Vous êtes sur la page 1sur 28

Nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce!

ZAPROSZENIE

DZIEŃ DNI
BR ANŻOW Y OT WARTE

15 16-17
MIĘDZ YNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE LISTOPADA LISTOPADA
2019 2019
W  K ATOWICACH

1
DYSKUSJE  l  WARSZTAT Y  l  W YSTAW Y  l  W YKŁ ADY
PREZENTACJE  l  STREFA EKSPOZYCYJNA  l  STREFA EKSPERTÓW
STREFA ZIELENI  l  STREFA INNOWACJI

www.4buildings.pl
Niniejsze zaproszenie zostało wysłane
na adres instytucji lub do osób,
których dane pozyskaliśmy zgodnie
z naszą polityką prywatności
– szczegółowe informacje na stronie 26.
02
Szanowni Państwo,
Zrównoważony rozwój oraz nowe technologie - to przyszłość architektury, designu i nieruchomości. Budynki są
piękne, pełne dobrego designu i funkcjonalne, ale przed ich twórcami pojawiło się ogromne wyzwanie
– jak budować w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem nowatorskich technologii budowlanych i energii
odnawialnej, tak by budynki tworzyły warunki do lepszego życia i pracy?
O tym będziemy rozmawiać podczas 4Buildings, nowego wydarzenia branży budowlanej w Polsce, które
odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
4Buildings to cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku.
Liderzy nowatorskich rozwiązań, architekci, deweloperzy i znakomici eksperci z Polski i zagranicy
będą prezentować najnowsze oraz pionierskie rozwiązania w branży budowlanej, nowoczesne budynki
i wdrożone w nich nowe technologie. Będą dyskutować o tym, jak rozwijać biznes i budować nowocześnie,
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Dyskusjom i prezentacjom będzie towarzyszyć wystawa technologii, rozwiązań, produktów i usług. Nie
będą to jednak kolejne targi budowlane, ale wyselekcjonowana oferta zaawansowanych technologicznie
rozwiązań dla budownictwa.
Częścią wydarzenia będzie uroczysta gala wręczenia nagród 4Buildings Awards 2019. Ideą konkursu jest
promowanie nowoczesnego budownictwa, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy wyróżnić
postępowe inwestycje, nowatorskie technologie oraz ludzi z wizją.
Dla wystawców udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do prezentacji swojej oferty przed klientami
w ciekawej i innowacyjnej formie; nawiązania kontaktów; wymiany wzajemnych doświadczeń w branży oraz
rozmów na temat kierunków rozwoju sektora.
Dla odwiedzających to unikalna okazja do zapoznania się z najnowszą, wyselekcjonowaną ofertą
producentów i dystrybutorów, zakupów, spotkań biznesowych i udziału w wielu atrakcyjnych wydarzeniach
towarzyszących.

Serdecznie zapraszamy!
Redaktorzy merytoryczni 4Buildings
Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna Propertydesign.pl
Robert Posytek, redaktor naczelny, Propertynews.pl
03
4Buildings to wyselekcjonowana oferta
i unikalna wystawa zaawansowanych
technologicznie rozwiązań dla budownictwa.
To nie kolejne targi budowlane,
ale międzynarodowa, interdyscyplinarna
platforma wymiany wiedzy, idei oraz
najlepszych globalnych doświadczeń. GoGreen NoWaste
·· GoGreen - wszystko o odnawialnych źródłach
energii;
·· NoWaste - wszystko o zrównoważonym
budownictwie;
·· InTech - wszystko o nowych technologiach;
·· BeSmart - wszystko o inteligentnych
rozwiązaniach w budynkach.

InTech BeSmart

04
Dlaczego 4Buildings?
4Bulidings to nowe wydarzenie organizatorów 4 Design Days – największego
spotkania dotyczącego architektury, designu i nieruchomości w tej części
Europy. Wnioski z 4 Design Days 2019 są konkretne – zrównoważony rozwój oraz
technologie – to przyszłość architektury, designu i nieruchomości. Budynki są
piękne, pełne dobrego designu i funkcjonalne, ale przed ich twórcami pojawiło Pierwszy dzień przeznaczony jest wyłącznie
się ogromne wyzwanie – jak budować w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem dla przedstawicieli branży, na drugi i trzeci
nowatorskich technologii budowlanych i energii odnawialnej, tak by budynki zapraszamy wszystkich!
tworzyły warunki do lepszego życia i pracy? Szukając odpowiedzi na te pytania,
stworzyliśmy nowe wydarzenie – 4Buildings.

Co w programie?
Przez trzy dni producenci i dystrybutorzy – liderzy nowatorskich rozwiązań
oraz znakomici eksperci – będą prezentować najnowsze rozwiązania w branży
budowlanej i dyskutować o tym, jak rozwijać swój biznes i budować nowocześnie,
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim z korzyścią
dla społeczeństwa. 

SPOTK ASZ ICH NA 4BULIDINGS


FIRMY BUDOWL ANE  l  W YKONAWC Y  l  DE WELOPER Z Y I INWESTOR Z Y  l  Z AR Z ĄDC Y NIERUCHOMOŚCI  l
Z AR Z ĄDZ A JĄC Y INFR ASTRUK TUR Ą DROGOWĄ , KOLE JOWĄ , WODNĄ , TECHNICZNĄ  l  FIRMY
W YKOŃCZENIOWE  l  GRUPY Z AKUPOWE  l  KUPC Y  l  PROJEK TANCI I ARCHITEKCI  l  PRODUCENCI
I DOSTAWC Y M ATERIAŁÓW BUDOWL ANYCH I TECHNOLOGII  l  URBANIŚCI  l  ADMINISTR AC JA R Z ĄDOWA
I SA MOR Z ĄDY  l  PRODUCENCI I DOSTAWC Y US ŁUG  l  SIECI HANDLOWE
05
15 listopada 2019 – dzień branżowy

9.30-11.00 11.30-12.30 13.00-14.00 14.15-15.15 15.30-16.30


Sesja inauguracyjna: Nie szklane, lecz zielone. Fotowoltaika – to Jak zasilać miasta Zero energii – czy to się
„Zero waste” OZE w budownictwie XXI przyszłość! przyszłości w erze „low opłaca?
w budownictwie wieku GoGreen carbon world” GoGreen
GoGreen GoGreen
To nie wybór – to Cel – termodoskonałość
11.00-11.30 Barometr zdrowych konieczność? Inwestor, architekt, GoGreen
domów Wszystko o zielonych wykonawca, dostawca
Przerwa certyfikatach – jak budować Stop smog.
Inteligentne budynki = NoWaste ekoświadomość Antysmogowe
zrównoważone budynki w procesie budowlanym rozwiązania do
BeSmart Budownictwo 4.0 – NoWaste budynków i mieszkań
technologie i materiały BeSmart
Alternatywa dla betonu przyszłości BIM w Polsce jest
i stali? Drewno! Fakty BeSmart i już nigdzie sobie nie Zielone biuro
i mity dotyczące pójdzie. Polski rynek GoGreen
drewna jako materiału Jak z klocków lego. prefabrykacji
konstrukcyjnego Wszystko o technologii BeSmart
InTech prefabrykacji
InTech Perspektywy, szanse,
wyzwania
12.30-13.00 InTech
14.00-14.15
Przerwa
Przerwa 15.15-15.30
Przerwa
06
15 listopada 2019 – dzień branżowy

9.30-11.00

Sesja inauguracyjna: „Zero waste” w budownictwie


Bezśmieciowe budownictwo – nie chwilowa moda, ale bezpieczna przyszłość. Pra-
wo, praktyka, przyszłość. „Zero waste” a pieniądze. Ile tracimy, budując tradycyjnie,
ile zyskujemy, budując świadomie. Zdrowe, bezpieczne, efektywne, czerpiące z natury
– na jakie materiały i technologie budowlane postawić, by były zgodne z gospodarką
obiegu zamkniętego.

11.00-11.30
Przerwa
07
15 listopada 2019 – dzień branżowy

11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30

Nie szklane, lecz zielone. Barometr zdrowych domów Inteligentne budynki = Alternatywa dla betonu
OZE w budownictwie XXI „Prezentacja V edycji raportu „Barometr
zrównoważone budynki i stali? Drewno! Fakty i mity
wieku zdrowych domów”.Kto jest najwięk- Inteligentne instalacje i  technologie
dotyczące drewna jako
Podstawowe technologie OZE wykorzy- szą ofiarą niezdrowych budynków? Czy – co jest absolutnym „must have” nowo-
materiału konstrukcyjnego
stywane w budownictwie. Kiedy OZE się mamy świadomość jak nam szkodzą? czesnych budynków. Oszczędności i eko- Obalić drewniane mity. Drewno kon-
opłaca? Technologie OZE dla zrówno- Wyzwania i szanse przy wdrażaniu unij- logia – systemy IT w służbie ekologicz- strukcyjne: ognioodporne, wytrzyma-
ważonego budownictwa. Kierunek ZEB nych przepisów na rzecz zdrowych i ener- nego budownictwa. łe, długowieczne, zdrowe i  ekologiczne.
– czy w  Polsce istnieje budownic- gooszczędnych budynków. Korzyści dla Nowe technologie, które sprawiają, że
two zeroenergetyczne? Zmiany praw- gospodarki związane z poprawą stanu drewno spełnia najbardziej rygorystycz-
ne, narzędzia motywacyjne, lokalne polskiego budownictwa ne wymagania. Finansowe i  ekologicz-
uwarunkowania. ne wyliczanki, czyli cena, technologie
i ograniczenia. Czy budynki o konstruk-
cji drewnianej staną się masowe?

12.30-13.00
Przerwa
08
15 listopada 2019 – dzień branżowy

13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00

Fotowoltaika To nie wybór Budownictwo 4.0 Jak z klocków lego.


– to przyszłość! – to konieczność? Wszystko – technologie i materiały Wszystko o technologii
Fotowoltaika w  Polsce – nasłonecznie-
o zielonych certyfikatach przyszłości prefabrykacji
nie i warunki klimatyczne oraz regulacje Najlepiej w biurach, najsłabiej w miesz- Automatyzacja procesów i  projektów Mieszkania, biurowce, hotele, szkoły,
prawne. Potrzeby użytkowników, specy- kaniach. Dla kogo certyfikaty? LEED, oraz inteligentne materiały – czy to przedszkola... moduły rozkręcają budow-
fika budynku, teren i klimat. Jakie czyn- BREEAM, GBS, WELL Building Standard przyszłość branży budowlanej? Najwięk- lankę. To już nie wielka płyta. To techno-
niki uwzględnić przy wyborze rozwiązań – wszystko o zielonych certyfikatach dla sze wyzwania rynku. Kierunek: pełna in- logia XXI wieku. Jak odczarować prefa-
solarnych? Kolektory słoneczne, ogniwa budynków. Czy ekorozwiązania staną się formatyzacja i digitalizacja – sektor cze- brykację. Wybór technologii i  profesjo-
fotowoltaiczne czy hybrydy? Na ścianie, masowe? Ekościema – jak nie zagubić się ka czwarta rewolucja przemysłowa? Jak nalnego wykonawcy – co jest kluczem do
na dachu, w  terenie? Przegląd techno- w gąszczu fałszywych informacji. pionierskie rozwiązania pozwalają roz- sukcesu. Czy logistyka jest największym
logii i  typów urządzeń. Współdziałanie winąć skrzydła inwestorom, wykonaw- wyzwaniem dla sukcesu modułów?
instalacji solarnych z innymi OZE w ra- com i  architektom oraz pomagają w  re-
mach jednego systemu. Koszty inwesty- alizacji ich najbardziej śmiałych wizji.
cji i czas zwrotu. Dostępne narzędzia fi-
nansowania – programy i dotacje.

14.00-14.15
Przerwa
09
15 listopada 2019 – dzień branżowy

14.15-15.15 14.15-15.15 14.15-15.15 14.15-15.15

Jak zasilać miasta Inwestor, architekt, BIM w Polsce jest i już Polski rynek prefabrykacji.
przyszłości w erze „low wykonawca, dostawca – jak nigdzie sobie nie pójdzie Perspektywy, szanse,
carbon world” budować ekoświadomość BIM Challenge – świadomość inwesto-
wyzwania
Ograniczanie emisji CO2 i  smogu przy
w procesie budowlanym rów kluczem do wykorzystania szero- Budownictwo modułowe – jak będzie
jednoczesnej poprawie komfortu i  wa- Ekologiczne budownictwo w  Polsce. kiego spektrum możliwości. Sposób rósł udział sektora w  wartości całego
runków pracy – wyzwanie dla polskich Gdzie się zaczyna i  jaka jest świado- na efektywne budowanie – korzyści. rynku budowlanego w  Polsce? Od cze-
miast. Wiatr, woda, słońce, geotermia mość twórców inwestycji? Zrównowa- Perspektywy rozwoju technologii BIM go zależy sukces? Alternatywna metoda
– jak dostarczać energię miastom. Chod- żony rozwój w  procesie budowlanym. w Polsce. dla tradycyjnego budownictwa – per-
nik neutralizujący smog, elewacje i  zie- Teoria i praktyka na wszystkich etapach spektywy, co oferuje rynek, kto na nie
lone dachy, drony – inwestorzy i  sa- realizacji projektu. Dlaczego warto in- postawi? Budownictwo modułowe – ile
morządy w  walce ze smogiem w  prze- westować w  budownictwo ekologiczne to kosztuje?
strzeni miejskiej. Inteligentne miasta i zrównoważone.
a ekologia.

15.15-15.30
Przerwa
10
15 listopada 2019 – dzień branżowy

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30

Zero energii – czy to się Cel – termodoskonałość Stop smog. Antysmogowe Zielone biuro
opłaca? Termomodernizacja jako podstawowe
rozwiązania do budynków Energia w  nowoczesnym miejscu pracy.
Budynek o  zerowym bilansie energe- narzędzie efektywności energetycznej.
i mieszkań Biuro energooszczędne, czyli jakie? Naj-
tycznym – teoria, projekt, praktyka. Co Z  audytem czy bez? Zasady, modele Nawiewniki antysmogowe, membra- częściej stosowane technologie. Nakłady
zrobić, aby obiekt był bardziej wydaj- i najczęstsze błędy. Poprawna kolejność ny do okien, filtry, oczyszczacze... Jak inwestycyjne i korzyści. Systemy ogrze-
ny energetycznie – na etapie projekto- działań. Jak dobrze przeprowadzić kom- radzić sobie ze smogiem w  domu czy wania i  chłodzenia w  budynkach biuro-
wania i  modernizacji. Izolacja, stolarka pleksową termomodernizację budynku? biurze? Najskuteczniejsze rozwiązania. wych. Oświetlenie, energochłonność
okienna, technologie budowlane i insta- Nie tylko izolacja. Wyścig technologii, Ile to kosztuje – przegląd najnowszych sprzętu i procedury jego wykorzystania.
lacje OZE – na czym można, a  na czym materiałów i… gadżetów. Jak wybrać rozwiązań.
nie warto oszczędzać? Jak magazyno- rozsądnie? Jak ogrzewać po termomo-
wać energię – we własnym zakresie czy dernizacji? Rozwiązania inteligentnego
w sieci? Kwestie bilansowania i rozliczeń domu. Finansowe wsparcie termomo-
z operatorem. dernizacji. Usługi ESCO.

11
16 listopada 2019 – dzień otwarty 17 listopada 2019 – dzień otwarty

11.00-15.00 11.00-12.00 11.00-12.00 12.30-13.30


4Buildings Show Efektywne instalacje 4Buildings Show. 4Buildings Show
– prezentacje – przepis na ekologiczny – prezentacje rozwiązań: – prezentacje rozwiązań:
domów. Te domy są i oszczędny dom Postaw na ekologiczne Siła słońca i wiatru.
trendy – prezentacje i energooszczędne Ekologiczne systemy
najmodniejszych materiały budowlane i technologie
projektów domów 12.00-12.30 w budynkach
4Buildings Show
Przerwa – prezentacje domów: 4Buildings Show
11.00-15.00 Najlepsze (EKO) Domy – prezentacje rozwiązań:
Najlepsze (Drewniane)
4Buildings Talks 12.30-13.30 Domy
– prezentacje i dyskusje 12.00-12.30
4Buildings Edu – warsztaty 13.30-14.00
Przerwa
12.00-12.30 Przerwa
13.30-14.00
Przerwa
Przerwa 14.00-15.00
4Buildings Show
14.00-15.00 – prezentacje rozwiązań:
Ogród i taras
Wytwórz i przechowaj
– ofensywa
domowej energetyki
prosumenckiej
12
16-17 listopada 2019 r. – Dni Otwarte

Interesuje Cię budownictwo energooszczędne,


nowoczesne technologie i rozwiązania, ekologiczne
materiały? Chcesz poznać najnowszą ofertę
producentów i dystrybutorów? A może masz
ochotę porozmawiać z architektami i ekspertami?
Przyjdź na dni otwarte 4Buildings!

Każdy kto 16-17 listopada odwie- pojawiło się na rynku budowlanym,


dzi Międzynarodowe Centrum Kon- co warto kupić, gdzie i za ile.
gresowe w  Katowicach, będzie miał Z  czego budować dom? Jakie
okazję dowiedzieć się wszystkiego okna wybrać? Które ogrzewanie
o  odnawialnych źródłach energii, będzie najlepsze?  Ile kosztuje
zrównoważonym budownictwie, dom energooszczędny? Znajdzie-
nowych technologiach, inteligent- cie tu wszystko, co pozwoli zbudować
nych rozwiązaniach czy domach dom od fundamentów aż po dach.
energooszczędnych. Na odwiedzających czekają także
Producenci i  dystrybutorzy zapre- ciekawe warsztaty, spotkania, in-
zentują także swoje  produkty i  usługi. teresujące dyskusje i  prezentacje.
W  jednym miejscu będzie więc można Znani  polscy  architekci opowiedzą
poznać i  porównać ofertę wielu firm. o  swoich najciekawszych projektach
Dowiemy się między innymi, co nowego i  realizacjach.  Wszystko oczywiście

13
16-17 listopada 2019 r. – Dni Otwarte 16 listopada 2019 r. – Dni Otwarte

w  kontekście budownictwa nowocze- i  Najlepszedomy.pl w  trakcie Dni 11.00-15.00


snego, ekologicznego, oszczędnego. Otwartych 4Buildings dzieciaki będą
Podczas Dni Otwartych nie zabrak- mogły namalować swój wymarzony
4Buildings Show – prezentacje domów.
nie także stoiska Dobrzemieszkaj. dom, ozdabiać domki z  kartonu, za-
Te domy są trendy – prezentacje
pl i  Najlepszedomy.pl.  Zapra- projektować swój wymarzony ogród.
najmodniejszych projektów domów
szamy na bezpłatne konsultacje Autorzy najciekawszych prac otrzy-
z  architektami, projektantami zieleni mają upominki! Zapraszamy wszyst-
i wykonawcami. kich małych artystów i  przyszłych Zobaczysz m.in.:
Planujecie budowę? Nie wiecie, architektów!
jakiego domu potrzebujecie? Macie na Na stoisku będą dostępne magazyny
oku projekt, ale zastanawiacie się, czy wnętrzarskie wydawnictwa Publikator/
będzie odpowiedni dla Waszej rodziny? PTWP – Dobrze Mieszkaj, Świat Łazie-
Marzycie o  pięknym ogrodzie, ale nie nek i Kuchni, katalogi domów Najlepsze
wiecie, jak go zaprojektować? Szukacie Domy oraz magazyny branżowe – Łazien-
pomocy i  fachowego doradztwa eks- ka i Meble Plus.
perta od budowy domu? Przygotujcie Dom na Styku 2 Beton House
pytania, zabierzcie ze sobą plan działki
i/lub projekt i odwiedźcie strefę porad
na stoisku Dobrze Mieszkaj/Najlep-
szedomy.pl w  trakcie dni otwartych
16-17 listopada 2019 r. Nasi eksperci
pomogą Wam rozwiązać każdy problem
i odpowiedzą na każde pytanie!
Czekamy także na najmłodszych. Cichy Dom Dom Rozcięty
Na stoisku portali Dobrzemieszkaj.pl

14
16 listopada 2019 r. – Dni Otwarte 17 listopada 2019 r. – Dni Otwarte

12.30-13.30 Warsztaty

4Buildings Edu – Buduj zdrowo Dzieciaki Sadzeniaki


i ekologicznie. Praktyczny warsztat Warsztaty „Dzieciaki Sadzeniaki”, organizowane
Dorota Bartosz, ekspert projektów Smarter Finance przez sklep Leroy Merlin, dedykowane są nie
for Families oraz Build Upon, Polskie Stowarzyszenie tylko dzieciom. W ich trakcie poznamy różnego
Budownictwa Ekologicznego PLGBC. rodzaju rośliny, dowiemy się, jak o nie dbać, oraz
samodzielnie posadzić. Po warsztatach każdy
z uczestników zabierze swoją roślinę do domu.
W trakcie warsztatów zorganizowany jest mały
poczęstunek dla jego uczestników. Całość trwa około
1-1,5 godz.

15
Wyróżnimy postępowe inwestycje, nowatorskie technologie oraz ludzi z wizją, którzy
promują nowoczesne budownictwo, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nagrodzimy inwestorów, architektów, samorządy, producentów oraz wszystkich, których
działalność wyznacza nowe kierunki rozwoju budownictwa i jednocześnie koncentruje się
na zmniejszeniu negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne.

15 LISTOPADA 2019 R.
GODZ . 19:00
MIĘDZ YNARODOWE
CENTRUM KONGRESOWE
Kategorie:
W K ATOWIC ACH
Projekty - budynki i przestrzenie Innowacje – pionierskie Ludzie - spektakularne działania
zrealizowane w zgodzie z ideą rozwiązania wnoszące na rynek promujące zrównoważone
zrównoważonego rozwoju nową jakość, umożliwiające budownictwo oraz mające wpływ
·· Budynek publiczny realizację najbardziej śmiałych na rozwój branży budowlanej
·· Budynek komercyjny wizji budowlanych w Polsce
·· Budynek mieszkalny - budynek ·· Inteligentne rozwiązanie dla ·· Samorządowiec
wielorodzinny budynku ·· Architekt
·· Budynek mieszkalny - budynek ·· Materiały budowlane ·· Inwestor
jednorodzinny ·· Technologia redukcji odpadów ·· Firma technologiczna
·· Budownictwo prefabrykowane w budownictwie
i modułowe ·· OZE w budownictwie
·· Przestrzeń publiczna ·· Innowacje - Start-Up

16
Jury 4Buildings Awards 2019:

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, Edward Schwarz, General Manager,


APA Wojciechowski, członek zarządu LafargeHolcim Foundation for Sustainable
głównego, Stowarzyszenie Architektów Construction
Polskich SARP Jan Styliński, prezes zarządu, Polski Związek
Zenon Kmieciak, prezes zarządu, Nueva Pracodawców Budownictwa
Terrain Polska Grzegorz Wiśniewski, prezes, Instytut
Agata Koczoń-Kobrzyńska, członek Energetyki Odnawialnej
zarządu, dyrektor na Polskę, Europtima Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes,
Ewa Kuryłowicz, architekt, wiceprezes DMDmodular
Kuryłowicz & Associates, kierownik, Zakład Maciej Jakub Zawadzki, prezes biura
Projektowania i Teorii Architektury, Wydział projektowego, MJZ
Architektury, Politechnika Warszawska Małgorzata Burzec-Lewandowska,
Mikołaj Machulik, prezes, SARP oddział redaktor naczelna Propertydesign.pl
Katowice Robert Posytek, redaktor naczelny,
Magdalena Maciejak, prezes zarządu, Propertynews.pl
Higasa Properties
Konrad Płochocki, dyrektor generalny,
PZFD

Po oficjalnej części gali zapraszamy na bankiet.

17
Edward Schwarz,
General Manager, Andrew Lawrence,
Będą z nami m.in. LafargeHolcim
Foundation for
światowy specjalista
ds. drewna, Arup
Sustainable
Construction

Mirosław Czarnik, Michał Sapota,


Dariusz Blocher,
prezes, prezes,
prezes, Budimex
GPP Business Park HRE Investments

Agnieszka
Kalinowska-Sołtys,
architekt, APA Jacek Siwiński, Dariusz Stasik,
Wojciechowski, członek prezes, Velux Polska prezes zarządu, W.P.I.P.
zarządu głównego,
SARP

Rafał Schurma, Szymon


Adam Kleczewski,
prezydent, Polskie Wojciechowski,
członek zarządu,
Stowarzyszenie architekt, prezes zarządu,
Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa APA Wojciechowski Sp.
Budowniczych Domów
Ekologicznego PLGBC z o.o.

18
Alicja Kuczera,
Bartłomiej
Maciej Wiśniewski, dyrektor zarządzający,
Kisielewski,
CEO, Loredo RES Sp. Polskie Stowarzyszenie
partner, Horizone
z o.o. Budownictwa
Studio
Ekologicznego PLGBC

Arkadiusz Hołda,
Marek Wawrzyniak,
Bartosz Zamara, założyciel-kanclerz,
Pracownia
Operations Manager, Wyższa Szkoła
Architektoniczna
Grupa Europtima Techniczna
Toprojekt
w Katowicach

Maciej Jakub Artur Łeszczyński,


Juliusz Żach,
Zawadzki, menadżer ds. rozwoju
kierownik, Dział Badań
prezes biura biznesu, Skanska
i Rozwoju, Mostostal
projektowego, Residential Development
Warszawa
MJZ Sp. z o.o. Poland Sp. z o.o.

Bogusz Parzyszek,
Michał Chrzanowski,
CEO, Founder, Danuta Barańska,
architekt, partner, HRA
Workplace Creative Director, Tétris
Architekci
Solutions Sp. z o.o.

19
Agnieszka
Adam Bronikowski, Daniel Cieślik,
Szczepaniak,
współwłaściciel, Hola architekt,
architekt,
Design Anta Architekci
AP Szczepaniak

Oskar Grąbczewski, Kamil Wyszkowski,


Ewelina Woźniak-
architekt, OVO dyrektor generalny, -Szpakiewicz,
Grąbczewscy UN Global Compact
prezes, DMDmodular
Architekci w Polsce

Jan Styliński,
Piotr Kuczia,
prezes zarządu, Polski Michał Nowak,
architekt,
Związek Pracodawców prezes, EDS Retail Park
Kuczia Architect
Budownictwa

Dorota Bartosz, Kamil Wiśniewski,


ekspert projektów Jarosław Wilk, architekt, właściciel,
Smarter Finance for dyrektor rozwoju Biuro projektowe
Families oraz Build biznesu, Lafarge GreenCherry
Upon Architecture

20
PARTNER GŁÓWNY SPONSOR

PARTNERZY

PARTNERZY SESJI
PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY

®
PATRONAT MEDIALNY
PARTNERZY GO GREEN

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI GO GREEN

OBSŁUGA PR
Informacje organizacyjne

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa Istnieje możliwość zakupu płatnego Organizator zastrzega sobie możliwość
w wydarzeniu jest dokonanie rejestracji pakietu. odmowy przyjęcia zgłoszenia (informacja
na stronie www.4buildings.pl do Pakiet Premium – 390 PLN netto zostanie przekazana e-mailem).
12 listopada 2019 r. Po wypełnieniu (+ 23% VAT) Tylko potwierdzone przez organizatora
formularza, zgłoszenie zostanie przekazane Obejmuje:  przyjęcie zgłoszenia umożliwia wejście na
do weryfikacji. O jej dokonaniu zostaną ·· Udział w części konferencyjnej wydarzenie.
Państwo poinformowani poprzez (15 listopada) Pytania dotyczące udziału prosimy
wiadomość mailową. ·· Udział w Dniach Otwartych 4Buildings kierować na adres: rejestracja@ptwp.pl
Udział w wydarzeniu 4Buildings (16-17 listopada) Wszelkie pytania dotyczące
oraz konferencji GoGreen jest bezpłatny ·· Udział w gali oraz bankiecie pakietów wstępu prosimy kierować na
i obejmuje udział w części konferencyjnej. (15 listopada) adres: dostep@ptwp.pl
Pakiet bezpłatny nie obejmuje ·· Dostęp do części cateringowej - przerwy
dostępu do cateringu oraz wieczornej kawowe oraz lunch (15 listopada)
gali. Decyzję o przyznaniu bezpłatnej ·· Dostęp do strefy Premium - strefa
karty wstępu każdorazowo podejmuje spotkań (15 listopada)
organizator. ·· Dostęp do komunikatora umawiania
spotkań

25
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych adresatów zaproszeń na eventy

1. Informujemy, iż dane osobowe adresatów 4. Pozyskane dane przetwarzane są w następujących 6. Administratorzy przechowywać będą dane jedynie
niniejszego zaproszenia pozyskaliśmy celach: przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania
z przekazanych nam wizytówek, z list uczestników a. wysłanie niniejszego zaproszenia w formie ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu
podobnych eventów lub prenumeratorów naszych papierowej lub elektronicznej oraz wobec przetwarzania.
branżowych czasopism, a także z innych źródeł kontaktowanie się w sprawach związanych 7. Adresatowi zaproszenia, którego dane
prezentujących te dane zgodnie z prawem jako z eventem, w tym w celu prezentacji agendy dotyczą, przysługują następujące prawa: I)
dane kontaktowe osób wykonujących zawód lub lub możliwych form uczestnictwa. prawo żądania dostępu do danych, II) prawo
prowadzących działalność związaną z branżą
b. wysyłanie zaproszeń także na kolejne edycje żądania sprostowania danych; III) prawo
i naszym eventem (strony internetowe, publikacje,
eventu lub na inne eventy organizowane żądania usunięcia danych, IV) prawo żądania
rekomendacje instytucji).
przez spółki Grupy PTWP (tj. PTWP, PTWP przeniesienia danych, V) prawo żądania
2. Administratorami pozyskanych danych są Polskie OL, PTWP Event Center Sp. z o.o. oraz ograniczenia przetwarzania danych, VI) prawo
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Publikator Sp. z o.o.) w formie papierowej do niepodlegania zautomatyzowanemu
S.A. (PTWP) - wydawca prasy i organizator lub elektronicznej oraz kontaktowanie się podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, VII)
eventów oraz PTWP-ONLINE Sp. z o.o. (PTWP w sprawach związanych z tymi eventami, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
OL) - wydawca serwisów internetowych i zarządca w tym w celu prezentacji agendy i możliwych danych osobowych, VIII) prawo wniesienia skargi
systemów informatycznych służących do form uczestnictwa. dotyczącej przetwarzania danych osobowych do
rejestracji na eventy. Wspólne dane kontaktowe właściwego organu nadzoru.
5. Podstawą przetwarzania danych w powyższych
administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163
celach jest jego niezbędność do realizacji tych 8. W przypadku zamiaru skorzystania z ww. praw,
Katowice; odo@ptwp.pl.
celów. Jednocześnie cele te wynikają z prawnie pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem
3. Pozyskane przez nas dane obejmują tylko uzasadnionych interesów administratorów, danych osobowych prosimy o kontakt
kategorie danych umożliwiające identyfikację polegających na poinformowaniu o evencie z administratorami danych pod adresem odo@
adresata zaproszenia jako potencjalnie i zachęceniu do udziału w nim jak najszerszego ptwp.pl.
zainteresowanego branżą lub eventem oraz kręgu osób związanych z branżą. W naszej ocenie
9. W przypadku rejestracji na event dane osobowe
umożliwiające kontakt z nim, tj. imię i nazwisko, interesy te nie kolidują z interesami adresatów
adresata zaproszenia będą przetwarzane zgodnie
e-mail, firma/instytucja/organizacja/redakcja/ niniejszego zaproszenia i nie stanowią zagrożenia
z warunkami polityki prywatności, o jakich
uczelnia, stanowisko, adres numer telefonu. dla ich praw i wolności.
osoby rejestrujące się zostaną poinformowane
w ramach rejestracji na stronach internetowych
administratorów danych.

26
4Buildings odbędzie się
w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym
w Katowicach. Budynek
powstał w 2015 roku
w sercu Strefy Kultury,
nowej zrewitalizowanej
przestrzeni, w sąsiedztwie
kultowego Spodka
i niezwykłych obiektów:
siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia i Muzeum
Śląskiego. Obiekt
przeznaczony jest dla
15 tys. uczestników,
w sali wielofunkcyjnej
zostanie zaaranżowana
ekspozycja, a w salach
konferencyjnych odbędą
się debaty i prezentacje
4Buildings.

www.mckkatowice.pl

27
www.4buildings.pl

  @4Buildings  
#4Buildings #4Buildings2019

28