Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 55 — 4026 — Poz.

479 i 480

479
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków tworzenia filii lub wydzia∏u zamiejscowego uczelni.

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia spe∏niaç uczelnia, aby utworzyç i prowadziç kierunek
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. studiów, oraz nazw kierunków studiów, z zastrze˝e-
Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, niem § 3.
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. § 2. Warunkiem utworzenia filii lub wydzia∏u za-
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, miejscowego jest równie˝ uzyskanie pozytywnej oce-
Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 ny kszta∏cenia na danym kierunku studiów, je˝eli kieru-
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, nek ten jest ju˝ w siedzibie uczelni prowadzony.
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, § 3. W przypadku utworzenia filii lub wydzia∏u za-
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, miejscowego za granicà do minimum kadrowego,
poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34) zarzàdza si´, o którym mowa w § 1, mogà byç wliczani cudzoziem-
co nast´puje: cy posiadajàcy co najmniej stopieƒ naukowy doktora
w zakresie specjalnoÊci wchodzàcej w sk∏ad danego
§ 1. Filia lub wydzia∏ zamiejscowy uczelni mogà byç kierunku studiów. Ich liczba nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
utworzone, je˝eli tworzona jednostka spe∏nia, odr´b- 50% wymaganego minimum kadrowego na tym kie-
nie dla ka˝dego kierunku studiów, wymagania dotyczà- runku studiów.
ce minimum kadrowego, prowadzenia badaƒ nauko-
wych, bazy materialnej oraz proporcji nauczycieli aka- § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
demickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub 14 dni od dnia og∏oszenia.
stopieƒ naukowy doktora habilitowanego do liczby
studentów na danym kierunku studiów, o których mo-
wa w przepisach okreÊlajàcych warunki, jakie powinna Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

480
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie warunków, jakie powinna spe∏niaç uczelnia, aby utworzyç i prowadziç kierunek studiów, oraz
nazw kierunków studiów.

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia w uczelni oraz wymagania dotyczàce propozycji
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. liczby nauczycieli akademickich posiadajàcych ty-
Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, tu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy dokto-
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, ra habilitowanego do liczby studentów na danym
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. kierunku studiów,
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 2) prowadzi badania naukowe w dyscyplinach odpo-
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, wiadajàcych danemu kierunkowi studiów,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, 3) posiada baz´ materialnà, w tym lokalowà i labora-
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, toryjnà oraz odpowiednio wyposa˝onà bibliotek´,
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, umo˝liwiajàcà prowadzenie badaƒ naukowych
poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34) zarzàdza si´, i zaj´ç dydaktycznych.
co nast´puje:
2. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku
§ 1. 1. Uczelnia mo˝e utworzyç i prowadziç kierunek studiów magisterskich w uczelni niespe∏niajàcej wy-
studiów magisterskich, je˝eli odpowiada nast´pujà- magaƒ okreÊlonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
cym warunkom: 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, zwanej da-
1) spe∏nia wymagania dotyczàce minimum kadrowe- lej „ustawà”, jest ponadto uzyskanie pozytywnej oce-
go nauczycieli akademickich zatrudnionych ny kszta∏cenia prowadzonego na danym kierunku na