Vous êtes sur la page 1sur 21

Seminarium

„Jak wygrać aukcje OZE 2019?”


Warszawa, 29 października 2019 r.

Czy projekty wiatrowe wypełnią koszyk aukcyjny w 2019r.?


Prognozy cen energii elektrycznej i
wpływ na strategie aukcyjne

Katarzyna Michałowska-Knap, Grzegorz Wiśniewski


Instytut Energetyki Odnawialnej
kmichalowska@ieo.pl
www.ieo.pl
Aukcje 2019 wg ustawy o OZE
– kluczowa rola koszyka aukcyjnego nr IV
(farmy wiatrowe + farmy fotowoltaiczne)
Deklarowane/zamawiane wolumeny Szacowane moce – koszyk IV
120 TWh 2500 MW 2217 MW
100 TWh 2000 MW
80 TWh
1500 MW
60 TWh
1000 MW 760 MW
40 TWh

20 TWh 500 MW

0 TWh 0 MW
koszyk I koszyk II koszyk III koszyk IV koszyk V PV wiatrowe

2018 2019 2019-nowelizacja 2018 2019 2019-nowelizacja

1. Projekt rozporządzenia „wolumenowego” z 2019 roku wskazywał, że większość zamawianych


wolumenów energii z OZE w 2020 roku będzie dotyczyła koszyka I (biomasa +współspalanie jako forma
wypełnienia celu OZE 2020)
2. Opóźniona nowelizacja uOZE zmniejszyła wolumeny dla koszyków I (oraz II – woda i III- biogaz), a
jeszcze bardziej zwiększyła wolumeny dla koszyka IV dot. energetyki wiatrowej i PV.
3. W efekcie nowelizacji uOZE w 2019 roku zmienia się też struktura technologiczna w koszyku IV:
1) Wolumen dla źródeł dla mocy > 1 MW, zwanego „subkoszykiem wiatrowym” został zwiększony (zarówno w stosunku do wolumenu aukcyjnego
z 2018 roku (w aukcji wzięło udział ok. 1100 MW – tak jak było planowane) jak i wcześniejszego projektu (o 35%) do ok. 2,2 GW.
2) Wolumen dla instalacji dla źródeł o mocach < 1 MW, zwanych „subkoszykiem PV”, planowany pierwotnie na 1500 MW został zmniejszony do
760 MW, czyli do poziomu z aukcji w 2018r. (faktycznie w aukcji 2018 r. wzięło udział 514 MW).
➢ Ww. zmiany odzwierciedlają częściowo rynek nowych projektów gotowych do realizacji i wpłyną na
strategie aukcyjne i biznesowe
Nowelizacja ustawy o OZE daje więcej możliwości
rynkowego podejścia do strategii aukcyjnej i łączenia
aukcji z PPA
Inwestorzy zawsze mogli deklarować tylko część wolumenu
energii z OZE w aukcji (obligo giełdowe) reszta mogła być
sprzedana „na rynku”
➢ Obecnie brak obowiązku sprzedaży tej energii na giełdzie
(=>możliwe PPA także w ramach systemu aukcyjnego)
➢ Dopuszczalne jest uruchomienie instalacji przed startem
w aukcji (=> PPA) i następnie uczestnictwo w aukcji
➢ Jest możliwość aktualizacji oferty aukcyjnej w zakresie:
• wolumenu energii elektrycznej do sprzedaży w ramach systemu
aukcyjnego w kolejnych następujących po sobie latach
kalendarzowych (łączny wolumen energii nie może ulec zmianie)
• mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE (ale łączna
zaktualizowana moc nie może zmienić pierwotnej kwalifikacji między instalacjami
3
<1MW i >1MW)
Projekty wiatrowe w Polsce (baza danych
IEO, stan na czerwiec 2019)

• 7,6 GW mocy w projektach


wiatrowych Polsce z
warunkami przyłączenia
• 520 projektów farm
wiatrowych z warunkami
przyłączenia
• Od 2017r. (początek
obowiązywania „ustawy
antywiatrakowej”) 60 nowych
projektów uzyskało warunki
przyłączenia do sieci na 340
MW, w tym 13 projektów o
mocy 86 MW w 2019r.

4
Projekty wiatrowe w Polsce – pozwolenia
budowlane

• Około 150
projektów o łącznej
mocy 2,5 GW
możliwych do
realizacji w
najbliższej aukcji
(posiadających
pozwolenia
budowlane)

5
Projekty wiatrowe w Polsce – niewykorzystany potencjał

Moc zainstalowana na tle wydanych warunków przyłączenia i zawartych umów w


energetyce wiatrowej
2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 do
końca
czerwca

Wydane warunki przyłączenia wg IEO Zawarte umowy o przyłączenie wg IEO Instalacje wykorzystujące energię wiatru wg URE

6
Fotowoltaika zmienia reguły gry na rynku OZE
nowe moce PV w UE i w Polsce 2018 i w 2019 roku

W Polsce - 235 MW W Polsce - 1 GW

7
Prognoza rozwoju mocy PV wg PEP 2040, KPEiK 2030 oraz
scenariusz krótkoterminowy IEO na 2020. Oprac. IEO

GW
25
20,2
20
15,2 15,7
15 12,0
10,2
10 8,2
5,2
3,6
5 2,3 3,2
0,9 1,1
0
2020 2025 2030 2035 2040
Instalacje fotowoltaiczne wg projektu PEP 2040
Instalacje fotowoltaiczne wg projektu KPEiK 2030
Moc zainstalowana wg IEO wg obecnych trendów
Moc zainstalowana w PV wg scenariusza wzmocnionego wsparcia wg IEO

• 20 GW wg PEP w 2040r. co stanowiłyby około 25% całkowitej mocy zainstalowanej


• 15,7 GW wg KPEiK w 2040r.

8
Projekty PV w Polsce gotowe do aukcji
sierpień ’2019

• 2,2 GW mocy w projektach


PV możliwych do realizacji
w Polsce
• Ok. 850 projektów z
wydanym pozwoleniem
budowlanym
• Ok. 0,8 GW projektów PV z
wydanymi warunkami
przyłączenia o mocy
powyżej 1 MW

Źródło: baza danych IEO


projektów farm fotowoltaicznych 9
Największe projekty PV w Polsce (> 1 MW)

• Mapa pokazuje projekty PV


powyżej 1 MW w Polsce o
łącznej mocy 808 MW.
• Stan zaawansowania
projektów :
• 156 ma wydane warunki
przyłączenia
• 111 ma zawarte umowy
przyłączeniowe
• 66 projektów ma wydaną
decyzję środowiskową,
w tym 52 ma już
pozwolenia budowane

Projekt posiada pozwolenie budowlane

Projekt nie posiada pozwolenia budowlanego 10


Największe projekty PV w Polsce (> 1 MW)

Moc przyłączeniowa projektów w poszczególnych przedziałach mocy [MW]


350

298
300

248
250

200

150
130

100
82

50
50

0
1-5 MW 5-10 MW 10-30 MW 30-50 MW >50 MW

11
Kluczowe pytanie dotyczące koszyka nr IV >1 MW
Czy duże projekty PV mogą zejść z LCOE poniżej ceny
referencyjnej 285 zł/MWh?

Zakres cen aukcyjnych i referencyjnych dla projektów fotowoltaicznych i wiatrowych

Ceny referencyjne dla PV i wiatru


450 352 zł/MWh
400

350

300 285 zł/MWh


289 zł/MWh
250

200 196 zł/MWh


150

100

50

0
PV <1MW wiatr <1MW PV>1MW wiatr >1MW
średnia cena oraz zakres cen w
Aukcja 2018 Aukcja 2019 przeprowadzonych aukcjach
Kluczowe pytanie dotyczące koszyka nr IV >1 MW
Projekty PV mogą zejść z LCOE poniżej ceny referencyjnej 285 zł/MWh
Parametry ekonomiczne dużej farmy PV
moc instalacji PV (MW): 70
cena hurtowa energii elektrycznej w 2019 r.
[zł/MWh] + prognoza cen energii wg IEO (RDN) 247 Wyniki analiz (farma PV 70 MW)
cena z oferty w aukcji [zł/MWh] - 15 lat 285
inflacja (%) 1,0%
nakłady inwestycyjne (CAPEX):
- jednostkowe (zł/MW): 2 500 000
NPV 25 lat (tys. zł) 44 389
- całkowite (zł): 175 000 000
koszty eksploatacyjne (OPEX):
IRR 25 lat (%) 12,2%
- serwis, ubezpieczenie, podatek gruntowy (zł/MW) 20 000
- koszt wymiany inwerterów w 13. roku (zł) 17 500 000
SPBP (lat) 9,7
- opłaty jednorazowe założenia spółki (notariusz, DPBP (lat) 13,8
3 000
rejestracje, PCC, polityka rachunkowości)
- roczne koszty administracyjne (księgowość): 5 600
Finansowanie LCOE (zł/MWh) 221
- udział kredytu (%) 80%
- udział dotacji (%) 0%
- wkład własny (zł) 35 000 000
- kredyt (zł) 140 000 000
- dotacja (zł) 0
koszty finansowe
- koszt kapitału własnego (%) 8,00%
- koszt kredytu (%) 5,00%
- okres kredytowania (miesiące): 60
WACC (%) 5,60%
produktywność instalacji (MWh/MW): 1 030
roczny spadek mocy instalacji (%) 0,4%
stawka amortyzacyjna (%) 10,0%
stawka podatku CIT (%): 19,0%
Aktualne segmenty i formy wsparcia OZE
-nisze rynkowe dla PPA

14
Schemat PPA dla odbiorcy końcowego wrażliwego na profil
zasilania: PPA fizyczny za pośrednictwem spółki obrotu
(tradera) i sieci OSD – możliwość sprzedaży po cenie stałej
Bilansowanie źródła
Zakup/sprzedaż uzupełniająca dla odbiorcy

Trader
Sprzedaż energii
Sprzedaż energii

PV/ Przekazanie gwarancji


Odbiorca końcowy
pochodzenia
wiatr wrażliwy na profil

Umowa Sprzedaż usługi sieciowej wg taryfy


przyłączeniowa OSD

Czynniki decydujące o atrakcyjności PPA dla odbiorcy końcowego


Koszt energii:
• Cena stała w założonym okresie trwania kontraktu lub zróżnicowana w ustalonych z góry podokresach
• Cena indeksowana jednym z ogólnodostępnych indeksów giełdowych (np.: TGEBASE o różnym
horyzoncie czasowym, RDN fix I, CRDNi)
• Cena indeksowana ogólnodostępnym indeksem Rynku Bilansującego (np.: CROz).
Koszt taryfy dystrybucyjnej (zmiennej) 15
Ekonomicznie atrakcyjni partnerzy (energetyka, przemysł)
mów PPA dla producentów energii z farm wiatrowych i PV
Źródło: Dane GUS, Opracowanie IEO

*Elekrochłonność – zużycie energii elektrycznej na 100 zł produkcji sprzedanej w cenach bieżących


40 Branża aktywnie korzysta z
autopodukcji energii z OZE (PV)
35

30
2014 2017
25
kWh/100 zł

20

15

10

0
Wytwarzanie, Wytwarzanie i Wydobywanie Górnictwo i Produkcja Pobór, Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja
przesyłanie, zaopatrywanie węgla wydobywanie metali uzdatnianie i chemikaliów i papieru i wyrobów z wyrobów z
dystrybucja i w energię kamiennego i dostarczanie wyrobów wyrobów z pozostałych drewna, korka,
handel energią elektryczną, gaz, węgla wody chemicznych papieru mineralnych słomy i wikliny
elektryczną parę wodną i brunatnego surowców
gorącą wodę (lignitu) niemetalicznych

➢ Udział kosztów energii elektrycznej w wartości sprzedanej w 10 najbardziej elektrokosztownych branżach przemysłu
w Polsce wynosi 5-10% (energetyka węglowa sama w sobie jest najbardziej energochłonna)
➢ Cześć najbardziej energochłonnych branż korzysta z taryf grupy „A” i rekompensat dla branż
energochłonnych zużywających powyżej 100 GWh/rok
➢ Najwyższe ceny za energię płacą te elektrochłonne branże, które korzystają z taryf grupy „C” i „B”
16
Atrakcyjność PPA w zależności od grupy
taryfowej (taryfa B czy taryfa C)
Cena energii w taryfie C w latach 2017-2018 była droższa o 160 zł niż cena w hurcie
-rośnie i będzie się powiększać przez wzrost cen (trendy wskazują, że nawet do 220 zł/MWh w 2020r.)

Cena energii w taryfie B w latach 2015-2018 były ok. 60-70 zł/MWh wyższe niż cena
hurtowa. 17
Wzrost cen energii i jego przyczyny

350 zł/MWh

300 zł/MWh

250 zł/MWh

200 zł/MWh
pozostały koszt
150 zł/MWh koszt uprawnień
koszt paliwa
100 zł/MWh BASE-19

50 zł/MWh

0 zł/MWh

18
Prognoza kosztów i prognoza cen
hurtowych energii elektrycznej wg IEO
500 zł'18/MWh

400 zł'18/MWh

300 zł'18/MWh

200 zł'18/MWh

100 zł'18/MWh

0 zł'18/MWh
2015 2020 2025 2030 2035 2040
średnie koszty wytwarzania energii średnia cena hurtowa

19
LCOE dla nowych jednostek wytwórczych energii
dla wybranych technologii

500 zł'18/MWh

400 zł'18/MWh

300 zł'18/MWh

200 zł'18/MWh

100 zł'18/MWh

0 zł'18/MWh
2020 2025 2030 2035 2040
węgiel kamienny PV onshore

20
Źródła danych i raporty IEO nt. OZE i rynku energii

Nowa baza Nowa baza Raport - Rynek Raport - Prognoza Zwycięzcy Aukcji PV
danych i raport danych i raport Fotowoltaiki w kosztów 2016-2017-2018 –
Projekty Projekty Polsce 2019 wytwarzania i cen Baza firm
Fotowoltaiczne Wiatrowe w energii elektrycznej fotowoltaicznych
w Polsce 2019 Polsce 2019 do 2040r.
Aktualizacja –
wyniki aukcji OZE

Studia podyplomowe: Energetyka


odnawialna dla biznesu

21