Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 122 — 7924 — Poz.

1051 i 1052

1051
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, 16 sierpnia 2002 r.
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i
Nr 117, poz. 1007) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Wprowadza si´ zakaz noszenia wszelkiego ro-
dzaju broni na obszarze województwa ma∏opolskiego Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w dniach 16—19 sierpnia 2002 r. K. Janik

1052
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 8 lipca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i kryteriów gospodarowania Êrodkami z op∏at produktowych.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. § 4. 1. Narodowy Fundusz udziela po˝yczek i dota-
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospoda- cji, o których mowa w § 3, na podstawie umowy cywil-
rowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produk- noprawnej zawartej z podmiotem zamierzajàcym pod-
towej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 jàç dzia∏ania i przedsi´wzi´cia, na które mogà zostaç
i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje: przeznaczone Êrodki pochodzàce z op∏at produkto-
wych.
Rozdzia∏ 1
2. Zawarcie umowy nast´puje na wniosek podmio-
Przepisy ogólne tu, o którym mowa w ust. 1, zwanym dalej „wniosko-
dawcà”.
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i kryteria gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, mo˝e byç z∏o-
z op∏at produktowych, gromadzonymi na odr´bnych ˝ony w Narodowym Funduszu w ciàgu ca∏ego roku.
rachunkach bankowych w Narodowym Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, zwanym 4. Zarzàd Narodowego Funduszu, zwany dalej „za-
dalej „Narodowym Funduszem”. rzàdem”, rozpatrzy wniosek i powiadomi wnioskodaw-
c´ o dalszym trybie post´powania z wnioskiem lub
§ 2. Narodowy Fundusz, gromadzàc na odr´bnych przyczynach jego odrzucenia w terminie 30 dni od da-
rachunkach bankowych wp∏ywy z tytu∏u op∏aty pro- ty z∏o˝enia wniosku.
duktowej:
1) zapewnia zaliczanie oprocentowania Êrodków po- § 5. 1. Narodowy Fundusz udziela dofinansowania
zostajàcych w dyspozycji Narodowego Funduszu po udokumentowaniu pe∏nego pokrycia planowanych
i odsetek od udzielonych po˝yczek oraz wp∏ywów kosztów inwestycyjnych przedsi´wzi´cia, z uwzgl´d-
ze sp∏aty tych po˝yczek, na zwi´kszenie stanu Êrod- nieniem udzia∏u wnioskowanego dofinansowania ze
ków przeznaczonych na dzia∏ania lub przedsi´wzi´- Êrodków Narodowego Funduszu.
cia okreÊlone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospo- 2. W przypadku udzia∏u w finansowaniu przedsi´-
darowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie wzi´cia Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej lub
produktowej i op∏acie depozytowej, zwanej dalej z innych êróde∏ pochodzenia zagranicznego, zarzàd
„ustawà”, mo˝e przyjàç, za Êrodki udokumentowane do zbilanso-
wania finansowania kosztów przedsi´wzi´cia, Êrodki
2) pokrywa koszty prowadzenia rachunków banko- zaakceptowane na dane przedsi´wzi´cie przez Komisj´
wych z tych Êrodków. Europejskà lub podmiot przekazujàcy Êrodki.

§ 3. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at produktowych przezna- 3. W przypadku nieotrzymania zagranicznych Êrod-


cza si´ na finansowanie, w formie preferencyjnie opro- ków finansowych uwzgl´dnionych w planie finanso-
centowanych po˝yczek lub dotacji, dzia∏aƒ i przedsi´- wania przedsi´wzi´cia, wnioskodawca przedstawia in-
wzi´ç okreÊlonych w ustawie. ne êród∏o finansowania.

Centres d'intérêt liés