Vous êtes sur la page 1sur 126

BASS ANASTASIA

1
Opening Fanfare and Opening Scene
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

"1, 2"

4
Maestoso q = 92

?# > > > > >


4 Ó ˙ œ œ bb A w œ œ nœ œ
arco

æ w ˙ > > >


F >
f
1 2 3 4 5

? bb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ j j j bbb
œ. œ- œ. œ. œ- .
6 F 7 8 9
poco rall.

? bb w
nnn
10
w
Regal, ghostly

b
>
Í
11

rall.

? nn ∑
3 ###
Slightly Relaxed

n
15-17
[to] 14
[Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 1. Opening Fanfare and Opening Scene (US TOUR)

? ### 2 2
18 Poco Mosso

18-19 20-21

? ### 4
22-25

? ### ∑œ ˙ ∑˙ ˙ ∑˙
(Vln) (snds 15ma)
œ
∑ œ
œ
27 28 29
26

? ### U U
∑ ∑ ∑
30 poco rit. 31 32

[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

2
Once Upon A December
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

?3
Misterioso q = 138
8
4 1-8

#˙. ˙.
(Cello)
˙.
? ˙.
∑ 10
∑ 11
∑ 12

9

? 4
13-16

œ
(Flute) (snds 8va)
˙ œ ˙. ˙ ˙.
?
∑ 18
∑ 19
∑ 20

17

˙ œ. j
œ œ
? œ #˙. ∑
∑ 22
∑ 23 p rit.
21
24

? 3 U "
∑ ∑
A Tempo

25-27 28 poco ritard. 29

œ
A Tempo

? nœ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ
30 pizz.

p 31 32 33 poco ritard.

?
Poco Mosso
4
34-37
[Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 2. Once Upon A December (US TOUR)

7 œ œ
?
(Cello)
œ
38-44 45

?
bbbbb
#˙. n˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
∑ 47
∑ 48
∑ [to] 51
∑ 52
∑ 53

46

œ œ œ
? bb Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ
54
bbb
p 55 56 57

œ œ œ
? bb b Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ
bb
59 60 61
58

? bb b œ œ œ œ
bb ΠΠΠΠΠΠΠΠbb
63 64 65
62

? bb b œ Œ Œ bœ Œ Œ bœ Œ Œ bœ Œ Œ
66

P 67 68 69

œ œ œ U
? b .. ..
Safety

b Œ Œ Œ Œ Œ Œ ∑ ∑
71 72 72A 72B
70

? b
Regal
4
b
73-76
[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

3
The Last Dance of the Romanovs
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
[open out 3 pages] Lyrics by Lynn Ahrens

˙ œ ˙
3
q = 160 (In 3)

? bb ˙ ˙
4 Œ Œ Œ
pizz.
bbb
1 P 2 3 4

œ̆ œ̆
? bb b œ Œ
œ œ
Œ
œ œ Œ œ >
œ Œ
>
œ Œ
5
bb

n ˘œ
6 7 8 9

œ̆ œ œ
? bb œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ Œ œ
bbb
10
11 12 ß 13 ß 14

? bb b œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ Œ
bb œ
16 17 18
15

? bb b œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ Œ Œ
bb œ
20 21 22 fl
19

? bb b œ œ œ œ œ
œ œ œ
23
bb œ œ œ œ
F 24 25 26

? b b b œ- œ. œ- œ. œ- œ. >œ
bb Œ Œ Œ œ œ
> >
27 Í 28 29 30

? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ
bb œ œ œ œ
31 F 32 33 34

? b b b œ- Œ œ. œ- Œ Œ bb
arco

bb œ. œ- œ. œ œ œ
35 Í 36 37 38 > > >
Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -2- 3. The Last Dance of the Romanovs (US TOUR)

? bb
39 Poco mosso (In 1) (q = 170)

˙. œ nœ œ. ˙. œ nœ œ.
> >
f>
41 >

>œ >œ
40


42

? b >œ b >œ >œ


b ˙ œ. ˙ œ.
43 > 44 > 45 rall. 46

? b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
47 A Tempo (playfully)
b œ- œ œ- œ
poco f 48 - 49 50 -

? b
b œ- Œ Œ Œ Œ b œ- Œ Œ b œ- Œ Œ
œ
52 - 53 54
51

? bb œ Œ Œ Œ Œ œ- Œ Œ Œ Œ
- œ- œ-
56 57 58
55

? bb œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
- œ œ- œ
60 - 61 62 -
59

? b b b œ- œ- œ- œ- b œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
œ
∑ bbbbb
63
64 65
f fl 66

? bb b œ Œ
pizz.
œ > œ̆ œ̆ œ > œ̆ œ̆ œ œ œ
Œ Œ œ œ
67
bb
P 68 69 70
F 71

>
? bb b œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ > > œ œ Œ œ
arco

bb
72
73 [to] 84 85 86 87 >

? bb b Œ Œ
88

bb œ œ œ ˙. œ œ œ ˙.
> > > > > > > 91 >
f
89 90

? bb b Œ n >œ œ œ œ œ n œ
bb nœ œ œ Œ nœ œ œ nœ œ œ œ nnnnn
92
> > > 93 > > > 94 > > > > 95
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -3- 3. The Last Dance of the Romanovs (US TOUR)

? nn n œ Œ Œ Œ Œ œ- Œ Œ Œ Œ
96
nn - œ- œ-
poco f 97 98 99

? œ
- Œ Œ Œ Œ b œ- Œ Œ b œ- Œ Œ
œ-
œ-
101 102 103

œ-
100

? Œ Œ œ- Œ Œ Œ Œ œ- Œ Œ
F 105 106 107

- - b œ- œ- œ-
104

? b œ œ œ- œ- œ- n œ- œ- œ- bœ
‰ J œ œ bœ œ
œ
108
109 110
f fl 111

? œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
112
- œ- œ- œ-
113 114 115

? œ Œ Œ Œ Œ b œ- Œ Œ b œ- Œ Œ b œ- Œ Œ b œ- Œ Œ
- œ
-
116
117 118
Í 119 120 121

? œ- Œ Œ Œ Œ œ- Œ Œ Œ Œ
122

œ- œ-
F
œ.
123 124 125

œ.
pizz.

? œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
- œ-
126
127 128 P 129

?
arco
œ̆ Œ œ̆ Œ œ
pizz.
Œ œ bœ Œ Œ
œ œ
131 >
> ß ß
F
132 133
130

? œ̆ Œ œ̆ Œ 3
bbbbb
arco

œ œ b œ< œ< œ< œ


> ß 135 > ß fl
F ß
136 137-139
134

? bb
140 Tempo Iº (In 3)
6
bbb
140-145
[Time]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -4- 3. The Last Dance of the Romanovs (US TOUR)

? bb b 2
(Flute) 15ma
˙
∑ œ
∑ ∑ œ

146
˙ ˙. ˙.
bb
147 148 149 150-151

œ̆
pizz.

? bb 2
bbb Œ Œ
152
P 153-154

3 œ̆
? bb Œ Œ ∑
155
bbb
P
œ.
155-157 158 159

? bb b œ Œ Œ
œ
Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ
bb
n œ.
161 162 163
160

? bb b œ U #
bb Œ Œ Œ Œ ∑ ∑
165 166 167
164
Poco agitato (In 1)

?# œ œ œ œ
q = 184-192

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
168

P 169 170 171

?# œ Œ Œ
œ
Œ Œ
˙ œ ˙ œ
bbbb
173 174 175
172

? bb b ˙
176
b œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
F 177 178 179

? bb ˙ #
arco

bb œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ
F cresc. 181 182 183 184 > > 185 > >
180

?# Œ Œ Œ Œ Œ Œ
186
˙ ˙
˙ 187 >
˙ 189 >
˙ ˙
> > > >
f
188 190 191

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -5- 3. The Last Dance of the Romanovs (US TOUR)

? # >˙ . ˙. œ- Œ Œ œ- Œ Œ œ- Œ Œ œ- Œ Œ
193 194 F 195 196 197
192

?#
˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
199 200 201
198

?# Œ Œ Œ Œ
202

˙ ˙ ˙ ˙
203 > 205 >
> >
f
204

?# >˙ . ˙.
Œ Œ
˙ ˙
206 > 207
> 208 209

?# >œ œ nœ œ
œ- Œ Œ œ- Œ Œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ
212 >
F
211 213
210

>œ œ >œ # œ œ # œ # œ œ
?# œ Œ Œ œ- Œ Œ #œ œ œ œ
-
214
215
F
216 217

?#
˙æ. ˙æ. ˙æ. œ œ œ
> > > >
Í
221
218 219 220

? # æ.
˙ ˙æ. ˙æ. œ œ œ
> 225 > > >
Í 223 224

U
222

?#
˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ.
>
Ï
226 227 228 229

?#
Slower q = 110
8 6 U
∑ ∑
230 238

230-237 238-243 244 245


rall. [Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

4
A Rumor In St. Petersburg
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

4
Moderato, with movement q = 124

? bb .. w .. w
b4 w w
arco

1 f> 2 3 4

? b w ˙ ˙ ˙ n˙
bb w
5
6 7
P 8

? bb w ˙
b œ œ w w
10 11 12
9

? bb w w
b w ˙ ˙
14 15 16
13

? bb
b w w
17
w 18 w 19 20

? b w
Safety (jump on cue)

bb w .. w ..
22
˙ ˙ 23 24
21

? b œ̆ ‰ Œ Ó
bb ˙ œ œ J
27 Z
[to] 26

? b œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ >œ > j
œ œ œ œ œ œ œ ‰ nnn
pizz.

bb œ œ œ œ œ œ
P 31 > > > > 32 > > > >
ß
30
[to] 29

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 4. A Rumor In St. Petersburg (US TOUR)

? nn bbb
n œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
33

œ œ œ œ œ œ œ
P 34 35 36

? bb œ Œ œ Œ .
œ . b œ.
œ œ. ‰ œ. b œ. œ. œ.
b œ Œ œ Œ nnn ‰ J Œ J
38 39 40
37

? œ œ b œ œ̆ ˘ j b
œ̆ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ fl b œ œ ‰ b b
J 42 > > > > 43 > > fl
41
ß
œ œ œ œ œ œ œ œ
Russian "4" q = 124
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
pizz.

b
44 P 45 46 47

œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ n œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
b
49
œ œ œ œ 50 51
œ
48

œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
b
53 54 55
52

? bb œ œ œ nœ œ Œ œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
b œ œ œ
57 58 59
56 poco a poco cresc.

>œ j œ œ œ œ
? b b œ œ œ œ œ b œ ‰ Jœ n œ Œ œ œ
arco

nnn œ œ œ ‰ Œ
62 pizz.

b
fl > fl
61
f > 63 p

œ. .
60

.œ œ. œ œ. 2
? œ j .œ ‰ Jœ. œ. Œ J ‰ Œ J ‰ J ‰ J ‰ Œ
œ ‰ Œ J ‰ Œ 4
arco pizz.

> œ fl
f > p
65 66 67
64

?2 4 œ. œ. b œ œ. œ- b œ. 2 ^j
‰ 4
4 ∑ 4 4 Œ 4
arco


68 69 70 ß V.S.
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -4- 4. A Rumor In St. Petersburg (US TOUR)

œ. œ. œ. œ. œ
?4 Ó bb b œ œ œ œ œ. ‰ J ‰ J ‰ ‰ J
4 Œ œ
pizz.
œ œ œ J
> 74 P
71 F 72 73

? b ‰ œ ‰ œ n ˘œ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. ‰
bb œ J
fl fl
F
76 77
75

? b Œ œ. Œ œ. Œ
.
œ Ó nœ nœ œ j j ^ ####
bb nœ œ œ œ œ œ #œ
78 P 79 80 81
ß
œ œ̆ ˘ j
Pesante
? #### œ œ œ œ œ œ œ ‰
82 pizz.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fl 85 > > fl fl
Í ß
83 84

? #### œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ ‰ nœ
œ Œ œ Œ J
87 88 89
86

? #### œ Œ œ Œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ Œ
J
œ
91 92
90

œ œ œ œ
? #### Œ Œ œ Œ Ó Œ œ
# œ. b
fl 94 [to] 97

œ-
93

?
b œ œ œ bœ ‰ œ n >œ œ œ œ n
J J J
[to] 101
F
œ œ œ œ
98

? œ œ œ
Œ Œ ‰ J Œ Œ ‰ J ‰ J ‰ œ
102
n J
P 103 104


? ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ #œ œ œ œ
P
106 107
105

? œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ Œ bb
109 110 111
108

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -5- 4. A Rumor In St. Petersburg (US TOUR)

œ œ̆
? bb œ Œ œ Œ œ #œ œ Œ œ̆ œ n œ n œ
b
113 114
112

? b ˙. Œ ˙. Œ ˙. Œ ˙. Œ
115

P 116 117 118

? Œ Œ ˙. Œ ˙. Œ
b ˙. ˙.
119 F 120
P [to] 123 124

? b ˙. Œ ˙. Œ ˙ œ ˙. Œ
œ
126 127 128
125

? b ˙. œ
Œ ˙. Œ ˙. Œ ˙. Œ ˙. Œ ˙ œ
130 131 131A 132 [to] 132C
129

?b > œ > œ̆ œ̆ j‰
˙ ˙ ˙ b˙ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆ œ
135 > > > > fl
ß
134 136
133

? œ. Œ
137
œ. œ. œ œ œ œ
œ bœ
b Ó Œ Ó Œ Œ œ.
F 138 139 140

? b œ œ œ #œ œ Œ œ œ œ œ œ œ b œ ‰ Jœ n œ Œ œ̆ >œ
œ œ œ 143 n
141
142 144
Z
?n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ #
Ó Ó Ó Ó Ó Ó
145
p 146 147 148 148A 148B 148C
4

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -6- 4. A Rumor In St. Petersburg (US TOUR)

?#
149 4

œ. œ.
149-152

œ. œ. œ.
Safety

? # .. .. œ. œ. œ. n
Œ Œ Œ Œ
154 155
153

. -
? n œ. Œ œ Œ .œ Œ œ. Œ . . .
œ . - ˘ -
œ > . - œ
b b b b b œ œ œ œ b œ ‰ J n Jœ œ Jœ œ
156 sub. P
157 158 159

œ œ œ œ œ œ œ
160
? bb Œ Œ ‰ J Œ Œ ‰ J ‰ J ‰ Jœ
bbb
P 161 162


? bb b ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
bb œ œ nœ œ œ œ J ‰
163 F
164 165

œ
? bb b œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ nœ ####
bb œ Œ œ œ #
167 168 169
166

? #### œ . œ œ. œ œ. n œ. # œ œ œ #œ œ nœ #œ. œ œ nœ
170
# J J J
F 171 172 173

? #### œ œ œ n œ œ œ #œ œ œ œ œ œ j j œ œ j œ œ^
# J J J J J J œ. œ œ. œ J œ œ
174
175 176 177
Z

? #### œ œ œ œ œ œ œ œ nnnn œ œ Œ
# n Nœ œ œ œ œ œ œ
181 > > > > fl
178 P 179 180
ƒ

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -7- 4. A Rumor In St. Petersburg (US TOUR)

? 3
œ. # œ. œ.
182

œ
fl
ß
182-184 185

? nœ œ > > > >œ


œ œ Nœ
2 œ̆ 4
œ œ
195
œ
œ 4 œ
fl
4
[to] 194 196

?4 œ œ œ œ >

>
4 œ œ
> œ #œ ˙ œ œ #œ œ
Œ
> > fl
ß
198 199 200
197

? Œ > b >œ œ^
Più mosso
œ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
arco

œ æ
> 203 > > > > > > >
201
ƒ
202
ß ƒ >
? œ > ^
œ œ œ œ œ œ Œ b œ œ
œ
> > > > > > > > œ œ> b œ> œ œ> b œ 206
> > œ
> >
Ï
205
204

[Fast Applause Segue]

BASS ANASTASIA

Underscore After 4A
"A Rumor In St. Petersburg"
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
"3-4" Lyrics by Lynn Ahrens

4 œ œ œ œ
Moderato (q = 116-120)
?#
pizz.
.. Œ .. Œ
4 ∑ Œ Œ œ Œ œ Œ
2 F 3 4

.
1

?# œ œ. U
Œ Œ Ó Ó
6
5 poco a poco rit.
[Long Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

In My Dreams 5
(US TOUR)

Music by Stephen Flaherty


Lyrics by Lynn Ahrens

3 U U
Haunted ("In 1" Feel)

? bbb
bbb 4 ∑
2

3

4

1

? bb b b 3 .. ..

Safety

bb
5-7 8

9
? bbb 8
bbb
9-16

? bb b b 6 U ###
∑ ∑
Colla Voce

bb
17-22 23 24

With movement
˙. n˙. ˙.
(Cello)
#˙.
? ### ∑ ∑ ∑
25

26 27 28

˙. n˙.
? ### ∑ ∑
N˙.

30 31
∑ 32
29 V.S.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 5. In My Dreams (US TOUR)

? ### ˙ Œ Œ n˙ œ ˙ œ
pizz.

33
F 34 35 36

? ### n ˙ Œ n˙ Œ Œ Œ Œ ˙ œ
˙ ˙ ˙
37 38 39 40 41 42

? ### ˙ n˙ ˙
43
Œ Œ Œ #˙ œ
F 44 45
P 46

? ### ˙ Œ Œ Œ #œ
#˙ n˙ #˙
47 48 49 50

? ### ˙ Œ n˙ Œ n˙ Œ ˙ œ
51
F 52 53 54

? ### n ˙ Œ n˙ œ ˙ œ œ #
œ œ
55 56 57 58

molto rall.

?# Œ ˙ ˙
59 A Tempo

n˙ œ ˙. œ
f 60 61 62

?# ˙ Œ ˙ œ ˙ Œ ˙ œ
63 64 65 66

?# Œ ˙ Œ ˙ Œ
˙ œ ˙
67 68 69
70

?# 4
71-74

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 5. In My Dreams (US TOUR)

?# ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ
75 P 76 77 78

?# ˙ Œ ˙ Œ ˙ ˙ Œ
œ
79 80 81 82

? # b˙ Œ b˙ Œ b˙ Œ b˙ Œ
83

P 84 85 86

? # n˙ Œ n˙ Œ n˙ Œ n˙ Œ
87 89 90
88

? # b˙ Œ b˙ Œ n˙ Œ ˙ Œ
91
P 92 93 94

?# ˙ œ
˙ œ Œ ˙ Œ
˙
95 F 96 97 98

? # n˙. n˙. n >˙ . n˙.


arco

99 cresc. 100 101 102

? # ˙. U
˙. ∑ ∑ bb
103 poco a poco rit. 104 105 106

? bb
107 Colla Voce
8
107-114
V.S.

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -4- 5. In My Dreams (US TOUR)
A Tempo

? bb n ˙
pizz.
Œ b˙ Œ b˙ œ ˙ œ #
115
P 116 117 118

?# Œ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ œ -
œ
arco

N˙ ˙ œ œ-
121 122 123 124
119 poco a poco cresc.

˙
poco rall.
?# ˙
A Tempo molto rall.

˙. œ ˙. œ
125 F 126 127 128

?# .
˙ ˙ œ ˙. œ œ- œ-

˙
130 131 132

?#
129

˙
˙. œ ˙. œ
133 134 135

?# 2
136

˙ œ #˙ œ
137

137-138 139 140

? # ˙. ˙.
˙. ˙ œ
>
> œ
142 143 144

n œ- œ- >
141

?# œ- ˙.
Defiantly
œ Œ
145

-̇ . œ- œ- œ- n ˙- .
U
>œ ¨
146 147 148 149 150

?# œ Œ Œ Œ Œ
With motion!

BASS˙ . œ œ œ œ œ
> 153 > œ œ> b œ n œ> > 155 ANASTASIA
151 152
> 154
> 156
ç
rall. [Applause Segue]

After "In My Dreams" (Underscore) 5A


(US TOUR)

3
Music by Stephen Flaherty

? b 5
Slightly Relaxed Tempo (In 3) Lyrics by Lynn Ahrens

b 4 PDF Pen the playoff here


1-5
Con mosso (In 1)

? b b œ- . œ- . œ-
(Transition)
œ̆
Slower

œ- . œ- .
arco
b ˙- . b œ- œ- œ- œ- œ- ˙
[to] 16 F 17 18
f 19 20 21

[Attacca]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS ANASTASIA

5B
The Rumors Never End
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

Moderato, mechanical q = 130

? bb 4œ. ‰ j œ. . œ. .. . œ. ‰ j œ. . œ. œ. ‰ j œ. . œ. .. . œ. ‰ j œ. . œ.
pizz.

bbb œ̆4 œ. œ œ œ. œ œ̆ œ. œ œ œ. œ
ZF
1 2 3 4

? bb œ. ‰ j œ. . œ. . œ. ‰ j œ. .œ œ. .œ œ. ‰ œj œ. .œ œ.
(Vocal)

b b b œ̆ œ. œ œ œ. .
5 6 7

.
œ .
œ . . . .
? b b b œ. œ. ‰ œj œ. .œ œ. œ̆ .
‰ œ .œ œ .œ œ ‰ œ. œ .œ œ
bb . J J
8 9 10

? b b b >œ Œ Œ >œ 2 4 .œ œ. ‰ œj œ. œ. œ. .œ œ. ‰ œj œ. Œ bbb


bb 4 12
∑ 4
13
. 14
.
11

œ œ œ œ œ œ
? b Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
bb b
15 p 16 17 18 19 20

œ œ œ œ
?b Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
22 23 24
21

œ œ œ œ œ œ
? Œ Œ Ó Œ Ó Œ Ó
b
26 27 28
25

œ U
Dialogue
U
Dialogue
? Œ Ó ∑ " ∑
b
30 31
29 V.S.

Cut Version (mm18-20 restored) Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 5B. The Rumors Never End (US TOUR)

œ œ œ
pizz.

?b
Freely
∑ Œ Ó Œ Ó Œ Ó
32
33 P 34 35

˙ ˙ w
?
arco

b ∑
35A
35B 35C
P

?b ˙ ˙ ˙
A Tempo
˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
F
38 39 40
[to] 37

? ˙ U
Ó
Full and lush

b ˙. œ ˙. œ ˙. œ
41 f 42 43 44
poco rit.

Cut Version (mm18-20 restored) Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

6
Learn To Do It
(US TOUR) Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

Moderato, "2" Feel q = 126

˙ ˙
4
pizz. (3 x's)

? #### # .. ..
# 4 Ó Ó
1 p 2

˙ ˙ ˙ ˙
? #### # Ó Ó Ó Ó
3

#
4 5 6

˙ ˙ ˙ ˙
? #### # Ó Ó Ó Ó bb
#
8 9 10
7

œ
? bb b ˙ Œ ‰ n Jœ
˙
Œ ‰ Jœ
˙
Œ ‰ Jœ
˙
Œ œ
11

12 13 14

? bb ˙ ˙ œ. œ.
Œ œj ‰ J ‰ Œ ‰ œj œ J ‰ Œ ‰ œj œ ####
A bit faster

Œ ‰ Jœ
fl >> >>
ß
16 17 18
15

# n .
œ
? ## # J ‰ Œ Ó œ. œ. œ. # œ. œ. >œ . œ. j
œ j
J‰ œ̆ œ. œ. ‰ œ. n œ. œ # œ. œ. # œ. œ ‰ œ
19

20 21 22 fl fl >
poco a poco accel.

œ.
? # # # # œ.
Brightly
Œ Ó Œ œ Ó Œ Ó Œ œ Ó
23
24 fl 25 26 fl 2

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 6. Learn To Do It (US TOUR)

? #### 2
œ œ œ œ œ œ œ nœ
27-28 29 30

? #### # œ Œ ‰ œj Œ œ Œ ‰ œj Œ œ Œ ‰ œj Œ œ œ nœ #œ
32 33 34
31

œ œ
? #### œ Œ ‰ œj Œ œ nœ œ J ‰ œ
J ‰ Œ œ J ‰
36 37
35

? # # # # w> w> w> w>


arco
38

f 39 40 41

œ. œ. œ. œ. n œ. œ.
? #### Ó
pizz.

‰ Ó ‰ Ó ‰ Œ b
p
œ.
43 44 45

œ.
42

nœ.
?b Ó ‰ Ó Œ Œ Ó
47 48

œ. œ. >œ - j
46

. .
Vamp (3-4 x's -

?b œ
.. œ Œ Œ ‰ J œ Œ Œ ‰ j .. œ ‰ J œ œ œ ‰ œ
Jump to m49B on cue)

. . œ. .
sub. P F fl â
Z F
49A 49B 50

j œ. Jœ.
49

?b .œ j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ J ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ J ‰
51

52 53 54

?b œ œ. œ. œ. ‰ # œ-
. Œ Œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ
56 57 58
J
55

? œ j œ j œ j œ œ #œ nœ
b Œ ‰ œ Œ Œ ‰ œ Œ Œ ‰ œ Œ
60 61 62

œ
59

? b œ Œ ‰ œj Œ œ b œ œ J ‰ œ ‰ Œ œ œj ‰ œ Œ Œ ‰ œj œ Œ œ Œ
J
63
64 65 66
f 67

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 6. Learn To Do It (US TOUR)

œ. œ. œ. œ. b œ. œ.
?b Ó ‰ Ó ‰ Ó ‰ Œ
p 77 78 79

œ.
[to] 76

œ. œ. œ. b œ. œ.
? œ. ###
b Ó ‰ Ó Œ Œ Ó
81 82 83
80

. >œ
? # # # .. a œ ‰ a Jœ œ- j ##
Safety

Œ Œ .. œ ‰ œ
.
fl >
Z f
85
84

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. .œ œ.
? # # œ̆ œ. œ œ̆ œ. œ
fl fl
F
108 109 110
[to] 107

? # # œ̆ n ˘œ œ̆ b ˘œ n ˘œ œ̆ b ˘œ
Œ Œ Œ Œ œ̆ Œ Œ Œ Œ
112 113 114
111

œ. U
? # # œ̆ œ. ˙ J ‰ Œ
Œ Œ Ó Ó bbb
116 117
115
V.S.

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -4- 6. Learn To Do It (US TOUR)

>
A Tempo

? b b b œ n >œ b œj ‰ n >œ n ˘œ Œ ‰ œj Œ œ̆ Œ ‰ œj Œ œ̆ Œ ‰ œj Œ
118

b
f fl F fl fl fl
œ.
119 120 121

? b œ- œ- b œ- n œ. ‰ œ̆ Œ ‰ j Œ œ̆
œ- b œ- œ- J ‰ 3
bb J
123
œ
fl 124 125
Œ œ- œ
- 4
122

3 > œ. œ. n œ. œ. n œ.
Waltz q = 160
? bb œ #
b4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ
126 F 127 128 129
rit.

œ. œ. œ. œ.
Slower (in 3)
"
?#
130
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
P 131 132 133

œ. œ. œ. œ. "
?# Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

œ. œ. œ.
135 136 137

œ. œ.
134

?# Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
139 140 141
138

œ œ
?# Œ Œ Œ Œ œ œ #œ œ Œ #œ
143 144 145
142 rall.

?# œ œ œ œ
146
Œ Œ Œ œ Œ Œ Œ œ
Grand Waltz (in 1)

147 148 149

?# œ œ œ œ #œ œ
Œ Œ Œ œ Œ Œ
151 152 153
150

? # nœ œ U̇
Œ Œ Œ œ œ Œ nœ . C
154
155 156 rall. 157

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -5- 6. Learn To Do It (US TOUR)
Polka h = 136

œ̆ >œ >œ
?# C -̇ n
158
Œ Ó Œ Ó Œ Ó
f 159 160 161

?n œ œ
162
Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
163 164 165

? œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ #œ Œ œ
167 168 169
166

? œ œ œ œ œ œ œ œ
170
Œ nœ Œ Œ œ Œ Œ Œ
171 172 173

œ ˙ ˙ ˙ ˙
? œ œ
[bring out]

Œ œ Œ Ó
175 176 177
174

? œ ˙ œ œ œ œ œ œ #œ
178
Œ œ Œ Œ Œ
œ
179 180 181

? œ ˙ œ #œ œ œ œ #œ
Œ œ Œ œ Œ Œ œ
183 184 185

4
182

? œ Œ nœ œ ˙ #œ œ œ ####
œ Œ Œ œ Œ
189 fl
Ó 4
Z
187 188
186

4 # œ Œ ‰ œj Œ œ Œ ‰ œj Œ œ Œ ‰ œj Œ
h = q Full, Take it Home!

? #### œ œ nœ #œ
4
190

F 191 192 193

? #### œ œ œ œ̆ œ. ‰ Œ œ- œ- œ ‰ œ œ œ
œ œ nœ œ J ‰ J
J
195 196 197 sub. P

j ‰ "Œ
194

? #### œ ˙ œ Œ œ- œ C
198 F 199 fl 4

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -6- 6. Learn To Do It (US TOUR)

? #### C 4
200 Presto!

200-203

? #### œ
∑ Ó Œ œ Ó œ
fl f
Z
205 206
204

? # # # # >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ Œ œ̆


J ‰ Œ œ
œ œ œ œ
207
F cresc.
208 209 > > > 210 >
f
>

œ œ œ̆
? # # # # >œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
œ
Œ Ó
> > fl
ç
212 213 214 215
211

[Applause Segue]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

Learn To Do It (Reprise) 6A
(US TOUR)

Music by Stephen Flaherty


Lyrics by Lynn Ahrens

? 4
b4
Moderato (as before)
4 #### #
#
1-4

? #### # 3

#
5-7 8 rall.

œ œ
A Tempo 3x's

? #### #
pizz.
∑ ∑ Œ Ó .. Œ Ó ..
#
9
10
poco rit.
11 p
œ œ œ
12

? #### #
(Vocal)

Œ Ó Œ Ó Œ Ó
13

#
F 14 15 poco rit.

? #### # U œ- œ- œ- œ- œ- -
œ-
Full, Grand

# Ó œ œ- œ Œ Œ œ-
arco
-̇ -
16 f 17 18
rall.

19
? #### #
Rhapsodically
-̇ œ- œ œ -̇ -̇ -̇
# . œ-
-̇ -̇
ƒ 20 21 22

? #### # U
# -̇ -̇ n ˙- Ó
24
23
poco rall. e dim.
[Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

7
The Neva Flows
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
Moderate "4" with movement - Stark and Chilling

4 ˙ ˙
pizz.

?
b4 Ó Ó
P 2

˙ ˙ ˙ 2 arco 4
1

?b Ó Ó Ó 4˙ 4
4 5 6

4
3

?b w w ˙ ˙ ˙ ˙
4
7 F 8 9 10

2 4
poco rit.

?b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4 ˙ 4
11 A Tempo (Tempo Primo - with movement)

P 12 13 14

?b 4 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
bb
4
15 F 16 17
poco rit.

? bb w w w w ˙ ˙
18 A Tempo (Tempo Primo - with movement)

f 19
F 20 21 22

? bb ˙ ˙ #˙ ˙ w ˙ b˙
Poco mosso A Tempo
˙ ˙ w b
24 25 26 poco rall. 27 28
23
rall. a...

w
Meno mosso
U
w U
?
29
b ∑
p 30 31

?b w n˙ b˙ w

32
33 p 34 P 35
3

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 7. The Neva Flows (US TOUR)

?b 3 2 4
4 ˙ 4
Tempo Primo - Haunted

39 P
36-38

?b 4 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ bb
4
40 F 41 42
poco rit.

? b Œ œ- œ-
Expansive
Œ
43
b œ- ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
F > > > > > >
f
44 45 46

? bb
Freely
U "
b˙ n˙ ∑ ∑
œ ˙ œ ˙ ˙
47 > 48 49 50 51
poco rall.

? bb b ˙ Ó ˙ Ó Ó Ó
52 pizz.
˙ b˙
p 53 54 55

Tempo Primo
U U U
G.P.
? bb w Ó Œ Ó
arco
˙ ˙ ˙ œ
59 fl
56 F 57
58 f
[Applause Segue]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

7A
Scene & Transition After
"The Neva Flows"
(US TOUR) Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

?# 4 3
4
Simply

1-3 4 poco rall.

?#
A Tempo
4
5-8

?# ˙ ˙ ˙
A Tempo

Ó ˙ Ó Ó Ó
[to]13
[to]19
rall. 20 P 21

?# 2 U 3
arco

w 4
22-23 24 P
poco rit.

?# 3 Heavy nœ œ bœ
4 ˙.
h. = 63

25
f 26

[Attacca]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

The Neva Flows (Reprise) 8


(US TOUR)

Music by Stephen Flaherty


Lyrics by Lynn Ahrens
Heavy - drinking song h. = 63

3 ˘
arco
?# œ̆ bœ
4 œ̆ Œ Œ œ̆ Œ Œ œ̆ Œ Œ œ̆
f
1 2 3 4

? # œ̆ ˘
Œ Œ œ̆ Œ Œ œ̆ œ̆ bœ Œ œ̆ Œ
5 6 7 8

? # œ̆ œ̆ œ-
9
Œ Œ œ̆ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
P 10 11 12

? # œ̆ Œ Œ œ̆ Œ Œ œ̆ œ̆ b ˘œ Œ œ̆ Œ
13 14 15 16
f
?# ˙ Œ Œ ˙ Œ Œ
˙ ˙
17 18 19 20

?# ˙ Œ œ- ˙ Œ b˙ œ
œ- œ-
21 22 23 24

œ- œ- œ- œ-
?# ˙ Œ œ- # œ- œ. ‰
œ- œ-
26 27 28
J
25

?# œ
- Œ Œ Œ œ̆ Œ œ- Œ Œ œ- Œ Œ
29 30 31 32

? # œ- œ
33
Œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
pizz.

34 35
p 36

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 8. The Neva Flows (Reprise) (US TOUR)

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
37 38 39 40

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
41 42 43 44

?# œ Œ Œ œ Œ Œ ˙. œ Œ
arco

œ.
45 46 47 48

? # ˙. œ œ. Œ œ- Œ œ- œ- Œ œ-
49 50 51 52

? # œ- œ- œ- -
Œ œ- œ- b b b b .. b ˙ . œ œ. Œ
53 54 55 56

.. # # # .. n >˙ .
? bb b ˙ . >œ
Vamp (jump on cue)

b œ œ. Œ œ œ .. b b
57 58 59 60 fl fl
cresc. last x

? b b n >˙ ˙ >˙ ˙
61 Faster (accel. poco a poco)

nœ œ œ œ
f 62 63 64

? b b >˙ œ œ

œ .. >˙ œ

œ
>œ .. # # # # #
65 > 66 > 67 68 fl
? # # # # # >˙ #œ ˙ œ

œ ˙ œ
#
69 70 71 72

? # # # # >˙ œ œ

œ
>
.. ˙ œ

œ

.. n n n n n
#
73 > 74 > 75 76 fl

? n n n n n >œ >œ >


.. œ
> U
Safety

n Œ nœ Œ œ Œ œ .. Œ œ Œ
77 78 79 80
S
[Short Time]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS ANASTASIA

9
My Petersburg
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

>œ ˙ b œ. œ- œ-
?4 œ̆ œ ˙
Moderato pizz. (Vocal)

4 ∑ Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ
3

2 ß F 4 5 6

. œ̆ ˙ œ
1

? œ ˙ b˙. bœ œ j ###
Œ Ó Œ Ó bœ ‰ œ
7 8 9 10 11 fl >

? ### j > > >˙ . j >œ >


œ ˙. œ œ
12 (sempre pizz.)

˙ œ aœ J
œ œ nœ. œ
> > > >
f
13 14 15

? ### ˙ j j
œ #œ j j œ. œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ Jœ
> > œ œ. œ œ> œ> 18 > 19 fl
16 > 17
F Z
? ### œ œ ‰ œ ‰ œ j j
Œ ‰ œ ‰ œ Œ œ œ ‰ œ ‰ œ Œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
œ
20
P 21 22 23

? ### œ œ œ œ œ Ó
œ̆
‰ j œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ n œ- n n
œ œ œ œ J J J n
F fl F fl > 27
Z
25 26

˘
24

Nœ > >œ œ̆ >œ


? nnn ‰ œ œ n œ œ . œ œ œ ‰ œ œ
28
Nœ J œ œ
fl J 29 > > 30 F fl J

? œ ‰ j ‰ j ‰ œj œ- œ œ- bœ. j‰ j‰ j œ œ ‰ œ œ œ
œ œ - œ- œ œ œ fl fl J
32 33 34
31

? œ ‰ j ‰ j ‰ œj œ- œ bœ. j œ. j bœ. j œj ‰ ###


œ œ 36
- œ- œ- 37
œ œ 38 œ fl œ>
35

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 9. My Petersburg (US TOUR)

? ### j aœ > > >˙ . j >œ >


œ ˙. œ œ
39

˙ œ œ œ nœ. œ
> > J > >
f 40 41 42

? ### ˙ j j j j j
œ #œ œ œ. œ œ- œ- œ. œ œ. œ œ Œ Ó
> > > 45 > > > > 46 fl
F Z
43
44

? # # # œ œ ‰ œ ‰ œj Œ ‰ œj ‰ œj Œ j j œ œ
œ œ ‰ œ ‰ œ Œ ‰ J ‰ J œ œ
47

J
P 48 49 50

? ### œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ- œ- bb
51 F 52 53

? bb A œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #
œ œ œœ œœœœ œœœ œ
54

f 55 56 57

?# ˙ j j j j ###
œ . œj œ œ
58
œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
> > > 59 > > 60 > > 61 > > >
^
? # # # >˙ > j
œ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ Jœ
62
> 63 > > 64
F 65
Z
? # # # œ œ ‰ œ ‰ œj Œ ‰ œj ‰ œj Œ j j
œ œ ‰ œ ‰ œ Œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ œ
J
P ˙.
˙ œ
67 68 69

˙ ˙.
66

? ### Ó Œ Œ Œ
71 72 73

? ### œ œ
70

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆ Œ Ó
74
75 76 77
f
? # # # œ̆ j œ œ̆ -
œ n >œ œ. œ
‰ œ̆
œ ‰ ‰ J ‰ J
œ œ œ J n œ. > œ. œ œ> ˙ œ Œ
fl > >>
78
79 80 . 81
ßfl [Time]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS ANASTASIA

10
Once Upon A December (Ensemble)
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? ## 3 4
Misterioso q = 138

4 1-4

? ## 8
5-12

? ##
13 (Vocal)
8
13-20

? ## 4
21-24
2

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 10. Once Upon A December (US TOUR)

j
-
˙
once up on a De–
œ œ.
? ##
œ œ #œ œ
pizz.

∑ ∑ Œ Œ Œ Œ
25
26 27 p 28

? ## œ œ ˙
Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ
29
œ
30 31 32

? ## œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ #œ Œ Œ
œ
34 35 36
33

? ## œ œ
Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
38 39 40
37

? ## # œ Œ Œ nœ Œ Œ œ Œ Œ bbb
arco

42 43 44
˙ œ
41

? bb ˙ Œ ˙ Œ n˙ Œ ˙ Œ
45
b
f 46 47 48

? bb Œ Œ Œ Œ
b ˙ ˙ ˙ ˙
50 51 52
49

? bb ˙ Œ ˙ Œ n˙ Œ ˙ Œ
b
54 55 56
53

? bb Œ Œ Œ Œ
b ˙ ˙ #˙ ˙
58 59 60
57

? bb ˙ Œ ˙ Œ n˙ Œ ˙ Œ
b
62 63 64
61

? bb Œ Œ n˙ Œ ˙ Œ
b ˙ ˙
66 67 68
65

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 10. Once Upon A December (US TOUR)

? bb œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ Œ œ
69 pizz.

b œ œ
P 70 71 72

? b œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ nœ Œ Œ
bb
74 75 76
73

? bb œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
b
78 79 80
77

? bb ΠΠΠΠΠΠ####
arco

b nœ bœ œ ˙ œ
82 83 rall. 84
81

? #### a ˙ ˙
A Tempo

Œ ˙ Œ #˙ Œ Œ
85

f 86 87 88

? #### Œ Œ Œ Œ
˙ ˙ ˙ ˙
90 91 92
89

? #### ˙ Œ ˙ Œ #˙ Œ ˙ Œ
94 95 96
93

? #### Œ Œ #˙ Œ ∑
˙ ˙
97
98 99 100 rit.

œ U "
A Tempo

? ####
pizz.
œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ ∑ ∑
101

P 102 103 104 poco ritard. 105

? #### 2 2
A bit slower

106-107 poco ritard. 108-109

? #### 2 U
∑ ∑ œ. Œ Œ
A Tempo

110-111 112 rit. 113 114 π


[Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

10A
A Secret She Kept
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

U̇L
Hauntingly

3 L̇
. L̇
. L̇
. . 3
harmonic
b
&bb 4 ?
4
[to] 24 p 25 26 27

Moderato (In "1")

? b 3 8
4
28 TACET to end

bb
28-35

? bb 7
b bbbbbb
36-42

? bb b b
43 (A Tempo)
8 #
bb
43-50

?# 2 U
∑ ∑
51-52 53 54
rit. [Attacca]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

10B
Vlad Underscore/
Transition to Train Station
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Allegro q = 152

?4 œ
Lyrics by Lynn Ahrens

2
4 fl
pizz.
Œ Ó
ß
2-3
1

? 4
4-7

? 4
8-11

b˙. w
(Clar) snds 8va
r
bœ bœ Œ r
œ Œ œ
? œ

12 œ œ

∑ 13
∑ 14
∑ 15

?
œ œ œ Œ 2
Œ œ 2 .. Œ œ .. œ bbb
4
4 4
Safety
Ó
pizz. arco

∑ œ
16
17-18 19 p 20 21

? b 4 œ-
> > œ-
22

bb4
Rhapsodic - Thrilling!

œ- œ- ˙ œ ˙ œ
œ- -̇ œ- -̇ > fl
ƒ
23 24 25

? b b .. 4 ..
b
26-29

? bb U
b ∑ ∑ ∑
31 32
30 poco rit. [Short Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

11
Stay, I Pray You
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? bbb4
Moderato, somber Passionately, melancholic
U 5 U
bbb 4 Ó Ó ∑
(Vocal)

2-6 7
1

8
? bbb 4
bbb
8-11
CUE

? bb b b 2 w
arco

bb w
A Tempo
12-13 14 P 15 rit.

? bb b b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙
16 PLAY arco

bb ˙
P 17 18 19

? bb b b ˙ ˙ ˙ ˙ w
bb w
21 22 23

˙ œ
20
Faster (quasi 2-feel)

? bbb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
24 pizz.

bbb
sub. p 25 26 27

? bb b b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
bb
28 P 29 30
poco a poco cresc.

˙ ˙
Tempo Iº

? bb b b ˙
arco
˙ ˙ ˙ ˙
bb ˙
31
32
rall. 33
F 34

? bb b b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ "
˙ Ó
35

bb ˙
36 37 38
3

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 11. Stay, I Pray You (US TOUR)

? bb b b 3
bb w
39-41 42 P

? bbb ˙ ˙ ˙ ˙ w
bbb ˙ Œ Œ
43 F 44 45 46
Voc:"till I"
rit.

œ- -̇ œ- œ- -̇ œ- œ- -̇ œ- œ- -̇ œ- "
A Tempo

? bb b b
47 Colla Voce Freely

bb ∑ Ó Œ Œ
48 49 50 51 52

U
? bb b b 3
∑ ∑ bbbb C
A Bit Slower

bb
53-55 56 57
rit.
[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

12
We'll Go From There
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

Jaunty, Allegro Moderato (in "2") h = 118

? bb C Œ Ó
3
pizz.

bb œ
fl
f
2-4
1

? bb b
b
3
Ó œ. Œ
5-7 8
f
.
? bb œ Œ Ó
3
bb
10-12
9

? bb b 3
Ó œ. Œ
b
13-15 16
p
.
? bb b œ 7
b Œ Ó bb
18-24
17

? bb 7
Ó œ. Œ
25

25-31 32
p
.
? bb œ Œ Ó
3
34-36
33

? bb 3
Ó œ. Œ
37-39 40

.
œ 3
? bb Œ Ó
42-44
41 2

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 12. We'll Go From There (US TOUR)

˙ ˙
? bb 2
Ó b˙
45-46 47 48

? b ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
49
b
P 50 51
p 52 53 54 55 56

? bb ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ##
57 58 59 60 61 62 63 64

? ## ˙ Ó
˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
65

66 67 68 69 70 71 72

œ
? ## .. ˙ .. Œ œ
Ó Ó Ó Ó bb
Vamp

˙ ˙ ˙ œ
74 75 76 77
73

? bb A œ Œ Œ Œ ‰ jŒ Œ Œ Œ œ.
78
œ. œ. œ. œ.
. œ. œ. œ.
P 79
p 80 81

? b b œ. Œ œ. Œ œ. Œ ‰ œj Œ b ˙- œ Œ
. œ œ. œ. n œ.
82
83 84
fl 85

? bb œ Œ Œ œ. Œ ‰ jŒ œ. Œ Œ Œ œ. œ. œ.
. œ. 87
œ. 88
œ. 89
86

? b b œ. Œ Œ œ. Œ ‰ œj Œ b ˙- Œ
œ. . bœ œ œ. œ. n œ.
90 91 92 f fl 93

? bb œ Œ Œ Œ ‰ jŒ Œ Œ œ.
94
œ.
(Vocal)

. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
F
b -œ
95 96 97

-œ -œ
? b b œ. Œ œ. Œ œ. Œ ‰ œj Œ œ. Œ Œ Œ Œ
98 99
. 100 101

Cut Version (mm71-76 restored) Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 12. We'll Go From There (US TOUR)

? bb œ Œ Œ œ. Œ ‰ jŒ œ. Œ Œ œ. œ. œ. œ.
102
. œ. 103
œ. 104
œ. 105

? bb œ Œ Œ œ. Œ Œ œ Œ ˙ ˙ #
. œ. œ. ˙
106 107 108 fl 109

? # œ. Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ.
110

œ œ œ. œ. œ.
F 111 . 112 . 113

?# œ Œ Œ œ. Œ œ. Œ œ Œ Œ œ Œ
.
œ. b œ. n œ
. œ.
114 115 116 fl fl 117

? # œ. Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ. œ. œ.
œ
119 .
œ
120 . 121
œ.
118

?# œ Œ #œ Œ œ Œ #œ Œ Œ # ˙-
122
œ # ˙-
123 124 fl
-̇ 125

? # nœ -̇ > >
Œ -̇ œ̆ Œ Ó Œ œ ‰ œ.
126 fl 127
-̇ 128 129

?# œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ̆ Œ œ̆ œ̆ Œ œ œ œ
f
œ̆ œ̆
130 131 132 133

œ œ̆ œ
?# œ œ Œ nœ œ
Œ œ Œ Œ Œ Œ bb
134 135 136 137 F
? bb A œ Œ Ó Ó Œ œ œ
Œ Ó Ó Œ œ
139 140 141
138

? b œ œ œ.
b Œ Ó Ó Œ Œ Ó ∑
143 144 145
142 V.S.

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -4- 12. We'll Go From There (US TOUR)

? bb A œ Œ Ó Ó Œ œ œ
Œ Ó Ó Œ
œ
F
œ̆ n ˘œ # ˘œ œ̆ n ˘œ
147 148 149
146

œ œ œ̆ œ̆
? bb Œ Ó Ó Œ œ Œ Ó Œ œ̆ œ œ̆ œ #
152 fl fl
150
151 153
F 154 155

?# Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ
156

œ œ œ œ œ œ
F 157 158 159

?# œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Ó Ó ˙
œ 161 162 fl 163
160

? # œ. Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
165 166 167
164

?# œ Œ #œ Œ œ Œ #œ Œ œ Œ # ˙- # ˙-
169 170 fl
-̇ 171
168

? # nœ -̇ > >
Œ -̇ œ̆ Œ Ó Œ œ ‰ œ.
fl 173
-̇ 174 175
172

?# œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
177 178 179
176

?# œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ œ̆ Œ ˙.
œ
180 F 181 182
Z 183 f
?# œ Œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ œ œ
184

œ œ œ
f 185 186 187

?# œ Œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ
œ œ œ
189 190 191
188

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -5- 12. We'll Go From There (US TOUR)

? # œ. œ. œ. . œ. œ̆
Œ Œ œ. # œ. # œ œ. Œ Œ Œ Ó
192 p 193 194 195

?# œ œ œ œ
b
œ Œ Œ Œ œ b œ Œ œ œ̆ Œ
n œ flœ fl
P 197 198 199
fl f

196

? b Œ Œ Œ ‰ jŒ Œ Œ j œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ œŒ‰œ Œ œ Œ Œ
200
Œ Œ
F 201 202 203 204 205 206 207

? bb œ Œ Œ œ Œ ‰ j Œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Ó ˙ ˙ #
œ 209 œ 210 œ 211 œ œ
212 213 214 215
208

œ œ >œ >œ >


?#
216

œ Œ œ Œ 217 œ Œ œ Œ 218 œ Œ œ Œ 219 œ œ œ 220 œ Œ œ Œ 221 œ Œ Œ 222 flœ Œ Œ 223 Œ œ Œ


f
?# Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ œ Œ #œ Œ œ Œ #œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ
œ 228 #˙ #˙
224
225 226 227 229 230 Ḟ 231

? # nœ Œ ˙
˙ ˙ œ Œ ˙ ˙ #˙ ˙ ˙ ˙ ˙
232

˙ ˙ ˙ ˙
233 234 235 236 237 238 239

?# œ Œ ˙ ˙ ˙ œ Œ Œ œ œ œ œ œ
241 242 243
240

?# b˙ b˙ b˙ b˙
b˙ b˙ œ̆ Œ œ œ
Z
245 246 247
244

?# œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
248 f 249 250 251

œ̆
?# œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ Ó Ó Œ
œ
Ï fl
ç
253 254 255
252
[Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

12A
Jump!
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
Presto, dangerous! q = 160

?# 4
4
pizz.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1 f 2F 3 p 4

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bbbb
6 7 8
5

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bb
10 11 12
9

>œ arco

? b b b œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ .. œ Œ Œ œ œ œ wæ
Vamp

b
16 fl 17 ç
F ƒ
14 15
13

[Attacca]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

13
Traveling Sequence / Still
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty

4
Tense, driving q = 132 Lyrics by Lynn Ahrens

? bb œ bœ œ bœ j
b4
arco

œ ˙ n˙ bœ œ ˙ n˙ bœ œ . œ œ- œ-
1
f 2 p 3 4 5

? b œ ‰ ‰ j œj ‰ ‰
j j œ. j œ. .
œ œ- œ œ- œ
(Vocal)

‰ ‰ ‰ ‰
6 pizz.

bb . œ. . œ. J œ. J J œ- b œ- œ- œ- - œ
F
^
7 8 9

? b œ bœ œ œ j > œ œ œ œ œ bœ Œ
bb œ œ œ b œ œ œ Œ nnn
œ œ.œ œ 12 > > Z 13 F b œ n œ
10 11
f
14 fl fl
>
? nn œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ
15

n J J 16 J J 17 J J 18 J
p
? .. œ œ œ œ œ œ œ . j j bbb
Safety

œ .
20
œ œ œ œ œ> œ
>
œ
>
? b b œj ‰ œ œ œ
œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ
19

b œ ‰
fl
Í
21 22 23 24

? b œ œ œ œ
arco
bb œ œ œ œ ˙ ˙
25 26 27
Clinical, Icy
-̇ -̇ senza rit.
-̇ .
? bb Ó Ó Ó Ó
pizz.
œ
(Vocal)

b -̇ -̇ -̇
[to] 29 p 30 -̇ 31 32 33 34

œ- >œ œ^ U
? b b -̇ > b
(Steady tempo)
Œ Œ œ Œ nœ Œ Œ bbbbb
arco

b œ- b ˙æ œ >
fl ƒ ß
ß
[to] 38 39 40
35

? bb b
A Tempo
4 2
b b nw w
41 F 42 43-46
rall. 47-48
4
Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -2- 13. Traveling Sequence / Still (US TOUR)

? bb
A Little Slower q = 105-106
4
bbb
49-52

? bb b Ó œ œ Œ Ó Œ Ó Œ Ó
pizz.

bb œ œ œ
53 F 54 55 56

? bb œ œ œ- n œ-
arco A Tempo

bbb œ Œ œ Œ œ Œ œ œ n˙ œ-
˙ œ-
f
58 59 60
57 rall.

œ- ä ä ä ä
? bb b
bb ˙ œ- ˙ œ- œ- nœ #œ nœ nœ
œ- 62 63
˙ œ- 64
61

? bb b ˙ ˙ œ œ œ œ
bb ˙ ˙ œ œ œ ˙.
65
F
66 67 > > > 68
f
˙ ˙
? bb b ˙ ˙ ˙ U
bb ˙ Ó Ó
69
70 71 F P 72
poco rit.

? bb b 4 œ œ œ
Œ
A Tempo

bb
73-76 77 P F

? bb œœ
pizz. arco

bbb œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ œ Œ œ Œ œœ
79 80 81 82
78 rall.

? bb b
A Tempo
œ- n œ- œ- œ-
bb ˙ œ- n˙ œ- ˙ œ- ˙ œ-
f
84 85 86
83

ä ä ä ä ä ä ä
? bb b
bb ˙ œ- nœ #œ nœ nœ ∑ Œ #œ nœ nœ
œ-
87
88 89 90
F
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -3- 13. Traveling Sequence / Still (US TOUR)

? bb nœ nœ w ˙ ˙ ˙ œ œ > > > >


b b b n˙ nœ œ œ œ bb
94 æ æ æ æ
90A
91
sub. p 92 93
F
rall.

? bb Nœ œ œ œ
Tempo Primo, Defiant

N˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
f
96 97 98
95

? bb 2 > j‰ Œ bbb
Dictated
Ó œæ æœ œ ˙æ
> 102 fl >
f rall. ß f
99-100 101

? bb œ
nnn
Dark, dramatico

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> > > > 104 >
˙
103
ƒ rall.

? nn 2 U
∑ Ó Ó
A Tempo, moderato, magical

n
108-109 110
[to] 107 rit. [Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

13
Traveling Sequence / Still
(US TOUR)
[Alt. Version] Music by Stephen Flaherty

4
Tense, driving q = 132 Lyrics by Lynn Ahrens

? bb œ bœ œ bœ j
b4
arco

œ ˙ n˙ bœ œ ˙ n˙ bœ œ . œ œ- œ-
1
f 2 p 3 4 5

? b œ ‰ ‰ j œj ‰ ‰
j j œ. j œ. .
œ œ- œ œ- œ
(Vocal)

‰ ‰ ‰ ‰
6 pizz.

bb . œ. . œ. J œ. J J œ- b œ- œ- œ- - œ
F
^
7 8 9

? b œ bœ œ œ j > œ œ œ œ œ bœ Œ
bb œ œ œ b œ œ œ Œ nnn
œ œ.œ œ 12 > > Z 13 F b œ n œ
10 11
f
14 fl fl
>
? nn œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ
15

n J J 16 J J 17 J J 18 J
p
? .. œ œ œ œ œ œ œ . j j bbb
Safety

œ .
20
œ œ œ œ œ> œ
>
œ
>
? b b œj ‰ œ œ œ
œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ
19

b œ ‰
fl
Í
21 22 23 24

? b œ œ œ œ
arco
bb œ œ œ œ ˙ ˙
25 26 27
Clinical, Icy
-̇ -̇ senza rit.
-̇ .
? bb Ó Ó Ó Ó
pizz.
œ
(Vocal)

b -̇ -̇ -̇
[to] 29 p 30 -̇ 31 32 33 34

œ- >œ œ^ UŒ
? b b -̇ > b
(Steady tempo)
Œ Œ œ Œ nœ Œ nnn
arco

b œ- b ˙æ œ >
fl ƒ ß
ß
[to] 38 39 40
35

? nn
A Tempo
4 2
n #w w
F
43-46 47-48
41 42 rall. 4
Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -2- 13. Traveling Sequence / Still (US TOUR)
[Alt. Version]

?
A Little Slower q = 105-106
4
49-52

? Ó œ œ Œ Ó Œ Ó Œ Ó
pizz.

œ œ œ
53 F 54 55 56

? œ œ
œ- # œ-
arco A Tempo

œ Œ œ Œ œ Œ œ œ
˙ œ- #˙ œ-
f
58 59 60
57 rall.

? œ- œ- œ-
ä # äœ ä
˙ œ- #œ œ
# nœ
61
˙ œ- 62 63 ˙ œ- 64 â

? ˙ ˙ œ œ
œ œ
˙ ˙ œ œ œ ˙.
65
F
66 67
> > > 68
f
˙ ˙ U
? ˙ ˙ ˙ Ó Ó
˙
69
70 71
F P 72
poco rit.

? 4 œ œ œ
Œ
A Tempo

73-76 77 P F

? œ œ
arco

œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ œ Œ Œ
pizz.

œ œ œ
79 80 81 82
78 rall.

# œ- œ-
? œ- œ-
A Tempo

˙ œ- #˙ œ- ˙ œ- ˙ œ-
f
84 85 86
83

ä # äœ ä ä ä
? œ- #œ œ
# nœ ∑ Œ #œ #œ #œ
˙ œ- 88 â â
87
89 90
F
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -3- 13. Traveling Sequence / Still (US TOUR)
[Alt. Version]

? #œ nœ w ˙ ˙ ˙ œ œ # œæ œæ œæ œæ ###
#˙ 94 > > > >
p F
91 92 93
90A sub.
rall.

? ### aœ œ
Tempo Primo, Defiant
œ œ
a˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
f
96 97 98
95

? ### 2
œæ j‰ Œ ##
Dictated
Ó
œæ > œ ˙æ
> fl >
f rall. ß f
99-100 101 102

? ## œ ####
Dark, dramatico

œ œ œ œ œ œ œ œ œ #
> > > > 104 >
˙
103
ƒ rall.

? #### 2 U
∑ Ó Ó
A Tempo, moderato, magical

#
108-109 110
[to] 107 rit. [Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

14
Journey to the Past
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? #### C 8
bbbbb
Slowly, simply

1-8

? bb b 7 U
bb ∑ nnnnn
9-15 16

? nn
Moderately h = 84
8
nnn
17-24

? 8
bbb
25 (Vocal)

25-32

j j
(Vln)(15ma)
œ. œ œ œ w œ. œ œ œ w
? bb
33

b ∑ ∑ ∑ ∑
34 35 36

? bb 4
b
37-40

? bb 8 #### #
b #
41-48
V.S.

Cut Version
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -2- 14. Journey to the Past (US TOUR)

? #### #
49 pizz.
# ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ
P poco a poco cresc. 50 51 52

? #### # >
n˙.
>
œ n >˙ >œ nnnn n
# ˙. œ ˙. œ nœ n
53 54 > 55 56

? nnnn n ˙ œ œ
57

n Œ œ ˙ Œ ˙ Œ œ ˙ œ
sub. P 58 59 60

? ˙ Œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ ˙ ˙ bbb
61 62 63 64

? bb ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ ˙
65

b Œ Œ œ Œ
F 66 67
P 68

? bb b ˙ Œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ ˙ ˙
b
69 70 71 72

? bb Œ œ Œ ˙ Œ œ
b ˙ œ ˙ œ ˙ œ
73 74 75 76

? bb Œ w ˙ ˙ #### #
b ˙ œ ˙ ˙ #
77 78 79 80

? #### # œ ˙
81

# ˙ Œ Œ Œ
œ ˙ ˙ œ ˙
f 82 83 84

? #### # Œ Œ œ Œ ˙ ˙
# ˙ œ ˙ ˙ œ
85 86 87 88

˙
dim. poco a poco

˙ ˙ ˙
? #### # Ó
89

# Ó Ó Ó
p 90 91 92

˙ ˙ ˙.
? #### # w œ
# ˙. Œ bbb
94 95 96
93

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 14. Journey to the Past (US TOUR)

? bb w
97 arco
˙ ˙ w ˙. œ
b
P 98 99 100

˙ n˙. >
? bb ˙ ˙ ˙ œ œ nnn
pizz.

b nœ n˙. œ n˙ ˙ ˙
P 104 105 > > 106 > >
F
102 103
101
poco rall.
? nn ˙
107 A Tempo

n Œ œ ˙ Œ ˙ Œ œ ˙ œ
œ œ
F 108 109
P 110

? ˙ Œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ ˙ ˙ bbb
112 113
111

œ
114

? b ˙. œ ˙ œ ˙. œ ˙ ˙
115
bb
F 116 117
P 118

? bb b ˙ . œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙
b
120 121
119 122

? bb œ ˙ œ
b ˙. œ ˙ œ œ ˙. œ
123 F 124 125 126 > >
? b œ
b b ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ œ
> 128 129 130


127

? bb b ˙ . œ b˙ ˙ Œ ˙ œ ˙ œ
b
131
> > 132 > 133 > 134 > >
>œ >˙ >˙ >œ >˙ >˙
poco rall.

? bb
135 A Tempo

b ˙ Œ Œ
˙
> >
ƒ
136 137 138

? b >œ >˙ >œ


bb ˙ Œ œ Œ Ó
> w œ
139 > 140
poco rall.
141
> 142
> [End of Act One]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

15
Paris Holds The Key (To Your Heart)
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

(Click

C
Maestoso
? ∑ ∑
Starts)

b
B
A
["PARIS HOLDS THE KEY (TO YOUR HEART)"]

œ
Lively h = 106 [“Paris in the 20’s”]
? j
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ œ œ œ ‰ œ œ w bbbbbb
pizz.
b œ œ 12 >
[to] 9 ƒ 10 11


? bb b b bœ œ œ œ œ œ .. ..
3x's

b b bœ J ‰ J œ ‰œ œ œ Œ Ó ∑
14
œ 15
J 16
13 17
V.S.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 15. Paris Holds The Key (To Your Heart) (US TOUR)

œ œ œ œ
? bbb Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
18
bbb
P 19 20 21

œ œ œ œ
? bbb Œ Ó Œ Ó Œ Ó œ œ œ
bbb
F
23 24 25
22

? bbb œ Œ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ nœ
bbb œ Œ Œ
27 28 29
26

œ. ^
? bb b b b œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ nœ ˙ œ Œ
bb J
31 32 33
30

? bb b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
34

bb
sub. P
35 36 37

? bb b b œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ nœ bœ n˙ œ œ #
bb
38
39 40 41
F
?# œ œ œ œ œ Œ œ Œ
Œ œ Œ Œ œ Œ Œ Œ
42

43 44 45

?# œ œ œ œ œ œ aœ
Œ Œ œ Œ Œ Œ œ Œ œ
47 48 49
46

œ
?# œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ b˙
51 52 53
50

?# œ œ œ. j œ œ^ b ˙-
Œ œ Œ Œ œ Œ œ œ Œ
55 56 57
54

>œ > œ̆
[to] 66
?# ˙ ˙ ˙ ˙ ‰ œ œ
67 68
J
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -3- 15. Paris Holds The Key (To Your Heart) (US TOUR)

>œ œ >œ .
? # >œ ‰ J œ̆
>
œ œ ∑
J œ
fl
œ. œ.
68A 68B 69

œ ^
?# œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ Jœ œ.
70
Œ Œ Œ Ó
71 72
J 73
œ

œ. œ œ œ̆
?# œ. Œ œ. Ó œ Œ œ Œ Œ Ó
74 75 76 77

?# œ ‰ œj Œ
œ
‰ œj Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ
78 79 80 81

?# œ œ œ ^
‰ œj Œ œ ‰ œj Œ œ
j
‰ œ ‰ œj œ
82 83 84

?# Œ œ^ b ˙- œ Œ Ó œ. Œ Ó
[to] 92
ß 93 94

œ œ œ œ
? # œ. J œ œ. J œ œ ‰ œ Œ œ ‰ œ Œ œ œ
95

J J
f
96 97 98

œ œ œ œ
? # œ. J œ œ. J œ œ ‰ œ Œ œ ‰ œ Œ œ œ
99 100 101
J 102
J
>œ >œ > >
?# nœ œ œ. nœ œ œ. nœ œ œ. nœ bœ
n œ . J nœ. J nœ. J
103 > 104 > 105 > 106

? # w> w w w
107
Í 108 109 110

œ œ œ œ
pizz.

?#
111
Œ Ó ∑ Œ Ó Œ Ó Œ Ó ∑
P 112 113 114 115 116
V.S.
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031

BASS -4- 15. Paris Holds The Key (To Your Heart) (US TOUR)

œ œ œ œ bœ
?# Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó ∑
118 119 120 121 122 123
117

œ
? # nw ˙. nw ˙. nœ w ˙. œ
124 arco

125 126 127 128 129


poco a poco cresc.

? # bw ˙. bœ w ˙. ˙. ˙ ˙
3

œ œ ˙
131 132 133 134 135
130
poco a poco cresc.
Tempo Primo, Full of Joy!

? # >œ >
136
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
pizz.

F
137 137A 137B
poco a poco cresc.

? # >œ œ œ œ b >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ


œ œ œ œ bbbb
137D 138 139
137C

? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
140

b
f 141 142 143

? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ
145 146 147
144

œ
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ bœ œ
b
149 150 151
148

œ œ
? bb œ œ œ bœ œ œ œ^ ‰ Œ Ó
bb J
153 154
152

œ œ œ œ œ œ œ
? bb Œ bœ œ bœ œ
bb
156 157
155

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -5- 15. Paris Holds The Key (To Your Heart) (US TOUR)

? bb b N œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
158

b œ œ œ œ
P poco a poco cresc.159 160 161

? bb œ œ œ œ œ œ >œ > -
bb œ œ œ Œ b˙
œ œ > > œ
fl
f
163 164 165
162

˙
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
b
166 Í 167 168
Í 169
F
170

? bb b Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ
171
172
f 173 174 175

? bb b œ œ œ œ œ œ œ ∑ Ó Œ
stop!

b œ œ
>
Z
177 178 179
176

[Applause Segue]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

15A
"Paris Holds the Key" Exit
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

4
Lush and Sweeping

? #### œ- -̇ œ- nnnn
4
arco

˙ œ- œ- n ˙- œ- -̇ œ-

1 f 2 3 4

? nnnn n w ˙ ˙ ˙
Moderato
Ó Ó Ó
pizz.

5 P 6 p 7 8

? ˙
arco
b˙ ˙ b˙ 2
10 11-12
9

Magical, with movement

? ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
pizz.

13 P 14 p 15

? ˙ œ ˙ bœ
bbb
arco
Πw
Sweeping


17 F 18
16

œ- œ-
poco rit.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ####
arco
? bb Ó
Reflective pizz.

b œ- #
19 P 20 21 22 23 3

? ####
Lush, romantic

# œ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
24 f 25 26 27

? #### n˙ ˙ U
# ˙ Ó ∑ ∑
28 F 29 30 31
[Long Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA
(#16 cut)
17
Close the Door
(US TOUR)
[Alt. Version]
Music by Stephen Flaherty

4w w
Lyrics by Lynn Ahrens
w
Moderato, poco rubato

? #### w
#4
arco

1
p 2 3 4

? #### ˙
(Vocal) pizz.

# Ó ˙ Ó ˙ Œ œ ˙ Ó
5
P 6 7 8

? #### ˙ ‰ Jœ ˙ ‰ œ 3
# Œ
10
Œ
J 11
˙ Œ œ
12
˙ Ó 4
9

3
poco rit.

? #### ˙ œ
Più mosso

#4 Œ ˙ œ
13
˙ œ œ #œ
F 14 15 16

œ
? #### ˙ Œ ˙ œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ œ œ
#
18 [to] 37 38 39 40
17
rall.
? #### ˙ ˙
41 Piu mosso (In "1")

# Œ Œ ˙ Œ ˙ Œ
F 42 43 44

? #### ˙ œ ˙ œ ˙ Œ ˙ œ
#
46 47 48
45

? #### ˙ ˙ ˙
# Œ Œ Œ ∑
50 51 52

4
49

? #### ˙ . ˙. 2
4
arco

#
53 P 54
poco rit. 55-56
V.S.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 17. Close the Door (US TOUR)

4 œ
A Tempo [Alt. Version]

? #### ˙ ˙
#4
57
Ó Ó Ó ˙ Œ
pizz.
˙
F 58 59 sub. P 60

? #### ˙ ‰ Jœ ˙ ‰ œ 3
# Œ Œ
J ˙ Ó ˙ Ó 4
61 F 62 63
P 64
poco rit.

? #### 3 4
#4
65

65-68

? #### ˙ Œ Œ ∑ ∑
Colla Voce

# ˙
69 P 70 71
rit.
72

? #### U
arco
2
∑ ∑
A Tempo

# ˙.
73-74 75
rall.
76 77
P
[Applause Segue]
Transition
Swirling waltz, In "1"

? #### ˙ ˙
78 pizz.

# Œ Œ ˙ Œ ˙ Œ
f 79 80 81

? #### ˙ œ ˙ œ ˙ Œ ˙ œ
#
83 84 85
82

? #### ˙ ˙ ˙ nœ #œ #
# Œ Œ Œ nœ
87 88 89
86
poco rall.
[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA
(#16 cut)
17
Close the Door
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty

? b4 w
w
Lyrics by Lynn Ahrens
w
Moderato, poco rubato
w
b 4
arco

1
p 2 3 4

? bb ˙
(Vocal) pizz.

Ó ˙ Ó ˙ Œ œ ˙ Ó
5
P 6 7 8

? b ˙ ‰ Jœ ˙ ‰ œ 3
b Œ
10
Œ
J 11
˙ Œ œ
12
˙ Ó 4
9

3
poco rit.

? bb ˙ œ
Più mosso

4 Œ ˙ œ
13
˙ œ œ nœ
F 14 15 16

œ
? bb ˙ Œ ˙ œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ œ œ
18 [to]37 38 39 40
17
rall.
? bb ˙ ˙
41 Piu mosso (In "1")
Œ Œ ˙ Œ ˙ Œ
F 42 43 44

? bb ˙ œ ˙ œ ˙ Œ ˙ œ
46 47 48
45

? bb ˙ ˙ ˙
Œ Œ Œ ∑
50 51 52

4
49

? b ˙. ˙. 2
4
arco

b
53 P 54
poco rit. 55-56
V.S.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 17. Close the Door (US TOUR)

4 œ
A Tempo

? bb ˙ ˙
4
57
Ó Ó Ó ˙ Œ
pizz.
˙
F 58 59 sub. P 60

? bb ˙ ‰ Jœ ˙ ‰ œ 3
Œ Œ
J ˙ Ó ˙ Ó 4
61 F 62 63
P 64
poco rit.

? bb 3 4
4
65

65-68

? bb ˙ Œ Œ ∑ ∑
Colla Voce

˙
69 P 70 71
rit.
72

U
arco
? bb 2
∑ ∑
A Tempo

˙.
73-74 75
rall.
76 77
P
[Applause Segue]
Transition
Swirling waltz, In "1"

? b ˙ ˙
78 pizz.

b Œ Œ ˙ Œ ˙ Œ
f 79 80 81

? b ˙ œ ˙ œ ˙ Œ ˙ œ
b
83 84 85
82

? bb ˙ ˙ ˙ nœ #œ #
Œ Œ Œ nœ
87 88 89
86
poco rall.
[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

17A
Underscore Before "Land Of Yesterday"
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

4 ^ .
Darkly Comic Charleston (Swing 8ths) q = 168
?# .
œ Œ œ œ. Œ œ. Œ œ Œ œ. Œ Ó ####
4 œ Œ Œ
. #
1 Í 2 3 4

? # # # # œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ œ. œ. Œ Ó Ó Œ œ.
#
12 13 14
[to] 11

? # # # # œ. Œ Ó œ. Œ Œ œ. œ. Œ Ó Ó Œ œ.
#
16 10A 10B

.
15

? # # # # œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. œ. .
.. œ Œ
œ
.. œ. Œ Œ œ^ #
Safety

# Œ
12 13 14
F
œ.
11

?# ^ Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ. Œ Œ œ. Œ Ó
15

œ œ.
p 16 17 18

œ.
15

?#
œ. Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ. Œ Ó
20 21

. .
19

œ . .
œ œ
?# Ó Œ œ. .
œ. Œ œ Œ
. .
Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ .
23 24 25
. 26

œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. œ.
22

?# J ‰ ‰ J Ó J ‰ ‰ J Ó J ‰ ‰ J Ó J ‰ ‰ J Ó

œ. œ. œ.
28 29 30

œ. œ.
27
Vamp
?# J ‰ ‰ J Œ J ‰ ∑ .. J ‰ ‰ J Ó ..
32 33
31 3

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS - 2 - 17A. Underscore Before "Land Of Yesterday"(US TOUR)

œ. œ. ####
# œ.
?# 3
œ. #
34-36 37

? # # # # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
38

# Œ Œ Œ Œ Ó Ó Œ
38 p 39 40 41

? # # # # .. œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ œ
.. œ Œ Ó ‰ J Œ œ #
Safety (jump on cue) pizz.

#
43 43A 43B
42

?# œ œ œ #œ nœ œ #œ nœ
44
œ œ œ œ œ œ œ œ
44 F 45 46 47

?# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ
49 50 51 > > > >
48

[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

18
Land Of Yesterday
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
L'istesso (Swing 8ths) q = 168

?# 4 œ̆ œ. œ.
pizz.

4 Œ Ó Ó Œ œ. œ. Œ Ó Œ œ.
1
ß 2 p 3 4

? # œ. Œ Ó Ó Œ Œ Ó œ. œ. œ. ####
œ. œ. œ. #
6 7 8
5

? # # # # # œ. œ œ œ œ
9

# Œ #œ Œ Œ œ Œ Ó Ó Œ
10 11 12

? #### œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ Œ Ó Ó Œ œ
#
14 15 16

˙
13

? #### œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ Œ Ó Œ œ
#
17 18 19 20

œ
? #### œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
#
21 22 23

œ U
? #### œ œ œ # .. n œ ..
Safety

# Œ œ Œ ∑
25 26
24 V.S.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 18. Land Of Yesterday (US TOUR)

œ̆ œ̆
?# Ó bb œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
28
œ Œ œ Œ œ Œ
L'istesso (Dark Charleston)
œ̆ Œ
On Cue

27 Z F 29 30 31 Z
n˙ ˙
? b ˙ bœ œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ
b
33 34 35
32

? bb œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Ó œ̆ Œ
36
37 38 39
Z
- œ. œ. . œ. œ-
? b b œ. ‰ Jœ œ Œ bœ œ. Œ œ. Œ œ.
j
‰ œ ‰ J œ
40 41 42 43 fl .

? b b œ̄ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jazzy
œ̄
44
œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ.
45 46
< 47
<

? b b œ̄ œ. œ. œ. œ- œ œ œ œ Œ Ó ‰ œ. bbbbbbb
- b œ- œ- fl -
Z
48 49 50 51

? b b b œ̄ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
52
bbbb œ̄ œ< œ. œ. Œ Ó Œ œ<
53 54 55

? b b b b œ n œ n œ¯ œ ¯
nœ nœ œ œ # nœ. œ
jÓ Ó Œ œ-
bbb < < <
56 > 57 > > 58 > fl 59

? # œ̆ œ
60
Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ œ
61 62
œ 63 fl fl

? # œ̆ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ- œ- œ- œ- œ- ‰ œj Œ œ-
-

65 66 67
64

? # œ̆ Œ Œ œ Œ Œ œ- œ- œ- œ- œ Œ
œ œ
fl
Z
69 70 71
68

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 18. Land Of Yesterday (US TOUR)

œ̆
? # œ. j
œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ Œ œ̆ ‰ J Œ œ.
72 73 74 75

?# œ >œ
76

œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ

œ.
77 78 79

?# ^ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ. Œ Œ Ó œ.
^
œ œ
81 82 83
80

?# ^ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ
œ
84 85 86 87

? # œj ‰ ‰ œj Œ œj ‰ j j j j j
88
‰ œ Œ œ œ #œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰ ‰ #œ Œ œ œ
89 90 91

?# œ ‰ ‰ œ Œ œ œ œ œ œ^ œ^ œ^ œ^
œ ‰ ‰ œ Œ œ œ
J J J 93
J 94 95
92

? # œ^ Œ Œ œ̄ Œ Œ œ- # œ- n œ- # œ-
œ œ
< 97
< 98
96

n >˙ ^
?# nœ Œ w œ Œ Ó
100 >
99 Z 101
rall. V.S.

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -4- 18. Land Of Yesterday (US TOUR)

. Russian.Steppes q = 118
102 Tempo di
œ . œ œ œ. œ. œ.
? # œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ œ œ bœ œ bb
arco

f 103 104 105

? bb œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
106

œ œ œ œ œ œ œ œ
> > 107 > > 108 > > 109 > >
œ. œ. œ. œ. œ.
? b b >œ >
œ
>
œ
>
œ
>
œ œ̆ œ.
- œ
111 112

œ
110

-
œ̆ ‰ œ œ œ. ‰ œ̆ ‰ J
? bb
œ Œ Œ œ. œ. Œ Œ œ. œ. ‰
pizz.

J J 132 J
to 114 fl 114A to 131
accel. e cresc. poco a poco
Briskly with abandonment

? b b œ̆ - > > > >


‰ Jœ œ œ-
approx. q = 130
œ œ œ œ bbb
134
133

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >
? bb œ. œ. # >œ >œ œ >œ
135

b œ œ.
fl
f
136 137 138

˘ . œ. œ.
œ .œ œ. œ. œ. .œ œ. œ. >œ
? bb n œ œ. œ nnn
b œ #œ œ œ
140 141 142 > >
139

? nn œ œ œ œ
n nœ nœ œ œ œ œ œ œ
143

œ œ œ œ
ƒ 144 145 146

œ œ œ œ œ œ œ œ
? œ œ œ œ œ œ
œ œ
148 149 150
147

> b >œ œ̆ ^œ # ^œ ^œ
? œ Œ j > >
151
Œ œ œ Œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ # œ ‰ J J ‰ J ‰ J ‰ J ‰
> 152 > > > 153 > 153A
accel.

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -5- 18. Land Of Yesterday (US TOUR)

? Jœ̆ ‰ ^œ ‰ # ^œ ‰ ^œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ ‰ j ‰ œ^ U #
J J J J J J œ œ J ‰ Ó ∑
154 155 > ß 156
153B

?#
Slowly, sexy, breathy 2
157-158

?#
159 Slowly, impishly
4

^ ^
159-162

?# 2
ΠΠ. .
œ œ œ. # œ. œ # œ
163-164 165
f sub. p molto accel.
166

Tempo Primo
? # œ̆ Œ Œ œ̆ Œ Œ œ #œ nœ #œ
œ œ
168 169
167 accel.

? # n œ ‰ œj œ œ j j
Brightly

‰ ‰ œ œ œ œ
170
œ œ œ œ œ œ œ œ
fl 171 fl 172 fl 173 fl
P f
?# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
175 176
174

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
178 179
177

? # œ #œ œ œ #œ œ œ œ
180
œ œ nœ œ œ œ #œ #œ
cresc. poco a poco 181 182 183

? # >œ Œ œ Œ

Œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
> > œ œ
186 > > 187 > >
ƒ

185

>œ >
184

?# œ Œ œ Œ œ œ œ Œ Ó Ó Œ
> > > 190 fl
œ
fl
ç
189 191
188

[Short Time]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS ANASTASIA

19
The Countess and the Common Man
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? ### 4 3 U 3
Moderato
#
4 ∑ 4
˙
A-C D

3 ˙ ˙
Leisurely

?# ˙
4 Œ Œ Œ Œ
pizz.

1 P 2 3 4

˙ ˙ œ
?# ˙ Œ Œ ˙ Œ

˙
6 7 8
5

˙ ˙ ˙ ˙
?# ˙ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

˙
10 11 12 13 14
9

˙ ˙ ˙
?# ˙ Œ Œ ˙ Œ Œ Œ Œ
16 17 18 19 20
15

˙ ˙
?# ˙ Œ Œ ˙ Œ Œ

˙
22 23 23A
21

˙ ˙ œ
?# ˙ Œ Œ Œ
23C 23D 24
23B

?# ˙ Œ ˙ Œ
˙
Œ ˙ Œ
25

26
p 27 28

?# ˙ ˙ n˙ U
Œ Œ Œ Ó Œ
30 31 32
29 V.S.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 19. The Countess and the Common Man (US TOUR)

˙. œ ˙
? # ˙. ˙.
arco

34 35 36
33
poco accel. poco rall.
Tempo (Vocal)
˙
pizz.
˙ ˙ ˙
?# Œ Œ Œ Œ
37 P 38 39 40

˙ ˙
?# ˙ Œ Œ ˙ Œ œ
42 43 44
41

˙ ˙ #˙ ˙ ˙
?# ˙ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
46 47 48 49 50
45

œ̆
?# ˙ ˙
Poco Mosso

Œ ˙ Œ Œ œ Œ
51 F 52 53 54

? # œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ Œ œ̆ Œ
55

56 57 58

. œ.
?# œ Œ Œ œ. Œ Œ Œ Œ Œ œ̆ Œ
60 61 62

œ. # ˘œ
59

œ. Œ Œ ˙ œ
?# ˙ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ
Broadening A Tempo

63
64 65 66 Z 67 68 F
. œ. œ-
?# œ œ.
Con Mosso (In 1)

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ
69
70 71 72
fl
?# œ Œ Œ
œ
Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
73

74 75 76

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 19. The Countess and the Common Man (US TOUR)

?# œ œ- œ.
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ̆ Œ
Slower

77
78 79 p 80
Z
? # ˙. œ̆ " U
œ.
Broadening
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
81 F 82 83 84

?# 2 4
∑ Œ œ œ 4
Colla Voce

85-86 87
poco a poco accel. 88
p
4 > >œ >œ >œ >œ >œ >
Tango q = 120
?# Œ nœ #
4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ
89


>
F
b ˘œ
90 91 92

œ̆ œ̆
?# œ ‰ J Œ œ̆ ‰ J Œ œ̆ ‰ J Œ œ̆ œ. ‰
93
œ œ œ̆ Œ # œ-
fl 94 fl fl J
f
b ˘œ
95 96

œ̆
? # n œ ‰ J Œ œ̆ œ ‰ J Œ œ̆
œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ 3
fl 98 fl 99 100
4
97 3 3 3 3

?# 3 œ Œ Œ œ Œ œ
œ œ œ Œ Œ
Grand Valse h.= 60
œ Œ Œ œ œ Œ Œ
4
101


102 103 104 105 106

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ "
Œ Œ œ Œ Œ Œ
108 109 110 111 112

œ œ
107

œ œ
Tempo Iº rall.

?# Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
113

P 114 115 116

œ ˙ äœ
Broadening

?# œ Œ Œ Œ Œ
œ
Œ Œ
118 119 120

œ̆
117

U U
G.P.
?# œ Œ ∑ ∑ Ó Œ
VLAD: A pinch slower

œ œ œ œ Œ
121 J 122 123 123A
V.S.
un - til you're kissed…
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS -4- 19. The Countess and the Common Man (US TOUR)

?# œ ˙
Colla Voce Poco Mosso
Œ Œ ∑ Œ ˙ œ
124 p 125 126 P 127

œ œ
?# Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
ten.
˙
128 poco rit. 129 130
poco a poco rit. 131

œ œ œ œ
A Tempo, a little more relaxed

?#
132
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
133 134 135

-̇ œ
Broadly, deliberate

œ̄
Poco Mosso
?#
arco
Œ Œ Œ œ̄ œ Œ Œ
< œ
139 fl
136
137 F 138
f [Applause Segue]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

19A
Reprises: "The Countess..."
and "Land Of Yesterday"
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? b 3 3 U " U
A Bit More Slowly, Gently

b 4 1-3 4
Œ Ó

œ
pizz. œ œ œ
? bb Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
5 P 6 7 8

œ œ " U
? bb œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ ∑
10 11 12
9 rit.

ggg b ˙˙˙ ... "


(Kbd) 15ma

? bb ggg ˙ . ∑ ∑
14
13 3

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 19A. Reprises: "The Countess..."
and "Land Of Yesterday" (US TOUR)

? b 3 œ
bbbbbb
4
4
A Tempo
Œ Œ
arco
b
15-17 18
p

? bb b b 4 œ œ
19
w ˙. w ˙.
bb 4
P 20 21 22

? bbb w w ˙ œ œ
bbb w
24 25 26
23

? bb b b w w ˙ œ œ
w
bb
28 29 30
27

? bb b b w w œ œ œ œ ###
bb n˙. œ
31 F 32 33
poco accel.
34

? ### a w œ- œ- œ- œ-
35
w w
36 37 38

? ### ˙ j
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ œ- Œ œ- œ ‰ ˙æ. bb
43 > >
39
40
f 41 42

poco rall.
[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

20
A Nightmare
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
Magical h = 60

? b 3 .. œ Œ Œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ .. œ Œ Œ œ Œ Œ œ œŒŒ
pizz.

b 4 Œ Œ Œ Œ
1 F/P 2 3 4 5
P 6 7 8

? bb œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ .. .. œ- œ-
arco Vamp

œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ-
F 10 11 12 13 p 14 15 16

>˙ >˙ .
9


? b >œ >˙ >œ >˙
17
b n˙. ˙.
F 18 19 20 21 p 22

? bb b ˙ . œ œ œ n˙. #˙. n˙. ˙.


23
24 25 P 26 27 28

? bb nœ œ œ b˙. nœ œ œ
œ œ bœ bœ œ ˙.
œ P
29
p
30 31 32 33
p 34

? bb b ˙ . b˙. ˙. nœ œ œ b˙. ˙.
35 P 36 36A
p 36B 36C
P 36D

b˙. bœ bœ
? bb n ˙ . nœ œ œ bœ n˙. nœ œ œ
36F 36G 36H 36I 36J

>˙ .
36E

b˙. b˙. > >˙


? b b .. .. œ
37

p 38 39 F 40

>˙ >˙ . >˙


? b b >œ >œ œ̆
J ‰ Œ Œ
U

41 f 42 43
ƒ 44
ß 45
[Short Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

21
In A Crowd Of Thousands
(US TOUR)
[Alt. Version] Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? b 4 2
Freely

bb 4 Œ
1-2

Moderato, with excitement

? bb
(Vocal)
4
b
3-6

œ ˙. bw ˙.
arco

? bb œ œ
pizz.
Œ Œ Œ
pizz.

b
7 P 8 9 10

œ ˙.
? bb ˙ . Œ ˙. Œ
œ
Œ Œ Œ
b
12 13 14
11

œ ˙. bw ˙ œ
? bb œ
arco pizz.

b Œ Œ Œ œ
16 17 18
15

? bb b œ Œ œ Œ bœ Œ œ Œ Œ Œ Œ
19 Più mosso

b œ œ œ œ œ
P 20 21 22

? bb b œ
arco

Œ Œ œ œ œ
arco
œ bw
pizz.

b œ ˙ œ œ œ
24 25 26
23
rall.

? b j j
œ ˙ œ. œ
A Tempo
œ w
27
bb ˙ œ. J ˙ œ. ˙ ˙
F 28 29 30 31

bœ œ œ œ
pizz.

? bb w Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
b
32
33 F 34
P 35 36
3

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 21. In A Crowd Of Thousands (US TOUR)

#œ #œ
[Alt. Version]

? bb 2
∑ Œ #œ ####
b #
A Tempo
37-38 39 poco rit. 40 F
? #### N ˙ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ
41 (+Vocal)

# ˙ œ
F 42 43 44

? #### œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ n˙. Œ Ó œ
# œ
45
46 47 48 P
? #### ˙ Œ œ ˙ Œ œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ
#
œ
50 51 52
49

? #### œ Œ œ Œ œ Œ œ œ nœ Œ Ó Œ Ó
#
53
54 55 F 56 poco rall.

? #### n œ Œ œ Œ nœ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ
57 Più mosso

#
P 58 59 60


Colla Voce

? #### n œ œ nœ "
# Œ Œ Œ Ó Œ Œ Œ
61
62 63 poco rit. Voc:"he"

? #### 3 U "
Ó Œ Œ
64 A Bit Slower
#
64-66 67 Voc:"The par-"

‰ œj œ
rall.
? #### ˙ Œ ‰ œ Œ Œ œ ‰ Jœ ˙. Œ
A Tempo

# J ˙
68 F 69 70 71

? #### œ œ ˙. n˙.
"-ade"

# Œ Œ Œ Œ ∑
72
73 74 F 75

? #### ˙ . 4 U
Œ
arco

# w
77-80 81 P
76 rit.
[Applause Segue]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS ANASTASIA

21
In A Crowd Of Thousands
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? #### 4 2
Freely

4 Œ
1-2

Moderato, with excitement

? #### 4
(Vocal)

3-6

œ ˙. narco
w ˙.
? #### œ œ
pizz.
Œ Œ Œ
pizz.

7 P 8 9 10

œ ˙.
? #### ˙ . Œ ˙. Œ
œ
Œ Œ Œ
12 13 14
11

œ ˙. nw ˙ œ
? #### œ
arco pizz.

Œ Œ Œ œ
16 17 18
15

? #### n œ Œ œ Œ nœ Œ œ Œ Œ Œ Œ
19 Più mosso
œ œ œ œ œ
P 20 21 22

? #### n œ Œ œ Œ
arco
œ œ œ
arco
nw
pizz.
œ ˙ œ œ œ
24 25 26
23
rall.

? #### j j
œ ˙ œ. œ
A Tempo
œ w
27
˙ œ. J ˙ œ. ˙ ˙
F 28 29 30 31

nœ œ œ œ
pizz.

? #### w Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
32
33 F 34
P 35 36
3

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 21. In A Crowd Of Thousands (US TOUR)

œ œ
? #### 2
∑ Œ œ ####
#
A Tempo
37-38 39 poco rit. 40 F
? #### ˙ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ
41 (+Vocal)

# ˙ œ
F 42 43 44

? #### œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ n˙. Œ Ó œ
# œ
45
46 47 48 P
? #### ˙ Œ œ ˙ Œ œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ
#
œ
50 51 52
49

? #### œ Œ œ Œ œ Œ œ œ nœ Œ Ó Œ Ó
#
53
54 55 F 56 poco rall.

? #### n œ Œ œ Œ nœ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ
57 Più mosso

#
P 58 59 60


Colla Voce

? #### n œ œ nœ "
# Œ Œ Œ Ó Œ Œ Œ
61
62 63 poco rit. Voc:"he"

? #### 3 U "
Ó Œ Œ
64 A Bit Slower
#
64-66 67 Voc:"The par-"

‰ œj œ
rall.
? #### ˙ Œ ‰ œ Œ Œ œ ‰ Jœ ˙. Œ
A Tempo

# J ˙
68 F 69 70 71

? #### œ œ ˙. n˙.
"-ade"

# Œ Œ Œ Œ ∑
72
73 74 F 75

? #### ˙ . 4 U
Œ
arco

# w
77-80 81 P
76 rit.
[Applause Segue]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS ANASTASIA

Arriving at the Ballet/ 22


Meant To Be Music by Stephen Flaherty
(US TOUR) Lyrics by Lynn Ahrens
BASS ANASTASIA

Arriving at the Ballet/ 22


Meant To Be
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
Fanfare

? b 3 .. ˙ œ ..
arco

b 4 >
œ- ˙
> > 1 ˙>. œ œ œ ˙. œ œ œ ˙.
A
f
B
2
3 > 4 5 >

? bb >œ
œ œ œ
˙. œ > > > œ
6 > 7 >
rall.
8 >

? bb œ
9 Stately
Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
œ
ƒ 10 11 12

? bb Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ
14 15 16
13

? bb œ Œ Œ bœ Œ Œ œ Œ Œ ˙ bœ
18 19 20
17

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙ bœ ˙. œ œ œ
22 23 24 25
21
26

? bb . -̇ .
nn
Dictated

˙. -̇ .
27 Ṗ 28 29 30

? n œ œ
31
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
A Tempo
n œ œ
F 32 33 34

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 22. Arriving at the Ballet/
Meant To Be (US TOUR)

? Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ œ
œ œ œ œ
36 37 38
35

? œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
39 f
40 41 42

˙ ˙ ˙ œ
pizz.

? Œ Œ Œ ˙
43 F 44 45 46

Warm, heroic

? œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
47 arco
œ œ
f 48 49 50

? œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ
œ
52 53 54
51

? Œ Œ Œ Œ Œ ˙. ##
œ œ œ œ
56 57
55 58
rall.

C
Relax tempo -
? ##
59
∑ ∑ ∑ ∑
Magical, shimmering A Tempo

60 61 62 poco rit.
poco rit.

? ## C 4
63

63-66

˙. ˙. ˙.
pizz.

3
Freely

? ## ˙ œ . Jœ w
bb
Œ Œ Œ ∑ 4
arco

67 F 68 69 70 poco rit. 71
P 72
rit.

? b
73
3
b 4
Slower, relaxed tempo
3

(Voc:"What's")

73-75 76 poco rit.


[Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -4- 22. Arriving at the Ballet/
Meant To Be (US TOUR)

˙
pizz.
œ
? b
A Tempo
7
b
77-83 84 P

œ- œ-
˙. 4
arco

? b ˙ ˙ J ‰ Œ Œ
Œ Œ Œ Œ ∑ 4
Dictated

b
85 86 87 88 89 90

poco rit.

? b 4 ˙ ˙ œ- œ- œ- -̇ œ-
A Tempo - building
˙
b 4
P f
91 92 93

U
? b b œ- -̇ >
œ- wæ wæ
96 >
F Í
94 95

poco rall. [Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

23
Quartet At The Ballet
[Open out 3 pages] (US TOUR)
Music by Stephen Flaherty & P. I. Tchaikovsky
Lyrics by Lynn Ahrens

œ. œ. œ.
Tempo di Valse (con brio)

?#3 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
pizz.

4 œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Œ Œ
. . œ. œ. œ œ. œ. .
1 F 2 3 4 5 . 6 7
ƒ 8

?# œ œ
molto rit.
A Tempo h. = 60
Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ
9 p 10 11 12

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
13 Sweeping Waltz

F 14 15 16 17 18 19 20

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ ˙. ˙. ˙. œ Œ Œ bb
arco

22 23 24 25 26 27 28
21

? bb œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
29 pizz.

P 30 31 32 33 34 35 36

? bb œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
38 39 40 41 42 43 44
37

? b œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
45 (Vocal)

b
46 47 48 49 50 51 52

? bb ˙ œ b˙ Œ b˙ œ ˙ Œ

54 55 56
53 A Tempo

? b b˙ Œ Œ #
Colla Voce arco

b œ ˙ ˙. ˙ œ œ œ œ
58 59 P 60 61 62 > > >
57

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
63

f 64 65 66 67 68 69 70

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 23. Quartet At The Ballet (US TOUR)

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ ˙. ˙. -̇ . œ œ œ
pizz.

71 72 73 74 75 76 77 78

?# œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ #œ Œ Œ
Œ Œ œ Œ Œ
79

sub. P 80 81 82 83 84 85 86

?# œ Œ Œ
œ
Œ Œ œ Œ Œ œ œ œ
poco a poco cresc. 88 89 90
87

? # #œ Œ œ nœ Œ œ
˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ bb
91 F 92 93 > 94 > 95 > 96 > > >

? b b >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ


97

f 98 99 100 101 102 103 104

? bb ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ
105

F 106 107 108 109


P 110 111

? bb ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙
112

œ
113 Cascading

F 114 115 116 117 118 119 120

? bb ˙ ˙ ˙ ˙
Œ Œ Œ œ
122 123 124
121

? b ˙ œ œ
œ œ œ œ ˙ Œ ˙ Œ œ ˙ bbb
arco

b œ
125 P 126 127 128 129 130

? bb œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ Œ nœ bœ Œ œ œ œ Œ œ œ Œ
131
b
f> > 132 > > 133 > > 134 > > 135 > > 136 > > 137 > > 138 > >

? b œ Œ > #
bb œ nœ Œ bœ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ œ nœ bœ œ ˙. ˙ Œ
139
> > 140 > >141 > 142 > 143 144 145 146

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 23. Quartet At The Ballet (US TOUR)

?# ˙
147
Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ
pizz.

F P
148
F
149
P
150

?# ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ
F P
œ œ
152 153 154
151

?# ˙ Œ ˙ Œ #˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ œ
P F

156 157 160 161 162

˙ >œ
155

?# ˙
158 159

Œ Œ ˙ Œ œ
163 P 164 165 166 >
rall.

?# Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
167

˙ ˙ ˙ ˙ #˙
f 168
˙ 169
˙ 170 171 172 173
˙ 174

?# Œ Œ Œ Œ
˙ ˙ ˙ ˙

176 177 178
175

? # #˙
bbbb
arco
œ n˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ
F 180 181 > 182 > 183 > 184 > >
179
rall.

? bb b
b ˙ Œ ˙ Œ n˙ Œ ˙ Œ ˙. ˙.
185 A Tempo
˙. œ œ œ
f 186 187 188 189 190 191 192

? bb
b b ˙ Œ ˙ Œ n˙ Œ ˙ Œ ˙.
Più mosso!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
193 194 195 196 197 198 > 199 > 200 > 201 >

? bb ˙
202
bb œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ
F 203 204 205

? bb b Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ
b œ œ
> 207 > 208 > >
ƒ Dictated
209
206

? bb b U
b œ Œ Œ œ
Œ Œ
œ
Œ Œ
˙æ. œ
Œ Œ
> > > 212 > >
Í ç
211 [to] 211B 213
210 [Time]
Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031
BASS ANASTASIA

24
Everything To Win
(US TOUR)
[Alt. Version] Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? #### # 4 With movement and tension (In 2) q = 152


4
# 4 1-4

j
(Flute) 15ma

? #### # 7 œ œ œ œ œ œ.
(Vocal)

# ∑
5-11 12

nœ. œ ˙ #˙.
pizz.
Œ
? #### # ˙.
∑ J Œ ∑
# ∑
13
14 15 P 16 17

? #### # œ . œ ˙ Œ .. ˙ .
1st x only
Œ ∑ ..
# J ˙.
19 20 21
18 1

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 24. Everything To Win (US TOUR)
[Alt. Version]

? #### # œ
# ∑ Ó œ
23
22

? #### # ˙ ˙ ˙ œ œ n˙ ˙ n˙ œ œ
24
#
F 25 26 27

? #### # ˙ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
#
28 29 30 31

nœ. œ ˙ #˙. #˙.


? #### # n ˙ ˙ ˙ ˙ J Œ Œ
#
32 33 34 35 36

? #### # œ .
37
œ ˙ ˙. ˙. œ
# J Œ Œ Ó œ
38 39 40

? #### # n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
# ˙
41
f 42 43 44

? #### # #˙. #˙.


# ˙. œ ˙ ˙ Œ Œ
45 46 47 48

? #### # n ˙ ˙
49

# ˙ ˙ ˙ ˙ #˙ ˙
P 50 51 52

? #### # n ˙ ˙ n˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
#
53 54 55 56
poco a poco cresc.

œ U
? #### # ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙. Œ Ó
#
57 58 59
f 60
Í [Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 24. Everything To Win (US TOUR)
[Alt. Version]

? #### # 6
61 Simply (quasi-rubato)

#
61-66

? #### # 2
A Tempo

#
67-68

n˙. ˙. nœ. œ ˙
? #### # ΠΠJ
#
69 P 70 71
Freely

? #### # # ˙ . #˙. œ. œ ˙ w
arco Colla Voce

# ΠΠJ
72 73 74 75

œ ˙
? #### # Ó ˙ Œ ˙. Œ
A Tempo pizz.
˙. œ
76
#
77 78 F 79

˙. U
? #### # ˙ . Ó.
Colla Voce
Œ Œ ∑ Œ
Freely

#
80 81 82 83 (Vocal: "is")

? #### # U U
∑ ∑ ∑ ∑
Relaxed tempo

#
85 86 87
84 [Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

24
Everything To Win
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? 4
b4
With movement and tension (In 2) q = 152
4
1-4

j
(Flute) 15ma

?b
(Vocal)
7 œ œ œ œ œ œ.
5-11 12

bœ. œ ˙
pizz.

?b Œ n˙.
˙.
∑ J Œ ∑
∑ 14 15 P 16 17
13

? b œ. œ ˙ Œ .. ˙ .
1st x only
Œ ∑ ..
J ˙.
19 20 21
18 1

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 24. Everything To Win (US TOUR)

? œ
b ∑ Ó œ
23
22

? ˙ ˙ ˙ œ œ b˙ ˙ b˙ œ œ
24
b
F 25 26 27

?b ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
28 29 30 31

bœ. œ ˙ n˙. n˙.


? b b˙ ˙ ˙ ˙ J Œ Œ
32 33 34 35 36

? b œ.
37
œ ˙ ˙. ˙. œ
J Œ Œ Ó œ
38 39 40

? b b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙
41
f 42 43 44

?b n˙. n˙.
˙. œ ˙ ˙ Œ Œ
45 46 47 48

? b b˙ ˙
49
˙ ˙ ˙ ˙ n˙ ˙
P 50 51 52

? b b˙ ˙ b˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
53 54 55 56
poco a poco cresc.

œ U
?b ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙. Œ Ó
57 58 59
f 60
Í [Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 24. Everything To Win (US TOUR)

?b
61 Simply (quasi-rubato)
6
61-66

?b
A Tempo 2
67-68

b˙. ˙. bœ. œ ˙
?b ΠΠJ
69 P 70 71

Freely

? n˙. n˙. œ. œ ˙ w
arco Colla Voce

b ΠΠJ
72 73 74 75

˙. œ ˙
?b Ó ˙ Œ Œ
A Tempo pizz.
˙. œ
76

77 78 F 79

˙. ˙. U
?b Ó.
Colla Voce
Œ Œ ∑ Œ
Freely

80 81 82 83 (Vocal: "is")

? U U
∑ ∑ ∑ ∑
Relaxed tempo

b
85 86 87
84 [Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

24A
Transition to Hotel Room
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
TRANSITION Lyrics by Lynn Ahrens

Slowly, Regal
U
?# C Ó Ó Ó ˙ ∑
arco
˙ ˙
f w
1
2 3 4 5
>
[Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

24B
Anya/Hotel Underscore
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

3
Turbulent (In 1)

? bb 4
4 1-4

(2 times)

? b b ..
(+ Cello) 5
5-9

? bb .. .. ..
arco Safety (if needed)

. ˙. ˙. ˙.
10
ṗ 11 12 13
[Long Time]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

24C
Once Upon A December (Reprise)
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

?3 4
Misterioso q = 138

4 1-4

?
(Vocal)
8
5-12

2 "
? ∑ ∑
13-14 15 16
rall.

? 4
17-20

?
21 (+Vln 1)
8
21-28

? 4
29-32

?
33
2 2
(+Vla, Glock, Vibes)

33-34 poco rit. 35-36

j œ œ j œ œ U
(Music Box) 15ma arco
‰ ‰
? œ œ œ œ œ œ
∑ ∑ ˙.
37
38 rit. 39 p
[Applause Segue]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

25
The Press Conference
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
Moderato q = 132

? 4 .. œ. ‰ j œ. œ. ‰ j œ. œ. .. œ. ‰ j œ. œ. ‰ j œ.
pizz.

œ. œ. œ
4 œ> œ. œ. 2 œ. œ. œ. 3 flœ œ. œ. œ. œ. œ. .
ZF
1 4

? œ. ‰ j œ. œ. ‰ j œ. œ. ‰ j œ. œ. ‰ j œ.
(Vocal)

œ. œ. œ. œ
œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. .
6 fl 8 fl

.œ œ. 2 œ. œ. ‰ 4
7

. . . . . . . .
5

? œ. œ ‰ œ. œ œ. œ œ. œ ‰ œ. œ œ. œ œ. œ ‰ œ. œ œ.
J J J 4 J 4
œ.
?4
10 11

œ.
9 12

œ. j œ. œ. œ. j œ. J ###
13
4 œ
fl
‰ œ. œ.
14
œ
fl
‰ œ. ‰
A Little Faster q = 140

? ### œ œ #
15
Œ Ó Œ Ó
Brightly - with excitement!

f 16

?# œ Œ Ó . œ. œ. b œ. n .
œ . ä
œ Œ Œ œ œ œ
œ . œ. œ .
œ̆ œ # œ œ̆ œ
P > 19 fl .
F
17 18 20

.
?# œ. . .
œ # .
œ œ
21

œ. Œ Ó Ó œ. # œ. n œ. # œ. Œ Ó Ó œ
P
œ. # ˘œ
>œ > > >
22 23 24

? # œ. Œ œ. Œ œ bœ œ b >œ n >œ n >œ n >œ b >œ œ̆


arco

ΠΠbbbb
ß 27 f
. ‰ œ.
25 26 28

œ
? bb b ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ. ‰
29 pizz.

b œ. J œ. J 30 œ. J . . J . J 32 . J
F
.
œ > œ. œ. n œ. >œ >œ > > > > >œ > > pizz.
31

.
? b b b œ. Œ œ Œ
arco

b Œ nœ nœ bœ œ nœ nœ bœ œ b
f fl
Z
33 34 35 36

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


œ. œ. .œ 25. The Press Conferenceœ.(US TOUR)
œ. œ. œ. œ. œ. .œ œ.
BASS -2-

? b œ̆ œ. œ
œ̆
œ
F fl fl
b ˘œ b ˘œ b ˘œ # ˘œ
38 39 40

œ̆ œ̆
37

? b œ̆ Œ Œ Œ Œ œ̆ Œ Œ Œ Œ

œ.
42 43 44

œ. ˘
œ œ̆ b œ
41

? œ̆ Œ Œ œ Œ Ó bœ Œ Ó
b J
46
F 47 48

œ
45

? j œ. j
b nœ Œ Ó œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ > œ
52 >
f
50 51

^
49

? ^
b ‰ œ œj œ œ œ. j
œ œ>.
j
œ 55 œ>.
j
œ œ> œ> Œ œ Œ b œ bbbb
> 54 >

.œ ‰ œ.
56
53

? bb b ‰ .
œ ‰ .
œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ .
œ ‰ .
œ ‰ œ. ‰
57
b œ. J œ. J 58 œ. J œ. œ
. œ
J . J 60 .œ J
F
.
59

. œ >œ >œ
? b b b œ. Œ œ Œ
arco

b Œ n œ
- n œ- œ- œ b œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
sub. P
- 63 > > > > 64
62
F
. . . . . . œ. . .
61

? bb b . œ . œ . œ . . œ . œ
b œ ‰ Jœ ‰ œ
J
‰ œ
J
‰ œ œ ‰ œ
J . J
‰ œ
J
œ nœ bœ
65 f fl 66 67 68

>
? b b .. œ Œ Ó nn n n N œ œ œ œ #œ œ œ œ
arco

.. Ó nœ œ
69 (pizz.)

bb
Z 70 71 F 72

? nœ œ œ œ # œ. #˙ œ œ
Œ Ó bbbbb
74 75

? b b bœ œ œ œ n œ.
73

nœ œ œ œ bœ œ œ œ Œ Ó
bbb
77 78 79

U
76

? bb œ Œ Ó œ Œ Ó ∑ ∑
bbb
[to] 81 P 82 poco rit. 83 84
[Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

25A
Everything To Win (Reprise)
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

? ## 4 U U
With movement

4 ∑
2
Ó Ó
3

4
Ó Ó
1 rall. rall.

? ##
A Tempo
4
5-8

9
? ##
(Vocal) Simply
6
9-14

wæ wæ n wæ wæ
? ##
(Cello)

∑ ∑ ∑ ∑
16 17 18
15

? ## b œ . œ ˙ #˙. #˙.
pizz.

J Œ Œ
19
P 20 21

? ## œ . œ ˙ U ###
J ∑ ∑
[to] 31 32
22

? ### 4
Haunted, eerie

33-36

? ###
Meno mosso, haunted
5 U

37-41 41A
[Attacca]

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

26
Still / The Neva Flows (Reprise)
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
BASS ANASTASIA

26
Still / The Neva Flows (Reprise)
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

3
Slowly, ominously

? C 2 C .. w .. .. w ..
arco (3 times) Safety

b w w. w
1
p 2
poco a poco accel.
3 4 5

?b
Più mosso - Driven, tense "2" h = 92

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇
F F
6 7 8 9 10 11
5A

?b
12 -̇ -̇ 13 -̇ -̇ 14 -̇ -̇ 15
P-̇ -̇

?b
16 -̇ -̇ 17 -̇ -̇ 18 -̇ -̇ 19 -̇ -̇

?
20
b
-̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇
F 21 22 23

?b œ-
-̇ -̇ 25 -̇ -̇ 26
-̇ -̇ 27
-̇ œ-
24

?b œ- œ- œ- bbbbb
œ-
28 P-̇ -̇ 29
-̇ 29A
-̇ -̇ 30

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 26. Still / The Neva Flows (Reprise) (US TOUR)

? b b >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >


With fire!

bbb J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J J 32 J J J J J J J J J J J J
31 Z F 33 34

? b b >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ j j j j n - œ
œ
bbb J J J J 36 J J J J œ œ œ œ œ œ œ- - œ-
35
37 > 38

? b b b >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ


39

bb J œ œ œ œ œ œ
J J J 40 J J J J 41 J J J J J J J J
Z F 42

? b b œj œ j j j œ- œ -
œ
bbb œ œ œ œ nœ ˙ b œ- ˙ - œ œ- œ- bb
44 > > 45 > 46 >
43

? bb ˙
-̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇ -̇
47 f 48 49 50

? bb
-̇ -̇ 52
-̇ -̇ 53
-̇ -̇ 54
-̇ -̇
51

? b œ- œ- -̇ . œ- # >œ > > U


b œ- œ- ˙ œ ∑
56 57 58
55
rit.
Moderato
˙
bb b b 4
U "
pizz.

? b U U
˙æ n œ Œ
G.P.

b4
Dramatico! (In "4")

b ∑ Ó Ó ∑
w b˙ 61A > fl π
> > Z
f
60 61 63
59 62 [Time]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -4- 26. Still / The Neva Flows (Reprise) (US TOUR)

U U U
U
(Cello)

? bb
63A
œ œ œ
bbb
˙. ˙. ˙. ∑
∑ 63B
∑ 63C
∑ 63D

5
PLAY

4 U
? bb b
64 CUE ONLY

4
Slowly
œ
pizz.
œ œ b
arco
Œ œ
bb œ œ
F>
64-67 68 P nœ œ
69
poco rall.
[Attacca]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

27
Finale
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

4
Bright "4", with excitement

? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b4
pizz.

œ œ
fl fl
f
2 3 4

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
1

?b œ œ.
.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6 7 8
5

? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2
b œ œ œ « n
9
fl 10 fl 11
fl 12 12A 12B

?n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∑
U

"
œ
13 fl 14 15 16

? 6 w w
17 Simply (In 2) arco

17-22 23 p 24

? Ó #˙ w w #w
26 27 28
25

? #w #w U̇ ###
˙
Regal
˙ Ó
29 P 30 31 F 32 rit.

? ### 6 2
Moderato, magical (In 4)

33-38 rall. 39-40

U U U 3
Dictated
? ### 2 nnn
New Tempo (in 3)


41

42
Ó Ó
42A
∑ 4 43-44
40A V.S.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 27. Finale (US TOUR)
Gently, gradually building in movement
˙ ˙ ˙ ˙ œ
? nnn
pizz.

Œ Œ Œ
45
P 46 47 48


? ˙ œ ˙ œ ˙
Œ Œ
50 51 52
49

? ˙ Œ ˙ Œ Œ Œ
˙ ˙
p
54 55 56
53

? #˙ Œ n˙ Œ ˙ ‰ œ
J ˙ œ
58 59 60
57

? ˙ ˙
Œ ˙ Œ ˙ Œ Œ
P
62 63 64
61

? ˙ Œ ˙ Œ Œ #˙ Œ
˙
66 67 68
65

? ˙ Œ Œ Œ ˙ Œ
˙ ˙
70 71 72
69

? #˙ Œ n˙ Œ ˙ œ œ- œ- œ-
arco

74 75 76
73

U
poco rit.

? ˙ œ œ- œ- bbbbb
A Tempo

œ-
77
77A
F 78

molto

? bb b A ˙ . n˙. ˙.
79
bb ˙.
f 80 81 82

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -3- 27. Finale (US TOUR)

? bb b ˙ . ˙. ˙. ˙.
bb
84 85 86
83

? bb b ˙ . ˙. n˙. ˙.
bb
88 89 90
87

? b b ˙. œ- œ- œ- œ- œ- œ-
bbb bb
90J 91
[to]90I
rall.

? b
92 Più mosso

b ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
> > > >
f
93 94 95

? bb
˙ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙
96 > 97 > 98 > 99 > >

? bb ˙ .
Poco Più Mosso

˙. ˙. ˙.
> 101 > 102 > >
ƒ
103
100

? b b >˙ . >˙
. 4 >œ >˙ w
105
4 Œ
æ 107
æ œ Œ
108 >
Ó
104 106
[End of Act Two]

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

28
Bows
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens
Bright, joyful "4" q = 132

? #### 4 >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ̆ >œ


arco

#4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f ƒ
2 3 4
1

.œ œ. œ. œ. œ. . . .
œ .œ œ. œ.
["A RUMOR IN ST. PETERSBURG"]

œ œ
? #### J ‰ J ‰ J ‰ Œ
# J ‰ ‰ œ œ œ. œ. J ‰ J ‰ J ‰ Œ J‰J‰J‰œ
J . .
5
6 7 8
fl
no accel.

? # # # # >œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ >œ ‰ j ‰ œj ‰ œ >œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ >œ ‰ j ‰ œj ‰ nnnn


# J J J œ J J J œ n œ n
> > fl > fl
9 f 10
ß
11 12
ß
? nnnn N œ j j
œ. ‰ œj ‰ œ- . j
13

n œ œ. ‰ œ. œ œ œ. ‰
> N œ> > J . 15 >
œ
> >
f
14

? œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ n œ. . j j
‰ Jœ ‰ œ. ‰ œ. ‰
j >
œ. ‰ œj ‰ œ ‰ œ #
J J J œ J J
fl . fl
ß
16A 16B
16

? # œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ .
œ. ‰ Jœ ‰ .œ œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ̆
17
J JJ J 18 J J J 19 J JJ J 20 J JJ
. œ.
œ
.
? # œ. ‰ ‰ b Jœ œ. ‰ ‰ b œ. j
œ. ‰ ‰ J J ‰ Œ
>
Œ œ- œ- œ
J J J œ œ œ œ œ œ œ œ
22 23 24
21
["THE NEVA FLOWS"]

?# œ œ œ ˙ n
25
bœ nœ
Rhapsodically

˙ ˙ ˙ ˙ ˙
f 26 27 28

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS -2- 28. Bows (US TOUR)

?n
["ONCE UPON A DECEMBER"]

œ ˙ œ œ ˙ œ #œ ˙ œ
32 33
[to] 31

>
pizz.
? œ œ
˙ œ œ ˙ œ Œ bb
(opt. pizz.)

œ œ
34
35 36
> >
["MY PETERSBURG"]

? b j >œ >œ >œ >˙ . j >œ >œ


˙. œ œ
(pizz.)

b ˙ œ J bœ. œ
> > >
f
38 39 40
37

? b b >œ œ œ œ œ œ C
œ- œ- œ nœ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ nn
[to] 43 44
41
poco rall.
["JOURNEY TO THE PAST"]

C œ œ
Expansively (In "2")
? nn
45
˙. œ ˙. ˙. œ ˙ œ
46 47 48

? ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ ˙
50 51 52
˙
49

?
53

˙. œ ˙ œ œ ˙. œ
54 55
˙. œ 56

? ˙. œ ˙ ˙ œ̆ Œ
arco

˙ ˙ ˙
57
58 59 > 60 >
poco rall.
Grand, a bit more broadly
? Ó ˙ ˙ œ Œ Ó
> ˙
62 > > 63 fl
61
ç

Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031


BASS ANASTASIA

29
Exit Music
(US TOUR)
Music by Stephen Flaherty
Lyrics by Lynn Ahrens

>œ >˙
With energy and rhythm

? b C œ
pizz.

bb ˙. œ ˙ ˙
>
f
2 3
1

? b nœ nœ >
b b nœ ˙ nœ ˙ nœ œ œ œ œ œ œ œ nnn
4
5 6 > > > > 7 > > >

? n ˙. œ œ
["JOURNEY TO THE PAST"]

nn œ ˙. ˙. œ ˙ œ
8
> > 9 > 10 11

œ
? ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ œ ˙ bbb
13 14 15
12

? b b >˙ . >œ >˙ œ œ


˙. œ ˙ ˙ b˙. œ ˙ ˙ œ œ
b ˙. œ ˙
17 18 19 20 21 22 23
16

œ
? bb œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ œ
b ˙. œ ˙ ˙ ˙ . ˙ .
24
25 26 27 > > 28 > 29 30 31

? b b˙. œ^
Œ
arco

bb œ b˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
32
33 34 > 35 > >
poco rall.
>œ >˙ >˙ >œ >˙ >˙ >œ >˙ >œ
A Tempo
? b
b b ˙. ˙. ˙. œ
>
ƒ> > >
37 38 39 40 41
36
poco rall.

? bb U
Œ Ó
Regal Fanfare, deliberately
œ œ œ
3

b wæ ˙æ wæ œ
> > > > > > fl
Ç ç
43 44 45
42 molto rall.

Cut Version Orch: Doug Besterman AFM 802-B9031