Vous êtes sur la page 1sur 5

Test b

Świat po I wojnie światowej

Test podsumowujący rozdział I

1. Czytaj uważnie tekst i zadania.


2. W zadaniach od 5. do 6., 8, 10. oraz od 12. do 14. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B,
C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie
odpowiedzi.
3. Jeżeli się pomylisz, błędne wskazanie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań od 1. do 4., 7., 9. oraz 11. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą
odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 26 punktów.

1. Uzupełnij tabelę. Zapisz przy podanych opisach imiona i nazwiska polityków. (0–4 p.)
Wydarzenie Postać
Po zakończeniu I wojny światowej sprzeciwił się decyzjom Mustafa Kemal
traktatu pokojowego w Sèvres i na czele wojska przeprowadził
rewolucję – obalił władzę sułtana i wprowadził republikę.
W 1921 r. stanął na czele partii nazistowskiej. Zorganizował Adolf Hitler
nieudany pucz monachijski. Wykorzystał trudną sytuację kraju
w czasie wielkiego kryzysu, by sięgnąć po władzę. W 1933 r.
objął funkcję kanclerza Niemiec.
Przejął władzę w 1924 r. w wyniku rozgrywek personalnych w Józef Stalin
partii bolszewickiej. Przeprowadził nacjonalizację przemysłu i
kolektywizację rolnictwa. Wprowadził kult jednostki, krwawo
rozprawiał się z opozycją polityczną.
Brytyjski premier, zwolennik polityki łagodzenia niemieckich Neville Chamberlain
żądań terytorialnych, czego dowodem była jego postawa
podczas konferencji
w Monachium w 1938 r.

2. Uszereguj wydarzenia w porządku chronologicznym, wpisując w odpowiednie miejsca


numery od 1 do 5. (0–1 p.)
4 wprowadzenie programu New Deal
5 zajęcie Etiopii przez Włochy
3 podpisanie paktu Brianda-Kelloga
1 powstanie Ligi Narodów
2 obrady konferencji w Locarno
3. Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy oceń prawdziwość podanych zdań. Zapisz słowo
prawda lub fałsz w odpowiednich rubrykach tabeli. (0–3 p.)
Co straciliśmy! Na plakacie przedstawiono: utratę 20% obszarów przemysłowych, 10% ludności, 1/3 kopalni
węgla, 1/4 produkcji żywności, 4/5 złóż rudy żelaza oraz pozbawienie wszystkich posiadłości kolonialnych
i całej floty handlowej.

Zdanie Prawda/Fałsz
Na ilustracji poddano krytyce postanowienia traktatu wersalskiego wobec Prawda
Niemiec.
Plakat powstał na zlecenie niemieckich komunistów w 1919 r. Fałsz
Na skutek postanowień traktatu wersalskiego największe straty Niemcy poniosły Fałsz
w produkcji żywności.

4. W tabeli zamieszczono opisy wydarzeń. Zidentyfikuj je i dopisz ich daty roczne. (0–4 p.)

Opis wydarzenia Wydarzenie Data roczna


wydarzenia
Rząd Rzeszy Niemieckiej i Cesarski Rząd Japoński.
[...] Przekonane, że tolerowano mieszania się
Międzynarodówki Komunistycznej w stosunki
wewnętrzne zagraża nie tylko ich pokojowi 1936r.
Podpisanie Paktu
wewnętrznemu i dobrobytowi społecznemu, lecz
Antykominternowskiego
także pokojowi świata w ogóle. Pragnąc
współpracować ze sobą dla obrony przed rozkładem
komunistycznym, zgodziły się na następujące
postanowienia:
Art. I. Wysokie Państwa układające się
postanawiają informować się nawzajem o
działalności Międzynarodówki Komunistycznej,
naradzać się nad koniecznymi środkami obronnymi i
realizować je w ścisłej współpracy.
Wiek XX w źródłach, M. Sobańska-Bondaruk,
S. B. Lenard, Warszawa 2002, s. 108–109.
23 października mijał powoli, z każdą godziną „Czarny czwartek” 1929r.
wartość papierów coraz bardziej się obniżała. Pod Początek kryzysu
koniec dnia spadła o 31 punktów [...] i to gospodarczego
wystarczyło, by następnego dnia sesja giełdy w
Nowym Jorku rozpoczęła się w bardzo nerwowej
atmosferze. Nikt oczywiście nie przypuszczał, że ten
dzień może oznaczać dla Ameryki i dla całego
świata [...] nieunikniony marsz w kierunku
katastrofy światowej. [...] Niektórzy niebędący już w
stanie powstrzymać narastającego napięcia
wyprzedawali papiery wartościowe za jakąkolwiek
cenę, na zewnątrz [...] zaczął zbierać się
rozemocjonowany tłum. By „utrzymać porządek”,
przybyła policja. [...] Już wtedy jedenastu spośród
najbardziej znanych spekulantów popełniło
samobójstwo.
Historia powszechna, t. 18, pod red. L. Serafiniego,
Kraków 2008, s. 553–554.

Na podstawie ilustracji wykonaj zadania 5. i 6.

5. Autorem przedstawionego dzieła jest (0–1 p.)


A. Umberto Boccioni.
B. Salvador Dalí.
C. Marc Chagall.
D. Pablo Picasso.

6. To dzieło jest przykładem (0–1 p.)


A. kubizmu.
B. surrealizmu.
C. futuryzmu.
D. ekspresjonizmu.

7. Wstaw znak „x” obok przejawów wielkiego kryzysu ekonomicznego w USA. (0–3 p.)

NEP
x New Deal
x rozwój bankowości prywatnej
kolektywizacja rolnictwa
gospodarka planowa

8. W ZSRR mianem kułaków określano (0–1 p.)


A. najbogatszych chłopów na wsi.
B. działaczy partyjnych szczebla centralnego.
C. robotników pracujących w dużych fabrykach.
D. szeregowych żołnierzy służących w Armii Czerwonej.

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy wykonaj zadania od 9. do 10.

kolor zielony to tereny Zaolzia(zajęte


przez Polskę) , a kolor czerwony to Sudety(zajęte prze Niemcy)
9. Zaznacz na mapie dowolnym kolorem zmiany terytorialne, które dokonały się kosztem
państwa czechosłowackiego w 1938 r. (0–1 p.)

10. Dwa nienależące do państw Osi kraje, które w latach 1938–39 dokonały aneksji
terytoriów wywołujących wcześniej spory z sąsiadami, to (0–1 p.)
A. Polska i Litwa.
B. Bułgaria i Estonia.
C. Węgry i Rumunia.
D. Polska i Węgry.

11. Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe opisy. (0–3 p.)


1. autorytaryzm A. system polityczny, w którym zachowany jest trójpodział władzy,
2. interwencjonizm wybory do parlamentu są wolne, a obywatele mogą się swobodnie
3. totalitaryzm zrzeszać w partiach politycznych
B. system polityki państwa zmierzający do aktywnego
i wszechstronnego oddziaływania na procesy gospodarcze,
m.in. przez politykę finansową
C. system polityczny, w którym nieograniczona władza należy do
jednej partii kontrolującej całe społeczeństwo i stosującej przemoc
wobec swoich przeciwników
D. system rządów, w którym władzę sprawuje elita skupiona wokół
przywódcy, partii lub armii, przy zachowaniu pozorów demokracji, np.
parlamentu
1. D 2.B 3. C

12. Przejęcie władzy przez Benita Mussoliniego nastąpiło w wyniku (0–1 p.)
A. wygranych wyborów.
B. puczu wojskowego.
C. marszu na Rzym.
D. zamachu na króla Wiktora Emanuela.

13. „Noc kryształowa” to (0–1 p.)


A. podpalenie Reichstagu.
B. pogromy Żydów w całych Niemczech.
C. akcja ostatecznej rozprawy z opozycją niemiecką.
D. rozprawa z przywódcami SA.

14. W wyniki układu podpisanego na konferencji w Monachium Czechosłowacja utraciła


(0–1 p.)
A. Sudety na rzecz III Rzeszy.
B. całkowitą niepodległość.
C. Zaolzie zaanektowane przez Polskę.
D. Słowację, którą zajęły Węgry.

Karta odpowiedzi
Numer
5. 6. 8. 10. 12. 13. 14.
zadania
A A A A A A A
B B B B B B B
Odpowiedzi
C C C C C C C
D D D D D D D