Vous êtes sur la page 1sur 4

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4039 — Poz.

558

558
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie warunków i trybu wyst´powania uczelni niepaƒstwowej o dotacje z bud˝etu paƒstwa

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze- 1) posiada uprawnienie do prowadzenia studiów ma-
Ênia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, gisterskich na co najmniej jednym kierunku lub
poz. 385, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: uzyska∏a pozytywnà ocen´ Paƒstwowej Komisji
Akredytacyjnej co najmniej jednego kierunku stu-
§ 1. 1. Uczelnia niepaƒstwowa mo˝e wystàpiç diów prowadzonego na poziomie zawodowym;
o przyznanie dotacji na dzia∏alnoÊç dydaktycznà w za-
kresie dofinansowania kszta∏cenia kadr oraz badaƒ nie- 2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o prac´
zb´dnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci dydaktycznej w pe∏nym wymiarze czasu pracy nauczycieli akade-
i kszta∏cenia kadr, je˝eli: mickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora,
stopieƒ naukowy doktora habilitowanego lub sto-
1) co najmniej jedna z jednostek organizacyjnych pieƒ naukowy doktora jest wi´ksza o co najmniej
uczelni posiada uprawnienia do nadawania stop- 25 % od minimum kadrowego, o którym mowa
nia naukowego doktora lub posiada uprawnienia w przepisach okreÊlajàcych warunki, jakie powinna
do prowadzenia studiów na poziomie magister- spe∏niaç uczelnia, aby utworzyç i prowadziç kieru-
skim i w okresie trzech lat poprzedzajàcych z∏o˝e- nek studiów;
nie wniosku o dofinansowanie co najmniej czte- 3) liczba studentów jest nie mniejsza ni˝ 3 000 osób,
rech pracowników uczelni, zatrudnionych w niej w tym co najmniej 500 studentów na studiach
przez okres nie krótszy ni˝ dwa lata na podsta- dziennych;
wie umowy o prac´, uzyska∏o stopieƒ naukowy
doktora; 4) posiada baz´ materialnà stanowiàcà jej w∏asnoÊç,
o wartoÊci co najmniej 5 000 000 z∏;
2) zapewnia na ten cel Êrodki w∏asne lub inne Êrodki
niepochodzàce z dotacji z bud˝etu paƒstwa, w ∏àcz- 5) posiada zaakceptowany przez okreÊlone w statucie
nej wysokoÊci co najmniej 50% kosztów realizacji w∏aÊciwe organy program inwestycji oraz doku-
zadania, na które ma byç przyznana dotacja. ment stwierdzajàcy prawo dysponowania nieru-
chomoÊcià na cele budowlane w rozumieniu prze-
2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo- pisów prawa budowlanego;
wa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
6) zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystàpienie,
Êrodki inne ni˝ dotacja z bud˝etu paƒstwa w ∏àcz-
§ 2. 1. Uczelnia niepaƒstwowa mo˝e ubiegaç si´
nej wysokoÊci co najmniej 70% planowanej warto-
o dotacj´ na pomoc materialnà dla studentów, je˝eli
Êci kosztorysowej inwestycji, w tym nie mniej ni˝
posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej.
30% Êrodków w∏asnych.
2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo- 2. Warunkiem wystàpienia uczelni niepaƒstwowej
wa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, jest z∏o˝e-
nie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezento-
§ 3. 1. Uczelnia niepaƒstwowa mo˝e wystàpiç wania oÊwiadczenia w formie aktu notarialnego zawie-
o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji bu- rajàcego zobowiàzanie do:
dowlanej, je˝eli:
——————— 1) niezbywania i niedokonywania zmiany przeznacze-
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad- nia nieruchomoÊci zabudowanej przy udziale Êrod-
ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie ków z dotacji, o której mowa w ust.1, bez zgody mi-
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów nistra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego,
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu zwanego dalej „ministrem”;
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866). 2) przekazania nieruchomoÊci wymienionej w pkt 1 na
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
cele edukacyjne uzgodnione z ministrem, w przy-
z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, padku likwidacji uczelni.
poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105,
poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, 3. Do wniosku uczelni niepaƒstwowej o przyznanie
poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104,
dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy
poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50,
poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. okreÊlajàce szczegó∏owe zasady finansowania inwe-
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, stycji z bud˝etu paƒstwa.
poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, 4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo-
poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683. wa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 4040 — Poz. 558

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycj´ i sk∏ada okreÊlony w statucie w∏aÊciwy organ upraw-
budowlanà, o której mowa w ust. 1, do∏àcza si´: niony do reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z za-
∏o˝ycielem uczelni.
1) pisemne zobowiàzanie okreÊlonych w statucie w∏a-
Êciwych organów uczelni do zapewnienia Êrodków § 6. 1. Po wp∏yni´ciu wniosku minister sprawdza,
w∏asnych w wysokoÊci co najmniej 30% planowa- czy spe∏nia on wymagania formalne okreÊlone w roz-
nej wartoÊci kosztorysowej inwestycji oraz anga˝o- porzàdzeniu.
wania Êrodków w∏asnych i innych ni˝ dotacja z bu-
d˝etu paƒstwa od rozpocz´cia inwestycji; 2. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymagaƒ formalnych,
2) poÊwiadczone kopie umów zawartych z bankiem minister wzywa uczelni´ niepaƒstwowà do usuni´cia
lub po˝yczkodawcà albo wydanych przez nich do- uchybieƒ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni.
kumentów potwierdzajàcych zapewnienie udziele-
nia kredytu lub po˝yczki, z uwzgl´dnieniem plano- 3. W razie nieusuni´cia uchybieƒ w terminie wy-
wanych kwot i terminów ich przyznania; mienionym w ust. 2, wniosek pozostawia si´ bez roz-
poznania.
3) poÊwiadczone kopie dokumentów potwierdzajà-
cych przyznanie dotacji z funduszów celowych lub 4. Minister kieruje wniosek uczelni niepaƒstwowej
innych Êrodków albo zapewnienie ich przyznania, o przyznanie dotacji z bud˝etu paƒstwa, spe∏niajàcy
z uwzgl´dnieniem planowanych kwot i terminów wymagania formalne, do Rady G∏ównej Szkolnictwa
ich przyznania. Wy˝szego w celu zaopiniowania.

§ 4. Warunkiem wystàpienia uczelni niepaƒstwo- 5. Dotacje, o których mowa w § 1—3, przyznawane


wej o przyznanie dotacji z bud˝etu paƒstwa jest wyko- sà w ramach Êrodków przewidzianych na te cele w cz´-
rzystanie zapewnianych wczeÊniej Êrodków w∏asnych Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest minister.
na realizacj´ przedsi´wzi´ç dofinansowanych z bud˝e-
tu paƒstwa, zgodnie z zadeklarowanym przeznacze- § 7. Wnioski uczelni niepaƒstwowych o przyznanie
niem, a tak˝e przestrzeganie przez uczelni´ przepisów dotacji, wymienionych w § 1 i 3, w roku, w którym
prawa. wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie, mogà byç sk∏adane
nie póêniej ni˝ w okresie dwóch miesi´cy od dnia wej-
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mo- Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
wa w § 1—3, sk∏ada si´ w terminie do dnia 10 grudnia
roku poprzedzajàcego rok, w którym ma byç udzielona § 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
dotacja. 14 dni od dnia og∏oszenia.

2. Wnioski o przyznanie dotacji sk∏ada si´ do mini-


stra w dwóch egzemplarzach. Wniosek podpisuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej


i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 558)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPA¡STWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DZIA¸ALNOÂå DYDAKTYCZNÑ


W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTA¸CENIA KADR ORAZ BADA¡ NIEZB¢DNYCH DLA PROWADZENIA
DZIA¸ALNOÂCI DYDAKTYCZNEJ I KSZTA¸CENIA KADR

1. Informacje o uczelni: 6) liczba studentów, w tym studentów studiów


dziennych;
1) nazwa uczelni;
7) uprawnienia do nadawania stopni naukowych,
2) data utworzenia; z podaniem zakresu, daty uzyskania oraz liczby
stopni naukowych nadanych w ciàgu ostatnich
3) prowadzone kierunki studiów; trzech lat;
8) uprawnienia do prowadzenia studiów magister-
4) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych
skich, z podaniem kierunków i daty uzyskania
na podstawie umowy o prac´, z podzia∏em na uprawnienia;
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora, sto-
pieƒ naukowy doktora habilitowanego oraz tytu∏ 9) informacje o pracownikach uczelni, którzy uzy-
naukowy; skali w ostatnich trzech latach stopnie naukowe
doktora, wraz z podaniem nazw jednostek, które
5) liczba nauczycieli akademickich wykonujàcych stopnie te nada∏y, oraz okresie zatrudnienia tych
prac´ w uczelni na podstawie umów cywilno- pracowników w uczelni na podstawie umowy
prawnych, z podzia∏em na posiadajàcych sto- o prac´.
pieƒ naukowy doktora, stopieƒ naukowy dokto- (Informacje o uczelni powinny byç podane wed∏ug
ra habilitowanego oraz tytu∏ naukowy; stanu na dzieƒ sporzàdzania wniosku.)
Dziennik Ustaw Nr 62 — 4041 — Poz. 558

2. Opis zadania z zakresu kszta∏cenia kadr oraz 7) inne koszty (podaç jakie).
badaƒ niezb´dnych dla prowadzenia dzia-
∏alnoÊci dydaktycznej i kszta∏cenia kadr: 4. Planowane êród∏a sfinansowania kosztów
zadania:
1) charakterystyka planowanego zadania;
1) wysokoÊç wnioskowanej dotacji;
2) termin realizacji;
2) Êrodki w∏asne uczelni;
3) uzasadnienie celowoÊci realizacji planowanego
zadania; 3) inne Êrodki (z okreÊleniem êród∏a pochodzenia).

4) dotychczasowe doÊwiadczenia i osiàgni´cia 5. OkreÊlenie zakresu i kwot przeznaczenia


w tym zakresie. wnioskowanej dotacji (z wy∏àczeniem rze-
czowych aktywów trwa∏ych).
(Zadanie powinno byç realizowane w roku kalen-
darzowym wymienionym we wniosku.) 6. Numer rachunku bankowego.

3. Planowane koszty zadania, 7. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie


z przyznanych wczeÊniej dotacji w ramach
z tego: dzia∏alnoÊci dydaktycznej (je˝eli tego ro-
1) wynagrodzenia; dzaju sprawozdanie nie by∏o wczeÊniej
przedk∏adane).
2) aparatura naukowo-badawcza;
8. Opinia organu kolegialnego uczelni.
3) programy komputerowe, wydawnictwa;
9. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´
4) materia∏y i przedmioty nietrwa∏e; i nazwisko oraz numer telefonu).
5) wyjazdy;
10. Podpisy okreÊlonych w statucie w∏aÊci-
6) koszty poÊrednie; wych organów uczelni oraz za∏o˝yciela.

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPA¡STWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC MATERIALNÑ


DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni: przyznanej w roku sk∏adania wniosku (je-


˝eli tego rodzaju informacja nie by∏a
1) nazwa uczelni; wczeÊniej przedk∏adana), zawierajàca
2) data utworzenia; w szczególnoÊci dane o liczbie stypendy-
stów wg stanu w dniu 30 listopada.
3) liczba studentów (bez cudzoziemców) wg stanu
w dniu 30 listopada; 3. Numer rachunku bankowego.
4) liczba studentów studiów dziennych (bez cudzo- 4. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´
ziemców) wg stanu w dniu 30 listopada. i nazwisko oraz numer telefonu).
2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ra- 5. Podpisy okreÊlonych w statucie w∏aÊci-
mach pomocy materialnej dla studentów wych organów uczelni oraz za∏o˝yciela.

Za∏àcznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPA¡STWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE


INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni: 5) ocena Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej,


z podaniem kierunku lub kierunków studiów;
1) nazwa uczelni;
6) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych
2) data utworzenia; na podstawie umowy o prac´, z podzia∏em na
3) prowadzone kierunki studiów; posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora, sto-
pieƒ naukowy doktora habilitowanego oraz ty-
4) uprawnienia do prowadzenia studiów magister- tu∏ naukowy, z podaniem nazwisk osób stano-
skich, z podaniem kierunków i dat przyznania wiàcych minimum kadrowe poszczególnych
uprawnienia; kierunków studiów;
Dziennik Ustaw Nr 62 — 4042 — Poz. 558 i 559

7) liczba studentów, w tym studentów studiów dzenia planowanej wartoÊci kosztorysowej in-
dziennych; westycji;
8) opis bazy uczelni, w tym w∏asnej, z podaniem 7) êród∏a finansowania inwestycji, w tym Êrodki
szczegó∏owych informacji o dotychczasowym w∏asne, Êrodki inne ni˝ dotacja z bud˝etu paƒ-
zaanga˝owaniu Êrodków w∏asnych w rozwój ba- stwa, wnioskowana dotacja;
zy uczelni;
8) harmonogram realizacji inwestycji;
9) udokumentowana informacja o wartoÊci bazy
9) zak∏adany wst´pnie harmonogram przekazywa-
materialnej b´dàcej w∏asnoÊcià uczelni.
nia wnioskowanej dotacji.
(Informacje o uczelni powinny byç podane wed∏ug
stanu na dzieƒ sporzàdzania wniosku.) 3. Zobowiàzania okreÊlonych w statucie w∏a-
Êciwych organów uczelni, o których mowa
2. Opis inwestycji: w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporzàdzenia.
1) nazwa i lokalizacja inwestycji; 4. OÊwiadczenie, o którym mowa w §3 ust. 2
rozporzàdzenia.
2) informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwe-
stycji; 5. Numer rachunku bankowego.
3) uzasadnienie celowoÊci inwestycji i jej lokali-
6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie
zacji;
z przyznanych wczeÊniej dotacji na inwe-
4) planowany okres realizacji inwestycji; stycje (je˝eli tego rodzaju sprawozdanie
nie by∏o wczeÊniej przedk∏adane).
5) dokumenty potwierdzajàce przygotowanie
uczelni do realizacji inwestycji, w tym zaakcep- 7. Opinia organu kolegialnego uczelni.
towany program inwestycji, kopia decyzji o po-
zwoleniu na budow´, dokument stwierdzajàcy 8. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´
prawo dysponowania nieruchomoÊcià; i nazwisko oraz numer telefonu).
6) planowana wartoÊç kosztorysowa inwestycji 9. Podpisy okreÊlonych w statucie w∏aÊci-
i struktura nak∏adów, z podaniem daty zatwier- wych organów uczelni oraz za∏o˝yciela.

559
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie warunków i trybu wyst´powania niepaƒstwowej uczelni zawodowej o dotacje z bud˝etu paƒstwa

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerw- 1) prowadzi kszta∏cenie na co najmniej trzech kierun-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, kach studiów;
poz. 590, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
2) w okresie trzech lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wnio-
§ 1. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e sku o dofinansowanie co najmniej czterech pra-
wystàpiç o przyznanie dotacji na dzia∏alnoÊç dydak- cowników uczelni, zatrudnionych w niej przez
tycznà w zakresie dofinansowania kszta∏cenia kadr nie- okres nie krótszy ni˝ dwa lata na podstawie umo-
zb´dnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci dydaktycznej, wy o prac´, uzyska∏o stopieƒ naukowy doktora;
je˝eli:
3) zapewni na ten cel Êrodki w∏asne oraz inne niepo-
———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad- chodzàce z dotacji z bud˝etu paƒstwa, w ∏àcznej
ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie wysokoÊci co najmniej 50% kosztów realizacji za-
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów dania, na które ma byç przyznana dotacja.
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. 2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo-
Nr 97, poz. 866). wa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, § 2. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e
poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239. ubiegaç si´ o dotacj´ na pomoc materialnà dla studen-