Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 128 — 10049 — Poz.

1424, 1425 i 1426

dzia∏ajàcy na podstawie umowy zawartej z tym mini- szczególnym uwzgl´dnieniem sposobu zagospodaro-
strem. wania mienia likwidowanej jednostki, w terminie
45 dni od daty ostatniego og∏oszenia w prasie o otwar-
2. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki pro- ciu likwidacji jednostki.
toko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, we-
d∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwidacji. § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
§ 5. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram
likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze Minister Gospodarki: w z. W. J. Katner

1425
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 paêdziernika 2001 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn


Ziemnych i Transportowych” w Stalowej Woli.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca § 3. W okresie likwidacji jednostka dzia∏a pod na-
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. zwà „OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziem-
z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarzàdza si´, co nast´puje: nych i Transportowych w Stalowej Woli w likwidacji”.
§ 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie
§ 4. 1. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakoƒcze-
„OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych
nia likwidacji jednostkà zarzàdza wyznaczony przez mi-
i Transportowych” w Stalowej Woli, utworzona zarzà- nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki likwidator
dzeniem nr 93/Org/75 Ministra Przemys∏u Maszynowe- dzia∏ajàcy na podstawie umowy zawartej z tym mini-
go z dnia 10 listopada 1975 r. w sprawie utworzenia strem.
OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych
i Transportowych w Stalowej Woli, zmienionym zarzà- 2. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki pro-
dzeniem nr 84/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemys∏u toko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, we-
Maszynowego z dnia 28 marca 1986 r., zmienionym za- d∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwidacji.
rzàdzeniem nr 260/Org/91 Ministra Przemys∏u z dnia
5 lipca 1991 r., zwana dalej „jednostkà”, podlega likwi- § 5. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwemu
dacji. do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram
2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze
si´ na dzieƒ 15 listopada 2001 r. szczególnym uwzgl´dnieniem sposobu zagospodaro-
wania mienia likwidowanej jednostki, w terminie
3. Termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci operatywnej 45 dni od daty ostatniego og∏oszenia w prasie o otwar-
jednostki up∏ywa z dniem 28 lutego 2002 r. ciu likwidacji jednostki.
4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyzna-
cza si´ na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
§ 2. Mienie likwidowanej jednostki zostanie zbyte
w trybie przewidzianym w odr´bnych przepisach doty-
czàcych paƒstwowych osób prawnych. Minister Gospodarki: w z. W. J. Katner

1426
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 paêdziernika 2001 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy


Przetwórstwa Lnu” w ˚yrardowie.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca § 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie


1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwór-
z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarzàdza si´, co nast´puje: stwa Lnu w ˚yrardowie, utworzona zarzàdzeniem

Centres d'intérêt liés