Vous êtes sur la page 1sur 3

Full Score

duration 3.30 min.


Art is calling for me Victor Herbert
Piccolo
° bb
& b
11

solo œ œ œ œ.
Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ

from the comic Opera The Enchantress transcribed by Roger Niese 3
p p

>œ. b
&b b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tempo di marcia>
œ.
A Flute 1,2
° bb 2 ∑ Œ ‰ J J ‰ Œ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& b4 œ œ œ œ. > .
b ‰ œj œ. œ. œ œ. œ
solo
œ œ œ nœ œ n œ œ ≈ Œ
Piccolo 1.

> >œ. &b b Œ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ


.
œœ. > .
f Oboe 1,2
œ
3
b .. œ. œ.
pp

&b b4 ∑ Œ ‰ J J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
2
? b œ. œ. œ. ‰ ‰ œ œ. œ.
Flute 1,2 1.
∑ ∑ ∑ Œ œ. œ ≈ Œ
¢ bb
j j
>. >œ. . . > œ œ œ. . >œ œ. solo
Bassoon 1,2
b 2 œ ‰ Œ ‰ œ. œ. œJ ‰ ‰ œ. œ. œJ ‰
f

‰ œœ
1.
&b b4 ∑ Œ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
n œ œ œ œ.
p pp
Oboe 1,2 J
° b ∑ ∑ ∑ ∑ œœ œ œ
j ‰ ‰ œœ œœ œœ . œ. œ. # œœ œœ œœ n# œœ œœ n œœ œœ ≈ 3
J
>. &
j
>œ.
>.
f
n œœ .. œ. œ œ. œ n œ. œ
p p Solo Clarinet Bb 1,2
? b 2 ∑ Œ œ
‰ J œ ‰ Œ
j
∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ > > .
¢ b b4 > œ. œ. .œ > .
Bassoon 1,2 J.
j >
p
>> œ. œ. Œ ‰ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ n œ. œ n œ œ. ≈ Œ
&b Œ œ œ œ.
œfij
œ. >œ. œ. ‰ Œ >œ œ. œ.
f
° b 2 œ
& 4 œœ. œ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ. œ œ .. ‰ œœ œœ œœ. ‰ ‰ œœ œœ œœ. ‰ > .
Bb Clarinet 1
œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Solo Clarinet Bb 1,2
. . .J . .J p
>œ.
J
>œ. &b œ. œœ. ‰ œœ. ‰
j
œœ. ‰ œœ. ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ
j j j j j j
‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œœ
j
‰ œœ ‰ œ ‰ # œj ‰ œœ ‰
j j j
œ
j
œ. œ
j j
œ œ.
f p p

œ. . . Bb Clarinet 2
n œ. œ. n œ. œ. . œ. . œ.
b
& 4
2 œ. œ. œ œ
. œ. . . œ œ. J ‰ Œ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ œ. œ. ‰ œ œ . . . . .
Bb Clarinet 1
. J
. œ. >œ. >œ. &b ‰ j ‰ j‰ j ‰ j‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ # œj ‰ œj ‰ j ‰
# œ.
& b 4 œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. .. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œœ. ‰ œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
pp Bb Clarinet 3
œ. œ. œ. œ. œ.
f
‰ œj ‰ œj ‰ œœ ‰ œœ
j
œ. œ. œ. œ. œ.
2 j j j j j j j j j j j j j j
œ. œ. . .
Bb Clarinet 2 J
¢& b j ‰ j ‰ ‰ j‰ j‰ j ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j‰ j‰ j ‰
p
œ. œ. œ. œ.
f

& b 4 œ. œ. œ. œ œ œ j‰ j ‰ j‰ j .. ‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j œ. œ.
Bass Clarinet
œ œ. œ œ. œ œ.
j j
œ. œ. œ. . . >. >. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
2
Bb Clarinet 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . .
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f

.. j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
p

¢& b 4 ∑ Œ ‰ j ‰ j‰ j ‰ œj ‰ j‰ j‰ j ‰ j‰
Alto
œ
2 j
>. œ. œ.
Saxophone 1
œ œ. œ. œ. œ. œ.
Bass Clarinet
f >. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . œ. . >œ. >œ. p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ. œ œ œ œ œ œ. ‰ œ. . . Alto
&
œ ‰ œJ ‰ œJ
° ..
Alto
& 4
2 J J J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Saxophone 2

>. >œ. p
Saxophone 1

2 œ. œ. œ. . . . œ. œ J œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


œ. œ œ œ ..
Tenor
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
Alto
& 4 Saxophone
>
Saxophone 2
f .
. . . . .
2 œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. >œ. p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b 4 J œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢&
Baritone
Tenor Saxophone
Saxophone
.. b
f
∑ Œ ‰ œj j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p

¢& &b b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Baritone 2
>. œ. . œ. .

{
Saxophone 4
> p
b 2 ..
f

&b b4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Harp
? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
b
Harp
(optional)
{? bb 2
b4
° bb 2
∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑
. . . .

.
∑ ∑
j >
∑ ∑
Soprano ° b > .
¢& b b œ œ Œ Œ
>
‰ œj œ œ œ œ œ œ œfi
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ n œ œ Œ
∑ ∑ ∑ ∑ .. œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢& b 4
Soprano (Stellina)
(Stellina) know it; But court et - i - quette is a dull drear-y thing, I just hate it all, and I show it.
° b si- tion; I have not much use for the men that I meet, I quite burn with lyr - ic am - bi-tion

° b 2 œ. œœ. œ. œ. . > &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


Mam- ma is a queen and pa - pa is a king; So I am a Prin - cess I
œœ. œœ. œœ œ. œœ. œ ..
I'm in the e - lite, and men sigh at my feet; Still I do not fan - cy my po
&b 4 œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
j Horn 1,2 F
œ
>.
Horn 1,2 F
b
b 2 œ. œœ. œ. œ. . . œ. . >.
œœ œœ œ œ œœ ¢& b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
..
¢& b 4 œ œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
j Horn 3,4 F
Horn 3,4 F
œ.
>
œ. >œ. >œ. con sord.
> ° b œœ œœ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.. œœ œœ œœ œ œœj ‰ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œœj ‰ ‰ œœ œœ œœ. œœ. œœ
f
° œœœ œ & . .
& b 4 œœ. œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ. œ œ œ ‰ Œ ∑ Bb Trumpet 1,2
œ. œ. œ. œ.
2
Bb Trumpet 1,2
. . . . œ. . . . . . œ. . .
> >œ.
œœ.
J J
? b 2 ? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
œ
f

Trombone 1,2 b b4 ∑ Œ ‰ J J ‰ Œ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Trombone 1,2 b


? b 2 ∑ Œ ‰ œj j ‰ Œ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? b
f

¢ b b4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>. œ ¢ bb
Trombone 3
>.
Trombone 3

>œ.
f
°? b 2 >œ. °? b
∑ Œ ‰ J .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Baritone C b b4 J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Baritone C bb
? bb 2 ∑ Œ ‰ œj j ‰ Œ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f

b4 ? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>. œ b
Tuba C
>. pizz.
Tuba C
. f .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ >œ. >œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œJ
. . . .
. œ .
. . œ J
œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
.
.œ . œ. œ œ. œ. œ. œ. .
.
œ. œ. œ œ. œ. œ. # œ. n œ. # œ. . .
n œ b œ œ. œ.
? b 2 œ. œ œ. œ œ. œ J ‰ ‰ œ œ œ n œ. œ œ.
Cello b b4 œ. œ. .. œ. ‰ ‰ Cello
? b
bb ‰ J œ. J ‰ ‰ J ‰ J ‰ œ.
(optional) >œ. >œ. p j œ.
? . . œ. ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œ. ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰
String Bass ¢ b b b 4 ‰ ‰ .. œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
f
∑ Œ ‰ J ‰ œ ‰ . .
J œ. . . ? b œ. ‰ œJ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œ.
2 j j j
. . . . .
¢ b b J ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰
J J J J J J J j j j j j
° b 2
String Bass
. . J
&b b4 ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f p J J J J J J
Glockenspiel
° bb Œ œ
Snare Drum> > > > >j œ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰
‰ œ œœ œœœ .. ‰ œ œ œj Œ ‰ œ œ œj Œ ¢& b œ
j
∑ Œ œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Snare Drum fij
j Glockenspiel
Bass Drum ¢ /
2 J
4 ∑ ∑ p p
Triangle
> >
Bass Drum
J ppp
Baton Music / BM858 f © 2017 by Baton Music Baton Music / BM858 2
Eindhoven, The Netherlands
>œ poco meno Ÿ
. >Ÿ œ. œ n œfij œ
œ. œ œ. œ. œœœœ .
B C
° b b œ. œ. œJ. ‰ œœ
20
° bb Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰
29
œœœ J ‰ Œ œ ‰
Piccolo & b & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ J ‰
. œ.
Piccolo J
.
b nœ œ œ œ Œ . œœ
.
solo 3 3

≈œ J ‰
p sfz
Ÿ
sfz

&b b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>Ÿ œ. œ œ n œfij œ
œ œ œ œ œ œ.
Flute 1,2
b œœœ J
1.2.
œ. .
p 3
. . . . œ. œ. œ. ‰ &b b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ Œ J ‰ J ‰
pp

b ‰ J œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œ. œ. œ œ. œ œ. œJ ‰ œ. œ. ‰ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ
&b b ∑ œ. ‰
j Flute 1,2
Oboe 1,2 J œ. . J . . . . . . . p 3 3

> œ.
sfz sfz
. œ. œ. ≈ œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. . œ. . œ. œ. œ. >
˙ b œ œ. œ. œ œ. œ. œ. ‰Ÿ œ œ œ œ ‰ Œ
pp
. ˙ ˙ ˙ ˙ œ
? b ‰ œ. œ ‰ ˙ &b b J ‰ ∑ ∑
1.2.
∑ J ‰ Œ nœ œ nœ
Bassoon 1,2 ¢ bb Oboe 1,2 J J
> J œ œœ J
. .
œ . . . ˙˙ œ œj
. j . œ. œœ œ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ. .
pp
.
‰ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ. œœ œ J ‰ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ. œ œ œ œJ ‰ ? b Œ œ œj ‰ Œ
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J ‰
&b ∑ œœ ‰ ‰ œœ œœ. ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ ¢ bb
j j j j j
Solo Clarinet Bb 1,2
. . . . . . . . . . .
Bassoon 1,2
œ J
> .
J J
œ. >œ >œ > >œ
j > œ. œ. œ. œ. œ. œ . œ. œ œ. œ. œ. œ.
pp
Ÿ
p sfz

&b Œ ‰ œ. b œ œfi
œ œ œ. œ. œ. > œœ.
j
œœ. ‰ œœ. œœ. œ œ œ œ j ‰ œ #œfiœJ ‰
j
. . . n œ. œ œ. œ n œœ œœ œœ œœj ‰ œœ
1.2.
> > °
& b # œœJ ‰ œœ œœ
Bb Clarinet 1
n œ ‰ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ J ‰ Œ œœ
J
œ.
j
p Solo Clarinet Bb 1,2
J J . . . œ. . . . > > . . >
&b ‰ œœœ ‰ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœ ‰ œœ ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj >œ
j j j j j j
>œ . . >œ .
j
œ. œ. >œ œ. œ. >œ >œ
3
œœ
sfz
. . . . . . œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. . . . . œ. œ. œ. œ. œ œ œ . œ. œ. ‰ Œ
Bb Clarinet 2
. œ. n œ
sfz

p Bb Clarinet 1 &b nœ J ‰ ˙ œ œ ‰
&b ‰ j‰ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j
J J J
Bb Clarinet 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ÿ j
sfz

œ. œ. œ. &b ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰œœ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ j‰ œ œ œ ‰ Œ ˙ j ‰
œœ. > œ œ. œ œ
j j j j j j j j
Bb Clarinet 2
# œ. œ. œ. . n œ. œ. œ. . n œ. œ. n œ. œ
p

Bass Clarinet ¢& b ‰ j‰ j‰ j ‰ œj ‰ œ.


j ‰ j‰
œ.
j‰ j ‰ j‰ j‰
œ. j ‰ j‰ œ.
j ‰ j‰
œ.
j‰ j ‰ œj ‰ >
œ. œ.
sfz
. .
j
œ. œ. œ. œ. œ. &b ‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j‰ œ œ ‰ Œ
œ. œ. œ. œ. œ œ ‰
j
˙
j
. . . . . . œ. >œ œ.
Bb Clarinet 3
œ. œ. œ. ‰ . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
j
° ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ œJ ‰ œJ
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
p
Alto
& ‰ J > sfz
˙ œ œ ‰
Saxophone 1
¢& b j ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j‰ j‰ Œ
J J J J J
œ. œ. œ.
p
. . . . . . œ. œ. œ. œ œ
Bass Clarinet
‰ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ. œ. œ. . œ. . œ. J
& œ. œ. œ. ‰ œ. >
Alto j j
. . . .
sfz
Saxophone 2 J J J J Ÿ
. . > > œ.
‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ .œ ‰ œ œ œ
p
. . . . ‰ œJ ‰ œJ
°
‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ œ . . & J ‰ Œ ∑ ∑
&b ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰ J ‰ œ ‰ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
j j j j Alto
Tenor j Saxophone 1 J
Saxophone
j >
J J
œ. ‰ Œ
p

& ‰ # œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ # œ. j ‰ œ. j ‰ # œj ‰ œ. ‰ œ ∑ ∑
j j
œ
j
∑ j‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ j‰ œ. ‰ œj ‰ œ. ‰ j‰ j ‰ j ‰ œj ‰ j‰ œ. ‰ j ‰ œ ‰
Alto j
Baritone
¢&
j j j j . . . . . . >
œ. œ. . . œ. œ. œ. . .
Saxophone 2 J
œ. . œ. œ.
j > œ. ‰ Œ
Saxophone
. . . . . œ. .
œœ &b ‰ œ. ‰ œ. j ‰ œ. ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. j ‰œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ. ‰ œ ∑ ∑
p 3
œ œ
j j j j
b . ‰ œ œ œ œ œ. ‰ œj œœœ ‰ œ ‰ œœœJ ‰
j
‰ œ œ œ J ‰ ‰ œ œ œJ ‰
3 3 3 Tenor
‰ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ J ‰ . . . . .
3
&b b ∑ œœœ J ‰ >
Saxophone J
œ . J

{ œ. j ‰ œj ‰ ‰ ‰ œ. œj ‰
‰ j‰ j‰ j‰ j‰ ‰ ‰
œ. . .
œœ
. œ œ. ¢& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œj œ. ‰ œ œ ‰ Œ ∑ ∑
j j j j
œ. œ œ œ. œ. œ. œJ œœ
Baritone j j
œ.
3
œ .
Harp p
œ.
? bb ‰ œœœJ ‰ ‰ œœ J ‰ ‰ œœ ‰ œœ J ‰ ‰ œœ J ‰ ‰ œ J‰ . . >
Saxophone
b ∑ ‰ ∑
b b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& b
.
3

œ œ œfij>
{
>
3 3 3

œ. œ œ
3
° b œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ.
¢& b b Œ ‰ œj b œ œ œ œ. œ
Soprano j Harp
? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
b
(Stellina) J
>
To sing on the stage, that's the one life for me, My fig - ure's just like Te traz - zi - ni; - I
° bb ° b œ œ œ œ œ œ œ > œ œ Ÿœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Those ten - ors so sweet, if they made love to me, I'd be a suc cess, that I do know; And
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n œ œ. œ œ
& ¢& b b œ nœ œ Œ œ
Soprano
j
Horn 1,2 F
(Stellina)

bb
know I'd win fame if I sang in"Bo hème;" That op - 'ra by Sig - nor Puc - ci - ni. I've rou - lades and the trills that would
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
¢&
Mel - ba I'd oust if I once sang in"Faust," That op - 'ra so charm - ing by Gou - nod. Girls would be on the brink of hys-
Horn 3,4 F
° bb œ œ œ ‰ ∑ ∑ Œ œ ˙ œ œ ‰
œœ. ‰ Œ
1.
& ˙
j
Horn 1,2 F
˙ œ. J œ ˙ œ œJ
° b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
J
>
Bb Trumpet 1,2 & p
sfz
b
pp

Horn 3,4 F ¢& b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trombone 1,2 bb ° b
Bb Trumpet 1,2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trombone 3 ¢ b ? bb
Trombone 1,2 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°? b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
b ∑ ∑ ˙ J ‰ Œ
Baritone C b ? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp Trombone 3 ¢ bb
? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tuba C bb °? b
bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . .
œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ . œ. .œ œ œ.
Baritone C
. . œ. œ J ‰ œ. œ. . œ.
? bb .
b œ œ. œ ‰ ‰ œ
.
‰ ‰ œ œ. œ œ. œ. ? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cello Tuba C b
. .
œ. œ. œ
p
. œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ j . . . > ˙ œ œ
? b œ. œ. . œ. .œ œ œ. œ . œ. œ . œ. œ j ‰
arco
? b j
¢ b b œ. ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ j .
œ. ‰ œJ ‰ œ. ‰ œJ ‰ j ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œj ‰ ‰ œ. . œ. œ œ
œ ‰ Œ
J ‰
bb œ. . œ œ. . œ œ. . œ.
j j j j
String Bass J J J œ. J J . Cello œ
œ. >
p
° bb œ ? b œ. ‰ j ‰
sfz

‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ j ‰ œj ‰ J ‰ œ. j ‰ j ‰ œ. j ‰ j ‰ œj ‰ œ œ ‰ Œ ∑ ∑
¢& b J ¢ bb J
j j j j
Glockenspiel String Bass œ. œ. . œ. œ. .

Baton Music / BM858 3 Baton Music / BM858 4


. . . œ. >œ
œ. œ. b œ œ n œ J
colla voce D a tempo
œ. n œ. œ. œ. œ. U
39
° b
Piccolo &b b ∑ J ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ‰ Œ ∑
.œ n œ. œ. œ. œ. . . œ. >œ
sfz f sfz
œnœœœœ U œ. b œ. œ n œ J
1.2. .
Flute 1,2
b
&b b ∑ J ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ ‰ Œ ∑
œ. œ. œ. œ. œ. U > . >
sfz 1.2. f sfz
b 1.
‰ n œ. œ. b œ n œ # œ œ. œ œ b œ. œ. n œ. œ œJ ‰ Œ
Oboe 1,2 &b b ∑ J ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
. .

1.2.. . b >œ n œ # œ œ. œ. n œ. .
sfz f sfz

? b U nœ œ œ œ. œ. œ. œ 1.2.
¢ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ nœ œ œ œœ œ œ
> >œ >œ
Bassoon 1,2
>
f fp
° > U
‰ nœ œ #œ œ #œ œ j 1.2. . n œ. n œ. œ. >œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
& b ˙˙ œ œJ ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ. œ. b œ
n œ. œ. # >œ œ # œ
Solo Clarinet Bb 1,2
j
>
>
fp

U . . > œ #œ œ. . œ. b œ. n œ. n œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
f


sfz

Bb Clarinet 1 &b ∑ ∑ b œ. ‰ Œ
j ∑ œ œ ‰ ‰ nœ œ #œ œ
J
f mf fp
U > œ. . . b œ. n œ. n œ. œ. œ ‰ j
f

&b ∑ ∑ b œ. ‰ Œ ∑ ˙ œ œ ‰ ‰ n œ. œ. # œ œ # œ œ œ œ ‰ œj ‰
> œœ œœ œ
j j
Bb Clarinet 2
J
. œ. œ.
U f
mf
f fp

&b ∑ ∑
œ.
j ‰ Œ ∑ ˙ œ œ ‰ ‰ n œ œ # œ œ #œ
j
œ. œ. n œ. œ œ ‰ j ‰ j‰
. . œ. œ. œœ œœ œœ. œ œ
Bb Clarinet 3 j
. . > > œ. œ.
> jU . . > œ #œ
f f
œ.
mf
˙ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ nœ œ #œ
fp
b j ‰ Œ ∑ ˙
¢& œ. œ. n œ. œ œ œ
. . . œ. œ >œ
Bass Clarinet
>œ >œ
J
sfz f mf f >
. . . >œ
fp

. b˙ . . > œ # œ œ . . n œ œ
Alto
°
&

œ œ ‰ b œJ ‰ Œ ∑
œ œ U #œ œ #œ
J‰ ‰ œ. œ. n œ n œ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Saxophone 1 J J J J
. œ. >
sfz f mf f
. . n œ
fp
U
œ œ ‰ ‰ .
. œ œ nœ. n œ œ ‰ j
Alto
& ˙ œ œ ‰ b œ. ‰ Œ ∑ ˙
# œ. œ. #>œ œ # œ œ œ œ. ‰ œj ‰ œj
> . .
Saxophone 2
J
J J
mf
>
f

œ œU . . > œ. œ. n œ. œ œ œ
f

œ. ˙
&b ˙ J ‰ ‰ nœ œ #œ œ #œ
fp
Tenor œ œ ‰ ‰ Œ ∑ . . . œ. œ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
j j j
Saxophone J J >
. œ. #>œ œ # œ œ. .
sfz f mf f

∑ ∑ ˙ œ œ ‰ ‰ # œ œ n œ. œ œ
fp

¢& œ. ‰ Œ ∑
. . œ. œ. œ >œ
j

Baritone
> >œ
Saxophone J
U
f mf

bbb
f
fp

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Harp
{ ? bb
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
U

Ÿ ad lib.
∑ ∑ Œ œ
>œ œ

œ

bœ b >œ b>œ >œ œ
ff pesante

œ. œ œ. œ. œ.
p
° b œ œ œ œ b œ n œ b>œ >œ jU >œ œ.
f

¢& b b œ œ œ œ ‰ ∑ ∑
Soprano
(Stellina)
send the coldchills down the backs of all hear ers of my vo - cal frills. I long to be a pri ma

° b ˙ œ œ ‰ jU
ter - ics, I think, e - ven strong men wouldhave to go out fro a drink. I long to be a pri ma

Horn 1,2 F &b ˙ œ œJ ∑ ∑ ˙˙ œ œ ‰


œ œ
∑ ∑ ∑ ∑
U
bb
sfz mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Horn 3,4 F ¢&
° open 3 U
Bb Trumpet 1,2 &b ∑ ∑ bb œœ. œœ. œœ. œœ. Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ. œ. œ. œ. U
sfz
? bb
1.
Trombone 1,2 b ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
U
3

? b
sfz

¢ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . .
Trombone 3
°? b U n œ. œ. b >œ n œ # œ œ œ n œ œ. œ. œ. œ. >œ
Baritone C bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ Œ ∑
U
f fp
? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ. œ Œ ∑
Tuba C bb . œ. œ. œ œ
>˙ . >
œ œ .
œ U . œ b œ n œ # œ œ. .
. > f
˙ n œ
pizz. arco
? bb œ œ ‰ ‰ œ n œ. œ
fp
J ‰ ‰ Œ ∑
b œ. œ. œ œ >œ
. >œ >œ
Cello J
. >
J
. œ. .
œ. œ œ. œ. œ. >œ >œ
sfz ff mf f
U œ >œ >
fp
? bb œ
pizz.
∑ ∑ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰
arco
String Bass ¢ b J
ff f fp

Baton Music / BM858 5 Baton Music / BM858 6