Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 16 — 927 — Poz.

171 i 172

171
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2001 r.

w sprawie sposobu i zakresu og∏aszania o przystàpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy


oraz ich publikowania.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw- 2) tytu∏ (przeznaczenie) pomocy,


ca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. 3) adresatów pomocy,
Nr 60, poz. 704) zarzàdza si´, co nast´puje:
4) dat´ przystàpienia do opracowywania programu
udzielania pomocy.
§ 1. Organ udzielajàcy pomocy ma obowiàzek
og∏aszania o przystàpieniu do opracowywania progra-
§ 3. 1. Organ udzielajàcy pomocy, z zastrze˝eniem
mów udzielania pomocy przez zamieszczenie stosow-
ust. 2, ma obowiàzek opublikowaç program udzielania
nej informacji w:
pomocy, w terminie 14 dni od daty jego przyj´cia,
1) dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim, gdy program w sposób dost´pny dla zainteresowanego przedsi´-
udzielania pomocy b´dzie mia∏ zasi´g ogólnokra- biorcy.
jowy,
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
2) dzienniku o zasi´gu regionalnym, gdy program programów zawartych w aktach normatywnych lub in-
udzielania pomocy obejmuje swoim zasi´giem nych aktach prawnych podlegajàcych og∏aszaniu na
okreÊlony region. podstawie odr´bnych przepisów.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, powinna za- § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie


wieraç: 14 dni od dnia og∏oszenia.

1) nazw´ i adres organu przyst´pujàcego do opraco-


wywania programu udzielania pomocy, Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

172
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2001 r.

w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia rzystywanych do dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojo-


30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nad- wej,
zorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarzàdza si´, co nast´puje: 3) koszty ekspertyz i opinii wykorzystywanych wy-
∏àcznie w pracach badawczo-rozwojowych,
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla maksymalne wielkoÊci
pomocy na wspieranie prac badawczo-rozwojowych 4) koszty zu˝ycia materia∏ów i energii oraz inne kosz-
oraz ich podwy˝szanie dla ma∏ych i Êrednich przedsi´- ty operacyjne poniesione bezpoÊrednio przy pro-
biorców. wadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

§ 2. Przy obliczaniu intensywnoÊci pomocy § 3. 1. IntensywnoÊç pomocy na badania podsta-


uwzgl´dnia si´ nast´pujàce rodzaje kosztów prac ba- wowe mo˝e osiàgnàç 100% kosztów kwalifikujàcych
dawczo-rozwojowych, zwanych dalej „kosztami kwali- si´ do obj´cia pomocà, je˝eli wyniki badaƒ sà po-
fikujàcymi si´ do obj´cia pomocà”: wszechnie udost´pniane zainteresowanym na rów-
nych zasadach.
1) koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy
pracach badawczo-rozwojowych, 2. IntensywnoÊç pomocy udzielanej na badania
przemys∏owe nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 50% kosztów
2) koszty aparatury i sprz´tu, gruntów i budynków kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, z zastrze˝e-
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych wyko- niem § 4.