Vous êtes sur la page 1sur 230

c

c
c c
c  c c
 c
c

 c

Ingeniería en Sistemas Computacionales

 c

Oscar Alejandro Trujillo Flores


 c

Desarrollo de Proyecto de Software

 cc

 c c  c c c c c


 c c

c
c

 c
c
 c c cc
 cc cc c cc
 c c c cc
 c c  c cc
 c  cc c cc

c   cc
 c c c c c
 c c cc
 c c cc
 c !"#$%&"'$c()c*+)!,-!c cc
è è
 
c c
c
 c c c cc
 c c cc
 c  c cc
 c . c cc
 c%/"(%(c%0%c cc
  c%/"(%(c1%0%c2!"$c/-!c*3-(+&,-!c3)&-4)$(%1/)!5c cc
 c%/"(%(c)("%c cc
  c%/"(%(c)("%c2"$c/-!c*3-(+&,-!c3)&-4)$(%1/)!5c cc
 c%/"(%(c /,%c cc
  c%/"(%(c%/,%c2"$c/-!c*3-(+&,-!c3)&-4)$(%1/)!5 cc
 cc  ccc c cc
 cc cc c cc
 c  cc c cc
 c  c c cc
 c  c c cc
 c c c
c
 cc c c
c

c)!&3"*&"'$c()/c!"!,)4%c c
c

 c)!&3"*&"'$c#)$)3%/c c
c

 c)!&3"*&"'$c(),%//%(%c c
c

c 3"6"/)#"-!c()c/-!c!+%3"-!c)$c)/c"!,)4%c c
c

c)!&3"*&"'$c()c*3-&)!-!c c

c
SIHCLIP c cc

c
c

 cc c
c
 cc c c
c
 c  cc cc c cc c c c
 c  cc c cc
 c  c 7 c cc

c cc cc

c ccc cc
 c  c8!c c
c
 c c cc
 c9cc cc
 c c c
c
-$&/+!"-$)!c()/c 3-:)&,-c c c
-$&/+!"-$)!c*%3&"%/)!c c
c
÷eferencias c c c
 cc ;c c c
<c cc

c c

SIHCLIP c cc

c
c

INTRODUCCIÓN
/c*3-:)&,-c%c)/%1-3%3c,")$)c&-4-c-10),"6-cc%:+(%3c%c&+%/=+")3c"$!,",+&"'$c()c!%/+(c()1"(-c%c/%c
6)3%&"(%(c()/c4%$)0-c()/c!"!,)4%c> ? c2"!,)4%c()c"$@-34%&"'$c)cA"!,-3"%/c&/B$"&-c()c
*%&")$,)!5CDc&-$c)/c&+%/c!)c*+)()$c//)6%3c%c&%1-c("6)3!%!c,%3)%!c/-!c(-&,-3)!Dc)$@)34)3%!c:c
*)3!-$%/c&-/%1-3%(-3c()c/%cA-!*",%/ c

!,)c!"!,)4%c!)c3)%/"E-c%/c6)3c/%!c"$)@"&")$&"%!c)$c/-!cA-!*",%/)!Dc)$c/-!c&+%/)!c%c4)$+(-c!)c
//)#%$c%c*)3()3c/-!cA"!,-3"%/)!Dc&",%!c4)("&%!Dc3)&),%!c()c/-!c*%&")$,)!c:c/-cF$"&-c=+)cA%&)c/%c
"$!,",+&"'$c3)*),"3c,-(-c)/c*3-&)("4")$,-c3),%3(%$(-c4%!c/%c&-$!+/,%c()c/-!c*%&")$,)! c

-3c)//-c)/c> ? Cc//)6%c)$c-3()$c,-(-c/-!cA"!,-3"%/)!c()c/-!c*%&")$,)!c=+)c3)#"!,3)c)/c4G("&-Dc


)!,-c)6",%c)/c*%*)/)-c()c,-(-!c/-!c)H*)(")$,)!c()c+$c!-/-c*%&")$,)Dc)/c4)("&-c*-(3Ic-1!)36%3c
!+cA"!,-3"%/c&/B$"&-c()!()c!+c&-4*+,%(-3%c&-$c,%$c!-/-c)!&3"1"3c)/c$-413)c()c)!,)c-c!+c c

/c@+$&"-$%4")$,-c)!c()4%!"%(-c!)$&"//-c:%c=+)c,")$)c+$%c"$,)3@%Ec#3%@"&%c%#3%(%1/)c*%3%c
&+%/=+")3c*)3!-$%Dc@I&"/c()c+!%3Dc&/%3-c)!,Ic=+)c,-(-c)/c4%$)0-c()/c!"!,)4%c)!,%c()1"(%4)$,)c
-3()$%(-c)$c+$c4%$+%/c()c+!+%3"-c)$c(-$()c!)c)!*)&"@"&%c&-$c(),%//)c)/c+!-c()c)!,)Dc*%!-c%c
*%!-c/-c=+)c,")$)!c=+)cA%&)3c+$c(-&,-3c+c)$@)34)3%c*%3%c(%3!)c()c%/,%c:c!%1)3c(-$()cA%&)3c
&%(%c/%1-3c()/c4"!4- c

"c!)c3)=+")3)c3)%/"E%3c+$%c&-$!+/,%c()c/%c"$@-34%&"'$c#+%3(%(%c!-/-c&-$c)!&3"1"3c/%c@3%!)c-c)/c
(%,-c=+)c()!)%c-1,)$)3c)/c!"!,)4%c/)c#)$)3%3%c+$c3)*-3,)c()c/%c)!*)&"@"&%&"'$c%$,)!c(%(% c

c%$c!-/-c&-$c(%3c+$c&/"&c)$cG/c!%13Ic)/c4G("&-c*-3c('$()c)4*)E%3c&-$c)/c&A)=+)-c#)$)3%/c()/c
*%&")$,)c:c(%3c!+!c-1!)36%&"-$)!c:c%$-,%3/%!c)$c)/cA"!,-3"%/c()/c4"!4-c*%&")$,)c

%*B,+/-c c

$c)!,)c&%*B,+/-c&-$,")$)c,-(-c/%c"$@-34%&"'$c$)&)!%3"%c()/c*-3=+)c)!,)c!"!,)4%Dc)4*)E%$(-c
*-3c)/c*/%$,)%4")$,-c()/cc*3-1/)4%Dc(%$(-c+$c-10),"6-c#)$)3%/c:c)!*)&"@"&-Dc%c!+c6)Ec,%41"G$c
,-(%c/%c0+!,"@"&%&"'$c()/c!"!,)4%c:c!+c4%3&-c,)'3"&-c(-$()c!)c)!*)&"@"&%c/%c3%E'$c()c/%c&3)%&"'$c
()/c> ? Cc

%*B,+/-c c

=+Bc!)c6)3Ic/%c*3-:)&&"'$c()c,-(-!c/-!c"$,)#3%$,)!c()/cc)=+"*-c&-4)$E%(-c*-3c!+c/B()3Dc)/c
-3()$c()c/%!c%&,"6"(%()!cDDc/%c&%3,%c&-4*3-4"!-c(-$()c,-(-c)/c)=+"*-cA%&)c*3)!)$,)c!+c
3)!*-$!%1"/"(%(c%c%&%1%3c&-$c)/c!"!,)4%c%c+$%c@)&A%c(),)34"$%(%c%&-3(%(%c&-$c)/c&%,)(3I,"&- c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

%*B,+/-c c

)c6)3I$c,-(-!c/-!c&-!,-!c()c/-!c*3-(+&,-!c=+)c!)c6%$c%c&-$!+4"3c%/c3)%/"E%3c)/c!"!,)4%c&-$c!+!c
3)!*)&,"6-!c*3)&"-!c:c&%$,"(%()!c()c/-!c4"!4-!Dc(I$(-/)c%/c&/")$,)c-c&-$!+4"(-3c,3)!c-*&"-$)!c
()c&%/"(%(cc%/,%Dc4)("%c:c1%0% cc%c0+!,"@"&%&"'$c()c&%(%c+$-c()c/-!c4%,)3"%/)!c%c-&+*%3cA%&")$(-c
+$%c13)6)c$-,%&"'$Dc/%c()!&3"*&"'$c()c/%!c6)$,%0%!c:c()!6)$,%0%!c=+)cA%:c)$c)/c&-$!+4-c()c
)!,-!c*-3c4)("-c()c!+c&%/"(%( c

%*B,+/-c c

)c4)$&"-$%c%c(),%//)c)/c!"!,)4%c> ? Cc/-!c$"6)/)!c()c+!+%3"-c=+)c!-$c!F*)3c%(4"$"!,3%(-3Dc


%(4"$"!,3%(-3Dc!+17%(4"$"!,3%(-3Dc4)("&-Dc*+1/"&-c#)$)3%/c(-$()c!)c("&)c/-!c*3"6"/)#"-!c()c
&%(%c+$-Dc,%41"G$c!)c)$&-$,3%3%cc/%!c()!&3"*&"-$)!c()c/-!c*3-&)!-!c=+)c"$,)#3%c)/c!"!,)4% c

%*",+/-ccc

c&-$,"$+%&"'$c!)c6"!+%/"E%3%c)/c("%#3%4%c()c3)/%&"-$)!cc()c/%c1%!)c()c(%,-!c0+$,-c&-$c!+c
("&&"-$%3"-c()c(%,-! c%41"G$c!)c6)3I$c/-!c("%#3%4%!c()c)$,"(%(73)/%&"'$Dc/%c3)/%&"'$c()c/%!c
&-$!+/,%!c*%3%c*-()3c-1,)$)3c)/c3)*-3,)c=+)c)/c4G("&-c()!))Dc%!Bc&-4-c,%41"G$c/-!c("%#3%4%!c
()c&%!-!c()c+!-c()c&%(%c+$-c()c/-!c*3-&)!-!Dc/-!c("%#3%4%!c()cJ!c*-3c!+!c$"6)/)! c

%*B,+/-c c

)c6"!+%/"E%$c/-!c)!&)$%3"-!c()cGH",-c:c@3%&%!-c()c&%(%c4-(+/-c()c> ? Ccc

-$,)$")$(-c%/c@"$%/c()/c,3%1%0-c/%!c&-$&/+!"-$)!c()c&%(%c+$-c()c/-!c"$,)#3%$,)!c()/c)=+"*-c%!Bc
&-4-c+$%c&-$&/+!"'$c#)$)3%/ c

-4-c%$)H-c!)c-1!)36%3%c)/c4%$+%/c()c+!+%3"-c()c ? c

c c

SIHCLIP c c c

c
c
CAPÍTULO Ic
?STADO D?L ART? D?L
PROY?CTOc
 

SIHCLIP c c
c

c
c

[ [ OBJ?TIVO G?N?RALc
/4%&)$%3c"$@-34%&"'$c6)3%Ec:c-3()$%(%c()/c)!,%(-c()c!%/+(c:c*%,-/-#B%!c()c/-!c*%&")$,)!c
=+)c A%:%$c -1,)$"(-c !)36"&"-c 4G("&-c )H,)3$-c 2*%3,"&+/%3c -c ()c %/#+$%c "$!,",+&"'$5c *%3%c !+c
4)0-3c%,)$&"'$c:c#)$)3%&"'$c()/c)H*)(")$,)c4G("&-c&-33)!*-$(")$,)c%c,3%6G!c()c/%cö c
c

[ OBJ?TIVOS ?SP?CÍFICOS c
$ *,"4"E%3cc/%c&-$!+/,%c()/c*%&")$,) c
$ -$!+/,%c:c%&,+%/"E%&"'$c()c"$@-34%&"'$c()!()c/%c ö c
$ )#"!,3%3c/-!c("@)3)$,)!c,"*-!c()c%(4"$"!,3%(-3 c
$ &,+%/"E%&"'$c()c"$@-34%&"'$c()c/-!cA-!*",%/)!c*-3c)!,%(-c:c3)#"'$ c
$ )#"!,3%3c%c/-!c*%&")$,)!c()c&%(%cA-!*",%/c()c%&+)3(-c!+c3)#"'$ c
$ )$)3c!)#+"4")$,-c()/cA"!,-3"%/c&/B$"&-c()c&%(%c*%&")$,) c
$ )#"!,3%3c%c/-!c4G("&-!c*-3cA-!*",%/c-c&/B$"&% c
$ )$)3c"$@-34%&"'$c()c("@)3)$,)!cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%! c
$ -$!+/,%c()c4G("&-!c*-3c)!*)&"%/"(%( c
$ -$!+/,%c()cA-!*",%/)!c*-3c3)#"'$ c
$ -$!+/,%!c)!,%(B!,"&%!c*-3c)$@)34)(%(c)$c("@)3)$,)!c3)#"-$)! c
$ &,+%/"E%&"'$c()c"$@-34%&"'$c()cA-!*",%/)!Dc&/B$"&%!c:c4G("&-! c
$ -$!+/,%c()c*%#-!c*-3c!)36"&"-! c2!'/-c/-!c&/")$,)!c(%(-!c()c%/,%c)$c!)36"&"-5 c
$ -$!+/,%c()c4G("&-!c*-3c)!*)&"%/"(%(c()c&%(%c)!,%(- c

 

SIHCLIP c c c

c
c

[ PLANT?AMI?NTO D?L PROBL?MAc
&,+%/4)$,)c/-!cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c()cGH"&-cA%$c,)$"(-c!)3"-!c&-$@/"&,-!c)$c/%!c&-$!+/,%!c()c
!+!c*%&")$,)!Dc$-c)H"!,)c+$c1+)$c&-$,3-/c!-13)c!+cA"!,-3"%/c4G("&-cc:c*-3c)//-c!)c*")3()c,")4*-c
&+%$(-c)/c*%&")$,)c//)#%c%c+$cA-!*",%/c:c()!*+G!c!)c,3%!/%(%c%c-,3-c*-3c=+)c)/c4G("&-c=+)c/-c
%,")$()c,")$)c=+)c!-/"&",%3c!+cA"!,-3"%/c&/B$"&-c:c!"c)/c*%&")$,)c$-c/-c*-!))c2/-c=+)c!+&)()c
&-4F$4)$,)5Dc)/c4G("&-c,")$)c=+)c3)*),"3c)/c4"!4-c*3-&)!-c()c/-!c%$,)3"-3)!c=+)c&-$!,%c)$c
!%&%3c*)!-Dc)!,%,+3%Dc%/)3#"%!Dc!"c/)cA%$cA)&A-c%$I/"!"!c-c!"c,")$)c%/#+$%c&"3+#B%c$-c"4*-3,%$(-c
=+)cA%:%c!"(-c)@)&,+%(%c)$c+$%c&/B$"&%c-c)$cA-!*",%/ c

/c!"!,)4%c()c"$@-34%&"'$c)cA"!,-3"%/c&/B$"&-c()c*%&")$,)!c!)3Ic()c%4*/"-c1)$)@"&"-c:%c=+)c6%c%c
3)!-/6)3c/-!c*3-1/)4%!c=+)c)H"!,)$c:c%!Bc,%41"G$c)/c1)$)@"&"%(-c)!,%3Ic!)#+3-c()c=+)c%$,)c
&+%/=+")3c)6)$,+%/"(%(c)/c=+)c/-c%,")$()c&-$-&)3Ic=+)c*3-1/)4%c4G("&-c*+)()c*3)!)$,%3c)/c
"$("6"(+-c:c!+!c*%,-/-#B%! c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

[ JUSTIFICACIÓNc
$c%&,+%/"(%(c/-!c)H*)(")$,)!c()c/-!c*%&")$,)!c%/c!)3c)!&3",-!c)$c*%*)/Dc)$c4+&A%!c-&%!"-$)!c!)c
*")3()$Dc!)c4)E&/%$c&-$c-,3-!c)H*)(")$,)!c-c!-$c-/6"(%(-!c)$c%/#F$c/%1-3%,-3"-c-c&-$!+/,-3"-Dc
:c)$c)/c4-4)$,-c()c/%c&-$!+/,%c/-!c)H*)(")$,)!c$-c!)c)$&+)$,3%$c-c)!,I$c)$c-,3-c!","-c("!,"$,-c
%/c=+)c()1)3B%$c:c()1"(-c%c)!,-c$-c!)c*+)()c%,)$()3c%c/-!c*%&")$,)!c)$c,")4*-c:c@-34%Dc/-c&+%/c
()!)41-&%c)$c/%c"$&-$@-34"(%(c,%$,-c()c/-!c*%&")$,)!c&-4-c()/c*)3!-$%/c4G("&- c

)1"(-c%c)!,%!c)6)$,+%/"(%()!c)!c=+)c!)c&3)'c)/c ? c2"!,)4%c()c"$@-34%&"'$c)cA"!,-3"%/c


&/B$"&-c()c*%&")$,)!5c)/c&+%/c4)0-3%3%c)$c#3%$c4)("(%c&%(%c+$-c()c/-!c*3-1/)4%!c!+!&",%(-!c
%$,)3"-34)$,) c-$c/%c&3)%&"'$c()c+$%c1%!)c()c(%,-!c)/)&,3'$"&%Dc!)c)6",%$c/-!c*3-1/)4%!c=+)c
/-!c4G,-(-!c,3%("&"-$%/)!c()c%/4%&)$%4")$,-c:c&-$!+/,%c3)*3)!)$,%$c2(-&+4)$,-!c)$c
%3&A"6-!c=+)c!-$c1+!&%(-!c4%$+%/4)$,)c+$-c%c+$-5 c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

[ MARCO T?ÓRICO
%3%c 3)%/"E%3c )/c !"!,)4%c ? Dc ()!()c )/c "$"&"-c A%!,%c !+c &+/4"$%&"'$Dc )!c $)&)!%3"-c
%1-3(%3c %$,)!Dc (+3%$,)c :c ()!*+G!c ()/c ()!%33-//-c +$%c !)3")c ()c %4*/"-!c 4-6"4")$,-!c :c
&+)!,"-$)!c*%3%c/-#3%3c=+)c ? c&+4*/%c&-$c!+!c-10),"6-! c

)!()c /%c ),%*%c ()c !+c "()%/"E%&"'$c :%c !)c A%$c ,)$"(-c =+)c %$%/"E%3c /%!c !",+%&"-$)!c =+)c
//)6%3-$c %c *)$!%3c )$c )/c *3-:)&,- c !c (-$()c ()!()c )/c &-4")$E-Dc /-!c %$%/"!,%!c A%c ,)$"(-c =+)c
A%&)3c#%/%c()c!+c&%*%&"(%(c()c*)$!%3c:c3%E-$%3c*%3%c%,)33"E%3c&%(%c"()%c%c4-(-c()c(%3/)c@-34%c
%/c*3-:)&,-c:c%c/-c=+)c()1)3Ic!)3Dc)$c1%!)c!")4*3)c%c/%c"()%c-3"#"$%/Dc+!%3c/%!cI3)%!c3)/%&"-$%(%!c
&-$c)/c%$I/"!"!c=+)c!-$c,-(%!c%=+)//%!c=+)c!)c)$&+)$,3)$c()$,3-c()c/%c"$#)$")3B%c()c%$I/"!"!c()c
!-@,K%3)Dc %$I/"!"!c '*,"&-!Dc"$,)33-#%$,)!Dc )$,3)c -,3-!c 4G,-(-!Dc %13"3I$c /-!c &%4"$-!c *%3%c =+)c
/-!c*3-#3%4%(-3)!c*+)(%c3)%/"E%3c!+!c%&,"6"(%()!c)$c1%!)c%c/%c"$@-34%&"'$c=+)c/-!c%$%/"!,%!cA%c
*-("(-c3)&%+(%3c&-$c!+!c)!,+("-!c:c-1!)36%&"'$ c

c ,"/"E%$(-c!+!c&%*%&"(%()!Dc/-!c*3-#3%4%(-3)!c()!%33-//%$c,-(-c)/c!"!,)4%c)$c!-@,K%3)c
=+)c !)3Ic 3)=+)3"(-c )$c )/c *3-:)&,-Dc !")4*3)c ,-4%$(-c )$c &+)$,%c /-c ("&A-c *-3c /-!c %$%/"!,%!Lc
1%!I$(-!)c )$c !+!c A)33%4")$,%!c :c 4G,-(-!c &-4-c /-c !-$c :c Mc *%3%c 4%$)0%3c /%!c 1%!)!c ()c
(%,-!Dc+$c!)36"(-3c *%&A)Dc/-!c/)$#+%0)!c()c*3-#3%4%&"'$c ? c2)$#+%0)c-3")$,%(-c%cö c :c
=+)c!)c&-4*/)4)$,%c&-$c4%$)0%(-3)!c()c1%!)c()c(%,-!5Dc)/c+!-c()c?c*%3%c/%c&3)%&"'$c()c
/%c *%#"$%c ö c ?%&")$(-c )/c !-@,K%3)c &-4*%,"1/)c *%3%c !"!,)4%!c -*)3%,"6-!c N"$(-K!Dc %&c :c
"$+H c

c +%$(-c )/c *3-#3%4%(-3c A%c,)34"$%(-c )$c #3%$c 4)("(%c !+c ,3%1%0-Dc )!c ()&"3Dc =+)c A%c
()!%33-//%(-c/%c1%!)c:c/-!c 4'(+/-!c()/c!"!,)4%Dc )!c 4-4)$,-c()c(%3/)c )/c%&%1%(-c()c("!)O-Dc
*%3%c A%&)3/-c %4"#%1/)Dc %,3%&,"6-c :c @I&"/c ()c +,"/"E%3c *%3%c /-!c +!+%3"-! c !c )$,-$&)!c (-$()c /-!c
("!)O%(-3)!c()1)c3)%/"E%3c!+!c%&,"6"(%()!c :c #3%&"%!c%c!+!cA)33%4")$,%!c )$,3)c/%!c=+)c@"#+3%$Pc
c%1c 3-cc=+)c)!c+$c!-@,K%3)c+,"/"E%(-c*%3%c)/c("!)O-c:c*3)!)$,%&"'$c()c/-!c4)$F!c()c
"$"&"-c ()/c *3-#3%4%Dc "4*/)4)$,%&"'$c ()/c /-#-c ()c /%c )4*3)!%Dc :c !"41"-!"!c )$,3)c 4+/,"4)("-! c
%41"G$c!)c+,"/"E%c*%3%c)/c("!)O-c()c/-!c("!&-!c:c*3)!)$,%&"'$c()/cA%3(K%3) c+/,"4)("%c+!"'$c
c )/c &+%/c !)c )$&%3#%c ()c ()!%33-//%3c /%!c "$,)3@%&)!c 4+/,"4)("%c )$,3)c )/c -*)3%(-3c :c /%c
&-4*+,%(-3%Dc :c =+)c *3-*-3&"-$%c +$c ("!)O-c 6"!+%/c *3)!)$,%1/)c :c %,3%&,"6-c *%3%c )/c !+%3"- c
(-1)c+",)c A-,-!A-*cc=+)c)!c+$c!-@,K%3)c*)$!%(-c*%3%c)/c()!%33-//-Dc4)0-3%c:c("!)O-c()c
"4I#)$)!Dc/-#-,"*-!Dc/-#%$!c:c*-3,%(%!c=+)c!)c"4*/)4)$,%3I$c)$c)/c()!%33-//-c()/c!"!,)4% cc
)/c*3-#3%4%cI!,)3c-/-3!c c=+)c)!c+$c*3-#3%4%c()c1%/%$&)-c()c&-/-3)!c)$&%3#%(-c()c/-!c
)@)&,-!c6"!+%/)!c@"0-!c=+)c)!,%3Ic4%$)0%$(-c)/c&/")$,)c)$c)/c!"!,)4% c

SIHCLIP c cc

c
c

c "$c)41%3#-Dc:%c)$c)!,%c),%*%c()/c()!%33-//-c()/c*3-:)&,-Dc)/c%$%/"!,%c:c)/c*3-#3%4%(-3c
!"#+)$c ,3%1%0%$(-c )$c /%c 3)!-/+&"'$c ()c *3-1/)4%!c =+)c !)c *+)(%$c *3)!)$,%3c %+$c &-$c /%!c
%&,"6"(%()! c I!c )/c %$%/"!,%Dc =+)c %A-3%c !)c )$&%3#%c ()c -1!)36%3c =+)c !)c )!,G$c &+4*/")$(-c /-!c
-10),"6-!c*3-*+)!,-!c*%3%c)/c!"!,)4%c:c=+)c,-(-c)!,Gc)$c-3()$ c

?%&"%c )/c @"$%/c ()c /%c ),%*%c ()c ()!%33-//-c ()/c !"!,)4%Dc )!c $)&)!%3"-c %$%/"E%3c =+)c &%(%c
)/)4)$,-c @+$&"-$)c ()c %&+)3(-c %c /-c */%$)%(-Dc =+)c &%(%c ("!)O-c &+4*/%c !+c -10),"6-c :c =+)c )/c
*3-:)&,-c A%:%c !"(-c /-c !+@"&")$,)4)$,)c )&-$'4"&-c &-4-c *%3%c ()!()c )/c "$"&"-c %!)#+3%3c +$%c
4)0-3%c%4*/"%c&-$c3)!*)&,-c%/c,")4*-c=+)c!)c$)&)!",%c*%3%c3)%/"E%3c/%!c%&,"6"(%()!c()/c!"!,)4%c
:c&-$c3)!*)&,-c%/c%A-33-c()c3)&+3!-!c=+)c*%3%c)!,)c)$,-$&)!cA%c()c!"#$"@"&%3c/%c-1,)$&"'$c()c
 ? c*%3%c/%!c"$!,",+&"-$)!c"$,)3)!%(%! c

%(%c +$-c ()c /-!c )$&%3#%(-!c ()/c *3-:)&,-c 2/-!c %$%/"!,%!Dc /-!c *3-#3%4%(-3)!Dc /-!c
("!)O%(-3)!5c()1)3Ic)!,%3c!%,"!@)&A-c&-$c!+c,3%1%0-c:c%!)#+3%3c/-!c-10),"6-!c()c&%(%c+$%c()c!+!c
%&,"6"(%()!c 3)%/"E%(%! c $%c 6)Ec =+)c ,-(-c )!,Gc )$c -3()$Dc !)3Ic )/c 4-4)$,-c ()c )&A%3c %c %$(%3c
 ? c )$c /%!c "$!,",+&"-$)!c 4G("&%! c !c "4*-3,%$,)c #%3%$,"E%3/)c %/c &/")$,)c )/c 1+)$c
@+$&"-$%4")$,-c()/c!"!,)4%c )$c ,-(-c 4-4)$,-Dc*%3%c =+)c )$c &%!-c()c=+)c//)#%3%c%c*3)!)$,%3c
%/#F$c*3-1/)4%Dc)$4)$(%3c)!)cA)&A-c&-$c4)0-3%!c&-$,"$+%!c:c%&,+%/"E%&"-$)!c%/c*3-#3%4%c)$c
!BDc%c!+c("!)O-c-c1")$c%c/%c,)&$-/-#B%c)4*/)%(%c*%3%c=+)c@+$&"-$)c)/c!"!,)4% c!,%c#%3%$,B%c/)c
(%3Ic %/c &/")$,)c +$%c &-$@"%$E%c )H,3%c *%3%c +,"/"E%3c )/c *3-(+&,-c :c !-13)c ,-(-c +$%c %4*/"%c
!%,"!@%&&"'$c&-$c)/c,3%1%0-c3)%/"E%(-c*-3c)/c)=+"*-c()c()!%33-//-c()c ? c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

CAPÍTULO IIc
VISTA LÓGICAc
 

SIHCLIP c cc

c
c

 [ Asignación de puestosc
€ B()3c()/c*3-:)&,-Pc !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//- c
x +17B()3PcB&,-3c-!Gc,"6%/),c )(3)3- c
)c)/"#"'c%c !"!c:c%cB&,-3c*-3c=+)c!-$c/-!c"$,)#3%$,)!c()/c)=+"*-c4I!c3)!*-$!%1/)!c:c
,%41"G$c*-3c=+)c)$c+$c*3-:)&,-c!)c$)&)!",%$c/B()3)!c=+)c!)c)$&%3#+)$c()c//)6%3c%c
()/%$,)c%/c)=+"*-c*%3%c&+4*/"3c&-$c/%!c*)3!*)&,"6%!c$)&)!%3"%! c
c
€ )!*-$!%1/)c()c"$,)3@%EPc;$#)/cc$3"=+)c%3#%!c %/4% c
x -/%1-3%(-3)!PcB&,-3c-!Gc,"6%/),c )(3)3-c)c !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//- c
)c)/"#"'c&-4-c3)!*-$!%1/)c%c$3"=+)c*-3=+)c,")$)c/%c)H*)3")$&"%c)$c)/c("!)O-cc:%c=+)c
A%c)/%1-3%(-c*I#"$%!cö Dc*%3%c3)%/"E%3c("&A%!c*I#"$%!c!)c$)&)!",%cc()c4+&A%c
&3)%,"6"(%(c*%3%c=+)c)/c+!+%3"-c,)$#%c)/c"$,)3G!c()c"$,)3%&,+%3c&-$c)!,%c*-3c/%c4%$)3%c
)$c=+)c!)c*3)!)$,% cc
c
€ )!*-$!%1/)c()/c("!)O-c/'#"&-Pc"/1)3,-cI&-4)c?)3$I$()E c
x -/%1-3%(-3Pc%3&)/"$-c?+)!&%c?)3$I$()E c
)c)/"#"'c&-4-c3)!*-$!%1/)c%c"/1)3,-c:c%3&)/"$-c*-3=+)c,")$)c/%c)H*)3")$&"%cc)$c)/c
("!)O-c/'#"&-c:c&3)%&"'$c()c1%!)c()c(%,-!Dc:%c=+)c)/%1-3-c)$c/%!c4%,)3"%!c()c
@+$(%4)$,-!c()c1%!)c()c(%,-!c:c,%//)3c()c1%!)c()c(%,-!Pc&-$!+/,%!Dc,%41"G$c&-4-c
("!)O-c()c+$%c1%!)c()c(%,-!c)$c+$c!"!,)4%c-*)3%,"6- c
c
€ )!*-$!%1/)c()c*3-#3%4%&"'$c()c4'(+/-!PcB&,-3c-!Gc,"6%/),c )(3)3- c
x -/%1-3%(-3Pc;$#)/c$3"=+)c%3#%!c %/4% c
)c)/"#"'c3)!*-$!%1/)c%cB&,-3c*-3=+)c)$c)/c,3%$!&+3!-c()c!+!c)!,+("-!c)$c)/c,)&$-/'#"&-c
!)c/)cA%c@%&"/",%(-c/%c*3-#3%4%&"'$c:%c!)%c)$c0%6%Dc&99Dc3%&/)c:c-,3-!c!-@,K%3)c=+)cA%c
+,"/"E%(-c)$c/%!c4%,)3"%!c()c*3-#3%4%&"'$Dc%/#+$%!c()c/%!c&-!%!c)$c/%!c=+)cA%c
()!,%&%(-c)!c)$c/-!c*3-:)&,-!c@"$%/)!c()c/%!c4%,)3"%!c()c*3-#3%4%&"'$ c
c
€ )!*-$!%1/)c()c/%c(-&+4)$,%&"'$Pc !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//- c
x -/%1-3%(-3Pc"&%3(-c-$,3)3%!c%3&B% c
)c)/"#"'c&-4-c3)!*-$!%1/)c%c !"!c*-3=+)c,")$)c/%c)H*)3")$&"%c)$c/%c)/%1-3%&"'$c()c
(-&+4)$,-!c()c"$6)!,"#%&"'$cc:c%$I/"!"!Dc*-3c/%c)/%1-3%&"'$c()/c(-&+4)$,-c()/c!"!,)4%c
()c /*+3%c=+)c!)c*3)!)$,'c)$c/%c4%,)3"%c()c%//)3c()c $6)!,"#%&"'$c Dc%!Bc&-4-c-,3-!c
(-&+4)$,-!c()c%$I/"!"!c)/%1-3%(-!c)$c/%c4%,)3"%!c()c%//)3c()c $6)!,"#%&"'$Dc
)!%33-//-c()c"!,)4%!Dc /%$"@"&%&"'$c:c-()/%(-Dc-34+/%&"'$c:c/%1-3%&"'$c()c
3-:)&,-! c

 

SIHCLIP c cc

c
c

è è
 


Mes Marzo 2010

Días 16 17 18 19 22 23 24 25 26
Actividades M M J V L M M J V
a) Asignación de puestos.
b) Justificación de asignación de puestos.
c) Elaboración de cronograma de
actividades.
d) Entrega de documentación.
e) Diseño de interfaz.
f) Elaboración de la interfaz.
%1/%c 7c3-$-#3%4%c &, c%3E-c c
c c c

Mes Abril 2010 c

Días 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27
Actividades L M M J V L M M J V L M
g) Elaboración del 50% de los módulos.
h)Elaboración del 50% de la B.D.
i) Entrega primer parcial.
j) Corrección de los módulos. cc cc cc cc cc
k)Corrección de B.D. cc cc cc cc cc
l) Elaboración del 85% de los módulos.
m) Elaboración del 85% de la B.D.
%1/%c 7c3-$-#3%4%c &, c 13"/c
Mes Abril 2010 Mayo 2010
Días 28 29 30 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19
Actividades M J V J V L M M J V L M M
l) Elaboración del 85% de los módulos.
m) Elaboración del 85% de la B.D.
n) Pruebas del software.
o) Corrección de errores del SW.
p) Entrega pre-parcial.
q) Corrección de SW.
r) Entrega de 2 parcial.
s) Corrección de módulos.
%1/%c 7c3-$-#3%4%c &, c 13"/7%:-c

SIHCLIP c cc

c
c

Mes Mayo 2010


Días 20 21 24 25 26 27 28 31
Actividades J V L M M J V L
t) Corrección de B.D. cc
u) Elaboración del 100% de los módulos. cc
v) Elaboración del 100% de la B.D.
u) Elaboración del 100% de los módulos. cc cc cc cc cc cc cc
v) Elaboración del 100% de la B.D. cc cc cc cc cc cc cc
%1/%c
7c3-$-#3%4%c &, c%:-c

Mes Junio 2010


Días 1 2 3 4 7 8 9 # 11 14
ACTIVIDADES M M J V L M M J V L
w) Pruebas del software.
x) Corrección de errores del SW.
Z) Entrega Pre-parcial.
A1) Corrección de módulos.
A2) Corrección de B.D.
A3) Entrega final.
%1/%c 7c3-$-#3%4%c &, c+$"-c

 

SIHCLIP c c c

c
c

 CARTA COMPROMISOc
/c)=+"*-c$+4)3-cc"$,)#3%(-c*-3cc !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//-Dc%3&)/"$-c?+)!&%c?)3$I$()EDc
B&,-3c-!Gc!,"6%/),c )(3)3-Dc;$#)/cc$3"=+)c%3#%!c %/4%!Dc"/1)3,-cI&-4)c?)3$I$()EDc
"&%3(-c-$,3)3%!c%3&B%Lc!)c&-4*3-4),)$c%c)$,3)#%3c)/c(B%cc()c 13"/c c/-c!"#+")$,)Pc

c/c Qc()c/%c $,)3@%Ec()/c!"!,)4%c2%F$c$-c!)c()@"$)c)/c$-413)c()/c!"!,)4%5 c

/c Qc()c/-!c4'(+/-!c()/c!"!,)4% c

 Qcc()c/%c c

-&+4)$,%&"'$c=+)c!)c!-/"&",) c

!Bcc&-4-c*%3%c)/c(B%cc()c4%:-c c()c)$,3)#%3cc/-c!"#+")$,)Pc

-33)#"(-c/%!c-1!)36%&"-$)!c(%(%!c)/c(B%cc()c%13"/c c

/cQc()c/%c $,)3@%Ec()/c!"!,)4%c2%F$c$-c!)c()@"$)c)/c$-413)c()/c!"!,)4%5 c

/cQc()c/-!c4'(+/-!c()/c!"!,)4% c

Qc()c/%c)/%1-3%&"'$c()c/%c1%!)c(%,-! c

-&+4)$,%&"'$c=+)c!)c!-/"&",) c

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRcc c cRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRcccccccccccccccccccccccccccccc

M c- ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc%,)(3I,"&-cc c

!&%3c /)0%$(3-c3+0"//-c/-3)!ccc

 

SIHCLIP c c
c

c
c
V cc
 cV c
 

SIHCLIP c c c

c
c

cV Vc
c&-$,"$+%&"'$c!)c*3)!)$,%$c/%!c&-,"E%&"-$)!c()c/-!c*3-(+&,-!c=+)c!)c!-/"&",%$c*%3%c/%c&3)%&"'$c
()c ? c("6"("(%!c)$c&%/"(%(c1%0%Dc4)("%c:c%/,%c&-$c!+!c3)!*)&,"6-!c*3-6))(-3)! c

cVc c
(Proveedores:ecomp,chedraui,papeleríasaláman)


 
 P
   
 c c c c cc cc cc
ccc ccc cc cc cc cc
 c cccc cc cc cc
c  cc c  cc Sc D c c D c
cc cTc c cc cc cc
cc N Nc< c?c cc cc cc
cc ; cö c  cc c <c cc cc cc
cc c U
 Nc cc cc cc
 c cc c c c
c c c
c c
cc cc  cc c9U7Qccc)$,3%(%!c cc cc cc
c U cU ccVV VVc. c
cc &4cHc c4c cc cc cc
 c cc c c D c
cc cc cc cc cc
cc +1+/%3c3)(-$(-cUDcc cc cc cc
"//%c()c-@"&"$%c ,)H,+3"E%(%c:c,%*"E%(%cc c c c
cc $c,)/%c6%3"-!c&-/-3)! c cc cc cc
cc -4*%,"1/)c&-$c&+%/=+")3c%*,-*c-c cc cc cc cc
cc 7c-$)H"'$cc /+#c%$(c /%:c cc cc cc
cc 7c%1)c*)3@)&,%4)$,)c1")$c)$c)/c1-/!"//-c()/c!%&-c cc cc cc
3-:)&,-3c 7c ()%/c*%3%c$)#-&"-!Dc6"%0)!c:c)$,3),)$"4")$,-c c c c
cc 7c 3-:)&,%c+$%c"4%#)$c()c
Sc*+/#%(%!c cc cc cc
cc 7c)!-/+&"'$c()c
Hc
 c*"H)/)!c cc cc cc
cc 7c c/F4)$)!c:c)$@-=+)c4%$+%/c cc cc cc
/"4%c,"*-c6)$,%$%c c1,+c2Uc,35c c c c
cc )c c6-/,!c cc cc cc
c c c c c c c %1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c1%0%c2%5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c


 
 P
   
3&A"6)3-cc )c4%()3%Dc4)("(%! c &4c%/,-Dc%$&A-cDc*3-@cc c c c
)4-3"%cc W"$#!,-$Dc
c c c  c
V%@),)3%c c <c ccc ;c<cccc c c c c
cc %c 7 c cc cc cc
cc "4*3"4)c,)H,-c$B,"(-c)$c$)#3-c()cc cc cc cc
4*3)!-3%c 
cHc c(*"c,%$c3I*"(-c&-4-cc c c c
cc c*I#"$%!c*-3c4"$+,-c:c%c&-/-3cc cc cc cc
cc A%!,%c
c*I#"$%!c*-3c4"$+,-c cc cc cc
V -3,%c#%33%@'$c ),I/"&- c,+1+/%3c&-/-3c1/%$&-c c c c
K",&Ac N ?cc c 7 Wc U cc c c c
cc  c7 c cc cc cc
?-0%!c,%4%O-c&%3,%c %=+),)cA-0%!c,%4%O-c&%3,%c cA-0%!c c c c
%*"&)3-!c 4%3&%c1"#c)$c$)#3-cD3-0-c:c%E+/c
c c&%0%c&U+c c
-3,%4"$%!c 4%3&%c?%3,)$c c c&%0%c c
#-4%!c 4%3&%c"#c
c*")E%!c  c c&%0%c  c
V-33)&,-3c &-33)&,-3c)$c%*"&)3-c4%3&%c1"#c 
c c c
V/"*!c %0%c()c&/"*!c4%3&%c-@@"&)c  c c  c
V$#%3#-/%(-3%c %3"//-c()c*/I!,"&-c c c c
$#3%*%(-3%c 4%3&%c@"@%c*"/-,cc
c c
c
3%*%!c %0%c4%3&%c-@@"&)cc c c&%0%c c
-/()3!c,%4%O-c&%3,%cc *%=+),)c()c@-/()3!c c c*%=+),)c c
'$)3c()c&-/-3c 4*3)!-3%c cc c c c
V%33%@-$)!c #+%c()c/%c4%3&%c&")/c c c c
V@"/,3-!c()c&%@),)3%c -/-3c1/%$&-c
c*")E%!c c c c
V%@Gc()ccX#c &%@Gc*%3%c&%@),)3%c1-/%c()c-3-c c c c
%1'$c*%3%c4%$-!c -6)c()c c4#c$)+,3-c*%=+),)cc*")E%!c  c c  c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c1%0%c215c

c c

SIHCLIP c c c

c
c


 
 P
   
%*)/c()c1%O-c -6)c*%=+),)c()c
c*")E%!c  c c  c
V%1'$c/"=+"(-c %/4-/"6)c  c c1-,)//%c  c
V%!-!cc)!)&A%1/)!c %=+),)c()!)&A%1/)c()/c$+4)3-c c  c c*%=+),)c  c
V)36"//),%!c %=+),)c&-$c cA-0%!c*G,%/-c  c c*%=+),)c  c
)$,%c/-&%/c )("(%!cc4,!c%$&A-Dcc c c c
cc 4,3!c()c/%3#-c&+)$,%c&-$c1%O- c cc cc cc
/+Ec c c %/c4)!c c
#+%c c c %/c4)!c c
$,)3$),c:c)/G@-$-c )#%&%1/)c"$,)3$),cc c %/c4)!c c
)!%c()c,3%1%0-c 4cHc4c*/I!,"&-cc c c c
 c
D  c
Vc c U c
c c c c c c c %1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c1%0%c2&5c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

cVc! c"#c$#c%&$'()$#c&*($+*!*#,c


 
 P
   
cc c c c c cc cc cc
cc ccc cc cc cc cc
cc c cccc cc cc cc
  cc
 c  cc Sc D c c D c
cc cTc c cc cc cc
cc N Nc< c?c cc cc cc
cc ; cöc  cc c <c cc cc cc
cc c U
 Nc cc cc cc
 c cc c c c
c c c
c c
cc cc  cc c9U7Qccc)$,3%(%!c cc cc cc
c U cU ccVV VVc. c
cc &4cHc c4c cc cc cc
 c c c D c
cc c cc cc cc
cc c+1+/%3c3)(-$(-cUDcc cc cc cc
"//%c()c-@"&"$%c ,)H,+3"E%(%c:c,%*"E%(%cc c c c
cc $c,)/%c6%3"-!c&-/-3)! c cc cc cc
cc -4*%,"1/)c&-$c&+%/=+")3c%*,-*c-c cc cc cc cc
cc 7c-$)H"'$cc /+#c%$(c /%:c cc cc cc
cc 7c%1)c*)3@)&,%4)$,)c1")$c)$c)/c1-/!"//-c()/c!%&-c cc cc cc
3-:)&,-3c 7c ()%/c*%3%c$)#-&"-!Dc6"%0)!c:c)$,3),)$"4")$,-c c c c
cc 7c 3-:)&,%c+$%c"4%#)$c()c
Sc*+/#%(%!c cc cc cc
cc 7c)!-/+&"'$c()c
Hc
 c*"H)/)!c cc cc cc
cc 7c c/F4)$)!c:c)$@-=+)c4%$+%/c cc cc cc
/"4%c,"*-c6)$,%$%c c1,+c2Uc,35c c c c
cc )c c6-/,!c cc cc cc
3&A"6)3-cc %()3%Dc4)("(%! c &4c%/,-Dc%$&A-cDc*3-@cc c c c
)4-3"%cc W"$#!,-$Dc
c c c  c
cc %c 7 c cc cc cc
cc "4*3"4)c,)H,-c$B,"(-c)$c$)#3-c()cc cc cc cc
4*3)!-3%c 
cHc c(*"c,%$c3I*"(-c&-4-cc c c c
cc c*I#"$%!c*-3c4"$+,-c:c%c&-/-3cc cc cc cc
cc A%!,%c
c*I#"$%!c*-3c4"$+,-c cc cc cc
K",&Ac N ?cc c 7 Wc U cc c c c
cc  c7 c cc cc cc
?-0%!c,%4%O-c&%3,%c %=+),)cA-0%!c,%4%O-c&%3,%c cA-0%!c c c c
%*"&)3-!c 4%3&%c"#c)$c&-/-3c$)#3-cD3-0-c:c%E+/c
c c&%0%c&U+c c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c1%0%c!"$c 3-(+&,-!c)&-4)$(%1/)!c2%5c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

 
 P
   
-3,%4"$%!c 4%3&%c?%3,)$c c c&%0%c c
#-4%!c "#c
c*")E%!c  c c&%0%c  c
$#3%*%(-3%c )c/%c4%3&%c@"@%7/-*c
c c
c
3%*%!c &%0%c-@@"&)cc c c&%0%c c
-/()3!c,%4%O-c&%3,%cc *%=+),)c()c@-/()3!c c c*%=+),)c c
'$)3c()c&-/-3c 4*3)!-3%c cc c c c
%1'$c*%3%c4%$-!c -6)c()c c4#c$)+,3-c*%=+),)cc*")E%!c  c c  c
%*)/c()c1%O-c -6)c*%=+),)c()c
c*")E%!c  c c  c
)$,%c/-&%/c )("(%!cc4,!c%$&A-Dcc c c c
cc 4,3!c()c/%3#-c&+)$,%c&-$c1%O- c cc cc cc
/+Ec cc c %/c4)!c c
#+%c c c %/c4)!c c
$,)3$),c:c)/G@-$-c )#%&%1/)c"$,)3$),cc c %/c4)!c c
)!%c()c,3%1%0-c 4cHc4c*/I!,"&-cc c c c
 c
D c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c1%0%c!"$c 3-(+&,-!c)&-4)$(%1/)!c215c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

cVc-*c
(P
PU , ,PP


 )


 
 P
   

cc c c cc cc cc


  cc
 c ccc cc D c c 
D c
cc c cccc cc cc cc
cc c SScc cc cc cc
cc c U Nc cc cc cc
 c cc c c c c c
c
c D c
cc cc  cc c9U7Qccccc c cc cc cc
cc  c<c c<cc Dcc cc cc cc
 c  cc  ccc D
 c c
D
c
cc &-/-3c&%-1% c cc cc cc
"//%c()c-@"&"$%c !"//%c$)#3-c -/-$"%c  c c D c
cc cc cc cc cc
cc 3-:)&,-3c)c"()-c*,-4%c!
c cc cc cc
cc )&$-/-#B%c()c()!*/")#+) 7*+/#%(%!cc c cc cc cc
< 9c4IH"4%c2
cHc 5c+4"$-!"(%( c
cc /F4)$)!c cc cc cc
3-:)&,-3c Pc2&-4*/),-c-$U&-4*/),-c-@@5c D c c D c
cc U c2U5cA-3%c%$#-c()c"3- c7c Pcc cc cc cc
cc ,%4%O-c()c %$,%//%c()c 3-:)&&"'$c2("%#-$%/5c cc cc cc
cc 
c%c c*+/#%(%!c2 c%c c4),3-!5c cc cc cc
/"4%c,"*-c6)$,%$%c /"4%c"*-c)$,%$%c c,+c#c 6cc D c c D c
3&A"6)3-cc 3&A"6)3-c),I/"&-c%/ c)@-3E%(-c D c c D c
)4-3"%cc )4-3"%ccW"$#!,-$c#1cc c c c D

c
V%@),)3%c %@),)3%c-4)3&"%/c?%4"/,-$c)%&Ac
c%E%!cc c c c
4*3)!-3%c 4+/,"@+$&"-$%/c/%!)3c%4!+$#c!&H7
 c D c c D c
V -3,%c#%33%@'$c ),I/"&-c*%3%c(-!c c c c
K",&Ac K",&Ac$&-3Gcc +)3,-!c0
c U c1*!c$A*c c c c
?-0%!c,%4%O-c&%3,%c %=+),)cA-0%!c,%4%O-c&%3,%c cA-0%!c c c c
%*"&)3-!c %3&%c4%3")c)$c$)#3-cD3-0-c:c%E+/c c c&%0%c&U+c 
c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c4)("%c2%5c

c c

SIHCLIP c cc

c
c


 
 P
   
-3,%4"$%!c A-3,"c c c&%0%c c
#-4%!c %3")c
c*")E%!c c c&%0%c c
V-33)&,-3c c&-33)&,-3c)$c%*"&)3-c1"#c 
c c c
V/"*!c %0%c()c&/"*!c-@@"&)c  c c  c
V$#%3#-/%(-3%c $#%3#-/%(-3%c!)$&"%/c47 c),I/"&-c D c c D c
$#3%*%(-3%c )#%!-c c c c
3%*%!c &%0%c-@@"&)cc c c&%0%c c
-/()3!c,%4%O-c&%3,%cc *%=+),)c()c@-/()3!c c c*%=+),)c c
'$)3c()c&-/-3c ,'$)3c%4!+$#c!&H7
 c c c c
V%33%@-$)!c #+%c1-$%@-$c c c c
V@"/,3-!c()c&%@),)3%c -/-3c1/%$&-c
c*")E%!c c c c
V%@Gc()ccX#c &%@Gc*%3%c&%@),)3%c/%,"$-c c c c
%1'$c*%3%c4%$-!c -6)c()c c4#c$)+,3-c*%=+),)cc*")E%!c  c c  c
%*)/c()c1%O-c -6)c*%=+),)c()c
c*")E%!c  c c  c
V%1'$c/"=+"(-c %/4-/"6)c  c c1-,)//%c  c
V%!-!cc)!)&A%1/)!c %=+),)c()!)&A%1/)c()/c$+4)3-c c  c c*%=+),)c  c
V)36"//),%!c %=+),)c&-$c cA-0%!c&A%34"$c
c c*%=+),)c
c
)$,%c/-&%/c )("(%!cc4,!c%$&A-Dcc c c c
cc 4,3!c()c/%3#-c&+)$,%c&-$c1%O- c cc cc cc
/+Ec c c %/c4)!c c
#+%c c c %/c4)!c c
$,)3$),c:c)/G@-$-c )#%&%1/)c"$,)3$),cc c %/c4)!c c
)!%c()c,3%1%0-c 4cHc4c*/I!,"&-cc c c c
 c D c
V c U c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c4)("%c215c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

cVc-*c"c$#c%&$'()$#c&*($+*!*#,c

 
 P
   

cc c c cc cc cc


  cc
 c ccc cc D c c 
D c
cc c cccc cc cc cc
cc c SScc cc cc cc
cc c U Nc cc cc cc
 c cc c c c c c
c
c D c
cc cc  c c9U7Qcc c cc cc cc
cc  c<c c<cc Dcc cc cc cc
 c  cc  ccc D
 c c
D
c
cc &-/-3c&%-1% c cc cc cc
"//%c()c-@"&"$%c !"//%c$)#3-c -/-$"%c  c c D c
cc cc cc cc cc
cc 3-:)&,-3c)c"()-c*,-4%c!
c cc cc cc
cc )&$-/-#B%c()c()!*/")#+) 7*+/#%(%!cc c cc cc cc
< 9c4IH"4%c2
cHc 5c+4"$-!"(%( c
cc /F4)$)!c cc cc cc
3-:)&,-3c Pc2&-4*/),-c-$U&-4*/),-c-@@5c D c c D c
 U c2U5cA-3%c%$#-c()c"3- c7c
cc Pcc cc cc cc
cc ,%4%O-c()c %$,%//%c()c 3-:)&&"'$c2("%#-$%/5c cc cc cc
cc 
c%c c*+/#%(%!c2 c%c c4),3-!5c cc cc cc
/"4%c,"*-c6)$,%$%c /"4%c"*-c)$,%$%c c,+c#c 6cc D c c D c
3&A"6)3-cc 3&A"6)3-c),I/"&-c%/ c)@-3E%(-c D c c D c
)4-3"%cc )4-3"%ccW"$#!,-$c#1cc c c c D

c
4*3)!-3%c 4+/,"@+$&"-$%/c/%!)3c%4!+$#c!&H7
 c D c c D c
K",&Ac$&-3Gcc +)3,-!c0
c U c1*!c
K",&Ac $A*c c c c
?-0%!c,%4%O-c&%3,%c %=+),)cA-0%!c,%4%O-c&%3,%c cA-0%!c c c c
%*"&)3-!c %3&%c4%3")c)$c$)#3-cD3-0-c:c%E+/c c c&%0%c&U+c 
c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c4)("%c!"$c 3-(+&,-!c)&-4)$(%1/)!c2%5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c


 
 P
   
-3,%4"$%!c %3&%cA-3,"c c c&%0%c c
#-4%!c %3&%c4%3")c
c*")E%!c c c&%0%c c
$#3%*%(-3%c )#%!-c c c c
3%*%!c %0%c4%3&%c-@@"&)cc c c&%0%c c
-/()3!c,%4%O-c&%3,%cc *%=+),)c()c@-/()3!c c c*%=+),)c c
'$)3c()c&-/-3c ,'$)3c%4!+$#c!&H7
 c c c c
%1'$c*%3%c4%$-!c -6)c()c c4#c$)+,3-c*%=+),)cc*")E%!c  c c  c
%*)/c()c1%O-c -6)c*%=+),)c()c
c*")E%!c  c c  c
)$,%c/-&%/c )("(%!cc4,!c%$&A-Dcc c c c
cc 4,3!c()c/%3#-c&+)$,%c&-$c1%O- c cc cc cc
/+Ec c c %/c4)!c c
#+%c c c %/c4)!c c
$,)3$),c:c)/G@-$-c )#%&%1/)c"$,)3$),cc c %/c4)!c c
)!%c()c,3%1%0-c 4cHc4c()c*/I!,"&-cc c c c
 c D c
%1/%c
7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c4)("%c!"$c 3-(+&,-!c)&-4)$(%1/)!c215c

c c

SIHCLIP c c
c

c
c

cVc )c
(P ,omercialmexicana,office)


 
 P
   

cc c c cc cc cc


  cc
 c ccc ccc D c c D c
cc c cccc cc cc cc
cc c SScc cc cc cc
cc c U Nc cc cc cc
 c cc c c c c c c
c D c
cc cc  cc c9U7Qcc)$,3%(%!c cc cc cc
 c !&c*U&-4*c()c4%()3%c()c
4cHc4c&-$c%&%1%(-cc D c c
D c
"//%c()c-@"&"$%c "//'$c)0)&+,"6-c3)!* c /,-c)$c*")/c$)#3-c c c 
D c
cc cc cc cc cc
3-:)&,-3c "()-c*3-:)&,-3c)$c*c6#%c c+4c D c c D c
/"4%c,"*-c6)$,%$%c /"4%c"*-c)$,%$%c 1,+2,35c 6c%)K--c D c c D c
3&A"6)3-cc 3&A"6)3-c?-3"E-$,%/c
c%6),%!c?)34%$c"//)3c
D c c D c
)4-3"%cc )4-3"%cc#1c/%!Ac),3%&,"/c c c D c
V%@),)3%c %@),)3%c%3&%c3)6"//)cH*3)!!cc%*+&A"$-c c c c
4*3)!-3%c "4*3)!-3%c/%!)3c%c&-/-3c%4!+$#c&/*7 cc D c c D c
V -3,%c#%33%@'$c ),I/"&-c c c c
K",&Ac K",&Ac
c ,-!c&-4c D c c D c
?-0%!c,%4%O-c&%3,%c %=+),)cA-0%!c,%4%O-c&%3,%c cA-0%!c c c c
%*"&)3-!c %3&%c4%3")c)$c$)#3-cD3-0-c:c%E+/c c c&%0%c&U+c 
c
-3,%4"$%!c %3&%cA-3,"c c c&%0%c c
#-4%!c %3&%c4%3")c
c*")E%!c c c&%0%c c
V-33)&,-3c c&-33)&,-3c)$c%*"&)3-c1"#c 
c c c
V/"*!c %0%c()c&/"*!c-@"&&)c  c c  c
V$#%3#-/%(-3%c $#%3#-/%(-3%c %3%c 3"//-c),I/"&-cc!*"3%/c D c c D c
$#3%*%(-3%c %3&%c )#%!-c c c c
3%*%!c &%0%c4%3&%c-@@"&&)cc c c&%0%c c
-/()3!c,%4%O-c&%3,%cc *%=+),)c()c@-/()3!c c c*%=+),)c c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c%/,%c2%5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c


 
 P
   
'$)3c()c&-/-3c ,'$)3c%4!+$#c!&H7
 c c c c
V%33%@-$)!c #+%c1-$%@-$c c c c
V@"/,3-!c()c&%@),)3%c -/-3c1/%$&-c
c*")E%!c c c c
V%@Gc()ccX#c &%@Gc*%3%c&%@),)3%cc c c c
%1'$c*%3%c4%$-!c -6)c()c c4#c$)+,3-c*%=+),)cc*")E%!c  c c  c
%*)/c()c1%O-c -6)c*%=+),)c()c
c*")E%!c  c c  c
V%1'$c/"=+"(-c %/4-/"6)c  c c1-,)//%c  c
V%!-!cc)!)&A%1/)!c %=+),)c()!)&A%1/)c()/c$+4)3-c c  c c*%=+),)c  c
V)36"//),%!c %=+),)c&-$c cA-0%!c&A%34"$c
c c*%=+),)c
c
)$,%c/-&%/c )("(%!cc4,!c%$&A-Dcc c c c
cc 4,3!c()c/%3#-c&+)$,%c&-$c1%O- c cc cc cc
/+Ec c c %/c4)!c c
#+%c c c %/c4)!c c
$,)3$),c:c)/G@-$-c )#%&%1/)c"$,)3$),cc c %/c4)!c c
)!%c()c,3%1%0-c 4cHc4c*/I!,"&-cc c c c
 c 
D
 c
V c U c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c%/,%c215c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

cVc)c"c$#c%&$'()$#c&*($+*!*#,c

 
 P
   

cc c c cc cc cc


  cc
 c ccc ccc D c c D c
cc c cccc cc cc cc
cc c SScc cc cc cc
cc c U Nc cc cc cc
 c cc c c c c c c
c D c
cc cc  cc c9U7Qcc)$,3%(%!c cc cc cc
 c !&c*U&-4*c()c4%()3%c()c
4cHc4c&-$c%&%1%(-cc D c c
D c
"//%c()c-@"&"$%c "//'$c)0)&+,"6-c3)!* c /,-c)$c*")/c$)#3-c c c 
D c
cc cc cc cc cc
3-:)&,-3c "()-c*3-:)&,-3c)$=c*c6#%c c+4c D c c D c
/"4%c,"*-c6)$,%$%c /"4%c"*-c)$,%$%c 1,+2,35c 6c%)K--c D c c D c
3&A"6)3-cc 3&A"6)3-c?-3"E-$,%/c
c%6),%!c?)34%$c"//)3c
D c c D c
)4-3"%cc )4-3"%cc#1c/%!Ac),3%&,"/c c c D c
4*3)!-3%c "4*3)!-3%c/%!)3c%c&-/-3c%4!+$#c&/*7 cc D c c D c
K",&Ac K",&Ac
c ,-!c&-4c D c c D c
?-0%!c,%4%O-c&%3,%c %=+),)cA-0%!c,%4%O-c&%3,%c cA-0%!c c c c
%*"&)3-!c %3&%c4%3")c)$c$)#3-cD3-0-c:c%E+/c c c&%0%c&U+c 
c
-3,%4"$%!c A-3,"c c c&%0%c c
#-4%!c %3&%c4%3")c
c*")E%!c c c&%0%c c
$#3%*%(-3%c %3&%c )#%!-c c c c
3%*%!c %0%c4%3&%c-@@"&&)cc c c&%0%c c
-/()3!c,%4%O-c&%3,%cc *%=+),)c()c@-/()3!c c c*%=+),)c c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c%/,%c!"$c 3-(+&,-!c)&-4)$(%1/)!c2%5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c


 
 P
   
'$)3c()c&-/-3c ,'$)3c%4!+$#c!&H7
 c c c c
%1'$c*%3%c4%$-!c -6)c()c c4#c$)+,3-c*%=+),)cc*")E%!c  c c  c
%*)/c()c1%O-c a 
   c c  c
)$,%c/-&%/c )("(%!cc4,!c%$&A-Dcc c c c
cc 4,3!c()c/%3#-c&+)$,%c&-$c1%O- c cc cc cc
/+Ec c c %/c4)!c c
#+%c c c %/c4)!c c
$,)3$),c:c)/G@-$-c )#%&%1/)c"$,)3$),cc c %/c4)!c c
)!%c()c,3%1%0-c 4cHc4c*/I!,"&-cc c c c
 c D
 c
%1/%c 7c-,"E%&"-$)!c%/"(%(c%/,%c!"$c 3-(+&,-!c)&-4)$(%1/)!c215c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

cc.V V/c0ccV- 


c&-$,"$+%&"'$c!)c*3)!)$,%c)/c*-3=+)c!)c()!)%c&%(%c+$-c()c/-!c&-4*-$)$,)!c=+)c!)cA%$c
4)$&"-$%(-c%/c"$"&"-c()cG!,)c&%*B,+/- c


U PU U  
)c$)&)!",%$c)!,%c&%$,"(%(c()c&-4*+,%(-3%!Dc*-3=+)c/%!c%&,"6"(%()!c
=+)c!)c3)%/"E%$c)$c)//%!c!)cA%&)$c+$%c,3%!c-,3%c:c)$c@-34%c()c*%3)0%Dc
)!c()&"3Dc*3"4)3-c/%c+,"/"E%3Ic/-!c%$%/"!,%!Dc/+)#-c/-!c("!)O%(-3)!c:c%/c
@"$%/c/-!c*3-#3%4%(-3)!Dcc*-3c,%/c4-,"6-c()1)c,)34"$%3c+$%c@+$&"'$c
c-4*+,%(-3%!c()c!&3",-3"-c *%3%c*-()3c3)%/"E%3c/%c-,3% c%c,)3&)3%c&-4*+,%(-3%c!)c+,"/"E%3Ic*%3%c
3)!*%/(-!c()c$+)!,3%c"$@-34%&"'$c3)%/"E%(%c(+3%$,)c/%c)/%1-3%&"'$c
()/c!-@,K%3)c-c*-3c!"c@%//%c+$%c()c/%!c()4I! c

)c%(=+"3"3Ic("&A%c&%$,"(%(c()1"(-c%c=+)c&%(%c3)#+/%(-3c,)$(3Ic
&-$)&,%(-c+$%c&-4*+,%(-3%c:c)/c&+%3,-c3)#+/%(-3c,)$(3Ic/-!c
)=+"*-!c4'6"/)!c2"4*3)!-3%DcK",&ADc&%@),)3%5c=+)c!)c+,"/"E%c(+3%$,)c

c)#+/%(-3)!c
/%c)/%1-3%&"'$c()c!-@,K%3) c ()4I!c=+)c&%(%c3)#+/%(-3c&-$,")$)cc
)$,3%(%!c*%3%c)$&A+@%3c:c)/c6-/,%0)c=+)c!-*-3,%$c&%(%c+$-c-!&"/%$c
)$,3)c/-!c c%c c c

%c&%$,"(%(c()c)!&3",-3"-!c!)c3)=+"3"'c*%3%c&-/-&%3c&%(%c+$%c()c/%!c
&-4*+,%(-3%!c=+)c!)c%(=+"3")3-$Dc:%c=+)c,")$)$c)/c("!)O-c:c+$c/+#%3c
(),)34"$%(-c*%3%c&-/-&%3c&%(%c&-4*-$)$,)c=+)c,")$)c)!,-!c
c!&3",-3"-!cc
%*%3%,-!c24-$",-3Dc Dc,)&/%(-Dc4-+!)5 c ()4I!c=+)c/-!c)!&3",-3"-!c
%1%3&%$c4)$-!c)!*%&"-c)$c)/c/-&%/c=+)c/%!c4)!%!Dc:%c=+)c/%!c4)("(%!c
()c!-$c()c &4cHc 4 ccc

)c-&+*%3Ic/%c4)!%c*%3%c3)%/"E%3c3)+$"-$)!c%&)3&%c()c/%!c
*3-1/)4I,"&%!c-c4)0-3%4")$,-c()/c*3-:)&,-Dc%()4I!c=+)c!)c
&-/-&%3I$c)$c)//%c/-!c+,)$!"/"-!c=+)c!)c+,"/"E%c(+3%$,)c/%c&-4"(%c-c)$c
c)!%c
/%!c4%O%$%c*%3%c&-/-&%3c/-!c6%!-!c*%3%c&%@Gc*%3%c!)3c+,"/"E%(-c*-3c/-!c
"$,)#3%$,)!c()/c*3-:)&,- c ()4I!c=+)c!)c&-4*3%3Ic&-$c/%!c4)("(%!c
4cH4Dc()1"(-c%/c,%4%O-c()/c/-&%/ ccccc

%1/%c 7c+!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2%5c

c c

SIHCLIP c cc

c
c


U PU U  

)c3)=+"3"'c("&A%c&%$,"(%(c*-3c)/c,-,%/c()c"$,)#3%$,)!c=+)c&-$@-34%c
$+)!,3-c)=+"*-c()c,3%1%0-Dc-,3-c()c/-!c4-,"6-!c@+)c/%c()&"!"'$c()c/%!c
!"//%!c)!c*-3=+)c!-$c4I!c&'4-(%!c=+)c/%!c$-34%/)!c-c/-!c1%$&-!Dc
c"//%!c()c-@"&"$%c
%()4I!c=+)c*-3c)/c("!)O-c*+)()c!)3c()!*/%E%(%c()c+$c/+#%3c%c-,3%c
!"$c&%3#%3/%c:c!)c*+)()c4-("@"&%3c/%c%/,+3%c()c)//%!c()*)$(")$(-c()c/%c
%/,+3%c()c/-!c+!+%3"-!c&%!-c&-$,3%3"-c()c/-!c1%$&-! c

)c()&"("'c()1"(-c%c/%c&%$,"(%(c()c(-&+4)$,%&"'$c:c!+c+,"/"E%&"'$Dc:%c
=+)c/%c&%$,"(%(c()c"4*3)!"-$)!c%/c@"$%/c()/c*3-:)&,-c)!c()c c
c 4*3)!-3%cI!)3c *I#"$%!c:c!+c+!-c)!c()*)$(")$(-c%c/-!c%6%$&)!c=+)c!)c/)c)$,3)#%3I$c
%/c&/")$,) cc)/c*-3=+Gc"4*3)!-3%c/I!)3c)!c*-3c/%c&%$,"(%(c()c*I#"$%!c
=+)c"4*3"4)$c)$c+$c4"$+,-Dc*-3c/-c#)$)3%/c)!c()c c*I#"$%! cc

/c4-,"6-c()c)!,)c%*%3%,-c)!c*%3%c(%3/)c+$%c*3)!)$,%&"'$c4I!c@-34%/c
(+3%$,)c/%c)H*/"&%&"'$c()c$+)!,3-c%6%$&)c()/c*3-:)&,-c%/c&/")$,)Dc:%c
=+)c)/c*-(3Ic6"!+%/"E%3c/-!c&%41"-!c=+)c!)cA%$c3)%/"E%(-c%/c!"!,)4%Dc
c 3-:)&,-3c ()!*/)#%$(-c)$c)/c*3-:)&,-3c"4I#)$)!c()c&%(%c&%41"-c()/c!-@,K%3) c
!'/-c+$-c*-3=+)c$-c!)c+,"/"E%3Ic("%3"%4)$,)Dc!'/-c!)3Ic3)=+)3"(-c)$c
/%!c@)&A%!c)!,%1/)&"(%!c*%3%c4-!,3%3c/-!c3)!+/,%(-!c()c&%(%c
-1!)36%&"'$c%/c&/")$,) ccc

/c&/"4%c"*-c)$,%$%c c1,+c2,35c 6c%)K--c!)c%(=+"3"'c*%3%c


*-()3c%1%!,)&)3c)/c/-&%/c(-$()c)!,%4-!c"$&-3*-3%(-!c:c%!Bc,)$)3c)/c
/+#%3c@3)!&-c*%3%c=+)c/%!c&-4*+,%(-3%!c$-c!)c!-13)&%/")$,)$c:c
c/"4%c *+)(%$c@+$&"-$%3c&-33)&,%4)$,) c
()4I!c=+)c!)c)/"#"'c)!,)c&/"4%c*%3%c$-c&-4*3%3c-,3-c&/"4%Dc:%c=+)c
$-c)!c$)&)!%3"-c:c3)(+&"3c)/c&-!,-c()c/-!c*3-(+&,-! c
ccccc

%1/%c 7c+!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c215c

c c

SIHCLIP c cc

c
c


U PU U  

/c4-,"6-c*-3c)/c=+)c!)c$)&)!",%c)!c*%3%c&-/-&%3c/%!c("@)3)$,)!c
"4*3)!"-$)!c3)%/"E%(%!c*%3%c)$,3)#%3c/-!c%6%$&)!c%/c&/")$,)Dc%()4I!c
=+)c$-!c!)36"3Ic*%3%c#+%3(%3c/%!c&%0%!c()c/%*"&)3-!Dc#-4%!Dc
*-3,%4"$%!Dc@-/()3!c:c*%!,%!c*%3%c)$#%3#-/%3 c,3-c4-,"6-c)!c()1"(-c
c 3&A"6)3-!cc
=+)c$-c%1%3&%$c4+&A-c)!*%&"-c:c&+)$,%$c&-$c&+%,3-!c&%0-$)!c*%3%c
&-/-&%3c/-!c&%(%c+,)$!"/"- c ()4I!c=+)c!)c-3#%$"E%3%$c/%!c@-34%!c()c
#+%3(%(-Dc:%c=+)c+$-c&-$,%3Ic&-$c/%c(-&+4)$,%&"'$c:c)/c-,3-c*%3%c
/-!c%&&)!-3"-!c()c*%*)/)3B%! cc

!,)c,"*-c()c)=+"*-c*-3,I,"/c)!c*%3%c&%(%c"$,)#3%$,)c()/c)=+"*-c()c
,3%1%0-Dc()1"(-c%c=+)c&%(%c"$,)#3%$,)c3)%/"E%3Ic%&,"6"(%()!c
c)4-3"%!ccc "4*-3,%$,)!c*%3%c)/c*3-:)&,-Dc*-3c,%/c4-,"6-c()1)3Ic#+%3(%3c/-!c
(%,-!c:c*-()3c,3%$!*-3,%3/%Dc*%3%c=+)c/-!c!"#+")$,)!c"$,)#3%$,)!c
*+)(%$c+,"/"E%3c)!%c"$@-34%&"'$c*%3%c3)%/"E%3c!+c@+$&"'$ ccc

/c4-,"6-c*-3c)/c&+%/c!)c$)&)!",%3%c!'/-c+$%c&%@),)3%c)!c=+)c*+)()c
3)%/"E%3c c/",3-!c)$c!+c-//%Dc)!,%c&%$,"(%(c()c/",3-c)!c!+@"&")$,)c*%3%c
/-!c"$,)#3%$,)!c=+)c&-$@-34%4-!c*%3%c/%c3)%/"E%&"'$c()/c*3-:)&,-Dc
c%@),)3%c
-,3%c6)$,%0%c=+)c!)c)$&+)$,3%$c)$c/%c3)%/"E%&"'$c()/c&%@Gc)$c)!,)c
%*%3%,-c)!c=+)c!)c3)%/"E%c4I!c3I*"(-c:c!)$&"//-c=+)c%/c*3)*%3%3/-c
&-4-c$-34%/4)$,)c!)c3)%/"E% ccc

%c+,"/"E%&"'$c()c+$-c!'/-c)!c*%3%c=+)c!)%c4I!c%&&)!"1/)c)/c,-4%3c)/c
%#+%c()/c#%33%@'$Dc:%c=+)c&+)$,%c&-$c+$c("!)O-c=+)c3)%/"E%c/%c
c -3,%c%33%@'$cc "$&/"$%&"'$c4I!c@I&"/c*%3%c%(=+"3"3c)/c%#+%Dc%()4I!c=+)c$-c-&+*%c
()4%!"%(-c)!*%&"-c)$c)/c/-&%/Dc%()4I!c=+)c)$cG/c!)c*+)()$c&-/-&%3c
/-!c6%!-!c()!)&A%1/)!c+c-,3-c&+%/=+")3c*3-(+&,-c()c/"4*")E% cccccc

%1/%c 7c+!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2&5c

c c

SIHCLIP c cc

c
c


U PU U  

K",&Ac$&-3Gcc +)3,-!c0
c U c1*!c$A*c)!c
3)&-4)$(%1/)c:%c=+)c*+)()c&-$)&,%3c/%!c("@)3)$,)!c&-4*+,%(-3%!c
=+)c)!,%4-!c+,"/"E%$(-Dc%()4I!c=+)c!)c*+)()c&-$)&,%3c)$c)//%c/%c
cK",&Ac
"4*3)!-3%c)$c3)( c%c=+)c,%41"G$c*-(3Ic3)*%3,"3c)/c"$,)3$),c*%3%c
=+)c/-!c+!+%3"-!c*+)(%$c1+!&%3c/%c"$@-34%&"'$c$)&)!%3"%c*%3%c)/c
*3-:)&,- cc

%c&%$,"(%(c()c*%=+),)c=+)c!)c3)=+)3"3Ic)!c()1"(-c%c=+)c!)c
3)%/"E%3%$c6%3"%!c)$,3)#%!c()c(-&+4)$,%&"'$c%/c&/")$,)Dc!)c)!,"4%c
c %=+),)!c()c?-0%!c%4%O-c =+)c&%(%c)$,3)#%c,)$(3Ic+$c,-,%/c()c cA-0%!c()c"4*3)!"'$Dc*-3c,%/c
&%3,%cc 4-,"6-c!)c3)=+")3)c=+)c&%(%c*%=+),)c&-$,)$#%c+$c4"//%3 c)c()&"("'c
,%4%O-c&%3,%c*-3=+)c$+)!,3%c("!)O-c()c*I#"$%c)$c/%c(-&+4)$,%&"'$c
$-c-&+*%c)/c,%4%O-c-@"&"- ccc

'/-c!)c3)=+)3"3Ic+$%c&%0%c()c/%*"&)3-c&-/-3c$)#3-Dc:%c=+)c/%c
(-&+4)$,%&"'$c!)c3)%/"E%3Ic)$c@-34%c"4*3)!%Dc*-3c,%/c4-,"6-c/-!c
c%0%c()c%*"&)3-!c)#3-!c /%*"&)3-!c!'/-c!)3I$c+,"/"E%(-!c*%3%c3)%/"E%3c%*+$,)!c+c-1!)36%&"-$)!c
=+)c!)c3)%/"E%$c%/c*3-:)&,-c:c!"c!)c3)=+")3)c/%c@"34%c()c+$c"$,)#3%$,)c
A%&"%c+$c(-&+4)$,- cccccc

'/-c!)c$)&)!",%3Ic+$c*-3,%4"$%!c()1"(-c%c=+)c/%!c-1!)36%&"-$)!c!)c
3)%/"E%3%$c&-$c/-!c/%*"&)3-!Dc!'/-c!)c*%3%c%*+$,%3c&-!%!c!)$&"//%!Dc:%c
c -3,%4"$%!c
=+)c*+)()c!)3c1-33%(-c&-$c4%:-3c3%*"()Ec:c)!c+,"/"E%1/)c*%3%c
3)%/"E%3c1-33%(-3)! ccccccc

%1/%c 7c+!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2(5c

c c

SIHCLIP c cc

c
c


U PU U  
)c+,"/"E%3Ic!'/-c+$c*%=+),)c()c#-4%!c=+)c&-$,")$)c
c()c)//%!Dc
c %=+),)c()c-4%!c ()1"(-c%c=+)c(+3%$,)c/%c)/%1-3%&"'$c()/c*3-:)&,-c$-c!)c+,"/"E%3%$c
4+&A-c/%!c*-3,%4"$%! ccc
-!c,+1-!c()c&-33)&,-3c!)c3)=+")3)$c()1"(-c%c/%c&%$,"(%(c()c
/%*"&)3-!c=+)c!)c%(=+"3"'c:c/%c+,"/"E%&"'$c()c)//-!Dc-,3-c*+$,-c=+)c!)c
c+1-!c()c-33)&,-3c ,-4-c)$c&+)$,%c@+)c=+)c!)c+,"/"E%c4I!c/-!c/%*"&)3-!c=+)c/-!c
*-3,%4"$%! c

%c&%0%c()c&/"*!c)!c!+@"&")$,)c()1"(-c%c=+)c&%(%c&/"*c*+)()c&-$,)$)3c
c%0%c()c/"*!c +$%c"4*3)!"'$c()c cA-0%!Dc:c/%c&%0%c&-$,")$)cc c&/"*!Dc%()4I!c
=+)c!)c%(=+"3"3Ic#3%*%!c*%3%c%#3+*%3c/%!cA-0%! c

-!c,+1-!c()c&-33)&,-3c!)c3)=+")3)$c()1"(-c%c/%c&%$,"(%(c()c
/%*"&)3-!c=+)c!)c%(=+"3"'c:c/%c+,"/"E%&"'$c()c)//-!Dc-,3-c*+$,-c=+)c!)c
c)$#%3#-/%(-3%c ,-4-c)$c&+)$,%c@+)c=+)c!)c+,"/"E%c4I!c/-!c/%*"&)3-!c=+)c/-!c
*-3,%4"$%! c

%c)$#3%*%(-3%c)!c*-3c!"c%c&%!-c/%c)$#%3#-/%(-3%c$-c!)c*+)(%c+,"/"E%3c
c$#3%*%(-3%cc :c*-()3c%#3+*%3c/%!c"4*3)!"-$)!c()c/-!c%6%$&)!c=+)c!)c3)%/"E%3-$c()/c
*3-:)&,- c

%c&%0%c&-$,")$)c4I!c-c4)$-!c c#3%*%!Dc=+)c!-$c$)&)!%3"%!c*%3%c
!+c+,"/"E%&"'$c()1"(-c%c=+)c,%41"G$c!)c&+)$,%$c&-$c/-!c&/"*!Dc:%c=+)c
c%0%c()c3%*%!c
%/c$-c,)$)3c/-!c&/"*!c!)c*+)()c+,"/"E%3c/%!c#3%*%!Dc=+)c*+)()c%#3+*%3c
*-3c/-c#)$)3%/c cA-0%! ccc

)c3)=+")3)c()c/-!c*%=+),)!c()1"(-c%c=+)c/%c(-&+4)$,%&"'$c!)c
)$,3)#%3Ic)$#%3#-/%(%c*%3%c(%3/)c+$%c4)0-3c*3)!)$,%&"'$c:c!)c
c %=+),)!c %!,%!c
3)=+"3"'c)!%c&%$,"(%(Dc*-3=+)c,%41"G$c!)c*-(3Ic+,"/"E%3c@-/()3!c
,%4%O-c&%3,% cc

'/-c!)c$)&)!",%3Ic+$c*%=+),)c()c@-/()3!c*-3=+)c)$c*3"4)3c/+#%3c/%c
c %=+),)c()c-/()3!c%4%O-c
(-&+4)$,%&"'$c!)c)$,3)#%3Ic)$c*%!,%!Dc*-3c,%/c4-,"6-c)/c@-/()3!c!'/-c
%3,%c
!)3IcF,"/c)$c-&%!"-$)!c-c=+)c!)cA%:%c,)34"$%(-c/%!c*%!,%! ccc

%1/%c 7c+!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2)5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c


U PU 
U  
(
 
 )
%c%(=+"!"&"'$c()c)!,)c*3-(+&,-c()*)$()3Ic%/c+!-c()c/%c"4*3)!-3%Dc
:%c=+)c!)c,")$)c&-$,)4*/%(-c=+)c(+3%$,)c/%c)0)&+&"'$c()/c*3-:)&,-c
'$)3c()c&-/-3c
!)c3)%/"E%3I$c)$,3)c c:c c"4*3)!"-$)!Dc*-3c,%/c4-,"6-c!'/-c!)c
%(=+"3"3I$c+$c,'$)3c()c&%(%c&-/-3 cc

/c4-,"6-c*-3c)/c&+%/c!)c&-4*3%3Ic#%33%@-$)!c)!c*%3%c*-()3c3)%/"E%3c
)/c&%@Gc:c%()4I!c*%3%c,-4%3c%#+%c&+%$(-c+$c"$,)#3%$,)c/-c!-/"&",)Dc
%33%@-$)!c
:%c=+)c)!c4I!c)&-$'4"&-c&-4*3%3c*-3c#%33%@'$c=+)c1-,)//%!c()cc
/",3-! cc

/c*%=+),)c()c@"/,3-!c)!c!+@"&")$,)c:%c=+)c&%(%c+$-c()c)//-!c&-$,")$)c
c %=+),)c()c"/,3-c*%3%c%@Gc
c*")E%!c%*3-H"4%(%4)$,)Dc%()4I!c=+)c&%(%c@"/,3-c!)c*+)()c
+,"/"E%3c*-3c/-c4)$-!cc6)&)!c)$c/%c&%@),)3% c

%c%(=+"!"&"'$c()c)!,)c*3-(+&,-c()*)$()3Ic%/c&-$!+4-c()c&%@Gc=+)c
3)%/"&)4-!c(+3%$,)c/%c)/%1-3%&"'$c()/c*3-:)&,-Dc:c)!c*-3c)//-c=+)c
c-/!%c()c&%@Gc()ccX#cc
A)4-!c()&"("(-c&-4*3%3/-c%/c%&%1%3!)Dc)!,-c*%3%c=+)c)/c*3-(+&,-c$-c
!)c()!&-4*-$#% cccc

/c&-$,)$"(-c()/c*%=+),)c()c0%1'$c)!c()cc*3-(+&,-!Dc*-3c,%/c4-,"6-c
c %=+),)c()c%1'$c )!c!+@"&")$,)c&%$,"(%(c*%3%c*-()3c!)3c+,"/"E%(-c(+3%$,)c+$c4)!Dc
%()4I!c=+)c!)c&-$,%3Ic&-$c+$%c1-,)//%c()c0%1'$c/B=+"(- cc

%(%c*%=+),)c()c*%*)/c-6)c&-$,")$)c
c*/")#-!Dc&%$,"(%(c!+@"&")$,)c
c %=+),)c()c %*)/c()c%O-c *%3%c/%c(+3%&"'$c()/c*3-:)&,-c:c,%41"G$c!-$c+,"/"E%(-!c*%3%c/"4*"%3c
!+*)3@"&")!c!+&"%! c

)c+,"/"E%3Ic)!,Ic&%$,"(%(c()1"(-c%c=+)c,%41"G$c!)c,")$)c0%1-$)!Dc
c-,)//%!c()c0%1'$c()c"=+"(-c
%()4I!c=+)c)/c0%1'$c/B=+"(-c(+3%c+$c*-&-c4I!c=+)c)/c-,3-ccc

%1/%c
7c+!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2@5c

c c

SIHCLIP c c
c

c
c


U PU 
U  
(
 
 )
%c%(=+"!"&"'$c()c)!,)c*3-(+&,-c()*)$()3Ic%/c+!-c()c/%c"4*3)!-3%Dc
:%c=+)c!)c,")$)c&-$,)4*/%(-c=+)c(+3%$,)c/%c)0)&+&"'$c()/c*3-:)&,-c
'$)3c()c&-/-3c
!)c3)%/"E%3I$c)$,3)c c:c c"4*3)!"-$)!Dc*-3c,%/c4-,"6-c!'/-c!)c
%(=+"3"3I$c+$c,'$)3c()c&%(%c&-/-3 cc

/c4-,"6-c*-3c)/c&+%/c!)c&-4*3%3Ic#%33%@-$)!c)!c*%3%c*-()3c3)%/"E%3c
)/c&%@Gc:c%()4I!c*%3%c,-4%3c%#+%c&+%$(-c+$c"$,)#3%$,)c/-c!-/"&",)Dc
%33%@-$)!c
:%c=+)c)!c4I!c)&-$'4"&-c&-4*3%3c*-3c#%33%@'$c=+)c1-,)//%!c()cc
/",3-! cc

/c*%=+),)c()c@"/,3-!c)!c!+@"&")$,)c:%c=+)c&%(%c+$-c()c)//-!c&-$,")$)c
c %=+),)c()c"/,3-c*%3%c%@Gc
c*")E%!c%*3-H"4%(%4)$,)Dc%()4I!c=+)c&%(%c@"/,3-c!)c*+)()c
+,"/"E%3c*-3c/-c4)$-!cc6)&)!c)$c/%c&%@),)3% c

%c%(=+"!"&"'$c()c)!,)c*3-(+&,-c()*)$()3Ic%/c&-$!+4-c()c&%@Gc=+)c
3)%/"&)4-!c(+3%$,)c/%c)/%1-3%&"'$c()/c*3-:)&,-Dc:c)!c*-3c)//-c=+)c
c-/!%c()c&%@Gc()ccX#cc
A)4-!c()&"("(-c&-4*3%3/-c%/c%&%1%3!)Dc)!,-c*%3%c=+)c)/c*3-(+&,-c$-c
!)c()!&-4*-$#% cccc

/c&-$,)$"(-c()/c*%=+),)c()c0%1'$c)!c()cc*3-(+&,-!Dc*-3c,%/c4-,"6-c
c %=+),)c()c%1'$c )!c!+@"&")$,)c&%$,"(%(c*%3%c*-()3c!)3c+,"/"E%(-c(+3%$,)c+$c4)!Dc
%()4I!c=+)c!)c&-$,%3Ic&-$c+$%c1-,)//%c()c0%1'$c/B=+"(- cc

%(%c*%=+),)c()c*%*)/c-6)c&-$,")$)c
c*/")#-!Dc&%$,"(%(c!+@"&")$,)c
c %=+),)c()c %*)/c()c%O-c *%3%c/%c(+3%&"'$c()/c*3-:)&,-c:c,%41"G$c!-$c+,"/"E%(-!c*%3%c/"4*"%3c
!+*)3@"&")!c!+&"%! c

)c+,"/"E%3Ic)!,Ic&%$,"(%(c()1"(-c%c=+)c,%41"G$c!)c,")$)c0%1-$)!Dc
c-,)//%!c()c0%1'$c()c"=+"(-c
%()4I!c=+)c)/c0%1'$c/B=+"(-c(+3%c+$c*-&-c4I!c=+)c)/c-,3-ccc

%1/%c 7c+!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2#5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

cc . c1c0 . c
c&-$,"$+%&"'$c!)c*3)!)$,%$c/-!c*3-c:c&-$,3%c()c&%(%c+$%c()c/%!c&-,"E%&"-$)!c()c/-!c
&-4*-$)$,)!c4)$&"-$%(%!c%$,)3"-34)$,) c

cV 0 0cc c


!c/%c4)0-3c-*&"'$c=+)c!)c*3)!)$,%c:%c=+)c&-4-c!+c$-413)c/-c("&)c)!cc()c*3"4)3%c&%/"(%(Lc/%!c
4I=+"$%!c=+)c!)c)$&+)$,3%c)$cG!,%c)!c3)&-4)$(%1/)c:%c=+)c,)$(3Ic3%*"()Ec:c)@"&")$&"%c&-$c/-!c
(%,-!c =+)c !)c ,3%1%0)$c )$c )//%c *-3=+)c &+)$,%$c &-$c c ()c c :c c ()c ("!&-c (+3-Dc )/c
*3-:)&,-3c 3)&-4)$(%(-c -@3)&)c +$%c 4)0-3c 6"!+%/"E%&"'$c )$c !+!c *3)!)$,%&"-$)!Dc /%c "4*3)!-3%c
=+)c !)c %&-$!)0%c -@3)&)c +$c &%/"(%(c '*,"4%c )$c !+!c "4*3)!"-$)!c :c +$c %A-33-c )$c /%c ,"$,%Dc /-!c
4+)1/)!c()c-@"&"$%c!+#)3"(-!c-@3)&)$c+$%c4%:-3c&-4-("(%(c)$c/%cI3)%c()c,3%1%0-Dc&%(%c+$-c()c
)!,-!c *3-(+&,-!c 4)$&"-$%(-!c ,")$)$c +$%c #%3%$,B%c ()c c %O-!c &-$c +$%c %/,)3$%,"6%c ()c
%+4)$,%3/% c

-!c *3-(+&,-!c !-$c %&&)!"1/)!c %c /%c&-$!+4"(-3Lc )/c &-!,-c ()c )!,%c &-,"E%&"'$c )!c ()c Y
D
 c
,-4%$(-c )$c &+)$,%c /-!c *3-(+&,-!c ()!)%1/)!c &-4-c !-$c )/c &%@GDc &%@),)3%Dc 0%1'$c /B=+"(-Dc
!)36"//),%!Dc 6%!-!c :c ()4I!c *3-(+&,-!c 4)$&"-$%(-!c &-4-c 3)&-4)$(%1/)!c %$,)3"-34)$,) c "c
()!&%3,%4-!c)!,-!c*3-(+&,-!c)/c&-!,-c!)3"%c()cY D
 c*-3c/-c&+%/c)/c&-!,-c*-(3B%c!)3c+$%c
()!6)$,%0%c%c/-c=+)c!)c3)&-4")$(%c/%c!"#+")$,)c-*&"'$ c

cV 0 0c-0 c


c)$,3-c ()c )!,%c %/,)3$%,"6%c /%!c 4I=+"$%!c %&-$!)0%(%!c ,")$)c +$%c 4)$-3c &%*%&"(%(c =+)c /%!c
%$,)3"-3)!c*-3c/-c=+)c*-(3B%c,)$)3c+$c*-&-c4)$-!c()c)@"&")$&"%c)$c/%c3%*"()Ec:c4%$)0-c()c/%c
"$@-34%&"'$Dc)/c*3-:)&,-3c()c"#+%/c4%$)3%c*3)!)$,%c+$%c&%/"(%(c4)("%c)$c/%c6"!+%/"E%&"'$c()c/%!c
"4I#)$)!c =+)c !)c ()!))$c *3)!)$,%3Dc /%c "4*3)!-3%c )!c -*,"4%c )$c /%c &%/"(%(c ()c /%!c "4*3)!"-$)!c
*)3-c$-c-@3)&)c+$c%A-33-c)$c/%c,"$,%Dc/-!c4+)1/)!c!+#)3"(-!c-@3)&)$c&-4-("(%(Dc&%(%c+$-c()c
)!,-!c*3-(+&,-!c-@3)&)$c+$%c#%3%$,B%c()cc%O-c:c4)("- c

/c &-!,-c ()c )!,%c &-,"E%&"'$c &-$c /-!c *3-(+&,-!c ()!)%1/)!c )!c ()c YD Dc !"c ()!&-$,%4-!c
("&A-!c&-4*-$)$,)!c)/c&-!,-c!)3B%c()cYD c

"cG!,%c$-c@+)!)c/%c)/)&&"'$c4I!c()!)%1/)c!)c*-(3B%c3)&-4)$(%3c/%c!"#+")$,)c-*&"'$ cc

c c

SIHCLIP c c c

c
c

cV 0 0c .


-4-c !)c *+)()c -1!)36%3c /%c &%/"(%(c $-c )!c '*,"4%c c :%c =+)c /%!c 4I=+"$%!c ,")$)c +$%c 4)$-3c
&%*%&"(%(c ()c %/4%&)$%4")$,-c :c 4)$-3c 3%*"()Ec*-3c /-c =+)c :%c !)c *-(3B%c "$!,%/%3c ,-(-!c /-!c
*3-#3%4%!c =+)c !)c +,"/"E%3B%$c *%3%c /%c )/%1-3%&"'$c ()/c !-@,K%3)Dc )/c *3-:)&,-3c 3)&-4)$(%(-c
@+$&"-$%c)$c/-c$)&)!%3"-c*)3-c/%c6"!+%/"E%&"'$c)!c4+:c*-&-c)@"&%EDc/%c"4*3)!-3%c)!c()c+$%c4%3&%c
$-c4+:c3)&-$-&"(%c*-3c/-c=+)c!)c()!&-$-&)c!+c)@"&")$&"%Dc/-!c4+)1/)!c!-$c&'4-(-!c*)3-c!+c
,3%$!*-3,%&"'$c$-c)!c,%$c@I&"/ c%c#%3%$,B%c()c)!,-!c&-4*-$)$,)!c)!c()cc%O- c

/c &-!,-c ()c )!,%c &-,"E%&"'$c ,-4%$(-c )$c &+)$,%c /-!c *3-(+&,-!c ()!)%1/)!c )!c ()c Y
D  Dc !"cc
/-!c)!,-!c&-4*-$)$,)!c!+c&-!,-c!)3B%c()c
D c

-4-c!)c*+)()c-1!)36%3c()c/%!c,3)!c&-,"E%&"-$)!c*3)!)$,%(%!c&%(%c+$%c&-$,")$)c!+!c6)$,%0%!c:c
()!6)$,%0%!Dc*+)!,-c=+)c6%3B%$c)$c)/c*3)&"-c:c/%c)@"&")$&"%c()c!+!c&-4*-$)$,)!c("!4"$+:)c*-3c
/-c=+)c!)c!-/"&",%c,-4%3c)$c&+)$,%c&%(%c+$-c()c/-!c3)=+)3"4")$,-!c()c!+c!"!,)4%c:c%!Bc,-4%3c/%c
4)0-3c()&"!"'$c*%3%c,)$)3c+$c!-@,K%3)c)@"&")$,) cc

c c

SIHCLIP c c c

c
c
V cc
 c0c 2Vc
c c

SIHCLIP c cc

c
c

c0*#(&%(3c*c##)*+c

c0*#(&%(3c**&c
/c !"!,)4%c ? c 2"!,)4%c ()c $@-34%&"'$c )c ?"!,-3"%/c /B$"&-c ()c %&")$,)!5c &-$!"!,)c )$c /%c
@%&"/",%&"'$c()c"$@-34%&"'$c()c*%&")$,)!Dc*%3%c4G("&-!c()c("6)3!%!c"$!,",+&"-$)!c-c*%3,"&+/%3)! c

 ? c *3-6))c /%c "$@-34%&"'$c $)&)!%3"%c *%3%c /%c &-$!+/,%c ()c +$c *%&")$,)Dc %!Bc &-4-c
,%41"G$c @%&"/",%c %c /-!c 4G("&-!c /%c &-$!+/,%c 4)("%$,)c )/c +!-c ()c ("6)3!%!c A)33%4")$,%!c =+)c
*3-*-3&"-$%c/%c"$,)3@%Ec()/c4"!4- c+c*3"$&"*%/c6)$,%0%c)!c/%c#)$)3%/"E%&"'$c()c/%c"$@-34%&"'$c
*3-*-3&"-$%(%Dc:%c=+)c!)3Ic/%c4"!4%c*%3%c,-(%!c/%!c"$!,",+&"-$)!c=+)c&+)$,)$c&-$c ? c

c0*#(&%(3c*)c c
Usuarios

x F*)37 (4"$"!,3%(-3)!Pc +)$,%$c &-$c ,-(%!c /%!c A)33%4")$,%!c *%3%c /%c 4-("@"&%&"'$c :c
&3)%&"'$c()c4'(+/-!c*%3%c)/c!"!,)4%Dc%!Bc&-4-c,%41"G$c)/c&-$,3-/c,-,%/c!-1)c/-!c()4I!c
+!+%3"-! c
x (4"$"!,3%(-3)!Pc,")$)$c &-$,3-/c!-13)c/-!c!+17%(4"$"!,3%(-3)!Dc4G("&-!c :c*+1/"&-c)$c
#)$)3%/ c +c *3"$&"*%/c @+$&"'$c )!c /%c %(4"$"!,3%&"'$c :c &-$,3-/Dc %!Bc &-4-c ,%41"G$c )/c
&A)=+)-c&-$,"$+-c()/c!"!,)4% c
x +17%(4"$"!,3%(-3)!Pc!-$c/-!c+!+%3"-!c=+)c!)c3)#"!,3%$c:c(%$c()c%/,%c%c+$%c"$!,",+&"'$ c
!,I$c)$&%3#%(-!c()c/%c%(4"$"!,3%&"'$c()c/-!c4G("&-!c*)3,)$)&")$,)!c%c!+c"$!,",+&"'$Dc
:%c!)%c/%c%/,%c-c1%0%c()c!+!c&+)$,%! c
x G("&-!Pc!+c*3"$&"*%/c@+$&"'$c()$,3-c()/c!"!,)4%c)!c/%c%&,+%/"E%&"'$c()c"$@-34%&"'$c:c
3)#"!,3-c()c*%&")$,)! c'/-c*+)()$c(%3c()c%/,%c*%&")$,)!c:c4-("@"&%3c!+!c(%,-! c
x +1/"&-c)$c#)$)3%/Pc!+c%&&)!-c)!c4+:c/"4",%(- c//-!c!'/-c*+)()$c)$,3%3c%c/%c*%#"$%c()c
"$"&"-c()/c!"!,)4%c:c/))3c/-!c!)36"&"-!c=+)c ? c*3-*-3&"-$% c

nterfacesmódulosc

+)!,3-c !"!,)4%c 4+)!,3%c ,-(%c /%c "$@-34%&"'$c ()/c *%&")$,)c )$c +$%c "$,)3@%Ec !)$&"//%c :c
4-("@"&%1/)c!'/-c*%3%c4G("&-!c(%(-!c()c%/,% c%41"G$c&+)$,%c&-$c+$c4'(+/-c()c3)#"!,3-c
()c4G("&-!c:c-,3-c*%3%c=+)c/-!c4G("&-!c%&,+%/"&)$c!+!c(%,-!c#)$)3%/)! c

 ? c4%$)0%c+$c!"!,)4%c()c&-13-!c*%3%c/%!c"$!,",+&"-$)!c(-$()c*%#%$c*-3c3)&"1"3c)/c
!)36"&"-c*-3c+$c,")4*-c(),)34"$%(- c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

c &4*$#c*c$#c#'&$#c*c*c#)*+c
c
[)c perdministrador:
x 3)%3c&+)$,%c()c%(4"$"!,3%(-3)!c
x 3)%3c&+)$,%c()c!+17%(4"$"!,3%(-3)!c
x -13-c*-3c!)36"&"-c
x &,"6%&"'$c()c!)36"&"-c
x +!*)$!"'$c()c!)36"&"-c
x %0%!c()cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c
x %0%!c()c*%&")$,)!cc
x )3"@"&%&"'$c()c*%#-!c
x %0%!c()c4G("&-c*%3,"&+/%3)!c
x /,%!c()c4G("&-!c*%3,"&+/%3)!c
x (4"$"!,3%3c*+1/"&"(%(c)$c)/c!"!,)4%c
x -("@"&%3c)/c!"!,)4%ccc
x /,%!c()cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c
x &&)!-c%/c&'("#-c()/c!"!,)4%c
è)c dministrador:
x 3)%3c&+)$,%!c()c!+17%(4"$"!,3%(-3)!c
x %0%!c()cA-!*",%/)!c
x %0%!c()c4G("&-!cc
x /,%!c()c4G("&-!c
x /,%!c()cA-!*",%/)!c
x &,"6%&"'$c()/c!)36"&"-cc
x +!*)$!"'$c()/c!)36"&"-c
x +1/"&%3c*+1/"&"(%(c)H,3%c
c c

SIHCLIP c cc

c
c

Î)c uadministrador
x /,%!c()c4G("&-!c
x %0%!c()c4G("&-!c)$cA-!*",%/)!c
x (4"$"!,3%3c)/c*)3!-$%/c()cA-!*",%/)!c
x &,"6%&"'$c()c!)36"&"-c
x )3c3)#"!,3-c()c/-!c*%&")$,)!c%,)$("(-!c
x ?%&)3c&-$!+/,%!c*%3%c(%,-!c)!,%(B!,"&-!c
x %0%!c()c!)36"&"-!c%c4G("&-!c
)c dico:
x $#3)!%3c%c/%c"$@-34%&"'$c=+)c!)c)$&+)$,3%c()!*+G!c()c/%c"$,)3@%Ec
x )3c3)#"!,3-c()c*%&")$,)!c
x -$!+/,%3c/-!c(%,-!c()/c*%&")$,)c
x -$!+/,%3cA"!,-3"%/c()c/-!c*%&")$,)!c
x 4*3)!"'$c()/cA"!,-3"%/c4G("&-c()/c*%&")$,)cc
x &,+%/"E%3c/-!c(%,-!c()/c4G("&-c
x )6"!%3c/-!c3)*-3,)!c:c(%,-!c)!,%(B!,"&-!c
x %41"-c()c&-$,3%!)O%c
x )&"1"3c/%c&-$,3%!)O%c-/6"(%(%c
x -("@"&%3c)/cA"!,-3"%/c4G("&-c()/c*%&")$,)c
x -("@"&%3c/%!c3)&),%!c*%3%c/-!c*%&")$,)!c
x 3)%3c3)&),%!cc
x &,+%/"E%3cA"!,-3"%/c()c*%&")$,)!c%,)$("(-!c
)c Pulicoeneral:
x $#3)!%3c%c/%c"$@-34%&"'$c=+)c!)c)$&+)$,3%c()!*+G!c()c/%c"$,)3@%Ec
x 1!)36%3c("3)&,-3"-c()c4G("&-!c
x -$!+/,%3c"$@-34%&"'$c()c4G("&-!c
x -$!+/,%3c"$@-34%&"'$c()cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c
x 1!)36%3c/%c"$,)3@%Ec()/c!"!,)4%c)$c/%cö c
x 1!)36%3c/%c*+1/"&"(%(c=+)c)!,Ic)$c)/c!"!,)4%cc
x F!=+)(%!c()c4G("&-!cc
x F!=+)(%!c()c?-!*",%/)!c:c/B$"&%!c
c c

SIHCLIP c cc

c
c

c0*#(&%(3c*c%&$(*#$#c
c
[) ltas de mdicos particulares $c )!,)c *3-&)!-c )/c %(4"$"!,3%(-3c *-(3Ic "$!&3"1"3c %c +$c
4G("&-c =+)c ,")$)c +$c &-$!+/,-3"-c :c =+)c ()!)%c ,)$)3c *+1/"&"(%(c 4)("%$,)c /%cö c $c )!,)c
*3-&)!-c ,)$(3Ic =+)c "$,3-(+&"3c !+c &G(+/%c *3-@)!"-$%/Dc :c ()!*+G!c //)$%3c +$c @-34+/%3"-Dc =+)c
&-$,)$(3Ic!+!c(%,-!c*)3!-$%/)!Dc,%/c&-4-Pc-413)2!5Dc * c %,)3$-Dc * c%,)3$-Dc!*)&"%/"(%(c
:c("3)&&"'$c()/c&-$!+/,-3"- ccc
c
è) ltas de ospitales línicas /c *3-&)!-c &-$!,%c ()c "$!&3"1"3c %c /%!c ("@)3)$,)!c &/B$"&%!c :c
A-!*",%/)!c =+)c !)c )$&+)$,3%$c %c $"6)/c )!,%,%/c :c =+)c ()!)%$c (%3c %c &-$-&)3c /%!c ("@)3)$,)!c
)!*)&"%/"(%()!c=+)c!)c)$&+)$,3%$c)$c&%(%c+$%c()c/%!c"$!,",+&"-$)! c /c(%3c()c%/,%c+$cA-!*",%/c-c
&/B$"&%Dc()1)3I$c//)$%3c+$c@-34+/%3"-c=+)c&-$,)$(3I$c)/c$-413)c()c/%c"$!,",+&"'$Dc("3)&&"'$Dc!+!c
)!*)&"%/"(%()!c:c/-!c4G("&-!c=+)c!)c)$&+)$,3%$c/%1-3%$(-c)$c("&A%c"$!,",+&"'$ ccc
c
Î)ltasdedicoenospitalesclínicas !,)c*3-&)!-c,")$)c+$%c("@)3)$&"%c%/c*3-&)!-c()c
%/,%!c ()c 4G("&-!c *%3,"&+/%3)!Dc ()1"(-c %c =+)c )/c %(4"$"!,3%(-3c &%*,+3%3Ic /%c "$@-34%&"'$c ()/c
4G("&-c =+)c ,3%1%0%c )$c +$c A-!*",%/c -c &/B$"&% c %*,+3%3I$c /-!c $-413)!c ()c &%(%c 4G("&-Dc !+c
)!*)&"%/"(%(c:c!+c&G(+/%c*3-@)!"-$%/ c,3-c*+$,-c("@)3)$,)c)!c=+)c+$c4G("&-c,3%1%0%$(-c)$c+$c
A-!*",%/Dc:%c$-c()1)3I$c*%#%3c)/c!)36"&"- ccc
c
)ltasPacientes c -(3Ic(%3c()c%/,%c%c+$c*%&")$,)c2*)3!-$%c&-4F$5c*%3%c*-()3c,)$)3c%&&)!-c
%c+$c%$I/"!"!c4G("&-c-c=+)c()&"("3c=+Gc4G("&-c*-(3Ic%,)$()3/-Dc%()4I!c()c,)$)3c"$@-34%&"'$c
"4*-3,%$,)c!-13)c/%c!-/+&"'$c()c+$%c)$@)34)(%(Dc)!,)c*3-&)!-c)/c+!+%3"-c$-c,)$(3I$c+$c&-!,-Dc
:%c =+)c )!c +$c $%6)#%(-3Dc!'/-c ,)$(3I$c =+)c //)$%3c +$c @-34+/%3"-Dc 3)#"!,3%$(-c !+c "$@-34%&"'$c
*)3!-$%/c :c !+!c A"!,-3"%/c 4G("&-Dc )!,-c ()1)3Ic !)3c -1/"#%,-3"-c *%3%c =+)c )/c 4G("&-c *-(3Ic ,)$)3c
+$%c6"!"'$c%&)3&%c()c!+c)!,%(-c()c!%/+( c
c
)ajasdemdicos c!,)c*3-&)!-c,")$)c/%c@"$%/"(%(c()c)/"4"$%3c%c&+%/=+")3c,"*-c()c4G("&-Dc:%c
!)%c*%3,"&+/%3c-c,3%1%0%$(-c)$cA-!*",%/Dc&-/-&%$(-c!+c&G(+/%c*3-@)!"-$%/ c!,)c*3-&)!-c,)$(3Icc
,"*-!c()c1%0%! c
aja temporal 7c $c )!,%c 1%0%c )/c %(4"$"!,3%(-3c (%3Ic ()c 1%0%c %c /-!c 4G("&-!c =+)c :%c $-c
()!)%$c,)$)3c)/c!)36"&"-Dc-c=+)c:%c$-c,3%1%0%$c)$c)/cA-!*",%/Dc-c"$&/+!-c!"c)/c4G("&-c()!)%c,)$)3c
+$c ,")4*-c !"$c 3)%/"E%3c !+c!)36"&"- c $c )//%c !+c &G(+/%c ,)$(3Ic /%c -*&"'$c ()c !)3c $+)6%4)$,)c !)3c
%&,"6%(%c)$c&+%/=+")3c4-4)$,- cc
ajadefinitiva 7c!,)c!+1*3-&)!-c(%c()@"$","6%4)$,)c/%c1%0%c()c+$%c&G(+/%Dc)/c&+%/c:%c
$-c *-(3Ic !)3c %&,"6%(%c )$c )/c !"!,)4%Dc )!,-c ()1"(-c %c =+)c $-c !)c *+)(%c 6-/6)3c %c +!%3c *-3c -,3%c
*)3!-$%Dc:%c=+)c)!,%c1%0%c!)3Ic!'/-c!"c)/c4G("&-c:%c@%//)&"' c
aja por falta de pagos 7c !,)c !+1*3-&)!-c!'/-c (%3I$c !+!*)$!"'$c ()/c !)36"&"-c %c /-!c
4G("&-!c=+)c$-cA%:%$c*%#%(-c)$c/%c@)&A%c=+)c/)c&-33)!*-$(B%Dc*-3c,%/c4-,"6-c)/c%(4"$"!,3%(-3c
*-(3Ic3)%&,"6%3cG!,%c1%0%Dc&+%$(-c)/c4G("&-c:%c%//Ic*%#%(-c!+c!)36"&"- cc
c c

SIHCLIP c cc

c
c

-)ajadepacientes:!,)c*3-&)!-c&-$!"!,)c)$c)/"4"$%3c,-(-!c/-!c3)#"!,3-!c()c/%c1%!)c()c(%,-!c
()c %/#F$c *%&")$,)c )$c *%3,"&+/%3 c /c (%3c ()c 1%0%c +$c *%&")$,)Dc !+c "$@-34%&"'$c $-c *-(3Ic !)3c
3)&+*)3%(%Dc%c4)$-!c=+)c!)c6+)/6%c%c(%3c()c%/,%c%c)!,)c4"!4-c*%&")$,) c

%c 1%0%c ()c *%&")$,)!c !)3Ic $)&)!%3"%Dc *%3%c )/"4"$%3c %/#F$c *%&")$,)c =+)c !)c A%:%c (%(-c ()c %/,%c
@"&,"&"%4)$,)Dc-c*-3c)33-3Dc:%c=+)c/%c"$@-34%&"'$c=+)c&-$,)$(3Ic&%(%c*%&")$,)c!)3Ic()c+,"/"(%(c
"$&/+!-c !"c )/c *%&")$,)c :%c @%//)&"'Dc *-3c ("6)3!-!c 4-,"6-!c ()c !)#+"4")$,-c ()c ,3%,%4")$,-!c
4G("&-!Dc-c%/#+$-!c*3-1/)4%!c&-4-c$)#/"#)$&"%!c4)("&%! c

!,)c !)36"&"-c !'/-c *-(3Ic !)3c +,"/"E%(-c *-3c /-!c !F*)3c %(4"$"!,3%(-3)!c ()/c !"!,)4%Dc &-$c +$%c
*),"&"'$c)!*)&"%/c()/c%(4"$"!,3%(-3c()c&%(%cA-!*",%/c-c&/B$"&%Dc-c4G("&-!c*%3,"&+/%3)! c

)ajadeospitaleslínicas: %3%c3)%/"E%3c)!,)c*3-&)!-c!)c3)=+")3)c/%c"$,)36)$&"'$c()c/-!c
!F*)3c%(4"$"!,3%(-3)!c()/c!"!,)4%Dc)/c*3-&)!-c&-$!"!,)c)$c1-33%3c*-3c&-4*/),-c/-!c3)#"!,3-!c()c
/-!cA-!*",%/)!c-c&/B$"&%!Dc4%!c$-c()c!+!c*%&")$,)!c=+)cA%:%$c3)#"!,3%(-Dc$"c()c/%!c&+)$,%!c()c/-!c
4G("&-!c 2)!,%!c !'/-c =+)(%3%$c ()!%&,"6%(%!5Dc *-3c /-c =+)c !)c ,)$(3Ic +$c 3)!*%/(-c ()c )!,%c
"$@-34%&"'$ c

!,)c!)36"&"-c!)3Ic$)&)!%3"-c&+%$(-c%/#F$cA-!*",%/c-c&/B$"&%c()0)c()c)H"!,"3Dc:%c=+)c!"c*-3c%/#+$%c
3%E'$c&%41"%3%c()c(-4"&"/"-Dc$-413)c-c%(4"$"!,3%&"'$Dc!"4*/)4)$,)c!)c()1)3I$c%&,+%/"E%3c/-!c
(%,-!c*-3c4)("-c()c-,3-c*3-&)!- c

) egistro de pacientes: /c !"!,)4%c *3-*-3&"-$%c +$%c "$,)3@%Ec %c /-!c 4G("&-!c =+)c )!,G$c
&%*,+3%$(-c/-!c(%,-!c()/c*%&")$,)Dc)/c!"!,)4%c%+,-4I,"&%4)$,)c&3)%3Ic)/c3)#"!,3-c)$c/%c1%!)c()c
(%,-! c$%c6)Ec3)#"!,3%(-c)/c*%&")$,)Dc$-c!)c*-(3Ic3)#"!,3%3c+$c!)#+$(-c&-$c/-!c4"!4-!c(%,-! c

%(%c *%&")$,)c &-$,")$)c +$c c =+)c )/c !"!,)4%c #)$)3%c %+,-4I,"&%4)$,)Dc &-$c )/c &+%/c !)c *-(3Ic
%&&)!%3c%c/-!c(%,-!c()c&%(%c*%&")$,)c*-3c4)("-c()c+$%c1F!=+)(%Dc+,"/"E%$(-c("&A-c c25 cc

$c)!,)c*3-&)!-c$-c )!c$)&)!%3"-c,)34"$%3c()c//)$%3c )/c3)#"!,3-c()/c*%&")$,)Dc:%c=+)c &%(%c 6)Ec


=+)c!)c%&&)(%c%c!+c"$@-34%&"'$Dc!)c*-(3Ic!)#+"3c&-$c/%c%&,+%/"E%&"'$c()c!+!c(%,-! c

-!c (%,-!c =+)c ()1)3I$c !)3c -1/"#%,-3"-!c %/c )4*)E%3c )/c 3)#"!,3-c ()c *%&")$,)!c !-$Pc-413)2!5Dc
%*)//"(-c *%,)3$-Dc %*)//"(-c 4%,)3$-Dc !)H-Dc @)&A%c ()c $%&"4")$,- c !,-!c (%,-!c!'/-c *+)()$c !)3c
4-("@"&%(-!c%/c4-4)$,-c()/c3)#"!,3-Dc$-c*-(3I$c!)3c4-("@"&%(-!c*-!,)3"-34)$,) c

!)ctualizardatosdemdicos:/c!"!,)4%c*3-*-3&"-$%c+$%c"$,)3@%Ec(-$()c&%(%c4G("&-c*+)(%c
&%41"%3c !+c "$@-34%&"'$c *)3!-$%/Dc %!Bc &-4-c ()c %&,+%/"E%3/%c :c %(4"$"!,3%3/%c %c !+c 4)0-3c
*3)@)3)$&"% c /#+$-!c()c/-!c(%,-!c*)3!-$%/)!c=+)c*+)()c4-("@"&%3c+$c4G("&-c!-$Pc@-,-#3%@B%c
*)3!-$%/Dc &+33B&+/+4Dc "$@-34%&"'$c ()c &-$,%&,- c -!c (%,-!c *)3!-$%/)!c !'/-c *-(3I$c !)3c
4-("@"&%(-!c*-3c/-!c%(4"$"!,3%(-3)!c()/c!"!,)4% c

 

SIHCLIP c c c

c
c

[ )oroporservicios:$c)!,)c%*%3,%(-c*-(3Ic-1!)36%3c/-!c("@)3)$,)!c,"*-!c()c*%#-c%!Bc&-4-c
*3-4-&"-$)!Dc/-!c&+%/)!c*-(3I$c!)3c6"!,-!c!-/%4)$,)c*-3c/%!c*)3!-$%!c@B!"&%!c:c4-3%/)!c=+)c!)c
/)!c )!,)c 13"$(%$(-c )/c !)36"&"- c H"!,"3I$c ("6)3!%!c @-34%!c ()c *%#-Dc %!Bc &-4-c ("6)3!%!c &+-,%!c
()*)$(")$(-c()/c,")4*-c=+)c&%(%c*)3!-$%c3)=+")3%c&-$,3%,%3c)/c!)36"&"- c

[[)onsulta deinformación de paciente:c)("%$,)c )!,)c*3-&)!-Dc!)c()!*/)#%3Ic+$%c*I#"$%c


*)3!-$%/c&-$c/%c"$@-34%&"'$c()c&%(%c*%&")$,)Dc)$c(-$()c!)c*+)()$c6)3c("6)3!-!c%!*)&,-!c&-4-c
!+c "$@-34%&"'$c *)3!-$%/c :c !)#+"4")$,-c 4G("&-Dc %!Bc &-4-c ,3%,%4")$,-!c :c ()4I!c %!*)&,-!c
#)$)3%/)!c-c&-4)$,%3"-!c=+)c&%(%c4G("&-c()!))c"$&/+"3 cc

c 4G("&-c *-(3Ic -1,)$)3c "$@-34%&"'$c ()/c *%&")$,)c 4)("%$,)c /%c 1F!=+)(%Dc +,"/"E%$(-c &-4-c
3)@)3)$&"%c:%c!)%c$-413)Dc%*)//"(-c*%,)3$-Dc%*)//"(-c4%,)3$-c-c c)*)$(")$(-c()c,"*-c()c
@"/,3-c=+)c!)c%*/"=+)Dc!)c()!*/)#%3%$c/-!c3)!+/,%(-! c

[è)onsultadeinformacióndemdico:c F1/"&-c)$c#)$)3%/c*-(3Ic6)3c)/c+33"&+/+4c6",%)c()c
/-!c4G("&-!c=+)c/%1-3%$c)$cA-!*",%/)!Dc&/B$"&%!c:cc4G("&-!c*%3,"&+/%3)!Dc!)3I$c*3)!)$,%(-!c*-3c
)!*)&"%/"(%()!Dc&)(+/%c*3-@)!"-$%/cc:c-3()$c%/@%1G,"&-Dc%!Bc&-4-c,%41"G$c,-(%c"$@-34%&"'$c()c
&-$,%&,-c-c*)3!-$%/c=+)c&%(%c4G("&-c()&"(%c4-!,3%3 c

[Î) onsulta de directorio de hospitales clínicas:c )c *-(3Ic -1!)36%3c /%!c +1"&%&"-$)!c ()c
A-!*",%/)!Dc &/B$"&%!c :c 4G("&-!c *%3,"&+/%3)!c c &-$c !+c ("3)&&"'$Dc /-#-,"*-c =+)c "()$,"@"=+)c %c /%c
()*)$()$&"%cc4G("&%Dc,)/G@-$-!c:c("3)&&"-$)!Dc()*)$(")$(-c()/c@"/,3%(-c=+)c!)c/)c%*/"=+)c%c/%c
1F!=+)(% cc

[)suspensióndeservicios:-$!"!,)c)$c/%c()!%&,"6%&"'$c()c&+)$,%!c()c4G("&-!Dc*-3c/-c=+)c$-c
!)3Ic*-!"1/)c)/c+!-c()c"$@-34%&"'$c=+)c*3-6))c)/c!"!,)4%Dc&-4-c"$@-34%&"'$c)cA"!,-3"%/c4G("&-c
()c*%&")$,)!c:c(%,-!c)!,%(B!,"&-! c

[) activación de servicios: !c ,-(-c /-c &-$,3%3"-c %c /%c !+!*)$!"'$c ()c !)36"&"-! c /c %&,"6%3c +$%c
&+)$,%c ()c 4G("&-Dc /)c *)34",)c %&&)!%3c %c /-!c 3)#"!,3-!c ()c *%&")$,)!Dc %!Bc &-4-c &-$!+/,%!c
)!*)&"%/)!c*%3%c!%1)3c&")3,-!c(%,-!c)!,%(B!,"&-! c

[-) verificación de pagos por referencias ancarias: -!c !F*)3c %(4"$"!,3%(-3)!c :c
%(4"$"!,3%(-3)!c *+)()$c &-$!+/,%3c )$c /%!c 1%!)!c ()c (%,-!c /-!c *%#-!c )@)&,+%(-!c ()c &%(%c
()*)$()$&"%c+c4G("&-c)$c*%3,"&+/%3 c

[)validacióndecampospararegistros:$c&%!-!c4+:c)!*)&B@"&-!Dc/-!c!F*)3c%(4"$"!,3%(-3)!c
*-(3I$c&%41"%3c%/#+$%!c$-34%!c*%3%c6%/"(%3c/-!c&%4*-!c()c3)#"!,3-!c=+)c!)%$c$)&)!%3"-! c

[ )istorialdeconsultasdepacientes:c/c-10),"6-c()c)!,)c*3-&)!-c)!c"$@-34%3$-!c%&)3&%c()c
=+"G$)!cA%$c!"(-c/-!c4G("&-!c=+)cA%$c%,)$("(-c*3)6"%4)$,)c%/c*%&")$,)Dc)$c&%!-c()c=+)c!)%c
+$c$+)6-c*%&")$,)c$-c)H"!,"3Ic)!,)cA"!,-3"%/c()c4G("&-! c
c )c )!%c@-34%c )/c4G("&-c=+)c%&,+%/4)$,)c )!,Ic%,)$(")$(-c%/c*%&")$,)c!%13Ic=+)c-,3-!c
,3%,%4")$,-!cA%c,-4%(-c:c=+)c)!*)&"%/"!,%c!)c)$&%3#'c()c)/c*3)6"%4)$,) c

 

SIHCLIP c c
c

c
c

[!)
nvíodecorreosparacontraseñasrecuperacióndecontraseñas: 3-&)!-c)$&%3#%(-c()c
)$6"%3c +$c &-33)-c )/)&,3'$"&-c %/c +!+%3"-c 24G("&-5c *%3%c "$@-34%3/)c %&)3&%c ()c !+c %/,%c )$c )/c
!"!,)4%c:c%c!+c6)Ec/)c*3-6))3Ic()c+$%c&-$,3%!)O%c,)4*-3%/Dc=+)c()1)3Ic!)3c&%41"%(%c+$%c6)Ec
=+)c)/c4G("&-c"$#3)!)c*-3c*3"4)3%c6)Ec%/c!"!,)4% c
c c!+c6)Ec)$c&%(%c-&%!"'$c=+)c)/c+!+%3"-c&%41")c/%c&-$,3%!)O%c()$,3-c()/c!"!,)4%c!)c/)c
)$6"%3Ic+$c&-33)-c"$@-34%$(-c%&)3&%c()c)!,)c$+)6-c&%41"- c

è ) eguridad de cuentas:$c &%!-c ()c =+)c )/c +!+%3"-c 3)=+")3%c &%41"%3c !+c &-$,3%!)O%Dc !)c /)c
A%3Ic+$%ccS*3)#+$,%c!)&3),%Sc*%3%c&-$@"34%3c!+c"()$,"(%(c:c%!Bc*-()3c&%41"%3c/%c&-$,3%!)O% c
!,%c*3)#+$,%c!)3Ic)/)#"(%c:c3)!*-$("(%c/%c*3"4)3%c6)Ec=+)c)/c+!+%3"-cA%#%c+!-c()c!+c&+)$,% c

è[)amiodecontraseñas: 3-&)!-c=+)c&%41"%3Ic/%c&-$,3%!)O%c%$,)3"-3c&-$c+$%c$+)6%c&%(%c
6)Ec=+)c)/c+!+%3"-c/-c3)=+")3% c


èè) iveles de usuario: /c !"!,)4%c ,")$)c


c $"6)/)!c ()c +!+%3"-c /-!c &+%/)!c !)c 4)$&"-$%$c %c
&-$,"$+%&"'$Pc

perdministrador 7c/c+!+%3"-c,)$(3Ic )/c%&&)!-c!"$c3)!,3"&&"-$)!c%/c!"!,)4%c:%c=+)c


!-$c/-!c()!%33-//%(-3)!c()/c!"!,)4% cc

dministrador 7c /c +!+%3"-c ,)$(3Ic )/c %&&)!-c c %/c %*%3,%(-c =+)c /)c *)3,)$)&)c &-4-c
A-!*",%/Dc)/c&+%/c*-(3Ic(%3c()c%/,%c:c()c1%0%c%c)/c*)3!-$%/c4G("&-c=+)c/%1-3)c*%3%cG/ c/c+!+%3"-c
,)$(3Ic+$%c&-$,3%!)O%cF$"&%c*%3%c%&&)()3c%cc!+c%*%3,%(- c

UsuarioPrimario /c+!+%3"-c,)$(3Ic%&&)!-c%c!+c&+)$,%c&-4-c4G("&-c:%c!)%c*%3,"&+/%3c
-c =+)c *)3,)$)&)c %c +$c A-!*",%/Dc *-(3Ic -1!)36%3c )/c A"!,-3"%/c 4G("&-c ()/c *%&")$,)c =+)c )!,)c
%,)$(")$(-c %!Bc &-4-c %#3)#%3/)c 4%!c "$("&%&"-$)!c ()c )!,)c c %/c "#+%/c =+)c (%3c ()c %/,%c %/#F$c
*%&")$,)c:c,)$)3c)/c%1!-/+,-c()3)&A-c()c*-()3c4-("@"&%3c!+cA"!,-3"%/c%c)!,) c/c+!+%3"-c,)$(3Ic
+$%c&-$,3%!)O%c:c!+c&+)$,%c!)3Ic!+c&G(+/%c*3-@)!"-$%/ c

Usuario ecundario c /c +!+%3"-c ,)$(3Ic )/c %&&)!-c %c -1!)36%3c )/c &+33B&+/-c ()c %/#F$c
4G("&-c &-$c ,%$c !'/-c (%3c &/"&c )$c )/c 4G("&-c -c )!&3"1"3c !+c &G(+/%c *3-@)!"-$%/Dc ()c "#+%/c4%$)3%c
*-(3Ic-1!)36%3c)/c("3)&,-3"-c()c/-!cA-!*",%/)!c:c4G("&-!c=+)c!)c)$&+)$,3)$c%AB c!,)c+!+%3"-c$-c
&3)%3%c+$%c&+)$,% c

 

SIHCLIP c c c

c
c

èÎ) eneración de reportes datos estadísticosPc /c !"!,)4%c ,)$(3Ic /%c -*&"'$c ()c #)$)3%3c
3)*-3,)!c()c4%$)3%c)!,%(B!,"&%c%/c4-4)$,-c()c=+)c)/c+!+%3"-c!-/"&",)c%/#F$c(%,- c

/c %*%3,%(-c *%3%c #)$)3%3c /-!c 3)*-3,)!c ,)$(3Ic +$c &%4*-c )/c &+%/c !-/"&",%3%c /%c *%/%13%c -c @3%!)cc
)!*)&"@"&%c=+)c()!)%c)$&-$,3%3c*%3%c#)$)3%3c)/c3)*-3,) c

$c/%c*%3,)c"$@)3"-3c&)$,3%/c,)$(3Ic(-!c1-,-$)!c+$-c()c%&)*,%3c:c-,3-c()c&%$&)/%3 c

/c 1-,'$c ()c %&)*,%3c %/c (%3c &/"&c /%$E%3Ic +$c 4)$!%0)c )/c &+%/c ("3Ic /%c @3%!)c -c *%/%13%c %c 1+!&%3c :c
&+%$,-!c)/)4)$,-!c)$&-$,3'c)!,)c4)$!%0)c,)$(3Ic+$c1-,'$c()c%&)*,%3c:c&%$&)/%3 c-!c&+%/)!c)/c
*3"4)3-c#)$)3%c)/c3)*-3,)c:c)/c!)#+$(-c3)#3)!%c%/c%*%3,%(-c()c3)*-3,)! c

/c 1-,'$c ()c &%$&)/%3c %/c (%3c &/"&c /%$E%3Ic +$c 4)$!%0)c )/c &+%/c ("3Ic >!,Ic !)#+3-c ()c &%$&)/%3c )/c
3)*-3,)CDc )!,)c 4)$!%0)c ,)$(3Ic (-!c 1-,-$)!c +$-c ()c %&)*,%3c c :c -,3-c ()c &%$&)/%3Dc )/c *3"4)3-c
3)#3)!%3%cc%c/%c*I#"$%c*3"$&"*%/c()/c!"!,)4%c:c)/c!)#+$(-c%/c%*%3,%(-c()c#)$)3%&"'$c()c3)*-3,)! c

è) mpresión historial mdico del paciente:$c )!,)c %*%3,%(-c !)c -1,)$(3Ic )/c A"!,-3"%/c ()/c
*%&")$,)c(-$()c)$c*3"4)3c/+#%3c!)c&-/-&%3%c)/cc()/c*%&")$,)c:c(%3Ic&/"&c)$c)/c1-,'$c%&)*,%3Dc
)!,)c1-,'$c#)$)3%3%c)/cA"!,-3"%/c()/c*%&")$,)c:c/-c4-!,3%3%c)$c/%c*%$,%//% c

$c/%c*%3,)c"$@)3"-3c"E=+")3(%c,)$(3Ic+$c1-,'$c()c"4*3"4"3Dc)/c&+%/c%/c(%3c&/"&c!)c&-$)&,%3Ic%c/%c
"4*3)!-3%c:c4%$(%3%c)/c%6"!-c()c"4*3)!"'$ c

è) ctualización del personal mdico de los hospitales: $c )!,)c %*%3,%(-c )/c +!+%3"-c
%(4"$"!,3%(-3c*-(3Ic(%3c()c1%0%c:%c!)%c,)4*-3%/c-c()@"$","6%c%c+$-c()c!+!c4G("&-!c*-3c4)("-c
()c+$c&%4*-c)/c&+%/c&-/-&%3%c/%c&G(+/%c*3-@)!"-$%/c()/c4G("&-c:c(%3Ic/%c-*&"'$c()c(%3c()c1%0%c
()@"$","6%c-c,)4*-3%/ c%c1%0%c()@"$","6%c1-33%3%c%/c 4G("&-c()c/%c1%!)c()c(%,-!c*-3c&-4*/),-c
)H&)*,-c/-!c*%&")$,)!c=+)c)!,)cA%:%c%,)$("(-Lc/%c1%0%c,)4*-3%/c1/-=+)%3%c/%c&+)$,%c()/c4G("&-c
*-3c)/c,")4*-c(),)34"$%(-c=+)c)/c%(4"$"!,3%(-3c&-$!"()3) cc

 

SIHCLIP c c c

c
c
V cc
 c0c0 22c
c c

SIHCLIP c c c

c
c

c0 2 - c0c2 Vc0c c c0c0 c

c&-$,"$+%&"'$c!)c4+)!,3%c)/c("%#3%4%c()c/%!c3)/%&"-$)!c=+)c)H"!,)c)$c/%c1%!)c()c(%,-!c()/c
 ? c

cc c c c c c "# c 7c"%#3%4%c()c3)/%&"-$)!c()c/%c c

SIHCLIP c c c

c
c

c0VV 2c0c0 c


c&-$,"$+%&"'$c!)c-1!)36%3%c)/c("&&"-$%3"-c()c(%,-!c()c ? c*%3%c)/c4)0-3c)$,)$("4")$,-c()c
/%c1%!)c()c(%,-! c

Ê c c Ê c 
Ê c 
 c 
c 
cc

Êc
 c
UU cc cc cc cc cc cc
"(R+!+%3"-ccccccccccc ? c c 7 U 7.c c  c ZcUc c
%"/c ? c c 7 U 7.U c c UUUUUc ZU U  c
-413)c c c 7.c c UUUUUc c
*)//"(-!c c c 7.c c UUUUUc c
)H-c c c 7 c c UUUUUUc cUc c
%!!K-3(c ? c c 7 U 7.Uc c c UUUUUUc ZU U  c
)!"-$c c c 7c  c c UUUUUc cUc  c
"(R$"6)/ccccccccccccccc ? c c 7 U 7.c c ; c ZcUc c
%,-!c c cc cc cc cc cc
"(R&-$,%&,-cccccccc ? c c 7 U 7.c c ; c ZcUc c
@)&A%R3)#c ? c c 7cUc 7cUc 7 [ c c UUUUUc cUccUc \c

  cc cc cc cc cc cc
"(R&-$,%&,-c ? c c 7 cUc 7.c c  c ZcUc c
(R/-&%/"(%(cccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZcUc c
%//)c c c 7.c c UUUUUc c
]c c
c )$)7 c c UUUUUc cc
&-/-$"%cc c c 7.c c UUUUUUc c
/%!)c c c 7.c c UUUUUUUc c
%1/%c 7c"&&"-$%3"-c()c(%,-!c2%5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

Ê c c Ê c 
Ê c 
 c 
c 
cc

Êc
 c
" cc cc cc cc cc cc
"(R4G("&-ccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZcUc c
!*)&"%/"(%(c c c 7.c c UUUUUc c
@)&A%R$%&c ? c c 7cUc 7cUc 7c [c c UUUUUc cUccUc \c
"(R,"*-ccccccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZcUc c
"(R+!+%3"-cccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZcUc c
"(R&+33"&+/+4c ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZcUc c

P

 cc cc cc cc cc cc
"(R*%&")$,)ccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
"(RA&/"$"&-ccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
-413)c c c 7.c c UUUUUc c
*)//"(-!c c c 7.c c UUUUUc c
@)&A%R$%&c ? c c 7U 7U 7 c c UUUUUc cUccUc \c
)H-c c c 7c c c UUUUUc 7 c
"(R&-$,%&,-cccccc ? c c 7 cUc 7.c c UUUUUc ZU c
"(RA&/"$"&-ccccccc ? c c 7 cUc 7.c c UUUUUc ZU c
%,)#-3B%c c c 7.cc c UUUUUc c

  cc cc cc cc cc cc
(R-&%/"(%(ccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
-&%/"(%(c c c 7.c c UUUUUc c
(R4+$"&"*"-ccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
.-$%c c c 7.c c UUUUUc c
U P cc cc cc cc cc cc
(R+$"&"*"-ccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
+$"&"*"-c c c 7.c c UUUUUc c
(R!,%(-cccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
%1/%c 7c"&&"-$%3"-c()c(%,-!c215c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

Ê c c Ê c 
Ê c 
 c 
c 
cc

Êc
 c

  cc cc cc cc cc cc
(R)!,%(-cccccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
!,%(-c c c 7.c c UUUUUc c
P #
 cc cc cc cc cc cc
"(R*%&"R4)("cc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
"(RT cc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
"(R*%&")$,)cc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
 U 
 cc cc cc cc cc
"(Rc"$!,+cccccccccccccc ? c c 7 cU 7.c c  c ZU c
$-413)cc c c 7.c c UUUUUc c
"(R&-$,%&,-ccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c

 #" cc cc cc cc cc cc
"(RAT cccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
"(RA&-$cccccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
(R*%&")$,)cccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
"(RT ccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
 #U cc cc cc cc cc
"(RA&-$cccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
@)&A%c ? c c 7U 7U 7 c c UUUUc cUccUc \c
A-3%R&-$!+/c c c 7P7 c c UUUc ? P c
/+#%3c c c 7.c c UUUc c
("%#$-!,"&-c ? c c 7 cU 7.c c UUUUc ZU c
3)&),%c ? c c 7 cU 7.c c UUc ZU c
 P#

 cc cc cc cc cc
"(R,"*-ccccccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
-413)c c c 7.c c UUUUUUc c


 cc
"(R$"6)/cccccccccccc c ? c c c c 7 cUc 7.c c c c
 c ZU c
-413)c c c 7.c c UUUUUc c
 P cc cc cc cc cc cc
"(R,"*-cccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
-413)c c c 7.c c UUUUUc c
%1/%c 7c"&&"-$%3"-c()c(%,-!c2&5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

Ê c c Ê c 
Ê c 
 c 
c 
cc

Êc
 c
 cc cc cc cc cc cc
"(RA-3%3"-ccccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
"(RT cccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
"(R"$!,+ccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
?-3%3"-c c c 7P7 c c UUUUUUc Zc
P cc cc cc cc cc cc
"(R*%#-cccccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
)&A%c ? c c 7U 7U 7 c c UUUUUc cUccUc \c
%3#-c c c 7.c c UUUUc c
"(R+!+%3"-ccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c UUUUc ZU c
@)&A%R6)$&"c c c 7U 7U 7 c c UUUUUc cUccUc \c
 #  cc cc cc cc cc
"(RA&/"$"&-cccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
)!&3"*&"'$c ? c c 7 cUc 7.c c UUUUUc ZU c

#" cc cc cc cc cc cc
"(R"$!T cccccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
"(RT cccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
"(R"$!,+cccccccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c

U UU cc
(R+33"&+/+4c c ? c c c c 7 cUc 7.c c c c  c ZU c
+33"&+/+4c ? c c 7 U 7.c c UUUUUc ZU c


 cc cc cc cc cc cc
(R,)/)@-$-ccc ? c c 7 cUc 7.c c  c ZU c
"(R&-$,%&,-cccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
"(R,"*-ccccccccccccc ? c c 7 cUc 7.c c ; c ZU c
$+4)3-R,)/c c c 7 c c UUUUUUc Zc
%1/%c 7c"&&"-$%3"-c()c(%,-!c2(5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

c0 2 - c0 052 V/c


c&-$,"$+%&"'$c!)c4+)!,3%$c/-!c("%#3%4%!c()c)$,"(%(73)/%&"'$c=+)c+,"/"E%c)/c ? c%/c#)$)3%3c
/-!c3)*-3,)!c=+)c4I!c%()/%$,)c-1!)36%3% c

c c c c c "%#3%4%c 7cc7c"!,%(-c()c4G("&-!c*-3c&"+(%(c

"%#3%4%c 7cc7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c*-3c&"+(%(c

SIHCLIP c c c

c
c

cc c c c c "%#3%4%c 7c7c"!,%(-c()c4G("&-!c*%3,"&+/%3)!c

"%#3%4%c
7c7c"!,%(-c()c4G("&-!c&-$c!+c)!*)&"%/"(%(c

SIHCLIP c c
c

c
c

"%#3%4%c 7c7c)*-3,)c()c*%#-!c

"%#3%4%c 7c7c"!,%(-c()c*%&")$,)!cA-413)c

SIHCLIP c c c

c
c

"%#3%4%c 7c7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c+0)3)!c

"%#3%4%c 7c7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c()c/%c^c)(%(c c

SIHCLIP c c c

c
c

c
c

"%#3%4%c 7c7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c0'6)$)!c

"%#3%4%c 7c7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c%(+/,-!c c

SIHCLIP c c c

c
c

"%#3%4%c 7c7c+33"&+/+4c6",%)c()/c4G("&-c

"%#3%4%c 7c7c"!,%(-c()c4G("&-!c()* c()c+$%c $!, cc c

SIHCLIP c c
c

c
c

"%#3%4%c 7c7cA"!,-3"%/cT c*%&")$,)c

c
c

"%#3%4%c
7c7c -3&)$,%0)c()c*%#-!c*+$,+%/)!c*-3cE-$%c()cT !cc

SIHCLIP c c
c

c
c

"%#3%4%c 7c7c*-3&)$,%0)c()c*%#-!c*+$,+%/)!c()cA-!* c*-3cE-$%c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!c4+0)3)!c*-3c!,%(-c)$c(),)34 c@)&A%c c

SIHCLIP c c
c

c
c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!cA-413)!c*-3c)!,%(-c)$c(),)34 c@)&A%c

SIHCLIP c c
c

c
c

lqrs

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!c4+0)3)!c()c(),)34 c)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c à c c


SIHCLIP c c
c

c
{s|}~r~
c

c !"#c$c$#!$c$$c% #c& cc'c$ c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!cA-413)!c()c(),)34 c)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!cA-413)!c()c(),)34 c$@)34)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

c c
SIHCLIP c c
c

c
c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!c4+0)3)!c()c(),)34 c)$@)34)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!c0'6)$)!c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

c c

SIHCLIP c c

c
c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!c%(+/,-!c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

"%#3%4%c
7c7c*%&")$,)!c$"O-!c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

SIHCLIP c c
c

c
c

"%#3%4%c 7c7c*%&")$,)!c^c)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

c c

c c

SIHCLIP c c
c

c
c

c2 2 cc
 6 c
 
c&  & 
c!)c)! c!c) )!c&c!!c)! )&6 !c&! !c
)c  c) c)c)c
 cc 
c c
[istdoddiospo iudd

&&) c& ))&c)_ c_ ) !c& cc! !cc0cG &!cc
 R! R! c0c& &c& R & R 0c
& c& R&  R& ))c& & 

V c c c !c "#! c#$!!c c


c c 7 7 c

V
 c !! c )c%G &!c )c& c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c! c!cG &!c )))&))!c )c c& c )c& 'c) &c c& &(c!)c )!) c)c
 )c G&cc

$ dio d !d oiilio


c ))!c6 )): c")"c )c c *) )c) !c+]cc
c ,-.)c !
)c )c&))c c 6 c&) 'c!c &)!c+]c
c
c " )c% &- !c$.)c!) c
c .c#)c+]c c

c " )c% -)c!!c /c
c ) c))'c+]cc
c *) c,- cc) !c )c c ) c)6&(c+]cc
c *) c,- cc% c !c c ! !c !c+]cc
c ! (c )c")6 c) )c!!cc
c 6 c )c)&(.&c+]cc
c % -)c c#)c
c %.)c ) c+]cc
c % : cc$!Gc
c ) c)c.)!c+]cc
 c &)c$G)c  c$! c c 6) c& c+]c
c
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c
c
c c


S  P c c c

c
c

èist'dod(p'i(nt(spo )iud'd

&&) c& c))&c )' ) !'& cc &))!c c0c& &c&c
c R& && R& &c$c& ccc& R&  R& c
0))c& & c
c

V c c ")c$ &)c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c !! c )c &))!c )c& c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c! c!c &))!c )))&))!c )c c& c )c& 'c) &c c& &(c!)c )!) c)c
 )c G&cc

$
i *nt *s d
d oiilio
c &(c$ )c, 6 c c . c#c+]cc
c  c !c" )c c )&c)! ))!c+]cc
c ,-.)c) !c*G&c c )&6 &(c+]c c

c ,-.)c) !c- !c
c c )c% c+]cc
c *) )c)!c c c c ) c)6&(c+]cc
c %)c)( 6 c*G&c!!cc c ! !c !c+]cc
c )!c &c))! c )c) )c c *) )c) !c+]cc
c -.)c&(c )c
c 6 c&) 'c!c &)!c+]c
c
c )!c! .G!c6):c c .c#)c+]c c
 c . 6 ) c &(c$ c c ) c))'c+]cc
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

%
S#$ &#P c c c

c
c

Îist
dod/no%&d&hospit
l&solíni
s

))&c)cc!&)!c

V c c ")c$ &)c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c !! c )c*! )!c:c)-& !c )c
c
c! 
( c 7 7 c
& c
!)c) )c! c!c! )!c:c&-& !c )))&))!c )c c& c )c& 'c) &c c& &(c!)c
)!) 1cc

c
$ ospit
lolíni
 oiilio
c )-& c+]cc !!c &)!c+]cc c
c )%c 6) cc))c+]cc
c *! c2.))!c )&6 &(c+]cc c

c )-& c+]c
c  c)! c+]cc
c )-& c)6&(c ) c)6&(c+]cc ccccccccccccccccccccccccc
c *! c% ) c . c#c+]cc
c *! c")) c 6) c-
)c+]cc
c )-& c+]c
c ) cc .)!c+]cc
c *! c26 c) &c 6) c26 c) &c+]c c
 c )-& c+]cc ) c))'c+]cc

c c

-
S+, .+P c c c

c
c

u%%iulu it
&d&undio
4
&&) c!c))&c)_ c_ ) !'c&&&cc! !cc0cG &!ccc
 R! R! 0c&&c&cc R&& R&c))c
 R! !c

V c c % &)c*)!& c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c )-&c6 )c )cG &c
c
c! 
( c 7 7 c

c
c

c
  5  
c
 c ! c"))c
c

x ,&c c ! c"))ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc


x c 3!c
x .)! c )c c & c )c) & c )c#c
x ! )& c&0 c
x )&& c c)c+%)c
x ))& cc)c&.- c !& c
x % )!- c
)c)c. c c)c+%c
x ,& c)c c#+ %c:c+ c
x & ))c c)c)c%c
ccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c c

2
S01 30P c c c

c
c

ist
dod&diosp
%tiul
%&s
:
))&c)_ c_ ) !'c)cc! !cc0cG &!ccc
cccc R! R! c0c cc R R c))c & c
V c c ")c$ &)c*) )c
c
c c 7 7 c

V
 c !! c )c%G &!c & )!c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c! c!cG &!c & )!c !c )c c)c)c!!) c c& &(c!)c )!) 1cc

c
$ dio st
do
c c . c! c" )c ) &c
c , )!c0c& 6)c ) )&)c
c
c ) )c) )c c" )c " 0 c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc" )!c% -c

c c c!c . !& ))!c
c *)) c! c c ,!c) ) c
c $ &)c" &- c$!Gc)c . & )& !c
c !( )c$ )c!!c ) &c
c % -)c) ! !c, c ! c )c%G; &c
c )) c))c$c 0 c) cc
 c 0 !c c) c 4& c

c c

8
S67 96P c c c

c
c

-ist
dod&p
i&nt&sjó@&n&s

))&c)' ) !'!:! )7)& R &5c !c 6cc &))!c


0))c!:! )7)& R &5c)))c
c cc
V c c ) ,c)+ c" )7 c
c
c c 7 7 c

V
 c ! c )c &))!c0(6))!c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c &))!c0(6))!c


)c!)c)&) c).! !c)c)c!!) cc

c B
A    
c c $ Ccc 8.c*+2+,.c c )#.c
c
c % %c $2)%c + c% 7 c c "# , ! $ c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c ,"cc 2.c! +, c c %+ c


c !#cc  , cc ) c c #! c

c c

>
S<= ?<P c c c

c
c

ist
dod&p
i&nt&sniños

))&c)' ) !'!:! )7)& R &5c !c 6c


c &))!c0))c!:! )7)& R &5c)))c c ccc
c

V c c ) ,c)+ c" )7 c


c
c c 7 7 c

V
 c ! c )c &))!c3!c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c &))!c3!c


)c!)c)&) c).! !c)c)c!!) cc

c    


c c $8cc 8.c*+2+,.c c )#.c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c % %c $2)%c + % 7 c c "# , ! $ c

c ,"cc 2.c! +, c c %+ c


c !#cc  , cc ) c c #! c

c c

F
SDE GDP c c c

c
c

ist
dod&p
i&nt&s
dultos

))&c)' ) !'!:! )7)& R &5c !c 6c


c &))!c0))c!:! )7)& R &5c)))cc c
c
V c c ) ,c)+ c" )7 c
c
c c 7 7 c

V
 c ! c )c &))!c !c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c &))!c !c


)c!)c)&) c).! !c)c)c!!) cc

c    


c c $8cc 8.c*+2+,.c c )#.c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c % %c $2)%c + % 7 c 
c "# , ! $ c

c ,"cc 2.c! +, c
c %+ c


c !#cc  , cc ) c c #! c

c c

J
SHI KHP c c c

c
c

!ist
dod&p
i&nt&sd&l
Î&d
d

))&c)' ) !'!:! )7)& R &5c !c 6c


c &))!c0))c!:! )7)& R &5c9
c
V c c ) ,c)+ c" )7 c
c
c c 7 7 c

V
 c ! c )c &))!c Pc) c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c &))!c Pc) cc


)c!)c)&) c).! !c)c)c!!) cc

c    


c c $8cc 8.c*+2+,.c c )#.c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c % %c $2)%c + % 7 c c "# , ! $ c

c ,"cc 2.c! +, c c %+ c


c !#cc  , cc ) c c #! c

c c

N
SLM OLP c c c

c
c

[ ist
dod&diosonsu&sp&i
lid
d

))&c! )'! ) !'%8,)!)! )& ')! )! c


c! '%8,)')! '6)c))c! R! %8,) R! c cc
! & && & R& &c c& & R& &  R& c cc
&  R& & R& c c& R)! )! R)! c
c c! R6)
c

V c c !!c !!)c . c0c


c
c c 7 7 c

V
 c !! c )c%G &!c&c!c)! )& c
c
c! 
( c 7 7 c

)c)! c c& &(c c! c )c!cG &!c).! !c)c)c!!) c&c!c)! )&6 c)! )& cc

c 
$ dio sp&i
lid
d st
do
c c ))!c6 )): c").c )c ) (.c ) &c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c
,-.)c !
)c )c&))c #(.c ,!c) ) c

c " )c% &- !c$.)c!) c +(.c "))c


c " )c% -)c!!c /c .(.c ) !c

c *) c,- cc) !c )c ) ..c ) c

c *) c,- cc% c !c !


 c 4& c

c ! (c )c")6 c) )c!!c, )c ) (.c $ !&c

c % -)c c#)c #(.c $ !&c

c % : cc$!Gc +(.c ) &c

 c &)c$G)c  c$! c +(.c ) c

c c

S
SQR TQP c c c

c
c

[[ist
dod&diosd&p&ndi&nt&sd&un
instituiónd&t&%in
d


))&c! )'! ) '%8,))! )& 'c


%8,))& R &7)& R c !c ccc! !'c%8,)'& &'c!&)!'c6)cc
))cc6))! R6)! R6)c c! R! %8,) R! c c
& & R& &! R& &c c!& R& && & R& &c
 c!&):*! c!c .))!:c c6))!):%8,)!:c

V c c ")c$ &)c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c !! c )c%G &!c ) ) ))c )c c
c
c! 
( c 7 7 c
!&(c*! c2.))!c )c& c
!)c) )c! c!cG &!c
)c)! c).! !c)c)c! c2.))!c c& &(c!)c )!) c)c
 )c G&c

c
$ dio sp&i
lid
d d
d
c c &c" &- c$!Gc)c
 (.c c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c !)6)!c" )!c) c
)0 c
c
c " 0 )!c% -c c!c
)0 cc

c

c $G)c) )c$!Gc !cc
 (.c c
c !( )c*) )c" )c
)0 c
c
c )!c))c$c
)  c
c
c )!c! c c
&! c
c
c 0c0c& 6)c
)  c c
c  )c$ )c!!c
&! c c
 c . 6 ) c) ! !c, c
)0 c
c

c c

W
SUV XUP c c c

c
c

[è istadodedirectoriodehospitales

!)/)&,c"$!,",+&"-$)! $-413)Dc&-$,%&,- &%//)D&-$,%&,- ]D-$,%&,- &-/-$"%Dc


/-&%/"(%( /-&/"(%(D4+$"&"*"- 4+$"&"*"-Dc)!,%(- )!,%(-c@3-4c+!+%3"-D&-$,%&,-Dc
"$!,",+&"-$)!D$"6)/)!Dc)!,%(-D4+$"&"*"-D/-&%/"(%(cKA)3)c$"6)/ "(R$"6)/+!+%3"- "(R$"6)/cc
%$(c+!+%3"- "(R&-$,%&,-&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c%$(c"$!,",+&"-$ "(R&-$,%&,*&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c
&-$,%&,- "(R/-&%/"(%(/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c%$(c4+$"&"*"- "(R/-&%/"(%(/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c
%$(c)!,%(- "(R)!,%(-4+$"&"*"- "(R)!,%(-c
 '$ c% #c c c  c c c$c ' c 7%13"/7 c

) # c  cc? c c$c!%# c 7%13"/7 c

 cc? c c c Pc


c
$ ccccc ospitalngelesxico
 #3%3"!4-c- c Dc-/-$"%c!&%$('$Dc GH"&-Dc c

)/[[[[c

$ ospitalngelesentrodicodelPotosí 
%$c+"!c -,-!BDc c

)/[[[[c

$ ospitalngelesiudaduárez 
"+(%(c+I3)EDcA"A+%A+% c

)/[[[[c

$ ospitalngeleslínica ondres
c+3%$#-c`
Dc(- c*"!-Dc-/ c-4%Dc cGH"&-Dc c

)/[[[[c

$  o [[
<%/%*%c-4%!c()/c!,%("-cU Dc.-$%c)$,3-Dc c<%/%*%Dc)3 c

)/Pc25cc77
7c <cc
cc

$  ' o Î-


( c%3()/c25c%33 c-!,)3%Dc)!= c/-3)!c%#'$Dc c( c%3()/Dc)3 c

)/Pc25c7 7c <c7 7c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

[Î istadodedirectoriodemdicos 

!)/)&,c+!+%3"- $-413)D+!+%3"- %*)//"(-!Dc&-$,%&,- &%//)D&-$,%&,- ]D-$,%&,- &-/-$"%Dc


/-&%/"(%( /-&/"(%(D4+$"&"*"- 4+$"&"*"-Dc)!,%(- )!,%(-c@3-4c+!+%3"-D&-$,%&,-Dc
$"6)/)!Dc)!,%(-D4+$"&"*"-D/-&%/"(%(cKA)3)c$"6)/ "(R$"6)/+!+%3"- "(R$"6)/cc
%$(c+!+%3"- "(R&-$,%&,-&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c%$(c&-$,%&,- "(R/-&%/"(%(/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c
c%$(c4+$"&"*"- "(R/-&%/"(%(/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c%$(c)!,%(- "(R)!,%(-4+$"&"*"- "(R)!,%(-c
%$(c$"6)/ST !Sc
 '$ c% #c c c  c c c$c ' c 7%13"/7 c

) # c  ccT c c$c!%# c 7%13"/7 c

 ccT c c c Pc


c
$ 
 

(
 
 
#3%3"!4-c- c Dc-/-$"%c!&%$('$DcGH"&-Dc c

)/[[[[c

c
$  U
 U

 


+3%$#-c`
Dc(- c "!-Dc-/ c-4%DccGH"&-Dc c

)/[[[[c

$  
<%/%*%c-4%!c()/c!,%("-cU Dc.-$%c)$,3-Dc c<%/%*%Dc)3 c

)/Pc25cc77
7c <cc
cc

$ 
 
U ) 
( c%3()/c25c%33 c-!,)3%Dc)!= c/-3)!c%#'$Dc c( c%3()/Dc)3 c

)/Pc25c7 7c <c7 7c


$ U
 
 
3"6 cc c+3cc /%$,%c%0%c-&%/c c +)1/%Dc +) c

)/Pc
77Lc
77Lc
77cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

[ eportedepagos

!)/)&,c+!+%3"- "(R+!+%3"-D$"6)/ $-413)D*%#-! @)&A%R*%#-D*%#- @)&A%R6)$&"D*%#- &%3#-c


@3-4c+!+%3"-D$"6)/)!D*%#-!cKA)3)c+!+%3"- "(R$"6)/$"6)/)! "(R$"6)/c%$(c*%#- "(R+!+%3"-c
+!+%3"- "(R+!+%3"-c%$(c*%#-! @)&A%R*%#-c1),K))$cS 7)$)3-7 Sc%$(cS 7("&")413)7 Sc
 '$ c% #c c c  c c c$c ' c 7%13"/7 c

) # c cc c c$c!%# c 7%13"/7 c

ospitalngelesxico 
-,%/c()cG("&-!Pc[[[ ccccc)&A%c()c*%#-c"$"&"%/Pcc 7 7 c

)&A%c()c*%#-c()c6)$&"4")$,-Pc7 7 c

-,%/c%c*%#%3Pcc

ospitalngelesentrodicodelPotosí 

-,%/c()cG("&-!Pc[[[ ccccc)&A%c()c*%#-c"$"&"%/Pcc 7 7 c

)&A%c()c*%#-c()c6)$&"4")$,-Pc 7 7 c

-,%/c%c*%#%3Pcc

ospitalngelesiudaduárez 
-,%/c()cG("&-!Pc[[[ cccc)&A%c()c*%#-c"$"&"%/Pcc 7 7 c

)&A%c()c*%#-c()c6)$&"4")$,-Pc 7 7 c

-,%/c%c*%#%3Pcc

$ ospitalngeleslínicaondres 
c-,%/c()cG("&-!Pc[[[ ccc)&A%c()c*%#-c"$"&"%/Pcc 7 7 c

)&A%c()c*%#-c()c6)$&"4")$,-Pc 7 7 c

-,%/c%c*%#%3Pcc

c c

SIHCLIP c c c

c
c

[ist
dod&p
i&nt&sho%&s

!))&c &)))' &)) ) ')& R & 7)& R & !c) 'c
& & '& & ')! )! cc &))'c& &'& 'c
)! '& c))c &)) R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c&  R& & R& c
 c& R)! )! R& c c &))!)46 !&6c
c

V c c !!c !!)c . c0c


c
c c 7 7 c

V
 c ! ,c,c )+c*%c
c
c! 
( c 7 7 c

)c)! c!c &))!c )c!)4c !&c).! !c)c)c!!) c

c 
$ o%& d
d st
do
c c !c)*7 c"+.2!.c c %8&)'c,c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c !$ +,c , c) !!ccc 
c %8&)'c,c

c !,c% +, c%!+ c c & ! 'cc


c +,8c! +, c*+2+,.c c ) ,!'cc

c 2+"!c,7"#.c!#+ c c & ! 'cc

c ) !c%+,. c) !!c c )#.'cc

c + +,c "#! c#$!!c c & ! 'cc

c %"#!c2. ]#.c+, cccc 


c #! 'c#c

c ) ,c,7"#.c +, ,c


c #! 'c#c

 c 7)c"+.2!.c%8+,.c c & ! 'cc

c c

[
SYZ \YP c cc

c
c

[-ist
dod&p
i&nt&suj&%&sc

!))&c &)))' &)) ) ')& R & 7)& R & !c) 'c
& & '& & ')! )! cc &))'c& &'& 'c
)! '& c))c &)) R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c&  R& & R& c
 c& R)! )! R& c c &))!)4:)):c
V c c !!c !!)c . c0c
c
c c 7 7 c

V
 c ! ,c,c )+c%#$c
c
c! 
( c 7 7 c

)c)! c!c &))!c )c!)4c))c).! !c)c)c!!) c

c 
$ o%& d
d st
do
c c !! + c)*7 c"+.2!.c c %8&)'c,c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c "# , !#c , c) !!cccc 
c %8&)'c,c

c % 7 c! +, c*+2+,.c c & ! 'cc


c 2+"! c,7"#.c!#+ c c ) ,!'cc

c 2+"!c,7"#.c!#+ c c & ! 'cc

c ; ! c%+,. c) !!c c )#.'cc

c .c "#! c#$!!c c & ! 'cc

c # +c,7"#.c +, ,ccccc 


c #! 'c#c

c , + c2. b#.c+, c
c #! 'c#c

 c c"+.2!.c%8+,.c c & ! 'cc

c c

`
S^_ a^P c cc

c
c

[ist
dod&diospo%&st
do

&&) c)! c) cc))&c)_6c_ ) !'c& cc! !cc0cG &!c


 R! R! c0c& &c& R) && R) &0c& c
& R&  R& c c c&  c)! c))c% c)! ) c

V c c & c)) !c" &- c


c
c c 7 7 c

V
 c !! c )cG &!c c)! c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c! c!cG &!c )))&))!c c!!) c c! c c& &(c

c 
$ o%& d
d st
do
c c &(c$ )c, 6 c
c  !c
c c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  c !c" )c
c " 0 c
c ,-.)c) !c*G&c
c " 0 c

c ,-.)c) !c- !c

c 0 c& c!c
c *) )c)!c c c 0 c& c
c )c
c %)c)( 6 c*G&c!!cc
c < cc
c )!c &c))! c c %)):c
c -.)c&(c )c
c %)):c
c )!c! .G!c6):c
c < cc
 c . 6 ) c &(c$ c
c ) &c

c
c

c c

e
Scd fcP c cc

c
c

[ ist
dod&p
i&nt&spo%&st
do

&&) c)! !) c))&c )' ) !'& c


c &))!c c0c& &c&cc R& && R& &c
$c& ccc& R& % R)! c
0))c% c)! ) c
c

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c !! c )c &))!c c)! !c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c! c!c &))!c )))&))!c c!!) c c! c c& &(c

c 
$ o%& d
d st
do
c c ) )(c$ )c G!c
c  !c
c  !c%) c; cc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c " 0 c
c % -)c$G)c ) c
c " 0 c

c ,-.)c) !c- !cc

c 0 c& c!c
c *) )c)!c & c 0 c& c
c )c
c %)c! c% &!cc
c < cc
c )!c &c))! c c %)):c
c -.)c&(c )c

c %)):c
c )!c! .G!c" ) c c < cc
 c . 6 ) c &(c )c
c ) &c

c
c
c

c c

i
Sgh jgP c c c

c
c

[!&po%t&d&usu
%ios
tioos

!))&c! R! '6))' .!)& R .' .)& R6)&' .& .c
c! '6))!' .!c))c! R6)6))! R6)c c . R! c
! R! c c .!)& R .c)))c: 7))7 :c c: 7 &))7
 : &6!c
c
ccc
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c ) )c )c! !c &6!c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c! !c &6!c)c)c!!) c

c ot
ld& 
$ su
%io dios st
do
c c *! c2.))!c%G4&c
c &6c
c c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc *! c2.))!c))c%G &c
)c!-c
c &6c
c *! c2.))!c) c$ )c
c &6c

c *! c2.))!c)-& c! )!c

c &6c
c ,c*) c,- c) !c )c
 & c &6c
c ,c*) )c%G )c )0 c
 & c &6c
c ,c )!c &c))! c & c &6c
c ,c -.)c&(c )c
 & c &6c
c ,c)!c! .G!c" ) c
 & c &6c
 c ,c. 6 ) c &(c )c
 & c &6c

c c

m
Skl nkP c c c

c
c

è &po%t&d&usu
%ios n
titos

!))&c! R! '6))' .!)& R .' .)& R6)&' .& .c
c! '6))!' .!c))c! R6)6))! R6)c c . R! c
! R! c c .!)& R6)& &6:c
c
c

c
c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c ) )c )c! !c &6!c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c! !c &6!c)c)c!!) c

c ot
ld& 
$ su
%io dios st
do
c c *! c2.))!c& c c &6c
c *! c2.))!c))c%G &cc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c &6c
c *! c2.))!c) c%) c
c &6c

c *! c2.))!c%)):c

c &6c
c ,c. 6 ) c$G)c) cc
 & c &6c

c c

r
Spq spP c cc

c
c

è[
i&nt&s
t&ndidospo%i&%todio

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c &))!c ) !c c,c*) c,- c
c
c! 
( c 7 7 c
) !c
!)c) )c)! c!c &))!c
)c c ) c)c,c*) c,- c) !c

c
$
i&nt&s d
d
c c ,-.)c) !c*G&c
c
c ,-.)c) !c- !c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c *) )c)!c c c
c

c %)c)( 6 c*G&c!!cc

c
c )!c &c) )c
c

c c

w
Suv xuP c cc

c
c

èèsu
%ios%&*ist%
dos&nun
d&t&%in
d
f&h


c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c #! !c).! !c)c
7 7 c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c! !c


)c)c).! !c)c - c
7 7 c

c
$ su
%io
c c *! c2.))!c%G4&c
c *! c2.))!c))c%G &c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc )c!-c
c *! c2.))!c) c$ )c

c *! c2.))!c)-& c! )!c
c ,c*) c,- c) !c )c
c ,c*) )c%G )c )0 c
c ,c )!c &c))! c
c ,c -.)c&(c )c
c ,c)!c! .G!c" ) c
 c ,c. 6 ) c &(c )c

c c

{
Syz |yP c c c

c
c

èèsu
%ios%&*ist%
dosonun
d&t&%in
d
f&h
d&&nii&nto

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c #! !c&c)& c )c6)&)c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c!c! !c


)c))c c)& c )c6)&)c)c - c
7 7 c

c
$ su
%io
c c *! c2.))!c%G4&c
c *! c2.))!c))c%G &c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc )c!-c
c *! c2.))!c) c$ )c

c *! c2.))!c)-& c! )!c
c ,c*) c,- c) !c )c
c ,c*) )c%G )c )0 c
c ,c )!c &c))! c
c ,c -.)c&(c )c
c ,c)!c! .G!c" ) c
 c ,c. 6 ) c &(c )c

c c


S}~ €}P c c c

c
c

èÎdiosu&l
o%
n&n&ltu%no
tutino

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c %G &!c
)c c)c)cc c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c c! c )c!cG &!c


)c c)cc c c

c
$ dio st
do
c c . c! c" )c ) &c
c , )!c0c& 6)c ) )&)c
c
c ) )c) )c c" )c " 0 c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc" )!c% -c

c c c!c . !& ))!c
c *)) c! c c ,!c) ) c
c $ &)c" &- c$!Gc)c . & )& !c
c !( )c$ )c!!c ) &c
c % -)c) ! !c, c ! c )c%G4&c
c )) c))c$c 0 c) cc
 c 0 !c c) c 4& c

c c

ƒ
S‚ „P c cc

c
c

èdiosu&l
o%
n&n&ltu%no&sp&%tino

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c %G &!c
)c c)c)cc
c
c! 
( c 7 7 c
6)! )c
!)c) )c)! c c! c )c!cG &!c
)c c)cc c6)! )c

$ dio d
d oiilio
c ))!c6 )): c").c )c c *) )c) !c+]cc
c ,-.)c !
)c )c&))c c 6 c&) 'c!c &)!c+]c
c
c " )c% &- !c$.)c!) c
c .c#)c+]c c

c " )c% -)c!!c /c
c ) c))'c+]cc
c *) c,- cc) !c )c c ) c)6&(c+]cc
c *) c,- cc% c !c c ! !c !c+]cc
c ! (c )c")6 c) )c!!cc
c 6 c )c)&(.&c+]cc
c % -)c c#)c
c %.)c ) c+]cc
c % : cc$!Gc
c ) c)c.)!c+]cc
 c &)c$G)c  c$! c c 6) c& c+]c
c
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c c

‡
S…† ˆ…P c cc

c
c

èdiosu&l
o%
n&n&ltu%nonotu%no

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c %G &!c
)c c)c)cc
c
c! 
( c 7 7 c
6)! )c
!)c) )c)! c c! c )c!cG &!c
)c c)cc c6)! )c

c
$ dio d
d
c &c" &- c$!Gc)c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c !)6)!c" )!c) c

c
c " 0 )!c% -c c!c

c

c $G)c) )c$!Gc !cc
c
c !( )c*) )c" )c

c
c )!c))c$c

c
c )!c! c c

c
c 0c0c& 6)c
 c
c  )c$ )c!!c
c
 c . 6 ) c) ! !c, c

c

c c

‹
S‰Š Œ‰P c cc

c
c

è- nstituion&solíni
su&
d&l
nt
%onsup
*o

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c !&)!c
)c ) c!c .c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c c! c )c !c&-& !c)c!&)!c


)c c ) c!c .c

c

*os
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc $ su
%io
c
c *! c2.))!c%G4&c c
c *! c2.))!c))c%G &c c
)c!-c
c *! c2.))!c) c$ )c c

c *! c2.))!c)-& c! )!c c

cccc

cccc c c c c c c c c c c


SŽ P c cc

c
c

cccc

èdiosp
%tiul
%&su&
d&l
nt
%onsup
*o

c
c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c %G &!c & )!c
)c ) c!c
c
c! 
( c 7 7 c
.c
!)c) )c)! c c! c )cG &!c & )!c
)c c ) c!c .c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
$ dio
*os
ccccccccccccccc c ))!c6 )): c").c )c c
c ,-.)c !
)c )c&))c c
c c " )c% &- !c$.)c!) c c

c " )c% -)c!!c /c c
c *) c,- cc) !c )c c

c c

“
S‘’ ”‘P c c c

c
c

è su
%iosonu&nt
d&
dinist%
do%d&hospit
l&solíni
s

c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c #! !c&c&) c )c ! c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c c! c )c! !c


)c!c ! )!c )c!c! )!cc&-& !c

c $ su
%io ospit
lolíni

c ))!c6 )): c").c )c *! c2.))!c%G4&c
c ,-.)c !
)c )c&))c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c *! c2.))!c))c%G &c )c!-c
c " )c% &- !c$.)c!) c *! c2.))!c) c$ )c
ccccccccccccccc
c " )c% -)c!!c /c *! c2.))!c)-& c! )!c
c *) c,- cc) !c )c *! c2.))!c& c
c c *) c,- cc% c !c *! c2.))!c))c%G &cc
c ! (c )c")6 c) )c!!cc *! c2.))!c) c%) c
c % -)c c#)c *! c2.))!c%)):c

c c

—
S•– ˜•P c c c

c
c

è!
i&nt&s
t&ndidos&nd&t&%in
d
f&h


c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c &))!c ) !c)c )) c
c
c! 
( c 7 7 c
)& c
!)c) )c)! c c! c )c!c &))!c ) !c)c - c7 7 c

c
$ o%& d
d
c c ) )(c$ )c G!c
c
c  !c%) c; cc c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c % -)c$G)c ) c
c
ccccccccccccccc
c ,-.)c) !c- !cc

c
c c *) )c)!c & c
c
c %)c! c% &!cc
c
c )!c &c))! c c
c -.)c&(c )c

c
c )!c! .G!c" ) c
c
 c . 6 ) c &(c )c
c

c c

›
S™š œ™P c cc

c
c

Î diosd&un
&d
dd&t&%in
d


c
V c c & c)) !c" &- c
c
c c 7 7 c

V
 c %G &!c )c c) c )) c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c)! c c! c )cG &!c


)c). c c) c))c!c c:c!c
c

c
$ dio d
d
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc c ,c &c" &- c$!Gc)c
c
ccccccccccccccc c ,c!)6)!c" )!c) c

c
c c ,c" 0 )!c% -c c!c

c

c ,c$G)c) )c$!Gc !cc
c
c ,c!( )c*) )c" )c

c
c ,c )!c))c$c

c
c ,c)!c! c c
c
c ,c. 6 ) c) ! !c, c

c

c c

Ÿ
Sž  P c cc

c
c

c +. ,c
c
[c isto%i
ldiod&lp
i&nt&

&&) c &))c))&c)_6c_ ) !cc! !cc0cG &!ccc


 R! R! c0))c R%8,) :c!))&c! R%8,)cc
!R%8,)c!c0c &))!c ccc R &))! R &))0))cc
) &))c
c
V c c !!c !!)c . c0c
c
c c 7 7 c

V
 c *! c )c%G &c
c
c! 
( c 7 7 c

c& &(c!)c! c)c! cG &c )cc &))'c)c)c)c&) 1c)c)c )c &))'c!c) 'c
)! 'c& c )!c!c! cG &c

  


+%1c )c&))c,-.)c 
)c
, ,1c
c =c
 # 1c cc
)!1cc>.c
!) !, ,cc,!" ) +1c& c
 ,1c) &c
c

7,&))7 c
c &))c )!)cc& c )c)&&(c)c c. . c
)c)&)1cc)& c cc& cc !c
c
7))7c c
c &))c.)!c c.)& !c c4& &(c )cc )c cc
)c!)c c& c
)c)!c G.&c c
 !&c)c)&)1c:)&&)!c )c )& c& cc !cc
c
7% 7 c
c &))c!(c)
(c )c !c ! !'c: c
)c )!) cc& c )c. c)c )) c cc ! c& c
c !ccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccc

c c

£
S¡¢ ¤¡P c c c

c
c

è o%&nt
j&d&p
*ospuntu
l&spo%on


&&) c)& c)! c)!c c )c&c )c)!c


)c!)c )!) c&! c
))&c R)' )& '& cc! !cc0c& &c&c
 R& && R& &c$c& )!ccc& && c0c
 .!c cc R! R! 0))c )& c)))c?)& c c!:! )c

V c c !!c !!)c . c0c


c
c c 7 7 c

V
 c &) 0)c )c .!c )!cc c. c
c
c! 
( c 7 7 c

ccccc!)c) )c! c)c &) 0)c )c!c .!c )!c


)c!)c)&) c)c)c)! c )c) &'c&c!c
)! )&6 c. & c

oon
 
ntid
dd&
*os
ot
ld&
*os
. c+)c c
c
. ccc c c
. c))c c
. c!)cc c
. c)!)c c

. c
c c +)
c c . cc
oon
 o%&nt
j&
©
. c+)c '
c
. c
©
. ccc ' c ))
© . c
. c))c 
'
 c
©
!)c
. c!)cc '
c
. c
©
. c)!)c ' c )!)
© c
 ' c
c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccc

c c

§
S¥¦ ¨¥P c c c

c
c

Î o%&nt
j&d&p
*ospuntu
l&sd&diospo%on


&&) c)& c)! c)!c c )c&c )c)!c


)c!)c )!) c&! c
&&) c c))&c R)' )& '& cc! !cc0c& &c&c
 R& && R& &c$c& )!ccc& && c0c
 .!c cc R! R! 0))c )& c)))c?)& c c!:! )c
 c R6)%8,)c c&  c
V c c !!c !!)c . c0c
c
c c 7 7 c

V
 c &) 0)c )c .!c )!c )c
c
c! 
( c 7 7 c
! )!c c. c
!)c) )c! c)c &) 0)c )c!c .!c )!c )c%G &!c c c
)c!)c)&) c)c)c)! c )c
) &'c&c!c)! )&6 c. & c

oon
 
ntid
dd&
*os
ot
ld&
*os
. c+)c c
 c
. ccc c c
. c))c c
. c!)cc c
. c)!)c c . c
+)
c c . c
c
c c
oon
 o%&nt
j& . c
® ))
. c+)c '
c
® . c
. ccc ' c
!)c
®
. c))c 
'
 c . c
® )!)
. c!)cc '
c
® c
. c)!)c ' c
®
 ' c
c c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c c

¬
Sª« ­ªP c c c

c
c

 o%&nt
j&d&p
*ospuntu
l&sd&hospit
l&spo%on


&&) c)& c)! c)!c c )c&c )c)!c


)c!)c )!) c&! c
&&) c c))&c R)' )& '& cc! !cc0c& &c&c
 R& && R& &c$c& )!ccc& && c0c
 .!c cc R! R! c0))c )& c)))c?)& c c!:! )c
 c R6)!c c&  c
V c c !!c !!)c . c0c
c
c c 7 7 c

V
 c &) 0)c )c .!c )!c )c
c
c! 
( c 7 7 c
! )!c c. c
ccccc!)c) )c! c)c &) 0)c )c!c .!c )!c
)c!)c)&) c)c)c)! c )c) &'c&c!c
)! )&6 c. & c

oon
 
ntid
dd&
*os
ot
ld&
*os
. c+)c c
 c
. ccc c c
. c))c c
. c!)cc c
. c)!)c c . c
+)

c c . c
c
c c
oon
 o%&nt
j& . c
³ ))
. c+)c '
c
³ . c
. ccc ' c !)c
³
. c))c 
'
 c . c
³ )!)
. c!)cc '
c
³ c
. c)!)c ' c
³
 ' c
c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c c

±
S¯° ²¯P c c c

c
c


i&nt&suj&%&spo%&st
do&nd&t&%in
d
f&h


!))&c &)))' &)) ) ')& R & 7 &)))& R &c !c) 'c
)! )! cc &))'!R&!'& &'& '& ')! '!R%8,)c))c
!R&! R&!R%8,) R&c c!R%8,) R &)) &)) R &))c
 c &)) R& && & R& &c c& & R& &  R& c
 c&  R& & R& c c& R)! )! R)! c
 c &))!)4:)):c c!R&!)& :
7))7 :c. c:c)! )! c
V c c !!c !!)c . c0c
c
c c 7 7 c

V
 c &))!c0))!c c)! c)c
c
c! 
( c 7 7 c
)) c)& c
cccccc )+c" ,cc.+ c!c,7 c
c,c+c,!c c,c&c%++1c

#! 'c#! c

, !c+, c) !!!ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c =c

% * c) !!c%+,. cccccccccccccccccccccccccccc


c =c

& ! 'cc

 )!c!#+ c! .cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc =c

! c% 7+.c$#2.ccccccccccccccccccccccccccccccccc =c

! # c*+2+,.c*+2+,.cccccccccccccccccccccc =c

 c! c#$!!cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc =c

) ,!'cc

+",c2.<#.c%+,. ccccccccccccccccccccccccccccccc =c

 )#.'cc

; ! c% 7+.c,7"#.cccccccccccccccccccccccccccc =c

%8&)'c,c

% %c%!+ c) !!cccccccccccccccccccccccccccccccc


c =c

 7c%+,. c +, ,ccccccccccccccccccccccccccccccccc =c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c c


S´µ ·´P c c c

c
c

- Pacienteshomresporestadoendeterminadafecha 

!)/)&,c*%&")$,) $-413)D*%&")$,) %*)//"(-D2@)&A%R%&,+%/7*%&")$,) @)&A%R$%&5c%!c)(%(Dc


)!,%(- )!,%(-c@3-4c*%&")$,)DA"!R&-$!+/D&-$,%&,-D/-&%/"(%(D4+$"&"*"-D)!,%(-DA"!RT cKA)3)c
A"!R&-$!+/ "(RA&-$A"!RT "(RA&-$c%$(cA"!RT "(R*%&")$,)*%&")$,) "(R*%&")$,)c
%$(c*%&")$,) "(R&-$,%&,-&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c%$(c&-$,%&,- "(R/-&%/"(%(/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c
%$(c/-&%/"(%( "(R4+$"&"*"-4+$"&"*"- "(R4+$"&"*"-c%$(c4+$"&"*"- "(R)!,%(-)!,%(- "(R)!,%(-c
%$(c*%&")$,) !)H-S4%!&+/"$-Sc%$(cA"!R&-$!+/ @)&A%S
7)$)3-7 Sc#3-+*c1:c)!,%(- )!,%(-Lc
c
c
 '$ c% #c !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//-c c$c ' c 7%13"/7 c

) # c %&")$,)!cA-413)!c*-3c)!,%(-c)$c c$c!%# c 7%13"/7 c


(),)34"$%(%c@)&A%c
ccccccc

 c c c. cc c


cccc cc<c cPc

T< Dc c

c? c.;.cccccccccccccccccccc c \ccccccccccccccccccc c

 c c cccccccccccccccccccccc


c \cccccccccccccccccccc c

< Dc c
cc c  c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc \cccccccccccccccccccc c
;c .c cccccccccccccccccccccccccc \c

 c cc  c cccccccccccc \ c

 c.;.cT.cccccccccccccccccccccccccccccc \ c

c Dc c

Tc c?;.cccccccccccccccccccccccccccccc \ c

 .Dc c

 c. c ccccccccccccccccccccccccccccc c \c

 c c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c;.M.c ccccccccccccccccccccccccccccccccc
c \ccccccccccccccc cccccc c

 c .c cccccccccccccccccccccc


c \ c

cc

c c

SIHCLIP c c c

c
c

 Pacientesmujeresdedeterminadaedadporzonaenunestado 

)/)&,c*%&")$,) $-413)D*%&")$,) %*)//"(-!D/-&%/"(%( E-$%c@3-4c*%&")$,)cD&-$,%&,-Dc/-&%/"(%(Dc


4+$"&"*"-Dc)!,%(-cKA)3)c*%&")$,) "(R&-$,%&,-&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c%$(c&-$,%&,- "(R/-&%/"(%(c
/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c%$(c/-&%/"(%( "(R4+$"&"*"-4+$"&"*"- "(R4+$"&"*"-c%$(c
4+$"&"*"- "(R)!,%(-)!,%(- "(R)!,%(-c%$(c)!,%(- )!,%(-S6)3%&3+ESc%$(c*%&")$,) !)H-c
S@)4)$"$-Sc%$(c2@)&A%R%&,+7*%&")$,) @)&A%R$%5
c#3-+*c1:cE-$%Lc
 '$ c% #c !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//-c c$c 'c 7%13"/7 c

) # c %&")$,)!c4+0)3)!c()c(),)34"$%(%c)(%(c c$c!%# c 7%13"/7 c


()/c)!,%(-c()c)3%&3+Ec*-3cE-$%c
ccccccc
 c c c. ccc cc .ccc<c cMc c c cc
 c c
Pc

< Dc c

 c c .cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc \ c

  c .c;.cccccccccccccccccccccccccccccccc
c \ c

 c?;.c?;.cccccccccccccccccccccc \ c

 c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc cc


c \c

 Dcc

 c;.M.c. ccccccccccccccccccccccccccccccc \ c

 .Dc c

W c .c .cccccccccccccccccccccccccccc \ c

c c

SIHCLIP c c
c

c
c

Pacienteshomresdedeterminadaedadporzonaenunestado 

)/)&,c*%&")$,) $-413)D*%&")$,) %*)//"(-!D/-&%/"(%( E-$%c@3-4c*%&")$,)Dc&-$,%&,-Dc/-&%/"(%(Dc


4+$"&"*"-Dc)!,%(-cKA)3)c*%&")$,) "(R&-$,%&,-&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c%$(c&-$,%&,- "(R/-&%/"(%(c
/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c%$(c/-&%/"(%( "(R4+$"&"*"-4+$"&"*"- "(R4+$"&"*"-c%$(c
4+$"&"*"- "(R)!,%(-)!,%(- "(R)!,%(-c%$(c)!,%(- )!,%(-S6)3%&3+ESc%$(c*%&")$,) !)H-c
S4%!&+/"$-Sc%$(c2@)&A%R%&,+7*%&")$,) @)&A%R$%5c#3-+*c1:cE-$%Lc
c
c
 '$ c% #c !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//-c c$c ' c 7%13"/7 c

) # c %&")$,)!cA-413)!c()c(),)34"$%(%c)(%(c c$c!%# c 7%13"/7 c


()/c)!,%(-c()c)3%&3+Ec*-3cE-$%c
ccccccc
 c c c. ccc cc .ccc<c cMc c c cc
 c c
c

< Dc c
c
c
c  c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c \cccccccccccccccccccc c
;c .c cccccccccccccccccccccccccc \ c

 c cc  c cccccccccccc \ c

 c.;.cT.ccccccccccccccccccccccccccccc
c \ c

c
c Dc c
ccccccccccccccccc c

Tc c?;.cccccccccccccccccccccccccccccc \ c

 .Dc c

 c. c cccccccccccccccccccccccccccccc \ c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

! Pacientesmujeresdedeterminadaedadconciertaenfermedadporzonaenun
estado

)/)&,c*%&")$,) $-413)D*%&")$,) %*)//"(-!DcA"!R&-$!+/ ("%#$-!,"&-c/-&%/"(%( E-$%c@3-4c


c*%&")$,)D&-$,%&,-D/-&%/"(%(D4+$"&"*"-DA"!RT DA"!R&-$!+/Dc)!,%(-cKA)3)c
*%&")$,) "(R*%&")$,)A"!RT "(R*%&")$,)c%$(cA"!RT "(RA&-$A"!R&-$!+/ "(R"(RA&-$c
*%&")$,) "(R&-$,%&,-&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c%$(c&-$,%&,- "(R/-&%/"(%(/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c
%$(c/-&%/"(%( "(R4+$"&"*"-4+$"&"*"- "(R4+$"&"*"-c%$(c4+$"&"*"- "(R)!,%(-)!,%(- "(R)!,%(-c
%$(c)!,%(- )!,%(-S6)3%&3+ESc%$(c*%&")$,) !)H-S@)4)$"$-Sc%$(c2@)&A%R%&,+7c
*%&")$,) @)&A%R$%5
c%$(cA"!R&-$!+/ ("%#$-!,"&-S#3"*%Sc#3-+*c1:cE-$%c
 '$ c% #c !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//-c c$c ' c 7%13"/7 c

) # c %&")$,)!c4+0)3)!c()c(),)34"$%(%c)(%(c c$c!%# c 7%13"/7 c


&-$c/%c)$@)34)(%(c[c()/c)!,%(-c()c
)3%&3+Ec*-3cE-$%c
ccccccc
 c c c. ccc cc .ccc<c cMc c c cc
 c c
cMc cc cc[[[[c

 Dc c

 c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c \c

 ? c c. cccccccccccccccccccccccccccc


c \ c

< Dc c

 c c .cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc \ c

  c .c;.ccccccccccccccccccccccccccccccccc \ c

 c?;.c?;.ccccccccccccccccccc ccc \c

 c c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc \ c

 Dcc

 c;.M.c. ccccccccccccccccccccccccccccccc \ c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

[ Pacienteshomresdedeterminadaedadconciertaenfermedadporzonaen
unestado 

)/)&,c*%&")$,) $-413)D*%&")$,) %*)//"(-!DcA"!R&-$!+/ ("%#$-!,"&-c/-&%/"(%( E-$%c@3-4c


c*%&")$,)D&-$,%&,-D/-&%/"(%(D4+$"&"*"-DA"!RT DA"!R&-$!+/Dc)!,%(-cKA)3)c
*%&")$,) "(R*%&")$,)A"!RT "(R*%&")$,)c%$(cA"!RT "(RA&-$A"!R&-$!+/ "(R"(RA&-$c
*%&")$,) "(R&-$,%&,-&-$,%&,- "(R&-$,%&,-c%$(c&-$,%&,- "(R/-&%/"(%(/-&%/"(%( "(R/-&%/"(%(c
%$(c/-&%/"(%( "(R4+$"&"*"-4+$"&"*"- "(R4+$"&"*"-c%$(c4+$"&"*"- "(R)!,%(-)!,%(- "(R)!,%(-c%$(c
)!,%(- )!,%(-S6)3%&3+ESc%$(c*%&")$,) !)H-S4%!&+/"$-Sc%$(c2@)&A%R%&,+7*%&")$,) @)&A%R$%5c
%$(cA"!R&-$!+/ ("%#$-!,"&-S#3"*%Sc#3-+*c1:cE-$%c
c
c
 '$ c% #c !"!c"!!)/c #+"/%3c3+0"//-c c$c ' c 7%13"/7 c

) # c %&")$,)!cA-413)!c()c(),)34"$%(%c)(%(c c$c!%# c 7%13"/7 c


&-$c/%c)$@)34)(%(c[c()/c)!,%(-c()c
)3%&3+Ec*-3cE-$%c
ccccccc
 c c c. ccc cc .ccc<c cMc c c cc
 c c
cMc cc cc[[[[c

< Dc c
c
c
c  c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccc \cccccccccccccccccccc c
;c .c cccccccccccccccccccccccccc \ c

 c cc  c cccccccccccc \ c

 c.;.cT.ccccccccccccccccccccccccccccc
c \ c

c
c Dc c
ccccccccccccccccc c

Tc c?;.ccccccccccccccccccccccccccccc c \c

 .Dc c

 c. c cccccccccccccccccccccccccccccc \ c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

[[ o%&nt
j&d&p
i&nt&sjó&n&spo%on
&nun&st
do

))&c&  !))&c))&c& &)) R &)) !c cc


&))'& &'& '& ')! c))c
&)) R& && & R& &c c& & R& c&  R& c
 c&  R& & R& c c& R)! )! & c
 c &))& ). 60(6))!6c c)! )! c) &6cV c
5& &)) R &))c. c:c c )c:c !&c

V c c ")c$ &)c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c &) 0)!c )c &))!c$(6))!c c
c
c! 
( c 7 7 c
 c
cccccc!)c) )c! c)c &) 0)c )c!c &))!c0(6))!c c c
)c!)c)&) c)c)c)! c )c
) &'c&c!c)! )&6 c. & c

oon
 
ntid
dd&
i&nt&s

. c+)c c ot


ld&
i&nt&s
. ccc c 
c
c
. c))c c

. c!)cc c
. c)!)c c . c
+)

c c . cc
oon
 o%&nt
j&
¼ . c
. c+)c ' c
))
¼
. ccc ' c . c
¼ !)c
. c))c ' c
¼ c
. c!)cc '
 c
¼
. c)!)c '
c
¼
 ' c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c

c c

º
S¸¹ »¸P c c c

c
c

[è o%&nt
j&d&p
i&nt&sniñospo%on
&nun&st
do

))&c&  !))&c))&c& &)) R &)) !c cc


&))'& &'& '& ')! c))c
&)) R& && & R& &c c& & R& c&  R& c
 c&  R& & R& c c& R)! )! & c
 c &))& ). 63!6c c)! )! c) &6cV c
5& &)) R &))c. c:c c )c:c !&c

V c c ")c$ &)c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c &) 0)!c )c &))!c3!c c c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c! c)c &) 0)c )c!c &))!c3!c c c


)c!)c)&) c)c)c)! c )c) &'c
&c!c)! )&6 c. & c

oon
 
ntid
dd&
i&nt&s
. c+)c c ot
ld&
i&nt&s
. ccc c 
c
c
. c))c c

. c!)cc c
. c
. c)!)c c +)
. cc
c c
oon
 o%&nt
j& . c
Á ))
. c+)c '
 c
Á . c
. ccc ' c !)c
Á
. c))c ' c . c
Á )!)
. c!)cc ' c
Á
c
. c)!)c ' c
Á
 ' c
cc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c c

¿
S½¾ À½P c c c

c
c

[Î o%&nt
j&d&p
i&nt&s
dultoson
&nun&st
do

))&c&  !))&c))&c& &)) R &)) !c cc


&))'& &'& '& ')! c))c
&)) R& && & R& &c c& & R& c&  R& c
 c&  R& & R& c c& R)! )! & c
 c &))& ). 6 !6c c)! )! c) &6cV cc
5& &)) R &))c. c:c c )c:c !&c

V c c ")c$ &)c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c &) 0)!c )c &))!c !c c c
c
c! 
( c 7 7 c

!)c) )c! c)c &) 0)c )c!c &))!c !c c c


)c!)c)&) c)c)c)! c )c) &'c
&c!c)! )&6 c. & c

oon
 
ntid
dd&p
i&nt&
ot
ld&
i&nt&s
. c+)c c

c
. ccc c c
. c))c c
. c!)cc c
. c)!)c c
. c+)

c c . cc
oon
 o%&nt
j&
Æ
. c+)c ' c . c
Æ ))
. ccc ' c
Æ . c!)c
. c))c ' c
Æ
. c!)cc '
 c . c)!)
Æ
. c)!)c ' c
Æ c
 ' c
cc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c c

Ä
SÂÃ ÅÂP c c c

c
c

[ o%&nt
j&d&p
i&nt&sd&l
Î&d
dpo%on
&nun&st
do

))&c&  !))&c))&c& &)) R &)) !c cc


&))'& &'& '& ')! c))c
&)) R& && & R& &c c& & R& c&  R& c
 c&  R& & R& c c& R)! )! & c
 c &))& ). 6)&) c) 6c c)! )! c) &6cV c
5& &)) R &))c. c:c c )c:c !&c

V c c ")c$ &)c*) )c


c
c c 7 7 c

V
 c &) 0)!c )c &))!c )c c)&) c
c
c! 
( c 7 7 c
) cc c c
!)c) )c! c)c &) 0)c )c!c &))!c )c c)&) c) c c c
)c!)c)&) c)c)c)! c )c
) &'c&c!c)! )&6 c. & c

oon
 
ntid
dd&
i&nt&s
ot
ld&
i&nt&s
. c+)c c
 c
. ccc c c

. c))c c

. c!)cc c

. c)!)c c . c


+)
. c
oon
 o%&nt
j& c
Ë . c
. c+)c 
' c ))
Ë . c
. ccc ' c
!)c
Ë
. c))c ' c . c
)!)
Ë
. c!)cc ' c
c
Ë
. c)!)c 
' c
Ë
 ' c

c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c

c c

É
SÇÈ ÊÇP c c c

c
c

[ o%&nt
j&d&líni
shospit
l&sd
dosd&
j
po%f
lt
d&p
*od&s&%iio
po%on


V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c )-& !c:c! )!c !c )c 0 c c a
c
c! 
( c 707 c
 c )c .c )c!)6&c c c
!)c) )c! c !c&-& !c:c! )!c
)c)! c !c )c 0 c c c )c .c c 'c&c!c)! )&6 c
. & c
c


ntid
dd&hospit
l&s
ospit
l&slíni
s líni
s
*! cc c ot
ld&hospit
l&s
líni
s
*! c c

c
)-& !c c c
)-& !c c
*! cc c

c c
oon
 o%&nt
j&
Ð
. c+)
. c+)c ' c
Ð
. ccc ' c . cc
Ð
. c))c ' c
. c
Ð
. c!)cc '
 c ))
Ð . c!)c
. c)!)c '
c
Ð
 ' c . c)!)
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

 

Î
SÌÍ ÏÌP c c c

c
c

[- o%&nt
j&d&diosp
%tiul
%&spo%on
&n&l&st
dod& &%
%u

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c %G &!c & )!c c c)c)c a
c
c! 
( c 707 c
)! c )c) &c
!)c) )c! c)c &) 0)c )cG &!c & )!c c c)c)c)! c )c) &'c&c!c)! )&6 c
. & c
c

oon
 
ntid
dd&dios
. c+)c c ot
ld&dios
. ccc c 
c
c
. c))c c
. c!)cc c
. c)!)c c

c c
oon
 o%&nt
j&
Õ
. c+)
. c+)c ' c
Õ
. ccc ' c . cc
Õ
. c))c ' c
. c
Õ
. c!)cc '
 c ))
Õ . c!)c
. c)!)c '
c
Õ
 ' c . c)!)
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

 

Ó
SÑÒ ÔÑP c c c

c
c

[ o%&nt
j&d&nf&%&d
don
o%
u*&po%&st
do

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c )) c&c :c .)c c)! c a
c
c! 
( c 707 c

!)c) )c! c)c &) 0)c )c))) c&c :c .)c c)! 'c&c!c)! )&6 c. & c
c
c

st
do nf&%&d
d
) &c " )c
%G4&cc ) c
 cc ") cc
 4 & c ,)!  &(cc
) !c +&(c

c c
oon
 o%&nt
j&
Ú
. c+)
. c+)c ' c
Ú
. ccc ' c . cc
Ú
. c))c ' c
. c
Ú
. c!)cc '
 c ))
Ú . c!)c
. c)!)c '
c
Ú
 ' c . c)!)
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

 

Ø
SÖ× ÙÖP c c c

c
c

[ o%&nt
j&d&nf&%&d
don&no%
u*&po%&st
do

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c )) c&c)c .)c c)! c a
c
c! 
( c 707 c

!)c) )c! c)c &) 0)c )c))) c&c :c .)c c)! 'c&c!c)! )&6 c. & c
c
c

st
do nf&%&d
d
) &c c
%G4&cc %. 3 c
 cc  (cc
 4 & c " )c
) !c 4& &(c

c c
oon
 o%&nt
j&
ß
. c+)
. c+)c c
ß
. ccc c . cc
ß
. c))c c
. c
ß
. c!)cc c ))
ß . c!)c
. c)!)c c
ß
 c . c)!)
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

 

Ý
SÛÜ ÞÛP c c c

c
c

[! o%&nt
j&d&ltot
ld&diosd
dosd&
lt
&n&lsist&


V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c &) 0)c c )cG &!c !c )c c a
c
c! 
( c 707 c
)c)c!!) c
!)c) )c! c!cG &!c !c )c c)c)c!!) 'c&c!c)! )&6 c. & c
c
c

dios ot
ld&dios
 c ot
ld&dios
c
 c
c c c
oon
 o%&nt
j&
ä
. c+)
. c+)c c' c
ä
. ccc ' c . cc
ä
. c))c ' c
. c
ä
. c!)cc '
 c ))
ä . c!)c
. c)!)c '
c
ä
 ' c . c)!)
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

 

â
Sàá ãàP c c c

c
c

è o%&nt
j&d&ltot
ld&diosu&t%

j
n&nlíni
spo%&st
do

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c c&) 0)c c )cG &!c
)c 0 c a
c
c! 
( c 707 c
)c&-& !c c)! c
!)c) )c! c)c c )cG &!c
)c 0 c)c&-& !c c)! 'c&c!c)! )&6 c. & c
c
c

ospit
lpo%st
do dios
) &c c
%G4&cc c
 cc cc
 4 & c 
c
) !c c

c c
oon
 o%&nt
j&
é
. c+)
. c+)c c
é
. ccc c . cc
é
. c))c c
. c
é
. c!)cc c ))
é . c!)c
. c)!)c c
é
 c . c)!)
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

 

ç
Såæ èåP c c c

c
c

è[ o%&nt
j&tot
ld&diosu&t%

j
n&nhospit
l&spo%&st
do

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c c&) 0)c c )cG &!c
)c 0 c a
c
c! 
( c 707 c
)c! )!c c)! c
!)c) )c! c)c c )cG &!c
)c 0 c)c! )!c c)! 'c&c!c)! )&6 c. & c
c
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

líni
spo%st
do dios
) &c c
. c+)
%G4&cc c
 cc cc . cc
 4 & c 
c
. c
) !c c ))
. c!)c
c c
oon
 o%&nt
j&
î
. c)!)
. c+)c c
î c
. ccc c
î
. c))c c
î
. c!)cc c
î
. c)!)c c
î
c
 c
c

 

ì
Sêë íêP c c c

c
c

èè o%&nt
j&d& isto%i
ldiod&p
i&nt&d
dod&
j
po%u&%t&po%
&st
do

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c c&) 0)c )cc*! cG &c )c a
c
c! 
( c 707 c
&))c c )c 0 c c))c c
)! c
!)c ) )c ! c )c c ! c G &c )c &))c c )c 0 c c ))c c )! 'c &c !c )! )&6 c
. & cc
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

st
do 
j
d&histo%i
ld&p
i&nt& ot
ld&p
i&nt&s
cc) &c c c
%G4&cc c
 cc c
 4 & c c
) !c c

c c
oon
 o%&nt
j&
ó
. c+)
. c+)c c
ó
. ccc c . cc
ó
. c))c c
. c
ó
. c!)cc c ))
ó . c!)c
. c)!)c c
ó
c
 c . c)!)
c
c

 

ñ
Sïð òïP c c c

c
c

èÎ o%&nt
j&d&tot
ld&hospit
l&sd
dosd&
lt
&n&lsist&

ni&l&n
xio

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c cccc&) 0)c c )c! )!c !c )c a
c
c! 
( c 707 c
 c)c)c!!) c c6)c%G4&c
!)c) )c! c)cc c )c! )!c !c )c c)c)c!!) c c6)c%G4&'c&c!c)! )&6 c. & c
cc
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ospit
l&s&nxio ot
ld&hospit
l&s
 c
c
c c
oon
 o%&nt
j&
ø
. c+)
. c+)c c
ø
. ccc c . cc
ø
. c))c c
. c
ø
. c!)cc c ))
ø . c!)c
. c)!)c c
ø
c
 c . c)!)

 

ö
Sôõ ÷ôP c c c

c
c

è o%&nt
j&d&tot
ld&líni
sd
dosd&
lt
&n&lsist&

ni&lxio

V c c % &)c*)!& c*) )c a


c
c c 707 c

V
 c cccc&) 0)c )c c )c&-& !c !c )c a
c
c! 
( c 707 c
 c)c)c!!) c cc6)c%G4&c
!)c) )c! c)c c )c&-& !c !c )c c)c)c!!) c c6)c%G4&'c&c!c)! )&6 c. & c
cc
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

líni
s&nxio ot
ld&líni
s
)-& !cc
c ot
ld&hospit
l&s

c
c c c
oon
 o%&nt
j&
ý
. c+)c ' c
ý . c+)
. ccc ' c
ý
. c))c ' c . cc
ý
. c!)cc '
 c
ý
. c
. c)!)c '
c ))
ý
 ' c . c!)c
c

c
. c)!)

 

û
Sùú üùP c c c

c
c

èdiosd&un
i&%t
&sp&i
lid
d&nun
instituión

))&c%8,)! R&) 'c#! )'c#! ) !'c%8,)!)& R &ccc


%8,)!'c#! !'c!&)!'c!R%8,)c))c%8,) R! ! R! c
 cG &! R%8,)!R%8,) R%8,)c c
!R%8,) R!!&)! R!c c%8,))! )& 6 )  6c c
!&)!)6*! c .))!6cc

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c ccccc%G &!c )c&) c)! )& c)c c a
c
c! 
( c 707 c
!&(c
c)!)c) )c!)c! c!cG &!c )c
)c))c&c)! )& c )c)  c:c  c)c)c! c
2.))!ccc
c

cccccccccccc

cccccccccc
)G c +)c ) !c )& c )c &)c
cccccccccccccccccccccccccccc c

c & c )( 6 c*)!& c 5 5c
c
c , c  c )c 5 5 c

c % &)c *)!& c*) )c 5 5c

c ")c $ &)c*) )c 


5 5 c

c $!Gc)c %)c) )cc 55c

 

Sþÿ þP c c c

c
c

è-
ntid
dd&diosd&un
instituión

))&c& R%8,)c !c R%8,)!ccG &!'!R%8,)'c!&)!c))c


G &! R%8,)!R%8,) R%8,)c c!R%8,) R!!&)! R!c
 c!&)!)6! c .))!6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c cccccc) c )cG &!c )c c a
c
c! 
( c 707 c
!&(c
c)!)c) )c!)c! c c& c )cG &!c
)c)! c  c)c)c! c!c2.))!'cc:c
)c!)c
)&) c).! c)c)c!!) c

ccc
c

cccccccccccc

cccccccccc

) c )cG &!cc cc

ccccccccccccccccccccccccccccc c

 


S P c c c

c
c

è
ntid
dd&dios&nun
lo
lid
d

))&c& R%8,)c !c R%8,)!ccG &!'! '& &'& c))c


%8,) R! ! R! c c! R! & & R! c c
& & R& &  R& c c& )6& 6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c cccccc) c )cG &!c)c c& c a
c
c! 
( c 707 c

c)!)c) )c!)c! c c& c )cG &!c


)c)! c  c)c c& c )c& 'c:c
)c!)c
)&) c).! c)c)c!!) ccc

cccccccccccc

cccccccccc

) c )cG &!cc cc

ccccccccccccccccccccccccccccc c

 


S P c c c

c
c

è 
i&nt&uj&%&sd&d&t&%in
d
&nf&%&d
d&nun
lo
lid
d

))&c &)))' &)) ) !'c &))!)& R &ccc &))c'& &'c


& '!R&&c))c &)) R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c &)) R&&!R&& R&&c
 c &))!!)46))6c c R&& )!& &6. 6c c
& & 6& 6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c ccccccc &))!c0))!c )c )) c a
c
c! 
( c 707 c
))) c)c c& c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c0))!c
)c))c c))) c )c. c:c
)c!)c!) c )c c& c
)c& cc

cccccccccccc

cccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

" )c )( 6 c*)!& c 5 5 c

, c  c )c 5 5c

 c c *)!& c*) )c 5 5 c

!c )0  c $ &)c*) )c 


5 5 c

 c %)c) )cc 55c

ccccccccccccccccccccccccccccc c

 


S

P c c c

c
c

è!
i&nt&sho%&sd&un
d&t&%in
d
&nf&%&d
d&nun
lo
lid
d

))&c &)))' &)) ) !'c &))!)& R &ccc &))c'& &'c


& '!R&&c))c &)) R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c &)) R&&!R&& R&&c
 c &))!!)46 !&6c c R&& )!& &6. 6c c
& & 6) ) )&6

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c cccccccc &))!c)!c )c c a
c
c! 
( c 707 c
)) c))) c )c c
& c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c)!c
)c : c) c c))) c )c. c:c
)c!) c )c c
& c )c) ) )&ccc

cccccccccccc

cccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5c

) c  c )c 5 5 c

% &)c *)!& c*) )c 5 5c

")c $ &)c*) )c 


5 5 c

$!Gc)c %)c) )cc 55c

ccccccccccccccccccccccccccccc c

 


S P c c c

c
c

Î diosd&i&%t
&sp&i
lid
d&nununiipio

))&c%8,)&) 'c! !)'c! ! ) !ccG &!)& R &ccG &!'c


! !'c& &'c& 'c& c))cG &! R! ! ! R! !c c
! R! & & R! c c& & R& &  R& c c
&  R& & R& c c%8,))! )& 6 )  6c c
%& & 6) ) )&6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c %G &!c )c&) c)! )& c)cc a
c
c! 
( c 707 c
& c
c)!)c) )c!)c! c!cG &!c )c
)c))c&c)! )& c )c)  c:c
)c!) c )c& c )c
) ) )&c
cc

cccccccccccc

cccccccccc )G c +)c ) !c )& c )c &)c


c
cccccccccccccccccccccccccccc
c & c )( 6 c*)!& c 5 5c

c c c , c  c )c 5 5 c

c % &)c *)!& c*) )c 5 5c

c ")c $ &)c*) )c 


5 5 c

c $!Gc)c %)c) )cc 55c

 


S P c c c

c
c

Î[diosd&i&%t
&sp&i
lid
d&nund&t&%in
do&st
do

))&c%8,)&) 'c! !)'c! ! ) !ccG &!)& R &ccG &!'c


! !'c& &'c& 'c& 'c)! c))c
G &! R! ! ! R! !c c! R! & & R! c c
& & R& &  R& c c
&  R& & R& c c& R)! )! R)! c
 c%8,))! )& 6+(.6c c%& & 6) &6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c %G &!c )c&) c)! )& c )cc a
c
c! 
( c 707 c
)) c)! c
c)!)c) )c!)c! c!cG &!c )c
)c))c&c)! )& c )c)  c:c
)c!) c )c)! c )c
) &cc

cccccccccccc

cccccccccc )G c +)c ) !c )& c )c &)c


c

c & c )( 6 c*)!& c 5 5c
ccccccccccccccccccccccccccccc
c , c  c )c 5 5 c
c c

c % &)c *)!& c*) )c 5 5c


c
c ")c $ &)c*) )c 
5 5 c

c $!Gc)c %)c) )cc 55c

 


S P c c c

c
c

Îè
i&nt&sjó&n&sd&un
lo
lid
dd&i&%to&st
do

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c& &'c


& 'c& 'c)! c))c &))! R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c
&  R& & R& c c& R)! )! R)! c
 c &))!& ). 60(6))!6c c& & c 4& 6c c
)! )! 6 4& 6

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c0(6))!c )c c& c )c a
c
c! 
( c 707 c
&)c)! c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c0(6))!c )c)! c )c 4& c:c
)c!) c )c& c )c 4& ccc

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5c

, c  c )c 5 5c

% &)c *)!& c*) )c 5 5c

")c $ &)c*) )c 


5 5c

$!Gc)c %)c) )cc 55c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 


S P c c c

c
c

ÎÎ
i&nt&s
dultosd&un
lo
lid
dd&i&%to&st
do

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c& &'c


& 'c& 'c)! c))c &))! R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c
&  R& & R& c c& R)! )! R)! c
 c &))!& ). 6 !6c c& & c ) 6c c
)! )! 6) &6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c !c )c c& c )c a
c
c! 
( c 707 c
&)c)! c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c !c )c)! c )c) &c:c
)c!) c )c& c )c ) c
cc

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5c

, c  c )c 5 5c

% &)c *)!& c*) )c 5 5c

")c $ &)c*) )c 


5 5c

$!Gc)c %)c) )cc 55c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 

S !P c c c

c
c

Î
i&nt&sniñosd&un
lo
lid
dd&i&%to&st
do

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c& &'c


& 'c& 'c)! c))c &))! R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c
&  R& & R& c c& R)! )! R)! c
 c &))!& ). 63!6c c& & c )! 6c c
)! )! 6 !&6

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c3!c )c c& c )c&)c a
c
c! 
( c 707 c
)! c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c3!c )c)! c )c !&c:c
)c!) c )c& c )c )! c

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5 c

, c  c )c 5 5 c

% &)c *)!& c*) )c 5 5c

")c $ &)c*) )c 


5 5c

$!Gc)c %)c) )cc 55c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 

$
S"# %"P c c c

c
c

Î
i&nt&sd&l
t&%&%
&d
dd&un
lo
lid
dd&i&%to&st
do

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c& &'c


& 'c& 'c)! c))c &))! R& && & R& &c c
& & R& &  R& c c
&  R& & R& c c& R)! )! R)! c
 c &))!& ). 6)&) c) 6c c& & c&&6c c
)! )! 6) &6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c )c c)&) c) c )c c a
c
c! 
( c 707 c
& c )c&)c)! c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c )c c)&) c) c )c)! c )c) &c:c
)c!) c )c& c )c&&c

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5


c

, c  c )c 5 5


c

% &)c *)!& c*) )c 5 5


c

")c $ &)c*) )c 


5 5
c

$!Gc)c %)c) )cc 55


c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 

(
S&' )&P c c c

c
c

Î-
i&nt&sjó&n&s&ni&%t
lo
lid
d
t&ndidopo%i&%todio

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c%8,)'c


& &'c! 'c& ' &R) c))c &))! R &))& & R& &c c
%8,) R! ! R! c c& & R! ! R! c c
&R) R%8,)G &! R%8,)c c &)) R &)) &R) R &))c
 c& & R& &  R& c c &))!& ). 60(6))!6c c
& & 6& 6c c%8,)!&) 66c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c0(6))!c )c c& c )c a
c
c! 
( c 707 c
) c cc&)cG &c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c0(6))!c
)c!) c )c& c )c& 'c
)c : c! c ) !c c)c
G &c !c :c$ )c&c c&) cc

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5c

, c  c )c 5 5c

% &)c *)!& c*) )c 5 5c

")c $ &)c*) )c 


5 5c

$!Gc)c %)c) )cc 55c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 

,
S*+ -*P c c c

c
c

Î
i&nt&s
dultosd&i&%touniipio
t&ndidopo%i&%todio

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c%8,)'c


& &'c! 'c& 'c &R) c))c &))! R &))& & R& &c
 c%8,) R! ! R! c c& & R! ! R! c c
& & R& &  R& c c &R) R%8,)G &! R%8,)c
 c &)) R &)) &R) R &))c c
&  R& && R& c c &))!& ). 6 !6c c
& & 6) ) )&6c cG &!&) 66c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c !c )c&)c& c a
c
c! 
( c 707 c
) c cc&)cG &c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c !c )c& c )c) ) )&'c
)c : c! c ) !c c)c
G &c-&c :c$ )c&c c&) cc

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5c

, c  c )c 5 5c

% &)c *)!& c*) )c 5 5c

")c $ &)c*) )c 


5 5c

$!Gc)c %)c) )cc 55c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 

0
S./ 1.P c c c

c
c

Î 
i&nt&sniñod&i&%touniipio
t&ndidopo%i&%todio

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c%8,)'c


& &'c! 'c& 'c &R) c))c &))! R &))& & R& &c
 c%8,) R! ! R! c c& & R! ! R! c c
& & R& &  R& c c &R) R%8,)G &! R%8,)c
 c &)) R &)) &R) R &))c c
&  R& && R& c c &))!& ). 63!6c c
& & 6 ) 6c cG &!&) 66c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c3!c )c&)c& c a
c
c! 
( c 707 c
) c cc&)cG &c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c3!c )c& c )c ) 'c
)c : c! c ) !c c)c
G &c
)c :c$ )c&c c&) cc

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5 c

, c  c )c 5 5 c

% &)c *)!& c*) )c 5 5c

")c $ &)c*) )c 


5 5c

$!Gc)c %)c) )cc 55c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 

4
S23 52P c c c

c
c

Î!
i&nt&st&%&%
&d
d
t&ndidopo%i&%todio&ni&%t
instituión

))&c &))!)'c &))! ) ! &))!)& R &cc &))!'c%8,)'c


!R%8,)'c! 'c!&)!'c &R) c))c%8,) R! ! R! c
 cc &)) R &)) &R) R &))c c
&R) R%8,)G &! R%8,)c c
%8,) R%8,)!R%8,) R%8,)c c!R%8,) R!!&)! R!c
 c &))!& ). 6)&) c) 6c cG &!&) 6
6c c
!&)!)6! )!c .))!6c

V c c "!c$2)%c*+2+,.c a
c
c c 707 c

V
 c &))!c c )c)&) c) c ) c c a
c
c! 
( c 707 c
&)cG &c)c&) c!&(c
c)!)c) )c!)c! c!c &))!c )c c)&) c) c
)c : c! c ) !c c)cG &c!!c :c
$ )c&c c&) c
c)c)c! c!c2.))!cc

cccccccccccc

+)c ) !c )& c )c &)c

& c )( 6 c*)!& c 5 5


c

, c  c )c 5 5


c

% &)c *)!& c*) )c 5 5


c

")c $ &)c*) )c 


5 5
c

$!Gc)c %)c) )cc 55


c

cccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccc

c c

 

8
S67 96P c c c

c
c

c6 cc
c
c& &(c!)c)! c!c& !!c )c!c )c& cc )c!c &)!!cc
)c )))&)cc c
*)!c
& c!c !c )c%G &c

)G c
,cc
 G &c

#! #!
c
)! c
 &(c )c
!cG &!c
4) c

, !c )c
%G &c G &c 7
! c

, !c )c
G &c #!

& &(c )c


!c !c )c
G &c

4) c

" c)c c,c


)c!cG &!c

?
V i > N t@A l: V i Alt ti C :
SB C i >DABE l FBG@ S C
I l GBl
i l 
l l
H
G?Ft? EB liH l úEJ@ t  li l ú 

?
 l l t l i F E l l t l i L i 
K

t l t  J
 
t l t  l t l

  ifi J
 l  
 j 
 l
H
t
li i L D
 t  
t
 l t l i i t  l t l L 
  lt

, . c7c) !!c )c#!7 & c!c !c )cG &c

<
S:; =:P c c c

c
c
)6! c!c) )!c:c !c! -!&!c

c
,cc
c
)!R) & c
c
#!
c

c /!
) c )c!c
!cc
4) c
c ! -!&!c)c
)!c
c
4) c )! c )c
,cc
c
)!c
)! c )c
c
,cc
! -!&!c 4) c
c
4) c
c
%G &c
c )!)!c )c!c
)!cc
 )! -!&!c

c
V i N t
 l:
S
V i Alt ti :
c S li Q l ú 
 l Q
  li l ú 
 
t l  
 l l 
lt it 

lt i l f 
   
c it R  li Q l
 t l t l 
lt

lt  t í ti l i l it l
c if  ú l  l 
  
 
 

i R l fi l 
 ú 

S
c i ii l i

, . c7c) !!c )c#!7c)6! c!c) )!c:c !c! -!&!c


c

c c

O
SMN PMP c c c

c
c ) c )c) !)3 c

c ,cc
,cc 7
c %G &!c ! )!c
c #! c
#! c

c
)) !c )c#! !c
c

c 4) c

c
)! c c
c
& !)3 c
c
,c
c 7
)) !c
%G &c
! c
c #! c

c
)) c)6 c
c ) !)3 c

c 4) c

c " c)c,c
&) !c
c

c
V i Alt ti :
V i N t
 l:
Q
 l it 
i l
t l
c X l

i 
  t   l
i t 
 t i l i l
c it 
i

t 

i t  l 


t  ti t
 i i l i t l
c it 
i l 
 t 
 t 
 j 
 l
 
  l t l 
t   t .
c t t l 
 t .

, . c7c) !!c )c#!7c) c )c& !)3 c

V
STU WTP c c c

c
c

c
)) c)&) c
c

c ,c ) !) )) c


%G &c 3 c
c #! c
#! c
#! c
c
.)! c c c
c
) c )c
!!) c
c

c 4) c

c %G &c
)) c c
c +)6 c
)&) c
c 4) c

c " c)c,cc
)&) c
c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
c El i i l Q
 l it 
i l t 
t 

t 
t l i 

c l 
  l i t  í t i t l 
 
 
 
 t  li ] 
 

t
li ] 
 t . t  it 
i
c t t
 t 
l 
 .
c
c
, . c7c) !!c )c#!7c)) c)&) c
c c

[
SYZ \YP c c c

c
c

c % & c

c
,c ) !)3 c )) c
c %G &c
#! c
c #! c
#! c
c
% & c c
c )&) c

c
4) c
c
%G &c
c " c)&) c
)cccc c,c
c )&) c
4) c
c

c
%)! 0)c )c
)ccccc
c c)&) c!)c
 &c&cG4cc
c

c V i N t
 l: V i Alt ti :
El i i l El i l t l 
 
c t 

t í it 
 l i t 
 l i t ifi i t l i t l
c
 
 t . P 
 t  f t

 
 l  
 j 
 l
i t ti t i t i t
c
 j  t
 ifi it .
c

, . c 7c) !!c )c#!7c% & c


c

c c

`
S^_ a^P c c c

c
c
)&c) !)3 c
c
,c ))c
c )) !c )&(&c

c #! c
#! c
c

c )! c ). c
)&) c )c! c
c 4) c

c
,c )c
c #! c

c
%G &c
c
,c
7 c ). !c ,c
! c )c! c &) !c
c
#! c
c #! c

c
)) c)6 c
c ) !)3 c
4) c
c

c 4) c
6 c c
c &)c
" c
c ,c
)) !c
c

c N t
 l:
V i V i Alt ti :
El

i  ii
Q

 
 l

i
c t  it 
i
l 


t 


t   t l 

t t 

t t 
 l li  t l ti  i 
c 
  
 
 l i t  

 
t l
l i 
 
 t .
c  
  l 
 t
c
, . c7c) !!c )c#!7c)&c& !)3 c
c c

d
Sbc ebP c c c

c
c

c
 )!(c)&c )cG &c
c
c,cG &c
c )G c

c
#! #! c
c
)! c &(cc
c )cG &c

c
4)
c

%G &c
c )&c )c
G &c #! c
c

c
4)
c

c )c)&cc
)cG &c
c c

c V i N t
 l:
V i Alt ti :
El

i 
 
t
El

i 
 
 l  

c l 
  l i t  

it 
 l 
l l i j j i 

l it 
i l 
l l
 
if i   t
 
lt 
if i 
c i t  l i t t 

 l V
i
l
 l i 
 j 
 l i 
 
  i ii
c 
t i t  t l ti
i V
i
l
  i
li 
 t i
i ii
V
i
l

c

c c

, . c7c) !!c )c#!7c )!(c)&c )cG &c


c c

h
Sfg ifP c c c

c
c

c
)! c )c !c )c%8,)c
c c
c
c,c%8,)c
)G c
c

c #! #! c

c )! c &(cc


,)cG &c
c

c 4)

c
%G &c %G &c)& c
#! c
c

c 4)

c ! c c &(c


)cG &c
c

c V i N t
 l: V i N t
 l:
El

i 
 
t El

i 
 
t
c l 
  l i t  
 l 
  l i t  

it 
 l 
l l i it 
 l 
l l i
 
lt 
if i o 
lt 
if i o
c  l V
i
l
 l i .  l V
i
l
 l i .

c
, . c7c) !!c )c#!7c)! c )c !c )cG &c
c

c c

m
Skl nkP c c c

c
c

c )! c )c !c )c &))c

c c,c &))c
)c
c
#! #! c
c
)! c &(cc
c c,)c &))c

c
4)
c

%G &c &))c)& c
c

c
4)
c
! c c &(c
c )c &))c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
c El i 
 
t El i 
 
 l  

l 
  l i t  
 l it 
i l R tV l it 

it 
 l R tV l it  
if i u  t
c i
li t l i t  l i t t 

if i u i t  l j 
 l it 
c i t l it. 
t i t  t l ti
 i
li 
 t .
c

c c

, . c
7c) !!c )c#!7c)! c )c !c )c &))c
c c

r
Spq spP c c c

c
c

 )!(c )c! cG &c )c &))c


c
c
c
c,c &))c
)&) c)c
c

c #! #! c

c )! c &(cc


)c &))c
c

c 4)
c
*! c%G &cc
c )c &))c %G &c

c 4)

c
 )c! c
c %8,)c )c
&))c
c

c V i Alt ti :


V i N t
 l: El i 
 
 l  

c El i 
 
t l it 
i l R zV l it 

l 
  l i t  
  
if i {  t
c it 
 l R zV l it i t  l i t t 

 i
li t l j 
 l it 
if i { i t  l 
t i t  t l ti
c  i
li 
 t i
i t l it  t l
 ti i ii l i ii
i t i l i .
c i t i l i l it.

, . c7c) !!c )c#!7c )!(c )c! cG &c )c &))c


c c

c c

x
Svw yvP c c c

c
c
 0 c )cG &!c
c
)G c c,cG &!c
c
#!
#!
c
, !cG &!c
c

c 4)
c
c

c ! &(c )c


!!c !c )cc
c %G &!c
, !c )cG &c
7 c ! c
! c
c #!

c 0 c )c%G &c

c
4)
c
%)! 0)cG4c )cc
c 0 c )cG &c

c
4)
c
 0 c )c c,cc
c
%G &c
c c

c V i Alt ti :


V i N t
 l: V
l
i ii t  

c V
l
i ii t  
 it 

 
l 
 
it 
 l 
l l i t i t l i t l
c i
li 
 t 
 j 
 l i 
 ll   j  
t i t  t l

 
 li  i € ti    j
c l i t t 
 t l i t .
 j 
 l i i
c  j l
l l  
 t t i   j
c

, . c7c) !!c )c#!7c 0 c )cG &!c


c c

~
S|} |P c c c

c
c

c 0 c )c &))!c

c
)c c,c
c #!
#!
c
, !c &))!c
c
4)
c
c
c

c ! &(c )c


!!c !c )cc
c %G &!c
, !c )c &))c
7
c ! c
! c
#!
c
 0 c )c &))c
c

c 4)

c
%)! 0)cG4c )cc
c 0 c )c &))c

c 4)

c
 0 c )c c,cc
c &))c
c
c

c
V i Alt ti :
V i N t
 l: V
l
i ii t  

c
V
l
i ii t  
 it 

 R …V 
 t
it 
 l R …V l it i t l i t l

c i
li 
 t  j 
 l it 
 ll   j  
t i t  t l
c
 
 li  i † ti    j
l i t t 
 t l i t .
c j 
 l it i
 j l
l l 
c  t t i  
 j
c c c , . c7c) !!c )c#!7c 0 c )c &))!c
c c

ƒ
S‚ „P c c c

c
c

c 0 c )c!&(c
c
 R!c c,c!&(c
c
#!
#
c
, !c!&(c
c

c 4)
c
c

c ! &(c )c


!!c !c )c c
c !&(c
, !c )c c
7 c !&(c ! c
! c
c #!

c 0 c )c c
!&(c
c
4)
c
%)! 0)cG4c )c 0 ccc
c )c c!&(c

c
4)
c
 0 c )c c,cc
c
!&(c
c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
c V
l
i ii t  
 V
l
i ii t  

it 
 l ii ti l it 
 ii ti 
 t
c i tit
i ‹ i
li 
i t l i t l

 t  ll   j 
 l i tit
i ‹ 
c j 
 
 li  
t i t  t l
i ‹ l i t t 
 ti    j
c j 
 l i tit
i ‹ t l i t .
i  j l
l l 
 t t i  
c j

, . c7c) !!c )c#!7c 0 c )c!&(c c


c c

‰
S‡ˆ Š‡P c c c

c
c
+6))!c )c#! c
c

c
c,c c,c
c 6))!c
c
#! #!
c
+6)c )c! c
c

c 4)

c
%)! 0)c
)c)c
c ! c)!c )c6)1c

7 c
! c ! c
c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
c V
l
i ii t  
 V
l
i ii t  

it 
 l i

i it 
 i
i 
 t

l
i t t i t l i t l

c i
li l il 
 j 
 l t t 

t i t t l 
t i t  t l
c i t l t 
 ti   f i 
 j l itf . 
 il  t l ti l
c
 j 
 l t t 
i t.
c

c c c , . c7c) !!c )c#!7c+6))!c )c! c


c

c c

Ž
SŒ ŒP c c c

c
c

 c )ccG &c & )!c


c

c ) !)3 c

c
#! , !c
c )) c )! )!c

c #! %G &c
 c )cc
#!
c G &c
& c
c
4)
c

c .)! c c cc
c,cG &c
c
7
c
! c ! c

c V i Alt ti :


V i N t
 l:
El i
l
i El i
l
i
c ii t  i t ii t  
 l t ”

 i ti
l  t i 
if i 
c it 

 
l
t
 li ”
 i t 
i tt l i t  t 
if i  

c
t t  l
l l
 j i i 
 
i t  lt 
 it 
i 
 t l

l . Y    lt .
c 
  l   t .
Y 
lti  

c j i t it .

, . c
7c) !!c )c#!7c c )cG &!c & )!c
c c

’
S‘ “P c c c

c
c

c c &))c

c
) !)3 c
c , !c )c
)) c &))cc
#!
c
#!
c c )cc
#!
&))c
c

c 4)

c
.)! c c cc
c c,c &))c

c
! c
7 c
! c
c

c
V i Alt ti :
V i N t
 l:
c El it
l
i
El it
l
i
ii t  
 l t
ii t  i t 
c t i 
if i ™ 

 it li 

it 

 R šV
t
i t 
if i ™ 
c i tt l i t  t 
 

t 

 j i i 
 
t  l
l l i t

 it 
i 
 t l
c  lt  
 
R šV. Y    lt .
l   t . Y 
lti
c  
 j 
i t it .
c

, . c
7c) !!c )c#!7c c &))c
c c

—
S•– ˜•P c c c

c
c

c c )cc! cc&-& c

c
) !)3 c
c , !c )c cc
 c )cc! cc&-& c
)) c cc !&(cc
c .)! c #!

#!
c c )cc
#!
! c
c

c 4)

c
.)! c c cc
c c,c!&(c

c
! c
c
7
! c c

c V i Alt ti :


V i N t
 l: V
l
i ii t  
 l
c t Ÿ t i 

V
l
i ii t  Ÿ 
i t 
 i tit
i if i  it 


c li Ÿ
 i t 
ii ti i tt l i t 
if i  
 t 
 j i i 

c ii ti l
l l i t  
 it 
i
 lt  
  l 
 t l ii ti. Y 
  t . Y 
lti   lt .
c
 
 j 
i t it .
c

, . c
7c) !!c )c#!7c cc! cc&-& c
c c

c c


S›œ ž›P c c c

c
c

c c )ccG &c)c! cc&-& c

c
) !)3 c
c
, !c )c cc
)) cc !&(cc
c #!
, !cc )c
c #! G &c
%G &c c )cc
#!
c G &c)c
 cc
c
4)
c

c .)! c c cc
c,cG &c
c

c ! c
7
! cc
c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
c El i
l
i El i
l
i
ii t  i t ii t  
 l t
c
 i 
 t j l t i 
if i ¤ 
 it l li 
 i t it 

 
l
t
c 
if i ¤  i tt l i t  t 


t t  l
 j i i 
 

l l i t  lt 
 it 
i 
 t l
c 
  l  
l . Y    lt .
 t . Y 
lti  
c
 j i t
it .
c c

, . c
7c) !!c )c#!7c c )ccG &c)c*! cc&-& cc
c c

¢
S ¡ £ P c c c

c
c

c )! c )c c ! &(c )c )! c )c c!&(c

c R!c c,c!&(c
,c #!
c # ,c
#! c
#! c %8,)c
c , !c!&(c

c 4)
c
)! c )c
c )! c

c
4)
7 c
! c
! c
c ! &(c )c
)! c )c c
c !&(c

c
V i Alt ti :
c El

i
l
i
V i N t
 l: ii t  l 
 
El

i
l
i
c ii t  l 
  ©  l 

i l
i tit
i i 
 l
©  l 

i l ii ti  t t li 
c i tit
i i l  í l i t t 
©
ii ti 
 i l
 j l© 
  ifi

c l  l i tit
i l 
 l i tit
i  i t.
i t t t l
 ©l 
 t j l
c
i tit
i l i  .
c

, . c

7c) !!c )c#!7c)! c )c c ,% +c )c )! c )c c!c


c

c c

§
S¥¦ ¨¥P c c c

c
c

,)&c )c! )!c:c&-& !cc


c

c !& c,c!&(c
c c
#!
#!
c
, !c )c !c !c
c !&)!c

c
4)
c

c )! c !c #! c


!&)!c
c

c 4)

c
! &(c )c !cc
c !c!&)!c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
c El

i l 
  El

i l 
  i 
i l i tit
i 
 t l i tit
i 

c l li i l l li i 
 l
ii ti 
 i l ii ti  t t li 
l  l i tit
i ® l  í l i t t 
c
i t t t l
 j l 
  ifi

i tit
i  l l li 
 l i tit
i ® i t.
c l i  .

, . c
7c) !!c )c#!7c,)&c )c! )!c:c&-& !c
c

c c

¬
Sª« ­ªP c c c

c
c

c ,)&c )cG &!ccc

c !& c,cG &c


c
c #!
#!
c
, !c )c !c!c
c G &!cc

c
4)
c

c )! c!c #! c


G &!c
c

c 4)

c c
! &(c )c
c !cc!cG &!c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
c El

i l 
  El

i l 
  i 
i l i 
 t l i 

l li i l 
l l li i 
 l
c 
 i l 
l 
l  t t li 
l i l i t t   í l i t t 
c t l i l
 j l 
  ifi

l li l i  . 
 l i i t.
c

, . c
7c) !!c )c#!7c,)&c )cG &!c
c

c c

c c

±
S¯° ²¯P c c c

c
c

c ).!!c )c &))!cc

c
!& c,c &))!c
c
c
#!
c #!

c , !c )c!ccc
&))!c
c

c 4)

c
)! c )c %G &c
c !c &))!c

c
4)
c

c ! &(c )c!c


&))!c
c

c V i N t
 l: V i Alt ti :
El i l 
  El i l 
  i 
c i l it 
 t l it 

l li i l R ·V l li i 
 l
c 
 i l R ·V l R ·V  t t li 
i l i t t  í l i t t 

c t l it l j l 
  ifi

l li l i  . 
 l it i t.
c

, . c
7c) !!c )c#!7c).!c )c &))!c
c

c c

c c

µ
S³´ ¶³P c c c

c
c

)c c)c!)6&cc
c

c
c,c!&(c c,cG &c
c
#!
#!
c #! #!
 R!c )G c
c )c c)ccccccc
!)6&c
c

c 4)

c
,c .c
c
4)
7 c
! c
! c
c
)c) c)c&c
c )4! ))c

c
V i N t
 l: V i Alt ti :
El ii t  l 
 
c El ii t  l 
 
 i l  ifi i l  li
c
 i tit
i ¼ 
 i  t t i 

i l 
l l
l
i t t 

tili l
ii ti 
 i l i i  li 
 .
c
l l i
 it l l
i t t 
 
c li l 

c, . c
7c) !!c )c#!7c)c )c!)6&c
c

c c

c c

º
S¸¹ »¸P c c c

c
c

! )!(c )c!)6&ccc


c

c
c,c!&(c c,cG &c
c
#!
#!
c #! #!
 R!c )G c
c ) c)c .c

c 4)

c ! ) )c
!)6&c
c
4)
7 c
! c
! c
c
c! cc c
c ) ccc!c .c
&)! ))c
c

c V i N t
 l: V i Alt ti :
El ii t  l 
 El ii t  l 
 
c 
 Á l i i Á l i i 
ifi l t

 i tit
i 

 i tit
i l i í 
c i i l 
l li l  ti l
l ii ti 
 i i i  
 l i t
c l l l i
 it l t 
 l t t li
  li l  l
l l .
l i t  
 Á
c
 j 
 
i l
i i l t t .
c

, . c
7c) !!c )c#!7c! )!(c )c!)6&c
c c

¿
S½¾ À½P c c c

c
c

c &6 &(c )c!)6&ccc

c c,c!&(c c,cG &c


#!
c #!
#! #!
c R!c )G c
) c)c .c )cccccc
c !c!)6&c

c
4)
c
&6 &(c )c
c !)6&c

c 4)
7
c ! c
! c
c c! c: c) c!c
.c cc )c
c . c

c V i N t
 l: V i Alt ti :
El ii t  l 
 El ii t  l 
 
c ti l i i ifi l t l i i 

 i tit
i Æ 
 i 
 i tit
i Æ l i í 
c i l 
l l  li l  j 
ii ti 
 i l
i l i i 
c l l i
 it l 
 l i t t 
 l
 li l  l
l l t t   l .
i t  
 j
c

 ti l i i l
t t .
c

, . c 7c) !!c )c#!7c &6 &(c )c!)6&c


c

c c

c c

Ä
SÂÃ ÅÂP c c c

c
c

c6726 6 c#c
c& &(c!)c)! c!c . !c,,8!c&c!!c)! )&6!c6))!c )c*)!c

,,c+!c c ! c )+c

c c

c ! c c c

c , c )+c

ccccccccccccccccccc, c )+cc !% )+ c, c c


! c )+c
c ,c

, . c7c,,7c c &))!c6)c c
c

,,c+!cc ! c )+c

c , c## c c , c )+c


c

c
#. ) +c ) # cc,c )+c
c ,c+"c !c +#c ,c )+c
% c)%c )+c , ,c,c ! c
c ,%+ ,
c c

+);'c c , c+# c)#+ c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
, c )+c

c c cccccccccccccccccccccccccccccc, c !% )+ ,c


,%+ ,c )+c
c

, . c7c,,7c c &))!c6)cc
c

c c

É
SÇÈ ÊÇP c c c

c
c

,,c+!c c ! c%8,)c )#! c

c c
,%+ ,c
c c c

c cc%# c, c%8,)cc

cccccccccccc, c%8,)c !% )+ c


! c%8,)c
, c

c ,c

, . c7c,,7c cG &c & c6)c c


c

,,c+!cc ! c%8,)c )#! cc

c , c## c c , c )+c


c

c
#. ) +c ) # cc,c ) +c
c ,c+"c !c +#c%8,)c ,c%8,)c
% c)%c , ,c,c ! c
c ,%+ ,
c c

+);'c c , c+# c)#+ c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
, c%8,)c

c c cccccccccccccccccccccccccccccc, c !% )+ ,c


,%+ ,c %8,)c
c

c c

, . c
7c,,7c cG &c & c6)cc


 

Í
SËÌ ÎËP c c c

c
c

,,c+!c c ! c,c* !c c)!7+) cc

c , c,c)!7+) c
,%+ ,c
)!7+) c
c , c,c* !c

c c

ccccccccccccccccccccccccccccccc) # c,c, cc %# c, c


* !c
c

c
! c* !c
c c)!+) c ,c

c !% )+ c, c

, . c7c,,7c c! )!cc&-& !c6)c c


c

,,c+!cc ! c,c* !c c)!7+) c

c , c## c c , c* !ccc)!7+) 


c
c
#. ) +c ) # cc,c ) +c
c
,c+"c !c +#c ,c* !cc
c % c)%c * !cc )!7+) c, ,c
,%+ , )!7+) c ,c ! c
c c
c

+);'c c , c+# c)#+ c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
, c,c* !cc)!7+) c
,%+ ,c
c c cccccccccccccccccccccccccccccc, c !% )+ ,c
* !cc
c )!7+) c

c c

, . c7c,,7c c! )!c:c&-& !c6)cc


 

Ñ
SÏÐ ÒÏP c c c

c
c

,,c+!c c ! c,c%8,)c+c* !c c)!7+) cc

c * !c )!7+) c %8,)c

c c c

c cccc, ccccccccccccccccccc, cccccccccccccccccccccccccccc, c

c % c+c

% c+cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)
! c%8,)c+c #c
* !c c)!7+) c ,%+ ,c
c c

c +% ) +c%8,)c

,,c+!cc ! c,c%8,)c+c* !c c)!7+) cc

, . c7c,,7c cG &!c)c! )!c:c&-& !c6)c c


c
c7 %+ ,c
c c

+);c

 0c

c ) # c +cc

7 #. ) +c c
7+% ) +c
7) ) +c,c
,c+"c !c ,!c%8,)c , c))c
c
% c
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ) +c

c ,c !% )+ c c

c %# c+c 7+% ) +c


,!c%8,)c
c

, . c7c,,7c c )cG &!c)cc! cc&-& c6)cc


 

Õ
SÓÔ ÖÓP c c c

c
c

,,c+!c c $ c%8,)c

c c

c c ,%+ ,c c c

c cc%# c, c%8,)cc

cccccccccccc, c%8,)ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc )# !. c, 


c
 $ c%8,)c
c "# , c, ccc,c

, . c7c,,7c 0 !cG &!c6)c c


c

,,c+!cc $ c%8,)c

c
c ,%+ ,c
c c

+);c

 0c

c #) c , c,c $ c

7 #. ) +c c
7+% ) +c,c
7) ) +c,c
,c+"c !c %8,)c , c))c
c
% c
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)# !. c

c ,c !% )+ c c

c %# cc 7+% ) +c
,!c%8,)c
c

, . c 7c,,7c 0 !cG &!c6)cc


 

Ù
S×Ø Ú×P c c c

c
c

,,c+!c c $ c,cc )+c

c c

c c ,%+ ,c c c

c cc%# c, c%8,)cc

cccccccccccc, c%8,)ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc )# !. c, 


c
 $ c%8,)c
c "# , c, ccc,c

, . c7c,,7c 0 !c )c &))!c6)c c
c

,,c+!cc $ c,c )+c

c
c ,%+ ,c
c c

+);c

 0c

c #) c)c , c,c $ c

7 #. ) +c c
7+% ) +c,c
7)) c
,c+"c !c )+c %c,c $ cc
c
% c
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)# !. c

c ,c !% )+ c c

c %# cc 7+% ) +c
,!c )+c
c

, . c7c,,7c 0 c )c &))!c6)cc
 

Ý
SÛÜ ÞÛP c c c

c
c

,,c+!c c $ c* !c c)!7+) c

c c

c c ,%+ ,c c c

c cc%# c, c%8,)cc

cccccccccccc, c%8,)ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc )# !. c, c


 $ c%8,)c
c "# , c, ccc,c

, . c7c,,7c 0 !c )c! )!cc&-& !cc6)c c


c

,,c+!cc $ c* !c c)!7+) c

c
c ,%+ ,c
c c

+);c

 0c

c #) c , c,c $ c

7 #. ) +c c
7c* !cc
7)) c!c
,c+"c !c )!7+) c %cc
c
% c
c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)# !. c

c ,c !% )+ c c

c %# cc 7+% ) +c
,!c* !cc
c )!7+) c

, . c
7c,,7c 0 !c! )!c:c&-& !c6)cc
 

á
Sßà âßP c c c

c
c

,,c+!c c"c )+c

c c

c %8,)c c c

c , c )+c

ccccccccccccccccccc, c )+cc !% )+ c, c c


" c
c )c ,c

, . c7c,,7c).!c &))!c6)c c
c

,,c+!cc"c )+c

c , c## c c , c )+c


c

c
#. ) +c "cc,cc ) ) +c
c ,c+"c !c )+c ,c, c,!c
% c)%c )+c
c ,%+ ,
c c

+);'c c , c+# c)#+ c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
, c )+c

c c cccccccccccccccccccccccccccccc, c !% )+ ,c


%8,)c )+c
c

, . c7c,,7c).!c &))!c6)cc
 

å
Sãä æãP c c c

c
c

,,c+!c c )# !. ) +c,c, c,c%8,)c

c ,%+ ,c %8,)c

c ) # c, cc

ccccccccccccccccccccccccc+# c+% ) +ccc

% c+c )# !. ) +c +c )# !. , c

c , cc,c "# , c+c


%8,)c
c ,c

c % c+c )# !. , c

, . c7c,,7c & &(c )c !c )cG &c6)c c


c

,,c+!cc )# !. ) +c,c, c,c%8,)c

c
,%+ ,c %8,)c
c

c +c%8,)c

c +);c'c cccccc ) # c

c +"c !c #) c
),#! c,!c )# !. c
% c
c c %8,)c +% ) +c

c ) #
 c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc#) c%8,)c c
 ) +c
c )# !. ) +c,c, c
c

c "# ,
cc

c % c )# !. ) + )# !. ) +c


c % c

, . c7c,,7c & &(c )c !c )cG &c6)cc c


é
Sçè êçP c c c

c
c

,,c+!c c)cc)c

c
* !c )!7+) c %8,)c
c

c , c cccccccccccccccccc, cc , c

 +)!c "c

c +)!c "c +)c


)cc
c )c

c @c )%# c "c +@%c,c)#+ c


,%+ ,c
c "# , c "c ,c

c , . c7c,,7c)c c!)6&c6)c c

,,c+!cc)cc)c
7@c
c
7+ +)c
,%+ ,c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc% c,c "c ) c,c "c

c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc +)!c +)c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)% +c c
7 "c c 7 +)c
c )+)c +) c!c "c

+#%c,c

)#+ c

,+c

c
7* !'c
c )!7+) cc%8,)c
c
c

, . c 7c,,7c)c c!)6&c6)cc

c c

c c

í
Sëì îëP c c c

c
c

+!c c)+#! c, c )+c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
%8,)c )+c ) # c
c

c )+#! c, cccccccccc)+ c, c +" c, c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,c) +c

c 'c+);c )# !. c, c


)+#! c, c
## c
c )+c ,c

c +7 c) +c

, . c7c,,7c)! c )c !c &))c6)c c

+!cc)+#! c, c )+c

%# c+c c## c


## c ) # c
c

c +);'c c

c ) " c+c

c , c

c ) ) +c )+#! c, c


+"c !c% c )+c
c

, . c7c,,7c)! c )c !c &))c6)cc

c c

ñ
Sïð òïP c c c

c
c

+!c c)+#! c,c+% ) +c,c%8,)c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
@c ) # c )+c
c ,%+ ,c

c )+#! c, ccccccccc+" cc, c %# c+c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,c) +c

c 'c+);c )# !. c, c


)+#! c, c
c %8,)c ,c

c %# c+c

, . c
7c,,7c)! c )c &(c )cG &c6)cc

+!cc)+#! c,c+% ) +c,c%8,)c

%# c+c c## c


## c ) # c
c

c +);'c c

c ) " c+c

c c+,#)c, c

c ) ) +c )+#! c, c


+"c !c% c )+c
c

, . c7c,,7c)! c )c &(c )cG &c6)cc

c c

õ
Sóô öóP c c c

c
c

+!c c,)c* !c c%8,)c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
* !c %8,)c
@c ) # c
c ,%+ ,c

c )+#! c, ccccccccc+" cc, ccccccccc)+ c, c

cccc+);c'c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,c) +c

c 'c+);c )# !. c, c


,)c
cccccccccccccccccccccccccccccccc%# c+c * !c c ,c
%8,)c
c #!)c %# c+c

c )+#! c+% ) +c

, . c7c,,7c,)&c )c! )!c:cG &!c6)c c

+!cc,)c* !c c%8,)c

c 7## c 7) # c 7#!)c


c

+);'c c

ccccccccccccccccccccccccccccc%# c+cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc%# c+


c

c )+#! c #) ) +c

c
7 )+c 7* !c c
7c ,c
c +"c !c %8,)c
% c
c )+#! c

, . c7c,,7c,)&c )c! )!c:cG &!c6)cc

c c

ù
S÷ø ú÷P c c c

c
c

,,c+!c c#+ +c,c)c


)#c
c + +)c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccc +)!c "ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
 +)c
#c )!+c
c ,%+ ,c

c c )c "c "c,c)c+c% +, cc+) c "c

c )c+c c

c 'c+);c )# !. c, c


#+ +c,c
cccccccccccccc c "cc ,c

c %# c+c "c

, . c7c,,7c! )!(c )c!)6&cc6)c c

,,c+!cc#+ +c,c)c

c ! c,c "c

c 7#c
,%+ ,c 7)!+c
c

c +);'c c +c " c

c c )c

c % +, c c

7)* c,c "c
c )+#! c 7)!+c
7 #. ) +c
, ,c ! c
c +"c !c
% c
c

c %# cc!c#+,,c ,c


7c +)c
, . c7c,,7c! )!(c )c!)6&cc6)cc

c c

ý
Sûü þûP c c c

c
c

,,c+!c c ) ) +c,c)c


)#c
c + +)c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccc +)!c "ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
 +)c
#c )!+c
c ,%+ ,c

c c )c "c "c,c)c+c% +, cc+) c "c

c )c+c c

c 'c+);c )# !. c, c


) ) +c,c
cccccccccccccc c )cc ,c
 "cc
c %# c+c "c

, . c7c,,7c &6 &(c )c!)6&cc6)c c

,,c+!cc ) ) +c,c)c

c "c )# !. ,c

c 7#c
,%+ ,c 7)!+c
c

c +);'c c c " c

c c )c

c % +, c c

7)* c,c "c
c )+#! c 7)!+c
7 #. ) +c
, ,c ! c
c +"c !c
% c
c

c %# c )# !. ) +cc "c ,c


7c +)c
, . c 7c,,7c &6 &(c )c!)6&cc6)cc

c c

Sÿ
 ÿP c c c

c
c

,,c+!c c) ) +c,c "cc+) c +) c

c
@c )!+c +)c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
,%+ ,c "+ c+) c

c , c "c "cc c

)cc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc%# c
+) c

c +) c

c "# , c+) c c
) ) +c,c
c "cc ccc% c+) c ,c
+) c
c +) c

, . c7c,,7c)& &(c )c .!c c)))& c6)c c

,,c+!cc) ) +c,c "cc+) c +) c

c % +, c+c

c @c )#c +)c


,%+ ,c + +)c
c

+);c' c )c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc+) c )# !c cc

c % c+c

c )+#! c+c !) c

c
#. ) +c !c
c "c c % +, c) +c
% c
)+)c ,c+) c
, . c7c,,7c)& &(c )c .!c c)))& c6)cc c

S
 P c c c

c
c

,,c+!c c !, ) +c,c) %c c"c

,%+
c ,c " % ,cc )!+c

c % +, c) +c "+ c !cccc)c

c cc) c) %
c % +, ccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccc+);'c c

% +, c !, ) +c

c !, ) +c )# !. c, c


) %c c
"c ,c

c % +, c !, ) +c

, . c7c,,7c &(c )c& !c6)c c

,,c+!cc !, ) +c,c) %c c"c

c
,%+ ,c )!+c
)c ) +c

c +);c' c +);'c c

c ) +c ,% +c

c
) ) +c,c
c % +, c
+"c ) %c
c #. ,c !c
% c
c !!+ c !, ) +cc

c
) %c
c

, . c
7c,,7c &(c )c& !c6)cc

S

P c c c

c
c

,,c+!c c+ c,c)+ = c c)+ = c!, , c

c ,%+ ,c )!+c


c c, c)!+c
c
c

c ) +c,c)+ c= c

)c) +c,c

, c)!+c + c)+ = c % +, c) +c

c c)+ = c )# !. c c"# , c


!, , c
c ,c

c % +, c+c )# !. , c

, . c7c,,7c6(c )c& !)3 c:c& !)3 c6 c6)c c

,,c+!cc+ c,c)+ = c c)+ = c!, , c

c
,%+ ,c
)!+c
c

+);c +7 c)+ = c

 c )c

c !, c
)+ = c
+"c +#c)!+c )c%$c,c
c ) ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc% +, c%$
c
#. ,c !c )# !. ) +c,c
c % c )+ = c

c +7 c, c

, . c7c,,7c6(c )c& !)3 c:c& !)3 c6 c6)cc

c c

S
 P c c c

c
c

,,c+!c c) %c,c)+ = c

c
)!+c
c

c +" c, c

)c

+# cc +#c)!+c

)+ = ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc


ccccc )# !. ) +c

c ,c

c % c+#c, c

, . c7c,,7c) c )c& !)3 c6)c c

,,c+!ccc) %c,c)+ = c

c )!+c ,c

c +);'c c )# !. c)+ = c

)c, c

c ) %c,c )# !. )+c,c


+"c
)+ = c ! c)+ = c
c #. ,c !c
% c
c

, . c7c,,7c) c )c& !)3 c6)cc

c c

S
 P c c c

c
c
V cc
 c8cc
c c

SIHCLIP c c c

c
c

 c 62 c
c& &(c!)c)! c!c)!&) !c )c!c( !c
)c&))c)c*)!c

s&n
%iod&l
so&xitosod&l%&*ist%od&
lt
d&un 

c c
c
c c c c
#! c !) c )c cc
c c )c).!c )c c
)c%8,)c
c c c
c
c
c
c
c ,c )c
!!) c
c c

 c! c &)c!c !c )c%8,)c c!!) c)'c ) !'c &'c
)c )c! 'c& !)3 c
 c!!) c&! c c,c c6)& c c)4!)& c )c).!c
 ! c,c c
)c)c%8,)c!c ) )c !)c )c c

 c!!) c)6- c!c !c c c,cc
 ! c,c .). c)c)6c).!c )c%8,)c
 c!!) c c c! c
)c)c).!c)c)4!c

c c

S
 P c c c

c
c

s&n
%iod&l
sof
llidod&l%&*ist%od&
lt
d&un 
c
c
!) c )c cc
#! c
c )c).!c )c c

c %8,)c
c
c
c

c c

c ,c )c
!!) c
c c

 c! c &)c!c !c )c%8,)cc)'c ) !'c &'c


)c )c! 'c& !)3 c
 c!!) c&! c c,c c6)& c c)4!)& c )c).!c
 ! c,c c
)c)c! cc ) )c c )c c 1c )0c& !c6 &!'c
)!&(c& &))!c6 !'c)&c

 c! c )c)c c
)c))c
)c6)& c !c

c c

S
 P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&l%&*ist%od&
lt
d& p
%tiul
%
c

#! c !) c )c cc
c )c).!c )c c )c
c %8,)c & c
c c c
c c
c
c
,c )c
!!) c
c

c c

 c! c &)c!c !c )c%8,)c & 6c)!'cc ) !'c


&'c)c )c! 'c& !)3 c
 c!!) c&! c c,c c6)& c c)4!)& c )c).!c
 ! c,c c
)c)c%8,)c & 6c!c ) )c c )c c

 c!!) c)6- c!c !c c c,c
 ! c,c &) c)c)6c).!c
 c!!) c c c! c
)c)c).!c)c)4!c

c c

S
 P c c c

c
c


s&n
%iod&l
sof
llidod&l%&*ist%od&
lt
d& p
%tiul
%c
c
c
c c
c
#! c !) c )c cc
c )c).!c )c c )c
c
c %8,)c & c
c
c
c c
c c
c

c
,c )c!!) c
c

c c

 c! c &)c!c !c )c%8,)c & c)!'c ) !'c &'c
)c )c! 'c& !)3 c
 c!!) c&! c c,c c6)& c c)4!)& c )c).!c
 ! c,c c
)cc! cc ) )c c )c c 1c) c& !c&)&!c

 c! c!)c)c c
)c))c
)c6)& c !c

c c

S
! "P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&l%&*ist%od&
lt
d&p
i&nt&

c c
c
c c
#! c !) c )c cc
c c )c).!c )c c
c &))c
c

c c c c

c

c
c c
,c )c!!) c
c

c c

 c! c &)c c!!) c!c !c )c &))c)!'c ) !'c )&&('c
)G'c)c )c! 'c& !)3 c
 c!!) c&! c c,c c6)& c c)4!)& c )c &))c
 ! c,c c
)c)c &))c!c ) )c c )c c

 c!!) c)6- c!c !c c c,c
 ! c,c &) c c)6 c c )c &))c
 c!!) c c c! c
)c c c c! c)4! c

n&l
sof
llido:

c &))cc ) )c c )c c c!!c !c: c)4!)'c: c)! c c )c c )))c


)c!!) c c c! c
)cc!)c ) )c c )c cc6)&)!c

c c

S#$
% &#P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&l%&*ist%od&
j
d&p
i&nt&

c c
#! c !) c )c cc
)c).!c )c 0 c
c c
&))c
c c c
c
c
c
,c )c!!) c
c c

c c

c)!)c)!&) c!)c)4 & c!c)c c 0 c6 c c!)c!& c c)c! c%8,)'c


%8,)c & 'c! !'c&-& !'cc c!c6!c
)c)c&))cc) &)c
c!c!c
 c!!) c&! c)c c c c,c
)cc &))c) c 0 c )c!!) c
c))'c& c )c & 'cc )!) !)c )c )) c
) c c)!c!c)c &))c c!)c c )c 0 c )c!!) c
 ! c,c)6- c c!!) c!c !c )c &))c
 c!!) c c )c 0 c c &))c

n&l
sof
llido:

 c &))c c c!!) c!)c c )c 0 c


 c!!) c&! c)c c,c!c !c )c &))c
 ! c,c c
)c!c !c )c &))cc)4!)c

 c!!) c c c &))c
)cc)!c c )! c&)& c c &)c)c )c

c c

S'(
) *'P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&
j
d&hospit
l&s

 
c
!) c )c cc
c c
7 )c).!c )c 0 c
c ! c c )c! )!c

c
c
c
c c

c c

c c
,c )c!!) c
c c

 c!7 ! c c!!) c


)cc! c6 c!)c c )c 0 c c
 )cc 3ccc)!)!cc .c)c!)6&'c c
)c)c!!) cc)c )c!c
&6))& 'c!c ! )!cc )3!c!! ) )c)c!)6&c
 c!!) c) c c c,c:c)c!& c !c!c &)!c )c! c
 ! c,c)c)6- c!c !c c!!) c:c!c6)& c

 c!!) c c )c 0 c c! c
 c!!) c c c!7 ! c
)c c 0 c)c)4! c:cc!)c)c)6- cc&)c
c! cc&)c )c )c c 0 c)4! c

n&l
sof
llido

c! cc!)c - c c )c 0 c 1c)4!)c)c)c!!) 'c!c !c!c&)&!'cc


)!c c )! c
)c ) )c &)c)c )c c c )c !c

c c

S+,
- .+P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&%&*ist%od&p
i&nt&s

c c
c
c !) c )c cc
 &))c
)c).!c )c
c &))!c c
c
c

c c

c ,c )c!!) c c

c
 c!!) c c c c,c
)c c c)c) c:c)! c)6- ccc c).!6c
)c
 c)c)c) c
 ! c,c& c
)c)c).!c)c)4!c)c c c!!) c
 c!!) c)6- cc&)c c &))c
)c!c).!c)c)c) c

n&l
sof
llido:

c).!cc c!)c)4!c!c)c &))cc)c c )c c)c)c!!) 'cc!cc6)&c


)c!!c !cc

c c

S/0
1 2/P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&
tu
li
iónd&d
tos

 c 
!) c )c cc
#! c
c )c & &(c )c
c

c !c
c

c c
c
c c
,c )c!!) c
c c

c
 c! c c c!!) c
)c!)c)
))c & c !'c)c)!)c !c
!c
)c )c!1c &)!'c! )!'c&-& !'c &c & cc
 c!!) c c c c,c
)c & &)c!c !c
 ! c,c)6- c!c !c & !c c!!) c

 c!!) c c c! c
)c!c !c)c & !c)4! ))c

n&l
sof
llido

cc!!) cc - c & c !c 1c!c !cc!c&)&!'cc)!c)c c )c


!)6&c:c cc!cc!)c ) )'c: c c! c c )c 0 c )c!!) c

c c

S34
5 63P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&o%od&s&%iioc

c c c
c
 &c
c 7 ! c c )))c

c c

 c!7 ! c)6- cc&)c!c - !c )!c c)& c)4 & c


)c)c
.c )c!)6&c c). c
 c&))c%8,)'c%8,)c & 'c! 'c&-& 'c))c
)c) c)c
.'c)c: c! c)c
)c &c:c& c)!c)c)c )c)))& c

n&l
sof
llido:

c&))c c c c )c . cc)6)c c)))& c&)& c

c c

S78
9 :7P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&susp&nsiónd&s&%iioc

c c
c
c c !) c )c cc
7 ! c )c!! )!(c )c
c c c
!)6&c
c c

c
c
c
c
 c )c!)6&c
c

 ! c!! )!(c )c!)6&c!)c c c


)c)c! cc&))cc .c)c c)& c
 & 'c)c!7 ! c & c c!!) c
)c)c&))cc .c
 c!!) c!! ) )c)c!)6&c
 c!!) c c c!7 ! c
)c c!! )!(c)c)4! c

 c!7 ! c)6- cc&)c c&))c
)c))c
)c))c
)c &)c)c .c
 c &6 c)c!)6&c

n&l
sof
llido:

c)c&))c& (c&c)c .c)c c)& c & c

c c

S;<
= >;P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&
ti
iónd&s&%iioc

c c c
!) c )c cc
c 7 ! c )c &6 &(c )c
!)6&c
c c c
c c
c c

c c
 c )c!)6&c
c

 c!7 ! c c c!!) c


)c)c!)6&c c! c . c
 c!!) c c )c c)c!!) c
 c!!) c& c c!7 ! c
)c)c!)6&c)c c )c c
)4! ))c

 c!7 ! c)6- cc&)c c&))c
)c!c!)6&c)! c!c )c)6c

n&l
sof
llido

c!)6&cc  c!)c c )c c!c


)cc!)c c . c

c c

S?@
A B?P c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&onsult
d&info%
iónd&p
i&nt&

 
c
!) c )c cc )c
c &))c
&! c )c &(c
c )c &))c

c
c

c c c

[c c &))c  c &) c c!!) 


èc c)c!!) c) c c &(c )c&c!c &c)c)c )c! c:c c
& !)3 'cc &) cc:c!c  c6)c!!c !cc  c & c 

n&l
sof
llido

c &))cc  c6)& c!!c !c!c)c)c )c! c:c c& !)3 c!c6 !c

c c

SCD
E FCP c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&onsult
d&info%
iónd& 

c c c
c
c c
!) c )c cc )c
%8,)c c
&! c )c &(c
c
)c%8,)c
c

 c%8,)c&c c )c!)6&c))c :c &&)! c c 6). c)c


)c!!) c
 c &c!c)c )c! c:c c& !)3 c  c&! c!!c !c:c
)c& !c )c
)c
) c & cc  c) c

n&l
sof
llido:c

c%8,)cc  c &) c c&! c!!c !c!c)! c c)c)c )c! cc c


& !)3 'c!c)! c c )c 0 c )c!!) 'c!! )!(c )c!)6&c

c c

SGH
I JGP c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&onsult
d&di%&to%iod&hospit
l&slíni
s


 c 
 !) c )c cc )c
&c.)) 'c c
 &! c )c )&c )c
&))!c:c
 ! )!c:c&-& !c
&)!c
[c ! c&! c c  c) c )! )c)c &c)c.)) 'c &))!'c
%8,)!'c c) c c!!) 
èc c)c!!) c) c c &(c )c )! ). c !c!c! )!c:c
&-& !c
)c))c &6c)c!)6&'c: c!) c& c 'c& 'c& c:c
)! c)!c c!c&c  c))c c &(c )c !c& &)!c )c
! )!c:c&-& !

n&l
sof
llido:c

c)!)c)!&) c)!c -&c


)c)4! cc)c c
)cc :c
)c &c)c )c
! cc& !)3 c c6)& c)c )&c )c! )!c:c&-& !c

c c

SKL
M NKP c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&&%ifi
iónd&p
*opo%%&f&%&ni
s
n
%i
s

 
 !) c )c cc )c
)))c%8,)!'c c
 6)& &(c )c .c c
& 'c! )!'c
 )))& !c & !c
&-& !c
 c

c

c 
c

7 ! c
 ) ))c!!c )3!c )c!!) c) )!cc&6)c&cc
 &c*)6'c c!c)!c&c c!c&))!c)!c )!c.)) c c)))& c
 c )c) c )!cc&))c & c c!7 ! c
)c
)
))c c)))& c & c
 c7 ! cc cc c!!) c
)c)c&))c%8,)!'cG &!c
& )!'c! )!'c&-& !'c)&)! c.)) c c)))& c cc
& !c)! )&&c
 c!!) c&) c c)))& c:c c)6- c c!7 ! c

 c!7 ! c c )c:c!)c c c )c c )! cc!)c c ) )c
)6 c c) c )cc&)c))&(&cc

n&l
sof
llido:

+c!)c  c.)) c c)))& c & c!c)c&))cc)! c )c )c!!) c

c c

SOP
Q ROP c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&
lid
iónd&
posp
%
%&*ist%os

c
!) c )c cc )c
c
6 &(c )c& !c
c
c c).!!c

c c6 &(c )c& !c) &/ c!c


)c6 c c c )c 1c
G &!'cG &!c & )!'c! )!'c&-& !c
 c!!) c c )c c)c& !c )c
)c!)c )!))cc)c c c c
)c) c& !c  cc)! 0)c
)c!c !c!c
&)&!'c c
)c c& !c )c!c c& &))!c
G&!'c G&!'cc G&!'c)!c c!c&cc6  c!c
& !c)c!!) cc

c c

SST
U VSP c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&histo%i
ld&onsult
sd&p
i&nt&c
 !) c )c cc )c
 &))c
 ! c )c&! !c )c
 c
&))c

c
 c &))c.)! c c!!) c.)! c!c/)c )c! c:c
& !)3 c
 ) c c &(c )c6)& c!!c !c:c -c!c  c&! c
!c! c )c&! !c)c c

n&l
sof
llido:

c &))cc  c&! c!c! c%8,)c!c!c& !)3 c)!c&)& 'c)! c c )c


 0 c )c!!) c

c c

SWX
Y ZWP c c c

c
c

s&n
%iod&l
so&xitosod&
iod&ont%
s&ñ%8,)!'cG &!c c
 !) c )c cc )c
& )!'c
 & c )c& !)3 c
! )!'c&-& !'c
&))!c c 

c %8,)!'cG &!c & )!'c! )!'c&-& !'c) c c!!) c
 c c)).c c &(c )c& c& !)3 c:c))c!). c )c!!c !c
 c!!) c c c! c
)c c& !)3 c)c& c)4! ))c

c c

S[\
] ^[P c c c

c
c

onclusionesdelProecto
c

!,)c!"!,)4%c)!c4+:c$)&)!%3"-c*%3%c4)0-3%3c:c@%&"/",%3c/%c)@"&")$&"%c)$c/%c&-4+$"&%&"'$c=+)cA%:c
)$,3)c +$c 4G("&-c :c !+c *%&")$,)c :%c =+)c )/c 4G("&-c *-(3Ic 6"!+%/"E%3c )/c A"!,-3"%/c ()/c *%&")$,)c
%&,+%/"E%(-c!"$c=+)c)H"!,%$c/-!c@%4-!-!c)H,3%6B-!c-cc!"c)!c$+)6-c)/c*%&")$,)c:%c$-c6-/6)3c%c&3)%3c
+$c)H*)(")$,) c

/c!"!,)4%c@+)c()!%33-//%(-c*%3%c=+)c!+c+!-c!)%c@I&"/c:c3I*"(-Dc&+%/=+")3c*)3!-$%c&-$c
&-$-&"4")$,-!c1I!"&-!c()c&-4*+,%&"'$c*+)()c+,"/"E%3/-Dc:c%F$c!"$c,)$)3/-!c+$%c6)Ec&%*%&",%(%c
!)c*+)()c-*)3%3c()c4%$)3%c)@"&")$,)Dc!-/-c!)3Ic$)&)!%3"-c,)$)3c"$,)3$),c)$c)/c)=+"*-c(-$()c!)c
+,"/"&) c

/c ()!%33-//-c ()c G!,)c !"!,)4%c %#"/"E%c )/c *3-&)!-c ()c /%!c &-$!+/,%c()/c *%&")$,)c :%c =+)c
&-4-c !)c 4)$&"-$-c %$,)3"-34)$,)c :%c $-c !)3Ic $)&)!%3"-c &3)%3c +$c )H*)(")$,)c $+)6-Dc !"c )/c
*%&")$,)c*-3c%,)$()3c :%c )!,%c3)#"!,3%(-c )$c)/c!"!,)4%c,)$(3Ic/-!c(%,-!c #)$)3%/)!c()c )!,)c%!Bc
&-4-c=+)c4G("&-!c%c&-$!+/,%(-Dc&+%/c@+)c)/c("%#$-!,"&-c:c=+)c/)c3)&),- c

 %41"G$c !)c ,3%1%0'c )!*)&B@"&%4)$,)c &-$c /%c ()!&3"*&"'$c ()c &%(%c +$-c ()c /-!c *3-&)!-!c
=+)c"$,)#3%$c)/c"!,)4% c

c )c 3)%/"E%3-$c /-!c ("%#3%4%!c ()c @/+0-c ()c (%,-!c ()/c !"!,)4%c &-33)!*-$(")$,)!c %c &%(%c
*3-&)!-Dc (),%//%$(-c /%!c "$,)3%&&"-$)!c =+)c ,")$)c )/c +!+%3"-c &-$c )/c !"!,)4%c %!Bc &-4-c %=+)//%!c
"$,)3%&&"-$)!c=+)c)$c!+c4-4)$,-c,")$)c)/c&/")$,)c()$,3-c()c)!,)c)$,-3$- c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

V$('#$*#c%&(*#c

 ( 
U U 

-4-c&-$&/+!"'$c*+)(-c()&"3c=+)c-1!)36)c(+3%$,)c)/c()!%33-//-c()/c!"!,)4%c=+)c!"c)H"!,)c+$c
1+)$c%$I/"!"!c%/c4-4)$,-c()c&3)%3c)/c!-@,K%3)c)!c4I!c!)$&"//-c:%c=+)c!)c)/%1-3%$c("%#3%4%!c
*%3%c)$,)$()3c&-$c4%!c*3)&"!"'$c/-!c4'(+/-!c=+)c&-$,")$)c)/c!"!,)4%cDc)!,)c!"!,)4%c()c
"$@-34%&"'$c)!c4+:c1+)$-Dc$-c!-/-c/-c("#-c*-3=+)c:-c*)3,)$)E&-c%/c)=+"*-c()c)/%1-3%&"'$Dc!"c
$-c*-3=+)c)$c3)%/"(%(c!)c$)&)!",%c%&,+%/"E%3c/%!c"$!,",+&"-$)!c4)("&%!c:%c=+)c)/c ? c
%#"/"E%3B%c/%!c&-$!+/,%!c:%c=+)c)/c4G("&-c!-/-c,)&/)%3%c)/c$-413)c()/c*%&")$,)c-c!+cc:c
,)$(3Ic)$c/%c*%$,%//%c()c!+c&-4*+,%(-3%c)/cA"!,-3"%/c&/B$"&-c()/c*%&")$,)Dc&-$-&)3Ic=+)c
)!*)&"%/"!,%!c%c6"!",%(-c:c&+%/)!cA%$c!"(-c/-!c("%#$'!,"&-!c=+)c/)cA%$c(%(-Dc/-c=+)c/)c*)34",)c
&-$-&)3c4)0-3c%c!+c*%&")$,) c

U 

$c 4"c &-$&/+!"'$c ()c )!,)c !"!,)4%!Dc )!c =+)c !"c !)c "4*/)4)$,%Dc /-!c (-&,-3)!c *%3,"&+/%3)!c -c
"$!,",+&"-$)!c()/c!)&,-3c!%/+(Dcc*-(3I$c&-$-&)3c)/cA"!,-3"%/c4)("&-c()/c*%&")$,)c=+)c)//-!c)!,G$c
!-/"&",%$(-Dc )!,-c !)c ()1)c %c =+)c &+%/=+")3c (-&,-3c *-(3Ic -1!)36%3Dc 4-("@"&%3c -c %&,+%/"E%3c )/c
A"!,-3"%/c 4)("&-c ()c &")3,-c *%&")$,)Dc !")4*3)c :c &+%$(-c )!,)c 3)#"!,3%(-c )$c )/c c c
 cc? c c c c2 ? 5Dc()c ,%/c@-34%c)!,%3Ic )$c &")3,%c
4%$)3%c /%c "$@-34%&"'$c ,%$,-c ()c /-!c 4G("&-!Dc "$!,",+&"-$)!c :c *%&")$,)!c !)3Ic 4I!c -3#%$"E%(% c
!,-c )!c *-3=+)c %&,+%/4)$,)c /%c @+)$,)c ()c "$@-34%&"'$c 4I!c !-/"&",%(%c )!c )/c $,)3$),Dc *-3c ,%/c
4-,"6-Dc *-(3I$c /-!c *%&")$,)!c )/)#"3c )/c 4G("&-c -c /%c "$!,",+&"'$c =+)c ()!)%c =+)c /)c 3)%/"&)c )/c
("%#$-!,"&-Dc)!,-c*-3=+)cA%13Ic/%c"$@-34%&"'$c4I!c"4*-3,%$,)c()c("&A%!c"$!,",+&"-$)! 

(4",-c=+)c)!c+$c#3%$c%6%$&)c*%3%c,-(-!c/-!c4G("&-!c=+)c6%:%$c%c,3%1%0%3c&-$c)/c cc


 cc? c cc c2 ? 5Dc:%c=+)c*)34","3Ic6)3c)/cA"!,-3"%/c
4G("&-c&-4*/),-c()/c*%&")$,)c:c%c/%c6)Ec/-c*-(3I$c4-("@"&%3c:c%&,+%/"E%3c&+%$(-c)/c)!,Gc%!"!,%c
%/c4)("&- c /c"#+%/cc 4%$)0%3%c"$@-34%&"'$Dc,)$(3Ic+$c#3%$c &-$,3-/c()c/-!c 4G("&-!c :c 4G("&-!c
*%3,"&+/%3)!Dc"$!,",+&"-$)!Dc:c/-!c*%&")$,)! c!c%c!"c&-4-c)/c*%&")$,)c*-(3Ic)!,%3c"$@-34%(-c()c
4G("&-!DcA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c)!,I$c)$c!+c&"+(%(c:c%c!"c*-(3Ic,-4%3c()&"!"-$)!c%$,)!c()c//)#%3c%c
/%c"$!,",+&"'$ cc

c c

SIHCLIP c cc

c
c
 
 

$c 4"c &-$&/+!"'$c ()c )!,)c !"!,)4%!Dc )!c =+)c !"c !)c "4*/)4)$,%Dc /-!c (-&,-3)!c *%3,"&+/%3)!c -c
"$!,",+&"-$)!c()/c!)&,-3c!%/+(Dcc*-(3I$c&-$-&)3c)/cA"!,-3"%/c4)("&-c()/c*%&")$,)c=+)c)//-!c)!,G$c
!-/"&",%$(-Dc )!,-c !)c ()1)c %c =+)c &+%/=+")3c (-&,-3c *-(3Ic -1!)36%3Dc 4-("@"&%3c-c %&,+%/"E%3c )/c
A"!,-3"%/c 4)("&-c ()c &")3,-c *%&")$,)Dc !")4*3)c :c &+%$(-c )!,)c 3)#"!,3%(-c )$c )/c c c
 cc? c c c c2 ? 5Dc()c ,%/c@-34%c)!,%3Ic )$c &")3,%c
4%$)3%c /%c "$@-34%&"'$c ,%$,-c ()c /-!c 4G("&-!Dc "$!,",+&"-$)!c :c *%&")$,)!c !)3Ic 4I!c -3#%$"E%(% c
!,-c )!c *-3=+)c %&,+%/4)$,)c /%c @+)$,)c ()c "$@-34%&"'$c 4I!c !-/"&",%(%c )!c )/c $,)3$),Dc *-3c ,%/c
4-,"6-Dc *-(3I$c /-!c *%&")$,)!c )/)#"3c )/c 4G("&-c -c /%c "$!,",+&"'$c =+)c ()!)%c =+)c /)c 3)%/"&)c )/c
("%#$-!,"&-Dc)!,-c*-3=+)cA%13Ic/%c"$@-34%&"'$c4I!c"4*-3,%$,)c()c("&A%!c"$!,",+&"-$)! 

 
P

 

!,)c *3-:)&,-c A%c 3)!+/,%(-c +$%c "$,)3)!%$,)c )H*)3")$&"%Dc :%c =+)c %/c ()!%33-//%3/-c
()!&+13"4-!c =+)c //)6%c 4+&A%!c @%!)!c :c !+)/)c //)#%3c %c &-4*/"&%3!)c !"$-c !)c 3)%/"E%c ()c /%c @-34%c
()1"(% c
c
,3%c &-!%c "4*-3,%$,)c =+)c 4)c %*-3,'Dc )!c )/c &-$-&"4")$,-c !-13)c /%c *3-#3%4%&"'$c :c
("!)O-Dc)$c&'4-c*+)()c%@)&,%3c+$c4%/c("!)O-c()!()c/%c1%!)c()c(%,-!cA%!,%c+$c 1+)$c&'("#-c
*%3%c*3-#3%4%3/-Dc*+)!c*%3%c,)$)3c+$c1+)$c*3-(+&,-c@"$%/Dc$)&)!",%4-!c%/#+")$c=+)c)$,")$(%c
)c"()$,"@"=+)c/-!c=+)cA%&)4-!Dc*%3%c%!Bc!%1)3c=+)c/-!cA)4-!cA)&A-c)!c)$,)$("1/)c:c3)%/"E%1/)c
*%3%c+$%c@-34%c#/-1%/ c
c
  

c
c
?-:c)$c(B%c/%c,)&$-/-#B%c)!c$)&)!%3"%c*-3c)//-c!)c()!%33-//-c)!,)c!"!,)4%Dc)/c&+%/c*-(3)4-!c
&-$!+/,%3c"$@-34%&"'$c()cA-!*",%/)!Dc&/B$"&%!c:c4G("&-!c*%3,"&+/%3c&-$c("3)&&"'$Dc,)/G@-$-Dc
A-3%3"-c()c&-$!+/,%!Dc)!*)&"%/"!,%!c()c&+%/=+")3c)!,%(-Dc%c!+c6)Ec/-!c4G("&-!c*-(3I$c(%3c()c%/,%c
:c%&,+%/"E%3c)/cA"!,-3"%c4)("&-c()c&%(%c*%&")$,) c-$,%$(-c&-$c("@)3)$,)!c,"*-!c()c+!+%3"-c:c
@-34%!c()c*%#-Dc&-$c)!,)c!"!,)4%cc*-(3)4-!c@%&"/",%3c%c/-!cA-!*",%/)!Dc&/B$"&%!c:c4G("&-!c%c
4%$,)$)3c%&,+%/"E%(-!c)$c"$@-34%&"'$c()c&%(%c*%&")$,)c:c,)$)3c+$%c4)0-3c()4%$(%c/%1-3%/ c
-!c1)$)@"&"-!c()/c*%&")$,)c!)3"%$c*-()3c&-$!+/,%3c"$@-34%&"'$c()c/-!cA-!*",%/)!Dc&/B$"&%!c:c
4G("&-!c*%3,"&+/%3)!c%!Bc&-4-c)/c+33"&+/+4c()c&%(%c4G("&-c&-$c!+c)!*)&"%/"(%(c:c/-&%/"(%( c
c
/cc()!%33-//-c()/c!"!,)4%c)!c$)&)!%3"-c*%3%c4%$,)$)3c%&,+%/"E%(%c%c/%c*-1/%&"'$c)$c/-!c
A-!*",%/)!Dc&/B$"&%!c:c4G("&-!Dc&-$c)/c-10),"6-c()cc13"$(%3c+$c4)0-3c!)36"&"-c()c"$@-34%&"'$c
)$,3)c"$!,",+&"-$)!Dc4G("&-!c:c*%&")$,)! c
c c

SIHCLIP c c c

c
c U
 P
c
%c%+,-4%,"E%&"'$c()c/-!c*3-&)!-!c)!c*%3,)c@+$(%4)$,%/c()/c()!%33-//-c()c,)&$-/-#B%!c*%3%c/%c
"$@-34%&"'$Dc()1"(-c%c/%c"$4)("%,%c3)!*+)!,%c=+)c!)c-1,")$)c()c)//-!c%c*%3,"3c()c+$%c#)!,"'$c
*-3c&-4*/)0%c=+)c*%3)E&% c
c
-c-1!,%$,)c)/c&3)&"4")$,-c:c("!,3"1+&"'$c()c)!,-!c!"!,)4%!c)!,I$c@%6-3)&"(-!c#3%&"%!c%c/%!c
)4*3)!%!c=+)c/-!c"4*/)4)$,%$Dc%c/-!c)4*/)%(-!c=+)c"$,)3%&,F%$c&-$c)//-!c:c%c/-!c+!+%3"-!c
@"$%/)!c=+)c*-3c+$c4-,"6-c+c-,3-c!)c@%4"/"%3"E%$c:c!%&%$c*3-6)&A-c()c/-!c4"!4-! c
c
+c-10),"6-c()c&+13"3c$)&)!"(%()!Dc%c6)&)!c*%3)&")3%c&+13"3c&-4-("(%()!Dc)/c+!+%3"-c)!c&%*%Ec
()c3)!-/6)3c,%3)%!c&-4*/)0%!c:c%/#+$%!c$-c,%$,-c&-$c,%$c!-/-c+$-!c&/"&!c:c+$c*-&-c()cA%1"/"(%(Dc
()c,)$)3c%c/%c4%$-c/%c)H%&,",+(c:c6)3%&"(%(c()c/%c"$@-34%&"'$c)$c&+)!,"'$c()c!)#+$(-!c-c
4"$+,-! c
c
/c()!%33-//-c()c!-@,K%3)c3)=+")3)c()/c)!@+)3E-c()c+$c)=+"*-c()c,3%1%0-c:%c=+)c)$c!-/",%3"-c
!)3B%c+$%c,%3)%c)$-34)c:c&%!"c"4*-!"1/)c()c,)34"$%3Dc)!,-c()*)$(")$(-c()c/-!c/"4",)!c:c
%/&%$&)!c*3-*+)!,-!c*%3%c&+13"3c/%!c$)&)!"(%()!c()c+$%c)4*3)!% c
c
c c!+c6)EDc)!)c)!@+)3E-c$+$&%c)!c!+@"&")$,)Dc:%c=+)c/%!c)H"#)$&"%!c:c()4%$(%!c*-3c+$c!-@,K%3)c
4I!c3I*"(-Dc4I!c)H%&,-Dc&-$c4)$-!c@%//%!Dc&-$c"$,)3@%&)!c%4"#%1/)!c:c4I!c!"4*/)c&3)&)c(B%c&-$c
(B% c
c
%c)H*)3")$&"%c-1,)$"(%c%c*%3,"3c()c/%c*%3,"&"*%&"'$c()/c()!%33-//-c()c)!,)c!"!,)4%c=+)c:%c&-$c
//)6%c+$c%!*)&,-c()c&%3I&,)3c()c+$c$"6)/c*3-@)!"-$%/Dc4)c()0%c6)3c=+)cA%&)c@%/,%c4+&A-c*-3c
%*3)$()3Dc=+)c/%c/%1-3c()c4)0-3%3c/%c&%/"(%(c()/c!-@,K%3)c)!c"$,)34"$%1/)c*)3-c)!c3),3"1+"1/)c
)$c&-$-&"4")$,-! c
c
c c

SIHCLIP c c
c

c
c

÷eferencias
c
*https://www.u-cursos.cl/ingenieria/

*http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo_de_datos

*http://www.educatico.ed.cr/SoftwareManuales/dfd.pdf

*http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica

*chttp://es.wikipedia.org/wiki/Operador_l%C3%B3gico

*c 
      
 c

* http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo_de_datos

*http://www.scribd.com/doc/210452/Arquitectura -de-Software-Adrian-
Lasso?autodown=doc

*http://calidad.umh.es/es/procesos.htm

*http://www.mitecnologico.com/Main/LaArquitecturaDe41Vistas

c c

SIHCLIP c c c

c
c

2 V/c0c-9c
ala[ 3-$-#3%4%c &, c%3E-c

alaè 3-$-#3%4%c &, c 13"/c

alaÎ 3-$-#3%4%c &, c 13"/7%:-c

ala 3-$-#3%4%c &, c%:-c

ala 3-$-#3%4%c &, c+$"-c

ala- -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c1%0%c2%5c

ala -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c1%0%c215c

ala -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c1%0%c2&5c

ala! -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c1%0%c!"$c*3-(+&,-!c3)&-4)$ cc2%5c

ala[ -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c1%0%c!"$c*3-(+&,-!c3)&-4)$ cc215c

ala[[ -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c4)("%c2%5c

ala[è -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c4)("%c215c

ala[Î -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c4)("%c!"$c*3-(+&,-!c3)&-4)$ c2%5c

ala[ -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c4)("%c!"$c*3-(+&,-!c3)&-4)$ c215c

ala[ -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c%/,%c2%5c

ala[- -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c%/,%c215c

ala[ -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c%/,%c!"$c*3-(+&,-!c3)&-4)$ c2%5c

ala[ -,"E%&"-$)!c&%/"(%(c%/,%c!"$c*3-(+&,-!c3)&-4)$ c215c

ala[! +!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2%5c

alaè +!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c215c

alaè[ +!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2&5c

alaèè +!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2(5c

alaèÎ +!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2)5c

alaè +!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2@5c

alaè +!,"@"&%&"'$c()c&-4*-$)$,)!c2#5c

c c

SIHCLIP c c c

c
c

alaè- "&&"-$%3"-c()c(%,-!c2%5c

alaè "&&"-$%3"-c()c(%,-!c215c

alaè "&&"-$%3"-c()c(%,-!c2&5c

alaè! "&&"-$%3"-c()c(%,-!c2(5c

ig [ "%#3%4%c()c3)/%&"-$)!c()c/%c c

iagrama[ 7c"!,%(-c()c4G("&-!c*-3c&"+(%(c

iagramaè 7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c*-3c&"+(%(c

iagramaÎ 7c"!,%(-c()c4G("&-!c*%3,"&+/%3)!c

iagrama 7c/"!,%(-c()c4G("&-!c&-$c!+c)!*)&"%/"(%(c

iagrama 7c)*-3,)c()c*%#-!c

iagrama- 7c/"!,%(-c()c*%&")$,)!cA-413)c

iagrama 7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c4+0)3)!c

iagrama 7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c^c)(%(c

iagrama! 7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c'6)$)!c

iagrama[ 7c"!,%(-c()c*%&")$,)!c (+/,-!c

iagrama[[ 7c+33"&+/+4c6",%)c()/cG("&-cc

iagrama[è 7c/"!,%(-c()c4G("&-!c()*)$ c()c+$%c"$!,c

iagrama[Î 7c?"!,-3"%/c4G("&-c()/c*%&")$,)c

iagrama[ c7c -3&)$,%0)c()c*%#-!c*+$,+%/)!c*-3cE-$%c()cT !cc

iagrama[ c7c*-3&)$,%0)c()c*%#-!c*+$,+%/)!c()cA-!* c*-3cE-$%c

iagrama[- c7c*%&")$,)!c4+0)3)!c*-3c!,%(-c)$c(),)34 c@)&A%c

iagrama[ c7c*%&")$,)!cA-413)!c*-3c)!,%(-c)$c(),)34 c@)&A%c

iagrama[ c7c*%&")$,)!c4+0)3)!c()c(),)34 c)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

iagrama[! c7c*%&")$,)!cA-413)!c()c(),)34 c)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

iagramaè c7c*%&")$,)!cA-413)!c()c(),)34 c$@)34)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

iagramaè[ 7c7c*%&")$,)!c4+0)3)!c()c(),)34 c)$@)34)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

iagramaèè c7c*%&")$,)!c0'6)$)!c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

SIHCLIP c c c

c
c

iagramaèÎ c7c*%&")$,)!c%(+/,-!c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

iagramaè c7c*%&")$,)!c$"O-!c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

iagramaè c7c*%&")$,)!c^c)(%(c*-3cE-$%c)$c+$c)!,%(-c

iagramaè- c%!-!c()c!-7%&,+%/"E%3c/-!c(%,-!c()/c4G("&-c

iagramaè c%!-!c()c!-7c)6"!%3c/-!c3)*-3,)!c:c(%,-!c!,%(B!,"&-!c

iagramaè c%!-!c()c!-7c%41"-c()c&-$,3%!)O%c

iagramaè! c%!-!c()c!-7c3)%3c3)&),%c

iagramaÎ c%!-!c()c!-7c-("@"&%3c

iagramaÎ[ c%!-!c()c!-7c)&"1"3c&-$,3%!)O%c

iagramaÎè c%!-!c()c!-7c 4*3)!"'$c+33"&+/+4c()/c4G("&-c

iagramaÎÎ c%!-!c()c!-7c-$!+/,%c()c(%,-!c()/c4G("&-c

iagramaÎ c%!-!c()c!-7c-$!+/,%c()c(%,-!c()/c*%&")$,)c

iagramaÎ c%!-!c()c!-7c 4*3)!"'$c()cA"!,-3"%/c4G("&-c()/c*%&")$,)c

iagramaÎ- c%!-!c()c!-7c%0%c()c4G("&-!c

iagramaÎ c%!-!c()c!-7c%0%c()c*%&")$,)!c

iagramaÎ c%!-!c()c!-7c%0%c()c"$!,",+&"'$c c

iagramaÎ! c%!-!c()c!-7c"6)/)!c()c+!+%3"-c

iagrama 7c%!-!c()c!-7c /,%c()c4G("&-!c*%3,"&+/%3)!c

iagrama[ c%!-!c()c!-7c /,%c*%&")$,)c

iagramaè c%!-!c()c!-7c /,%c+$cA-!*",%/c-c&/B$"&%c

iagramaÎ c%!-!c()c!-7c /,%c()c+$c4G("&-c)$c?-!*",%/c-c&/B$"&%cc

iagrama c%!-!c()c!-7c-$!+/,%c()c/%c c()/c*)3!-$%/c()c/%c"$! c

iagrama c%!-!c()c!-7c"3)&,-3"-c()cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c

iagrama- c%!-!c()c!-7c"3)&,-3"-c()c4G("&-!c

iagrama c%!-!c()c!-7c)#"!,3-c()c*%&")$,)!c

iagrama c%!-!c()c!-7c-13-c()/c!)36"&"-c

iagrama! c%!-!c()c!-7c+!*)$!"'$c()/c!)36"&"-c

SIHCLIP c cc

c
c

iagrama 7c%!-!c()c!-7c &,"6%&"'$c()/c!)36"&"-c

iagrama[ c7c /,%c*%&")$,)!c2$"6)/c 5c

iagramaè 7c7c /,%c*%&")$,)!c2$"6)/c5c

iagramaÎ c7c /,%c4G("&-c*%3,"&+/%3c2$"6)/c 5c

iagrama c7c /,%c4G("&-c*%3,"&+/%3c2$"6)/c5c

iagrama c7c /,%cA-!*",%/)!c-c&/B$"&%!c2$"6)/c 5c

iagrama- c7c /,%cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c2$"6)/c5c

iagrama c7c /,%c4G("&-!c)$cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c2$"6)/c 5c

iagrama c7c /,%c()c4G("&-!c)$c+$cA-!*",%/c-c&/B$"&%c2$"6)/c5c

iagrama! c7c%0%!c4G("&-!c2$"6)/c 5c

iagrama- c7c%0%!c4G("&-!c2$"6)/c5c

iagrama-[ 7c7c%0%!c()c*%&")$,)!c2$"6)/c 5c

iagrama-è c7c%0%c()c*%&")$,)!c2$"6)/c5c

iagrama-Î c7c%0%!c()cA-!*",%/)!c-c&/B$"&%!cc2$"6)/c 5c

iagrama- 7c7c%0%!cA-!*",%/)!c:c&/B$"&%!c2$"6)/c5c

iagrama- c7c)#"!,3-c*%&")$,)!c2$"6)/c 5c

iagrama-- c7c)#"!,3-c*%&")$,)!c2$"6)/c5cc

iagrama- 7c7c &,+%/"E%&"'$c()c(%,-!c()c4G("&-c2$"6)/c 5c

iagrama- c7c &,+%/"E%&"'$c()c(%,-!c()c4G("&-c2$"6)/c5c

iagrama-! c7c-13-c*-3c!)36"&"-c2$"6)/c 5c

iagrama c7c-13-c*-3c!)36"&"-c2$"6)/c5c

iagrama[ c7c-$!+/,%c()c(%,-!c*%&")$,)c2$"6)/c 5c

iagramaè c7c-$!+/,%c()c(%,-!c*%&")$,)c2$"6)/c5c

iagrama 7c7c-$!+/,%c()c"$@-34%&"'$c()c4G("&-c2$"6)/c5c

iagrama c7c-$!+/,%c()c"$@-34%&"'$c()c4G("&-c2$"6)/c5c

iagrama 7c7c"3)&,-3"-c()cA-!*",%/)!c:c4G("&-!c2$"6)/c 5c

iagrama- c7c"3)&,-3"-c()cA-!*",%/)!c:c4G("&-!c2$"6)/c5c

SIHCLIP c cc

c
c

iagrama c7c+!*)$!"'$c()c!)36"&"-cc2$"6)/c 5c

iagrama c7c+!*)$!"'$c()c!)36"&"-cc2$"6)/c5c

iagrama! c7c &,"6%&"'$c()c!)36"&"-cc2$"6)/c 5c

iagrama 7c7c &,"6%&"'$c()c!)36"&"-cc2$"6)/c5c

iagrama [ c7c)3"@"&%&"'$c()c*%#-!c*-3c3)@)3)$&"%c2$"6)/c 5c

iagrama è 7c7c)3"@"&%&"'$c()c*%#-!c*-3c3)@)3)$&"%c2$"6)/c5c

iagrama Î c7c%/"(%&"'$c()c&%4*-!c2$"6)/c 5c

iagrama 7c7c%/"(%&"'$c()c&%4*-!c2$"6)/c5c

iagrama 7c7c$6"'c()c&-$,3%!)O%c:c&-$,3%!)O%c-/6"(%(%c2$"6)/c 5c

iagrama - 7c7c$6"'c()c&-$,3%!)O%c:c&-$,3%!)O%c-/6"(%(%c2$"6)/c5c

iagrama 7c7c%41"-c()c&-$,3%!)O%c2$"6)/c 5c

iagrama c7c%41"-c()c&-$,3%!)O%c2$"6)/c5 c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

:c

c

c c

SIHCLIP c cc

c
c

SIHCLIP - MANUAL DE USUARIO

I - ÷  

S. O. / Navegador Mínimo Recomendado


Windows XP
Windows Vista Internet Explorer 8
Windows 7 Internet Explorer 7 Google Chrome
Windows 2000 Mozilla Firefox 3.6
Windows NT
GNU/LINUX cualquier
Konqueror Mozilla Firefox 3.6
distribución
OSX: Tiger, Leopard, Snow Safari 4
Safari 3
Leopard Mozilla Firefox 3.6

V-,%Pc%6)#%(-3c&-4*%,"1/)c&-$c,)&$-/-#B%!PcMDc%6%&3"*,Dc ? Dc?c:c c

Componentes de HW Mínimo Recomendado


Intel Pnetium III
Procesador Intel Pentium IV o superior
Atlhon XP
Memoria RAM 256MB 512MB o superior
Disco Duro No aplica No aplica
Resolución del Monitor 800 x 600 1024 x 768
Conexión a Internet 256kbps 512kbps o superior

istema

$ No requiere de instalación en disco duro, sólo acceso a internet.!


$ Estar previamente registrado y contar con su ³usuario y contraseña´.!
$ Ingresar a la dirección www.sihclip.com desde su navegador.!

SIHCLIP c cc

c
c

III - Modo de Operación


1) Ingresar desde su navegador predeterminado a la dirección electrónicawww.sihclip.com. (Ver
Imagen 1)

Imagen 1

2) Desplazarse hasta el área que nos permitirá el acceso al sistema, recuerde tener a la mano
su información de ³usuario y contraseña´ . (Ver Imagen 2)
Imagen 2

S_`
a b_P c c c

c
c

? tgc cc
i clcith c ciiic lc i t c cc c c 
i c c

tc c c

icct c
3.1) El nombre de usuario será el correo electrónico con que fue registrado al momento
de haber sido dado de alta dentro del sistema.
3.2) La contraseña será generada automáticamente por el sistema para poder acceder
por primera vez al sistema, después de esto es altamente recomendable que la cambie por una
de su preferencia, para la seguridad de su información. (Ver Imagen 3)

3) Ô continuación procederemos a escribir nuestro nombre de usuario en el primer campo


disponible y la contraseña en el segundo. La contraseña estará³oculta´ para no dejarla visible
de algún otro usuario que pueda encontrarse cerca. (Ver Imagen 4)

c c

5) Dar un clic en el botón ³Ôcceder´.


Scd
e fcP c c c

c
c

i j klmn op nq ojrnq j n pmrn op pqstiuit ql mn utp op lqljtin snmrtjqpvj


pq l w ptjm pql wnsj nqx tpsiuitpmnq lmj mnriyisjsizm op pttntx pjtj wnl wpt j imrpmrjt jsspopt jl
i 5.1) S i l o
r l lm m m y
qiqrpmj ojtpmnq slis pm pl limk ³Vnl wpt j imrpmrjt { .(Vpt Imjkpm 5)

Im
jkpm 5

mj wp| jsspoion jl qiqrpmj qp mnqrtjtá lm mpmqj} p opl jomimiqrtjont pjtj imynt mjtlp op lnq
6) U
qpt wisinq y jssinmpq qlp plpop tpjli|jt opmrtn opl miqmn. (Vpt Imjkpm 6)

SIHCLIP c c c

c
c

Imagen 7

8) ‰U
~ €‚ qƒ l „ƒ~… † ‡ˆ‰Š ƒ…~…ˆ‹ˆ„‰ y ‡ ~„ƒ~…Œ „…ˆ € l m~ ‡ƒpŒˆŠŒ
Œ„†Š ‡…Œá „…ˆ €Š.
ˆ ‡ƒ ~ˆ  ‰ ƒ‡ƒŒˆŠ ‡ ƒŽ ‰ ˆ~ˆ‡…Œ‰ŠŒ ‰ ~‡…ˆ…ƒ…Š  ~ „Š~…~‰Œ ƒ~
8.1) S €l S A m I l m á

Šp„ˆ~ x…Œ ³I~‡…ˆ…ƒ…Š ‘ qƒ ‡ pŒ mŠ‰ˆ‹ˆ„Œ Š ’Œ’Œ ‰…Š‡ ‰ ‡ƒ I~‡…ˆ…ƒ„ˆ~. (VŒ Im’~ 8)
Im
’~ 8
ˆ ‡ƒ ~ˆ  „ŠŒŒ‡ Š~‰ “‰ˆ„Š  ~ ~Š „Š~…~‰Œ Š „ˆ~ ˆ~‡…ˆ…ƒ„ˆ~ ƒ
8.2) S ‰ € l “‰ˆ p † m Žˆ l m …Š ˆ~‹ŠŒá l„ˆp~ ‰ ˆ~‡…ˆ…ƒ„ˆy~ q Œ
~Š l „ŠŒŒ‡ p
Š~  Š‡
l m
„Š‡ „Œ „ m
Š‡ „Š~ Œ‡ p
„ m l . (V

Im
’~ 9)
’~
Œ …‰Š Š  Œ’Œ‡ ‡ˆ…ˆŠ ImŽ Œˆ~„9ˆ 
9) El Ap ³H m  l w p p l

Im
’~ 10
 ‡„„ˆ~ Œ‹ˆ ƒ‡…Œ ˆ~‹ŠŒm„ˆ~ ‰l ƒ‡ƒŒˆŠ „…ƒl‘ „ŠmŠ ‡Š~ ‡ƒ ~ŠmŽŒ‘
10)L ˆ ˆ‰ ‰ ‰ˆ ³p ˆ l  ‰m … …
‡ p
„ l ‘ Œ„„ ~  „Š~ „ Š.
 Œ…‰Š ³I~ˆ„ˆŠ  ~Š‡ ll € l m~‡”  ‰l ‰mˆ~ˆ‡…Œ‰ŠŒ.
11)El p
Im
’~ 11
~ mŽŠ‡ pŒ‹ˆl‡ y ‡ ³A‰mˆ~ˆ‡…Œ‰ŠŒ ‰ I~‡…ˆ…ƒ„ˆ~  Š ³M“‰ˆ„Š  xˆ‡… l Šp„ˆ~ ‰
11) E
Š‰ˆ‹ˆ„Œ Š „…ƒlˆ‚Œ l ˆ~‹ŠŒm„ˆ~ ‰ pŒ‹ˆl qƒ ‡ mƒ‡…Œ. E‡…Š ‰~‰Š „lˆ„ ~ l lˆ~k qƒ

‡ ~ Œ… ˆ~‹ŒˆŠŒ ‰ l ‰‡„Œˆp„ˆ~ ‰l pŒ‹ˆl. (VŒ Im’~ 12)
á l p
Im
’~ 12

SIHCLIP c c c

c
c

12) Ôl modificar la información cada campo tendrá que ser con información real y deberá
cumplir con los requisitos necesarios. Por ejemplo el nombre no puede ser menor a 2
caracteres, en dado caso el sistema hará observaciones con respecto a la información
suministrada. (Ver Imagen 13)
Imagen 13

S•–
— ˜•P c c c

c
c

El cambio de contraseña es una opción que se activa al marcar la casilla³si´ y para que sea
cambiada deberá introducir su contraseña anterior en el primer campo y en los campos

siguientes escribir la contraseña nueva 2 veces. (Ver Imagen 14)


Imagen 14

13) Para actualizar los datos todos los campos deberán estar correctamente validados así como
el elegir su ubicación, esto activará el botón ³Ôctualizar datos´ ubicado en la parte inferior

izquierda. (Ver Imagen 15)


Imagen 15

Imagen 16

14) La sección Consulta permite buscar a los pacientes registrados en el sistema por su nombre

S™š
› œ™P c c c

c
c

 ž Ÿ 
© p ll © © p© m
ž Ÿ©  ž ¡ ž ¢ž£
 p. (V Im
ž ¢ž£ 17)
16 Im
Im
¢ž£ 17

¡
15) Al © l l© l q p©m©
¤ © ¥
 q l ©lm 
³I ©m m© l ©p  © l l © l m © l p . (V Im
17 Im 18)
Im 18

¥ ¤
16) El m © p©á l l © l l© p ll© l© mp©
© p© y © l l © ³A l . (V Im 19)
Im 19

SIHCLIP c cc

c
c

17) L  ³Rp© l S m © l ©p  l  p© á © y


p© 
© . (V Im 20)
Im 20

¦
18) L© p© á © á © © l© l © m © y p . (V Im
21)
Im 21

§
19) L© p© 
© á © © p©  © l p . (V
Im 22)
Im 22

SIHCLIP c cc

c
c

20.1) C © l  ©p © l©  ©m p © l© má
 p © m  l . (V Im 23)
Im 23

20) D© l  ³C© l x  -m q © pm m pl l


¨
 ©m ©  l© p . Y  © 
© © l l© q 
q © l ©  ©
 ©© l© p  © © l m.
(V Im 24)
Imagen 24

©
21) D© l -  ³M p  
l l© p q  © ©
 . (V Im 25)
(Im 25)

SIHCLIP c cc

c
c

22) La sub-sección Registrar Paciente nos permite dar de alta a nuevos pacientes en el sistema.
Esto con el llenado de los campos que el sistema le iráguiando automáticamente mediante la
validación de dichos campos. (Ver Imagen 26)

Imagen 26
23.1) Para guardar la información es necesario hacer clic en el botón³Guardar datos´ y
estos se agregarán a la base de datos y estarán listos para consulta de forma inmediata. (Ver
Imagen 26)

Sª«
¬ ­ªP c cc

c
c

La sub-sección Filtros y Preferencias, permite una búsqueda más específica de los pacientes, esto por su
región y localidad. (Ver Imagen 27)

Im 27

24.1) El l© l© m© á ©m l © ©© l© p q © 


© l l©  q  ©©. (V Im 28)

Im 28

23) L® -  ³V ©© m ©© l© p  © l m p© ©©
m © . (V Im 29)
Im 29

SIHCLIP c c c

c
c

24) La sección ³Institución´ estará disponible sólo si se es Ôdministrador de Institución, está


sección se divide en 2 áreas, La primera es ³Mi Institución´ y contiene información acerca de
la institución de la que se es administrador. (Ver Imagen 30)

Imagen 30

S¯°
± ²¯P c c c

c
c

mci i·c clci tit


i·c
c c i i cct
li c clic c lclic8 
 
 c tc tc
ctllc
ct cl c c i cct
li clc
i i ·c c
tci tit
i·c c cc c c c
Imagen 31

27.1) Para guardar la información que ha sido actualizada es necesario hacer clic en el
botón ³Ôctualizar datos´ y esta se agregará automáticamente a la base de datos. (Ver Imagen
31)

S³´
µ ¶³P c c c

c
c

La segunda sección que compone a la ³Institución´ son los ³Médicos afiliados´, y se listan todos
los médicos registrados¼ dentro de la institución, así mismo se pueden agregar más médicos
haciendo clic en el lin ³Ôfiliar Médicos´ (Ver Imagen 32)
Imagen 32

¼ emporada
25) Para desactivar cuentas de médicos que ya no laboren en la institución o por t
vacacional no sea necesario que este activa su cuenta, con solo dar clic en el lin ³Desactivar
cuenta´ esta¼ no tendrá más actividad hasta ser reactivada, cuyo proceso es dar nuevamente
clic en el lin ³Reactivar cuenta´. (Ver imagen 32 e Imagen 33)
Imagen 33

S¸¹
º »¸P c cc

c
c

?lc c c ilic i cclci tit


iÁc i t c cll cl c ccl c t c c c icc

cc
c c cli  c
tti t clct c c  c
tti t cc lc
i t cc
c lc ic
ci cci c clc i t cc tc
c ci cc lc
 ic 
 c c ci clc i t c c c c

Ê  Ê


        
    
 ! "       

" #
Imagen 34

26) La ayuda está disponible con el siguiente listado de temas, sólo es necesario dar clic en
alguno de ellos para desplegar la información necesaria para realizar acabo determinada

S½¾
¿ À½P c cc

c
c

acción. (Ver Imagen 35)


Imagen 35

Æ
32) El lin ³Cerrar Sesión´ lo hace salir por completo del sistema, enviándolo a la página de
inicio del sistema, en caso de requerir ingresar de nuevo, será necesario que lo haga
mediante su usuario y contraseña, en los campos señalados en el paso 1³ )´ de este manual
. (Ver imagen 36)
Imagen 36
c

SÂÃ
Ä ÅÂP c c c