Vous êtes sur la page 1sur 9

KINDERGARTEN DAILY LESSON PLAN

School LAGUITAS ELEM SCHOOL Grade Level KINDERGARTEN


Teacher ROSALIA P. ARENDAIN Week and Day WEEK 14 - Day 5
Day and Quarter SECOND
Time

I. OBJECTIVES

II. CONTENT FOCUS My family provides my shelter.

III. LEARNING RESOURCES


1. References
1. Teacher’s Guide New NKTG pp 197 – 213
2. Learner’s Guide Pagpahanas sa Pagpangandam pp.100
3. Textbook Pages
4. Additional Materials
from LR Portal
2. Other Learning I Can Do it (A learning Package for Pre-schoolers on
Resources Early Childhood Experiences) By Purita L. Lucson&
Gedion L. Luczon pp.27-29

IV. PROCEDURES
Blocks of Competencies/
Teacher’s Activities
Time Objectives
Arrival routines
National Anthem
Arrival Time Opening Prayer
(10 min) Exercise
Kumustahan
Attendance
Balitaan
Meeting Time Routine
Review of concepts learned
Meeting the previous week/day by
Time 1 asking the guide questions
(10 min) below
The learners play a guessing
game.
 Which part of the house
where we receive our
visitors? (living-room)
 Where do we sleep or
take some rest?
(bedroom)
 Where do we eat?
(dining room)
 Where do we clean
ourselves? (bathroom)
Message My family practices safety
measures at home.
Questions/  Nakikilala ang kahalagahan  What do you do to be safe
Activity ng mga tuntunin: pag-iwas at home?
sa paglalagay ng maliit na
bagay sa bibig, ilong, at
tainga, hindi paglalaro ng
posporo, maingat na
paggamit ng
matutulis/matatalim na
bagay tulad ng kutsilyo,
tinidor, gunting, maingat na
pagakyat at pagbaba sa
hagdanan, pagtingin sa
kaliwa’t kanan bago
tumawid sa daan,
pananatiling kasama ng
nakatatanda kung nasa sa
matataong lugar (KPKPKK-
Ih-3)

Transition to The teacher gives instructions


Work Period on how to do the independent
1 activities, answers any
questions, and tells the learners
to join their group and do the
assigned tasks.
Work period
1
(40 mins)

•Nakikilala ang mga taong Introduce a resource person


Teacher nakatutulong sa komunidad, to talk to the learners about
Supervised hal. guro, bombero, pulis, safety measures at home.
Activity atbp. (KMKPKom-00-2).

•Nakikilala ang kahalagahan ng Materials: first aid kit, pictures or


mga tuntunin: pag-iwas sa actual objects that are unsafe:
paglalagay ng maliit na toxic substances/
bagay sa bibig, ilong, at tainga, chemicals, knives and scissors,
hindi paglalaro ng posporo, matchboxes, candles, etc.
maingat na paggamit Procedure:
ng matutulis/matatalim na 1. The teacher introduces the
bagay tulad ng kutsilyo, tinidor, resource person to the class.
gunting, maingat na pagakyat The learners greet
the guest.
at pagbaba sa hagdanan, 2. The resource person talk
pagtingin sa kaliwa’t kanan about safety measures to be
bago tumawid sa daan, observed at home.
pananatiling kasama ng 3. The resource person will
nakatatanda kung nasa sa demonstrate some safety
matataong lugar (KPKPKK-Ih- practices
3) that need to be observed at
•Ask questions as may be home.
appropriate (LLKOL-00-7) 4. The resource person talks
about the
•Use polite greetings and importance of having a first aid
courteous expressions in kit at
appropriate situations (LLKOL- home.
Ia-1) 5. The teacher encourages the
learners to ask questions about
safety practices at home for the
resource person to answer.

Note: The teacher can invite any


resource person to discuss
different safety measures to be
observed at home. The
resource person may be a
parent, a RedCross worker, a
nurse, a health worker, a
firefighter.
Learning
Checkpoints
Independent •Nakaguguput at
Activities nakapagdidikit ng iba’t ibang Question:
hugis na may iba’t ibang Which safety practices should
tekstura (SKMP-00-4) you do at home?

•Nakikilala ang kahalagahan


What should you do?
ng mga tuntunin: pag-iwas What should you do if you see
sa paglalagay ng maliit na fire or smell smoke in the
bagay sa bibig, ilong, at house?
tainga, hindi paglalaro ng I SHOULD I SHOUDN’T
posporo, maingat na DO DO
paggamit
ng matutulis/matatalim na
bagay tulad ng kutsilyo,
tinidor, gunting, maingat na
pagakyat
at pagbaba sa hagdanan, Get out fast Hide
pagtingin sa kaliwa’t kanan
bago tumawid sa daan,
pananatiling kasama ng Call 160 (BFP
nakatatanda kung nasa sa Get down low emergency
matataong lugar (KPKPKK- hotline) after
escaping from
Ih-3) the house
play Go back inside

Procedure:
 Learners take a sheet.
 Let them paste pictures of
different safety practices on
what should do or shouldn’t
do on the appropriate
column.
Learning
Checkpoints

Transition to The teacher reminds the


Meeting learners about the time left in
Time 2 Work Period Time 1 around 15
minutes before Meeting Time 2.
After 10 minutes, the teacher
tells the learners to start packing
away the materials they used
and be ready for Meeting Time
2. A transition song or a
countdown may be used.
Meeting The learners talk about the
Time 2 (10 safety practices they should do
min) at home.
QUESTIONS What safety measures do
/ ACTIVITY you practice at home?
Transition to The teacher commends the
Recess learners for the work they did in
Work Period Time 1 and tells
them to prepare for recess time
by washing their hands.
Encourage sharing especially if
not all children have food.
Recess (15
min)
Transition to The teacher reminds the
Quiet Time children to pack away the things
they used in recess time, clean
up their eating area, throw their
trash in the trash bin, wash their
hands, brush their teeth, change
their wet clothes, and have their
Quiet Time.
Quiet Time
(10 min)
Transition to While singing a transition song,
Story Time the teacher “wakes” the learners
up and tells them that it’s time to
listen to a story. When the
learners are ready, the teacher
proceeds with the pre-reading
activities and makes sure that
the learners are listening
attentively.
Story Time
(20 min)
 Give the meaning of words Define difficult words through
Pre-Reading presented through real pictures:
objects, pictures, actions.  Masayahin
LLKV-00-4  Sasa
 Lutolutuan
 Sisindihan

During  Listen attentively to Ask comprehension questions.


Reading stories. LLKLC-00-2 Reference:
ORIGINAL STORY
Ang Mahiwagang Bilin ni Nanay
 Talk about characters and ni Robert P. Macalindong
events in short stories NEW NCKG pp 210
listened to. LLKLC-Ih-3
Si Susan ay batang limang taong
 Nakikilala ang kahalagahan gulang, masayahin at maraming
ng mga tuntunin: pag-iwas kaibigan.
sa paglalagay ng maliit na Simple man ang buhay nila, ang
bagay sa bibig, ilong, at batang si Susan ay laging
tainga, hindi paglalaro ng masaya kasama
posporo, maingat na ang kaniyang pamilya sa isang
paggamit ng matutulis/ bahay na yari sa sasa.
matatalim na bagay tulad
ng kutsilyo, tinidor, gunting, Isang araw, nakita siya sa
maingat na pag-akyat at bintana ng kaniyang kaibigang si
pagbaba sa hagdanan, Sara. “Susan,halika maglaro
pagtingin sa kaliwa’t kanan tayo ng luto-lutuan doon sa likod
bago tumawid sa daan, ng bahay namin,” ang aya
pananatiling kasama ng niSara. Agad na sumama si
nakatatanda kung nasa sa Susan kay Sara dahil paborito
matataong lugar (KPKPKK- niya ang larong lutolutuan.
Ih-3)
Umalis siya ng bahay na hindi
nagpaalam sa kaniyang mga
magulang.
Dali-daling naglakad ang dalawa
hanggang sa nakarating sila sa
bahay ni Sara.Pumasok si Sara
sa loob ng kanilang bahay upang
kumuha ng kandila at Posporo.
“Halika na, Susan. Magluto-
lutuan na tayo!” ang masiglang
sabi ni Sara. Nang akma ng
sisindihan ni Sara ang kandila ay
napasigaw si Susan.

“Huwag, Sara! Baka masunog


natin ang inyong bakuran pati na
rin ang inyong bahay. Alam mo
ba na laging bilin sa akin ni
Nanay na huwag na huwag daw
akong maglalaro ng posporo at
kandila. Baka magkasunog!”

“Tama ka, Susan. Sige, ibang


laro na lang ang gawin natin,”
ang sabi ni Sara.

Aral:
 Huwag maglaro ng
posporo.
Motive Question:
 Sinu-sino ang mga
tauhan sa kwento?
 Anung laro ang paborito
ng magkaibigan?
 Anu ang ginawa ni Susan
ng sisindihan ni Sara ang
kandila?
 Anu ang mangyayari
kapag naglalaro ng
posporo?

Post-  Recall details of the story. Motivation question:


Reading LLKLC-00-2  What safety practices at
 Talk about characters and home are shown in the
events in short stories story?
listened to. LLKLC-Ih-3
 Relate personal  Which safety practices do
experiences to events in you do at home?
stories listened to. LLKLC-
Ig-4
Transition to After the post-reading activities,
Work Period the teacher gives instructions
2 regarding the teacher
supervised and independent
activities, answers any
questions, and tells the learners
to join their group and do the
assigned tasks.
Work Period
2
(40 min)
Teacher  Nakikilala ang kahalagahan Safety Practice Pledge
Supervised ng mga tuntunin: pag-iwas Procedure:
Activity sa paglalagay ng maliit na 1. Recalling what the resource
bagay sa bibig, ilong, at speaker said, ask the learners
tainga, hindi paglalaro ng to enumerate the
posporo, maingat na safety practices that they have
paggamit ng matutulis/ learned.
matatalim na bagay tulad 2. Tell them to draw (and or
ng kutsilyo, tinidor, gunting, write) them down.
maingat na pag-akyat at 3. Stick all the pledges on a big
pagbaba sa hagdanan, paper.
pagtingin sa kaliwa’t kanan 4. Ask learners to stamp their
bago tumawid sa daan, finger print and sign their names
pananatiling kasama ng on the big paper.
nakatatanda kung nasa sa 5. Discuss that these are the
matataong lugar (KPKPKK- things that they pledge to carry
Ih-3) out to keep their homes safe.
 Nakalilikha ng iba’t ibang
bagay sa pamamagitan ng
malayang pagguhit (SKMP-
00-1)
 Express simple ideas
through symbols (e.g.,
drawings, invented spelling)
(LLKC-00-1)
Learning  Identify safety practices
Checkpoints
Independent
Activities
Learning
Checkpoints
Transition to The teacher reminds the
Indoor/ learners about the time left in
Outdoor Work Period Time 2 around 15
Games minutes before Indoor/Outdoor
Games. After 10 minutes, the
teacher tells the learners to start
packing away the materials they
used and be ready for
Indoor/Outdoor Games. A
transition song or countdown
may be used.
Indoor/  “Build” a house as a Thumbs Up, Thumbs Down
Outdoor team NEW NKCG pp 212
Games (20 Materials: pictures that show
min) safe and unsafe practices at
home (those used in the
Safe or Unsafe? activity in Work
Period 1)
Procedure:
1. The teacher lets the learners
practice making the thumbs up
and thumbs down sign.
2. The teacher tells the learners
that she will show them some
pictures, and when
the picture shows a safety
practice at home, they will make
the thumbs up sign.
If the picture shows an unsafe
practice at home, the learners
are to make the
thumbs down sign.
3. The teacher asks the learners
to say why they did the thumbs
up or thumbs
down sign.

Learning Identify the pictures that show


Checkpoints safe and unsafe practices at
home by doing the thumbs up
and thumbs down sign.
Transition to The teacher tells the learners to
Meeting help pack away the materials
Time 3 they used in the Indoor/ Outdoor
Games time and get ready to do
the wrap up activities in Meeting
Time 3. A transition song or
countdown may be used.
Meeting The learners post pictures of
Time 3 safe and unsafe practices at
(5 min) home.

Wrap-Up The teacher checks if the


Questions / learners are able to say the
Activity safety practices they should do
at home, based on the story
read to them.
DISMISSAL ROUTINE
 Packing up
 Singing good bye song
 Prayer
 Good bye greeting
V. REMARKS
Vi.REFLECTION

A. No. of learners who


earned 80% in the
evaluation
B. No. of learners who
require additional
activities for
remediation
C. Did the remedial
lessons work? No. of
learners who have
caught up with the
lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked
well? Why did this
work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or
supervisor can help
me solve?
G. What innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to share
with other teachers?

Centres d'intérêt liés