Vous êtes sur la page 1sur 67

;;fit

SIT"AT-9/fAT
F·Jsi~'\______________ ./----~~-~~~ ..
' : I.L "\;_
-1
"----' ,, I
.:.:...
I
·.

,i ~. POLJfVtOfJ.:FISM£. 9:. Slfl..Ut<.ruP... K!<.tSrAL •

1-i,

. ~~-;:C'_;;·r:s'(,..~:t~ij
-~~.!~··· I. ·peN.DAHULUA:N
~- . P0 Li t:1 r-{..S'IV'I <Z-
ffl

. i3a.flyak -sen y!UAJ(). v 6era11f~i paljallj mempunya} henhlk..


"rt~lt'n Jehl~ d.a.ri s-ctfU. P~Jhafnyo.. . rnUnpuny&U· h'nk di'ttilt
lw1~· ·. riiJ'i mfu. jU!jtll . Stfif Pc!imorft~me ish ~rth~ dlts1 mdurl
:

berbdjoi.
. '
,niJu..sfri ma~ocflM ,.f'efuvh' · mcu:Ja.rtn
. k coJ:Jttf-. . _·.·
~<h'-l
I
!
' ·, :i1c :1~~· !

.t+da.. behero.pa ~n~..focl.a unhtl:. ~uji · pofl·l'rlarfr"smt ~hlj;/


'
_ya_r.g ter 1"'9 df.9 urra./;.CVJ - p_-en.Jui l.al1 St~f- lele?, dat1

I rM.ftra k.s i ~' nar- x .

r
t
l
... ·.
K.t<J;·utt'ian~CJ.. -:-> .. su>ah rr\eJ'l~ ~~yCVNa.a.11 murnl ( ro-;,
.-. - /Qk.C!WlpfrckJ:an lerna/c.. na:tu;a(.
--
. -~-
·'
f7\'U\wyu~n
l wa.c1.n
DC/h.. X -{'()..y
ranmt.· po.if~n:J q.aaiaf\ · su.Mt
DCJ..hCA.!'tt ullti- set unfuk.
--
s-el\ycc

I
prlrMP.. yaiAg ~fun.yc
• J .. II
II lnOI'r : fCl.C ff'J91f aan II fO"'f} spae..tf}q ,

- •t
F
11 ' " II t·:,'; '.
L.~ ~pQClftj

''shor-1-'"',. 'I>
t
SpaCI"Jif .sudut +tl<ul<. .

Jil<P. " Lon!J spa.c./1!3 11 /eb1h paiJal18 df· ~hdu~f»> b~arl:.a~;J


po.rifa"Y3 lk..a:fan. AA~ ·. >Uduirvyt?~. , naf fth rnU~uifuk/:41 k(j~dJ
ny~
.
~r~erlsa~r~
, .

, I
\ '-.,

.G. • A S A-/VJ L. r: l'.iJA' K


.. ~!> .•

7ihic.. ldfi} a~. fa.l<jen~ h~ at~t1u~


- JVrK(aJ, tk..a.fart I'Qf31cD.p
kOYI f; (/UfY:4.t;i
·.':.; poslsi relo.hr ,..YA. •
,··.

. ":. . '
.. unluk.. o..t. 1a"9 .ramct P().''!Jf:!'3AY(). : - t!ts- tJ/;fent'k ( frans- ottrenik ta
. ·· tU.e~'lenllc < cu-. jenCIIa .

·t- 0
._
2G i J
'
2.
a.. '-
10 l2.. lq
PfJ'lti ltJ-•. f'kp • "
MP. . li. Jt.f'!LIA r. ukrnyA.. MP Q.S. oJ:.f~olu.~no~"'

., \ (._,•.,]-·~--.: .
1- ' ,. ''-'

Y;:J~~-~---: ~ Mm\ q:na.p po.ltnj ftrtat. ~,t~nya.i J /,enfuk. C-A,B, e.j.


~ ctib'-nfut.. d.r b~~k.. fel-ef1 ___, - /::.f'l'l'lall$1Stc.epa:f ~ ~
'- __, - krts'Mllsa.s/' la.Mbo:r ~ pt}Clr'1t
f\.m pO/Q,f" dr ~ A ~ tl\:;:,,
~= •
- PCM W\a.taJt A- \ B ~ (!

A-'hrva '/"''ljt'f - bcnluK. A11 81 d(Ut e'


i '·"' '~

I .''
//,_-.,;
;.--"

ETV~f! Dt! POL"::MOP..PHI~ME. MR.. CALOR.!Mt:Ei!Z/E DSC.~ ..


seL.ON qo.ll. MEP..K.EIJ ef S, v. VI'1ECIC

~
s -3o'c {J>e~
- \-
- L~Ut()E··

·.
ottr~c I tm~t .
Jt;>
Tf
+

Temperature
...
.....- 0
. .f-
r-
...

ol..
f>

....·
COfi.1PAMiSON ua FO~McS POL~MOP-ff/IQUES .pc.J B.EUR.IlJ; PC CACAO
0 1
Af"ES/.. VA-CCI<. e.f WIL.l..E ~ 1-UTrON

VAEC.I< WI~L.£ ~ 1-Uir()N


...
!.u.,&ik: s.upiritL.tt•;;.: ,'-J()f1 L1rv;il-e {Uper/wre
f'..;tf:
d\". fut/OI"l d~ f t.l (_/~fl •
Gn 1'1·"MA c-:ff I 1b .... ,a -
.J..
J.,I~--~

?llp fha_ (o{_j :Ao,7- 2.4f z. ][ -<-3t 3

Iil ?.!~~ ,::~

~ 5~ ifrJ.M-a(p;J .;., - 1» 1:.'


-· ,.
-.'·ft.::.·
~t~~~ ( (3J- 0 .:. ::•• - / - ;.!t../; ~ JL :! 3,F
v{ .3~/3
fj
,.y ·-,'i
J -<.
ol~r> .
'-- .,;....k.,~ ct-t..-1:. .v•d'J_j,"'-

-p / l--------
e~-~:__2_~
...
.,:. ·.

/ I -> II -> III -> IV-> V -> VI

·,

"-"\ 1// Liquidc

-
· Figure-3. S~.:Mma des Possibilit6s . de Transformation cristallines
. du Beurrf' de Ca(·no<87)

...·
....

I
Tablt>au-3. Classification des formes cristallines du beurre de cacao
ct ses poiL.J de fusions (0 C)(S_o).

Glddey Willie Witzel Chapman Lovengren Hicklin Davis


Vaeck Vaeck .& Clerc Duck .& Lutton .& Becker li.liner etaL etaL etal. .& Clmlck
(1~76) (1985) .
(1951) (1000)
.. •..
(1961)
:
~
(1964)
... (1966) (1969) (1970) (1971) (198G)

-·-
Form y y y i I a '· {f2 I VI I 1
MP 18.0 J 1.0 18.0 17.3 13.0 17.9 17.60
For1 a a a a f.. II {fl II v II II
., ·MP 23.5 21-2...0 23.5 23.3. ..;. 20.0 2.C •.C 19.9
Form P" If fJ' ~ Ill {f2 mix or m· IV u. Ill
a&/f
MP 28.0 28.0 28.0 25.5 23.0 27.7 24.5
Form fJ fJ fJ fJ' 1 IV pre fJ If IV Ill IV IV ·
MP .3.4.5 3.C-35.0' 33.0 £4 27.3 34.6 25.G 2S.O 28.1 27.90
Form fJ \' fJ fJ v u v v
MP 3-c.O 33.8 36.2 30.8 30.0 33.0 34.4
{t
Form
MP
VI
36.3
'.
32.2
f
33.5
\'I
3.C.G
\'l
3-c.l

.. ·. ~
"'\
ct ., lA- -1.. .,. f .e., . "" ~ " . :: \,
I
'-#j ( C.lit. Ja C.~ Ctf =Cf/ u-lz. CH = Clf, Gil,._(~
(J(,_e~~,_ceo,
t.· , e e.

--~~-~~--~---------;~·h
. ·.·_: .• 7
..
1
'>pel<fruM NMP,.. H cl.r rrl.Lf/{ lu..,olf.aJ- ( f!rui:..cr- WPEl,BoM/4 }.

t
tt l i s 6
~C#lt.~Cfh.Clfz. Cf( "' C.ff Ctfl.CJi:
o ../... r1... M
Ujl,
n

CH 00: otz.~Cc.~~~
k~ f j 4 +{ fi

~ ...

'l~,B}

>p~r'UI"J Nl\,tR... tt

·~
, ' S t./ ! t.. I --
''~• 11.. · i~,or t~.U.. J lq~ ~. ~3 . 3C.f, 2.'{
. U,':f-9 ..· .tctS1 291Si U/ 181 tBO, ri

lt/,1~ . .l2.&0' ""''' ~.h 1'!0,09 ~,,, o2.Q,'Z.2.. . .14,u o4,'2."1


4 'l-i'0 . ZJt·'~~ u,,t~r ~)/ I'VJ,I) ~.·u.. .~Jt 1 t..1.. .l..'/,fo tio,sr
"/, II :,'2..,0/ "9,6o J.g,"f' -'~•5!i PrJ."'· .241~ .?.ffaltJ. ~.~~ -.
~l' .lq,(/1
~.t~ J.4,,r
"-'~•'"" tSai'T
~z.,,, I)C),'Z..) 110161

rt~,DI l.l,l/f 'T,3Z. ,~,ol ~~.V( .q,n. Jtf,?..l .¥f,t.l . JCI, l2.
~~
"''"' •,
130,2.0 .u-,1't t;Dpl 1/fifZ.. 2&f,tl ~~~~ J&e>,SC.

....--/ -t~t~.-2,~ ··'-lvl t'k/'~-q-'L.L--


1 I . I·
! . • •
L .j..JMil.. oirM.t NMR pu.lstd. $VI~ d.i., UnAf<otl1 unh.A.i.. ""-.
Low re.soltd-r-ll-1
fltful<011 selfd. -/Q.f (!(fll\~_t' C. ~Fe) u-M.u solld ·fa.+- rnd.tx ( SF!) 'I#J W'
f.rli"_J cl{IYJ lnr.twiY-r lcfl-\a.l:.. --. ~I pd. ht~ena.si, . ,n,w;•tsiUifo'ktt:
···-·· ----~-··-~
- 00 • 0 -.
0
··~ 0

. )o"C.
-0' ~0 'c...
0 ·: .:40t
20 )0

1~
liAS

8
ll'D·(~S
· . IZ.'"""''Jj""·
~-n.t.

T!J. 'fr O• - I'(_ ........_.. ''} •


,......, J

t /. I'
• \
·.·

J' .( ... 1

A 8 c

I
Figure-6. Thennogrammcs de· fusion de b~rre de cacao stockcs sous
differentcis conditions d'oxydation (A), diffcrente·s du.rce d'o~ydation ·.. expose a
lumi~re et a temperature tuitbhintc (B) ·ct a·· 90 oc a l'obscurite (C).
' . ·

r.
~ . f!tL"E-P;._~Ditr
.,: ....
'
. 5~/~1:. · t8S3 I cnevre~/ +elah menfmukon :f'OI/ruarf~$~ Sf.tfSI-
'fl ctlhu\jui<..JcavJ ~ a"lal\yfA a f./.· -J. · G2. I 'ct Dlatt · 70'e .
fj
.
Jt}(.f). bet'lhf.k. 1-cl-e..h rrr ik.l'i ~san, 1tl'!99al -
. .
t:Jl"9mk..t:111 ~

c~+ ~ hetrluk.. __oi_ ---l p~n~


..
sed.lk/1- A~ -1-.1-- btarl:.~
a

~kJ'lSPJ ----, hcnhtl:. e.' -'> ~ f!.i.f«ll~ ~i/) .


~ ) 4ct tLpt-_ 1-.'ha,$;/~ dr nl:.r,sfa.lisas;
•.-:

.. . . Benfuk · .{J dfu.i r~ £ ( 1- t. ": tJ, 11, o , ·,, _. c J _, St.II::Ar 1fN Ul~
__, tf I dh _i'f.f~·:'··frf\at:tl'. .
r. ~ t:_c:.t-~ _n
T~ fk. ( ~{Jf, I US(/ 1 u l( lf ) ~
t /IYI t:ft' "
Ufl~lnt ef-rtk lU~ da,(,., UUS) ' ~ 1

· 8W\ful:.. sfp.hll A, D/'~"''{IA bt.,f'rA/>tA 11 f}ou.bk. elaat;, - Je~tqt1& u


c~, a.:t~ M:J~ ) ldo.;i -.'<!.aitMJ. . tCilah &Q,f,.· ququs cut'/ ye, b~l>e~
~ k..efh unqi;JftaJ1 :lerhe,tf-ul::.. 11 -Ire pie chain . . /eN{f&. '' L ~ AJwJ ~
Y9 f11/..fYI u~ kin I:.Arl hUl'kL{(. IV\{" kh ~h /<.om pa.l:.. • - ..

~ .. ·~~
C>CL 1"G'- tct... OCL LCtJ.frlpUI'ai)J DC I...
I 1I
J (. 16~0, 18:1 1 1':oj.
( lcJ: () ) /0 : 0 I 10 ! 0
( ~:o, ":o, 10: t>) ' l1
(1B: "!!>) tS~/)
t---< -----:3·
£16 :o, io:o, '' !O/ (16!0)18:1,-"!IJ
$/"rut:..fu" l><!L. G(a,, Tf!L .

Tabe{ 'JC.aro.t:..k.r ISh k rJr ht:~»ful<. Krl~:kl r;( 1 ~ ~ ~ Sc.(.~ /(;.' •

~ JR.
-Rr~r~ N.P. '~Jot
.~
spoc.17 4bt. subee/1.
•• ~a~
(nm (fnf•l J dtQII\
~: =, · . : •. lowt.~f I) I'/ i2.0 ~lcq/a,.
0 --- . 0 ·:, MO
ht>eatpna (
~~ ·.;.rn· /urne~'lCU~
• { OtiJZ.•tl,'/3
y f2.f
o131- ..o,yo fig +ilk&{ o~ft11JJ'c
· :·. 'p&J!. l .. .e.,~l~4 • ...:· ~~ . . . ._ ... ~-~
(S({~~tth. "!.0) ,g :./, 1i:o (}o~ j ctJU1 J8:t) ~ JJtl ,"18_:o { SfOSI-J
. . ~ - - __.-1 . - - ..: .. ..

.., ..mvu.pa~an /t:..~porill c.tfRrntA ~Mal::. CDI:..Ia.f ~ benftlk.. 'Ps, ·


. .
...:, [(.mQJ:. 2 pt.f\jO]a~.. Je.mN:. CtJk:.to..+ l tac.ao
........
8tA.~ ~wvalent)·
. .
6. • • .. ~
nf'$ "'UnpUI\'f'J. beAiul:.. ~~~{ ~ Nl> 1g Mlrtp_.. ~·o ~ ~ ·.

. -r-'7-7·~
a. fiFAT-. ltFAr. fl¥EK.T/l.I)SJ:(Jfll'. • ·

. .
~~_. . ~pek.tros/<.rJpi uv~

~pt-k. uv b~a. dl~u~ <Jf1e. rinMiuk.M ·t~ rk.p w':!f)


r51 a.ki W .sua:ht re~l:.s/ seperh• aMJox.t«a.sl .
. K~uqa.t;i d.lene __, puncat.. ~~1 .Pd.. 2..3o- w- ""
'lrlenre ___, .3 P'J'lC.A/t:... pd. : 2.~ t:IJu, Ut "'o,
~itt fep~ IJ~U..O. sediki'f ~" ~ /0Mfiqurasi il<t:dan rarqk
~ ¥r~~ -~ ~ r ·~ l'"d .

'
.
2.. .SpfC/.: fro~ ~:'.of I IR.. .
-----·----- ---
841\'{Q.I:.. d.t_Jur.a./:.al') fA,flt_ m.t.ntVJ;fr.Aic.&ifl . aaany~ ~~UI'Q,!i

+rans 1l.l"gcpf cz. 1nlertA.p~i - '1'8 OM-'.


--· ---4

3. N!Vll<... ...
I
u~A. (4./. jenuA { etl:oj ~.;;( e,sk!r- tN.Mbel'tl::.'
NMR -If
pu-g(lJeran kmuA. : 'INN.f w- Nh1 { f =o;l~j ·
e.rw
men·/ . (S = J,lrj.
~ Nli/ . (i =t,l.t J , ~ 1 {_ t:: 1,!8 J.
SfSQI\"{4. "( f::: l1?..t J.
c 1Yd>1 oiiA+/ ~ .,.,pier ~llfu"k pet ·f:s- ,. _.
tilt. ~kr ollft.Juk
a.,,.,, i.. ,«.
.
r::. ,,
99 . t« ·
~ ,, t:jl..( "H'alt'
•.
\

..... u 1'2..S
+us.n

o ......
. · %SOLIDES
......... ..
Ac.L-IZ (
tL.-· (.,.::..
X Noon
)KTd.-IZ

--r-L-n

-060-11

. . . . . . IZ

IJT-IZ
-1
+.T~I:
5 10 15 20 25 30 35
TEMPERATURES DE MESURE (OC)
(a)
lt..J.PAC.
·. ·.·/ . 90
.... -~ .-.C8.
0 01..1::1 - (._- I ?..~S

50 •-•u. •, • I f I '.,

%SOLIDES Ao.z..•:s . 'sL -; ·~ ...


XN..I:S

30 %Td..IZS

-O,,.l:S
10
DT-IZI

5 10 15 20 25 ~0 ·T~I:ZS

TEMPERATURES DE MESURE (0 C)
(b)

Figurc-9. Courbcs de fusion des diff6rentcs prc!parations du beurre de cacao,


(aj tcmperagc propose· ct (b) tempcragc standardise (IUPAC)

COUI-P£S 1>E FUSION

... ;
. -
&V • ' \"

lf.. SPEl< T(4.1)fVl€Tfl.vl MAS> SA •


-~\{0{Jc.. v - (·;;_~~j-_
,' j ..

E.skr ~/ jen,uJ.... ~m,~ti:..M - &p~~ MS pa.h ~/e. :


ij M+ (_tt111 mr;/~k..t.A.ft.r j 7 tlltf"'- ::: 1!./ ( !If?.,= C(Oif)OI-4~ J

/i.f-31 ( M-OCHj} , -;t( + 1'/ 11 [" C.CH2..} - ~Me j olQM

+
11
~ ((!1-fz.),..,
- J
_ -- ~~ny:t
IS" llf rn

~qs •mefN ~ { 1} ~ kansn·hl~


(
- ol:..s(gen {J.·.r-J,
pt.rnufusar. -_-1/Jt, r:ulrnman pel posJ$i t11.. dr 9&P ~ ..

0~
I \I I ( '
,.,_
fl.. Clfl. Tutt utz."
~;

swoA di!le.cU.I:.CI.ftJ '!9 apa;f periJ~ tt11.ftW ~


~S.f O{eta.J- r ~ /1n0/e.NJ..f J.1 /$trMe:.! f)'-/fA /<a.N.A.A..
ftl'\0{'€.1).;/-
~bi lifrJ.s 1ktJ.:/a.v, ra.11j!c.of s-efa.lka.. pe.reeft1i,r:d:il.l/l ~ tk c._~ . .
;lwt NJ.1 'ls6 bl'tJ.t;o. ~-lak.r4<.% - N!a./::.,.; hi(J.rO/c..sr'liJ..~i '!q ~SIVlltl'1
~- diUI fat-rv.asri l p thll!en~J .UV. pott'lf-i ,..Y,'{~Iii· <iff:.
fh.JJVlh/o~(",.. II::A,fa.rr, ra.~ .
... ;,

~r_Mt.3 ( t,- ~,
o· r 0
I L I
--..) - e.H ~ <!.11
J :.
·-
\
. ]L- \\
I .,
·-----·-----. -···
i
. '27rt
-' < o9
v• . 8EBER4PA R.EAI<S I K.tr>1:J*\ j{· ENZIIV)ATIK...
------------· ·-·---··-----·-·----· ···--·····------------

A. HIDROGENASI KATALIIJK. , R:El>UK£f t<:.I/VJIA ~ 8/0H/l>~acNA~J ..


q

;;: 1. ffibflDtfF.NAr I J(..ATAL./ rtt<

MmyCJ.I< , bali::. tiu.. 'ha.han' aJr;t.CJ. ,k£111 ~ M erupal:.an , .sutJ-thet


liptd untwk. makanan . r~a"JMffJ;, lema/;. {_p:xd.P:f }tJ.IeiHA hattvaK:.
dt'bul-u.Ak:.a.n 1 1-erufanw,.. dfn? 1nr»..<1 fri k.cirenA ,
11'1tl:. leleJ,r.yP.. y~ tfh;~-, -h~i , .r~ua.c @ p1'()5€S tncf.u.sfrl.
-· t~b/h sltth/1 kf'"ha.do..p o~icf.a<>i ~'9 mCIVJ u';JJ:.rnl:.art b~c.t~
n.yfA pemhrvrfuf<..ar, aroma. ~ fdl::.. .erat. ( aff fiMour- - ter;Jik....,
+dk. ctp-1- CLip~nuilA· ~[eh /q_du.A lipr~ -tsb • Ufk 1& bl"'cr.S.O.Il'fA dr'/~
lcu/<.an pf'O~e~ :
... · Ht'dro.9~nas i ( ka)ang 1c pCU'h.a{ ) · Yb +--t>"\->~ 1 \'-" \L ~ \vv.,_.'--'-\c.-/1 "-L.. b-v-:%~-v"'
,,,.._ , __ .• l-~.. t7. 1 ' / ~ v'
/.' I ;e.$ rr:;.r(fi f'...U$/
rtjl <"0'?, ~·-~ :~•-'\_,. 'C.tu> lZ-<"L-.k P~ c_;

Pen c.a.rnpura.(ll ( h(e 17 ~0_q ) . ~.e,- ~"w·'v \\.,£-V; <'lk \A,;\(~ J";::c( ~,...:
Fra;:.r(onost' .

flidf'CJena,s/ dpf h.er-l().ngsu~tJ cLg ~an ya. k.afa.(t's J,eft.

9t11. hontOgen ~( rpf- rf rto ~


. . ,
olan d.Jp,
'
J Pel J ('//; (!,u.. ,·

nanf&<. t--J/ '/9 haf\y&<(C. ~UI_\af<.qn d{IVJ .fe/:.Q./~ tnciu.!fr/.


A,..k.,ehlbait3avt se!aiJufn.ytA. I eu dan ~;/a(l~ Auvtqgei'J aka~}
tvttnl"gkM- fJ~"!f!'1 unatJI.I7rvy()., ,

t.Jn htk. tn1.113e.fa.n u/ bCl(fCU..ma11a. n q, fuN.. f TC:r l.leru.ha?.


Ycla.rn.o.. hlcJ.1'0ge11as/ bla.san ytt c« pelaja,..; darr' Aa~ r'/ h. l(J..rtJgeltP.~
tn.eJ..Y o/ea.l-; rn£A'(
. . ,
lif).o!ea.;t- d.Clr, IYifln1 ltr.ole~at · murn1 :·
D/rvt A4.,/ ht"d.ArJ!)ena.t.t. parf)a( h13 cttp er~~ pu1.A_ I'Yt.Rn_geru
~ fJ./eJ~.h'f/taJ.. d-"...t-1 IS001.erls:a.u' . .<-e/e k.h(.'ta.s 1'>1 e~tyetl'\g~
l«cc.(Jttfa.n . f'eal:.sr
. ief'A·etd.l.f
.
iY-ItN\. 1 f:UenA
\

~ tnOnoeN\
.

- ctr qu.qu,g &t&t'f .-io,b. '/9 dF- t:U'rvycilCtkaJA s:el>ag~· Ktl. c.ipCdi
r efalt. f h t'rJ.tog QRVlS ( d.b..N' 18 : 3 /18/ 2. J J8: 2. / 1{I: 1 a fCLu. /(/
b.el1fv.k..ny~ If: 0 J ~'l-aM p~C<M.dlr~gtvl I a.' I t- I I fl: ( e.
('_/ ____ J.\ft~
~. fi!O!{()(JENArSI •
ME:.Til. OI...EAT, ME. TtL tiNDLeltT k l<-1cr1L. UNOLEIYAT'.

a. en _Qf~~t
IYt. 'l _ .
_+lio~tVla..si l~!<ap rr.eAY olPAI al::..an n,e';Jht:<silkft~ lh.llld .r~
~ redl..tksi seba.riar, a.t<:..an _ ~h.tutlk.an campul'a.rA a.a:~
~

"'
~le~, otear slsa.. CJ8! 1 ~ datA fra~ts ctg _ber-bCl!JO-t .
fO;tt;J '"a.laYI ~'et"JI<a.p ( tso- of-eaf J ..yg bls~ 6-e~ .9(d.. . ~ -
Y? . .-~~~mer . ~k.UYJo.. !'./. i-/i'cii'O.Jetla.5/ n,e/) '/ o/ea..t-.
'

IB: I (.9c1 --,__> 16! 0

l /
/"
ISO- 0/f.af

~fud/ f>er-ban~,'",Jar) hld.ro!Jenast' '?ef>f o{ea.f (_ (!t8:/ .!IC} da11


meb·t UO.id.tif (_ t!.tP: I 8i J m enu~ukka11 hahwct kR. ceP-afa.!!J
nldfo.Jerosir. y~ ~ 1 se ~attjk.an /Q.. cepa:m Yl IYI (9 r-asl tk.P.ttm r
iiMvlfuk "/Yr).nf twit, cepat.

4. Me,!-,'{ ltftolea..f

Pror~ ''orneN'ra.sr dan__ ..r"du.k.si Y9 -klja~i <uk..up k.om(Jieks ,


~tX.a.,~ ftngk..td- dpt diltMt p(:(dtJ. !k. e~ s- z .

'~f't1-er- 18 : Z. .::----·--) ISOmt:.r- . 1B.' I


ClCV;/ /" i . n;_,\ r<l Q~ ~ ~

·~
(. ft- f/ ./)t:{'u
1

--~ 'J .. . ~

ltJ~---------
J l ,...., 1)'/;. \ / \

1
/8: 2. <~c~ 12.c j -1 18: I ( 9C da11 12.cj --~ tl: 0
/~1. \'· . . '·
,.
~v"'"
~,
-rr
ft.--,.Y--''v \ j 'Vi
/
t
\
1
' ~---'• \\..___../J
. .._._._'i...i~o
' " tSOrner 18: 2..
""•-

-- r
- -1~-
ISOhlef' IB! I

. ( fCJ.k. ftt'~'2ju.._q~·d.J.

>kUY~a.. c·.?. . -1-IJ'di'Ofjf!/lCl!/ mef//


.
e flno/mt.

Die.n.a.. 'k.rk.onjuqas; y~ ~henfuJ:. '/eru"ttuVJa. uttlah gc. 11t c/4,


lot I'LC.

L M:e.f.fl: ~mo l(.rvJ.f

f4.r&uk.~i. m~h1 hnoknttf- ltoih /aq/, se~h· -~Y-11'/vd- pa.h.


kol"rlp/cJ::.s
~·.tema; Bl. !>·~nyau;aa 11 -ttrl<t:n1.jura.si bt'(tsanya. ~laM/
. re.ctuk.ci lebth cep~i dar-/ JS~erf'V\{A yg fr:/1:. !erkciJ~90.Sl.
A~ J Je.IHs suv.rCUJ.Jaar, a~:taN.,eti'ena Y9 ~ enf\(k :
-
Tef"/</J'Ytjuga.,<;.l ,
'
fYl eh'{f!J> lfl krupsi u.a.n <... ,k.:f ·"'<f YPc'3 .Jt/'-ft'St
t mt)a..( ltG, Jr j . [)U..(;(. per-fa.nw.. · 'lu-htdl'()hent;tS,-
, v ~pat ~o~
KaC!t. ···.y~ lvP.k.Jllr leh1h /Q.rti,IJ a:f spf fYIOfl()enA.. ,
...
.teb~a.n~f-"'(ct ~f\lS~ y~ .Je{jaJi 1~ leb•h J::.orn;lek.t d/'
"19 &ti ~AIM. S'-3 l<.are~t.A
krlt'ha.f ~€1>u..tt<- Aa!tY an~
apt . IYl~fl!Jctl~i rn1'qmsi tk.~favt rew..!Jk~;prvytA. .~~ttn lnl."._~o.
Mt.. ~kreomutast':
•..

.,..
,. ~

/
.,.--.-
- - -· ·-- --- --
- - - --
--
- \:. ~ ' ';J
'J.
18! 3 (9CJ I?.C 1 1rCj, --1 111 "l. L9t..lrzcJ · --IJ) /8! I --i 18 !0
( rl.CJ t!'C} t1"
,..,. f''t-

1
£:+wtt\h.r¥g_tj \: ·.· t
1 I
" - -t- - -
. I f

I
konjuqa~i tefiatttat?
!8:3 (fJ,IIJ I~}
L9 ,tZ., IC/ J
la,r~, u;-J
lto, 12.., u-}
. '
18: l f-2rf:.oryuqas 1
, .
-~
. '
( (f) J I'Z., II.{ j
~. !(Qf:,(Jt~f"" kak.ri:.

f!~d.fJ. sf<.af().. kOn1~i'a.( d/rna~~ · ir1a5i/ q/iff!r()/ me'!-9au.)u~ het"


~Peru· (A..Sif e;r-fJup 'h.f:Jenu.A---) Ju'd.ros~na~i' d//QI::..f.A:kai1 pad.A. ·
1"- c;; a,fM ci.P..va ie.htp€~fu,.. 120- ~oo °C deA~aYI m~CJtA.I1oJ::..a~~t
0; OS ~o k.a:fP.!t ~ Nt"k. el. .zg t<:.aYt cl(s; ~!J 1 6-et:gavvfu.ll!fj pd.. lc..a.dl.r
hld~!Jev, nAf"' , selek.n'fi'~ rettt:..sr' ltrncu:U.p ranial asi/
Dill.~,· lmolmf ola.,_, hnolena:t- .ferect~..<J:si c1g ~a.pa.:lan re/ar'}
\ ren r;l.a.,h_ -1 I .' y.,.r .' t2,S' ~ dg J'e/ck.h"fi~ · le6Jt,. f1~~/
' ~
.J'k..o. k.l..cep()(,~ ~-o:
/

re/a.fifrvytt fYVU')Capt;U. 1 : 100 .

k011.>en hsi H1-


~----~--~.
pd /<:ldalt's dpf dlJ?~)/::.k..t:<l1. de menurun/:;.cr~'
ternp~tul'_ 1 /'11ert-a.i~t1- iekanav.. J mel')tr~Jk.&d"/::..tll1 J::t~afa11
pengctW/cavt dan . Plenurunk.an proporsl kata/lt, 7-emf7'
fAk:lur- ~
.
tsh crk..a11 nrenurunk®
.
Setekn'flf-as da/11 /some~
.
~i. i<ondl.rl f'ea./c$i dpf dl.pii/J, ht!r!Jantu~ pd. s1'fo,r
... y~ c:Ui"9111k.a11 ~M heu/1 ak}urnyr;t • UmumnytA. ~~ /enu
pa.dl... p_ost'sr'-1 f:ILaM roo~ { lull~ J -1-eN.d-u.K.si /ehlh rn.u~a.~
dp ()../. p_os!'si-?:- { fcnqq,/,) 11'(Pt.

r~u)-1-}!...c

if ·Hi:l.~f .. .·· -h_ycUogenafed.


··.·
'' speci(s blttsan ya. dtfju"fa/::.a, utk
1'1enerii~k.al1 ft'O.Jes rnt'qrasi. tk.f rkp dt:tv, h1d~enasf'
{ ¢tt:tu. d.euk-l'tt.si J.. !VI ek.ardsrne k.r.nt'la""gcu~. 1-lt~l-t apr
t.lfk. mJU'~en~i' }pesles cc~al~~,ftut;>OS;t'sr' ~ /SOMJ!.r ~
j~ hVe.&tt<.c;i e:l,f}. /f /cll.i;l.up.., ~ · fJ~d«/:. -/erhieiJOae/\t'(S,
P~9o..~ClrYUA .RcUr-nal-'lA. e:J?t- dilt'l~.a:l- pt::t s~ s .. v. ·
ufk ro;J.,ksi J:~d..U'haew... ll10MetLL ~ D, YfJ ~AClSI~k
.cenyawetae1 j!,nu.J:! (_ ~l/ davt. . he~ha[flU' t$Of>tt.l' ..

MCV~D dLu;feric_ xya. · Le.h/1,., dlt.r.i 3o a:~h1 fi~-unr~


dpl- .'W' I~ '11-o"c/:.u.ks / P4~ me;, r $lear-a,t .Se/Mf~ ~st'
..,,_ . ..L .
·-::--.

~
'I
:t - Cf/z.- Gff. = CJf ._ CHz..- - G+/2.- CfiP- C;I-ID..; CH7...-

1 Q</forpr./
+D -
*
4'- +D .
.
CHL- CI{D- C;/-f-ctfl-:..
I df.torpr,·
'"4
.
f/ ~
t . .
~ CH'l.<D= CH~. C;
.
eft

*
- Cf/~ .... CH -
-:*- ~
. . '-..,;{
d • . ~t
CH- CHz.;- ~ · ~ - (J{l..- (J(D -C#= 01
- p.
. -f.. . '-It
desorpti .• - CHz.- C,ff- Cf/D -CH,_- -H ~ {- Cllz.-CF(= CJJ-.~
. F::!_) • f./t
..v d.esorpr1 - C/1:::: Cl{- CHD-

-· Cffz.- Cli !. CH.- CHl.-


-J.- ;: pu!a..l- ak.lr'f k.a:mfis.

S/<.CJY\o. q. 'I . Monoef\Ol d eute.ra<;i '


V'/0. " 1-ta.lf- d.Lukm.fe.el.. tt .srxci'c
't
\-> \.;
1
\\.1\

A;'l·"·lt"-.:' __ · J...h
. _..,.,_ ' . r\.1"r. t·'"·'-
., t..A.,. _· w~
·. vv-ti' ~~ ' . . ,.-·. .. S
\'' ' ' " \ f r(?_,t_ S, 0 ( A"".r( :;-.:::\,vy d .. C\.A"'...-
\ (..--" . : \.I I/

Penelih'a.C~t Who Cl.da.{; pef19guttaaiJ f5.a.fa It's h.omoge'l mt:.mhm'k.,


f.t).r.t'l y~
'
fY'&I>OU''Ik. J
....
t+p ka:fa.ft's
'
1n1
. b-?!um ctt,gunak.ai;'J .&!.ala~

s~la. ./<.orn~rs r'o.l. J<t:~..fct It's yt:; pernah al'coha.. *.rmo.! uk


l<oMpl"<-k.<;·.::_. StfAitO_t<oholf ) lkeft'f ctcf:.fonat to am 'fra.nslsi ("''~ ~
8
@u, Fe J, l<ompl-el::.r loatutt fr,f[entY-fosftn t Pf:J Pel..) Ni')
da11 lc~()l.""" M~1J (!,. 1 &,. wJ.
Jq:f,rboni/ ( Fe. 1 &J ·o. -,

.ht Yr;;\..,;.,...'-~--,1 ~~ 1(;.:..._:..:....-.)S.... • \ A. ....

penfetl<ttl"h <;n t'/ , kqfa/rs 111.. lu-r;,g ~ "~yg1 ~!l~ b~ n y a!<:. d.A
'I

Bes;
.
f~ll().k.at-1 ~. !elek..-h.f u.:ff<. ~liena.. 'ff..mpi -hct«l:. ()1flf'e~tt"t'
{nOY\0~ •
l<ornp le!c:.s /<rr;rn ru'm kal'hon)/ M.er~d.ufC.r/ po/t'e11o.
fiJ(~fv:A.silf<:&tt~t mono~ M.t. ~a;t., mlralk..a11 re etu/c si' 1111olf.
~£1 IYlJlJ'J9 N:J.s i 1/::.AA /)10110(~ ui pel. 4 ~, 10) 11 da h 12. ....•
- -·- ··--·. ·-·-·,

:2. R£. D Uk.Si KIM i""r LG(~\r-- <2~-Jc~[·1s-' (Y . ~y.z. '·~v, t ~Q;y~·~-<.Y ·r L·,i..::;::. v'\('1.;, ~-.,v.J
. I
,,
c~u,--......·~· ·~ ~('
.. ... ""· \.!"_.{ 0.

+lt'Oror.en(l.,st' lehih ban yC'.I:. a.l/ak.uk..ttvt ~ l::ctmft's Pc(. P.f


1

Nt'_. s (!.d.alt!J/<avz '


reclut<s/ 11a-n kA:mk's. , h~asa~y()... , ~ _ fl~tl.r~
[Nz..lfvJ V\14c..c ~ dilrnltt~ {1'12.Hz../. I<A.a"si n/J ·shl'ec.Jpert
. La~~~ ·err } eta.~ bcrfaVtgrul'lg iatA.po. ll?{g rasf ,kf ~· Cl.ffu..
Sl·ereomu:m.sl . IJ.Lt:Lul<.s( Paf'hb. ( dl-' tmll'~r~n - · -~ ~.._- -''-~~

-CHD- CHD-
e.rl.jfh rc da~~t -fht"£0 •

--=4 18: I --~ t8:o


{ .r~oj
1
,..
qc f. 9t,j
l'l.C. I. Cf ~!J]
l.~·c. {8""h./.

Ju-h(.c/..P... c1.g btn~fo.lllj yg (cult , brn-cdavt_q tni..fn_f:!.~.~ b!~


$.~~H t<.~WI.bt"9 ~n sa.pi , fl?i'!<r-oor.gani~me y~ tt~t'. dA!aw.IJttng
matu.pu. mfl.~ht'c{ro/J~~ ltptcl dtut '!:'!!!:!)~hldro!}. en~A~/ a<. llnolenttf,
d.tAM cu _ ftno(wf rneAjo.tLt· IU. Sl-eaf'a/: d.tu1 ac ft1.~1)U.~. ~ · j

posisi tl<::&tfafl\ -l'kp "ffJ +rJ.k. bfaS().. daVJ Ufl?um,yyA ~~. \.

br'or.k.. B.(Jfyr-lvibro flhro.solvensl


IY)eMf>UnyfJvr
. •.s.on:€r~.!c d~ArJ
I

r '< cb.;( k:!Ne if!) dfJ 1-


.
frJiJ-uba.h ~. lu~~/t.t;~..,f --·.., Ct.,{. ~"?./.::SIP.I/..-1· •

I'S! 2. ( q~ t1..C)
... ·.

·-~k..-kl'l /Qtfl
---- ruf)?tl) ·
e<k.Ptn IY)ef'e~r ((,!. olc.t:tt a~ lm6lea.f
, -e ,Yoc. 9i ~. s kA ra:t-
Gta.'-1 MQf'Ubaf, k,t. /tr)() ('€rta.f tvt/!J\.jt:t~' ~ ·
lfl :/ { lf'C j ,
~·-·-

TU" n yo..t.a.. . t.4. "!1 QA-1 .


llt'ctr-o!}ena.si ~un;e
dpt- -fer";, cUt"9;
codu.·· pal::.af"J lc:.husus )
11
J e.n, n.J t;o.. d..~'~ afrAu. -!_W'"t 'YYa. nvu1!1 a. 11 d!.tr
feb in bet/\ yat<
W; llnolef:tf-. (_ cs.cnst'ttf / sehrngf?~ .rusu tr£
.
dlfj..u.n a.I<:.QQ1 ulk.
. ~1:.. 2. «a,.,..,.':J. ,DO/to.~ (.,{ 11. ( 11 +,I ~-L-. .J
.(. 3.'l. w .~ cv
·-----··---.
OKSIOASI t~,x H··· ~v.
,_,.
.._. - f. . ,..''T .J~ ··., ,_.<.;..,,~:· i·-~·-.:..:.~~...-~ •; .. J.:.. ~~,r..·".: ~r. ·: '. ":..-.~f- ('-~.:~"- . . ~·--.,.~-----·,. (·<_tz}-~·<_,
. _1_1_ _ _ i_.'· ~~·----;-~---. -:-----

,:.tl-A.f?.; Ll.·:J·':\ ('"


Prosis---~Sidasi Met'Upa~l1 ~nomef\A '19 terja~i
""
!()1uJ). JnrJ.usf-t-.i yg ~n99 unat..an leM()..k. ~ebagctc~ baha"1 cl.cua.r
yo... ierufatvtQ..- pet 1nctu.sfr; l'nak.anah se.pe"n' ,na.u.sfi"t' ~
._ If 11
unya" 'fOY'~ ) fYlCll'_!jarrn 1
dt'ar;; 1
d>6 ; · Ol<slda.si ctpt-
·etja~i .!'~ farna fctbr'f'kasi {_ pl'()rJ.u.k si') ' pcl sa.a::t" pen!J[J u n aaH
'()..hk.o.V.. .ra.ai pen yt'mp art an .
...
Banyal:- pu.hlika.si '{Pj mrz.mbafv;..~ ~r~ da.~i hptd. Mil\
>Q"jrJ.roJ, YV\{tJ.. ~hrM..A.p .· memboft!'rnJJ. ~ tok.s I ko/Ofji ' f1'slb paflJIOJI
tO#\ kttrstt>nt>logl. _

Olc.std..o..c; c' wn a.f)..A_(J cu cuM lem.ak:. -fa!::. Jenuh c.if' mu.lcv... .


~ pe.Mben+Uk-'«1 llld./'Opet'O /:..u(j_~J.- yanj I'YI.R.rupo.!:.a11 f'asr'l aniru~
trtk.. b.~cw.. , k,~· {'f'Osa fe6th lcuv~f- u~PJ rnenyebabk..a11
...
tuja..ot~et rJ.Lk.~rn_porf.§/ ~rV~j~' !·enyfM.Ala.(})/\ yaYIJ lebrt, ~ci/
yq berrxrofW).. kura~ fl'Vl.ny~na~t,gk.&r£1 ( ~ f!av.E!!.." --J *1?9'k.) .
.....
Peml;ervfui'-OJI)
j>'f'Ortuk. Qe-,fttra_ ( ht'9rope/Okr.rclA. ). d_f>f. be/'/a~!fu~
~ "" ~anl.s mJL '{atfu: ·

~ lrufD 0 1<~1 clP.-~( _, tJ.pf berta119 sullj -fa~,.. p...tt srna I'
-Fofo "~s i'd.a>.ti _.., dii h lsl~IJ!"asi
~ otidr, ~rnar-

ln.isi'a.ft,a.s.i dpt- fu'j(J...»t k..a.f'eNJ. ~ai"'un dr -(,!\tf:J i /uar


...
seper-f) po.vt.a.s , cahr;t ya ry;t~/~<; i -e~i ft~o;l' a+a,up tAM.
.. ... ...
>

tni S(o..c;.{ l<rmi'o.. /-u'l'rt()Su.t::.. r;(t(, 10v, t~aW1 ~ · MdaloproH-11


s~ c.ctro. r ~ d.trhtt 1/\lJ.- fl-1J..I<t?. n ls MI.. rvy 0\. ttrlttf().)A rep ef'!) • ~~ W"- !
Ataset.vH(O. RCLf().;f-o.V1 prunben.fu/<t::f,n fu'N'o /'ifO/t:..~'lt.D. u&..
/hdl..{ o"-o.:C : rv'~.:fl'! ,,,..,o/-e.o.i- ! nvt:ft'l ltnDI-enat- sb3 1! 2.7- ! 1-r ·
....pttl1bt-rtiuk..al1 r{P u.H:. · /C.Q..fLJCA.. a./. ~ .s-tp~ r-,· 7e:c~bAr- bV't'k.uf
?\.VA • ) - L' . 0 ' '"·'
{. ~h \ ~--z-'\..V.,.- "6-:;3.
0

steam

<~
':'IHYDROL YSIS I
. i
jsoLUBIUZATION] .··:... tree fatty acids
t .: : diglycerides
; hydroperoxidos Jorod compounds · · glycerine
(conjugated diaries)·------ food lip1 mori~lycerides
. I .
. , FISSION I DEHYDRATION IFREE RA~ICALS I
.J
l dimors;
alcohols ·· ketones trimers
cpoxides
... ~ .. alcohols
hydrocarbons

-'-- dimers
cyclic compounds

Change occuring during


. . deep-fat frying .

I
(

.....·
. ·......
... ~

Initiation: RH+0 2 ~ R'+'OOH


,..,H&I)\1 • •
RH-R+H
Propagation: R' + ol ---+ Ro;
RO; + RH ---+ R02H + R'
Termination: R'+R' -~>- R-R·
RO; + R' ---+ R02R \
l? ~~·...-'

l---"=-r ~\:-·\-~.~f'
RH
A
RH
R-R .i INITOATION

R•

ROO·
PROPAGATION

AH

TERMINATION

ROOH

Mecanis1ne de la formation d'hydroperoxyde

R"CHR' - R"CHR'+OH'

If
0 ·OH I~
0' RO

/
/'/ 1 Rll
R" R"CR' + ROH
II td/.::,
. . 0
R"CHO + R' R"CHR' + R J...tfon
I
~/d... OH R"CR~+ RH
II
0
J...t:.for'

Mecanisme de la formation des produits volatils


.:·

Proauits o/o(ati(s. page 82

I Olea1e

____r='\._
g

02
......
-H/
.J<" 'Z /02
~ ~
I
02
\
02
+Hf '\H•. +H/ \:H·
HOO\-.... ll, 11 'L-/OOH
_/'0~ ~-~ • ~ _// i"\..__
- HOO/ OOH
8- + 10-00H g.+ 11-ooH

ll ll

r=v=='\
___ ..) ~-~......'\..Uf.'· b

l-e--'%~.....,. . . . . V'--...\~. 't'-"''-1~~'.., _:,($--.;~f;, ~·:: ...


+H/ '\H• r
lj
HGO~ ~ ,....-).! I_Q___/OOH
/'l v - ' \ / - V / ll'\
II

13-00H 9-00H

linolenat~
15 u ~

Oz Oz
\ I a
~
. '·'
It H· I+II•
HOO f l DOH

~
Hi-DOH
~a<
9-00H

DOH HOD .

~ ~
12-00H 13-00H

Figure-1. Mecanisme de formation des hydropcroxydes d'acidc


Olcique (C18: 1), d'acide Lilwlcique (C 18:2) ct d'acidc Linolcn iquc (C 18:3).
c Atdo /"..; t r;1.."t,J)
'PJ.f1;J.InwO'ahfs pvoq - d}'fnPP ) ~J...udYr)jVLJ'O.J U~';fl 1~w·n wO?J...rat.r
• J
;p 17p.f1::fcD"?Jc/ PJP .'4 IAr:JWV(h -w:-ou~d . lA,'KJ-:f bJwa va w . +. ·.:s' Yf\AJ~,)
• 6- /'dcro-J. "V}rad . Wn-;f6'vr;~_rp- iiPJ~=ia..tad )j.JJ)jj s ~nf
•aqw"IW -ftJLI;}JOUif IA~)O -/-~)Olll! I.JrJp 'Op/S>p..rbd~lJ'Jl( VI Y.Jh Q'M "0 tva}/
'
·.···
• -op(~">JtJ-.nd !-i:IQ.Ja dO..J"pllf
Ylf?.i, )1 ~d OJ"(J) tJ. -.13u u' 11 v't-o ~1 nJ?d
HOO
,<1 l(f •
~--
0-0
o-o
,ll
, " •..5
ys -rrp11d ~d-ar vpJs-=rovod ~s~da..rp/1! IA-rJ';:fn;.uoqW?xi 'vJOfU9()
HQO
"d Ayy~=----
c-o·· .....
o-o
-~
Q-0
· '-f''Of JOVJOS/ ";;fnflld9
1
Jd./. ~ hn[ IA"'Ul>J0unw~ IYJ\.f -vx/"''{aqa9 Wff! · -,:f; · :--:r:;..,)d .r:(r;. -f' _, tt -~.li]
n~ ·"f1pJs:':;or~~-·<YJ1 t~~'/IJ.r. . ,-Jc)..;~)t1 r '1;i-:~·---J:... ,·-:-l .-'~··r:·r-~-:-lt;ii-:-1:·1 ~bn(
~~~WJ~dOJYJ{tiOuow- '::fVlf.U'dqtA.JfJ1-<J Gutr/wos,t'J:J r ...,;~,jo(J' ·-u-o~~A\Jaj
lt I
I

·.·.:·
OOH

J-2H·
0-0

t isomers

0
0
H

FJG. of
don M~hanian of 1,3-cyclization
$. m.Ionaldehyde (61). · of 12- and 13-hydropcroxides of linolenatc and forma-

Autoxidized Linolenata
o-o 001-1

~--0--( A

Sensitized Photooxidized linoleate

~~~ -0-ZOHC
... :
Sensitized Phorooxidized linolenare
A + HOO 0-0 HOO 0-0 0-0
t

D
E

OOH
FIG. 6. Structures of hydroperoxy "ycHc peroxldes.
.....
.,

rabel ~ ~ . K.~mun!JJ::..Jnan pf.rnhentuk-an hJ'd_roperDks.ldo.. sik.l/k


daf'i h/cJ.roperof:.~ld tt f!Clak Jenuh f..

- Ht'clroperol<st'cf.A --t Pe/:oksld.A. til<.flk.


1 9-00H fld a,f::. ferberduk.
18: 2. • 10-- oof{ -~; mono pen:;k.~lct.o.
I'..- OOH * monop,erok.slAA
t3 -oof-( · tld. aK. ftrbenb.Jk

g ... coH ft"dak. ff.rb enfuk.


Jr:J - COH :j- rnr.;(lO da~ di. -. f':,ro/::.~tr}..().._
tO: J···:· 12.- OOH fYIO{)O pero/r:. S(dO..

I?> .. OOH mono pen>l::.st'cla... .


~~-ooH*" tr1~no cta11 di- perolcst'do..
fD- OOH f-ickt.K Wb€nfuk...

~ Ttd'o.f. ff.J--benfuf.:.. po. r;(~·· a.v..l-ooJ:.c,h!a.s/.

LmoiU~o..f . .. >pi- ~A .,
' .9-00/-f 1ot /'l.t J!
.,...... · ·11•V
~~

~
----;
Ot.
~ . --··-·. '... -- 1 13-00ff 9t Itt I~
~-·-···


\'

lA
'2..l)
perotsrd..o. £ik
+ +
-~
\ I
--..'( 9-oOH rot I'Z.C I
• IB 7.A,

,\)11 '1.1•'
;' .~

~pf ..lA 't.. .1.1?.. r-=v=vr-< Oo.

"-4-'
11.;-
j
~
lH 9CI'~t IS'C clatl sildil:
... OH 9CI:!>t 1St pucl:srd.o.
)tf 9C. ftc. IY t
. 1\ oo·
.r · pero~sr# sl~
0 Oft 9t ll.t Nt. oo• ~~
rryL.:.-w-=/ } !3 - OOH 9t' Ht
• _ .,..t ..J..._ ~~Pn . ; -· ............
)/<$/DASf EN'Z.ffvJAIIK .·-···· ·-) . :;--·":.\;C.~..". l' '·-V) t.3.A~\ ~~~"' / : _, ,, )
---J - t_ .) "\. . . . . "-·
t!'- p_: rJfc."t,--· 1\:'-''"''·~~
rb.cCa ~VlaMaV! ban:ya.l:: WrJ..a..pt:tt- en:;..trn . yaJ,~ ~!JCU?~
~
b~c;;.·.'::.serJ.a."9 subtt-rr;..t yg Cl~&t a./. as. l1nokaX Lte~z Vt.-~) '/~
.,. d.t'uJ,ah rnetya.~ · (,sj ·· 13 hicJ.top.eroJ<s ld.D. - ol:facWca - ets 8 , frci.ns ~ ,,_ 4

d/enrYLt daJ.'l. f ~#t?.A..t {fl_)- g- hldi'OpQ.rOk.sldtJ - ~kta..d.£k.o..- frans -1'2•.,


17... - d, 'erlOC11 •
PenyuYJ.r'gCl. v, cl. im u!Ct..J... dg tnfl..fl !J cvn bt I l~t'r;tro!) en . dr ~ ( n- 8 J c/t'c
rtA. ~ I k...f rk..f · dj l"rJ tzKC{f/l.l Sfi1fL s i>h .

- CH.,_-
"f.)l"t;

\ . r:.-
~

.>'
3-r

·-'-.__)

rc '1-~

Ci-t'- . c;1.. ) ·- CH ( oo •) t
(llfR.
Z.i

' -f(.H
- CH (00 -
~ ~Q{':rt.____) l' .J.t+

- CH(OOI;
I

R.rwlc.sr CU'obrk daV\ t'lt-tae.rabk ~/($r'clo:.sl k.afo.ft'so.. - lt'poksfqeho.se cl


ut~m trnok. of ctpr ~ O.vtthaf'ka.l1 spf sk.el'zo.. §~ fJ.

1-/+-. E -. Ft.
l-f
• - - ROO
- , E-re t.+-~-ROO • .

Rook.~ i llO"Obi!<.

..,.,. tt + .
·f"e%.-I - 0
l.. --1 s.;..... f"-e ,~ "---~t, t:- Fe ~-- R 1

OL:J~l-c(·
~~~.,
·.. .- .. "1i
~ -Ho-';jtfz.D~dlmer,
l<D •/
.) oxo die{)()..) J
p-entaf\a.
l ~ '.dOtlt-_
Ana et'rjf>/k . ...----~

E-ti 2~'
c~ .: €fljo_,~, J. 'L E -Fe --- R.COt{
2.t ~-
!.k.(J}V). s-i. Dksld<-Ui ''pok.sida.sr;z 7f.rk.afaft'st~.. ar· tt!!V>'J lrnoltrJ.....,.. ·
~---

"'·'"' ..~

+lid./'of erok. s; riJJ.. '/9 ff.r-betrtuk bee9 avrfu""!J pet en<..tm C{a.V\ k~
)u!jQ oCef1 ttf ser1to... 'k.kal1all\· 02. ny(J...
&m-1-oh hebefO-/'-A r,r;_l\yOMJa.at-1 r.a.sl/ ok._~icla.s/
lmo/-etti- dtrtgafA. ~

l an"ftl.ra_ · 9 citt"t 1 ~- hld-rop-eroks(de. dtm""3k-um pP..d.a.


( hany~ t{t:gaHrbat'k.aVI ranfo..£ ~a sfd. c,y · .sa.;/.. / ..
#be(- .3 •

seca~ en 2...1 M a.hk..


. ..
lal)e!- 2 • ProrJJJ..k- produk.. ok.c;ida.si' l1no !"f!o;t
(_ ruj a..""fx;tr/c.!{V\ ra~foi @8 - f!.tl{
s;l· 7--···---------·-"·
2(.
"' .

0 OH
~ ~
ok. sod t'e/'0.. H ldro l<t>iai'eM ·

OH oH

~
X'( f~-:>r- e•. .c{:c \ --=t ~: r·--. ·~,. ·f

~
t·l,_. A ·--::.

l,

i- +l,d.r'O/::..ri -epokrt'ci...o.. t~-. - Hid.roksi ~pokr:t'd a.. •

_oH OH o oH.
-~>=./
6'
~0
~OH
(7>..- k.fJo/ f- k.f.fo( /C.efo d lo( .

oH Of-f OH Of-f

~ ~ ~
0\-\
\'
oH
d.- dro( ~'- dlol c;- dio/.

oH OH

~OH
H3C(CHt~o~.
, [Cffz..), C.O()H

+rio/ £kr ( ctilw.silf<D.Vt d.i" 9- hlc/.rofeJ'ek.>t'do..


"'!'
tmol-eaf d" · ~nfafA!J j p

li

13- ht'd..ropero/<.$r'd.o. · cJ.t'ho..s(lktu1 +eruteu~o. pet. /Q.cl.t{a,,i' J J<o.caKet ta"'t4


·~MiA~
..I .PP..ODllK. S-6 KUNDBR...

Produl<. otvrtaN.. . . llp~d. hld.I'Operoksicla. a~aJal, C(nyawa.aV\


. ~

"' rq td..k. rmbil. ·fJt..stdas( . leht"h laiJG4:t cl,t>i- b~ah · m-ell) aJ..-1. !eny
G ~a.~ lain m-e/a lui dd<:.omposisi (_ peMh ~rdul::.a11 ser.yaw~ tA:J!a.
...
'-'fru.t:/J un me!o.k. ul::.P.n J<g-,, c/f!!/lsa>i ./)te/s - lt/clJ.i' lf'tmt ().,fr:ut. eksi

P'lo/ekufc.r ~e.mbenfu.k n"/t;"LOrYJer ~1/<Ji'l:... a~f(.,{n pofifher { !~1\'


t.uaCUt, nov,- vo/a.f/1 ) .

Peml)erl.h:..lf~~ frn:J d.A.,(.f<. \;~{ a..h'/'

!Jekrm?post$1 hi&..rof-erokst'dtJ.. rnel'lghtJ.Stfk.411 sucrfu. ra)ilc.ct f hcht


y~ (6(, fa0GA:t krp u.fus pd. ravt-fetc" e Y'j ~n~tkvr.f- t?~1 oxyt:jeJ
f{a.sif rie.k.(JW{Jost~l 6ta.saYIA(a. bcff.AJJO.. fv.rCAI'Jat1 k.arbonil
1
((fkoAoJ
d.cu,, hr'd.ro kt!r~ · iJ., eka 11 isl't!£.fv...(tA .r-ep~ ·h · Ja ntlxu· - <.. •

Pr:::m bev~h..J.k-0. v1 prod. U.k.. 7-tO""V\ ~ v-o ( a..fd ~

Dia llfa.l'tt. J-eny0f.l,(Jo..af1 '1-'lO"YI- ~{~!)'/ Yt:; '"kr-h enfuk.. Malat,


SJ/:../r'"k. mCMOWt.er 1fj hertts a../ dr s-,'k./tra>t'. ·,nfrlul-f:.a 1-ek~fer- C«. to
fOlie na. ·
..
f.ep u- A· .- s;k..lo p-e rrfat-t.A. ,
'
.rrt./o N.k. . .rco1.~ , .tik.lo ~ clr~
o.ro I'll~ h k. kr,., a.s (.{ k. biSik. 111:.. N- ltti:sah tctro 111c/.a IU'.1:.. •

I~ lfOSt>l
..

llCJvt Vb/ctf,f
• •
ler 111 ~a(a.C-1 . sell yctwaatA

f>"ltfl'te,
f-er(..(, i ctllt l ().. dArner.

~
,
Mtrs·P-Asi II<ATAN R.ANGKAP ; .J'Ik.LISASf' . ~ VtfVl£Rt'sAS f •

· .oJc.sidas {.. pd.. ~fW' tt~2!, el..p-{-. rn.t.nyeb abk.aV? · 'k!r]'"'-~lV\ Y<
rnlq~~( .. :.tk.+ ~p. AAVI peL a~. pofte.nt;... bt.>a. "'U'-b e11tuk. .sutvt
·sert'{etUJiAa.tA !lk.t/'fc.- Senyawa.a.."' Stkfik. -tsb blsa.. b€1"UptA. J'tSJ
>tkfohllk:~ctt'IQ. J sr'k..foh ~e.no... ) slk.(oh£ksac(i'eno... ; b~n -t.ena ·1 1ncU'J
~ md~n yrAM!j dt.fl!j cu, mu~ah dttpa.t aA.'pr'so.l11~VJ d!M-1'
stn'(»..V~l CJ.$i'ldik. seceu'D. K.rls+ctlt'sas{ e0 Uf'e(i\ •

8
- C:Hcf{.=: CffCH === CH- -~
~
-·Cffz.Cfl = CHCH 1:
·'

c. c
t
r-J~
11:::. Ct(CHz._CH = Gf( - --~ - Of~CHCI-fCH = CH-
ic_;
e c t
· - Cl-f = C/-fCJ-f =- CI-t €.1{ - -7. - CH= CHCI:f =- C

A (JC 1'2..C lljt

--r··......
-'r
ce --) a:~ aR' ll...

R..' dan
. ' R.

.
A9Ct'2.C /r"C

~-
-~~-·--! 'It~
'V'
.
49 ( {(I IS
I
~
1 de
£\ 9 1 I?, tlf:
It' fl..'
..
P.. = Ef , 12.. 1 =. (C.H~.)f. CDOI-f o.to.u
e
R.. -= H~O ( 0-/~)b 1 R) -:::. €f

0
Skf.IY\9-- r-.w. pet'r1 bo\h.-t.l:.o.J/1 T'tlonosildik.

dlhn crtPrt '"' .. ··--- -lA AI


k.so.
• Sill__ ,- • - I I ,
I

rt>Jer'lft< ~i as. fun o.f::. -tujaO/ km cfbaf\ ya .['!f!!·l~r- _Nc)i~ , .r eper-h · ,


.:.1.•·· ...

'<U1 ko;fctfis cla. y· f"ra.{<.s rIJYi 01;; pro tA.tt.k , pc 11;, erfsa.s i f! k> 1>1ttjc
~ .
~noi>\.Qr ; cl1rner c;{avt -f-rtfV)ef" dpf r:lt1akukav, d.!} dt'sfi'lasr'.
D1rner Wflenfuk.. b€f'.d.a.!C1.1'/<.ClCIJ smfr.So... Diets Afder a11ta~
W~u.8as( hasr'( -lrau.sfer fu~ e11_ ~
1..
fY\(}Yl))ert.r;.
C~rrtoA
"!J
cltmeri'sa.s(
suct/u. cUertet
d.l.~c;r,~AA..btxt'/~itt peL siG.rn..a.- .r~11. 9 '

--·)J.

~I CHL CH {l..7.-
/
{l} c = Cf/ {1.. 1..
o.slk.hk. ct,,..,,ef.
... ·.

...
i ;: ;; ... :, clrrrJtr. . '

:tm otavtOu-\..0\. · +u-u:fot#i.a. .


nu?..tt_ghttsrlkal1 asrfct"'tk · (_ YD 07DJ ~ ~~
&!N2f ' <.~J
()10I10S!k.l!k
: klafi d.t'eM.. --1 v tnOl1.t>s/lcltK._ lrr'lc) ~ A bt.s/!cfik. {'{of./
dt"'lr "'""er ·
:ti'Yl dtgCt.r,a..fc.avt
dttYJer- pol~arnld.a , s-eper-h· e<dt.5lvc !€pa itA
p::J.
lin prmftn.!J : SU.,.far!£ COo.:/"ln.:; ciaL-t k.( f->'/•. ,
;awt ctJ~el' 9'-'-!)a cU~ (AJ-t~ct'-1 ~ penc~o.t., t~orosr pa.do.
t.frt> trrn t a. .
r
Pro!uits 'llofati!s. page 83

... :

3.6-Nonadicnal +Me 9-oxononanoate


. . • ! !" • :
: ,· o·
~
,. ~

CH 3CH 2-CH==CH-CH 2-CH=CH-CH"=CH-;-:-C!1-f-(CH 2hCOOMe


.. . ... ·. : 9" :. . .
0 I
I

't'•
. _2 •.C,7~Dcatrien 11 +Me octanoate

3-Hexenal +Me 12-oxo-9-do4ccc:n!J&te


... .
.i.?":_U,.;~~.<.~~?··. "· ·.
CH 3 CH 2-CH=CH-CH=CH-i-CH-i-CH 2--{:H=CH:-(CH 2),COOMe
:
I
ll :
I
.
,.
I
I
.

2.4-Hcptadienal +Me 9-undccc:noatc

2-Pentenc + 2-pcn.ten-1-ol +Me 13-oxo-9,11-tridccadienoatc •·


...
i o· . -~
: I : . .
CH 3CH 2.:_cH=CH-CHl-f-CH-i-CH=CH-cH=CH-:-(CH 2),COOMe
: ll" :
I

't'
.
I
I
I

3-Hcxcnal + Me 12-oxo-9-dodcceno~tc

Cleavage at the arrow yields the products indicated.

Figure-2 .. Mecanisme de decomposition du Iinolena~ de mcthyle


......hydro pcroxydc .
. ·.: ..
c

· !Proiu.its o/o(atifs. paoe 82


.~~-
-~ .-
'?i. PROOCitTS VOl-ATILS fOgS/8L E
Tableau-!. Produits volatils possible obtenus par '!a decom~C!sition de ·monohydr~peroxydes

.
ACIDE ISOMERIQUE %FORMATION PRODUITS DE~O~IPOSffiON
~ . ..
GRAS D'HYDROPER- Auto- Photo- : Aldeliydes/ AlciJols . Hydroc.arbures
OXYDE Ox. Ox. Ceions
•.
. .

Ol~ique 8-00H; A9
--~·.·.!

27%. l)~canaJ . deccne .


(Cl8:1) 2-Undecenal ..
9-00H; A10·. 23% SO% ijonana}· 1 - noncne
2~Dcclmal
10-00H; A8 .
11-00H; A9
23%
27%
50%
--
·Nonanal
Octanal
oetanol
Heptanol
octane
Heptane

Linoleique 9-00H; 610,12 SO% . 31% 2-Nonenal 1,3-Nonadiene


(Cl8:2) 2 ,4-l2§.9il~!!~1
10-00I-I; 68,12 18% 2-Nonenal 2-0ctbol 2-0~t~ne
12-00H; 69,13 18% ~-Hep!ena! l,Hexcne
Hex anal·
13-00I-I; A9,ll SO% 33% Hexan~l. Pcntnnol Pentane

Linolenique 9-00H; A10,12.1S 30% 22% 2,6-Nonadienal 1,3,6-


Nonatricne
(C_l8:3) 2,4,7;,
Decatrienal
; - ..... 10-00H; 68,12,15 13%· 2,6-Nonadienal 2,5- 2,5-0ctadicne
.. Octadicnol
: 12-00H; 69,13,15 12% 13% 3-Hexenal 1,3-Hexadiene
2,4-Heptadienal
13-00H; 69,11,15 12% 14% 3-Hexenal 2-Pentcn- 2-Pentcnc
1-ol
15-00H; 69,12,16 13% Propanal Propene
2-Butenal
16-001-I; 69, 12,14 46% 25% Propanal Ethanol· Ethane
16 q- J.f
I

" l
i
I.
;.
!

!! · Alcooi refroidi
I
!.
1-
l
I
l.
l
I ..
..... .
I
.~;

I Microdistillateur

.B

·Ba.in-marie

A
· Echantillon

I
I

I
I

I
de vapeur d'eau

I
[
!''
I
! Chauffe-ba1Ion

···:
· Figure 3 Couplage entrainement a Ia vancur-mil"rl'\rH.-f:n~·----
:.. -.-:;,;:::_
-·-·-·-- ... _,_~--- ... - ..

""'"···

Figure-4. Chromatogrammcs des produil.:; volatils isol6s du beurrc de. cacao noz, .
raffincS (A), raffincS (B) et :1prcs. I'oxydation pendant 12 semaincs ~- 90°C ct ?t
I'obscuritcS. Lanum~rat:on- des. pies du c"'lromatogrammc C "st · dificSrcntc de· ccllc
des chromatogrammcs I\ ct. B (voir tub! ... :u-2~c~·~.~ta~b~Ic~a~u~-3~)~.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. ·.·. -·

~}
. 22
·'4.. .
2
.....
'9.4 :.

3
:0.' ~ . . 0

109:"'.
'•.

5

4
25
2o9·
:Jig'··..
·~

·ii.
29.: .'
39.):
t.Q·.
5
.i6
5.
;/(;.;.:·
ql
·,.
'14.1!
t8).:
41 .
{o:·
2(5~:
..• Y
·'9'.
4. . i.
'. ....

4. ~

~~ i
5:
io·
·at
A6~ .
;

24·
·g~l ::
4
3~n.
,()<
'. -~ '··.!~.., .. o 'I I , . _ , ,..,. • '" , .. ,ooo • oo I '•,. •,' ,'
.. •• :;.,~-
,J.·• ~-·-
.

:
-
... .,.
.
:
o,,
.
• •:
"-~·
'j


i''""'~····
. ·•. ' .
,
.... .,..(.
. . ~
•••• -
j{'~J-!,~1.,.>\.,_
I'! 0.
'
~
I

• • : ~ 1 •· ... : . ili<P.IImP ..
......... ~~-···t'···)'
.. 1 •IL • I

· . Ii.G~A ,· ~~· ~. ·m~ ~


··~· --···"'i-
".y,.:; mna. "SJtN\tAW~~
' o I • o,l lo • . , , , .... " , • r • . :ti" .
.,.. , • • . •. ' -~!

·.r.. ... J "' . . lo... .. . : ..


~ .: :=-~· • 0 ,J .:.:.,,:. • ' :. ............ . . 0.: ..... 14'- .:~. , ..\. ···~----0·,.. ·........ . . . _.. . ~~J.:~"'~ . . ..: .! .. ~ • :

, o , ,: ;. ·~ 0 0 I • ' '• o • , , ' o o; ' I ,. ~ :


0

.'
1.· .z·
.2 1
1 .tr
3 . 1 .
a~ .. ·tr
2'· 1
r .fi'
2
1 tr
3 t;
2
1
:tr

t
2 ·.tr.
3· 1
3- tr
.1 tr
i15· 1
5 . : ·tr ..
.Tr :tt
'•
. ....·.
1
tt
1
1 .fr ..
;tr.
l-

,.l
·~·
., .
0

tr
tr.
i :.. .:
- . ·:
- :. ·.
.,
) 7
.,. 8
I
~
;.J"
t
t.J~
4i"
~
N
I
~'
~
U)
.. -1
'-"
z.
~
v
0
0
(l)
-
G
\.)
~ ~"t
~ ~ (]'
~ lJJ
~
S> --IIC:II!:--5
-
\'l
-tD
~
:-.!

!,r,

::J
{,)·
tl1
-~ ::J ro 0'
.._J 0
::J
£:4
0
cl..
Q (;;,'
~.,.'j
'
---·--..---..------
----·--· --~---·-.. -~· ____ ,._ -~ ·- ---··-- ~-- ..,. ___ _
....... 0
'~J
·---~·-,__ .....,..,~i*''-~.-;,.~~~~1tlXI
I

H
:···i
-I

El\~rf<AI<S! ~~Pr1RA.SJ
"'1
.......
9< LIPID
~

J
l
Il rl.. e~<.srAAtc>r L/(JJ/).
~
'i ;I

..
~

l<eherna..sl/af1 proses tni .. ..


. !r"p rd._ claQt f<uWC<Cwr ""'(&<. c/1/}? !J~at-tfu'l_9 sl[q.t ktMtt:<. · ~
lipc.a_ clftM, ref. .te/. A~ JJeh~ j'evu's 1~

1/<::a.,fa.M. \Ia~ eler t<htf.t c..ftu..t.. l~vt


i'
lkiro(orq 1'!} f<dt:<bi cu-tfar.. . tcCt
lr nt.fra£ a."fR.u . 'Jt~ -poW
j
j seC/Jh.. i'en...ctli C ltd>t - i:.o""ten. l v't41 de,.. Ubettc ) t>refalt«'
l MJ..NJk.a."(,6!1
p_ro_k_t_V!_.
C&4:1~ u ltpc..e<. ~ hat{lr:u-r hlfflfo!Xk a

l
Lrpcd. . ~ ~:k.rrJ/
1
csfu. I rttserldtt, I HI::. I!. {c(,lj'6ffJ!Orcl.. .
Con f.>&t ~: lef'r!afc. j ttrtAj aq a') tpos . .
~ ... ·'

lk.+ /1t d.,~f/1 1 Elel:.lr-os-kt:lzic. davt aroslarJ h i'!m ~Uti ,


II lk.f "/J w)u.a; attia~ ~'f:r ( fosfrtn:il:, 9-k'ci:ti.J:p/.4..
koteskrof ) iut'kxf- <f9 proofetl) s-eCcu'l:t. tlcataVI . hfd/'o_Je11,
I ·· elekfvosta.A.k, ~ /&~.~ '}tt.ya. MNofohdc.
~7 .·. ··~··em brttt"' pla.s(YLp._ , Ml'fo lcOYJ dl'!'fJ\. . . ds(J •

be"' ~I<
II .
lkf tco{/(l.fe!2_
a'7 sfru.k fur.
o.:f-o.J.J. a~. he.rc a.ban_j •
_,.
pofr'l at<a.rlAA
ufer 1
A.r
«tnida..
a.s. fWJa!:.
1
a:fa.u ·"JIIf;cst'd.A.

1
ai. h t'dl'rJJ::. si
_, llpo;otc'safc.arl~ & cJ.incltn!j .te.l ba.k.!--er-t'.

I
I
Nrm po{o..r
(;;: ~ ....:

it:;/a.f' ,'
~· fall:..af/
w·, C!.! ctJ , b-e_() ~&t.a..
efano/ ) mefayzo/ HC/ KOH
l
1

L l
Jk..f llaH JJ;. Wa./r;.
lk.+
I~

. ... Attii"':; e~ II~+ kOCK:tleCI(


( s-e.ho.qt'~ b(sor lcpuJ.) (. JK.::/- .f.J.pc.~- ;rroktr] J
_,,..,_ . '
II
I.
~ tru.rc.s, en 2.(/YJ •

I
.. , --:·····-~~-~ .
l
j.
·~
1
I
l
.~ .. 1·.

1
t
J.
I ·'
Aktifasi dengan asan-. borat · atau · natrium · bor~t.. dapat memperbaiki
..
!
"' I
..·.. j>"emisa:Jan
. . . . ), . DG (d'IgIi sen'd a) dan TG(S-8
AT.., MG. (mono glisenda · •38-40)• •
Ii.. ·M.etoda ini banyak digWiakan dalam analisis hasil hidrolisa TG, terutama sec~~
euzimatik.
Is

I I '

- - - · - 0

' 0
l' ~
~
0

I C)
"C
a0 <c: =·g CJ
l - ··-, -·· ............ - ~ ~
g
:a M· 0
u u
I
FPH :0
:2 ~
:3
0
l d: J: tt .
~
:I:


!
I AL J.ENUH
· MONOENA TRANS
~&~~~~~~~~r.i-~~-......,_'~~1 1 ~.ss

I SES

.
I.
I
I
MONOENA CIS ~~·f~f-t~~i~?j~~l~~~~~~~~~~t~ sos
I
SSO·
I
J

ss.:.
sso
··:·. 000
·-·:

. (A)
(B),
. .
Gambar-8. T.LC-AgN03 dari pan1oleiv '.'G'P) dan palomei.. terhidrogenasi
(FP.I:I). :A) TLC metil ester asam Iemal'"Ya dan (B) T:LC fraksi
triglkeridik FPHnya de:ngan pembanding campuran TG (St,St,St;
St,St,O, dan OO(l) ~e.r:ta lemakcoklat. }rasa gerak Toluen : Reksan {il:2)
·~.rt~.pcwarnaan deng,•n diklor0.:2',7'-!luorcscin dan di•mati p•~~ 366 (.,; -J)
'-

I.

17
.. o:··:>.<">--,:-.,;;'<"'~~;"~~.£i;l!i!m!\,·"J{.;

I
L 'ENt;EIJIBLE l>l: LA- ME.IHODOL06-!E D1 ANALYSE

to:'
DES MATIERES <7MSS£S tiYDROfi'EN£:5

HATIERES GRASSES ! _Uj··


illJ ~ -===============-~-==~~--=-=-=~ • . ! Est~rs m~thyliques
CPG f&
TR>.NSMETHYLATION

CCM siiice+AgNOJ .: . d• 4 cid•• J_LJ


gr4s totaux
'

· HPLC preparative . CCM Silice+AgN0 3 Satur'• •


.~ yio~n,:• trans

mtion de _;})J_ ~
·(~,::;·t:l
I
.JL__)
I
\rictions .

1 J-
...._
.f --- Mono~neo

(TENEUR EN Cl8: 1
cia

TRAN~

T~,LAT<~ . Ozonolyse ~

ll
j J
l ~ h
j1
~•• "A t~

lUJ
CPG
A A I

CCM Silice+AgN0 3
lJJ
CPG
J__L_j_~.
POSITION DE LA DOUBLE LIAISON
DES ACIOE:S !.'18:1 CIS ET TRANS
( ANALYSE TRIGLYCERIDIQUE )

...
I •rl

1 .,...;::.~·.,.-

r
01 l

1·-· . .
··'"'.

Aktifasi <!engan asalT_ bo.rat atau natrium borat d~pat mempe·:..-. :•iki
pem.is.i.~an A 1_;, :"viG (mono gliserida), DG (digliseridu) dan TG(S- 8•38-40).
Metoda ini banyak digunakan dalam analisis hasil hidrolisa TG, tcmtama secra
cnzimatik.

!-
I
0
0 Cll
0
E-<
u u Pl (.)
-o
0
0
""0-
< Q c::
t;.Q" t:l 0 0
~ l:
0
".::1 u... u ~
e:
0
FP FPH ~
::a ~
=='
0
u..e
~

~
.. tE

ALJENUH sss
MONOENA TRANS SES
MONOENA CIS sos
sso

SSL.
sso
000

(A) (B)

Gambar-8. TLC-AgN03 dari pamoleiu '''P) dan palomci- terhidrogcnasi


(FP.'l_t "A) TLC metil ester asam lcmalt~ya dan (ll) TLC fn1ksi
trigli!'eridik FPHnya dengan Jlcmbanding campuran T'; (St,St,St;
St,St,O dan 00") serta lemakcoklat. J!'asa gerak Toluen: Hcksan<cJ:2)
s,_rta _ncwarnaan deng;m dikloro-2',7'-tluoresein dan di:.>mati p:l''!" 366
l' Gl.

17
I•
(A)

r
0
!C

~
!lJ
:r:
ct
::::
::u
fD
d-
fD
:s
lfl
IJ•

r (B) m
·=·
liJ

~
!lJ
:r:
c1"
::::
:::u
fD I J

L_~llv-
c1"
Ill
:s
L'l-
1-'•

1
14 !7 18' 19 20

Jumlah rantai karbon

Gambar~-5. (A) dar. (B) pl•:•t hubungan linier~ antar~a


l•:•g wakt•.l r~c~i dengan panjang r~antai kat'b•:•r• dat~i AL
dat~i suatu ~:r~or.Jat•:•gt~c:\m is•:•ter~mis <fL._= ikat.an rangkap clu.=.,
·,, = ikatan t'angkap sat•.1 dan s =
ikatan jenuh>.

10
··"".

ll
I
T~b!Ji~3~·Wfiil~i ~~ktii" retenii meffi:~fer aiii'iid~Ynak; pa"di ·
l
I
' . b.efb'a.~~ft~p~ ·(a:~a citir. k~~~~ ;~~~~~?'~q,_ou{~)·;~()~r(lO)~· ·..
l
I
Fasil Cair d~ Reiatlfwa!du rd~iisi mdil ester
!···
I
I Kondtsi yaiig (ligunakan 18:0 18:1 lt:2 18:3 20:0
lI
II 10°/o fasa, zooot
SP-~330 (50% fe,nl, 50o/. sianopropil) l,tro 1, tr ·},90
l SP-2310 (25% fehii, 75% sianopropil) 1,00 1.12
1,32:
1.?4
1;62
1,64 1,82
I SP-2330 (10% feiill, 90% sianopropil) ·1,00 1.15 1, t.-;. 1,82 1,71
I SP-2330 (lOb% siab.opropil) 1,00 1.18 1,49 1,91 1,66

10% fasa, :t3jl1{:


SiLAR-5CP (50% :te:WJ, SO% sianopropii) 1,00 1,l3 1,35 ·.,68 1,93
. SiLAR.-7CP (30% fepil, 70% sianopropil) 1 co ~.ii 1~46 ·.,88 1,80
'
SILA.R-9CP (10% :fep.U, <x>o/e sianopropil) 1,00 1,19 1,5~ 1,)9 1, 74
II S"iiAR-10CP (IOO% sianopropil) !,00 . I,i2 1,6·0 2,:4 I, 5'?

1 Pemlsahaii pada t1S°C


I
Il BDS (btftana~91 suk$inat) 1,00 1,11 1,36 1,75 1,JO
1.• EGA ( etilengJikol ac)ipat) 1,00 I, 12 1,34 1,72 1,89
I DEGS ( dietiiengijkol ~ksinat) 1,00 1,17 1,50 2,00 1,71
EGS ( etilenglikol su1cs~at) 1,00 1,20 1,56 2,14 1,07

Catatari-": dianggap bahwa waktu rctt.ns• relatifmetil ester st".ara'.: ~:18:0) c>c;.h'"l 1,00.
G~ ..,.. .:.)
0 0 (Jl . ~

0 (D J (D (D ,.,
'
0T _._-'----b_,... -~.···==-··.--1. ~ =--..~~-· :·:'=··_....;,.....~-QJ~=~·~--~-~~-~· ~QJ~. ; __; :~::;:;;_~_;'3-~-::.~.-'.j) L-~0t4f1W
'- I ,.--·-----· ;::;:=;;;;'
..

I f
I I
·I ! •
1 j".l3GG
i,
; I.-, "r(j I
I"' I._, ·'I
l
·- ·: :·... ==-~====-=-----15.67~1
C.JJ.4Iill ·- _'/; ;)i! ; 19.010
:.•"-• IL.J I

ro!
... ' I
}
ll.f
...
_.
_;
oJ
V' j'

==•<::-:::.::.·:•::.·:::;:, .... ~== -='==~=;::---;-,_,,,.,,,__ -.. .: .,,...===========================-:-.:-===-=


~cr~a~~zed Percent Report .
~===~~====:~~=~~~===========~=========================~=~~~~====~==~= ~
a File Nar.1e . ...
~~fEH\1 \OAT.A. \04049 4 \F.A.TMAB ..0
rator
· trument Page Number
ple .Name ' .
...... J.·,;.JJ::
Vial Number
·. T~me Bar Code: InjectiJn Number
· ired· on· · ~:J·,~.enc:e Li ~c
04 Ap 94 07:01 PM
6r"t: Created on: 04. .\pr 94 07:28 PM ~~atrument Method: r::o Lc. ~.--..-~ · :-;
~-. nal·fsis Method : JL'). :". . .,
C 2 !·fAR 9 4 0 8 : 3 8 AH
cip.!.ier Sample Amount
IS'l'C. .A.mo'..lnt
.-:::...:~.t:M\1 \DATA ~~;-::. ::94\FATMAB.V

l
.......... ·- - -·· .. '·.~ ·:'v'oe t.Vidth Ref// .-. ·...
-. .. :.:__I .• ,. ·····-1--- . _.. ____ _
~~. ~ ~: ~- ·;; ·· ·)t ;. v..!:1d *1 • .•

lt •:-~c;, :_;1:
·~ .. ..::1d * ...;6 .
·:a
X :·
fount::'
i:. ·• ~.:; ti .:· . :
.· ~ - C10
1·"..... 'l
• I ,J

)5.6'/3 -;;. :j_


.. ;, ~·.(. .. ~ i
.1.~48
'). 85~
::12
Cl4
I • o I I • • :
.
•. ·' ,. ': ·~:. ·.; ~i .
;.
( 4 0?. •I .L95 '..!16
1) . . c 1 ·.. .. " _, ':· ·7,· • . •

·.S4
l:. . 7 '3 ·.
Cl6
1·. (. : l.
.. 40', .;:.J4 C1B.1
r:;;\ ·. ·: :.
J •.
"'. ~; '.· ·~.

'J. 695
.!..77 1
1
~- ... "J':J7 c:.. c;. 2
1',,}10 '"':~J
; .

.:. ... - :: ~- .. .:.J .: .. ~


··' ~
9rf(j figarogtnks. page 18

0
C1a:·r trans C16

C18
C18:1 cis
... :
"' C14

_ ___,. . . . . _
_j '- - '-
Esters methyfiques des ~~i_de~~~~ __ to~~~~

C16
B

C18:1 trans

C18

_j '- -
. C]4 -;L
'
Esters methyliques des acides gras saturcs et mono~nes ~an~

c C18:1 cis )

Esters mcthyfiquc!; des ac!des sr~:; monocnes cis

I
I.
i f-"igure-5. Chromato:::-ammcs des esters mcthyliques des acides gras de FPH
i
! totaux (A). Ir.Onoin.s;Iturcs trans (B) ct monoinsatur~s cis (C).
i ...
I
I
I!
!
... :

Tablc:m-2. Composition en acides gras des fractions de palme non


hydrogcnee (FP) et hydrogence (FPH)

I AC!DES GRAS
I QUANTITE (%)

.. FP FPH

C12: 0 0,5
.
C14: 0 1,4 1.1

c ltl: 0 32,6 25.8

cu!: o 3,0 7,3

<:; 18 : 1. cis ~....... . .


48,8 15 .I

trans 50.4
-
c (Q; 2 13,8 .0.3

·-

Tableau 3 : Position de Ia double liaison ·des acidcs gras CIS


cis \'I 1rans, dctcrmince par ozonolyse de FPH.

I . Quantitc (%)
EM EM Position double
(mono acid<') (di · acidc) liaison CIS: 1 trans CIS : 1 c:s

C12 C6 oo12 !.5 0,6


:

·c9 C9 C•l9 19.4tclardique) 6.3 (clciquc l

cs . c,o C•lS 16.8 3.6

C7 c,, C•l7 7.5 1.4

C6 CJ2 W6 5..1 3.3

cs ·CJ3 Cll5 iraccs traces


I
i
-.;J
i
.. I
(
•' ..
1/P '"' I
. . _r':r v , . ':• ·. . ."?
::»A '0 ~
-,v, 1 'i}wo ' ·I
\. -t{ ""7 5) -:'\ -}- . \. -:-1 - '-"'"~J_ ~1,.....
v
()- ..}I?/-~'- O~ 7:.(--:..noJ; l.h 1
a;; __ ., o
~ ·~ (
. . • '- , •' • , /.' I'J·-t 7
I
I
I
Ij
.... ,
~;""~·~ ./:t./:· -~_t;t:.,'~:·J:~
\~~~----------,r-\1________,. . .\ -1
I

;·-· ......_.. : .....


,• : .. :·
Dl£t]I1I!<J:ll!i~J!%.)!J,'11\Illk•q-llH'"Bllii\1i! .~"~ ,ilfO'O'i>'••.;:;\ll;ii J/!!lib qcc~ iL9U2
I

Ei«L2 A .0 0 o
qc -g;R

ca.
'...
.i"~"
'i"
CtO~

... :
'.
·.:· .:·
CIS CIO

..
E2tGt2 ill~(li1H'tffi1~d1Cfuc#p~llfdWbqq>ePI15\.J6~!hr~ctt,QifGH6yi\Je.sqc2°t~C!EiG~Gg~ {orsmc qG. 1:1)
,....
- -

~
- [Y l
:J '
I
~ .
' .
.

..
... I
C"
( ~
·l
c"
N
·~

\" .I .I

.I
· .~ !
C><l c.o

- .
'

L ..
ca ~ c•
' •'--"
..:j':l. ..\•')t;
Cj"i\.itS ,.
!. l..
WC"HD ~Al.;r~
c••
.
. ca~
. ~..,. A..,l· . -
. co Q1C">'
.. --~- . .J .
. . ·: . ;;:·. ~.
quh~f fl!wwn?.f-ijHIJ·:ifq!\1twn~J(!m z~prrri;! : · · · ...--/--- ___
:An!!n J.C J.m1R 1.~!tHh.r.e{·1-.bt.UCktG\Ml~-m~:,~c~~n~!;;m~f'~1t~~~ ~'Nl1p\iry i,:ms <!~m.1:1 <rrn
J!UCJC'f-c IfG\!-!if-~jbqc~~tPJP-fh. i.~t~Jf!~~2P~Rffr-~~~IYJ! ·~iiji?.~1iq'.~ll.~.·o-H:c~~ ~~~u ..
(!{cAc1!.'20 b1frr?.~~-liB'-'btk'Clfbi~~"€~~.oliP-&ftr.~bn~- ~N'lt&!~M1Wp~~9}H~!~rm~vpu :~q~Ji:rp _

vnu1!~!2 J.C q~~!~bie ~l!H{Bfi 'fl~fffjl~hJIRb{.WlfflHr..H~fi~!etlfi~ihlPqGJR9n- If.-;-nbrc

i

'
j

.·•
··-······ ··-·-

CI!J!ij(rYY.:m qrm8~fil~r:m qr.nR:m CC"


mGJ~rnr-mf DGJ<'!JJ·R~~~£I~-!Hii1\IJI!~MU:~t ~~ijlw.fhR!'e~~Hi.~JfflffiP~J l!ff!IJC nHmfiJqu
~-. D~1iJ:1C :q(iirri~<rf::i't)1BI:ffij!Wrnd~!hY.ffiWRf,'5btff~~!t~tYd!r-m~JYp$J!i{Ht! mcmm:l'~f.!If!CUH

··~· . •''!/•
.-
,; '
.
- -fll;., .
(:[C.

fu.(n..t on Otll R.~ l... - 300 •


'

I .I

I . ·L-.. -·

I
I_

I :
~~:;~~----~~----------------------~----~~~·l~~-
ift..

~~«;
il

'1"' ..

I T"CN • ; . '

i ~~-'f~
"'''
'/1-,3 i
'N,·f -- I
C/"1};" ' . ' . . )_'.~ "-_,~-:~'· t~>~--~~:-i1
II ':i·

1-IPLe • _..,
I ECN. ..- (N - ..t-4-
.£CN .:: -c.,u7 vq/en Cnt~ ~
Il .. . d =- (J:.J- rk.p •
i J
;
TOJ = . ECI{ - l l!;
Tcf\1: iltt.N'+,"CAJ C, N . ,
I
..
Ui ~ .fa.K/iJr .vcf.!G{?':~~~{~~~b
6.: OJ(, ;,· ;
E.: o, L . l
L .:. O,"f ..
~a,r ... 0

F'Oo

?LO

·. '• . --~- -~,.;

CN
... . . ,
a:~
f
I
I· ..
i
I

I
,.I·
l

'
1
i'
'
'Fableau-4. R6sultats de.· J'analyse.- CLHP et CPG de fractions A. B. C et
• de. J~ fr:K"tion de palmc hydrogen6c (FPH) •
.
FRACTION INTERVAL~I;
cuw NOMBREDE
-
.
Ncr QUANT.ITE
CARBONE (NC)

46 I. I
A 44.0 - 46.8 48 0.3
, 50 1.9 11.9
52 5.5
54 3. I

48 0.6
B 50
47,0 - 48,5 11.1
52
70.3 -·
49,3
54 9.3

50 3,8
c 49,0 - 50.0
52 8.9 16,5
54 3,8
-
D .:..__
51.2 - 54.0 52 - 54
I .3
-

(
-- \
DETEP...lVI!N/t-TION r>E LA FRACTION C
I
I
B
II '
I '
NCT
I
f
49t0 -f:OtO
I f

I
HPLC.
I I

I
I
I

II ......
I NC.
I
I
I
!

I
!
CFG--TG-

. ...' ·

&LYCER..IDE~ ''\
N.C. NCT CRUANTITE

j· ··~ . fp
/.1Sf
r'f
r . 50 50 .6,8 ~ 3,4'
so 6"0 fr..
PO Sf 52. llfJ, :z. j , 3,/
PE Sf 52. 'la,R f1,.9 < 5,&

s-r- et: 54 'l,,


'19,6 )
.!f-OE S"L{ l.ft!J, r · a,& (
j,L..

(
\
.•
... ,r;
. I

I I
'I I
,_, ..
.I
·,•
8
c. .·.

' I

··:·
I.

I I,

••••
~· ·.
I§ I
..
..
.I.

,
:~ .......
;;;,~ :
~.,...-
.,~ .
.
.-· ·- 1 , II

..:
i - - ..... I :

.I
I' I
I ·''
n I
·' ....
• I

... ,·..
j I
.,. '
.......-l···
. .,
'I

....Fraeuon A Fraction C
.
:.· ·.:/.·~:./',:A~ ··:.,I ···.I:. I,.\',·. ~····. ~.... : 1
• SO·
~ .":".;·;:··:~:·.~: 7 ~L-"-
~~.·
· ·~ i<romato~a·m
.· . ·· ..·
utLC prepiraitif Bidr.ogcnasi
~..1~-·--·-- ... ~ . . __..:,.. ---
?almolein
. . ...
·. • • ·-\ • -· ~ I . F.taetioo s

., m
. ,\ s :··
IJ' . ~I~·~·
:( . . 1· ·• I
•o
z N
on.
I 0
II)

~ .g I

:·.•. ·r r
ww
wg·..·c.o~ :::S:l:
wg
w w
QJ •-

.§. . wtuc.
0
.....c.::!:: ~
~ '-''
.a..gig
. .. .....
ll.·
UJ. .~·
Q.<ll
a. "'.
w
.(I)
(I)
+
n.
0
c. c.
a.
+
a...
.
CL

-~
..
:i·
(I)
CL a.
c.
.. ' . GC dari frabf A, B dan C.
..
Gambar-7. Krom~.togram HPLC dari Palolein (I),'Pimotcin
terhidrogenasi (ll) '1~tn kr~matogram GC dari faksi A, B dan C dari
palolein terh.idrogena.t?~ .-. __ .
.,
., I'

.I

,I

'.. ' I· 16
- ---··-·· ... ·----------·-··-.-.-.-~~..,

·""

I
I Tableau 4 : Composition triglyceridiquc des fractions de palmc non

l ..
,
.. -.
hydrogene (FP) ct hydrogcne (FPH)

..· . Ot:JANTITE
..f.···· ...
FP FPH
1G l'C NCE Ncr (%)
% Fraction
..
QL S4 44 40,8 0,6
R.L Sl 44 4.1,6 4,5
·.
MD so 44 . 42,0 0,8
ao 54 46 43,3 1,8

11,7 0.9
R.O 'l 46 ~4.0
RE S:! 46 44,6 - -
PlP so 46 44,8 8,9

),IX) .so 46 44,5 1,4 o.s


ME 50 46 45,1 - o.s
1.1£ ~0 46 45.6 - 0,9
A
.MCP 48 46 45.2 1,3 0.3
ME'
. ,,
-&H 46 45.8 - 1.1
·MMSt .
... .
46 46.0 -
0::0 S4 48 45,8 5,2 1.6
CXE
<IE
s4
54
48
48
46.3
46.8
-
-
o.s
1.0
rro .S2 48 46,5 40,1 4,5
-
. ..... ---- :~
RE ~2 48 47.1 - 49.3
l£E 52 48 47.6 -
.
llE 54 48 47,4 - 7,3 .

roP .so 48 47,2" 16,2 . I 1,1


PEP
ppp
.so
-1 I
48
48
47,8
48,0
-
o.s
B
0.6
PStM -&II 48 48,0
).

so 48,5 5,0 2,0


StOO 54
-
···.'stOE 54 so 49,1 - 1.2
· StEE 54 so 49,6 - 2.6

POSt ~
~
2
2
so
50
49.2
49.8
1,9
-
3.1
5.8
c
I'C:St
- 0,1
StPP .so so 50.0 3.11

StOSI 52 53,2 -
SIESI
5"
.54 52 53 .II - 1.3 :
D
StStSI 54 54 .. S4,0 -

M = Mysi.stiquc : P = P:tlmitiquc : St = Stcariquc ; 0 = Olciquc : E rcprcscntc


I' ensemble d_cs acidcs gras Ct s : 1 trans : L =Lino!ciquc
Graphique2

... :

cholest~ro1

6 8 10 12
durcc d'oxydation (scmaincs)

l~
:!
...

Page 1
~:.. ,_ ·---· - ~-_;.:-, ~--h-·-· .--:-: .· -
·.··.·.-.~- ~~·.-.._J;.• ·!-¥.~"-.-·.:~"'·-~,- .•-,. ......"'-7:-:: ___ ,_.,_:,..-._._.. ;~ •./ ... !_....~!o~-~--~. _..._,·;;;.,~·.~:;.:,.,.._~ _·;,._;,.._:_~~~:;:~~ ...!!>;tl.:~~.. h;..,.~..,.::-~-~-- ··-· ·-·- -~- . ~ -~ _,.,.,_,_ ----
:
:J () I)
;
!
l
ij Graphique3
i
l
l.
!
i

]I 'i

insapo-oxyde (234 nm)

3000 T
2500

•· R90~INSP
2000
0 Cu90-INSP

~Tm90-INSP
ppm 1500
¢- R90-INOX

· -.4- Cu90-INOX
1 OOQ.-.
-A- Tm90-INOX

500

0
0 2 4 6 8 10 12
durc.l!e d'oxydation (semaines)
r ..
·;\llo

Graphique5

gamma-taco Pherol

ppm ·:;+·-R~·Go

+ R-90
20
10

...0
0 2 4 6 8 10 12
durcc d'oxydation (scmaincs)

""'- ......
~ . .;: .
Graphique4

alpha-tocopherol
..

5 ~
ppm
4 \ __ ·:---··
-II·

a R-4s
R-L

--+· R-60
3
+ R-90

-J..- RCu-90
2

0 +---.&--:!:
0 2 4 6 8 10 12
durcc d'oxydation (semaincs)

Page 1 I
Insapcmifia&fu O)(]llles. paoe 137·. :''
~· ..,. ..
~.·. ··,.,, ,• -~ •..· ·.• .
t t-.I -i .- I ;.·' .........
I • 2.3-4 nin .

/.T.
er.

8 10
Time 0 20 ain
e~~el,ine • ol f
~i!U!Il Plot w~ttorl'

Figure-S. Chromatogramme CLHP ~e tocopMrols observ6s A 234, 268 et 294 nm •


·-•......;.;: .
. ·-· ··-·-···-····· .. -·o o......
i
f&-'ITmE -·j
(J.(X_ It'"
4
!. . ~ >11!lMA~TliRO!.. l.
I

I
i
I
I
I :t GAMPE:~lEfWI-
!
I

.:o·: ..~ .... ·.~


1 ::. :.· . ,: . .,.; .
.,,
. :~·t/·..
• 0. : - , : • •• • • :; •• · :

·: 0 \ • ·~::·· i·

Lti •

f.

F.'!Jurc-12. Chrom:1togrammc de Ia fraction st6rolique du bcurrc de cucao. (1)


Cr•. lcstcrol, E.I. (ctalon intern) Cholc~tanol, (2> Campestcrol, (3) S1 igmast6rol. (4)
fl-SiiMrCorol ct (5) tl-5-Avcn:ISicrol.
- •• - ---··---- >
- .. - ..
···~-·--~---·

. ·i
I
i
I

'··
.·~ ~·
-<<

,.

s R=
Ho

r ... ··.
-""_,,._~_., ___ ~~ ;-~--~ -- ----------- ~---~- --- ........ -.:----~-
,...,. • .,-r~M---~........ ,_ -

... . . .•.-~:,t!:i;d,iti~~-:;:.~i~ ~----:;:.:.;.~·-- . '""'·~--- ----·---- .. ----·-· .. . --- . --- --~~-- ---~r:~~~~l

..::t,.\,•• ' •

,.
'
·\.:. ·--

... : .
Tableau- !a. TENEUR EN STEROLS DU BEURRE 1)p CI~CAO

-
AUTEUR . TENEUR ( % w/w ) '
chole campe stigma· 13- AS-avena A7~stigma
st6rol s16rol st6rol sitost6rol sterol st6rol
' "
., -J

Chaveron (1967),(2) signa16 9 24 67


Itoh et al (1973),(15) 2 9,1 26,3 59,6 3 1
Braco et al (1976),(16) 1,3 • 1,8 3,8 - 10,5 23,7 - 29,5 58,5 -64,9
Lerckcr cl a! 1.9 9.4 26.1 59.5 1.8 0,4
(1981),{17)
-~ Lecerf (1990),(6)
t
0,6 - 1.3 8,9 • 10,6 24,5 - 29.~
tt~
58~9 • 59,5 \ 0,6 - 2,7
~-
,,
«

fl
Tableau-lb. TENEUR EN TOCOPHEROLS DU BEURRE DE CACAO

l
r---'

AUTEUR TENEUR EN ppm


a- ~- y- S-·
Tocopherol Tocopherol Tocopherol TocopMrol
'
'
Feeter (1974),(18) 6,8 - 11,1 25,8 - 107 7 \
Multcr.. Mullot (197 6),(19) 18,5 ~· 3,9 I t96 14 ';I
·-~

I
Gertz ct Hermann 3.9 - 15.6 0 -11,2 ° 73,2 - 96,1
(1980),(20)
Lcccrf (1990).(6) 21 389 7
··j

.•..

.·_;

.. ,•
r•
.. ·ll
.T .:.:.
.......,..~·
.;
......'} .....,
..~-)
;,'",:)
...__
,_:..<,:
., j
..\/..::":~· ...
....· -:··;
\::'~,
,:
,)
:{
.. :.j
j_
..>
._/;:.
..... ·

,--- -; ------------~--

'0

; .' ~;

~~~ "x'

~ cy-A'V\~ c~CCtK 0l. \~-\-o"

(~""1" ~\Jv~ QH flivi~


,J' \_

[~

.,;~· '•! '


urr _,rc-.fuJt, ~ ""~".-/~"cJJ
['/~--~-~ i.
-V
.
~..: •.

-· 1;...........
i ,.. ..• • .
; "ll'J. l . t t-t,- ..,.

. l •

.,

.'
2.68 Mt·
....

. :

J.T. ..

·~- e.a~•l;h'l•
.,.,.,
• o!f
rWMI Plot

Figure-S. Chromatogramme CLHP de tocopMrols obs~rv6s h 234, 268 et 294 nm.


. . I
••.•-..: . .
', •••. ..·.• -· .••••
·.~-·-··!"""'••

I
I
.
,f"
Q _,,rom;_-~--. A
.. p.JX_ . t""'t.

. ..r
f
I

tl'
AS'-INEN!t
Sl'SRDL ,

'
Clf"L.~L.
~ ,!

~-

F:gurc.;J2. Chromatogrammc de In fraction st6rolique du bcurrc de cacao. (l)


Cr~.lcstcro!, E~I. (ctnlon intern) Cholc~tnnol, (2' Campe~tcrol, (3) Stigmnst6rril. (4)
f\-Sitn~H:rol c~ (5) 6-S~Avcil:tst~rol.
.,,
i ...!
' ' ~ I•

...

HoYri
AJlo~R

r
'~
,
.. ...... :· .....,. ..-.::. .~~.
•oo'd
~:::- <-:

· : · .... p .. "'"l··

;; .f' '·r..
.,//JJ ...........
'
!
,/
I ...

\
\
... •.. ·
Tableau-la. TENEUREN STEROLs DU BEURREDECI~CAO

~--------------~----------------------~---------------~--~
AtfrEUR TENEUR ( 9f, w/w)
cholc campc stigina· P- t.S-avcna A7i.stigma
sr6rol
. .~
Sltrol rtdrol dtost.Srol sicrol si6rol

..
Chavcron (1967),(2) dgnale 9 24 67
Itob ci ai (1973),(15) 2 9•1 26;3 59,6 3
Braco et al (1976),(16) 1,3 - 1,8 3,8 • ,10,5 · 23,7 • 29,S 58,5 -64,9
-Lerckcr ct .al 1.9 9.4 . 26.1 59.5 J.S 0,4
(1981),(17) .
Lecerr {1990},(6) o;6 • t.3 g,g •.10.6 24,5 ~ 29~3 58;9 • 59,5 o.6 • 2,1
. . ··:~

Tableau-lb. TENEUR EN TOCOPHEROLS DU BEURRE DE Ct\CAO

-. ..
AUTEUR TENEUR EN ppm ..
a.- ·~· r- 5-.
Tocoph~rol Tocoph6rol TQ,coph6tol TocopMrol
.·....

'
Feeter (1974},(18) ~.~ - 11,1 2S,8 . 107 7
Mullcr.-Mullot · (1976),(19) 18,$ ,_. 3,9 196 14
Gertz ct Hormann 3.9 . 15.6 0 -11,2 73,2 . 96,1
..

(1980),(20)
Lccorf (1990),(6) 21 ~89 7
·j

.. . ~ .•