Vous êtes sur la page 1sur 21

CHÆÅNG IV ÂËNH GIAÏMÄI TRÆÅÌNG

4.1 ÂËNH GIAÏMÄI TRÆÅÌNG VAÌPHÁN TÊCH KINH TÃÚDÆÛ AÏN

4.1.1. Âënh giaïmäi træåìng laìgç?

Âënh giaïmäi træåìng/aính hæåíng mäi træåìng laìxaïc âënh giaïtrë tiãön tãû cuía nhæîng caíi thiãûn hoàûc thiãût haûi vãömäi træåìng do hoaût âäüng saín xuáút vaìtiãu duìng gáy nãn.

4.1.2. Phán têch taìi chênh vaìphán têch kinh tãúdæû aïn

Trong phán têch taìi chênh dæû aïn, låüi êch hay chi phê cuía dæû aïn âæåüc xem xeït tæìgiaïc âäü caïnhán. Aính hæåíng mäi træåìng cuía dæû aïn khäng âæåüc tênh âãún

Trong phán têch kinh tãúdæû aïn, låüi êch hay chê phê cuía dæû aïn âæåüc xem xeït tæìgiaïc âäü xaîhäüi. Aính hæåíng mäi træåìng cuía dæû aïn âæåüc âënh giaïvaìâæåüc xem nhæ laìchi phê hoàûc låüi êch cuía dæû aïn

4.1.3. Taûi sao laûi phaíi âënh giaïmäi træåìng

Nãúu khäng âënh giaïâæåüc caïc aính hæåíng mäi træåìng cuía dæû aïn thç viãûc phán têch kinh tãúdæû aïn laì khäng âáöy âuí Viãûc âënh giaïaính hæåíng mäi træåìng cuía dæû aïn cho pheïp

- Nhçn nháûn âáöy âuíhån vãölåüi êch vaìthiãût haûi caídæû aïn

- taûo cå såíâãønáng cao cháút læåüng dæû aïn

- taûo cå såícho viãûc læûa choün dæû aïn mäüt caïch âuïng âàõn

- thãøhiãûn nhæîng nguyãn tàõc vaìphæång phaïp quan

viãûc thiãút láûp caïc chênh saïch mäi

troüng trong træåìng

4.2 AÍNH HÆÅÍNG MÄI TRÆÅÌNG VAÌCAÏC BÆÅÏC DÁÙN ÂÃÚN ÂËNH GIAÏAÍNH HÆÅÍNG MÄI TRÆÅÌNG

4.2.1 Aính hæåíng

- Aính hæåíng coïlåüi vaìaính hæåíng coïhaûi

- Aính hæåíng taûi chäùvaìaính hæåíng bãn ngoaìi

- Aính hæåíng kinh tãúxaîhäüi

- Aính hæåíng ngàõn haûn vaìdaìi haûn

- Aính hæåíng näüi taûi vaìaính hæåíng ngoaûi vi

Hoaût âäüng kinh tãúgáy aính hæåíng tåïi mäi træåìng Aïp læûc mäi træåìng: nhæîng thay
Hoaût âäüng kinh tãúgáy aính hæåíng tåïi mäi træåìng Aïp læûc mäi træåìng: nhæîng thay

Hoaût âäüng kinh tãúgáy aính hæåíng tåïi mäi træåìng

kinh tãúgáy aính hæåíng tåïi mäi træåìng Aïp læûc mäi træåìng: nhæîng thay âäøi hoïa

Aïp læûc mäi træåìng: nhæîng thay âäøi hoïa hoüc hoàûc váût lyïcuía mäi træåìng

Trung gian mäi træåìng: khäng khê, âáút, næåïc

Âäúi tæåüng chëu aïp læûc mäi træåìng: ngæåìi, âäüng váût, thæûc váût vaìcaïc váût thãøkhaïc.

Aính hæåíng/taïc âäüng: sæïc khoíe, phuïc låüi,

Âënh giaï: xaïc âënh giaïtrë tiãön tãû cuía caïc aính hæåíng

- Thi cäng - Hoaût âäüng
- Thi cäng - Hoaût âäüng

- Thi cäng - Hoaût âäüng

- Thi cäng - Hoaût âäüng
- Thi cäng - Hoaût âäüng Haûn chãú, ngàn ngæìa aïp læûc mäi træåìng - Biãún

Haûn chãú, ngàn ngæìa aïp læûc mäi træåìng

- Biãún âäøi hoaïhoüc
- Biãún âäøi hoaïhoüc

- Biãún âäøi hoaïhoüc

- Biãún âäøi hoaïhoüc
Liãöu læåüng-phaín æïng Âënh læåüng
Liãöu læåüng-phaín æïng Âënh læåüng

Liãöu læåüng-phaín æïng Âënh læåüng

Liãöu læåüng-phaín æïng Âënh læåüng

Âënh giaïaính hæåíng Chuyãøn giao kãút quaí

Âënh giaïaính hæåíng Chuyãøn giao kãút quaí 4.2.2 Caïc bæåïc dáùn âãún âënh giaïaính
Âënh giaïaính hæåíng Chuyãøn giao kãút quaí 4.2.2 Caïc bæåïc dáùn âãún âënh giaïaính
Âënh giaïaính hæåíng Chuyãøn giao kãút quaí 4.2.2 Caïc bæåïc dáùn âãún âënh giaïaính
Âënh giaïaính hæåíng Chuyãøn giao kãút quaí 4.2.2 Caïc bæåïc dáùn âãún âënh giaïaính
Âënh giaïaính hæåíng Chuyãøn giao kãút quaí 4.2.2 Caïc bæåïc dáùn âãún âënh giaïaính

4.2.2 Caïc bæåïc dáùn âãún âënh giaïaính hæåíng mäi træåìng

4.3 TÄØNG GIAÏTRË KINH TÃÚCUÍA TAÌI NGUYÃN MÄI TRÆÅÌNG

TAÌI NGUYÃN MÄI TRÆÅÌNG COÏ NHÆÎNG GIAÏTRË GÇ?

TÄØNG GIAÏTRË KINH TÃÚ

TÄØNG GIAÏTRË KINH TÃÚ GIAÏTRË SÆÍDUÛNG Giaïtrë sæí Giaïtrë sæí duûng træûc duûng giaïn
GIAÏTRË SÆÍDUÛNG Giaïtrë sæí Giaïtrë sæí duûng træûc duûng giaïn tiãúp tiãúp Saín pháøm
GIAÏTRË SÆÍDUÛNG
Giaïtrë sæí
Giaïtrë sæí
duûng træûc
duûng giaïn
tiãúp
tiãúp
Saín pháøm
Saín
coïthãø
pháøm
tiãu duìng
coïthãø
træûc tiãúp
tiãu
duìng
giaïn
tiãúp
GIAÏTRË PHI SÆÍDUÛNG Giaïtrë cå Giaïtrë Giaïtrë häüi thæìa kãú, täön taûi di saín Giaïtrë
GIAÏTRË PHI SÆÍDUÛNG
Giaïtrë cå
Giaïtrë
Giaïtrë
häüi
thæìa kãú,
täön taûi
di saín
Giaïtrë sæí
Giaïtrë sæí
Giaïtrë
duûng
duûng vaì
coïâæåüc
trong
phi sæí
vãösæû
tæång lai
duûng cho
tiãúp tuûc
thãúhãû
täön taûi
tæång lai
træûc
tiãúp
phi sæí vãösæû tæång lai duûng cho tiãúp tuûc thãúhãû täön taûi tæång lai træûc tiãúp

4.3.1. Giaïtrë sæíduûng

Laìgiaïtrë cuía haìng hoaïdëch vuû âäúi våïi ngæåìi saín xuáút vaì ngæåìi tiãu duìng træûc tiãúp hay giaïn tiãúp sæíduûng hoàûc hay hæåíng thuû taìi nguyãn mäi træåìng nhæ næåïc, âáút, thæûc váût, phong caính, khäng khê.

Giaïtrë sæíduûng bao gäöm caígiaïtrë gàõn liãön våïi cå häüi sæí duûng haìng hoaïdëch vuû mäi træåìng trong tæång lai. Giaïtrë cå häüi naìy phaït sinh tæìsæû khäng chàõc chàõn vãöcung vaìcáöu cuía mäüt loaûi taìi nguyãn naìo âoï. Loaûi giaïtrë naìy bao haìm låüi êch cuía haình vi ngàn ngæìa ruíi ro âãøâäúi phoïvåïi tçnh traûng khäng chàõc chàõn.

4.3.2. Giaïtrë phi sæíduûng

Laìgiaïtrë cuía haìng hoaïdëch vuû khäng gàõn liãön våïi viãûc træûc tiãúp hay giaïn tiãúp sæíduûng haìng hoaïdëch vuû mäi træåìng âoï.

Vê duû: giaïtrë viãûc baío täön taìi nguyãn ræìng âãøngæåìi khaïc sæí duûng.

Trong træåìng håüp ngæåìi sæíduûng laìthãúhãû tæång lai thç âæåüc goüi laìgiaïtrë di saín/thæìa kãú.

Nãúu giaïtrë dæåüc gàõn cho viãûc baío vãû sæû täön taûi mäüt taìi nguyãn mäi træåìng naìo âoï, chàóng haûn mäüt loaìi âäüng váût coïnguy cå diãût chuíng thç âæåüc goüi laìgiaïtrë täön taûi. Båíi vç caïnhán khäng coïnhæîng sæíduûng thæûc tãúhiãûn thåìi cuîng khäng coïnhæîng sæí duûng dæû kiãún trong tæång lai.

4.4 CAÏC BÆÅÏC TIÃÚN HAÌNH ÂAÏNH GIAÏKINH TÃÚ AÍNH HÆÅÍNG MÄI TRÆÅÌNG

4.4.1 Saìng loüc aính hæåíng mäi træåìng

Coïphaíi laì aính hæåíng laìnäüi taûi khäng?

khängAÍnh hæåíng tæång âäúi nhoíphaíi khäng? khäng

AÍnh hæåíng tæång âäúi nhoíphaíi khäng?

khängkhäng AÍnh hæåíng tæång âäúi nhoíphaíi khäng?

Coïphaíi aính hæåíng laìquaïnhaûy caím âãø âaïnh giaïmäüt caïch khaïch quan?

caím âãø âaïnh giaïmäüt caïch khaïch quan? khäng Coïphaíi aính hæåíng coïthãø læåüng

khäng

Coïphaíi aính hæåíng coïthãø læåüng hoaïâæåüc khäng?

Coïphaíi aính hæåíng coïthãø læåüng hoaïâæåüc khäng?

Coïphaíi aính hæåíng coïthãø læåüng hoaïâæåüc khäng?
Coïphaíi aính hæåíng coïthãø læåüng hoaïâæåüc khäng?
Phaíi
Phaíi
Phaíi
Phaíi
Phaíi
Phaíi
Khäng
Khäng
læåüng hoaïâæåüc khäng? Phaíi Phaíi Phaíi Khäng Phaíi Loaûi khoíi âaïnh giaïâënh læåüng, liãût
Phaíi
Phaíi

Loaûi khoíi âaïnh giaïâënh læåüng, liãût kã vaìo baíng toïm tàõt saìng loüc aính hæåíng, ghi roî lyïdo vç sao loaûi khoíi âaïnh giaïâënh læåüng

Mä taíâënh tênh aính hæåíng, læåüng hoaïâãún mæïc coïthãø âæåüc, giaíi thêch taûi sao khäng âæåüc âënh giaï

Âaïnh giaïâënh læåüng vaìâënh giaïaính hæåíng

4.4.2 Læåüng hoaïvaìâënh giaïaính hæåíng mäi træåìng

Sau khi âaîsaìng loüc, nhæîng aính hæåíng mäi træåìng coïthãø âënh læåüng âæåüc cáön âæåüc læåüng hoaï.

Kãút quaíâaïnh giaïâënh læåüng âæåüc sæíduûng âãøâënh giaï/xaïc âënh giaïtrë tiãön tãû cuía aính hæåíng mäi træåìng. Tuyìthuäüc vaìo loaûi aính hæåíng mäi træåìng maìphæång phaïp âënh giaï thêch håüp âæåüc choün læûa.

4.5 . PHÆÅNG PHAÏP ÂËNH GIAÏMÄI TRÆÅÌNG TÄØNG GIAÏTRË KINH TÃÚ GIAÏTRË PHI SÆÍDUÛNG GIAÏTRË
4.5 . PHÆÅNG PHAÏP ÂËNH GIAÏMÄI TRÆÅÌNG
TÄØNG GIAÏTRË KINH TÃÚ
GIAÏTRË PHI SÆÍDUÛNG
GIAÏTRË SÆÍDUÛNG
ÂËNH GIAÏTRÆÛC TIÃÚP
ÂËNH GIAÏGIAÏN TIÃÚP
Âënh giaïbàòng thê
nghiãûm
Âënh giaïbàòng phoíng
váún træûc tiãúp
(CVM vaìCRM)
Sæíduûng thë træåìng
thay thãú
Sæíduûng thë
træåìng thäng
thæåìng
Liãöu læåüng-
Chi phê
Haìm saín xuáút häü gia
âçnh
Giaïcuía haìng
caïnhán
phaín æïng
thay thãú
Haình vi ngàn ngæìa
Chi phê du lëch
Giaïtaìi saín
Tiãön cäng

4.5.1 Phæång phaïp âënh giaïtræûc tiãúp

Phæång phaïp naìy sæíduûng kyíthuáût thê nghiãûm hoàûc phoíng váún træûc tiãúp âãø biãút âæåüc såíthêch vãö nhæîng thay âäøi mäi træåìng cuía ngæåìi dán.

(a) Phæång phaïp CVM.

Phæång phaïp naìy phoíng váún træûc tiãúp âãøbiãút âæåüc giaïsàôn loìng chi traí hoàûc giaïsàôn loìng cháúp nháûn cuía ngæåìi dán vãömäüt thay âäøi mäi træåìng naìo âoï.

Bäúi caính maìngæåìi dán âæåüc yãu cáöu âënh giaïlaìgiaíthiãút. Phæång phaïp naìy dæûa trãn giaíâënh ràòng haình vi æïng xæícuía ngæåìi dán trong hoaìn caính giaíthiãút cuîng tæång tæû nhæ trong hoaìn caính thæûc tãú. Cáu hoíi sæíduûng trong phæång phaïp CVM thæåìng coïba pháön:

- Mä taíhaìng hoaïhay dëch vuû mäi træåìng (thay âäøi vãömäi træåìng) giaí thuyãút

- Cáu hoíi âãøbiãút âæåüc giaïtrë tiãön tãû maìmäùi ngæåìi dán gaïn cho thay âäøi mäi træåìng âoï

- Cáu hoíi vãöâàûc âiãøm kinh tãúxaîhäüi cuía nhæîng ngæåìi âæåüc phoíng váún

Giaïsàôn loìng chi traíthuoìng quan hãû thuáûn våïi thu nháûp => tràõc nghiãûm âãøâaïnh giaïkãút quaíâiãöu tra âuïng hay sai.

(b) Phæång phaïp CRM

Tæång tæû nhæ phæång phaïp CVM, ngæåìi dán âæåüc yãu cáöu xãúp haûng caïc thay âäøi giaíthuyãút vãömäi træåìng. Kãút quaíphoíng váún thu âæåüc laìkãút quaíxãúp haûng caïc thay âäøi giaíthuyãút vãö mäi træåìng. Dæûa vaìo kãút quaínaìy chuïng ta coïthãøxaïc âënh âæåüc giaïtrë tiãön tãû caíu caïc thay âäøi giaíthuyãút vãömäi træåìng.

4.5.2 Phæång phaïp âënh giaïgiaïn tiãúp Phæång phaïp naìy sæíduûng thäng tin thë træåìng thæûc tãúâãøbiãút âæåüc såíthêch vãönhæîng thay âäøi mäi træåìng cuía con ngæåìi.

Såíthêch âäúi våïi haìng hoaïdëch vuû mäi træåìng âæåüc thãøhiãûn mäüt caïch giaïn tiãúp khi mäüt caï nhán mua haìng hoaïtrãn thë træåìng. Haìng hoaï naìy coïliãn quan âãún haìng hoaïdëch vuû mäi træåìng dæåïi mäüt caïch thæïc naìo âoï.

(a) Phæång phaïp chi phê du lëch Phæång phaïp naìy âæåüc sæíduûng âãøæåïc tênh cáöu vaì låüi êch cuía caïc khu du lëch giaítrê. Khi cháút læåüng mäi træåìngcuía khu giaíi trê tàng lãn, säúlæåüng ngæåìi tham quan seî tàng lãn. Chi phê du lëch âæåüc xem nhæ laìgiaïcuía viãûc tham quan giaíi trê ngoaìi tråìi. Quan hãû thäúng kã giæîa säúláön tham quan vaìchi phê tham quan seîâæåüc thiãút láûp vaì âæåüc xem nhæ laìhaìm cáöu vãötham quan giaíi trê ngoaìi tråìi. Tæìâæåìng cáöu naìy chuïng ta xaïc âënh âæåüc CS mäùi ngaìy tham quan. Chi phê du lëch bao gäöm:

Chi phê âi laûi, Chi phê cå häüi cua thåìi gian taûi âiãøm tham quan Phê tham quan, Phê hæåïng dáùn tham quan

(b) Phæång phaïp giaïtaìi saín

Phæång phaïp naìy dæûa trãn tiãön âãöcho ràòng: giaïtrë cuía cháút læåüng mäi træåìng coïthãø luáûn ra âæåüc tæìgiaïtrë nhæîng haìng hoaïcoïliãn quan chàût cheîvåïi âàûc ttênh mäi træåìng. Noïi caïch khaïc giaïcaíu âáút âai, nhaì bao gäöm caígiaïtrë cuía cháút læåüng mäi træåìng xunh quanh. Ph = F(P, N, Q) P = caïc âàûc âiãøm cuía taìi saín N= caïc âàûc âiãøm cuía vuìng lán cáûn Q = âàûc âiãøm vãöcháút læåüng mäi træåìng Xaïc âënh giaïáøn duû cuía cháút læåüng mäi træåìng = âaûo haìm riãng bæûc nháút cuía giaïtaìi saín theo âàûc âiãøm vãöcháút læåüng mäi træåìng. Xaïc âënh haìm cáöu vãöcaïc biãún vãöcháút læåüng mäi træåìng. Láúy têch phán cuía haìm trãn theo hai mæïc cháút læåüng mäi træåìng khaïc nhau âãøxaïc âënh giaïtrë cuía thay âäøi cháút læåüng mäi træåìng.

4.5.3 Mäüt säúváún âãötrong âënh giaïmäi træåìng

(a) Boísoït, thiãn lãûch, vaìkhäng chàõc chàõn

Boísoït: thiãúu thäng tin vãöaính hæåíng mäi træåìng cuía caïc dæû aïn âãöxuáút thæåìng khäng âáöy âuí

Thiãn lãûch: Do âiãöu kiãûn thæûc tãú,do máùu nghiãn cæïu khäng håüp lyï, do phæång phaïp âënh giaï, do viãûc læûa choün phaûm vi bë aính hæåíng, do læûa choün tyísuáút chiãút kháúu khäng håüp lyï

Khäng chàõc chàõn: dæû baïo

(b) Hiãûn taûi hoaïchi phê vaìlåüi êch cuía dæû aïn Chi phê hay låüi êch cuía aính hæåíng mäi træåìng cuía caïc dæû aïn coïthãøxuáút hiãûn åínhæîng thåìi âiãøm khaïc nhau vaìkeïo daìi trong nhæîng khoaíng thåìi gian nháút âënh. - Læûa choün mæïc chiãút kháúu håüp lyï - Læûa choün khoaíng thåìi gian håüp lyï

KIÃØM TRA (15 phuït)

1.

Cå quan quaín lyïmäi træåìng coïthãøphán phäúi giáúy pheïp theo hai caïch, baïn âáúu giaïvaì cáúp miãùn phê. Caïch thæïc phán phäúi giáúy pheïp coïaính hæåíng nhæ thãúnaìo âãún giaïcaícán bàòng giáúy pheïp trãn thë træåìng vaìlæåüng giáúy pheïp vaìmäùi chuíthãøgáy ä nhiãùm sæíduûng? Giaíi thêch taûi sao?

2.

Taûi sao nhiãöu cäng cuû khaïc nhau (chuáøn

mæûc, giáúy pheïp, thuãú, phê,

duûng kãút håüp trong quaín lyïmäi træåìng?

) laûi âæåüc sæí