Vous êtes sur la page 1sur 112

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 kwietnia 2004 r. Nr 59
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE

565 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych
wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania oraz jakoÊci materia∏u siewnego . . . . . 3345

565
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania oraz jakoÊci materia∏u siewnego2)

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia § 1. Rozporzàdzenie okreÊla:


26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137,
poz. 1299) zarzàdza si´, co nast´puje: 1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwarzania
materia∏u siewnego roÊlin rolniczych, warzyw-
——————— nych, sadowniczych i winoroÊli, z uwzgl´dnieniem
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-
stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 w szczególnoÊci:
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca a) liczby i terminów dokonywania ocen stanu
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
plantacji, w odniesieniu do poszczególnych
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà nast´pujàce grup roÊlin i gatunków,
przepisy Unii Europejskiej: b) izolacji przestrzennej od innych upraw, czysto-
— dyrektyw´ Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie obrotu materia∏em siewnym buraka, Êci gatunkowej i odmianowej, wieku roÊlin sa-
— dyrektyw´ Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. downiczych, zdrowotnoÊci oraz zmianowania
w sprawie obrotu materia∏em siewnym roÊlin pastew- roÊlin,
nych,
— dyrektyw´ Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. c) sposobu oznaczania plantacji nasiennych;
w sprawie obrotu materia∏em siewnym roÊlin zbo˝o-
wych, 2) szczegó∏owe wymagania dotyczàce jakoÊci mate-
— dyrektyw´ Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. ria∏u siewnego roÊlin rolniczych, warzywnych i sa-
w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków, downiczych oraz materia∏u rozmno˝eniowego
— dyrektyw´ Rady 2002/68/WE z dnia 19 lipca 2002 r. i nasadzeniowego roÊlin warzywnych, ozdobnych
zmieniajàcà dyrektyw´ 2002/57/WE w sprawie obrotu i winoroÊli;
materia∏em siewnym roÊlin oleistych i w∏óknistych,
— dyrektyw´ Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. 3) dopuszczalnà wielkoÊç partii materia∏u siewnego
w sprawie obrotu materia∏em siewnym warzyw, w obrocie;
— dyrektyw´ Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r.
zmienionà dyrektywà 2002/11/WE w sprawie wprowa- 4) iloÊç rozmno˝eƒ dla poszczególnych grup roÊlin
dzania do obrotu materia∏u do wegetatywnego roz- materia∏u siewnego, uwzgl´dniajàc opis kategorii
mna˝ania winoroÊli, i stopni;
— dyrektyw´ Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r.
w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝eniowym roÊlin 5) wykaz gatunków roÊlin rolniczych, których mate-
ozdobnych,
— dyrektyw´ Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r.
ria∏ siewny mo˝e byç uznany za materia∏ siewny
w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝eniowym oraz kategorii handlowy.
nasadzeniowym warzyw, innym ni˝ nasiona,
— dyrektyw´ Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. § 2. Wytwarzany materia∏ siewny powinien byç
w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝eniowym roÊlin wolny od:
owocowych oraz roÊlinami owocowymi przeznaczony-
mi do produkcji owoców. 1) organizmów kwarantannowych;
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3346 — Poz. 565

2) organizmów niekwarantannowych, które mogà § 7. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwarza-


mieç wp∏yw na jakoÊç wytwarzanego materia∏u nia materia∏u siewnego roÊlin rolniczych, z wy∏àcze-
siewnego lub na przeprowadzenie oceny polowej. niem ziemniaka, dla poszczególnych grup gatunków ro-
Êlin sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Plantacje, na których jest wytwarzany mate-
ria∏ siewny, zwane dalej „plantacjami nasiennymi”, § 8. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwarza-
powinny byç zak∏adane na gruncie ornym stanowià- nia i jakoÊci sadzeniaków ziemniaka sà okreÊlone
cym jednolity obszar uprawny. w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
2. Plantacje nasienne powinny byç wolne od:
§ 9. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwarza-
1) obcych gatunków roÊlin uprawnych; nia materia∏u siewnego roÊlin warzywnych sà okreÊlo-
ne w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
2) innych odmian tego samego gatunku;
§ 10. Dopuszczalna wielkoÊç partii w obrocie oraz
3) chwastów, których nasiona sà trudne do oddziele- szczegó∏owe wymagania jakoÊciowe dla materia∏u
nia od nasion odmiany uprawianej lub majàcych siewnego roÊlin rolniczych sà okreÊlone w za∏àczniku
wp∏yw na wytworzenie materia∏u siewnego; nr 5 do rozporzàdzenia.
4) glebowych szkodników kwarantannowych i nie-
kwarantannowych. § 11. Dopuszczalna wielkoÊç partii w obrocie oraz
szczegó∏owe wymagania jakoÊciowe dla materia∏u
§ 4. 1. Plantacje nasienne powinny byç zak∏adane siewnego roÊlin warzywnych sà okreÊlone w za∏àczni-
z zachowaniem: ku nr 6 do rozporzàdzenia.

1) izolacji przestrzennej od innych upraw; § 12. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwa-


rzania i jakoÊci materia∏u rozmno˝eniowego i nasa-
2) wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania poszczegól-
dzeniowego roÊlin warzywnych sà okreÊlone w za∏àcz-
nych gatunków roÊlin.
niku nr 7 do rozporzàdzenia.
2. Izolacj´ przestrzennà zachowuje si´ w celu od-
dzielenia od êróde∏ obcego py∏ku lub chorób pocho- § 13. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwa-
dzàcych z roÊlin uprawnych lub roÊlin dziko rosnàcych. rzania i jakoÊci materia∏u rozmno˝eniowego i nasa-
dzeniowego roÊlin ozdobnych sà okreÊlone w za∏àcz-
3. Izolacja przestrzenna mo˝e byç zmniejszona niku nr 8 do rozporzàdzenia.
do 1/3 wymaganej odleg∏oÊci w przypadku, gdy planta-
cja jest oddzielona od êróde∏, o których mowa w ust. 2, § 14. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwa-
lasem, wzgórzami lub wysokimi budynkami. rzania i jakoÊci materia∏u szkó∏karskiego roÊlin sadow-
niczych oraz materia∏u rozmno˝eniowego i nasadze-
§ 5. 1. Plantacje nasienne powinny byç oznakowa- niowego winoroÊli sà okreÊlone w za∏àczniku nr 9 do
ne za pomocà tablicy, o wymiarach nie mniejszych ni˝ rozporzàdzenia.
210 mm x 297 mm (format A4), zawierajàcej w szcze-
gólnoÊci nast´pujàce informacje: § 15. Wykaz gatunków roÊlin rolniczych, których
materia∏ siewny mo˝e byç uznany za materia∏ siewny
1) nazw´ gatunku;
kategorii handlowy, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 10
2) nazw´ wytwarzanej odmiany; do rozporzàdzenia.

3) stopieƒ kwalifikacji wysianego materia∏u siewnego; § 16. Materia∏ siewny pochodzàcy z plantacji na-
siennych za∏o˝onych na podstawie dotychczasowych
4) powierzchni´ plantacji; przepisów i zg∏oszonych do oceny polowej w stopniu
5) imi´ i nazwisko lub nazw´ sk∏adajàcego wniosek kwalifikacji K1 kwalifikuje si´ w 2004 r. w stopniu kwa-
o dokonanie oceny. lifikacji C1.

2. Materia∏ szkó∏karski oznacza si´ etykietami, na § 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
których umieszcza si´ nazw´ odmiany dla ka˝dego skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
rz´du ocenianej plantacji nasiennej. w Unii Europejskiej.

§ 6. Opis kategorii i stopni kwalifikacji materia∏u


siewnego dla poszczególnych grup roÊlin jest okreÊlo-
ny w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 565)

Za∏àcznik nr 1

OPIS KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIA¸U SIEWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROÂLIN
Dziennik Ustaw Nr 59
— 3347 —
Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3348 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3349 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3350 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3351 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3352 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 2

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE WYTWARZANIA MATERIA¸U SIEWNEGO ROÂLIN ROLNICZYCH,


Z WY¸ÑCZENIEM ZIEMNIAKA, DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP GATUNKÓW ROÂLIN
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3353 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3354 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3355 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3356 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3357 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3358 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3359 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3360 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3361 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3362 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3363 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3364 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3365 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3366 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3367 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3368 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3369 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3370 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3371 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3372 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3373 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3374 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3375 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3376 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 3

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE WYTWARZANIA I JAKOÂCI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA


Dziennik Ustaw Nr 59 — 3377 — Poz. 565
Tabela 1

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DLA OCENY POLOWEJ, LABORATORYJNEJ OCENY ZDROWOTNOÂCI


ORAZ OCENY CECH ZEWN¢TRZNYCH (SYSTEM KWALIFIKACJI EKG/ONZ)
Dziennik Ustaw Nr 59
— 3378 —
Poz. 565
Tabela 2

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DLA OCENY POLOWEJ, LABORATORYJNEJ OCENY ZDROWOTNOÂCI


ORAZ OCENY CECH ZEWN¢TRZNYCH (SYSTEM KWALIFIKACJI WE)
Dziennik Ustaw Nr 59
— 3379 —
Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3380 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 4

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE WYTWARZANIA MATERIA¸U SIEWNEGO


ROÂLIN WARZYWNYCH
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3381 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3382 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3383 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3384 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3385 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3386 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3387 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3388 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3389 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3390 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3391 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3392 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3393 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3394 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3395 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3396 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3397 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3398 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3399 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3400 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 5

DOPUSZCZALNA WIELKOÂå PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA JAKOÂCIOWE


DLA MATERIA¸U SIEWNEGO ROÂLIN ROLNICZYCH
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3401 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3402 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3403 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3404 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3405 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3406 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3407 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3408 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3409 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3410 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3411 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3412 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3413 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3414 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3415 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3416 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3417 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3418 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3419 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3420 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3421 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3422 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3423 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3424 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3425 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3426 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 6

DOPUSZCZALNA WIELKOÂå PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA JAKOÂCIOWE


DLA MATERIA¸U SIEWNEGO ROÂLIN WARZYWNYCH
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3427 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3428 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3429 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3430 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 7

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE WYTWARZANIA I JAKOÂCI


MATERIA¸U ROZMNO˚ENIOWEGO I NASADZENIOWEGO ROÂLIN WARZYWNYCH
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3431 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3432 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3433 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3434 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3435 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3436 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3437 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3438 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3439 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3440 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3441 — Poz. 565
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3442 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 8

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE WYTWARZANIA I JAKOÂCI MATERIA¸U ROZMNO˚ENIOWEGO


I NASADZENIOWEGO ROÂLIN OZDOBNYCH

1. Produkcja materia∏u rozmno˝eniowego lub na- 2) roÊlin nietypowych dla odmiany pod wzgl´dem
sadzeniowego roÊlin ozdobnych mo˝e byç za∏o˝ona barwy kwiatów, typu i budowy kwiatostanu oraz
na glebie lub pod∏o˝u wolnym od organizmów kwa- pokroju roÊlin nie mo˝e byç wi´cej ni˝ 2 %.
rantannowych.
6. Materia∏ rozmno˝eniowy lub nasadzeniowy, któ-
2. RoÊliny przeznaczone do produkcji materia∏u ry stanowià cebule, bulwocebule lub bulwy, powinny
rozmno˝eniowego i nasadzeniowego roÊlin ozdob- pochodziç z materia∏ów poddanych ocenie i uznanych
nych w sposób wegetatywny powinny przejÊç przy- jako spe∏niajàce wymagania dotyczàce jakoÊci i zdro-
najmniej jeden pe∏ny cykl rozwoju. wotnoÊci.
3. W cyklu, o którym mowa w ust. 2, dokonuje si´ 7. Materia∏ rozmno˝eniowy lub nasadzeniowy Ci-
oceny czystoÊci odmianowej wytwarzanego materia- trus spp. powinien:
∏u:
1) pochodziç z materia∏ów poddanych ocenie i uzna-
1) dla roÊlin ozdobnych z liÊci jest to stadium pe∏nej nych jako spe∏niajàce wymagania, w szczególno-
wartoÊci dekoracyjnej; Êci, dotyczàce zdrowotnoÊci w zakresie chorób wi-
2) dla roÊlin ozdobnych z kwiatów — w fazie kwitnie- rusowych i wirusopodobnych;
nia nie mniej ni˝ 10 % roÊlin, a w przypadku frezji 2) podk∏adki, na których dokonuje si´ szczepienia,
nie mniej ni˝ 50 %. powinny byç odporne na choroby wirusowe.
4. Przy zak∏adaniu plantacji konieczne jest zacho- 8. Materia∏ rozmno˝eniowy i nasadzeniowy roÊlin
wanie w∏aÊciwego p∏odozmianu, a w przypadku roÊlin ozdobnych powinien byç praktycznie wolny od:
uprawianych pod os∏onami wymagana jest wymiana
1) szkodników, chorób grzybowych, bakteryjnych
pod∏o˝a lub jego dezynfekcja.
oraz wirusowych i wirusopodobnych;
5. Plantacja materia∏u rozmno˝eniowego lub nasa- 2) objawów wyst´powania tych organizmów;
dzeniowego roÊlin ozdobnych powinna byç wolna od
innych gatunków roÊlin ni˝ uprawiane, a ponadto: 3) wad obni˝ajàcych jego jakoÊç.

1) niedopuszczalne jest wyst´powanie innych od- 9. Materia∏ rozmno˝eniowy i nasadzeniowy roÊlin


mian tego samego gatunku; ozdobnych powinien:
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3443 — Poz. 565

1) charakteryzowaç si´ odpowiednià ˝ywotnoÊcià; 11. Sprawdzenia wymagaƒ dotyczàcych wytwa-


rzania i jakoÊci materia∏u rozmno˝eniowego i nasa-
2) posiadaç w∏aÊciwe rozmiary; dzeniowego roÊlin ozdobnych dokonuje wojewódzki
3) posiadaç odpowiednià faz´ rozwoju w odniesie- inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, podczas
niu do jego przydatnoÊci jako materia∏u rozmno- kontroli, co najmniej raz w ciàgu cyklu produkcji , któ-
˝eniowego i nasadzeniowego; ra obejmuje w szczególnoÊci sprawdzenie:
1) warunków fitosanitarnych wytwarzanego mate-
4) zachowywaç odpowiednie proporcje mi´dzy ko- ria∏u roÊlinnego;
rzeniami, ∏odygami i liÊçmi.
2) dokumentacji dotyczàcej tego materia∏u;
10. Je˝eli materia∏em rozmno˝eniowym sà nasio- 3) przestrzegania za∏o˝onych istotnych parametrów
na, powinny one wykazywaç odpowiednià dla gatun- wytwarzania materia∏u rozmno˝eniowego i nasa-
ku zdolnoÊç kie∏kowania. dzeniowego poszczególnych gatunków.

Za∏àcznik nr 9

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE WYTWARZANIA I JAKOÂCI MATERIA¸U SZKÓ¸KARSKIEGO


ROÂLIN SADOWNICZYCH I WINOROÂLI

A. Wytwarzanie elitarnego i kwalifikowanego mate- po∏o˝one sà w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝


ria∏u szkó∏karskiego roÊlin sadowniczych 500 m od dziko rosnàcych lub plantacji owocu-
jàcych tych roÊlin;
I. Wymagania ogólne 2) mateczniki podk∏adek roÊlin, które nie sà pora˝a-
1. Za elitarny albo kwalifikowany materia∏ szkó∏kar- ne przez wirus ospowatoÊci Êliwy, po∏o˝one sà
ski uznaje si´ materia∏, do wytwarzania którego w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 10 m od dziko ro-
u˝yto sk∏adników elitarnych albo kwalifikowa- snàcych lub plantacji owocujàcych tych roÊlin;
nych. 3) mateczniki wolne od wirusów sà w odleg∏oÊci
nie mniejszej ni˝ 3 m od innych mateczników;
2. Za materia∏ szkó∏karski wolny od wirusów uznaje
si´ materia∏, do wytwarzania którego u˝yto sk∏ad- 4) podk∏adki ró˝nych odmian wysadza si´ w od-
ników wolnych od wirusów. dzielnych rz´dach; dotyczy to tak˝e podk∏adek
tych samych odmian wysadzonych w ró˝nych
3. Plantacje szkó∏karskie zak∏ada si´ na gruntach lub latach.
w pod∏o˝ach uznanych za wolne od Globodera
spp. i Synchytrium endobioticum. 2. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa
Dla plantacji matecznych wymagana jest ca∏kowi-
4. Plantacje szkó∏karskie materia∏u elitarnego i kwali- ta czystoÊç gatunkowa i odmianowa.
fikowanego z rodzaju Prunus, Rubus i Fragaria za-
k∏ada si´ na gruntach lub w pod∏o˝ach uznanych 3. Wiek1:
za wolne od nicieni z rodzajów Longidorus spp.
i Xiphinema spp. 1) mateczniki elitarne drzew ziarnkowych utrzy-
muje si´ do 8 lat, a drzew pestkowych do 6 lat;
II. Wymagania dla materia∏u przedbazowego 2) mateczniki kwalifikowane drzew ziarnkowych
utrzymuje si´ do 12 lat, a drzew pestkowych do
RoÊliny przedbazowe pochodzà z to˝samych od- 10 lat.
mianowo roÊlin kandydackich. RoÊliny rosnà w po- ———————
jemnikach bez kontaktu korzeni z glebà lub w odka˝o- 1 Wiek — liczba lat wyra˝ona liczbà okresów wegetacyjnych, dla:
nym pod∏o˝u w osiatkowanych pomieszczeniach (kar- a) plantacji — liczona od roku za∏o˝enia (posadzenia) plan-
kasach). RoÊliny sà przetestowane w celu stwierdze- tacji,
nia, czy sà wolne od organizmów wymienionych w za- b) drzewek — liczona od roku szczepienia (okulizacji) pod-
∏àczniku. Testowanie okresowo powtarza si´ w celu k∏adki zrazem (oczkiem) odmiany, wstawki, skarlajàcej,
poÊredniej lub przewodniej,
sprawdzenia zdrowotnoÊci roÊlin. Do testowania zale- c) drzewek w∏asnokorzeniowych — liczona jest od roku
ca si´ stosowaç metodyki testów rekomendowane ukazania si´ u nasady p´du korzeni przybyszowych,
przez Europejskà Âródziemnomorskà Organizacj´ d) podk∏adek:
Ochrony RoÊlin (EPPO). – generatywnych — liczona od roku skie∏kowania nasion,
– wegetatywnych — liczona od roku ukazania si´ cz´Êci
III. Plantacje podk∏adek wegetatywnych drzew owo- nadziemnej podk∏adki i korzeni przybyszowych,
cowych – z kultur in vitro — liczona od roku wysadzenia ukorze-
nionych roÊlin pod os∏ony lub pole,
1. Izolacja przestrzenna: e) roÊlin w formie krzaczastej — liczona od roku posadze-
nia sadzonek pod os∏onami lub na polu,
1) mateczniki podk∏adek roÊlin, które sà pora˝ane f) roÊlin w formie piennej — liczona od rozpocz´cia wzro-
przez wirus ospowatoÊci Êliwy (Plum pox virus), stu p´dów z przyj´tych zrazów lub oczek odmiany.
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3444 — Poz. 565

4. Rozmna˝anie 3. Rozmna˝anie
Materia∏ do za∏o˝enia bazowych plantacji matecz- Nasiona do uzyskania podk∏adek pobiera si´ z eli-
nych pozyskuje si´ z roÊlin przedbazowych otrzy- tarnych lub kwalifikowanych sadów nasiennych.
manych z mikrorozmna˝ania, sadzonkowania albo
z odk∏adów. Podk∏adki przeznaczone do za∏o˝enia 4. Wiek
matecznika podk∏adek drzew ziarnkowych sà nie Podk∏adki generatywne nie mogà byç starsze ni˝
starsze ni˝ dwuletnie. Do zak∏adania mateczników dwuletnie.
podk∏adek drzew pestkowych u˝ywa si´ podk∏adek
jednorocznych. 5. ZdrowotnoÊç
Materia∏ do za∏o˝enia plantacji podk∏adek kwalifi- 1) materia∏ szkó∏karski podk∏adek generatywnych
kowanych pochodzi z plantacji elitarnych albo jest:
podk∏adek zakwalifikowanych jako elitarne. a) wolny od organizmów podlegajàcych obo-
5. ZdrowotnoÊç wiàzkowi zwalczania,
b) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie
1) materia∏ szkó∏karski podk∏adek wegetatywnych wolny od organizmów, które mogà obni˝yç
jest: jego jakoÊç, a w szczególnoÊci od organi-
a) wolny od organizmów podlegajàcych obo- zmów wymienionych w pkt C.II;
wiàzkowi zwalczania,
b) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie 2) choroby wirusowe i wirozopodobne:
wolny od organizmów, które mogà obni˝yç a) podk∏adki generatywne drzew pestkowych
jego jakoÊç, a w szczególnoÊci od organi- wolne od patogenów wymienionych
zmów wymienionych w pkt C.II, w pkt VIII.1 uwa˝a si´ za wolne od chorób wi-
rusowych i wirozopodobnych,
2) choroby wirusowe i wirozopodobne: podk∏ad-
ki wolne od organizmów wymienionych b) podk∏adki generatywne jab∏oni i gruszy
w pkt VIII.1 uwa˝a si´ za wolne od chorób wiru- uznaje si´ za wolne od chorób wirusowych
sowych i wirozopodobnych. i wirozopodobnych.

6. Wymagania dodatkowe 6. Wymagania dodatkowe


Plantacj´ przedstawia si´ do jednej oceny rocznie, Plantacj´ przedstawia si´ do jednej oceny rocznie,
która wykonywana jest w koƒcu lata albo na poczàt- którà wykonuje si´ w koƒcu lata albo na poczàtku
ku jesieni, przed zakoƒczeniem wegetacji roÊlin. jesieni, przed zakoƒczeniem wegetacji roÊlin.
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝- W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝-
liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin
dodatkowej oceny. dodatkowej oceny.
Ka˝dà odmian´ podk∏adki oznacza si´ etykietami Ka˝dy gatunek i odmian´ podk∏adki oznacza si´
na poczàtku rz´du lub kwatery. etykietami na poczàtku rz´du lub kwatery.

IV. Plantacje podk∏adek generatywnych drzew owoco- V. Sady do pozyskiwania nasion


wych
1. Izolacja przestrzenna:
1. Izolacja przestrzenna:
1) sady drzew pestkowych sà po∏o˝one w odle-
1) podk∏adki generatywne roÊlin, które sà pora˝a- g∏oÊci nie mniejszej ni˝ 500 m od dziko rosnà-
ne przez wirus ospowatoÊci Êliwy, sà po∏o˝one cych lub plantacji owocujàcych drzew i krze-
w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 500 m od dziko wów pestkowych tych samych rodzajów;
rosnàcych lub plantacji owocujàcych tych ro-
Êlin; 2) sady drzew ziarnkowych sà po∏o˝one w odle-
g∏oÊci nie mniejszej ni˝ 50 m od dziko rosnà-
2) podk∏adki generatywne roÊlin, które nie sà po- cych lub plantacji owocujàcych drzew i krze-
ra˝ane przez wirus ospowatoÊci Êliwy, sà po∏o- wów ziarnkowych tych samych rodzajów;
˝one w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 10 m od dzi-
ko rosnàcych lub plantacji owocujàcych tych 3) sady drzew ziarnkowych wolnych od wirusów
roÊlin; sà w oddzielnych kwaterach, a sady drzew
pestkowych wolnych od wirusów sà w oddziel-
3) podk∏adki wolne od wirusów sà w odleg∏oÊci
nych kwaterach, z zachowaniem izolacji
nie mniejszej ni˝ 2 m od innych podk∏adek;
500 m od innych sadów drzew pestkowych.
4) podk∏adki ró˝nych gatunków i odmian rosnà
w oddzielnych rz´dach lub kwaterach. 2. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa:
2. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa 1) wymagana jest ca∏kowita czystoÊç gatunkowa
i odmianowa;
Na plantacjach podk∏adek generatywnych wyma-
gana jest ca∏kowita czystoÊç gatunkowa i odmia- 2) drzewa odmian zapylajàcych nale˝y trwale
nowa. oznaczyç.
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3445 — Poz. 565

3. Rozmna˝anie — sady zak∏ada si´ z drzewek elitar- 3) w sadzie zraênikowym ró˝ne odmiany tego sa-
nych przeznaczonych dla sadów nasiennych. mego gatunku sà w oddzielnych rz´dach lub
Drzewa odmian zapylajàcych sà o identycznej w jednym rz´dzie, trwale oznaczone, w odle-
zdrowotnoÊci jak drzewa do pozyskiwania nasion. g∏oÊci 2 m od siebie;

4. Wiek 4) sady zraênikowe wolne od wirusów sà w od-


dzielnych kwaterach, z zachowaniem izolacji
Nie okreÊla si´ wymagaƒ dotyczàcych wieku sadu. 50 m dla drzew gatunków ziarnkowych
D∏ugoÊç okresu u˝ytkowania uzale˝nia si´ od zdro- i 500 m dla drzew gatunków pestkowych od
wotnoÊci i produktywnoÊci drzew. drzew kategorii CAC tych samych rodzajów
5. ZdrowotnoÊç: i gatunków.

1) drzewa nasienne i nasiona do produkcji podk∏a- 2. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa


dek generatywnych sà: Wymagana jest ca∏kowita czystoÊç gatunkowa
a) wolne od organizmów podlegajàcych obo- i odmianowa.
wiàzkowi zwalczania,
3. Rozmna˝anie — sady do pozyskiwania zrazów
b) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie (oczek) sà zak∏adane z drzewek elitarnych przezna-
wolne od organizmów, które mogà obni˝yç czonych dla sadów zraênikowych.
jakoÊç materia∏u szkó∏karskiego, a w szcze-
gólnoÊci od organizmów wymienionych 4. Wiek:
w pkt C.II;
1) sady zraênikowe drzew pestkowych utrzymuje
2) choroby wirusowe i wirozopodobne: si´ do 6 lat, a drzew ziarnkowych do 8 lat;
a) drzewa nasienne i nasiona wolne od patoge-
2) drzewa zraênikowe, z wyjàtkiem drzew pestko-
nów wymienionych w pkt VIII.1 uwa˝a si´ za
wolne od chorób wirusowych i wirozopo- wych, mogà owocowaç.
dobnych, 5. ZdrowotnoÊç:
b) sady nasienne drzew pestkowych wolnych
od wirusów sà co cztery lata testowane na 1) drzewa zraênikowe i zrazy (oczka) sà:
choroby wirusowe, niepodlegajàce obowiàz- a) wolne od organizmów podlegajàcych obo-
kowi zwalczania, przenoszone przez py∏ek wiàzkowi zwalczania,
i inne wektory; pierwsze testowanie wykonu- b) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie
je si´ na dwuletnich drzewkach,
wolne od organizmów, które mogà obni˝yç
c) w przypadku wykrycia wirusów chore drze- jego jakoÊç, a w szczególnoÊci od organi-
wa nale˝y usunàç i testowanie powtarzaç zmów wymienionych w pkt C.II;
w nast´pnym roku, a˝ do uzyskania negatyw-
nych wyników dla ca∏ego sadu, po tym okre- 2) choroby wirusowe i wirozopodobne: drzewa
sie testuje si´ w sposób okreÊlony w lit. b. zraênikowe i zrazy (oczka) wolne od patogenów
wymienionych w pkt VIII.1 uwa˝a si´ za wolne
6. Wymagania dodatkowe od chorób wirusowych i wirozopodobnych.
Plantacj´ przedstawia si´ do jednej oceny rocznie:
6. Wymagania dodatkowe
drzewa ziarnkowe w okresie dojrzewania owoców,
a drzewa pestkowe przed zbiorem owoców. Plantacj´ przedstawia si´ do jednej oceny rocznie,
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝- przeprowadzanej w czerwcu — lipcu; bezpoÊred-
liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin nio przed pozyskiwaniem zrazów (oczek).
dodatkowej oceny. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝-
Ka˝dy gatunek i odmiana sà oznaczone etykietami liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin
na poczàtku rz´du lub kwatery. dodatkowej oceny.
Ka˝dy gatunek i odmiana sà oznaczone etykietà na
VI. Sady do pozyskiwania zrazów (oczek) poczàtku rz´du lub kwatery.
1. Izolacja przestrzenna:
VII. Szkó∏ki drzewek i plantacje uszlachetnionych pod-
1) sady roÊlin, które sà pora˝ane przez wirus k∏adek
ospowatoÊci Êliwy, sà po∏o˝one w odleg∏oÊci
nie mniejszej ni˝ 500 m od dziko rosnàcych lub 1. Izolacja przestrzenna:
plantacji owocujàcych tych roÊlin; 1) szkó∏ki drzewek i plantacje uszlachetnionych
2) sady roÊlin, które nie sà pora˝ane przez wirus podk∏adek roÊlin, które sà pora˝ane przez wirus
ospowatoÊci Êliwy, sà po∏o˝one w odleg∏oÊci ospowatoÊci Êliwy, sà po∏o˝one w odleg∏oÊci
nie mniejszej ni˝ 50 m od dziko rosnàcych lub nie mniejszej ni˝ 500 m od dziko rosnàcych lub
plantacji owocujàcych tych roÊlin; plantacji owocujàcych tych roÊlin;
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3446 — Poz. 565

2) szkó∏ki drzewek i plantacje uszlachetnionych VIII. ZdrowotnoÊç kwalifikowanego materia∏u szkó∏-


podk∏adek roÊlin, które nie sà pora˝ane przez karskiego
wirus ospowatoÊci Êliwy, sà po∏o˝one w odle-
g∏oÊci nie mniejszej ni˝ 10 m od dziko rosnà- 1. Wykaz wirusów i fitoplazm oraz chorób wirusowych
cych lub plantacji owocujàcych tych roÊlin; i wirozopodobnych dla materia∏u szkó∏karskiego
o statusie zdrowotnoÊci „wolne od wirusów”.2
3) elitarne szkó∏ki drzewek i plantacje uszlachet-
Materia∏ ten oznacza si´ ww — wolne od wirusów
nionych podk∏adek sà po∏o˝one w odleg∏oÊci
albo vf — virus free.
nie mniejszej ni˝ 5 m od mateczników kwalifi-
kowanych i CAC; Materia∏ ten powinien byç wolny od wszystkich
wirusów i patogenów wirusopodobnych,
4) szkó∏ki drzewek i plantacje uszlachetnionych a w szczególnoÊci od ni˝ej wymienionych:
podk∏adek wolnych od wirusów sà po∏o˝one
w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 2 m od innych 1) jab∏oƒ:
drzewek i plantacji uszlachetnionych podk∏a- a) wirusa chlorotycznej plamistoÊci liÊci jab∏o-
dek. ni (Apple chlorotic leafspot virus),
2. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa b) wirusa mozaiki jab∏oni (Apple mosaic virus),
W szkó∏kach i na plantacjach uszlachetnionych c) wirusa ˝∏obkowatoÊci pnia jab∏oni (Apple
podk∏adek wymagana jest ca∏kowita czystoÊç ga- stem grooving virus),
tunkowa i odmianowa. d) wirusa jamkowatoÊci pnia jab∏oni (Apple
Zastosowanie do uszlachetniania drzewek niew∏a- stem pitting virus), wywo∏ujàcego epinasti´
Êciwych podk∏adek, wstawek, przewodnich i po- i zamieranie kory „Spy” (Spay epinasty and
Êrednich powodujàcych objawy niezgodnoÊci po- decline),
woduje dyskwalifikacj´ drzewek odmian z objawa- e) fitoplazmy proliferacji jab∏oni (Apple proli-
mi niezgodnoÊci (˝ó∏kni´cie i opadanie liÊci oraz feration phytoplasma),
wyraêne przebarwienie kory).
f) drobnienia owoców jab∏oni (Apple chat fruit),
3. Rozmna˝anie g) zielonej marszczycy jab∏ek (Apple green
Szkó∏ki zak∏ada si´ z materia∏u elitarnego albo crinkle),
kwalifikowanego przeznaczonego dla szkó∏ek. h) podkówkowatego sp´kania jab∏oni (Apple
horseshoe wound),
4. Wiek:
i) szorstkoÊci skórki jab∏ek (Apple rough skin),
1) drzewka elitarne nie mogà byç starsze ni˝ dwu-
j) gwiaêdzistego sp´kania jab∏ek (Apple star
letnie, o ile nie owocowa∏y;
crack),
2) drzewka kwalifikowane nie mogà byç starsze k) plamistoÊci pierÊcieniowej jab∏ek (Apple
ni˝ czteroletnie. ring spot),
5. ZdrowotnoÊç: l) pierÊcieniowego ordzawienia jab∏ek (Apple
russet ring),
1) drzewka albo uszlachetnione podk∏adki sà: m) gumowatoÊci drewna jab∏oni (Apple rubbe-
a) wolne od organizmów podlegajàcych obo- ry wood),
wiàzkowi zwalczania, n) sp∏aszczenia konarów jab∏oni (Apple flat
b) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie limb),
wolne od organizmów, które mogà obni˝yç o) rdzawej brodawkowatoÊci jab∏ek (Apple
jego jakoÊç, a w szczególnoÊci od organi- russet wart),
zmów wymienionych w pkt C.II; p) Spy epinasty and decline,
2) choroby wirusowe i wirozopodobne: drzewka r) ∏uszczenia si´ kory Malus platycarpa — (Pla-
wolne od patogenów wymienionych tycarpa scaly bark);
w pkt VIII.1 uwa˝a si´ za wolne od chorób wiru-
sowych i wirozopodobnych. 2) grusza i pigwa:
a) wirusa chlorotycznej plamistoÊci liÊci jab∏oni
6. Wymagania dodatkowe (Apple chlorotic leafspot virus),
Plantacj´ przedstawia si´ do jednej oceny rocznie, b) wirusa jamkowatoÊci pnia jab∏oni (Apple
którà wykonuje si´ w koƒcu lata albo na poczàtku stem pitting virus = Pear vein yellows virus),
jesieni, przed zakoƒczeniem wegetacji roÊlin albo
———————
przed sprzeda˝à roÊlin doniczkowanych. 2 Materia∏ wolny od wirusów (ww, vf): materia∏ szkó∏karski,
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝- który zosta∏ poddany testowaniu i uznany za wolny od wi-
liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin rusów dla poszczególnych gatunków w tym statusie; jest
dodatkowej oceny. to równie˝ materia∏ otrzymany bezpoÊrednio z materia∏u
wolnego od wirusów produkowany lub utrzymywany,
Ka˝dy gatunek i odmiana sà oznaczone etykietami w okreÊlonej liczbie pokoleƒ, w warunkach gwarantujà-
na poczàtku rz´du lub kwatery. cych niewystàpienie infekcji.
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3447 — Poz. 565

c) fitoplazmy zamierania gruszy (Pear decline c) utajonego wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci


phytoplasma), mirabelki (Myrobalan latent ringspot virus),
d) wiroida p´cherzowatych zrakowaceƒ gruszy d) wirusa ospowatoÊci Êliwy (Plum pox virus),
(Pear blister canker viroid), e) wirusa kar∏owatoÊci Êliwy = ˝ó∏taczki wiÊni
e) sp´kania kory (Pear bark split), (Prune dwarf virus),
f) nekrozy kory (Pear bark necrosis), f) wirusa nekrotycznej pierÊcieniowej plami-
stoÊci wiÊni (Prunus necrotic ringspot virus),
g) szorstkoÊci kory (Pear rough bark),
g) fitoplazmy europejskiej ˝ó∏taczki drzew pest-
h) sadzowatej pierÊcieniowej plamistoÊci pi-
kowych (European stone fruit yellows phyto-
gwy (Quince sooty ringspot),
plasma);
i) gumowatoÊci drewna (Apple rubbery wood),
5) brzoskwinia:
j) ˝ó∏tej plamistoÊci pigwy (Quince yellow
blotch), a) wirusa chlorotycznej plamistoÊci liÊci jab∏oni
(Apple chlorotic leafspot virus),
k) kamienistoÊci mià˝szu gruszek (Pear stony pit);
b) wirusa mozaiki jab∏oni (Apple mosaic virus),
3) wiÊnia i czereÊnia:
c) wirusa zielonej pierÊcieniowej pstroÊci cze-
a) wirusa chlorotycznej plamistoÊci liÊci jab∏o- reÊni (Cherry green ring mottle virus),
ni (Apple chlorotic leafspot virus), d) wirusa ospowatoÊci Êliwy (Plum pox virus),
b) wirusa mozaiki jab∏oni (Apple mosaic vi- e) wirusa kar∏owatoÊci Êliwy = ˝ó∏taczki wiÊni
rus), (Prune dwarf virus),
c) wirusa mozaiki gesiówki (Arabis mosaic vi- f) wirusa nekrotycznej pierÊcieniowej plami-
rus), stoÊci wiÊni (Prunus necrotic ringspot virus),
d) wirusa zielonej pierÊcieniowej pstroÊci cze- g) utajonego wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci
reÊni (Cherry green ring mottle virus), truskawki (Strawberry latent ringspot virus),
e) wirusa liÊciozwoju czereÊni (Cherry leaf roll h) wirusa czarnej pierÊcieniowej plamistoÊci
virus), pomidora (Tomato black ring virus),
f) wirusa drobnienia czereÊni 1 i 2 (Cherry lit- i) fitoplazmy europejskiej ˝ó∏taczki drzew pest-
tle cherry virus 1, Cherry little virus 2), kowych (European stone fruit yellows phyto-
g) wirusa kar∏owatoÊci Êliwy = ˝ó∏taczki wiÊni plasma),
(Prune dwarf virus), j) utajonego wiroida mozaiki brzoskwini (Pe-
h) wirusa nekrotycznej pierÊcieniowej plami- ach latent mosaic viroid),
stoÊci wiÊni (Prunus necrotic ringspot vi- k) gwiaêdzistej plamistoÊci brzoskwini (Peach
rus), asteroid spot);
i) wirusa c´tkowanej plamistoÊci liÊci czereÊni 6) morela:
(Cherry mottle leaf virus),
a) wirusa chlorotycznej plamistoÊci liÊci jab∏oni
j) wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci maliny (Apple chlorotic leafspot virus),
(Raspberry ringspot virus), b) wirusa mozaiki jab∏oni (Apple mosaic virus),
k) utajonego wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci c) wirusa ospowatoÊci Êliwy (Plum pox virus),
truskawki (Strawberry latent ringspot virus), d) wirusa kar∏owatoÊci Êliwy = ˝ó∏taczki wiÊni
l) wirusa czarnej pierÊcieniowej plamistoÊci (Prune dwarf virus),
pomidora (Tomato black ring virus), e) wirusa nekrotycznej pierÊcieniowej plami-
m) fitoplazmy europejskiej ˝ó∏taczki drzew stoÊci wiÊni (Prunus necrotic ringspot virus),
pestkowych (European stone fruit yellows f) fitoplazmy europejskiej ˝ó∏taczki drzew pest-
phytoplasma), kowych (European stone fruit yellows phyto-
plasma),
n) rdzawej pstroÊci czereÊni (Cherry rusty mot-
tle), g) gwiaêdzistej plamistoÊci brzoskwini (Peach
asteroid spot).
o) nekrotyczno-rdzawej plamistoÊci czereÊni
(Cherry necrotic rusty mottle), IX. Plantacje mateczne i sadzonki truskawki
p) detrimental canker,
1. Rozmna˝anie
r) Shirofugen stunt;
Dla truskawki stosuje si´ cztery stopnie kwalifikacji:
4) Êliwa:
1) superelita (SE) — materia∏ przedbazowy;
a) wirusa chlorotycznej plamistoÊci liÊci jab∏oni
(Apple chlorotic leafspot virus), 2) elita 1 i elita 2 (E1, E2) — materia∏ bazowy;
b) wirusa mozaiki jab∏oni (Apple mosaic virus), 3) orygina∏ (O) — materia∏ kwalifikowany.
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3448 — Poz. 565

2. Izolacja przestrzenna antraknozy (Colletotrichum spp.),


Bazowe plantacje sadzonek sà po∏o˝one w odle- bia∏ej plamistoÊci liÊci truskawki (Mycospha-
g∏oÊci nie mniejszej ni˝ 200 m od roÊlin dziko ro- erella fragariae),
snàcych lub owocujàcych plantacji z rodzaju Fra- màczniaka prawdziwego truskawki (Spha-
garia spp., a plantacje kwalifikowane w odleg∏oÊci erotheca macularis ssp. fragariae),
nie mniejszej ni˝ 50 m od roÊlin dziko rosnàcych czerwonej plamistoÊci liÊci truskawki (Diplo-
lub owocujàcych plantacji z rodzaju Fragaria spp. carpon earliana),
Odst´py mi´dzy odmianami, stopniami kwalifika-
cji lub kategoriami w mateczniku nie mogà byç — szkodników:
mniejsze ni˝ 3 m. guzaków (Meloidogyne spp.),
niszczyka zjadliwego (Ditylenchus dipsaci),
3. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa
w´gorka chryzantemowca (Aphelenchoides
Wymagana jest ca∏kowita czystoÊç gatunkowa ritzemabosi),
i odmianowa. w´gorka truskawkowca (Aphelenchoides
4. Wiek fragariae),
roztocza truskawkowego (Phytonemus palli-
Plantacje truskawki mogà byç prowadzone przez dus ssp. fragariae),
1 rok.
mszyc (Aphididae),
Na polu przeznaczonym do za∏o˝enia plantacji tru-
skoczkowatych (Jassidae),
skawki przez co najmniej 4 lata, przed za∏o˝eniem
plantacji, nie mogà byç uprawiane truskawki, wciornastkowatych (Thripidae),
ziemniaki, ogórki, pomidory, len, porzeczki, agrest, prz´dziorka chmielowca (Tetranychus urticae).
maliny i je˝yny.
6. Wymagania dodatkowe
5. ZdrowotnoÊç — roÊliny mateczne i sadzonki tru- Plantacje przedstawia si´ do jednej oceny rocznie,
skawek sà: wykonywanej latem albo jesienià przed kopaniem
1) wolne od organizmów podlegajàcych obowiàz- sadzonek albo sprzeda˝à roÊlin doniczkowanych.
kowi zwalczania; W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝-
2) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin
wolne od organizmów, które mogà obni˝yç jego dodatkowej oceny.
jakoÊç, w szczególnoÊci od organizmów wymie- Ka˝da odmiana jest oznaczona etykietami na po-
nionych w pkt C.II oraz od: czàtku rz´du lub kwatery.
— wirusów i patogenów wirusopodobnych:
X. Plantacje mateczne, szkó∏ki porzeczek oraz agrestu
wirusa mozaiki g´siówki (Arabis mosaic
virus), 1. Rozmna˝anie
wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci maliny Dla porzeczek, agrestu stosuje si´ cztery stopnie
(Raspberry ringspot virus), kwalifikacji:
wirusa czarnej plamistoÊci pierÊcieniowej
pomidora (Tomato black ring virus), 1) superelita (SE) — materia∏ przedbazowy;
wirusa marszczycy liÊci truskawki (Strawber- 2) elita 1 i elita 2 (E1, E2) — materia∏ bazowy;
ry crinkle virus),
utajonego wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci 3) orygina∏ (O) — materia∏ kwalifikowany.
truskawki (Strawberry latent ringspot virus), 2. Izolacja przestrzenna:
wirusa ˝ó∏tobrze˝noÊci liÊci truskawki
(Strawberry mild yellow edge virus), 1) mateczniki i szkó∏ki bazowe sà po∏o˝one w od-
wirusa c´tkowanej plamistoÊci liÊci truskaw- leg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 300 m od roÊlin dziko
ki (Strawberry mottle virus), rosnàcych lub owocujàcych plantacji z rodzaju
Ribes;
wirusa otaÊmienia nerwów liÊci truskawki
(Strawberry vein banding virus), 2) mateczniki i szkó∏ki kwalifikowane sà po∏o˝one
fitoplazmy zielenienia p∏atków truskawki w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od roÊlin
(Strawberry green petal phytoplasma), dziko rosnàcych lub owocujàcych plantacji z ro-
fitoplazmy ˝ó∏taczki astra (Aster yellows dzaju Ribes;
phytoplasma), 3) mateczniki porzeczki z∏otej sà po∏o˝one w odle-
oraz patogena wywo∏ujacego ˝ó∏taczk´ g∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od roÊlin dziko
czerwcowà (Strawberry june yellows), rosnàcych lub owocujàcych plantacji z rodzaju
— chorób: Ribes;
zgnilizny korony truskawki (Phytophthora 4) mateczniki i szkó∏ki ró˝nych kategorii i stopni
cactorum), kwalifikacji sà oddalone od siebie co najmniej
werticiliozy truskawki (Verticillium dahliae), 3 m.
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3449 — Poz. 565

3. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa XI. Plantacje mateczne i szkó∏ki malin oraz je˝yn
Wymagana jest ca∏kowita czystoÊç gatunkowa 1. Rozmna˝anie
i odmianowa.
Dla malin i je˝yn stosuje si´ cztery stopnie kwalifi-
4. Wiek: kacji:
1) bazowe mateczniki porzeczek i agrestu utrzy- 1) superelita (SE) — materia∏ przedbazowy;
muje si´ do 6 lat, a kwalifikowane do 8 lat; 2) elita 1 i elita 2 (E1, E2) — materia∏ bazowy;
2) bazowe mateczniki porzeczki z∏otej utrzymuje 3) orygina∏ (O) — materia∏ kwalifikowany.
si´ do 8 lat, a kwalifikowane do 15 lat;
3) w szkó∏kach ocenie podlegajà roÊliny nie star- 2. Izolacja przestrzenna:
sze ni˝ trzyletnie. 1) mateczniki i szkó∏ki bazowe sa po∏o˝one w od-
5. ZdrowotnoÊç leg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 200 m od roÊlin dziko
rosnàcych lub owocujàcych plantacji z rodzaju
RoÊliny mateczne i sadzonki porzeczek i agrestu sà: Rubus;
1) wolne od organizmów podlegajàcych obowiàz- 2) mateczniki i szkó∏ki kwalifikowane sà po∏o˝one
kowi zwalczania; w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 50 m od roÊlin
2) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie dziko rosnàcych lub owocujàcych plantacji z ro-
wolne od organizmów, które mogà obni˝yç je- dzaju Rubus;
go jakoÊç, w szczególnoÊci od organizmów wy-
mienionych w pkt C.II oraz od wirusów: Straw- 3) odst´py mi´dzy odmianami, stopniami kwalifi-
berry latent ringspot virus, Raspberry ringspot kacji lub kategoriami nie mogà byç mniejsze ni˝
virus, Arabic mosaic virus, Goosberry vein ban- 5 m.
ding virus, Cucumber mosaic virus, Black cur- 3. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa
rant reversion virus;
3) praktycznie wolne od innych organizmów, które Wymagana jest ca∏kowita czystoÊç gatunkowa
mogà obni˝yç jakoÊç materia∏u szkó∏karskiego. i odmianowa.

6. Wymagania dodatkowe 4. Wiek:

1) mateczniki porzeczki i agrestu przedstawia si´ 1) mateczniki utrzymuje si´ do 5 lat;


do dwóch ocen rocznie: 2) odrosty korzeniowe w matecznikach nie mogà
a) pierwsza wykonywana jest wiosnà — na byç starsze ni˝ jednoroczne;
obecnoÊç wielkopàkowca porzeczkowego al-
bo rewersji dla porzeczek (koniec marca do 3) sadzonki w pojemnikach nie mogà byç starsze
koƒca kwitnienia porzeczek) oraz otaÊmienia ni˝ dwuletnie.
nerwów w matecznikach agrestu (maj, do
5. ZdrowotnoÊç
po∏owy czerwca),
b) druga ocena wykonywana jest w drugiej po- RoÊliny mateczne i sadzonki malin i je˝yn sà:
∏owie czerwca — przy rozmna˝aniu przez sa- 1) wolne od organizmów podlegajàcych obowiàz-
dzonki zielne i pó∏zdrewnia∏e, albo do koƒca kowi zwalczania;
sierpnia przy innych sposobach rozmna˝ania;
2) na podstawie wizualnej oceny — praktycznie
2) w matecznikach porzeczek nale˝y corocznie po- wolne od organizmów, które mogà obni˝yç jego
zostawiç na ka˝dym krzewie po jednym dobrze jakoÊç, w szczególnoÊci od organizmów wymie-
wyroÊni´tym p´dzie owocujàcym w celu wy- nionych w pkt C.II oraz od:
krycia ewentualnego pora˝enia przez wielkopà-
kowca i wirusa rewersji; po dokonaniu oceny — wirusów i patogenów wirusopodobnych:
p´dy te mogà byç wyci´te; wirusa mozaiki g´siówki (Arabis mosaic vi-
3) plantacje mateczne porzeczki z∏otej przedsta- rus),
wia si´ do jednej oceny rocznie, którà wykonu- wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci maliny
je si´ na poczàtku jesieni, nie póêniej ni˝ do (Raspberry ringspot virus),
koƒca wrzeÊnia;
wirusa czarnej plamistoÊci pierÊcieniowej
4) szkó∏ki porzeczki i agrestu przedstawia si´ do pomidora (Tomato black ring virus),
jednej oceny rocznie, którà wykonuje si´
w okresie sierpieƒ—wrzesieƒ; na wniosek pro- utajonego wirusa pierÊcieniowej plamistoÊci
ducenta roÊliny produkowane w pojemnikach truskawki (Strawberry latent ringspot virus),
mogà byç oceniane wczeÊniej. wirusów wywo∏ujàcych mozaik´ maliny (Ra-
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci spberry mosaic),
mo˝liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony wirusa liÊciozwoju czereÊni (Cherry leaf roll
termin dodatkowej oceny. virus),
Ka˝dy gatunek i odmiana sà oznaczone etykie- wirusa kar∏owatoÊci krzaczastej maliny (Ra-
tami na poczàtku rz´du lub kwatery. spberry bushy dwarf virus),
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3450 — Poz. 565

fitoplazmy kar∏owatoÊci maliny (Rubus stunt 3. ZdrowotnoÊç


phytoplasma), 1) materia∏ szkó∏karski tych gatunków jest:
— chorób grzybowych i bakteryjnych: a) wolny od organizmów podlegajàcych obo-
zamierania p´dów maliny (Didymella apla- wiàzkowi zwalczania,
nata), b) na podstawie wizualnej — oceny praktycznie
werticyliozy (Verticillium spp.), wolny od organizmów, które mogà obni˝yç
màczniaka prawdziwego (Sphareotheca ma- jakoÊç materia∏u szkó∏karskiego, a w szcze-
cularis), gólnoÊci od organizmów wymienionych
w pkt C.II;
w∏osowatoÊci korzeni (Agrobacterium rhizo-
genes), 2) choroby wirusowe i wirozopodobne roÊlin cytru-
sowych:
guzowatoÊci korzeni (Agrobacterium tume-
faciens), a) materia∏ ten powinien pochodziç z materia∏u
wyjÊciowego, który zosta∏ skontrolowany
staÊmienia ∏odyg (Rhodococcus fascians), i uznany za niewykazujàcy objawów chorób wi-
— szkodników: rusów i wirozopodobnych;
korzeniaka szkodliwego (Pratylenchus pene- b) zosta∏ poddany indywidualnemu badaniu
trans), z u˝yciem metod do wykrywania takich wiru-
mszyc (Aphididae), sów i patogenów wirusopodobnych lub chorób
przebarwiacza malinowego (Phyllocoptes i zosta∏ uznany za wolny od nich,
gracilis),
c) materia∏ ten zosta∏ skontrolowany i uznany za
wciornastkowatych (Thripidae), wolny od takich wirusów i patogenów wiruso-
skoczkowatych (Jassidae), podobnych lub chorób od ostatniego cyklu we-
prz´dziorka chmielowca (Tetranychus urticae). getacyjnego,

6. Wymagania dodatkowe d) w przypadku szczepienia, materia∏ powinien


zostaç zaszczepiony na podk∏adki inne ni˝ po-
1) mateczniki przedstawia si´ do jednej oceny datne na wiroidy.
w roku, którà wykonuje si´:
4. Wymagania dodatkowe
a) dla pozyskiwania sadzonek zielnych —
w czerwcu, Plantacj´ przedstawia si´ do jednej oceny rocznie,
którà wykonuje si´ w koƒcu lata albo na poczàtku
b) dla pozosta∏ych mateczników — do po∏owy
jesieni, przed zakoƒczeniem wegetacji roÊlin.
wrzeÊnia;
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝-
2) plantacje mateczne nale˝y prowadziç bez p´- liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin
dów owocujàcych; owocowanie odmian powta- dodatkowej oceny.
rzajàcych jest dopuszczalne;
Ka˝dy gatunek i odmiana sà oznaczone etykietami
3) szkó∏ki w pojemnikach przedstawia si´ do jed- na poczàtku rz´du lub kwatery.
nej oceny w roku, którà wykonuje si´ w koƒcu
lata; owocowanie odmian powtarzajàcych jest B. Wymagania jakoÊciowe elitarnego i kwalifikowane-
dopuszczalne. go materia∏u szkó∏karskiego roÊlin sadowniczych
Na wniosek producenta roÊliny produkowane
w pojemnikach mogà byç oceniane wczeÊniej. I. Elitarny i kwalifikowany materia∏ szkó∏karski spe∏nia
wymagania jakoÊciowe:
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci mo˝-
liwych do usuni´cia mo˝e byç wyznaczony termin 1) pe∏nej czystoÊci gatunkowej i odmianowej;
dodatkowej oceny.
2) w∏aÊciwego wyglàdu gatunku i odmiany;
Ka˝dy gatunek i odmiana sà oznaczone etykietami
na poczàtku rz´du lub kwatery. 3) jest praktycznie wolny od uszkodzeƒ fizycznych,
mechanicznych albo chemicznych;
XII. Pozosta∏e gatunki 4) jest praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wyni-
kajàcych z rozmna˝ania, które mog∏yby obni˝yç
1. Izolacja przestrzenna jego przydatnoÊç i jakoÊç;
RoÊliny tych gatunków rosnà w odleg∏oÊci co naj-
mniej 10 m od dziko rosnàcych lub owocujàcych 5) jest przygotowany w postaci jednorodnych partii;
roÊlin tego samego gatunku lub rodzaju. w przypadku ∏àczenia partii zachowuje si´ dane
o sk∏adzie partii i pochodzeniu poszczególnych
2. CzystoÊç gatunkowa i odmianowa sk∏adników;
Wymagana jest ca∏kowita czystoÊç gatunkowa 6) jest wolny od organizmów podlegajàcych obo-
i odmianowa. wiàzkowi zwalczania;
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3451 — Poz. 565

7) jest praktycznie wolny od patogenów, chorób i or- 6. Dla innych sadzonek:


ganizmów wymienionych w pkt C.II; 1) d∏ugoÊç jest nie mniejsza ni˝ 12 cm;
8) jest praktycznie wolny od innych organizmów, któ- 2) Êrednica jest nie mniejsza ni˝ 4 mm;
re mogà obni˝yç jakoÊç materia∏u szkó∏karskiego. 3) majà co najmniej 3 oczka.
II. Minimalne wymagania jakoÊciowe materia∏u szkó∏- 7. Dla oczek — okreÊlenie liczby wykszta∏conych oczek.
karskiego
8. Dostawcy mogà, zgodnie z minimalnymi wyma-
1. Dla drzewek owocowych: ganiami, o których mowa w pkt. B.II, ustalaç w∏a-
sne klasy jakoÊci dla materia∏u szkó∏karskiego
1) wysokoÊç jest nie mniejsza ni˝ 80 cm, mierzàc wprowadzanego do obrotu.
od szyjki korzeniowej;
2) Êrednica pnia jest nie mniejsza ni˝ 8 mm, mie- C. Minimalne wymagania dla materia∏u szkó∏karskiego
CAC
rzàc na wysokoÊci 10 cm powy˝ej miejsca
uszlachetniania;
I. Materia∏ szkó∏karski CAC spe∏nia wymagania jako-
3) korzeƒ g∏ówny i nie mniej ni˝ 3 korzenie bocz- Êciowe:
ne albo wiàzk´ korzeni drobnych, albo ko- 1) odpowiedniej czystoÊci gatunkowej i odmiano-
rzenie przerastajàce ca∏à obj´toÊç gleby w po- wej;
jemniku.
2) w∏aÊciwego wyglàdu gatunku i odmiany;
2. Dla krzewów jagodowych:
3) jest praktycznie wolny od uszkodzeƒ fizycznych,
1) minimum jeden p´d o d∏ugoÊci co najmniej mechanicznych albo chemicznych;
20 cm, mierzàc od nasady do jego wierzcho∏ka
4) jest praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wyni-
albo dobrze wykszta∏cone pàki nasadowe; kajàcych z rozmna˝ania, które mog∏yby obni˝yç
2) Êrednica p´du jest nie mniejsza ni˝ 4 mm, mie- jego przydatnoÊç i jakoÊç;
rzàc u nasady p´du; 5) jest przygotowany w postaci jednorodnych partii;
3) nie mniej ni˝ 3 korzenie szkieletowe albo wiàz- w przypadku ∏àczenia partii zachowuje si´ dane
ka korzeni drobnych, albo korzenie przerastajà- o sk∏adzie partii i pochodzeniu poszczególnych
sk∏adników;
ce ca∏à obj´toÊç gleby w pojemniku.
6) jest wolny od organizmów podlegajàcych obo-
3. Dla sadzonek truskawek: wiàzkowi zwalczania;
1) co najmniej dwa w pe∏ni wykszta∏cone liÊcie al- 7) jest praktycznie wolny od patogenów, chorób i or-
bo Êrednic´ korony o gruboÊci nie mniejszej ni˝ ganizmów wymienionych w pkt C.II;
4 mm;
8) jest praktycznie wolny od innych organizmów, któ-
2) nie mniej ni˝ 4 korzenie szkieletowe albo wiàz- re mogà obni˝yç jakoÊç materia∏u szkó∏karskiego;
k´ korzeni drobnych, albo korzenie przerastajà-
9) sprawdzenie wymagaƒ o których mowa w pkt 1—
ce ca∏à obj´toÊç gleby w pojemniku.
8, przeprowadza si´ podczas kontroli wytwarzania
4. Dla podk∏adek generatywnych i wegetatywnych: tego materia∏u.

1) wysokoÊç dla podk∏adek wegetatywnych jest II. Wykaz organizmów szkodliwych obni˝ajàcych ja-
nie mniejsza ni˝ 30 cm, mierzàc od nasady p´- koÊç materia∏u szkó∏karskiego
du do jego wierzcho∏ka;
1. Lima Citrus aurantifolia (Christm) Swing, Cytryna
2) wysokoÊç dla podk∏adek generatywnych jest zwyczajna Citrus limon L. Burm. F, Grejpfrut Citrus
nie mniejsza ni˝ 20 cm, mierzàc od szyjki korze- paradisi Maef, Mandarynka Citrus reticulata Blan-
niowej do wierzcho∏ka p´du; co, Pomaraƒcza chiƒska Citrus sinensis (L.)
Osbeck
3) Êrednica jest nie mniejsza ni˝ 3 mm, mierzàc
bezpoÊrednio nad szyjkà korzeniowà; 1) szkodniki:
4) nie mniej ni˝ 3 korzenie szkieletowe albo wiàz- a) Aleurotrixus floccosus (Mashell),
k´ korzeni drobnych, albo korzenie przerasta- b) màtwiki Meloidogyne spp.,
jàce ca∏à obj´toÊç gleby w pojemniku. c) Parabernisia myricae (Kuwana),
5. Dla zrazów: d) Tylenchulus semipenetrans,
1) d∏ugoÊç jest nie mniejsza ni˝ 30 cm; 2) choroby grzybowe: Phytophthora spp.
2) Êrednica jest nie mniejsza ni˝ 4 mm; 3) choroby wirusowe i wirozopodobne:
3) co najmniej 5 oczek. a) Citrus leaf rugose,
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3452 — Poz. 565

b) choroby, które wywo∏ujà psorosis i podobne 4. Truskawka (Fragaria x ananassa Duch)


objawy na m∏odych liÊciach jak: psorosis,
ring spot, cristacortis, impietratura, concave 1) szkodniki:
gum, a) w´gorki (Apchelenchoides spp.),
c) ich czynniki sprawcze, b) niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci),
c) Tarsonemidae;
d) wirody takie jak: exocortis, cachexiaxylopo-
rosis. 2) choroby grzybowe:
a) zgnilizna korony truskawki (Phytophthora
2. Leszczyna (Corylus avellana) cactorum),
1) szkodniki: b) werticilioza (Verticillium spp.);
a) wielkopàkowiec leszczynowy (Phytoptus 3) choroby wirusowe i wirozopodobne: zielenienie
avellanae), p∏atków truskawki (Strawberry green petal phy-
b) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epi- toplasma MLO).
diaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona);
5. Orzech w∏oski (Juglans regia L.)
2) choroby bakteryjne:
1) szkodniki: tarczniki (Quadraspidiotus pernicio-
a) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa- sus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis penta-
ciens), gona) i inne;
b) bakteryjna zgorzel leszczyny (Xanthomonas 2) choroby bakteryjne:
campestris pv.corylina);
a) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa-
3) choroby grzybowe: ciens),
a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea), b) bakteryjna zgorzel orzecha w∏oskiego (Xan-
b) srebrzystoÊç liÊci (Chondrostereum purpu- thomonas campestris pv. juglandi);
reum),
3) choroby grzybowe:
c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),
d) Phyllactina guttata, a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea),
e) werticilioza (Verticillium spp.); b) rak drzew owocowych (Nectria galligena),
4) choroby wirusowe i wirozopodobne: c) srebrzystoÊç liÊci (Chondrostereum purpu-
reum),
a) mozaika leszczyny (Apple mosaic virus),
d) zgnilizna podstawy pnia (Phytophthora spp.);
b) Hazel maculatura lineare — MLO.
4) choroby wirusowe i wirozopodobne: liÊciozwój
3. Pigwa (Cydonia Miller), Grusza (Pyrus communis L.) czereÊni (Cherry leaf roll virus).
1) szkodniki: 6. Jab∏oƒ (Malus Mill.)
a) skoÊnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella),
1) szkodniki:
b) bawe∏nica korówka (Eriosoma lanigerum),
a) skoÊnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella),
c) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epi- b) bawe∏nica korówka (Eriosoma lanigerum),
diaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona
i inne). c) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epi-
diaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona
2) choroby bakteryjne: i inne);
a) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa- 2) choroby bakteryjne:
ciens),
a) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa-
b) rak bakteryjny (Pseudomonas syringae pv. ciens),
syringae);
b) rak bakteryjny (Pseudomonas syringae pv.
3) choroby grzybowe: syringae);
a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea), 3) choroby grzybowe:
b) srebrzystoÊç liÊci (Chondrostereum purpu- a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea),
reum),
b) srebrzystoÊç liÊci (Chondrostereum purpu-
c) rak drzew owocowych (Nectria galligena, reum),
Phytopthora spp.),
c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),
d) bia∏a zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix), d) zgnilizna pierÊcieniowa podstawy pnia (Phy-
e) werticiliozy (Verticillium spp.); tophthora cactorum),
4) choroby wirusowe i wirozopodobne — wszyst- e) bia∏a zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix),
kie. f) parch (Venturia spp.),
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3453 — Poz. 565

g) werticilioza (Verticillium spp.); d) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidia-


spis leperii, Pseudaulacaspis pentagona) i inne;
4) choroby wirusowe i wirozopodobne — wszystkie.
2) choroby bakteryjne:
7. Oliwka europejska (Olea europea L.)
a) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa-
1) szkodniki: ciens),
a) Eusophera pinguis, b) rak bakteryjny drzew pestkowych (Pseudo-
b) Guzaki (Meloidogyne spp.), monas syringae pv. syringae, Pseudomonas
c) Saissetia oleae; syringae pv. mors prunorum);
2) choroby grzybowe i bakteryjne: 3) choroby grzybowe:
a) Verticillium dabliae, a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea),
b) Pseudomonas syringae pv. savastanoi; b) srebrzystoÊç liÊci (Chondrostereum purpu-
reum),
3) choroby wirusowe i wirozopodobne — wszystkie.
c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),
8. Pistacja w∏aÊciwa (Pistacia vera) d) bia∏a plamistoÊç korzeni (Rosellinia necatrix),
1) choroby grzybowe i bakteryjne: Verticillium spp.; e) k´dzierzawka liÊci brzoskwiƒ (Taphrina de-
2) choroby wirusowe i wirozopodobne — wszystkie. formans),
f) werticilioza (Verticillium spp.);
9. Âliwa (Prunus domestica L), Âliwa japoƒska (Pru-
nus salicina). 4) choroby wirusowe i wirozopodobne:
1) szkodniki: a) kar∏owatoÊç Êliwy (Prune dwarf virus),
a) pordzewiacz Êliwowy (Aculus fockeui), b) nekrotyczna plamistoÊç pierÊcieniowa wiÊni
b) czerniec ciemny (Capnodis tenebrionis), (Prunus necrotic ringspot virus).
c) szpeciel Êliwowy (Eriophyes similis), 11. WiÊnia (Prunus cerasus), CzereÊnia (Prunus avium L.)
d) guzaki (Meloidogyne spp.),
1) szkodniki:
e) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epi-
diaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona) a) czerniec ciemny (Capnodis tenebrionis),
i inne; b) guzaki (Meloidogyne spp.),
2) choroby bakteryjne: c) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epi-
a) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa- diaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona)
ciens), i inne;
b) rak bakteryjny drzew pestkowych (Pseudo- 2) choroby bakteryjne:
monas syringae pv. syringae, Pseudomonas a) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa-
syringae pv. mors prunorum); ciens),
3) choroby grzybowe: b) rak bakteryjny drzew pestkowych (Pseudo-
a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea), monas syringae pv. syringae, Pseudomonas
syringae pv. mors prunorum);
b) srebrzystoÊç liÊci (Chondrostereum purpu-
reum), 3) choroby grzybowe:
c) rak drzew owocowych (Nectria galligena), a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea),
d) bia∏a zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix), b) srebrzystoÊç liÊci (Chondrostereum purpu-
e) werticilioza (Verticillium spp.); reum),
4) choroby wirusowe i wirozopodobne: c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),
a) kar∏owatoÊç Êliwy (Prune dwarf virus), d) bia∏a plamistoÊç korzeni (Rosellinia necatrix),
b) nekrotyczna plamistoÊç pierÊcieniowa wiÊni e) werticilioza (Verticillium spp.);
(Prunus necrotic ringspot virus).
4) choroby wirusowe i wirozopodobne:
10. Brzoskwinia (Prunus persica (L.) Batsch), Morela a) kar∏owatoÊç Êliwy (Prune dwarf virus),
(Prunus armeniaca L.), Prunus amygdalus (Batsch)
b) nekrotyczna plamistoÊç pierÊcieniowa wiÊni
1) szkodniki: (Prunus necrotic ringspot virus).
a) skoÊnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella), 12. Porzeczki, agrest (Ribes spp.)
b) czerniec ciemny (Capnodis tenebrionis), 1) szkodniki:
c) guzaki (Meloidogyne spp.), a) w´gorki (Apchelenchoides spp.),
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3454 — Poz. 565

b) wielkopàkowiec porzeczkowy (Cecidophyop- D. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwarzania


sis ribis); i jakoÊci materia∏u rozmno˝eniowego winoroÊli
2) choroby bakteryjne: guzowatoÊç korzeni (Agro- I. Warunki dla upraw rosnàcych
bacterium tumefaciens);
1. Warunki ogólne:
3) choroby grzybowe:
a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea), 1) uprawa powinna posiadaç dostatecznà to˝sa-
moÊç i czystoÊç odmianowà;
b) gruz∏ek cynobrowy (Nectria cinnabarina),
2) warunki uprawy plantacji i stadium rozwojowe
c) bia∏a zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix), roÊlin powinno umo˝liwiaç sprawdzenie odpo-
d) werticilioza (Verticillium spp.); wiednio to˝samoÊci i czystoÊci odmianowej;
4) choroby wirusowe i wirozopodobne: rewersja 3) gleba, w której zak∏adane sà szkó∏ki hodowlane
porzeczki czarnej (Black currant reversion, Black podk∏adek i sadzonek, przeznaczonych do upra-
currant infectious variegation agent). wy materia∏u elitarnego lub materia∏u kwalifi-
kowanego, jest wolna od organizmów szkodli-
13. Malina, je˝yna (Rubus spp.) wych, szczególnie tych, które przenoszà wirusy;
1) szkodniki: szpeciel je˝ynowiec (Aceria essigi); 4) organizmy szkodliwe, które obni˝ajà przydat-
noÊç materia∏u rozmno˝eniowego, sà dopusz-
2) choroby bakteryjne: czalne na najni˝szym mo˝liwym poziomie;
a) w∏osowatoÊç korzeni (Agrobacterium rhizo-
5) uprawa powinna byç wolna od roÊlin wykazujà-
genes),
cych objawy pora˝enia przez choroby wirusowe;
b) guzowatoÊç korzeni (Agrobacterium tumefa-
ciens), 6) wskaênik wypadania w szkó∏kach hodowlanych
podk∏adek przeznaczonych do produkcji mate-
c) staÊmienie ∏odyg (Rhodococcus fascians); ria∏u kwalifikowanego nie powinien przekra-
3) choroby grzybowe: czaç 5 %; w szkó∏kach hodowlanych podk∏adek
przeznaczonych do produkcji materia∏u stan-
a) opieƒka miodowa (Armillariella mellea), dardowego nie powinien przekraczaç 10 %; je-
b) zamieranie p´dów malin (Didymella appla- Êli wypadanie roÊlin by∏o spowodowane przez
nata), czynniki fizyczne, to wskaênik ten mo˝e wyjàt-
kowo przekroczyç ustalone wartoÊci;
c) màczniak rzekomy maliny (Peronospora rubi),
7) ka˝dego roku powinna byç przeprowadzana
d) zgnilizna korzeni malin (Phytophthora fraga- jedna ocena uprawy; w przypadku stwierdzenia
riae var. rubi), nieprawid∏owoÊci mo˝e byç wyznaczony ter-
e) werticilioza (Verticillium spp.); min dodatkowej oceny.
4) choroby wirusowe i wirozopodobne: 2. Warunki szczegó∏owe:
a) krzaczasta kar∏owatoÊç maliny (Raspberry 1) szkó∏ki hodowlane sadzonek nie powinny byç
bushy dwarf virus), zak∏adane w obr´bie lub w odleg∏oÊci kilku me-
b) k´dzierzawka maliny (Raspberry leaf curl vi- trów od winnic przeznaczonych do produkcji
rus). owoców;

14. Dodatkowe wymagania dla roÊlin cytrusowych: 2) cz´Êci roÊlin winoroÊli u˝ywane do produkcji
ukorzenionych sadzonek i ukorzenionych zra-
a) materia∏ ten powinien pochodziç z materia∏u zów powinny byç pobierane z urz´dowo oce-
wyjÊciowego, który zosta∏ skontrolowany nianych lub standardowych szkó∏ek.
i uznany za niewykazujàcy objawów chorób wi-
rusów i wirozopodobnych; II. Warunki dotyczàce materia∏u rozmno˝eniowego
winoroÊli
b) zosta∏ poddany indywidualnemu badaniu
z u˝yciem metod do wykrywania takich wiru- 1. Warunki ogólne:
sów i patogenów wirusopodobnych lub chorób
1) materia∏ rozmno˝eniowy powinien posiadaç
i zosta∏ uznany za wolny od nich;
pe∏nà to˝samoÊç i czystoÊç odmianowà; w przy-
c) materia∏ ten zosta∏ skontrolowany i uznany za padku obrotu materia∏em standardowym do-
wolny od takich wirusów i patogenów wiruso- puszcza si´ stosowanie 1 %-owej tolerancji;
podobnych lub chorób od ostatniego cyklu we- 2) minimalna czystoÊç techniczna: 96 %; za zanie-
getacyjnego; czyszczenie techniczne jest uznawany:
d) w przypadku szczepienia materia∏ powinien zo- a) materia∏ rozmno˝eniowy wysuszony ca∏kowi-
staç zaszczepiony na podk∏adki inne ni˝ podat- cie lub przesuszony cz´Êciowo, nawet jeÊli po
ne na wiroidy. przesuszeniu zosta∏ zwil˝ony wodà,
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3455 — Poz. 565

b) materia∏ rozmno˝eniowy uszkodzony, s∏aby — sadzonki szkó∏karskie: minimalna d∏ugoÊç


lub zepsuty, a zw∏aszcza jeÊli uszkodzenia po- — 55 cm, w przypadku Vitis vinifera —
wsta∏y na skutek gradu lub mrozu albo gdy 30 cm,
materia∏ jest zgnieciony lub po∏amany; — sadzonki wierzcho∏kowe do szczepienia:
3) organizmy szkodliwe, które obni˝ajà przydat- minimalna d∏ugoÊç — 50 cm, z co naj-
noÊç materia∏u rozmno˝eniowego, sà dopusz- mniej pi´cioma oczkami;
czalne na najni˝szym mo˝liwym poziomie. 2) sadzonki ukorzenione:
2. Warunki szczegó∏owe. a) Êrednica — mierzona w po∏owie mi´dzyw´ê-
la bezpoÊrednio pod przyrostem i wzd∏u˝
1) zrazy ukorzenione: zrazy ukorzenione sk∏adajàce najd∏u˝szej osi nie powinna byç mniejsza ni˝
si´ z materia∏u elitarnego szczepionego na ma- 5 mm,
teriale elitarnym lub sk∏adajàce si´ z materia∏u
elitarnego szczepionego na materiale kwalifiko- b) d∏ugoÊç — odleg∏oÊç od pierwszego punktu
wanym powinny byç oceniane jako materia∏ eli- wyrastania korzeni do podstawy przyrostu
tarny; zrazy ukorzenione sk∏adajàce si´ z mate- nie powinna byç mniejsza ni˝:
ria∏u kwalifikowanego szczepionego na materia- — dla podk∏adek — 30 cm;
le elitarnym lub sk∏adajàce si´ z materia∏u kwa- — dla innych ukorzenionych sadzonek —
lifikowanego szczepionego na materiale kwalifi- 22 cm,
kowanym powinny byç oceniane jako materia∏
kwalifikowany; wszelkie inne kombinacje po- c) korzenie — ka˝da roÊlina powinna posiadaç
winny byç oceniane jako materia∏ standardowy; co najmniej trzy dobrze uformowane i rów-
nomiernie u∏o˝one korzenie; odmiana ozna-
2) cz´Êci m∏odych roÊlin winoroÊli: p´dy winoroÊli czona numerem A 420 mo˝e posiadaç tylko
powinny osiàgnàç odpowiednià faz´ dojrza∏o- dwa dobrze uformowane korzenie, pod wa-
Êci drewna; wspó∏czynnik „drewno/rdzeƒ” po- runkiem ˝e sà one po przeciwnych stronach,
winien byç prawid∏owy dla danej odmiany. albo korzenie przerastajà ca∏à obj´toÊç gle-
by w pojemniku;
3. JakoÊç
3) zrazy ukorzenione:
1) sadzonki podk∏adkowe do szczepienia, sadzon-
ki szkó∏karskie i sadzonki wierzcho∏kowe do a) d∏ugoÊç ∏odygi powinna wynosiç co naj-
szczepienia: mniej 20 cm,
a) Êrednica powinna byç mierzona w najszer- b) korzenie — ka˝da roÊlina powinna posiadaç
szym punkcie przekroju poprzecznego wierz- co najmniej trzy dobrze uformowane i rów-
cho∏ka: nomiernie u∏o˝one korzenie; odmiana ozna-
czona numerem A 420 mo˝e posiadaç tylko
— sadzonki podk∏adkowe do szczepienia dwa dobrze uformowane korzenie, pod wa-
i sadzonki wierzcho∏kowe do szczepienia: runkiem ˝e sà one po przeciwnych stronach,
- - Êrednica wierzcho∏ka: albo korzenie przerastajà ca∏à obj´toÊç gleby
w pojemniku,
Vitis rupestris i jej mieszaƒce z Vitis vinife-
ra: 6 — 12 mm, c) miejsce szczepienia: komponenty szczepie-
nia (podk∏adka i zraz) sà dobrze zroÊni´te.
- - inne odmiany: 6,5 — 12 mm,
w przypadku Vitis rupestris i jej mieszaƒ- III. Pakowanie materia∏u rozmno˝eniowego winoroÊli
ców z Vitis vinifera, liczba p´dów o Êred-
nicy nieprzekraczajàcej 7 mm, oraz 1. Zrazy ukorzenione — po 25 sztuk lub tam gdzie ja-
w przypadku innych odmian liczba p´- ko opakowania u˝ywane sà plastikowe torby, 50
dów o Êrednicy nieprzekraczajàcej lub 100 sztuk.
7,5 mm, nie powinna przekraczaç 25 %
ca∏ej partii, 2. Ukorzenione sadzonki — po 50 sztuk lub tam gdzie
jako opakowania u˝ywane sà plastikowe torby, 50
- - maksymalna Êrednica grubszego koƒca lub 100 sztuk.
powinna wynosiç 14 mm, z wyjàtkiem sa-
dzonek wierzcho∏kowych do szczepienia 3. Sadzonki wierzcho∏kowe do szczepienia:
roÊlin in situ; ci´cie powinno byç dokona- a) z pi´cioma oczkami — po 100 lub po 200 sztuk,
ne co najmniej 2 cm poni˝ej najni˝szego
oczka, b) z jednym oczkiem — po 500 sztuk lub wielo-
krotnoÊç tej liczby.
— sadzonki szkó∏karskie: minimalna Êredni-
ca wierzcho∏ka: 3,5 mm, 4. Sadzonki podk∏adkowe do szczepienia — po 200
b) d∏ugoÊç powinna byç mierzona od najni˝szej sztuk.
cz´Êci najni˝szego kolanka; szczytowe mi´-
dzyw´êle powinno pozostaç nienaruszone: 5. Sadzonki szkó∏karskie podk∏adek i sadzonki szkó∏-
karskie Vitis vinifera — po 200 lub po 500 sztuk.
— sadzonki podk∏adkowe do szczepienia:
minimalna d∏ugoÊç — 1,05 m, 6. Inne sadzonki szkó∏karskie — po 200 sztuk.
Dziennik Ustaw Nr 59 — 3456 — Poz. 565

Za∏àcznik nr 10

WYKAZ GATUNKÓW ROÂLIN ROLNICZYCH, KTÓRYCH MATERIA¸ SIEWNY MO˚E BYå UZNANY
ZA MATERIA¸ SIEWNY KATEGORII HANDLOWY

Lp. Nazwa polska Nazwa ∏aciƒska

1 Esparceta siewna Onobrychis sativa L.

2 Gorczyca czarna Brassica nigra L.

3 Wiechlina roczna Poa annua L.

4 Wyka pannoƒska Vicia pannonica L.

5 Mozga Hardinga Phalaris aquatica L.

6 Kozieradka pospolita (Koniczyna grecka) Trigonella foenum–graecum L.

7 Siekiernica w∏oska Hedysarum coronarium L.

8 Cynodon palczasty Cynodon dactylon (L.) Pers.

9 Orzech ziemny Arachis hypogaea L.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów '8   Z\G 


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl  
!

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 814/W/C/2004 ISSN 0867-3411 Cena 13,20 z∏ (w tym 7% VAT)