Vous êtes sur la page 1sur 2

Test b ………

Data
……………..
Liczba punktów
…………………………………………………..
Imię i nazwisko
Odkrywamy ………
Klasa
………………
Ocena
tajemnice map
1 A. Przeczytaj informacje zawarte w tabeli. 2 p.
Oblicz wymiary stolika w skali 1 : 20 i uzupełnij tabelę.

Obliczenia:
..............................................................................
Rzeczywiste
.............................................................................. Skala 1 : 20
wymiary stolika
..............................................................................
Długość – 120 cm ....................cm

Szerokość – 60 cm ....................cm

B. Narysuj plan stolika w skali 1 : 20.


Pamiętaj, że kratki mają wymiary
0,5 cm x 0,5 cm.

2 Uzupełnij tabelę. 3 p.

Opis skali Rodzaj skali Zapis skali

Jeden do trzydziestu skala liczbowa

1 cm na planie to 200 cm
skala mianowana
w rzeczywistości
1 cm na mapie to 3000 m w 0 km

rzeczywistości podziałka liniowa

3 Obok każdego rysunku poziomicowego zapisz, jaką formę terenu przedstawia oraz czy 2 p.
jest to forma wklęsła, czy wypukła.

forma terenu: forma terenu:


................................... ...................................
rodzaj formy terenu: rodzaj formy terenu:
................................... ...................................

1
4 Opisz, czym mapa różni się od planu. 1 p.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

5 Co można odczytać z mapy ogólnogeograficznej? Podaj cztery przykłady. 2 p.


1. .............................................................. 2. ...........................................................................
3. .............................................................. 4. ...........................................................................

6 Oblicz rzeczywistą długość ulicy G. Morcinka. Skorzystaj z podziałki liniowej 1 p.


na planie miasta.
Rzeczywista długość
ulicy Morcinka wynosi
około ............. m.

7 Na podstawie rysunku poziomicowego wzgórza wykonaj zadania. 4 p.

A. Uzupełnij zdanie.
Wysokość bezwzględna wzgórza wynosi
................... m n.p.m.
B. Uzupełnij zdanie, wpisując w miejsce kropek
nazwy właściwych kierunków geograficznych.
Stok wzgórza jest najłagodniejszy po stronie
............................................... , a najbardziej stromy po stronie ...................................... .

C. Narysuj na rysunku najkrótszą drogę wiodącą z punktu A do punktu B w taki sposób, żeby
biegła cały czas na tej samej wysokości.
D. Oblicz wysokość względną wzgórza. Pamiętaj o użyciu właściwej jednostki.

.........................................................................................................................................................
8 Wyjaśnij znaczenie podanych słów. 2 p.

Depresja ........................................................................................................................................
Poziomica .......................................................................................................................................