Vous êtes sur la page 1sur 3

Hi ha neu a la montanya

Villancico popular de Baleares

Festivo q = 84
Versión Coral: JOSÉ L. BLASCO
¬ #2 F« ««
∑ ∑ ‰ «k̂
«ˆ« k̂
«ˆ«
S l& 4
“===========================
l l Π=l
“l l l La - ra - l
“l # 2 l F l l
4 ∑ Œ ‰ « « « «« ««
“===========================
l& l « «ˆ l j « « j
ˆ« ˆ« =l
j
_«k«ˆ _«k ˆ« j
ˆ«
C
“l l La - ra - l la l
“l # 2 l F «« l l
la - ra la -

4 ∑ Œ ‰ ««k
ˆ
« k
ˆ
« œ
J
»
» œ
J
»
» Jœ»» Jœ»»
“===========================
l& l l » » » » =l

T
“l l La - ra - l la l
F
“l # 2 >œ»» >
l œ»» l >œ»» l
la ra la
œ»»
4 » œ
»
» » œ
»
»
L“===========================
l? l l » »
B » » =l
Lam la - ram la - ram la

¬ # œ» œ» œ»Jœ» ««j œ»»œ «« «« œ» . «« «« « «««


ˆ
« ‰ «ˆ« J»œ» . k̂
k̂ «ˆ« ĵ «ĵ
4

l& œ
J
»
» œ
J
»
» »
» ˆ
«
“============================== l » » k̂
«
ˆ
« l » «
ˆ
« «
ˆ
« ˙
l «˙«
» » =l
“l la la - ra - la l la la - ra - l la la - ra - la l la_________________ l
“l # ‰ «« ««k l « « l ‰ l l
«
«ˆ« ˆ« «ˆ l «
ˆ
j
« «
ˆ
j
« «
« «
« «
l «ˆ« «
«k «
«
ˆ« l «j « « « «
l&
“==============================
k ˆ« j
j ˆ« ˆ« k ˆ« «j
ˆ« _«j «ˆ =l
«ˆ _«j
“l la - ra - l la l la la - ra - l la l
“l # «« l Jœ Jœ Jœ» Jœ» l ‰ Kœ»» Kœ»» l Jœ»» «« «« l
la la - ra - la la - ra - la

œ
»
» ‰ ««k ˆ
« ˆ
k
« »
» »
» » » œ
»
» œ
J
»
» ˆ« j
j ˆ« =l
l&
“==============================
» l » » » » l » » » l » »
“l • la - ra - l la - la - ra - la l la la - ra - l la l
“l # >œ»» l > >
l œ»» l « > l
la la - ra - la

» œ»» œ
» œ»» » œ
»
l? »
“L==============================l »» » l »» l «˙« =l
ram la - ram la - ram la - ram.________________

¬ # U«« , P« ««j Jœ»» . ««k «« ««j Jœ»» . Kœ»»


8

«
ˆ «j
ˆ
« ˆ
« ˆ
« j
ˆ
« ˆ« Jœ» Jœ»»
l& «
“==============================
ˆ« ll » l »» » » » =l
“l - Hi ha l l neu a la mon - l ta - nya i_a la l
“l , P ll l l
# U «
- Te_u - na ro - sa_en ca - da gal - ta i per
“l l l «j « « l «« «
_
«« ««
==============================
& ˆ
j
«
««
ˆ
j
« ˆ« . «k
ˆ« ««j
ˆ
« «j
ˆ« ˆ
j
«
««
ˆ
j
«
««
ˆ
j.
« ˆ« =l
«k
“l «ˆ ll l l
“l la. Hi ha
l l ro - sa_en ca - da
neu a la mon -
l gal - ta
ta - nya i_a
per l
la

“l # U , P l l Jœ» . l Jœ
««ˆ Kœ»» l
Te_u - na i

« J
œ
»
» Jœ»» »
» Kœ»» œ
J
»
» Jœ»» »
» J
œ
»
» J
œ
»
» . » =l
l&
“==============================
» » ll » » » l » » »
“l • la. Hi ha l l neu a la mon - l ta - nya i_a la l
“l U , P Jœ» ll l œ
K
» l
# J
œ
» œ
J
» œ
J
» œ
J
» . »
Te_u - na ro - sa_en ca - da gal - ta i per
ll ? ««ˆ« »»
“L“============================== »» ll ll Jœ»»» . Kœ»» Jœ»» Jœ»» ll »» »» »» » =ll
» » »
- Hi ha neu a la mon - ta - nya i_a la
Te_u - na ro - sa_en ca - da gal - ta i per

(Edición: J. Blasco, 2011) http://www.atrilcoral.com


HI HA NEU A LA MONTANYA / Hoja: 2/3

¬ # Jœ» . Kœ»» Jœ»» Jœ»» , «« F «« ««


œ
» « . ««j
11

»
» »
“==============================
l& » » l »
» «
ˆ
j
« ˆ
j
« l » œ
J
»
» ˆ
k
« ˆ
« ˆ« =l
j
“l te - rra molt de l fret, tre - mo - l lant da - mut las l
“l # « «« «« l , lF l
« « « « «
bo - ca te_un cla - vell i del sol la llum tan
«
«j.ˆ ˆ
«k ˆ«j
“==============================
l& «j
ˆ« l ˆ«« « « l j «
ˆ« . «k
ˆ« «
«j «j
ˆ« =l
«j
ˆ« «j
ˆ« ˆ«
“l l fret, tre - mo - l lant l
“l cla - l vell l sol l
te - rra molt de da - mut las

“l # Jœ»» . l œ» , F
l Jœ»» . l
bo - ca te_un i del la llum tan
Kœ»» œJ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» Kœ»» Jœ»» Jœ»»
» »
“==============================
l &• » » l » » » » l » » » » =l
“l te - rra molt de l fret, tre - mo - l lant de - mut las l
“l .» Jœ»» Jœ»» l œ» , Jœ» œ
J
» l F Jœ» . Kœ»» Jœ»» Jœ»» l
# œJ
» œ
K
»
bo - ca te_un cla - vell i del sol la llum tan
»»
“L“==============================
ll ? » » » ll »» »
» »
» ll » » » » » =ll
te - rra molt de fret. tre - mo - lant da - mut las

, f
bo - ca te_un cla - vell i del sol la llum tan
¬ # Jœ «« «« «« #œ
J
» œ
» ««j ««
14

»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» ˆ


j
« ˆ
k
« ˆ
k
« œ
J
»
» »
» »
» ˆ
« ˆ« =l l
j
“==============================
l& » » » » l » l
“l pa - lles a - lla_es - l ta_el bon Je - su - l set. Nin - gú_es ll
“l # vi - va no_es tant
l res - plan - de - cent
««
con
l « , f
Ell. I tre -
ll
l& «
«j «
«j
“============================== «
«j «
«j l «j « «
«k « «
«j ˆ«
j l «ˆ« «« «« =l l
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «k ˆ« ˆ« ˆ
j
« ˆ«
j
“l l ta_el l set. ll
“l l res - plan - de - cent con l Ell. tre - l l
pa - lles a - lla_es - bon Je - su - Nin - gú_es

“l # Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» l Jœ»» Kœ»» Kœ»» Jœ»» l œ»» ll


vi - va no_es tant I

» » » » » » » #œJ»» » » Œ
“==============================
l& l » l =l l
“l • pa - lles a - lla_es - l ta_el bon Je - su - l set. ll
“l Jœ»» Jœ»» l Jœ» Kœ»» Kœ»» Jœ»» l ll
œ
J
» œ
J
» » œ
J
»
vi - va no_es tant res - plan - de - cent con Ell.
# » »
“L“==============================
ll ? » » ll » » » » » ll »œ
»
» Œ
» » » =ll ll
pa - lles a - lla_es - ta_el bon Je - su - set.
vi - va no_es tant res - plan - de - cent con Ell.
¬ # «« ««j «« Jœ»» . Kœ»» Jœ»»» Jœ»»
Jœ»» . Jœ»» . Kœ»»
17

ˆ
k
« ˆ
« ˆ
j
« Jœ»» Jœ»» » l » » » =l
l&
“==============================
» l » » »
“l can - sa de mi - l rar - lo, tant pe - l tit tan a - gra - l
“l # « mo - la_en - tre pa -
l lle - tes que fa
l «fret
« «
i l'ai - re_es
l
l& «j
ˆ« . «
«k
“==============================
ˆ« «
«j «
«j
ˆ« l ««j ««j ««j.ˆ «ˆ« l j.ˆ«
«k « «
ˆ« j
k «
ˆ« «
«j
ˆ« =l
ˆ« ˆ« ˆ« «
“l mi - l rar - lo, pe - l tit tan a - gra - l
“l pa - l lle - tes fa l fret l
can - sa de tant

“l # Œ F Jœ»» l Jœ»»» Jœ»» Jœ»» .


mo - la_en - tre que i l'ai - re_es
Jœ»» Jœ»» l Jœ» . Kœ»» Jœ»» » » Kœ»» l
»
“==============================
l &• » l » » » » l » » =l
“l Nin - gú_es l can - sa de mi - l rar - lo, tant pe - l

“l # F Jœ»» œ
J
» l Jœ»» . Kœ»» Jœ»» œ
J
» l . Kœ»» l
I tre - mo - la_en - tre pa - lle - tes que fa

Œ » »» »
» œ
J
»
» œ
J
»
» œ
J
»
» » l
ll ?
“L“============================== ll » » » ll » » » =l
Nin - gú_es can - sa de mi - rar - lo, tant pe -
I tre - mo - la_en - tre pa - lle - tes que fa

(Edición: J. Blasco, 2011) http://www.atrilcoral.com


HI HA NEU A LA MONTANYA / Hoja: 3/3

¬ # œ» , F« ««j ««k «« ««j


Jœ»» .
20

» « Jœ Jœ»» Jœ»» Jœ»»


l& » ˆ
j
« ˆ
«
“============================== l » ˆ
« ˆ
j
« ˆ« l »»» » » » =l
“l dos. Te gra - l so - nes las ma - l ne - tes, els ulls l
“l # ,F l l l
« « « « « « « «
viu, li can - ta un es - tol d'an - gels, Ell s'a -
«
ˆ« «
«j «
“==============================
l& «j l j «
ˆ« . «k
ˆ« «
«j
ˆ« «j
ˆ« l j «
ˆ« «
ˆ«
j «
ˆ«
j «
ˆ« =l
j
ˆ« ˆ«
“l gra - l so - nes ma - l ne - l
“l can - l l d'an - gels, s'a - l
dos. Te las tes, els ulls

# F es - tolJœ» œ
J
» Jœ»»
“l l Œ Jœ»» l Jœ»»» Jœ»» » =l
viu, li ta un Ell
œ»» Jœ»» ‰ » »» » »»
“l • » »
==============================
& l l l
“l tit.
l las ma -
l d'an - gels,
ne - tes, els ulls
l
“l # œ»» Jœ»» l F Jœ»» Jœ»» l Jœ»»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» l
fret es - tol Ell s'a -

» » ‰ Œ » » » » »
“L==============================
l? l l =l
tit. las ma - ne - tes, els ulls
fret es - tol d'an - gels, Ell s'a -

¬ # «« «« 1. U
. , P Jœ» ««

J
» œ
» ‰ œ
» Jœ»» »» Jœ»» . Kœ»»
23

œ
J
» » » œ
J
»
2.
ˆ
j.
« ˆ
k
«
“==============================
l& »
» »
» ll » {” » » l » » »
» ˆ« =l
j
“l vius i_el ca - bell l l ros. ” riu, Ell s'a - l dorm men - tres son - l
“l l l Û ” , P « l l
# « « « «
dorm men - tres son -

“l « « « «j
ˆ« l l «« . ‰ ” «ˆ« «ˆ« «j ˆ« l Jœ»» . «k « «
«j.ˆ« «k
ˆ«
==============================
&
«j
ˆ« {
«j
»
ˆ« «j
ˆ« «j ˆ« =l
“l l l ros. ” riu. l l
“l son - l l ” l l
vius i_el ca - bell Ell s'a - dorm men - tres son -

“l # Jœ» . l l Uœ». ” œ» , P l Jœ» . l


dorm men - tres

» Kœ»» #œJ
» Jœ»» » ‰ » œ
J
» œ
J
» » Kœ»» Jœ»» œ
J
»
l& » »
“============================== »
» » ll » ”{ » »» »
» l » » » »
» =l
“l • vius i_el ca - bell l l ros. ” riu, Ell s'a - l dorm men - tres son - l
“l Jœ»» . Kœ»» ll U ” , PJœ»» l l
œ
J
» œ
J
» œ
J
»
dorm men - tres son -

“l # » » »
» œ
J
»
»» l l »»œ
» . ‰ ” »» œ
» » »
» l »» œ
J
» . œ
K
»
»» œ
J
»
»» »
» =ll
L“==============================
l? ll {” l
vius i_el ca - bell ros. riu, Ell s'a - dorm men - tres son -
dorm men - tres son -

¬ # , f «« « rit. « U p
Jœ»» .» « ««
27

œ»» Jœ»» œ
J
» ˆ« j
k «
ˆ« «j ˆ« l ˙« «
l&
“===========================
» » » l » l ˙« =”
“l riu. La - ra - l la la - ra - la l la. l ”
“l # , f« «« l l l U p ”
«
« « ˆ
«j «
«
ˆ« . «k « « « « « «
rit.
l&
“===========================
ˆ« ˆ«
j l j ˆ« «j ˆ« «j ˆ« l «ˆ« «ˆ« l «˙« =”
“l l la la - ra - la l la l ra. ”
“l , f l l « l U« p ”
riu. La - ra - la -
# rit. « «
“l œ»» Jœ»» Jœ»» l Jœ»»» . œ
»
Kœ»» œ»J»œ» «
«ˆ« l ««ˆˆ«
ĵ «
«ˆˆ« l «˙«˙« ”
»
===========================
& » » » » =
“l • l l l ”
“l riu.
f
La - ra -
l la la - ra - la
l la la -
l ra.
p ”
“l # »» œ
» , Jœ»» l Jœ»»» . Kœ»»» Jœ»»» l « U
l « ”
» Jœ»» Jœ»»
rit.

l?
L“=========================== » l » «
l «˙ l «˙ « =”
La Navata,
20/12/2011
riu. La - ra - la la - ra - la la.

(Edición: J. Blasco, 2011) http://www.atrilcoral.com