Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 8 — 471 — Poz.

64

64
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 10 stycznia 2002 r.

w sprawie warunków, jakie powinna spe∏niaç uczelnia zawodowa, aby utworzyç i prowadziç kierunek
lub specjalnoÊç zawodowà.

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw- § 2. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. lub specjalnoÊci zawodowej w paƒstwowej uczelni za-
Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. wodowej jest ponadto potwierdzone zaanga˝owanie
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, organizacyjne i finansowe organów samorzàdu teryto-
poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33) rialnego i spo∏ecznoÊci lokalnej.
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 3. 1. Minimum kadrowe w uczelni zawodowej,
§ 1. Uczelnia zawodowa mo˝e utworzyç i prowadziç z zastrze˝eniem ust. 2 i § 7, dla ka˝dego kierunku stu-
kierunek lub specjalnoÊç zawodowà, je˝eli: diów stanowi zatrudnienie, w pe∏nym wymiarze czasu
pracy, co najmniej:
1) przedstawi koncepcj´ kszta∏cenia zawodowego
w ramach kierunku lub specjalnoÊci zawodowej, 1) czterech nauczycieli akademickich posiadajàcych
zawierajàcà w szczególnoÊci charakterystyk´ ab- tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy doktora habili-
solwenta, towanego, o specjalnoÊciach naukowych, w któ-
rych uzyskiwane sà dyplomy na tym kierunku stu-
2) przedstawi plany studiów i programy nauczania diów,
gwarantujàce realizacj´ koncepcji kszta∏cenia za-
wodowego: 2) szeÊciu nauczycieli akademickich, w tym co naj-
mniej czterech posiadajàcych stopieƒ naukowy,
a) obejmujàce okres co najmniej 6, a w przypadku o specjalnoÊciach naukowych, w których uzyskiwa-
studiów koƒczàcych si´ uzyskaniem tytu∏u za- ne sà dyplomy na tym kierunku studiów, posiada-
wodowego „in˝ynier” — 7 semestrów zaj´ç dy- jàcych udokumentowane doÊwiadczenie zawodo-
daktycznych oraz odr´bnie co najmniej 15 tygo- we zdobyte poza szkolnictwem wy˝szym.
dni praktyki,
b) przewidujàce na studiach dziennych co najmniej 2. W uczelni zawodowej prowadzàcej kierunek stu-
diów artystycznych niezb´dne jest zatrudnienie, w pe∏-
2200 godzin zaj´ç dydaktycznych, bez praktyki
nym wymiarze czasu pracy, co najmniej trzech nauczy-
zawodowej,
cieli akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy lub
c) przewidujàce na studiach wieczorowych i zaocz- stopieƒ naukowy doktora habilitowanego bàdê posia-
nych nie mniej ni˝ 80% godzin zaj´ç dydaktycz- dajàcych kwalifikacje artystyczne II stopnia, reprezen-
nych przewidzianych na studiach dziennych tujàcych dyscyplin´ artystycznà zwiàzanà ze specjalno-
oraz obejmujàce ten sam zakres treÊci progra- Êciami danego kierunku studiów, w tym co najmniej
mowych, jednego nauczyciela akademickiego posiadajàcego ty-
tu∏ naukowy.
3) spe∏nia wymagania dotyczàce minimalnej liczby
nauczycieli akademickich posiadajàcych tytu∏ na- § 4. 1. Minimum kadrowe w uczelni zawodowej,
ukowy lub stopieƒ naukowy, zatrudnionych z zastrze˝eniem ust. 2 i § 7, dla ka˝dej specjalnoÊci za-
w uczelni, zwane dalej „minimum kadrowym”, wodowej stanowi zatrudnienie, w pe∏nym wymiarze
oraz proporcji liczby nauczycieli akademickich do czasu pracy, co najmniej:
liczby studentów,
1) dwóch nauczycieli akademickich posiadajàcych ty-
4) posiada baz´ materialnà i dydaktycznà zapewniajà- tu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy doktora habilito-
cà prawid∏owà realizacj´ celów kszta∏cenia, w tym wanego, o specjalnoÊciach naukowych, w których
odpowiednià liczb´ sal dydaktycznych, laborato- uzyskiwane sà dyplomy na tej specjalnoÊci stu-
riów i pracowni, diów,

5) posiada bibliotek´ wyposa˝onà w literatur´ zaleca- 2) czterech nauczycieli akademickich, w tym co naj-
nà w ramach poszczególnych przedmiotów; mniej trzech posiadajàcych stopieƒ naukowy,
w przypadku braku biblioteki uczelnianej w uczelni o specjalnoÊciach naukowych, w których uzyskiwa-
nowo tworzonej nale˝y przedstawiç wiarygodne ne sà dyplomy na tej specjalnoÊci studiów, posia-
plany jej utworzenia w ciàgu pierwszego roku dzia- dajàcych udokumentowane doÊwiadczenie zawo-
∏alnoÊci szko∏y, dowe zdobyte poza szkolnictwem wy˝szym.

6) zapewnia odbycie przez studentów praktyk przewi- 2. W uczelni zawodowej prowadzàcej specjalnoÊç
dzianych w planach studiów. artystycznà niezb´dne jest zatrudnienie, w pe∏nym wy-
Dziennik Ustaw Nr 8 — 472 — Poz. 64 i 65

miarze czasu pracy, co najmniej dwóch nauczycieli nywania zawodu piel´gniarki lub po∏o˝nej oraz
akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy lub sto- udokumentowane doÊwiadczenie zawodowe
pieƒ naukowy doktora habilitowanego bàdê posiadajà- zdobyte poza szkolnictwem wy˝szym,
cych kwalifikacje artystyczne II stopnia, reprezentujà-
cych dyscyplin´ artystycznà zwiàzanà z danà specjal- 2) dla specjalnoÊci „piel´gniarstwo” i „po∏o˝nictwo”
noÊcià, w tym co najmniej jednego nauczyciela akade- — zatrudnienie, w pe∏nym wymiarze czasu pracy,
mickiego posiadajàcego tytu∏ naukowy. co najmniej:
a) dwóch nauczycieli akademickich posiadajàcych
§ 5. 1. Osoby, o których mowa w § 3, 4 i 7, mogà byç tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy doktora ha-
zaliczone do minimum kadrowego nie wi´cej ni˝ bilitowanego, o specjalnoÊciach w zakresie nauk
w dwóch uczelniach. medycznych,
2. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 3 b) dwóch nauczycieli akademickich posiadajàcych
i 4, mogà byç wliczone wy∏àcznie osoby posiadajàce co stopieƒ naukowy, o specjalnoÊciach w zakresie
najmniej tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny. nauk medycznych,
c) czterech nauczycieli akademickich posiadajà-
§ 6. Liczba studentów odbywajàcych studia na kie- cych tytu∏ zawodowy magistra i prawo do wyko-
runku lub specjalnoÊci zawodowej nie mo˝e przekra- nywania zawodu piel´gniarki lub po∏o˝nej oraz
czaç trzydziestokrotnej liczby nauczycieli akademickich udokumentowane doÊwiadczenie zawodowe
zatrudnionych w uczelni w pe∏nym wymiarze czasu zdobyte poza szkolnictwem wy˝szym.
pracy i realizujàcych proces dydaktyczny na tym kie-
runku lub specjalnoÊci. § 8. Uczelnie zawodowe utworzone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia i niespe∏niajàce warun-
§ 7. Do dnia 1 paêdziernika 2005 r. minimum kadro- ków okreÊlonych w rozporzàdzeniu dostosujà si´ do
we w uczelni zawodowej stanowià: tych warunków nie póêniej ni˝ do dnia 1 paêdziernika
1) dla kierunków „piel´gniarstwo” i „po∏o˝nictwo” — 2002 r.
zatrudnienie, w pe∏nym wymiarze czasu pracy, co
najmniej: § 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków, ja-
a) trzech nauczycieli akademickich posiadajàcych kim powinna odpowiadaç uczelnia zawodowa, aby
tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy doktora ha- utworzyç i prowadziç kierunek lub specjalnoÊç zawo-
bilitowanego, o specjalnoÊciach w zakresie nauk dowà (Dz. U. Nr 78, poz. 834).
medycznych,
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
b) czterech nauczycieli akademickich posiadajà-
14 dni od dnia og∏oszenia.
cych stopieƒ naukowy, o specjalnoÊciach w za-
kresie nauk medycznych,
c) czterech nauczycieli akademickich posiadajà-
cych tytu∏ zawodowy magistra i prawo do wyko- Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

65
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie profili kszta∏cenia ogólnozawodowego.

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 2. Profile kszta∏cenia ogólnozawodowego odpo-
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, wiadajà grupowaniom rodzajów dzia∏alnoÊci, wymie-
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 nionych w Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, stanowià-
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, cej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r.
i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 i z 2001 r.
i Nr 144, poz. 1615) zarzàdza si´, co nast´puje: Nr 12, poz. 93), w zakresie sekcji i dzia∏ów.

§ 1. 1. OkreÊla si´ profile kszta∏cenia ogólnozawo- § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem


dowego, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia. 1 wrzeÊnia 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka