Vous êtes sur la page 1sur 23

1

Nu it s dans les -Jarrd in s d'EspagneIMPRESSIONS SYMPHONfQUES POUR PIANO ET ORCHESTRE

Trultscripti(J/l de Vorcbes t rc pour pia no II 4 maine pur Gustave SAMA.ZEUILII

l\lanuel de FALLA

I_ En el Generralife (Au Genera.life)

PIANO I (SOLO)

l ;:: Alleg"eH" "·· .. ·1"111" e ... ;"e.·,"""

U

! ~ Allegretto tr-a nquttto e mf sr.o r-tos-o (J. = 50)

" II II ppbisbigliando

PIANO II (Reduction de I'or chest r e)

PRIMA

tout au fond des touches

I· (Sop,")

( 1\ II II

tJ 1Iif"':' ..:......:._

1\ II II Allegretto tranquillo e luisterioso (~. = 50)

..:..

..:..

PIANO II

(Reduction de I'orchestre)

SECONDA

4t

(S;TlIPI'C simile)

'fw.

G£w.

G£w.

II u Il:
t.J
!lull:
~t.J
: ji 1\ II II
tJ =:W"Wlwrmm~ ~JI[.wm.w~ aW~JlI JIJ" JU
1\ II II. J.
tJ ~ z ~ ~ 1. ~ 1 '!" '"!I ..:.. ...!. ..:.. ..:.. ..:..
- -
1\1111
l ., ~ ~
~

~ ~ 2

2

- =

-

-

-

ll~lt

-

_tJ - - -

-
f~ -
.".- - q~1
--'- - -
- --1
~ - --1
~q~ -

-

==

-

3

fl!O..I:
~!O ~.
:=: II II.
" ~. ~ _k
-.J JJJ mW .w.J ~. I!O!~ ... ~f..w_ .. 1.61 _.. llJ_...w JJ;j
11>111 _I - r I r I .J r I I ~
~ ===- T..:_/ ~;- ~ ~-
II >I II ~ .M ---
:
~ ~ J!_" __ .. Cl't!8C. r
Ill/'
.1 p

pocnissilllo riten. pp

------"'==-

:~tJ! --========== P"===-

fl °IlT;lIIPO ~.-.---. ---.-. ---:~:;::-"----.-. -----=:;f~· ---....._-. --~

-

p

1

..........,,> - __ l~ ~
fllO+! ; ~~ ~ ~J ~ ~ ~ ~ ~ ~J ~ ~ . I± ~ ~ x~ ..
-.J L..!'- IIII!!!o S\lIIi! !ooI. SIll !ooI. I!!liii:I! !!ooI. -. R!! .... _
fllO.fi: ~ ~ -" ~ ~ --:r; =:Ii ~ ~
: ~ -.J ~:::::=- J~~ ~.
~ F· ~
F" 1= .".. ~ .
POCkiS8 affrett. Tempo
Ii II II
~ lit! P r
1 ; ::
11If

..... .___ _ ...
~ POCkiS8 af/nlt

Telllpo

1

2

!::. =

-

~.

I

r

p

,) ~,. mf'

~ ~------------------------

-+ .

IIl1lf~ •
• '"- .Jr ~ ~ . i • !: • #~ • ~ _. i !: ~ ~
.; ~ ",~ ===== ~ ====:iii iiiiiiii5ii ~. E!!!EiII ===== IIlIIIiiii =======
u ~ pacJris8.l'lt.
:
1 _/r ~ ~
I~
1\ jj II. f l' ~' ~' ~ "
.' .. , .. ,
) ~"' pp
poco
'tJ ~ Co
) :
PlJ
:
~ u. -
a em 0 II II 11:. ~l.L ~~';...
.; -~~

1Y ..-
:~
#F'~ (~ .. ~ ~~
" jj fI .' .J, ~ .'
): "' pp 1:IIii! I 1 is I ~I 1 is I 1 ppOiillI -I
~ ---
I-I !lrel~~ 1- '-
tJ !I~ P marc,
~ 1*' 11.1 _._ ~: ~~ ~ -fl .. ~ .. ~, ~1t ~, .. ,----
) :
pp ppP 1-
:
~..__ ,~, 17: ~,- ~, ~T' b~~ 1

2

1

:I

2

u .-----;:--..,

:;

f~ r.r 1 7

000;;:1 -I "!I'

- 1 1

__..~ 1

_--===---_-........._ r1':1l1~o(,o pill aniJnatn ( •. = 66)

~1*" ~' b., ~' l!!J,l:I1'7"

IP'"

J: ( :

1;;;00

1-

1-

6

1

II u I!. ~ qk 5_ ~ ql qt l !: ~~ ~ ~ ~ q~! ! ql q== I:
~af! IT r.I T T rr T - rrr- rI J IJ IT" rr
1 I rr T T J
=~~ >- ~~/
~
" II .fl.
t.! f==-
All II ..-
t.! ~
II ~
:
~ fr -===-
I
:
• 1

fJ If It. 11== == == k:~ == :: !- • ~ h~ ~ ~
~ ~N r-: ,_r-f ,\,{ .\ J'--{
!i"'i l- T
flal! r rr -r ~ \
~ >-;V >- 1/ >- iJ Ij- 11 ~iI ~J( ~~
:~ All II :>
~~ t.~ ~- :!:~
t.! ~ -- f==-- ===--
1111# >- >- =-
~lIiA)J~ ~ ~ ~ -....J --...J
t.I >-~ }>d ~ :>=&;< :>~ ~
====--
:>.;.. ~~ >- ... ~~~ ~
- - - - - - fl II ~. h:== l q~ ! !t:_ II r---..,. ,.....__. ~. h.
~ .. ... ... I"" r
rr rJ rr 1
fl II ~. rr rr / l>r .J l>r / .... n- rr iT n- T T
=~ ~. .. .. ~ UU ~~p "It :I qI qj 1
: "II II.
t.! .I' ==- ~ ==-
II II II :>
t.! ffiJ~ -..." ~
'Ullt. -~ -
. t.! . ~:~ ~~ ...
.I' - ....-.r- = ?"-_ =- ;;:=_
___. ~ ~ 7

JL~*, r---,. r---' r--' ~~ .~ ~ ~ r---..,.. r---.,.
., .. ... .. I I 'I =*-11 r I I ~- :u</ ... ...
LL " .l\- I ~ .J ~ r-il ,.-- ~= - ~ / ~
:= :> :;:., >- v PCreBC, 'I"!' if 3. '"
~~M@
,'ilIff:, ,b'? -!- ~ ::;:---.._
~ u pp - - -
====-- ====-- ===-- ...::.. o/~ ====-- ?::::
" II It. :/ /1 tr-
~ ~ ~ -- --..___.;.' <c::: ~- - v-' ...__... ...__...
" II It -L... -- - ~q1f -;. /IC ...... ~-
~ ~.~ ;;~ ~ pp rn;~ 'e f~
~ =-- ==--
u -- -- I ~ ~
~ ~ ~ ~ r ~ ! ~
.:; ~ ~ r

fl~fI . ~ ~. J'-..' 1"' .........
~ !J.~) -h'''' ~) ~ ... p!L ! =1 ilL l.
,... ,.. ~ r- r- -r- r- !!!II!
A_jj~, .; ~
:
==: 1111 #~ ~t :t ql :fj 1 (Sopra)~ "1 .. '1-
~-;-..., ~- ~-
~ p
,., II It tr~~ tr ..... tr~
~ '"---". ,--,,' '--" '1~----- _y
u ~ ...-:;. ...-_ ~~-
I~ .~ '~ p ~ '"
- - .. ~ -..._,/

1 ,., II II. (Sopra)

~ ~ .. (~

7l!l'JJ_S _J_jJ JJ .l! I

\ )

8

r:"
\ .. :~
I
I!
~" .oj .!
tJ
1\ II It marc. cresc.
..»: ':" '!" '!' 'f' "l' 'f' 'l" .,.. .. ~ ':'
l · :
PP 7- T" .... .... .... .... T T .... .... T .... .... T ... .... .. T
I I poco cresco
~. *

[BJ Poco stI'ingendo (sino J = 101)

l

fl II tI h - -
tJ "7' U_ ~ _jJ...Lr if -Lr h P .LJ ~ JI ~ U--1J
fl II +I
!~tJ " .. .. .. J f:? T'POCO string-cudo
l ~": h ___..;
h PP~ ~
[BJPoc~ --..::--- -_
tJ fv ~~~~ ,..,.
~.,._. ~ ~ ,. ~ .,..,. ~ ,. ~I ~ 1= ~
l :
;;;;; !!!iiiiiii!!!! ~ pp
J bJ J J J J
:
I f- -: -: ~.

*

fl - - ~ r-1 .r-1 - ,.._ -
l ~ Ir.lf J ss irss lJ J..[ ..J~ W..I!i d srir s _jJ l!I" jJ

r I r I
..
~r· .. • fI;·esc .
selJlpl'e .. .. ..
-;- -r- ___.; .
F .-i .I. ..I ~
~ -~ ~ -- ,~ ~I
..,-, l 1
... ~ ... ~ . _:e_~J!:/ .~
tJ
,.~ ,i>~ _l.~ Li-_ ~ ~~
1 r r
pp_- ";;_ J,.
:
I, .... ---f . ~:; - ~~ ... ) :

2

:

1:)..JJ J _JJ .u ~

r I r I r I

_I!!~ ..J __!!I!!!id

rS:=:l.-tI- r I r

-

j"::>P cresco - - - -
~ ~~ ~ ,~~ -------.._ ..:::----..
> 1i- ..; ~..; 1i- ~ 1*' ..;
~i f~P ~!I~ P
~ r r
)-t I~; fr~ .. .. .. .. ................. ......... .. ..
'" I
f lI!1' 1110 cresco - - -
" Jil

C/~,

cresco

r I b~ I

~;:-.---~*

~. *

D 0 o_[]IJ~~eJllPo giusto (J = 104)

..J..!::I J... oJ __.....

j- I j- -I r I

J~ ..J~ j .. I

i-I r I j- I f1

!"~ »er I

--

f

(Sopra)

A frq •
2) tJ molto tr .

f

fl .10
~ poco riten.
.~
;=~ ~\. l!' e: t", ::;;;...-~
~~ ~~~ II
tJ g:q ==- I illtcII80 I,=- intrur» ~ I ....... I
fr !!:
" "'- >. --- 1/111 110 II f' pOCO riten. ill
tJ ..... -..a -- ~8'1;1: T- ... ~
II /lr:;. /II""" /C""" ::> - - AOllra) ..
tJ I == I I- I- -:._./ ,-:...;/ I~"( y,;:tenfo'" ....... . T <::»: ...... V ##qi~
--====
" =- -==== 11Ia nO/If ~itell.P
:
tJ" ~?f ~##b' W'~ Dlf#_ ~ l!q'c~ n

• poco

a

poco

(Sopra )

poco riteu.

~ ~ !to
~ :!
u f_
:
!~ ::;"1 a Tempo
/I II II. COil ampiessa poco rsten, a Tempo --- ~
eJ f'molto esp-;;;;;. - - - - 1 - - - -
_fLJ~1l - _I - - (Sopra, )
eJ ~ u~aTe'lllpo -___..,. -___....- ~ ":_....../ '-~ ~ --..__,..- 1!if~ f intense
....--;-. ~ r.: ~ ::;, . .-.....
:
Vcon ampic;r~a~ poco rtte«. a Tempo f "!,J ~
l1f1'
:
_:zt.__ _=i f

~ » !to
~ JJ.
:~ /I II 1+. ~ione crescente
eJ -
/I II 1+.
tJ con agita!6ione creseente I
II II 1+. ~ oi- - ::--~
tJ '~p~w.t ~W:rw.r w.t'JJJw.t ~_WlW
:
le "~ • 12

~-

poco af/rettaJldo

poco rit,

T

-n

t it o (J 96)

Il r-a.nqur o Ina non aJ : rit. a elJlPo
tJ
:
:~ " Tr'unquillo uta non tanto (J: 96) rtt, a Tempo
~
.~ pT' pp
II TI'allquillo Ina non tanto (J : 9R) a Tempo
tJ (q\~~t ~ ~--~+ ~_J.::: ~---~~ ~#~:
p IPP ~ -- oI!!!!Il _I
:
~ = = ~ ~_:_/ -:;.__; -:;t_/ ~,J pp

ppp

Il [I3] ~ 8-------~---~----! r- /'T' /7' /f'
~ I I I I~ ~ """" ~ 1.1 l....I
leggiero ,.~ I ] rr T
-
._ 2~: p p ~
::
~4:"""""-""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .............................. __ ................................
" ;!~ " J., - .
-t) pp ---
" J4: -~ J,
!J
" lml _l
~ H~.: n?f- r J
- «I !ILL pp -
- -
~1__J ~__J ~1_:; =J._) ~1__; ~1_/ ~ ----- ~- ----- ~1. E. ~90

13

L..!. !!!!!!!l 1 .J...~ 1 .J...1d IT u n-

tJ

:~

{

,! : ,., ,,,,, .. , "~I ,., ,., p~ -

~:~ q~~_./~II!:$~_/~x~~__/~~~m_../~~~_./~~~ _ _.... ~~!ff';'~~#~~l__.-/~~~~~~#~~~~~~_J-~""~~

~ ~ ~Ill!l P~o sostenuto (J=72)

_l1..

_ 11 J.J rBl" ItJ I

I

p'=====--

-

nil' I

J : pp ~

~ :

#~.

~. _~, i=

poco~72)

I

_"'"

-

P [-:;;;=====1=

r

P

-

p

Il ~ ~~ ~~~~~ ---
~ ~~ ~- p- h~l ~r is u, '_ri - I i ~
pp ~ ~ _ ~l'T"
-
:
~.~ .~ f L .. 1'1
:= ~t--::!
! ~
- fll'P 1111'
.. 1-
e! Mn~~
T T 1 ~,s:. -+
! :
j_ 1lJ/'P 1I1./'
:
~, -~ '--- l'?i- _-; 1

2

!

~ ~ Poco Calmo J=58
.. t1!
:
:= q*'
!~ Poco Caln10 .J = 58
Po· . ~. " . ._ .
P===- ==-- ===- ====--
fuuq~~ ~~ :~~ ~~~~ ~_ ~ -tf -tf 'If -rt ~ ~ "! "! "! _"'f
1 :
--=== -
P
:
q! ~ ~J11111~ ~ ~ ~~~.~~~~~~~~
- - I 2

15

,/I
...
:~A --....__
,'" "11'-. p
= =
A
., s: .. .._.. .. ~ "!" "!" <::« ~ .. .._.. .. .. "!' "!'''!''~~
--..._........ --..._........
-r- 7 -;- - .-.
11If p
- I
7f t 7f "!' -:;. -:;. ~-:; ~ ~ ~ t ... ~"!~~JiJ.i-~~7f7f~~ !I2J SOLO

Il t:'\
... ,)*~1 rcz:»: ~.~ ~ \
IE .- ..,.,.... IIII!! .u J

:= v#i~f~l
fl t:'\
., n , T'.
A ===- ===-- pp=====- ====-
., #eY~~ #~ t!!::1~
. t:'\
I pp I P
It ':' ~~ ~ ~ #.

# .

fl ,.,........ 18 .........._ ------._ -
., ppr-~ ••• ' j "":_~ •• j ~ IiIIiII ' pp/ ~ III I L jf I ~ IrJ
-r: -.,-. ~.
- =-
== ~#~~. ----::_ f ~i #r~·. :::;;:"1 :::;;: ...
.. 1ii
,II
~
.., dolce espr. marc. pp

16

fJ --- - :--:,
tJ ! Ij l!r l 1 r 1 1 fkP lJ l!r 1 J r 1 1 r
fJ - !!!!!II I
;t #~~ .... ~'*" -; ·1 #~.~ ::; ........ :::; . ..,
~ ;j ~
1\ .p.-. -_
tJ dolce espr. marc.
"
tJ
,., --
tJ dolce espr.marc .
....."
; 1

fJ ---- - ----- - ------
~: ( 1 :1 ~! 1 I J"( I 1 r I IJ lHf( 1 1 J.!'! 11 r

~ tJ ~!~ .. i '* .. i '*1 #~tH·l ~:'*" ~ .. y
: fI ~ .,_ ~ -no
I ~

t)
_/1
) .,
2

I tJ m quasi cadenza

r; Iiberamente, ma mp;,t,

I I I I 1 ~ J I

=========~=-- !t~selllpre dim. r

poco rit.

1 :;

2 col Piano 19

poco rit.

fl TelllpO
..,
:
=~~ Tempo - 1':\
tJ .!. .!. i:: .---:___:___:.... .!. .: pp
1\ P ==- :::::::- - - :::::::- ===-- ::::::=- ==--
t) ~ tY s.: ~!' P~ til!' • ... "!' ~~11*"'~'" ~ ..... ~ ... P~'" ~
[lB] Telllpo ,.--;-. .~ ..___,- ..___,-
~ -
:
- -
p pp
- - ~ ..-!
p'* ~ -4If v ~ P'" ,,~ :"' P~ ~ P~ "4!" .:..

~~,~ ~ ~ ~
fl SOLO
:
.., ~!~""p .. ,.., ~~ ~~""'T ~ ~~., P.~~t7"l?·"· ~~ "-Z_. *,.. ~ ~ .. ~tI
pp~ ~~ ~ ~""i:l
..-.- I ~~.-- <, --- ~~ ~ 1"--
:: 1\ P- - - - - ===--
t)
"
IJ
.
P f} dolce marc. ~~ (~¢: ~ ~ ~,.. ~~ ~ -~ ~ <,

eJ

~~,a~}t- .. ~ ~ k ~,ah .. P.~ .. ~ ~
:
::1\ - - - - -
tJ
"
t) dolce esp r.1IIIlrc.
:
OJ dolce espr.marc.
: pp

~:F' /8····_··········1
fJ / =-- /~.L ~~ -b.L ~~ , .
I"> ~ ~ -rz:c: 1'4 -. -iIIIII
~k.L· ~~b. ~ • I..L .b ... - ~,-.[,~~
:
:~ - lIP"" -.;r .. iI
.Perdendosi ma
" ~~ ~ .. .,.. - ~ sen:sa rit .
iJ dolce espr.marc,
"
~ I I
"
~ --:..:._ ..... I~~
:
-1

1~: .


;~ bf~. b~~. !\~ ~+-' t1:,~
"
~ f>pp-==:: f (Sopra) 1Nf - .. pp 1Iff- r..-1
" _,
tJ 11!f' :::::- I "if===- I p--
,,1Iffi --1::-_ .. _,.c . ~,. b~----
:
lil ~ ~ ~sc. [PIlWI·C.
PP fJ ~I+ -----
5
I~ 4';'2'16'1 iii i IIi i
p
: ol I
:= 2~.~ u .. ..
- J
" ~~ C?D~'~ prima = 88
(So ra
v 1'1 lei dilll. __ - -
" I i! I ~"'!iiS I lsi 1-'1 -1!!51- I~ ~ PPI ~
eJ ~ "'" -" ........ lIU_:_-- Ott .. ~ r;; .
--t;,~. bi!:;,---1J" . rgnJ CO~le prima ~ : 88
" -...
:
lPill P -
Pf I..
:
~-- -~ ~ Oom e pr-f mo, J = HH

2

19
~A'~~ -------.
I'" r r r r rrr r r r r r ~ .... rrr r rrr r rrr r iir r r r r r
fI .10 ~ I
:
:~.., f ~ f t~ ..,. • -J f f
" II II -
!: .. poco marc. poco marc.

Ie) ~ ! ~
" _....._ --
! :
I ~
:

~ ..-~ 1

.. rrtl r rrr r iii i rrr r iii i rrr r, iii r rr_t_Lr

I

: ', II II i~

,)~.. -

_LI.

J:

~ :

cresco

I

l~'~ ~-----------~~ ~---------------------------~

I'" dim. r rr i rrr r r [[I r ~ •••• iiil i rir --r r r rl1 -rrr i rrl J

~! PI

:-~

pp

~~--------~

2) :

:

pp======--

20

--- - -----
(j .IIJt,
-.I ~ ........ riil i ~rr r r r r IJ iii i _f J 1 J .. 1"1"1"1 r _r1"1"J 1"
I.L
:
s~ Oi .. .. r ~ F i~ .., .. ..
/I J.I II, -
- -
tJ _
/I jj 1/,
t) ":' ~ ~.
.; It-d ~
1 :
I
:
~~ ___ # r' 2

fL.II_!! ---
C~8C.8e1JI}J1'B i r I'"_ j rrtlfr r r I r rt_tLr r rr I r 1"1"1"1 or rrr r rr1"lf iii i

IL.IIJl
1-.1 ~ ~ I ~ I 1 i ! 1
fl lUI,
~
tJ . .
II J.I II, poco cresco • . . . . . . - . - . . - .
tJ ~ ~ ':" "'!" ':" "'!" ~ ~ "!'
..J.l.---..
:
: 1

~ jf_j~
'-.1 I I I I J r r r r Il.llJ r r r I r rrr: r - .. r r 1"'11' rrri r
"!I r I
~q"1 OJ r F r p ~ =to Oil 1
u
fl J.I II, I
tJ 111/'
/I jj II
tJ ":' ~ ":' "*':
~ ~-------
"!I'
:
!1q~ I~ q_

21

II II fI
tJ r rr rrrrir rrr J I I I I I I I r ~r rr r Yrr r-. rr i I I"'
fill H.
~tJ P ~ ~ iql <J~ P 't~ q~ ~
='LI< +I.
@)
II Ii !!
@) '!' ~ ':" ~':' q~ ":
,.--- ..
:
:
Pb~ l

. fj 1111:. • ~ . ,,_ q~~A~_
tJ r r r I r I I I J I~
All L I
tJ P y y II r I ~~.
:~
II II !!. -
tJ ppp
II .. !!
.., ~U.-
~
:
ppp
:
....... ~ . 1uuL
tJ _J.l_
:~ _luLlL . ..wtr.J:'1 j1!~ 1-1 ~~. JIf;/.,J l·~ I~~ bfr~_ J~~ I-~ 1-;
tJ poco cresco
II .. II. PPP
:
tJ .._;>
_ll_~~ J.: IIltJ .J. x:J ~.J: x.!. 1 ;--
: :
PPP poco C/'PSr!.
: I
-± -q;;' -+ v' -+ V' -r+ ~':'" -+ ~':'" 22

fl ~ 1+. h. I
t) u
~ Ritcn. poco a poco
: 8····················································· .............................................................................................................................................................. ~.
" Ii I! Aia /'. ~a Ata _L~ fa /""~ ~a /""f*" ~a /"""f*" ~a /""~ ~. L~ I
V I-I I-I I-I 1~1 c,.~::. I !ii I I ill Iii I == I jij lSI I iii I Sli Iii ~I
. - .
,., , : (Sopra) h I
V
Ritell.poco n poco .1-::;-- ,~ 1;;--'
,., II II. ,....-.. -._ -._ --..._ ,--- '" I~ '" -._ ----.. , I~ h.
V --Fq- I ~ r" '1['111 ~ 1 =IIr' ~ .~ ":i- f ":J 4 1t ~ .1t 4:
I put CI'f!8C. , ~ q~' Itf' ..
--...' .. 11~ q1±, !"Zt. Ina non

1R.B.~~

28

:~

" I

V

1 "I

"* -~oF;;:::-:::="""'/1"""jL"""/"""jio"""'/""'''~''''"'/.~""""";""""""'"'''''''''''''''''''''..-''.''''''''''....-''''' / : .

1.

ff~

1= 1 = T ~ 1 L;;J I ~ L .lA

v

" I

T

'..____------

T

]

1

'l1f(fBi ad lib,

a 'Te m p o (sempre fran'lllalo)

malta dim.

*

i

fl ~ It I I ...1 1'a . poco a poco _ -
l~: u ... ~ ; .... ~ ?j ~?t ... ..",,_ k!~ ~: 1'1:; oj" J:_

;'-._ -==----
~lJi ~ 1'1~,---# ~i ~ ;t. ~~
:~ T1"4.
'.tW. "i'iil. * ~~1I ~. ~. ~. "i'iil.
l ;::
pi« marc. -== ===-
.. . ~ . f - ",' " - -~. ~~
It) ~ -
" II ~ _i .1 ratt, poco a poco_ -
1-, :
7[-:.. .T :.st _?f'-._ , :rJ. 73". - .. :; -;:-:;. ~
- -c-,
pp -===-
~~~i= 7J ~.. -,~. ~~.> i~ # _.-4. ~~
----- ...__.,. u

2

fl ~ Ii. . . - I • . . - . . . . . . . . - .1:\
tJ _y: 1'1~ ... == ~, ;~...__.,.J: ~~ , ~ _______ 1= ~~ :#:
:p:.
u -== ::::=- - - 1":\
:
~= ,--it. ~~ =: __ :iJ;~'#~:4t * s->:> ~..__;
j 1\ II If ~, ~. ~ ~. . * ~. f':'I
t) pp -
" II 1/ --= ====- f':'I
t) ~. ~.- • ft~-6-~+' ~~~------- ... ~~~.
fl II" . . - , - - . . . . . . - - - . . .f':'I
:
t) j. ._ ... ~ ~?J, ljl.q>.---y-. pp'itt ,?i:=:=~ "~-= -"'~.
_"?:t~
,1 -== ::::==- 1':\
~. ~ :;t ~ ~_,_..~ ~ ~-:_-~......__......~ ~ . .___~: