Vous êtes sur la page 1sur 1

Klucze do testów 87

Klucze odpowiedzi do rozdziału II (grupa A)

Nr
Odpowiedzi Punktacja Schemat przyznawania punktów
zadania

1. Zdanie prawdziwe: 0–1 1 pkt – za poprawną odpowiedź


Zakład Narodowy im. Ossolińskich stanowił ośrodek polskiej kultury
w Galicji.

2. detronizacja cara Mikołaja I przez sejm Królestwa Polskiego – 2 0–1 1 pkt – za poprawną odpowiedź
Wiosna Ludów – 4
nadanie konstytucji Królestwu Polskiemu – 1
Wielka Emigracja – 3

3. Edward Raczyński, Fryderyk Chopin, Szymon Konarski 0–3 1 pkt – za poprawne imię i nazwisko

4. Przykładowe odpowiedzi: 0–2 1 pkt – za poprawną przyczynę


• dążenie Rosjan do sprawowania kontroli nad Warszawą
• klęska powstania listopadowego i nasilenie represji wobec Polaków
• powstanie miejsca, w którym więziono osoby podejrzewane
o działania przeciwko rosyjskiej władzy

5. a) 1. Królestwo Polskie, 2. Wielkie Księstwo Poznańskie, 0–5 1 pkt – za poprawną nazwę terytorium
3. Rzeczpospolita Krakowska 1 pkt – za poprawne wyjaśnienie
b) Przykładowa odpowiedź: 1 pkt – za poprawny numer obszaru
Ziemie polskie znalazły się w granicach trzech odrębnych państw.
Istniały obszary posiadające pewien zakres autonomii [np. Królestwo
Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska], ale
Polacy nie mieli własnego niepodległego państwa.
c) 1

6. 1. katorga, 0–5 1 pkt – za poprawne rozwiązanie 2 haseł


2. Rybiński, 2 pkt – z a poprawne rozwiązanie 3 lub 4
3. Słowacki, haseł
4. Lelewel, 3 pkt – z a poprawne rozwiązanie 5 lub 6
5. Iwan, haseł
6. Galicja, 4 pkt – za poprawne rozwiązanie 7 haseł
7. Łukasiewicz 1 pkt – za poprawne wyjaśnienie hasła
Hasło: arsenał
Przykładowe wyjaśnienie:
Był to magazyn broni w Warszawie, który został zdobyty w noc wybuchu
powstania listopadowego.

7. a) Sokołowo, Miłosław 0–2 1 pkt – z a poprawne podkreślenie dwóch


b) Przykładowe odpowiedzi: bitew
Węgry, państwa włoskie, państwa niemieckie 1 pkt – z a poprawne wymienienie dwóch
państw

8. Przykładowe odpowiedzi: 0–2 1 pkt – za poprawną odpowiedź


a) Skutkiem polityki prowadzonej przez władze pruskie było
zastępowanie języka polskiego językiem niemieckim w wielu
dziedzinach życia. Dążono również do wykupywania gospodarstw
z rąk polskich.
b) Przyczyną działań władz pruskich było powstanie listopadowe
i wspieranie go przez ludność polską, która mieszkała w zaborze
pruskim.

9. Statut organiczny, konspiracja 0–2 1 pkt – za poprawne pojęcie

10. działalność braci Niemojowskich (kaliszan) – przyczyna: łamanie 0–4 1 pkt – za podanie poprawnej przyczyny
konstytucji przez cara [Aleksandra I], zapowiedź zmiany ustroju lub skutku wskazanego
Królestwa Polskiego, skutek: areszt domowy braci Niemojowskich, wydarzenia
niezwoływanie sejmu przez cara przez kolejnych 5 lat
powstanie krakowskie – przyczyna: dążenie do wybuchu powstania
przeciwko trzem zaborcom, dążenie do uzyskania niepodległości przez
Polaków, skutek: włączenie Krakowa do Austrii

11. a) Hôtel Lambert 0–2 1 pkt – za poprawną odpowiedź


b) książę Adam Jerzy Czartoryski 1 pkt – za poprawne imię i nazwisko