Vous êtes sur la page 1sur 64

.H. C.

,
F

IAO T) DAO TAO DANH SACH THi SINH DOAT GI,AI


o
C auAls LY T LI.IONG TRoNG Ti uTT CHQN HQC SINH GI6i QU6C GIA THPT
NAM 2018
o
o otlc v O2.TiNH BA BIA.VUNG TAU
50 Nom Didm (,tol
s6n Ho vd t6n thi sinh Ngdy sinh DAn loc Noi sinh Mon thi t6p Tudng (IHPT)
b6o donh Ni
1 PHAM THANH DANH 02.0r.01 27 106/20OO Kinh Vinh Long Nom Toon 19,00 Bo 12 THPT Chuyen L6 Qu'/ Don

2 VU MINH OUANG 02.01.07 12ltol20fD Kinh Bd Rio - Vong Nom Toon 12.50 K.Khich t2 THPT Chuyen L6 Quy D6n

02.0'1.04 ollo7l2C0o Kinh Bd Rio - VUng Nom Toon r7.m Bo 12 THPT Chrrydn Ld Quf D6n
3 LE TRAN TRUNG
!qu_
4 NGO TRAN ANH THU 02.01.08 161031affi1 Kinh Bd Rio - Vung NO Toon r4.00 K. Khic h ll THPT Chuy6n Le OW DOn

5 PHAM HOANG HAI 02.02.04 o2lo7lzwo Kinh Nghe An Nom vat ti 16,60 K,Khlch 12 THPT Chuy6n Le Qu'i' Don

tllt2/z00l Nom vdt r3,15 K,Khlch ll Chuyen OW Don


6 NGUYEN VAN
1L_ 02.o2.ol Kinh Bd Rio - Vong li

'18.60
THPT LC

7 CAP VAN HOA 02.02.05 11/12/2W Kinh Bo Rio - Vong Nom vot ti Bo 12 THPT Chuyen te OW Don

I DOAN TAN DONG 02.02.03 2slol l2No Kinh Tp H6 Chi Minh Nom vot ti 22.10 .Bo 12 THPT Chuyen LC Qu'/ Don

9 NGUYEN OU6C rHArue 02.02.06 2510512001 Kinh Bd Rio - Vong Nom vdt ti
't5.25 K,Khich ll IHPT ChuyCn L6 Qu,i D6n

vot 't5,80 K,Khict: 'll IHPT ChuyCn LC QUV Don


l0 PHAM OUANG
llH _ 02.02.o2 16l02l?OOl Kinh Bo Rio - Vung Nom ti

tl VO CHi TAM 02.03.03 r r /09/2000 Kinh Mnh Long Nom Hoo hec 32.25 Nhi 12 THPT Chuyen LO Qu,i D6n

t2 LE CHI LAN 02,03.0 r 09lo3l2w Kinh Bo Rio - Vong NN Hoo hoc 27.95 Bo 12 THPT Chuyen Le QUY Don
'I
Hoo hgc l Chuyen Le QUV Don
t3 DINH TRAN XUAN
IHr _ 02.03,04 2110212001 Kinh Bd Rio - Vong Nom 25,30 K.Khich THPT

NGO QUANG 02.03.06 2111112001 Kinh Bd Rlo - V0ng Nom Hoo hec K,Khich THPT Chuyen L6 Qu,/ D6n
1A
YryH ]
'15
LE TRAN BAO ANH 02.o4.o2 2slo5l2ffio Kinh Bd Rio - V0ng Nom Sinh h9c 26.88 Nhi 12 THPT Chuyen LC QUY D6n

l6 PHAN THAI qlH_ o2.o4.o4 07lo9/2@o Kinh Bo Rio - VUng Nom Sinh hoc 24.83 Bo 12 THPT Chuyen LC Qu'y' D6n

17 rninu oueruG HUY 02,04,06 0r/r r /200r Kinh Bd Rio - Vong Nom Sinh hec 22.85 K.Khich ll THPT Chuyen Le Qu\i Don
't8 02.o4.07 08/06/2000 Kinh Tp H6 Chi Minh Nom Sinh hoc 24.35 Bo 12 THPT Chuyen L€ Quri D6n
NouvEtt HUu ANH ruAru
2 30/01/2018 02:57:14
BO rffiiu^orAo DANH sAcH THi SINH DoAT GI.AI
CU tfc IIAT L UONG TRoNG ni firr cHoN Hec srNH Gr6; eucic cLA. THpr
HAr LUdN NAIvr zors
\.o'\
O2.TINH BA RIA. VUNG TAU
\;^ 50
55 IT Ho vd len thi sinh Ngdy sinh Ddn l6c Noi sinh Nom Mon lhi ulem ci6i
b6o donh t6p Trudng GHPD
NT

It rveuvElr r'regc rHAo 02,04,08 05/0r /2m0 Kinh Bd Rio - VUng NN Sinh hoc 26.35 Nhi 12 THPT Chuyen L6 Qur/ DOn
20 VO ANH KHOA 02.05.04 07lt2/2no Kinh Bo Rio - V0ng Nom Tin hgc 26.15 Nhi t2 THPT Chuyen LC OW D6n
21 r.rouvElr rnoNe ou6c DAI 02.05,0'l 21t07 l2W1 Kinh Bd Rio - Vong
YT Tin hec 17.@ K,Khich I THPT Chuyen L6 Quf D6n
22
?A9Tlto NHU 02.06.u 1410112Co1 Kinh Bo Rio - Vong NO Ngu vdn 13.50 Bo ll THPT Chuyen Le Qu\i' D6n
23 02.06.0 13lO8tzcfo B6c Ninh N'l vdn
ETUI1I! BiN H r Kinh NgO 14.50 Bo THPT Chuy6n Le QUV DOn
24 L!ltqAlH VAN 02.06.06 l0/m/2m0 Kinh Bd Rio - VUng
11 Ngo vdn 13.00 K.Khich 12 THPT Chuyen Le QW D6n
25 TRAN NGUYEN NGQC ruAo 02.06.05 14t@12m1 Kinh Tp Hd Chi Minh NO Ngo vdn 13.00 K,Khich ll THPT Chuyen LC OW Don
26 NGUYEN LINH DUNG 02.06.o2 06l10/2(n1 Kinh Bd Rio - VPns NU Ngo vdn 13.00 K.Khich 1l THPT Chuyen L€ Qur/ Don
27 DAo PHAM KHANH LINH o2.o7.u l0/m/2m0 Kinh Bo Rio - VUng Ng Lich srlt
'14.m K.Khich 12 THPT Chuyen LC Oui D6n
28 Hr(u 02.07.o2 28/\212c[o si
IGIIE\ Kinh Tp H6 Chi Minh Nom Lich 15,7s Nhi 12 THPT Chuy6n Le Qu,i Ddn
29 vlTI!ryu_ rrAo 02.07.05 22101/2W Kinh Bd Rio - Vung NO Llc1s0 15.50 Nhi 1a THPT Chuyen LO Quf D6n
30
19qey1ryegc LAM o2,o7.o3 17lO8t2@t Kinh Nom Dinh Ng Lich sil 14.25 Bo ll IHPT Chuyen LC OW D6n
3r IRAN THI THU HA 02.o7.o1 o2/o712@1 Kinh Bd Rio - Vong NO Lich s0 14.75 Bo t'l THPT Chuyen Le OW D6n
1.) LE THI MINH ru0y o2.o7.M o5108/2w1 Kinh Bd Rio - Vnng NO Llch s0 l3.m K.Khich ll THPT Chuyen L6 Qui Don
NGUYEN THI HANH DUYEN 02.08.03 18/02/2W0 Kinh Bd Rio - Vnng NO Oio li 't
8.00 Nhi 12 THPT Chuyen Le Quri D6n
34 tfYry! ANH 02.08.01 12/07 /2@1 Kinh Bd Rio - Vong NO Dio li 13.25 K.Khich 1l THPT Chuyen L6 Qur/ D6n
35 PHAM THI TRANG 02.08,06 \7lotl2w1 Kinh Nom Dinh NN Dio li r 6,50 Nhi 1l THPT Chuyen Le Ou\i DOn

3 30/01/2018 02:57:14

BO GIAO DUC VADAO TAO DANH SACH THi SINH DOAT GIAI
CVC QUAN LY CHIiT LUONG TRoNG Ti THI CHON HOC SINH GI6; QU6C GIA THPT
NAM 2OT8
o2-TiNH BA RI.A - vrrNc rAu
s5 rr.rll
I N6i sinh I Nom I uon ttri
s6
'i Ho vd len thi sinh
b6o donh
NgAy sinh D6n r6c
'l lNul
I
I
oidm I

I
Giai L6p Trudng OHPD

Danh sdch nay gdm 35 thi sinh Hd N|i, ned.y ttuing 01 ndm 2018
CHU TICH HQI DONG CHAM THI
-4:.-

11*l AUA
(\:"\"HA

E-ffli7an Trinh

4 30i01i2018 02:57:14
B0 crAo DVC vA DAo r4.o naNs sacu rni srNn ooar crer
CVC QUAN LY CHIIT LIJONG TRoNG ri tnr cHeN Hec srNn cr6i qucic cre tHrr
NAtu zora
O2.TINH BA RIA. VI,'NG TAU
50 50 oidm oidm oidm sidm long
Ho vd t6n thi sinh Ngdy sinh Ddn l6c Nom/ M6n thi Gidi Irudng (IHPT)
TT b6o donh NO vi6t nghe dgc n6i Dtem

I NGUYEN XUAN BiNH 02.09.03 15/03/20@ Kinh Nom TiSng Anh 2,50 4.60 4.60 l .30 13.00 K.Khich HPT Chw6n Le OW O6n
2 rnAr ruouvEru ouv THONG 02.09.08 0s/03/2000 Kinh Nom Ti6ng Anh 3.90 5.40 4,80 L50 r5.60 Nhi PT Chuyen Le OW D6n

3 DO NGUYEN ANH THU 02,09,09 18/09/20@ Kinh NU Ti6ng Anh 2.20 4.80 4.60 1.35 12,95 K.Khich HPT Chuyen Le Qu'i Don

4 NGUYEN TRAN IRAM ANH 02.o9.o2 14/1012co1 Kinh NO lteng Ann 4 6 4.80 L30 16,10 Nhi HPT Chuyen Le Qu,i DOn

5 DOAN MINH PHUONG UYEN 02.09.10 t9to7l2C0l Kinh NU Tidng Anh 2.70 5 4.60 1,50 13,80 K.Khlch HPT Chuyen Le Qu,/ Don

6 TRAN HA TRA MY 02.09.06 17 tolt2ffi1 Kinh NLI Ti6ng Anh 2,20 5.30 4.80 1.25 r 3.55 K.Khich THPT Chuyen Le QUV Don
'l
7 NGUYEN PHA[/4 NHU rAo o2.@.u 25t1lt2c01 Kinh Nrl Tidng Anh 2.60 5,30 4.80 ,30 14.00 Bo HPT Chuyen L6 Quri O6n

I DANG THUY HIEN 02.09.0s 3r/r0/2m0 Kinh NO Ti6ng Anh 2 5.20 4.70 r .30 r3.20 K.Khich HPT Chuyen LC Qu,/ D6n
't3.80
9 TRAN NGQC THANH rHAo o2.@.o7 25110t20co Kinh NIJ lreng Anh 2.90 4.60 5 L30 K.Khich HPT Chuyen Le QUY DOn

10 NGUYEN DINH OUANG ANH 02,09,01 18102/2@1 Kinh Nom lreng Ann 2.60 4.& 4.50 L45 13.15 K.Khich HPT Chuyen L€ Au,/ D6n

Danh sSch niry gdm 10 thi sinh Hd NQi, ngdy thdng 01 ndm 2018
CHU QI DONG CHAM THI
x H C

CUC
ol
o OUA Y
C HAT U

D c e
in Trinh

2 3A/011018 02:58:12