Vous êtes sur la page 1sur 2

Horchat Hai Caliptus

유클립투스의 추억
( 드라마 '눈사람' 삽입곡)
Comp. by Naomi Shemer
6 =D Arr. by Jin Taekwan

£ 2
«« ««£ «« à«« «« Ü««£ «« Ü«« «« « ««
Andante e = 80
««ˆ á _««« ««ˆ« «««« à _««ˆ« ««« ««« à ««ˆ«
C.7

Œ. « à_ « à à ««ˆ« à
## 6 ˆ« _ Ñ œ» Ö œ»» _»»œ̂ _à _ˆ _ «« œ» œ̂««» _
Œ Ö «j _«Üˆ« «ˆ« _«ˆ
Ö Ü ««j
«
_ _ˆ« ˆ« Ö «ˆ« ˆ« «« Ü «« ««ˆ
Ö #œ̂«» œ «œ̂
& 8 Œ . Œ ‰ Ü _œ» á œ»»» »»»» »»»» »»»»
=============================== »
œ
á_ œ»»» œ̂»»»» »»»» »»»» _ »»œ »»»œ »»» »»» œ̂
» Ö »
œ
» á œ
» » œ̂ »
œ
» »
œ
»
» œ»»» Ü »» Ñ »»» »»» =
_ »
œ » » » _ _ » » » _ _»
œ
»» »» » » » _ »» »»» »» »» »» Ö œ»»» »»» »» »» »» Ü_»»»œ »»» »»» »»» »»» Ö _œ»» »»» »»» »»» »»» á _œ»»» »»» »»»» »»»» »»»»
»
œ _ » » » _ » » » » _ »
œ » » » _ à »
6 5 2 3
» » »
6 5 4 4

«« «« «« 3 ««« ««« ««« «« Ö ««« Ö««« ««


C.2

% «
C.2

« « « «
C.2

## ˆ« ««ˆ ܈«« à ««ˆ «« «ˆ . »œ Ü »»œ̂«« »»œ̂«« ˆ«« ˆ« ˆ« «« . á »œ »œ ««« «« . «««ˆ á Ü««« à ««ˆ « ≈ «
2

á œ
» »
œ »
œ «
œ
» . ≈ ˆ
k
« á »
œ »
» » » à »
œ Ü »
œ̂
» »
» »
» «
ˆ ˆ « Ö »
œ
» »
œ
» œ̂
»
» Ö «
ˆ
« »
œ
» à œ
» œ
» «k
ˆ«=
5

===============================
& » » »
_œ»» »» »» »» » » » » »
_»œ» »» »» »»» »»» » » » »
__œ» »» »» »» »»» _ »
œ
» »
» »
» »
» _ »
œ
» »
» »
» »
»
» » » » » » » »» »» » » » à _œ»»» »»» »»» »»» »»» á __»œ» »»» »»» »»» »»»
» »
3

« « « ««« ««« ««««ˆ ««


««« «««3 ««« ܈«««« . ˆ«««« Ü «« à «« «« Ö «««ˆ «««« «« Œ ««ˆ «« ««
C.2

## ««« « «
C.2

. Ö «ˆ»œ á «»œ̂ ˆ «
ˆ « «
ˆ
k
« »
œ
œ»» »» »» «
ˆ »
œ «
ˆ ˆ
« Ü á »»»œ »»»«œ̂ ««ˆ«
«
ˆ á #œ̂
»
» »
œ̂ »
œ̂ Ö œ
» . ≈ œ
» » à œ
» œ
»
»
8

===============================
& _ Ü _œ»» á œ»»» à »»» »»» _ Ö œ» »»» »»» »»» ___»œ »»»œ̂ ___»œ àÖ _»»»»œœ ___»œ Ü »œ.»» _»œ» »»» »»» »»» »»» __œ»» »»» »»» »»» »»» =
Ö_
_»œ» »» »» »» »» á_ _œ»»» »»»»» » »
» »» »» » á »
»» » »» »» »» » » » » » » »» » » »
» » » » »

« « « « «
« « «
« «« C.2« Œ
« «ˆ«« ««« ˆ«« « ««« ««« ««« Ü ˆ««œ«» ˆ«« á œ̂««» à « à _j «ˆ Ü «ˆ« ««
C.2 C.2

## ««ˆ« . « «
« »œ ≈ Ü ˆ«
k
œ»» »»»œ »»»œ̂ «ˆ« œ» œ»»» »»œ »»≈œ ˆ«k
« ««ˆ . ˆ«»»œ »»œ̂« ˆ »» Ü » œ̂»» á »
œ »
œ
» »» Ü »
œ Ö
11

===============================
& œ
» »
œ » »œ
__J»œ ___ __œ»» »»» »»» »»» »»» ___ á œ»»» á_»»»œ =
_»»œ œ»»»» »»»» »»»» »»»» _
_ _
_
œ
» »» »» »» »»
»» »»» »» »» »»
_
_
_
_»»œ »» »» »» __»œ
» »
œ»»» »»» »» »» »» » » » »» _œ»»» »»» »»» »»» »»» »» _»œ»» »»» »»
» » » »

C.2

« « « « « « «« à ««« «« . á ««« ««« «« «« «« « «« «« «« ««ˆ« ««« ««« ˆ««««


2 C.2

« « « « «
C.2 C.2

## Ü «ˆ« œ»» ««ˆ« Ö ««ˆ Ü ˆ«« ˆ« «ˆ« Ü«« ˆ« «ˆ « ˆ


« « « «
á »
œ »» »»œ Jœ» »»œ »œ œ̂»»» »»»œ Ü œ̂»»»» àœ̂»» »»»œ̂ Ü »»»œ »»œ »»»œ Ö œ̂» Ü «ˆ ˆ« »»œ »»»»œ »»œ ««Jœˆ ˆ« ˆ« »œ »»œ »œ « œ̂«»»» =
14

===============================
& »
_»»œ »» »»» »» »» _ Ö »
œ
_»»»œ »»»» »»»» »»»» á _œ»»»» »»» _ »œ
»» »» »»» »» »» ___ »» »»» »» »»» __œ»» _»œ» »» »»» »» »»» __»»œ »»» »»» »»» _œ̂»»» »»
» » _
_
_»»œ »»» »» »» »» »»» Ö »»»œ »»» »»» »»» »» »» » » » » » » » »
» » » » »

« « £ « « «2
C.7

«« ««« à «« «« Œ ««ˆ à «
««ˆ á_«ˆ« Ö_«««ˆ à_««ˆ «« «««
Ö «
« «
« «
« _
_ _
_ _ «
« .á »»œ »œ ««ˆ
Ü «« Ö ««»œ̂ Ü «ˆ ˆ« . »œ á œ»» œ»» ˆ« . »œ œ»» œ» Ö j Ü »»œ
2

## ˆ« ˆ« Ö œ
» Ö œ
»
á œ̂
» » » »» »
á œ»» »»» »»» »»»» á œ
» »»œ̂ »»» à »»» =
17

===============================
& _
_ »
œ _ œ » » »
»»» _»»œ »»» »»» »»» Ö _ _ Ü »
œ
»
»
»
»
» »
œ
»
» » »
» Ü œ»
» _ »
» œ»
» »
»
»»» »» »» Ö œ»»» »» »» »» _
‰ Ü œ»»» »»» »»» »» »» _
_ »
œ »
»»» »»»» »»» »»»
_ _
œ»
_œ»» »» »» »» »» »» »» »»» »»» »» »» »» » » » » »
» »
» » » 6 5 3 3 6 5 4 3 4
£ 2
à _«««ˆ Ö_««« à««ˆ« á«««« à_«««ˆ à _«««ˆ à_««««ˆ _«««ˆ« . Ü ˆ«««« ««« Ü «««ˆ
C.2

««« «« ««« Ö «« ««
2

## ˆ ≈ «
« ˆ« « «
ˆ « « Œ Ö ««j
ˆ«
« Ü «
ˆ
3

á »
œ »
œ Ü »
œ̂
» Ö »
œ á ˆ
k
« á »
œ Ö #œ̂ «
» « «
ˆ
« «
ˆ
«
» » » »»»œ »»»» á »»»»œ œ»»» œ»» _»œ »»» à _œ»» Ü »»»» œ»»»» á œ̂»»»» Ü _œ»œ»» àÖ _»»»œœ __ Ö _»»»œœ __ _»»»œœ __ _œ»œ»» __àá œ»œ»»» =
20

===============================
& _œ»» »»»»œ »»»» »»»»» »»»»»
Ö_ » » »
_
_
Ü _»»»œ »»» »» »» »»
_
_
Ö _œ»»» » » »
»»» »» »»» _
_
á _œ»»» »»» »» »» »» »
» »»» á _»»»œ »» _»»»œ »» _œ»» »»» _»»»œ »» Ü ___œ»»»
» »
6 4 4 2
3

«« à«« «£ «« à««« ««2 « « ««« ««£ «« à««


C.7

«« à««« ««« «« «« Ü« C.2


à_
«_ˆ Ü_ ˆ
« á
« Ö « _ ˆ « « « fi à « à
## Ö »œÖ œ»» _»»»œ _ˆ« _ˆ« _ ««ˆ . «« _«ˆ á œ» Ü_œ̂«»» ᫈« Ö««ˆ _«ˆ Ö œ»» ≈ ««k à _ ˆ« _ˆ« _ˆ« . á ««ˆ Ü««ˆ «ˆ« «««« á ««« ««««ˆ Ü ««ˆ« ««« « ««j
ˆ«
» »
œ »
œ ˆ
« »
œ Ü «
#œ̂
» «ˆ «
«
ˆ «
ˆ
« Œ
» »
& Ü _œ» á œ»»» »»» »» »» á œ» » œ̂» » » »» » »
» á œ» œ
» » œ
» à » »œ à œ»
23

=============================== » » » à =
»» »» »» »» »» _ _œ»» œ»»»» »»»» »»»» »»»» Ü ___»»œ œ»»»» »»»» »»»» »»»»œ Ö ___œ» »»»» »»»» »»»» _œ»»» á ___œ»» _œ»»»» »»»» »»»» Ö #__»»»œ Ö _»œ»»» œ»»»» á ___œ»» œ»»»» ___œ»» _œ»»»» ___œ»» ___œ»œ»»
_œ»»» »»»» »»»» »»»» Ö _
2
» » » » » » » » » »» »» » » »» » » » » » » » » »» » » »»
6 5 3 3
4

«ˆ«« . à «« ««« «« à «« ««2 «« «« Ü ««£ «« Ü «««


C.7

« « « « « ««ˆ«
C.2

«
2

« « « «
C.2

_ _ ˆ « ˆ « « _
«
ˆ « « à «
ˆ . à « « « à « à à « « «
## _ œ»» _ á_œ» à_ˆ« _ «« ««œ̂» _ _«ˆ Ü « Ö ««ˆ _«ˆ ««j _ _«ˆ ˆ« Öˆ«« ˆ« «««ˆ à ««ˆ
2

Ü ˆ
« «««ˆ. Ü
»
œ Ö
á œ»» œ̂»»» œ»» »»» œ»» _ »œ »» œ» œ̂»» »œ »œ á »»œ »»»œ œ»»» »
œ Ü #œ»»» á _œ œ» =
& Üœ_» á œ»»» »»»» Ü œ»»» »»»» »»»œ _ œ»»» œ»»»» »»»»
27

=============================== _
œ
» » » » » » Ö _ » »
» » » » _ » » » » _ _»
œ _ à _
»
œ »» »»» »»»
»
»» »» »» »» » »» »» »»» »»» »» »» »» œ»» »» »» »» »» »» Ü _»»œ »» »» »» »» _ _
_ œ
» »
» » » » á _
_ »
œ »
»
» » » » » »» » » » »
»» »» » » » » » » » »» »» »»
» »

« « « « « £« « £ « « « « «2
C.7

« « «
« à « « « « à « «
« «
« « «
« « « « «
C.2

« «
ˆ . à « « « à « à_«« Ü«ˆ« Ö«««ˆ Ü«««ˆ «««« Ü ««« àˆ««««
C.2 2 2

«« «« _««ˆ _ _«ˆ _ˆ« à_ˆ«« _ _ˆ« ««« ««« à _«ˆ à_«« Ü«ˆ« Öˆ««« _««ˆ «« à _«ˆ
2 C.2

## Ü «j
ˆ« «« Ü «
«ˆ ˆ« œ»ˆ
« «
ˆ _ œ» á_ Ü
œ̂»
& Ö _»œ à »»»œ »»»»ˆ«œ »»»œ »»œ _»œà _ˆ«»œá œ»»» œ»»»» »»»» Ü_»œá œ»»» »»»» Ü œ»»» œ»»»» œ»»» _á œ»»» œ̂»»»» œ»»» »»»» œ»»» __ »»œ »»»»»œ »»œ œ̂»»»» á »
œ Ö »»œ j ˆ«œ»
» œ
» »»œ̂ Ü «» . ˆ«
#œ̂
» œ» =
30

=============================== œ
» » »
»» »» »»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»» »» »» »» _œ»»» »»» »»» »» »» »» Ö »»»œ »»» »» »»» »» Ü ___œ»» »»»»œ »»»» »»»» »»»» ___»œ _œ»»» »»»» »»»» »»»» á ___œ»» à_œ»»»» »»»» á_œ»»»» »»»»
4
» » » » » »» »» » » » » » » » »
6 5 3

fi à« « « « « «
« «
« «
« «
Œ ≈ « Coda_««ˆ Ü _««« . Ü «««ˆ Öˆ««« _à««ˆ . «« ૈ« Ö_ˆ«« _«ˆ Ü «« ««« «« «« ««
3

« 2
C.2 C.2

## «jˆ« Ñ«« á ««ˆ« _ « « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ««« «««


ˆ
« g œ
»
á œ»» à œ» œ»» Ü œ»» gg _»»œ.. «
ˆ
k
« »
œ
»
œ̂ »
œ
»
œ Ü Ö »
œ œ»»» àœ»
᜻ =
»
œ »
34

===============================
& _»»œ »» »» »» _œ»» »» g œ»» . _
_ »
œ
» » »
œ » »
œ »
œ
»» »» »» »» __ __»œ »» »» »» » » Œ ‰ __ _œ»» »»» »»» __ à __œ» _œ̂»» »»» »» »»»»
œ» œ » »
» » » » » »Ö » g » Ö »
œ » » » _ »
œ »
»» »» »» »» » »» Ü »» »» »» »» »» _»œ» »» »» »» _œ»» »» »» »» »» »»
5
» » » » » » »
D.S. al Coda 4

à
Ö á U
œ
» U««
_ á # Ü
_
œ
» _

»
» _
œ
»
_
»
_
» _
»
_
»
_ «
« «
« Ö « à_ ˆ
« «««ˆ . «« ««« «« «« ««
∑ á Ü œ» œ»» œ»»» »» »» »» »»» Ü ˆ«« «ˆ« «ˆ«
1

«««
C.2

##
2

Ö Ü
3

Ü#œ
» œ
»
» œ
» » » » »
Ö œ»» œ»»» »»» »» _ _ _ à_œ» Ü œ»» œ»»» »» »» »» »» »» »» »» »»» » » «
« à »
œ « œ̂«
» «
« «
ˆ «
«
ˆ« _á œ»» »»» œ̂»» »»» œ̂»» _ á_œ» à «»»»ˆ.œ _»œ _=
j «ˆ«
37

===============================
& _ à _
œ» » ∑ œ
» » » »
á_
_œ»»» »»»» »»»» »»»» »»» »»» Ö _
_ à_œ» Ö #_œ»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» Ü __œ»» »»» »»» »»» __»»œ
» œ»» »» »» »» »» »» » a tempo 3
rit.

««« «« à«« «« « «« C.2 Œ.


C.7

## ««ˆ £
«« «« «« ««Ö «
« « à _ ˆ
« Ö_«
ˆ « á« « « « « « « « «
Ü «ˆ« ««« «««ˆ «««ˆˆ «««ˆˆ «« à««ˆ ««ˆ« ««« ««« ««« Ü «« Öˆ««« 5 Ñ «««ˆ . Œ Ö Üœ»» œ»»» 6 gg à œ_»œ»œ»œ» ....
Ö
« œ »
2

« Ö
œ»»» œ» _ˆ« «ˆ á««ˆ _ˆ« _ _ œ» á «œ̂»» á œ̂»» Ü »»œ _ »»»œ̂ _ _ Ü#œ̂ « Ö «œ̂» à «ˆ« á œ̂»» »
œ
8 à_«ˆ« . _ _ _᜻ œ» á œ»» »»» »»» »»» »»» 8 ggg 4 »»
40

===============================
& _ »
œ
» » » » Ö »œ »œ à _
» » _ » Ö œ»»» á__œ» œ»»» »» »»» »»» »» »»» »» »» =”
à _œ»»» »»» »»» »»» _œ»»» _
_ á_

œ _
»
œ
» »
»
_œ»» »» »» » »»
» »
» » »
4 » »» » »» á _
_
»» »» »» »» »» »» »» »» » » œ
» »
» »
» Ö # _
»
œ
» »
» » »
»
5

rit.