Vous êtes sur la page 1sur 6

Dziennik Ustaw Nr 85 — 5697 — Poz.

768 i 769

2) 10 pkt — je˝eli inwestor dysponuje prawami w∏asno- 1) w przypadku lokalizacji:


Êci przemys∏owej w stosunku do rozwiàzaƒ obj´tych a) w podregionie, dla którego maksymalna inten-
inwestycjà w wi´cej ni˝ dwóch krajach, przy czym sywnoÊç pomocy wynosi 40% — 10 pkt,
Unia Europejska jest traktowana jako jeden kraj. b) w podregionie, dla którego maksymalna inten-
8. Dla kryterium zgodnoÊci nowej inwestycji z kie- sywnoÊç pomocy wynosi 50% — 20 pkt,
runkami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c) 2) w przypadku lokalizacji w regionie o stopie bezro-
ustawy, przyznaje si´ 10 pkt, je˝eli inwestycja spe∏nia bocia przekraczajàcej przeci´tnà stop´ bezrobocia
jedno z poni˝szych kryteriów: w kraju, podawanà wed∏ug stanu na dzieƒ
1) dotyczy obszarów, które zosta∏y wskazane jako 30 czerwca ka˝dego roku w obwieszczeniu Preze-
priorytetowe w ramach Programów Ramowych sa G∏ównego Urz´du Statystycznego:
Badaƒ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii a) 10 pkt,
Europejskiej, b) 20 pkt, je˝eli stopa bezrobocia w regionie prze-
2) jest przeznaczona na wdro˝enie projektów realizo- kracza t´ stop´ ponad dwukrotnie,
wanych jako projekty celowe ma∏ych i Êrednich 3) w przypadku lokalizacji w jednym z obszarów
przedsi´biorstw, okreÊlone w rozporzàdzeniu Prze- wsparcia — 20 pkt,
wodniczàcego Komitetu Badaƒ Naukowych z dnia
4) je˝eli wk∏ad Êrodków w∏asnych gminy, przeznaczo-
30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu
nych na tworzenie i popraw´ infrastruktury tech-
przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych
nicznej pod nowà inwestycj´ konkretnego przed-
ustalanych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´ (Dz. U.
Nr 146, poz. 1642), si´biorcy, w stosunku do wielkoÊci wnioskowane-
go wsparcia finansowego wynosi:
3) jest przeznaczona na wdro˝enie projektów ma∏ych a) od 31% do 50% — 10 pkt,
i Êrednich przedsi´biorców wyró˝nionych w kon-
kursie Polski Produkt Przysz∏oÊci, b) 51% i wi´cej — 20 pkt.

4) jest przeznaczona dla ma∏ych i Êrednich przedsi´- § 3. 1. Punkty otrzymane w wyniku uwzgl´dnienia
biorców na uruchomienie produkcji i dostarczanie kryteriów, o których mowa w § 1 i 2, sumuje si´ dla
energii wytworzonej ze êróde∏ odnawialnych, wszystkich kryteriów dotyczàcych danego rodzaju in-
5) dotyczy ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców wyko- westycji.
rzystujàcych istniejàcà infrastruktur´ likwidowa- 2. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyska-
nych lub restrukturyzowanych przedsi´biorstw, nych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby
6) dotyczy powstajàcych ma∏ych firm innowacyjnych, punktów uwzgl´dnia si´ liczb´ punktów uzyskanych
w których przedsi´biorca jest zarazem twórcà tech- w poszczególnych kryteriach, w kolejnoÊci wymienio-
nologii b´dàcej przedmiotem inwestycji. nej w § 1, a dla gmin — w § 2.
§ 2. Dla udzielenia wsparcia finansowego gminie § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
na tworzenie i modernizacj´ infrastruktury technicznej szenia.
bezpoÊrednio zwiàzanej ze wspieranà inwestycjà okre-
Êlonego przedsi´biorcy okreÊla si´ nast´pujàce szcze-
gó∏owe kryteria oraz punktacj´: Minister Gospodarki: J. Piechota

769
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Na podstawie art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 3 ustawy si´biorcy, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu in- dzenia,
westycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363) zarzàdza si´, co nast´- 2) wzór wniosku o udzielenie przedsi´biorcy wsparcia
puje: finansowego nowej inwestycji, stanowiàcy za∏àcz-
§ 1. OkreÊla si´: nik nr 2 do rozporzàdzenia.
1) wzór wniosku o udzielenie gminie wsparcia finan- § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
sowego nowej inwestycji na tworzenie i moderni- szenia.
zacj´ infrastruktury technicznej bezpoÊrednio zwià-
zanej ze wspieranà inwestycjà okreÊlonego przed- Minister Gospodarki: J. Piechota
Dziennik Ustaw Nr 85 — 5698 — Poz. 769

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra


Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r.
(poz. 769)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Wype∏niç pismem maszynowym

Data wp∏ywu ...................


Minister Gospodarki Numer ewidencji...................
Pl. Trzech Krzy˝y 3/5 FORMULARZ
Wniosek przyjà∏ ..................
00–507 Warszawa
Wniosek przekazano do ......

Wype∏nia wnioskodawca

WNIOSEK
o udzielenie gminie wsparcia finansowego nowej inwestycji
na tworzenie i modernizacj´ infrastruktury technicznej
bezpoÊrednio zwiàzanej ze wspieranà inwestycjà okreÊlonego przedsi´biorcy

1. Nazwa gminy .............................................................................................................................................................

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) gminy .........................................................................................................

3. Siedziba gminy ..........................................................................................................................................................


ulica ............................................................................................................................................................................
kod pocztowy ............................. miejscowoÊç ........................................................................................................
telefon ....................................................., telefaks .................................., e-mail ...................................................

4. Nazwa (firma), siedziba i adres przedsi´biorcy, na którego potrzeby gmina przygotowuje infrastruktur´
technicznà pod nowà inwestycj´ .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5. Numer NIP przedsi´biorcy1, na którego potrzeby gmina przygotowuje infrastruktur´ technicznà pod nowà
inwestycj´ ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6. Opis zakresu dzia∏aƒ zwiàzanych z budowà infrastruktury technicznej pod nowà inwestycj´ (np. niwelacja
terenu, budowa drogi). .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

—————————
1 Je˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziennik Ustaw Nr 85 — 5699 — Poz. 769

7. WartoÊç kosztorysowa oraz struktura wydatków zwiàzanych z przygotowaniem infrastruktury technicznej


pod nowà inwestycj´ dla dzia∏aƒ wymienionych w pkt 6 .....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

8. Harmonogram realizacji dzia∏aƒ zwiàzanych z budowà infrastruktury technicznej pod nowà inwestycj´:
1) termin rozpocz´cia inwestycji .............................................................................................................................
2) poszczególne etapy realizacji inwestycji ............................................................................................................
3) termin zakoƒczenia inwestycji .............................................................................................................................

9. Wnioskowana wysokoÊç wsparcia finansowego ...................................................................................................

10. Wnioskowany termin wyp∏aty wsparcia finansowego ..........................................................................................


....................................................................................................................................................................................

11. Numer konta bankowego, na które ma zostaç dokonana wp∏ata wsparcia finansowego .................................
....................................................................................................................................................................................

12. Nazwisko osoby upowa˝nionej do udzielania w imieniu wnioskodawcy informacji ..........................................


..........................................................................................., tel. ......................................., telefaks ..........................

13. Wykaz dokumentów do∏àczonych do wniosku: .....................................................................................................


....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

.............................................................
(data wystawienia wniosku)

OÊwiadczam, ˝e dane zawarte we wniosku sà zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

.................................................................
(podpis i piecz´ç osoby upowa˝nionej
oraz piecz´ç firmowa)
Dziennik Ustaw Nr 85 — 5700 — Poz. 769

Za∏àcznik nr 2

WZÓR

Wype∏niç pismem maszynowym

Data wp∏ywu ...................


Minister Gospodarki Numer ewidencji...................
Pl. Trzech Krzy˝y 3/5 FORMULARZ
Wniosek przyjà∏ ..................
00–507 Warszawa
Wniosek przekazano do ......

Wype∏nia wnioskodawca

WNIOSEK

o udzielenie przedsi´biorcy wsparcia finansowego nowej inwestycji

1. Nazwa (firma) przedsi´biorcy ...................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsi´biorcy .................................................................................................................................


ulica ............................................................................................ kod pocztowy ......................................................
miejscowoÊç ................................................................................................., telefon ..............................................
telefaks ......................................................................., e-mail ..................................................................................

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsi´biorcy1 ..........................................................................................

4. Przedmiot wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci ...........................


....................................................................................................................................................................................

5. Lokalizacja inwestycji: gmina ............................................................... powiat .......................................................


województwo ............................................................................................................................................................

6. Rodzaj nowej inwestycji (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu in-
westycji), b´dàcej podstawà ubiegania si´ o udzielenie wsparcia:
1) wartoÊç nowej inwestycji jest nie mniej- 3) w wyniku nowej inwestycji zosta∏o
sza ni˝ równowartoÊç kwoty 10 mln euro utworzonych co najmniej 20 miejsc pra-
2) wartoÊç nowej inwestycji jest nie mniej- cy na nie mniej ni˝ 5 lat
sza ni˝ równowartoÊç kwoty 500 tys. eu- 4) nowa inwestycja wprowadza innowacj´
ro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy technologicznà
rozbudowy lub modernizacji istniejàce- 5) nowa inwestycja wp∏ywa na popraw´
go przedsi´biorstwa i wià˝e si´ z utrzy- stanu Êrodowiska
maniem co najmniej 100 miejsc pracy
lub 50 miejsc pracy w przypadku inwe-
stycji w jednym z obszarów wsparcia,
przez nie mniej ni˝ 5 lat

(nale˝y zaznaczyç tylko jedno w∏aÊciwe pole)


7. Czy nowa inwestycja jest w fazie projektowania? Tak Nie
(nale˝y zaznaczyç w∏aÊciwe pole)

1 Je˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Dziennik Ustaw Nr 85 — 5701 — Poz. 769

8. Projektowana inwestycja spe∏niaç b´dzie co najmniej dwa spoÊród wymienionych ni˝ej warunków, zgodnie
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (wype∏niç tylko w przy-
padku pozytywnej odpowiedzi w pkt 7),
1) wp∏ynie na rozwój gospodarczy regionu 4) przyczyni si´ do rozwoju wspó∏pracy
z krajowym zapleczem naukowo-ba-
2) b´dzie zlokalizowana w obszarze wspar- dawczym
cia
5) b´dzie mieç wp∏yw na lokalny rynek pra-
3) b´dzie wprowadza∏a innowacje techno- cy
logiczne
(nale˝y zaznaczyç co najmniej dwa warunki)

9. Opis inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej:

1) przewidywana wartoÊç kosztorysowa inwestycji ...............................................................................................


2) struktura nak∏adów inwestycyjnych
(a) na nabycie gruntów .........................................................................................................................................
(b) na budowle i budynki .......................................................................................................................................
(c) na wyposa˝enie obiektów ...............................................................................................................................
(d) na wartoÊci niematerialne i prawne ...............................................................................................................

3) harmonogram realizacji inwestycji:


(a) termin rozpocz´cia inwestycji .........................................................................................................................
(b) poszczególne etapy realizacji inwestycji .......................................................................................................
(c) termin zakoƒczenia inwestycji .........................................................................................................................

4) przewidywana docelowa liczba zatrudnionych pracowników ..........................................................................


................................................................................................................................................................................

5) êród∏a finansowania inwestycji:


(a) Êrodki z bud˝etu paƒstwa ................................................................................................................................
(b) Êrodki w∏asne inwestora .................................................................................................................................
(c) udzia∏y wspó∏inwestorów ................................................................................................................................
(d) paƒstwowe fundusze celowe ..........................................................................................................................
(e) Êrodki z Unii Europejskiej ................................................................................................................................
(f) kredyt bankowy (w tym por´czony, gwarantowany) ....................................................................................
(g) pozosta∏e êród∏a finansowania........................................................................................................................

6) przewidywana efektywnoÊç ekonomiczna nowej inwestycji, liczona zgodnie z wzorem podanym w § 1


ust. 4 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych kryteriów
udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 85, poz. 768), z podaniem wartoÊci sk∏adni-
ków wzoru dla kolejnych okresów, dla których wykonano obliczenia
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

7) zastosowane w ramach nowej inwestycji technologie innowacyjne wytwarzania wyrobów i us∏ug, okres
ich stosowania na rynku Êwiatowym oraz kraje, w których inwestor dysponuje prawami w∏asnoÊci prze-
mys∏owej
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 85 — 5702 — Poz. 769

8) kooperacja z krajowymi przedsi´biorcami przez okres co najmniej 5 lat po uruchomieniu przez inwestora
dzia∏alnoÊci gospodarczej w wyniku nowej inwestycji (podaç przedmiot i zakres kooperacji)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

9) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko sporzàdzony na podstawie art. 52 ustawy z dnia


27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676).
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

10. Kwalifikacje pracowników i przewidywana liczba pracowników obj´tych szkoleniami


....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

11. WartoÊç (w z∏otych) oraz tytu∏y pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawc´ w Polsce w okresie 3 ko-
lejnych lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia niniejszego wniosku.
....................................................................................................................................................................................

12. Wnioskowana wysokoÊç wsparcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspiera-
niu inwestycji, wed∏ug:
1) wysokoÊci procentu wartoÊci nowej inwestycji .................................................................................................
2) liczby utworzonych nowych miejsca pracy .........................................................................................................
3) liczby przeszkolonych pracowników ....................................................................................................................

13. Wnioskowany termin wyp∏aty wsparcia finansowego ..........................................................................................


....................................................................................................................................................................................

14. Numer konta bankowego, zwiàzanego z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, na które ma zostaç doko-
nana wp∏ata wsparcia finansowego .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

15. Nazwisko osoby upowa˝nionej do udzielania w imieniu wnioskodawcy informacji ...........................................


................................................................................................., tel. ................................., telefaks ...........................

16. Wykaz dokumentów do∏àczonych do wniosku: ......................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

.............................................................
(data wystawienia wniosku)

OÊwiadczam, ˝e dane zawarte we wniosku sà zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

.................................................................
(podpis i piecz´ç osoby upowa˝nionej
oraz piecz´ç firmowa)

Centres d'intérêt liés