Vous êtes sur la page 1sur 1

DANAK SVAKI

¬ «« ««ˆ ««ˆ ««j ««j ««ˆ« «« «« « «


b 43 « « ««ˆ« ««ˆ« ««j « « « «

œ
» œ
» ˆ
« j
« « « « « ««ˆ« ««ˆ« ««j ««
“l &
L===============================
_«j
«Ĵ»œ»» «Ĵ»œ»» l _
_«j _»œ» _
« j
« œ
» œ
» Ĵ
œ
» » » œ
» Ĵ
œ
» ˆ
j
« ˙
«
»
_»œ» _Ĵ»œ»» _Ĵ»œ»» l »» »» »» » l » »» »» Jœ»»» l »» _«j œ«ˆ» l _
«Ĵ»œ»» _«J»j _ œ _
_ œ
ˆ
«
Jœ»» =ˆ«Jœ» l
j
»»
» »» » »
»» »
l » »
l
1. Da - nak sva - ki Bo -žjoj Maj - ci daj - mo hva - lu, daj - mo èast. U - faj - mo se u nju
2. U ži - vo - tu kad nas sti - gne na -past, bije - da, tu - ga, jad, s po - u - zda - njem, ži - vom
l ««ˆ« «« « «« «
3. Kra- lji - ca je, Dje - vi - ca je, Maj -ka Bo - žja, u - zor svet svih vr - li - na i mi -
« «
b 3 «
l==========================
« « «
« «
˙
« «
«
ˆ ˆ«˙ «ˆ« ˆ« «ˆ« ««˙ « «« ««ˆ«
ßl & 4 _««ˆ»œ» l _»˙˙
« ˆ
«
œ»» l »» ˙
» . l »» » œ»» «
l _»˙ _«»œ«ˆ l _»˙ ˙
« œ»» l
» »l » » l l » l »
» »
» l »
» » l
l « « « « « «
Íl l ««˙« ««ˆ
_ l _««˙ ««ˆ l «« _««ˆ .
_ ˆ
« «j
ˆ
« l ««˙« l ««˙« _««ˆ l
3 «
« ll »»˙
» ll »»˙
» ll »»˙
» ˙
» «
ll »» «œ»ˆ«» ll »»˙
» ll
l ? b 4 ˆ«œ»»»
========================== œ»»
» œ»»
»
œ»»
» »
œ»»
»

¬ b «« «« ««j ««j «« « « « «« ««j «ˆ«« «« «j «Jœ» «« « « « «


ˆ
« ˆ
« ˆ
« «

œ
» ˆ
«
œ
» «
ˆ
« «
j
« « «
« ˆ
j
« « œ
» ˆ
« ˆ
« «Ĵœ»» «ˆ«œ» «ˆ« «j
j ˆ«Jœ» «j
ˆ«Jœ»
“l & œ»»
»
œ»» Jœ»»» »» l »» œ»» Ĵœ»»»
L===============================
» »
j
«Ĵœ» l ˙»«»
»» » l “
l { œ
J
»
»
» »
Ĵœ»» l »» œ»»
» »
» » l »
» »» »» =
œ
» »» l
l 1. moæ - nu, svo - jom æe nas mol - bom spas´t. Sve - te nje - ne sve vr - li - ne, ko - je
l 3.2. livje -- rom, br - zo k Maj - ci Bo - žjoj tad.
na, što ih
Jer je O - na Maj - ka na - ša, po - mo -
u - bav ne - ma svijet. Žar - ku lju - bav k ljud - skom ro - du u svom
l « « ««ˆ« «« « «« « « « «« « «« ««ˆ« «« ««ˆ«
b «
l==========================
˙
« «
«
ˆ ˆ
« «
ˆ
« « « «
« «
« «
« ˆ
« «
ˆ
« ˆ
«
ß l & ˙»»» . l ˙»»» œ̂»» ˆ« l _˙«»˙ l“l { œ̂»»» œ̂»»» l œ»» ˙»»» l œ»»» ˆ«œ»» œ»»» l
l » l »
» l“l l » l » l
l «« «« « « « « «
Íl _«˙˙ _«ˆ l ««ˆ« _««ˆ . ««j
ˆ
« l ˙««« l“l _««ˆ l _««˙ ««
ˆ
« l _««˙ _ ««ˆ l
» ˙
» ˙
» œ
» ll œ» œ»»» »»œ
» œ
»
»»
l ? b »»
==========================œ»»
»
ll »» œ»»
»
ll »» ll““ll { »»
»
»
ll ˙»»
»
ll

¬ «« « «« «« « «« «« ««j ««j ˆ «« « «
b ˆ
« « ˆ
j
« ˆ
j
« « « « «
« «
« «
« «
« ˆ
« ˆ
« «
Ĵœ»» »» l ˆ«œ»»»
« J
œ
» ˆ««œ» «j
ˆ«Jœ» ««j
ˆ«Jœ» l ««˙«»» =”{
“l & œ»» ˆ«œ» Jœ»» Jœ»» l ˙«˙»»
L=============================== « «
œ«ˆ» _J»j
_J»j l ˆ
«
œˆ _ _ ˆ
« ˆ«Jœ» j
j «
œ

» l œ
»
» œ
»
» » » »
» » »» »
l
» »» » » » » «»» _»œ»» _»œ»» »» »» » »
l 2.1. æisu joj raj - ski kras, ne -ka k Bo - gu u
æe ra - do nas; jer je
vi - si - ne ka - o u - zor vo - de nas.
O - cu kæer - ka mi - la, èut æe nje - ne mol - be glas.
l 3. sr« - cu no« - si vijek. O - kri - lje je sva - kom stvo « « ««ˆ« «« « «« «
- ru, po - moæ, zdra - vlje, štit i lijek.

«
l & b ˆ«œ» «ˆ« ˆ«œ»« « «
«˙«˙» «« l «˙« « «
«ˆ«œ» «
˙ «
«ˆ ˆ«˙ «ˆ« ˆ« «ˆ« ««˙
ßl
========================== l l «
˙
» . l »» œ»» l _«»˙ {”
»» œ»»» »» »» _»œ«ˆ»» _»˙» »
» »» » »
l l » l l l »» ”
l «««˙ «« l «« l «« «« l «« «««ˆ l «« _«««ˆ . ««j l ««˙« ”
Íl _ _ ˆ
«
œ»»
_
˙
« «
«ˆ«œ»» ˙
«
˙»»
_ ˆ
« _˙
«
˙»»
_ ˆ
«
˙»» ˆ
« ˙»» ”
b ˙
»
» » l ˙
»
» l » œ
»
» l » œ
» l » œ
»
» l
l » {”
l? »
========================== l » » l » l »» l »