Vous êtes sur la page 1sur 2

Scenariusz lekcji - Migracje

1. Cele lekcji
a. Wiadomości
- uczeń zna terminy: migracja, emigracja, reemigracja, imigracja, emigrant, imigrant,
przyrost rzeczywisty
- uczeń zna dawne i współczesne przyczyny wpływające na ruchy migracyjne
- uczeń opisuje główne ruchy migracyjne po II wojnie światowej
b. Umiejętności
- uczeń potrafi obliczyć przyrost rzeczywisty ludności i interpretuje go
- uczeń potrafi opisać wpływ ruchów migracyjnych na liczbę ludności Polski
- uczeń potrafi obliczyć saldo migracji i interpretuje go
- uczeń potrafi przewidzieć jakie skutki w najbliższym czasie może spowodować
emigracja

2. Metoda i forma pracy


Formy pracy: praca w grupach.
Metody: metoda problemowa – karta pracy, analiza danych statystycznych, praca z mapą,
mapa mentalna.

3. Środki dydaktyczne
Podręcznik „Planeta 3” (str.74 – l75), Atlas geograficzny, karty pracy, zestaw dla każdej
grupy składający się z dużego arkusza białego papieru i pisaków .

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza
- część organizacyjna (powitanie, sprawdzenie obecności)
- nauczyciel zadaje pytania powtarzające wiadomości z klasy pierwszej, a nawiązujące
do nowego tematu:
 Co nazywamy migracją?
 Jakie są przyczyny migracji na świecie?
 Jakie znasz państwa, w których żyje najwięcej Polaków?
- nauczyciel dzieli klasę na grupy kilkuosobowe, tak aby otrzymał 3 grupy. Uczniowie
spośród grupy wybierają lidera, który koordynuje pracą grupy.

b. Faza realizacyjna
- nauczyciel zapisuje na tablicy tematy do opracowania grupach i rozdaje karty pracy
 Dlaczego w Polsce występowały masowe ruchy migracyjne i co było ich
przyczyną?
 Jakie zmiany spowodowały wielkie migracje powojenne i w jakich kierunkach
one przebiegały?
 Które obszary na świecie są największym skupiskiem Polonii?
- praca w grupach – uczniowie rozwiązują problem zawarty w pytaniu dla grupy,
wykonując zadnia z karty pracy. Nauczyciel kontroluje ich pracę, pomaga i wyjaśnia
- przedstawiciele poszczególnych grup prezentują kolejno efekty swojej pracy
zespołowej
- nauczyciel ocenia pracę uczniów.
c. Faza podsumowująca
- nauczyciel zadaje pytania podsumowujące i utrwalające wiadomości np.:
 zastanów się i odpowiedz jakie skutki ma migracja z punktu widzenia
interesów Polski
 Lekcję można też podsumować wykonując ćwiczenia 1-4 w Zeszycie ćwiczeń
do geografii „Planeta 3”.

5. Bibliografia
1. Atlas geograficzny – Polska, kontynenty, świat. Wydawnictwo „Nowa Era”
Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2005.
2. Ćwiklińska Ewa, Wawrzkiewicz Anna, Zeszyt ćwiczeń do geografii Planeta 3
Geografia fizyczna i społeczno – ekonomiczna Polski, Wydawnictwo M. Rożak
Gdańsk-Straszyn 2004.
3. Czekańska Zdzisława, Wojtkowicz Zofia. Aktywne metody w edukacji
geograficznej. Propozycje metodyczne do pracy z uczniem w gimnazjum, część I i II,
SOP Toruń 1999.
4. Flis Jan. Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1982.
5. Ilustrowany Atlas Świata dla gimnazjum, Wydawnictwo Rożak., Gdańsk-Straszyn
2006.
6. Książka nauczyciela zintegrowana z podręcznikiem „Planeta 3” Wydawnictwo M.
Rożak. Gdańs -Straszyn 2004.
7. Szubert Mariusz, Podręcznik do geografii „Planeta 3”.Geografia fizyczna i
społeczno – ekonomiczna Polski, Wydawnictwo Rożak, Gdańsk-Straszyn.2004.
6. Załączniki

a. Karty pracy ucznia


b. Mapa mentalna
Przykładowo rozwiązana mapa mentalna:

Polityczne po upadku Polityczne- stan wojenny


 powstania kościuszkowskiego
 powstania listopadowego
 powstania styczniowego
Polityczne – „Akcja
łączenia rodzin „

Polityczne – powojenne Migracje


przesiedlenia ludności
polskiej i niemieckiej
Ekonomiczne - wyjazdy
związane ze zmianami
Polaków w celu znalezienia
granic
lepiej płatnej pracy

Polityczne przed i po
zakończeniu II wojny światowej
Polityczne- wyjazdy Reemigracja
Polaków pochodzenia
żydowskiego do Izraela