww œœ œœ b ˙˙ .. ˙˙ .. b ww ww b œœ œœ b b œœ œœ ˙˙ ˙˙
F p pp F pp p
F
B b Cl. II & bw
w # b ww b œœ # b œœ œœ # œœ ˙˙p
˙˙
ww # ww b œœ # b œœ ˙˙ .. # ˙˙ .. ww # ww œœ # œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙
F pp F pp F p
B b Cl. III & # ww # œœ œœ # n œœ b œœ # ˙˙ n n ˙˙ # n ww # œœ n n œœ # n ˙˙ ..
ww b ww b ˙˙ .. # ww b ww # œœ b œœ nn œœ b œœ # ˙˙ n b ˙˙
F p pp F pp F p
j œ œ œ . bœ œ j bœ œ œ . bœ œ
3

j ‰ Œ ‰ ‰ œ. œ œ bœ œ . j ‰ Œ ‰
3 3 3
& œ bœ nœ œ J nœ J œ bœ œ œ œ J
bœ œ nœ bœ œ bœ nœ
A.Cl.
bœ .
bœ œ œ . bœ œ p
3
bœ . œ œ bœ bœ .
3
j bœ œ œ. œ œ
& œ j ‰ Œ ‰ bœ œ J ‰ j ‰ Œ ‰ bœ œ J
3

bœ nœ J nœ J œ bœ œ
nœ . œ bœ nœ œ œ nœ
B. Cl.

p
œ. . œ.
3

A. Sx. I & ∑ Œ ⋲ R‰ Ó ‰ ⋲ œR Œ Ó ∑ ∑ Œ ⋲ R‰ Ó
F F F
b œ. . .
A. Sx. II & ∑ Œ ⋲ R‰ Ó ‰ ⋲ b œR Œ Ó ∑ ∑ Œ ⋲ œR ‰ Ó
F F. F
b œ. œ b œ.
T. Sx. & ∑ Œ ⋲ R‰ Ó ‰ ⋲ RŒ Ó ∑ ∑ Œ ⋲ R‰ Ó
bœ Fœ œ . F F
œœ bœ . œ œ bœ bœ œ bœ œ. œ œ
j bœ œ
& œ J bœ œ J
3

bœ ‰ Œ ‰ ‰ œ J œ. œ œ j
B. Sx. nœ J nœ . œ #œ nœ œ œ ‰ Œ ‰ nœ J
3
p 3
3

B b Tr. I & Ó œ. œ. œ. ⋲ Œ ∑ j ‰ Œ ‰ œ. œ. œ. ⋲ ‰ ∑ Ó œ. œ. œ. ⋲ Œ ∑
œ R
p p p
B b Tr. II & Ó b œ. œ. œ. ⋲ Œ ∑ j ‰ Œ ‰ œ. œ. œ. ⋲ ‰ ∑ Ó ⋲Œ ∑
œ R œ. œ. œ.
p p p
B b Tr. III & Ó œ. œ. œ. ⋲ Œ ∑ j ‰ Œ ‰ b œ. œ. œ. ⋲ ‰ ∑ Ó ⋲Œ ∑
œ R b œ. œ. œ.
p p p
& ∑ ∑ Œ ‰ b œ œ œr ⋲ ‰ Œ ∑ ∑ ∑
Hr. I II
œ. œ. œ.
p
& ∑ ∑ Œ ‰ b œœ œœ œrœ ⋲ ‰ Œ ∑ ∑ ∑
. . .
Hr. III & IV

p
? b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ.
Trbn. I ∑ ⋲ Œ Ó ⋲Œ Ó ∑ ∑ ⋲ Œ Ó
p p p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ⋲ Œ
. . .
Trbn. II
? ∑ ⋲ Œ Ó Ó ∑ ∑ ⋲ œœ œ Œ Ó
p p p
b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ⋲ Œ
. . .
Trbn. III
? ∑ ⋲ Œ Ó Ó ∑ ∑ ⋲ œœ œ Œ
b Ó
p p p
Euph.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? j œ œ œ . bœ œ j 3 j bœ œ œ . bœ œ
j ‰ Œ ‰ ‰ j ‰ Œ ‰
3
œ.
3 3

œ nœ œ J œ œ bœ œ . œ œ J
bœ nœ œ bœ œ
Tuba
bœ p bœ . œ nœ bœ œ bœ nœ

Cb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ‰ ⋲ b œrœ œœ œœ ‰ Ó ∑ ∑ ∑ ‰ ⋲ # œrœ œœ œœ ‰ Ó ∑
p p
Timp.

/ œ ‰ Œ Ó ∑ ∑ Ó Œ œ œ ‰ Œ Ó ∑
S. D.
J æ J
F p F
∑ ? œ. ⋲ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ œ. ⋲ ‰ Œ Ó
sec. sec.
&
Cym.
Glsp.
Flxt. R R
p p
Tamt.
& ∑ ∑ Ó Œ ‰ ⋲ # œœœ # œœœ œœœ ‰ Œ Ó ∑ ∑
Xyl.
R
p
? ∑ ∑ ∑ ‰ ⋲œŒ Ó ∑ ∑
sec.

R
B. D.
Vib.

p
? ∑ ∑ ‰ ⋲ œ. Œ Œ ⋲ œ. ‰ Œ ‰ œœœ œ ‰ Œ ∑ ∑
sec. sec.
Sus. Cym.
W. B.
Mrb. R R p
p

-6-
N, and Y

Picc.
c
& ∑ 3
4 ∑ Œ Œ
œ. # œ. œ. œ. œ. œ. .

J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
F3
# œ. œ. # œ. œ. b œ. b œ. .
3

œ
∑ 3 ∑ Œ Œ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
& 4
unis.
Fl. I
F. . . . .
œ # œ œ b œ œ œ. b œ.
3 3

Fl. II & ∑ 34 ∑ Œ Œ
unis.
J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
F
œ
3 3

∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ #œ #œ R⋲‰ Œ Œ
Ob. I & œ #œ œ #œ œ # œ
F bœ
34 nœ
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ nœ R⋲‰ Œ Œ
#œ œ # œ œ # œ
Ob. II

F
œ nœ
? 34 bœ bœ R
∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ œ #œ œ œ œ ⋲ ‰ Œ ∑
b œ
Bsn. I
F bœ
? 3 œ nœ R ⋲ ‰ Œ
Bsn. II ∑ 4 ∑ ∑ ∑ Œ Œ œ œ #œ # œ œ ∑
F
∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
E b Cl. & 4
.
œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. œ. # œ. œ. œ œ. œ. b œ.
3 b n œœ. ⋲ ‰ . . . . . . . . . . . .
# œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ
& Œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
div.
Œ Œ ∑ Œ ‰ Œ Œ ∑
unis.
B b Cl. I 4 R J
F F3 3
F
. . . .
unis.# œ. œ # œ œ œ # œ.
b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. 3 b œœ. ⋲ ‰ œ. œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ.
b div.
B b Cl. II & Œ n œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ 4 R Œ Œ ∑ Œ J ‰ Œ Œ ∑
F F3 F
.
3

. œ. b œ. . n œ. b œ. . n œ. b œ. . n œ. b œ. œœ. ⋲ ‰
unis. .
œ # œ. œ. b œ œ. œ. b œ. . . . . . . . . . . . .
& Œ n œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ 34 œœ œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ
div.

B b Cl. III Œ Œ ∑ Œ J ‰ Œ Œ ∑
R
F F3 3
F
A.Cl. & ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B. Cl. & 4
.
∑ 3 ∑ ∑ ∑ œ. # œ. œ. œ œ. œ. j ‰ ∑ ∑
A. Sx. I & 4 # œ.
F3 3
. . . .
& ∑ 3
4 ∑ ∑ ∑ # œ. œ # œ œ œ œ. œj ‰ ∑ ∑
A. Sx. II
.
F. 3. . . 3.
34 œ #œ œ # œ n œ .
# œ œ. ‰
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sx.
J
F3 3

B. Sx. & ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

.div. . . .
∑ 3 # b œœ b œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. # n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. # n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. # n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. n œœ b œœ œœ. # n œœ ⋲ ‰ Œ Œ
B b Tr. I & 4 R
F
3 b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. ⋲ ‰
div.

B b Tr. II & ∑ 4 Œ Œ
R
F
3 œœ. œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. ⋲ ‰
div.

B b Tr. III & ∑ 4 Œ Œ


R
F
∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hr. I II & 4

Hr. III & IV & ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


bœ œ ˙. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. . . .
? 34 >œ b œ b >œ œ. ⋲
œ œ œ n œ. ⋲ nœ bœ œ
Trbn. I ∑ ∑ Œ œ. ⋲
f œ œ ˙. œ. b œ. b œ. œ. œ. . . .
3

>œ > ⋲ nœ œ œ b œ. ⋲ œ b œ œ n œ.
Trbn. II
? ∑ 34 ∑ Œ b œ. ⋲œ œ b œ.
f
⋲œ œ ˙. b œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. . .
3

? ∑ 3 ∑ Œ b >œ >
⋲ bœ bœ œ. ⋲
bœ œ œ n œ. nœ bœ
Trbn. III 4 œ.
f
⋲bœ œ ˙. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. b œ. .
3

? ∑ 3 ∑ Œ
>
œ
>
⋲œ œ b œ. ⋲
nœ œ œ b œ. nœ
Euph. 4 b œ.
f
3

? ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tuba 4

? ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cb. 4

? ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timp. 4

/ 3
S. D. ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym.
Glsp.
? ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Flxt.

Tamt.
& ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Xyl.

B. D. ? ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib.

? ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4
Sus. Cym.
W. B.
Mrb.

-7-
N, and Y

œ. # œ. œ. œ. œ. œ. . œ. # œ. œ. œ. œ. œ. .
bœ bœ
Picc. & Œ Œ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ Œ J ‰ Œ
F 3 F3
# œ. œ. # œ. œ. b œ. b œ. . # œ. œ. # œ. œ. b œ. b œ. .
3 3

œ œ
J J
Fl. I & Œ Œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰ Œ
F. . . F. . . . .
b œ. œ. œ. . œ # œ œ b œ œ œ. b œ.
3 3 3 3

œ #œ œ bœ
Fl. II & Œ Œ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ Œ J ‰ Œ
F F
œ
3 3 3 3

∑ ∑ ∑ Œ # œ #œ R⋲‰ Œ Œ ∑ ∑
Ob. I & œ # œ œ # œ œ #œ
F bœ

& ∑ ∑ ∑ Œ œ nœ R⋲‰ Œ Œ ∑ ∑
#œ œ#œ œ#œ
Ob. II

F
n œ
b œ bœ œ
Bsn. I
? ∑ ∑ Œ Œ œ#œ œ œ œ R⋲‰ Œ ∑ ∑ ∑
F b œ
œ nœ bœ
Bsn. II
? ∑ ∑ Œ Œ œ œ # œ #œ œ R⋲‰ Œ ∑ ∑ ∑
F
E b Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. .
n œ. b œ. œ. œ. # œ. œ. n œ œ. œ. b œ. . . . . . . . . . n œœ. b œœ. œœ. # n œœ. b œœ. œœ. ⋲ Œ œ. # œ. œ. n œ œ. œ.
& # œ œœ ⋲ Œ # œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ
unis. div.
Œ Œ ‰ Œ Œ ∑ Œ Œ
unis.
B b Cl. I J
F 3 3
F F3 3

. . . œ. œ. # œ. .
unis. # œ œ # œ
. .
œ # .
œ . b œ. .
œ
b œ. œ. n œ. œ œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ.
b div. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. ⋲ Œ #œ bœ
& œœ œ ⋲ Œ Œ Œ ‰ Œ Œ ∑ Œ Œ
unis.
B b Cl. II J
F F F3
.œ # œ. œ. b œ. œ. œ.
3 3 3

. n œ. b œ. . . . . .
unis. œ # œ œ # œ n œ œ. . . . . . . . . .
& œœ œ œ ⋲ Œ b œ. œœ œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. ⋲ Œ
div.
Œ Œ ‰ Œ Œ ∑ Œ Œ
unis.
B b Cl. III J
F 3 3
F F 3 3

A.Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B. Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
∑ ∑ œ. # œ. œ. œ œ. œ. b œj ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sx. I & .
F3 3
. . . .
& ∑ ∑ # œ. œ # œ œ œ œ. œj ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sx. II
.
F. 3. . b œ. 3. .
œ #œ œ œ b œ œ. ‰
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sx.
J
F3 3

B. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ. œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ ⋲ ‰
.div. .
# œœ œœ b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. # n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ.
& ‰ #œ œ œœ œ œœ œ œ œ
div.

B b Tr. I Œ Œ ‰
R
F F
n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. ⋲ ‰ n œœ. b œœ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ
div. div.

B b Tr. II & ‰ Œ Œ ‰
R
F F
b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. ⋲ ‰ Œ b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ.
div. div.

B b Tr. III & ‰ œœœœœœœœœ œ R


Œ ‰
F F
œœ œœ ˙˙ .. b œœ. b œœ. b b œœ. n œ. b œ.
& Œ b œœ ⋲ n œœ œ>œ ⋲ nb œœ œœ œœ b b œœ. ⋲ œ œ œœ b b œœ n œ b œ ‰ Œ ∑
Hr. I II
>f b œ. œ b œ. œ . . œ. n œ. n œ. œ b b œ. œ b œœ b b œœ b œj
. . nœ
b œœ. n œœ. œœ. b œœ. b œœ. b b œœ
3
bœ œ ˙˙ ..
& Œ ⋲ b b œœ b b>œœ ⋲ b œ œ œœ œ œ n n œ œ. ⋲œœ . n œ. œ b œœ. b œ. œ j ‰ Œ ∑
b >œœ œ n œ. œ b b œ. œ n œ. œ nn œœ
œ
Hr. III & IV

f . n œ
. œ. b œœ
-
b œ b >œ ⋲ nœ œ
3

? b œ. n œ n œ j ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ

b œ. ⋲ b œ.
Trbn. I . . n œ. œ
f
>œ œ >œ b œ -œ
? nœ bœ bœ j ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ b œ. ⋲ œ. ⋲
Trbn. II . . . b œ. œ
f -
? bœ œ >œ b œ b >œ œ. ⋲œœ
. . n œ. œ b œj ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ. ⋲
.
Trbn. III

f -
>œ > ⋲ nœ œ
? œ
. n œ. b œ. n œ j ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ b œ. ⋲œ œ b œ.
. œ
Euph.

f
Tuba
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

S. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym.
Glsp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Flxt.

Tamt.
Xyl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B. D. ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib.

Sus. Cym.
W. B.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.

-8-
N, and Y

œ. # œ. œ. œ. œ. œ. . .
œ. # œ. œ. œ œ. œ. b œ.

Picc. & Œ Œ J ‰ Œ J ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
F3 F 3. . . 3.
# œ. œ. # œ. œ. b œ. b œ. . # œ. œ # œ n œ b œ b œ. œ.
3

œ
J J
Fl. I & Œ Œ ‰ Œ ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
F. . . . . F. . . . .
œ # œ œ b œ œ œ. b œ. œ # œ œ b œ œ œ. b œ.
3 3 3 3

Fl. II & Œ Œ J ‰ Œ J ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
F F
# œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. . bœ nœ
3 3 3 3

& ∑ ∑ Œ Œ œ
J ‰ Œ Œ Œ b œ n œ b œ n œ bœ bœ R ⋲ ‰ Œ ∑
Ob. I
œ
F 3 . .b œ œ. . F
œ. # œ. œ œ bœ
3

b œ œ.
& ∑ ∑ Œ Œ ‰ Œ Œ Œ
b œ œ b œ œœ R⋲‰ Œ ∑
Ob. II
J bœ nœ
F 3 3
F
œ nœ
? bœ bœ R
Bsn. I ∑ ∑ ∑ ∑ œ bœ nœ œ œ ⋲‰ ∑ ∑
F bœ
? œ œ bœ R
Bsn. II ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ bœ b œ n œ ⋲‰ ∑ ∑
F
œ. œ. # œ. n œ. # œ. œ. .
E b Cl. & ∑ ∑ Œ Œ bœ ‰ Œ ∑ ∑ ∑
J
F 3 3

b œ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰ # œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ # n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ. œœ. n œœ. b œœ. œœ.
div.

B b Cl. I & J
F
œ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰ œœ œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ
div.
B b Cl. II & J
F
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n œœ. b œœ. œœ. n œœ. b œœ.
& b œJ ‰ n œœ b œœ n œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ b œœ œœ
div.

B b Cl. III

F
A.Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B. Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. .
œ. # œ. œ. œ œ. œ. b œj ‰ ∑ ∑ Œ œ. # œ. œ. œ œ. œ. b œj ‰ Œ Œ ∑ ∑
A. Sx. I & . .
F3 3
F3 3

. œ. # œ. œ. œ. œ. j ‰ . . . .
# œ. œ # œ œ œ œ. œj ‰
A. Sx. II & #œ œ. ∑ ∑ Œ
.
Œ Œ ∑ ∑
F. 3. . b œ. 3. . F. 3. . b œ. 3. .
œ #œ œ œ bœ . œ #œ œ œ b œ œ. ‰
& œ ‰ ∑ ∑ Œ Œ Œ ∑ ∑
T. Sx.
J J
F3 3
F3 3

B. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

n œ. b œ. œ. n œ. b œ. > . b œœ b ˙˙ .. œœ b œœ. b œœ. b b œœ. œœ.b n œœ. n œ


& # œ œ œ œ œR ⋲ ‰ Œ Œ Œ b >œœ ⋲ œœ œœ b œœ. ⋲ b n œœ b ˙˙ b b œœ ⋲ n œ. b œ. œ n b œœ b n œœ n œ b œ ‰
B b Tr. I
b œœ
. . . œ. b œ. b œœ. b n œœ b n œjœ
f .
⋲œ ˙
. œ b œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. .
3

b œ. œ. n œ. b œ. œ. >
⋲ bœ b˙ œ.
& œ œ œ œ œR ⋲ ‰ Œ Œ Œ ⋲œœ œ. b œ n œ. b œ. b œ œ ‰
unis.

B b Tr. II
> œ. . . n œ. b œ b œj
f .
bœ b˙ . œ. b œ. œ. b œ. œ.
3

œ. n œ. b œ. œ. n œ. > œ
& œ œ œ œ œR ⋲ ‰ Œ Œ Œ ⋲bœ œ b œ. ⋲ nœ ˙ n œ. ⋲ œ. n œ b œ n œ j ‰
unis.


B b Tr. III . . . œ. n œ. b œ
b œ. . n œ. œ
f 3
-
& b b >œœ ⋲ n œœ œœ n œœ. ⋲ b b œœ œœ œœ
J ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ.œ >
Hr. I II
f
-
& œœ ⋲ b b œœ œœ b œœ ⋲ n œœ œœ œœ
J ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hr. III & IV
> b œœ > .
f .
œ
Trbn. I
? J ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Trbn. II
? J ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Trbn. III
? œJ ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Euph.
? œJ ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tuba
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

S. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym.
Glsp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Flxt.

Tamt.
Xyl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B. D. ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib.

Sus. Cym.
W. B.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.

-9-
d N, and Y

Picc. &
%=69 ∑ ∑
Tempo
4
4
I
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Fl. I & 4

Fl. II & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. I & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. II & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

Bsn. I
? ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Bsn. II 4

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
E b Cl. & 4

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
B b Cl. I & 4

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
B b Cl. II & 4

B b Cl. III & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

A.Cl. & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
B. Cl. & 4
# œ # œ ⋲ # -œ ˙
& ‰ œ œ Œ 4
4 ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sx. I
J
p dolce
b œ ⋲ n -œ ˙
j œ 4
& ‰ #œ œ Œ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
p dolce
A. Sx. II

b œ ⋲ b -œ ˙
j
& ‰ #œ œ œ Œ 44 ∑ ∑ ∑ ∑
p dolce
T. Sx.

B. Sx. & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
B b Tr. I & 4

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
B b Tr. II & 4

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
B b Tr. III & 4

∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Hr. I II & 4

Hr. III & IV & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

Trbn. I
? ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

Trbn. II
? ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Trbn. III 4

? ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Euph. 4

? ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Tuba 4

? ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Cb. 4

? 4
5
j ‰ œj œ œ œ œ
3
∑ ∑ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ. œ Œ ‰ j ‰ ‰ #œ œ œ œ
œ œ œ œœœ
3 3 5 3
Timp. 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
P
/ 4 ‰ rim œ ⋲ œ ‰ Œ ‰ œ œ œ ‰ ⋲ œ Œ œ. œ Œ ‰ œ ‰ Œ ‰ œ œ Œ ‰ ‰ œ ‰ œ Œ
∑ ∑ 4
stick beat
S. D.
J R J R J J J
P Flexatone~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 3 3
Cym. ? ∑ ∑ 44 Œ ‰ œ ˙ w w w
Glsp.
Flxt. J
Tamt. p
∑ ∑ ?4 Œ ˙ Œ œ. œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ.
Tamt.
Xyl. & 4 J J J
P
? ∑ ∑ 44 ⋲ œ . œ œ œ œ ‰ œ œ ⋲ œ. ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ. œ œ œ. ‰ œ œ œ
J J J
B. D.
Vib.
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ ‰ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ⋲ œ .
3

? 4 ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ⋲ ® œœ ‰ Œ
5
∑ ∑
W. B.

4
Sus. Cym.
W. B.
Mrb. RÔ J
P3 5 3

- 10 -
N, and Y

e
& ∑ Œ
˙. œ ˙. b˙ œ. bœ
J
œ œ œ œ œ #œ nœ #œ nœ œ #œ
Œ
Î
Picc.
6

˙˙ .. œœ b b ˙˙ .. n ˙˙ b œœ .. b œœ œœ n œœ œ
œœ # # œœ n œœ # œœ # œœ n n œœ # # œœ n œœ # œ
J
div.

& ∑ Œ Œ
Î
Fl. I
6

b b ˙˙ .. œœ n ˙˙ .. b ˙˙ b œœ .. n œœ œœ b b œœ œœ n œœ # # œœ n n œœ # œœ # œœ n n œœ # # œœ n œœ
∑ Œ J Œ
div.
&
Î
Fl. II
6

˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ #œ œ #œ nœ #œ nœ œ #œ
& ∑ Œ J Œ
Î
Ob. I
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ œ #œ nœ #œ nœ # œ œ
∑ Œ J œ Œ
&
Î
Ob. II

˙. œ b˙ . ˙ œ. œ #œ œ #œ
6
bœ œ œ œ #œ œ #œ nœ
? ∑ Œ J Œ
Î
Bsn. I
6

b˙ . œ ˙. ˙ bœ . œ œ bœ œ nœ #œ nœ œ #œ œ
œ #œ
? ∑ Œ J Œ
Î
Bsn. II
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. œ œ bœ œ œ #œ nœ œ #œ nœ # œ œ
E b Cl. & ∑ Œ J Œ
Î 6

b ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙ ..


˙. b b n ˙˙˙ b œœœ ... n b n œœœ œœœ b b œœœ œœœ n œœ # # œœœ n # n œœœ n n# œœœ # # n œœœ n # œœœ n # œœœ n # n œœœ
∑ Œ œ Œ
div. a 3
B b Cl. I & J
Î 6

b ˙˙ .. œœ b ˙˙ .. b ˙˙ œœœ # n # œœœ # n œœœ n n # œœœ # # n œœœ n # œœœ n # œœœ Œ


∑ Œ
div. a 3
˙. œ b ˙. ˙ n b n œœœ ... b b œœœ œœœ n œœœ œœœ # n œœ

B b Cl. II & J
Î 6

∑ Œ
div. a 3
b b ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙ ...
˙ n b n ˙˙˙ b b œœœ ... n œœœ œœ
œ b b n œœœ
nœ # œ
œœœ # œœœ # # œœœ n n œœœ # n# œœœ # n œœœ n n # œœœ # # œœ n œœ Œ
B b Cl. III & J
Î 6

˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ œ œ #œ œ œ #œ nœ #œ œ #œ
& ∑ Œ J Œ
Î
A.Cl.
6

˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ bœ œ œ #œ nœ #œ nœ #œ œ œ
& ∑ Œ J Œ
Î
B. Cl.
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. œ œ bœ œ nœ œ #œ nœ # œ œ
∑ Œ œ #œ Œ
& J
Î
A. Sx. I
6

˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ #œ œ #œ nœ œ #œ œ #œ
& ∑ Œ J Œ
Î
A. Sx. II
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ œ œ #œ nœ #œ nœ # œ œ
& ∑ Œ J Œ
Î
T. Sx.
6

˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ #œ œ #œ nœ œ #œ œ #œ
∑ Œ J Œ
&
Î
B. Sx.
6
unis. 5

∑ ∑ Ó ⋲ œ œ. b œ œ bœ b œ. b œ. b œ. œ œ. b œ b œ. b œ n œ œ œ b œ. n œ. b œ. b œ. n œ. b œ. Œ.
3 3 5
B b Tr. I & . . œ. b œ. . . œ. b œ. b œ œ. n œ b œ. n œ.
Î . . . . . . n œ. n œ. . . b œ. n œ.
5

∑ ∑ Ó ⋲ b œ b œ. œ n œ nœ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ b œ œ n œ œ. œ. b œ. n œ. Œ.
3 3 5
B b Tr. II & . . b œ. n œ. . œ. œ. n œ œ. b œ. œ. b œ n œ. œ.
Î . . . . . . . b œ. b œ. . . œ. b œ.
5

∑ ∑ Ó ⋲ bœ b œ. œ. b œ. b œ œ. b œ n œ œ. n œ. b œ. n œ b œ. Œ.
3 3 5
B b Tr. III & œ. œ b œ œ. b œ. .
Î .
œ . . . . . œ. œ. b œ. œ. n œ n œ. œ. œ b œ
. .
b œ. . œ. œ
. b œ. n œ. b œ. n œ.
.
. b œ. . .
œ.œ b b œ. œ n n œœ œœ b œœ b œ. œ b b œœ b œ b œœ œœ. œœ b œœ b b œ. œ b b œœ n n œœ n œœ b œœ œ n œ b œ # b œœ. Œ.
3 3 5

& ∑ ∑ Ó ⋲ # œœ œ.œ b b œ. œ b n œœ b œ. œ œ.œ b b œ. œ b œ. n # œ. œ œ.œ n œœ


Î. . . . . . . . . nn œ. œ # œ. œ . b œ. œ n# œ. œ # œ. n œ.
Hr. I II
.
5 5

∑ ∑ Ó ⋲ œ b b œ. œ œœ # œ nœ œ.œ œœ œœ n œ n œ. œ n œ. œ Œ.
3 3 5
& bœ nœ n œ n œ. n œ. œ . # œ. œ . œœ n œ. œœ b b œœ n# œ. œ n œœ b b œœ
b œ. œ œ.œ œ.œ nn œ. œ œ.œ . b œ. œ œ.œ b b œœ n œ b œ. œ n n œ. œ
Î . . . . # # œ. œ n œ. b œ. œ. b œ. . œ. .. . . .. . .. b œ.
bœ . œ.œ b œ. œ n œ.
Hr. III & IV
.
. œ œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ b œ n œ œ. œ b œ œ . . . b œ. n œ. b œ n œ. œ. œ. . . n œ.
? ∑ ∑ Ó ⋲ œ œ n œ. œ œ. b œ. b œ b œ. n œ. b œ n œ Œ.
Î
Trbn. I
.b œ 5 .
. œ. b œ. n œ. . œ. œ. b œ. œ œ. œ. œ. b œ. . . œ. œ. . . .
œ. n œ b œ œ b œ. œ. n œ. b œ. .
3
. œ. œ.
3

⋲ bœ b œ. œ b œ. œ. b œ.
5
? œ bœ nœ
∑ ∑ Ó n œ. œ. Œ
Î
Trbn. II

. b œ. œ. b œ. b œ. n œ. n œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . n œ. . . b œ. . . . . n œ. .
5

œ. b œ n œ œ œ. œ. b œ. œ.
3 3

n œ.
5
? ⋲ œ œ œ bœ n œ b œ. œ. œ. œ. n œ
Trbn. III ∑ ∑ Ó
. œ. œ. Œ
Î .b œ 5 .
œ. b œ. œ. . b œ. b œ. b œ. b œ œ. œ. . b3œ. . . . b œ. . œ. n œ. b œ. .
⋲ œ. b œ. n œ b œ b œ. n œ.
3
? bœ b œ n œ. œ. œ. n œ n œ. œ. b œ. b œ. nœ b œ. n œ.
5
∑ ∑ Ó œ Œ
.
Euph.
Î .œ .
b œ. œ. n œ. . . n œ. . .
5

œ. ( ) œ œ. œ œ. œ. . b œ œ n œ . œ. œ b œ. œ. b œ. n œ. Œ
3 3

? ⋲ b œ. œ. b œ n œ. œ.
5

Tuba ∑ ∑ Ó bœ nœ œ . . . bœ
. b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ.
unis. Î 5
? æ r
3 3

œœ ⋲ ‰ Œ Ó ∑ ∑ wwæ
5
Cb. ww
pp Î pp
? #w w # ww ∑ ∑ nw
l. v.

Timp. #w
pp Î pp
/ Ó ⋲ œ œ œ w ˙. Œ
norm.

∑ ∑ ! @ æ æ æ
S. D.
Î
? ∑ w ∑ ∑ ∑
Cym. l. v.
Cym.
Glsp.
Flxt.
Î
? w w ∑ ∑ w
l. v.
Tamt.
æ Î ppæ
Xyl.
pp
B. D. ? w w
l. v.
∑ ∑ w
æ
pp Î ppæ
Vib.

? w
l. v.

w ∑ ∑ w
Sus. Cym.
Sus. Cym.

pp æ æ
W. B.
Mrb.
Î pp

- 11 -
N, and Y

n˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ œ # œ nœ #œ nœ œ #œ
& Œ J œ Œ
Î
Picc.
6

n ˙˙ .. œœ b b ˙˙ .. n ˙˙ b œœ .. b œœ œœ n œœ œœ # # œœ n œœ
œ
# œœ # œœ n n œœ # # œœ n œœ # œ
J
& Œ Œ
Î
Fl. I
6

b b ˙˙ .. œœ n ˙˙ .. b ˙˙ b œœ .. n œ # œ n œœ
n œœ œœ b b œœ œœ n œœ # # œœ n n œœ # œœ # œœ n œ # œ
& Œ J Œ
Î
Fl. II
6

n˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ #œ œ # œ nœ #œ nœ œ #œ
& Œ J Œ
Î
Ob. I
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ œ œ # œ nœ #œ nœ #œ œ
& Œ J Œ
Î
Ob. II
6

n˙ . œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ #œ œ #œ nœ œ #œ œ #œ
? Œ J Œ
Î
Bsn. I
6

b˙ . œ ˙. ˙ bœ . œ œ bœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ #œ œ
? Œ J Œ
Î
Bsn. II
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. œ œ bœ œ œ #œ nœ œ #œ nœ #œ œ
E b Cl. & Œ J Œ
Î 6

n b ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙ .. b b n ˙˙˙ b œœ ... n b n œœœ n œ # œ œ n n œœ


˙. œ œœœ b b œœœ œœ
œ n œœœ # # œœœ n # n œœœ n n # œœœ # # œœ n œœ n # œœ # œ Œ
B b Cl. I & ΠJ
Î 6

nb ˙˙˙ ... œœœ b b ˙˙˙ ... b ˙˙


˙ n b n œœœ ... b b œœœ œœ n œœœ œœ # n œœ œœ # n # œœœ # n œœœ n n # œœœ # # n œœœ n # œœœ n # œœœ
B b Cl. II & Œ œ œ #œ œ Œ
Î J
6

b b n ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙˙ ... n b n ˙˙˙ b b œœœ ... n œœœ œœ b b n œœœ œœœ # œœœ œ œ # œ n œœ n # œœ # n œœ n # œœœ Œ
B b Cl. III & Œ œ # # œœ n n œœ # n œœ # œ n œ # œ
Î J
6

n˙ . œ b˙ . ˙ bœ . œ œ œ œ #œ œ œ #œ nœ #œ œ #œ
& Œ J Œ
Î
A.Cl.
6

˙. œ b˙ . ˙ bœ . œ œ bœ œ nœ #œ nœ #œ œ œ
œ #œ
& Œ J Œ
Î
B. Cl.
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. œ œ bœ œ nœ œ #œ nœ #œ œ
& Œ J œ #œ Œ
Î
A. Sx. I
6

n˙ . œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ #œ œ #œ nœ œ #œ œ #œ
& Œ J Œ
Î
A. Sx. II
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ œ # œ nœ #œ nœ #œ œ
œ
& Œ J Œ
Î
T. Sx.
6

n˙ . œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ #œ œ #œ nœ œ #œ œ #œ
& Œ J Œ
Î
B. Sx.
6

b œ. b œ. b œ. œ œ. b œ b œ b œ. Œ.
5
∑ Ó ‰ b œ. n œ. b œ. b œ.
3 5
œ. b œ œ
3
B b Tr. I & n œ. œ. n œ.
Î œ. . . œ. b œ. . . . b œ. n œ. œ. œ. n œ n œ. œ. b œ. b œ. b œ. b œ. n œ. b œ. n œ.
.
∑ Ó ‰ œ n œ. Œ.
5 3

b œ. b œ. œ. n œ. b œ. n œ. n œ. œ. . œ. œ œ. œ œ. œ.
3 5
B b Tr. II & œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ.
Î . . œ. b œ. œ. n œ. b œ b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ. n œ. œ.
.
∑ Ó ‰ b œ. œ. b œ. b œ œ. b œ n œ b œ. Œ.
5
bœ n œ. b œ.
3 3 5
B b Tr. III & œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. . œ.
Î . . . œ. œ. b œ. œ. n œ n œ. œ. œ. b œ. b œ. n œ. œ. œ. b œ. n œ. b œ. n œ.
.
. b b œœ. b œœ. . œœ
5
œ b œœ b œ Œ.
3 5
∑ Ó ‰ œ b œ b œ
3

& œ b œ
# œ. œ . b œ. nn œ. œ œœ b œ. œ . b œ b œ
œœ . b œ. œ b œ. b œœ n n œœ n œ. œ b œ. œ b œ. œ œ.œ b b œ. œ . n # œ. œ œ.œ n œ. œ b œœ n # œœ # n œœ. n b œœ. # œ.
Î . . . nn œ. œ # œ. œ œ.œ b œ. œ b n œ. œ
Hr. I II
. .
n œ n œœ œ.œ œ.œ # œ œ.œ n n œœ Œ.
5 3
∑ Ó ‰ bœ œ œ œœ
3 5
Hr. III & IV &
Î b œ. œ b œ. œ.œ n # œ. œ # # œœ n n œ. œ n œ. . œ. œ.œ . œ.œ b b œ. œ n # œ. œ n œ. œ b b œœ b œ. œ œ.œ œ.œ nn œ. œ
b b
œ.œ . . œ œ n œ œ n œ. b œ. . b œ. œ œœ b œœ nn œ. œ b œ. œ n n œ. œ
. . . . . . . .
. bœ œ. œ b œ b œ. œ b œ. n œ. . œ. b œ. œ. . b œ. .
? œ. œ œ. b œ. œ. b œ. œ
.
n œ. œ œ. b œ. b œ. b œ n œ. n œ. œ. œ. b œ. n œ. b œ. n œ. n œ Œ.
∑ Ó ‰ œ.
Î
Trbn. I

. .
. b œ. b œ œ. œ. œ. œ. b œ. . . œ. œ. œ. b œ.
3 3

b œ. œ b œ. n œ. œ. œ. œ n œ. b œ. b œ. œ. n œ.
5
. œ. œ. œ.
5

? ∑ Ó ‰ bœ nœ n œ. b œ. œ b œ. œ. œ. b œ. Œ.
Î
Trbn. II

. . .
œ. œ œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. n œ. . œ.
3 3
. n œ. Œ.
œ. b œ œ. b œ. b œ. n œ. n œ n œ. œ. œ. b œ.
5

œ.
5

? ∑ Ó ‰ bœ œ. œ. œ. n œ œ. b œ œ. œ. n œ.
Trbn. III
Î .
. .
. . b œ. b œ b œ. œ. œ. b œ. b œ. b œ. n œ œ œ . b œ. Œ.
3 3

œ. œ b œ œ. œ. b œ. b œ n œ. b œ. b œ .
5

b œ. n œ. œ n œ. b œ. n œ.
5
? ∑ Ó ‰ n œ. œ. b œ. b œ. b œ. n œ.
. . . n œ.
Î
Euph.

. . .
œ. ( œ ) œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. n œ œ.
3
. n œ. Œ.
b œ. b œ œ. n œ. b œ. n œ. n œ œ. b œ. œ. b œ.
3 5

? œ. b œ n œ. œ.
5

Tuba ∑ Ó ‰ . . b œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ.
Î 3 3
? r⋲ ‰ Œ Ó
5

∑ ∑
5

œœ æw
w
Cb.

Î pp
? # ww
l. v.

Timp. ∑ ∑ #w nw
Î pp
/ ∑ Ó ⋲ œ œ œ w ˙. Œ
S. D.
! @ æ æ æ
Î
Cym.
Glsp.
? w l. v.
∑ ∑ ∑
Flxt.
Î
? w
l. v.
Tamt. ∑ ∑ w
Î ppæ
Xyl.

B. D. ? w l. v.
∑ ∑ w
Î ppæ
Vib.

Sus. Cym. ? w l. v.
∑ ∑ w
æ
W. B.
Mrb.
Î pp

- 12 -
f
N, and Y
. . b œ. . . b œ. . b œ. . . b œ. . b œ.
rit.nœ. œ. œ. b œ. . b œ. b œ. . œ. n œ. b œ. b œ.
b œ. a tempo
.
œ. œ. œ b œ. b œ. b œ. b œ. b œ œ

. . .
œ. b œ. b œ b œ œ n œ. œ. b œ. œ n œ œ. œ b œ. b œ. b œ b œ œ
Picc. & Ó ⋲ nœ Ó ⋲ nœ œ. 1 4
4 Œ
G. P.
4 ∑ ∑ 3
4 ‰ ‰ 44
p
. . . b œ. . . n œ. b œ. n œ. œ. . œ. . b œ. n œ. œ. . . . . . b œ. n œ. œ. .
b œœ. b œœ b œœ. n n œœ. n œœ. b œœ. n œœ n b œœ n œ b œœ n œœ œœ. b œœ. œ œ. œ. œ. b œ. œ.
unis.
. bœ ⋲ nœ
œ . b œ n œ b œ œ. . œ. œ. œ b œ œ.
œ œ. b œ 4
1 4 3 b œ
& Ó ⋲ Ó ⋲ 4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ‰ ‰ 4
G. P.

p
Fl. I

. . . b œ. . . . b œ. . b œ. œ. œ. b œ. œ. . œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. n œ. n œ. . . . . œ. b œ. œ. œ. b œ. œ.
b n œœ. b œœ œœ n b œœ # b œœ. n n œœ. n œ b œœ. b œœ n œœ n b œœ b b œœ. n n œœ. n œ b œ. œ. b œ. n œ. œ
unis.
⋲œ bœ œ bœ nœ
& Ó ⋲ Ó ⋲ 41 Œ 44 ∑ ∑ 34 ‰ ‰ 44
G. P.

p
Fl. II

. œ. n œ. . n œ. œ. b œ. b œ. . œ. n œ. . .
Ob. I & ∑ ∑ 41 Œ 44
G. P.
∑ ∑ 34 b œ. b œ. œ. œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ⋲ œ ‰œ bœ b œ. b œ. œ. œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ‰ 44

n œ. n œ. . . . nœ
.
34 b œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. œ. b œ. ⋲ œ. b œ. œ. n œ. œ. b œ. ‰ œ. b œ. œ. b œ. . .
b œ. n œ b œ. n œ œ. n œ. œ œ b œ ‰ 44
& ∑ ∑ 41 Œ 44 ∑ ∑
G. P.
Ob. II

? œ. œ. œ. . . . . .
34 œ. b œ. œ. b œ. n œ. n œ. œ. œ. œ œ. ⋲ b œ. n œ. œ. œ. œ. œ œ. ‰ œ. b œ. œ n œ. œ. b œ. œ. b œ. n œ. n œ. œ. œ. œ œ. ‰ 44
∑ ∑ 41 Œ 44 œ œ. b ˙ . ∑
G. P.
Bsn. I

Î 55
? #œ
∑ ∑ 41 Œ 44 . œ. # œ. œ. # œ n ˙ . ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 44
G. P.

.
Bsn. II
Î . .
34 n œ. b œ b œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ ⋲ n œ. . b œ. . . œ. . b œ. . . œ.
∑ ∑ 41 Œ 44 n œ. b œ ∑ b œ. b œ œ. n œ. b œ. ‰ œ. œ œ n œ b œ n œ. b œ. œ œ. n œ. b œ. ‰ 44
5
&
G. P.
E b Cl.
Î . œ. b œ. œ. n ˙ .
. . œ. . . b œ. . œ. . . . . . . . . . . . . . .
œ. b œ b œ œ œ œ. b œ. n œ. œ. œ œ. n œ n œ œ. œ. b œ b œ œ œ œ. 4
1 G. P. 4 3 œ œ œ œ bœ œ œ ⋲ œ
unis.
∑ ∑ 4 Œ 4 œ. œ. œ ∑ ‰ ‰ 4
5
B b Cl. I & 4
Î . b œ. œ. b ˙ . .
. n œ. œ. b œ. œ b œ. . . . œ. . . œ.
34 œ. b œ. b œ. œ. œ œ. n œ. n œ b œ b œ. n œ. b œ. . œ. . b œ. n œ. œ. n œ. œ b œ b œ. 4
41 Œ 44 # œ. œ ⋲œ œ .
unis. 5

& ∑ ∑ ∑ ‰ nœ bœ ‰ 4
G. P.
B b Cl. II
Î . # œ. œ. # œ. n ˙ .
. . . œ. . b œ. . œ. . œ. . b œ.
41 Œ 44 œ. b œ 34 b œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ œ. b œ ⋲ œ. b œ. œ. b œ œ ‰ b œ. œ. œ b œ. b œ. œ. b œ œ. œ. œ œ ‰ 44
.
unis.
∑ ∑ ∑
5
&
G. P.
B b Cl. III
œ
Î . . b œ. œ. n ˙ .
b œ. . . . .
n œ. œ. œ. b œ. b œ. n œ. ‰ b œ. n œ. œ. n œ. b œ œ œ. b œ. n œ. œ. œ. b œ. b œ. n œ. ‰ 4
& ∑ ∑ 41 Œ 44 œ. b œ
G. P. 5
∑ 34 œ œ. b œ. n œ. œ. œ b œ. b œ. n œ. ⋲ b œ. 4
Î . œ. b œ. œ. n ˙ .
A.Cl.

œ. . . . œ. . . n œ.
1 4 3 b œ . œ. . œ. . .
n œ. b œ œ. œ b œ. ‰ œ. n œ. b œ. n œ œ b œ b œ. b œ. n œ. œ œ. œ b œ. ‰ 44
4 œ. b œ. . b œ. n œ œ b œ ⋲ œ
5

& ∑ ∑ 4 Œ 4 œ. œ. œ ∑
G. P.
B. Cl.
Î . œ. œ b ˙ . . .
.
. .
∑ ∑ 1 Œ 4 # œ œ œ. . . ∑ 3 ∑ ∑ ∑ 4
& 4 4 œ œ b˙ . 4 4
G. P.
A. Sx. I

Î.
1 G. P. 4 œ b œ. b œ. . . 3 4
5

A. Sx. II & ∑ ∑ 4 Œ 4 bœ bœ n˙ . ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
Î 55
∑ ∑ 1 ŒG. P. 4 œ. b œ ∑ 3 ∑ ∑ ∑ 4
& 4 4 . œ. b œ 4 4
. œ. n ˙ .
T. Sx.
Î 5
1 4 œ 3 4
& ∑ ∑ 4 Œ 4 . œ. œ. œ. œ b ˙ . ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
G. P.

.
B. Sx.
Î
∑ ∑ 1 G. P. 4 3 4
B b Tr. I & 4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4

∑ ∑ 1 G. P. 4 3 4
B b Tr. II & 4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4

∑ ∑ 1 G. P. 4 3 4
B b Tr. III & 4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4

1 G. P. 4 3 4
& Œ b˙ Œ 4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
n˙ b n œœ n b ˙˙ b œœ
Hr. I II

p p
& Œ Œ 41 Œ 44 ∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 44
G. P.

b ˙˙ n œœ b ˙˙ œœ
Hr. III & IV

p p œ j
? 1 ŒG. P. 4 bœ 3 4
Trbn. I ∑ ∑ 4 4 b˙ . ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
Î gliss.
1 G. P. 4 # œ
j
? ∑ ∑
œ 3 4
Trbn. II 4 Œ 4 n˙ . ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
Î gliss.
œ j
? ∑ ∑ 1 G. P. 4 bœ 3 4
Trbn. III 4 Œ 4 ˙. ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
Î . gliss.
# œ œ. . .
Euph.
? ∑ ∑ 41 Œ 44
G. P.
# œ œ œ. b ˙ . ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 44
Î 5
Tuba
? ∑ ∑ 41 Œ 44
G. P.
∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 44
.
# œ œ. . . div.>
? 1 ŒG. P. 4 œ œ . 3 4
∑ ∑ 4 4 œ b œœ b œœ ˙˙ ˙˙ b ˙˙ b ˙˙ ˙˙ ˙˙ 4 ∑ ∑ ∑ 4
P>
Cb.
Î 5
? ∑ ∑ 1 G. P. 4 3 4
Timp. 4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4

/ Ó ⋲ œ œ œ Ó ⋲ œ œ œ 1 G. P. 4 3 4
! @ ! @ 4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
æ æ
S. D.

p
Cym.
Glsp.
? ∑ ∑ 41 Œ 44
G. P.
∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 44
Flxt.

Tamt. ? ∑ ∑ 41 Œ 44 Œ
G. P.
˙. w 34 ∑ ∑ ∑ 44
Xyl.
pp
? >.
∑ ∑ 41 Œ 44 Œ ˙ w 34 ∑ ∑ ∑ 44
G. P.
B. D.
Vib.
pp
? ∑ ∑ 1 G. P. 4 3 4
4 Œ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4
Sus. Cym.
W. B.
Mrb.

- 13 -
N, and Y
. . . b œ. . . b œ. . b œ. . . . b œ. . . . b œ. . . . . . . .
œ. œ. œ b œ. b œ. b œ. b œ. b œ œ œ. b œ. b œ b œ œ n œ. œ. b œ. œ
. n œ. œ. œ b œ. b œ. b œ. b œ. b œ œ œ. œ. œ b œ. b œ. b œ. b œ. b œ œ . . b œ. b œ. b œ œ b œ n œ. œ. b œ. œ. n œ. œ. œ b œ. b œ. b œ. b œ. b œ œ b œ
4 3 ⋲ ⋲ œ bœ
&4 ∑ 4 ‰ ‰ ∑ ‰ ‰ 44
p
Picc.

b œ. n œ. œ. . œ. . b œ. n œ. œ. b œ. n œ. œ. b œ. n œ. œ. . œ. . b œ. n œ. œ. . .
. . . . . b œ n œ œ. . b œ.
œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ ⋲ n œ
. .
œ. b œ n œ b œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. .
œ. b œ œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ ⋲ n œ
. .
œ. b œ n œ b œ. œ. b œ. œ œ œ b œ œ œ
4 ∑ 3 ‰ ‰ ∑ ‰ ‰ 44
&4 4
p
Fl. I

. b œ. œ. œ. b œ. œ. . œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. n œ. n œ. . b œ. œ. œ. b œ. œ. . b œ. œ. œ. b œ. œ. . œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. n œ. n œ. . . . . œ. b œ. œ. œ. b œ. œ.
b œ. œ. b œ. n œ. œ ⋲œ b œ. œ. b œ. n œ. œ b œ. œ. b œ. n œ. œ ⋲œ bœ œ bœ nœ
& 44 ∑ 34 ‰ ‰ ∑ ‰ ‰ 44
p
Fl. II

. . . . . .
Ob. I & 44 ∑ 34 b œ. b œ. œ. œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ⋲ œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ‰ œ. œ. n œ. b œ. b œ. b œ. œ. œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ‰ ∑ b œ. b œ. œ. œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ⋲ œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ‰ œ. œ. n œ. b œ. b œ. b œ. œ. œ n œ. œ. n œ. œ. b œ. b œ. ‰ 44
p
n œ. n œ. . . . . nœ
.
. . . nœ .
. .
. . . n œ œ. . . . . nœ
.
Ob. II & 44 ∑ 34 b œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. œ. b œ. ⋲ œ. b œ. œ. n œ. œ. b œ. ‰ œ b œ. œ. b œ. . .
b œ. n œ b œ. n œ œ. n œ. œ œ b œ ‰ ∑
. .
b œ. œ b œ. œ œ. n œ. œ œ b œ ⋲ œ b œ. œ. n œ œ b œ ‰ b œ œ. b œ.
. .
b œ. n œ b œ. n œ œ. n œ. œ œ b œ ‰ 44
p
. . . . . . . . . . . . . . .
Bsn. I
? 44 ∑ 34 œ. b œ. œ. b œ. n œ. n œ. œ. œ. œ œ. ⋲ b œ. n œ. œ. œ. œ. œ œ. ‰ œ. b œ. œ n œ. .
œ. b œ. œ b œ. n œ. n œ. œ. œ œ œ. ‰ ∑
. .
œ. b œ. œ b œ. n œ. n œ. œ. œ œ œ. ⋲ b œ. n œ. œ. œ. œ œ œ. ‰ œ b œ œ n œ œ. b œ. œ b œ. n œ. n œ. œ. œ œ œ. ‰ 44
p
?4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Bsn. II 4 4 4
. . b œ. . . œ. . b œ. . œ. . . . . . .
4 ∑ 3 n œ. b œ b œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ ⋲ n œ. . .
b œ. b œ œ. n œ. b œ. ‰ œ. œ œ n œ b œ n œ. b œ. œ œ. n œ. b œ. ‰ ∑ n œ. b œ b œ. œ. b œ. œ. œ. . . œ ⋲ n œ. b œ. b œ. œ. . . b œ ‰ œ. œ. œ. œ n œ. b œ b œ. n œ. b œ. œ. œ. . . œ ‰ 4
œ bœ nœ bœ nœ bœ
E b Cl. &4 4 4
p
. œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. . . . . . . œ. .
œ. b œ b œ œ œ. b œ. n œ. œ. œ œ. n œ n œ œ. œ. b œ b œ œ œ.
. . . . œ. . . . œ. . . . .
œ. œ œ œ. œ. b œ b œ œ œ. ⋲ œ. œ. b œ b œ œ œ. b œ. n œ. œ. œ œ. n œ n œ œ. œ. b œ b œ œ œ. 4
. . œ. .
4 ∑ 3 œ ⋲ ‰ ‰ ∑ ‰ ‰ 4
B b Cl. I &4 4
p
. . . . . . . . . .
. n œ. œ. b œ. œ b œ. . œ. n œ. n œ b œ œ b œ. n œ. b œ. . œ. . b œ. n œ. œ. n œ. œ b œ œ b œ. . . œ. n œ. œ. b œ. œ b œ. ⋲ œ. œ. n œ. n œ. b œ. œ b œ. n œ. b œ. . œ. . b œ. n œ. œ. n œ. œ. b œ. œ b œ. 4
4 ∑ 3 œ. b œ. b œ. œ. œ ⋲œ ‰ œ n œ b œ. ‰ ∑ œ. b œ. b œ œ ‰ œ n œ b œ. ‰ 4
B b Cl. II &4 4
p
. . . œ. . b œ. . œ. . œ. . b œ. . œ. . b œ. . . œ. . b œ. . œ. . œ. . b œ.
B b Cl. III & 44 ∑ 34 b œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ œ. b œ ⋲ œ. .
b œ. œ. b œ œ ‰ b œ. œ. œ b œ. b œ. œ. b œ œ. œ. œ œ ‰ ∑
. .
b œ. b œ. œ. b œ œ. œ. œ œ ⋲ œ b œ. œ. b œ œ ‰ b œ. œ. œ b œ. b œ. œ. b œ œ. œ. œ œ ‰ 44
b pœ. œ. . b œ. n œ. . . b œ. œ. . b œ. n œ. . œ. . . . b œ. œ. . b œ. n œ. . œ. . . . b œ. n œ. . œ. . . . b œ. n œ. . . b œ. œ. . b œ. n œ. . œ. . . .
A.Cl. & 44 ∑ 34 œ œ. œ b œ. b œ. n œ. ⋲ b œ. n œ. œ. œ b œ. b œ. n œ. ‰ b œ. n œ. œ. n œ. œ œ bœ bœ nœ ‰ ∑ œ œ bœ bœ nœ ⋲ œ bœ bœ nœ ‰ œ nœ œ œ b œ b œ n œ ‰ 44
p . . . . . .
4 3 bœ . œ. œ. œ. b œ. œ ⋲ œ. n œ. b œ. œ. œ. b œ. œ ‰ œ. n œ. b œ. n œ. b œ . œ. . œ. . n œ b œ . œ. . œ. . œ . . b œ. . œ. . œ . . n œ. b œ . œ. . œ. . n œ 4
&4 ∑ 4 œ. b œ. . b œ. n œ œ. b œ. . b œ. n œ œ b œ ‰ ∑ œ. b œ. . b œ. n œ œ b œ ⋲ œ n œ œ b œ ‰ œ n œ b œ. œ. b œ. . b œ. n œ œ b œ ‰ 4
p
B. Cl.

4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
A. Sx. I &4 4 4

4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
A. Sx. II &4 4 4

T. Sx. & 44 ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44

B. Sx. & 44 ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44

4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
B b Tr. I &4 4 4

4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
B b Tr. II &4 4 4

4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
B b Tr. III &4 4 4

4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Hr. I II &4 4 4

Hr. III & IV & 44 ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44

? 44 ˙ gliss.
œ ‰ Œ 34 ∑ ∑ ∑ ˙ gliss.
œ ‰ ∑ ∑ ∑ 44
Trbn. I
P J P J
p p
gliss. j gliss. j
? 44 ˙ #œ ‰ Œ 34 ∑ ∑ ∑ ˙ #œ ‰ ∑ ∑ ∑ 44
p p
Trbn. II
P P
gliss. j gliss. j
? 4 b˙ œ ‰ Œ 3 ∑ ∑ ∑ b˙ œ ‰ ∑ ∑ ∑ 4
Trbn. III 4 4 4
P p P p
?4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Euph. 4 4 4

?4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Tuba 4 4 4

?4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Cb. 4 4 4

?4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Timp. 4 4 4

S. D. / 44 ∑
3
4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4
4

Cym.
Glsp.
? 44 ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44
Flxt.

Tamt. ? 44 ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44
Xyl.

B. D. ? 44 ∑ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44
Vib.

?4 ∑ 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
4 4 4
Sus. Cym.
W. B.
Mrb.

- 14 -
g h%=48
N, and Y

Picc.
4
&4
%=100 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ #œ œ
n-˙ U
Ó 3
4 ∑ ∑ ∑ 2
4 ∑ 3
4 ∑ ∑ 2
4 ∑ 3
4 ∑
p
b -˙
œ œ U
Fl. I
4
&4 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ bœ Ó 3
4 ∑ ∑ ∑ 2
4 ∑ 3
4 ∑ ∑ 2
4 ∑ 3
4 ∑
p

U
Fl. II & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ bœ œ Ó 34 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑
p
U
Ob. I & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑

U
Ob. II & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑

? 44 U 34 24 34 24 34
Bsn. I ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?4 U 3 2 3 2 3
Bsn. II 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

4 U 3 2 3 2 3
E b Cl. &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

4 U 3 2 3 2 3
B b Cl. I &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

4 U 3 2 3 2 3
B b Cl. II &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

U
B b Cl. III & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑

U
A.Cl. & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑

4 U 3 2 3 2 3
B. Cl. &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

4 U 3 2 3 2 3
A. Sx. I &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

4 U 3 2 3 2 3
A. Sx. II &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

U
T. Sx. & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑

U
B. Sx. & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 34 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑

b -˙ n˙ U
4 ∑ ∑ Œ #œ œ œ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑
B b Tr. I &4 4 4 4 4 4
p
4 b -˙ ˙ U 3 2 3 2 3
B b Tr. II &4 ∑ ∑ Œ #œ # œ œ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑
p
4 ∑ ∑ Œ b -˙ ˙ ∑
U
∑ 3 ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑
B b Tr. III &4 bœ bœ œ 4 4 4 4 4
p U+ ,
-̇˙ b˙
4
&4 Œ œ œœ b œœ b˙ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ b œœ .. 3
4 ∑ ∑ ∑ 2
4 ∑ 3
4 ∑ ∑ 2
4 ∑ 3
4 ∑
œ P
Hr. I II

p U+ ,3
& 44 Œ ˙ b˙ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ b œœ .. 4 ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑
œœ b œœ œœ -̇ n˙ -̇ P
Hr. III & IV

p ˙
bœ œ œ b˙ U œ œ œ . œ œ œ . œ . bœ œ œ œ . bœ bœ œ . œ , œ. œ. œ ˙
Trbn. I
? 44 ∑ ∑ Œ ∑ ∑ 34 J 24 34 œ œ œ . b œ b œ J 24 34 Œ
p pp
U , bœ b˙ b˙
Trbn. II
? 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 34 œ œ œ . œ œ œ . œ . œ bœ œ œ . œ 2 bœ bœ . œ
J 4 34 œ œ œ . œ œ b œ . œ . J 24 34 Œ
pp
?4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
U
∑ 3 bœ œ œ . nœ œ œ . œ . œ œ œ œ. œ 2 œ œ. œ 3 ,œ œ œ . œ œ œ . œ . b œJ 2 b ˙ 3 ˙ Œ
Trbn. III 4 4 J 4 4 4 4
pp ,
?4 U 3 j 2 œ . 3 œ œ œ . bœ bœ j 2 3
Euph. 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 bœ œ œ . œ œ œ . œ . œ bœ œ œ . nœ 4 œ œ 4 œ. œ. œ 4 ˙ 4 ˙ Œ
pp
?4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
U
∑ 3 2 3 , 2 3 Œ
4 4 4 4 j 4 4
bœ œ œ . nœ œ œ. œ b œ b œ
pp b œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ. œ. œ ˙
Tuba

˙
?4 U 3 2 3 2 3
Cb. 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

?4 U 3 2 3 2 3
Timp. 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑

S. D. / 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ U∑ 3
4 ∑ ∑ ∑
2
4 ∑
3
4 ∑ ∑
2
4 ∑
3
4 ∑

? 44 U 34 24 34 24 34
Cym.
Glsp. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Flxt.

? 44 U 34 24 34 24 34
Tamt.
Xyl.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? 44 U 34 24 34 24 34
B. D.
Vib.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?4 U 3 2 3 2 3
Sus. Cym.
W. B. 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑
Mrb.

- 15 -
N, and Y

Picc.
i
& Œ
bœ œ œ bœ œ bœ Œ ∑ ∑ 2
4
bœ œ bœ œ bœ œ
Π3
4
pp
pp
6
œ bœ œ bœ œ œ bœ
6

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ
2 3
Fl. I & Œ Œ ∑ ∑ 4 Œ 4
pp pp

Fl. II & ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34

24 34
6

& ∑ ∑ Œ œ bœ œ bœ œ bœ Œ ∑
pp
Ob. I

Ob. II & ∑ ∑ Œ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ Œ 24 ∑ 34
pp
œ
Bsn. I
? Œ Œ œ # œ œ # œ œ #œ œ ∑ ∑ 24 ∑ 34
pp
Bsn. II
? Œ Œ œ œ #œ œ #œ œ ∑ ∑ 2
4 ∑ 3
4
pp 6
nœ bœ œ bœ œ bœ œ #œ 3
E b Cl. & ∑ Œ Œ ∑ 2 Œ
4 œ œ #œ œ #œ œ 4
pp
bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ pp
6

∑ Œ Œ ∑ 2 Œ #œ œ œ # œ œ # œ 3
B b Cl. I & 4 4
pp pp 6

œ bœ œ bœ œ œ
∑ Œ Œ ∑ 2 ∑ 3
B b Cl. II & pp 4 4
6

bœ œ bœ œ œ bœ
œ bœ 2 34
B b Cl. III & ∑ Œ Œ Œ Œ # œ nœ # œ nœ # œ œ œ #œ 4 ∑
pp
pp
& Œ Œ ∑ Œ Œ œ # œ œ # œ œ œ 24 ∑ 34
œ
œ # œ œ # œ œ œ #œ
A.Cl.

pp pp 6
6
Œ Œ ∑ ∑ 2 ∑ 3
& 4 4
œ œ #œ œ #œ œ
B. Cl.

pp
∑ Œ Œ ∑ 2 ∑ 3
& œ 4 4
œ # œ œ # œ œ œ #œ
A. Sx. I

pp
∑ Œ
6
Œ ∑ 2 ∑ 3
& 4 4
œ œ #œ œ # œ œ
A. Sx. II

pp
∑ ∑ Œ Œ 24 ∑ 34
T. Sx. & œ #œ œ œ #œ œ #œ œ
pp 6

B. Sx. & ∑ ∑ # œ œ #œ œ œ # œ Œ Œ 24 ∑ 34
pp
, 3
B b Tr. I & œ œ œ. bœ bœ bœ . œ. œ
J
bœ œ œ. œ 2 œ
4 œ. œ 4
pp ,
2 œ 3
B b Tr. II & bœ œ œ. œ bœ bœ . œ. œ
J
œ œ œ. œ 4 œ. œ 4
pp
j 2 , 3
B b Tr. III & œ œ œ. bœ bœ bœ . œ. œ bœ œ œ. nœ 4 œ bœ . œ 4
pp , 3
j 2
& œ œ œ. bœ . œ. œ bœ œ œ. œ 4 œ œ. 4
b b œœ b b œœ œ . œ. œ œ œ œ. nœ œ bœ . œœ
Hr. I II
œ œ œ.
pp , 3
j 2
& . œœ .. 4 œ 4
œœ œœ œœ .. b œœ b œœ b œœ . œœ œœ œœ œœ .. n œœ œ b œœ .. œœ
Hr. III & IV

pp
? ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3
Trbn. I 4 4

? ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3
Trbn. II 4 4

? ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3
Trbn. III 4 4

? œ œ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ œ. bœ
2
bœ bœ . œ ,
3
Euph. J 4 4
pp
? j 2 bœ , 3
œ œ œ. œ. œ œ œ œ. bœ 4 bœ . œ 4
Tuba
œ œ œ.
pp
? ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3
Cb. 4 4

? ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3
Timp. 4 4

/ 2 3
S. D. ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4

Cym.
Glsp.
? ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34
Flxt.

Tamt. ? ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34
Xyl.

B. D. ? ∑ ∑ ∑ 24 ∑ 34
Vib.

? ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3
4 4
Sus. Cym.
W. B.
Mrb.

- 16 -
N, and Y

œ œ bœ œ bœ œ
3 bœ œ bœ œ nœ bœ 2 3 Œ 7
Picc. &4 Œ Œ ∑ 4 ∑ 4 Œ 8
pp pp 6
bœ œ bœ œ bœ œ
6

bœ œ œ bœ nœ bœ nœ bœ œ bœ
3 2 3 Π7
Fl. I &4 Œ Œ ∑ 4 ∑ 4 Œ 8
pp pp

Fl. II & 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ 78

Ob. I & 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 b œ œ œ b œ œ b œ Œ Œ 78
pp 6

Ob. II & 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 œ b œ œ b œ œ b œ Œ
œœ Œ 78
pp
œ
? 34 6
Œ Œ nœ #œ œ #œ œ œ #œ Œ Œ 24 ∑ 34 ∑ 78
Bsn. I
œ bœ œ œ bœ œ
pp pp
?3 Œ Œ œ #œ œ # œ œ # œ Œ Œ 2 ∑ 3 ∑ 7
4 œ 4 4 8
œ bœ œ bœ œ œ bœ
Bsn. II

pp pp
bœ œ œ bœ œ bœ
6

3 ∑ Œ Œ 2 ∑ 3 ∑ 7
E b Cl. &4 4 4 8
pp
œ bœ œ bœ œ œ bœ œ
6

3 ∑ Œ Œ 2 ∑ 3 ∑ 7
B b Cl. I &4 4 4 8
pp
œ bœ œ bœ œ bœ
3 ∑ ∑ 2 Œ 3 ∑ 7
B b Cl. II &4 4 4 8
pp 6

œ bœ œ bœ œ œ bœ
B b Cl. III & 34 ∑ ∑ 24 œŒ 34 Œ #œ nœ #œ œ œ# œ œ #œ Œ 78
pp pp
& 34 Œ Œ ∑ 24 ∑ 34 Œ #œ œ # œ œ œ # œ Œ 78
œ
œ #œ œ œ #œ œ #œ
A.Cl.

pp pp 6

3 2 3 7
&4 Œ Œ ∑ ∑ ∑
6
4 4 8
œ #œ #œ œ œ
œ
B. Cl.

pp
3 ∑ Œ Œ œ 2 ∑ 3 ∑ 7
A. Sx. I &4 œ #œ œ œ # œ œ # œ 4 4 8
pp
3 ∑ Œ Œ
6
2 ∑ 3 ∑ 7
&4 4 4 8
œ #œ œ #œ œ œ
A. Sx. II

pp
T. Sx. & 34 ∑ ∑ 24 Œ 3
œ œ bœ nœ bœ nœ bœ nœ 4 ∑ 78
pp
B. Sx. & 34 ∑ ∑ 24 Œ œ b œ n œ œ b œ n œ 34 ∑ 78
pp 6

3 œ. œ bœ
. œ. œ 2 ˙ 3 b˙ 7
B b Tr. I & 4 bœ œ œ J 4 4 Œ 8

3 œ 2 ˙ 3 ˙ Œ 7
B b Tr. II & 4 bœ œ œ. œ bœ œ. œ. J 4 4 8

3 j 2 3 Π7
B b Tr. III & 4 bœ œ œ. œ bœ nœ . œ. œ 4 ˙ 4 b˙ 8

3 j 2 ˙ 3 b˙ 7
& 4 bœ bœ . œ. œ 4 4 Œ 8
Hr. I II
bœ œœ œœ .. œœ b œœ n œ . œ. œ ˙ b˙
& 34 œœ
j 24
˙˙
34
˙ Œ 78
b œœ œœ œœ .. œœ b œœ n œœ .. œœ .. b˙
Hr. III & IV

Trbn. I
? 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ 78

Trbn. II
? 34 ∑ ∑ 24 ∑ 34 ∑ 78

?3 ∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑ 7
Trbn. III 4 4 4 8

? 3 nœ œ œ. œ œ bœ . œ. œ 2 ˙ 3 ˙ 7
Euph. 4 J 4 4 Π8

?3 œ œ bœ . j 2 3 Œ 7
4 nœ œ œ. œ. œ 4 ˙ 4 8
˙
Tuba

? 3 bœ œ œ bœ œ bœ œ Œ Œ ∑ 2 Œ œ
# œ œ b œ n œ œ # œ 34 ∑ 7
Cb. 4 4 8
pp 7
pp 7

?3 ∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑ 7
Timp. 4 4 4 8

S. D. / 34 ∑ ∑
2
4 ∑
3
4 ∑
7
8
Glsp.
œ bœ œ bœ œ bœ œ
? 34 ∑ Œ bœ œ bœ œ œ bœ Œ 24 ∑ 34 Œ Œ 78
œ
Cym.
Glsp. &
pp pp
Flxt. 7
bœ œ bœ œ œ bœ
Xylo. 7

? 34 Œ œ bœ œ œ bœ œ bœ 24 œŒ 34 œ œ b œ n œ b œ n œ b œ Œ 78
7
Tamt. Œ & ∑ Œ
pp pp
Xyl.

pp
7
7 Vib.

B. D. ? 34 ∑ &
7
Œ Œ 24 ∑ 34 Œ 7
Π78
œ
#ppœ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ # œ œ #œ œ
Vib.
Marb.
pp
?3 Π2 3 7
7

œŒ Œ Œ
œ œ #œ œ # œ œ # œ 4
∑ ∑
7
4 4 8
Sus. Cym.

œ œ #œ œ #œ œ
W. B. &
pp
Mrb.
pp

- 17 -
jTempo I
N, and Y

bœ nœ bœ œ bœ œ bœ nœ bœ nœ bœ œ bœ bœ ∫œ
7 4
Picc. &8 Œ Œ ‰ Œ Œ 4 ∑
F 6
f 6 ƒ 3
bœ nœ bœ œ nœ bœ bœ nœ bœ œ nœ bœ bœ nœ bœ œ
œ bœ nœ bœ
7 4
Fl. I &8 Œ Œ ‰ Œ Œ 4 ∑
F f ƒ
œ b œ œ bœ œ œ b œ n œ # œ œ nœ # œ nœ #œ b œ nœ b œ œ
Fl. II & 78 ∑ Œ 44 ∑
f ƒ
bœ nœ bœ œ bœ œ bœ nœ bœ nœ bœ bœ bœ ∫œ
7 7

œ
Ob. I & 78 Œ Œ ‰ Œ Œ 44 ∑
F 6
f 6 ƒ 3
bœ nœ bœ œ œ bœ bœ nœ bœ œ nœ bœ nœ bœ nœ bœ
Ob. II & 78 Œ œ bœ Œ ‰ Œ nœ bœ Œ 44 ∑
F œ #œ f nœ #œ ƒ
#œ œ œ #œ œ #œ #œ œ nœ #œ nœ #œ
Bsn. I
? 78 Ó ‰ Ó ‰ 44 ∑
F f
?7 Ó #œ œ #œ œ œ #œ #œ nœ #œ œ nœ #œ 4
Bsn. II 8 ‰ Ó ‰ 4 ∑
F f
bœ œ bœ bœ nœ bœ
6 6
œ bœ n œ nœ bœ œ
& 78 Ó Œ Œ 44 ∑
6
E b Cl.
# œ n œ # œ #œ nœ # œ
F 3 f 6
ƒ 3
œ bœ œ bœ n œ bœ nœ bœ œ bœ nœ nœ bœ nœ bœ
7 nœ #œ nœ nœ #œ nœ #œ 4
B b Cl. I &8 Ó Œ Œ 4 ∑
F 7
ƒ
bœ œ œ f
7
bœ nœ bœ œ bœ nœ nœ bœ bœ œ nœ
7 4
B b Cl. II &8 Ó Œ œ Œ 4 ∑
F 3 b œf n œ n œ # œ n œ # œ œ ƒ 3
œ bœ nœ bœ nœ bœ nœ bœ
7 4
7

&8 Ó Œ n œ bœ nœ bœ œ bœ nœ Œ ∑
7
B b Cl. III 4
F nœ # œ nœ #œ # œ nœ # œ ƒ
f
œ #œ nœ œ
& 78 n œ # œ œ # œ œ # œ œ n œ Œ Œ ‰ nœ # œ nœ #œ nœ #œ œ œ Œ nœ 44 ∑
nœ #œ nœ #œ nœ #œ œ
A.Cl.
F 6
f 6
f ƒ
7 4
& 8 #œ œ # œ œ œ # œ Œ Œ ‰ #œ nœ #œ œ nœ #œ Œ ‰ ∑
6
B. Cl.
#œ œ nœ #œ nœ #œ 4
F f f
7 #œ nœ nœ bœ 4
Ó ‰ Œ ∑
6 6 7
& 8 #œ nœ # œ # œ nœ # œ # œ nœ # œ #œ nœ # œ n œ # œ n œ # œ 4
n œf # œ # œ
A. Sx. I

F f ƒ
7 4
7
∑ bœ Œ ‰ ∑
nœ #œ #œ nœ #œ nœ
7
&8 4
n œf # œ # œ n œ # œ n œ # œ
A. Sx. II

f œ nœ bœ œ
œ œ nœ nœ #œ nœ #œ œ
œ
T. Sx. & 78 # œ n œ n œ # œ n œ # œ Œ œ #œ œ # œ n œ # œ œ n œ ‰ # œ Œ nœ #œ nœ #œ n œ # œ œ n œ 44 ∑
F F f f ƒ
B. Sx.
7
&8 Ó #œ œ œ # œ œ # œ ‰ Ó #œ œ nœ #œ nœ #œ ‰ 44 ∑
F 6 f 6

7 bœ œ œ. œ œ bœ œ œ. œ œ 4
B b Tr. I & 8 R ⋲ R ⋲ 4 ∑
F f
7 bœ œ œ. œ œ ⋲ bœ œ œ. œ œ ⋲ 4 ∑
B b Tr. II & 8 R R 4
F f
7 œ œ œ. œ œ ⋲ œ œ œ. œ œ ⋲ 4 ∑
B b Tr. III & 8 R R 4
F f
7 bœ œ œ. r bœ œ œ. r 4
& 8 œ œ œ ⋲ œ œ ⋲ 4 ∑
Hr. I II
œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ
F f
78 b œ r r 44
Hr. III & IV & œ œœ œœ .. œœ œœ ⋲ b œœ œœ œœ .. œœ œœ ⋲ ∑
F f
bœ œ œ. œ œ bœ œ œ. œ œ
? 7 R ⋲ R ⋲ 4 ∑
Trbn. I 8 4
F f
bœ œ œ. œ œ bœ œ œ. œ œ
? 7 R ⋲ R ⋲ 4 ∑
Trbn. II 8 4
F f
? 78 œ œ œ. bœ œ œ œ œ. bœ œ 44
Trbn. III R ⋲ R ⋲ ∑
F f
? 78 œ œ œ. #œ œ ⋲ œ œ œ. #œ œ ⋲ 44 ∑
Euph. R R
F f
? 78 r ⋲ r ⋲ 44 ∑
Tuba
œ œ œ. #œ œ œ œ œ. #œ œ
F f
?7 œ œ œ. #œ œ ⋲ œ œ œ. #œ œ ⋲ 4 æ
Cb. 8 R R 4 ww
F f pp
?7 œ œ œ. #œ œ ⋲ œ œ œ. #œ œ ⋲ 4 #w w
8 @ R @ R 4
æ æ æf æ
Timp.

F pp
/ 78 ∑ ˙ .. 4
4 ∑
æf
S. D.

nœ bœ nœ bœ œ œ bœ
& 78 Œ Œ ‰ ∑ 44 ∑ ?
Cym.
Glsp.
F
Flxt. 7

& 78 Ó Œ bœ nœ bœ nœ ∑ 44 w
Tamt.
Tamt. ?

F pp æ
Xyl.

& 78 Ó ‰ ∑ ? 4 nw
7 B. D.

œ #œ œ nœ #œ nœ #œ 4
B. D.

F pp æ
Vib.

7 4 w
Sus. Cym.
Ó ‰ ∑ ?
7
&8 4
Sus. Cym.

œ #œ œ #œ œ œ #œ pp æ
W. B.
Mrb.
F

- 18 -
N, and Y

˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ
6

& Œ J œ bœ œ bœ œ bœ œ nœ Œ ∑
Î
Picc.

˙˙ .. œœ b b ˙˙ .. n ˙˙ b œœ .. b œœ œœ n œœ œœ b b œœ n œœ b b œœ n œœ b œœ b œœ n œ b œ œ̄
unis.
J nœ bœ Œ
div.

& Œ Œ Ó
Î
Fl. I
6 P
b b ˙˙ .. œœ n ˙˙ .. b ˙˙ b œœ .. n œœ œœ b b œœ œœ n œœ b b œœ n œœ b œœ b œœ n œ b œ
unis.

& Œ
div.
J n œ b œ n œœ Œ Œ œ̄ Ó
Î
Fl. II
P
˙. œ ˙. b˙ œ. bœ œ
6
œ œ bœ œ œ bœ œ bœ ¯
& Œ J œ nœ Œ Œ bœ Ó
Î
Ob. I

b˙ . œ P
˙. b˙ œ. bœ œ
6
œ œ œ bœ œ bœ œ
& Œ J œ bœ nœ Œ Œ nœ Ó
Î <
Ob. II

˙. œ b˙ . ˙ P
œ. bœ œ œ œ bœ œ
6

? Œ J œ bœ œ bœ œ bœ Œ Œ Ó
Bsn. I
Î # <œ
b˙ . œ P
6
˙. ˙ bœ . œ œ bœ œ œ
? Œ J œ bœ œ bœ œ bœ œ Œ Œ Ó
Î n <œ
Bsn. II

P
6

b˙ . œ ˙. b˙ œ. œ œ bœ œ œ bœ
6

E b Cl. & Œ J œ œ bœ œ bœ nœ Œ Œ Ó
Î # <œ
b ˙˙˙ ... œœœ b ˙˙ .. b œœ ... P
b b n ˙˙˙ n b n œœœ œœœ b b œœœ œœ n œœ b n œœ b œ n œ b œ
6
˙. œ œ œ b œ n œœ n b œœ b n œœ b n œœœ b n œœœ n b œœ Œ
& Œ Œ Ó
div. a 3 unis.
B b Cl. I J
Î nœ # <œ
P
b ˙˙ .. œœ b ˙˙ .. b ˙˙ n b n œœœ ... b b œœœ œœ n œœœ œœ b n œœ b œœ n œ b œ œ
6
˙. œ b ˙. ˙ œ
& Œ œ b œ n œ n b œœ b n œœ b n œœ b n œœœ n n b œœœ b b n œœœ Œ Œ Ó
div. a 3 unis.
B b Cl. II
J
Î # <œ
. unis.P
b b ˙˙˙ .. œœœ b ˙˙ ... n b n ˙˙˙ b b œœœ ... n œœœ œœ b b n œœœ œœœ b œœœ n b n œœœ b n b œœœ b n œœœ b n œœ n b œœ b n œœ b œ Œ
6

& Œ ˙ œ Œ Ó
div. a 3
B b Cl. III œ n œ b œ n œœ
Î J
˙. œ b˙ . P # <œ
˙ bœ . œ œ œ œ bœ œ bœ
& Œ J œ œ bœ œ bœ Œ Œ Ó
Î # œ
A.Cl.

˙. œ b˙ . P <
˙ bœ . œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ
6

& Œ J œ œ bœ Œ Œ Ó
Î n <œ
B. Cl.

b˙ . œ ˙. b˙ œ.
6
P
œ œ bœ œ œ bœ
6

& Œ J œ œ bœ œ bœ nœ Œ ∑
Î
A. Sx. I

˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ
6

& Œ J œ œ bœ œ bœ œ bœ Œ ∑
Î
A. Sx. II

b˙ . œ ˙. b˙ œ. bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ
& Œ J œ bœ nœ Œ ∑
Î
T. Sx.

˙. œ b˙ . ˙ œ. bœ œ œ œ bœ œ bœ œ
6

J œ bœ œ bœ Œ
& Œ ∑
Î
B. Sx.
6
5

∑ Ó ⋲ œ œ. b œ œ bœ b œ. b œ. b œ. œ œ. b œ b œ. b œ n œ œ œ b œ. n œ. b œ. b œ. n œ. b œ. Œ. ∑
3 3 5
B b Tr. I & . . œ. b œ. . . œ. b œ. b œ œ. n œ b œ. n œ.
Î . . . . . . n œ. n œ. . . b œ. n œ.
5

∑ Ó ⋲ bœ b œ. œ n œ b œ n œ n œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ. b œ. n œ. Œ. ∑
3 3 5
B b Tr. II & œ. b œ. œ. b œ
Î . . . . . . . œ. b œ. œ. n œ. b œ b œ. œ. œ. n œ . œ. b œ. n œ. œ.
5
. .
∑ Ó ⋲ bœ œ
b œ. . b œ. b œ œ. b œ n œ œ. n œ. b œ. n œ b œ. Œ. ∑
3 3 5
B b Tr. III & œ. œ b œ
Î .
œ . . œ. b œ. . . . . œ. œ. b œ. œ. n œ. n œ. œ. œ b œ
. .
b œ. . œ. œ
. b œ. n œ. b œ. n œ.
.
œ.œ b b œœ n n œœ œ b œœ b œ. œ b b œœ. b b œœ b œœ. œœ. œœ. b œœ b b œœ b œ n œ n œœ b œœ œ n œ b œ # b œœ. Œ.
3 3 5

& ∑ Ó ⋲ # œœ œ.œ b b œ. œ b n œœ b œ. œ œ.œ b b œ. œ b œ. n# œ. œ œ.œ n œœ ∑


Î. . . œ. . . . b œ. n œ. . . n n œ. œ # œ. œ . b œ. œ n # œ. œ # œ. n œ.
Hr. I II
.
5 5
œ
∑ Ó ⋲ œ b b œ. œ œ.œ n # œ. œ # # œœ n n œœ n n œ. œ n œ. œ œ. œ.œ # œœ œ.œ œœ n n œ. œ n œ. œ n œ. œ œ n n œ. œ Œ
. ∑
3 3 5
& b b œœ œ.œb b œœ
Î.

. . . . . œ.œ b b œ. œ n # œ. œ n œ. œ b b œœ b œ. œ œ.œ œ.œ n n œ. œ œ.œ . b œ. œ . œ.œ b œ. œ nn œ. œ b œ.
Hr. III & IV

.œ œ. b œ. b œ. œ. . n œ. . .
. œ. œ. b œ. œ. b œ. b œ .œ œ. b œ. œ. . . . b œ. n œ. b œ n œ. œ. œ. . . n œ.
? ∑ Ó ⋲ œ bœ
œ n œ. œ œ. b œ. b œ b œ. n œ. b œ n œ Œ. ∑
Î
Trbn. I

.
. œ. . œ. b œ. b œ œ. œ. œ. œ. b œ. . . œ. œ. . . . b œ.
5 3

b œ. n œ. œ. n œ b œ œ b œ. œ. n œ.
3
. œ. œ.
5

? ∑ Ó ⋲ bœ œ. œ bœ nœ n œ. b œ. œ b œ. œ. œ. b œ. Œ. ∑
Î
Trbn. II

.
. b œ. . œ. œ œ. b œ. œ. œ. n œ. . b œ. b œ. n œ. . . . œ.
5

n œ. .
3 3

œ. b œ. b œ. n œ. n œ œ. b œ n œ œ. œ. b œ. œ.
5

Trbn. III
? ∑ Ó ⋲ œ œ bœ œ. œ. œ. n œ. œ. œ. n œ. Œ ∑
Î .
b œ. b œ. b œ b œ. œ. œ. b œ. b œ. . . . b œ. .
5

œ. b œ. .
3

b œ. œ. œ. n œ.
3

⋲ œ. œ. b œ. b œ. n œ b œ b œ. n œ.
5
? ∑ Ó b œ n œ. œ. œ. n œ n œ. œ. b œ. b œ. nœ b œ. n œ. Œ ∑
.
Euph.
Î .
b œ. œ. n œ. . . n œ. œ. ( œ ) œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. n œ .
5
. œ. œ b œ. œ. b œ. n œ. Œ.
3 3

? ⋲ b œ. œ. b œ n œ. œ.
5

Tuba ∑ Ó bœ nœ . . b œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ. ∑
Î 5 3 3
5 pizz.
? r⋲ ‰ Œ Ó ∑ ∑ Œ œ̄ Ó
Cb. œœ wwæ
Î pp P
? # ww ∑ ∑ w ∑
l. v.
Timp. #w
Î pp
/ ∑ Ó ⋲ œ œ œ w ˙. Œ ∑
S. D.
! @ æ æ æ
Î
? w
Cym.
∑ ∑ ∑ ∑
l. v.
Cym.
Glsp.
Flxt.
Î
Tamt. ? w l. v.
∑ ∑ w ∑
Î ppæ
Xyl.

B. D. ? w l. v.
∑ ∑ w ∑
Î ppæ
Vib.

Sus. Cym. ? w l. v.
∑ ∑ w ∑
æ
W. B.
Mrb.
Î pp

- 19 -