Vous êtes sur la page 1sur 6

VILAREJO

Marisa Monte, Pedro Baby, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes

1        2    3     4    5    
SOPRANO
                          

 Há um vi - la -  re - jo a - li  On - de a -re - ja um  ven - to bom  Na va - ran - da 
              
   
 
  
   
   
        
CONTRALTO

       Na va - ran - da 

    
 
    
   
      
TENOR 
     Na va - 
         
BAIXO      

 

     
  

    
  
Na va -

6          
  

                     
7 8 9 10

  
  Vê o ho - ri - zon - te  dei - tar no chão   
 
quem des - can - sa

                       

      
             
          
  Vê o ho - ri - zon - te  dei - tar no chão  Pra a - cal - mar o  co - ra - ção 
  
quem des - can - sa

      


        
 
          
 

ran - da o
 ho - ri -
 
zon - te
 Uh!
 
   

   

   

       

     
ran - da o ho - ri - zon - te Uh!

11        
       
12 13 14


  
    
     
 
   Ter - ra de he - róis,  la - res de mãe 
                     
 
 


   
 
   
        
     
   tem ra - zão  Ter - ra de he - róis,  la - res de mãe 
  
Lá o mun - do

        
     
   De  róis 
           
Uh! he - o

   
  
 
      
Uh! De he - róis o
15       
  
    
       
     
 
  
    
    
16 17 18 19

 
       
 
  
  
  
  
 
      

 Pa - ra - í - so se mu -  dou pa - ra lá  Por ci - ma das  ca - sas  Fru - tas em qual - 

 
cal

  
               

                  
  Pa - ra - í - so se mu -  dou pa - ra lá  Uh!   Uh! 


      
   
      
   
  í  Uh!   Uh! 
             
pa - ra - - so

    
   
   



    
pa - ra - í - so Uh! Uh!

20              


                 

21 22 23 24

 
     

  
      
 
       
    
  Pei - tos far - tos,  fi - lhos for - tes  So -nhos se - me - an -do o  mun - do re - al 
  
quer quin - tal

   
    
            
   for - tes  So -nhos
 Pei - tos far - tos  fi - lhos

     se - me - an -doo  mun - do re - al
      

   

    
       
 
 
  Fi  for - tes  se - me -  an - do 
                
- lhos



            
Fi - lhos for - tes se - me - an - do

25  
26

27

28

29
    

      

     an - dar e 

                     


Vem

 



  

 ca - be lá  -   
 

 Shan - gri - lá  
      
To - da gen - te Pa - les ti - na


 

     
   
    
    

 
   Uh!   Vem 
      
Uh! an -

 
    
  
           

Uh! Uh! Vem an -
30   
 
 
 
   
 
      
 
 
  
  
31 32 33 34

 

       
       
  Vem - an - dar e  vo - a  Lá  
  
Vo - a

  
                     
 
  vo - a, vem an - dar e  vo - a  Lá  
   
       
Vem an - dar e

   
      
 
         
  
  vo  a  Lá o tem - po  es - pe - 
          
dar e - -

  

  


               
dar e vo - - a Lá o tem - po

35    
 
 
 
 
 
   
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
36 37 38 39

 

  
          
   Por - tas e ja -  ne - las fi - cam  sem - pre a - ber - tas 
  

                 
  

   
    

  
 
   

  
 
   
     

      
Lá Por - tas e ja - ne - las fi - cam sem - pre a - ber - tas

        


   

  
 
  
 
 
 
     
              
Lá é pri - ma - ve - ra Por - tas sem - pre a ber - tas

 

 

 
  
            
Lá é pri - ma Por - tas sem - pre a - ber - tas

40   
 
   
 
 
 
  
 
  
41 42 43 44

   

          
 pra sor - te en -  trar  Me - sas  Flo -  res 
               
 
 
 

  


   
       
 pra sor - te en -
 trar  Me - sas  Flo -
 res 
                          
   

       
  
 
      
      
 pra sor - te en
 Em to - das as
 me - sas pão,
 flo - res en - fei -
 tan - do


           
          

 


       
pra sor - te en Em me - sas pão. flo res
45      46    47    48 

                            
49

  
 Os ca - mi - nhos,  os ves - ti - dos,  os des - ti - nos e  es - sa can -  ção 
            

   

    
    
    
 
 

 


  
    
   
   
   
     
 Os ca - mi - nhos,
 os ves - ti - dos,  os des - ti - nos e  es - sa can -  ção 
                   
 

       
    
    
       
 Os ca -
 mi - nhos,  os des -
 ti - nos
 Tem um ver - da - 
               
 
     
        
Os ca - mi - nhos, os des - ti - nos Tem um

50    
 
 
  
 
  
       
 
  
51 52 53 54

 

      
     
 
dei - ro a mor pa - ra quan- do vo - cê for

                   
 
   vo - cê  for   
     
dei - ro a mor pa - ra quan- do

  
   

         
   
 
   
 
 

       for   for   
     
dei - ro a - mor pa - ra quan- do vo - cê


    
 
 
 
 
 
 

          
 
   
  

ver - da - dei - ro pa - ra quan- do vo - cê for

55    
    
   
 

56 57 58 59

 

      
     

for

 
 
             
 
   for    
        


  
  
 
  

         

  

 
   

   
 
 
  pa - ra quan - do vo - cê  for  for  for 
        
fot

    
  
  
  

         
for for for for
60     
  
     
      
61 62 63 64



  for    
  
            
 
 
  for     
        
  
  

 

 
   

   
  
 
 
 
      
 

  for  for   
          
   
 

   
   
  
  
for for for

65          
    
66 67 68 69

   
    
  
 for     Há um vi - la - 

                

 

  
   
   
 
   
       
 for
   Pa - ra quan -do vo - cê  for 
                  
  for  

 for    for     
         

      
       
   
for for for

70    
  

            
71 72 73 74

  
 for     for 
                



   
     for 
 for
    
  
 
 
 
 
 

                              
 
  vo - a, vem an - dar e  vo - a, vem an - dar e  vo - a, vem an - dar e  vo - a  
        
Vem an - dar e


   
       
     

for for for for
75    
 
    
            
76 77 78 79 80


   
    for   
                   

 

    
    for   
      
 
 
 

                    
        
 
   Ô   Vem an-dar e  vo - a, vem an- dar e  vo - a, vem an-dar  
            
e

       

           
 
for for for for for

86 
81     
 
  
  
 
 
  
 
82 83 84 85

 
            
  for     Ah! 
               
   

 

 
  for     Ah!  
      
                     
   
 

  vo - a, vem an-dar e  vo - a     Ô     Ah! 
           

      
          
   
for for for Ah!