Vous êtes sur la page 1sur 6

th¡F¢rhtofë‹ g£oaš

eh‹Fneç ng%uh£Á ef®òw cŸsh£Á nj®jš 2019

th¡bfL¥ò¥ gFÂæ‹ étu§fŸ

th®L
ml§»a bjU¡fë‹ (mšyJ) Ãsh¡Ffë‹ étu« ÅLfë‹ fjéy¡f étu«

(5) (6) (7)


1. ÂUnt§flehjòu« 2 - 68/2

2. gh°f® ef® - j«òòu« 2 - 68/3


3. f©z‹ bjU 1- 5/1
1 4. kɤ bjU 1-35,48/1

5.»UZz‹ bjU 1-14

6.uh#‹ bjU 2-68/4


7.gR«bgh‹ fhyå 2.-68/3
1.r‹d bjU 1 -147
2
2.giHa rhiy¤ bjU -
1.bj‹åkiy bj‰F bjU 2 - 47
2.bj‹åkiy tl¡F bjU 1 - 50
3.g©iza¤bjU 2-6
3
4.Jyh¢nrç 1-27
5. nkyò¤jndç 1-13/1
6. MyoòJ® 1-10
1. g£l¥ÃŸis òö® eL¤bjU 2-35

2 g£l¥ÃŸis òö® bj‰F¤ bjU 1 - 31


4

3.g£l¥ÃŸis òö® tl¡F¤ bjU 1 - 51

1. éehaf® r‹d bjU 1-50


2.ÑழujÅÂ bj‹ghf« 1-41/1
5
3.ÑழujÅÂ tlghf« 1 - 13/3

1 njuo bjU bj‹ghf« 1-48 B


2.r‹d bjU 2-17

3.ÂUkhëif¤bjU 1-40/2
6
4.rªÂ »zW bjU 1-7

5.fh®nkfdh® rªJ 1 - 10/5

6.nfhghšrhä rªJ 1-7/9

1.bj‰F khl¤bjU 1-50,141

2.nkykhl¤ bjU 2-7/1

3.bršt‹ bjU 1-63/3


7

4 njuobjU tlghf« 1-14/2

5,ÏuhkhD#« bjU 2-19


1.f©z‹ bjU 1 - 79/1

8 2.bršt‹ bjU 39/3-64

3. 8 tJ th®Lm©zhrhiy 337-344
1.m«k‹nfhéš bjU 1-7

2.Fku‹ bjU 1-25/2

3.ghu bjU 1-42/1


9

4. 7tJ th®L m©zhrhiy 30/1-278

5.nejhí bjU 1-37D/1

1.) 7 tJ th®L m©zhrhiy 10/1-320

2.11tJ th®L m©zhrhiy 180-257

10 3.f‹åthŒ¡fhš bjU 1-10

4. thŠÁehj‹ bjU 1-21

1-20, 215/1
5.m©zhkiyah® bjU
1.12tJ th®L fhkuh#® bjU 1 - 62

2)13tJ th®L fhkuh#® bjU 2-26

3.nfhFy« rªJ 1-15

4.Éth rªJ 1/1-41/1

11 5.ghy‹ rªJ 2-11

6.fiykfŸ rªJ 1-5,4/1


11

7.cyfeha» m«k‹ nfhéš bjU 1-5/1

8. 5tJ th®L m©zhrhiy 161-163

1.gh©oa‹ bjU 1-31/1

1-20
12 2. c¢Ákhfhë m«k‹ nfhéš bjU

3, 11 tJ th®L m©zhrhiy 23/1-23/2 130-259

4.fiyP® bjU 2-29

1..bj‰F òJ¤bjU 1-77

13 2j§f«k‹nfhéš bjU 1-12/1

3.fnzr‹ bjU 1-44

1..bj‰F ujÅÂ 4-16

2,m©zhrhiy 1tJ bjU 1/1 - 123 190-191/1

14 3)4 tJ th®L m©zhrhiy 22-87/1

4.K¤Juhkè§f« bjU 1-42

1.bgUªbjU m;«k‹ nfhéš bjU 1 - 31

15
2.bgUªbjU Rliykhl‹ nfhéš bjU 1-6/1

15

3.btæyh‹ rªJ tl¡F bjU 1-26/1

4.btæyh‹ rªJ 1-15

5.bj‰F bjU 2-27

6.m©zhrhiy 1/2-6
th¡F¢rhtofë‹ g£oaš
g%uh£Á ef®òw cŸsh£Á nj®jš 2019