Vous êtes sur la page 1sur 1

%

...CHÀO MỪNG MÙA XUÂN MỚI. 1

34 Œ . « « « «««ˆ ««ˆ« « « « ««ˆ« «««˙«


LA CUCARACHA
### (A) «ˆ«« ˆ««« «««ˆ ˆ««« «« ««
Ver sion coral de RAMON NOBLE

l&
========================== « « «
ˆ« ˆ« «ˆ l _««ˆ ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ l _««ˆ ˙«
j « « « « « « « l ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ«ˆ« ˆˆ««=l
l l ‰ «mới, «
chào mừng mùal Xuân mới.
« ‰ « « « l « đến «
gieo thắm tươi cho l
«ˆ« «« «ˆ« ««
« « « « _ «
ˆ _
ˆ
«
Chào mừng mùa Xuân Xuân
#
l ## 3 Œ . Jœ»» œ» »»œ l ˆ
j
« «
« « «
«
ˆ« Ĵœ»» «»œ̂» »»œ l œ . «ˆ Jœ̂»» «»œ̂» œ»» l œ . ˆ
j
« «
« « «
« Jœ̂»» »œ»» œ̂»»» l
4
==========================
l? » »
» » l »» œ
» . » l »» » » l »» » » =l
l # # Tang tình tang tình. l «
Tang tình tang tình
Tang tình tangl tình.« Tag tìnhtagl tình.
Tag tình tag tình Xuân đến gieo thắm tươi cho
« « « Reo vui nơi l
Saxl # 43 Œ . l ‰ «
j
ˆ
« «
«
«
«
« «
« l ‰ «
j
ˆ
« «
«
«
« «
« l «
ˆ «
ˆ ˆ« «« «« «« l
==========================
& _
_ œ . ˆ« Jœ̂»» _ˆ«œ»» œ»»» _ _
œ . ˆ« Jœ̂»» _ˆ«œ»» œ»» _ _ œ . Ĵœ»» œ̂»»» œ̂»»» =
l l »» » » l »» » » l »» » » l
#
l # 43 Œ . Ó # l ‰ «ĵ « ««« «ˆ«« «« « l ‰ «ĵ « ««« ««ˆ«« «« l «ˆ«« «ˆ«« «««ˆ «««ˆ ««« ««« l « «
«
« «
« «ˆ«ˆ«ˆ _
ˆ«ˆ«=l
_«ˆ« ˆ« _«ˆ« «ˆ l _ˆ«ˆ« _ˆ«ˆ« _ˆ««ˆ« _ˆ««ˆ« _
ß ==========================
l& l _«ˆ« ˆ« _«ˆ« «ˆ l _ _
ˆ «
Íl ### 43 Œ . Jœ»» «««ˆ ««ˆ« l «« « «
«
Jœ»» ˆ«« ˆ« l «ˆ . « Jœ»» ««ˆ ˆ« l «ˆ . « «
« « Jœ»» »»»œ œ»»» l
Piano

l?
========================== » l ˆ« . » l« » l « » =l
### « ‰ « « « (6)«« ««« «« « « «« ««« «ˆ«« ˆ««« «ˆ«« ««ˆ «« ««
ˆ«« «« «« «« l «ˆ« ˙«« ˆ ˆ««
l& ««ˆ«ˆ
========================== ˆ« ««ˆ«ˆ ««ˆ«ˆ l ˆ««ˆ«
««ĵ ˆ« ˆ«ˆ ˆ«ˆ ˆ«ˆ ˆ« ˙« l ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« = ˆ« l
l « « « « «« l ‰ ««j « « «« l ‰ «« « « « l _œ» _œ» _œ» _»œ _œ» œ» l
«ˆœ» »œ̂ «ˆ »œ l _»»»œ» _œ»»»» _»»»œ» _»»»»œ _»»»œ» _œ»»»» l
đời. Lòng người người phơi phới, chào mừg mùa Xuân mới. Chim líu lo hót vang bên
« «
l ### «œ̂»» . ˆ« Ĵœ»» «ˆ »»œ l œ»»ˆ « « ˆ
« «
«»œ̂ œ̂» « œ» l œ»»« ˆ
j
« « « «
»
========================== » œ»» » l » »» »» œ̂»» »» » »» »» œ»» »» » » » » » =
l? l l l
l đời.Tag tình tag tình.
# nơi. «« « Tag « tìnhtag l tính. Tag tag tình tag tính.
Tag tình tag tình
« « l « Tag tag« tình tag.Chim
Tag tìnhtag tình
l líu lo hót vag bên l
Chim líu lo hót vang bên
#
l # ‰. j ˆ« «ˆ« «« «ˆ« l ‰œ» «j « ˆ« «« «« «ˆ« « « l ‰œ» «j ˆ« «« «« «ˆ« « « l œ»»»» œ»»»» œ»»»» œ»»» œ»»œ» œ»œ» l
Sax ==========================
l& œ»» Jœ̂»» _œ» œ»» l »» œ̂»»» œ̂»»» _œ» œ»»» l »» œ̂»»» œ̂»»» _œ» œ»»» l œ»» »œ» œ»» »œ» »» = »» l
» » » » »
#
l # ‰ «j# « « « « l «
« « « « l «
« « « l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l
«
ˆ «
««ˆ« ˆ« ««ˆ« «ˆ« l «
ˆ ‰ «
j
ˆ
««ˆ« ˆ« ««ˆ« «ˆ« « «
ˆ ‰ «
j
ˆ «
« «
ˆ « « « « « « «ˆ«ˆ«
ß ==========================
l& l ««ˆ« ˆ« ««ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ««ˆ ˆ«ˆ« ˆ««ˆ = l
Íl
Piano
### œ»» . «
Jœ»» ˆ«««« «ˆ« l œ»»» œ»»» œ»»» ««««ˆ «ˆ« l œ»»» « «
»»»œ œ»»» «««ˆ« «ˆ« l œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» l
l? »
========================== » l l l =l
### «« ‰ Jœ»» œ»» »»œ (10) «« «« «« «« «« «« «« ««« ««« «««ˆ« ««««ˆ «««ˆ «««
« » » « « « « ˆ
« « ˙
« ˆ«« ««ˆ «« «« «« ˆ««
ˆ
«
l==========================
& ˆ« » l ‰̂ œ
J
»
» œ̂
»
» l ‰̂ œ
J
»
» œ »
» l ˆ« ”
» »œ̂» » œ̂»»» » œ»» œ»»
»
ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ ˆ« =
l trời. Xuân ơi xuân l ơi xuân. Xuân ơi xuânl ơi xuân.
«_««ˆ « ««ˆ « « «« ««ˆ « «
««˙ l mùa Xuân chứa chan hồng”
« « ««ˆ ««ˆ« ««« «« «« ”
Chào

l # # »œ»» ‰ ˆ««Jj «
« «
« l «
ˆ
«
Tag tình
_ tag
«
tình.
« « l
Tag tình
_ tag tình
l
Chào
ˆ
«
mùa Xuân chứa chan hồng

# œ»«» «œ̂»» œ̂»«» œ . Jœ̂»«» «œ̂»» «»»»œ̂ œ . Jœ»» œ»» œ»»» œ . Ĵœ»» ˆ«œ»»» ˆ«»»»œ
==========================
l? » l »»» » »
l »» » » l »» » » =”
l # « « Tag tình tag l tình.
trời.Chào mừg mùa Xuân mới.Chào mừg mùa Xuân mới.
Tag tình tag l tình. Tag tìnhtagl tình «
Xin Chúa Xuân đến thăm gian
« « « vui nơi”
l # # ˆ
« ‰ l ‰ «
« « «
« l ‰ «
« « «
« l «
«
ˆ «
«ˆ «ˆ « «ˆ« «« ”
trời. Reo
œ»»
========================== « «
Ê« _«ˆ«œ»» «œ̂«»»» l _
«j « «
ˆ« «ˆ« «Ĵœ» «ˆ« œ»
j « ˆ« «ˆ« «Jœ̂» «ˆ« œ»
j « «
l& » _
œ
» . »
» _ œ
»
» »
» l _
_
œ
» . »
» _ œ
»
» »
» l _
_ œ
» . Jœ̂»» _œ»» =
»
œ̂»» ”
Sax
» » » »» « » »» «« «« ««« ««« « «
l ### «««ˆ«ˆ ‰ « « « l »‰ «««j ˆ ««« ««ˆ« «« « l ‰ ««j ˆ ««« ««ˆ« «« « l ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ«««ˆ ˆ«««ˆ ”
«
«ˆ «j
ß ==========================
l& « « «
ˆ ˆ« ˆ« l _««ˆ ˆ« _«ˆ« «ˆ « «
l _««ˆ ˆ« _«ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« =”
Íl ### œ»»» ‰ Jœ»» ««ˆ« «ˆ« l «« « œ
J «
«« «ˆ« l « œ
J «« ««ˆ« l « Jœ»» »»»œ œ»»» ”
» »
Piano

l?
========================== » l ˆ
« . »
» «
ˆ l «
ˆ
« . »
» «
ˆ l «
ˆ
« . » =”

Vous aimerez peut-être aussi