Vous êtes sur la page 1sur 22

Ekologia i technologia

Zmywarki wolnostojące Bosch


Oferta 2010

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:1 17-08-10 11:06:31


2 | www.bosch-home.pl

Odpowiedzialność społeczna ekologiczne oraz we wdrażaniu


Problem efektywnego wykorzy- innowacyjnych rozwiązań techno-
stania wody i energii dotyczy nas logicznych, dzięki którym nasze
wszystkich. Gwałtowne zmiany produkty należą do najbardziej
klimatyczne na Ziemi to skutek wydajnych. Jeśli troszczysz się
uszkodzenia warstwy ozonowej, o naszą planetę, chcesz chronić
które jest konsekwencją emisji jej bezcenne zasoby i prowadzić
ogromnych ilości dwutlenku węgla energooszczędne gospodarstwo
do atmosfery. Bosch od początku domowe, znajdziesz partnera
istnienia firmy czuje się szczegól- w marce Bosch.
nie odpowiedzialny za środowisko.
Jest liderem innowacyjnych roz- Zielona Technologia
wiązań, na które co roku przezna- urządzeń
cza ponad 3,5 mld euro. Filozofia energooszczędnych
Green Technology oznacza nasze Dzięki nieustającej pracy nad prze-
poparcie dla koncepcji zrównowa- łomowymi, przyjaznymi środowi-
żonego rozwoju, pełne respektu sku technologiami Bosch oferuje
postępowanie z zasobami natural- specjalną Zieloną Linię produktów.
nymi i ochronę naszej planety. Urządzenia tej linii, oznaczone
Wyraża się to w procesie produkcji, symbolem Green Technology insi-
który uwzględnia surowe kryteria de, charakteryzują się wyjątkowo
niskim zużyciem wody i energii.
Oferują najwyższą jakość, trwałość
Bosch razem i komfort gwarantowane przez
je
z WWF ratu markę Bosch. Używając naszych
kie foki
bałtyc
sprzętów, chronisz Ziemię, a Twoje
szare
rachunki za energię i wodę stają
się o wiele niższe!

Bosch wspiera projekt WWF


ochrony bałtyckiej foki szarej.
Dołącz do nas. Więcej informacji
na www.bosch-home.pl

Pralki Suszarki Zmywarki Chłodziarki Piekarniki elektryczne

Zużycie energii i wody Zużycie energii Zużycie energii i wody Zużycie energii na 100 l Zużycie energii według
na 1 kg prania, na 1 kg prania* na 1 cykl* pojemności normy DIN EN 50304*
program Bawełna 60°* w ciągu 24 h*

Energia Woda Energia Energia Woda Chłodziarka Zamrażarka Chłodziarko- Energia


-zamrażarka
0,82
13,0 0,61 0,49 kWh
litrów kWh 0,11 1,58 0,36 kWh 1,10
0,26 kWh litrów kWh kWh
kWh 0,217
kWh 0,77
7,0 0,27 0,71 kWh
0,13 0,06 0,15 0,21
litrów kWh litrów
kWh kWh kWh kWh
1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 1999 2009

do do do do
do do
– 50% – 46% – 43% do do – 30%
– 56% – 55% do
– 58% – 57%
– 74%

* Porównanie danych zużycia wody * Porównanie danych zużycia energii * Porównanie danych zużycia wody * Porównanie danych zużycia energii * Porównanie danych zużycia energii
i energii pralki WAS 28742 PL z dany- suszarki WTW 86560 z danymi porów- i energii zmywarki SMI 68N09EU chłodziarki KTR 16P20, zamrażarki piekarnika HBA 36B650 z danymi
mi porównywalnych urządzeń Bosch nywalnych urządzeń Bosch z 1994 r. z danymi porównywalnych urządzeń GSN 40A31, chłodziarko-zamrażarki porównywalnych urządzeń Bosch
z 1994 r. w programie Bawełna suszenie do Bosch z 1994 r., w przeliczeniu na KGF 29A45 z danymi porównywalnych z 1999 r.
szafy 1000 obr./min. komplet naczyń w programie Eco50. urządzeń Bosch z 1994 r.

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:2 17-08-10 11:06:36


www.bosch-home.pl | 3

Bosch. Doświadczenie i innowacyjność.

Uczciwość, ochrona środowiska, najwyższa jakość oraz nowoczesność, której siła wyrasta
z tradycji – oto credo naszej marki. Bosch to firma o 120-letniej historii, a jednocześnie
jedno z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie.

Bosch – ulubiona marka Polaków Mistrzowskie wzornictwo


Marka Bosch otrzymała wiele prestiżowych nagród Nasze urządzenia mogą poszczycić się również wielo-
przyznawanych za najwyższą jakość i wyjątkowe wzor- ma nagrodami za eleganckie, innowacyjne wzornictwo,
nictwo. W latach 2007–2009 uhonorowani zostaliśmy np. iF product design award czy red dot International
tytułami Superbrands oraz CoolBrands. W latach Design Award. W roku 2009 zdobyliśmy rekordową
2006–2010 otrzymaliśmy wielokrotnie tytuł Laur liczbę 46 nagród iF product design award. Odznaczo-
Klienta. Wiele naszych produktów zajęło czołowe miej- no nimi 2 linie wzornicze oraz 44 pojedyncze produkty.
sca w testach konsumenckich przeprowadzanych Do nagród tych dołączyły także dwa wyróżnienia Good
w całej Europie, np. Stiftung Warentest. Design przyznane przez Chicago Atheneum.

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:3 17-08-10 11:06:39


4 | www.bosch-home.pl

ActiveWater Eco.
Mistrz świata w oszczędzaniu wody.
Bosch to marka nr 1 w produkcji zmywarek w Polsce i w Europie. Za tym sukcesem stoi
wieloletnia praca i nieustanne badania nad przełomowymi, proekologicznymi technologiami.
Najnowsze zmywarki ActiveWater Eco to nie tylko wyjątkowa jakość i funkcjonalność,
ale też nieosiągalna dotąd oszczędność wody. Zaledwie 7 litrów wystarcza do umycia
13 kompletów naczyń!* Ten rekordowy wynik czyni nasze nowe modele mistrzami świata
w oszczędzaniu wody. Nic dziwnego, że zmywarki Bosch rokrocznie zajmują czołowe miejsca
w testach konsumenckich Stiftung Warentest, a także otrzymują wiele prestiżowych nagród.
* 7 litrów w programie standardowym, stan na wrzesień 2009.

Boscha –
kowane przez Niemczech.
ane i wyprodu ę w 2008 r. w
Zaprojektow śro dowisku firm
yja zną
najbardziej prz

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:4 17-08-10 11:07:02


www.bosch-home.pl | 5

Zmywaj z mistrzem! Bosch sprzed 15 lat**. 7 litrów w programie Eco 50°, w zależności
Bosch po raz kolejny wyznacza wody osiąga moc 4000 litrów, od modelu, od 0,6 do 0,7 kWh
nowy standard na rynku zmywa- co gwarantuje perfekcyjny efekt energii.
rek. Do naszej bezkonkurencyjnej zmywania. Zmywarki ActiveWater
linii ActiveWater dołączyły Eco wyznaczają całkowicie nową Najwięcej umytych naczyń
modele Eco – mistrzowie świata klasę: to mistrzowie świata Zmywarki ActiveWater oferują
w oszczędzaniu wody!* Zmywarki w oszczędzaniu wody. także wyjątkową pojemność.
ActiveWater Eco wyposażone Modele posiadające szufladę
zostały w innowacyjny system Najmniejsze zużycie energii Vario3 – dodatkowy poziom
gospodarowania wodą, dzięki Wybrane modele zmywarek załadunku – zmieszczą aż
czemu jej zużycie zmnieszyło się ActiveWater, dzięki innowacyjnej 14 pełnych kompletów naczyń.
o kolejne 3 litry. Teraz te najbar- technologii wykorzystującej Standardowa zmywarka o tych
dziej oszczędne na świecie naturalny minerał Zeolith, zużywa- samych wymiarach mieści tylko
zmywarki zużywają jedynie ją tylko 0,86 kWh na jeden cykl 12 kompletów.
7 litrów wody na 1 cykl zmywania! mycia (w programie Eco).
Korzystając z nich, chronisz W porównaniu ze standardowym Najcichsza praca
środowisko naturalne, a Twoje urządzeniem zużywają ponad 18% Zmywarki ActiveWater są najcich-
rachunki za wodę i energię stają energii mniej! sze na rynku – pracują z głośno-
się niższe! ścią zaledwie 41 dB (re 1 pW).
Oszczędniej dzięki podłączeniu
Najmniejsze zużycie wody do ciepłej wody Najszybsze zmywanie
Stawiamy na zieloną technologię! Zmywarki ActiveWater są przysto- Dzięki zastosowaniu funkcji
Dzięki inteligentnym systemom sowane do podłączenia do ciepłej VarioSpeed nasze zmywarki
zastosowanym w zmywarkach wody. Dzieki temu istnieje możli- działają dwa razy szybciej! Twoje
ActiveWater Eco, każda kropla wość dodatkowego obniżenia naczynia będą umyte i wysuszone
wody wykorzystana jest wielo- poboru energii. Urządzenia zuży- już po niecałej godzinie.
krotnie. Nowy system gospodaro- wają w jednym cyklu zmywania
wania wodą sprawia, że zużycie
jej na 1 cykl wynosi jedynie 7 litrów, Moc / Zużycie Standardowa Zmywarka ActiveWater Oszczędność na komplet
zmywarka (najwyższa klasa) zastawy stołowej
co oznacza 70% oszczędności
w porównaniu z podobną zmywarką Zużycie energii 1,05 kWh 0,86 kWh 30%

Zużycie wody 12 litrów 10 litrów 29%


* 7 litrów w programie standardowym,
stan na wrzesień 2009. Pojemność Dodatkowa pojemność
** Porównanie danych zużycia zmywarki
SMS 69M28EU z danymi porównywalnych
urządzeń Bosch z 1994 r., w przeliczeniu 12 13 8%
Liczba kompletów
na komplet naczyń w programie Eco. zastawy stołowej
12 14 16%

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:5 17-08-10 11:07:11


6 | www.bosch-home.pl

Rewolucyjny system suszenia Szuflada Vario3


EcoZeolith – dodatkowy poziom
Vario 3

Zmywarki ActiveWater z innowa- załadunku


cyjnym systemem suszenia Nowa generacja zmywarek
EcoZeolith wyznaczają nowy ActiveWater to także optymalne
standard zmywania. Dzięki wykorzystanie miejsca. Nowością
specjalnej technologii, opartej występującą w wybranych modelach
na wykorzystaniu naturalnego jest szuflada Vario3 – dodatkowy
minerału Zeolith, są to najbardziej poziom załadunku. Zastępuje
energooszczędne zmywarki ona standardowy kosz na sztućce.
na świecie. Zeolith ma zdolność Szuflada nadaje się idealnie do my-
pochłaniania ogromnej ilości cia filiżanek, niewielkich elementów
wody oraz uwalniania ogromnych zastawy stołowej oraz wszelkich
ilości energii. Podczas procesu akcesoriów kuchennych. Dzięki
suszenia wilgotne powietrze temu w zmywarce o standardowych
przechodzi przez pojemnik wymiarach zewnętrznych zmieści
z Zeolithem. Kuleczki minerału się 14, a nie 12 kompletów naczyń!
pochłaniają wilgoć, a zgromadzona Jeżeli potrzebujesz zmyć dużą
energia jest uwalniana w postaci ilość sztućców, koszyk na sztućce
ciepła. Ciepłe powietrze prowadzone – dostępny jako wyposażenie
jest do wnętrza zmywarki, gdzie dodatkowe – możesz umieścić
suszy naczynia, jednocześnie w dolnym koszu, a zmywarka i tak
oddając energię. Dzięki temu pomieści 13 kompletów naczyń!
zmywarki z systemem EcoZeolith W naszej ofercie dostępne są już
gwarantują rekordowo niskie modele oferujące jednocześnie
zużycie energii – o 12% niższe szufladę Vario3 oraz suszenie
niż przy modelach ActiveWater EcoZeolith.
bez tej unikalnej technologii
i o ponad 18% niższe w porównaniu Asystent Dozowania
z urządzeniem standardowym*. – Twój nowy pomocnik w kuchni
Zmywarki Bosch chronią środowi- Największą popularnością wśród
sko naturalne i nasz domowy środków do zmywania cieszą się
budżet! wieloskładnikowe tabletki. Nasz
* Klasa efektywności energetycznej A-20%: nowy system Asystent Dozowania
0,86 kWh przy zużyciu 10 litrów wody optymalizuje ich działanie.
w programie Eco 50°C.
Podczas cyklu zmywania tabletka
spada do specjalnego pojemnika

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:6 17-08-10 11:07:13


www.bosch-home.pl | 7

znajdującego się w górnym koszu tam naczynia są spryskiwane Doskonałe wzornictwo


zmywarki. Tam proces jej rozpusz- o 20% silniejszym strumieniem Zmywarki ActiveWater łączą piękną
czania jest precyzyjnie kontrolowany. wody. W tym samym czasie formę, skomplikowaną elektronikę
Zapobiega to niekompletnemu w górnym koszu szklanki czy i bardzo prostą obsługę. Umiesz-
rozpuszczeniu tabletki, co mogło- porcelana myte są w sposób czony centralnie wyświetlacz jasno
by prowadzić do niedoskonałego bardzo delikatny. Teraz można komunikuje wybrany program
mycia naczyń. Woda z idealnie pozwolić sobie na mieszany załadu- i funkcje dodatkowe, a także czas
rozpuszczonym detergentem nek i uzyskać znakomite efekty pozostały do końca programu.
działa na naczynia z dużą siłą, mycia wszystkich naczyń! W modelu SMS 69T25EU wnętrze
gwarantując perfekcyjnie umytą, zmywarki podświetla się automa-
lśniącą zastawę. HigienaPlus tycznie niebieskim światłem
Zmywarki ActiveWater oferują EmotionLight przy otwieraniu
Kosze VarioFlexPlus najwyższą higienę zmywania. urządzenia. Wygląda to bardzo
– otwarte na Twoje potrzeby Wyższa temperatura powoduje elegancko i estetycznie. Nowy
Nowy kosz VarioFlexPlus oznacza jeszcze bardziej higieniczne panel, nawiązujący wyraźnie
większą pojemność zmywarki. mycie. Teraz nasze naczynia będą do urządzeń RTV, nadaje naszej
Niezależnie od tego, jak duży nie tylko lśniące, ale też sterylnie kuchni nowoczesny styl.
i zróżnicowany jest nasz załadunek czyste. Funkcję HigienaPlus
(np. duże kubki, wysokie kieliszki, można dołączyć jako opcję AntiFingerprint
niestandardowe akcesoria), dzięki do każdego dłuższego programu – łatwość czyszczenia
specjalnym uchwytom i składanym zmywania. W ten sposób mamy Powierzchnia drzwi zmywarek
półeczkom kosz można dostosować gwarancję, że wszelkie bakterie ze stali szlachetnej pokryta została
do konkretnych potrzeb. Wszystkie zostaną wyeliminowane. specjalną powłoką AntiFingerprint.
naczynia znajdą bezpieczne miejsce Dzięki niej na urządzeniu nie zostają
i zostaną idealnie umyte i wysuszone. Perfekcyjnie ciche odciski palców, a powierzchnia jest
Dzięki specjalnej izolacji dźwięko- znacznie łatwiejsza w czyszczeniu.
Strefa Intensywna wej oraz funkcji Asystent Dozowa- Rozwiązanie to docenią na pewno
– sposób na mieszany załadunek nia, zmywarki ActiveWater są rodziny z małymi dziećmi oraz
Nowa funkcja Strefa Intensywna najcichsze na rynku. W modelach wszyscy, którym zależy, by ich
to kolejny krok w stronę zwiększenia konwencjonalnych strumień wody stalowa zmywarka prezentowała
automatyki zmywania. Dzięki niej głośno uderza o wewnętrzną się idealnie.
wyjątkowo zabrudzone naczynia, stronę drzwiczek, uwalniając
np. garnki czy patelnie, możemy tabletkę z pojemnika. Dzięki
myć razem z naczyniami delikatnymi. funkcji Asystent Dozowania cały
Po włączeniu tej funkcji cały dolny proces dozowania detergentu
kosz staje się strefą wyjątkowo przebiega bardzo cicho, dlatego
intensywnego mycia. Zgromadzone zmywarki ActiveWater pracują
z głośnością zaledwie 41 dB (re 1 pW).

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:7 17-08-10 11:07:16


8 | www.bosch-home.pl

Mistrzowski standard zmywania.

VarioSpeed.
Zmywaj 2 x szybciej!
Vario Speed
Życie nabrało tempa,
a my staramy się robić wszystko
szybciej i bardziej efektywnie. Takie
też stały się nasze urządzenia.
Zmywarki Bosch wyposażone
w funkcję VarioSpeed zmywają
i suszą naczynia w czasie o połowę
krótszym! Funkcję VarioSpeed
możesz dołączyć do każdego
długiego programu zmywania,
przyspieszając dwukrotnie jego
przebieg. Naczynia będą idealnie
czyste i suche już po niecałej
godzinie! Ta rekordowa szybkość
nie oznacza jednak spadku jakości
zmywania. Zmywarki z funkcją
VarioSpeed gwarantują bowiem
najlepsze rezultaty zmywania
i suszenia w klasach A. Już nie
musisz się martwić, jeśli podczas
uroczystego obiadu skończą się
sztućce lub zabraknie deserowych
talerzyków.

Auto 3in1
– idealny efekt zmywania
Dzięki funkcji Auto 3in1 zmywarki
Bosch automatycznie rozpoznają
rodzaj środka myjącego i dostoso-
wują do niego sposób zmywania.
Dzięki temu nasze urządzenia
cechuje optymalna skuteczność
mycia i suszenia zarówno
w przypadku użycia tabletek
kompaktowych, jak i proszku.

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:8 17-08-10 11:07:19


www.bosch-home.pl | 9

Zmywarki Bosch gwarancją. Zapewniamy pełne nej wody. Dzięki temu w jednym
– w 100% nieprzemakalne bezpieczeństwo Twojego mieszkania cyklu zmywania możesz zaoszczę-
AquaStop
Zmywarki Bosch z elektro- lub rekompensatę ewentualnych dzić do 4 litrów wody.
nicznym systemem bezpieczeństwa szkód!
AquaStop to niezawodna ochrona Program 45°C
przed zalaniem mieszkania. Woda Wyjątkowa oszczędność Program skrócony 45°C osiąga
nie wydostanie się z urządzenia
A
Efektywność energii gwarantowana najlepszy efekt zmywania w klasie
energetyczna
nawet w wypadku uszkodzenia węża Zmywarki Bosch są wyjątko- A* w czasie krótszym niż 30 minut.
doprowadzającego wodę, awarii wo energooszczędne. Wiele Funkcja ta idealnie sprawdza się
zasilania lub nieszczelności we- -20% modeli zużywa o 20% lub podczas przyjęć i spotkań ze
wnątrz zmywarki. System AquaStop 10% energii mniej niż znajomymi.
składa się z 2 czujników bezpieczeń- -10% zakłada najlepsza klasa * Przy 6 kompletach naczyń.
stwa znajdujących się wewnątrz efektywności energetycznej
zmywarki oraz 1 czujnika na wężu A! Wartość A-20% oznacza zużycie Sterylna czystość
doprowadzającym wodę. Dodatko- 0,86 kWh/14 kompletów naczyń w Nasze zmywarki gwarantują utrzy-
wo wąż, testowany fabrycznie pod porównaniu do zmywarek w klasie A manie pełnej higieny naczyń.
ciśnieniem 7-krotnie wyższym o parametrach 1,08 kWh/14 Urządzenia pracują w temperaturze
niż standardowe, znajduje się w kompletów. Odpowiednio wartość 70°C, w której ginie 99,9% bakterii.
płaszczu ochronnym. W przypadku A-10% oznacza zużycie 0,96 kWh/ Mycie ręczne w tak wysokiej
przecieku wewnątrz urządzenia 13 kompletów naczyń w porówna- temperaturze jest niemożliwe.
woda gromadzi się na dnie zmywar- niu do zmywarek klasy A o parame- Na dodatek detergenty wysuszają
ki, a znajdujący się tam pływak trach 1,07 kWh/13 kompletów. skórę dłoni. Zmywarki Bosch dbają
sygnalizuje awarię. Czujnik przy Nasze zmywarki dbają także o niskie więc także o Twoje ręce!
kranie automatycznie zamyka zużycie wody. Zużywają ok. 10 razy
dopływ wody, a więc jakikolwiek mniej wody niż podczas zmywania HalfLoad,
niekontrolowany wyciek jest niemoż- ręcznego! Technologia Bosch jest czyli pół załadunku
HalfLoad

liwy. W przypadku nieszczelności przyjazna środowisku i dba też W zmywarkach Bosch 60 cm


węża doprowadzającego alarmowa- o Twój domowy budżet. i 45 cm oferujemy innowacyjną
ny jest czujnik przy kranie dopływo- funkcję HalfLoad. Dzięki niej
wym, który zamyka pobór wody. Program Auto 55–65°C nie musisz gromadzić całej zmywar-
AquaStop gwarantuje więc całkowi- Dzięki programowi Auto 55–65°C ki naczyń! Teraz naczynia możesz
te bezpieczeństwo domu, nawet zmywarka sama dopasowuje rozmieścić tak, jak jest
pod Twoją nieobecność. Wreszcie parametry zmywania do stopnia Ci najwygodniej – w górnym lub
nie musisz nadzorować pracy zabrudzenia naczyń. Temperatura w dolnym koszu, lub w obu koszach
zmywarki ani zamykać dopływu zostaje ustawiona na 55°C lub 65°C. jednocześnie. Cykl zmywania
wody przed wyjściem z domu. Wybór temperatury decyduje o zostanie dopasowany do zmniejszo-
Zmywarki Bosch z systemem przebiegu programu i ilości pobiera- nego załadunku. Spowoduje to
AquaStop objęte są specjalną znaczną oszczędność wody i energii.

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:9 17-08-10 11:07:22


10 | www.bosch-home.pl

Systemy gwarantujące komfort.

Systemy chroniące szkło


GlasProtec gwarantuje, że podczas
zmywania wrażliwe na różnice
temperatur i twardość wody
wysokogatunkowe szkło pozostanie
nieuszkodzone, a delikatne dekora-
cje na ceramice będą myte
z największą troską. Dzieje się tak
na skutek działania AquaMix
– funkcji, która dba o właściwą
twardość wody, oraz wymiennika
ciepła, dzięki któremu naczynia nie
podlegają szkodliwemu szokowi
termicznemu. W zmywarkach Bosch
Twoje ulubione szkło będzie
całkowicie bezpieczne.

AquaSensor
Zmywarki Bosch mają pełną
AquaSensor
kontrolę nad całym proce-
sem zmywania. Specjalne czujniki
AquaSensor podczas jednego mycia
wielokrotnie badają stopień zabru-
dzenia wody i kontrolują jej zużycie.
Dzięki temu Twoje naczynia zawsze
będą czyste, a urządzenie nie zużyje
ani kropli wody więcej, niż to jest
konieczne.

Komfort i oszczędność
W zmywarkach Bosch woda
ogrzewana jest dzięki wbudowane-
mu w ścianę przepływowemu
ogrzewaczowi wody. Wyeliminowa-
nie grzałki oznacza więcej miejsca
dla naczyń, a także znaczną osz-
czędność energii, nawet do 15%.

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:10 17-08-10 11:07:30


www.bosch-home.pl | 11

Sensor załadunku InfoLight. Czerwony punkt świetlny EasyLock


Zmywarki Bosch wyposażone są emitowany przez zmywarkę pada – gdy cenisz wygodę
także w czujniki badające ilość na podłogę naszej kuchni, informując Zamek EasyLock zapewnia wygodne
załadowanych do zmywarki naczyń. o pracy urządzenia. Teraz nie musisz zamykanie i otwieranie drzwi.
W zależności od wielkości załadun- uchylać drzwi zmywarki, by zoriento- Pojemnik TopInsert umożliwia
ku zmywarka pobiera mniej lub wać się, czy program dobiegł końca. natomiast dozowanie środków
więcej wody. To kolejny krok myjących przy lekko uchylonych
w stronę optymalizacji zmywania. Kosze VarioFlex, VarioPlus drzwiach. Koniec ze schylaniem się
i system RackMatic i otwieraniem drzwi zmywarki
Wymiennik ciepła – gwarancja Dzięki naszemu systemowi koszy na całą szerokość.
higienicznego suszenia dokładnie wykorzystasz przestrzeń
Dzięki wymiennikowi ciepła zmywarki, a ruchome elementy Zabezpieczenie przed
naczynia w zmywarce suszone są dostosujesz do różnych wielkości uruchomieniem przez dzieci
w sposób bardzo higieniczny – bez naczyń. Szkło pozmywasz teraz Bosch pomyślał także o bezpieczeń-
dostępu powietrza z zewnątrz. bezpiecznie także w dolnym koszu, stwie Twoich pociech. Specjalne
Rozwiązanie to pozwala także a jeżeli potrzeba więcej miejsca systemy zabezpieczające blokują
zaoszczędzić znaczną ilość energii, na garnki, wystarczy złożyć ruchome możliwość zmiany wybranego
ponieważ wykorzystuje raz ogrzaną elementy górnego kosza. Bezpiecz- programu, a także uniemożliwiają
wodę do kolejnych etapów nie i wygodnie zmyjesz także otwarcie drzwi zmywarki podczas
zmywania. naczynia o nietypowych kształtach: pracy.
półmiski, wysokie szklanki czy
Technika naprzemiennego mycia wazony. Kosz Duo na sztućce, Zmywarki 45 cm
Na idealny efekt zmywania wpływa w zależności od potrzeb, można – mała zmywarka, duży komfort
także technika naprzemiennego podzielić i jedną część umieścić Teraz zmywarki 45 cm oferują
mycia oraz falisty kształt ramion w dolnym, a drugą w górnym koszu. te same funkcje, co zmywarki
spryskujących. Strumienie wody Praktycznym rozwiązaniem jest o szerokości 60 cm. Wyposażone są
spryskują naczynia bardzo precyzyj- nowy system regulacji górnego w funkcję VarioSpeed, dzięki której
nie, na przemian: raz w górnym, kosza – 3-stopniowy RackMatic. czas zmywania skrócony został
raz w dolnym koszu. Wydłuża to System pozwala ustawić kosz o połowę, przy zachowaniu najlep-
działanie środka myjącego oraz w 3 pozycjach, a wybrane ustawie- szych klas zmywania i suszenia A.
oszczędza do 20% wody. nie można łatwo zmienić, nawet gdy Urządzenia mają nowoczesny design
kosz jest pełen. oraz wygodne sterowanie.
Pełen komfort informacji
W wybranych modelach zmywarek
w pełni zintegrowanych aktywność
urządzenia sygnalizuje nam

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:11 17-08-10 11:07:33


12 | www.bosch-home.pl

Mistrz świata w oszczędzaniu wody.


Imponująca historia sukcesu.

VarioSpeed Program Intensywny 70°C Program delikatny 40°C


Gwarantuje optymalne rezultaty Optymalny efekt zmywania Doskonały efekt mycia delikatnego
mycia i suszenia dwa razy i usuwania trudnych zabrudzeń szkła i kruchej porcelany. Program
szybciej! Najlepszy sposób na dzięki wyższej temperaturze. gwarantuje pełną ochronę naczyń.
szybkie i perfekcyjne zmywanie.
Program Auto 45–65°C Program skrócony 45°C
Strefa Intensywna Specjalne czujniki dopasowują Trwający jedynie 29 minut program to
Teraz bardzo zabrudzone garnki temperaturę i parametry zmywa- optymalne zmywanie lekko zabrudzo-
i patelnie można myć jednocze- nia do stopnia zabrudzenia nej zastawy w temperaturze 45°C.
śnie z delikatnym szkłem. naczyń. Dzięki temu efekt zmywa- Możliwy tylko dla 6 kompletów naczyń.
Zwiększone ciśnienie wody nia jest zawsze doskonały, a ilość
w dolnym koszu gwarantuje zużytej wody i energii ograniczona Mycie wstępne
gruntowne zmycie silnych do minimum. Polecany dla mocno zabrudzonych
zabrudzeń. Niższe ciśnienie garnków i patelni przed wybraniem
w górnym koszu jest idealne Program Eco 50°C programu właściwego. Zapewnia
dla wrażliwego szkła. (program referencyjny) optymalny efekt zmywania podczas
Polecany do mycia normalnych cyklu właściwego.
HigienaPlus zabrudzeń naczyń. Zapewnia
Gwarancja najwyższej higieny doskonały efekt zmywania i znaczną Programowanie czasu startu
zmywania. Funkcja wyjątkowo oszczędność wody i energii. Możliwość opóźnienia startu
przydatna dla rodzin z małymi do 24 h.
dziećmi.

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:12 17-08-10 11:07:36


www.bosch-home.pl | 13

Smart – pomysł na małą kuchnię!

A
Efektywność
energetyczna

A
Skuteczność
zmywania

B
Skuteczność
suszenia

SKS 50E12EU Oto pierwsza zmywarka dla tych,


którzy nie mają na nią miejsca!
Programy – 5 programów: Garnki 70°C,
i funkcje Normalny 65°C, Eco 50°C, Nowa, kompaktowa zmywarka
Delikatny 40°C, Skrócony 45°C
– Funkcja dodatkowa: Suszenie extra Smart mieści się nawet w naj-
– 5 temperatur mniejszej kuchni. Ma tylko 45 cm
Automatyka – Sensor załadunku
wysokości i 55 cm szerokości,
– Wielostopniowa ochrona przed więc łatwo zmieścisz ją na blacie
zalaniem
– Innowacyjny 3-częściowy system kuchennym, a nawet na pół-
samoczyszczących filtrów
ce. Czytelny panel sterowania
– GlasProtec
– Elektroniczna regeneracja gwarantuje łatwą obsługę. Mimo
niewielkich rozmiarów jest bardzo
Wnętrze – Pojemność: 6 kompletów naczyń
– Kosze w kolorze srebrnym pojemna – zmieści aż 6 komple-
– Kosz na sztućce Vario
– Półki na filiżanki tów naczyń. Przemyślane rozwią-
zanie wnętrza sprawi, że łatwo
Panel sterujący – Wskaźnik braku soli na panelu
– Wskaźnik braku nabłyszczacza
zmieścisz w niej garnki, talerze
na panelu LED i sztućce, a nawet naczynia
– Wskaźnik przebiegu programu
– Pokrętło ze zintegrowanym o nietypowych kształtach.
przyciskiem start

Parametry – Zużycie w programie Eco 50°C: 7 l


techniczne wody / 0,63 kWh energii / czas 160 min
– Maksymalna temp. wody
dopływającej: 25°C
– Poziom hałasu: 52 dB (re 1 pW)
– Kolor: biały
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
551x500x450 mm

Wyposażenie – SGZ 3003 – Kaseta do mycia


dodatkowe srebrnych sztućców

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd Sec1:13 17-08-10 11:07:45


14 | www.bosch-home.pl

Wyposażenie dodatkowe.

Zestaw składający się 1. Głowica do mycia 3. Mały dodatkowy Aluminiowa kaseta Kosz do mycia
z 4 elementów blach koszyk na sztućce do mycia srebrnych długich szklanek
SGZ 1051 Wystarczy wyjąć Idealny w przypadku sztućców i kieliszków
(do zmywarek SGS, górny kosz i zamoco- większej ilości SGZ 3003 SMZ 2014
SRS) wać głowicę na tylnej sztućców. Można go (do zmywarek SGS) (do zmywarek
SMZ 5000 ścianie zmywarki, umieścić w dowolnym SMZ 5002 o szer. 60 cm).
(do zmywarek SMS). a wszystkie trudne do miejscu. (do zmywarek SMS). Nadaje się tylko
mycia blachy i filtry Aby uniknąć nalotów do zmywarek
do okapów będą 4. Uchwyty do mycia na srebrnych sztućcach, ze składanymi
czyste. kubków wystarczy zastosować półkami. Bardzo
odpowiednią kasetę. przydatny w biurach.
2. Uchwyt do mycia Chroni ona srebrne
butelek sztućce przed
Dzięki specjalnemu niepożądanym dzia-
uchwytowi, który łaniem detergentów.
mocuje się w dolnym
koszu, wazony i karafki Dodatkowy kosz
nie przewrócą się Vario na sztućce
podczas mycia! SMZ 5100
(przeznaczony do
zmywarek SMS
z szufladą Vario3).

Bosch rekomenduje Finish.


Diamentowy Standard.

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 14 17-08-10 11:12:11


www.bosch-home.pl | 15

Zmywarki ActiveWater 60 cm
A
Efektywność
A
Efektywność
A
Efektywność
energetyczna energetyczna energetyczna

-20% 41 dB -10% 44 dB -10% 44 dB

A 10 l
Skuteczność
A
Skuteczność
A 10 l
Skuteczność
zmywania zmywania 12+1 zmywania

A
Skuteczność
A
Skuteczność
0.96 A
Skuteczność
suszenia 13+1 suszenia kWh suszenia 12+2
0.96 0.97
Vario Speed kWh Vario Speed Vario Speed kWh
7l Vario 3

HalfLoad Vario 3 HalfLoad HalfLoad Vario 3

AquaStop AntiFingerprint AquaStop AquaStop

Intensiv Intensiv Intensiv

SMS 69T25EU »SuperSilence« SMS 69M28EU »SuperSilence« SMS 69N02EU »SuperSilence«

Programy – 2x6 programów: Auto 65–75°C, – 2x6 programów: Garnki 70°C, – 2x6 programów: Garnki 70°C,
i funkcje Auto 45–65°C, Auto 35–45°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C,
Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne Skrócony 45°C, Mycie wstępne Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad, – 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad, – 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad,
VarioSpeed, HygienaPlus, VarioSpeed, HygienaPlus, VarioSpeed, HygienaPlus,
Strefa Intensywna Strefa Intensywna Strefa Intensywna
– 5 temperatur – 5 temperatur – 5 temperatur

Automatyka – System hydrauliczny ActiveWater – System hydrauliczny ActiveWater – System hydrauliczny ActiveWater
– Suszenie EcoZeolith – Asystent Dozowania – Asystent Dozowania
– Asystent Dozowania – AquaSensor, Sensor załadunku – AquaSensor, Sensor załadunku
– AquaSensor, Sensor załadunku – Wymiennik ciepła – Wymiennik ciepła
– Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Technika naprzemiennego mycia
– Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Elektroniczna regeneracja
– Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system – Innowacyjny 3-częściowy system
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów samoczyszczących filtrów
filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas – AquaStop z gwarancją na cały czas
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu użytkowania produktu
użytkowania produktu – Mechaniczne zabezpiecznie – Mechaniczne zabezpiecznie
– EasyLock/GlasProtec przed otworzeniem przez dzieci przed otworzeniem przez dzieci
– Elektroniczne zabezpieczenie – Elektroniczne zabezpieczenie
przycisków przed zmianą przycisków przed zmianą
– EasyLock/GlasProtec – EasyLock/GlasProtec

Wnętrze – Pojemność: 14 kompletów naczyń – Pojemność: 13 kompletów naczyń – Pojemność: 14 kompletów naczyń
– System koszy VarioFlexPlus – System koszy VarioFlexPlus – System koszy VarioFlexPlus
– Szuflada Vario3 – dodatkowy poziom – Szuflada Vario3 – dodatkowy poziom – Szuflada Vario3 – dodatkowy poziom
załadunku załadunku załadunku
– XXL – kosze w kolorze srebrnym – XXL – kosze w kolorze srebrnym – XXL – kosze w kolorze srebrnym
z uchwytem do wyciągania z uchwytem do wyciągania z uchwytem do wyciągania
– 3-poziomowy RackMatic – 3-poziomowy RackMatic – 3-poziomowy RackMatic
– Składane półki w gór./dol. koszu (6x/6x) – Składane półki w gór./dol. koszu (6x/6x) – Składane półki w gór./dol. koszu (6x/6x)
– Uchwyt do mycia długich noży – Półki na filiżanki w gór./dol. koszu (2x/2x) – Półki na filiżanki w gór./dol. koszu (2x/2x)
w górnym koszu – Specjalne uchwyty na kieliszki – Specjalne uchwyty na kieliszki
– Półki na filiżanki w gór./dol. koszu (2x/2x) w dolnym koszu w dolnym koszu
– Specjalne uchwyty na kieliszki
w dolnym koszu
– EmotionLight

Panel sterujący – Wyświetlacz LCD w jęz. polskim – Wskaźnik końca programu w minutach – Wskaźnik końca programu w minutach
– Wskaźnik końca programu w minutach – Wskaźnik przebiegu programu – Wskaźnik przebiegu programu
– Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu
– Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu – Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu
– Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu
– Mechaniczne zabezpieczenie
przed otworzeniem przez dzieci
– Obsługa od góry

Parametry – Zużycie w programie Eco 50°C: 10 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 7 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 10 l
techniczne wody / 0,86 kWh energii / czas 140 min; wody / 0,96 kWh energii / czas 155 min; wody / 0,97 kWh energii / czas 140 min;
zużycie energii w programie Eco 50°C w programie Auto: od 6 l wody; zużycie zużycie energii w programie Eco 50°C
przy podłączeniu do ciepłej wody: energii w programie Eco 50°C przy przy podłączeniu do ciepłej wody:
0,6 kWh podłączeniu do ciepłej wody: 0,6 kWh 0,7 kWh
– Poziom hałasu: 41 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Kolor: stal szlachetna – Kolor: srebrny/inox – Kolor: biały
– Wymiary urządzenia (SxGxW): – AntiFingerprint – specjalna technolo- – Wymiary urządzenia (SxGxW):
600x573x845 mm gia chroniąca przed odciskami palców 600x573x845 mm
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
600x573x845 mm

– oznacza o 20% niższe zużycie energii (0,86 kWh/14 kompletów naczyń) w porównaniu do zmywarek
-20% w klasie efektywności energetycznej A (o parametrach 1,08 kWh/14 kompletów naczyń)
– oznacza o 10% niższe zużycie energii (0,96 kWh/13 kompletów naczyń) w porównaniu do zmywarek
-10% w klasie efektywności energetycznej A (o parametrach 1,07 kWh/13 kompletów naczyń)

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 15 17-08-10 11:12:16


16 | www.bosch-home.pl

Zmywarki ActiveWater 60 cm
A
Efektywność
energetyczna

A 12 l A
Efektywność
-10% 12+1
Efektywność
energetyczna energetyczna

A 0.97 A A
Skuteczność
kWh
Skuteczność Skuteczność
zmywania zmywania 12+1 zmywania

A
Skuteczność
A
Skuteczność
A
Skuteczność
suszenia suszenia suszenia
Vario 3

Vario Speed Vario Speed Vario Speed


7l
12 l
HalfLoad HalfLoad

AntiFingerprint AquaStop AntiFingerprint AquaStop AquaStop

46 dB 48 dB 12+2

SMS 58M38EU Silence Plus SMS 53M08EU Silence Plus SMS 58M02EU

Programy – 2x5 programów: Garnki 70°C, – 2x5 programów: Garnki 70°C, – 5 programów: Garnki 70°C,
i funkcje Auto 45–65°C, Eco 50°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne Skrócony 45°C, Mycie wstępne Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad, – 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad, – 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed,
VarioSpeed VarioSpeed HygienaPlus
– 4 temperatury – 4 temperatury – 4 temperatury

Automatyka – System hydrauliczny ActiveWater – System hydrauliczny ActiveWater – System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania – Asystent Dozowania – Asystent Dozowania
– AquaSensor, Sensor załadunku – AquaSensor, Sensor załadunku – AquaSensor, Sensor załadunku
– Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Technika naprzemiennego mycia
– Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Elektroniczna regeneracja
– Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system – Innowacyjny 3-częściowy system
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów samoczyszczących filtrów
samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas – AquaStop z gwarancją na cały czas
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu użytkowania produktu
użytkowania produktu – EasyLock/GlasProtec – EasyLock/GlasProtec
– Mechaniczne zabezpiecznie
przed otworzeniem przez dzieci
– Elektroniczne zabezpieczenie
przycisków przed zmianą
– EasyLock/GlasProtec

Wnętrze – Pojemność: 13 kompletów naczyń – Pojemność: 13 kompletów naczyń – Pojemność: 14 kompletów naczyń
– System koszy VarioFlex – System koszy VarioFlex – System koszy VarioFlex
– Szuflada Vario3 – dodatkowy poziom – XXL – kosze w kolorze jasnosrebrnym – Szuflada Vario3 – dodatkowy poziom
załadunku – 3-poziomowy RackMatic załadunku
– XXL – kosze w kolorze jasnosrebrnym – Składane półki w gór./dol. koszu (2x/4x) – XXL – kosze w kolorze jasnosrebrnym
– 3-poziomowy RackMatic – Półki na filiżanki w górnym koszu (2x) – 3-poziomowy RackMatic
– Składane półki w gór./dol. koszu (2x/2x) – Uchwyt do mycia długich noży – Składane półki w górnym/dolnym
– Półki na filiżanki w górnym koszu (2x) w górnym koszu koszu (2x/4x)
– Uchwyt do mycia długich noży – Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu – Półki na filiżanki w górnym/dolnym
w górnym koszu koszu (2x/2x)
– Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu

Panel sterujący – Wskaźnik końca programu – Wskaźnik końca programu – Wskaźnik końca programu
w minutach w minutach w minutach
– Programowanie czasu startu: 1–24 h – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu
– Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza
na panelu na panelu na panelu
– Mechaniczne zabezpiecznie – Mechaniczne zabezpiecznie – Mechaniczne zabezpiecznie
przed otworzeniem przez dzieci przed otworzeniem przez dzieci przed otworzeniem przez dzieci
– Elektroniczne zabezpieczenie – Elektroniczne zabezpieczenie – Elektroniczne zabezpieczenie
przycisków przed zmianą przycisków przed zmianą przycisków przed zmianą

Parametry – Zużycie w programie Eco 50°C: 7 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 12 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 12 l
techniczne wody / 0,96 kWh energii / czas 155 min; wody / 1,05 kWh energii / czas 140 min; wody / 1,05 kWh energii / czas 140 min;
w programie Auto: od 6 l wody; zużycie zużycie energii w programie Eco 50°C zużycie energii w programie Eco 50°C
energii w programie Eco 50°C przy przy podłączeniu do ciepłej wody: przy podłączeniu do ciepłej wody:
podłączeniu do ciepłej wody: 0,6 kWh 0,7 kWh 0,7 kWh
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 51 dB (re 1 pW)
– Kolor: srebrny/inox – Kolor: srebrny/inox – Kolor: biały
– AntiFingerprint – specjalna technolo- – AntiFingerprint – specjalna technolo- – Wymiary urządzenia (SxGxW):
gia chroniąca przed odciskami palców gia chroniąca przed odciskami palców 600x573x845 mm
– Wymiary urządzenia (SxGxW): – Wymiary urządzenia (SxGxW):
600x573x845 mm 600x573x845 mm

– oznacza o 10% niższe zużycie energii (0,96 kWh/13 kompletów naczyń) w porównaniu do zmywarek
-10% w klasie efektywności energetycznej A (o parametrach 1,07 kWh/13 kompletów naczyń)

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 16 17-08-10 11:12:20


www.bosch-home.pl | 17

Zmywarki 60 cm
A
Efektywność
A
Efektywność
A
Efektywność
energetyczna 12+1 energetyczna energetyczna

A
Skuteczność
A
Skuteczność
A
Skuteczność
zmywania zmywania zmywania

A
Skuteczność
A
Skuteczność
A
Skuteczność
suszenia suszenia suszenia

Vario Speed HalfLoad Vario Speed

12 l
48 dB 12
AquaStop
12 l AntiFingerprint AquaStop AquaStop
12+1

SMS 50M02EU Silence Plus SMS 50E08EU* / SMS 50E02EU SGS 55E92EU Silence

– 5 programów: Garnki 70°C, – 2x5 programów: Garnki 70°C, – 2x5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45–65°C, Eco 50°C, Normalny 65°C, Eco 50°C, Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne Skrócony 45°C, Mycie wstępne Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed – Funkcja dodatkowa: HalfLoad – Funkcja dodatkowa: HalfLoad
– 4 temperatury – 4 temperatury – 4 temperatury

– System hydrauliczny ActiveWater – System hydrauliczny ActiveWater – Auto 3in1


– Asystent Dozowania – Asystent Dozowania – Technika naprzemiennego mycia
– AquaSensor, Sensor załadunku – Sensor załadunku – Elektroniczna regeneracja
– Technika naprzemiennego mycia – Technika naprzemiennego mycia – AquaStop z gwarancją na cały czas
– Elektroniczna regeneracja – Elektroniczna regeneracja użytkowania produktu
– Innowacyjny 3-częściowy system – Innowacyjny 3-częściowy system – System samoczyszczących filtrów
samoczyszczących filtrów samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas – AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu użytkowania produktu
– EasyLock/GlasProtec – EasyLock/GlasProtec

– Pojemność: 13 kompletów naczyń – Pojemność: 13 kompletów naczyń – Pojemność: 12 kompletów naczyń


– System koszy Vario – System koszy Vario – Regulacja wysokości górnego kosza
– XXL – kosze w kolorze jasnosrebrnym – XXL – kosze w kolorze jasnosrebrnym – Składane półki w dolnym koszu (2x)
– 3-poziomowy RackMatic – Regulacja wysokości górnego kosza – Kosze srebrne
– Składane półki w górnym/dolnym – Składane półki w dolnym koszu (2x)
koszu (2x/2x) – Półki na filiżanki w górnym koszu (2x)
– Półki na filiżanki w górnym koszu (2x) – Uchwyt do mycia długich noży
– Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
– Kosz na sztućce w dolnym koszu

– Wskaźnik końca programu – Wskaźnik końca programu – Wskaźnik końca programu


w minutach w minutach w minutach
– Programowanie czasu startu: 1–24 h – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Programowanie czasu startu: 1–19 h
– Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu
– Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza
na panelu na panelu na panelu
– Mechaniczne zabezpiecznie – Pokrętło ze zintegrowanym – Chowane pokrętło
przed otworzeniem przez dzieci przyciskiem Start
– Elektroniczne zabezpieczenie
przycisków przed zmianą

– Zużycie w programie Eco 50°C: 12 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 12 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 13 l
wody / 1,05 kWh energii / czas 140 min; wody / 1,05 kWh energii / czas 140 min; wody / 1,05 kWh energii / czas 140 min;
zużycie energii w programie Eco 50°C zużycie energii w programie Eco 50°C zużycie energii w programie Eco 50°C
przy podłączeniu do ciepłej wody: przy podłączeniu do ciepłej wody: przy podłączeniu do ciepłej wody:
0,7 kWh 0,7 kWh 0,7 kWh
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 51 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 49 dB (re 1 pW)
– Kolor: biały – Kolor: srebrny/inox* – Kolor: biały
– Wymiary urządzenia (SxGxW): – AntiFingerprint – specjalna technolo- – Wymiary urządzenia (SxGxW):
600x573x845 mm gia chroniąca przed odciskami palców 600x600x850 mm
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
600x573x845 mm
* Model dostępny także w kolorze białym.

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 17 17-08-10 11:12:24


18 | www.bosch-home.pl

Zmywarki 60 cm

A
Efektywność
A
Efektywność
energetyczna energetyczna

A
Skuteczność
A
Skuteczność
zmywania zmywania

A
Skuteczność
A
Skuteczność
suszenia suszenia

12 12

AntiFingerprint AquaStop AquaStop

SGS 53E18EU Silence SGS 53E02EU

Programy – 5 programów: Garnki 70°C, – 5 programów: Garnki 70°C,


i funkcje Normalny 65°C, Eco 50°C, Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 35°C, Mycie wstępne Skrócony 35°C, Mycie wstępne
– 4 temperatury – 4 temperatury

Automatyka – Elektroniczna regeneracja – Elektroniczna regeneracja


– AquaStop z gwarancją na cały czas – AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu użytkowania produktu
– System samoczyszczących filtrów – System samoczyszczących filtrów

Wnętrze – Pojemność: 12 kompletów naczyń – Pojemność: 12 kompletów naczyń


– Regulacja wysokości górnego kosza – Regulacja wysokości górnego kosza
– Składane półki w dolnym koszu (2x) – Składane półki w dolnym koszu (2x)
– Kosze srebrne – Kosze srebrne

Panel sterujący – Wskaźnik LED przebiegu programu – Wskaźnik LED przebiegu programu
– Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h – Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
– Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu
– Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza
na panelu na panelu
– Chowane pokrętło – Chowane pokrętło

Parametry – Zużycie w programie Eco 50°C: 13 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 17 l


techniczne wody / 1,05 kWh energii / czas 140 min wody / 1,05 kWh energii / czas 140 min
– Poziom hałasu: 49 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 52 dB (re 1 pW)
– Kolor: srebrny/inox – Kolor: biały
– AntiFingerprint – specjalna technolo- – Wymiary urządzenia (SxGxW):
gia chroniąca przed odciskami palców 600x600x850 mm
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
600x600x850 mm

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 18 17-08-10 11:12:28


www.bosch-home.pl | 19

Zmywarki 45 cm
NOWOŚĆ!

A
Efektywność
A
Efektywność
A
Efektywność
energetyczna energetyczna energetyczna

A
Skuteczność
A
Skuteczność
A
Skuteczność
zmywania zmywania zmywania

A
Skuteczność
A
Skuteczność
A
Skuteczność
suszenia suszenia suszenia

Vario Speed HalfLoad Vario Speed

9 9 9
AquaStop AquaStop AntiFingerprint AquaStop

SRS 45T72EU Silence Plus SRS 45T62EU Silence Plus SRS 46T48EU Super Silence

– 4 programy: Garnki 70°C, – 2x4 programy: Garnki 70°C, – 4 programy: Garnki 70°C,
Auto 55–65°C, Eco 50°C, Auto 55–65°C, Eco 50°C, Auto 55–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C Skrócony 45°C Skrócony 45°C
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed – Funkcja dodatkowa: HalfLoad – Funkcja dodatkowa: VarioSpeed
– 5 temperatur – 5 temperatur – 5 temperatur

– AquaSensor – AquaSensor – AquaSensor


– Auto 3in1 – Auto 3in1 – Auto 3in1
– Wymiennik ciepła – Wymiennik ciepła – Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia – Technika naprzemiennego mycia – Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja – Elektroniczna regeneracja – Elektroniczna regeneracja
– AquaStop z gwarancją na cały czas – AquaStop z gwarancją na cały czas – AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu użytkowania produktu użytkowania produktu
– EasyLock – EasyLock – EasyLock
– System samoczyszczących filtrów – System samoczyszczących filtrów – System samoczyszczących filtrów

– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Pojemność: 9 kompletów naczyń – Pojemność: 9 kompletów naczyń


– Kosze VarioPlus – Kosze VarioPlus – Kosze VarioPlus
– RackMatic – regulacja wysokości – RackMatic – regulacja wysokości – RackMatic – regulacja wysokości
górnego kosza górnego kosza górnego kosza
– Składane półki w górnym koszu (2x) – Składane półki w górnym koszu (2x) – Składane półki w górnym koszu (2x)
– Składane półki w dolnym koszu (2x) – Składane półki w dolnym koszu (2x) – Składane półki w dolnym koszu (2x)
– Kosze srebrne z uchwytem – Uchwyt do mycia długich noży – Uchwyt do mycia długich noży
do wyciągania – Kosze srebrne z uchwytem w górnym koszu
– Uchwyt do mycia długich noży do wyciągania – Kosze srebrne z uchwytem
– Głowica do mycia blach – Głowica do mycia blach do wyciągania

– Wskaźnik czasu końca programu – Wskaźnik czasu końca programu – Wskaźnik czasu końca programu
w minutach w minutach w minutach
– Programowanie czasu startu: 1–19 h – Programowanie czasu startu: 1–19 h – Programowanie czasu startu: 1–19 h
– Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu
– Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza
na panelu na panelu na panelu
– Mechaniczne zabezpieczenie urządze- – Mechaniczne zabezpieczenie urządze- – Elektroniczne zabezpieczenie
nia przed otworzeniem przez dzieci nia przed otworzeniem przez dzieci przycisków przed zmianą
– Elektroniczne zabezpieczenie – Elektroniczne zabezpieczenie
przycisków przed zmianą przycisków przed zmianą

– Zużycie w programie Eco 50°C: 11 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 11 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 11 l
wody / 0,8 kWh energii / czas 140 min wody / 0,8 kWh energii / czas 140 min wody / 0,8 kWh energii / czas 140 min
– Poziom hałasu: 45 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 47 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Kolor: biały – Kolor: biały – Kolor: srebrny/inox
– Wymiary urządzenia (SxGxW): – Wymiary urządzenia (SxGxW): – AntiFingerprint – specjalna powłoka
450x600x850 mm 450x600x850 mm chroniąca front przed odciskami palców
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
450x600x850 mm

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 19 17-08-10 11:12:33


www.bosch-home.pl | 20

Zmywarki 45 cm
NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

A
Efektywność
A
Efektywność
A
energetyczna Efektywność
energetyczna energetyczna

A
Skuteczność
A
Skuteczność
A
zmywania Skuteczność
zmywania zmywania

A
Skuteczność
A
Skuteczność
A
suszenia Skuteczność
suszenia suszenia

Vario Speed Vario Speed 9

9 9
AntiFingerprint AquaStop AquaStop AquaStop

SRS 55M78EU Silence Plus SRS 55M72EU Silence Plus SRS 43E72EU Silence

Programy – 5 programów: Garnki 70°C, – 5 programów: Garnki 70°C, – 4 programy: Normalny 65°C,
i funkcje Auto 55–65°C, Eco 50°C, Auto 55–65°C, Eco 50°C, Eco 50°C, Skrócony 35°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne Skrócony 45°C, Mycie wstępne Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed – Funkcja dodatkowa: VarioSpeed – 3 temperatury
– 5 temperatur – 5 temperatur

Automatyka – AquaSensor – AquaSensor – Technika naprzemiennego mycia


– Auto 3in1 – Auto 3in1 – Elektroniczna regeneracja
– Technika naprzemiennego mycia – Technika naprzemiennego mycia – AquaStop z gwarancją na cały czas
– Elektroniczna regeneracja – Elektroniczna regeneracja użytkowania produktu
– AquaStop z gwarancją na cały czas – AquaStop z gwarancją na cały czas – EasyLock
użytkowania produktu użytkowania produktu – System samoczyszczących filtrów
– EasyLock – EasyLock
– System samoczyszczących filtrów – System samoczyszczących filtrów

Wnętrze – Pojemność: 9 kompletów naczyń – Pojemność: 9 kompletów naczyń – Pojemność: 9 kompletów naczyń
– Regulacja wysokości górnego kosza – Regulacja wysokości górnego kosza – Regulacja wysokości górnego kosza
– Składane półki w dolnym koszu (2x) – Składane półki w dolnym koszu (2x) – Uchwyt do mycia długich noży
– Uchwyt do mycia długich noży – Uchwyt do mycia długich noży
– Kosze srebrne – Kosze srebrne

Panel sterujący – Wskaźnik czasu końca programu – Wskaźnik czasu końca programu – Wskaźnik LED przebiegu programu
w minutach w minutach – Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
– Programowanie czasu startu: 1–19 h – Programowanie czasu startu: 1–19 h – Wskaźnik braku soli na panelu
– Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku soli na panelu – Wskaźnik braku nabłyszczacza
– Wskaźnik braku nabłyszczacza – Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu
na panelu na panelu – Chowane pokrętło
– Chowane pokrętło – Chowane pokrętło

Parametry – Zużycie w programie Eco 50°C: 11 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 11 l – Zużycie w programie Eco 50°C: 13 l
techniczne wody / 0,8 kWh energii / czas 140 min wody / 0,8 kWh energii / czas 140 min wody / 0,8 kWh energii / czas 140 min
– Poziom hałasu: 47 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 47 dB (re 1 pW) – Poziom hałasu: 49 dB (re 1 pW)
– Kolor: srebrny/inox – Kolor: biały – Kolor: biały
– AntiFingerprint – specjalna technolo- – Wymiary urządzenia (SxGxW): – Wymiary urządzenia (SxGxW):
gia chroniąca przed odciskami palców 450x600x850 mm 450x600x850 mm
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
450x600x850 mm

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 20 17-08-10 11:12:36


www.bosch-home.pl | 21

Serwis Bosch.
Jesteś pod troskliwą opieką.

Marka Bosch, oferując Państwu produkty najwyższej


jakości, dba, by użytkowanie ich przynosiło satysfakcję
801 191 534
i sprawiało radość przez długie lata. Dlatego nasz Serwis
Serwis Fabryczny gwarantuje troskliwą i profesjonalną
opiekę.
Fabryczny

Potwierdzeniem Nad zakupionymi przez Państwa


najwyższych standar- urządzeniami czuwa siedem
dów naszej pracy jest regionalnych Serwisów Fabrycz-
certyfikowany system nych, w których pracują zespoły
zarządzania jakością, wysoko wykwalifikowanej kadry
spełniający wymogi
technicznej oraz wyselekcjonowa-
międzynarodowej nor-
ne Serwisy Autoryzowane. Dbamy,
my ISO 9001:2000.
aby oprócz wysokiej jakości usług
serwisowych zapewnić Państwu
Jesteśmy także laure-
atem Godła Jakości największy komfort użytkowania
Obsługi 2008 w kate- urządzeń Bosch.
gorii Serwisy sprzętu Dlatego też posiadamy w swojej
AGD. Godło zostało ofercie szeroką gamę akcesoriów
nam przyznane przez oraz sprawdzonych środków do
konsumentów za czyszczenia i pielęgnacji urządzeń.
doskonałą jakość świadczonych Dla Państwa wygody uruchomi-
usług. Opinie Klientów stanowią liśmy ulgową ogólnopolską linię
dla nas istotny punkt odniesienia telefoniczną, dzięki której można
w procesie doskonalenia naszej
skontaktować się z najbliższym
pracy. Według badania ankietowe-
serwisem.
go, jakie zostało przeprowadzone
Zachęcamy również do odwiedze-
w 2008 roku wśród 5 500 gospo-
darstw domowych w Polsce, 90% nia naszej strony internetowej, na
ankietowanych poleciłoby serwis której mogą Państwo w łatwy spo-
Bosch. Z wyników tych jesteśmy sób wyszukać najbliższy serwis
bardzo dumni. oraz znaleźć wiele ciekawych rad
naszych ekspertów.

Bosch zmywarki solo produktowe 03.2010.indd 21 17-08-10 11:12:39


Poznaj świat marki Bosch
Zapraszamy na www.bosch-home.pl
Na naszych stronach internetowych znajdziesz
wyczerpujące informacje o produktach, które
znajdują się w naszej ofercie, a także o nowościach.
Zamieściliśmy tam również parametry techniczne
urządzeń oraz aktualne promocje. Zapraszamy do
zapoznania się z historią i filozofią marki Bosch.
Do zobaczenia na www.bosch-home.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. © BSH Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000023973, REGON:
012604823, NIP: 524-010-46-41. Kapitał zakładowy: 90 000 tys. zł.

www.bosch-home.pl Druk sierpień 2010 © BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Warszawa

Bosch zmywarki solo imagowe 03.2010.indd 22 17-08-10 11:06:13