Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 128 — 8238 — Poz.

1100 i 1101

1100
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów


Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, zwiàzane z podpisem elektronicznym.

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 18 wrze- kontrolnych, podmiot przeprowadzajàcy kontrol´ spo-
Ênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, rzàdza i przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
poz. 1450) zarzàdza si´, co nast´puje: gospodarki do zatwierdzenia propozycj´ zmian planu
§ 1. 1. WysokoÊç wynagrodzenia za przeprowadze- kontroli oraz jej kosztorysu.
nie kontroli ustala minister w∏aÊciwy do spraw gospo- 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, podlegajà za-
darki na podstawie planu kontroli i jej kosztorysu spo- twierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw go-
rzàdzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 35 spodarki.
ust. 3 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elek- 3. W przypadku zatwierdzenia zmian, minister w∏a-
tronicznym, zwanej dalej „ustawà”. Êciwy do spraw gospodarki ustala wysokoÊç zwi´ksze-
2. Plan kontroli oraz jej kosztorys, o których mowa nia wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli.
w ust. 1, podlegajà zatwierdzeniu przez ministra w∏a- 4. W przypadku niezatwierdzenia zmian, podmiot
Êciwego do spraw gospodarki przed rozpocz´ciem przeprowadzajàcy kontrol´ kontynuuje jà w zakresie
kontroli. przewidzianym w pierwotnym planie kontroli.
3. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez mini- § 4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki planu kontroli wyp∏aca si´ ze Êrodków ministra w∏aÊciwego do spraw
i jej kosztorysu, o których mowa w ust. 1, podmiot, gospodarki w terminie 14 dni od dnia przyj´cia przez
o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, mo˝e przedsta- ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki protoko∏u
wiç nowy plan kontroli i jej kosztorys, uwzgl´dniajàcy pokontrolnego i sprawozdania z przeprowadzonej kon-
propozycje ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. troli, z zastrze˝eniem § 5.
§ 2. Przy ustalaniu wysokoÊci wynagrodzenia za § 5. 1. Je˝eli z kosztorysu kontroli wynika uzasad-
przeprowadzenie kontroli bierze si´ pod uwag´ nast´- niona potrzeba wyp∏acenia zaliczki na poczet zleco-
pujàce czynniki: nych czynnoÊci kontrolnych, minister w∏aÊciwy do
1) zakres i rodzaj zleconych czynnoÊci kontrolnych; spraw gospodarki po zatwierdzeniu kosztorysu kontro-
2) wielkoÊç podmiotu kontrolowanego; li wyp∏aca zaliczk´ w terminie 7 dni od dnia przystàpie-
3) rodzaj polityki lub polityk certyfikacji, w ramach nia pracowników do czynnoÊci kontrolnych.
których jest prowadzona dzia∏alnoÊç kwalifikowa- 2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e prze-
nego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyj- kraczaç 25% wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1.
ne, która ma byç skontrolowana;
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
4) inne koszty zwiàzane z przeprowadzeniem kontroli. 16 sierpnia 2002 r.
§ 3. 1. Je˝eli w trakcie przeprowadzania kontroli zaj-
dzie koniecznoÊç podj´cia dodatkowych czynnoÊci Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski

1101
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 9 sierpnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia szczegó∏owego trybu tworzenia i wydawania zaÊwiadczenia certyfikacyjnego


zwiàzanego z podpisem elektronicznym.

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 1) zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez
18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki albo
Nr 130, poz. 1450) zarzàdza si´, co nast´puje: podmiot upowa˝niony w trybie art. 23 ust. 4 lub 5
ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elek-
Rozdzia∏ 1 tronicznym, zwanego dalej „podmiotem upowa˝-
Przepisy ogólne nionym”, za pomocà którego dane s∏u˝àce do we-
ryfikacji poÊwiadczenia elektronicznego sà przypo-
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb tworzenia i wyda- rzàdkowane do ministra w∏aÊciwego do spraw go-
wania: spodarki lub podmiotu upowa˝nionego;