Vous êtes sur la page 1sur 4

Dziennik Ustaw Nr 166 — 10123 — Poz.

1387

1387
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie warunków i trybu wyst´powania niepaƒstwowej uczelni zawodowej o dotacje


z bud˝etu paƒstwa

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerw- 2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. wa w ust. 1, zawiera za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
Nr 96, poz. 590, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: § 3. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e
wystàpiç o przyznanie dotacji na dofinansowanie in-
§ 1. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e westycji budowlanej, je˝eli:
wystàpiç o przyznanie dotacji na dzia∏alnoÊç dydak-
tycznà w zakresie dofinansowania kszta∏cenia kadr 1) prowadzi kszta∏cenie na co najmniej trzech kierun-
niezb´dnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci dydaktycz- kach studiów oraz nie uzyska∏a negatywnej oceny
nej, je˝eli: Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej kszta∏cenia na
˝adnym z prowadzonych kierunków studiów;
1) prowadzi kszta∏cenie na co najmniej trzech kierun-
kach studiów; 2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
c´ w pe∏nym wymiarze czasu pracy nauczycieli
2) w okresie trzech lat poprzedzajàcych z∏o˝enie akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profe-
wniosku o przyznanie dotacji co najmniej czterech sora albo tytu∏ profesora w zakresie sztuki, stopieƒ
pracowników uczelni, zatrudnionych w niej przez naukowy doktora habilitowanego albo stopieƒ
okres nie krótszy ni˝ dwa lata na podstawie umo- doktora habilitowanego w zakresie sztuki lub sto-
wy o prac´, uzyska∏o stopieƒ naukowy doktora lub pieƒ naukowy doktora albo stopieƒ doktora w za-
stopieƒ doktora w zakresie sztuki; kresie sztuki jest wi´ksza o co najmniej 25 % od
minimum kadrowego, o którym mowa w przepi-
3) zapewni na ten cel Êrodki w∏asne lub inne Êrodki sach okreÊlajàcych warunki, jakie powinna spe∏-
niepochodzàce z dotacji z bud˝etu paƒstwa, w ∏àcz- niaç uczelnia zawodowa, aby utworzyç i prowa-
nej wysokoÊci co najmniej 50 % kosztów realizacji dziç kierunek studiów;
zadania, na które ma byç przyznana dotacja.
3) liczba studentów jest nie mniejsza ni˝ 2 000,
2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której w tym co najmniej 350 studentów na studiach
mowa w ust. 1, zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzà- dziennych;
dzenia.
4) posiada baz´ materialnà stanowiàcà jej w∏asnoÊç,
§ 2. 1. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e o wartoÊci co najmniej 5 000 000 z∏;
wystàpiç o przyznanie dotacji na pomoc materialnà
dla studentów, je˝eli posiada regulamin przyznawania 5) posiada zaakceptowany przez okreÊlone w statu-
pomocy materialnej. cie w∏aÊciwe organy uczelni program inwestycji
oraz dokument stwierdzajàcy prawo dysponowa-
nia nieruchomoÊcià na cele budowlane w rozu-
——————— mieniu przepisów prawa budowlanego;
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-
ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów 6) zapewni dla inwestycji Êrodki inne ni˝ dotacja z bu-
z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakre- d˝etu paƒstwa w ∏àcznej wysokoÊci co najmniej
su dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. 70 % planowanej wartoÊci kosztorysowej inwesty-
Nr 134, poz. 1426). cji, w tym nie mniej ni˝ 30 % Êrodków w∏asnych.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, 2. Warunkiem wystàpienia niepaƒstwowej uczelni
poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa
z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206,
w ust. 1, jest z∏o˝enie przez organ uczelni uprawniony
Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, do jej reprezentowania oÊwiadczenia w formie aktu
poz. 71 i Nr 23, poz. 187. notarialnego zawierajàcego zobowiàzanie do:
Dziennik Ustaw Nr 166 — 10124 — Poz. 1387

1) niezbywania i niedokonywania zmiany przezna- o przyznanie dotacji lub nie otrzyma∏a dotacji na wnio-
czenia nieruchomoÊci zabudowanej przy udziale sek z∏o˝ony w terminie, o którym mowa w ust. 1.
Êrodków z dotacji, o której mowa w ust. 1, bez zgo-
dy ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa 3. Wniosek o przyznanie dotacji sk∏ada si´ do mi-
wy˝szego; nistra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego,
w dwóch egzemplarzach. Wniosek podpisuje i sk∏ada
2) przekazania nieruchomoÊci wymienionej w pkt 1 organ uprawniony do reprezentowania uczelni,
na cele edukacyjne uzgodnione z ministrem w∏a- w uzgodnieniu z za∏o˝ycielem uczelni.
Êciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego w przy-
padku likwidacji uczelni.
§ 6. 1. Po wp∏yni´ciu wniosku o przyznanie dotacji
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego
3. Do wniosku niepaƒstwowej uczelni zawodowej sprawdza, czy spe∏nia on wymagania formalne okreÊ-
o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje lone w rozporzàdzeniu.
si´ przepisy okreÊlajàce szczegó∏owe zasady finanso-
wania inwestycji z bud˝etu paƒstwa.
2. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymagaƒ formal-
nych, minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mo- go wzywa niepaƒstwowà uczelni´ zawodowà do usu-
wa w ust. 1, zawiera za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. ni´cia uchybieƒ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa 3. W razie nieusuni´cia uchybieƒ w terminie okreÊ-
w ust. 1, do∏àcza si´: lonym w ust. 2 wniosek pozostawia si´ bez rozpozna-
nia.
1) pisemne zobowiàzanie okreÊlonych w statucie
w∏aÊciwych organów uczelni do zapewnienia Êrod-
ków w∏asnych w wysokoÊci co najmniej 30 % pla- 4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
nowanej wartoÊci kosztorysowej inwestycji oraz go kieruje wniosek spe∏niajàcy wymagania formalne
anga˝owania Êrodków w∏asnych i innych ni˝ dota- do Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego w celu zaopi-
cja z bud˝etu paƒstwa od rozpocz´cia inwestycji; niowania.

2) poÊwiadczone kopie umów zawartych z bankiem 5. Dotacje, o których mowa w § 1—3, przyznawane
lub po˝yczkodawcà albo wydanych przez nich do- sà w ramach Êrodków przewidzianych na te cele
kumentów potwierdzajàcych zapewnienie udziele- w cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest
nia kredytu lub po˝yczki, z uwzgl´dnieniem plano- minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego.
wanych kwot i terminów ich przyznania;
§ 7. Przepisy dotyczàce kierunków studiów stosuje
3) poÊwiadczone kopie dokumentów potwierdzajà-
si´ odpowiednio do specjalnoÊci zawodowych prowa-
cych przyznanie dotacji z funduszów celowych lub
dzonych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 stycznia
innych Êrodków albo zapewnienie ich przyznania,
2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy˝szym,
z uwzgl´dnieniem planowanych kwot i terminów
ustawy o wy˝szych szko∏ach zawodowych oraz usta-
ich przyznania.
wy o po˝yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 23,
poz. 187).
§ 4. Warunkiem wystàpienia niepaƒstwowej uczel-
ni zawodowej o przyznanie dotacji, o których mowa
§ 8. Do wniosków z∏o˝onych i nierozpatrzonych
w § 1 i 3, jest wykorzystanie zapewnianych wczeÊniej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
Êrodków w∏asnych na realizacj´ przedsi´wzi´ç dofi-
nia stosuje si´ dotychczasowe przepisy.
nansowanych z bud˝etu paƒstwa, zgodnie z zadekla-
rowanym przeznaczeniem, a tak˝e przestrzeganie
przez uczelni´ przepisów prawa. § 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w spra-
wie warunków i trybu wyst´powania niepaƒstwowej
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mo-
uczelni zawodowej o dotacje z bud˝etu paƒstwa
wa w § 1—3, sk∏ada si´ w terminie do dnia 10 grudnia
(Dz. U. Nr 62, poz. 559).
roku poprzedzajàcego rok, w którym ma byç udzielo-
na dotacja.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
2. Niepaƒstwowa uczelnia zawodowa mo˝e z∏o˝yç
wniosek o przyznanie dotacji, o której mowa w § 2,
w terminie do dnia 10 paêdziernika roku, w którym ma
byç udzielona dotacja, je˝eli nie z∏o˝y∏a wniosku Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki
Dziennik Ustaw Nr 166 — 10125 — Poz. 1387

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej


i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. (poz. 1387)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI


NA DZIA¸ALNOÂå DYDAKTYCZNÑ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTA¸CENIA KADR NIEZB¢DNYCH
DLA PROWADZENIA DZIA¸ALNOÂCI DYDAKTYCZNEJ

1. Informacje o uczelni: 4) dotychczasowe doÊwiadczenia i osiàgni´cia


1) nazwa uczelni; w tym zakresie.
2) data utworzenia; (Zadanie powinno byç realizowane w roku kalenda-
3) prowadzone kierunki studiów; rzowym okreÊlonym we wniosku.)
4) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych 3. Planowane koszty zadania, z tego:
na podstawie umowy o prac´, z podzia∏em na
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora albo 1) wynagrodzenia;
stopieƒ doktora w zakresie sztuki, stopieƒ na- 2) aparatura naukowo-badawcza;
ukowy doktora habilitowanego albo stopieƒ
doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz 3) programy komputerowe, wydawnictwa;
tytu∏ naukowy profesora albo tytu∏ profesora 4) materia∏y i przedmioty nietrwa∏e;
w zakresie sztuki;
5) podró˝e s∏u˝bowe;
5) liczba nauczycieli akademickich wykonujàcych
prac´ w uczelni na podstawie umowy cywilno- 6) koszty poÊrednie;
prawnej, z podzia∏em na posiadajàcych stopieƒ
naukowy doktora albo stopieƒ doktora w zakre- 7) inne koszty (podaç jakie).
sie sztuki, stopieƒ naukowy doktora habilitowa-
4. Planowane êród∏a sfinansowania kosztów zadania:
nego albo stopieƒ doktora habilitowanego
w zakresie sztuki oraz tytu∏ naukowy profesora 1) wysokoÊç wnioskowanej dotacji;
albo tytu∏ profesora w zakresie sztuki;
2) Êrodki w∏asne uczelni;
6) liczba studentów, w tym studentów studiów
dziennych; 3) inne Êrodki (z okreÊleniem êród∏a pochodzenia).
7) wykaz pracowników uczelni, którzy w okresie 5. OkreÊlenie zakresu i kwot przeznaczenia wniosko-
trzech lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku wanej dotacji (z wy∏àczeniem rzeczowych akty-
uzyskali stopieƒ naukowy doktora albo stopieƒ wów trwa∏ych).
doktora w zakresie sztuki, wraz z podaniem
nazw jednostek, które stopnie te nada∏y, oraz 6. Numer rachunku bankowego.
informacja o okresie zatrudnienia tych pracow-
ników w uczelni na podstawie umowy o prac´. 7. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przy-
znanych wczeÊniej dotacji w ramach dzia∏alnoÊci
(Informacje o uczelni powinny byç podane wed∏ug dydaktycznej (je˝eli tego rodzaju sprawozdanie
stanu na dzieƒ sporzàdzenia wniosku.) nie by∏o wczeÊniej przedk∏adane).
2. Opis zadania z zakresu kszta∏cenia kadr niezb´d- 8. Opinia w∏aÊciwego organu kolegialnego uczelni
nych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci dydaktycznej: okreÊlonego w statucie.
1) charakterystyka planowanego zadania; 9. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´ i nazwi-
2) termin realizacji; sko oraz numer telefonu).
3) uzasadnienie celowoÊci realizacji planowanego 10. Podpisy organu uprawnionego do reprezentowa-
zadania; nia uczelni oraz za∏o˝yciela.

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI


NA POMOC MATERIALNÑ DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni: 3) liczba studentów (bez cudzoziemców) wed∏ug


stanu w dniu 30 listopada, a w przypadku okreÊ-
1) nazwa uczelni; lonym w § 5 ust. 2 rozporzàdzenia — liczba stu-
dentów (bez cudzoziemców) wed∏ug stanu
2) data utworzenia; w dniu 5 paêdziernika;
Dziennik Ustaw Nr 166 — 10126 — Poz. 1387

4) liczba studentów studiów dziennych (bez cu- przyznano pomoc materialnà, z podaniem liczby
dzoziemców) wed∏ug stanu w dniu 30 listopada, studentów, którym przyznano stypendium socjal-
a w przypadku okreÊlonym w § 5 ust. 2 rozpo- ne, oraz wysokoÊci dochodu na osob´ w rodzinie
rzàdzenia — liczba studentów (bez cudzoziem- studenta, wed∏ug stanu w dniu 30 listopada.
ców) wed∏ug stanu w dniu 5 paêdziernika.
3. Numer rachunku bankowego.
2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ramach po-
4. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´ i nazwi-
mocy materialnej dla studentów przyznanej w ro-
sko oraz numer telefonu).
ku sk∏adania wniosku (je˝eli tego rodzaju informa-
cja nie by∏a wczeÊniej przedk∏adana), zawierajàca 5. Podpisy organu uprawnionego do reprezentowa-
w szczególnoÊci dane o liczbie studentów, którym nia uczelni oraz za∏o˝yciela.

Za∏àcznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI


NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni: 5) dokumenty potwierdzajàce przygotowanie


uczelni do realizacji inwestycji, w tym zaakcep-
1) nazwa uczelni;
towany program inwestycji, kopia decyzji o po-
2) data utworzenia; zwoleniu na budow´, dokument stwierdzajàcy
3) prowadzone kierunki studiów; prawo dysponowania nieruchomoÊcià na cele
budowlane;
4) ocena Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej,
z podaniem kierunku lub kierunków studiów; 6) planowana wartoÊç kosztorysowa inwestycji
i struktura nak∏adów, z podaniem daty zatwier-
5) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych dzenia planowanej wartoÊci kosztorysowej in-
na podstawie umowy o prac´, z podzia∏em na westycji;
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora albo
stopieƒ doktora w zakresie sztuki, stopieƒ na- 7) êród∏a finansowania inwestycji, w tym Êrodki
ukowy doktora habilitowanego albo stopieƒ w∏asne, Êrodki inne ni˝ dotacja z bud˝etu paƒ-
doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz stwa, wnioskowana dotacja;
tytu∏ naukowy profesora albo tytu∏ profesora
w zakresie sztuki, a tak˝e imiona i nazwiska 8) harmonogram realizacji inwestycji;
osób wliczanych do minimum kadrowego dla 9) zak∏adany wst´pnie harmonogram przekazywa-
poszczególnych kierunków studiów; nia wnioskowanej dotacji.
6) liczba studentów, w tym studentów studiów
dziennych; 3. OÊwiadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozpo-
rzàdzenia.
7) opis bazy materialnej uczelni, w tym w∏asnej,
z podaniem szczegó∏owych informacji o do- 4. Zobowiàzanie, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1
tychczasowym zaanga˝owaniu Êrodków w∏as- rozporzàdzenia.
nych w rozwój bazy materialnej uczelni;
5. Numer rachunku bankowego.
8) udokumentowana informacja o wartoÊci bazy
materialnej b´dàcej w∏asnoÊcià uczelni. 6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przy-
znanych wczeÊniej dotacji na inwestycje (je˝eli te-
(Informacje o uczelni powinny byç podane wed∏ug go rodzaju sprawozdanie nie by∏o wczeÊniej
stanu na dzieƒ sporzàdzenia wniosku.) przedk∏adane).
2. Opis inwestycji: 7. Opinia w∏aÊciwego organu kolegialnego uczelni
1) nazwa i lokalizacja inwestycji; okreÊlonego w statucie.
2) informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwe- 8. Dane osoby sporzàdzajàcej wniosek (imi´ i nazwi-
stycji; sko oraz numer telefonu).
3) uzasadnienie celowoÊci inwestycji i jej lokalizacji;
9. Podpisy organu uprawnionego do reprezentowa-
4) planowany okres realizacji inwestycji; nia uczelni oraz za∏o˝yciela.