Vous êtes sur la page 1sur 4

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4042 — Poz.

558 i 559

7) liczba studentów, w tym studentów studiów dzenia planowanej wartoÊci kosztorysowej in-
dziennych; westycji;
8) opis bazy uczelni, w tym w∏asnej, z podaniem 7) êród∏a finansowania inwestycji, w tym Êrodki
szczegó∏owych informacji o dotychczasowym w∏asne, Êrodki inne ni˝ dotacja z bud˝etu paƒ-
zaanga˝owaniu Êrodków w∏asnych w rozwój ba- stwa, wnioskowana dotacja;
zy uczelni;
8) harmonogram realizacji inwestycji;
9) udokumentowana informacja o wartoÊci bazy
9) zak∏adany wst´pnie harmonogram przekazywa-
materialnej b´dàcej w∏asnoÊcià uczelni.
nia wnioskowanej dotacji.
(Informacje o uczelni powinny byç podane wed∏ug
stanu na dzieƒ sporzàdzania wniosku.) 3. Zobowiàzania okreÊlonych w statucie w∏a-
Êciwych organów uczelni, o których mowa
2. Opis inwestycji: w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporzàdzenia.
1) nazwa i lokalizacja inwestycji; 4. OÊwiadczenie, o którym mowa w §3 ust. 2
rozporzàdzenia.
2) informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwe-
stycji; 5. Numer rachunku bankowego.
3) uzasadnienie celowoÊci inwestycji i jej lokali-
6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie
zacji;
z przyznanych wczeÊniej dotacji na inwe-
4) planowany okres realizacji inwestycji; stycje (je˝eli tego rodzaju sprawozdanie
nie by∏o wczeÊniej przedk∏adane).
5) dokumenty potwierdzajàce przygotowanie
uczelni do realizacji inwestycji, w tym zaakcep- 7. Opinia organu kolegialnego uczelni.
towany program inwestycji, kopia decyzji o po-
zwoleniu na budow´, dokument stwierdzajàcy 8. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´
prawo dysponowania nieruchomoÊcià; i nazwisko oraz numer telefonu).
6) planowana wartoÊç kosztorysowa inwestycji 9. Podpisy okreÊlonych w statucie w∏aÊci-
i struktura nak∏adów, z podaniem daty zatwier- wych organów uczelni oraz za∏o˝yciela.

559
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie warunków i trybu wyst´powania niepaƒstwowej uczelni zawodowej o dotacje z bud˝etu paƒstwa

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerw- 1) prowadzi kszta∏cenie na co najmniej trzech kierun-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, kach studiów;
poz. 590, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
2) w okresie trzech lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wnio-
§ 1. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e sku o dofinansowanie co najmniej czterech pra-
wystàpiç o przyznanie dotacji na dzia∏alnoÊç dydak- cowników uczelni, zatrudnionych w niej przez
tycznà w zakresie dofinansowania kszta∏cenia kadr nie- okres nie krótszy ni˝ dwa lata na podstawie umo-
zb´dnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci dydaktycznej, wy o prac´, uzyska∏o stopieƒ naukowy doktora;
je˝eli:
3) zapewni na ten cel Êrodki w∏asne oraz inne niepo-
———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad- chodzàce z dotacji z bud˝etu paƒstwa, w ∏àcznej
ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie wysokoÊci co najmniej 50% kosztów realizacji za-
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów dania, na które ma byç przyznana dotacja.
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. 2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo-
Nr 97, poz. 866). wa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, § 2. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e
poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239. ubiegaç si´ o dotacj´ na pomoc materialnà dla studen-
Dziennik Ustaw Nr 62 — 4043 — Poz. 559

tów, je˝eli posiada regulamin przyznawania pomocy 4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której
materialnej. mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdze-
nia.
2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo-
wa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycj´
budowlanà, o której mowa w ust. 1, do∏àcza si´:
§ 3. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e 1) pisemne zobowiàzanie okreÊlonych w statucie w∏a-
wystàpiç o przyznanie dotacji na dofinansowanie in- Êciwych organów uczelni do zapewnienia Êrodków
westycji budowlanej, je˝eli: w∏asnych w wysokoÊci co najmniej 30% planowa-
1) prowadzi kszta∏cenie na co najmniej trzech kierun- nej wartoÊci kosztorysowej inwestycji oraz anga˝o-
wania Êrodków w∏asnych i innych ni˝ dotacja z bu-
kach studiów oraz uzyska∏a pozytywnà ocen´ Paƒ-
d˝etu paƒstwa od rozpocz´cia inwestycji;
stwowej Komisji Akredytacyjnej co najmniej jedne-
go z prowadzonych kierunków studiów; 2) poÊwiadczone kopie umów zawartych z bankiem
lub po˝yczkodawcà albo wydanych przez nich do-
2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o prac´
kumentów potwierdzajàcych zapewnienie udziele-
w pe∏nym wymiarze czasu pracy nauczycieli akade-
nia kredytu lub po˝yczki, z uwzgl´dnieniem plano-
mickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora,
wanych kwot i terminów ich przyznania;
stopieƒ naukowy doktora habilitowanego lub sto-
pieƒ naukowy doktora jest wi´ksza o co najmniej 3) poÊwiadczone kopie dokumentów potwierdzajà-
25% od minimum kadrowego, o którym mowa cych przyznanie dotacji z funduszów celowych lub
w przepisach okreÊlajàcych warunki, jakie powinna innych Êrodków albo zapewnienie ich przyznania,
spe∏niaç uczelnia zawodowa, aby utworzyç i pro- z uwzgl´dnieniem planowanych kwot i terminów
wadziç kierunek studiów; ich przyznania.
3) liczba studentów jest nie mniejsza ni˝ 2 000 osób, § 4. Warunkiem wystàpienia niepaƒstwowej uczel-
w tym co najmniej 350 studentów na studiach ni zawodowej o przyznanie dotacji z bud˝etu paƒstwa
dziennych; jest uprzednie wykorzystanie zapewnianych wczeÊniej
Êrodków w∏asnych na realizacj´ przedsi´wzi´ç dofi-
4) posiada baz´ materialnà stanowiàcà jej w∏asnoÊç,
nansowanych z bud˝etu paƒstwa, zgodnie z zadeklaro-
o wartoÊci co najmniej 5 000 000 z∏;
wanym przeznaczeniem, a tak˝e przestrzeganie przez
5) posiada zaakceptowany przez okreÊlone w statucie uczelni´ przepisów prawa.
w∏aÊciwe organy program inwestycji oraz doku-
ment stwierdzajàcy prawo dysponowania nieru- § 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mo-
chomoÊcià na cele budowlane w rozumieniu prze- wa w § 1—3, sk∏ada si´ w terminie do dnia 10 grudnia
pisów prawa budowlanego; roku poprzedzajàcego rok, w którym ma byç udzielona
dotacja.
6) zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystàpienie,
Êrodki inne ni˝ dotacja z bud˝etu paƒstwa w ∏àcz- 2. Wnioski o przyznanie dotacji sk∏ada si´ do mini-
nej wysokoÊci co najmniej 70% planowanej warto- stra w dwóch egzemplarzach. Wniosek podpisuje
Êci kosztorysowej inwestycji, w tym nie mniej ni˝ i sk∏ada okreÊlony w statucie w∏aÊciwy organ upraw-
30% Êrodków w∏asnych. niony do reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z za-
∏o˝ycielem uczelni.
2. Warunkiem wystàpienia niepaƒstwowej uczelni
§ 6. 1. Po wp∏yni´ciu wniosku minister sprawdza,
zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa
czy spe∏nia on wymagania formalne okreÊlone w roz-
w ust. 1, jest z∏o˝enie przez organ uczelni uprawniony
porzàdzeniu.
do jej reprezentowania oÊwiadczenia w formie aktu no-
tarialnego zawierajàcego zobowiàzanie do: 2. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymagaƒ formalnych,
minister wzywa niepaƒstwowà uczelni´ zawodowà
1) niezbywania i niedokonywania zmiany przeznacze- do usuni´cia uchybieƒ w terminie nie d∏u˝szym ni˝
nia nieruchomoÊci zabudowanej przy udziale Êrod- 14 dni.
ków z dotacji, o której mowa w ust. 1, bez zgody mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego, 3. W razie nieusuni´cia uchybieƒ w terminie okre-
zwanego dalej „ministrem”; Êlonym w ust. 2, wniosek pozostawia si´ bez rozpozna-
nia.
2) przekazania nieruchomoÊci wymienionej w pkt 1 na
cele edukacyjne uzgodnione z ministrem, w przy- 4. Minister kieruje wniosek niepaƒstwowej uczelni
padku likwidacji uczelni. zawodowej o przyznanie dotacji z bud˝etu paƒstwa,
spe∏niajàcy wymagania formalne, do Rady G∏ównej
3. Do wniosku niepaƒstwowej uczelni zawodowej Szkolnictwa Wy˝szego w celu zaopiniowania.
o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy okreÊlajàce szczegó∏owe zasady finansowa- 5. Dotacje, o których mowa w § 1—3, przyznawane
nia inwestycji z bud˝etu paƒstwa. sà w ramach Êrodków przewidzianych na te cele w cz´-
Dziennik Ustaw Nr 62 — 4044 — Poz. 559

Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest mini- w którym wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie, mogà byç
ster. sk∏adane nie póêniej ni˝ w okresie dwóch miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 7. Przepisy dotyczàce kierunków studiów stosuje
si´ do specjalnoÊci zawodowych do czasu ich przypo- § 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
rzàdkowania, zgodnie z odr´bnymi przepisami, do od- 14 dni od dnia og∏oszenia.
powiednich kierunków studiów.

§ 8. Wnioski niepaƒstwowych uczelni zawodowych


o przyznanie dotacji, wymienionych w §1 i 3, w roku, Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej


i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 559)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DZIA¸ALNOÂå


DYDAKTYCZNÑ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTA¸CENIA KADR NIEZB¢DNYCH DLA PROWADZENIA
DZIA¸ALNOÂCI DYDAKTYCZNEJ

1. Informacje o uczelni: 3. Planowane koszty zadania,


1) nazwa uczelni; z tego:
2) data utworzenia; 1) wynagrodzenia;
3) prowadzone kierunki studiów; 2) aparatura naukowo-badawcza;
4) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych
3) programy komputerowe, wydawnictwa;
na podstawie umowy o prac´, z podzia∏em na
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora, sto- 4) materia∏y i przedmioty nietrwa∏e;
pieƒ naukowy doktora habilitowanego oraz tytu∏
naukowy; 5) wyjazdy;
5) liczba nauczycieli akademickich wykonujàcych 6) koszty poÊrednie;
prac´ w uczelni na podstawie umów cywilno-
prawnych, z podzia∏em na posiadajàcych sto- 7) inne koszty (podaç jakie).
pieƒ naukowy doktora, stopieƒ naukowy dokto-
ra habilitowanego oraz tytu∏ naukowy; 4. Planowane êród∏a sfinansowania kosztów
zadania:
6) liczba studentów, w tym studentów studiów
dziennych; 1) wysokoÊç wnioskowanej dotacji;
7) informacje o pracownikach uczelni, którzy uzy- 2) Êrodki w∏asne uczelni;
skali w ostatnich trzech latach stopnie naukowe
doktora, wraz z podaniem nazw jednostek, które 3) inne Êrodki (z okreÊleniem êród∏a pochodzenia).
stopnie te nada∏y, oraz okresie zatrudnienia tych
pracowników w uczelni na podstawie umowy 5. OkreÊlenie zakresu i kwot przeznaczenia
o prac´. wnioskowanej dotacji (z wy∏àczeniem rze-
czowych aktywów trwa∏ych).
(Informacje o uczelni powinny byç podane wed∏ug
stanu na dzieƒ sporzàdzania wniosku.) 6. Numer rachunku bankowego.
2. Opis zadania z zakresu kszta∏cenia kadr 7. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie
niezb´dnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci
z przyznanych wczeÊniej dotacji w ramach
dydaktycznej:
dzia∏alnoÊci dydaktycznej (je˝eli tego ro-
1) charakterystyka planowanego zadania; dzaju sprawozdanie nie by∏o wczeÊniej
2) termin realizacji; przedk∏adane).

3) uzasadnienie celowoÊci realizacji planowanego 8. Opinia organu kolegialnego uczelni.


zadania;
9. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´
4) dotychczasowe doÊwiadczenia i osiàgni´cia
i nazwisko oraz numer telefonu).
w tym zakresie.
(Zadanie powinno byç realizowane w roku kalenda- 10. Podpisy okreÊlonych w statucie w∏aÊci-
rzowym wymienionym we wniosku.) wych organów uczelni oraz za∏o˝yciela.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 4045 — Poz. 559

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC


MATERIALNÑ DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni: przyznanej w roku sk∏adania wniosku (je-


˝eli tego rodzaju informacja nie by∏a
1) nazwa uczelni; wczeÊniej przedk∏adana), zawierajàca
2) data utworzenia; w szczególnoÊci dane o liczbie stypendy-
stów wg stanu w dniu 30 listopada.
3) liczba studentów (bez cudzoziemców) wg stanu
w dniu 30 listopada; 3. Numer rachunku bankowego.
4) liczba studentów studiów dziennych (bez cudzo- 4. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´
ziemców) wg stanu w dniu 30 listopada. i nazwisko oraz numer telefonu).
2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ra- 5. Podpisy okreÊlonych w statucie w∏aÊci-
mach pomocy materialnej dla studentów wych organów uczelni oraz za∏o˝yciela.

Za∏àcznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA


DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni: 5) dokumenty potwierdzajàce przygotowanie


uczelni do realizacji inwestycji, w tym zaakcep-
1) nazwa uczelni;
towany program inwestycji, kopia decyzji o po-
2) data utworzenia; zwoleniu na budow´, dokument stwierdzajàcy
prawo dysponowania nieruchomoÊcià;
3) prowadzone kierunki studiów;
4) ocena Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej, 6) planowana wartoÊç kosztorysowa i struktura
z podaniem kierunku lub kierunków studiów; nak∏adów, z podaniem daty zatwierdzenia pla-
nowanej wartoÊci kosztorysowej;
5) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych
na podstawie umowy o prac´, z podzia∏em na 7) êród∏a finansowania inwestycji, w tym Êrodki
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora, sto- w∏asne, Êrodki inne ni˝ dotacja z bud˝etu paƒ-
pieƒ naukowy doktora habilitowanego oraz ty- stwa, wnioskowana dotacja;
tu∏ naukowy, z podaniem nazwisk osób stano-
8) harmonogram realizacji inwestycji;
wiàcych minimum kadrowe poszczególnych
kierunków studiów; 9) zak∏adany wst´pnie harmonogram przekazywa-
6) liczba studentów, w tym studentów studiów nia wnioskowanej dotacji.
dziennych; 3. Zobowiàzanie okreÊlonych w statucie w∏a-
7) opis bazy uczelni, w tym w∏asnej, z podaniem Êciwych organów uczelni, o których mowa
szczegó∏owych informacji o dotychczasowym w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporzàdzenia.
zaanga˝owaniu Êrodków w∏asnych w rozwój ba-
zy uczelni; 4. OÊwiadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2
rozporzàdzenia.
8) udokumentowana informacja o wartoÊci bazy
materialnej b´dàcej w∏asnoÊcià uczelni. 5. Numer rachunku bankowego.
(Informacje o uczelni powinny byç podane wed∏ug 6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie
stanu na dzieƒ sporzàdzania wniosku.) z przyznanych wczeÊniej dotacji na inwe-
2. Opis inwestycji: stycje (je˝eli tego rodzaju sprawozdanie
nie by∏o wczeÊniej przedk∏adane).
1) nazwa i lokalizacja inwestycji;
7. Opinia organu kolegialnego uczelni.
2) informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwe-
stycji; 8. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´
3) uzasadnienie celowoÊci inwestycji i jej loka- i nazwisko oraz numer telefonu).
lizacji;
9. Podpisy okreÊlonych w statucie w∏aÊci-
4) planowany okres realizacji inwestycji; wych organów uczelni oraz za∏o˝yciela.

Centres d'intérêt liés