Vous êtes sur la page 1sur 40

Dziennik Ustaw Nr 260 — 16951 — Poz.

2176

2176
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 1) pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowa-


27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska nia tlenu (BZT5) — wynosi 3,35 z∏;
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje: 2) chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego
metodà dwuchromianowà (ChZT-Cr) — wynosi
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla jednostkowe stawki 1,34 z∏;
op∏at za: 3) zawiesiny ogólnej — wynosi 0,41 z∏;
1) gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza; 4) sumy chlorków i siarczanów (Cl + SO4) — wynosi
2) substancje wprowadzane ze Êciekami do wód lub 0,039 z∏;
do ziemi; 5) sumy chlorków i siarczanów (Cl + SO4) dla obsza-
ru dzia∏ania Regionalnego Zarzàdu Gospodarki
3) wody ch∏odnicze wprowadzane do wód lub do zie-
Wodnej w Gdaƒsku — wynosi 0,0112 z∏.
mi;
4) umieszczenie odpadów na sk∏adowisku; 2. Jednostkowa stawka op∏aty za 1 kg substancji
wprowadzanych ze Êciekami do wód lub do ziemi dla:
5) pobór wody podziemnej;
1) fenoli lotnych — wynosi 35,69 z∏;
6) pobór wody powierzchniowej Êródlàdowej;
2) heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometa-
7) powierzchnie zanieczyszczone o trwa∏ej na- nu (czterochlorku w´gla — CCl4), pentachlorofe-
wierzchni, z których wprowadzane sà do wód lub nolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny,
do ziemi wody opadowe lub roztopowe, uj´te heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadie-
w otwarte lub zamkni´te systemy kanalizacyjne; nu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu —
CHCl3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu
8) ka˝de rozpocz´te 100 kg przyrostu masy ryb in- (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu —
nych ni˝ ∏ososiowate albo innych organizmów PER), trichlorobenzenu (TCB), rt´ci, kadmu, cynku,
wodnych w ciàgu cyklu produkcyjnego w obiek- miedzi, niklu, chromu, o∏owiu, arsenu, wanadu
tach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organi- i srebra — wynosi 97,59 z∏.
zmów, je˝eli Êrednioroczny przyrost masy tych ryb
lub tych organizmów w poszczególnych latach cy- 3. Jednostkowe stawki op∏at okreÊlone w ust. 1
klu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha po- pkt 1 i 2 mno˝y si´ przez wspó∏czynniki ró˝nicujàce,
wierzchni u˝ytkowej stawów rybnych tego obiektu o których mowa w ust. 4—7, zale˝ne od rodzaju wpro-
w jednym roku danego cyklu. wadzanych Êcieków.

4. Dla Êcieków bytowych wprowadzanych do wód


§ 2. Jednostkowe stawki op∏at za gazy lub py∏y
lub do ziemi, z wy∏àczeniem Êcieków bytowych wcho-
wprowadzane do powietrza zawiera za∏àcznik nr 1 do
dzàcych w sk∏ad Êcieków komunalnych, Êcieków prze-
rozporzàdzenia.
mys∏owych lub Êcieków innych ni˝ Êcieki komunalne
albo Êcieki przemys∏owe, wspó∏czynniki ró˝nicujàce
§ 3. 1. Jednostkowa stawka op∏aty za 1 kg substan-
wynoszà:
cji wprowadzanych ze Êciekami do wód lub do ziemi,
wyra˝onych jako wskaênik: 1) 0,3 — dla jednostkowej stawki op∏aty okreÊlonej
w ust. 1 pkt 1;
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 2) 0,4 — dla jednostkowej stawki op∏aty okreÊlonej
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, w ust. 1 pkt 2.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
5. Dla Êcieków komunalnych innych ni˝ Êcieki by-
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, towe wprowadzanych do wód lub do ziemi urzàdze-
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, niami s∏u˝àcymi do realizacji zadaƒ w∏asnych gminy
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 w zakresie kanalizacji i oczyszczania Êcieków komunal-
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, nych wspó∏czynniki ró˝nicujàce wynoszà:
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163,
poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 1) 0,4 — dla jednostkowej stawki op∏aty okreÊlonej
poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104. w ust. 1 pkt 1;
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16952 — Poz. 2176

2) 0,5 — dla jednostkowej stawki op∏aty okreÊlonej 4) 0,067 z∏ na jeden rok za 1 m2 powierzchni parkin-
w ust. 1 pkt 2. gów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc
parkingowych powy˝ej 500 samochodów, w tym
6. Dla Êcieków przemys∏owych wprowadzanych do tak˝e po∏o˝onych na terenach, o których mowa
wód lub do ziemi z urzàdzeƒ innych ni˝ wymienione w pkt 1;
w ust. 5 wspó∏czynnik ró˝nicujàcy wynosi 1 — dla jed-
nostkowych stawek op∏at okreÊlonych w ust. 1 5) 0,033 z∏ na jeden rok za 1 m2 powierzchni dróg
pkt 1 i 2. i parkingów o nawierzchni szczelnej po∏o˝onych
w miastach o g´stoÊci zaludnienia przekraczajàcej
7. Dla Êcieków innych ni˝ Êcieki, o których mowa 1300 osób/km2.
w ust. 4—6, wspó∏czynniki ró˝nicujàce wynoszà:
1) 0,5 — dla jednostkowej stawki op∏aty okreÊlonej 2. Jednostkowe stawki op∏aty za wody opadowe
w ust. 1 pkt 1; lub roztopowe, pochodzàce z powierzchni zanieczysz-
czonych, o których mowa w ust. 1, po∏o˝onych w mia-
2) 0,7 — dla jednostkowej stawki op∏aty okreÊlonej stach o g´stoÊci zaludnienia nieprzekraczajàcej
w ust. 1 pkt 2. 1300 osób/km2 oraz po∏o˝onych w miastach o g´sto-
Êci zaludnienia przekraczajàcej 1300 osób/km2, z wy-
8. Podmiot wprowadzajàcy do wód lub do ziemi ∏àczeniem powierzchni dróg i parkingów o nawierzch-
mieszanin´ Êcieków powsta∏ych w zwiàzku z prowa- ni szczelnej, okreÊla si´ w wysokoÊci przewidzianej
dzonà przez niego dzia∏alnoÊcià handlowà, przemy-
w ust. 1 pkt 1—4.
s∏owà, sk∏adowà, transportowà lub us∏ugowà ze
zmierzonà iloÊcià Êcieków pochodzàcych od innego
podmiotu ustala op∏at´ jako sum´ op∏at za poszcze- 3. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, okreÊla
gólne rodzaje Êcieków, uwzgl´dniajàc ich iloÊci i ro- si´ na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz
dzaje oraz okreÊlone dla nich wspó∏czynniki ró˝nicu- innych danych wchodzàcych w sk∏ad paƒstwowego
jàce. zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 4. Jednostkowa stawka op∏aty za wprowadzanie § 6. Jednostkowa stawka op∏aty za ka˝de rozpo-


do wód lub do ziemi 1 dam3 (1000 m3) wód ch∏odni- cz´te 100 kg przyrostu masy ryb innych ni˝ ∏ososiowa-
czych wynosi: te albo innych organizmów wodnych w ciàgu cyklu
produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych
1) 0,53 z∏ — je˝eli temperatura wprowadzanej wody
ryb lub tych organizmów wynosi 0,214 z∏, je˝eli Êred-
jest wy˝sza ni˝ +26 °C, a nie przekracza +32 °C;
nioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organi-
2) 1,067 z∏ — je˝eli temperatura wprowadzanej wody zmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego
jest wy˝sza ni˝ +32 °C, a nie przekracza +35 °C; przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni u˝ytkowej sta-
wów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cy-
3) 3,31 z∏ — je˝eli temperatura wprowadzanej wody klu.
jest wy˝sza ni˝ +35 °C.
§ 7. WysokoÊç stawki op∏aty za wprowadzanie
§ 5. 1. Jednostkowa stawka op∏aty za powierzchnie
Êcieków do jezior ustala si´ jako iloczyn liczby 2 i jed-
zanieczyszczone o trwa∏ej nawierzchni, z których sà
nostkowych stawek op∏at okreÊlonych w § 3—6.
wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe
lub roztopowe, uj´te w otwarte lub zamkni´te syste-
my kanalizacyjne, z wyjàtkiem kanalizacji ogólno- § 8. Jednostkowe stawki op∏at za umieszczenie od-
sp∏awnej, wynosi: padów na sk∏adowisku zawiera za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.
1) 0,225 z∏ na jeden rok za 1 m2 powierzchni terenów
przemys∏owych, sk∏adowych lub baz transporto- § 9. 1. Jednostkowa stawka op∏aty za pobór 1 m3:
wych;
1) wody podziemnej — wynosi 0,09 z∏;
2) 0,055 z∏ na jeden rok za 1 m2 powierzchni portów,
o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 2) wody powierzchniowej Êródlàdowej — wynosi
o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 0,045 z∏.
poz. 43, z póên. zm.2)), portów morskich i lotnisk;
3) 0,045 z∏ na jeden rok za 1 m2 powierzchni dróg 2. Je˝eli pobrana woda zostanie wykorzystana do
i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym tak˝e zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝y-
po∏o˝onych na terenach, o których mowa w pkt 1; cia lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka
——————— op∏aty za pobór 1 m3:
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, 1) wody podziemnej — wynosi 0,053 z∏;
z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,
poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726, 2) wody powierzchniowej Êródlàdowej — wynosi
Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420. 0,032 z∏.
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16953 — Poz. 2176

3. Je˝eli pobrana woda podziemna zostanie prze- 4) 0,6 — przy stosowaniu procesów membranowych,
znaczona na potrzeby produkcji, w której woda wcho- wymiany jonowej, sorpcji na w´glu aktywnym,
dzi w sk∏ad albo bezpoÊredni kontakt z produktami utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.
˝ywnoÊciowymi, farmaceutycznymi lub na cele kon-
fekcjonowania, jednostkowa stawka op∏aty za pobór 7. Je˝eli do uzdatniania tej samej wody podziem-
1 m3 tej wody wynosi 0,076 z∏. nej lub powierzchniowej Êródlàdowej stosuje si´ dwa
lub wi´cej spoÊród procesów wymienionych w ust. 5
4. Jednostkowe stawki op∏at, o których mowa lub w ust. 6, przy ustalaniu op∏aty przyjmuje si´ ten
w ust. 1—3, mno˝y si´ przez wspó∏czynniki ró˝nicujà- proces, przy którym wspó∏czynnik ró˝nicujàcy jest naj-
ce okreÊlone w ust. 5 dla wody podziemnej oraz okre- ni˝szy.
Êlone w ust. 6 i 10 dla wody powierzchniowej Êródlà-
dowej, zale˝ne od: 8. Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska pro-
wadzi, za pomocà przyrzàdów spe∏niajàcych wymaga-
1) jakoÊci ujmowanej wody okreÊlonej sposobem nia prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu
uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystajàcy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach
ze Êrodowiska dokonujàcy poboru wód podziem- (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163,
nych lub powierzchniowych Êródlàdowych w celu poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494), pomiar iloÊci wody pod-
uzyskania jej potrzebnej jakoÊci; ziemnej lub powierzchniowej Êródlàdowej uzdatnio-
nej ró˝nymi sposobami, op∏aty ustala si´ z uwzgl´d-
2) cz´Êci obszaru kraju oraz dost´pnoÊci zasobów
nieniem iloÊci wody uzdatnionej poszczególnymi spo-
wody.
sobami.
5. W przypadku wody podziemnej wspó∏czynniki 9. Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, do-
ró˝nicujàce wynoszà: konujàcy poboru wody podziemnej lub powierzchnio-
1) 2 — je˝eli woda nie podlega ˝adnym procesom wej Êródlàdowej, uzdatnia cz´Êci pobranej wody ró˝-
uzdatniania lub woda podlega wy∏àcznie dezyn- nymi sposobami, nie prowadzàc jej pomiaru za pomo-
fekcji lub demineralizacji albo innym procesom cà przyrzàdów, o których mowa w ust. 8, za miarodaj-
uzdatniania niewymienionym w pkt 2—5; ny przy ustalaniu op∏at przyjmuje si´ ten proces, przy
którym wspó∏czynnik ró˝nicujàcy jest najwy˝szy.
2) 1,25 — je˝eli woda podlega procesom od˝elaziania
lub utleniania; 10. Wspó∏czynniki ró˝nicujàce dla wód powierzch-
niowych Êródlàdowych dla cz´Êci obszarów kraju,
3) 1 — je˝eli woda podlega procesom odmangania- okreÊlonych jako obszary dzia∏ania regionalnych za-
nia; rzàdów gospodarki wodnej, wynoszà:
4) 0,5 — je˝eli woda podlega procesom usuwania 1) 1 — w Gdaƒsku;
amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;
2) 1,2 — w Gliwicach;
5) 0,3 — je˝eli woda podlega procesom usuwania
azotanów lub metali ci´˝kich. 3) 1,2 — w Krakowie;

6. W przypadku wody powierzchniowej Êródlàdo- 4) 1,1 — w Poznaniu;


wej wspó∏czynniki ró˝nicujàce wynoszà: 5) 1 — w Szczecinie;
1) 2,8: 6) w Warszawie:
a) je˝eli woda nie podlega ˝adnym procesom a) 1,1 — na terenie województw: ∏ódzkiego, ma∏o-
uzdatniania, polskiego, podkarpackiego, Êlàskiego i Êwi´to-
b) przy uzdatnianiu wody za pomocà cedzenia na krzyskiego,
kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin b) 1 — na pozosta∏ym obszarze;
bez stosowania chemicznych Êrodków wspo-
magajàcych, 7) 1,2 — we Wroc∏awiu.
c) przy stosowaniu innych procesów uzdatniania
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
niewymienionych w lit. b oraz w pkt 2—4;
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie op∏at za korzysta-
2) 2 — przy stosowaniu filtracji poÊpiesznej lub ujmo- nie ze Êrodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758).
waniu wody za pomocà urzàdzeƒ infiltracyjnych;
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
3) 1 — przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub fil- 1 stycznia 2006 r.
tracji powolnej albo przy stosowaniu od˝elaziania
lub odmanganiania wody z uj´ç infiltracyjnych; Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16954 — Poz. 2176

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów


z dnia 20 grudnia 2005 r. (poz. 2176)

Za∏àcznik nr 1

JEDNOSTKOWE STAWKI OP¸AT ZA GAZY LUB PY¸Y WPROWADZANE DO POWIETRZA

Tabela A
Jednostkowe stawki op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16955 — Poz. 2176

ObjaÊnienia:
1) Zwiàzki w przeliczeniu na mas´ pierwiastka.
2) Z wyjàtkiem wymienionych w innych pozycjach.
3) Z wyjàtkiem wymienionych w innych pozycjach, w przeliczeniu na mas´ pierwiastka metalicznego wyst´pu-
jàcego w zwiàzku.
4) Wspó∏czynniki toksycznoÊci dla okreÊlania sumarycznej iloÊci polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodiben-
zofuranów:

— 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna 1
— 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna 0,5
— 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna 0,1
— 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna 0,1
— 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna 0,1
— 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna 0,01
— oktachlorodibenzodioksyna 0,001
— 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran 0,1
— 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran 0,5
— 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran 0,05
— 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1
— 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran 0,1
— 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1
— 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1
— 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran 0,01
— 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran 0,01
— oktachlorodibenzofuran 0,001
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16956 — Poz. 2176

5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne zwiàzki organiczne, w przeliczeniu na ca∏kowity
w´giel organiczny oznaczany metodà ciàg∏ej detekcji p∏omieniowo-jonizacyjnej; stawka op∏aty dotyczy insta-
lacji spalania i wspó∏spalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane sà rozpuszczalniki organiczne,
obj´tych standardami emisyjnymi.

Uwaga:

W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia rodzaju i iloÊci gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza:
— powstajàcych przy prze∏adunku benzyn silnikowych,
— z kot∏ów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych w´glem kamiennym, koksem, drewnem, ole-
jem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub py-
∏ów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
— z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
— z chowu lub hodowli drobiu,
jednostkowe stawki op∏at okreÊlajà odpowiednio tabele B–E.

Tabela B

Jednostkowe stawki op∏at za gazy wprowadzane do powietrza powstajàce przy prze∏adunku


benzyn silnikowych1)

ObjaÊnienia:
1) Do ustalenia op∏aty za gazy wprowadzane do powietrza z prze∏adunku benzyn silnikowych, w przypadku za-
stosowania rozwiàzaƒ technicznych o udokumentowanej skutecznoÊci redukcji η (%), stosuje si´ wspó∏czyn-
nik (100 – η)/100. ¸àczna stawka op∏at za gazy wprowadzane do powietrza obejmujàce: w´glowodory alifa-
tyczne, pierÊcieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona wed∏ug jednostkowych stawek w niej
okreÊlonych.
2) Jednostka benzyny silnikowej — 1 Mg.
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16957 — Poz. 2176

Tabela C

Jednostkowe stawki op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza z kot∏ów o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW opalanych w´glem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym,
dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza
albo pozwolenie zintegrowane1)

ObjaÊnienia:
1) ¸àczna stawka op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza obejmujàce: benzo/a/piren, dwutlenek siar-
ki, dwutlenek w´gla, py∏y ze spalania paliw, sadz´, tlenki azotu i tlenek w´gla, wymienione w tabeli A, obli-
czona wed∏ug jednostkowych stawek w niej okreÊlonych.
2) Jednostka spalonego paliwa — 1 Mg lub 106 m3.
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16958 — Poz. 2176

Tabela D
Jednostkowe stawki op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw
w silnikach spalinowych1)

ObjaÊnienia:
1) ¸àczna stawka op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza obejmujàce: o∏ów, dwutlenek siarki, py∏y
ze spalania paliw, sadz´, tlenki azotu, tlenek w´gla, w´glowodory alifatyczne i ich pochodne, w´glowodory
pierÊcieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona wed∏ug jednostkowych sta-
wek w niej okreÊlonych.
2) Jednostka spalonego paliwa – 1 Mg.
3) Dokumentem potwierdzajàcym spe∏nianie wymagaƒ EURO 1, 2 lub 3 jest wyciàg ze Êwiadectwa homologacji lub
odpowiadajàcy mu dokument wystawiony przez producenta bàdê upowa˝nionego przedstawiciela producenta,
potwierdzajàcy homologacj´ pojazdu czy te˝ silnika pojazdu w zakresie zanieczyszczeƒ zawartych w spalinach,
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w serii poprawek 02A lub póêniejszych do Regulaminu nr 49 EKG ONZ
albo w równowa˝nych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16959 — Poz. 2176

Tabela E

Jednostkowe stawki op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)

ObjaÊnienia:
1) ¸àczna stawka op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza obejmujàce: amoniak, py∏, siarkowodór,
wymienione w tabeli A, obliczona wed∏ug jednostkowych stawek w niej okreÊlonych.
2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim;
jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16960 — Poz. 2176

Uwaga:

Op∏at´ za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza oblicza si´ wed∏ug wzoru:

O = q · k · t · 10–4,

w którym:

O — op∏ata za gazy lub py∏y wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,
q — jednostkowa stawka op∏aty okreÊlona w tabeli E,
k — liczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym,
t — faktyczny czas utrzymywania drobiu wyra˝ony jako procentowa cz´Êç roku,
10–4 — mno˝nik uwzgl´dniajàcy to, ˝e jednostkowa stawka op∏aty okreÊlona w tabeli E odniesiona jest do
100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyra˝ony jest jako procentowa cz´Êç roku.
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16961 — Poz. 2176

Za∏àcznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OP¸AT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SK¸ADOWISKU


Dziennik Ustaw Nr 260 — 16962 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16963 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16964 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16965 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16966 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16967 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16968 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16969 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16970 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16971 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16972 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16973 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16974 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16975 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16976 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16977 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16978 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16979 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16980 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16981 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16982 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16983 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16984 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16985 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16986 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16987 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16988 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16989 — Poz. 2176
Dziennik Ustaw Nr 260 — 16990 — Poz. 2176

ObjaÊnienia:
1) Op∏at´ za sk∏adowanie na sk∏adowisku odpadów zawierajàcych wod´ oblicza si´, mno˝àc ca∏kowità mas´
odpadu zawierajàcego wod´ przez jednostkowà stawk´ obliczonà wed∏ug wzoru:
Q = (100 – W) · 0,01 · n · q,
w którym:
Q — jednostkowa stawka op∏aty za umieszczenie na sk∏adowisku odpadu zawierajàcego wod´ w z∏/Mg,
W — zawartoÊç wody w odpadzie w %,
n — wspó∏czynnik, którego wartoÊç zale˝y od zawartoÊci wody w odpadzie,
q — jednostkowa stawka op∏aty okreÊlona w powy˝szej tabeli w z∏/Mg.

2) Stawki op∏at dla obliczenia stawek op∏at podwy˝szonych za sk∏adowanie odpadów w miejscu na ten cel
nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach obowiàzuje zakaz ich sk∏adowania).
3) Stawki op∏at za sk∏adowanie odpadów sta∏ych; dla odpadów ciek∏ych podano stawki w celu obliczenia sta-
wek op∏at podwy˝szonych za sk∏adowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie
z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach obowiàzuje zakaz ich sk∏adowania).