Vous êtes sur la page 1sur 28

Contabilitate de Gestiune II (Seminar)

AtenŃie la contribuŃiile aferente salariilor!!!


RefaceŃi calculele Ńinând cont de modelul prezentat la curs!

Exemplificarea privind utilizarea conturilor din contabilitatea de gestiune în paralel cu


contabilitatea financiară

Presupunând funcŃionarea unui laborator central cu personalitate juridică care dispune de gestiune
de materii prime, principalele operaŃiuni ale acestuia se reflectă în contabilitatea financiară astfel:
1. aprovizionarea magaziei laboratorului de la un angrosist cu diverse materii prime (zahăr, ulei, făină) în
valoare de 5 000 000, 19% TVA:
% = 401 5 950 000
301 5 000 000
4426 950 000
2. în cursul lunii are loc un transfer de materie primă din magazia laboratorului în laborator în valoare de
2 500 000 lei:
301/ materii prime laborator = 301/ materii prime magazie 2 500 000
3. aprovizionarea directă a laboratorului cu materie primă în sumă de 15 000 000 lei, 19% TVA:
% = 5311 17 850 000
301 15 000 000
4426 2 850 000
4. pentru fabricarea a 2 sortimente de prăjituri se dau în consum materii prime în sumă de 17 000 000
lei din care pentru prăjitura „ X ” 10 200 000 lei iar pentru prăjitura „Y” 6 800 000 lei. Înregistrarea
consumului de materii se face presupunând că în cadrul laboratorului s-au obŃinut conform centralizatorului
produselor livrate: prăjitura „ X ” 10 000 buc. la preŃ de materie primă de 1020 lei / buc.; prăjitura „Y ”
6000 buc. la preŃ de materie primă de 1133,3 lei/ buc:
601 = 301 17 000 000
- obŃinerea de produse
345 = 711 17 000 000
x 10 200 000
y 6 800 000
5. se înregistrează salariile cuvenite personalului în sumă de de 15 000 000 lei.
641 = 421 15 000 000
 CAS (24,5%): 6451 = 431.1 3 675 000
 CASS(7%) 6453 = 431.3 1 050 000
 fond de şomaj (3,5%): 6452 = 437.1 525 000
 risc şi accident (0,5%): 635 = 447.01 75 000
 comision cărŃi de muncă (0,75%): 635 = 447.02 112 500
6. se înrtegistrează consumul de materiale auxiliare în sumă de 1 000 000 lei:
6021 = 3021 1 000 000
7. se înregistrează amortizarea utilajelor aferente lunii în curs în sumă de 1 000 000 de lei.
6811 = 2813 1 000 000
8. înregistrarea facturilor de la terŃii pentru serviciile prestate de aceştia (telefon, energie):
% = 401 2 618 000
605 1 500 000
626 700 000
4426 418 000
9. vânzarea produselor finite terŃilor pe baza facturilor care cuprind:
SpecificaŃie UM Cantitate Pret fără TVA Valoare fără TVA TVA

1
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
1 X buc 10 000 2 500 25 000 000 4 750 000
2 Y buc 6 000 3 000 18 000 000 3 420 000
Total 43 000 000 8 170 000

411 = % 51 170 000


701 43 000 000
4427 8 170 000
711 = 345 17 000 000
10. închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli
701 = 121 43 000 000
121 = % 41 525 000
601 17 000 000
641 15 000 000
6451 3 675 000
6452 525 000
635 75 000
6021 1 000 000
6811 1 000 000
605 1 500 000
626 700 000
6453 1 050 000
Profitul = V − Ch. = 43 000 000 − 41 525 000 = 1 475 000
Înregistrarea operaŃiunilor în contabilitatea de gestiune:
1. cheltuielile cu materiile prime: 921 = 901 17 000 000
X 10 200 000
Y 6 800 000
2. înregistrarea cheltuielilor indirecte:
Cheltuielile generale ale
SpecificaŃie Cheltuieli comune laboratorului unităŃii
Materiale auxiliare 500 000 500 000
Salariile 10 000 000 5 000 000
CAS 2 450 000 1 225 000
CASS 700 000 350 000
Şomaj 350 000 175 000
Risc şi accident 50 000 25 000
Servicii terŃii (energie şi 1 200 000 1 000 000
telefon)
Amortizarea mijloacelor fixe 800 000 200 000
923 = 901 16 050 000
materiale auxiliare 500 000
salarii 10 000 000
CAS 2 450 000
CASS 700 000
Şomaj 350 000
Risc şi accident 1 200 000
Amortizare 800 000
924 = 901 8 475 000
materiale auxiliare 500 000
salarii 5 000 000
CAS 1 225 000
2
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
CASS 350 000
Şomaj 175 000
Risc şi accident 25 000
Servicii terŃii 1 000 000
Amortizare mijlioace fixe 200 000
3. repartizarea cheltuielilor generale ale unităŃii asupra cheltuielile comune ale laboratorului:
923 = 924 8 475 000
4. repartizarea cheltuielilor indirecte asupra producŃiei de bază:
Ch i
K 923 = * 100
totalulche ltuielilor directe
16050000 + 8475000
K 923 = * 100
17000000
K 923 = 144 , 26 %
• pentru prăjitura X: 144, 26* 10200000 = 14 714 520
• pentru prăjitura Y: 144,26* 6800000 = 9 809680
921 = 923 24 524 200
5. înregistrarea producŃiei obŃinute la preŃ de vânzare:
931 = 902 43 000 000
X 25 000 000
Y 18 000 000
902 = 921 41 524 200 ( 24 524 200 + 17 000 000 = 41 524 200 )
6. 903 = 902 1 475 000 în roşu
7. 901 = % 41 524 200
931 43 000 200
903 1 475 000 în roşu

Contabilitatea de gestiune în comerŃ

1. Un magazin cu amănuntul se aprovizionează cu mărfuri de la furnizorii în valoare de 20 000 000 lei,


19% TVA. Adaosul comercial practicat este 30 %. În cursul lunii se vând mărfuri în sumă de 10 000 000
şi se descarcă gestiunea şi încasarea se face în numerar.

Contabilitatea financiară Contabilitatea de gestiune


% = 401 23 800 000
371 20 000 000
4426 3 800 000
371 = %
378 6000000 ( 30%*20000000)
4428 4940000 ( ( 20 000 000 + 6 000 000) *19%)
5311 = % 10000000
707 8403361
4427 1596639

% = 371 10000000
607 6455948 931 = 902 8 403 361
378 1947413 925 = 901 6 455 948
4428 1596639 903 = 902 1 947 413 în roşu
902 = 925 6 455 948
901 = % 6 455 948
3
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
Contabilitatea financiară Contabilitatea de gestiune
S i 378 + R c 378 931 8 403 361
K 378 = 903 1 947 413 în roşu
(S i 371 ) (
+ R D 371 − S i 4428 + R c 4428 )
0 + 6000000
K 378 =
(20000000 + 10940000 ) − 4940000
K 378 = 0 , 231
(
R D 378 = K 378 * R c 371 − TVA )
R D 378 = 0 , 231 * (10000000 − 1596639 )
R D 378 = 1947413

2. Se primeşte un lot de mărfuri însoŃite de factură care cuprinde: preŃ de facutrare fără TVA − 2800000,
TVA−532 000. Se constată o lipsă de mărfuri din vina cărăuşului de 200 000 lei fără TVA, care se
recuperează de la cesta la un preŃ de vânzare de 240 000 lei şi o lipsă din vina delegatului de 100 000
de lei fără TVA, care se impută la preŃ de vânzare cu amănuntul de 150 000 lei. EvidenŃa mărfurilor se
Ńine la preŃ de cumpărare nu avem de face cu preŃ cu amănuntul..

Contabilitatea financiară Contabilitatea de Gestiune


- înregistrarea facturi:
% = 401 3 332 000 925 = 931 300 000
371 2 500 000 931 = 902 390 000
4426 532 000 903 = 902 90 000 în roşu
6588 300 000 902 = 925 300 000
401 = 5311 3 332 000 901 = %
461 = % 464 100 931 390 000
7588 390 000 903 90 000 în roşu
4427 74 100
X: 240 000 + 19%*240 000 = 285 600
Y: 150 000 + 19%*150 000’= 178 500

3. Se primesc în consignaŃie mărfuri în valoare de 5 000 000 lei, preŃul de evaluare decontabil
deponentului pentru care se percepe comision de 20%, 19 %TVA. Se vând integral mărfurile în regim
de consignaŃie şi deconteazează deponentului.

Persoane Magazin în regim


fizice de consignaŃie Diverse persoane
fizice sau juridice

Contabilitate financiară Contabilitate de gestiune

5311 = % 6 190 000


462 5 000 000 931 = 902 1 000 000
708 1 000 000
4427 190 000
462 = 5311 5 000 000
= 8033 5 000 000

4
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
4. SC „ALFA” SRL donează mărfuri în sumă de 15 000 000. EvidenŃa mărfurilor se Ńine la preŃ de
vânzare ( valoare iniŃială = 14 000 000 ).

Contabilitate financiară Contabilitate de gestiune


a) 6582 = 371 14 000 000
635 = 4427 2 850 000 925 = 901 16 850 000
b. la preŃ de vânzare iar coeficientul de
repartizare a adaosului comercial este 20%.
% = 371 15 000 000
6582 12 000 000
378 3 000 000
635 = 4427 2 850 000

5
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)

AplicaŃii

1. Într-un laborator de cofetărie − patiserie se fabrică 3 sortimente de prăjituri: 7000 bucăŃi prăjitura A;
8000 de bucăŃi prăjitura B; 5000 bucăŃi prăjitura C. Pentru fabricarea celor 3 sortimente de prăjituri se
efectuează o serie de cheltuieli şi anume:
 cheltuieli cu materii prime:
 prăjitura A: 7 000 000 lei
 prăjitura B: 8 800 000 lei
 prăjitura C: 7 500 000 lei
 cheltuielile comune laboratorului se ridică în sumă de 2 980 000 lei, iar cheltuielile de
administraŃie 900 000 lei.
 se mai ştie că se vând cele 3 sortimente de prăjituri la preŃul de 1 215 lei/buc prăjitura A; pentru
prăjitura B 1250 lei/buc, prăjitura C 1600 lei/buc.
Rezolvare:
921 = 901 23 300 000
A 7 000 000
B 8 800 000
C 7 500 000
923 = 901 2 980 000
924 = 901 900 000
924 = 923 900 000
R D
K S = 923

∑ ch materii _ prime

2980000 + 900000
K s =
23300000
3880000
K s = = 16 , 65 %
23300000
c i A = 16 , 65 % * 7000000 = 1665500
c i B = 16 , 65 % * 8800000 = 1465200
c i C = 16 , 65 % * 7500000 = 1248750
A: 7000*1215 lei/buc = 8505000
B: 8000*1250 lei/buc = 10000000
C: 5000*1600 lei/buc = 8000000
931 = 902 26505000
A 8505000
B 10000000
C 8000000
921 = 923 3880000
902 = 921 27179450
A 8165500
B 10265200
C 8748750
903 = 902 674450
A 339500 în roşu
B 265200
C 748750
901 = % 27179450
931 26505000
903 674450

6
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
2. OperaŃiuni privind înregistrarea în contabilitate a produselor cu ciclu lung de fabricaŃie cu producŃie
neterminată la sfârşitul şi începutul perioadei:
 costuri efectuate în cursul lunii: 7 000 000 lei
 producŃie neterminată iniŃial: 1 000 000 lei
 se obŃin produse finite la cost standard de 7 500 000 lei şi cost efectiv de 6 500 000 lei. Se mai
cunoaşte valoarea producŃiei la sfârşit de lună de 1 500 000 lei.
921 = 901 1000000
921 = 901 7000000
931 = 902 7500000
933 = 921 1500000 în roşu
902 = 921 6500000
903 = 902 1000000
902 = 933 1500000
901 = % 8000000
931 7500000
903 1000000 în roşu
902 1500000
3. Într-o întreprindere se fabrică 2 tipuri de produse A şi B. Pentru fabricarea lor se efectuează o serie
de cheltuieli:
Cheltuieli directe A B
Materii prime 1 000 000 500 000
Salarii directe 700 000 300 000
CAS( 24,5%) 171 500 73 500
CASS (7%) 49 000 21 000
Şomaj ( 3,5%) 24 500 10 500
Fond de risc şi accident ( 0,5%) 3 500 1 500
Comison carte de muncă (0,75%) 5 250 2 250
Total 1 953 750 908 750

Cheltuieli auxiliare
Cheltuieli materiale auxiliare 400 000
Cheltuieli materiale consumabile 100 000
Salarii 300 000
CAS( 24,5%) 73 500
CASS (7%) 21 000
Şomaj ( 3,5%) 10 500
Fond de risc şi accident ( 0,5%) 1 500
Comison carte de muncă (0,75%) 2 250
Total 908 750

Cheltuieli indirecte de producŃie


Cheltuieli materiale consumabile 400 000
Salarii directe 300 000
CAS( 24,5%) 73 500
CASS (7%) 21 000
Şomaj ( 3,5%) 10 500
Fond de risc şi accident ( 0,5%) 1 500
Comison carte de muncă ( 0,75%) 2 250
Total 808 750

7
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
Cheltuieli generale de adminsitraŃie
Cheltuieli cu materiale 100 000
Salarii 200 000
CAS( 24,5%) 49 000
CASS (7%) 14 000
Şomaj ( 3,5%) 7 000
Fond de risc şi accident ( 0,5%) 1 000
Comison carte de muncă ( 0,75%) 1 500
Total 372 500
Activitatea secŃiei auxiliare se decontează astfel:
 80 % la secŃia de bază
 20 % la sectorul adminsitrativ.
Se obŃin în urma producŃiei 900 tone produs A şi 300 tone produs B. Costul standard, prestabilit al
acestora este 3 000 lei/tonă pentru produsul A şi 5 000 lei/tonă pentru produsul B. Se mai cunosc
producŃie neterminată:
 iniŃială pentru produsul A: 200 000; produsul B: 100 000
 neterminată finală pentru produsul A: 100 000; produsul B: 50 000
Să se înregistreze în contabilitatea de gestiune toate etapele aferente proceselor de producŃie.
921 = 901 300 000
A 200 000
B 100 000
921/A = 901 1 953 750
materii prime 1 000 000
salarii directe 700 000
CAS( 24,5%) 171 500
CASS (7%) 49 000
Şomaj ( 3,5%) 24 500
Fond de risc şi accident (0,5%) 3 500
Comison carte de muncă (0,75%) 5 250
921/B = 901 908 750
materii prime 500 000
salarii directe 300 000
CAS( 24,5%) 73 500
CASS (7%) 21 000
Şomaj ( 3,5%) 10 500
Fond de risc şi accident (0,5%) 1 500
Comison carte de muncă (0,75%) 2250

- colectarea cheltuielilor auxiliare


922 = 901 908 750
materiale auxiliare 400 000
materiale consumabile 100 000
salarii 300 000
CAS( 24,5%) 73 500
CASS (7%) 21 000
Şomaj ( 3,5%) 10 500
Fond de risc şi accident (0,5%) 1 500
Comison carte de muncă (0,75%) 2 250

8
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
- cheltuielile indirecte de producŃie
923 = 901 808 750
materiale consumabile 400 000
salarii 300 000
CAS( 24,5%) 73 500
CASS (7%) 21 000
Şomaj ( 3,5%) 10 500
Fond de risc şi accident (0,5%) 1 500
Comison carte de muncă (0,75%) 2 250
- cheltuielile generale de administraŃie
924 = 901 372 500
cheltuieli materiale 100 000
salarii directe 200 000
CAS( 24,5%) 49 000
CASS (7%) 14 000
Şomaj ( 3,5%) 7 000
Fond de risc şi accident (0,5%) 1 000
Comision carte de muncă (0,75%) 1 500
- înregistrarea valorii producŃiei obŃinute la costuri prestabilite:
931 = 902 4200000
A 3000*900 = 2700000
B 5000*300 = 1500000
- repartizarea cheltuielilor auxiliare asupra activităŃii de bază
% = 922 908750
923 908750*80%= 727000
924 908750*20%= 181750
S 923 808750 + 727000
Ks = *100 = = 153,57 %
∑ Salarii directe 1000000
A: 153,57%*700000 = 1074990
B: 153,57%*300000 = 460710
921 = 923 1535700
A 1074990
B 460710
933 = 921 150000
A 100000
B 50000
902 = 933 150000
A 100000
B 50000

902 = 921 4548200


A 3128740 (= 1953750+1074990+100000)
B 1419460 (= 908750+460710+50000)
903/A = 902/A 428740 ( = 3128740−2700000)
903/B = 902/B 80540
902 = 924 554250 (= 372500+181750)
901 = % 5252450
931 4200000
903 348200 (= 428740 − 80540)
902 704250 (= 150000+554250)
9
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)

AplicaŃii la metoda globală

1. Să se calculeze costul producŃiei finite în variante:


a. locuri de costuri
b. pe feluri de costuri
c. simplă
Se consideră că o întreprindere productivă obŃine un singur produs care parcurge 4 stadii de
prelucrare:
 locul 1 livrează locului 2 cantitatea de 6 000 tone iar în urma prelucrării rezultă 4000 tone
 locul 3 livrează locului 4 cantitatea de 4 000 tone iar în urma prelucrării rezultă 3100 tone
În tabelul de mai jos sunt redate costurile totale aferente fiecărui loc de cost (costuri directe +
costuri indirecte) cantităŃile obŃinute din prelucrare şi costul unitar al prelucrării per loc. Costurile generale
de administraŃie ale întreprinderii sunt de 258 000 iar costurile de desfacere sunt de 75 000.

Locuri de Cantitate prelucrată Costuri totale ale locurilor de Costuri unitar


cost (tone) cost ( C d + C i ) lei/tonă
I 6000 996 000 166
II 5300 1 060 000 200
III 4000 1 000 000 250
IV 3100 558 000 180
Total 17400 3 614 000 796

a.
Q int rata
C ui = C ui −1 * + C up
Q iesita
996000
C uI = 0 * + 166 = 166
6000
6000
C u II = 166 * + 200 = 387 ,92
5300
5300
C u III = 387 ,92 * + 250 = 763 ,99
4000
4000
C u IV = 763 ,99 * + 180 = 1165 , 79
3100

C I C II C III C n
C y C x
C upf = + + K + + +
Q I Q II Q III Q n Q f Q f

996000 1060000 1000000 180 * 3100 + 258000 + 75000


C upf = + + + +
6000 5300 4000 3100

C up = 166 + 200 + 250 + 287 = 903

Locuri de Costuri materiale Costuri salarii Costuri Total cost/loc


cost directe directe indirecte
I 380 000 250 000 200 000 830 000
II 400 000 390 000 210 000 1 000 000
10
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
III 394 000 355 000 150 000 900 000
IV 410 000 299 000 175 000 884 000
Total 1 585 000 1294 000 735 000 3 614 000

b.
C d1 C d2 C dn Ci C x
Cu = + +K + + +
Q1 Q1 Q1 Q2 Q2
1585000 1294000 735000 258000 75000
Cu = + + + + = 1273 , 22
3100 3100 3100 3100 3100
c.
3614000 + 258000 + 75000
Cu = = 1273,22
3100

2. Se consideră o întreprindere care este dotată cu:


 2 secŃii de bază: S1 , S 2
 2 secŃii auxiliare: - centrală electrică= CE
- centrală apă = CA
 1 sector administrative şi de conducere SAC
Se fabrică în cadrul unităŃii de bază un singur produs unitatea lucrând la întreaga sa capacitate.
1. colectarea cheltuielilor cu materii prime în sumă de 500 000 lei. Consumul de materii prime se
repartizează după cum urmează: - la S1 300 000
- la S 2 200 000
921 = 901 500 000
S1 300 000
S2 200 000
2. colectarea cheltuielilor cu consumul de materiale consumabile în sumă de 200 000 lei repartizate după
cum urmează:
 la S1 = 80 000
 la S 2 = 40 000
 la CE = 25 000
 la CA = 30 000
 la SAC = 25 000

% = 901 200 000


922 55 000
CE 25 000
CA 30 000
923 120 000
S1 80 000
S2 40 000
924 25 000
3. colectarea cheltuielilor cu salarii în sumă de 1 200 000 lei repartizate după cum urmează:
 salariile muncitorilor din S1 sunt de 470 000
 salariile muncitorilor din S 2 sunt de 330 000
11
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
 salariile personalului auxiliar şi ale personalului administrativ şi de conducere din:
 S1 100 000
 S 2 90 000
 salariile personalului din secŃiile auxiliare sunt: CE = 60 000; CA = 40 000
 salariile personalului din SAC = 100 000
% = 901 1 200 000
921 800 000
S1 470 000
S2 330 000
922 100 000
CE 60 000
CA 40 000
923 200 000
S1 110 000
S2 90 000
924 100 000
5. colectarea cheltuielilor cu CASS (7%)
% = 901 84 000
921 56 000
S1 32 900 ( 470000*7%)
S2 23 100 ( 330000*7%)
922 7 000
CE 4 200 ( 60000*7%)
CA 2 800 ( 40000*7%)
923 14 000
S1 7 700
S2 6 300
924 7 000

CAS - 24,5
% = 901 294 000
921 196 000
S1 115 150 (470 000*24,5%)
S2 80 850 ( 330 000 *24,5%)
922 24 500
CE 14 700 (60 000 *24,5%)
CA 9 800 (40 000 *24,5%)
923 49 000
S1 26 950
S2 22 050

12
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
924 24500
6. şomaj 3,5%
% = 901 42 000
921 28 000
S1 16 450 (470 000*3,5%)
S2 11 550 ( 330 000 *3,5%)
922 3 500
CE 2 100 (60 000 *3,5%)
CA 1 400 (40 000 *3,5%)
923 7 000
S1 3 850
S2 3 150
924 3 500
7. risc şi accident - 0,5%
% = 901 6 000
921 4 000
S1 2 350 (470 000*0,5%)
S2 1 650 (330 000 *0,5%)
922 500
CE 300 (60 000 *0,5%)
CA 200(40 000 *0,5%)
923 1 000
S1 550
S2 450
924 500
8. comision cărŃi muncă 0,75 %
% = 901 9 000
921 6 000
S1 3 525 (470 000*0,75%)
S2 2 475 (330 000*0,75%)
922 750
CE 450 (60 000 *0,75%)
CA 300 (40 000 *0,75%)
923 1 500
S1 825
S2 675
924 750
9. Colectarea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe în sumă de 400 000 lei repartizându-se după
cum urmează:
 la S1 = 175 000
 la S 2 = 75 000
 la CE = 55 000
 la CA = 45 000
 la SAC = 50 000
% = 901 400 000
922
CE 55 000
CA 45 000

13
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
923
S1 175 000
S2 75 000
924 50 000
10. Din procesul de producŃie se obŃine 50 kg produse finite la preŃ standard 500 lei pe kg.
931 = 902 50*500 =2 500 000
11. Decontările prestaŃiilor reciproce în cadrul secŃiilor auxiliare:
 energia electrică furnizată pentru CA 20 000
 apa furnizată de CA pentru CE 150 000
922 CA = 922 CE 20 000
922 CE = 922 CA 150 000
12. Decontarea producŃiei centralei electrice către altre secŃii din întreprindere:
 de la CE către S1 87 000
 de la CE către S 2 61 650
 de la CE către SAC 15 000
% = 922 CE 163 650
923
S1 87 000
S2 61 650
924 15 000
13. Decontarea CA către alte sectoare din întreprindere:
 de la CA către S1 68 000
 de la CA către S 2 53 100
 de la CA către SAC 18 000
% = 922 CA 139 100
923
S1 68 000
S2 53 100
924 18 000
14. Repartizarea cheltuielilor indirecte de producŃie , includerea în costuri de producŃie a cotelor de
cheltuieli indirecte.
923 S 2 924
923 S1
D C D C
D C 25 000
40 000
80 000 100 000
90 000
110 000 24 500
24 500
26 950 7 000
6 300
7 700 3 500
3 150
3 850 500
450
550 750
675
825 50 000
75 000
175 000 18 000
61 650
87 000 15 000
53 100
68 000 244 250
352 375
559 875

921 = 923 912 250


S1 559 875
S2 352 375

14
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
15.Repartizarea cheltuielilor de administraŃie în sumă de 244 250.

921 S1
921 S 2
D C
D C
300 000
200 000
470 000
330 000
32 900
23 100
115 150
80 850
16 450
11 550
2 350
1 650
3 525
2 475
559 875
352 375
1 500 250
1 002 000

244250 244250
K CGA = = = 0 , 0976121
1500250 + 1002000 2502250

16. Repartizarea pentru S1 , S 2 cheltuieli de administraŃie.


S1 1 500 250*0,0976121 = 146 443
S 2 1 002 000*0,0976121 = 97 807
921 = 924 244 250
S1 146 443
S2 97 807
17. Calculul şi decontarea costurilor efectiv al producŃiei obŃinute.
902= 921 2 746 500
S1 146 443+1500250 = 1646693
S2 97 807+1002000 = 1099807
C S < C ef

2746500
C u = = 5493 lei / buc
500
18. înregistrarea diferenŃelor de preŃ: 903 = 902 2746 500 – 2 500 000 = 246 500
19. InterfaŃa contului 901: 901 = % 2 746 500
931 2 500 000
903 246 500

AplicaŃii la metoda pe comenzi

1. În vederea exemplificării modului de derulare a filierelor de înregistrare privind contabilitatea de


gestiune a costurilor pe comenzi prezentăm următoarele cazuri teoretice:
1. înregistrarea cheltuielilor cu materii prime:
 la secŃia 1:
 la comanda cd 173 175 000
 la comanda cd 211 125 000
 la secŃia 2: cheltuielile au fost de 150 000 din care la comandă:
 cd 173 100 000
 cd 211 50 000
% = 901 450 000
921 S1 300 000
15
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
cd173 175 000
cd 211 125 000
921 S 2 150 000
cd173 100 000
cd211 50 000
2. înregistrarea cheltuielilor cu materiale consumabile la:
 la secŃia S1 80 000
 la S 2 60 000
 la centrala electrică 70 000
 apă: 40 000
 la sectorul de administraŃie şi de conducere 60 000.
% = 901 310 000
922 110 000
CE 70 000
CA 40 000
923 140 000
S1 80 000
S2 60 000
924 60 000
3. înregistrarea cheltuielilor cu salariile
 salariile muncitorilor de bază din secŃiile principale de producŃie:
 S1 = 150 000
S1 : cd 173 = 100 000
S1 : cd 211 = 50 000
 S 2 = 100 000
S 2 : cd 173 = 40 000
S 2 : cd 211 = 60 000
 salariile personalului TESA din secŃiile de bază 130 000 la: S1 = 90 000; S 2 = 40 000
 salariile personalului din secŃiile auxiliare 120 000 la: CE = 70 000 şi CA = 50 000
 salariile personalului din sectorul administrativ şi de conducere 70 000
% = 901 570 000
921 S1 150 000
cd173 100 000
cd 211 50 000
921 S 2 100 000
cd173 40 000
cd211 60 000
923 130 000
S1 90 000
S2 40 000
922 120 000
CE 70 000
CA 50 000
924 70 000
4. CASS 7%
% = 901 39 900
921 S1 10 500
cd173 7 000
16
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
cd 211 3 500
921 S 2 7 000
cd 173 2 800
cd 211 4 200
923 9 100
S1 6 300
S2 2 800
922 8 400
CE 4 900
CA 3 500
924 4 900
5. şomaj 3,5%
% = 901 19 950
921 S1 5 250
cd173 3 500
cd 211 1 750
921 S 2 3 500
cd173 1 400
cd 211 2 100
923 4 550
S1 3 150
S2 1 400
922 4 200
CE 2 450
CA 1 750
924 2 450
6. risc şi accident 0,5%

% = 901 2 850
921 S1 750
cd173 500
cd 211 250
921 S 2 500
cd173 200
cd211 300
923 650
S1 450
S2 200
922 600
CE 350
CA 250
924 350
7. cărŃi de muncă 0,75%
% = 901 4275
921 S1 1125
cd173 750
cd 211 375
921 S 2 750
cd173 300
17
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
cd211 450
923 975
S1 675
S2 300
922 900
CE 525
CA 375
924 525
8. CAS 24,5%
% = 901 139 650
921 S1 36 750
cd173 24 500
cd 211 12 250
921 S 2 24 500
cd173 9 800
cd 211 14 700
923 31 850
S1 22 050
S2 9 800
922 29 400
CE 17 150
CA 12 250
924 17 150
9. înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe
 S1 = 40 000
 la S 2 = 30 000
 la CE = 35 000
 CA = 25 000
 SAC = 25 000
% = 901 155 000
922 60 000
CE 35 000
CA 25 000
923 70 000
S1 40 000
S2 30 000
924 25 000
10. obŃinerea produselor finite:
 din comanda cd 173 s-au obŃinut 15 buc. la cost unitar 60 000 lei/buc (cost standard)
 din comanda cd 211 s-au obŃinut 12 buc. la cost unitar 50 000 lei/buc (cost standard)
931 = 902 1 500 000
cd 173 900 000
cd 211 600 000
11. decontarea produselor reciproce între secŃiile auxiliare:
 apa furnizată de la CA către CE este 10 000
 energia electrică de la CE către CA este 25 000
922 CA = 922 CE 10 000
922 CE = 922 CA 25 000
 decontarea cheltuielilor centralei electrice 183 875 lei astfel asupra S1 şi S 2 :

18
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
 S1 = 75 000
 S 2 = 66 200
 SAC = 42 675
% = 922 CE 183 875
923
S1 75 000
S2 66 200
924 42 675
 decontarea cheltuielilor CA 163 425 lei astfel asupra:
 S1 = 65 000
 S 2 = 50000
 SAC = 48425
% = 922 CA 162 425
923
S1 65 000
S2 50 000
924 48 425
12. repartizarea cheltuiellilor comune ale secŃiei( indirecte)

923 S1
80 000
90 000
3 150
450
675
40 000
75 000
65 000
6 300
22 050
382 625

19
923 S 2
60000
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
40000
2800
1400
200
300
9800
30 000
66 200
50 000
260 700

382625 382625
K S1 = = = 1,8721712
150000 + 10500 + 5250 + 750 + 1125 + 36750 204375
260700 260700
K S2 = = = 1,9133944
100000 + 7000 + + 3500 + 500 + 750 + 24500 136250
S1 :
C173 = 1,8721712*( 100000+ 7000+ 3500+ 500+ 750+ 24500) = 1,8721712*136250 = 255083
C 211 =1,8721712*(50000+ 3500+ 1750+ 250+ 375 +12250) = 1,8721712*68125 =127542
S2 :
C173 = 1,9133944 *(40000 + 2800+1400+200+300+9800) = 1,9133944 *54500 =104280
C 211 = 1,9133944 *(60000 + 4200+ 2100+ 300+ 450+ 14700) = 1,9133944 *81750 =156420
921 S1 = 923 S1 382 625
cd 173 255 083
cd 211 127 542
921 S 2 = 923 S 2 260700
cd 173 104 280
cd 211 156 420
13. Repartizarea cheltuielilor generale de administrare a unităŃii:
924 S 2 cd 211
S1 cd 211 D C 921
921 60 000 50 000
125 000 70 000 60 000
50 000 4 900 4 200
3 500 2 450 2 100
1 750 350 300
250 525 450
375 17 150 14 700
12 250 42 675 156 420
127 542 48 425 288 170
320 667 25 000
271 475

S1 cd 173
921
175 000

20
S 2 cd 173
921
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
175 000 100 000
100 000 40 000
7 000 2 800
3 500 1 400
500 200
750 300
24 500 9 800
255 083 104 280
566 333 258 780

R924 271475 271475


K= = = = 0,1893197
ChS1 + ChS 2 (566333 + 320667 ) + (258780 + 288170 ) 1433950
S1 :
C173 = 0,1893197 * 566333 = 107 218
C 211 = 0,1893197 *320667 = 60 709
S2 :
C173 = 0,1893197 *258780 = 48 992
C 211 = 0,1893197 *288170 = 54 556

% = 924 271 475


921 S1 167 927
cd 173 107 218
cd 211 60 709

21
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
921 S 2 103 548
cd 173 48 992
cd 211 54 556

15.

S1 cd 173 S1 cd 211
921 921
175 000 125 000
100 000 50 000
7 000 3 500
3 500 1 750
500 250
750 375
24 500 12 250
255 083 127 542
107 218 60 709
673 551 381 376

S 2 cd 173 S 2 cd 211
921 921
100 000 50 000
40 000 60 000
2 800 4 200
1 400 2 100
200 300
300 450
9 800 14 700
104 280 156 420
48 992 54 556
307 772 342 726

902 cd 173 = % 981 323


921 S1 cd 173 673 551
921 S 2 cd 173 307 772
902 cd 211 = % 724 102
921 S1 cd 211 381 376
921 S 2 cd 173 342 726
981323
C u173 = = 65422lei / buc
15
724102
C u 211 = = 60342lei / buc
12
903 cd 173 = 902 cd 173 81 323 (= 981 323 – 900 000)
903 cd 211 = 902 cd 211 124 102 (= 724 102 – 600 000)
901 = % 1705 425
931 cd 173 900 000
22
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
931 cd 211 600 000
903 cd 173 81 323
903 cd 211 124 102

AplicaŃii la metoda pe faze

O întreprindere cu producŃie de masă fabrică 2 produse A, B. Ciclograma e prezentata mai jos:

Faza
produsul I II III
A • • •
B • • −
1. colectarea cheltuielilor cu materii prime şi prezentarea va fi făcută:
Faza
produsul I II III
A 200 000 100 000 120 000
B 300 000 250 000 −
Total 500 000 350 000 120 000
% = 901 970 000
921/IA 200 000
921/IB 300 000
921/IIA 100 000
921/IIB 250 000
921/IIIA 120 000
2. colectarea cheltuielilor cu materialele consumabile:
Faza I II III
Total
220 000 85 000 65 000 70 000
CE SAC
150 000 175 000
% = 901 545 000
922 CE 150 000
923 I 85 000
923 II 65 000
923 III 70 000
924 175 000
3. colectarea cheltuielilor cu salariile
 salarii directe:
Faza
produsul I II III
A 95 000 82 000 91 000
B 110 000 125 000 −
Total 205 000 207 000 91 000
 cu salariile indirecte:
Faza
produsul I II III Total
100 000 55 000 32 000 187 000
 salarii aferente CE = 250 000; SAC = 390 000
% = 901 1 330 000
23
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
921 I
IA 95 000
IB 110 000
921 II
II A 82 000
II B 125 000
921 III 91 000
922 CE 250 000
923
I 100 000
II 55 000
III 32 000
924 390 000
4.CAS 24,5 %

% = 901 325 850


921 I
IA 23 275
IB 26 950
921 II
II A 20 090
II B 30 625
921 III 22 295
922 CE 61 250
923
I 24 500
II 13 475
III 7 840
924 95 550
5. CASS 7%
% = 901 93 100
921 I
IA 6 650
IB 7 700
921 II
II A 5 740
II B 8 750
921 III 6 370
922 CE 17 500
923
I 7 000
II 3 850
III 2 240
924 27 300
6. şomaj 3,5 %
% = 901 46 550
921 I
IA 3 325
24
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
IB 3 850
921 II
II A 2 870
II B 4 375
921 III 3 185
922 CE 8 750
923
I 3 500
II 1 925
III 1 120
924 13 650

7.risc şi accident 0,5%

% = 901 6 650
921 I
IA 475
IB 550
921 II
II A 410
II B 625
921 III 455
922 CE 1 250
923
I 500
II 275
III 160
924 1 950
8. cărŃi de muncă 0,75 %

% = 901 9 977
921 I
IA 713
IB 825
921 II
II A 615
II B 938
921 III 683
922 CE 1 875
923
I 750
II 413
III 240
924 2 925
9. colectarea cheltuielilor cu amortizarea. Amortizarea repartizată după cum urmează:
Faza I Faza II Faza III CE SAC Total
13 000 7 000 10 000 9 000 8 000 47 000
25
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)

% = 901 47 000
922 CE 9 000
923
I 13 000
II 7 000
III 10 000
924 8 000
10. Se obŃin produse finite la cost standard:
 produsul A 100 buc. A 16 000 lei/buc cost standard
 produsul B 170 buc a 10 000 lei/buc la cost standard.
931 = 902 A 1 600 000
931 = 902 B 1 700 000
11. decontarea costurilor secŃiilor auxiliare. Centrala electrică a furnizat energie electrică după cum
urmează:
Faza I Faza II Faza III SAC
228 375 100 000 100 000 100 000

% = 922 528 375


923
I 228 375
II 100 000
III 100 000
924 100 000

12. se repartizează cheltuielile comune ale fiecărei faze pe produs. Alegem drept baze de repartizare
costurile directe ale fazelor:
FAZA I: 921 IA
923 I 921 I B
D C
D C D C
200 000
85 000 300 000
95 000
100 000 110 000
23 275
24 500 26 950
6 650
7 000 7 700
3 325
3 500 3 850
475
500 550
713
750 825
329 438
13 000 449 875
228 375
462 625

462625 462625
K 923 . 1 = = = 0 , 5936318
329438 + 449875 779313
CA = 329438 * 0 , 5936318 = 195565
CB = 449875 * 0 , 5936318 = 267060
921 I = 923 I 462 625
A 195 565
B 267 060

26
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
Faza a II a 921 II A 921 II B
923 II D C D C
D C 100 000 250 000
65 000 82 000 125 000
55 000 20 090 30 625
13 475 5 740 8 750
3 850 2 870 4 375
1 925 410 625
275 615 938
413 211 725 420 313
7 000
100 000
246 938

246938 246938
K 923 . 2 = = = 0 , 3907011
211725 + 420313 632038

C A _ II = 211725 * 0 , 3907011 = 82721


C B = 420313 * 0 , 390698 = 164217
921 II = 923 II 246 938
A 82 721
B 164 217
Faza III:

923 III
D C 921 III A
70 000 D C
32 000 120 000
7 840 91 000
2 240 22 295
1 120 6 370
160 3 185
240 455
10 000 683
100 000 243 988
223 600

223600
K = = 0 ,9164385
243988
C A = 243988 * 0 ,9164385 = 223600
921 IIIA = 923 III 223 600
 calculul costului efectiv al producŃiei obŃinute şi decontarea
921 I A 921 I B
329 438 449 875
195 565 267 060
525 003 716 935
921 III A
921 II A 223600
243988
467588
27
Contabilitate de Gestiune II (Seminar)
211 725 921 II B
82 721 420 313
294 446 164 217
584 530

902 = % 1 287 037


921 I A 525 003
921 II A 294 446
921 III A 467 588
902 = % 1 301 465
921 I B 716 935
921 II B 584 530
1287037
Cu A = = 12870lei / buc.
100
1301465
CuB = = 7656lei / buc
170
 stabilirea diferenŃelor de preŃ între costul efectiv şi cel prestabilit:
903 A = 902 A 312 963 în roşu
903 B = 902 B 398 535 în roşu
 interfaŃa contului 901

901 = % 2 588 502


931 A 1 600 000
931 B 1 700 000
903 A 312 963 în roşu
903 B 398 535 în roşu

28