Vous êtes sur la page 1sur 2

Techno Tình Chuùa

Words & Music:


David Dong 2005
Psalm!music Vietnam
q = 136

b b b 44 «« ««« «« «« « «« ««« «« «« « ‰ « «« ««
Cm

ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _««ˆ« . «j
=========================
& ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _«˙« ˆ« ˆ« «ˆ l
_«j
Caûm ôn Chuùa Je
- sus Bieát ôn Chuùa Je - sus Ñôøi con luoân
Ab
b b b «« «« ««« «« ««« ˆ««« «« ««« «« ««« ««
G

=========================
& «ˆ _««ˆ ˆ« ˆ« ˆ « «
ˆ «ˆ l «
«
˙« «
ˆ «ˆ «ˆ «««ˆ =l

nhieàu may maén giöõa theá gian Caûm ôn Chuùa Je -


Ab
bbb « «« «« ««« ‰ « ««
Cm
«
« «
« l « «
«
=========================
& _««ˆ . ˆ« ˆ« ˆ«
j ˆ« ˆ« _««˙ _«j
«ˆ ˆ« ˆ« l
sus Bieát ôn Chuùa Je - sus Vì duy Chuùa

b b b «« «« ««« «« «« ««ˆ« ««« ˆ««« ««˙« . ˙»» ««ˆ« ««


Fm G Cm
Œ œ
»
» «ˆ=l
ˆ« _««ˆ «ˆ «ˆ ˆ«
=========================
& «ˆ l l“l { » »
vöïc con leân, ban söï soáng! Chuùa con khaùt khao
Ab
b b b ««j «« . «« ˙»» ««ˆ« «« «« ««ˆ« .
Cm G

ˆ œ»» ˆ
« Œ Œ
& « ˆ« ˙« l
=========================» » l jˆ« =l
Ngaøi Chuùa ôi, con yeâu Chuùa
Ab
b b b ˙»»» «« «« «« « ˙
» «« ««
Cm Cm
œ»» «
ˆ «ˆ l jˆ« «ˆ« . «
«˙« » œ
»
»» ˆ« «ˆ =l
=========================
& » l »
Chuùa con quyeát theo Ngaøi Chuùa con luoân caàn
Ab
b b b ««j «« . «« ««« ««« ˆ««« ˆ««« ˆ««« «««« «««ˆ «««ˆ ˆ««« «« ««« ««
G Cm G

ˆ« ˆ
« ˙
« « «
”{ “ { _««ˆ .
=========================
& ˆ« «ˆ ˆ«
«j l «ˆ «ˆ «ˆ =««ˆ l
Chuùa Na na na na

Ab
« «
b b b « «« ««« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ˆ«« ˆ«««« ««˙« «« « «« ««j
Cm G Cm

=========================
& ˆ« ˆ« l ”{ ˙« «
ˆ«
j ˆ« ˆ«=l
_«ˆ« . j
Na Giöõa côn soùng gioù
Ab Ab
b b b ˙««« ««j «« « « ««ˆ« «« « « ««
G Cm G

& ˆ
« ˆ
« «
========================= «
ˆ« l ˙«
j ˆ« ˆ«« _«««ˆ l _««j
«ˆ ˆ«
««j
ˆ« ««˙« =l
vôùi ñau thöông Chuùa luoân beân caïnh chôû che

Ab
b b b ««˙« «« ««ˆ« «« «« ««j «« ««
Cm G

ˆ
j
« ˆ
j
« l
=========================
& ˙
« ˆ
« ˆ« ˆ« l
j
Haõy trao cho Chuùa heát öu phieàn
fi Coda fi Ñeå keát

b b b «« «« ««« «« «« «« . «« . œ» Œ Œ Œ
Cm G G7 Cm
Œ œ»»
& ˙« «
ˆ «
«ˆ ˆ« ˆ
«
=========================l ˙
« l l ˙« » l »» ”
Vaãn tin caäy Chuùa Chuùa quyeàn naêng!