Vous êtes sur la page 1sur 30

Rozkład materiału do podręcznika: English Class

Etap edukacyjny: II

Poziom: A2+

Liczba godzin: 90

Wstęp

Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego kursu
ma możliwość innego rozpisania jednostek lekcyjnych w zależności od własnych potrzeb. Propozycja rozkładu
uwzględnia 90 godzin lekcyjnych, z podziałem na 3 godziny lekcyjne tygodniowo.

Książka ucznia składa się z 9 rozdziałów tematycznych. Każdy rozdział jest wyraźnie podzielony na sekcje,
tj. słownictwo, gramatyka, słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie lub English in Use oraz powtórzenie materiału.
Na końcu każdego rozdziału znajduje się lista słów z załączonym zapisem fonetycznym oraz tłumaczeniem.

Po rozdziałach pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym znajduje się dwustronnicowa sekcja BBC Culture
and Skills, która pomaga uczniom rozwijać umiejętności językowe. Po rozdziałach drugim, czwartym, szóstym,
ósmym i dziewiątym w książce znajduje się sekcja Exam Skills Revision. Większość zadań w tej sekcji ma budowę
zbliżoną do zadań egzaminacyjnych, z uwzględnieniem zmian dotyczących nowego egzaminu.

1
Dodatkowo, co trzy rozdziały podręcznika, jest część zawierająca treści kultury polskiej opisane w języku
angielskim.
Kurs rozpoczyna się rozdziałem powtórzeniowym, który ma na celu zapoznanie uczniów z głównymi bohaterami.
Pod koniec książki uczeń znajdzie wyjaśnienia gramatyczne wraz z dodatkowymi ćwiczeniami utrwalającymi.

Bardzo ważnym elementem serii English Class jest materiał video zawierający fragmenty programów BBC oraz
autentyczne wypowiedzi obcokrajowców.

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie książki ucznia i pozwala uczniom powtórzyć materiał wprowadzony
w podręczniku.

Książka nauczyciela (Teacher's Book) jest publikacją zawierającą bogate materiały dodatkowe dla nauczycieli. Jest
odbiciem książki ucznia, dzięki czemu ułatwia prowadzenie zajęć. Strony z książki ucznia są pomniejszone,
zawierają wydrukowane odpowiedzi do zadań, sugestie dodatkowych ćwiczeń oraz szczegółowe informacje
na temat zawartości innych komponentów, które mogą być użyte w czasie lekcji.

Kolejnym komponentem są testy, do ściągnięcia ze strony www.pearson.pl/testy oraz z aplikacji e-Panel. Program
służący do testowania oferuje system ewaluacji i oceniania, który obejmuje testy na dwóch poziomach.

W skład kursu wchodzą również komponenty cyfrowe: Interactive Whiteboard Software oraz Extra Online
Homework, które oswajają uczniów z użyciem nowych technologii w celach edukacyjnych. Nauczyciel ma do
dyspozycji cyfrową wersję podręcznika (Interactive Whiteboard Software), przeznaczoną do wyświetlania
na tablicy interaktywnej.

W razie potrzeb dodatkowe informacje o komponentach danego kursu są dostępne w katalogu online na stronie
www.pearson.pl.

2
Lp. Temat Temat lekcji Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Materiał
rozdziału Słownictwo Gramatyka/ Umiejętności Punkt podręcznika
Fonetyka podstawy i ćwiczeń
1 Sprawdzenie Placement test – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
poziomu Tworzenie wypowiedzi: –
językowego Reagowanie na wypowiedzi: –
uczniów Przetwarzanie wypowiedzi: –
2 Lekcja Lekcja organizacyjna – – Rozumienie wypowiedzi: – – SB: –
organizacyjna - omówienie zasad Tworzenie wypowiedzi: – WB: –
pracy na lekcjach Reagowanie na wypowiedzi: – TB: –
języka angielskiego Przetwarzanie wypowiedzi: –
oraz omówienie
egzaminu po szkole
podstawowej z
języka angielskiego
3 Starter Unit Welcome to Harlow Członkowie Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.3., SB: 4, 1-15 /
Mill – introducing rodziny, formy Simple – polecenia, znajduje w wypowiedzi i tekście I.5.; II.1., 5
Lee, Amy and Kristal. spędzania czasu opisywanie ludzi określone informacje, określa główną myśl II.5., WB: –
Witajcie w Harlow – wolnego, tekstu, określa intencje nadawcy tekstu III.1., TB: -
zapoznanie z przedmioty Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje swoją III.2.,
bohaterami nauczania, rodzinę, formy spędzania czasu wolnego, III.4.;
podręcznika. umiejętności i opowiada o swoich umiejętnościach i IV.1.,
zainteresowania zainteresowaniach, opisuje swoje upodobania IV.2.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń IV.5.;
przedstawia siebie i swoją rodzinę, nawiązuje VI.1.,
kontakty towarzyskie, uzyskuje i przekazuje VI.2.,
informacje, wyraża swoje upodobania VI.3.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VI.5.;
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.1.; X;
zawarte w materiałach wizualnych, XIII
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
językiem oraz stosuje strategie komunikacyjne
4 Time for Culture – vocabulary. Uczucia i emocje, Forma gerund Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.4., SB: 1-4/6, 5-
culture Uczestnictwo w zainteresowania, polecenia, znajduje w wypowiedzi określone I.5., I.9.; 8/7
kulturze – zawody, formy informacje, układa informacje w określonym II.1., II.5., WB: 2
wprowadzenie spędzania czasu porządku III.6.; TB: -
słownictwa. wolnego, dziedziny Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje swoje IV.1.,
kultury, twórcy i zainteresowania i opisuje upodobania IV.5.;
ich dzieła Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje oraz wyraża swoje VI.5.;
upodobania VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada

3
świadomość językową
5 Time for Present Simple to Umiejętności i Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 1-8/8,
culture talk about habits and zainteresowania, Simple – polecenia, znajduje w wypowiedzi i tekście II.1., II.5., 122
routines. Czas czynności życia opisywanie określone informacje, określa kontekst III.1., WB: 3
Present Simple do codziennego nawyków i wypowiedzi, określa główną myśl tekstu III.3., TB:
opisu przyzwyczajeń i przyzwyczajeń, czytanego III.4.; kartkówka ze
nawyków. przysłówki Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje swoje IV.1., słownictwa
częstotliwości nawyki i przyzwyczajenia, opisuje upodobania, IV.5., ePanel
wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.6.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje oraz wyraża swoje VI.5.;
upodobania VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
6 Time for Do young people Zainteresowania, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 1-7/9
culture watch a lot of TV? - czynności życia Simple – polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje II.1., WB: 4
reading. Czy codziennego, formy opisywanie w tekście określone informacje, rozpoznaje III.1., TB:
młodzież ogląda dużo spędzania czasu czynności życia związki pomiędzy poszczególnymi częściami III.4., kartkówka z
telewizji? - odbiór wolnego codziennego tekstu III.5.; gramatyki
tekstów czytanych. Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje swoje IV.1., ePanel
nawyki, opisuje swoje upodobania IV.5.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
7 Time for Present Simple in Umiejętności i Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 1-7/10,
culture questions and zainteresowania, Simple – polecenia, określa główną myśl tekstu, określa II.1., II.2., 122-123
answers. Czas czynności życia opisywanie kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście II.4., II.5., WB: 5
Present Simple w codziennego czynności życia określone informacje III.4.; TB: -
pytaniach i prostych codziennego i Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2.,
odpowiedziach. przyzwyczajeń czynnościach życia codziennego, opisuje swoje IV.5.;
upodobania VI.3.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.5.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VIII.2.;
swoje upodobania, pyta o upodobania innych XIII; XIV
osób
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
4
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
8 Time for Types of media – Media, korzystanie Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.9., I.12.; SB: 1-7/11,
culture listening; At the z urządzeń Simple polecenia, określa główną myśl wypowiedzi, II.1., II.2., 1-4/12
cinema – speaking. technicznych i znajduje w tekście określone informacje II.5.; WB: 6
Rodzaje mediów – technologii Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2., TB:
odbiór tekstów informacyjno- teraźniejszych wydarzeniach, opisuje swoje IV.5.; kartkówka z
słuchanych; komunikacyjnych upodobania VI.3.,VI.5. gramatyki
Kupowanie biletu do Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje ; VIII.2.; ePanel
kina – układanie i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża XIII; XIV
dialogów. swoje upodobania, pyta o upodobania innych
osób
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
9 Time for A personal Dane personalne, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.3., SB: 1-6/13
culture introduction – umiejętności i Simple polecenia, znajduje w tekście określone I.5.; II.1., WB: 6
writing. Podawanie zainteresowania, informacje, rozróżnia styl tekstu III.4., TB: -
informacji o sobie na przedmioty Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi, III.7.;
stronie internetowej nauczania, życie swoje upodobania, stosuje właściwy styl IV.1.,
– wypowiedź prywatne wypowiedzi IV.5.,
pisemna. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń IV.8., V.1.,
przedstawia siebie, nawiązuje kontakty V.5., V.8.;
towarzyskie, uzyskuje i przekazuje informacje, VI.1.,
stosuje zwroty grzecznościowe VI.3.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VII.3.,
sformułowane w języku angielskim, stosuje VII.14.;
strategie komunikacyjne oraz posiada VIII.2.;
świadomość językową XIII; XIV
10 Time for Revision. Człowiek, zawody, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.4., SB: 1-8/14
culture Powtórzenie życie prywatne, Simple polecenia, znajduje w tekście określone I.5., I.9., WB: 7
materiału media, korzystanie informacje I.12.; TB: -
gramatyczno- z technologii Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi i II.1., II.5.;
leksykalnego z informacyjno- zjawiska IV.1.;
rozdziału 1. komunikacyjnych Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń VI.1.,
przedstawia siebie, uzyskuje i przekazuje VI.3.;
informacje VIII.2.; X;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
5
świadomość językową
11 Time for Why do we dance? - Umiejętności i Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 16, 1-
culture culture and skills. zainteresowania, Simple polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 10/17
Dlaczego tańczymy? formy spędzania tekstu, określa intencje nadawcy, znajduje w II.3., II.5., WB: –
– rozwijanie czasu wolnego tekście określone informacje III.1., TB: -
umiejętności Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi i III.2.,
językowych. zjawiska, opisuje swoje upodobania, wyraża i III.4.;
uzasadnia swoje opinie, stosuje właściwy styl IV.1.,
wypowiedzi IV.5.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń IV.6.,
przedstawia siebie i inne osoby, nawiązuje IV.8.;
kontakty towarzyskie, uzyskuje i przekazuje VI.1.,
informacje, wyraża swoje opinie, zgadza się lub VI.2.,
nie zgadza z opiniami innych ludzi VI.3.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VI.4.;
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.1.,
zawarte w materiałach wizualnych oraz VIII.2.,
informacje sformułowane w języku angielskim, VIII.3.;
przekazuje w języku angielskim informacje IX.1.; XI;
sformułowane w języku polskim, posiada XII; XIII;
podstawową wiedzę o krajach anglojęzycznych IV
12 Time for Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
culture vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 1.
13 Friends and Clothes and Wygląd Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1.; II.1., SB: 1-3/18,
family appearance – zewnętrzny, rzeczy Simple do opisu polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.5., 4-8/19
vocabulary. Ubrania i osobiste przedmiotów tekstu III.4.; WB: 8
wygląd zewnętrzny – Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi IV.1., TB: -
wprowadzenie oraz opisuje swoje upodobania IV.5.;
słownictwa. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia oraz VI.5.;
wyraża swoje upodobania VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
14 Friends and Present Continuous Czynności życia Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.5.; II.1., SB: 1-7/20,
family to talk about present codziennego Continuous do polecenia, określa główną myśl wypowiedzi oraz II.2., II.4.; 123
activities. Czas mówienia o określa kontekst wypowiedzi IV.1., WB: 9
Present Continuous obecnie Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.2., TB:
do opisu czynności wykonywanych czynności, które aktualnie wykonuje i opowiada IV.6.; kartkówka ze

6
wykonywanych w czynnościach o nich, wyraża i uzasadnia swoje opinie VI.3., słownictwa
danym momencie. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.4.; ePanel
i przekazuje informacje i wyjaśnienia oraz VIII.1.,
wyraża swoje opinie VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
15 Friends and A reader’s letter Uczucia i emocje, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 1-6/21
family about parents – rodzina, konflikty i Simple i Present polecenia, określa intencje nadawcy tekstu, II.1., WB: 10
reading. List problemy Continuous, znajduje w tekście określone informacje III.2., TB:
czytelniczki o przymiotniki Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża i III.4.; kartkówka z
rodzicach – odbiór zakończone na - uzasadnia swoje opinie, wyraża uczucia i IV.6., gramatyki
tekstów czytanych. ing i -ed emocje IV.7.; ePanel
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.4.,
swoje upodobania, pyta o upodobania innych VI.13.;
osób, wyraża uczucia i emocje VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
16 Friends and Present Simple and Czynności życia Porównanie Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.5.; II.1., SB: 1-7/22,
family Present Continuous. codziennego czasu Present polecenia, znajduje w tekście określone III.4.; 123-124
Porównanie czasów Simple i Present informacje IV.2.; WB: 11
Present Simple i Continuous Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o VI.3.; TB: -
Present Continuous. czynnościach życia codziennego VIII.2.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje XIII; XIV
i przekazuje informacje i wyjaśnienia
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
17 Friends and Describing a friend’s Cechy charakteru, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 1-8/23,
family personality – uczucia i emocje, Simple do opisu polecenia, określa kontekst wypowiedzi, II.1., II.4., 1-5/24
listening; Giving and znajomi i osobowości, znajduje w wypowiedzi i tekście określone II.5., WB: 12
responding to news – przyjaciele czas Present informacje III.1.; TB:
speaking. Opis Continuous do Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi, IV.1., kartkówka z
osobowości opisu czynności opowiada o czynnościach z teraźniejszości oraz IV.2., gramatyki
przyjaciela – odbiór wykonywanych wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.6.; ePanel
tekstów słuchanych; obecnie Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń VI.2.,
7
Podawanie i nawiązuje kontakty towarzyskie, uzyskuje i VI.3.,
reagowanie na przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.4.,
wiadomości – swoje opinie oraz wyraża uczucia i emocje VI.13.;
wypowiedzi ustne. Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
zawarte w materiałach wizualnych oraz XIII; XIV
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
18 Friends and English in use – Umiejętności i Przyimki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.3.; SB: 1-6/25
family prepositions of time. zainteresowania, związane z polecenia, znajduje w wypowiedzi i tekście II.1., II.5., WB: –
Użycie okoliczników czynności życia czasem określone informacje, określa główną myśl III.1., TB: -
czasu. codziennego tekstu III.4.;
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2.,
czynnościach, opisuje swoje upodobania IV.5.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.1.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
19 Friends and Revision. Rzeczy osobiste, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 1-8/26
family Powtórzenie czynności życia Simple i Present polecenia, znajduje w wypowiedzi i tekście II.1., II5., WB: 13
materiału codziennego, formy Continuous określone informacje III.4.; TB: -
gramatyczno- spędzania czasu Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi i IV.1.,
leksykalnego z wolnego zjawiska, opowiada o czynnościach z IV.2.;
rozdziału 2. teraźniejszości VI.1.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń VI.2.,
przedstawia siebie i inne osoby, nawiązuje VI.3.,
kontakty towarzyskie, uzyskuje i przekazuje VI.5.;
informacje, wyraża swoje opinie, zgadza się lub VIII.2.; X;
nie zgadza z opiniami innych ludzi XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
20 Friends and Exam Skills Revision. Uczucia i emocje, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.5.; SB: 1-3/28,
family Rozwijanie umiejętności i Simple do opisu polecenia, znajduje w wypowiedzi i tekście II.1., II5., 4-7/29
umiejętności zainteresowania, zainteresowań określone informacje, określa główną myśl III.1., WB: 13
egzaminacyjnych. formy spędzania tekstu III.4.; TB: -
czasu wolnego Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia IV.4., V.8.;
8
intencje na przyszłość, stosuje właściwy styl VII.3.,
wypowiedzi VII.7.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VII.8.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, zaprasza VII.12.,
znajomych, proponuje i prowadzi negocjacje, VII.14.;
wyraża prośbę oraz wyraża uczucia i emocje VIII.2.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.3.; X;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
sformułowane w języku angielskim, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku polskim, dokonuje samooceny i
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
językiem, stosuje strategie komunikacyjne
21 Friends and Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
family vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 2.
22 Animal magic Animals – Zwierzęta Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.13.; SB: 1-3/30,
vocabulary. Simple do opisu polecenia, określa główną myśl wypowiedzi II.1., II.2.; 4-9/31
Zwierzęta – zwierząt Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1.; WB: 14
wprowadzenie zwierzęta VI.3.; TB: -
słownictwa. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.1.,
i przekazuje informacje VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
23 Animal magic Using was and were Formy spędzania Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.5.; II.1., SB: 1-7/32,
to talk about the czasu wolnego Simple do polecenia, znajduje w wypowiedzi określone II.5.; 124
past. Użycie opowiadania o informacje IV.1., WB: 15
czasowników was i wydarzeniach z Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.2., TB:
were do mówienia o przeszłości zdarzenia, opowiada o wydarzeniach z IV.8.; kartkówka ze
przeszłości. przeszłości, stosuje właściwy styl wypowiedzi VI.2., słownictwa
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń prowadzi VI.3.; ePanel
i kończy rozmowę, uzyskuje i przekazuje VIII.1.,
informacje i wyjaśnienia VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową

9
24 Animal magic Personality – Okresy życia, cechy Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.13.; SB: 1-5/33
reading. Osobowość charakteru, Simple do polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje II.1., WB: 16
– odbiór tekstów zwierzęta opisywania w tekście określone informacje III.1., TB:
czytanych. stanów Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje cechy III.4.; kartkówka z
charakteru, wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.1., gramatyki
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje IV.6.; ePanel
i przekazuje informacje, wyraża swoje opinie VI.3.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VI.4.;
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
sformułowane w języku angielskim, stosuje XIII; XIV
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
25 Animal magic Past Simple – regular Życie prywatne, Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.5.; II.1., SB: 1-7/34,
verbs. Czas przeszły problemy Simple z polecenia, znajduje w wypowiedzi i tekście II.5., 125
z czasownikami czasownikami określone informacje III.4.; WB: 17
regularnymi. regularnymi Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2., TB: -
czynnościach i doświadczeniach z przeszłości, IV.3., V.2.,
przedstawia fakty z przeszłości V.3.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
26 Animal magic Pets – listening; Cechy charakteru, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.13.; SB: 1-5/35,
Apologising – zwierzęta domowe Simple i Past polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 1-5/36
speaking. Zwierzęta Simple do tekstu, określa intencje nadawcy wypowiedzi, II.3., II.4., WB: 18
domowe – odbiór opisywania określa kontekst wypowiedzi, znajduje w II.5., TB:
tekstów słuchanych; doświadczeń wypowiedzi i tekście określone informacje III.1., kartkówka z
Przepraszanie – Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.2., gramatyki
wypowiedź ustna. zjawiska, opowiada o swoich doświadczeniach, III.4.; ePanel
wyraża uczucia i emocje oraz stosuje właściwy IV.1.,
styl wypowiedzi IV.2.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń prowadzi IV.7.,
rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje i IV.8.;
wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, wyraża VI.2.,
uczucia i emocje, stosuje zwroty VI.3.,
grzecznościowe VI.4.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VI.13.,
przekazuje w języku angielskim informacje VI.14.;
zawarte w materiałach wizualnych oraz VIII.1.,
informacje sformułowane w języku angielskim, VIII.2.;
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada XIII; XIV
świadomość językową
10
27 Animal magic A biography – Człowiek, zawody i Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.4., SB: 1-6/37
writing. Biografia – czynności z nimi Simple do polecenia, określa główną myśl tekstu, określa I.5.; II.1., WB: 18
wypowiedź pisemna. związane, styl życia opisywania kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście III.1., TB: -
wydarzeń z określone informacje, układa informacje w III.3.,
życia określonym porządku oraz rozróżnia styl tekstu III.4.,
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi, III.6.,
opowiada o faktach i przedstawia fakty z III.7.;
przeszłości, stosuje właściwy styl wypowiedzi IV.1.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje IV.3., V.1.,
i przekazuje informacje, przedstawia inne osoby V.2., V.3.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń V.8.; VI.3.,
przekazuje w języku angielskim informacje VII.1.,
sformułowane w języku angielskim, korzysta ze VII.3.;
źródeł informacji w języku angielskim, stosuje VIII.2.;
strategie komunikacyjne oraz posiada XII; XIII;
świadomość językową XIV
28 Animal magic Revision. Cechy charakteru, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.13.; SB: 1-7/38
Powtórzenie zwierzęta Simple i Past polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., WB: 19
materiału Simple do Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia III.1.; TB: -
gramatyczno- opisywania fakty z przeszłości i teraźniejszości, wyraża IV.3.,
leksykalnego z doświadczeń uczucia i emocje , stosuje właściwy styl IV.7.,
rozdziału 3. wypowiedzi IV.8.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje, wyraża uczucia i VI.13.;
emocje VIII.2.; X;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
29 Animal magic Hi! I’m from Poland – Książki, świat Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.9., I.13.; SB: 1-4/40,
Where the white- przyrody Simple i Past polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 5-10/41
tailed eagle rules – Simple do tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście II.5., WB: –
project. Jestem z opisywania określone informacje, układa informacje w III.1., TB: -
Polski – Gdzie króluje wydarzeń określonym porządku III.4.,
orzeł bielik – projekt Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.6.;
klasowy. zdarzenia, stosuje właściwy styl wypowiedzi IV.1., V.1.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje V.8.; VI.3.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VII.3.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
zawarte w materiałach wizualnych oraz IX.1.,
informacje sformułowane w języku angielskim, IX.2.; X;
posiada podstawową wiedzę o kraju ojczystym XI; XII;
11
z uwzględnieniem kontekstu europejskiego, XIII; XXIV
posiada świadomość związku pomiędzy ku
30 Animal magic Why do parrots talk? Zwierzęta domowe Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.13.; SB: 42, 1-
- culture and skills. Simple polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 12/43
Dlaczego papugi tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście II.5., WB: –
mówią? - rozwijanie określone informacje III.1., TB: -
umiejętności Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.4.;
językowych. zjawiska, wyraża i uzasadnia swoje opinie, IV.1.,
stosuje właściwy styl wypowiedzi IV.6.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje IV.8.;
i przekazuje informacje, wyraża swoje opinie VI.3.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VI.4.;
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.1.,
zawarte w materiałach wizualnych oraz VIII.2.;
informacje sformułowane w języku angielskim, IX.1.; XI;
posiada podstawową wiedzę o kraju ojczystym XII; XIII;
z uwzględnieniem kontekstu globalnego, XIV
współdziała w grupie, korzysta ze źródeł
31 Animal magic Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 3.
32 New Technology – Formy spędzania Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.5., I.12.; SB: 44, 1-
technology vocabulary. czasu wolnego, Simple do polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., 9/45
Technologia – korzystanie z opisywania tekstu III.1., WB: 20
wprowadzenie podstawowych doświadczeń i Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.4.; TB: -
słownictwa. urządzeń wyrażania opinii zjawiska i doświadczenia, opisuje swoje IV.1.,
technicznych i upodobania IV.5.;
technologii Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
informacyjno- i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.4.;
komunikacyjnych swoje opinie VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
33 New Past Simple – Konflikty i Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.5.; II.1., SB: 1-7/46,
technology irregular verbs. Czas problemy Simple z polecenia, znajduje w wypowiedzi określone II.5., 125-126
przeszły z czasownikami informacje, określa główną myśl tekstu, III.1., WB: 21
czasownikami nieregularnymi kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście III.3., TB:
nieregularnymi. określone informacje III.4.; kartkówka ze
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2.; słownictwa
wydarzeniach z przeszłości VI.3., ePanel

12
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.13.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VIII.1.,
uczucia i emocje VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
34 New A diary entry and a Wynalazki, Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.12.; SB: 1-6/47
technology blog – reading. korzystanie z Simple do polecenia, określa kontekst wypowiedzi oraz II.1., WB: 22
Kartka z pamiętnika i urządzeń opisywania określa główną myśl tekstu III.3., TB:
blog – odbiór tekstów technicznych i doświadczeń i Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia III.4.; kartkówka z
czytanych. technologii przedstawiania fakty z przeszłości IV.3.; gramatyki
informacyjno- wydarzeń Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.; ePanel
komunikacyjnych i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
35 New Verb patterns. Wynalazki, Różne formy Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.12.; SB: 1-8/48,
technology Właściwe formy korzystanie z czasowników polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., 126
czasowników. urządzeń Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.4.; WB: 23
technicznych i zjawiska, opisuje swoje upodobania IV.1., TB: -
technologii Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje IV.5.;
informacyjno- i przekazuje informacje i wyjaśnienia VI.3.;
komunikacyjnych Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
36 New Favourite websites – Wynalazki, Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.12.; SB: 1-6/49,
technology listening; Putting korzystanie z Simple do polecenia, znajduje w wypowiedzi określone II.1., II.5., 1-6/50
events in order. urządzeń opisywania informacje, określa główną myśl tekstu III.1.; WB: 24
Ulubione strony technicznych i doświadczeń i Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., TB:
internetowe – odbiór technologii przedstawiania zjawiska i doświadczenia z przeszłości, IV.2., kartkówka z
tekstów słuchanych; informacyjno- wydarzeń przedstawia fakty z przeszłości, stosuje IV.3., gramatyki
Podawanie kolejności komunikacyjnych właściwy styl wypowiedzi IV.8.; ePanel
wydarzeń. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
13
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
37 New English in use – Wynalazki, Zdania Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.12.; SB: 1-7/51
technology relative clauses. korzystanie z przydawkowe polecenia, znajduje w wypowiedzi określone II.1., II.5.; WB: –
Zdania przydawkowe. urządzeń informacje V.1.; TB: -
technicznych i Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi, VI.3.;
technologii przedmioty i miejsca VIII.1.,
informacyjno- Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.2.;
komunikacyjnych i przekazuje informacje i wyjaśnienia XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
38 New Revision. Wynalazki, Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.12.; SB: 1-8/52
technology Powtórzenie korzystanie z Simple, polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje II.1., WB: 25
materiału urządzeń właściwe formy w tekście określone informacje III.1., TB: -
gramatyczno- technicznych i czasowników Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi, III.4.;
leksykalnego z technologii przedmioty i miejsca IV.1.;
rozdziału 4. informacyjno- Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
komunikacyjnych i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.2.; X;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
39 New Exam Skills Revision. Wynalazki, Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.12.; SB: 1-4/54,
technology Rozwijanie korzystanie z Simple, polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., 5-7/55
umiejętności urządzeń właściwe formy Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia III.4.; WB: 25
egzaminacyjnych. technicznych i czasowników, fakty z przeszłości, wyraża uczucia i emocje, V.3., V.7., TB: -
technologii zdania stosuje właściwy styl wypowiedzi V.8.;
informacyjno- przydawkowe Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VII.3.,
komunikacyjnych i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VII.13.,
uczucia i emocje, stosuje zwroty VII.14.;
grzecznościowe VIII.2.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.3.; X;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
sformułowane w języku angielskim, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku polskim, dokonuje samooceny i
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
językiem, stosuje strategie komunikacyjne

14
40 New Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
technology vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 4.
41 – End of term test. – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
Test na koniec I Tworzenie wypowiedzi: –
semestru. Reagowanie na wypowiedzi: –
Przetwarzanie wypowiedzi: –
42 My home, my Things in the house – Pomieszczenia i Przyimki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.2.; II.1., SB: 1-4/56,
town vocabulary. wyposażenie domu miejsca, czas polecenia, określa główną myśl tekstu III.1.; 5-8/57
Przedmioty w domu – Present Simple Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1.; WB: 26
wprowadzenie miejsca VI.3.; TB: -
słownictwa. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.1.,
i przekazuje informacje VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
43 My home, my Adverbs of manner. Obowiązki domowe Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.2.; II.1., SB: 1-8/58,
town Przysłówki sposobu. Simple do polecenia, określa główną myśl tekstu III.1.; 126
opisywania Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., WB: 27
obowiązków obowiązki i opowiada o nich IV.2., V.2.; TB:
domowych Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3., kartkówka ze
i przekazuje informacje VII.3.; słownictwa
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.; ePanel
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
44 My home, my A ghost story – Dom, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.2.; II.1., SB: 1-8/59
town reading. Historie z pomieszczenia Simple do polecenia, określa główną myśl tekstu oraz III.1., WB: 28
duchami – odbiór opisywania znajduje w tekście określone informacje III.4.; TB:
tekstów czytanych. miejsc Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., kartkówka z
miejsca, wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.6.; gramatyki
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3., ePanel
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.4.;
swoje opinie VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową

15
45 My home, my Modal verbs: can, Obowiązki Czasowniki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.2., I.5.; SB: 1-6/60,
town have to and must. domowe, konflikty i modalne can, polecenia, określa główną myśl tekstu, określa II.1., 127
Czasowniki modalne problemy have to and intencje nadawcy tekstu, znajduje w tekście III.1., WB: 29
can, have to and must określone informacje III.2., TB: -
must. Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia III.4.;
fakty z teraźniejszości, wyraża i uzasadnia IV.3.,
swoje opinie, stosuje właściwy styl wypowiedzi IV.6.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje IV.7.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.3.,
swoje opinie VI.4.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
zawarte w materiałach wizualnych oraz XIII; XIV
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
46 My home, my Describing your town Uczucia i emocje, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.8.; SB: 1-8/61,
town – listening; Advice – zwiedzanie, Simple do opisu polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 1-6/62
speaking. Opis miejsca w mieście miejscowości tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście II.5., WB: 30
miasta – odbiór określone informacje, określa intencje nadawcy III.1., TB:
tekstów słuchanych; tekstu III.2., kartkówka z
Udzielanie rad – Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1.; gramatyki
wypowiedzi ustne. miejsca VI.3., ePanel
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.8.,
i przekazuje informacje, proponuje, przyjmuje i VI.9.,
odrzuca propozycje, prowadzi proste VI.14.;
negocjacje, prosi o radę i udziela rady, stosuje VIII.1.,
zwroty grzecznościowe VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
47 My home, my A personal email – Podróżowanie Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8.; II.1., SB: 1-5/63
town writing. Osobisty Simple do opisu polecenia, określa główną myśl tekstu, określa III.1., WB: 30
email – wypowiedź miejscowości intencje nadawcy tekstu, określa kontekst III.2., TB: -
pisemna. wypowiedzi, układa informacje w określonym III.3.,
porządku, rozróżnia formalny styl wypowiedzi III.6.,
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.7.;
miejsca, wyraża i uzasadnia swoje opinie, V.1., V.6.,
stosuje właściwy styl wypowiedzi V.8.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń VII.2.,
nawiązuje kontakty towarzyskie, uzyskuje i VII.3.,
przekazuje informacje i wyjaśnienia, stosuje VII.14.;
zwroty grzecznościowe VIII.2.;
16
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
48 My home, my Revision. Miejsce Czasowniki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.2.; II.1., SB: 1-7/64
town Powtórzenie zamieszkania modalne can, polecenia, określa główną myśl tekstu III.1.; WB: 31
materiału have to and Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża i IV.6.; TB: -
gramatyczno- must uzasadnia swoje opinie VI.3.,
leksykalnego z Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.9.;
rozdziału 5. i przekazuje informacje, prosi o radę i udziela VIII.2.; X;
rady XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
49 My home, my Why are there Miejsce Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.2.; II.1., SB: 66, 1-
town houses on stilts? - zamieszkania Simple do opisu polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2., II.5., 11/67
culture and skills. miejsc tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście III.1., WB: –
Dlaczego buduje się zamieszkania określone informacje III.4.; TB: -
domy na palach? - Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1.,
rozwijanie miejsca, wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.6.;
umiejętności Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
językowych. i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.4.,
swoje opinie i upodobania VI.5.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
zawarte w materiałach wizualnych oraz IX.1.,
informacje sformułowane w języku angielskim, IX.2.; XI;
posiada podstawową wiedzę o kraju ojczystym XII; XIII;
z uwzględnieniem kontekstu globalnego XIV
50 My home, my Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
town vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 5.
51 Take care The body – Części ciała, drobne Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.11.; SB: 68, 1-
vocabulary. Ciało urazy Simple i Past polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 11/69
ludzkie – Simple do tekstu, znajduje w wypowiedzi określone II.5., WB: 32
wprowadzenie opisywania informacje III.1.; TB: -
słownictwa. doświadczeń Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2.;
wydarzeniach z teraźniejszości i przeszłości VI.3.;

17
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.1.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
52 Take care Countable and Artykuły spożywcze Rzeczowniki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.6.; II.1., SB: 1-7/70,
uncountable nouns. policzalne i polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2., 127-128
Rzeczowniki niepoliczalne, tekstu III.1.; WB: 33
policzalne i określenia ilości Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., TB:
niepoliczalne. nawyki żywieniowe, opisuje swoje upodobania, IV.5., kartkówka ze
wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.6.; słownictwa
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3., ePanel
i przekazuje informacje, wyraża swoje opinie i VI.4.,
upodobania VI.5.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
zawarte w materiałach wizualnych oraz XIII; XIV
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
53 Take care Sleep problems – Zdrowie Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.11.; SB: 1-7/71
reading. Problemy ze Simple i Past polecenia, określa intencje nadawcy II.1., II.3., WB: 34
snem – odbiór Simple do wypowiedzi, określa główną myśl tekstu, II.5., TB:
tekstów czytanych. opisywania określa kontekst wypowiedzi III.1., kartkówka z
doświadczeń Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o III.3.; gramatyki
swoich doświadczeniach IV.2.; ePanel
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
54 Take care Past Continuous and Choroby i urazy Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.11.; SB: 1-7/72,
Past Simple. Czas Simple i Past polecenia, określa główną myśl tekstu, określa II.1., 128
Past Continuous and Continuous do kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście III.1., WB: 35
Past Simple. opisu wydarzeń określone informacje III.3., TB: -
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia III.4.;
fakty z przeszłości IV.3.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
18
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
55 Take care Symptoms and Choroby i urazy Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.11.; SB: 1-8/73,
illnesses – listening; Simple i Past polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 1-7/74
Talking about health Simple do tekstu, znajduje w wypowiedzi określone II.5., WB: 36
and illnesses. Objawy opisywania informacje III.1.; TB:
i choroby – odbiór problemów Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., kartkówka z
tekstów słuchanych; zdrowotnych choroby i urazy, stosuje właściwy styl IV.8.; gramatyki
Rozmowy o zdrowiu i wypowiedzi VI.2., ePanel
chorobach. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń prowadzi VI.3.,
i kończy rozmowę, uzyskuje i przekazuje VI.9.,
informacje i wyjaśnienia, prosi o radę i udziela VI.14.;
rady VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
zawarte w materiałach wizualnych oraz
informacje sformułowane w języku angielskim,
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
56 Take care English in use – Zdrowie, choroby i Czasowniki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.11.; SB: 1-5/75
phrasal verbs. Użycie urazy frazowe polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., WB: –
czasowników Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o III.1.; TB: -
frazowych. czynnościach i doświadczeniach z przeszłości IV.2.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
57 Take care Revision. Zdrowie Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.11.; SB: 1-7/76
Powtórzenie Simple i Past polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., WB: 37
materiału Continuous Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.1.; TB: -
gramatyczno- choroby i urazy, stosuje właściwy styl IV.1.,
leksykalnego z wypowiedzi IV.8.;
rozdziału 6. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, prosi o VI.9.;
radę i udziela rady VIII.2.; X;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
19
świadomość językową
58 Take care Hi! I’m from Poland – Artykuły Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.6.; II.1., SB: 1-5/78,
My heart beats for spożywcze, posiłki i Simple i Past polecenia, określa intencje nadawcy II.3., II.5., 6-10/79
beets – project. ich przygotowanie, Simple do wypowiedzi, określa główną myśl tekstu, III.1., WB: –
Jestem z Polski – nawyki żywieniowe opisywania znajduje w tekście określone informacje III.4.; TB: -
Moje serce bije dla doświadczeń Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia IV.3.,
buraczków – projekt fakty z teraźniejszości i przeszłości, wyraża i IV.6.;
klasowy. uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie VI.3.,
innych VI.4.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.5.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VIII.2.;
swoje opinie, pyta o opinie, wyraża swoje IX.1.,
upodobania, pyta o upodobania innych IX.2.; XI;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XII; XIII;
przekazuje w języku angielskim informacje XIV
sformułowane w języku angielskim, posiada
podstawową wiedzę o kraju ojczystym, posiada
świadomość związku pomiędzy kulturą własną i
obcą, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł
informacji w języku angielskim
59 Take care Exam Skills Revision. Miejsce Rzeczowniki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.2., I.11.; SB: 1-2/80,
Rozwijanie zamieszkania, policzalne i polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje II.1., II.5., 3-7/81
umiejętności zdrowie niepoliczalne, w wypowiedzi i tekście określone informacje III.1., WB: –
egzaminacyjnych. określenia ilości, Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi i III.4.; TB: -
słowotwórstwo zjawiska, stosuje właściwy styl wypowiedzi V.1., V.8.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VII.3.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, prosi o VII.9.;
radę i udziela rady VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.3.; X;
zawarte w materiałach wizualnych oraz XIII; XIV
informacje sformułowane w języku angielskim,
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim, dokonuje
samooceny
60 Take care Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 6.
61 Shopping Shopping around – Zakupy i usługi, Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.7.; II.1., SB: 1-2/82,
around vocabulary. Zakupy – rodzaje sklepów, Simple do opisu polecenia, określa główną myśl tekstu III.1.; 3-9/83
wprowadzenie towary sklepów i Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje sklepy IV.1.; WB: 38
słownictwa. produktów i produkty w nich sprzedawane VI.3.; TB: -
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.1.,

20
i przekazuje informacje VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
62 Shopping Comparatives and Towary i ich cechy Stopniowanie Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.7.; II.1., SB: 1-8/84,
around superlatives of przymiotników polecenia, określa główną myśl tekstu III.1.; 129
adjectives. Stopień Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1.; WB: 39
wyższy i najwyższy towary VI.3.; TB:
przymiotników. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.2.; kartkówka ze
i przekazuje informacje XIII; XIV słownictwa
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń ePanel
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
63 Shopping The history of Rodzaje sklepów Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.7.; II.1., SB: 1-7/85
around shopping centres – Simple do polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje III.1., WB: 40
reading. Historia przedstawiania w tekście określone informacje III.4.; TB:
centrów handlowych wydarzeń Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., kartkówka z
– odbiór tekstów miejsca, wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.6.; gramatyki
czytanych. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3., ePanel
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.4.;
swoje opinie VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
64 Shopping Going to and the Formy spędzania Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.5.; II.1., SB: 1-6/86,
around Present Continuous czasu wolnego Continuous i polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2., II.3., 129-130
to talk about konstrukcja tekstu, określa intencje nadawcy wypowiedzi, II.5., WB: 41
intentions and going to do znajduje w wypowiedzi określone informacje III.1.; TB: -
arrangements. Czas wyrażania Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia IV.4.;
Present Continuous i planów i intencji intencje i plany na przyszłość VI.3.,
konstrukcja going to Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.8.;
do wyrażania planów i przekazuje informacje, proponuje, przyjmuje i VIII.1.,
i intencji. odrzuca propozycje VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
21
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
65 Shopping A radio interview Zakupy i usługi, – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.7.; II.1., SB: 1-8/87,
around about how to save środki płatnicze polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2., II.5., 1-5/88
money – listening; tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście III.1., WB: 42
Shopping for clothes określone informacje III.4.; TB:
– speaking. Program Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., kartkówka z
radiowy na temat zagadnienia związane z kieszonkowym, wyraża IV.6., gramatyki
oszczędzania i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie IV.8.; ePanel
pieniędzy – odbiór innych osób, stosuje właściwy styl wypowiedz VI.3.,
tekstów słuchanych; Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.8.,
Kupowanie ubrań – i przekazuje informacje i wyjaśnienia, VI.14.;
wypowiedzi ustne. proponuje, przyjmuje propozycje, prowadzi VIII.1.,
proste negocjacje, stosuje zwroty VIII.2.;
grzecznościowe 13; 14
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
66 Shopping Taking notes to make Formy spędzania Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I 1.5.; II SB: 1-5/89
around arrangements – czasu wolnego Continuous i polecenia, określa główną myśl tekstu, określa 2.1., 3.1., WB: 42
writing. Robienie konstrukcja intencje nadawcy tekstu, określa kontekst 3.2., 3.3., TB: -
notatek w celu going to do wypowiedzi, znajduje w tekście określone 3.4., 3.7.;
umówienia spotkania wyrażania informacje, rozróżnia formalny styl wypowiedzi III 5.4.,
– wypowiedź planów i intencji Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia 5.8.; IV
pisemna. intencje i plany na przyszłość, stosuje właściwy 7.3., 7.7.;
styl wypowiedzi V 8.2.; 13;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje 14
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, zaprasza
i odpowiada na zaproszenie
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
67 Shopping Revision. Zakupy i usługi, Stopniowanie Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.7., I.8.; SB: 1-9/90
around Powtórzenie miejsca w mieście przymiotników, polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., WB: 43
materiału czas Present Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.1., TB: -
gramatyczno- Continuous i zjawiska, wyraża i uzasadnia swoje opinie, IV.1.,
leksykalnego z konstrukcja stosuje właściwy styl wypowiedzi IV.6.,
rozdziału 7. going to do Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje IV.8.;
wyrażania i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.3.,
planów i intencji swoje opinie, proponuje, przyjmuje i odrzuca VI.4.,
22
propozycje, prowadzi proste negocjacje, stosuje VI.8.,
zwroty grzecznościowe VI.14.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.; X;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
68 Shopping Where can you buy a Zakupy i usługi Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.7.; II.1., SB: 92, 1-
around town? - culture and Simple polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2, II.5., 9/93
skills. Gdzie można tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście III.1., WB: –
kupić miasto? - określone informacje III.4.; TB: -
rozwijanie Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia IV.4.,
umiejętności intencje i plany na przyszłość, wyraża i IV.6., V.6.,
językowych. uzasadnia swoje opinie, stosuje właściwy styl V.8.; VI.3.,
wypowiedzi VI.5.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VII.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VIII.1.,
swoje upodobania, pyta o upodobania innych VIII.2.;
osób IX.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń IX.2.; XI;
przekazuje w języku angielskim informacje XII; XIII;
zawarte w materiałach wizualnych oraz XIV
informacje sformułowane w języku angielskim,
posiada podstawową wiedzę o kraju ojczystym
z uwzględnieniem kontekstu globalnego
69 Shopping Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
around vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 7.
70 Learning to Jobs – vocabulary. Popularne zawody i Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.4.; II.1., SB: 1/94, 2-
work Praca – związane z nimi Simple do opisu polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2., II.3., 10/95
wprowadzenie czynności i czynności tekstu, określa intencje nadawcy wypowiedzi, II.5., WB: 44
słownictwa. obowiązki, wybór związanych z znajduje w wypowiedzi i tekście określone III.1., TB: -
zawodu wykonywanym informacje III.4.;
zawodem Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1.,
popularne zawody, przedstawia marzenia i IV.4.,
plany na przyszłość, opisuje swoje upodobania, IV.5.,
wyraża i uzasadnia swoje opinie IV.6.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń VI.1.,
przedstawia siebie, uzyskuje i przekazuje VI.3.,
informacje, wyraża swoje upodobania VI.5.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
23
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje XIII; XIV
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
71 Learning to Will for future Szkoła, uczenie się Użycie czasu Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I 1.3.; II SB: 1-7/96,
work predictions. Użycie przyszłego do polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje 2.1., 3.1., 130
czasu przyszłego do wyrażania w tekście określone informacje 3.4.; III WB: 45
wyrażania przewidywań Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia 4.4., 4.6.; TB:
przewidywań. przewidywania na przyszłość, wyraża i IV 6.3., kartkówka ze
uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie 6.4.; V słownictwa
innych osób 8.2.; 13; ePanel
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje 14
i przekazuje informacje, wyraża swoje opinie
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
72 Learning to First job – reading. Zawody i związane Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.4.; II.1., SB: 1-6/97
work Pierwsza praca – z nimi czynności Simple do polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje III.1., WB: 46
odbiór tekstów przedstawiania w tekście określone informacje III.4.; TB:
czytanych. wydarzeń Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia IV.4.; kartkówka z
plany na przyszłość VI.3.; gramatyki
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.2.; ePanel
i przekazuje informacje XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
73 Learning to First conditional to Uczenie się, oceny Pierwszy tryb Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.3.; II.1., SB: 1-8/98,
work talk about szkolne warunkowy polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II2, III.1., 131
probability. Użycie tekstu, znajduje w tekście określone informacje III.4.; WB: 47
pierwszego trybu Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia IV.4.; TB: -
warunkowego do plany na przyszłość VI.3.;
wyrażania Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.2.;
prawdopodobieństwa. i przekazuje informacje XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
74 Learning to An unusual school – Edukacja Użycie czasu Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.3.; II.1., SB: 1-8/99,
work listening; Probability przyszłego do polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2., II.5., 1-8/100

24
– speaking. wyrażania tekstu, znajduje w wypowiedzi określone III.1.; WB: 48
Niezwykła szkoła – przewidywań informacje IV.1., TB:
odbiór tekstów Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.4., kartkówka z
słuchanych; zagadnienia związane ze szkołą, przedstawia IV.6.; gramatyki
Prawdopodobieństwo intencje i plany na przyszłość, wyraża i VI.3., ePanel
– wypowiedzi ustne. uzasadnia swoje opinie VI.4.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.1.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VIII.2.;
swoje opinie XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
75 Learning to English in use – Uczucia i emocje, Związki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.1., I.3., SB: 1-7/101
work adjectives with rodzina, edukacja, przymiotników z polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i I.4.; II.1., WB: –
prepositions. Związki wybór zawodu przyimkami tekstu III.1., TB: -
przymiotników z Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje ludzi, III.4.;
przyimkami. przedstawia plany na przyszłość, opisuje swoje IV.1.,
upodobania, stosuje właściwy styl wypowiedzi IV.4., V.1.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń V.5., V.8.;
przedstawia siebie i inne osoby, uzyskuje i VI.3.,
przekazuje informacje VII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VII.3.;
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.1.,
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje VIII.2.;
w języku angielskim informacje sformułowane XIII; XIV
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
76 Learning to Revision. Edukacja, praca Użycie czasu Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.3., I.4.; SB: 1-8/102
work Powtórzenie przyszłego do polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., WB: 49
materiału wyrażania Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia III.1.; TB: -
gramatyczno- przewidywań plany na przyszłość IV.4;
leksykalnego z Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
rozdziału 8. i przekazuje informacje, wyraża swoje opinie i VI.5.,
upodobania, prosi o radę i udziela rady VI.9.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.; X;
przekazuje w języku angielskim informacje XIII; XIV
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
25
77 Learning to Exam Skills Revision. Zakupy i usługi Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.7.; II.1., SB: 1-3/104,
work Rozwijanie Continuous i polecenia, znajduje określone informacje w II.5., 4-7/105
umiejętności konstrukcja wypowiedzi i tekście, określa główną myśl III.1., WB: 49
egzaminacyjnych. going to do tekstu, określa intencje nadawcy tekstu III.2., TB: -
wyrażania Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o III.4.;
planów i intencji czynnościach z teraźniejszości, przedstawia V.2., V.4.,
intencje i plany na przyszłość, stosuje właściwy V.8.;
styl wypowiedzi VII.3.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VII.7.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, zaprasza VII.14.;
i odpowiada na zaproszenie, stosuje zwroty i VIII.2.,
formy grzecznościowe VIII.3.; X;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku polskim, dokonuje samooceny i
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
językiem, stosuje strategie komunikacyjne
78 Learning to Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
work vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 8.
79 Close to Landscapes and Podróżowanie i Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8., I.13.; SB: 1-6/106,
nature countries – turystyka, świat Simple do opisu polecenia, znajduje w wypowiedzi określone II.1., II.5., 7-12/107
vocabulary. przyrody, krajobraz miejsc informacje, określa główną myśl tekstu III.1.; WB: 50
Krajobrazy i kraje – Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., TB: -
wprowadzenie miejsca, przedstawia fakty z teraźniejszości IV.3.;
słownictwa. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.1.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.2.;
przekazuje w języku angielskim informacje IX.1.; XII;
zawarte w materiałach wizualnych oraz XIII; XIV
informacje sformułowane w języku angielskim,
posiada podstawową wiedzę o kraju ojczystym
z uwzględnieniem kontekstu europejskiego,
korzysta ze źródeł informacji w języku
angielskim
80 Close to Present Perfect to Podróżowanie i Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8.; II.1., SB: 1-8/108,
nature talk about turystyka Perfect polecenia, określa główną myśl tekstu III.1.; 131-132
experience. Czas Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1., WB: 51
Present Perfect do miejsca i swoje doświadczenia związane z IV.2.; TB:
opisywania podróżowaniem VI.3.; kartkówka ze
doświadczeń. Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.2.; słownictwa
i przekazuje informacje i wyjaśnienia XIII; XIV ePanel
26
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
81 Close to A true story – Podróżowanie i Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8.; II.1., SB: 1-5/109
nature reading. Prawdziwa turystyka Simple do polecenia, określa główną myśl tekstu, określa III.1., WB: 52
historia – odbiór opisywania intencje nadawcy tekstu, określa kontekst III.2., TB:
tekstów czytanych. doświadczeń wypowiedzi, znajduje w tekście określone III.3., kartkówka z
informacje III.4.; gramatyki
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2., ePanel
swoich doświadczeniach związanych z IV.3.,
podróżowaniem, przedstawia fakty z IV.6.;
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje opinie VI.3.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.2.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
82 Close to Present Perfect with Podróżowanie i Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8.; II.1., SB: 1-7/110,
nature already / just / yet. turystyka Perfect do polecenia, znajduje w wypowiedzi określone II.5., 132
Czas Present Perfect mówienia o informacje, określa główną myśl tekstu III.1.; WB: 53
z already / just / yet. ostatnich Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2.; TB: -
wydarzeniach doświadczeniach z przeszłości VI.3.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VIII.1.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia VIII.2.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
83 Close to Outdoor activities – Podróżowanie i Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8., I.10.; SB: 1-9/111,
nature listening; Asking for, turystyka, Simple i Present polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2., 1-7/112
giving and refusing dyscypliny sportu, Perfect do opisu tekstu, określa intencje nadawcy wypowiedzi, II.3., II.5., WB: 54
permission – sprzęt i uprawianie doświadczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje III.1.; TB:
speaking. Uprawianie sportu Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o IV.2., kartkówka z
sportów – odbiór doświadczeniach z przeszłości, stosuje właściwy IV.8.; gramatyki
tekstów słuchanych; styl wypowiedzi VI.3., ePanel
Prośba o pozwolenie, Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.4.,VI.10
zezwolenie i i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża ., VI.12.,
odmawianie – swoje opinie, pyta o opinie, pyta o pozwolenie, VI.14.;
wypowiedzi ustne. udziela i odmawia pozwolenia, wyraża prośbę VIII.1.,
27
oraz zgodę oraz odmawia spełnienia prośby, VIII.2.;
stosuje zwroty grzecznościowe XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku angielskim, stosuje strategie
komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową
84 Close to A postcard – writing. Podróżowanie i Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8.; II.1., SB: 1-7/113
nature Pocztówka – turystyka Simple i Present polecenia, określa główną myśl tekstu, określa III.1., WB: 54
wypowiedź pisemna. Perfect do opisu intencje nadawcy tekstu, określa kontekst III.2., TB: -
doświadczeń wypowiedzi, znajduje w tekście określone III.3.,
informacje, rozróżnia formalny styl wypowiedzi III.4.,
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.7.;
miejsca, opowiada o doświadczeniach z V.1., V.2.,
przeszłości, wyraża uczucia i emocje, stosuje V.7., V.8.;
właściwy styl wypowiedzi VII.3.,
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VII.14.;
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, stosuje VIII.2.;
zwroty i formy grzecznościowe XIII; XIV
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
85 Close to Revision. Podróżowanie i Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8., I.10.; SB: 1-7/114
nature Powtórzenie turystyka, Simple i Present polecenia, określa główną myśl tekstu II.1., WB: 55
materiału uprawianie sportu Perfect do opisu Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.1.; TB: -
gramatyczno- doświadczeń miejsca, stosuje właściwy styl wypowiedzi IV.1.,
leksykalnego z Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje IV.8.;
rozdziału 9. i przekazuje informacje i wyjaśnienia, pyta o VI.3.,
pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, VI.10.,
wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę VI.12.;
spełnienia prośby VIII.2.; X;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, dokonuje
samooceny i wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem, stosuje
strategie komunikacyjne oraz posiada
świadomość językową
86 Close to Hi! I’m from Poland – Podróżowanie i – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8., I.14.; SB: 1-5/116,
nature Across Poland – turystyka, polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.5., 6-10/117
project. Jestem z wydarzenia tekstu, określa intencje nadawcy tekstu, III.1., WB: –
Polski – Podróż przez znajduje w wypowiedzi i tekście określone III.2., TB: -
28
Polskę – projekt informacje III.4.;
klasowy. Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje IV.1.,
miejsca, wyraża i uzasadnia swoje opinie, IV.6., V.1.,
stosuje właściwy styl wypowiedzi V.6., V.8.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VI.4.,
swoje opinie, pyta o opinie, wyraża swoje VI.5.,
upodobania, pyta o upodobania innych, VII.3.,
zaprasza VII.4.,
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VII.5.,
przekazuje w języku angielskim informacje VII.7.;
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje VIII.1.,
w języku angielskim informacje sformułowane VIII.2.;
w języku angielskim, posiada podstawową IX.1.,
wiedzę o kraju ojczystym z uwzględnieniem IX.2.; XI;
kontekstu europejskiego XII; XIII;
XIV
87 Close to How many fish? - Świat przyrody Czas Present Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.13.; SB: 118, 1-
nature culture and skills. Ile Simple polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.1., II.2, 12/119
ryb? - rozwijanie tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście II.5., II.6., WB: –
umiejętności określone informacje, rozróżnia styl wypowiedzi III.1., TB: -
językowych. Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje III.4.;
problemy związane z ochroną środowiska, IV.1.,
wyraża i uzasadnia swoje opinie, stosuje IV.6., V.1.,
właściwy styl wypowiedzi V.6., V.8.;
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VI.3.,
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża VII.3.,
swoje opinie VII.4.;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń VIII.1.,
przekazuje w języku angielskim informacje VIII.2.;
zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje IX.1.,
w języku angielskim informacje sformułowane IX.2.; XI;
w języku angielskim, posiada podstawową XII; XIII;
wiedzę o kraju ojczystym z uwzględnieniem XXIV
kontekstu globalnego
88 Close to Exam Skills Revision. Podróżowanie i Czas Past Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na I.8.; II.1., SB: 1-3/120,
nature Rozwijanie turystyka Simple i Present polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i II.2., II.5., 4-7/121
umiejętności Perfect do opisu tekstu, określa intencje nadawcy tekstu, III.1., WB: –
egzaminacyjnych. doświadczeń, znajduje w wypowiedzi i tekście określone III.2., TB: -
czas Present informacje III.4.;
Continuous i Tworzenie wypowiedzi: Uczeń przedstawia V.4., V.8.;
konstrukcja plany na przyszłość, stosuje właściwy styl VII.3.,
going to do wypowiedzi VII.8.,
wyrażania Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje VII.12.,
planów na i przekazuje informacje i wyjaśnienia, VII.14.;
przyszłość proponuje, przyjmuje propozycje, wyraża VIII.2.,
29
prośbę, stosuje zwroty grzecznościowe VIII.3.; X;
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń XIII; XIV
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku angielskim, przekazuje
w języku angielskim informacje sformułowane
w języku polskim, dokonuje samooceny i
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
językiem, stosuje strategie komunikacyjne
89 Close to Grammar and – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
nature vocabulary test. Test Tworzenie wypowiedzi: –
gramatyczno- Reagowanie na wypowiedzi: –
leksykalny z Przetwarzanie wypowiedzi: –
rozdziału 9.
90 – Podsumowanie pracy – – Rozumienie wypowiedzi: – – ePanel
w klasie VII. Tworzenie wypowiedzi: –
Reagowanie na wypowiedzi: –
Przetwarzanie wypowiedzi: –

30